Anbefalede arbejdsgange med et FMK- integreret IT-system

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalede arbejdsgange med et FMK- integreret IT-system"

Transkript

1 MedCom Anbefalede arbejdsgange med et FMK- integreret IT-system Anbefalinger til hvordan medarbejdere på fx sociale bosteder, institutioner og misbrugsområdet kan anvende medicinoplysninger baseret på FMK

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Arbejdssituationer med FMK Klargøring af medicinkort som endnu ikke er tilknyttet FMK i EOJ Ny borger med behov for medicinhåndtering Borger indlægges på sygehus Borger udskrives fra sygehus Læge ændrer på en borgers medicinering Der identificeres fejl eller mangler på en borgers medicinkort Dispensering af borgers præparater Administration af borgers præparater Medicingenbestilling enten som genbestilling eller receptfornyelsesanmodning Anmode en læge om at ændre på en borgers medicin Borger overflyttes fra en kommune til en anden Begrebsforklaringer 23 Version Dato Hvem Hvad MNI Oprettet 1

3 1. Indledning I forbindelse med ibrugtagning af Fælles Medicinkort (FMK) er der identificeret en række arbejdssituationer, hvor medarbejdere på sociale institutioner, botilbud og enheder, via deres elektroniske dokumentations-/journalsystem (kaldes fremadrettet i dokumentet for IT-fagsystem), skal have adgang til at hente borgeres medicinoplysninger fra Fælles Medicinkort (kaldes fremadrettet i dokumentet for FMK). Formålet med dette dokument er at give anbefalinger til, hvordan medarbejderne i disse arbejdssituationer skal anvende deres adgang til FMK. Adgangen til FMK via et IT-fagsystem betyder alene, at den medicinansvarlige henter medicinoplysninger ned til dannelse af lokal medicinoversigt. De lokale ændringer/tilføjelser til medicinoplysninger registreres kun lokalt og ikke på FMK. Arbejdssituationerne er beskrevet på et niveau, hvor de er uafhængige af, hvilke IT systemer man anvender hvilke aftaler, man lokalt har indgået med samarbejdspartnere Fx er det op til den lokale tilpasning af arbejdssituationen i den enkelte kommune, at beskrive hvordan man konkret kontakter lægen. MedCom anbefaler dog, at korrespondancemeddelelsen anvendes så vidt som muligt, dog ikke ved sager af akut karakter. Korrespondancemeddelelsen anbefales anvendt som elektronisk kommunikation mellem samarbejdspartnere, da al udveksling via korrespondancemeddelelsen gemmes og dokumenteres i borgerens journal, og udveksling af personhenførbare data ikke må ske i almindelig og via fax. Læs mere om brug af korrespondancemeddelelsen i forbindelse med anvendelse af FMK i den udarbejdede guide, som findes på Forudsætning sundhedsfaglig autorisation En forudsætning for at den medicinansvarlige medarbejder kan tilgå en borgers medicinkort på FMK via et FMK-integreret IT-system, er at medarbejderen har en digital medarbejdersignatur og en sundhedsfaglig autorisation (er oprettet i autorisations-registeret). Det er dog muligt at få adgang til FMK via ITfagsystemet uden en sundhedsfaglig autorisation (se herunder). Men første tilknytning af en borgers medicinkort til FMK via IT-fagsystemet skal foretages af en medarbejder med sundhedsfaglig autorisation. Dette gælder igen ved fraknytning af en borgers medicinkort til FMK. Hvis en medicinansvarlig medarbejder har behov for at tilgå FMK via EOJ-systemet, uden en sundhedsfaglig autorisation, kan adgangen kun ske ved, at medarbejderen bliver oprettet som medhjælp til en medarbejder med en sundhedsfaglig autorisation eller får adgang på vegne af den enkelte institutions, botilbuds eller enheds ledelse via trust-løsningen, dvs. hvor medarbejderen arbejder på vegne af ledelsen. Hvis en medarbejder bliver oprettet som medhjælp i forbindelse med FMK-adgang, vil medarbejderen have samme rettigheder, som medarbejderen med den sundhedsfaglige autorisation. I det central FMK-system bliver det logget, hvilken medarbejder, der har tilgået en borgers medicinkort og hvis det drejer sig om en medhjælp-medarbejder, bliver det også logget, hvem medarbejderen arbejder på vegne af. Se vejledningen Trust til kommunerne på 2

4 Formål Dette dokument er udarbejdet til at beskrive arbejdsgangene, som de er for medarbejdere på det sociale område i kommuner og regioner baseret på erfaringer fra det traditionelle ældre- og omsorgsområde, når adgang til borgers medicinoplysninger fra FMK anvendes. Nogle af arbejdsgangsbeskrivelserne vil have overlap til medicinhåndteringsvejledningen. Se yderligere i Sundhedsstyrelsens medicinhåndteringsvejledning 3

5 2. Arbejdssituationer med FMK I de følgende afsnit gennemgås i detaljer forskellige arbejdssituationer, hvor medarbejdere er involveret i medicinhåndtering. Som udgangspunkt involverer arbejdssituationerne de medicinansvarlige medarbejdere, der har kompetencerne til at forholde sig til borgernes medicinering. Disse medarbejdere vil typisk være uddannet sygeplejerske eller SOSU assistent og have en sundhedsfaglig autorisation. OPMÆRKSOMHEDSPUNKT: En generel forudsætning er at alle de praktiserende læger og speciallæger, som et tilbud samarbejder med, anvender FMK. Man skal derfor være yderst opmærksom på tandlæger, der ikke er forpligtiget til at anvende FMK, og derfor vil fortsætte med at anvende de gamle arbejdsgange dvs. papirrecepter. 4

6 2.1. Klargøring af medicinkort som endnu ikke er tilknyttet FMK i IT-fagsystem på borgere, der allerede er kendt Når det sociale tilbud skal have implementeret et FMK-integreret IT-system, ligger der en opgave i at kontrollere medicinkort, der hentes fra FMK og sammenligne dem med de eksisterende medicinkort i ITfagsystemet. Følgende gør sig gældende inden selve arbejdssituationen: I det sociale tilbuds IT-fagsystem er oprettet lokale medicinkort på borgere. Klargøring af medicinkort ID På det sociale tilbud Uden for det sociale tilbud 1 Medicinansvarlig medarbejder med sundhedsfaglig autorisation foretager tilknytning af borger til FMK og sammenholder aktuelle lægemiddelordinationer ifølge borgerens medicinkort på FMK med de eksisterende ordinationer i IT-fagsystemets medicinkort. Den medicinansvarlige medarbejder kontrollerer, om der er registreret løse recepter på borgerens medicinkort siden sidste ajourføring. Den medicinansvarlige medarbejder er opmærksom på/kontrollerer, at de aktuelle lægemiddelordinationer har relevante behandlings- /doseringsstart og slutdatoer Hvis der er fuld overensstemmelse mellem de to kort, og ingen løse recepter efter sidste ajourføring, accepteres at borgerens medicinkort baseres på oplysninger fra FMK. 2 Hvis der ikke er overensstemmelse mellem de to medicinkort og den medicinansvarlige medarbejder er i tvivl om, hvorvidt indholdet i medicinkortet, baseret på FMK oplysninger, er fyldestgørende, skal den medicinansvarlige medarbejder henvende sig til borgerens egen læge og anmode lægen om at tage stilling til afvigelser. Hvis der er registreret nye løse recepter på borgerens medicinkort siden sidste ajourføring, sendes en anmodning til borgerens egen eller ordinerende læge om at ajourføre borgerens medicinkort. 5

7 3 Borgerens egen læge forholder sig til henvendelsen og vurderer afvigelserne, og hvis det er relevant, foretager lægen en ændring af borgerens medicinkort på FMK. Herefter kan lægen afslutte med at markere borgerens medicinkort for ajourført. Hvis der er behov for uddybende sundhedsfaglig dokumentation, retter lægen henvendelse til tilbuddet evt. via en opfølgende korrespondancemeddelelse. 4 IT-fagsystemet modtager en FMK-advisering om, at borgerens medicinkort er blevet ajourført. 5 Den medicinansvarlige medarbejder sammenholder borgerens medicinkort på FMK med det eksisterende medicinkort i ITfagsystemet. Hvis der: eller 1) er fuld overensstemmelse mellem de to kort, 2) stadig ikke er fuld overensstemmelse mellem de to kort, men en besked fra borgerens egen læge har forklaret afvigelser, accepteres at borgerens medicinkort baseres på oplysninger fra FMK. 6

8 2.2. Ny borger med behov for medicinhåndtering En borger visiteres efter serviceloven til sociale indsatser og har samtidig brug for hjælp til medicinhåndtering. Følgende gør sig gældende inden selve arbejdssituationen: Det sociale tilbud har ikke tidligere hjulpet borgeren med medicinadministration, og der er ikke nogen optegnelser i IT-fagsystemet om borgerens medicinering. Det sociale tilbud sørger for at indhente sundhedsfaglig dokumentation om borgeren. Ny borger med behov for medicinhåndtering ID På det sociale tilbud Uden for det sociale tilbud 1 Borgeren visiteres til sociale indsatser efter serviceloven. 2 Borgeren vurderes samtidig med visitationen til sociale indsatser at have behov for hjælp til medicinhåndtering. Der indhentes sundhedsfaglig dokumentation om borgeren, hvorefter borgeren oprettes i IT-fagsystemet. 3 Den medicinansvarlige medarbejder åbner borgerens medicinkort i ITfagsystemet, hvorved IT-fagsystemet henter nyeste version fra FMK. Første tilknytning af medicinkortet skal foretages af en medicinansvarlig med sundhedsfaglig autorisation. Medicinansvarlig medarbejder kontrollerer, om medicinkortet indeholder aktuelle lægemiddelordinationer med relevante behandlings-/doseringsstart og slutdatoer er blevet ajourført af en læge (vær opmærksom på, at de praktiserende læger ikke er forpligtiget til at trykke på ajourføring) har status indlagt eller udskrevet uden ajourføring Hvis kortet ikke indeholder aktuelle lægemiddelordinationer, har status indlagt eller status udskrevet uden ajourføring eller ikke er ajourført i forbindelse med indhentning af sundhedsfaglig dokumentation, kontaktes borgerens læge for at sikre, at medicinkortet er retvisende. 4 Hvis borgerens medicinkort indeholder nye ordinationer, skal medarbejderen kontrollere om, der er udstedt recepter, og om der er 7

9 udleveret medicin fra apoteket på disse (fx i forbindelse med at en borger er blevet udskrevet fra et sygehus). Hvis der ikke er udleveret medicin på en nylig udstedt recept, skal medarbejderen få dette arrangeret (fx bestille medicin og få apoteket til at levere), inden dispensering hos borger. 5 En medicinansvarlig medarbejder besøger borgeren og kontrollerer, at borgeren er enig i at skulle tage de aktuelle lægemiddelordinationer og kontrollerer, at der er overensstemmelse mellem: de præparater, borgeren er i besiddelse af, og de aktuelle lægemiddelordinationer, som fremgår af ITfagsystemet, efter oplysninger er hentet ned fra FMK. Hvis der er overensstemmelse påføres givningstidspunkter på de enkelte ordinationer. Lægen vil typisk ordinere et præparat til at tages i tidsrummet [morgen, middag, aften eller til natten]. Den medicinansvarlige medarbejder angiver de specifikke givningstidspunkter indenfor det ordinerede tidsrum. Herefter dispenseres borgerens medicin for en given tidsperiode. Den medicinansvarlige medarbejder kontrollerer om, der er medicin nok til, at der kan dispenseres for yderligere en periode. Hvis der mangler medicin, skal dette bestilles. 6 Hvis borgeren ikke er enig i at skulle tage de angivne aktuelle lægemiddelordinationer, rettes henvendelse til ordinerende læge. Lægen anmodes om at tage stilling til ordinationen, og indtil afklaring dispenseres de konkrete præparater ikke. I IT-fagsystemet noteres at ordinationen er under afklaring hos lægen, og derfor ikke dispenseres. Der følges op hurtigst muligt på, om lægen tager stilling til henvendelsen. (Bemærk ved akutte henvendelser kontaktes lægen telefonisk). Tjek at lægen har seponeret lægemiddelordination på FMK, hvis det er tilfældet. 7 Tilfælde hvor der ikke er overensstemmelse: A) Borgeren tager præparater, som ikke fremgår af FMK: i. Ved receptpligtige lægemidler, retter den medicinansvarlige medarbejder henvendelse til borgerens egen læge, om borgeren stadig skal tage lægemidlet og i bekræftende fald, anmodes lægen om at oprette manglende præparat på borgerens medicinkort. Ved henvendelse til læge journalføres henvendelsen i et notat i dokumentationssystemet, samt efterfølgende et notat med lægens svar. Hvis 8

10 ii. korrespondancemeddelelsen anvendes, gemmes denne som dokumentation i borgerens journal. Ved ikke receptpligtig medicin (fx D-vitamin), retter den medicinansvarlige medarbejder henvendelse til borgerens egen læge, og spørger om præparatet må gives til borgeren. Hvis lægen finder indikation for brug af præparatet, er han forpligtiget til at oprette en lægemiddelordination på FMK. Hvis lægen ikke finder indikation, men blot giver accept, skal den medicinansvarlige medarbejder dokumentere medicinhåndtering af ikke receptpligtig medicin lokalt i ITfagsystemet. B) Borgeren er ikke i besiddelse af præparater, som han/hun skulle tage ifølge de aktuelle lægemiddelordinationer i IT-fagsystemet. Hvis der er en gældende recept med flere udleveringer, bestilles nyt medicin på apoteket og ellers sendes en anmodning om receptfornyelse til ordinerende læge. Medarbejderen skal være opmærksom på nyligt udstedte recepter. Her kan det forekomme, at levering fra apotek endnu ikke er nået frem til borgeren. 9

11 2.3. Borger indlægges på sygehus En borger, som får hjælp til medicinadministration fra et socialt tilbud, indlægges på et sygehus. Følgende gør sig gældende inden selve arbejdssituationen: Borgerens medicinkort i IT-fagsystemet angiver aktuelle lægemiddelordinationer Borger indlægges på sygehus ID På det sociale tilbud Uden for det sociale tilbud 1 En borgers medicinkort markeres indlagt på FMK i forbindelse med en indlæggelse og der sendes automatisk en FMK-advisering til EOJsystemet. (De fleste IT-fagsystemer viser disse adviser). 2 IT-fagsystemet modtager en FMK-advisering om, at borgerens medicinkort er blevet markeret indlagt eller bliver på anden måde gjort opmærksom på, at borger er indlagt på sygehus. Hvis en borger i IT-fagsystemets medicinmodul og på fanen FMK allerede er sat som indlagt, skal den medicinansvarlige medarbejder ikke foretage sig yderligere. Hvis borgeren ikke i IT-fagsystemet er registreret som indlagt, bør den medicinansvarlige medarbejder følge op på dette. Hvis det viser sig, at borgeren ikke er indlagt, retter den medicinansvarlige medarbejder henvendelse til sygehus om at markere borgeren udskrevet og ajourført, så medicinkort på FMK ikke har status indlagt eller udskrevet uden ajourføring. 3 Den medicinansvarlige medarbejder i kommunen skal være opmærksom på, om der er oprettet lokale præparater (fx naturmedicin eller vitaminer), der ikke fremgår af FMK. Hvis der er lokale ordinationer, retter den medicinansvarlige medarbejder henvendelse til relevant sygehusafdeling og informerer om lokale ordinationer. 10

12 2.4. Borger udskrives fra sygehus En borger, som inden indlæggelse fik hjælp til medicinadministration på det sociale tilbud, udskrives fra et sygehus. Følgende gør sig gældende inden selve arbejdssituationen: Inden indlæggelsen angav borgerens medicinkort i IT-fagsystemet aktuelle lægemiddelordinationer Sygehuset har udskrevet borgeren og ajourført medicinkortet med aktuelle lægemiddelordinationer ved udskrivelsen Borger udskrives fra sygehus ID På de sociale tilbud Uden for sociale tilbud 1 IT-fagsystemet modtager enten en FMK-advisering om, at en borgers medicinkort har ændret status på FMK eller bliver på anden måde gjort opmærksom på, at borger er udskrevet fra sygehus. 2 Den medicinansvarlige medarbejder på det sociale tilbud kontrollerer om borgers medicinkort er markeret ajourført og kontrollerer om, der er sket ændringer på borgerens aktuelle lægemiddelordinationer. Hvis: A. medicinkort er ajourført og der ikke er sket ændringer af aktuelle lægemiddelordinationer, igangsættes medicinindsatser igen og det kontrolleres til hvor mange dage, der er medicin tilbage i doseringsæske. B. medicinkort ikke er ajourført, anmodes udskrivningssygehuset om at ajourføre borgerens medicinkort på FMK og udskrive borgeren. C. der er nye ordinationer, kontrolleres det, om der er udstedt recept, og om der er udleveret medicin, der kan dispenseres. Hvis der mangler medicin, foretages en receptanmodning. Hvis der er medicin, dispenseres den nye medicin sammen med den medicin, som var dispenseret inden sygehusindlæggelsen. D. ordinationer er seponerede eller der er ændret i dosering på en eller flere aktuelle lægemiddelordinationer, kasseres den eksisterende dispenserede medicin, og der foretages en ny dispensering. 11

13 2.5. Læge ændrer på en borgers medicinering En borger, som får medicinindsatser på det sociale tilbud får ændret på sit medicinkort af en læge. Det kunne fx være ved et besøg hos borgerens praktiserende læge, på et ambulatorium eller hos en speciallæge. Arbejdssituationen dækker ikke en situation, hvor borgeren i forbindelse med en sygehusindlæggelse får ændret sin medicinering og senere udskrives (er dækket af forrige arbejdssituation). Følgende gør sig gældende inden selve arbejdssituationen: Inden lægens ændringer angav borgerens medicinkort i IT-fagsystemet aktuelle lægemiddelordinationer Borgeren får dosispakket sin medicin, som udleveres fra apotek i dosisruller til 14 dage Læge ændrer på en borgers medicinering ID På det sociale tilbud Uden for det sociale tilbud 1 Læge ændrer på en borgers medicinering 2 Besked om ændringer på borgers medicinkort: A) IT-fagsystemet modtager en FMK-advisering om, at der er sket ændringer på en borgers medicinkort. Dette betyder, at det sociale tilbud som minimum skal hente adviser/ændringer ind i IT-fagsystemet 1 gang dagligt. B) Typisk vil ændringer håndteres inden for 24 timer. Hvis lægen mener, at ændringerne på borgerens medicinering skal effektueres hurtigere, skal lægen rette henvendelse direkte til det sociale tilbud. C) En medarbejder har været med borgeren til lægen. Lægen ændrer borgerens medicinering og giver mundtlig besked til medarbejderen om ændringer. Den medicinansvarlige medarbejder dokumenterer efterfølgende ændringerne i borgerens journal. 3 Den medicinansvarlige medarbejder på det sociale tilbud kontrollerer hvilke ændringer, der er foretaget på borgerens medicinkort i FMK og sikrer, at alle ændringer er hentet ind lokalt i IT-fagsystemet, samt at givningstidspunkter er sat på medicinlisten, inden den medicinansvarlige medarbejder ajourfører lokalt. Hvis der er: 12

14 nye ordinationer, kontrolleres om der er medicin, der kan dispenseres. Hvis der mangler medicin, foretages en receptanmodning. Hvis der er medicin, dispenseres den nye medicin sammen med den allerede dispenserede medicin. seponerede ordinationer eller ændringer i dosering på en eller flere aktuelle lægemiddelordinationer, kasseres den eksisterende dispenserede medicin og der foretages en ny dispensering. 4 Hvis borgeren får dosisdispenseret sin medicin, kontrollerer den medicinansvarlige medarbejder på det sociale tilbud, om de af lægen ændret ordinationer, samtidig er ændret i den dosisdispenserede dosisrulle. Den medicinansvarlige medarbejder på det sociale tilbud retter henvendelse til lægen ved tvivl i forhold til, om ændringen er akut og kræver en sidedosering eller om ændringen træder i kraft med næste udlevering af dosisrulle. 13

15 2.6. Der identificeres fejl eller mangler på en borgers medicinkort En medarbejder kan opdage/have mistanke om, at der er fejl på en borgers medicinkort, baseret på FMK oplysninger. Den medicinansvarlige medarbejder retter henvendelse til læge for sundhedsfaglig dokumentation. Følgende gør sig gældende inden selve arbejdssituationen: Borgeren har et medicinkort i IT-fagsystemet, som er baseret på oplysninger fra FMK Der identificeres fejl eller mangler på en borgers medicinkort ID På det sociale tilbud Uden for det sociale tilbud 1 En medicinansvarlig medarbejder har mistanke om, at der er fejl på en borgers medicinkort, hvor oplysningerne er baseret på FMK. 2 Hvis det drejer sig om fejl på en bestemt ordination, kan den medicinansvarlige medarbejder fjerne givningstidspunktet på den bestemte ordination lokalt i IT-fagsystemet og samtidig rette en henvendelse til borgerens egen læge eller ordinerende læge. Hvis det er udenfor normal arbejdstid, rettes henvendelse til vagtlæge. I IT-fagsystemet noteres, at ordinationen er under afklaring hos lægen og derfor ikke dispenseres. 3 Læge forholder sig til henvendelsen fra det sociale tilbud og vurderer, om der er behov for en ændring af borgerens medicinkort på FMK. 4 IT-fagsystemet modtager en FMK-advisering, hvis borgerens medicinkort er blevet ajourført, eller hvis der er ændringer. Hvis der er behov for uddybende sundhedsfaglig dokumentation, retter lægen henvendelse til det sociale tilbud evt. via en opfølgende korrespondancemeddelelse. 14

16 5 Den medicinansvarlige medarbejder kontrollerer, at lægen har forholdt sig til den eventuelle fejl, og om lægen har vendt tilbage telefonisk eller sendt en opfølgende korrespondancemeddelelse som sundhedsfaglig dokumentation, der gemmes som et notat. Hvis den medicinansvarlige medarbejder godkender borgerens medicinkort, som det fremgår af oplysningerne fra FMK, accepteres borgerens medicinkort. 6 Hvis lægen finder indikation for brug af nyt præparatet, er han forpligtiget til at oprette en lægemiddelordination på FMK. Hvis lægen ikke finder indikation, men blot giver accept, skal den medicinansvarlige medarbejder dokumentere medicinhåndtering af ikke receptpligtigt medicin lokalt i IT-fagsystemet. Det gøres ved at oprette en lokal lægemiddelordination og samtidig oprette et notat som sundhedsfaglig dokumentation for ændringen. 15

17 2.7. Dispensering af borgers præparater En medarbejder dispenserer (pakker) præparater i tabletform i doseringsæske til flere dage (typisk hver anden uge). Følgende gør sig gældende inden selve arbejdssituationen: En medicinansvarlig medarbejder har ajourført borgerens medicinkort i IT-fagsystemet Dispensering af borgers præparater ID På det sociale tilbud Uden for det sociale tilbud 1 En medicinansvarlig medarbejder åbner en borgers medicinkort og kontrollerer, om der er ændringer siden sidste ajourføring, samt sikrer sig at alle ændringer er hentet ind lokalt i IT-fagsystem, og der er givningstidspunkter på alle lægemiddelordinationer. Samtidig kontrollerer den medicinansvarlige medarbejder, om der har været bestilt medicin siden sidste dispensering, og om det er blevet udleveret. Hvis der er ændringer, gælder arbejdssituationen Læge ændrer på en borgers medicin. Se afsnit 2.5. Hvis det ikke er tilfældet, åbner den medicinansvarlige medarbejder borgerens dispenseringsoversigt. 2 Hvis der er overensstemmelse mellem dispenseringsoversigten og de præparater, der er tilgængelige for borgeren, dispenseres borgerens præparater for en bestemt tidsperiode. 3 Den medicinansvarlige medarbejder kontrollerer at antallet af tabletter i hvert rum i doseringsæsken, svarer til antal tabletter på dispenseringsoversigten fra IT-fagsystemet. Hvis der anvendes printet medicinoversigt hos borgeren, skal det sikres, at det er nyeste version af printet medicinkort, som der doseres efter. 4 Hvis den medicinansvarlige medarbejder observerer, der ikke er overensstemmelse mellem dispenseringsoversigten og de præparater, der er tilgængelige for borgeren, håndteres dette på samme måde som beskrevet under arbejdssituationen Læge ændrer på en borgers medicinering. Se afsnit Hvis den medicinansvarlige medarbejder observerer, at et præparat er tæt på at være opbrugt, skal medarbejderen foretage en medicinbestilling. 16

18 2.8. Administration af borgers præparater En medarbejder tager tabletter fra doseringsæske eller tabletter, der er dosisdispenseret (medicin der er pakket i små plasticposer af apotek), samt præparater der ikke er dosisdispenseret og giver dem til borgeren. Følgende gør sig gældende inden selve arbejdssituationen: En medicinansvarlig medarbejder har ajourført borgerens medicinkort i IT-fagsystemet Administration af borgers præparater ID På det sociale tilbud Uden for det sociale tilbud 1 Medarbejderen kontrollerer om antallet af ex. tabletter, som skal hældes op til en borger, svarer til det antal som fremgår af borgerens administrationsoversigt (medicinliste). Hvis der er overensstemmelse, gives præparaterne til borgeren. 2 Hvis der ikke er overensstemmelse, giver medarbejderen ikke præparaterne til borgeren. Medarbejderen giver besked herom til den medicinansvarlige. 17

19 2.9. Medicinbestilling enten som genbestilling eller receptfornyelsesanmodning En medicinansvarlig medarbejder observerer, at en medicinbeholdning er ved at være lav eller mangler. Samme medarbejder benytter IT-fagsystemet til at foretage en medicinbestilling. FMK finder selv ud af, om der er åbne recepter eller ikke, og sender dermed en genbestilling til apoteket eller en receptfornyelsesanmodning til lægen. Se yderligere om medicinbestilling i vejledningen Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK på Følgende gør sig gældende inden selve arbejdssituationen: Borgeren har et medicinkort i IT-fagsystemet, som er baseret på oplysninger fra FMK, og som indeholder aktuelle lægemiddelordinationer Medicinbestilling enten som genbestilling eller receptfornyelsesanmodning ID På det sociale tilbud Uden for det sociale tilbud 1 Den medicinansvarlige medarbejder anvender IT-fagsystemet til at bestille medicin til en borger og angiver borgers egen læge (evt. ordinerende læge) og udleveringsapotek (evt. afhentning på ambulatorium). Den medicinansvarlige medarbejder skal sikre sig, at han/hun arbejder på nyeste version af medicinkort, og dermed om der er sket nye ændringer til medicinen. Inden bestilling af medicin tjekkes der for, om præparatet allerede er bestilt, og hvilken status bestillingen har. 2 Hvis der er flere udleveringer tilbage på recept, sendes genbestillingen automatisk til apoteket. 3 Hvis der ikke er flere udleveringer tilbage på recept, sendes automatisk en anmodning til borgers egen læge/behandlende læge om at forny recepten. 18

20 Anmodning om receptfornyelse hos sygehuslægen skal ske telefonisk. 4 Når apoteket har udleveret eller lægen har udstedt recepten, sendes en FMKadvisering til ITfagsystemet. Dette advis kan i nogle IT-fag systemer filtreres fra, så beskeden ikke vises. 5 IT-fagsystemet modtager en FMK-advisering om, at der er ændringer på borgerens medicinkort, og den medicinansvarlige medarbejder kontrollerer, dels borgers medicinkort og dels at medicinbestillingen er i proces. 19

21 2.10. Anmode en læge om at ændre på en borgers medicin Den medicinansvarlige medarbejder observerer og videregiver observationen til lægen, at der kunne være behov for at ændre på en borgers medicinering, fx ændre på dosering (mere medicin eller mindre medicin) eller behov for at skifte til et andet lægemiddel (med andet generiske indholdsstof). Lægen vurderer, om der er behov for en ændring i borgerens medicinering. Følgende gør sig gældende inden selve arbejdssituationen: Borgeren har et medicinkort i IT-fagsystemet, som er baseret på oplysninger fra FMK, og som indeholder aktuelle lægemiddelordinationer Anmode en læge om at ændre på en borgers medicin ID På det sociale tilbud Uden for det sociale tilbud 1 En medicinansvarlig medarbejder kan rette henvendelse til læge med forespørgsel om at ændre på en borgers ordination og begrunder ændringen. Ved akut brug for afklaring af observationen kontaktes lægen telefonisk. Ved telefonisk kontakt til lægen kan ISBAR-modellen for mundtlig kommunikation anvendes: I - Identificer dig selv og borgeren S - Beskriv situationen B Beskriv baggrunden kort A Giv din analyse af situationen R Få et råd om problemet 2 Lægen forholder sig til forespørgsel fra det sociale tilbud og vurderer, om der er behov for en ændring af borgernes medicinkort på FMK. Hvis der er behov for en ændring af medicinen og herudover en uddybende sundhedsfaglig 20

22 dokumentation for ændringen, retter lægen henvendelse til det sociale tilbud, evt. via en opfølgende korrespondance eller via telefonisk kontakt. Herefter kan lægen markere borgerens medicinkort for ajourført. 3 Hvis lægen ikke ændrer noget, giver lægen besked til det sociale tilbud om dette enten via telefonisk kontakt eller via en korrespondancemeddelelse. 4 Hvis der er sket ændringer på borgerens medicinkort, modtages en FMK-advisering i IT-fagsystemet. 5 Den medicinansvarlige medarbejder på det sociale tilbud kontrollerer hvilke ændringer, der er foretaget på borgerens medicinkort i FMK og sikrer, at alle ændringer er hentet ind lokalt i IT-fagsystemet, samt at givningstidspunkter er sat på medicinlisten, inden den medicinansvarlige medarbejder ajourfører lokalt. Hvis der er: nye ordinationer, kontrolleres om der er medicin, der kan dispenseres. Hvis der mangler medicin, foretages en receptanmodning. Hvis der er medicin, dispenseres den nye medicin sammen med den allerede dispenserede medicin. seponerede ordinationer eller ændring i dosering på en eller flere aktuelle lægemiddelordinationer, kasseres den eksisterende dispenserede medicin og der foretages en ny dispensering. 21

23 2.11. Borger overflyttes fra et tilbud til et andet En borger med medicinadministration på et socialt tilbud i en kommune overflyttes til medicinadministration på et andet socialt tilbud i ny kommune eller region, fx i forbindelse med permanent tilflytning eller fordi borgeren ændrer status fra børneområde til voksenområde. Følgende gør sig gældende inden selve arbejdssituationen: Borgeren har et medicinkort i det oprindelige sociale tilbuds IT-fagsystem, som er baseret på oplysninger fra FMK, og som indeholder aktuelle lægemiddelordinationer Borger overflyttes fra et tilbud til et andet ID På det sociale tilbud Uden for det sociale tilbud 1 Afsenderkommune/-tilbud informerer modtagerkommune/- tilbud. Hvis de har lokale tilføjelser sendes en kopi af borgers medicinkort til modtagerkommune/- tilbud. 2 Kommunen/det sociale tilbud modtager en anmodning fra en anden kommune/socialt tilbud om at overtage medicinadministration på en borger. Hvis der ikke er lokale tilføjelser til borgerens medicinkort hos afsenderkommune/-tilbud, kan indsatser på medicin igangsættes. 3 Hvis der er lokale tilføjelser til borgerens medicinkort hos afsenderkommune/-tilbud, kan modtagerkommune/-tilbud sende, som orientering til borgerens nye læge, en liste over lokale tilføjelser og bede om accept til at håndtere disse. 4 I forbindelse med at borgeren ikke længere får medicinadministration i afsenderkommune/-tilbud, er det vigtigt at få borgerens medicinkort fraknyttet FMK i IT-fagsystemet i afsenderkommune/-tilbud. Dermed modtages ikke længere adviser om ændringer på borgerens medicinkort. Adviserne vil tilgå det nye sociale tilbuds IT-fagsystem, når der er foretaget tilknytning af borgerens medicinkort i dette system. 22

24 3. Begrebsforklaringer Medicinadministration Personalets udlevering af medicin og hjælp til patienter med at indtage medicinen samt observation af patienten. Ved patienters administration af egen medicin forstås, at patienten selv har ansvar for at indtage medicinen. Ajourføring af medicinkort Ajourføring af medicinkort er lægens bekræftelse af at de aktuelle lægemiddelordinationer på FMK afspejler den aktuelle medicinering på ajourføringstidspunktet. En ajourføring af FMK forudsætter ikke en medicingennemgang. Lægens ansvar ved ajourføring af FMK fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning. Dosisdispensering Maskinel pakning af lægemidler på apotek eller sygehusapotek i en doseringsbeholder tilpasset lægemidlets konkrete anvendelse. Lægemidlerne til de enkelte indtagelsestidspunkter er klart adskilt fra lægemidlerne til de andre indtagelsestidspunkter. [def. fra Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler ]. Hver pose svarer til de præparater, en borger skal have på hvert enkelt administrationstidspunkt. Apoteker dosisdispenserer typisk til en periode på 14 dage. FMK-advisering Hvis en borger er tilknyttet medicinhåndtering i en kommune og EOJ-systemet er opgraderet til FMKversionen, vil kommunen få en elektronisk besked fra FMK ( FMK-advisering ), når der sker noget på borgerens medicinkort på FMK. Hvis fx en læge registrerer en ny ordination på en borger, vil FMK sende en elektronisk besked om, at der er sket en ændring på borgerens medicinkort. Efterfølgende kan en medarbejder logge ind i EOJ-systemet og se, hvad ændringen omhandler. Generisk navn Et generisk navn er et registreret navn på et lægemiddelstof. Hvor lægemiddelstof er et virksomt stof, der indgår i et lægemiddel (et lægemiddel kan indeholde flere lægemiddelstoffer). Et lægemiddelstof omtales også aktivt stof, virksomt lægemiddelstof eller aktivt indholdsstof. Det frarådes at anvende termen indholdsstof, da den også kan bruges om ikke-aktive farve- og hjælpestoffer. Handelsnavn Registreret navn på et lægemiddel. Det er et krav fra embedslægerne, at handelsnavnene på de lægemidler en borger er i behandling med, fremgår af den medicinliste, som kommunen håndterer borgerens medicin efter. Indlagt Når en borger indlægges på sygehus, markeres borgerens medicinkort på FMK for indlagt, hvilket betyder, at det ikke længere afspejler borgerens aktuelle medicinering. Når borgeren igen udskrives, ajourfører en læge fra sygehuset borgerens medicinkort på FMK og markerer medicinkortet for udskrevet. 23

25 Lægemiddelordination En lægemiddelordination er en ordination, der beskriver, hvilket lægemiddel der skal tilføres en patient i hvilken dosering, med hvilken administrationsteknik, ad hvilken administrationsvej og på hvilken indikation. Ændringer eller seponering af igangværende behandling er at opfatte som en ordination. Løs recept Når læger, som ikke er på FMK, ordinerer medicin og udsteder en recept (fx på papir), vil dette i første omgang ikke blive registreret på FMK. Derimod vil det senere blive elektronisk registreret, at borgeren er på apoteket for at hente medicinen. Denne registrering på apoteket, sendes automatisk til FMK og optræder på FMK som en løs recept. Pausering af lægemiddelordination Midlertidig afbrydelse af lægemiddelordination efter anvisning af en dertil autoriseret person, hvilket betyder, at borgeren ikke skal tage præparatet i en bestemt periode. Læger kan på FMK angive, at en lægemiddelordination er midlertidig pauseret. Startdato for dosering Startdato for en given doseringsperiode, er den dato, hvor en bestemt dosering er gældende fra. Fx kan en borger på FMK have en gældende lægemiddelordination, som over en periode på 3 uger skal optrappes, og hver uge øges doseringen med en ekstra tablet. I dette eksempel vil der til den samme lægemiddelordination være knyttet 3 startdatoer for doseringen (en for hver uge hvor doseringen ændrer sig). Et andet eksempel er, at en læge har ordineret et lægemiddel til en borger, men på grund af en operation skal borgeren først starte med at tage lægemidlet efter 3 uger, dvs. startdato for dosering er 3 uger efter startdato for lægemiddelordinationen. Startdato for lægemiddelordination Startdato for lægemiddelordination er den dato, hvor lægen har ordineret et bestemt lægemiddel. På FMK vil startdatoen for en lægemiddelordination typisk være lig den dato, hvor lægen har oprettet ordinationen. Substitution af lægemiddel Erstatning af et lægemiddel med et andet lægemiddel i forbindelse med lægemiddeldispensering. Hvis en læge har udstedt en recept på et bestemt lægemiddel, kan der ske en udlevering af et andet lægemiddel på apoteket. Apoteket har substitueret det lægemiddel lægen udskrev med et alternativt lægemiddel. Apoteket må kun substituere til lægemidler med samme generiske indholdsstof (generika). Apotekerne er forpligtiget til at udlevere det billigste synonympræparat, med mindre lægen har påtegnet "ej S" på recepten. Sundhedsfaglig autorisation Sygeplejersker og SOSU assistenter kan få en sundhedsfaglig autorisation hos Sundhedsstyrelsen og blive oprettet i Autorisationsregisteret. FMK kontrollerer om medarbejdere, der skal have adgang til FMK oplysninger er oprettet i Autorisationsregisteret. Hvis en medarbejder ikke er oprettet i Autorisationsregisteret, vil medarbejderen ikke kunne få oplysninger fra FMK. 24

26 Tidspunkt for ajourført medicinkort Når en medarbejder i en kommune vurderer en borgers medicinkort, er det vigtigt at holde øje med, om der er tilkommet nye løse recepter efter medicinkortet sidst er blevet ajourført. Dette kan være tegn på, at medicinkortet ikke angiver aktuel medicinering. Udlevering /effektuering af lægemiddelordination Effektuering af lægemiddelordination omfatter udlevering af medicin f.eks. på apotek, samt lægemiddeldispensering og lægemiddeladministration. Når en læge har udsted en recept, vil et lægemiddel typisk blive udleveret fra et apotek. Borgere kan også få udleveret medicin på sygehuse, fx i forbindelse med en udskrivelse eller et besøg på et ambulatorium. Udleveringer fra private apoteker fremgår af FMK, når recepten er ekspederet og udleveret til borger, hvor udleveringer fra sygehus kan oprettes enten som indgivet mængde ( 1 ml s.c.) eller udleveret mængde ( 2 tabletter). 25

Anbefalede arbejdsgange med FMK

Anbefalede arbejdsgange med FMK MedCom Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK 25-08-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Arbejdssituationer

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 6 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin via FMK 18-1-2017 MedCom vil med denne vejledning

Læs mere

Medicineringsprocesser

Medicineringsprocesser Medicineringsprocesser med FMK Beskrivelser af hvordan medarbejdere i kommuner bør anvende EOJ-system, der integrerer med det Fælles Medicinkort (FMK) 03. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Medicineringsprocesser

Læs mere

FMK arbejdsgange 1 Doknr 3820/16 KFAU Maj 2017

FMK arbejdsgange 1 Doknr 3820/16 KFAU Maj 2017 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK Version maj 2016 - PLO vil løbende udvikle og udvide FAQ en. Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK 1. Hvad er lægens ansvar i forbindelse med brug af FMK? En læge er i medfør af Autorisationslovens

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Lokal instruks for håndtering af medicin:

Lokal instruks for håndtering af medicin: Lokal instruks for håndtering af medicin: August 2012. Medicinordination: Ordinationen foretages af en læge. Den kan både være skriftligt, elektronisk og mundligt. Ordination registreres i Bosted i dagbog

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at Forlængelse af implementeringsaftale mellem KL, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

Indgåelse af aftale om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne

Indgåelse af aftale om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 031-14 (genfremsendes tidligere ved fejl udsendt som 033-14)

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Netværksmøde Region Midtjylland FMK

Netværksmøde Region Midtjylland FMK Netværksmøde Region Midtjylland FMK Tirsdag d. 28. april 2015 Konsulent Marianne Nielsen MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 4023 0927 Mail to: mni@medcom.dk Dagsorden 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4 National Sundheds-it www.ssi.dk Dato: 6. juli 2014 Sagsbeh: hbal Sagsnr.: Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Godkendt: September 2018

Godkendt: September 2018 Overskrift: Medicinhåndtering Akkrediteringsstandard: Dokumentation for lægemiddelordination/ Lægemiddeldispensering/ Lægemiddeladministration Formål: Godkendt: September 2018 Revideres: September 2019

Læs mere

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet Onsdag den 4. maj 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent FMK i kommunerne Status på implementering af FMK i kommunerne fra projekt til drift Status på

Læs mere

22. maj Best Pratice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.1

22. maj Best Pratice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.1 22. maj 2018 Best Pratice på FMK Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.1 Indhold Forord 3 Henvisning...3 Kontakt...3 Arbejdsgange i forbindelse med ordinationer... 4 Hvilke ordinationer

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland Torsdag den 10. marts 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00 Kl. 10.10 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 13.15 Kl. 13.45 Kl. 14.00 Kl.

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

Indhold. Valg af effektuering...4. Ændring af effektuering midt i en dispenseringsperiode...5. Ved seponering...5

Indhold. Valg af effektuering...4. Ændring af effektuering midt i en dispenseringsperiode...5. Ved seponering...5 Indhold Oprette og opdatere FMK...2 Tilretning af medarbejder fejl ved FMK-opdatering...2 Lokal ordination...3 Dispensering...3 Flytning af ordinationer mellem Anden medicin og Medicin dispenseret til

Læs mere

Supportforum møde September 2016 Alice Kristensen MedCom

Supportforum møde September 2016 Alice Kristensen MedCom Supportforum møde 1 29. September 2016 Alice Kristensen MedCom 2 Dagsorden 1. Velkomst, formål med gruppen og præsentation v/alice 2. MedComs opsamlingsfunktion for ukorrekt anvendelse af FMK 3. Datosæt

Læs mere

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online...

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online... National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Status på kommunernes opkobling til FMK Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Indhold 1. Hvem er vi? 2. Hvad handler projektet om? 3. Organisering &

Læs mere

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 21. december 2017 FMK AAGS/ FMK NATIONAL KLINIKS BRUGERGRUPPE. Best practice på FMK Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 18.12.2017 Gældende bekendtgørelser og vejledninger for

Læs mere

Bilag 2. Medicininstruks for Elleslettegård

Bilag 2. Medicininstruks for Elleslettegård Bilag 2 Medicininstruks for Elleslettegård Formålet: Formålet med denne medicininstruks er at sikre en sikker medicinhåndtering og dermed at forebygge utilsigtede hændelser. Eleven skal have den rigtige

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 Ændringer og nye funktioner til medicinmodulet FMK 1.4.4 Medicinkortet har overordnet set samme opbygning som FMK 1.4.0. De visuelle ændringer og nye funktioner er i punktform herunder,

Læs mere

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange 1 Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange Formål: At reducere antallet af medicineringsfejl, der opstår på grund af manglende eller ukorrekt kommunikation om borgers medicinering. at reducere

Læs mere

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK Dato 23-09-2014 hra Sagsnr. 5-1010-188/1 7222 7804 Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK En læge eller tandlæge (herefter benævnt lægen ) er i medfør af autorisationslovens 17 forpligtet til

Læs mere

Netværksmøde Region Nordjylland FMK

Netværksmøde Region Nordjylland FMK Netværksmøde Region Nordjylland FMK Torsdag d. 23. april 2015 Konsulent Marianne Nielsen MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 4023 0927 Mail to: mni@medcom.dk Dagsorden 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange.

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange. Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange. Godkendt af Den Administrative Styregruppe den 4. november

Læs mere

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning.

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Baggrund Det fremgår af medicinafsnittet i den gældende sundhedsaftale, at der i de lokale samordningsfora

Læs mere

Godkendt: September 2016

Godkendt: September 2016 1 of 5 Overskrift: Medicinhåndtering Akkrediteringsstandard: Dokumentation for lægemiddelordination/ Lægemiddeldispensering/ Lægemiddeladministration Formål: Godkendt: September 2016 Revideres: September

Læs mere

FÆLLES MEDICINKORT, FMK

FÆLLES MEDICINKORT, FMK FÆLLES MEDICINKORT, FMK 4. netværksmøde i Region Syddanmark 14.04.2015 1 Fokusområder Opfølgning på FMK Kulturforandring Ledelsesbeslutninger Ledelsesopbakning Ledelsesfokus Tilbagemelding fra superbrugerne

Læs mere

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger Dosisdispensering Forudsætninger Dato 2016-10-03 Introduktion En kommende løsning til dosisdispensering i FMK vil være baseret på en række forudsætninger, for at løsningen kan fungere optimalt. Nogle af

Læs mere

Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens,

Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens, Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens, Hedensted og Aalborg kommuner Den 2. juli 2014 Sags ID: SAG-2014-01577 Dok.ID: 1881457 MOT@kl.dk Direkte Mobil 4112 9293 Weidekampsgade 10 Postboks 3370

Læs mere

Adviser. FAQ for hændelser på FMK

Adviser. FAQ for hændelser på FMK Adviser Hvorfor modtages advis om ordinationsændring, når der ikke er en ændring? Kommunerne melder tilbage, at de oplever at få advis om ordinationsændring, selvom der ikke er sket en ændring i doseringen

Læs mere

Hvordan bliver hverdagen med FMK. Konsulent Marianne Nielsen, MedCom

Hvordan bliver hverdagen med FMK. Konsulent Marianne Nielsen, MedCom Hvordan bliver hverdagen Konsulent Marianne Nielsen, MedCom SPECIAL LÆGE PRAKTISERENDE LÆGE BORGER SYGEHUS Data deles VAGTLÆGE HJEMMESYGEPLEJE INSTITUTIONER OG PLEJEHJEM APOTEK Lægemiddelordination indeholder

Læs mere

Fælles retningslinjer for medicinhåndtering på socialområdet

Fælles retningslinjer for medicinhåndtering på socialområdet Fælles retningslinjer for medicinhåndtering på socialområdet ------------------------------------------------------------- Fælles retningslinjer på socialområdet På det sociale område i Randers Kommune

Læs mere

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af dosisdispenseret medicin Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin Definition Dosisdispenseret medicin: Lægemidler, der kan pakkes med maskine i små plastikposer eller plastikbobler

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Syddanmark

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Syddanmark FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Syddanmark Onsdag den 27. april 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00-10.10 Kl. 10.10-10.30 Kl. 10.30-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-12.45 Kl.

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland Mandag den 18. april 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00-10.10 Velkomst v. Karina Hasager Hedevang Kl. 10.10-10.45 Det videre arbejde

Læs mere

Ny apotekersnitflade Snitflade. Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014

Ny apotekersnitflade Snitflade. Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014 Ny apotekersnitflade Snitflade Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014 Emner Dagens emne Gennemgang og diskussion af oplæg til ny snitflade Forudsætninger Forudsætning 1 Ny enstrenget model Forudsætning

Læs mere

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008 Det fælles medicinkort 27. februar 2008 Begreber Følgende begreber anvendes når vi taler om det fælles medicingrundlag Medicinkort Et medicinkort til alle med et dansk CPR-nummer Lægemiddelordination Lægens

Læs mere

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK)

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Helen Kæstel sygeplejechef Aalborg Kommune Kirsten Damgaard projektleder FMK Aalborg Kommune

Læs mere

2. Supportforummøde Alice Kristensen MedCom

2. Supportforummøde Alice Kristensen MedCom 2. Supportforummøde 07.03.2017 Alice Kristensen MedCom alk@medcom.dk 2 Dagsorden Velkomst og beskeder v. Alice Datosæt i FMK v. Marianne Behandling start og slut Dosering start og slut LPS-vejledninger

Læs mere

Digital Medicinhåndtering i EG Sensum Bosted

Digital Medicinhåndtering i EG Sensum Bosted Digital Medicinhåndtering i EG Sensum Bosted Louisa H. Rasmussen, Konsulent, EG Team Online lohra@eg.dk +45 7220 7698 Agenda den 26-02-2018 Medicinmodul i EG Sensum Bosted FMK (Fælles Medicinkort) DLI

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Formålet med denne vejledning er at sikre en ensartet og høj patientsikkerhed ved ordination og håndtering af lægemidler. Vejledningen fastlægger ansvarsfordelingen

Læs mere

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille.

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille. Indholdsfortegnelse Der skal ALTID udfyldes følgende, før du kan komme i gang med medicin i Nexus:... 2 Medicininformation:... 2 Tilknyt til FMK/opdatere FMK... 3 Opret lokalt medicinskema i Nexus/opdater

Læs mere

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis Henrik L Hansen Det Fælles Medicinkort Nye muligheder og nye udfordringer FMK består af en central

Læs mere

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering 1 Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for medicinhåndtering ved Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale retningslinjer

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 side 1 af 13 Indledning EG Clinea 16.4 er nu klar. Det er en version, der indeholder et opdateret Medicinmodul, hvor kravene, der sættes af Sundhedsdatastyrelsen, til FMK version

Læs mere

FYRAFTENSMØDE FMK OG FORLØBSPLANER

FYRAFTENSMØDE FMK OG FORLØBSPLANER Velkommen FYRAFTENSMØDE med fokus på FMK OG FORLØBSPLANER XMO 11.10.18 Præsentation Kirsten Wengler, Læge Kjeld Gandrup, XMO Lenike Gilhøj Vemmelund, Datakonsulent Vi hjælper praksis med IT og data Vejleder

Læs mere

En best practice-model for sikker dosisdispensering

En best practice-model for sikker dosisdispensering En best practice-model for sikker dosisdispensering Et resultat af projektet Dosisdispensering fra maskine til mund Modellen er udarbejdet på basis af de anbefalinger til dosisdispenseringsordningen, som

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.10.100 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

Rehabiliteringscenter Strandgårdens lokale instruks for Medicinhåndtering

Rehabiliteringscenter Strandgårdens lokale instruks for Medicinhåndtering Rehabiliteringscenter Strandgårdens lokale instruks for Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde: Rehabiliteringscenter Strandgården Region

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland Mandag den 11. april 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00-10.10 Velkomst v. Karina Hasager Hedevang Kl. 10.10-10.30 Det videre arbejde

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO.

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO. FMK v.1.4.4 Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK 1.4.4 i XMO. Der findes i øjeblikket fire versioner af FMK i drift, version 1.4.0 1.4.2 og 1.4.4 som den nyeste. Seneste

Læs mere

Stop medicineringsfejl

Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Læringsseminar 2 Medicinering og introduktion til medicinpakken og indikatorer Torben Hellebek, praktiserende læge og Brian Bjørn, DSFP Hvorfor interessere

Læs mere

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejl. nr. 9429 af 30/06/2006

Læs mere

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles

Læs mere

VEJLEDNING OM EPIKRISER. Indholdsfortegnelse

VEJLEDNING OM EPIKRISER. Indholdsfortegnelse VEJLEDNING OM EPIKRISER Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Krav til epikrisens indhold... 2 2.1 Stamdata... 2 2.2. Anbefaling om opfølgning hos egen læge... 2 2.3 Patientinformation og -aftale...

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-09-18 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål...3 Workflows...3 Workflow:

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

Adviser. FAQ for hændelser på FMK

Adviser. FAQ for hændelser på FMK Adviser Hvorfor modtages advis om ordinationsændring, når der ikke er en ændring? Kommunerne melder tilbage, at de oplever at få advis om ordinationsændring, selvom der ikke er sket en ændring i doseringen

Læs mere

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013 Ny apotekersnitflade Det Fælles Medicinkort December 2013 Emner Opfølgning på reimplementering af apotekersnitfladen Ny apotekersnitflade: Dosisdispensering + enstrengethed + digital signatur Oplæg til

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

ATC. DosageStructure. DosageQuantity

ATC. DosageStructure. DosageQuantity Begreb Beskrivelse Evt. XML kommentar Administrationsvej Angiver vejen ad hvilken medicinen administreres - fx RouteOfAdministration intravenøst, pr.os, intracardielt, intraossøst, trachealt. Aktiv substans

Læs mere

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering August 2011 Fælles Medicinkort En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering 2 FMK Fælles Medicinkort Indhold 3 4 6 7 8 9 10 11 14 16 19 Visionen Medicinoplysninger

Læs mere

Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering

Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering Juli 2012 Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Skovvængets lokale instruks for: Hvordan medicinhåndtering skal foregå Hvordan det skal

Læs mere

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m.

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Dosisdispensering Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Hvad er dosisdispensering? Ved dosisdispensering forstås at et apotek pakker den enkelte

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for Medicinhåndtering

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for Medicinhåndtering Juli 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler BILAG 3 Formålet med denne vejledning er at sikre en ensartet og høj patientsikkerhed ved ordination og håndtering af lægemidler. Vejledningen beskriver

Læs mere

Måden hvorpå der arbejdets med medicinhåndtering på Østerskoven skal sikre, at Østerskoven som minimum lever op til indholdet i:

Måden hvorpå der arbejdets med medicinhåndtering på Østerskoven skal sikre, at Østerskoven som minimum lever op til indholdet i: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks for standarden 1.4 Medicinhåndtering - Borgeren modtager den rette medicin på rette tidspunkt og rette dosis FORMÅL Formålet med denne lokale instruks er

Læs mere

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK.

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK. Manual til FMK Indhold Fælles Medicinkort... 3 Datoer vedr. en ordination i FMK... 3 Symboler/ kolonner... 4 Øverste bjælke... 4 Ny ordination... 7 Substitution og tilskud... 11 Dubletkontrol... 11 Seponér...

Læs mere

Vejledning FMK-online

Vejledning FMK-online VEJLEDNING 2019 Vejledning FMK-online 1 / 45 Udgiver FMK programmet Ansvarlig institution Sundhedsdatastyrelsen Design [Tekst] Copyright [Tekst] Version [#] Versionsdato 7. februar 2019 Web-adresse www.sundhedsdata.dk

Læs mere

FMK Opret ordination med recept

FMK Opret ordination med recept Opret ny ordination med recept Vælg i medicinkortet for at oprette en ny ordination med dertilhørende recept. 1. Opret Ordination Skriv præparatnavn i feltet "Præparat". Søgningen foregår i "Vælg

Læs mere

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur)

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur) Medicin (FMK) Vejledning (inkl. vejledning til digital signatur) INDHOLDSFORTEGNELSE TILGANG TIL FÆLLES MEDICINKORT (FMK)... 2 MEDICIN ADMINISTRATION SKER MED DATA FRA FMK... 2 OPRETTELSE AF MEDICINSKEMA

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille.

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille. Indholdsfortegnelse Der skal ALTID udfyldes følgende, før du kan komme i gang med medicin i Nexus:... 2 Medicininformation:... 2 Tilknyt til FMK/opdatere FMK... 3 Opret lokalt medicinskema i Nexus/opdater

Læs mere

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5 Side 1 af 6 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Medicinering Regionale sygehusdokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Dokumentbrugere:

Læs mere

FMK ERFA-møde. Onsdag den 15. marts Marianne Nielsen, Iben Søgaard & Karina Hasager Hedevang, MedCom

FMK ERFA-møde. Onsdag den 15. marts Marianne Nielsen, Iben Søgaard & Karina Hasager Hedevang, MedCom FMK ERFA-møde Onsdag den 15. marts 2017 Marianne Nielsen, Iben Søgaard & Karina Hasager Hedevang, MedCom Agenda 1. Velkomst 2. Kort status fra MedCom, hvad er der sket siden sidst? 3. Orientering fra de

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Sjælland

FMK netværksmøde i Region Sjælland FMK netværksmøde i Region Sjælland Onsdag den 9. september 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange 21-05-2015 Sag nr. 11/2035 Dokumentnr. 27309/15 Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange Formål og afgrænsning...

Læs mere

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM Indholdsfortegnelse Medicinmodul/PEM... 1 Åbne medicinmodul på valgt borger... 2 Tilknytte borger til PEM 1. gang.... 2 Afslutte borger i PEM... 2 Afslutning af medicinadministration af plejepersonale

Læs mere

Patientforløb og journalføring: 1.b. Instruks om sundhedsfaglig dokumentation. Personalet kender og følger instruksen

Patientforløb og journalføring: 1.b. Instruks om sundhedsfaglig dokumentation. Personalet kender og følger instruksen Status handleplaner for Sygeplejen i CSO Egedal Kommune pr. 1.5.2018. Målepunkt Fund Gennemførte indsatser Patientforløb og journalføring: 1.b. Instruks om sundhedsfaglig dokumentation. Personalet kender

Læs mere

FMK Supportforummøde. MedCom. 20. September 2017

FMK Supportforummøde. MedCom. 20. September 2017 FMK Supportforummøde MedCom 20. September 2017 2 Dagsorden Velkomst og beskeder Opsamling fra sidste møde samt indkommende spørgsmål Info om borgerkampagne, Region Sjælland Kommende release s på app en

Læs mere

FMK Ven eller fjende? (Session 10)

FMK Ven eller fjende? (Session 10) FMK Ven eller fjende? (Session 10) Præsentation Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent i Region Syddanmark Palle Mark Christensen Speciallæge i alm medicin, klinisk farmakologi, ph.d. Lægerne Lærkevej,

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Midtjylland

FMK netværksmøde i Region Midtjylland FMK netværksmøde i Region Midtjylland Tirsdag den 15. september 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden

Læs mere

Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en

Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en recept... 3 Ændring i en ordination... 3 Pausere ordination...

Læs mere

Overførelse af ordination samt dispensering og administration

Overførelse af ordination samt dispensering og administration Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5 FMK integration i Avaleo Omsorg 18. marts 2015/ Version 1.5 1 Revisionshistorik Revisionsnummer Revisionsdato Opsummering af ændringer 1.0 03.07.2014 1.1 05.11.2014 Præcisering af afsnittet Suspenderet

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN

MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN Formålet med instruksen er at sikre: Den rigtige borger får den rigtige medicin, i den rigtige dosis, på det rigtige tidspunkt og på rette måde Den rehabiliterende tankegang

Læs mere

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM11-10-2011 Indholdsfortegnelse: Angiv korrekt borger Åbn medicinmodulet Knyt borgeren til PEM Generelle informationer Præparatregistrering Fast dosering - Medicin til

Læs mere