Opfølgende tilsyn 2009 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfølgende tilsyn 2009 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen"

Transkript

1 Opfølgende tilsyn 2009 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Hold-an vej Ballerup Tlf Fax Dato: Tilsynsførende: Linda Korthsen Direkte tlf.: Tilsynsførende.: Torben Olsen Direkte tlf.: Institutionens navn BALLERUP UNGDOMSPENSION Dato for tilsyn 4. november 09 Institutionen repræsenteret ved Forst. Kurt Møller Stedfortræder Kurt Morsing TR Maria Zangenberg Tilsynet foretaget af Sektionsleder Linda Korthsen Familieplejekonsulent Torben Olsen Ballerup Kommune har pr. 1. januar 2007 overtaget tilsynsforpligtelsen med døgninstitutioner for børn og unge beliggende i Ballerup Kommune. Tilsynet varetages af leder af Familieplejen og en Familieplejekonsulent, og der gennemføres som minimum to halvårlige tilsyn, - et generelt inden udgangen af juni og et opfølgende tilsyn. For at sikre og fastholde systematik og kontinuitet i tilsynet er Leder af Familieplejen gennemgående på alle institutioner/driftsenheder. Tilsynet afsluttes med en rapport, som udover at indeholde en systematisk gennemgang af tilsynsmanualens punkter, også vil indeholde status på kvalitetsarbejdet og udvikling af tilbudet, samt evt. tiltag og processer som den enkelte institution/driftsenhed har gennemgået de seneste år. I det følgende præsenteres tilsynsrapporten fra det opfølgende tilsyn, efterår 2009.

2 Tilsynets samlede vurdering OPFØLGENDE TILSYN UNGDOMSPENSIONEN (UP) NOVEMBER 09: I forbindelse med tilsynet i foråret 2009 blev der fra Tilsynets side givet flg. anbefalinger. Pkt. 2f: Rengøring: Tilsynet anbefaler at kontakte Komren med henblik på et møde anbefalingen bortfaldt imidlertid, idet Komrens tilsynsførende aflagde besøg på UP dagen efter, at Tilsynet havde fundet sted Pkt. 13f: Aktivitetstilbud: Tilsynet anbefaler, at UP undersøger muligheden for/søger om at få faste haltider fx på Tapeten eller på Hedegårdsskolen, som er nabo til UP underhenvisning til målgruppen på institutionen. For netop UP s målgruppe er det vigtigt, at der er så kort vej som muligt til fritidsfaciliteter. Pkt. 20d: Skriftligt materiale til forældre og børn/unge: Tilsynet anbefaler, at UP får selvstændig hjemmeside med link til Ballerup Kommune Pkt. 33c APV: Tilsynet opfordrer ledelsen og sikkerhedsrep. til at følge op på proceduren for anmeldelse af arbejdsskader til Arbejdstilsynet Endelig fremsatte Tilsynet en generel anbefaling/opfordring til Up om til stadighed både internt og i samarbejde med ledelsen i Job & Familie at opretholde og sikre en løbende og bevidst dialog om UP s ændrede brugergruppe/unge og den betydning, som dette har for såvel pædagogikken som normeringen på stedet Derudover havde Tilsynet forud for besøget d. 4. november planlagt at drøfte muligheden for at videreudvikle og kvalificere tilsynet i form af egentlige temadrøftelser. Temaet tænkes aftalt i god tid forud for Tilsynet. Tilsynet ønsker tillige at tale med hhv. ledelse og TR både sammen og hver for sig og med en/flere unge i det omfang de unge ønsker at tale med Tilsynet Tilsynets ønsker er bl.a. begrundet i at ville overholde ministeriets vejledning om godkendelse og tilsyn. Der lægges her vægt på dialog, samarbejde og faglig udvikling/konsulentråd. UP udtrykte enighed i dagsordenen, og havde derudover selv ønske om at videregive flere generelle informationer: belægnings%, økonomi, sygefravær, ungemapper, vagtplaner, visitation, overgang fra ung til voksen, efterværnsprojekt, ungemøder, kurser.

3 Disse indgår i denne rapport under de enkelte punkter. Pkt. 2f: rengøring UP præciserer, at rengøringen pt. fungerer meget tilfredsstillende. UP modtog medio september rengøringskontrakten for Af denne fremgik en prisstigning på lidt over 51% - en stigning, som fra centralt hold vil blive tilskrevet UP Pkt. 13f: aktivitetstilbud UP oplyser, at dette punkt ikke har haft nogen egentlig prioritet siden tilsynet i foråret. Det skyldes, at den aktuelle gruppe af unge ikke har behovet for halplads de unge bruger således heller ikke UP s eget motionsrum. Anbefalingen vil dog blive taget op, når gruppen af unge eller behovet ændrer sig. Som et forslag til temadrøftelse nævner UP: hvordan skabe et fællesskab for nogen, der ikke vil være fælles med de andre? Se endvidere under punktet: generel information fra UP, hvor UP s indsats over for ungegruppen er beskrevet Pkt. 20d: Skriftligt informationsmateriale UP har fået eget domæne: Siden er aktuelt under opbygning (billeder, pdf-filer osv) Pkt. 33c: APV Anmeldelse af arbejdsskader som følge af arbejdsbetingede stress/krisereaktioner o.l. skal foregå via egen læge, som skal anmelde skaden og således ikke gennem institutionen Tilsynet har efterfølgende orienteret sig i Arbejdstilsynets regler, som skelner mellem anmeldelse af arbejdsulykker og arbejdsrelaterede lidelser. Arbejdsgivere har pligt til at anmelde arbejdsulykker, mens det som oplyst af UP er egen læge, der anmelder arbejdsbetingede lidelser. Yderligere oplysninger fremgår af Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 997 af 20. oktober 2005 og nr. 950 af 26. november 2003.

4 Generel information fra UP Belægningsoversigt pr Belægningsprocent = Pladsbelægning = 8,81 1 dreng og 7 piger 2 unge i visitation til de 2 ledige pladser Tilsynet anbefaler, at UP registrerer de perioder, hvor en plads står tom, men er visiteret. Økonomi pr : UP s økonomi er sund og god. Har ultimo oktober, hvor 83,3% af tiden er gået, forbrugt 77,6% pr. svarende til et budgetmæssigt overskud på kr. Det overførte overskud fra 2007 på ca kr. er investeret i forbedringer på institutionen. P.t. er følgende realiseret: Brandsikring: Thermomelderne er udskiftet overalt i huset ligesom brandmeldingssystemet er blevet opdateret. UP har desuden tilkøbt brandovervågning fra Siemens, således institutionen kontaktes telefonisk, når systemet forvarsler en evt. begyndende brand. Renovering af gang: Væggene er blevet malet og der er blevet sat ny belysning op. Der er ligeledes blevet købt udsmykning til gangen. Skabe: Der er blevet monteret nye klædeskabe på samtlige værelser Reoler: Der er købt reoler til institutionens kontorer Tilsynet fik udleveret etableringsbudget, og så div. nyanskaffelser. Sygefravær : Sygefraværsprocenter efter 3. kvartal er 3,8%, hvilket er lidt højere end vanligt. Personalegruppen har været ramt af alm. influenza ligesom en medarbejder har været længerevarende sygemeldt grundet alvorlig sygdom, som ikke var arbejdsbetinget.

5 Ungemapper: Er som planlagt blevet evalueret. Den er blevet slanket og gjort mere brugervenlig, således at det kun er de faktuelle oplysninger, handleplan og pædagogisk handleplan, som forbliver i ungemappen. Derudover forbliver de af den unges personlige papirer, som ikke omhandler forældreforhold o.l. i mappen. Den af Tilsynet anbefalede ændring af ungemappen i en del med personlige oplysninger, som den unge til en hver tid har indsigt i sammen med sin primærpædagog, og en del med personfølsomme oplysninger, som opbevares separat fra ungemappen, er således ved at blive effektueret. UP fastholder, at der i forhold til den enkelte unge til en hver tid skal være 3 pædagogiske fokuspunkter. De håndskrives på et fortrykt skema og sættes i fotolommer i Aktuelt-mappen, således de er nemmere at ændre og det er tydeligt for alle medarbejdere, incl. vikarer, hvad der pt. arbejdes på ift. den enkelte unge. Vagtplaner Den vagtplan, som blev iværksat pba. bagvagtsordningen, er blevet evalueret. Der er, som ved alle vagtplaner, argumenter for og imod, men det blev besluttet, at ledelsen ser på muligheden for at inkorporere individuelle ønsker, ligesom der skal fokuseres på ledelsestimer, i og med at stedfortræderstillingen nu hører under lederoverenskomsten. Visitation: UP er i dialog med Kathrine Lindbæk om, at Social Vejledning skal deltage i de månedlige visitationsmøder, således deres unge ikke forfordeles ved direkte visitation. Overgang fra ung til voksen: UP er ligeledes i dialog med Social Vejledning og Ydelser (Susan Zenol) om at få beskrevet procedurerne evt. i en folder hvordan den unge og personale forholder sig, når en indskrevet ung fylder 18 år. Efterværnsprojektet:

6 Ungepsykolog Thomas Krohn er godt i gang med Efterværnsprojektet, som kører i DUT-regi. Ungemøder: Pba. den nuværende gode ungegruppe forsøger UP at få stablet ungemøderne på benene igen, og få skabt en kultur hvor ungemøder er en naturlig del af opholdet på UP. Ungemøderne afholdes hver tirsdag efter aftensmaden, og hygge og samvær skal prioriteres højt. Det primære formål er at skabe et fællesskab/en fællesskabsfølelse i denne individualiseringstid, men også at træne de almindelige demokratiske principper. UP har besluttet at møderne ikke skal have fast dagsorden, men at alle unge og medarbejdere kan skrive emner på en tavle/liste. UP har ligeledes besluttet at lægge kr. ud årligt til aktiviteter et beløb de unge skal forvalte. Kursus: UP har netop afholdt de årlige 2 Pædagogiske Dage. Temaet var Arbejdsglæde hvordan beholder vi den. Det var på forhånd besluttet, at man på UP ville forkæle sig selv, hvorfor socialt samvær fik en høj prioritet. Ligeledes prioriterede UP også at ville sidde i modtagerens rolle og lade sig inspirere uden selv at skulle præstere i form af gruppearbejde o.l., men kunne sidde og lytte til ekstern oplægsholder og blive klogere. Såvel TR som ledelsen på UP gav over for Tilsynet udtryk for meget stor tilfredshed med de pædagogiske dage. TR oplyser endvidere selv at have påbegyndt en master i socialpædagogik. Det samme er en medarbejder fra Det Udgående Team, mens en tredje medarbejder er i gang med diplomuddannelse i anbragte børn og unge. Ledelse og TR giver udtryk for vigtigheden af en politik på efteruddannelsesområdet Vedr. Tilsynets generelle anbefaling om løbende dialog internt og med ledelsen i Job & Familie: Den interne dialog tages dels på personalemøder, dels på de ovenfor beskrevne pædagogiske dage. I forhold til den eksterne del, oplyser ledelsen, at dialogen foregår. Således var børne-familiechefen inviteret til at deltage under et af punkterne på de pædagogiske dage. UP føler sig hørt og forstået, når man i enkelte tilfælde har måttet sige fra over for en konkret ung både af hensyn til den unge selv, som ikke får den nødvendige støtte og af hensyn til den øvrige del af de unge på institutionen.

7 Ledelsen oplyser endvidere, at dialog med ledelsen i Job & Familie også omfatter UP s ikke altid optimale fysiske rammer og en generel udvidelse af det samlede tilbud. Vi drøfter, at dialogen ligeledes vil være et oplagt tilsynstema. Ledelse og TR er positive over for Tilsynets ønske om: at tale med ledelse og TR sammen og hver for sig at videreudvikle tilsynet i form af temadrøftelser Det aftales at UP og Tilsynet overvejer mulige temaer og at endelig beslutning/valg af tema sker, når næste tilsyn aftales. Samlet vurdering og konklusion: Det er Tilsynets vurdering, at UP fortsat prioriterer og fortsat har en positiv tilgang til den udfordring, som det er at tilpasse sig en meget bred målgruppe. Personalet gør sig store anstrengelser for løbende at tilpasse og udvikle pædagogik, kultur og organisering i forhold til såvel den enkelte unge som den samlede målgruppe. Ligeledes vurderer Tilsynet, at der på institutionen er en høj faglighed, en høj etik, en rigtig god stemning og et stort engagement/en stor velvilje i forhold til målgruppen, og UP fremstår som et sted, hvor det er rart at bo og rart at arbejde.

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Josephine Schneiders Ungdomsboliger Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Støttecenter Ringe Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og

Læs mere

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Tilsynsrapport Behandlingshjemmet Sølyst Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune Birgitte Hammersholt & Susan-Brigitte Nielsen Familieplejekonsulenter Side2/14 Tilsynsrapport

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs Tilsynsrapport 2013 Lindehuset Et psykiatrisk bosted Hyldevænget 2 4550 Asnæs Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Tirsdag den 3. september 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Udarbejdet af Alice Storgaard Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indhold Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2012... 3 1.1. Udviklingspotentialer...

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Tilbuddets navn og adresse: Bostedet Thea Mariendalsvej 30 2000 Frederiksberg - 38 870 740-38870840 forstander@okthea.dk www. okthea.dk Driftsparagraf:

Læs mere

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien 2004 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan for socialpsykiatrien 2004. Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Faktuelle oplysninger Side 3 Opfølgning 2003 Side 3

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have Velfærdsforvaltningen Rapport om anmeldt tilsyn 15. august 2011 på Jelling Have Vejle Kommune Velfærdsstaben Alice Storgaard Indholdsfortegnelse Indledning..3 1. Konklusion på tilsynet 2011...3 1.2 Udviklingspotentialer...4

Læs mere

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynsrapport Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse, personale og brugere Det er tilsynets vurdering, at det er en konstant udfordring,

Læs mere

Diabetikerhjemmet Solglimt

Diabetikerhjemmet Solglimt Tilsynsrapport Maj 2013 Diabetikerhjemmet Solglimt Solglimtvej 13 4540 Fårevejle Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. november 2012 og 17. maj 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Stentoft Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Botilbud: Fonden Levestedet Dato for tilsyn: 19. august 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Christian Petersen Tilsyn foretaget af: Dorit Trauelsen

Læs mere