NY HOLTE SKOLE Den gode digitale skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY HOLTE SKOLE. 2014-2015 Den gode digitale skole"

Transkript

1 NY HOLTE SKOLE Den gode digitale skole

2 Ny Holte Skole Indholdsfortegnelse Indledning Overblik over det gode digitaliseringsmål Vision for digitalisering i Rudersdal Kommune Omdrejningspunktet er kerneydelsen Ny Holte Skoles charter et værdiregelsæt Ny Holte Skoles model for ændring af mindset Mål Procesplan Hvordan tænker vi at digitalisering kan/skal forandre og hvilke muligheder og udfordringer ser vi? Digitale redskaber i undervisningen Side 1

3 Ny Holte Skole STRATEGIPLAN FOR DEN GODE DIGITALISERING Indledning Denne strategi er en overordnet plan for, hvordan Ny Holte Skole forstår digitalisering som en integreret del af den måde, vi tænker pædagogik og didaktik på i vores undervisning. Strategien er samtidig en plan for, hvordan digitalisering skal indgå i forhold til alle skolens områder - herunder kommunikation, forberedelse og læringssyn. Digitalisering er ikke et selvstændigt udviklingsområde, men tænkes ind i den udvikling omkring Den gode skole som allerede er i gang. Digitalisering ser vi således som en løftestang til dels at forbedre læreprocesser, undervisningsdifferentiering og inklusion generelt. Vi har i mange år haft udfordringer med at få udviklingsplaner og strategiplaner til at være et brugbart værktøj, da udviklingen bevirker, at de valgte fokusområder er under konstant forandring. I år har vi for udvalgte fokusområder valgt en endnu tydeligere inddragelse af medarbejderne i udformningen af den konkrete målfastsættelse og efterfølgende implementering. Det bliver derfor de relevante nøglemedarbejdere, der er med til at udarbejde strategiplanen for arbejdet med digitalisering. Samtidig skal nøglemedarbejderne fungere som udviklingsagenter i organisationen i forhold til de enkelte indsatser. Det giver mulighed for at arbejde med en mere fleksibel og dynamisk målsætning, som skal hindre, at vi for hurtigt bliver indhentet af en ny virkelighed og anden kontekst. Derfor vil denne strategiplan også blive udarbejdet i en Prezi, som vil være tilgængelig på skolens Intranet. Planen skal ses som et digitaliseringsværktøj, som vi løbende kan opdatere i forhold til de forskellige udviklingsprocesser og samtidig justere på fokus i takt med, at nye krav, ideer og tiltag opstår. Side 2

4 Vision for digitalisering i Rudersdal Kommune Den digitale tilgang er et naturligt valg for elever, lærere og pædagoger i Rudersdal Kommune, hver gang det understøtter elevernes læring, dannelse og alsidige udvikling Formålet med arbejdet, omkring den digitale forandring på Ny Holte Skole, er at skabe grundlag for højnelse af det faglige niveau og engagement gennem brugen af de didaktiske muligheder. Herudover skal eleverne lære at bruge teknologien kreativt og kritisk, vurdere kvaliteten af information på internettet, udtrykke sig i de nye medier og kunne indgå i digitalt samarbejde - kommunikation. Side 3

5 omdrejningspunktet er kerneydelsen! Det er kerneydelsen; at skabe mulighed for læring og udvikling for alle børn, der er omdrejningspunktet for alle vores fokusområder. I denne strategiplan gælder det fokus på digitalisering. Kerneydelsen er meget mere end den konkrete undervisning eller læringsproces. Det er også alt det, der ligger imellem lektioner, samværet børn/børn og børn/voksne imellem, i SFO, og ikke mindst i pauserne (det rekreative modul). Fokus bliver derfor på, hvordan digitaliseringen bedst understøtter læring, også uden for den konkrete undervisning. Ressourcepersoner Lærersamarbejde Lærer-pædagog samarbejde Pædagoge r i skolen M edarbejderperspektiv Side 16 Mikael Axelsen Undervisning SFO Fritidspædagogi k Kerneopgaven: at danne og skabe mulighed for læring og udvikling hos alle børn og unge Sk ol e- hjemsamarbejde Forældreperspektiv Samvær med voksne Samvær med andre elever Vikar-situationer Lektier Børne- og ungeperspektiv Frikvarterer Kerneydelser = centrale aktiviteter, som fremmer kerneopgaven Gennem vores udviklingsarbejde vil vi forsøge at rammesætte mulighederne for at videreudvikle et professionelt miljø, hvor inklusion, undervisningsdifferentiering og digitalisering er sammenvævede fokusområder, der alle er medvirkende faktorer til skabelsen af den gode undervisning. Ny Holte Skoles charter et værdiregelsæt Side 4

6 Skolens charter Den gode skole afstemmer holdninger og forventninger blandt skolens primære interessenter elever, medarbejdere og forældre. Det giver derfor god mening at bygge vores strategiplan op over samme ramme. Det betyder, at hver gang vi sætter os nogle nye mål for digitalisering, vurderer vi, hvad det får af betydning for kernenydelsen læring og udvikling for alle børn. Vores erfaringer viser, at det svære i skoleudvikling ofte bliver at holde målene klare og handlingerne så skarpe, at det er tydeligt for alle, hvorfor vi vælger de forskellige udviklingstiltag. Mål for digitalisering af læringsprocesser Side 5

7 Ny Holte Skoles model: Vi har valgt fire overordnede vinkler, som hver for sig bidrager til den fælles udviklingsproces. Det er et forsøg på at systematisere de forskellige områder: teknik undervisningsmaterialer læreprocesser og målsætning for undervisning forberedelse og evaluering af undervisning videndeling kultur. Den første vinkel omhandler bl.a. det tekniske - Nyt læringsgrundlag. Hvad kan det digitale værktøj tilbyde af muligheder, og hvordan skaber vi en fælles læringsplatform som værende udgangspunkt for udvikling af læreprocesser? Den anden vinkel er Ændre tilgangen til læring. Den digitale tilgang giver mulighed for at arbejde med nye digitale værktøjer, som I forskellig grad kan medvirke til at Side 6

8 ændre undervisningen/læringsprocessen. Ud fra bevidstheden om, hvad vi ønsker af den konkrete læreproces, besluttes det relevante digitale værktøj. Her giver SAMR-modellen mening, da den øger bevidstheden omkring, hvilke former for digitale undervisningsmidler, vi vælger at fokusere på. SAMR-Modellen: Tredje vinkel er fokus på Ny lærerrolle. Den digitale tilgang giver bl.a. nogle helt nye muligheder, som vil betyde at læreren får en anden position/rolle i forhold til elevernes læringsproces. Fjerde og sidste vinkel er at Øge elevernes læringsprocesser. Det bliver afgørende for en lærers forberedelse og evaluering at se på hvordan man skaber gode læringsprocesser i forhold til hvad der skal undervises i. Eleverne skal bevidstgøres omkring deres individuelle læringsmål, som skal være styrende for, hvordan de skal arbejde i den konkrete undervisning. Side 7

9 MÅL Ny læringsplatform Udvikling af nye læringsformer generelt Udvikling af nye læringsformer, som lægger sig op af det enkelte fag Ændret fokus fra hvad til hvordan i forberedelse af læringsprocessen Undervisningsdifferentiering er en naturlig del af den digitale forberedelse af undervisningen Fokus på evaluering som en naturlig del af den digitale forberedelse samt udgangspunkt for elevens individuelle mål (Rubriks). Lærere og elever anvender I-tune U som vidensbank for undervisningsforløb Me-book eller lign. værktøj er en grundlæggende integreret del af forberedelse, undervisning og evaluering Årsplan, læringsmål og evaluering er integreret i samme værktøj Ændret tilgang til læring Forventninger til eleverne / læringsmål er tydelige også for eleven Der er udarbejdet rubriks for fagenes trinmål, så de passer til årsplanerne Elevplaner udarbejdes løbende digitalt, som en del af testning og dokumentation af elevernes læringsniveau (I-book) Side 8

10 Vi er bevidste omkring digitale værktøjer og deres virkning på arbejdsformer og læringsprocessen i det enkelte fag (SAMR-modellen) Vi er bevidste omkring fagfaglige apps og deres virkning på den fagfaglige læringsproces i det enkelte fag. Det interaktive værktøj er en naturlig del af undervisningen og benyttes systematisk i evalueringen. (Show-bee) I-book er en naturlig del af lærernes forberedelse, og eleverne benytter det i deres læringsprocesser Ny lærerrolle Den nye læringsplatform er en integreret del af undervisningen Mee-book er lærernes værktøj til at samle og udgive undervisningsmateriale og samtidig stedet, hvor læringsmål samt evaluering er tydelige for alle. Vidensdeling er en naturlig del af undervisningens forberedelse og evaluering og bliver en del af måden at kvalitetsudvikle læringsprocesser på. Rubriks er måden, hvor lærere digitalt kan få et overblik over den konkrete undervisnings læringsmål samt de differentierede individuelle mål for den konkrete undervisning Elevens bevidsthed omkring egne læringsmål indgår som en aktiv del af lærerens forberedelse og evaluering af undervisningen. Udvikling af den digitale tilgang foregår i et udviklingssamarbejde med eleverne, hvor deres forståelse af nye værktøjer og muligheder inddrages. Side 9

11 Øge elevernes læringsprocesser Eleverne arbejder systematisk med deres læringsmål Eleverne arbejder bevidst med deres rubriks og deres egen læringsudvikling Lærere/elever er bevidste om, hvornår det giver mening at benytte den digitale tilgang i den konkrete læringsproces Lærerne har skiftet fokus fra hvad der skal læres til også at have et fokus på at skabe læringsprocesser - hvordan. Side 10

12 Procesplan Ny Holte Skole Vores procesplan er koblet sammen med de konkrete handlinger, vi skal udføre for at arbejde os frem mod de mål, vi har sat. Vi er i skrivende stund ikke færdig med vores detailplanlægning samt vores tiltag og plan for skoleåret 2014/15, da dette er afhængigt af vores reformarbejde, og vi ser det som en samlet proces. Vi har for det næste halve år lavet en overordnet plan for implementeringen. Tid Handling Indhold Ansvarlig August 2013 Digitaliseringsgruppe nedsættes Gruppens arbejde består i at udarbejde en procesplan for udrulning samt implementering af ipads i undervisningen. Kommissorium er udarbejdet og kan ses i skolens udviklingsplan 2013/2014 Ledelsen Nov Trådløst net opgraderes på hele skolen It-afdelingen Forår 2014 IPads udleveres til alle lærere: Kursus i ipads med fokus på ipads som værktøj her og nu. I ntroduktion til Mee- book Udvælge apps som vi downloader sammen. Ledelsen/ digitaliseringsgruppe Gode fif Forår PRmøde Inden PR mødet: Lærerne udfylder seddel: Hvad glæder jeg mig til og hvad frygter jeg. Positive førstegangsoplevelser. Fokus på ipad tekni- ske fordele. (billed er, video, diktafon, Ledelsen/ digitaliseringsgruppe Side 11

13 Planlæg mødet ud fra lærernes svar. Realistisk begejstring med fordele her og nu og ikke at den med det samme skal ændre hele verden. lytte, søgemaskine, lommeregner, Googl e, kort, osv. ) Gøre lærerne dus med ipad ved at l ære praktiske ting: fx tage billeder og redigere, søge på nettet (husk at differentiere)- helt BA- SIC. Prioriteres på møder frem til sommerferien Skal først være trygge ved Apple tv og ipad før vi begynder at have fokus på undervisningsforløb? Forår 2014 Lærere/pædagoger deles op i differentierede grupper v. Introduktionen efter eget valg. Mulighed for at vælge hvor mange mål/fokuspunkter, man vil lære og sætte sig ind i ad gangen. Konkrete mål udar- bejdes Meget konkrete og differentierede mål udarbejdes for im- plementering af IPads i undervisningen Der vil til hver gruppe være en tovholder / mentor som kan vejlede i forbindelse med arbejdet omkring opfyldelse at de Digitaliseringsgruppe/ Ledelse Side 12

14 opstillede mål. Forår Elevrådet er ansvarlige for at lave en it-patrulje og i samarbejde med ledelsen at lave mål og retningslinjer for arbejdet. Nøgleelever med interesse for it går sammen med elevråd og ledelse og udarbejde mål for arbejdet Elevråd/Ledelse August 2014 Ugen efter sommerferien: Kursus i den nye platform med mulighed for at arbejde i teams for at planlægge præsentationen for eleverne. Mee-book, Applel Ledelsen Der skal være en overordnet plan, mål og retningslinjer som bliver givet til elever og for- ældre ved udlevering af ipads. Skoleåret 2014 Der planlægges inspirationsmøder en gang om måneden med præsentation og gennemførelse af praksiseksempler. En udviklingsplan til brug af ny platform. Nyt fokus hver måned: Undervisningsvejledere, It-vejledere, IT-patrulje Side 13

15 Hvordan tænker vi at digitalisering kan/skal forandre, og hvilke muligheder, barrierer og udfordringer ser vi? Nedenstående er digitaliseringsudvalgets refleksioner omkring muligheder og udfordringer, som skal tænkes ind i de drøftelser og forløb, der kommer til at foregå i løbet af foråret 2014: Hvordan får vi motiveret lærerne til at ville bruge IPads? Hvad er anderledes, end da vi fik IWB? Under visningen kan være lettere ved: Meget let adgang til nettet. o E-Mat, Fysik-kemi-tjek, ordbøger, grammatik, generel søgning, Clio online Den er jo næsten uudtømmelig Programmer. Bemærk at Java ikke virker på ipads. Eleverne har standardprogrammer lige ved hånden. Tekstbehandling, regneark osv. Særlige programmer for ipads. Book-Creator. Scanning af dokumenter i stedet for kopier. Tage billeder og film. Fordelen er, at nu kan alle gøre det og på det apparat, man alligevel bruger til undervisningen. Man kan hurtigere dele tingene på tavlen. I forhold til undervisningen: Meget mindre spildtid på at booke eller gå til EDB-lokaler. Hvordan skal de implementeres? Hvordan kommer den på nettet? Hvordan kommer den på IWB? Hvilke stik skal bruges? Opladere? Antal af stikkontakter i klasserne? Hvordan kan jeg hurtigt få hjælp? En handleplan for hvor man får svar på ovenstående. PR-møde: Kurser på flere niveauer fra hvordan tænder man? til den store videndeling. Målet er, at alle skal kunne bruge den til undervisningen. Der skal være kurser i redskabet, så det kan bruges i flere fag. Første skridt er, at den kan bruges som redskab. Næste skridt er at bruge de programmer der er særlige for ipads. De skal præsenteres. Side 14

16 Man skal bruge de programmer, der virker for en selv som lærer! For ellers får man ikke ejerskab. Derfor skal kurser i brug af IPA præsentere en bred vifte af programmer og hjemmesider. Digitaliseringsgruppens forslag til plan for implementering: 1. PR-Møde ved udlevering. Fælles intro. Kurser på forskellige niveauer. 2. Målsætning første år er, at alle kan bruge den som et redskab. Derudover skal der præsenteres en række programmer. Blandt dem skal man forpligte sig på at lære at bruge min. et i un- hvor der kan videndeles. Derudover dervisningen. Antallet af programmer, som man forpligter sig, på skal øges over årene. 3. Krav om at alle lærer programmet Mee Book det første år. 4. PR-møder over de næste år. Fast punkt på dagsordenen, kan der være niveaudelte kurser i programmer og apps. 5. Vi har diskuteret meget antallet af programmer og apps, man kan forvente, alle lærere skal sætte sig ind i. Vi mener, at jo mere autonomt det er, jo større ejerskab kommer der for ipads, men derfor kan der godt forventes et minimum. Ejerskab og modstand. Hvor kan man henvende sig, når noget er besværligt? Vi skal lære af, hvorfor det gik galt efter indkøb af IWB? Dårlige programmer, alt for faste rammer i forhold til valg af programmer, kurser kun på et niveau osv. Der er absolut ingen logik i, at 9. klasserne ikke får en med. Et af argumenterne var jo, at dette var et apparat til at samle dokumenter osv. frem mod eksamen. Elevernes brug og smid væk-mentalitet. Skolen skal lave en politik for, hvad der skal ske, når de går i stykker/bliver væk. Vedligehold? Gives der timer, så nogle lærere kan være support på dem ligesom Lars og Mads har haft i forhold til IT i undervisningen? Side 15

17 DIGITALE MEDIER I UNDERVISNINGEN KONKRETE EKSEMPLER SOM IN- SPIRATION I DEN FAGFAGLIGE UNDERVISNING Nedenstående er eksempler på digitalisering i undervisningen. Billedkunst: Lær at tegne Manga ved hjælp af YouTube. 4.klasse Vi starter op med at tale om Mangafigurer. Hver lektion starter op med fælles tegning efter YouTube på Activeboardet. Tegneren Mark Crilley har lagt sin tegneproces ud af forskellige mangaer. De varer ca. 10 min. og når det går for stærkt, kan man sætte den på pause. Eleverne har ligeledes mulighed for at øve sig derhjemme på egen computer. Når eleverne er blevet godt trænet med at tegne Manga, kan de tegne deres egen mangafigur. Man kan forlænge projektet ved at lave grupper, hvor de skal male et fælles manga-maleri, hvor deres manga-figur skal mødes i en fælleshistorie. Når maleriet er færdigt, kan eleverne filme deres maleri og fortælle deres mangahistorie. Hvis man har ipad til klassen er der også en app: How to learn Manga. Lone Holst Corell, Høsterkøb skole, lærer Matematik: QR-kode-løb for 3.kl. med Ipad Et QR-kode-løb med 10 poster. QR-koder hænger fast 10 forskellige steder på skolens område, hvor der er netværksdækning. Hver QR-kode linker til et offentligt Google-dokument redigerbart af læreren. Opgaverne kan derfor ændres, men QR-koden forbliver den samme. Forsøg med forskellige typer af opgaver, hvor området man befinder sig i skal måles osv. ipad skal også bruges til tidtagning, udregning med lommeregner og til at tage billeder. Bo Schack Larsen, Høsterkøb Skole, Lærer og IT-vejleder Forløb 3 Dansk: Læsning og selvevaluering, 2.klasse Børnene læser højt fra deres frilæsningsbog. Sidemakkeren filmer læsningen med en I-pad. Børnene ser klippet igennem sammen og taler om, hvad der kan gøre oplæsningen endnu bedre. Barnet øver sig på oplæsningen og bliver filmet en gang til. Barnet noterer sig, hvordan læsningen gik anden Side 16

18 gang. Derefter er det makkerens tur til at blive filmet. Pernille Bing, Høsterkøb Skole, Lærer Digital læring eksempel 1 Undervisning I et tværfagligt forløb mellem fysik/kemi, biologi og geografi har eleverne foretaget jordbundsanalyser. Under hele forløbet, fra jordprøveudtagning på mark til analyse og konklusion i laboratoriet har eleverne benyttet deres smartphones til at dokumentere processen. Dokumentationen er brugt som en del af elevernes præsentation af deres projekt i en udstilling. Hvem er ansvarlig for aktiviteten? (Navn, skole, stilling) Hanne Bøger, Anne Rønn, Lars Lerbæk, Bente Thorne, Ny Holte Skole, lærere Digital læring eksempel 3 Undervisning I fysik- og kemiundervisningen benyttes dataloggere til udforskning, måling, visualisering, simulering, og registrering. Hvem er ansvarlig for aktiviteten? (Navn, skole, stilling) Mads Rosenberg Larsen, Ny Holte Skole, lærer Side 17

19 Side 18

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Indhold Den gode digitale skole - Toftevangskolen:...

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Mål De nationale mål for folkeskolereformen er: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation

Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation Dato: Dok.nr. Titel: Indhold 1. IT i Børnehaven 2. Politiske mål for digitalisering 3. 10 centrale elementer i strategien 4. Ungerådet har sendt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

IT-Strategi. Egebækskolen

IT-Strategi. Egebækskolen IT-Strategi Egebækskolen 1 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan 2013-2014

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Principper for evaluering på Beder Skole

Principper for evaluering på Beder Skole Principper for evaluering på Beder Skole Evaluering er en vigtig faktor i forhold til at få viden som skal være med til at udvikle den enkeltes elevs trivsel og læring. Men evaluering er mere end det.

Læs mere

Fra elevplaner til læringsplaner i Gentofte

Fra elevplaner til læringsplaner i Gentofte Fra elevplaner til læringsplaner i Gentofte Mads-Peter Galtt Konsulent, faglig- og projektleder udi det it-didaktiske og mediepædagogiske virke på 0-18 år. UPS - vi har fået en læringsplatform!!! Djøficeret

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune 2015-2018 1. Strategiens formål og baggrund Digitaliserings- og IT-strategien skal udgøre rammen og skabe fælles retning for anvendelsen

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov De lærer os en masse om fag; vi skal da lære at lære Kursus for ledelser, undervisere og forældre i grundskolen Effektiv Læring I skolen lærer eleverne

Læs mere

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger.

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger. Januar 2014. Kære forældre og elever. Den 11. august starter det nye skoleår og Skolereformen træder i kraft (den er besluttet i folketinget i dec. 2013). Det vil indebære mange spændende og mærkbare forandringer.

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Indhold. ipad introduktion 2 SORØ PRIVATSKOLE. Kære forældre

Indhold. ipad introduktion 2 SORØ PRIVATSKOLE. Kære forældre ipad introduktion ipad introduktion 2 Kære forældre Nu er vi ved at være klar til at udlevere ipads til eleverne i indskolingen. Det er vores ambition, at ipads i løbet af ganske kort tid vil være et vigtigt

Læs mere

Meementor & Mentorer. Fase 1 & Fase 2 Understøttende undervisning. Birkerød Skole

Meementor & Mentorer. Fase 1 & Fase 2 Understøttende undervisning. Birkerød Skole Meementor & Mentorer Fase 1 & Fase 2 Understøttende undervisning Birkerød Skole 2 MeeMentor og Mentorer Indledning: Mentorer, MeeMentor og Meebook hænger sammen og er alt sammen nye tiltag ved Birkerød

Læs mere

Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus

Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus FRA FÆLLES MÅL Kompetenceområde: Kommunikation og it/ fremstilling - frit formuleret Vidensmål:

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Notat Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt andet, at kommunerne og skolerne kan omsætte viden

Læs mere

SKOLEREFORM forældreinfo

SKOLEREFORM forældreinfo SKOLEREFORM forældreinfo Toftevangskolen og den nye skolereform Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft på alle folkeskoler. Det betyder også for eleverne på Toftevangskolen, at de vil møde

Læs mere

STRATEGIPLAN FOR DIGITALISERING 2014 16

STRATEGIPLAN FOR DIGITALISERING 2014 16 December 2013 Sjælsøskolen STRATEGIPLAN FOR DIGITALISERING 2014 16 Rudersdal Skolevæsen foretager en meget stor satsning på digitalisering i 2013 2015. Satsningen består af fokus på hardware, trådløst

Læs mere

ipad introduktion 2 SORØ PRIVATSKOLE Kære forældre

ipad introduktion 2 SORØ PRIVATSKOLE Kære forældre ipad introduktion 2 Kære forældre Vi er nu klar til at udlevere ipads til eleverne i indskolingen. Det er vores ambition, at ipads i løbet af ganske kort tid vil være et vigtigt værktøj i elevernes læring

Læs mere

Hvad er Højby Skole. Spydsspidsskole inden for IT. Mange projekter de seneste år

Hvad er Højby Skole. Spydsspidsskole inden for IT. Mange projekter de seneste år Højby Skole Hvad er Højby Skole Spydsspidsskole inden for IT Mange projekter de seneste år Organiseringsformen IT-udvalg med ledelse IT-superbruger Mange dygtige lærere didaktisk og ITmæssigt som har fået

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering i Aalborg Kommune Evaluering er fremadrettet og lærende Evaluering er et værktøj til at give indsigt og viden, der bidrager

Læs mere

Vester Hassing 10. dec. 2013. Ipads på VHS. En vejledning. ipads på VHS Side 1

Vester Hassing 10. dec. 2013. Ipads på VHS. En vejledning. ipads på VHS Side 1 Ipads på VHS En vejledning ipads på VHS Side 1 Tillykke med det nye arbejdsredskab Vi ved allerede nu, at dette redskab bliver til stor hjælp i det daglige arbejde både på skolen og hjemme. Med uddelingen

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen 1. Indledning Gørslev skole og Skovboskolens IT og digitaliseringsstrategi består af tre dele: Vision, som er det overordnede sigte med digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2, side 2.

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Bedre udbytte af it i skolen

Bedre udbytte af it i skolen Bedre udbytte af it i skolen En guide til selvevaluering for lærere, ledere og kommuner DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Guiden til selvevaluering er udviklet som en del af EVA s og Undervisningsministeriets

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Indledning Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Her følger en lærervejledning, et undervisningsforløb og en beskrivelse af kriterier for undervisningsforløbet. Afsnittene skal forklare, hvordan lærer

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang ( )

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang ( ) Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang (2014-15) Kultur og særkende som uddannelsessted Mørke Skole er en fuldt udbygget distriktsskole, beliggende i Mørke by, Syddjurs Kommune. Skolen

Læs mere

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for:

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Skriv skolens navn Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Elevernes læring Kerneydelsen 2015-16

Elevernes læring Kerneydelsen 2015-16 Fælles Mål/ Synlig læring Impactcoaches Læringssamtaler Skolens værdigrundlag Proces igangsat for skolens interessenter Skoledagens organisering Motion og bevægelse Understøttende Undervisning Ny skemastruktur

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Udviklingscentret på EUC Sjælland

Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland skaber sammenhænge mellem den overordnede kvalitetsudvikling og udviklingen af pædagogisk praksis. Udviklingscentret understøtter løbende

Læs mere

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet Område Oddervej - Projektidé Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet PROJEKTIDÉ Oddervej vil være i front og teste

Læs mere

Hjemområde J 2012-2013

Hjemområde J 2012-2013 Hjemområde J 2012-2013 Velkommen til Hjemområde J Kære forældre til elever i Hjemområde J. Velkommen til et nyt skoleår. I denne folder findes nogle informationer vedrørende dagligdagen, undervisningen,

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Vordingborg Kommune

Folkeskolereform 2014 Vordingborg Kommune Folkeskolereform 2014 Vordingborg Kommune Forord I forbindelse med processen omkring implementering af Folkeskolereformen 2014 i Vordingborg Kommune har vi haft en proces i gang siden november 2013. På

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Indledning Handleplanen tager afsæt i Kvalitetsrapporten 2012/13 og skal set som en løbende proces i kvalitetsudviklingen af folkeskolerne

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2010 2014. Skole-it

Digitaliseringsstrategi 2010 2014. Skole-it Digitaliseringsstrategi 2010 2014 Skole-it Vedtaget december 2010 Dok. 138908-10 1. Indledning Nærværende digitaliseringsstrategi er udarbejdet i 2010 over en periode på ca. 4 måneder fra marts til juni

Læs mere

Retningslinjer for holddannelse - et element i skolereformen, der har betydning for elevernes faglige færdigheder, læring og trivsel

Retningslinjer for holddannelse - et element i skolereformen, der har betydning for elevernes faglige færdigheder, læring og trivsel Retningslinjer for holddannelse - et element i skolereformen, der har betydning for elevernes faglige færdigheder, Retningslinjerne for holddannelse på Finderuphøj Skole har til formål at understøtte hvor

Læs mere

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for:

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Skriv skolens navn Denne skabelon er et strategisk, pædagogisk værktøj, som hjælper med at udarbejde skolens værdiregelsæt og antimobbetrategi, og styrker det daglige

Læs mere

Et ambitiøst tiltag der forpligter Et godt rygstød for skolerne at læne op ad Inspirationskatalog. Vejle Kommunes digitaliseringsstrategi

Et ambitiøst tiltag der forpligter Et godt rygstød for skolerne at læne op ad Inspirationskatalog. Vejle Kommunes digitaliseringsstrategi Et ambitiøst tiltag der forpligter Et godt rygstød for skolerne at læne op ad Inspirationskatalog Vejle Kommunes digitaliseringsstrategi KMDeducation ipad til læsesvage ipad til koncentrationsvanskeligheder

Læs mere

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE.

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE. TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE Pixi-udgave Digitale skills i AMU new practice Formål Projektets formål er

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Skills

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Skills Trivsel og Bevægelse i Skolen Idrætsundervisning Skills Læringsmål Skills Begrebsboks Eleverne kan selv udforme og beskrive eget træningsforløb. Eleverne kan være medbestemmende på opøvelse af en specifik

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 4.årgang ( )

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 4.årgang ( ) Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 4.årgang (2016-17) Kultur og særkende som uddannelsessted Mørke Skole er en fuldt udbygget distriktsskole, beliggende i Mørke by, Syddjurs Kommune. Skolen

Læs mere

Digitale medier i Valhalla

Digitale medier i Valhalla Indhold Digitale medier i Valhalla... 3 Pædagogiske redskaber... 4 Ipadén... 5 Computer... 5 Projektor... 5 MitNyborg... 6 Facebook... 6 Digitale medier i Valhalla fremover... 7 2 Digitale medier i Valhalla

Læs mere

Odder er en digital kommune, derfor var den analoge løsning ikke en mulighed. Selv ikke i sparetider.

Odder er en digital kommune, derfor var den analoge løsning ikke en mulighed. Selv ikke i sparetider. Odder satser digitalt i disse år. Ikke blot på skoleområdet, men også inden for andre sektorer. Skoleområdet har fået en del fokus, fordi vi er den første kommune i Europa, som indfører Ipads til både

Læs mere

Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus

Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus 1. Indledning s.2 Hvad er formålet med en it strategi? s.2 Handleplan for digital strategi s.3 2. Hvordan børnenes digitale parathed og dannelse

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM 2014

FOLKESKOLEREFORM 2014 INFORMATIONSMØDE 2 FOR FORÆDLRENE DEN 10. JUNI 2014 SAMSØGADES SKOLE Tjek ind Velkomst v. Martin Præsentation af mødets program Mål for mødet PROGRAM 16.00 Tjek ind 16.10 Samsøgades Skole - version 2.0

Læs mere

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Udviklingsplan Kirkeby Skole Maj. 2007. Sammenhæng. Kirkeby Skole er en skole fra 0. til 7. klassetrin

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

Implementering af LMS platform. Nibe skole MinUdannelse

Implementering af LMS platform. Nibe skole MinUdannelse Implementering af LMS platform Nibe skole MinUdannelse Ramme for implementering Forventningsramme Superbrugerne Aktiviteter Aktører Procesplan 2016-2017 Forventningsramme I forbindelse med arbejdet som

Læs mere

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 1 Nærum Skoles indsatsområder 2011-2012 er den mere præcise udmøntning af skolens 4-årige udviklingsplan. Indhold og opbygning af skolens 1-årige indsatsområder:

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering.

Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering. EVALUERINGSPLAN FOR RYSLINGE FRISKOLE Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering. Evaluering er vores interne værktøj,

Læs mere

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Bilag 1 Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i maj 2011 og har til formål at belyse, hvad status er inden for temaerne, som er beskrevet

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning

Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning Når en skoles medarbejdere skal udvikle læringsmålstyret undervisning, har ledelsen stor betydning. Det gælder især den del af ledelsen,

Læs mere

45 svar. Oversigt. Hvilket fag eller område underviser du inden for? Rediger denne formular. Se alle svar

45 svar. Oversigt. Hvilket fag eller område underviser du inden for? Rediger denne formular. Se alle svar jeppe.egendal@gmail.com Rediger denne formular 45 svar Se alle svar Oversigt Hvilket fag eller område underviser du inden for? Brug af praxis' produkter bygningsmaler, elementær brand og stillads Bygge

Læs mere

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1 Digitale læringsmiljøer Med vedtagelsen af indkøb til ipads vedtog byrådet et nyt skoleudviklingsprojekt omkring digitale læringsmiljøer. Byrådet vedtog sammen med den nye skolestrategi en handleplan for

Læs mere

IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011. På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag.

IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011. På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag. HILLERSLEV SKOLE IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011 På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag. For at synliggøre dette har vi udarbejdet følgende

Læs mere

Generelt om Fokus Forløb og forløbsintro: Fagtekster: Videnstjek: Opgaver: Aktiviteter:

Generelt om Fokus Forløb og forløbsintro: Fagtekster: Videnstjek: Opgaver: Aktiviteter: Generelt om Fokus Fokus er et fuldt dækkende undervisningsmateriale til naturfagene i udskolingen. Fokus er et 100 % digitalt grundsystem til naturfagene i udskolingen. Fokus består af en hjemmeside til

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Videndeling 1-11-2013

Videndeling 1-11-2013 Videndeling 1-11-2013 Prestudy med fleksibel elevvejledning. Større elevdeltagelse og højere kvalitet i læringen. Projektnummer: 706001-17 Indhold Indledende beskrivelse af forløbet...3 Skema 1.1 Beskrivelse

Læs mere

Godkendelse af evaluering af understøttende undervisning

Godkendelse af evaluering af understøttende undervisning Punkt 9. Godkendelse af evaluering af understøttende undervisning 2016-069918 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, den gennemførte evaluering af understøttende undervisning samt

Læs mere

MIN LÆRING - Observation og feedback på egen praksis.

MIN LÆRING - Observation og feedback på egen praksis. MIN LÆRING - Observation og feedback på egen praksis. SKOLEN VED NORDENS PLADS 2015 Frydendalsalle 8 3450 Allerød +45 3110 1441 nikolaj@trautner.nu www.trautner.nu VELKOMMEN side 1 Kære dig! Nu er der

Læs mere

Selvevaluering 2015: it-området

Selvevaluering 2015: it-området Selvevaluering 2015: it-området Indhold Selvevaluering 2015: it-området... 1 Indledning... 2 Elevernes it-udstyr... 2 It-kompetencer... 3 Basis it-kompetencer... 4 Informationssøgning... 4 VidenZonen (intranet)...

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Temaaften om status og udvikling

Temaaften om status og udvikling Temaaften om status og udvikling 17.00 18.30 1. Velkomst og indledning 2. Status - Planlægning af kommende skoleår - Elevernes skoledag - Medarbejdernes arbejdsdag - Nyt år og ny bygning -> 2016 4. Skoleudvikling

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Formålet med dette notat er formuleringen af formål, mål og succeskriterier for udviklingsprojektet Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen.

Læs mere

Formål. Målgruppen er skoler, der ikke har valgt model, samt LP-skoler. Modellen kan også benyttes af PALS-skoler.

Formål. Målgruppen er skoler, der ikke har valgt model, samt LP-skoler. Modellen kan også benyttes af PALS-skoler. Herningmodel Skole Baggrund Efterspørgsel fra flere skoler. Herningmodel Skole er inspireret af elementer fra LP, PALS og erfaringer indhentet i kommunen siden 2008. Herningmodel Skole skal understøtte

Læs mere

Evaluering af indsatsområder2014/15

Evaluering af indsatsområder2014/15 Evaluering af indsatsområder2014/15 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Fokusområder 2014-2015... 4 Udmeldt indsatsområde: Science og læring 2014-2015 (fælles)... 5 Udmeldt Indsatsområde: Digital

Læs mere

MoMo giver tid til læring og trivsel

MoMo giver tid til læring og trivsel 2 TID TIL LÆRING OG TRIVSEL MoMo giver tid til læring og trivsel SYSTEMATIC VIL GØRE EN FORSKEL Derfor er MoMo en helt ny og visionær læringsplatform. Med MoMo opfylder vi ikke kun de forventelige krav,

Læs mere

DIGITALISERINGS- STRATEGI FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN

DIGITALISERINGS- STRATEGI FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN DIGITALISERINGS- STRATEGI FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN 2013-2017 GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2013 FOTO: DORTHE SEVELSTED IVERSEN INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 CENTRALE BEGREBER... 4 VISION...

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere