EVALUERING AF DE REUMATOLOGISKE RYGAMBULATORIER I NORDJYLLANDS AMT. - med fokus på behandlingen af diskusprolaps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF DE REUMATOLOGISKE RYGAMBULATORIER I NORDJYLLANDS AMT. - med fokus på behandlingen af diskusprolaps"

Transkript

1 EVALUERING AF DE REUMATOLOGISKE RYGAMBULATORIER I NORDJYLLANDS AMT - med fokus på behandlingen af diskusprolaps 2004

2 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Evaluering af de reumatologiske rygambulatorier i Nordjyllands Amt - med fokus på behandlingen af diskusprolaps Claus Rasmussen 1, Vivian Kjær Hansen 2, Rikke Juul Larsen 3, Jens Olsen 3 1. Reumatologisk afdeling, Sygehus Vendsyssel, Hjørring 2. Reumatologisk afdeling, Aalborg Sygehus Nord 3. Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST), Syddansk Universitet

3 Evaluering af de reumatologiske rygambulatorier i Nordjyllands Amt. med fokus på behandlingen af diskusprolaps C Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, 2004 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S URL: Emneord: Iskias, lændesmerter, rygambulatorier, diskusprolaps, tværfaglig rygbehandling, evaluering Sprog: Dansk Format: pdf Version: 1,0 Versionsdato: Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, august 2004 Design: Sundhedsstyrelsen Layout: P. J. Schmidt Grafisk Produktion Elektronisk ISBN: Denne rapport citeres således: Rasmussen C, Hansen VK Evaluering af de reumatologiske rygambulatorier i Nordjyllands Amt med fokus på behandlingen af diskusprolaps København: Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, 2004 For yderligere oplysninger rettes henvendelse til: Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S Tlf cemtv/sst.dk Hjemmeside: Rapporten kan downloades fra eller fra under publikationer Evaluering af de reumatologiske rygambulatorier i Nordjyllands Amt med fokus på behandlingen af diskusprolaps 3

4 Forord I september 1997 etablerede Nordjyllands Amt et formaliseret, tværfagligt rygambulatorium på hver af amtets to reumatologiske afdelinger. Baggrunden herfor var dels at man forudså en vedvarende stigning i antallet af operationer for diskusprolaps, dels et ønske om at intensivere den ikke-operative behandling af patienter med tegn på diskusprolaps. En opgørelse i amtet havde vist at en del opererede patienter fortsat havde arbejdshindrende smerter, også længe efter operationen, og tillige var svære at behandle erfaringer der genfindes i litteraturen. Der var en formodning om at en intensiveret reumatologisk indsats kunne medføre at flere patienter kunne behandles uden operation og med et lige så godt resultat, og at erhvervsevnen blandt patienterne kunne styrkes. Nærværende rapport bekræfter disse formodninger. Det konstateres at antallet af diskusprolapsoperationer blandt borgere i Nordjyllands Amt blev halveret i perioden fra 1997 til Til sammenligning var operationstallet i den øvrige del af Danmark svagt stigende. Projektets høje erhvervsfastholdelse blandt erhvervstilknyttede tyder på at den forbedrede reumatologiske behandling til udvalgte patienter har nedsat behovet for pension og sygedagpenge, som er langt den tungeste udgift til disse patienter. Desuden udtrykte patienterne stor tilfredshed med behandlingstilbuddet. I Danmark er der en stor og uforklaret variation i behandlingen af patienter med svære rygproblemer og i organiseringen af behandlingen. Nærværende rapport udgør derfor et vigtigt materiale som kan være en hjælp for behandlere, politikere og amtslige forvaltninger ved planlægning af sundhedsvæsenets tilbud til en stor og samfundsøkonomisk vigtig patientgruppe. Projektet blev i 2000 støttet af Evalueringscenter for Sygehuse, nu Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, CEMTV, i hvis regi rapporten er færdiggjort. Projektledere på projektet har været de reumatologiske overlæger Claus Rasmussen, Hjørring, og Vivian Kjær Hansen, Aalborg. I 2003 blev rapporten suppleret med en sundhedsøkonomisk analyse ved Rikke Juul Larsen og Jens Olsen, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologi (CAST), Syddansk Universitet. Både rapportens sundhedsdel og økonomidel har været til ekstern faglig vurdering. Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering August 2004 Finn Børlum Kristensen Centerchef Evaluering af de reumatologiske rygambulatorier i Nordjyllands Amt med fokus på behandlingen af diskusprolaps 4

5 Indhold Forord 4 1 Sammenfatning 6 2 Baggrund 10 3 Formål 12 4 Metode og projektforløb Materiale Inklusionskriterier Eksklusionskriterier Projektforløb Instrumenter Oplysningsskemaer Registeroplysninger Intervention Implementering af viden 16 5 Resultater Lændepatienterne Kliniske (lægelige) fund hos lændepatienterne Forløb Prædiktorer for lændepatienternes sygdomsforløb Sammenlignende analyser Sammenligning af behandlingseffekt (lændepatienter) Lændeoperationer Nakkepatienterne Kliniske (lægelige) fund hos nakkepatienter Forløb Nakkeoperationer 25 6 Diskussion Organisering Behandlingseffekt Lændepatienter Nakkepatienterne Prædiktorer for dårligt forløb Patienternes opfattelse Behov for hjælpeundersøgelser Behovet for lænde- og nakkeoperationer Behovet for nakkeoperationer ikke evalueret Implementering af erfaringer 32 7 Konklusion og anbefalinger Rygambulatorier og samarbejde udadtil Rygambulatoriernes interne arbejde Faglig udvikling i rygambulatorierne 34 8 Litteratur 35 Bilag Bilag 1 Organisering af den reumatologiske rygbehandling i Nordjyllands Amt 38 Bilag 2 De nordjyske rygambulatorier i relation til Sundhedsstyrelsens MTV-rapport»Ondt i ryggen«fra Bilag 3 Sundhedsøkonomisk analyse 52 Anvendte skemaer Bilag 4A Patientskema før 1. undersøgelse/behandling (lænd) 64 Bilag 4B Patientskema før 1. undersøgelse/behandling (nakke) 68 Bilag 4C Lægeskema ved 1. undersøgelse/behandling (lænd) 72 Bilag 4D Lægeskema ved 1. undersøgelse/behandling (nakke) 76 Bilag 4E Patientskema ca. et år efter 1. undersøgelse/behandling (lænd) 80 Bilag 4F Patientskema ca. et år efter 1. undersøgelse/behandling (nakke) 85 Bilag 4G Spørgeskema om kvaliteten af patientforløbet i Diskusambulatoriet 90 Bilag 4H Undersøgelsesskema for lumbalcolumna fra McKenzie Institut Danmark 92 Bilag 4I Undersøgelsesskema for cervicalcolumna fra McKenzie Institut Danmark 95 Evaluering af de reumatologiske rygambulatorier i Nordjyllands Amt med fokus på behandlingen af diskusprolaps 5

6 1 Sammenfatning Baggrund Rygproblemer har store menneskelige, sociale og økonomiske konsekvenser (I). Samtidig er der i Danmark en stor og uforklaret variation i behandlingen af patienter med svære rygproblemer og i organiseringen af behandlingen. Der er således behov for at belyse bestående behandlingsstrategier og effekten af dem. I Nordjyllands Amt blev der den 1. september 1997 oprettet tværfaglige rygambulatorier ved amtets to reumatologiske afdelinger i Aalborg og Hjørring med henblik på at bedre behandlingen af patienter med diskusprolaps. Der var i årene forud for denne oprettelse sket en stigning i antallet af operationer for diskusprolaps, og man forudså fra kirurgisk side en yderligere stigning. De tværfaglige reumatologiske ambulatorier oprettedes med henblik på at optimere den reumatologiske behandling, forkorte ventetiden hertil og afklare patientens behov for henvisning til kirurgisk vurdering. Fra reumatologisk side var der endvidere en formodning om at en intensiveret reumatologisk indsats kunne medføre at flere patienter kunne behandles lige så godt uden operation. En undersøgelse af diskusprolapsoperationer fra 1994 (II) havde vist at antallet af operationer i den industrialiserede vestlige verden varierede med op til en faktor 8 med USA højest og Skotland lavest. Danmark lå ved denne opgørelse højt på listen, kun overgået af USA og Holland. Når der forekommer så store variationer i operationshyppighederne, kan det blandt andet skyldes at en sygdom kan behandles på flere måder og har en tendens til naturlig helbredelse. Det har gennem mange år været erkendt at naturlig helbredelse ofte sker hos diskusprolapspatienter, men opmærksomheden herpå skærpedes gennem 90 erne hvor moderne scanningsundersøgelser bekræftede at selv store diskusprolapser kunne svinde spontant. Endvidere havde en internationalt anerkendt norsk lodtrækningsundersøgelse fra 1995 (III) påvist at hurtig undersøgelse af sygemeldte rygpatienter i et tværfagligt rygambulatorium kunne nedbringe antallet af langtidssygemeldte patienter til en tredjedel af antallet af patienter behandlet på vanlig vis og med vanlige ventetider. Den økonomiske gevinst for samfundet var stor. Der var således en formodning om at oprettelse af lignende ambulatorier i Danmark kunne bedre behandlingsresultaterne og styrke patienternes arbejdsfastholdelse. Formål Formålene med den foreliggende evaluering var at beskrive effekten af en faglig oplysningskampagne rettet mod primærsektoren kombineret med etablering af tværfaglige rygambulatorier med fokus på at: A) Beskrive behandlingseffekten i rygambulatorierne for patienter med lænde- og nakkesmerter og tegn på diskusprolaps B) Identificere prædiktorer for godt eller dårligt forløb C) Belyse økonomiske konsekvenser af behandlingen D) Medvirke til at implementere foreliggende viden på landsplan E) Beskrive patienternes oplevelse af behandlingsforløbene. Evaluering af de reumatologiske rygambulatorier i Nordjyllands Amt med fokus på behandlingen af diskusprolaps 6

7 Metode og materiale Interventionen bestod af to naturligt sammenhængende indsatser: dels etablering af et nyt behandlingstilbud, dels orientering til samarbejdspartnerne om det nye tilbud. Etableringen af rygambulatorierne var ledsaget af en betydelig og vedvarende information til sygehusenes samarbejdspartnere, især de praktiserende læger, om patientmålgruppen og behandlingsprincipperne. Henvisningskriterierne var lænde- eller nakkesmerter med udstråling til ben eller arm med symptomvarighed på mere end fire uger og mindre end 26 uger uden væsentlig bedring ved behandling i primærsektoren. Behandlingen i rygambulatorierne var inspireret af den ovennævnte norske undersøgelse og byggede på relevant patientudvælgelse, grundig undersøgelse, information, vejledning, kort ventetid samt instruktion i egne øvelser. Det tværfaglige team var sammensat af reumatologisk læge, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, socialrådgiver og sekretær. Som fysioterapeutisk undersøgelses- og behandlingsprincip valgte man et koncept efter McKenzies principper. Patienterne blev fulgt i ambulatoriet til tilfredsstillende bedring og kunne kontakte sygeplejerske telefonisk i forløbet. Efter afslutning kunne de henvende sig igen i op til tre måneder uden fornyet henvisning. Patienter uden bedring blev anbefalet henvisning til kirurg når det var relevant, eller blev anbefalet socialmedicinsk rehabilitering når andre relevante behandlingsmuligheder var udtømt. Registreringen skete ved hjælp af fem standardiserede skemaer, herunder et patientspørgeskema umiddelbart før behandlingen og igen efter et år. De anvendte skemaer er tidligere anvendt og valideret i dansk forskning. Den foreliggende evaluering omfatter alle patienter som blev undersøgt i Nordjyllands Amts to reumatologiske rygambulatorier i en sammenhængende periode i I evalueringen indgår der lændepatienter og 202 nakkepatienter som blev fulgt op efter et år med registrering af ændring i smerter, funktionsniveau, forbrug af smertestillende medicin og jobsituation. Besvarelsesprocenten for etårsskemaet var 74%. Data blev suppleret med oplysninger fra flere registre, og der blev opbygget en klinisk database til behandling af de mange oplysninger. Patienterne deltog også i en brugerundersøgelse (VI). Resultater Patienterne var i gennemsnit 45 år, og 93% var i den erhvervsaktive alder. Samtlige patienter opfattede deres rygproblemer som alvorlige, og mange frygtede at rygproblemerne kunne påvirke deres fremtid. 66% af de erhvervsaktive var sygemeldt, og halvdelen af dem havde kroniske symptomer allerede ved første undersøgelse, hvilket indebærer en symptomvarighed på over 12 uger. Mere end 25% af patienterne havde en sag om uafklaret økonomisk kompensation, hvilket var forbundet med en dårlig prognose. Evalueringen viser at behovet for diskusprolapsoperationer efter oprettelsen af rygambulatorierne er halveret. Især er antallet af førstegangsoperationer faldet. På trods af faldende behov for diskusprolapsoperationer i amtet blev ventetiden til operation tredoblet for reumatologisk færdigundersøgte og færdigbehandlede patienter sammenlignet med tal fra 1992 og Denne ventetid til operation ligger uden for rygambulatoriernes indflydelse. Evaluering af de reumatologiske rygambulatorier i Nordjyllands Amt med fokus på behandlingen af diskusprolaps 7

8 88% af lændepatienterne og 95% af nakkepatienterne kunne færdigbehandles uden operativt indgreb opgjort efter to år. Af de erhvervsaktive var 86% i arbejde ved etårsopfølgningen. Rygpatienter uden tegn på diskusprolaps viste sig at have et alvorligere forløb end patienter med tegn på diskusprolaps. Patienterne udtrykte endvidere stor tilfredshed med personale, information og behandling, og 88% ønskede samme behandling i tilfælde af fornyede problemer. Mange patienter ønskede mulighed for kontakt til rygambulatorierne efter afsluttet forløb i tilfælde af fornyede problemer, for eksempel i et år. Diskussion Det kan nu konstateres at antallet af diskusprolapsoperationer for borgere i Nordjyllands Amt blev halveret i perioden fra 1997, hvor rygambulatorierne blev oprettet, til Amtets ventelistetilbud beregnet til elektive, førstegangsoperationer for diskusprolaps måtte som konsekvens heraf nedlægges. Da kun en mindre del af de opererede patienter er undersøgt i et reumatologisk rygambulatorium, er det muligt at behovet for rygoperationer kunne mindskes yderligere. Det observerede fald i behovet for rygoperationer skyldes formentlig primært ændringen i den reumatologiske indsats, herunder grundig orientering om behandlingstilbuddet, men andre faktorer kan have ændret sig i perioden, for eksempel at patienterne fik et mindre udtalt ønske om operation, eller at kirurgerne ændrede indikationerne. I den øvrige del af Danmark (kontrolgruppen) steg antallet af operationer for lumbal diskusprolaps svagt i den samme periode. Et fald i behovet for rygoperationer svarende til det nordjyske er imidlertid demonstreret i udlandet ved indførelse af et reumatologisk, tværfagligt rygambulatorium (IV). Den høje erhvervsfastholdelse blandt de primært erhvervstilknyttede (86%) indikerer at den forbedrede reumatologiske behandling til udvalgte patienter har nedsat behovet for pension og sygedagpenge, som er langt den tungeste økonomiske udgift til disse patienter. Når omkostningerne ved et gennemsnitligt forløb i et tværfagligt rygambulatorium sammenlignes med omkostningerne ved et tænkt vanligt forløb for patienter med 4-12 ugers lændebesvær, får man en omkostningsbesparelse på ca kr. pr. gennemsnitligt patientforløb i direkte hospitalsomkostninger. Dette svarer til ca. 1,5 mio. kr./år ved en forventet kapacitet på 800 patienter årligt. En stor del af besparelsen skyldes reduktion i antallet af operationer. De sparede ressourcer til rygoperationer kunne således med fordel omlægges til fastholdelse, udbygning eller kvalitetssikring af det forebyggende arbejde i rygambulatorierne, som nu varetager den konservative (ikke-operative) behandling af en større andel af patienter med diskusprolaps. Af endnu større økonomisk betydning er det at en optimeret reumatologisk behandling af udvalgte rygpatienter i tværfagligt rygambulatorium forventes at reducere sygefraværet blandt rygpatienterne med ca. 50%. Det svarer til en omkostningsbesparelse på kr. (inkl. direkte hospitalsomkostninger) pr. gennemsnitligt patientforløb, svarende til knap 21 mio. kr. årligt for hele amtet, sammenlignet med et vanligt forløb. Supplerende analyser viser at den reduktion i udstødningen fra arbejdsmarkedet der forventes ved behandling i tværfagligt rygambulatorium i forhold til hvad der opnås ved vanlig praksis, hvert år kan mindske omkostningerne (produktionstab forbundet med permanent arbejdsophør) med ca. 146 mio. kr. i hele Nordjyllands Amt frem til forventet pensionsalder. Dette svarer til at omkostninger ved førtidspensionering kan reduceres med ca kr. pr. undersøgt patient. Den samlede besparelse andrager således gennemsnitligt over kr. pr. patient. Hertil kommer at for hvert nyt år rygambulatorierne kører, vil man alt andet lige opnå samme reduktion i omkostningerne for nye patientpopulationer. Prioritering af hurtig undersøgelse og behandling i tværfaglige teams for udvalgte patienter synes derfor at være et omkostningseffektivt alternativ til vanlig praksis. Behandlingstilbud til sværere rygpatienter bør overvåges af et kvalitetssikringsprogram til dokumentation og udvikling af behandlingstilbuddet. Efter norske undersøgelser at dømme kan kvalitetssikring etableres med en klinisk database for under 1% af prisforskellen mellem tværfagligt arbejde i rygambulatorierne og traditionelle behandlingsforløb. På trods af henvisningskriterierne havde 35% af patienterne ingen tegn på diskusprolaps, og opfølgning efter et år viste at det gik disse patienter dårligere end patienter med tegn på diskusprolaps. Man bør derfor sikre mulighed for at alle relevante rygpatienter kan modtages i ambulatorierne. Kapacitetsbehovet i de nordjyske rygambulatorier kan ud fra engelske undersøgelser anslås til omtrent patientforløb årligt, dvs. tre gange så stort som kapaciteten i dag. Evaluering af de reumatologiske rygambulatorier i Nordjyllands Amt med fokus på behandlingen af diskusprolaps 8

9 Konklusion og anbefalinger Ved tværfaglig, ambulant behandling af patienter med tegn på diskusprolaps kan 9 ud af 10 henviste patienter færdigbehandles uden operation og med høj patienttilfredshed. Det er derfor muligt at nedsætte behovet for rygoperationer ved at give mulighed for ikke-operativ behandling og den kendte tendens til naturlig helbredelse. Rygpatienternes kostbare sygefravær kan nedsættes betydeligt. Projektgruppen anbefaler på denne baggrund indførelse af reumatologisk ledede, tværfaglige rygambulatorier med tilstrækkelig kapacitet og kort ventetid i alle amter. Det er vigtigt at nødvendige hjælpeundersøgelser som scanninger og tilsyn fra andre afdelinger, eksempelvis kirurgisk, ligeledes kan udføres med kort ventetid. Sygehusene bør have incitament til at fremme kort ventetid, hvilket kan opnås ved andre veldokumenterede metoder end produktionsøgning alene, for eksempel hensigtsmæssig takststyring og faglige oplysningskampagner (V). Ved oprettelse af et rygambulatorium anbefales det at fokusere på 1) samarbejde udadtil: enstrenget indgang til sygehuset, tæt kontakt til og samarbejde med primær- og socialsektoren, og 2) samarbejde indadtil: fælles behandlingsstrategi og sprogbrug, nødvendig tid til undersøgelse og information, fjernelse af ikke-patientrelateret arbejde og løbende opgradering af tværfaglige færdigheder inden for behandling og kommunikation. Alle rygambulatorier bør deltage i en landsdækkende klinisk database til forskning og kvalitetssikring. I Nachemson AL, Jonsson E. Neck and Back Pain. The scientific evidence of causes, diagnosis and treatment. Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia II Cherkin DC, Deyo RA, Loeser JD, Bush T, Waddell G. An international comparison of back surgery rates. Spine 1994; 19: III Indahl A, Velund L, Reikeraas O. Good prognosis for low back pain when left untampered. Spine 1995; 20: IV Klein BJ, Radecki R, Foris MP, Feil EI, Hickey ME. Bridging the gap between science and practice in managing low back pain. Spine 2000; 25: V Buchbinder R, Jolley D, Wyatt M. Effects of a media campaign on back pain beliefs and its potential influence on management of low back pain in general practice. Spine 2001; 26: VI Projekt brugerindflydelse evaluering af Rygambulatoriet Sygehus Vendsyssel. Reumatologi- og Terapiafdelingen, Sygehus Vendsyssel Evaluering af de reumatologiske rygambulatorier i Nordjyllands Amt med fokus på behandlingen af diskusprolaps 9

10 2 Baggrund I september 1997 etablerede Nordjyllands Amt et formaliseret, tværfagligt rygambulatorium på hver af amtets to reumatologiske afdelinger i hhv. Aalborg og Hjørring hvor de nedennævnte metoder blev taget i brug (kort ventetid for udvalgte patienter og fokus på undersøgelse, information og vejledning). Forinden var der i nogle år sket en intensivering af den konservative, dvs. ikke-operative, behandling i de reumatologiske ambulatorier. Årsagen hertil var opmærksomhed på at en del opererede patienter fortsat havde arbejdshindrende smerter også længe efter operationen, og at de tillige var svære at behandle. Denne opfattelse blev understøttet af en opgørelse af forløbet for opererede patienter (30, 35). Der er ingen entydig og klar definition på diskusprolaps i lænd og nakke. Således kodes både tilfælde med bristet diskus (båndskive) og frie diskuskernefragmenter og tilfælde med formændringer af diskus med samme kode, nemlig ICD 10-diagnoserne M511 og M501 for henholdsvis lænd og nakke. Ligeledes er operationskoden for disse tilstande ens. Hos nogle patienter med lændesmerter (lumbago) er der karakteristisk udstråling af smerter til benet (iskias), hvilket især er typisk ved diskusprolaps. På samme måde kan smerter i nakken stråle ud i armen. I reumatologisk behandlingsmæssig sammenhæng bygger diagnosen på en karakteristisk sygehistorie og tilstedeværelsen af forskellige kliniske tegn. I kirurgisk sammenhæng kræves det også at der foreligger en scanning der viser en diskusprolaps med rimelig overensstemmelse med patientens symptomer og kliniske tegn, men værdien af en scanning svækkes af at der hos 1/3 af raske mennesker kan påvises diskusprolaps i lænden. Iskiassmerterne opstår ved påvirkning af iskiasnervens rødder i lænden ud for de nederste båndskiver. Ved kraftigere påvirkning kan nervens funktion påvirkes, og man kan bruge benævnelsen»nerverodspåvirkning«, som også er en klinisk diagnose. Da kun en mindre del af patienterne har fået udført en scanning af lænden eller nakken, har vi i den foreliggende rapport også anvendt diskusprolaps som en klinisk diagnose baseret på sygehistorien, tegn på nervestramning og påvirkning af muskelkraft, reflekser og følesans. Patienter med kliniske symptomer og tegn på diskusprolaps udgør kun en mindre del af de mange personer med smerter i lænd eller nakke som undersøges og behandles uden for sygehusene. I Danmark opereres der ca personer årligt for lumbal diskusprolaps. Operation vides at kunne forkorte smerteforløbet hos mange patienter. Det er imidlertid usikkert hvilken langtidseffekt operationen har. Kun i en enkelt undersøgelse hvor der er foretaget lodtrækning til behandlingen, er effekten af operation blevet sammenlignet med effekten af ikke-operativ behandling (51). Allerede før lodtrækningen udgik en tredjedel af de indlagte patienter med sikkert påvist diskusprolaps fordi de var bedret så meget at det ville være uetisk at medtage dem i lodtrækningen. Ligeledes udgik en fjerdedel af patienterne fordi man anså operation for nødvendig. Undersøgelsen af de resterende 126 patienter som deltog i lodtrækningen, viste at operation kunne afkorte sygdomsforløbet hos ca. 40% af patienterne. Man kan derfor antage at 60% af patienterne blev opereret unødvendigt. Patienterne blev fulgt op efter 1, 4 og 10 år. Ved etårsundersøgelsen gik det de opererede patienter bedst, men efter fire år var forskellen imidlertid forsvundet. Ved den sidste undersøgelse efter 10 år blev der påvist en øget forekomst af symptomer på spinalstenose (forsnævringer i rygmarvskanalen) blandt de opererede patienter. Det vides at 30% af de»rygsygemeldte«efter otte ugers sygemelding forlader arbejdsmarkedet, og at denne andel efter 12 uger stiger til 50%, samt at gennemsnitsalderen kun er omkring 40 år (27, 30). Langtidsopfølgning ved operativ behandling af rygpatienter er vigtig da gennemsnitsalderen kun er ca. 40 år ved den første rygoperation. Der er ifølge et Cochrane-review betydelig indirekte evidens for at omhyggeligt udvalgte patienter har god gavn af operation, men at valg af tidspunkt og patienter bør udforskes bedre (15). I overensstemmelse med denne viden er det siden 1979 i litteraturen anbefalet at operation kun anvendes til patienter der trods konservativ behandling har langvarige, svære symptomer (og ved enkelte andre kliniske situationer) (46). Imidlertid kan det konstateres at der 10 år senere blev opereret mere end tre gange så mange i Danmark som i England og ca. dobbelt så mange som i Sverige. Behovet for operation tolkes eller er således forskelligt trods sammenlignelige befolkninger (7). Evaluering af de reumatologiske rygambulatorier i Nordjyllands Amt med fokus på behandlingen af diskusprolaps 10

11 FIGUR 1. Antallet af diskusprolapsoperationer pr indbyggere pr. år. I originalartiklen som der refereres til, findes der uddybende oplysninger I en international undersøgelse i seks lande inkl. Sverige og Danmark blev effekten af forskellige behandlinger af sygemeldte personer med lændesmerter undersøgt. Kun i Sverige havde diskusprolapsoperation effekt på smerter, funktionsniveau og tilbagevenden til arbejdet. I Sverige blev der opereret halvt så mange som i Danmark (det vil sige som i Nordjylland efter 1997 (17)). Der er fremkommet evidensbaseret viden om hvordan man kan forebygge kronisk, invaliderende rygsygdom ved tidlig, tværfaglig undersøgelse, information og vejledning (18). Endvidere kan der sættes fokus på diskusprolapssygdommens gunstige naturhistorie således at patienten oplyses om den udtalte tendens til spontan helbredelse (12). Information skal således formidles på en sådan måde at den ikke virker sygeliggørende. Et nyere fysioterapeutisk princip (McKenzie) til undersøgelse og behandling af rygsmerter med og uden udstråling er taget i anvendelse til behandling af denne patientgruppe (14, 25). Patienten undersøges og vejledes individuelt i retningsbestemte, smertelindrende øvelser. Patienten er aktiv og bliver medansvarlig for behandlingen. Den kirurgiske behandling af lumbal diskusprolaps i Danmark er siden 1997 forsøgt kvalitetssikret via en landsdækkende klinisk database, Dansk DiscusBase, der dog indtil videre formentlig registrerer mindre end 10% af de opererede patienter (11). I denne database, som er udviklet med professor Claus Manniche, Rygambulatoriet, Ringe, som primus motor, anvendes stort set de samme validerede måleredskaber og enheder til klassifikation og effektmål som anvendes til beskrivelse af alle de nordjyske patienter i rygambulatorierne. Ved at anvende ensartede måleredskaber på forskellige behandlingssteder skabes der således en mulighed for at sammenligne et stort antal patienter med diskusprolaps af en velbeskrevet sværhedsgrad som er behandlet forskelligt, for eksempel med eller uden operation. På grund af den fælles klassifikation er det muligt at korrigere for mange sygdomsdeterminanter der måske er fordelt skævt mellem de to patientgrupper. Evalueringen erstatter dog på ingen måde en lodtrækningsundersøgelse til sammenligning af operation og medicinsk behandling ved diskusprolaps. Den foreliggende evaluering omfatter således alene den reumatologiske, ambulante ryg- og diskusprolapsbehandling. Evaluering af de reumatologiske rygambulatorier i Nordjyllands Amt med fokus på behandlingen af diskusprolaps 11

12 3 Formål Evalueringens overordnede formål var at: H H H H H Beskrive effekten af ambulant behandling af patienter med tegn på diskusprolaps med undersøgelse, information og vejledning i en reumatologisk ledet, tværfaglig teamfunktion Identificere prædiktorer for diskusprolapspatienters sygdomsforløb på basis af de oplysninger som er indsamlet for den enkelte patient Belyse de økonomiske og organisatoriske konsekvenser for samfund og den enkelte patient alt efter om patienten behandles med eller uden operation Medvirke til at den foreliggende viden om rationel behandling af diskusprolapspatienter implementeres i den kliniske praksis på landsplan Beskrive patienternes oplevelser af behandlingsforløbene i rygambulatorierne. Evaluering af de reumatologiske rygambulatorier i Nordjyllands Amt med fokus på behandlingen af diskusprolaps 12

13 4 Metode og projektforløb Inklusionen af patienter i den kliniske database fandt i Aalborg stedmellem 1. september 1997 og 30. september 1999 og i Hjørring mellem 1. april 1998 og 29. oktober Patienterne blev undersøgt, informeret og vejledt af et tværfagligt team, som beskrevet under punkt 4.4 under»intervention«og afsnittet»organisering af den reumatologiske rygbehandling i Nordjyllands Amt«(se bilag 1). Der blev ved henvisning til undersøgelse lagt vægt på kort ventetid for relevante patienter. Behandlingskonceptet er inspireret af et norsk arbejde med vægt på kognitivt orienteret vejledning til patienterne (18, 19). De fleste patienter kunne herefter selv forestå behandlingen efter fysioterapeutisk og lægelig vejledning. Patienterne kom yderligere 1-3 gange til ambulant undersøgelse og vejledning med tilretning af det fysioterapeutiske program. Der blev fulgt op ambulant ved læge, fysioterapeut og sygeplejerske til tilfredsstillende bedring. Ved behov blev patienten viderehenvist til yderligere undersøgelser. Der blev tilbudt vejledning af socialrådgiver og ergoterapeut. 4.1 Materiale Inklusionskriterier Alle patienter der var henvist til de reumatologiske afdelinger og derfra visiteret til de to rygambulatorier og som besvarede det primære, tilsendte spørgeskema, inkluderedes. Gengangere i projektperioden (lænd: nω 55, nakke: nω3) blev registreret en gang med første sæt primære skemaer og det sidste opfølgningsskema, selv om der herved gik over et år. Henvisningskriterier til rygambulatorierne: Patienter med 4 til 12 uger varende lænde- eller nakkeproblemer uden tilfredsstillende bedring ved behandling i primærsektoren. I Aalborg var det en betingelse at der var udstrålende smerter og mistanke om diskusprolaps. I Hjørring kunne patienter med lænde- eller nakkesmerter alene også henvises Eksklusionskriterier Patienter som enten ikke kunne eller ikke ønskede at besvare spørgeskemaet, oftest på grund af sprog- eller læseproblemer, ekskluderedes. Antal ekskluderede var 35 lænde- og 7 nakkepatienter, oftest på grund af mangelfulde danskkundskaber. 4.2 Projektforløb I marts 2000 indsendte overlæge Claus Rasmussen, Hjørring Sygehus, et forslag til»tænketanken«, Evalueringscenter for Sygehuse (ECS). Ved efterfølgende møder og samarbejde blev der den 19. juni 2000 aftalt en kontrakt for et evalueringsprojekt mellem ECS og to lokale projektledere, de reumatologiske overlæger Claus Rasmussen, Hjørring, og Vivian Kjær Hansen, Aalborg. Projektet er betalt af ECS ved frikøb af projektlederne og lønmidler til en studerende og en sekretær, som indtastede data fra papirskemaer. Sekretærer, læger, fysioterapeuter og sygeplejersker i rygambulatorierne har alle medvirket positivt ved indsamling af de mange data. Claus Rasmussen stod for opbygning og drift af den kliniske database, herunder udarbejdelse af de fornødne ansøgninger til registertilladelser. Projektlederne har i fællesskab udarbejdet rapporten. Patienternes synsvinkel er præsenteret i»projekt Brugerindflydelse«af bachelor, stud.mag. Randi Damstedt Rasmussen, og er delvist betalt af Nordjyllands Amt. ECS og MTV-Instituttet blev i 2001 fusioneret til Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering (CEMTV). Evalueringen er færdiggjort i regi af CEMTV. Rapporten blev suppleret med en sundhedsøkonomisk analyse ved Rikke Juul Larsen og Jens Olsen, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering, Syddansk Universitet. Både sundhedsdelen og økonomidelen af rapporten har været til faglig vurdering hos eksterne sagkyndige (peer review). 4.3 Instrumenter Oplysningsskemaer Til karakterisering af patienterne og vurdering af sygdomsforløb og behandlingseffekt anvendtes der fem forskellige oplysningsskemaer (se bilag 4A-4I). Der blev udarbejdet skemaer til henholdsvis lænde- og nakkepatienter efter samme princip og opsætning. Skemaerne er valideret i dansk forskning (20). Evaluering af de reumatologiske rygambulatorier i Nordjyllands Amt med fokus på behandlingen af diskusprolaps 13

litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen

litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen Muskel- og skeletlidelser litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen Udarbejdet september 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Gennemgang af udvalgte TTA initiativer. Ved Ulrik Gensby og Merete Labriola

Gennemgang af udvalgte TTA initiativer. Ved Ulrik Gensby og Merete Labriola Gennemgang af udvalgte TTA initiativer Ved Ulrik Gensby og Merete Labriola Gennemgang af danske TTA initiativer der er reproducerbare Nedenstående oversigt er en gennemgang af i alt 14 TTA initiativer/projekter.

Læs mere

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 Bedre Liv med Artrose en folkesygdom med slagside

Læs mere

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats Center for Bevægeapparatlidelser Center for Folkesundhed Regionshospitalet Silkeborg Hospitalsbaseret

Læs mere

Medicinsk Teknologi Vurdering. Behandling af arbejdsrelateret Stress

Medicinsk Teknologi Vurdering. Behandling af arbejdsrelateret Stress Medicinsk Teknologi Vurdering af Behandling af arbejdsrelateret Stress Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. PROBLEMSTILLINGEN OG FORMÅLET MED BEHANDLINGEN... 4 2.1. Problem... 4 3. TEKNOLOGIEN... 5 3.1.

Læs mere

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Årsager og handlemuligheder

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Årsager og handlemuligheder Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær Årsager og handlemuligheder Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær Årsager og handlemuligheder

Læs mere

Funktionsevne og et intensivt tre ugers tværfagligt træningsophold for patienter med kroniske rygsmerter.

Funktionsevne og et intensivt tre ugers tværfagligt træningsophold for patienter med kroniske rygsmerter. Funktionsevne og et intensivt tre ugers tværfagligt træningsophold for patienter med kroniske rygsmerter. Masterprojekt ved uddannelsen: Master i Rehabilitering Syddansk Universitet Forfatter: Gitte Østergård

Læs mere

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde - omkring patienter med kroniske lænderygsmerter Helbredstilstand eller sygdom Kroppens funktioner

Læs mere

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Livet med en hjertesygdom En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Af Nanna Schneekloth Christiansen, Line Zinckernagel, Ann-Dorthe

Læs mere

Muskuloskeletalt. Forum. 3. årgang. September 2003. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for

Muskuloskeletalt. Forum. 3. årgang. September 2003. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for Muskuloskeletalt Forum 3 3. årgang September 2003 Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin & Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi Efteruddannelse er en proces under konstant forandring

Læs mere

Projekt Slå Tobakken livet er takken

Projekt Slå Tobakken livet er takken Evaluering af Projekt Slå Tobakken livet er takken Rygestop til socialt udsatte/sårbare borgere og deres nærmeste pårørende i Kolding Kommune henvist fra almen praksis eller Fredericia og Kolding Sygehuse

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(3)

Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(3) Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(3) Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering; Sammenfatning Sundhedsstyrelsen, Monitorering

Læs mere

TIDLIG OG KOORDINERET REHABILITERINGSINDSATS FOR SYGEMELDTE MED MUSKELSKELETBESVÆR SOLSIDEPROJEKTET

TIDLIG OG KOORDINERET REHABILITERINGSINDSATS FOR SYGEMELDTE MED MUSKELSKELETBESVÆR SOLSIDEPROJEKTET TIDLIG OG KOORDINERET REHABILITERINGSINDSATS FOR SYGEMELDTE MED MUSKELSKELETBESVÆR SOLSIDEPROJEKTET Evalueringsrapport for Aalborg kommune Signe M.A. Petersen, Louise Moefelt, Louise M. Jakobsen, Marie

Læs mere

Arbejdsmedicinsk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Arbejdsmedicinsk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Arbejdsmedicinsk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Forebyggelse af udstødning fra arbejdsmarkedet for arbejdsskadede Af Signe Beierholm Hansen & Søren Dahl Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Sygehus

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering

Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering 2009 Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(3) Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Sundhedsstyrelsen, Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

#!$%&'$(!)!$("*) ' %(! '%,.&&!$%

#!$%&'$(!)!$(*) ' %(! '%,.&&!$% !" #!$%&'$(!)!$("*) ' %(!!'(# +!&'$(!)% $"!'$",-'('$ '%,.&&!$% Nærværende projekt var medfinansieret af Fonden for Velfærdsteknologi (Anvendt Borgernær Teknologi) under finansministeriet (ansøgnings id

Læs mere

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET 2005 Kræftplan II Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forbedringer af indsatsen på kræftområdet Juni 2005 Kræftplan

Læs mere

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Det tværfaglige samarbejde

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Det tværfaglige samarbejde Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Det tværfaglige samarbejde Center for Bevægeapparatlidelser Center for Folkesundhed Regionshospitalet Silkeborg Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte.

Læs mere

Inducas. - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte

Inducas. - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte Inducas - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte 1 Inducas - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte Cand. Scient. Idræt og Sundhed Rasmus Jensen og Cand. Scient. Idræt og Sundhed

Læs mere

SYGEFRAVÆR I ET ARBEJDSMILJØPERSPEKTIV

SYGEFRAVÆR I ET ARBEJDSMILJØPERSPEKTIV SYGEFRAVÆR I ET ARBEJDSMILJØPERSPEKTIV Thomas Lund Chris Jensen Martin Lindhardt Nielsen Vilhelm Borg maj 2003 Enheden for forskning i fravær og arbejdsophør, AMI SYGEFRAVÆR I ET ARBEJDSMILJØPERSPEKTIV

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Forbedret selvmedicinering og egenomsorg

Forbedret selvmedicinering og egenomsorg Forbedret selvmedicinering og egenomsorg Et udviklings- og pilotprojekt for en kontrolleret undersøgelse Forskningscenter for Kvalitetssikret Lægemiddelanvendelse Forbedret selvmedicinering og egenomsorg

Læs mere

Synsscreening af førskolebørn. Kommenteret Udenlandsk Medicinsk Teknologivurdering 2010; 3(2)

Synsscreening af førskolebørn. Kommenteret Udenlandsk Medicinsk Teknologivurdering 2010; 3(2) Synsscreening af førskolebørn 2010 Kommenteret Udenlandsk Medicinsk Teknologivurdering 2010; 3(2) Synsscreening af førskolebørn - en kommenteret udenlandsk medicinsk teknologivurdering Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Klassifikation af personer med uspecifikt lænderygbesvær. Redigeret af Per Kjær

Klassifikation af personer med uspecifikt lænderygbesvær. Redigeret af Per Kjær Klassifikation af personer med uspecifikt lænderygbesvær Redigeret af Per Kjær Klassifikation af personer med uspecifikt lænderygbesvær Forfattere Per Kjær a, b Alice Kongsted c, d Tom Petersen e Kristian

Læs mere

Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden

Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget marts 202 Forløbsprogram for lænderyglidelser maj 202 2 3 Indhold

Læs mere

versus standard total hoftealloplastik (THA) en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2012; 12(5)

versus standard total hoftealloplastik (THA) en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2012; 12(5) Metal-metal resurfacing hoftealloplastik (RHA) versus standard total hoftealloplastik (THA) en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2012 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2012; 12(5) Metal-metal

Læs mere

reumatologisk rehabilitering

reumatologisk rehabilitering Inspiration til bedre reumatologisk rehabilitering Tværfaglig rehabilitering Veje frem, når du skal tilbage 2 Rehabilitering for mennesker med ondt i led, ryg og muskler S. 3 Inspiration til bedre reumatologisk

Læs mere