"Aftale om forsvarets ordning af 8. december 1995" med noter og kommentarer ved Holger Terp.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""Aftale om forsvarets ordning 1995-1999 af 8. december 1995" med noter og kommentarer ved Holger Terp."

Transkript

1 "Aftale om forsvarets ordning af 8. december 1995" med noter og kommentarer ved Holger Terp. Bogen er indscannet med OCR og ligger i RTF-format Udgivet på Fred på Nettets OnLine Bibliotek af Holger Terp, Strandbyparken 4 1tv 2650 Hvidovre, Danmark, Tlf Downloadet fra "Fred på Nettet" OnLine Biblioteket - FRED.dk/biblion/ "OnLine Biblioteket" i Fred på Nettet er startet af Aldrig Mere Krig ved Tom Vilmer Paamand og Holger Terp Kommentarer sendes til

2 (Aftalen er indscannet med OCR) FORSVARSMINISTERIET 1.kt Hermed 4 bilag 8. december 1995 AFTALE OM FORSVARETS ORDNING I tilknytning til Aftale om finanslov 1996 er der mellem Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Centrum-Demokraterne og Det Konservative Folkeparti indgået følgende aftale om forsvarets ordning : 1. Forsvarsrammen for aftaleperioden fastsættes som følger (mio. kr., prisniveau 1996) 123 : Forsvarsrammen er i 1995 tilført 400 mio. kr., til betalinger på materielanskaffelser 4. I det omfang beløbet ikke vil kunne anvendes i 1995, kan det resterende beløb, udover den almindelige overførselsadgang, ubeskåret overføres til 1996 uden fradrag, som følger af opsparingsordning mv. 5. Disponeringsrammen for materielanskaffelsesprojekter i perioden udgør ca. 10,8 mia. kr. inklusive materielanskaffelse til hjemmeværnet 6. De samlede materielanskaffelse fremgår af bilag 1. Forsvarsministeriets øststøtteaktiviteter afholdes inden for rammen. I 1996 er afsat 50 mio. kr. hertil (1996-prisniveau) 7. 1 Noter og kommentarer i denne udgave af forsvarsforliget er indsat af Holger Terp. Bemærk at forsvarsudgifterne ikke er skåret ned som det ellers er tilfældet med en lang række andre ministeriers budgetter. Forligsperioden er længere end Folketingets valgperioder. Rustning 2 Der bør tages alle mulige forbehold over for disse tal, ligesom der ikke er nogen som overhovedet ved, hvor mange penge skiftende regeringer har brugt til militærudgifter i Danmark de sidste 35 år. Danmark følger ikke NATOs regnskabspraksis. Pristalsreguleringer vedrørende våbenanskaffelser fremgår ikke, ligesom fordele så som manglende betaling af vægtafgift heller ikke er indregnet. Der savnes desuden en regnskabsopstilling af, hvorledes midlerne fordeles: til værnene, humanitære opgaver, til NATO, FN, WEU, EU osv., således at man for eksempel kan se, at Danmark betaler x kr. for medlemskabet af eksempelvis NATO. En række militærrelaterede udgifter f. eks. militærnægteradministrationen fremstår i Indenrigsministeriets budget. 3 Bemærk den totale mangel på analyse af en trusselvurdering. Alt i aftalen drejer sig om økonomi og materialeanskaffelser og der er ingen af forligsparterne der spørger, hvor er fjenden? 4 Man afsætter først 400 mio. kr. til materialeanskaffelser, hvorefter man nedsætter et udvalg som skal undersøge behovet for nye materialeanskaffelser, j.v.f. bilag 3! Kan udvalgets anbefalinger blive andet end en lang ønskeliste, når der kun er militærfolk i det? En liste over forsvarets materiel findes i beretningen fra forsvarskommissionen af Hvor almindelig er denne opsparingspraksis i andre ministerier? 6 Ud af et samlet officielt militærbudget på cirka 80 milliarder kr. i forligsperioden. 80 Milliarder kr. er også en slags penge. 7 Hans Hækkerup i Polen, Estland, Letland og Litauen?

3 Udover forsvarsrammen kan forsvaret afholde udgifter som følge af optjente renteindtægter under ordningen om selvstændig likviditet 8. Forsvarsbudgettet reguleres som hidtil for stigninger i personeludgifterne, for pensionsreguleringer 9, andre nye eller ændrede afgifter 10 samt for valutakurs-udsving og prisudvikling for materiel, brændstof mv., som det er nødvendigt at importere 11. Forsvarsbudgettet reguleres i øvrigt efter samme regler som for det øvrige statsområde 12. Der ydes kompensation efter hidtidige principper for forsvarets deltagelse i forureningsbekæmpelse og lignende ikke-militære opgaver 13. Udover de særlige overførselsregler, der gælder for provenufinarisieringsordningen, jf. punkt 3, kan der foretages overførsel af mer-/eller mindreforbrug af bevillinger til det følgende finansår 14. Overførsel af bevillinger ud over en størrelse på 2 % af bevillingsrammen kan kun foretages med tilslutning fra Finansudvalget 15. Udgifterne til mønstringer kan dog af planlægningsmæssige grunde overføres frit fra år til år inden for perioden. Der er endvidere mulighed for overførsel af udgifter til det internationale engagement inden for hele forligsperioderi, jf. punkt Forsvarets udgifter til deltagelse i løsning af opgaver i FN-, USCE- og NATO-regi - herunder indsættelse af dele af Den Danske Internationale Brigade samt udsendelse af EU-monitorer - afholdes inden for forsvarsrammen. Der afsættes et årligt nettobeløb på 530 mio. kr. svarende til udsendelse af ca mand i FN-tjeneste 16. Forsvaret kan udover almindelig overførselsadgang ubeskåret overføre årligt mer- eller mindreforbrug hertil inden for forligsperioden. Ved et eventuelt mindreforbrug i forligsperioden vil de reducerede udgifter herved komme forsvaret til gode. Forsvarets deltagelse i løsning af opgaver i FN-, OSCE- og NATO-regi forelægges forligspartierne 17. Fra 1998 vil der være plads til at finansiere forsvarets humanitære indsats over miljø- og katastroferammens katastrofedel. Indtil da finansieres disse udgifter som hidtil over den humanitære bevilling under ulandsrammen Hvad er ordningen om selvstændig likviditet? Hvem har etableret den og hvornår? Er den i overensstemmelse med Danmarks riges Grundlovs paragraf 46, stk Officerspensionerne udbetales så vidt jeg ved af socialministeriet. Hvor stort et beløb er der tale om? Hvorfor udbetales militærrelaterede pensioner ikke via forsvarsministeriet og hvorfor indgår pensionerne ikke i forsvarsbudgettet? Hvor mange og hvilke pensioner udbetales via forsvarsministeriet og hvor mange og hvilke forsvarsrelaterede pensioner udbetales af andre ministerier? 10 Hvilke andre ministerier og styrelser bliver holdt skadesløse ved indførelse af nye skatter og afgifter? 11 Økonomisk set, går man både med seler og livrem i forsvarsministeriet. Er der andre ministerier der har tilsvarende gunstige økonomiske ordninger? 12 Hvilke reguleringer er der her tale om, jvf. det ovenstående? 13 Hvis forsvaret skal udskrive regninger, når Fru Hansen føder i en snestorm, kan denne samfundsmæssige opgave lige så godt udføres af et civilt korps. Siden hvornår er forsvaret begyndt at få kompensation for disse opgaver, hvem har besluttet det og hvordan afspejles de i forsvarsomkostningerne? 14 Hvilke andre ministerier har tilsvarende ordninger? 15 Hvornår har finansudvalget ikke godkendt en ansøgning fra forsvarsministeriet? 16 Hvis udgifterne til Den danske internationale Brigade ligger her, så klager forsvaret over, at man ikke kan få pengene til at slå til på en enkelt konto, for at få en generel forøgelse af forsvarsbudgettet. Se diskussionen omkring fiskeriinspektionen ved Grønland og Færøerne. 17 Hvorfor ikke folketinget? 18 Det er at forvirre begreberne, at blande militæret ind i humanitære opgaver. Forsvarspolitik drejer sig traditionelt om at forsvare yde grænser, men sikkerhedspolitiske opgaver, så som Petersberg-opgaver, fredsbevarende og humanitære opgaver løses, ifølge EU-ambassadør Niels Ertbøll, "nogen gange med militære midler". Denne sprogforbistring skal, tjene til at få WEU til at glide lettere ind hos den danske befolkning, idet der vil blive skelnet imellem forsvars- og sikkerhedspolitik. Petersberg-erklæringen fra juni 1992 var WEUs svar på EU-traktaten, hvor det fra EU side blev understreget stærkt, at EU måtte blive i stand til at håndtere alle konflikttyper, som i denne sammenhæng omfatter alt fra humanitære redningsaktioner til fredsoprettende operationer, som snarere burde kaldes krig. Ligger der i dette tiltag en skjult dansk

4 Forsvarsrammen er fra 1996 forøget med 43 mio. kr. årligt ved overførsel af skibe fra Erhvervsministeriet og Miljø- og Energiministeriet, jf. punkt Af forsvarsbudgettet ydes i 1995 et bidrag på 7,3 mio. kr. til drift af Det Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg. I forbindelse med nedlæggelsen af bl. a. dette udvalg og etableringen af Dansk Udenrigspolitisk Institut fastsættes forsvarets bidrag hertil til 10,4 mio. kr., i prisniveau 1996) årligt pr. 1. januar Som led i strukturtilpasningerne og til finansiering af de bygge- og anlægsarbejder, der følger af forsvarets omstrukturering, fortsætter den såkaldte provenufinansieringsordning 21. Ordningen indebærer, at indtægter, der opnås ved afhændelse af forsvarets arealer og ejendomme som led i de fortsatte bestræbelser på rationalisering og tilpasninger, anvendes til nødvendige investeringer i forbindelse hermed 22. Efter nærmere aftale med Finansministeriet kan forsvarsrammen i forbindelse med provenufinansieringsordningen overtrækkes med 130 mio., kr. årligt (1996-prisniveau) i perioden 1996 til Overtrækket kan kun anvendes til omstruktureringsformål 23. Beløbet vil i de efterfølgende år blive modregnet i takt med gennemførelse af ejendomssalg 24. I 1995 kan der tilsvarende afholdes et merforbrug på indtil 75 mio. kr. (1995-prisniveau) I hæren ændres den nuværende Jyske Division til Danske Division, hvori indgår to jyske og en sjællandsk brigade. En jysk brigade nedlægges, og der gennemføres ændringer af hærens krigsstyrke. I takt med ændringen og tilgang af ca. 50 kampvogne af LEOPARD 2 typen udfases de sidste CENTURION kampvogne, og et antal lette M/41 kampvogne erstattes af LEOPARD lv kampvogne, Krigsstyrken reduceres i perioden til ca personer. Sjællandske Ingeniørregiment og Jyske Ingeniørregiment sammenlægges på Farum Kaserne under navnet Ingeniøregimentet. Der udskilles en ingeniørbataljon, som placeres på Dragonkasernen i Holstebro. Sjællandske Trænregiment og Jyske Trænregiment sammenlægges på Hvorup Kaserne i Aalborg under navnet Trænregimentet. Der udskilles en trænafdeling, som placeres på Farum Kaserne. tilnærmelse til WEU? Jens Kimby skriver i Information den , at Danmark har en observatørpost i WEU, "en post, som i følge Petersberg-erklæringen giver samme rettigheder og ansvar som fulde medlemmer for funktioner, der er overført til WEU fra andre fora eller institutioner, som de allerede tilhører". Forsvarets Internationale Sundhedsstøtte, har, ifølge Geert Grønnegaard i Information, den fået midler via ulandshjælpens katastrofedel. 19 Hvad er den saglige begrundelse for at lægge disse tjenester ind under forsvarsministeriet? 20 Hvis SNU og dansk udenrigspolitisk Institut finansieres via forsvarsministeriet og ikke via kulturministeriet, hvor uafhængigt er så deres forskning? 21 Forsvarsministeriet sælger ud af statens arvesølv for at erhverve nogle kortvarige forbrugsgoder. Det er en uhensigtsmæssig ordning. På et eller andet tidspunkt løber forsvarsministeriet, selv om det er landets største administrator af jord, tør for ejendom. Hvornår er denne provenu-finanseringsordning indført? Hvordan aflæses den i statsregnskabet? Betyder ordningen at forsvarsministeriet regulerer forrige års forsvarsbudgetter opad, og at det sender rettelsesblade til de internationale organisationer som modtager oplysninger om Danmarks forsvarsbudget? Endelig: sælger forsvarsministeriet arealer alt efter, hvad der i øjeblikket står på dets ønskeseddel og som man p.t. ikke kan få finansieret af ellers meget rundhåndede politikere? 22 Hvad er forsvarets ejendom og hvad er statsejendom anvendt af forsvaret? Spørgsmålet bedes specielt besvares i forbindelse med salget af Holmen og salget af lufthavne. 23 Hvad er omstruktureringsformål? I forbindelse med flådens udflytning fra Holmen, fik man nye værksteder i Frederikshavn som man ikke havde tilsvarende i København: 24 Altså ekstrabevillinger alt efter, hvor meget ejendom forsvarsministeriet sælger og det uden, at finansudvalget eller folketinget skal bevillige pengene. Man tager statsejendom og giver det til forsvarsministeriet. Hvem der bare var ejendomsmægler. 25 Hvad nu hvis forsvarsministeriet sælger ejendomme efter 1995?

5 Randers Kaserne søges afhændet 26. Skydebanen udskllles til hjemmeværnet. Kamptroppernes sergentskole samles på Sønderborg Kaserne med benævnelsen Hærens Sergentskole. Odense Kaserne med dele af Højstrup Øvelsesplads søges afhændet. Militærregion IV indplaceres i nybyggeri på Højstrup Øvelsesplads, og HAWK eskadrillerne 531 og 532 styrkes i nødvendigt omfang, så de etablissementsmæssige opgaver for eskadrillerne fortsat kan løses efter afhændelse af Odense Kaserne. Musikkorps Fyn nedlægges. Hjemmeværnscenter IV'S stab, Hjemmeværnsdistrikt 43 Østfyn og Lavvarslingsdistrekt Odense indplaceres på Højstrup Øvelsesplads. Lokalkøreskolen i Sønderborg udbygges. Der etableres en centralkøreskole i Fredericia, samtidig med at centralkøreskolen i Odense nedlægges. I forbindelse med nedlæggelse af Forsyningsdepotområde Sydjylland som led i en igangværende justering af Hærens Mateterielkommandos organisation overtager hjemmeværnet Søgaardlejren 27. Den nordlige del af lejren, der bliver overflødig, søges afhændet. Ud over de iværksatte anskaffelser i 1995 anskaffes til Den Danske Internationale Brigade special- og transportkøretøjer, og der påbegyndes en renovering og opdatering af brigadens pansrede mandskabsvogne. Desuden anskaffes der til brigaden natobservationsudstyr, nyt sattelitmateriel og supplerende kommunikationsudstyr. Der iværksættes anskaffelse af ca. 50 brugte middeltunge kampvogne af LEOPARD 2 typen samt anskaffelse af ca. 20 pansrede mandskabsvogne med hjul til Den Danske Internationale Brigade. Forsvaret vil bidrage til at afklare mulighederne for en dansk udvikling af et system til opsporing af metalfri personelminer. 5. I søværnet reduceres udrustningsniveauet i WILLEMOES-klassen. Antallet af værnepligtige tilpasses det reducerede behov bl.a. i bevogtnings- og nærforsvarstjenesten. Der foretages en rationalisering ved marinedistrikterne. Gennemførelsen af STANDARD FLEX 300 programmet fortsættes med anskaffelse af 2 minerydningsmoduler, 6 kampmoduler, 4 anti-ubådsmoduler, 2 forureningsbekæmpelsesmoduler samt et minestrygningselement. I rammen af nordisk forsvarsmaterielsamarbejde og eventuelt sammen med andre NATO-lande undersøges mulighederne for at udvide et fælles fremtidigt ubådsprojekt til afløsning af de nuværende ubåde. Der kan i perioden anvendes ca. 23 mio., kr. hertil I flyvevåbnet nedlægges Flyvestation Vandel og Flyvestation Tirstrup som deployeringsflyvestationer. Hærens Flyvetjeneste forbliver på Flyvestation Vandel. Dele af Flyvestation Tirstrup anvendes som depotområde. Øvrige dele søges afhændet og eventuelt anvendt til civil flyvning. Kanonnærluftforsvarseskadrille 670 i Aalborg deaktiveres i fredstid. Der oprettes et missilnærluftforsvarselement til at varetage uddannelsen af personel til fremtidige missilnærluftforsvarseskadriller. L/60 kanonluftforsvarssystemet nedlægges. I Luftværnsgruppen foretages en yderligere strukturtilpasning bl.a. indeholdende en mindre personelreduktion. Der anskaffes 4 brugte F-16 fly, der modificeres til dansk standard, herunder midtvejsopdatering (Mid Life Update). Opdatering af HAWK systemet videreføres og omfatter også andre elementer af det landbaserede luftforsvar med henblik på at skabe grundlag for etablering af et integreret landbaseret luftforsvarssystem. Til F-16 flyene anskaffes hjelmmonteret sigteudstyr, og der indledes anskaffelse af præcisionsvåben. De kortererækkende flybårne luftforsvarsmissiler af ældre dato 26 Ifølge Ritzaus Bureau til Randers kommune, men det er den stadigt uvist om kommunen overdrages kasernen (Det fri Aktuelt ). 27 Hvad skal hjemmeværnet betale for kasernen? 28 Hvad er den militære værdi af danske ubåde? Ubåde på lavt vand er nemme at spore og uskadeliggøre. Ubåde er desuden traditionelt et offensivt våben og ikke et defensivt våben.

6 modificeres eller erstattes ved nyanskaffelser. 7. Der foretages rationaliseringer på det værnsfælles område inklusive Forsvars-kommandoen. 8. Hjemmeværnets opgaver udbygges og videreføres i perioden i overensstemmelse med Beretning om hjemmeværnets fremtidige virke 29. Hjemmeværnet overtager i 1996 en betalingssforpligtigelse på 7 mio. kr., i mio. kr. og fra 1998 den fulde finansielle forpligtigelse, der er forbundet med anskaffelsen af nye hjemmeværnskuttere 30. Hjemmeværnscenter III samles og indplaceres i Søgaardlejrens sydlige del. Hjemmeværnregion III's nuværende administrationslokaliteter i Haderslev søges afhændet. 9. Ved delegation indledes en trinvis overførsel af driftsansvaret for maritim miljøovervågning og maritim forureningsbekæmpelse fra Miljø- og Energiministeriet fil Forsvarsministeriet 31. Den 1. januar 1996 delegeres driftsansvaret for miljøskibene til søværnet. Efter nærmere aftale mellem Miljø- og Energiministeriet og Forsvarsministeriet og i overensstemmelse med anbefalingerne i Rapport af 19. oktober 1995 om maritim miljøovervågning og maritim forureningsbekæmpelse delegeres de øvrige dele af driftsansvaret til Forsvarsministeriet. Forsvarsrammen justeres i takt hermed. Endvidere overføres istjenesten, der omfatter ismeldingstjenesten og isbrydningstjenesten, herunder isbryderne, den 1. januar 1996 fra Erhvervsministeriet til Forsvarsministeriet. Isbryderne indplaceres organisatorisk i søværnet Det foreløbige danske bidrag til UN Stand-By Forces er et stabskompagni og stabsofficerer fra Den Danske Internationale Brigade. 11. Det danske bidrag til NATOS reaktionsstyrker fra udgangen af 1995 fremgår af bilag 2. Bidragene revurderes løbende på baggrund af behov og muligheder. 12. Forsvaret yder bistand til afhjælpning af humanitære og miljømæssige katastrofer i udlandet. Grundlæggende for en sådan bistand er, at hensynet til de primære militære opgaver og forsvarets andre opgaver skal tillade bistanden, og at forsvaret skal kunne yde bistanden mere effektivt, hurtigere eller mere økonomisk, end hvis bistanden blev ydet i andet offentligt eller privat regi. Forsvaret har tilmeldt en række aktiver til det register over militære-, civilbeskyttelses- og civilforsvarsaktiver til rådighed for katastrofehjælp, som er under udarbejdelse i FNS Department of Humanitarian Affairs (DHA). Forsvarets bistand ydes som supplement til og i regi af en af Udenrigsministeriet iværksat eller planlagt bistand. Den Interministerielle Humanitære Kontaktgruppe 33 varetager den overordnede koordination af det samlede danske humanitære beredskab og af den samlede danske bistandsindsats. Forsvarets bistand foudses at være tidsbestemt og vil ske efter konkret anmodning fra Udenrigsministeriet og finansieres, som det fremgår af punkt Det bi-, tri- og multilaterale samarbejde med de central- og østeuropæiske lande vil blive intensiveret 29 Beretning om hjemmeværnets fremtidige virke har jeg endnu ikke læst. Desværre står der ikke her noget om, hvem der har udgivet den eller hvornår. 30 Hvor stor er hjemmeværnskutternes militære værdi? 31 Kan kanoner og krigsskibe finde og afskrække miljøsyndere på havet, når de civile myndigheder ikke kan? Hvad er begrundelsen for at lægge driftsansvaret for miljøovervågning og maritim forureningsbekæmpelse ind under forsvarsministeriet? 32 Er søværnet bedre til at administrere isbryderne end Erhvervsministeriet og i givet fald, hvorfor? 33 Hvem er medlem af gruppen?

7 og udbygget bl.a, inden for rammerne af Partnerskab for Fred. 14. Personelsammensætningen tilpasses løbende under hensyntagen til løsningen af forsvarets opgaver, de fastsatte rammer, den personelmæssige fleksibilitet, rekrutteringsmulighederne, strukturtilpasninger m. m. Den tidligere aftalte job- og uddannelseskonsulentordning til støtte for beskæftigelse og uddannelse af hjemsendt eller afskediget personel videreføres. Til personel ved Den Danske Internationale Brigade tilføres en uges øvelsestid, og det planlægningsmæssige krav om 2. gangs udsendelse frafaldes m.h.p., at bedre rekrutteringen. De tidligere aftalte principper om opstilling af en uddannelsesstøttestruktur ved enheder under uddannelse videreføres generelt og styrkes med særlig vægt på uddannelsen til internationale opgaver. Personeltilpasninger som følge af besparelser og strukturelle ændringer gennemføres efter hidtidige retningslinier for så vidt angår omskoling, efteruddannelse mv. og fratrædelsesvilkår i øvrigt, jf. tekstanmærkning nr. 59 til 12. Forsvarsministeriet 34. Det berørte personel tilbydes i størst muligt omfang anden beskæftigelse i forsvaret. Det kan i et vist omfang blive nødvendigt at foretage afskedigelser, herunder eventuelt af tjenestemænd. Selektive ansættelsesstop vil blive benyttet i nødvendigt omfang. Forsvarets forventede årsværksforbrug for årene frem går af nedenstående oversigt ( afrundede tal): FL 1994 FL Officerer Stampersonel Værne-pligtige Civile I alt I skemaet indgår ikke årsværk vedrørende kontraktansat FN-personel samt årsværk vedrørende feriegodtgørelse ved afgang, overarbejde mv. 35, Der nedsættes et udvalg vedrørende forsvarets materiel og en forsvarskommission, jf. bilag 3 og 4. Forsvarskommissionens kommissorium kan inden kommissionens nedsættelse justeres efter nærmere 34 Mange høvdinge og få indianere. Reduktion af krigsstyrken burde føre til færre officerer og underofficerer på samme måde som man i Undervisningsministeriet nedlagde et par lærerseminarer på grund af de små årgange skoleelever. 35 Jeg forestiller mig p.t. 14 dages ferie pr ansatte pr år tilsyneladende ikke er opgjort. Det er da et par årsværk som tilsyneladende er udeladt af statistikken. Hvorfor er forsvarets samlede personaleforbrug ikke opgjort? 36 Er der et rimeligt forhold mellem antallet af høvdinge og indianere?

8 aftale mellem forligspartierne Detaljerede oplysninger om struktur og ressourceforbrug, herunder personel, vil fremgå af de årlige finanslove. Større materielanskaffelsesprojekter samt køb og salg af fast ejendom forelægges særskilt for Finansudvalget, De årlige forslag til finanslove samt aktstykker, der udfylder budgettet, drøftes forudgående med forsvarsforligspartierne. Forligspartierne orienteres løbende om forhold indenfor aftalens rammer, der har betydning for personelstruktur og materielanskaffelser. Der orienteres specifikt om udviklingen i betalingsafløbet på materielanskaffelser, og væsentlige ændringer heraf forelægges for forligspartierne. Når det detaljerede indhold af materielanskaffelsesprojekterne vedrørende anskaffelse af materiel til Den Danske Internationale Brigade i 1997 samt spørgsmålet om modifikation af de ældre kortrækkende luftforsvarsmissiler af typen SIDEWINDER eller anskaffelse af anden tidssvarende luftforsvarsammunition i 1998 er endeligt defineret, forelægges projekterne til forligspartiernes godkendelse inden disponering. 37 Bemærk prioriteten: først ønskelisten og derefter politikken.

9 Bilag 1 til Aftale af 8. december 1995 om forsvarets ordning Planlagte større materielprojekter i perioden Større anskaffelser og modifikationsprogrammer i perioden omfatter (ca.-beløb i mio. kr. angivet prisniveau (PN) 1996): [Statistik sammenpresset] Planlagt disponeringsår HÆREN Minerydningsmateriel Enkeltmandsudrustning Raketkastere til Danske Division Natobservationsudstyr mv. Kampvognssimulator Panserværns- hhv. dysekanonammunition Materiel til Den Danske Internationale Brigade Artilleripejleradar EDB til kommandostationer 38 Ammunition til raketkastere System til fjernopklaring Raketkastere til Østre Landkommando Ammunition til feltartilleriet PMV (modifikation/anskaffelse) SØVÆRNET Elektrooptik til kystudkig Levetidsforlængelse af korvetter Minerydningsmoduler, STANDARD FLEX Civile moduler, STANDARD FLEX Integreret luftforsvarsmissilsystem Våben til STANDARD FLEXI, fase 1 Radiokommunikationsudstyr Levetidsforlængelse af LYNX-helikoptere Bugserbåde Kampmoduler, STANDARD FLEX Anti-ubådsmoduler, STANDARD FLEX Missilvildledningsladninger, Sea Gnat Våben til STANDARD FLEX, fase 2 Minestrygningselement, prototype 38 Forsvarsministeriet har i december 1996 søgt finansudvalget om tilslutning til indkøb af edb-udstyr for 60 mio. kr. til stabene ved den danske internationale brigade, Danske division med tilhørende brigader samt Hærens Operative Kommando, meddeler FOV, nr

10 Militær sattelitkommunikation FLYVEVÅBNET ldentifikationsudstyr Træningsudstyr til F-16 Opdatering af HAWK, fase 1 Ammunition til F-16, fase 2 Landingshjælpemidler Levetidsforlængelse af Gulfstream Erstatningsfly F-16 Rekognosceringsudstyr til F-16 Opdatering af HAWK, fase 2 mv. Ammunition til F-16, fase 3 Missilvarslingsudstyr Natsensorer til F-16 Brandslukningskøretøjer Præcisionsvåben til F-16 HJEMMEVÆRNET Kuttere 3. serie Oppakningsystem ABC-masker Samlet disponering: [kr.]

11 Bilag 2 til Aftale af 8. december 1995 om forsvarets ordning BIDRAG TIL NATO'S REAKTIONSSTYRKER 1. Dansk landmilitært bidrag til NATOS Umiddelbare Reaktionsstyrker består forsat af en let opklaringsenhed. Bidraget til NATOS Hurtige Reaktionsstyrker omfatter Den Danske Internationale Brigade, patruljer fra Jægerkorpset samt et elektronisk opklaringskompagni. 2. Dansk sømilitært bidrag til NATOS Umiddelbare Reaktionsstyrker beslår af i korvet, 1 STANDARD FLEX 300 i minerydningsrollen samt efter særligt behov, 1 kommando- og støtteskib til NATOS stående minerydningsstyrke, der tilmeldes Multinational Maritime Forces (MNMF). Det supplerende bidrag til NATOS Hurtige Reaktionsstyrker består af enheder til MNMF og enheder til Area Forces. Til De Hurtige Reaktionsstyrker i MNMF tilmeldes 1 ubåd og 1 STANDARD FLEX 300 i minerydningsrollen. Til De Hurtige Reaktionsstyrker i Area Forces tilmeldes 1 korvet, 1 ubåd, 4 WILLEMOES-klasse, 6 STANDARD FLEX 300 i patruljebådsrollen, 2 inspektionsskibe, 2 inspektionskuttere samt 1 STANDARD FLEX minerydningsrollen (sidstnævnte tilmeldes, når 3. minerydningsmodul er operativt). Inspektionsskibe/-kuttere afgives primært til aktiviteter inden for enhedernes traditionelle operationsområde omkring Grønland og Færøerne [statistisk opstilling udeladt]. 3. Dansk luftmilitært bidrag til såvel NATOS Umiddelbare som til de Hurtige Reaktionsstyrker består af en eskadrille med 12 F-16 fly. Herudover tilmeldes en HAWK eskadrille til De Hurtige Reaktionsstyrker. Endelig er et Gulfstream G-III fly tilmeldt SACLANTS Hurtige Reaktionsstyrker i Area Forces. Fra 1997 tilmeldes herudover ét C-130 transportfly til NATOS On-Call Airlift Pool med tilhørende personel og udstyr til International Airlift Control Elements. 39 Rigsrevisionen retter, ifølge Jyllandsposten , en voldsom kritik mod forsvaret, fordi det "sukker i øjeblikket over mangel på penge" [sic]. Anledningen er den, at forsvaret dels skal løse mange internationale opgaver, og dels bruger et "så voldsomt beløb på militær tilstedeværelse omkring Grønland og Færøerne". Rigsrevisionen peger på, at der er langt færre fisk, og at der er færre fiskere. Med andre ord færre ikke kriminelle fiskere.

12 Bilag 3 til Aftale alf 8. december 1995 om forsvarets ordning KOMMISSORIUM UDVALGET VEDRØRENDE FORSVARETS MATERIEL Udvalget skal med udgangspunkt i forsvarets nuværende materielsituation og de i nærværende aftale indeholdte materielanskaffelsesprojekter foretage en vurdering af levetiden for forsvarets - inklusive hjemmeværnets - materielsystemer og hovedmateriel genstande. Vurderingen skal baseres på materiellets konkrete anvendelse, anvendelsesgrad og dermed nedslidning samt den økonomiske levetid. Udvalget skal endvidere vurdere den forventede teknologiske og økonomiske udvikling på materielområdet og denne udviklings betydning for forsvarets materielanskaffelser over en længere horisont. Udvalget udarbejder et forslag til større anskaffelser af materielsystemer og hovedmaterielgenstande 40. Forslaget skal kunne indgå i arbejdet i den forsvarskommission, der primo 1997 skal indlede analyse af forsvarets formål, opgaver og organisation mv. Udvalget skal afslutte sit arbejde senest den 1. september UDVALGETS SAMMENSÆTNING Chefen for Forsvarskommandoens Materielstab (formand), repræsentanter for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen, Materielkommandoerne, Forsvarets Forskningstjeneste og Hjemmeværnskommandoen 41. Udvalgets sekretariat placeres i Forsvarskommandoen. Der kan tilknyttes medarbejdere til sekretariatet fra myndigheder, der har repræsentanter i udvalget. 40 Hvorfor ikke vurdere om der overhovedet er behov for nyanskaffelser. Udvalget gør kun det, politikerne forventer det gør. Med andre ord. Beklagelser over materiellets korte levetid og vil efter al sandsynlighed understrege behovet for store nyindkøb. Som man spørger, får man svar. 41 Udvalget er ensidigt sammensat, bortset fra repræsentanterne fra våbenindustrien ikke behøver at sidde i udvalget, så er der heller ikke politikere eller folk som er kritisk indstillet over for forsvaret.

13 Bilag 4 til Aftale af 8. december 1995 om forsvarets ordning FORSVARSKOMMISSIONEN AF 1997 Forsvarskommissionen af 1997 sammensættes af politikere, repræsentanter for forsvaret og særligt sagkyndige 42. KOMMISSORIUM Kommissionen skal med udgangspunkt i Lov af 8. december 1993 om forsvarets formål, opgaver og organisation mv. overveje, hvilke ændringer heraf der måtte være nødvendige i lyset af den sikkerhedspolitiske udvikling. Der udarbejdes en trusselsvurdering 43. Overvejelserne skal baseres på forudsætningen om et fortsat aktivt dansk medlemskab af FN, OSCE og NATO som grundlag for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik 44. Kommissionen skal bl. a. foretage en afvejning af forsvaret af nærområdet i forhold til den internationale indsats. Kommissionen skal endvidere vurdere indstillingen fra Udvalget vedrørende forsvarets materiel. På baggrund heraf og i fortsættelse af kommissionens eventuelle forslag til ændring af forsvarets formål, opgaver og struktur fremsættes forslag til større materielanskaffelser i de kommende år 45. Kommissionen kan tilkalde sagkyndige og afgive delindstillinger, i det omfang det findes hensigtsmæssigt. Kommissionen forudsættes at give de faglige organisationer mulighed for at fremsætte synspunkter, der kan indgå i udvalgets overvejelser 46. Kommissionens redegørelse skal kunne danne grundlag for forhandlinger mellem forligspartierne om indgåelse af et forsvarsforlig for en periode efter Kommissionen påbegynder sit arbejde primo 1997 og forudsættes at afslutte arbejdet inden udgangen af Hvordan bliver fordelingen af forsvarspositive og kritikere? 43 Efter at man har anskaffet midler til eller materiel? 44 Hvorfor må kommissionen ikke stille spørgsmålstegn ved Danmarks medlemskab af NATO? 45 fremsættes forslag til... er en ordre ikke en valgmulighed. Hvad nu om der i et kommende forlig om forsvaret slet ikke var behov for nyt materiel? 46 Formodentligt soldaterorganisationer mv., hvad med fredsbevægelserne? 47 Anbefalinger: 1) Partierne forbydes at lave forlig som rækker længere end folketingsmedlemmernes valgperioder, dvs. maksimalt fire år. 2) Der ønskes en komplet analyse af samtlige militærrelaterede udgifter i alle dele af statens budget siden 1967, herunder optagelse af udgifter forbundet med forsvarets efterretningstjeneste, pension til militære, militærnægteradministration, civilt beredskab, civilforsvar. 3) Udredning ønskes af det "militære" ejendomssalg både forvaltningsmæssigt, juridisk og moralsk, herunder en analyse af militærets ejerforhold til samtlige anvendte arealer. Hvornår og under hvilke betingelser har forsvarsministeriet overtaget ejendommene det disponerer over og til hvilken pris? Analysen skal specielt finde sted ved flådebaser, herunder Holmen, og flyvepladser. 4) Kvalitetsvurdering ønskes af Den internationale Brigades arbejde i Bosnien. Kan militæret løse politiske konflikter eller er de med til at forlænge dem? 5) Stop for overførsel af økonomiske midler herunder renteindtægter i forsvarsministeriet fra et finansår til det næste. Eventuelle renteindtægter returneres til statskassen. 6) Stop for nye materielanskaffelser til efter forsvarskommissionen har talt. 7) Nedlæggelse af marinehjemmeværnet. 8) Stop for anskaffelsesplaner for ubåde og udfasning af ubåde.

14 (SLUT)

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser

Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser KONTREADMIRAL FINN HANSEN CHEF FOR UDVIKLINGS- OG KOORDINATIONSSTABEN VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO IDA SYMPOSIUM 8-11-2016 PRÆSENTATION

Læs mere

Finansudvalget L Svar på 12 Spørgsmål 5 Offentligt

Finansudvalget L Svar på 12 Spørgsmål 5 Offentligt Finansudvalget L 219 - Svar på 12 Spørgsmål 5 Offentligt Bilag til forsvarsministerens skrivelse af 25. september 2007 ( 12 - L 219) (Vedr. FFL 2008 12) Spørgsmål 1: Ad 12. Forsvarsministeriet Ministeren

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

Tillæg til aftale af 14. marts 1989 om forsvarets ordning

Tillæg til aftale af 14. marts 1989 om forsvarets ordning Tillæg til aftale af 14. marts 1989 om forsvarets ordning 1989-91 Mellem Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti er indgået følgende tillægsaftale

Læs mere

BESLUTNINGSPROCESSEN OMKRING EVENTUEL ANSKAFFELSE AF NYE KAMPFLY

BESLUTNINGSPROCESSEN OMKRING EVENTUEL ANSKAFFELSE AF NYE KAMPFLY NOTAT BESLUTNINGSPROCESSEN OMKRING EVENTUEL ANSKAFFELSE AF NYE KAMPFLY Indledning De danske F-16 fly planlægges pt. anvendt indtil ca. 2020, hvorefter de knap 40 år gamle fly vil være nedslidte og teknologisk

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K. Redegørelse til statsrevisorerne vedr. beretning 3/06 om anskaffelse af IC4-tog

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K. Redegørelse til statsrevisorerne vedr. beretning 3/06 om anskaffelse af IC4-tog Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 1. marts 2007 J. nr. 013-000041 Deres ref. Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55 Redegørelse til statsrevisorerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. LBK nr 582 af 24/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2017/000334 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 3 Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Indholdsfortegnelse Indledning 2 Baggrund 2 Totalforsvaret

Læs mere

folketingets statsrevisorer en præsentation

folketingets statsrevisorer en præsentation folketingets statsrevisorer en præsentation 1 Indhold Forord 3 Præsentation af Statsrevisorerne 4 Statsrevisorernes Sekretariat 7 Statsrevisorerne lovgrundlag og opgaver 8 Lovgrundlag 8 Valg af Statsrevisorerne

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab Forsvarsministeriet og dets myndigheders evaluering af indsatsen i forbindelse med tsunamikatastrofen i Sydøstasien i perioden fra den 26. december 2004 til den 10. januar 2005. Forsvarsministeriets første

Læs mere

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13 49 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Vækstfondens adgang

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juli 2011. Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011.

Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juli 2011. Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juli 2011 128 Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011. a. Som følge af Aftale om permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) af den

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2015 om Forsvarsministeriets

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Forlig Konference for Tjenestestedschefer

Forlig Konference for Tjenestestedschefer Forlig 2005-2009 Konference for Tjenestestedschefer Et nyt og stærkt forsvar Styrker til udsendelse alle skal være klar! Totalforsvarskapacitet Forsvaret tager sig af sine ansatte Færre civile Forsvaret

Læs mere

FORSVARSMINISTERIETS BIDRAG TIL FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2014

FORSVARSMINISTERIETS BIDRAG TIL FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2014 Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del Bilag 184 Offentligt NOTAT Bilag: 2 FORSVARSMINISTERIETS BIDRAG TIL FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2014 Forsvarsministeriet bidrag til forslag til finanslov for 2014 (bilag

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt:

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: 3. Bevillingsramme for AAUs aktiviteter i 2002 Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: FL 2001 Ændring FL 2002 Prognose Overførsler IB2002 i 2002 priser AAU fra 2001 Ordinær uddannelse

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015.

Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015. Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15 90 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly. Marts 2009

Beretning til Statsrevisorerne om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly. Marts 2009 Beretning til Statsrevisorerne om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly Marts 2009 BERETNING OM BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR ET EVENTUELT KØB AF NYE KAMPFLY i Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

Vilkår for militære chefer og chefer i det statslige redningsberedskab

Vilkår for militære chefer og chefer i det statslige redningsberedskab Cirkulære om aftale om Vilkår for militære chefer og chefer i det statslige redningsberedskab 2014 Cirkulære af 19. maj 2014 Modst.nr. 026-14 PKAT nr. 644 J.nr. 2014-1514-0073 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Forsvarskommandoen Virksomhedsregnskab 1998

Forsvarskommandoen Virksomhedsregnskab 1998 Forsvarskommandoen Virksomhedsregnskab 1998 1 1998 VIRKSOMHEDS- REGNSKAB 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. BERETNING 5 2. DRIFTSREGNSKAB 29 3. RESULTATANALYSE 35 4. PERSONEL- OG ORGANISATIONSOPLYSNINGER

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Helsinki-konventionens

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering.

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering. Aktstykke nr. 120 Folketinget 2016-17 120 Børne- og Socialministeriet. København, den 14. juni 2017. a. Børne- og Socialministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Aftale

Læs mere

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen IDA Symposium Arktiske udfordringer Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet Kim Jesper Jørgensen Agenda Arktis set fra Rigsfællesskabet Muligheder og udfordringer Regeringens politik Forsvarsministeriets

Læs mere

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014 Navn og hjemsted 1 Organisationens navn er Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Det forkortes HOD. Stk. 2. HOD hjemsted er København. Stk. 3. HOD er stiftet 1. januar 1994. Formål 2 Det er HOD formål

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. juli 2005 RN A506/05

RIGSREVISIONEN København, den 2. juli 2005 RN A506/05 RIGSREVISIONEN København, den 2. juli 2005 RN A506/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/04 om Helsinki-konventionens bestemmelser

Læs mere

Forsvarsministeriet Den 28. januar Konsekvenser for tjenestestederne

Forsvarsministeriet Den 28. januar Konsekvenser for tjenestestederne Region Nordjylland samlet ca. 0 når forsvarsforliget er gennemført - For Frederikshavn gælder, at der på den ene side kommer nye arbejdspladser, idet staben til 3. Eskadre og Søværnets Søopmåling, som

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kulturministeriets forvaltning af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter.

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter. Aktstykke nr. 41 Folketinget 2013-14 41 Transportministeriet. København, den 4. december 2013. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til der foretages følgende bevillingsoverførsler

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp)

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2010-0010945 ALH/LTO/SPH 23-09-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) 1 I lov

Læs mere

Aktstykke nr. 19 Folketinget Forsvarsministeriet. København, den 10. november 2016.

Aktstykke nr. 19 Folketinget Forsvarsministeriet. København, den 10. november 2016. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2016-17 19 Forsvarsministeriet. København, den 10. november 2016. a. Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at der anvendes op til i perioden

Læs mere

Aktstykke nr. 47 Folketinget 2009-10. Afgjort den 10. december 2009. Finansministeriet. København, den 24. november 2009.

Aktstykke nr. 47 Folketinget 2009-10. Afgjort den 10. december 2009. Finansministeriet. København, den 24. november 2009. Aktstykke nr. 47 Folketinget 2009-10 Afgjort den 10. december 2009 47 Finansministeriet. København, den 24. november 2009. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) (beretning nr.

Læs mere

ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET

ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET FORSVARSKOMMANDOEN Postboks 202 2950 Vedbæk Telefon: 45 67 45 67 Gennemvalg: 45 67 + lok.nr. Telefax: 45 89 07 48 E-mail: fko@fko.dk ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET Ref.: a. Lov om folkeskolen, nr. 534 af

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel Oktober 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets procedurer for anskaffelse

Læs mere

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER FORSVARSKOMMANDOEN København, den 19. februar 2013 MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER 1. FORMÅL Dette notat udgør forsvarets militærfaglige indstilling for

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem alle dele af rigsfællesskabet med hensyn til aftjening af værnepligt

Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem alle dele af rigsfællesskabet med hensyn til aftjening af værnepligt Beslutningsforslag nr. B 61 Folketinget 2016-17 Fremsat den 1. februar 2017 af Marie Krarup (DF), Søren Espersen (DF) og Martin Henriksen (DF) Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem alle

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2008 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2008 på 761.509.000

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak university of copenhagen University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc Publication date: 2014 Citation for published version

Læs mere

REGERINGEN 25. august 2005

REGERINGEN 25. august 2005 REGERINGEN 25. august 2005 Kommissorium for en samlet gennemgang og vurdering af det danske samfunds beredskab mod terrorisme 1. Terrorhandlingerne i Madrid i marts 2004 og senest i London i juli 2005

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt 23. november 2015 J.nr. 15-2816833 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 133 af 23.

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Protokol. mellem TDC A/S. Lederforeningen i TDC, LTD

Protokol. mellem TDC A/S. Lederforeningen i TDC, LTD Protokol mellem TDC A/S og Lederforeningen i TDC, LTD over forhandling den 14. og 21. august samt 5. september 2008 om forventede personalereduktioner i forbindelse med Fast Forward i TDC A/S. De forventede

Læs mere

Bilag 10. Delrapport vedrørende klassificering og oprettelse af stillinger samt anvendelse af personel

Bilag 10. Delrapport vedrørende klassificering og oprettelse af stillinger samt anvendelse af personel Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 10 Delrapport vedrørende klassificering og oprettelse af stillinger samt anvendelse af personel Indholdsfortegnelse

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr.

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr. Aktstykke nr. 150 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 150 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. København, den 15. juni 2010. a. Integrationsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11

Beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11 Beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11 Fremsat den 14. juni 2011 af Morten Bødskov (S), Nick Hækkerup (S), Ole Sohn (SF), Jesper Petersen (SF), Morten Østergaard (RV) og Christian H. Hansen (UFG)

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 81 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 181.77M.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling December 2015 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget

Læs mere

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet Ligestillingsrapport 2015 fra Indledning Traditionelt forbindes s kerneydelser med fysisk orienteret arbejde, hvilket bl.a. afspejles i, at særligt det militære område er forholdsvist mandsdomineret. lægger

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm (23. oktober 2002)

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm (23. oktober 2002) Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti om: Den fremtidige færgebetjening

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Baggrund Danmark har et dynamisk arbejdsmarked, hvor mange lønmodtagere ofte skifter job. For en del lønmodtagere indebærer

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner

Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Furesø Kommune Dato: 8. marts 2011 Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner I forlængelse af aftalen af 3. marts 2005

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger. Marts 2009

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger. Marts 2009 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger Marts 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder:

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder: 2. marts 2012 J.nr.: 244106 UDVIKLINGSPAKKEN NU PÅ PLADS (BANKPAKKE V) Introduktion Den 2. marts 2012 har regeringen samt V, DF, K og LA indgået aftale om en såkaldt Udviklingspakke. Udviklingspakken skal

Læs mere

a. For at oppebære ydelser efter dette pkt. skal de i pkt. 2 fastsatte betingelser være opfyldt.

a. For at oppebære ydelser efter dette pkt. skal de i pkt. 2 fastsatte betingelser være opfyldt. Bestemmelser om godtgørelse af merudgifter under deltagelse i øvelser, sejlads med Søværnets skibe mv. samt under ophold i øvelses-/skydelejre mv. for personel under Forsvarsministeriets område. Tillæg:

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere