"Aftale om forsvarets ordning af 8. december 1995" med noter og kommentarer ved Holger Terp.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""Aftale om forsvarets ordning 1995-1999 af 8. december 1995" med noter og kommentarer ved Holger Terp."

Transkript

1 "Aftale om forsvarets ordning af 8. december 1995" med noter og kommentarer ved Holger Terp. Bogen er indscannet med OCR og ligger i RTF-format Udgivet på Fred på Nettets OnLine Bibliotek af Holger Terp, Strandbyparken 4 1tv 2650 Hvidovre, Danmark, Tlf Downloadet fra "Fred på Nettet" OnLine Biblioteket - FRED.dk/biblion/ "OnLine Biblioteket" i Fred på Nettet er startet af Aldrig Mere Krig ved Tom Vilmer Paamand og Holger Terp Kommentarer sendes til

2 (Aftalen er indscannet med OCR) FORSVARSMINISTERIET 1.kt Hermed 4 bilag 8. december 1995 AFTALE OM FORSVARETS ORDNING I tilknytning til Aftale om finanslov 1996 er der mellem Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Centrum-Demokraterne og Det Konservative Folkeparti indgået følgende aftale om forsvarets ordning : 1. Forsvarsrammen for aftaleperioden fastsættes som følger (mio. kr., prisniveau 1996) 123 : Forsvarsrammen er i 1995 tilført 400 mio. kr., til betalinger på materielanskaffelser 4. I det omfang beløbet ikke vil kunne anvendes i 1995, kan det resterende beløb, udover den almindelige overførselsadgang, ubeskåret overføres til 1996 uden fradrag, som følger af opsparingsordning mv. 5. Disponeringsrammen for materielanskaffelsesprojekter i perioden udgør ca. 10,8 mia. kr. inklusive materielanskaffelse til hjemmeværnet 6. De samlede materielanskaffelse fremgår af bilag 1. Forsvarsministeriets øststøtteaktiviteter afholdes inden for rammen. I 1996 er afsat 50 mio. kr. hertil (1996-prisniveau) 7. 1 Noter og kommentarer i denne udgave af forsvarsforliget er indsat af Holger Terp. Bemærk at forsvarsudgifterne ikke er skåret ned som det ellers er tilfældet med en lang række andre ministeriers budgetter. Forligsperioden er længere end Folketingets valgperioder. Rustning 2 Der bør tages alle mulige forbehold over for disse tal, ligesom der ikke er nogen som overhovedet ved, hvor mange penge skiftende regeringer har brugt til militærudgifter i Danmark de sidste 35 år. Danmark følger ikke NATOs regnskabspraksis. Pristalsreguleringer vedrørende våbenanskaffelser fremgår ikke, ligesom fordele så som manglende betaling af vægtafgift heller ikke er indregnet. Der savnes desuden en regnskabsopstilling af, hvorledes midlerne fordeles: til værnene, humanitære opgaver, til NATO, FN, WEU, EU osv., således at man for eksempel kan se, at Danmark betaler x kr. for medlemskabet af eksempelvis NATO. En række militærrelaterede udgifter f. eks. militærnægteradministrationen fremstår i Indenrigsministeriets budget. 3 Bemærk den totale mangel på analyse af en trusselvurdering. Alt i aftalen drejer sig om økonomi og materialeanskaffelser og der er ingen af forligsparterne der spørger, hvor er fjenden? 4 Man afsætter først 400 mio. kr. til materialeanskaffelser, hvorefter man nedsætter et udvalg som skal undersøge behovet for nye materialeanskaffelser, j.v.f. bilag 3! Kan udvalgets anbefalinger blive andet end en lang ønskeliste, når der kun er militærfolk i det? En liste over forsvarets materiel findes i beretningen fra forsvarskommissionen af Hvor almindelig er denne opsparingspraksis i andre ministerier? 6 Ud af et samlet officielt militærbudget på cirka 80 milliarder kr. i forligsperioden. 80 Milliarder kr. er også en slags penge. 7 Hans Hækkerup i Polen, Estland, Letland og Litauen?

3 Udover forsvarsrammen kan forsvaret afholde udgifter som følge af optjente renteindtægter under ordningen om selvstændig likviditet 8. Forsvarsbudgettet reguleres som hidtil for stigninger i personeludgifterne, for pensionsreguleringer 9, andre nye eller ændrede afgifter 10 samt for valutakurs-udsving og prisudvikling for materiel, brændstof mv., som det er nødvendigt at importere 11. Forsvarsbudgettet reguleres i øvrigt efter samme regler som for det øvrige statsområde 12. Der ydes kompensation efter hidtidige principper for forsvarets deltagelse i forureningsbekæmpelse og lignende ikke-militære opgaver 13. Udover de særlige overførselsregler, der gælder for provenufinarisieringsordningen, jf. punkt 3, kan der foretages overførsel af mer-/eller mindreforbrug af bevillinger til det følgende finansår 14. Overførsel af bevillinger ud over en størrelse på 2 % af bevillingsrammen kan kun foretages med tilslutning fra Finansudvalget 15. Udgifterne til mønstringer kan dog af planlægningsmæssige grunde overføres frit fra år til år inden for perioden. Der er endvidere mulighed for overførsel af udgifter til det internationale engagement inden for hele forligsperioderi, jf. punkt Forsvarets udgifter til deltagelse i løsning af opgaver i FN-, USCE- og NATO-regi - herunder indsættelse af dele af Den Danske Internationale Brigade samt udsendelse af EU-monitorer - afholdes inden for forsvarsrammen. Der afsættes et årligt nettobeløb på 530 mio. kr. svarende til udsendelse af ca mand i FN-tjeneste 16. Forsvaret kan udover almindelig overførselsadgang ubeskåret overføre årligt mer- eller mindreforbrug hertil inden for forligsperioden. Ved et eventuelt mindreforbrug i forligsperioden vil de reducerede udgifter herved komme forsvaret til gode. Forsvarets deltagelse i løsning af opgaver i FN-, OSCE- og NATO-regi forelægges forligspartierne 17. Fra 1998 vil der være plads til at finansiere forsvarets humanitære indsats over miljø- og katastroferammens katastrofedel. Indtil da finansieres disse udgifter som hidtil over den humanitære bevilling under ulandsrammen Hvad er ordningen om selvstændig likviditet? Hvem har etableret den og hvornår? Er den i overensstemmelse med Danmarks riges Grundlovs paragraf 46, stk Officerspensionerne udbetales så vidt jeg ved af socialministeriet. Hvor stort et beløb er der tale om? Hvorfor udbetales militærrelaterede pensioner ikke via forsvarsministeriet og hvorfor indgår pensionerne ikke i forsvarsbudgettet? Hvor mange og hvilke pensioner udbetales via forsvarsministeriet og hvor mange og hvilke forsvarsrelaterede pensioner udbetales af andre ministerier? 10 Hvilke andre ministerier og styrelser bliver holdt skadesløse ved indførelse af nye skatter og afgifter? 11 Økonomisk set, går man både med seler og livrem i forsvarsministeriet. Er der andre ministerier der har tilsvarende gunstige økonomiske ordninger? 12 Hvilke reguleringer er der her tale om, jvf. det ovenstående? 13 Hvis forsvaret skal udskrive regninger, når Fru Hansen føder i en snestorm, kan denne samfundsmæssige opgave lige så godt udføres af et civilt korps. Siden hvornår er forsvaret begyndt at få kompensation for disse opgaver, hvem har besluttet det og hvordan afspejles de i forsvarsomkostningerne? 14 Hvilke andre ministerier har tilsvarende ordninger? 15 Hvornår har finansudvalget ikke godkendt en ansøgning fra forsvarsministeriet? 16 Hvis udgifterne til Den danske internationale Brigade ligger her, så klager forsvaret over, at man ikke kan få pengene til at slå til på en enkelt konto, for at få en generel forøgelse af forsvarsbudgettet. Se diskussionen omkring fiskeriinspektionen ved Grønland og Færøerne. 17 Hvorfor ikke folketinget? 18 Det er at forvirre begreberne, at blande militæret ind i humanitære opgaver. Forsvarspolitik drejer sig traditionelt om at forsvare yde grænser, men sikkerhedspolitiske opgaver, så som Petersberg-opgaver, fredsbevarende og humanitære opgaver løses, ifølge EU-ambassadør Niels Ertbøll, "nogen gange med militære midler". Denne sprogforbistring skal, tjene til at få WEU til at glide lettere ind hos den danske befolkning, idet der vil blive skelnet imellem forsvars- og sikkerhedspolitik. Petersberg-erklæringen fra juni 1992 var WEUs svar på EU-traktaten, hvor det fra EU side blev understreget stærkt, at EU måtte blive i stand til at håndtere alle konflikttyper, som i denne sammenhæng omfatter alt fra humanitære redningsaktioner til fredsoprettende operationer, som snarere burde kaldes krig. Ligger der i dette tiltag en skjult dansk

4 Forsvarsrammen er fra 1996 forøget med 43 mio. kr. årligt ved overførsel af skibe fra Erhvervsministeriet og Miljø- og Energiministeriet, jf. punkt Af forsvarsbudgettet ydes i 1995 et bidrag på 7,3 mio. kr. til drift af Det Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg. I forbindelse med nedlæggelsen af bl. a. dette udvalg og etableringen af Dansk Udenrigspolitisk Institut fastsættes forsvarets bidrag hertil til 10,4 mio. kr., i prisniveau 1996) årligt pr. 1. januar Som led i strukturtilpasningerne og til finansiering af de bygge- og anlægsarbejder, der følger af forsvarets omstrukturering, fortsætter den såkaldte provenufinansieringsordning 21. Ordningen indebærer, at indtægter, der opnås ved afhændelse af forsvarets arealer og ejendomme som led i de fortsatte bestræbelser på rationalisering og tilpasninger, anvendes til nødvendige investeringer i forbindelse hermed 22. Efter nærmere aftale med Finansministeriet kan forsvarsrammen i forbindelse med provenufinansieringsordningen overtrækkes med 130 mio., kr. årligt (1996-prisniveau) i perioden 1996 til Overtrækket kan kun anvendes til omstruktureringsformål 23. Beløbet vil i de efterfølgende år blive modregnet i takt med gennemførelse af ejendomssalg 24. I 1995 kan der tilsvarende afholdes et merforbrug på indtil 75 mio. kr. (1995-prisniveau) I hæren ændres den nuværende Jyske Division til Danske Division, hvori indgår to jyske og en sjællandsk brigade. En jysk brigade nedlægges, og der gennemføres ændringer af hærens krigsstyrke. I takt med ændringen og tilgang af ca. 50 kampvogne af LEOPARD 2 typen udfases de sidste CENTURION kampvogne, og et antal lette M/41 kampvogne erstattes af LEOPARD lv kampvogne, Krigsstyrken reduceres i perioden til ca personer. Sjællandske Ingeniørregiment og Jyske Ingeniørregiment sammenlægges på Farum Kaserne under navnet Ingeniøregimentet. Der udskilles en ingeniørbataljon, som placeres på Dragonkasernen i Holstebro. Sjællandske Trænregiment og Jyske Trænregiment sammenlægges på Hvorup Kaserne i Aalborg under navnet Trænregimentet. Der udskilles en trænafdeling, som placeres på Farum Kaserne. tilnærmelse til WEU? Jens Kimby skriver i Information den , at Danmark har en observatørpost i WEU, "en post, som i følge Petersberg-erklæringen giver samme rettigheder og ansvar som fulde medlemmer for funktioner, der er overført til WEU fra andre fora eller institutioner, som de allerede tilhører". Forsvarets Internationale Sundhedsstøtte, har, ifølge Geert Grønnegaard i Information, den fået midler via ulandshjælpens katastrofedel. 19 Hvad er den saglige begrundelse for at lægge disse tjenester ind under forsvarsministeriet? 20 Hvis SNU og dansk udenrigspolitisk Institut finansieres via forsvarsministeriet og ikke via kulturministeriet, hvor uafhængigt er så deres forskning? 21 Forsvarsministeriet sælger ud af statens arvesølv for at erhverve nogle kortvarige forbrugsgoder. Det er en uhensigtsmæssig ordning. På et eller andet tidspunkt løber forsvarsministeriet, selv om det er landets største administrator af jord, tør for ejendom. Hvornår er denne provenu-finanseringsordning indført? Hvordan aflæses den i statsregnskabet? Betyder ordningen at forsvarsministeriet regulerer forrige års forsvarsbudgetter opad, og at det sender rettelsesblade til de internationale organisationer som modtager oplysninger om Danmarks forsvarsbudget? Endelig: sælger forsvarsministeriet arealer alt efter, hvad der i øjeblikket står på dets ønskeseddel og som man p.t. ikke kan få finansieret af ellers meget rundhåndede politikere? 22 Hvad er forsvarets ejendom og hvad er statsejendom anvendt af forsvaret? Spørgsmålet bedes specielt besvares i forbindelse med salget af Holmen og salget af lufthavne. 23 Hvad er omstruktureringsformål? I forbindelse med flådens udflytning fra Holmen, fik man nye værksteder i Frederikshavn som man ikke havde tilsvarende i København: 24 Altså ekstrabevillinger alt efter, hvor meget ejendom forsvarsministeriet sælger og det uden, at finansudvalget eller folketinget skal bevillige pengene. Man tager statsejendom og giver det til forsvarsministeriet. Hvem der bare var ejendomsmægler. 25 Hvad nu hvis forsvarsministeriet sælger ejendomme efter 1995?

5 Randers Kaserne søges afhændet 26. Skydebanen udskllles til hjemmeværnet. Kamptroppernes sergentskole samles på Sønderborg Kaserne med benævnelsen Hærens Sergentskole. Odense Kaserne med dele af Højstrup Øvelsesplads søges afhændet. Militærregion IV indplaceres i nybyggeri på Højstrup Øvelsesplads, og HAWK eskadrillerne 531 og 532 styrkes i nødvendigt omfang, så de etablissementsmæssige opgaver for eskadrillerne fortsat kan løses efter afhændelse af Odense Kaserne. Musikkorps Fyn nedlægges. Hjemmeværnscenter IV'S stab, Hjemmeværnsdistrikt 43 Østfyn og Lavvarslingsdistrekt Odense indplaceres på Højstrup Øvelsesplads. Lokalkøreskolen i Sønderborg udbygges. Der etableres en centralkøreskole i Fredericia, samtidig med at centralkøreskolen i Odense nedlægges. I forbindelse med nedlæggelse af Forsyningsdepotområde Sydjylland som led i en igangværende justering af Hærens Mateterielkommandos organisation overtager hjemmeværnet Søgaardlejren 27. Den nordlige del af lejren, der bliver overflødig, søges afhændet. Ud over de iværksatte anskaffelser i 1995 anskaffes til Den Danske Internationale Brigade special- og transportkøretøjer, og der påbegyndes en renovering og opdatering af brigadens pansrede mandskabsvogne. Desuden anskaffes der til brigaden natobservationsudstyr, nyt sattelitmateriel og supplerende kommunikationsudstyr. Der iværksættes anskaffelse af ca. 50 brugte middeltunge kampvogne af LEOPARD 2 typen samt anskaffelse af ca. 20 pansrede mandskabsvogne med hjul til Den Danske Internationale Brigade. Forsvaret vil bidrage til at afklare mulighederne for en dansk udvikling af et system til opsporing af metalfri personelminer. 5. I søværnet reduceres udrustningsniveauet i WILLEMOES-klassen. Antallet af værnepligtige tilpasses det reducerede behov bl.a. i bevogtnings- og nærforsvarstjenesten. Der foretages en rationalisering ved marinedistrikterne. Gennemførelsen af STANDARD FLEX 300 programmet fortsættes med anskaffelse af 2 minerydningsmoduler, 6 kampmoduler, 4 anti-ubådsmoduler, 2 forureningsbekæmpelsesmoduler samt et minestrygningselement. I rammen af nordisk forsvarsmaterielsamarbejde og eventuelt sammen med andre NATO-lande undersøges mulighederne for at udvide et fælles fremtidigt ubådsprojekt til afløsning af de nuværende ubåde. Der kan i perioden anvendes ca. 23 mio., kr. hertil I flyvevåbnet nedlægges Flyvestation Vandel og Flyvestation Tirstrup som deployeringsflyvestationer. Hærens Flyvetjeneste forbliver på Flyvestation Vandel. Dele af Flyvestation Tirstrup anvendes som depotområde. Øvrige dele søges afhændet og eventuelt anvendt til civil flyvning. Kanonnærluftforsvarseskadrille 670 i Aalborg deaktiveres i fredstid. Der oprettes et missilnærluftforsvarselement til at varetage uddannelsen af personel til fremtidige missilnærluftforsvarseskadriller. L/60 kanonluftforsvarssystemet nedlægges. I Luftværnsgruppen foretages en yderligere strukturtilpasning bl.a. indeholdende en mindre personelreduktion. Der anskaffes 4 brugte F-16 fly, der modificeres til dansk standard, herunder midtvejsopdatering (Mid Life Update). Opdatering af HAWK systemet videreføres og omfatter også andre elementer af det landbaserede luftforsvar med henblik på at skabe grundlag for etablering af et integreret landbaseret luftforsvarssystem. Til F-16 flyene anskaffes hjelmmonteret sigteudstyr, og der indledes anskaffelse af præcisionsvåben. De kortererækkende flybårne luftforsvarsmissiler af ældre dato 26 Ifølge Ritzaus Bureau til Randers kommune, men det er den stadigt uvist om kommunen overdrages kasernen (Det fri Aktuelt ). 27 Hvad skal hjemmeværnet betale for kasernen? 28 Hvad er den militære værdi af danske ubåde? Ubåde på lavt vand er nemme at spore og uskadeliggøre. Ubåde er desuden traditionelt et offensivt våben og ikke et defensivt våben.

6 modificeres eller erstattes ved nyanskaffelser. 7. Der foretages rationaliseringer på det værnsfælles område inklusive Forsvars-kommandoen. 8. Hjemmeværnets opgaver udbygges og videreføres i perioden i overensstemmelse med Beretning om hjemmeværnets fremtidige virke 29. Hjemmeværnet overtager i 1996 en betalingssforpligtigelse på 7 mio. kr., i mio. kr. og fra 1998 den fulde finansielle forpligtigelse, der er forbundet med anskaffelsen af nye hjemmeværnskuttere 30. Hjemmeværnscenter III samles og indplaceres i Søgaardlejrens sydlige del. Hjemmeværnregion III's nuværende administrationslokaliteter i Haderslev søges afhændet. 9. Ved delegation indledes en trinvis overførsel af driftsansvaret for maritim miljøovervågning og maritim forureningsbekæmpelse fra Miljø- og Energiministeriet fil Forsvarsministeriet 31. Den 1. januar 1996 delegeres driftsansvaret for miljøskibene til søværnet. Efter nærmere aftale mellem Miljø- og Energiministeriet og Forsvarsministeriet og i overensstemmelse med anbefalingerne i Rapport af 19. oktober 1995 om maritim miljøovervågning og maritim forureningsbekæmpelse delegeres de øvrige dele af driftsansvaret til Forsvarsministeriet. Forsvarsrammen justeres i takt hermed. Endvidere overføres istjenesten, der omfatter ismeldingstjenesten og isbrydningstjenesten, herunder isbryderne, den 1. januar 1996 fra Erhvervsministeriet til Forsvarsministeriet. Isbryderne indplaceres organisatorisk i søværnet Det foreløbige danske bidrag til UN Stand-By Forces er et stabskompagni og stabsofficerer fra Den Danske Internationale Brigade. 11. Det danske bidrag til NATOS reaktionsstyrker fra udgangen af 1995 fremgår af bilag 2. Bidragene revurderes løbende på baggrund af behov og muligheder. 12. Forsvaret yder bistand til afhjælpning af humanitære og miljømæssige katastrofer i udlandet. Grundlæggende for en sådan bistand er, at hensynet til de primære militære opgaver og forsvarets andre opgaver skal tillade bistanden, og at forsvaret skal kunne yde bistanden mere effektivt, hurtigere eller mere økonomisk, end hvis bistanden blev ydet i andet offentligt eller privat regi. Forsvaret har tilmeldt en række aktiver til det register over militære-, civilbeskyttelses- og civilforsvarsaktiver til rådighed for katastrofehjælp, som er under udarbejdelse i FNS Department of Humanitarian Affairs (DHA). Forsvarets bistand ydes som supplement til og i regi af en af Udenrigsministeriet iværksat eller planlagt bistand. Den Interministerielle Humanitære Kontaktgruppe 33 varetager den overordnede koordination af det samlede danske humanitære beredskab og af den samlede danske bistandsindsats. Forsvarets bistand foudses at være tidsbestemt og vil ske efter konkret anmodning fra Udenrigsministeriet og finansieres, som det fremgår af punkt Det bi-, tri- og multilaterale samarbejde med de central- og østeuropæiske lande vil blive intensiveret 29 Beretning om hjemmeværnets fremtidige virke har jeg endnu ikke læst. Desværre står der ikke her noget om, hvem der har udgivet den eller hvornår. 30 Hvor stor er hjemmeværnskutternes militære værdi? 31 Kan kanoner og krigsskibe finde og afskrække miljøsyndere på havet, når de civile myndigheder ikke kan? Hvad er begrundelsen for at lægge driftsansvaret for miljøovervågning og maritim forureningsbekæmpelse ind under forsvarsministeriet? 32 Er søværnet bedre til at administrere isbryderne end Erhvervsministeriet og i givet fald, hvorfor? 33 Hvem er medlem af gruppen?

7 og udbygget bl.a, inden for rammerne af Partnerskab for Fred. 14. Personelsammensætningen tilpasses løbende under hensyntagen til løsningen af forsvarets opgaver, de fastsatte rammer, den personelmæssige fleksibilitet, rekrutteringsmulighederne, strukturtilpasninger m. m. Den tidligere aftalte job- og uddannelseskonsulentordning til støtte for beskæftigelse og uddannelse af hjemsendt eller afskediget personel videreføres. Til personel ved Den Danske Internationale Brigade tilføres en uges øvelsestid, og det planlægningsmæssige krav om 2. gangs udsendelse frafaldes m.h.p., at bedre rekrutteringen. De tidligere aftalte principper om opstilling af en uddannelsesstøttestruktur ved enheder under uddannelse videreføres generelt og styrkes med særlig vægt på uddannelsen til internationale opgaver. Personeltilpasninger som følge af besparelser og strukturelle ændringer gennemføres efter hidtidige retningslinier for så vidt angår omskoling, efteruddannelse mv. og fratrædelsesvilkår i øvrigt, jf. tekstanmærkning nr. 59 til 12. Forsvarsministeriet 34. Det berørte personel tilbydes i størst muligt omfang anden beskæftigelse i forsvaret. Det kan i et vist omfang blive nødvendigt at foretage afskedigelser, herunder eventuelt af tjenestemænd. Selektive ansættelsesstop vil blive benyttet i nødvendigt omfang. Forsvarets forventede årsværksforbrug for årene frem går af nedenstående oversigt ( afrundede tal): FL 1994 FL Officerer Stampersonel Værne-pligtige Civile I alt I skemaet indgår ikke årsværk vedrørende kontraktansat FN-personel samt årsværk vedrørende feriegodtgørelse ved afgang, overarbejde mv. 35, Der nedsættes et udvalg vedrørende forsvarets materiel og en forsvarskommission, jf. bilag 3 og 4. Forsvarskommissionens kommissorium kan inden kommissionens nedsættelse justeres efter nærmere 34 Mange høvdinge og få indianere. Reduktion af krigsstyrken burde føre til færre officerer og underofficerer på samme måde som man i Undervisningsministeriet nedlagde et par lærerseminarer på grund af de små årgange skoleelever. 35 Jeg forestiller mig p.t. 14 dages ferie pr ansatte pr år tilsyneladende ikke er opgjort. Det er da et par årsværk som tilsyneladende er udeladt af statistikken. Hvorfor er forsvarets samlede personaleforbrug ikke opgjort? 36 Er der et rimeligt forhold mellem antallet af høvdinge og indianere?

8 aftale mellem forligspartierne Detaljerede oplysninger om struktur og ressourceforbrug, herunder personel, vil fremgå af de årlige finanslove. Større materielanskaffelsesprojekter samt køb og salg af fast ejendom forelægges særskilt for Finansudvalget, De årlige forslag til finanslove samt aktstykker, der udfylder budgettet, drøftes forudgående med forsvarsforligspartierne. Forligspartierne orienteres løbende om forhold indenfor aftalens rammer, der har betydning for personelstruktur og materielanskaffelser. Der orienteres specifikt om udviklingen i betalingsafløbet på materielanskaffelser, og væsentlige ændringer heraf forelægges for forligspartierne. Når det detaljerede indhold af materielanskaffelsesprojekterne vedrørende anskaffelse af materiel til Den Danske Internationale Brigade i 1997 samt spørgsmålet om modifikation af de ældre kortrækkende luftforsvarsmissiler af typen SIDEWINDER eller anskaffelse af anden tidssvarende luftforsvarsammunition i 1998 er endeligt defineret, forelægges projekterne til forligspartiernes godkendelse inden disponering. 37 Bemærk prioriteten: først ønskelisten og derefter politikken.

9 Bilag 1 til Aftale af 8. december 1995 om forsvarets ordning Planlagte større materielprojekter i perioden Større anskaffelser og modifikationsprogrammer i perioden omfatter (ca.-beløb i mio. kr. angivet prisniveau (PN) 1996): [Statistik sammenpresset] Planlagt disponeringsår HÆREN Minerydningsmateriel Enkeltmandsudrustning Raketkastere til Danske Division Natobservationsudstyr mv. Kampvognssimulator Panserværns- hhv. dysekanonammunition Materiel til Den Danske Internationale Brigade Artilleripejleradar EDB til kommandostationer 38 Ammunition til raketkastere System til fjernopklaring Raketkastere til Østre Landkommando Ammunition til feltartilleriet PMV (modifikation/anskaffelse) SØVÆRNET Elektrooptik til kystudkig Levetidsforlængelse af korvetter Minerydningsmoduler, STANDARD FLEX Civile moduler, STANDARD FLEX Integreret luftforsvarsmissilsystem Våben til STANDARD FLEXI, fase 1 Radiokommunikationsudstyr Levetidsforlængelse af LYNX-helikoptere Bugserbåde Kampmoduler, STANDARD FLEX Anti-ubådsmoduler, STANDARD FLEX Missilvildledningsladninger, Sea Gnat Våben til STANDARD FLEX, fase 2 Minestrygningselement, prototype 38 Forsvarsministeriet har i december 1996 søgt finansudvalget om tilslutning til indkøb af edb-udstyr for 60 mio. kr. til stabene ved den danske internationale brigade, Danske division med tilhørende brigader samt Hærens Operative Kommando, meddeler FOV, nr

10 Militær sattelitkommunikation FLYVEVÅBNET ldentifikationsudstyr Træningsudstyr til F-16 Opdatering af HAWK, fase 1 Ammunition til F-16, fase 2 Landingshjælpemidler Levetidsforlængelse af Gulfstream Erstatningsfly F-16 Rekognosceringsudstyr til F-16 Opdatering af HAWK, fase 2 mv. Ammunition til F-16, fase 3 Missilvarslingsudstyr Natsensorer til F-16 Brandslukningskøretøjer Præcisionsvåben til F-16 HJEMMEVÆRNET Kuttere 3. serie Oppakningsystem ABC-masker Samlet disponering: [kr.]

11 Bilag 2 til Aftale af 8. december 1995 om forsvarets ordning BIDRAG TIL NATO'S REAKTIONSSTYRKER 1. Dansk landmilitært bidrag til NATOS Umiddelbare Reaktionsstyrker består forsat af en let opklaringsenhed. Bidraget til NATOS Hurtige Reaktionsstyrker omfatter Den Danske Internationale Brigade, patruljer fra Jægerkorpset samt et elektronisk opklaringskompagni. 2. Dansk sømilitært bidrag til NATOS Umiddelbare Reaktionsstyrker beslår af i korvet, 1 STANDARD FLEX 300 i minerydningsrollen samt efter særligt behov, 1 kommando- og støtteskib til NATOS stående minerydningsstyrke, der tilmeldes Multinational Maritime Forces (MNMF). Det supplerende bidrag til NATOS Hurtige Reaktionsstyrker består af enheder til MNMF og enheder til Area Forces. Til De Hurtige Reaktionsstyrker i MNMF tilmeldes 1 ubåd og 1 STANDARD FLEX 300 i minerydningsrollen. Til De Hurtige Reaktionsstyrker i Area Forces tilmeldes 1 korvet, 1 ubåd, 4 WILLEMOES-klasse, 6 STANDARD FLEX 300 i patruljebådsrollen, 2 inspektionsskibe, 2 inspektionskuttere samt 1 STANDARD FLEX minerydningsrollen (sidstnævnte tilmeldes, når 3. minerydningsmodul er operativt). Inspektionsskibe/-kuttere afgives primært til aktiviteter inden for enhedernes traditionelle operationsområde omkring Grønland og Færøerne [statistisk opstilling udeladt]. 3. Dansk luftmilitært bidrag til såvel NATOS Umiddelbare som til de Hurtige Reaktionsstyrker består af en eskadrille med 12 F-16 fly. Herudover tilmeldes en HAWK eskadrille til De Hurtige Reaktionsstyrker. Endelig er et Gulfstream G-III fly tilmeldt SACLANTS Hurtige Reaktionsstyrker i Area Forces. Fra 1997 tilmeldes herudover ét C-130 transportfly til NATOS On-Call Airlift Pool med tilhørende personel og udstyr til International Airlift Control Elements. 39 Rigsrevisionen retter, ifølge Jyllandsposten , en voldsom kritik mod forsvaret, fordi det "sukker i øjeblikket over mangel på penge" [sic]. Anledningen er den, at forsvaret dels skal løse mange internationale opgaver, og dels bruger et "så voldsomt beløb på militær tilstedeværelse omkring Grønland og Færøerne". Rigsrevisionen peger på, at der er langt færre fisk, og at der er færre fiskere. Med andre ord færre ikke kriminelle fiskere.

12 Bilag 3 til Aftale alf 8. december 1995 om forsvarets ordning KOMMISSORIUM UDVALGET VEDRØRENDE FORSVARETS MATERIEL Udvalget skal med udgangspunkt i forsvarets nuværende materielsituation og de i nærværende aftale indeholdte materielanskaffelsesprojekter foretage en vurdering af levetiden for forsvarets - inklusive hjemmeværnets - materielsystemer og hovedmateriel genstande. Vurderingen skal baseres på materiellets konkrete anvendelse, anvendelsesgrad og dermed nedslidning samt den økonomiske levetid. Udvalget skal endvidere vurdere den forventede teknologiske og økonomiske udvikling på materielområdet og denne udviklings betydning for forsvarets materielanskaffelser over en længere horisont. Udvalget udarbejder et forslag til større anskaffelser af materielsystemer og hovedmaterielgenstande 40. Forslaget skal kunne indgå i arbejdet i den forsvarskommission, der primo 1997 skal indlede analyse af forsvarets formål, opgaver og organisation mv. Udvalget skal afslutte sit arbejde senest den 1. september UDVALGETS SAMMENSÆTNING Chefen for Forsvarskommandoens Materielstab (formand), repræsentanter for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen, Materielkommandoerne, Forsvarets Forskningstjeneste og Hjemmeværnskommandoen 41. Udvalgets sekretariat placeres i Forsvarskommandoen. Der kan tilknyttes medarbejdere til sekretariatet fra myndigheder, der har repræsentanter i udvalget. 40 Hvorfor ikke vurdere om der overhovedet er behov for nyanskaffelser. Udvalget gør kun det, politikerne forventer det gør. Med andre ord. Beklagelser over materiellets korte levetid og vil efter al sandsynlighed understrege behovet for store nyindkøb. Som man spørger, får man svar. 41 Udvalget er ensidigt sammensat, bortset fra repræsentanterne fra våbenindustrien ikke behøver at sidde i udvalget, så er der heller ikke politikere eller folk som er kritisk indstillet over for forsvaret.

13 Bilag 4 til Aftale af 8. december 1995 om forsvarets ordning FORSVARSKOMMISSIONEN AF 1997 Forsvarskommissionen af 1997 sammensættes af politikere, repræsentanter for forsvaret og særligt sagkyndige 42. KOMMISSORIUM Kommissionen skal med udgangspunkt i Lov af 8. december 1993 om forsvarets formål, opgaver og organisation mv. overveje, hvilke ændringer heraf der måtte være nødvendige i lyset af den sikkerhedspolitiske udvikling. Der udarbejdes en trusselsvurdering 43. Overvejelserne skal baseres på forudsætningen om et fortsat aktivt dansk medlemskab af FN, OSCE og NATO som grundlag for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik 44. Kommissionen skal bl. a. foretage en afvejning af forsvaret af nærområdet i forhold til den internationale indsats. Kommissionen skal endvidere vurdere indstillingen fra Udvalget vedrørende forsvarets materiel. På baggrund heraf og i fortsættelse af kommissionens eventuelle forslag til ændring af forsvarets formål, opgaver og struktur fremsættes forslag til større materielanskaffelser i de kommende år 45. Kommissionen kan tilkalde sagkyndige og afgive delindstillinger, i det omfang det findes hensigtsmæssigt. Kommissionen forudsættes at give de faglige organisationer mulighed for at fremsætte synspunkter, der kan indgå i udvalgets overvejelser 46. Kommissionens redegørelse skal kunne danne grundlag for forhandlinger mellem forligspartierne om indgåelse af et forsvarsforlig for en periode efter Kommissionen påbegynder sit arbejde primo 1997 og forudsættes at afslutte arbejdet inden udgangen af Hvordan bliver fordelingen af forsvarspositive og kritikere? 43 Efter at man har anskaffet midler til eller materiel? 44 Hvorfor må kommissionen ikke stille spørgsmålstegn ved Danmarks medlemskab af NATO? 45 fremsættes forslag til... er en ordre ikke en valgmulighed. Hvad nu om der i et kommende forlig om forsvaret slet ikke var behov for nyt materiel? 46 Formodentligt soldaterorganisationer mv., hvad med fredsbevægelserne? 47 Anbefalinger: 1) Partierne forbydes at lave forlig som rækker længere end folketingsmedlemmernes valgperioder, dvs. maksimalt fire år. 2) Der ønskes en komplet analyse af samtlige militærrelaterede udgifter i alle dele af statens budget siden 1967, herunder optagelse af udgifter forbundet med forsvarets efterretningstjeneste, pension til militære, militærnægteradministration, civilt beredskab, civilforsvar. 3) Udredning ønskes af det "militære" ejendomssalg både forvaltningsmæssigt, juridisk og moralsk, herunder en analyse af militærets ejerforhold til samtlige anvendte arealer. Hvornår og under hvilke betingelser har forsvarsministeriet overtaget ejendommene det disponerer over og til hvilken pris? Analysen skal specielt finde sted ved flådebaser, herunder Holmen, og flyvepladser. 4) Kvalitetsvurdering ønskes af Den internationale Brigades arbejde i Bosnien. Kan militæret løse politiske konflikter eller er de med til at forlænge dem? 5) Stop for overførsel af økonomiske midler herunder renteindtægter i forsvarsministeriet fra et finansår til det næste. Eventuelle renteindtægter returneres til statskassen. 6) Stop for nye materielanskaffelser til efter forsvarskommissionen har talt. 7) Nedlæggelse af marinehjemmeværnet. 8) Stop for anskaffelsesplaner for ubåde og udfasning af ubåde.

14 (SLUT)

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab Forsvarsministeriet og dets myndigheders evaluering af indsatsen i forbindelse med tsunamikatastrofen i Sydøstasien i perioden fra den 26. december 2004 til den 10. januar 2005. Forsvarsministeriets første

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En strategi for støtte til fremme af danske virksomheder Side 02 Fokusområder Side

Læs mere

Årlig redegørelse 1999

Årlig redegørelse 1999 Årlig redegørelse 1999 Forsvarsministeren Årlig Redegørelse 1999 Forsvarsministeren ISBN 87-90616-00-6 ISSN 1399-4352 Udgiver: Forsvarsministeriet, Holmens Kanal 42, 1060 København K. Tlf.: 33 92 33 20

Læs mere

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER FORSVARSKOMMANDOEN København, den 19. februar 2013 MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER 1. FORMÅL Dette notat udgør forsvarets militærfaglige indstilling for

Læs mere

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension 2/7 dage Forvaltes således fra 1/8 2008: For hver enkelt lør-, søn- og helligdag, hvor der forrettes tjeneste under udsendelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

Forsvarskommandoen Virksomhedsregnskab 1999

Forsvarskommandoen Virksomhedsregnskab 1999 Forsvarskommandoen Virksomhedsregnskab 1999 Udgivet af Forsvarskommandoen maj 2000 Grafisk tilrettelæggelse og produktion: Schultz Grafisk A/S Oplag: 2.000 Trykt på svanemærket papir med vegetabilske farver.

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret Forsvarets Rekruttering Forsvaret Kære læser, Du har her en brochure, som i tekst og billeder fortæller dig om mulighederne for erhvervspraktik i Forsvaret. Du opfordres til at besøge vores hjemmeside

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07

RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07 RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07 Notat til Statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet (beretning nr. 8/04)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Analyse af det langsigtede behov for etablissementer. Indholdsfortegnelse

Analyse af det langsigtede behov for etablissementer. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Resume... 7 1. Indledning... 16 1.1. Baggrund... 16 1.2. Direktiv... 16 1.2.1. Projektorganisation... 17 1.2.2. Opgave og forudsætninger... 18 1.2.3. Afgrænsning... 19 1.2.4. Resultat...

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

KOMMISSORIUM 4. december 2013

KOMMISSORIUM 4. december 2013 KOMMISSORIUM 4. december 2013 Bilag: 1 STYRKELSE AF FORSVARSMINISTERIETS OPGAVELØSNING I ARKTIS Indledning Der sker i disse år store og gennemgribende forandringer i Arktis. Klimaforandringerne i Arktis

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Vedtægter for Juni 2014

Vedtægter for Juni 2014 Vedtægter for Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Beredskabsforbundet (BF)... 3 2. Formål... 3 3. Opgaver... 4 4. Beredskabsforbundets organisation:... 4 5. Lederfunktioner og uniformering... 4 6. Mobiliseringspligt...

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

Kjeld G. H. Hillingsø

Kjeld G. H. Hillingsø Om artikkelen I 1999 kom det til enighet i Folketinget om det danske forsvarets fremtid. Det innebar en vektlegging på krisestyring og deltagelse i internasjonale operasjoner, og en reduksjon av personell

Læs mere

Dansk forsvar Globalt engagement Beretning fra Forsvarskommissionen af 2008

Dansk forsvar Globalt engagement Beretning fra Forsvarskommissionen af 2008 Bilagsbind 1 Dansk forsvar Globalt engagement Beretning fra Forsvarskommissionen af 2008 Bilagsbind 1 Beretning fra Forsvarskommissionen af 2008 Dansk forsvar Globalt engagement Forsvarskommissionens beretning,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Søværnets Idrætsforening Frederikshavn - Golfafdelingen Vedtægter

Søværnets Idrætsforening Frederikshavn - Golfafdelingen Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN - GOLFAFDELINGEN Foreningens hjemsted er: Flådestation Frederikshavn, 9900 Frederikshavn. SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14. Afgjort den 12. december 2013. Finansministeriet. København, den 3. december 2013.

Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14. Afgjort den 12. december 2013. Finansministeriet. København, den 3. december 2013. Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 39 Finansministeriet. København, den 3. december 2013. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN

MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 8. december 2009 MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: HK/Stat som mandatar for. (advokat Mette Østergaard) mod

Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: HK/Stat som mandatar for. (advokat Mette Østergaard) mod Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: A HK/Stat som mandatar for, B og (advokat Mette Østergaard) C mod Moderniseringsstyrelsen som mandatar for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

FORSVARSFORTÆLLINGER. kapitel 1

FORSVARSFORTÆLLINGER. kapitel 1 kapitel 1 FORSVARSFORTÆLLINGER Inden for mindre end 10 år har to forsvarskommissioner barslet med tykke, tunge, omfattende beretninger om forsvarets tilstand. De blev begge to afsluttet inden for en toårig

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 12. november 2012 Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti vil sikre, at Danmark har et robust og omkostningseffektivt

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven FORSVARSKOMMANDOEN OG HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN AUGUST 2014 RAPPORT VEDRØRENDE Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven RESUMÉ Baggrund for rapporten Nærværende

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780061 Fax 7221 8888 dla@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart 1. Sammenfatning I forbindelse med den

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003.

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN 1 48 Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til efter ikrafttræden

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET Pressemeddelelse Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Emne: Implementeringsdirektiv vedrørende effektivisering af forsvarets munderingsområde

Emne: Implementeringsdirektiv vedrørende effektivisering af forsvarets munderingsområde FORSVARSKOMMANDOEN FKO FKO-PLA2 U 21.00/21.25 2012/011825-703702 2012-12-21 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarets Materieltjeneste Eft.: Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 28. november 2008 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra

Læs mere

Finansudvalget. Oversigt 1: Kommende aktstykker til Finansudvalget i perioden maj-august 2006.

Finansudvalget. Oversigt 1: Kommende aktstykker til Finansudvalget i perioden maj-august 2006. Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 19 Offentligt Notat 25. april 2006 UPC, JSA/PFA J. nr. 10-286 Oversigt over kommende aktstykker til Finansudvalget Oversigten omfatter de aktstykker, som ministerierne

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet.

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Tro kan flytte bjerge, Kampvogne kræver blokvogne. Ovennævnte er med til at berettige Svær Transportdeling og som det ses på billedet fra 1960, taget

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere