Sagsøgeren, Søren Steensen Blicher, har nedlagt følgende påstande: Angående beskyttelsen af vandhullet i medfør af naturbeskyttelseslovens 3:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsøgeren, Søren Steensen Blicher, har nedlagt følgende påstande: Angående beskyttelsen af vandhullet i medfør af naturbeskyttelseslovens 3:"

Transkript

1 RETTEN I SØNDERBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 6. maj 2015 i sag nr. BS C1-608/2014: Søren Steensen Blicher Ribevej Rødekro mod Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej København NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der er anlagt den 30. april 2014, angår, om en kunstigt anlagt sø, der blev sløjfet i 2003, var omfattet af forbuddet mod tilstandsændringer i naturbeskyttelseslovens 3, og dermed skal reetableres, herunder et spørgsmål om Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om registreringen af vandhullet i henhold til naturbeskyttelseslovens 3 var ugyldig, samt et spørgsmål om dispensation fra forbudet i naturbeskyttelseslovens 3. Sagsøgeren, Søren Steensen Blicher, har nedlagt følgende påstande: Angående beskyttelsen af vandhullet i medfør af naturbeskyttelseslovens 3: Principalt, at sagsøgte, Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 1. november 2013 tilsidesættes, således at Aabenraa kommunes afgørelse af 19. juni 2013 ikke stadfæstes. Subsidiært, at Natur- og Miljøklagenævnet skal anerkende, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 1. november 2013 er ugyldig for så vidt angår spørgsmålet om registreringen af et vandhul på matr. nr. 182ø Løgum, Løgum, som beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens 3. Angående dispensation: Sagen skal hjemvises til fornyet behandling i Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår spørgsmålet, om der kan meddeles Søren Steensen Blicher dispensation fra forbudet i naturbeskyttelseslovens 3. Natur- og Miljøklagenævnet har nedlagt følgende påstande: Angående vandhullets beskyttelse efter naturbeskyttelseslovens 3:

2 Side 2/17 Frifindelse. Angående dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3: Afvisning. Sagsfremstilling Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 2. Den 1. november 2013 traf Natur- og Miljøklagenævnet følgende afgørelse: "AFGØRELSE i sag om retablering af beskyttet vandhul i Aabenraa Kommune Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Aabenraa Kommunes afgørelse af 19. juni 2013 om registrering af vandhul på matr.nr. 182 Ø. Løgum, Ø Løgum, som beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens 3. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder. jf. naturbeskyttelseslovens 88, stk. 1. Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Aabenraa Kommunes afgørelse er den 8. juli 2013 påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Advokaterne Dahl & Guldager, på vegne af lodsejer. Klager indsendte en foreløbig klage den 8. juli 2013 og indsendte den 17. september 2013 supplerende bemærkninger til klagen, hvori det gøres gældende, at det pågældende vandhul voksede sig ud af beskyttelsen i naturbeskyttelseslovens 3, før det blev tildækket. Sagens oplysninger Aabenraa Kommune har i forbindelse med gennemgang af beskyttede naturtyper i kommunen konstateret, at der er en uoverensstemmelse mellem, hvad der er registreret, og hvad der ses på luftfoto på matr. nr. 182 Ø. Løgum, Ø. Løgum. Kommunen beskriver, at der på matriklen er registreret et vandhul på ca. 350 m2. Vandhullet er vejledende registreret som beskyttet i 1993, af Sønderjyllands Amt. Ifølge kommunen ses vandhullet tydeligt på luftfoto fra 1999 og 2002, og på luftfoto fra 2004 er vandhullet tildækket. Vandhullet fremkommer på luftfotos

3 Side 3/17 ikke tilvokset med sumpvegetation eller pil og fremstår med en tydelig åben vandflade. Kommunen vurderer derfor, at vandhullet ikke har været truet af tilgroning, og derfor ikke er vokset ud af 3 beskyttelsen pga. tilgroning. Aabenraa Kommune har den 30. januar 2013 sendt en anmodning om oplysninger til ejendommens ejer og den 1. februar 2013 har Aabenraa Kommune drøftet sagen med lodejer over telefonen. I forbindelse med partshøringen har lodsejers advokat, fremsendt fotos af søen, som den så ud formodentlig i 1993/1994. Søen fremgår med åben vandflade og en lille ø midt i søen. Aabenraa Kommune modtog den 19. februar 2013 lodsejers bemærkninger til sagen. Ejendommens ejer oplyser, at opfyldningen af søen er sket, før den nuværende ejer overtog ejendommen i 2005, og lodsejer har derfor ikke været vidende om, at der havde været et vandhul på stedet. Lodsejer giver udtrykt for bekymring for, om der vil komme vand i et evt. retableret vandhul, idet han er usikker på, om der er vand på stedet. Den 3. april 2013 blev der afholdt et møde på ejendommen, med deltagelse af lodsejer, den tidligere ejer, og begges advokater. Der blev på mødet bl.a. afsat GPS-punkter på marken der, hvor vandhullet havde ligget. På mødet oplyste den tidligere ejer, at han selv havde fyldt vandhullet op. På mødet blev der udtrykt ønske om at få stillet klare retningslinjer for, hvordan vandhullet skulle retableres. Aabenraa Kommune traf den 19. juni 2013 afgørelse om påbud om retablering af vandhullet på ejendommen. Kommunen anfører i sin afgørelse, at den foretagne opfyldning af vandhullet er i strid med naturbeskyttelseslovens 3. Kommunen har efter 73, stk. 5, i naturbeskyttelsesloven pligt til at sørge for, at ulovlige forhold bliver lovliggjort, medmindre det ulovlige forhold har underordnet betydning. Af afgørelsen fremgår, at kommunen vurderer, at der ikke er ændret på grundvandsforholdene på stedet, siden vandhullet blev fyldt op, hvorfor der ikke er grundlag for at antage, at der ikke vil komme vand i et retableret vandhul på stedet. Der er stillet vilkår i afgørelsen for at sikre, at vandhullet retableres, så der sikres gode forhold for et diverst og naturligt dyre- og planteliv. Søens vandspejl skal have et vandspejl på mindst 345 kvm, og være uden ø Søen skal være udformet og placeret i terrænet samme sted, hvor den var beliggende inden den blev fyldt op Søen skal have en vanddybde på mindst 100 cm ved forårsvandstand (1. april) Søen anlægges med flade bredzoner med en hældning på max 1: 3 eller fladere, som fortsættes ud i søen. Søen skal etableres uden afløb eller forbindelse til dræn

4 Side 4/17 Der må ikke udsættes eller fodres fugle, fisk eller krebs i vandhullet Klagen Ifølge klager anlagde den daværende ejer i et kunstigt vandhul på adressen. De nuværende ejere overtog ejendommen i Vandhullet var på ejendommen ved overtagelsen, men det fremstod ikke som på det af Aabenraa Kommune fremlagte billedmateriale, men væsentligt mere tilvokset og med markant mindre vandspejl. Der har på intet tidspunkt været konstateret fisk, padder eller andet liv i vandhullet og vandhullet er ikke set anvendt af vildt i området. Allerede kort efter overtagelsen af ejendommen var det muligt at gå ud til den kunstigt anlagte ø midt i vandhullet. De tidligere ejere har overfor klager oplyst, at i 2004 var vandhullet ikke eksisterende og vokset til, og det blev derfor besluttet, at vandhullet skulle dækkes med jord. De tidligere ejere søgte ikke om tilladelse til tildækning af vandhullet, da de ikke var bekendt med at dette kunne være påkrævet efter naturbeskyttelsesloven. Klager mener, at en retablering af vandhullet ikke er muligt grundet vandhullets hurtige gradvise formindskelse og grundvands- og jordbundsforholdene på stedet. Klager mener endvidere, at omådet ikke er egnet til en etablering/retablering, idet der for at kunne opnås den af Aabenraa Kommune krævede vanddybde på 1 meter, vil skulle graves mere end 5 meter ned. Dette er ikke fysisk muligt på arealet, når der henses til kommunens øvrige krav om størrelse og hældning på bredzoner. Lodsejer har i 2013 fået en entreprenør til at foretage nogle prøvegravninger med henblik på at undersøge muligheden for en genetablering af vandhullet. Prøvegravningerne er lavet indenfor de markeringer der er afsat af Aabenraa Kommune. De gravede huller er på ca. 4-6 kvadratmeter i areal og 3-4 meter dybe. Hullerne er senere monteret med drænrør. Der er ved efterfølgende besigtigelser ikke konstateret vandspejl i bunden af hullerne eller rørene. Det vurderes hermed, at det ikke er muligt at etablere et vandhul med de krav om areal, vanddybde og bredder, der er oplyst af Aabenraa Kommunes afgørelse. Entreprenørens vurdering er vedlagt som bilag til klagen. Klager bemærker, at det tidligere vandhul på klagers ejendom efter sin karakter falder udenfor formålet i loven, idet vandhullet var kunstigt etableret, på en i forvejen eksisterende græsfold, indenfor et fuldstændigt indhegnet område, uden adgang for vildt og med en vegetation alene bestående af græs. Desuden vurderer klager, at vandhullet over en årrække var markant formindsket, idet grundvands- og jordbundsforhold ikke tillod en naturlig bevarelse. Henset til vandhullets karakter, tilblivelse og beliggenhed vurderer klager, at der var tale om et naturindhold af så ringe betydning, at vandhullet aldrig har været omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Subsidiært mener klager, at vandhullet havde "vokset sig ud af" beskyttelsen i naturbeskyttelsesloven på tidspunktet for dets opfyldning. Klager fremfører, at såfremt Natur- og Miljøklagenævnet skulle have den op-

5 Side 5/17 fattelse, at vandhullet på tidspunktet for dets opfyldning var omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, da vil der i henhold til sædvanlig praksis være mulighed for at meddele dispensation. Klager gør gældende, at en retablering af vandhullet i dets oprindelige form ikke ud fra et naturbeskyttelseshensyn eller samfundsmæssigt hensyn har nogen særlig interesse eller skønnes at medføre nogen afgørende forrykning af tilstanden for vegetation eller fauna i området, Afslutningsvist fremfører klager, at lodsejerne har været i god tro da vandhullet blev opfyldt og at det vil være forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter at retablere og vedligeholde vandhullet. Kommunens svar på klagen Den 18. september 2013 har Aabenraa Kommune fremført svar på supplerende oplysninger til klagen, hvoraf det fremgår at der ikke findes belæg for klagers påstand om at vandhullet var udtørret ved opfyldelsen. Kommunen anfører, at vandhullet på det tidspunkt opfyldningen fandt sted var vejledende registreret som vandhul. Hermed vurderer kommunen, at lodsejer burde have forespurgt Sønderjyllands Amt, om det var i orden at fylde vandhullet op. Dispensationsmuligheden er drøftet med klager under sagen, men kommunen har vurderet og oplyst klager om, at der ikke findes noget hjemmelsgrundlag, ud fra de faktuelle oplysninger i sagen, til at der kan meddeles en dispensation til opfyldningen. En dispensation i forbindelse med en lovliggørelse, skal behandles som om der var søgt om dispensation til opfyldning inden søen rent faktisk blev opfyldt. En sådan dispensation havde der, ud fra de oplysninger, der er i sagen, ikke været grundlag for at give. Klager/tidligere ejer af søen, har fyldt søen op, og påstanden om at søen var tilgroet og udtørret, kan der ikke findes belæg for. Faktuelle oplysninger fra luftfoto, og fotos udleveret af klager, kan ikke understøtte at vandhullet var udtørret. Kommunen anfører, at klagers bemærkninger om, at der er gravet undersøgelseshuller og ikke fundet vand, ikke kan ændre kommunens vurdering af, at det tildækkede vandhul er beskyttet. Billeder og luftfotos dokumenterer, at der på stedet tidligere har været et vandhul, som nu er fyldt op. Om en retlig lovliggørelse via dispensation anfører kommunen, at der ikke er hjemmelsgrundlag for en sådan dispensation, og klager har ikke peget på et sted, hvor der evt. kunne graves et erstatningsvandhul. Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse Ifølge naturbeskyttelseslovens 3, stk. l, må der ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m2. Der skal være tale om søer, damme eller vandhuller, det vil sige vandområder, hvor der har udviklet sig et karakteristisk plante- og dyreliv i tilknytning til søen. Bestemmelserne omfatter både naturligt forekommende søer og søer, vandhuller og damme, som helt eller delvis er blevet til ved menneskelig indsats. Den kan f.eks. være gadekær, møllesøer og andre opstemningsanlæg, færdigt udgravede grus-, ler-, tørve- og mergelqrave, vandingshuller, vildtdamme, ande-

6 Side 6/17 damme og visse regnvandsbassiner mv. Til søarealet medregnes både udstrækningen af den sammenhængende åbne vandflade og det tilstødende vådområde med en vegetation bestående af vandog sumpplanter subsidiært det tilstødende område, der er uden landvegetation, på grund af temporær vanddækning dvs. temporær udtørret søbund. Endvidere er det, jf. lovens 3, stk. 1, søens tilstand, der er beskyttet. Med Miljøministeriets cirkulære nr. 128 af 13. juli 1993 om registrering af beskyttede naturtyper blev det pålagt amterne at foretage en førstegangsregistrering af de naturtyper, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Registreringen af naturtyperne er vejledende og således ikke i sig selv afgørende for, om et areal er beskyttet efter lovens 3. Den bindende afgørelse af, om et areal er omfattet af 3, træffes af kommunen (før 1. januar 2007 af amtet) efter en konkret vurdering. På grund af den naturlige dynamik kan arealer over en årrække "vokse" sig henholdsvis ind eller ud af 3-beskyttelsen. Naturbeskyttelseslovens 3 omfatter de arealer, der til enhver tid opfylder lovens kriterier for at være en beskyttet naturtype. Der kan som udgangspunkt ikke klages til Natur- og miljøklagenævnet over et påbud. Dog kan der klages til Natur- og Miljøklagenævnet, såfremt lodsejer er uenig med kommunen i hvorvidt det omhandlende område var omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 Natur- og Miljøklagenævnet tager i denne sag stilling til, hvorvidt den pågældende sø var omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, da den blev opfyldt. Det er oplyst, at søen blev anlagt af det tidligere Sønderjyllands Amt og vejledende registreret i Natur- og Miljøklagenævnet har på Danmarks Miljøportal (www.kort.arealinfo.dk) og på Aabenraa Kommunes hjemmeside (http://www.aabenraa.dk/borger/kort+over+kommunen) gennemgået luftfotos over området. Søen ses tydeligt på luftfotos fra 1993, 1995, 1999 og På luftfoto fra 2004 er søen væk. Søen vurderes hermed at have eksisteret i ca. 10 år. Nævnet har analyseret de fremsendte billeder af søen taget i 1993/1994. Søen fremstår med en åben vandflade på billederne og på luftfotos fra 1993 til Nævnet vurderer ud fra billederne fra 1993/1994 og luftfotos i sagen, at der ikke var tale om en temporær sø. Nævnet finder på baggrund af luftfotos og billederne af vandhullet ikke grundlag for at antage, at søen havde vokset sig ud af beskyttelsen i naturbeskyttelseslovens 3, da den blev opfyldt. Nævnet kan heller ikke afvise, at der i søens levetid har kunnet udvikle sig et karakteristisk plante- og dyreliv i tilknytning til søen. Nævnet har målt søen på luftfotos fra 1993, 1995, 1999 og 2002 og finder, at dens størrelse på luftfotos overholder størrelseskravet på 100 m2 for at være omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Nævnet finder det ikke sandsynligt, at søen fra 2002 til indgrebet fandt sted i 2004 skulle være "vokset ud af" be-

7 Side 7/17 skyttelsen. Nævnet finder hermed ikke anledning til at tilsidesætte Aabenraa Kommunes vurdering af, at søen var beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens 3, da indgrebet fandt sted. Det påhviler ejeren at lovliggøre forholdene på ejendommen, jf. naturbeskyttelseslovens 74. Lovliggørelse kan ske enten fysisk ved at søen retableres som påbudt af kommunen eller retligt ved at ejer søger kommunen om dispensation til nedlæggelse af søen efter naturbeskyttelseslovens 65, stk. 3, jf. 3. Det bemærkes, at da den påklagede afgørelse ikke vedrører spørgsmål om dispensation fra forbuddet i naturbeskyttelseslovens 3 til sløjfningen af søen, har Natur- og Miljøklagenævnet ikke taget stilling til dette spørgsmål. En af kommunen truffet afgørelse vedrørende dispensation fra 3 vil i givet fald kunne påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster på den baggrund Aabenraa Kommunes afgørelse af 19. juni 2013 om at en sø på matr.nr. 182 Ø Løgum, Ø. Løgum, er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens 3." Forklaringer Søren Steensen Blicher har forklaret, at han overtog ejendommen i november Han havde set ejendommen første gang i juli Forud for handlen var han på ejendommen flere gange, hvor han talte med sælgeren, Preben Paulsen. Ejendommen var indrettet til hestecenter. Dette bruges den også til i dag. Ejendommens jordtilligender anvendes til driften af hestecenter. Han har aldrig konstateret vand på arealet. Han fik noget af et chok, da brevet fra kommunen kom i Han kendte intet til et vandhul eller sløjfning af et sådant. Han rettede derfor henvendelse til den person, der havde ejet ejendommen før Preben Paulsen. Denne oplyste, at vandhullet var blevet etableret i 1993 i et samarbejde med Sønderjyllands Amt. Han fortalte derfor Torben Hansen ved Aabenraa kommune, at hullet var kunstigt anlagt. Torben Hansen gav udtryk for overraskelse, idet Torben Hansen troede, at der havde været tale om et naturligt vandhul. Han har endvidere fundet ud af, at naboen har søgt kommunen om tilladelse til at sløjfe et stort engareal. Så vidt han har fået det oplyst, var det i den forbindelse, at Torben Hansen i Aabenraa kommune fandt ud af, at vandhullet på hans ejendom var forsvundet. Hans jordarealer, herunder det areal, hvor vandhullet lå, er helt tørre. På et nærliggende engareal er der i modsætning hertil meget fugtigt. Preben Paulsen har oplyst, at vandhullet efterhånden tørrede ud, hvorfor han valgte at sløjfe vandhullet. Han har drøftet forskellige løsninger med Torben Hansen, men denne er ikke til at rokke. Han har endvidere talt med Torben Hansens chef. Torben Hansens chef har afslået at komme ud og se på arealet. Naturog Miljøklagenævnet har heller ikke villet ud og se på arealet. Torben Hansen har været ude og lave nogle grundvandsmålinger med en kollega. Han var sammen med dem ude at se på arealet. Man kunne umiddelbart konstate-

8 Side 8/17 re, at der ikke var fyldt jord på over terræn. Da han påpegede, at der formentlig ikke kunne komme vand igen, sagde Torben Hansens kollega blot, at de skulle blive ved med at grave, til der kom vand. Dette vil indebære, at der skal graves 4-5 m ned i midten. Med de krav der i øvrigt er opstillet til sider, hældninger m.v., kan det simpelthen ikke fysisk lade sig gøre. Hans egen vandboring skulle ned i meters dybde, før der kom vand. Han er bekendt med, at hans nabos vandboring skulle ned i 18 meters dybde. Torben Hansen var ikke selv ude og besigtige gravearbejdet og nedsætningen af pejlerør. Det areal, som vandhullet lå på, bruges til at ride med hestene. Arealet er indhegnet med tråd og levende hegn. Arealet er lagt ud i græs. Han slår ikke græsset. Han kan bekræfte, at der hvor vandhullet var, har græsset en anden struktur og farve. Jorden er ikke blød på stedet. Der samler sig heller ikke overfladevand i regnvejr og fugtige perioder. Torben Hansen meddelte ret tidligt i forløbet, at der ikke kunne gives dispensation fra forbudet i naturbeskyttelseslovens 3. Torben Hansen sagde, at vandhullet hurtig skulle reetableres, for at dyrelivet ikke gik tabt. Dette udsagn fandt han forholdsvis absurd, idet vandhullet var sløjfet 10 år tidligere. Han har forsøgt at købe erstatningsjord af naboer til at etablere et vandhul et andet sted. Det er imidlertid ikke lykkedes at erhverve jord til formålet. Han har ikke drøftet dette nærmere med Torben Hansen. Preben Paulsen har som vidne forklaret, at han solgte ejendommen til Søren Steensen Blicher i Ejendommen var et mindre landsted. Han havde lidt heste. Han havde selv overtaget ejendommen i Han anvendte ejendommen til bolig og hestehold. Det areal, hvor vandhullet var, bestod af markjord, som hestene græssede på. Vandhullet var etableret, da han købte ejendommen. Han har indhegnet arealet med eltråd. Vandhullet tørrede langsomt ud, efterhånden som årene gik. Han vil tro, at vandspejlet var ca. ½ meter under omkringliggende terræn. I 2002/2003 var der stort set ikke noget vandhul tilbage. Der var lidt sump. Han besluttede derfor at sløjfe vandhullet. Han har aldrig følt, at vandhullet var til gene. Vandhullet havde en vis rekreativ værdi. Til sidst var der imidlertid næsten intet vand i vandhullet. Han havde også privat drikkevandsboring. Han ved ikke, hvor dybt grundvandsspejlet ligger. Måske 5 meter, men han ved det ikke. Han har hørt, at grundvandsspejlet nogle steder i området ligger nede i meters dybde. Der har også været år, hvor der ikke var vand i boringen. Hestene brugte ikke vandhullet. Der var ikke vand nok i hullet. Han blev kontaktet af Søren Steensen Blicher i 2013, efter at denne havde fået en henvendelse fra kommunen vedrørende sløjfningen af vandhullet. Han bekræftede over for Søren Steensen Blicher, at han havde sløjfet hullet. Han er i tvivl om, hvorvidt dette også blev drøftet i forbindelse med Søren Steensen Blichers køb af ejendommen.

9 Side 9/17 Han deltog i et møde på ejendommen med Torben Hansen fra Aabenraa kommune. På dette møde efterspurgte han muligheden for en mindelig løsning, da der jo ikke var vand længere, og det derfor savnede mening at genetablere vandhullet på det samme sted. Torben Hansen afviste straks, at der kunne gives dispensation til at sløjfe vandhullet. Det er hans opfattelse, at kommunen har virket meget stejle. Han har også talt med borgmesteren. Det har drejet sig om, hvorvidt man kunne få lov til at etablere et erstatningsvandhul et andet sted. Han vidste ikke, at han skulle have søgt om tilladelse til at sløjfe vandhullet. Det er ham, som bestilte entreprenør Michael Thomsen til at lave en prøvegravning for at finde vand. Det er også ham, som har betalt Michael Thomsen. Han må erkende, at han har opfyldt vandhullet uden tilladelse. Søren Paulsen har som vidne forklaret, at han er søn af Preben Paulsen. Han var nok 5-6 år gammel, da de flyttede ind på ejendommen. Han kan huske et vandhul med en lille ø. Vandhullet blev betydeligt mindre med årene. Der var i det hele taget tiltagende problemer med manglende vand på ejendommen, hvilket også påvirkede deres vandboring. Der var hverken ænder eller fisk i vandhullet. Han kan ikke huske noget med dyr i vandhullet. Vandhullet frøs til om vinteren. Det kunne dog ikke bruges til skøjtebane. I 2003 var der ikke vand tilbage i hullet. Der var lidt mudder og græs tilbage. Øen var der stadig. I starten kunne man springe ud til øen med anvendelse af en stang. Til sidst kunne man gå ud til øen. Michael Thomsen har som vidne forklaret, at han driver en entreprenør- og anlægsgartnervirksomhed. Han har udført arbejde på Ribevej 30. Han har været der nogle gange og lavet forskelligt arbejde. Han kan bekræfte, at han har lavet nogle prøvegravninger. De gravede 3-4 huller ud i 5-6 meters dybde med en rendegraver. De satte herefter PVC-rør i for at kunne pejle vandstanden. Der var ikke noget vand i rørene, da de tog afsted. De jævnede prøvegravningerne ud samme dag, men lod rørene stå. Han tror ikke, at det kan lade sig gøre at lave en sø på stedet. Han har for mange år siden, måske 15 år, lavet hegn i området. Han kan ikke erindre at have set vand. Han kan ikke huske, at han har set vand i vandhullet. Der var lidt siv m.v. Han har også sået græs i området. Adspurgt af sagsøgtes advokat har han forklaret, at det var den 3. maj 2013, at han lavede prøvegravningerne. Han har ikke været på ejendommen siden. Han har ikke været ude for at konstatere, om der var vand i pejlerørene. Han har ikke i sin tid deltaget i forbindelse med, at vandhullet blev sløjfet. Torben Hansen har som vidne forklaret, at han er ansat som biolog i Aabenraa kommune. Baggrunden for nærværende sag var, at man på et luftfoto konstaterede, at vandhullet var væk. Det var som led i det almindelige kontrolarbejde. Han kan ikke mindes, at baggrunden skulle være, at en nabo havde søgt dispensation vedrørende et engareal. Han var til et møde på ejendom-

10 Side 10/17 men den 3. april Det pågældende areal bestod af en hestefold med græs. På mødet drøftede man reglerne vedrørende naturbeskyttelseslovens 3 på baggrund af, at vandhullet var væk, og man drøftedce endvidere, hvad der skulle ske. Så vidt han husker, sagde den tidligere ejer, at vandhullet var blevet fyldt op i 2004, da man anlagde en ridebane på arealet. Den tidligere ejer oplyste, at søen ikke var ret stor, og at der ikke var meget vand i den. Det var senere, at han fik at vide, at der var foretaget prøvegravninger i maj Han var ude på ejendommen med en kollega. På det tidspunkt var hullerne dækket til. Der stak nogle PVC-rør op af jorden. Man kunne ikke se noget i rørene. Der var helt mørkt i rørene. Han ved ikke, hvor dybt ned, rørene gik. De krav, han har stillet til vandspejlets størrelse, har han stillet ud fra den størrelse af vandhullet, han har kunnet måle på luftfotos. Så vidt han husker, var det et luftfoto fra 2002, som han foretog målingen udfra. Det var efter hans vurdering ret præcist. Ud fra de foreliggende luftfotos er der intet, som tyder på, at vandhullet var tørret ud. Størrelsesmæssigt så hullet ens ud på luftfotos gennem årene. Han har printet nogle fotos ud fra kommunens GIS-system. Det er de fotos, som er fremlagt som bilag L. De 2 fotos fra GIS-systemet kan ikke ses på miljøportalen. På fotoet fra 1984 ser det ud, som om marken er pløjet, men at man har kørt uden om en våd plet. På fotoet fra 1975 kan man også se en fugtig plet. Foreholdt luftfoto fra 1999 fra Danmarks Miljøportal (bilag 7A) har han forklaret, at det er rigtigt, at man kan se nogle vandhuller på marken, der ligger sydøst for Ribevej 30. Det sydligste af vandhullerne på nabomarken er registreret som beskyttet vandhul i medfør af naturbeskyttelseslovens 3. Det er også rigtigt, at det vandhul bliver mindre over årene fra 1999 frem til De nordligere beliggende vandhuller på nabomarken var ikke beskyttede vandhuller. Det var vådhuller eller vådpletter i marken. Han vil tro, at de billeder, der ligger på Danmarks Miljøportal, er taget i maj/juni måned. Det vil være typisk, at man tager luftfotos på det tidspunkt, og endvidere kan man på de luftfotos konstatere, at afgrøderne ikke er kommet op endnu. Han har ikke kunnet få oplyst, hvor meget jord, der blev fyldt i. Ud fra kotekort og målinger i området, har han givet et bud på, hvor grundvandsspejlet ligger. Efter hans vurdering vil man sagtens kunne grave ned til grundvandsspejlet og finde vand. Han har ikke modtaget noget konkret bud på, hvor man ville placere en erstatnings-isotop. Han har opfattet det således, at Søren Steensen Blicher søgte dispensation, men den blev ikke givet. Adspurgt af sagsøgerens advokat har han forklaret, at såvidt han husker, var der den 3. april 2013 på mødet en forespørgsel om, hvorvidt man kunne slippe for at lave hullet. Dette afviste han. Han mener endvidere, at han har skrevet i en , at man ikke kunne give dispensation. Han kan bekræfte, at

11 Side 11/17 han har drøftet med Søren Steensen Blichers advokat, at man kunne søge om erstatnings-biotop. Han husker ikke drøftelser om andre løsninger. Han har ikke foretaget målinger efter grundvandsspejl. Han har ikke foretaget måling i PVC-pejlerørene på marken. Foreholdt et udateret kort med koteangivelser har han forklaret, at det er ham, der har lavet kortet. De grønne stjerner markerer fysiske grundvandsmålinger, som han har foretaget. Der er ikke målestoksforhold på kortet, men han vil ikke afvise, at afstanden fra Ribevej 30 til den grønne stjerne med betegnelsen 41, der er sat nederst på kortet, kan være ca. 4 km. Fra Ribevej 30 til den grønne stjerne med kote 49,1 øverst på kortet, er der måske 1 kilometers afstand. Han kan bekræfte, at han ikke har foretaget måling af grundvandsspejlet fysisk på selve den af sagen omhandlede ejendom. De foretager løbende vedligehold af kort vedrørende biotoper. Der var også lavet en registrering på nabomarken. Han så herved, at der var uoverensstemmelser. Der var godkendt en reduktion af engarealet, så naboen måtte dyrke arealet. På luftfotoet fra Danmarks Miljøportal for 1999 (bilag 7A) var forskellen visuelt på nabomarken ikke til stede i Det var tidligere engarealer. Årene forud for 1999 og efterfølgende år, var de nordlige huller ikke på nabomarken. Det er rigtigt, at det sydligste hul på nabomarken blev mindre med årene. Det har ikke været muligt at finde materialet fra 3-registreringerne i arkivet for det tidligere Sønderjyllands Amt. Han har ledt efter materialet. Det er ikke usædvanligt, at der er materiale, der ikke har kunnet findes på arkivet fra det gamle Sønderjyllands Amt. Parternes synspunkter Søren Steensen Blicher har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument af 5. januar 2015, hvori der er gjort følgende anbringender gældende: "... Til støtte for påstandene vedrørende spørgsmålet om beskyttelsen af vandhullet efter Naturbeskyttelseslovens 3: Baggrunden for Naturbeskyttelsesloven er ifølge forarbejderne et ønske om beskyttelse af forskellige naturtyper mod en fremadskridende forringelse og reduktion af uopdyrkede og ekstensivt udnyttede naturarealer og en bevarelse af naturens bestand af vilde planter og dyr samt deres levesteder. Det tidligere vandhul på sagsøgers ejendom falder efter sin karakter helt udenfor dette formål, idet dette var kunstigt etableret, på en i forvejen eksisterende græsfold, indenfor et fuldstændigt indhegnet område, uden adgang for vildt og med en vegetation alene bestående af græs.

12 Side 12/17 Forholdene var de samme ved vandhullets etablering som ved dets opfyldning, med den undtagelse, at vandhullet over en årerække var markendt formindsket, idet grundvands- og jordbundsforhold ikke tillod en naturlig bevarelse, jf. princippet i UfR V. Afgørelsen af, om et vandhul, som det omhandlede, er omfattet af beskyttelsesbestemmelsen i Naturbeskyttelseslovens 3, skal i henhold til lovens forarbejder og Vejledning om naturbeskyttelseslovens 3 beskyttede naturtyper, ske ud fra en samlet vurdering af vandhullets naturindhold. Der er heri blandt andet lagt vægt på, at et vandhul, for at være omfattet, skal fremstå som en integreret del af et beskyttet landskab eller miljø og have udviklet et karakteristisk plante- og dyreliv. Henset til vandhullets karakter, tilblivelse og beliggenhed er der tale om et naturindhold af så ringe betydning, at vandhullet aldrig burde have/har været omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3, subsidiært var vokset ud af beskyttelsen efter bestemmelsen på tidspunktet for dets opfyldning, idet vandhullet størrelsesmæssigt da var under den i Naturbeskyttelseslovens 3 anført grænse. Det skal tillægges sagsøgte bevismæssig skadesvirkning, at der trods opfordring, ikke er sket indhentelse af eller fremlæggelse af dokumentation og korrespondance vedrørende vandhullets etablering, herunder materiale fra det daværende Sønderjyllands Amt og dokumentation for den vejledende registrering af vandhullet, som er oplyst sket i Til støtte for påstanden vedrørende spørgsmålet om dispensation: Er Retten af den opfattelse, at vandhullet på tidspunktet for dets opfyldning var omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3, da vil der i henhold til sædvanlig praksis være mulighed for at meddele sagsøger dispensation. Der stilles ingen formkrav til en dispensationsansøgning og det fremgår af sagens korrespondance, at Aabenraa Kommune defacto har afvist en dispensation og at sagsøgte, trods opfordring ikke har taget stilling hertil. Dette fremgår således bl.a. af af 18. september 2013, et procesindlæg fra Aabenraa Kommune til sagsøgte, sidste afsnit: Klagenævnes ønskes også at tage stilling til dispensationsspørgsmålet, ud over at tage stilling til beskyttelsesstatus. Kan der gives dispensation til at vandhullet opfyldes, evt. med vilkår om etablering af erstatningsnatur? Dels fremkommer Aabenraa Kommune med en direkte opfordring, dels forekommer det usandsynligt på baggrund heraf, at Aabenraa Kommune ikke allerede selv skulle have forholdt sig til spørgsmålet om dispensation. Dette

13 Side 13/17 spørgsmål skal således hjemvises til fornyet behandling ved sagsøgte. Det gøres endvidere gældende, at en retablering af vandhullet i dets oprindelige form ikke ud fra et naturbeskyttelseshensyn eller samfundsmæssigt hensyn har nogen særlig interesse eller skønnes at medføre nogen afgørende forrykning af tilstanden for vegetation eller fauna i området, jf. præmisserne MAD Herudover er der, uanset Bremmerholms placering i landzone, en sammenlignelighed med småsøer og vandhuller i byzone og sommerhusområder, henset til Bremmerholms mange folde, indhegninger og anvendelse som hestecenter, hvor der med hensyn til småsøer og vandhuller på under 500 m2 i almindelighed er en meget lempelig dispensationspraksis. Dette gælder således, som når der som i nærværende tilfælde ikke er nogen større naturmæssig eller rekreativ betydning, hvis vandhullerne er privatejede og ligger i f.eks. parcelhushaver og lignende eller i øvrigt ikke som her er tilgængelige for den brede offentlighed...." Natur- og Miljøklagenævnet har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument af 2. januar 2015, hvori der er gjort følgende anbringender gældende: "... Til støtte for afvisningspåstanden over for påstand 2 gøres det gældende, at spørgsmålet om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 med rette ikke er prøvet af Natur- og Miljøklagenævnet, idet kommunen ikke har truffet afgørelse vedrørende dette spørgsmål. Sagsøger må ansøge kommunen om dispensation, jf. det anførte om dette i nævnets afgørelse side 6. Til støtte for påstanden om frifindelse gøres det gældende, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 1. november 2013 er lovlig og gyldig. Nævnet har med rette stadfæstet Aabenraa Kommunes afgørelse for så vidt angår registrering af vandhullet på matr. nr. 182 Ø, Løgum, Ø. Løgum som omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Afgørelsen er ikke truffet på et mangelfuldt eller fejlagtigt grundlag, og den er ikke behæftet med mangler, som medfører, at afgørelsen er ugyldig. Ifølge naturbeskyttelseslovens 3, stk. 1, må der ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m2. Der skal være tale om søer, damme eller vandhuller, det vil sige vandområder, hvor der har udviklet sig et karakteristisk plante- og dyreliv i tilknytning til søen. Bestemmelserne omfatter både naturligt forekommende søer og søer, vandhuller og damme, som helt eller delvis er blevet til ved menneskelig indsats. Den kan f.eks. være gadekær, møllesøer og andre opstemningsanlæg, færdigt

14 Side 14/17 udgravede grus-, ler-, tørve- og mergelgrave, vandingshuller, vildtdamme, andedamme og visse regnvandsbassiner mv. Til søarealet medregnes både udstrækningen af den sammenhængende åbne vandflade og det tilstødende vådområde med en vegetation bestående af vand- og sumpplanter subsidiært det tilstødende område, der er uden landvegetation, på grund af temporær vanddækning dvs. temporær udtørret søbund. Endvidere er det, jf. lovens 3, stk. 1, søens tilstand, der er beskyttet. Med Miljøministeriets cirkulære nr. 128 af 13. juli 1993 om registrering af beskyttede naturtyper blev det pålagt amterne at foretage en førstegangsregistrering af de naturtyper, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Registreringen af naturtyperne er vejledende og således ikke i sig selv afgørende for, om et areal er beskyttet efter lovens 3. Den bindende afgørelse af, om et areal er omfattet af 3, træffes af kommunen (før 1. januar 2007 af amtet) efter en konkret vurdering. På grund af den naturlige dynamik kan arealer over en årrække vokse sig henholdsvis ind eller ud af 3-beskyttelsen. Naturbeskyttelseslovens 3 omfatter de arealer, der til enhver tid opfylder lovens kriterier for at være en beskyttet naturtype. Det er oplyst, at søen blev anlagt af det tidligere Sønderjyllands Amt og vejledende registreret i Natur- og Miljøklagenævnet har på Danmarks Miljøportal (www.kort.arealinfo.dk) og på Aabenraa Kommunes hjemmeside (http://www.aabenraa.dk/borger/kort+over+kommunen) gennemgået luftfotos over området. Søen ses tydeligt på luftfotos fra 1993, 1995, 1999 og På luftfoto fra 2004 er søen væk. Søen vurderes hermed at have eksisteret i ca. 10 år. Nævnet har analyseret de fremsendte billeder af søen taget i 1993/1994. Søen fremstår med en åben vandflade på billederne og på luftfotos fra 1993 til Nævnet vurderer ud fra billederne fra 1993/1994 og luftfotos i sagen, at der ikke var tale om en temporær sø. Nævnet finder på baggrund af luftfotos og billederne af vandhullet ikke grundlag for at antage, at søen havde vokset sig ud af beskyttelsen i naturbeskyttelseslovens 3, da den blev opfyldt. Nævnet kan heller ikke afvise, at der i søens levetid har kunnet udvikle sig et karakteristisk plante- og dyreliv i tilknytning til søen. Nævnet har målt søen på luftfotos fra 1993, 1995, 1999 og 2002 og finder, at dens størrelse på luftfotos overholder størrelseskravet på 100 m2 for at være omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Nævnet finder det ikke sandsynligt, at søen fra 2002 til indgrebet fandt sted i 2004 skulle være vokset ud af beskyttelsen. Nævnet finder hermed ikke anledning til at tilsidesætte Aabenraa Kommunes vurdering af, at søen var beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens 3, da indgrebet fandt sted. Natur- og Miljøklagenævnet har således i overensstemmelse med sin praksis

15 Side 15/17 tillagt luftfotoene betydelig vægt, og nævnet har i denne sag vurderet, at fotomaterialet på overbevisende måde sandsynliggør, at der er tale om en beskyttet sø. Det påhviler ejeren at lovliggøre forholdene på ejendommen, jf. naturbeskyttelseslovens 74. Lovliggørelse kan ske enten fysisk ved at søen retableres som påbudt af kommunen eller retligt ved at ejer søger kommunen om dispensation til nedlæggelse af søen efter naturbeskyttelseslovens 65, stk. 3, jf. 3. Det bestrides, at vandhullet skulle have haft et så ringe naturindhold, at det ikke var beskyttet natur...." Rettens begrundelse og afgørelse Vedrørende naturbeskyttelseslovens 3: Det lægges efter bevisførelsen til grund, at søen blev etableret ved udgravning, formentlig i 1992/1993, af en tidligere ejer i et samarbejde med det daværende Sønderjyllands Amt. Søen blev vejledende registreret som beskyttet biotop første gang den 11. maj Søen blev sløjfet ved opfyldning, formentlig i 2003, af den daværende ejer, Preben Paulsen, uden forudgående tilladelse fra eller drøftelse med myndighederne. Ejendommen blev overtaget af Søren Steensen Blicher i Naturbeskyttelseslovens 3 fastsætter et forbud mod tilstandsændringer, og det er indgrebstidspunktet, der er afgørende for vurderingen af, om en biotop er omfattet af 3. Det følger af naturtypebekendtgørelsens 8, at en berørt ejer kan rette henvendelse til kommunen med forespørgsel om, hvorvidt f.eks. en sø er omfattet af beskyttelsesordningen. Ejeren har således mulighed for at få en afklaring på lovligheden af sin påtænkte handling, inden han foretager en tilstandsændring. Det er derfor ejerens bevisbyrde, at en biotop ikke skulle være omfattet af naturbeskyttelsesordningen på det tidspunkt, ejeren ændrede på tilstanden uden forudgående tilladelse. Vidnet Torben Hansen har, ud fra et luftfoto fra 2002, målt søens vandspejl til ca. 350 kvm. På en række luftfotos for perioden 1993 til 2002 fremstår søen med, i al væsentlighed, samme størrelse og placering, og således med en tydelig åben vandflade. Søen havde derfor ved tilstandsændringen eksisteret i 10 år, og alt taler for, at der i denne periode i tilknytning til søen havde udviklet sig et plante- og dyreliv, som er naturligt for en biotop af denne karakter. Mod de nævnte luftfotos udvisende, har Søren Steensen Blicher ikke løftet bevisbyrden for, at søen alene var af temporær karakter, eller havde "vokset" sig ud af beskyttelsen efter 3, da hans sælger, Preben Paulsen, ændrede på tilstanden. Det bemærkes hertil, at det er uden betydning for bedømmelsen og pligten efter naturbeskyttelseslovens 74, om Søren Steensen

16 Side 16/17 Blicher var i god tro, da han købte ejendommen. Under disse omstændigheder finder retten ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte Natur- og Miljøklagenævnets vurdering, hvorefter søen var omfattet af beskyttelsen i 3, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven, da Preben Paulsen foretog ændring af søens tilstand ved opfyldning. Der er ikke iøvrigt fremkommet oplysninger, der giver grundlag for at antage, at registreringen af søen er sket på et mangelfuldt eller fejlagtigt grundlag, og retten finder heller ikke belæg for, at Søren Steensen Blicher skulle være blevet udsat for ulovlig forskelsbehandling. Herefter, og da der ikke er påvist andre forhold vedrørende Natur- og Miljøklagenævnets sagsbehandling eller afgørelse, der skulle kunne føre til, at anse afgørelsen for ugyldig eller ulovlig, tages Natur- og Miljøklagenævnets frifindelsespåstand i det hele til følge. Vedrørende dispensation: Det fremgår af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, at nævnet ikke har truffet afgørelse om en dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3, stk. 1. Det er Aabenraa Kommunes afgørelse af 19. juni 2013, der er påklaget. Kommunen har truffet afgørelse om registrering af søen som beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3, stk. 1, og har meddelt påbud om reetablering efter naturbeskyttelseslovens 73, stk. 5. Natur- og Miljøklagenævnet kan og skal kun behandle klagen over denne afgørelse. Der er ikke i den påklagede afgørelse henvist til naturbeskyttelseslovens 65, stk. 3, eller iøvrigt anført noget om behandling af, endsige afgørelse af, en dispensationsansøgning. Det forhold, at muligheden for dispensation har været drøftet mellem Søren Steensen Blicher og kommunens sagsbehandler, og at kommunens sagsbehandler under klagenævnets behandling af klagen har anmodet nævnet om tillige at tage stilling til, om der ville kunne meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3, stk. 1, kan ikke føre til at fastslå, at den påklagede afgørelse også omfattede en stillingtagen til en dispensationsansøgning. Natur- og Miljøklagenævnet burde derfor heller ikke på det grundlag have foretaget sagsbehandling angående dispensation. Det er herefter ikke påvist, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse var mangelfuld eller fejlagtig. Da Natur- og Miljøklagenævnet ikke har eller burde have foretaget prøvelse som klageinstans, og ikke har eller burde have truffet afgørelse af et dispensationsspørgsmål, er der ikke grundlag for hjemvisning, og Natur- og Miljøklagenævnets påstand om afvisning tages derfor til følge.

17 Side 17/17 Søren Steensen Blicher skal betale sagsomkostninger til Natur- Og Miljøklagenævnet med kr. Beløbet dækker udgifter til advokatbistand. Retten har lagt vægt på sagens genstand, forberedelsens omfang og hovedforhandlingens varighed, samt sagens resultat. Thi kendes for ret: Sagsøgte, Natur- og Miljøklagenævnet, frifindes. Sagsøgeren, Søren Steensen Blichers, påstand om, at sagen skal hjemvises til fornyet behandling af et dispensationsspørgsmål, afvises. Søren Steensen Blicher skal inden 14 dage betale sagsomkostninger til Natur- og Miljøklagenævnet med kr. Peter Hageman Christensen Dommer /cb Udskriftens rigtighed bekræftes. Retten i Sønderborg, den 8. maj Conny Borup, specialfuldmægtig

AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af vandhul i Lolland Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 1 65 stk. 3.

AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af vandhul i Lolland Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 1 65 stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-510-00625 Ref.: GRYBE-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af vandhul i Lolland Kommune Afgørelsen

Læs mere

I Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 14. august 2013 hedder det bl.a.: "... Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

I Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 14. august 2013 hedder det bl.a.: ... Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 3. december 2014 i sag nr. BS 7-172/2014: Fiskeriforeningen Mågeøen v/formand Bo Petersen Strandhaven 51 4400 Kalundborg mod Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Envina Naturårsmøde 2016 Advokat Mads Kobberø

Envina Naturårsmøde 2016 Advokat Mads Kobberø Envina Naturårsmøde 2016 Advokat Mads Kobberø 1 Temaer 1. Passivitet 2. Retlig lovliggørelse 3. 3 4. Dispensationer 2 2 Passivitet/indrettelsessynspunktet 3 Indrettelse/passivitet NKO 334: Det er dog i

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2012 J.nr.: NMK-510-00359 Ref.: Bibi Søgaard-Bauditz AFGØRELSE i sag om etablering af søvarmeanlæg i Skanderborg

Læs mere

Retten i Helsingør - retsafdelingen

Retten i Helsingør - retsafdelingen Retten i Helsingør - retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 5. december 2014 i sag nr. BS 2C-898/2012: Holtegaard Landbrug v/ Jakob Evart Grønholtvej 80 3480 Fredensborg mod Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Området er registeret som hhv. eng og sø i kommunens vejledende registrering af beskyttet natur.

Området er registeret som hhv. eng og sø i kommunens vejledende registrering af beskyttet natur. Rune Jeppesen Hansen Branebjerg 21 5471 Søndersø 30. maj 2016 Sagsnummer 480-2016-19379 Lovliggørende dispensation til oprensning og udvidelse af sø på ejendommen matr.nr. 1 St. Trolddal, Hårslev. Tilladelse

Læs mere

Til Statsforvaltningen Midtjylland St. Blichers Vej 6 Postboks 151 6950 Ringkøbing Århus den 13 februar 2012

Til Statsforvaltningen Midtjylland St. Blichers Vej 6 Postboks 151 6950 Ringkøbing Århus den 13 februar 2012 Til Statsforvaltningen Midtjylland St. Blichers Vej 6 Postboks 151 6950 Ringkøbing Århus den 13 februar 2012 Vedr: Afregistrering af beskyttet natur på matrikel Barde By, Vorgod 3c samt matrikel Barde

Læs mere

Bilag - Bemærkninger og lovgivning

Bilag - Bemærkninger og lovgivning Bilag - Bemærkninger og lovgivning (Jf. Kulturstyrelsens vejledning om beskyttede sten og jorddiger og Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser) Sten- og jorddiger er kulturarv og fortæller historie. Sten-

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

Holstebro Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at etablere en sø på op til 500 m 2 på ejendommen matr. nr. 11a Vemb By, Vemb.

Holstebro Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at etablere en sø på op til 500 m 2 på ejendommen matr. nr. 11a Vemb By, Vemb. Side 1/5 Gert Ørskov Jensen Sdr Hedegårdsvej 9 7570 Vemb Dato: 06-08-2014 Sagsnr.: 01.03.03-P19-82-14 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk

Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk

Læs mere

D O M. afsagt den 6. maj 2015 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Lisbeth Parbo og Camilla Dalgaard (kst.

D O M. afsagt den 6. maj 2015 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Lisbeth Parbo og Camilla Dalgaard (kst. D O M afsagt den 6. maj 2015 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Lisbeth Parbo og Camilla Dalgaard (kst.)) i ankesag V.L. B 1893 13 Jens Erik Jørgensen (advokat Anders Tourlin Kolte,

Læs mere

Landzonetilladelse. Sendt pr. mail til ansøger og Grønt Råd i Hørsholm. Gade/vej Kettingevej 22 2u Kettinge By, Blovstrød Ejendomsnr.

Landzonetilladelse. Sendt pr. mail til ansøger og Grønt Råd i Hørsholm. Gade/vej Kettingevej 22 2u Kettinge By, Blovstrød Ejendomsnr. Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Sendt pr. mail til ansøger og Grønt Råd i Hørsholm Landzonetilladelse Gade/vej Kettingevej 22 Matr.nr. 2u Kettinge By, Blovstrød Ejendomsnr. 28055 Tilhørende

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af et vandhul på 300m² på matrikel nr. 2h, Fuglsang By, Ålsø

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af et vandhul på 300m² på matrikel nr. 2h, Fuglsang By, Ålsø l Team Møgelvang Holding Aps Lyngdalvej 56 8500 Grenaa Plan, kultur og natur Dato: 24. oktober 2015 Reference: Marie Karlsson Direkte telefon: 8959 4005 E-mail: marik@norddjurs.dk Journalnr.: 15/8097 Tilladelse

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Retten i Helsingør - retsafdelingen

Retten i Helsingør - retsafdelingen Retten i Helsingør - retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. januar 2014 i sag nr. BS 1-1282/2012: mod Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV Sagens baggrund og parternes

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til oprensning og udvidelse af vandhul i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til oprensning og udvidelse af vandhul i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 28. april 2016 J.nr.: NMK-510-00763 KlageID: 71081 Ref.: DENHE-NMKN AFGØRELSE i sag om dispensation til oprensning og udvidelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om bibeholdelse af et voldanlæg på en ejendom i Fanø Kommune.

Afgørelse i sagen om bibeholdelse af et voldanlæg på en ejendom i Fanø Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 12. juni 2007 NKN-33-00429 LER Afgørelse i sagen om bibeholdelse

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro Side 1/6 Amphi Consult v/ Per Klit Christensen Vistelhøjvej 5, Skarrild 6933 Kibæk Dato: 28-09-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-117-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling

Læs mere

Lovliggørende dispensation til fjernelse af dige mellem matr.nr 21 og 14f, Stubberup By, Løsning, Stubberup Skovvej 33, 8723 Løsning

Lovliggørende dispensation til fjernelse af dige mellem matr.nr 21 og 14f, Stubberup By, Løsning, Stubberup Skovvej 33, 8723 Løsning Bjarne Jensen Stubberup Skovvej 33 8723 Løsning Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Vibeke Rahbek Dir: +4579755675 Mob: +4521130536 e-mail: vibeke.rahbek @hedensted.dk Sagsnr. 01.05.25-P19-4-14 11.5.2016

Læs mere

Ejendommen matr.nr. 65b Helsingør Overdrev, adresse. Gurrevej 166 3000 Helsingør.

Ejendommen matr.nr. 65b Helsingør Overdrev, adresse. Gurrevej 166 3000 Helsingør. Fra den 1. november sender Helsingør Kommune posten digitalt! Gå ikke glip af vigtig post, husk derfor at tjekke din postkasse jævnligt på www.borger.dk. For at få adgang til din digitale postkasse skal

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. maj 2014 J.nr.: NMK-522-00190 Ref.: MEH-NMKN AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej København NV. 12. maj 2016

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej København NV. 12. maj 2016 Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk 12. maj 2016 Klage over

Læs mere

GHITA OG ALEX THOMBO-LUTHON Folehaven 4 4652 Hårlev UDVIDELSE AF EKSISTERENDE SØ OG ETABLERING AF NY SØ PÅ EJENDOMMEN FOLEHAVEN 4, 4652 HÅRLEV

GHITA OG ALEX THOMBO-LUTHON Folehaven 4 4652 Hårlev UDVIDELSE AF EKSISTERENDE SØ OG ETABLERING AF NY SØ PÅ EJENDOMMEN FOLEHAVEN 4, 4652 HÅRLEV GHITA OG ALEX THOMBO-LUTHON Folehaven 4 4652 Hårlev 5. NOVEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/1992 KS:STEROE UDVIDELSE AF EKSISTERENDE SØ OG ETABLERING AF NY SØ PÅ EJENDOMMEN FOLEHAVEN 4, 4652 HÅRLEV Stevns Kommune,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-33-02485 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139

Læs mere

Etablering af ny sø på matr. nr. 12d Den mellemste Del, Idom med adressen Høgsbjergvej 17, 7500 Holstebro

Etablering af ny sø på matr. nr. 12d Den mellemste Del, Idom med adressen Høgsbjergvej 17, 7500 Holstebro Side 1/5 Skovdyrkerforeningen Vestjylland Nupark 47F 7500 Holstebro Att. Bo T. Simonsen Dato: 03-11-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-148-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805

Læs mere

Praksis for dispensationer til oprensning af søer. Orientering

Praksis for dispensationer til oprensning af søer. Orientering Praksis for dispensationer til oprensning af søer Orientering Naturbeskyttelseslovens 3 Søer over 100 m2 er beskyttede Søer under 100 m2 er beskyttede, hvis de støder op til eller indgår i arealer med

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 Sag 251/2016 DONG Energy Sales & Distribution A/S og Radius Elnet A/S (advokat Erik Bertelsen for begge) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og planlovens 35 til etablering af vandhul på matr. nr. 16d Gjerrild By, Gjerrild

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og planlovens 35 til etablering af vandhul på matr. nr. 16d Gjerrild By, Gjerrild Jens Mark Arnung Annavej 19 8500 Grenå TEKNIK OG MILJØ Dato: 7. november 2013 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pec@norddjurs.dk Journalnr.: 13/18758 Dispensation fra

Læs mere

Etablering af ny sø ved Kalbjergvej 3, 7500 Holstebro

Etablering af ny sø ved Kalbjergvej 3, 7500 Holstebro Side 1/5 Kelvin Høj Øgendahl Kalbjergvej 3 7500 Holstebro Dato: 27-10-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-26-12 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.:9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Afgørelse i sagen om et spulefelt i Odense Kommune.

Afgørelse i sagen om et spulefelt i Odense Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. november 2004 J.nr.: 03-131/420-0008 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Samtidig ophæves den tidligere registrering af to mindre søer på ejendommen, med lok. nr og Høng.

Samtidig ophæves den tidligere registrering af to mindre søer på ejendommen, med lok. nr og Høng. Returadresse:, 4400 Kalundborg Dorte Lyngholm Solbjergvej 28 Solbjerg 4270 Høng DATO 2. juni 2016 SAGS NR. 326-2016-3118 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk 1. Beskyttet sø på din ejendom I forbindelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017 Sag 116/2016 (2. afdeling) Landbrug & Fødevarer og Sydvestjysk Landboforening som mandatarer for I/S Sommersgård (advokat Håkun Djurhuus) mod Miljø- og

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af 2 søer på hhv. matr. nr. 894 Stubbæk, Ensted, 680 og 41 Sdr. Hostrup Ensted.

Landzonetilladelse til etablering af 2 søer på hhv. matr. nr. 894 Stubbæk, Ensted, 680 og 41 Sdr. Hostrup Ensted. Erik Faudel Sdr Hostr Østergade 34 6200 Aabenraa Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 19-11-2015 Sagsnr.: 15/31597 Dok.løbenr.: 317083/15 Kontakt: Torben Hansen Direkte tlf.: 73767358

Læs mere

Planlovstilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 til etablering af en ny sø, Rørsgårdsvej 25, 7570 Vemb

Planlovstilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 til etablering af en ny sø, Rørsgårdsvej 25, 7570 Vemb Side 1/5 Flemming Helgesen Rørsgårdsvej 25 7570 Vemb Dato: 22-11-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-508-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.: 9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Tilladelse til anlæggelse af sø på adressen Trynbakkevej 10, matr.nr. 22L, Nr. Bindslev By, Bindslev

Tilladelse til anlæggelse af sø på adressen Trynbakkevej 10, matr.nr. 22L, Nr. Bindslev By, Bindslev Hjørring Kommune Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 22-08-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-121-15 Tilladelse

Læs mere

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P Under den 19. december 2002 anlagte sag har sagsøgerne

Læs mere

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag D O M afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag V.L. B 1798 12 Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper

Læs mere

De fleste 3 tilstandsændringer vedrører søer, hvor der især ansøges om dispensation til oprensning, udvidelse og nedlæggelse af søer

De fleste 3 tilstandsændringer vedrører søer, hvor der især ansøges om dispensation til oprensning, udvidelse og nedlæggelse af søer Analyse af 3 søer Sammenfatning De fleste 3 tilstandsændringer vedrører søer, hvor der især ansøges om dispensation til oprensning, udvidelse og nedlæggelse af søer Kategorierne af tilstandsændringer og

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af den private fællesvej Vænget

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af den private fællesvej Vænget Dato 22. december 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/13469-10 Side 1/7 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af den private fællesvej

Læs mere

Afgørelse i sagen om opfyldning med byggeaffald og jord i mose og indenfor åbeskyttelseslinje i Syddjurs Kommune

Afgørelse i sagen om opfyldning med byggeaffald og jord i mose og indenfor åbeskyttelseslinje i Syddjurs Kommune Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 12. november 2009 J.nr. NKN-131-00343 NKN-1322-00095 AUP Afgørelse i sagen om opfyldning

Læs mere

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen.

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen. [Advokat for A, B og C] Jord & Affald J.nr. 133/K03-0046 Ref. SIHO Den 12. juli 2006 Deres j.nr. 750643 Miljøstyrelsen ophæver Viborg Amts afgørelse af 14. marts 2006 om indbygning af forurenet jord i

Læs mere

Hans Ingolf Jensen Tværballe 3 Brandsbøl 6430 Nordborg

Hans Ingolf Jensen Tværballe 3 Brandsbøl 6430 Nordborg Hans Ingolf Jensen Tværballe 3 Brandsbøl 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at etablere en sø på ejendommen matr.nr. 13, Brandsbøl, Havnbjerg, der ligger på Vesterballe 12, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune

Læs mere

Planlovstilladelse til etablering af ny sø ved Kragbækvej 4, 7500 Holstebro

Planlovstilladelse til etablering af ny sø ved Kragbækvej 4, 7500 Holstebro Side 1/5 Else-Marie Kannegaard Olsen Kragbækvej 4 7500 Holstebro Dato: 15-06-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-75-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.:9611 7557

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr.

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01200 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

Dispensation og landzonetilladelse til etablering af sø på matr. nr. 352 Skovby,

Dispensation og landzonetilladelse til etablering af sø på matr. nr. 352 Skovby, Skovskifte Grundejerforening Skovskifte 5 6200 Aabenraa Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 18-12-2015 Sagsnr.: 13/37210 Dok.løbenr.: 351583/15 Kontakt: Torben Hansen Direkte tlf.: 73767358

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. 20. maj 2015

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. 20. maj 2015 Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Det er ikke tilladt at nedlægge gennemgående markveje i det åbne land. Det følger af naturbeskyttelseslovens 26a.

Det er ikke tilladt at nedlægge gennemgående markveje i det åbne land. Det følger af naturbeskyttelseslovens 26a. Gerda Ry Post Aptrupvej 75 Aptrup 8450 Hammel Favrskov Kommune Teknik og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afslag til at nedlægge vej og påbud om at reetablere

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Beskyttede naturområder i Girafmosen

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Beskyttede naturområder i Girafmosen Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 30-03- 2011 TILSYNET Beskyttede naturområder i Girafmosen Danmarks Naturfredningsforening i Syddjurs har den 2. december 2009 rettet henvendelse til

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af fejlagtige oplysninger om boligarealet.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af fejlagtige oplysninger om boligarealet. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Estate mæglerne Robert Børnum A/S v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Dispensation og landzonetilladelse til etablering af opfyldning af vandhul og etablering af erstatningsvandhul på matr. nr. 993b Kliplev, Kliplev

Dispensation og landzonetilladelse til etablering af opfyldning af vandhul og etablering af erstatningsvandhul på matr. nr. 993b Kliplev, Kliplev Kurt Jensen Westergaard Klostervang 90 Kliplev 6200 Aabenraa Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 22-01-2016 Sagsnr.: 15/28714 Dok.løbenr.: 21322/16 Kontakt: Torben Hansen Direkte tlf.:

Læs mere

Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen matr. nr. 44b beliggende Temmeshave 9, 5560 Aarup.

Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen matr. nr. 44b beliggende Temmeshave 9, 5560 Aarup. Assens Rådhus 29. november 2016 Sags id: 16/18741 Landzonetilladelse vedr. etablering af sø Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen matr. nr. 44b beliggende Temmeshave

Læs mere

Vi foreslår, at der inden gravearbejdet påbegyndes, undersøges, om det kan blive nødvendigt at omlægge eller udføre dræn i tætte ledninger.

Vi foreslår, at der inden gravearbejdet påbegyndes, undersøges, om det kan blive nødvendigt at omlægge eller udføre dræn i tætte ledninger. Plan og Kultur Patriotisk Selskab Ørbækvej 276 5220 Odense SØ Att. Kristian Petersen 6. juni 2016 Sags id: 2016-0194 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø som

Læs mere

RAMBØLL DANMARK A/S, Sønderborg Agtoftsvej 2 6400 Sønderborg. Att.: Bianca Dam

RAMBØLL DANMARK A/S, Sønderborg Agtoftsvej 2 6400 Sønderborg. Att.: Bianca Dam RAMBØLL DANMARK A/S, Sønderborg Agtoftsvej 2 6400 Sønderborg Att.: Bianca Dam Dispensation efter NBL 3 og landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin-sø i det åbne land Du har søgt om dispensation

Læs mere

Ortofoto 2014. Hedensted Kommune. A eksisterende sø, B og C nye søer, D nyt jorddige.

Ortofoto 2014. Hedensted Kommune. A eksisterende sø, B og C nye søer, D nyt jorddige. LiebhaverSkovfogeden I/S Skibetvej 40 7100 Vejle Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Birgitte Mogensen Dir: +4579755675 Mob: 21130536 e-mail: Birgitte.Mogensen @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-153-15

Læs mere

8/ / Robert Beck Bygaden Augustenborg. Landzonetilladelse til at grave en sø på matr.nr. 284 Mjels, Oksbøl. Sønderborg Kommune

8/ / Robert Beck Bygaden Augustenborg. Landzonetilladelse til at grave en sø på matr.nr. 284 Mjels, Oksbøl. Sønderborg Kommune Robert Beck Bygaden 42 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at grave en sø på matr.nr. 284 Mjels, Oksbøl Danmarks Naturfredningsforening, Sønderborg har på vegne af Robert Beck søgt om at grave en

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej Dato 28. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/07286-9 Side 1/6 Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

Jan Lemming Saaby Dato: Bagmarken 52 Sagsb.: Aso 4370 Store Merløse Sagsnr.: 14/ Tilladelse udvidelse af søer

Jan Lemming Saaby Dato: Bagmarken 52 Sagsb.: Aso 4370 Store Merløse Sagsnr.: 14/ Tilladelse udvidelse af søer Jan Lemming Saaby Dato: 05-09-2014 Bagmarken 52 Sagsb.: Aso 4370 Store Merløse Sagsnr.: 14/49593 Dir.tlf.: 72 36 41 00 E-mail: Natur@holb.dk EAN.nr 5798007604875 Tilladelse udvidelse af søer By og Landskab

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. juni 2012 J.nr.: NMK-31-00559 Ref.: RTS AFGØRELSE i sag om læskure på ejendom i Halsnæs Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Husbørsen ApS v/advokat Rikke Kampp Adelgade 89 5400 Bogense Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager, som følge

Læs mere

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af et vandhul på 1200 m² på matr. nre. 11c og 22b Albøge By, Albøge

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af et vandhul på 1200 m² på matr. nre. 11c og 22b Albøge By, Albøge Kaj Haakon Sørensen l Svenstrupvej 2 Svenstrup 8570 Trustrup TEKNIK OG MILJØ Dato: 21.09.2012 Reference: Annette Jessen Direkte telefon: 8959 4001 E-mail: anje@norddjurs.dk Journalnr.: 12/15824 Tilladelse

Læs mere

Naturbeskyttelseslovens 7 forskellige ordninger for biotopbeskyttelse med forskellige retsvirkninger virkning for ejeren:

Naturbeskyttelseslovens 7 forskellige ordninger for biotopbeskyttelse med forskellige retsvirkninger virkning for ejeren: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Miljøudvalget 2014-15 FLF Alm.del Bilag 227, ULØ Alm.del Bilag 144, MIU Alm.del Bilag 283 Offentligt Naturbeskyttelseslovens

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til bibeholdelse af gravet sø i en mose.

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til bibeholdelse af gravet sø i en mose. Paw Skovgaard Rosendalsvej 5 3140 Ålsgårde Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282504 amo55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 24.03.2015 Sagsbeh. Anne-Marie

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. Klagens tema: [Klager]

Læs mere

Jan Volmar Skærlund Skolevej Brande. 3. oktober 2012

Jan Volmar Skærlund Skolevej Brande. 3. oktober 2012 Jan Volmar Skærlund Skolevej 20 7330 Brande 3. oktober 2012 Tilladelse efter planloven til etablering af fladvandede søer i forbindelse med vådområdeprojekt Der er søgt om tilladelse til etablering af

Læs mere

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-706-12 31-01-2013 Landzonetilladelse

Læs mere

RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. juli 2013 i sag nr. BS C2-1422/2012:

RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. juli 2013 i sag nr. BS C2-1422/2012: RETTEN I SØNDERBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. juli 2013 i sag nr. BS C2-1422/2012: Jens Erik Jørgensen Uge Hedevej 2 6360 Tinglev mod Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København

Læs mere

Klager. J.nr. 2008-0051 UL/bib. København, den 28. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2008-0051 UL/bib. København, den 28. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 28. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Poul Erik Bech og Alex Lindsov v/chartis Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 22. februar

Læs mere

Tilladelse til oprensning og udvidelse af sø, matr. nr. 12 a, Over Barrit By, Barrit

Tilladelse til oprensning og udvidelse af sø, matr. nr. 12 a, Over Barrit By, Barrit Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Dora og Jørgen Krebs Randvej 8 7150 Barrit Lene Kofoed Dir: +4579755628 Mob: +4551724602 e-mail: Lene.Kofoed @Hedensted.dk Sagsnr. 01.05.08-P19-16-15 18.6.2015 Tilladelse

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Ernsø og Kenneth Thiemke Hovedgaden 514 2640 Hedehusene Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. december 2011 J.nr.: NMK-31-00444 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i

Læs mere

AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13

AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13 Dato 6. november 2015 Sagsbehandler Tim Winther Christensen Mail twc@vd.dk Telefon +45 7244 3662 Dokument 15/13913-7 Side 1/5 AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13 Vejdirektoratet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

Tilladelse til etablering af sø på adressen Skovbakkevej 70, matr.nr. 1bx, Den nordlige del, Mygdal.

Tilladelse til etablering af sø på adressen Skovbakkevej 70, matr.nr. 1bx, Den nordlige del, Mygdal. Hjørring Kommune Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Jørgen Roest Skovbakkevej 70 Mygdal 9800 Hjørring Hjørring den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 Sag 94/2015 (2. afdeling) PE Holding, Hemmet ApS (advokat Henrik Thorstholm) mod Konrad Krogh Stigsen (advokat Kim Stensgård, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere