Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl i Tune Hallens mødelokale.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale."

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen blev valgt, og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, som angivet i vedtægterne 7. Mogens Brønnum blev valgt til referent. Ad 2. Bestyrelsens beretning. Bestyrelsen har i år besluttet i fællesskab at orienterer om de emner vi hver især har arbejdet med i det forgangne år. Helle, bestyrelsesmedlem og sekretær: I året der er gået har bestyrelsen på foreningens vegne kontaktet kommunes tekniske forvaltning vedrørende snerydning af skolestien og knallertkørsel på stisystemet i Tunehøj. Et vågent medlem af grundejerforeningen gjorde i efteråret 2011 bestyrelsen opmærksom på, at der den 8. november 2011 blev bragt en artikel i Sydkysten, hvori formand for teknisk udvalg Brian Hemmingsen gladelig kunne fortælle, at kommunen nu har lavet et hovedstisystem, og at de på udvalgte stier i kommunen ville sørge for snerydning, for at skabe sikker transport til f.eks. institutioner mv. Bestyrelsen havde tidligere kontaktet teknisk forvaltning telefonisk og fået oplyst at vores stier ikke var en del af hovedstinettet. Det godkendte forslag indeholdt ganske få stier i Tune og derfor valgte bestyrelsen ikke at acceptere svaret og gjorde kommunen opmærksom på dette via et læserindlæg i Sydkysten samt med brev direkte til kommunen. Udfaldet er blevet at kommunen har overtaget snerydning for Skolestien med tilbagevirkende kraft, hvilket også betyder at vi har fået skriftligt tilsagn om at kommunen vil dække en stor del af den udgift foreningen har haft til snerydning for vinteren 2011/2012. Henover forår og sommer 2012 har flere medlemmer kontaktet bestyrelsen, som følge af de gener, der følger med knallertkørsel på vores stier. Flere medlemmer har forsøgte at stoppe de unge og gøre dem opmærksom på, at det ifølge Grundejerforeningen Tunehøjs vedtægter ikke er tilladt at køre på knallert på stier i vores område. Der blev henvist til vores skiltning. På et tidspunkt blev det en af de unge kørere for meget. Han var meget sikker i sin sag om, at han på sin knallert gerne måtte kører på stierne og at vores skiltning ikke var lovlig. Det gjorde at vi i bestyrelsen er dykket ned i vores vedtægter og har forespurgt hos Greve kommunes tekniske forvaltning. Forbud mod knallertkørsel skal være besluttet af kommunen og godkendt af politiet. Skiltningen skal være korrekt og opsat af kommunen. Efter vores opfattelse er kommunen ved sin godkendelse af vores 1

2 ordensreglement den 19. juli 2002 enig i at knallertkørsel skal være forbudt på stierne, men skiltningen er ikke korrekt og så vidt vi ved er forbuddet ikke godkendt af politiet. Vi har derfor henvendt os til kommunen og anmodet om at forholdene bringes i orden. Indtil da kan vi kun opfordre de unge til at køre forsigtigt og tage hensyn til cyklister og gående. Bestyrelsen får ind i mellem spørgsmål om hvornår man må larme, og om kørsel og parkering på stierne, her må vi henvise til vores hjemmeside hvor vedtægter og ordensreglement præciserer disse emner, og vil vi eller opfordre til at man taler sammen og informerer naboer når man en sjælden gang har problemer med at overholde disse tide. Vi har udarbejdet en velkomstfolder til nye medlemmer, som også informerer om disse ting, og som er at finde på nettet. Mikael, bestyrelsesmedlem og ansvarlig for grønne områder: I forårets afholdt vi en vellykket forårsrengøring med mange deltagere og arrangement med grillpølser. Vejret var med os og såvel lejet lift som flis-maskiner blev benyttet fuldt ud. Efterårsrengøringen blev afholdt over to dage. Her var vejret imod os og deltagelsen var derfor ringe. Maskinerne blev dog benyttet længe begge dage af få ihærdige medlemmer. Flere medlemmer har givet udtryk for at de finder det forkert, at man ikke længere skal betale, hvis man ikke deltager. Andre vil sætte eksterne gartnere til opgaven mod højere kontingent. Den nuværende ordning er vedtaget på en generalforsamling og skal således ændres på en generalforsamling. Forslag herom skal stilles til generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægterne og der er ikke modtaget forslag. Bestyrelsens holdning er som udgangspunkt, er et strafgebyr for manglende deltagelse ikke er vejen frem, men vi har også hørt, at nogle, der ikke er i stand til at bidrage med fysisk arbejde gerne vil bidrage med betaling i stedet. Med eller uden betaling, er det bestyrelsens holdning, at vi skal afholde fællesarbejdsdagene, da det er godt for sammenhold, ansvarsfølelse og økonomien. Vi mangler en grøn mand fra området Nordgårdsvej 29 67, hvis der er en der vil påtage sig opgaven efter Carsten, så kontakt mig venligst. Der har været afholdt møde med de Grønne mænd for planlægning af fremtidige beskæringer og nyplantninger, planen kan ses på nettet. Planen forudsætter opsparing til ny beplantning til afløsning af de høje birketræer. Der er også begyndt at opstå enkelte problemer med træer så tæt på skel, at rodnettet kan forårsage skader på ejendom, ligesom der opstår risiko for skader med nedfaldne grene ved storm. Dette skal forebygges og det er vigtigt at de enkelte grundejere gør opmærksom på eventuelle problemer, der er ved at opstå. Vi vil være på forkant med udviklingen med en ordentlig gennemtænkt plan og tilpasset økonomi. Opsparingen starter nu, som kassereren vil komme nærmere ind på. Vi har fået de høje træer ved legepladsen beskåret, og der er taget godt ved, mere end forventet, men gartneren, der har beskåret står inde for at de hurtigt kommer igen. Vi har desuden fået nyt sand ved klatrestativet, der opfylder kravene til faldunderlag. Vi har i år haft ny gartner til at slå græsset, og vi har generelt været godt tilfreds, og har samtidig sparet lidt penge i det der er slået en gang mindre end beregnet. Der er i kontrakten mulighed for at forlængelse med et år, men foreningen har for nylig modtaget et uopfordret tilbud fra et firma i Roskilde der er væsentlig billigere end det billigste ved sidste års udbud. Da dette indikerer at priserne også er faldende i denne branche, har bestyrelsen besluttet at gennemføre et nyt udbud for næste års græsslåning hvor vi igen vil spørge 3 firmaer, heriblandt firmaet fra Roskilde. Mogens, næstformand og kontaktperson vedr. bygningsændringer overfor kommunen: For to år siden havde vi, på opfordring af kommunen, fokus på tegningsmateriale for lovliggørelse, og mange har også fremsendt deres tegninger. Det er ikke meget jeg har hørt, men nogle har fået svar, andre har intet hørt. Johnny, vores tidligere formand og jeg havde for ca. 1 ½ år siden et møde med kommunen fordi vi ville have vores holdning til facader mod fællesarealerne, hvor vi medbragte fotos af de mange varianter, og tilkendegav at vi godt kan leve med de varianter af facader mod fællesarealerne der er, så længe, det bliver bag hækken og ikke skæmmer bebyggelsen, og kommunen byggeteknisk kan godkende det. Der har fra kommunens side ikke været nogen opfølgning herpå det seneste år, hvilket må tolkes som at de har mere fornuftige ting at tage sig til, og forhåbentlig ikke vil gøre yderligere. Der har været forespørgsler fra medlemmer vedr. etablering af solfangeranlæg på de flade tage på rækkehuse i Løvkærparken og på Nordgårdsvej. Bestyrelsens holdning hertil er at vi ikke vil modsætte os sådanne tiltag, såfremt kommunen kan godkende anlægget og konstruktionen. Foruden kommunens godkendelse, skal man sikre sig at de flade tage kan bære såvel solfangere som ballast hertil, samt den ekstra sne belastning der vil være som følge af at der om vinteren vil blive fanget meget mere sne på taget mellem de skråtstillede solfangere. 2

3 Jan, formand, kontakt til offentlige myndigheder vedr. forsyningsledninger m.m. Jeg vil gerne takke bestyrelsen for det gode samarbejde i året der er gået, en særlig tak til de Grønne Mænd, og Hardy der administrerer vores hjemmeside. Vores hjemmeside som vi fortsat arbejder på, bl.a. i form af nye emner, et af dem er det historiske som vi ønsker af få nedsat, for at få et afsnit på hjemmesiden der handler om foreningens historie. Når vi siger historie kan foreningen næste år fejre 40 års fødselsdag, det kunne jeg godt tænke mig at høre nogle kommentarer til om det ikke burde fejres. Foreningens 25 års jubilæum blev fejret med stor fest, skal vi på næste generalforsamling indarbejde en jubilæumsfest i budgettet for 2013/2014? Tak for i år og god generalforsamling. Debat om bestyrelsens beretning. Der blev takket for en god beretning og spurgt om, hvornår en jubilæumsfest kan afholdes (svar: 2014) Kommer referatet ud skriftlig? (svar: ja og ordensreglement og regelsæt bliver vedlagt). Drop at få sat skilte op om knallertkørsel forbudt, de bliver alligevel ikke respekteret. Hvis man opsætter solfangere kræver kommunen, at de set fra gadeplan placeres ens på alle huse. Betyder det så at de skal placeres som i Løvkærparken 1? Gør bestyrelsen noget ved tilbygningen Løvkærparken 1? Svar: Bestyrelsen mener at det ikke er muligt at alle huse set fra gadeplaner fuldstændige ens, men at foreningens vedtægter og kommunens bygningsreglement naturligvis skal overholdes. Man vil følge op på byggesagen Løvkærparken 1 for at få en status fra myndighederne. Der blev klaget over der findes store græsstuer på vores plæner. Svar: der er sparet den sidste græsslåning i år; men man vil undersøge om der er problemer. Herefter blev beretningen godkendt. AD. 3 Regnskab Bernt Freiberg gennemgik det reviderede regnskab, som var udsendt til alle medlemmer. Der var nogen usikkerhed om opkrævning af gebyr for ikke at have tilmeldt kontingentopkrævningen til PBS. Svar: For at lette kassererens arbejde er det besluttet at tilmelde foreningen til PBS, det er desværre kun halvdelen af foreningens medlemmer der har tilmeldt deres kontingentbetaling til foreningens til PBS, derfor opkræves de et ekstra gebyr. Kassereren er parat til at se på gebyropkrævningen for de medlemmer som mener at de uretmæssigt er opkrævet gebyr. I den forbindelse blev der gjort opmærksom på at der er forskel på en bankoverførsel og en PBS overførsel. Hvad dækker gebyr til Giro og Nets? 3

4 Svar: Udsendelse af opkrævninger og overforsel. Der er henlagt kr. til beplantning af fællesarealerne er det ikke for meget? Svar: Nej. Man må regne med store udgifter til beplantning der på sigt skal erstatte birketræerne i alléen. Der er sket skader på træerne i forbindelse med græsslåningen. For at sikre nyplantede træer, bør man sikre, at det firma som slår græsset har en ansvarsforsikring. Svar: Bestyrelsen tager forslaget med. Regnskabet blev godkendt. Ad. 4 Indkomne forslag Der er ingen forslag. Ad. 5 Budget Kassereren gennemgik budgettet. Spørgsmål: Der står snepulje, når nu kommunen har overtaget snerydning af skolevejen, kan den så ikke bruge til andet? Svar: Bestyrelsen vil afvente og se hvordan det går med kommunens snerydning. Kommentar til gebyr for manglende PBS tilmelding. Det er for højt. Beplantning er kostbar, derfor skal bestyrelsen være mere restriktiv overfor (nye) beboere. Som fælder efter behag. Hvor meget regner bestyrelsen totalt at bruge til beplantning? Svar: Der bliver med, sagkyndig assistance, lavet en beplantningsplan som kan præsenteres og diskuteres på næste generalforsamling. Budgettet blev vedtaget. Ad. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Jan Mørup, Mogens Andersen og Mikael Schmidt var alle villige til genvalg og blev valgt uden modkandidater. Ad.7 Valg af to suppleanter til bestyrelsen. John Sjølander (1) blev genvalgt og Hardy Frandsen (2) nyvalgt. Ad. 8 Valg af revisor og revisorsuppleant. Mogens Brønnum og Leif Madsen blev genvalgt som henholdsvis revisor og suppleant. 4

5 Ad. 9 Eventuelt. Asfalten på Løvkærparken er i ringe stand, især hvor der er brudt op ved nedlægning af gasrør, vil bestyrelsen rette henvendelse til kommunen for at få det udbedret? (Svar: ja) Antenne fordelings skabene som sidder på gavlene vi Løvkærparken, hvordan el. forsynes de? (svar: via kabelnettets forstærkerkabel) Ved et brud på et forsyningsvandrør med efterfølgende vandskade i flere boliger, har det vist sig at sådanne skader skal dækkes af gennem beboernes forsikring for rørskader. Der blev klaget over forurening fra brændeovne (forkert fyring og dårlige tophatte på skorstenene). Bestyrelsen (Mikael) vil følge op. Der blev klaget over at mails til bestyrelsen ofte ikke bliver besvaret. Bestyrelsen undersøger mailsystemet. Foreningens hjemmeside har adressen: Til flere spørgsmål om snerydning, blev det oplyst at alle kommunens veje opdeles i kategorier og at vores er laveste, dvs. de rydder sidst. En undtagelse er skolestien, som skal ryddes først. Bestyrelsen følger op. Herefter takkede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Dirigent: Claus Nielsen Referent: Mogens Brønnum Dette referat er underskrevet af ovennævnte medlemmer og postomdelt den 14. og 15. december 2012 med Grundejerforeningen Tunehøj s Regelsæt og Ordensreglement vedhæftet. 5

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd Ordinær generalforsamling 2014 Generalforsamlingen fandt sted den 30.03.14 på Thoras Minde i Bagsværd klokken 9.00 11.00 Punkt 1, Valg af dirigent. Næstformand Flemming Yssing Hansen blev valgt og konstaterede,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Der har i det forløbne år været en del for bestyrelsen at se til. Udover de planlagte bestyrelsesmøder har det også været nødvendigt at holde

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Torsdag den 14. marts 2013 kl. 19.30 på Usserød Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag:

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 29. april 2003 kl. 19.00 på Præstemoseskolen Note: Dirigenten har endnu ikke godkendt referatet. Der kan derfor eventuelt ske mindre

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere