Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling tirsdag den 28, november 2006 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling tirsdag den 28, november 2006 kl. 19.00"

Transkript

1 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling tirsdag den 28, november 2006 kl Generalforsamling afholdtes i Tunehallen. Der var medlemmer fra 31 parceller til stede. Formanden Søren Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen. I henhold til vedtægterne 7, skal indkaldelse til generalforsamling ske skriftligt med mindst 14 dages varsel. Beklagede at dette varsel ikke var overholdt. Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer. 5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 9. Eventuelt. På grund af kassereren ønskes pkt. 5 behandlet før pkt. 4. Ingen bemærkninger til dette. 1. Valg af dirigent. Elsebeth Jørgensen blev valgt. Kunne konstatere at generalforsamlingen ikke var indvarslet, som angivet i vedtægternes 7. Ingen indsigelse til dette. Lis Hansen blev valgt til referent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Bestyrelsens opgaver/drøftelser i det forløbne år, nævnes kan bl.a. Opfølgning på sidste års generalforsamlingsbeslutning omkring fældning/beskæring af birketræer Forårsrengøring den 7. maj stor tilslutning Renovering af legepladsen stor tilslutning Efterårsbeskæringen den 1. oktober ringe fremmøde Budbringeren ikke udkommet på grund af manglende indlæg fra medlemmer Knallertterror på vore stier. Glædeligt at stien til Tunehallen endelig er asfalteret Der henvises i øvrigt til formandens skriftlige beretning, vedlagt. Spørgsmål til styning af træer og ordensreglement for knallertkørsel. Besvares under eventuelt. Beretning godkendt. Hele beretningen kan læses side 4 og Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabet blev forelagt af kasserer Bernt Freiberg. Kunne oplyse at regnskabet var underskrevet af begge revisorer. Regnskabet udviser et overskud på kr Snerydning har været omfattende i år, derfor overført kr fra henlæggelser til sne, d.v.s. alle penge på snekontoen er forbrugt., ligesom det har været nødvendigt at bruge ca. kr af foreningens formue i forbindelse med årets snerydning. 1

2 Spørgsmål: Aktuel værdi af Danske Bank Aktier Svar: Værdi optaget som tidligere år. Dagsværdi ved realisering ca. kr De er efterfølgende(dec. 2006) konstateret, at denne værdi ikke er korrekt, den rigtige værdi ved realisering er kr Regnskab godkendt. 4. Faktisk pkt. 5: Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. Af den udsendte dagsorden fremgår det af pkt. 5 fastlæggelse af kontingent og gebyr I.h.t. vedtægterne er fastlæggelse af gebyr ikke omfattet af pkt. 5. Budgetforslaget lægger op til en udgift på i alt kr Indtægter, kontingenter på i alt kr , renter o.l. kr , For at få budgettet i balance er det nødvendigt at bruge kr af formuen. Spørgsmål: Henlæggelser, stier og torve, hvorfor henlæggelse af denne størrelse: Henlæggelse til stier og torve er sket i henhold til tidligere generalforsamlingsdrøftelser om opsparing for at kunne undgå store ekstraopkrævninger ved kommende arbejder. Snerydning og henlæggelse til snerydning: Snekonto = 0 pr , derfor forslag til hensættelse af yderligere beløb. I henhold til tidligere beslutning om, at der altid skal henstå kr Hvis mindre forbrug, reduceres trækket på formue. Øvrige spørgsmål: Hensættelse af midler til bom ved Løvkærparken nr. 1? - begrænsning af knallertkørsel. Drøftes under eventuelt. Kontingent fastholdes på kr Budgetforslag godkendt. 5. Faktisk pkt. 4: Forslag fra bestyrelse og medlemmer. Et forslag fra bestyrelsen udsendt sammen med indkaldelsen. Der forelå ikke andre forslag. Bestyrelsens forslag: Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse på kr. 250,- halvårligt i forbindelse med forårsrengøring og efterårsbeskæring af foreningens fællesarealer. Beløbet tilbagebetales pr. parcel såfremt et medlem fra husstanden yder en aktiv indsats på de ovennævnte arbejdsdage. Ikke tilbagebetalt beløb afsættes til forskønnelse af grønne områder herunder genplantning af træer og buske. Forslaget fremsat, idet det er tordenskjolds soldater der er aktive på forårs- og efterårs-rengøring. Vore grønne områder må være medlemmernes fælles interesse. Forslaget gav anledning til livlig debat med mange spørgsmål og synspunkter, bl.a. Hvem definerer aktiv indsats? Svar: Det vil foreningens kasserer gøre. Hvis forslag nedstemmes, hvilken reaktion fra bestyrelsen?: Svar: Ingen tiltag til forårs/efterårsrengøring. I efteråret 2007 indhentes pris fra gartner på vedligeholdelse som forelægges næste generalforsamling. Der må udarbejdes vedligeholdelsesplan for hele området, så medlemmerne ved, hvilke opgaver, der skal arbejdes med. Manglende deltagelse kan også være af helbredsmæssige årsager. Mulighed for alternative arbejdsdage Aktiviteter for at øge interessen for at deltage, fælles morgenbord, fællesspisning, grill m.v. Vedligeholdelse efter ønske fra områdeformand eller overordnet planlægning Hvis aktiv indsat ikke sker i ens nærområde, svært at motivere medlemmerne. Forslaget må være stillet for at få flere deltagere hvis det giver modsat resultat, er det overvejet? Der må indhentes tilbud fra gartner på vedligeholdelsesarbejderne, hvad er den reelle pris Frivillig betaling eller naturalier ydelser på dagen Forsøgsordning med alternative arbejdsdage, som besluttes i de enkelte delområder. Alle grønne arealer bør passes af gartner. Opstramning over for medlemmer om deltagelse 2

3 Afstemning: Ikke krav om skriftlig afstemning. Stemmer for: 41 Stemmer imod: 19 Undlader at stemme: 3. Forslaget vedtaget. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen På valg er: Søren Henriksen, Johnny Schou Nielsen og Kirsten Andersen. Alle genvalgt. 7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. På valg er John Sjølander genvalgt som 2. suppleant Nyvalg som 1. suppleant: Ole Jørgensen 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er: Mogens Brønnum og Leif Vangsbo Madsen. Begge genvalgt. 9. Eventuelt. Forsættelse af punkter under formandens beretning. Fældning og styning af træer: Fældning og styning af træer et sket ud fra bemyndigelse på sidste års generalforsamling. Ved gennemgang af de grønne områder med landskabsarkitekt er der konstateret skader på mange træer, bl.a. skader fra græsslåning. Styning sket neden fra for at give lys. Styning i top umuligt. Ved fældning af gamle træer skal der genplantes nye af en vis størrelse. Bestyrelsen har et hængeparti med træer ud for Løvkærparken nr. 25, hvor der står 3 træer.. Ejer vil gerne have fældet det store træ og et lille Skævt bibeholdt, hvor bestyrelsen ønsker det modsatte. Hvis træer til gene skal der gives tilladelse til fældning i henhold til bemyndigelse fra sidste års generalforsamling. Træstubbe skal fjernes af hensyn til græsslåning, skal fræses væk. Denne opgave må løses. Knallertkørsel. Opsætning af bom/rækværk ved Løvkærparken nr. 1, vil kunne stoppe knallertkørsel. Det bør være en bom som kan åbnes ved nødvendig motorkørsel. Tunge køretøjer på stierne. Det kan konstateres, at der fortsat er kørsel med tunge køretøjer på vore asfaltstier. Snerydning. Der sker ingen snerydning på det lille stykke sti der løber parallelt med Tune Parkvej. Vej- og Park er gjort opmærksomme på det. Det er meddelt Grf, at kommunen ikke kan køre på det pågældende stiforløb. Bestyrelsen undersøge, om vor egen gartner kan foretage snerydning på stistykket. Græsslåning. Klager over græsslåning, dårligt arbejde, græs ligger overalt i meget store totter, og mange helligdage. Bestyrelsen klar over problemet, der er betalt for 14 x græsslåning. Vendepladser ved rækkehuse, Nordgårdsvej. Vendeplads anvendes til parkering for varevogne o.l. Bestyrelsen undersøger dette nærmere. Generalforsamling slut kl Referent: Lis Hansen d. 21. december

4 Formanden og Bestyrelsens beretning Velkommen til generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj nummer 32 i rækken. Velkommen både til gamle medlemmer, men i særdeleshed nye medlemmer, som er tilflyttet i årets løb. Jeg har ikke på stående fod tal på hvor mange nye medlemmer, som er kommet til, men kan konstatere, at vores område må være attraktivt og bo i. Det er også med stor glæde, at man nu kan komme tørskoet fra Tunehøj til Tune Hallerne og oven i købet under belysning om aftenen. Et længe ventet ønske fra grundejerforeningen og sikkert også Tune IF blev en realitet i slutningen af september, idet Greve kommune endelig fandt penge til asfaltering af den nordlige del af parkeringspladsen ved Tune Hallen og kunne forbinde stien med vores stisystem. Efter hvad jeg har fået oplyst er det et ca. 25 årligt gammelt ønske der er gået i opfyldelse. Jeg skal indledningsvis beklage, at indkaldelsen til denne generalforsamling kom en dag for sent ud. Og i særdeleshed - at regnskabet først blev omdelt mandag eftermiddag i denne uge. Det skyldtes at foreningens PC med regnskab og budget var gået ned. Og så er det jo sådan, at foreningsarbejde er noget der skal laves i vores alle sammen sparsomme fritid. Bestyrelsen har i årets løb afholdt 5 bestyrelsesmøder, hvilket er i tråd med den holdning, nemlig at begrænse antallet af bestyrelsesmøder. Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig på et møde den 6. december. I forbindelse med debatten omkring fældning/beskæring af birketræer ligeledes en beslutning fra sidste års generalforsamling kontaktede vi en anlægsgartner, der så den 18. december besigtigede vores område. Vi modtog i januar et tilbud, hvor prisen pr. træ lå fra kr. til det dyreste tilbud på kr. pr. træ. Dette ville betyde, at vi igen skulle ud til jer medlemmer med en klækkelig kontingentforhøjelse. I starten af maj måned fik vi en aftale i stand med Erik Juhl, der er landskabsarkitekt og direktør i Hedeland.. Han fremkom med rigtig mange gode og konstruktive forslag til fældning/beskæring af vores birketræer. Desværre har mange af træerne alvorlige sårskader ved roden og vil med tiden blive ofre for stormen. Der ud over kom Erik Juhl med mange gode input til plantning af nye sorter. Bestyrelsen besluttede, at afmærke de træer som vi mente skulle fældes eller beskæres og at selve arbejdet skulle udføres senere. Vi var også meget opmærksomme på beslutningen fra sidste års generalforsamling om fældning af træerne så vi udførte en forsøgsordning med beskæring ud for Løvkærparken Man må konstatere, at det er en meget følelsesladet debat, idet der er medlemmer der både var for og imod fældning. Emnet har været drøftet på samtlige bestyrelsesmøder i løbet af året. Og jeg vil gerne benytte lejligheden til og takke Kirsten for et stort og grundigt forarbejde med hensyn til at finde egnede sorter m.v. Søndag den 7. maj indkaldte bestyrelsen til den årlige forårsrengøring under ledelse af de lokale områdeformænd. Der var igen stor tilslutning fra medlemmerne i alle områder og der blev virkelig ryddet op efter vinteren. Og som sædvanligt var vejret med os også denne dag. 14 dage senere stod legepladsen for tur. Og igen var der stor opbakning specielt fra flere af områdets børn, der gav en hånd med. Henrik havde for en ringe beløb skaffet et plastrør som nu fremstår som glidebane eller som man se - snabel på elefanten. I øvrigt med stor kreativ hjælp fra Lasse Andersen, Løvkærparken 27. Legehuset blev sikret, gyngerne fik skiftet dæk og kæder. Sidst med ikke mindst blev sandet udskiftet (15 tons). Sidst men ikke mindst endnu en god dag, hvor alle hyggede sig. I samme forbindelse fik bestyrelsen tilsagn fra forældre om at male legepladsen senere på året. Og mange tak for det. Et godt initiativ som vi desværre ikke nåede i år. Men malingen den har vi og skal nok sørge for at afsætte en dag i løbet af foråret Årets andet store arrangement i grundejerforeningen var efterårsbeskæringen den 1. oktober. Desværre var der ikke den store tilslutning, selv om vejret igen var med os. Der blev dog lavet stort stykke arbejde 4

5 igen under god ledelse af områdeformændene. Forinden dagen havde bestyrelsen modtaget flere positive henvendelser om bl.a. beskæring af buskene ved fodgængerfeltet ved Tunehøj og ud for Nordgårdsvej 47. Og det er da glædeligt, at der interesse for vores fællesarealer. I den forbindelse vil vi gerne gøre opmærksom, at det enkelte medlem gerne må klippe og beskære buske i lokalområdet uden absolut at underrette bestyrelsen. Desværre var de to flismaskiner vi havde lejet ikke tilstrækkelig til den mængde grene, buske og træer, som blev beskåret. Bestyrelsen måtte i sidste ende i løbet af eftermiddagen give op og i øvrigt konstatere, at det ikke kun var grene og buske fra fællesarealerne, der blev ført til flismaskinerne. Det blev nødvendigt at bestille en vognmand for at få fjernet det sidste. Efterfølgende blev bestyrelsen opmærksom på en bunke grene som vi havde overset i firkanten ved Tunehøj Den skal vi nu nok få fjernet inden vinteren. Som annonceret i indkaldelsen havde vi håbet på at få malet legepladsen, men som tidligere nævnt i beretningen skal nok også nå det. Nogen vil måske med rette undre sig hvorfor er Budbringeren ikke kommet ud i år. Det er der en helt naturlig forklaring på. Bestyrelsen agter ikke, at være de eneste der bringer indlæg i bladet. Så enkelt er det. Vi har i løbet af året ikke modtaget et eneste indlæg så vi må konkludere, at der tilsyneladende ikke er behov for et medlemsblad. Debatten omkring udvidelse af Roskilde Lufthavn har jo som bekendt raset henover sommeren og efteråret. Bestyrelsen har helt bevist afstået fra at tage del i denne debat og i øvrigt have en holdning til spørgsmålet. Det vil vi lade det enkelte medlem selv tage stilling til. En af de ting der helt sikker irriterer os alle er den tiltagende knallertterror i byen og i særdeleshed på vores stier. Emnet har drøftet på bestyrelsesmøder, men vi har desværre endnu ikke fundet de vise sten på hvordan vi løser problemet. Med disse ord vil jeg overlade beretningen til forsamlingen. Søren Henriksen Formand 5

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008

Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008 Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008 Dagsorden. Pkt. 1. Valg af dirigent Pkt. 2. Formandens beretning Pkt. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Pkt.

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 20. Maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM SYD Kun adgang via skolens hovedindgang, Trippendalsvej 2 DAGSORDEN: TIRSDAG

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Lund, som blev valgt. Hans Lund konstaterede, at

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT GRUNDEJERFORENINGEN LANGEKÆRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING ØLSTYKKE BIBLIOTEK

REFERAT GRUNDEJERFORENINGEN LANGEKÆRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING ØLSTYKKE BIBLIOTEK REFERAT AF GRUNDEJERFORENINGEN LANGEKÆRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 4. APRIL 2006 PÅ ØLSTYKKE BIBLIOTEK 1 Grundejerforeningen Langekær Ordinær generalforsamling Tirsdag den 4. april 2006 kl.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 20. Maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM NORD Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TIRSDAG

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere