Folkeoplysningspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeoplysningspolitik"

Transkript

1 1 of 18

2 2 of 18 Syddjurs Kommune januar 2014 Folkeoplysningspolitik Bemærkninger Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af Folkeoplysningsloven. Formålet med ændringerne er en generel modernisering af Folkeoplysningsloven med fokus på mindre bureaukrati, demokratisk medborgerskab og en styrkelse af folkeoplysningens lokale forankring. Lovændringerne indebærer en ændring af lovens formålsbestemmelser således, at demokratiforståelse og aktivt medborgerskab indgår direkte i lovteksten. Lovændringerne trådte i kraft pr. 1. august 2011 dog for visse områder af loven først den 1. januar Derfor har Syddjurs Kommune vedtaget en folkeoplysningspolitik jævnfør 35 stk. 2 i Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysningen senest pr. 1. januar 2012, hvor en ny struktur og organisering af folkeoplysnings-området iværksættes umiddelbart derefter - Kommunalbestyrelsen skal nedsætte et udvalg med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter kapitel 3, hvortil kommunen kan henlægge opgaver i henhold til loven. Udvalget inddrages i sammenhænge af generel betydning for denne virksomhed. Jævnfør 34 har Kommunalbestyrelsen vedtaget og offentliggjort en politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunen, som minimum skal angive følgende: 1. Målsætning for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2. Rammer for den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, herunder de fysiske rammer 3. Samspil og sammenhæng mellem den støtteberettigede folkeoplysningsvirksomhed og selvorganiserede grupper og aktiviteter, herunder for så vidt angår de økonomiske rammer for det folke-oplysende udviklingsarbejde, jf. 6, stk. 1, nr Samspil mellem den folkeoplysende virksomhed og øvrige politik-områder, herunder muligheder for indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver, jf. 8a, nr. 3, og 19, stk Afgrænsning af aktiviteter inden for den folkeoplysende virksomhed i forhold til andre tilgrænsende aktiviteter 6. Omfanget og karakteren af brugerinddragelsen af den folkeoplysende virksomhed i kommunen, jf. 35, stk. 1.

3 3 of 18 Forord Det er folkeoplysningens kerneopgave at give borgere redskaber til at begå sig i den tid og det samfund, de lever i, så den enkelte ikke bare bliver en passiv tilskuer til tilværelsen, men en aktiv deltager. Folkeoplysningen bidrager blandt andet til demokrati og aktivt medborgerskab, sammenhængskraft, dannelse og myndiggørelse af borgerne. Det sker gennem det sociale samvær og ved mødet med andre mennesker aktiv deltagelse i det bagvedliggende foreningsarbejde fysisk aktivitet at tilegne sig en viden, færdighed eller ny indsigt gennem undervisning og debat at dele egne erfaringer, viden og færdigheder med andre. Folkeoplysningspolitikken skal sammen med Politikken for Kultur og Fritid, lokalt engagement, Sundhedspolitikken, Handicappolitikken, Politik for borgerinddragelse, Børnepolitikken, Landdistriktspolitikken, Frivillighedspolitikken, Ungdomspolitikken, Civilsamfundsstrategien og Kommuneplanen medvirke til at skabe rammerne for, at det er spændende, udfordrende og trygt at bo og leve i Syddjurs Kommune. Det betyder, at politikken skal være med til at sikre mindre bureaukrati, et demokratisk medborgerskab, styrke folkeoplysningens lokale forankring og øge tiltrækningskraften overfor nye borgere, virksomheder og turister. Men Politikken har en helt afgørende værdi for de folkeoplysende oplevelser og aktiviteter, der rettes mod borgere, der bor og lever i Syddjurs Kommune. Politikken skal være med til at sætte rammerne for den folkeoplysning, der skaber identitet, involvering, fremdrift, dynamik, udvikling og fællesskab fremadrettet. Politikkens grundlag er både historisk funderet på erfaringer fra Folkeoplysningsudvalgets arbejde samt vedtagne principper for området og visionær i relation til medborgerskab i et nyt dialogbaseret samarbejde med såvel de kommunale afdelinger, som det politiske niveau. Vision Syddjurs Kommunes Folkeoplysningspolitik giver medindflydelse, fremdrift og dynamik samt styrker og understøtter udvikling af foreningsaktiviteter og voksenundervisning, som giver puls og liv samt bidrager til, at kommunen er et godt sted at arbejde, bo og leve - Det gælder både det liv, som udspiller sig helt lokalt i de enkelte mindre bysamfund og det liv, som tiltrækker og styrker bosætningen i Syddjurs Kommune. Visionen for Syddjurs Kommunes Folkeoplysningspolitik udmøntes gennem følgende fokusområder: Natur, kultur, oplysning og folkesundhed Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde herunder både bredde og elite samt værdsættelse af ildsjælene i foreningsarbejdet Voksenundervisning og oplysning i folkeoplysningsforbund og kredse - Uddannelse og læring for livet Understøttelse af tidssvarende og udviklende faciliteter og frivillighed i almindelighed Fællesskab, samarbejde og bred inddragelse samt individualitet og talent udvikling

4 4 of 18 Det ukendte, nye og autonome og årige Udviklingstræk i samfundet For at sikre fortsat udvikling af det mangfoldige folkeoplysningsliv synes det nødvendigt at fokusere på kommunens aktive rolle, som facilitator og medspiller i forhold til at skabe rammerne. Denne aktive medvirken ændrer dog ikke på, at det netop er borgernes deltagelse og engagement, der er hjørnestenen i at sikre et stærkt folkeoplysende miljø i kommunen almindelighed. Aktive bysamfund præges af et bredt, decentralt og varieret foreningsliv og folkeoplysende undervisningsaktiviteter, der henvender sig til alle aldre, forskellige interesser, til kreativitet, livsglæde og erkendelse. Sundhed er højt prioriteret i øjeblikket af alle og i alle sammenhænge, hvilket betyder, at det er et væsentligt udviklingstræk som understøttes gennem blandt andet prioriteringer i Syddjurs Kommunes partnerskabsaftale med DGI, hvor foreningsudvikling er en væsentlig parameter. Mål med politikken Folkeoplysningspolitikken skal opfattes som et oplæg til en løbende dialog med det politiske niveau, afdelinger og brugerne om udviklingen af folkeoplysningsområdet. Syddjurs Kommunes folkeoplysningspolitik skal omsættes i konkrete strategier og handleplaner. Det betyder, at målet for politikken er konkret og forpligtende. Folkeoplysningspolitikken vil for så vidt gælder taloplysninger blive revideret hvert år i november med baggrund i det af byrådet vedtagne budget for kommende år. Strategi 34 i loven indeholder seks områder, som folkeoplysningspolitikken som minimum skal indeholde. I det følgende gennemgås disse seks områder med angivelse af, hvordan området defineres i lovbemærkningerne og derefter de folkeoplysende organisationers anbefalinger og uddybende spørgsmål til overvejelse. 34 stk. 1 pkt. 1 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Det er af stor betydning at flest mulige borgere; børn og voksne skal inspireres til at bevæge sig og at lære mest muligt. Sundhed og læring gælder også aktiv medleven i samfundet, hvor muligheden for personlig udvikling ved deltagelse i fællesskaber og aktiv deltagelse i samfundslivet giver øget velvære. Syddjurs Kommune vil sikre enkle og overskuelige rammer for foreningerne, det betyder, at kommunale tilskudsordninger, skal være synlige og lette at administrere i foreningerne. Kommunen sikrer samtidig hermed med vejledning, information gennem afdelingens medarbejdere som står til rådighed med hjælp og vejledning for foreningerne. Kommunen vil sikre et godt og tæt samspil mellem ildsjæle, foreninger, afdeling og politikere for dermed at synliggøre og påskønne de lokale ildsjæle og deres initiativer blandt andet med tilbud om attraktive muligheder for lederuddannelse og -udvikling.

5 5 of stk. 1 pkt. 2 Rammer for den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, herunder de fysiske rammer Det er Syddjurs Kommunes overordnede mål, at sikre det folkeoplysende område budgetmæssig bevågenhed, så der kan tilvejebringes et passende tilskudsgrundlag, som sikrer både drift og udvikling indefor begge folkeoplysningsområder. Budget 2014 og overslagsår på hovedområder: Område Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Fritidsfaciliteter Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Folkeoplysning Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Folkeoplysning fælles formål FO - rådighedsbeløb Udviklingspuljen - folkeoplysning Voksenundervisning Frivillig foreningsarbejde Lokaletilskud Principper for Aktivitetstilskud, bilag 1. Pricipper for Lokaletilskud, bilag 2. Principper for Lokaletildeling, bilag 3. Retningslinier/vejledning vedr. tilskud til lederudvikling og uddannelser, bilag 4. Tilskud til selvejende haller, Syddjurs Modellen 2014, bilag 5. Driftsaftale vedr. udeanlæg boldbaner mv., bilag 6. Vejledninger, Vedtægter med videre, bilag 8. Syddjurs Kommune vil fortsat øge tilgængeligheden til faciliteterne via internetbaserede bookingsystemer. Pr. 1. januar 2013 har kommunen sikret aftale med foreningssystemet Conventus. Aftalen betyder at foreningerne indtil videre omkostningsfrit kan tilmelde sig systemet, således lokalebooking til selvejende haller og kommunale haller skal benytte systemet. Al kommunikation vil pr. 1. marts 2014 foregå via Fritidsportalen. Brugerne kan få et tydeligt overblik over faciliteter og lokaler, samt at systemet bliver en service for borgerne. De fysiske rammer for udmøntning af politikken har særlig fokus både i forhold til Fastholdelse af eksisterende rammer som etablering af nye. Kommunen vil medvirke til at sikre tidssvarende og alsidige faciliteter i lokalområderne, der tilgodeser aktiviteter inden for idrætten og andre fritidsaktiviteter, herunder også rammer for frivilligt, foreningsbaseret samvær. Kommunale, regionale og statslige faciliteter stilles vederlagsfrit til rådighed jævnfør lovens 23. De organisatoriske rammer skal understøtte de frivilliges engagement og initiativer og ikke mindst i ønsket om at skabe synlighed og tilgængelighed. De rette organisatoriske rammer i forhold til synlighed og tilgængelighed betragtes som en kommunal opgave. Fortsat fremdrift i udmøntning af politikken sker i tæt samarbejde med de lokale aktører i samvirkestrukturen.

6 6 of 18 Den mangfoldighed som i dag eksisterer mellem de forskellige tilbud såvel som indenfor de enkelte tilbud er væsentlig. Der skal være tilbud for bredden, hvilket nødvendiggør tilbud for den smalle målgruppe såvel som for den brede. Mangfoldighed i omfang er i den sammenhæng lige vigtig. Respekten for forskellighed i interessefelter og engagement er bærende i det frivillige arbejde. Der skal være respekt for det mindre arrangement såvel som for det store. Respekten for omgivelser er afgørende. Det gælder såvel de fysiske omgivelser som den sammenhæng, hvori et tilbud indgår. Engagement i initiativer, ideer og tilbud skal prioriteres. Det betyder, at den lokale drivkraft er afgørende for igangsættelse og videreførelse af tilbud. Den fysiske planlægning i Syddjurs Kommune tænkes sammen med Folkeoplysningspolitikken, f.eks. i forhold til udendørs faciliteter til bevægelse, naturlegepladser, samlingssteder mv. Det vil derved være muligt at forbedre tilgængeligheden til etablerede veje og stier med mulighed for motion og friluftsliv og indgå i samarbejde med foreninger og aktive om sundhedsfremmende aktiviteter i naturen - sætte fokus på naturen som oplevelses- og læringssted. 34 stk. 1 pkt. 3 Samspil og sammenhæng mellem den støtteberettigede folkeoplysningsvirksomhed og selvorganiserede grupper og aktiviteter, herunder for så vidt angår de økonomiske rammer for det folkeoplysende udviklingsarbejde Syddjurs Kommune har åbnet for nye målgrupper for den folkeoplysende virksomhed, idet der med kommunens oprettelse af udviklingspuljen skal kunne gives tilskud til udviklingsarbejde i forbindelse med organiseringsformer, initiativer i foreninger eller projekter med et folkeoplysende sigte altså aktiviteter, der ikke nødvendigvis falder inden for den traditionelle opfattelse af folkeoplysende virksomhed og dermed ikke får tilskud efter andre regler i folkeoplysningsloven. Udviklingspuljen i 2014 og overslagsår: Folkeoplysning Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Udviklingspuljen - folkeoplysning Principper for at modtage støtte samt principper for prioriteringer Udviklingspuljen, bilag 7. af Syddjurs Kommune vil animere selvorganiserede grupper til at søge udviklingsmidler og til indgåelse i fællesskab og foreningssammenhænge. Syddjurs Kommune vil gøre en ekstra indsats for at inddrage unge i de frivillighedsbaserede aktiviteter, i demokratiske processer og i deres egen og lokalsamfundenes udvikling. Det er af afgørende betydning, at vi sikrer endnu flere unge indflydelse på såvel eget som lokalsamfundenes udvikling, og vi vil skabe en platform for borgerinddragelse, der kan medvirke til at højne de unges deltagelse i frivillighedsbaserede aktiviteter. Dette skal ske som led i implementeringen af Syddjurs Kommunes Ungdomspolitik. 34 stk. 1 pkt. 4

7 7 of 18 Samspil mellem den folkeoplysende virksomhed og øvrige politikområder, herunder muligheder for indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver Syddjurs Kommune vil understøtte initiativer mod, at der indgås nye og utraditionelle partnerskaber og skabe fleksible rammer for planlægning af undervisningsaktiviteter under folkeoplysningsloven samt være på forkant med at udbygge tilgængeligheden til viden, f.eks. via digitale medier. Synligheden af undervisnings- og læringsmuligheder i kommunen skal udbygges. Målet er at sikre, at det folkeoplysende arbejde inddrages og involveres i alle relevante sammenhænge og skal ses i sammenhæng med andre politikområder. Det gælder eksempelvis: Folkeoplysningspolitikkens sammenhæng med øvrige politikområder som for eksempel kultur, fritid, beskæftigelse, uddannelse, sundhed og forebyggelse, integration og handicap. Syddjurs Kommune vil i samarbejde med blandt andet DGI arbejde med udvikling af partnerskaber mellem foreninger samt oplysningsforbund og det kommunale sundhedsområde omkring genoptræning af for eksempel kronikere med mulighed for efterfølgende fastholdelse i et sundt bevægelsesmiljø. 34 stk. 1 pkt. 5 Afgrænsning af aktiviteter indenfor den folkeoplysende virksomhed i forhold til andre tilgrænsende aktiviteter Folkeoplysningsarbejdet grænser op til en række andre aktivitetsområder, hvorfor spørgsmål om afgrænsning og tilgrænsning er væsentlige. Syddjurs Kommune vil arbejde for og understøtte samarbejde mellem relevante offentlige institutioner via kommunale nøglepersoner; eksempelvis mellem børnepasningsområdet, skole, ældreområdet og frivillige foreninger. Formålet er at tilgodese alle ønsker om mere bevægelse i hverdagen. Syddjurs Kommune understøtter det foreningsbårne, således at udviklingen af foreningerne foregår på et demokratisk nonprofitgrundlag med henblik på at styrke og udvikle de fællesskaber, som fortsat er foreningslivets primære kerneværdi. Kommunens tilskud på området er således bundet op på organiseringsformen, ikke på aktiviteten. 34 stk. 1 pkt. 6 Omfanget og karakteren af brugerinddragelsen af den folkeoplysende virksomhed i kommunen, jf. 35, stk. 1 Der lægges i den nye struktur på folkeoplysningsområdet op til, at brugerinddragelsen vil ske gennem tematiske samråd Idrættens samråd, Folkeoplysningsforbundenes samråd (Folkeoplysningsrådet Syddjurs) udvidet med Det frivillige sociale områdes samråd og Kulturens samråd. I Syddjurs Kommune opfyldes lovens intentioner gennem etablering af flere dialogfora. Samrådene udgøres af de enkelte foreninger/organisationer indenfor henholdsvis idræt - korps med videre, oplysningsforbundene samt kulturen og det frivillige sociale områdes netværk. Syddjurs Kommune ønsker med denne udvidelse af interessent inddragelse at sætte fokus på dialogen med hele det frivillige område i kommunen.

8 8 of 18 Disse netværk opbygges gennem samarbejde i samvirker, som mere specifik inddrager brugerne på delområder af det folkeoplysende foreningsområde. Samrådene oprettes for at sikre involveringen af og dialogen med de enkelte aktører på folkeoplysningsområdet og styrke Udvalget for Plan, udvikling og kulturs indsigt og beslutningsgrundlag. Dialogen og inddragelsen vil ske i henhold til nedenfor skitserede tidsplan. Samrådenes funktion er at være talerør for foreningerne/organisationerne og dermed være en afgørende faktor som rådgiver og samarbejdspartner på folkeoplysningsområdet således, at medejerskab til kommunens politikker og principper på folkeoplysningsområdet sikres. Samrådene har hørings- og udtaleret om: Kommunens folkeoplysningspolitik Kommunens budgetforslag på folkeoplysningsområdet Kommunens tilskudsregler og rammer på folkeoplysningsområdet Samt mulighed for at indstille forslag til prioriteringer af for eksempel budgetanvendelse indenfor området. Udover at være tematisk afgrænsede samråd, vil samrådene samtidig blive overbygning/paraply for en række samvirker for idrætten, kulturelle foreninger, forsamlingshuse, lokalarkiver, børnekultur, spejder/uniformerede korps, selvejende og kommunale haller med flere. Samvirkerne er netværk for foreninger og organisationer med samme mere snævre interesse og vil være den daglige samarbejdspart for afdelingen. For hvert samvirke udarbejdes et sæt vedtægter, og der tages stilling til, om der til samvirket skal knyttes et budget, som samvirket kan disponere. Det endelige antal samvirker vil afhænge af den dialog med foreningerne og organisationerne, der indledes i Godkendelse af samvirker og vedtægter sker på møde i udvalget for Plan, udvikling og kultur. Syddjurs oplysnings model med en opdeling i samvirker, tematiske samråd sikrer en direkte og mere relevant, faglig dialog med brugerne på folkeoplysningsområdet end tilfældet er i dag og dermed sikres brugerne også en mere reel indflydelse på kommunens folkeoplysningspolitik og udmøntning af Folkeoplysningsloven. Sammensætningen af samvirker og samråd fastsættes i dialog med folkeoplysnings- og fritidsområdet i Syddjurs Kommune i foråret Dialogmodel for fritids-/frivillighedsområdet Tid Aktivitet Form Januar marts Møder mellem Udvalget for Plan, udvikling og kultur og samråd på flg. områder: Idræts samråd Kulturens samråd Folkeoplysningsforbundenes samråd Syddjurs Oplysningsråd Det frivillige sociale områdes samråd Forslag til temaer: Status for året der er gået, det kommende år nye udfordringer, nye ideer, udviklingsperspektiver, Møde efter følgende forslag til skabelon : 1. Status (samrådene og de enkelte foreninger/organisationer) 2. Relevante temaer for det kommende år (samråd/foreninger og udvalg). 3. Debat omkring aktuelle temaer.

9 9 of 18 nye samarbejdsprojekter, debat. Januar Årsmøde Frivilligt Socialt Arbejde Den årlige Generalforsamling for frivillige jævnfør 18 i Serviceloven April Frivillighedskonference Den årlige konference for frivillige jævnfør 18 November Årsmøde for Distriktsrådene Tematisk møde med gensidig orientering og afrapportering vedr. årets aktiviteter November Kultur- og Fritidskonference Den årlige konference for aktive på kultur- og fritidsområdet. Inden det årlige møde med udvalget opfordres samrådene og/eller de enkelte foreninger og organisationer til at indsende forslag til emner/spørgsmål, de gerne vil drøfte med Udvalget for Plan, udvikling og kultur - Afdelingen forbereder oplæg på baggrund af henvendelserne. Udover de årlige møder mellem udvalget og folkeoplysningsområdet, har afdelingen løbende dialog og møder med samvirkerne og/eller de enkelte foreninger og organisationer. Ved større arrangementer, temadage m.v. inviteres udvalget til at deltage. Hvis udvalget ønsker det, arrangeres en årlig besigtigelses/besøgstur, hvor udvalgte foreninger/organisationer besøges. Godkendte samvirker pr. 1. januar 2014: AS-SYD aftenskolernes samvirke BSK boldklubbernes samvirke ASK arkivsamvirket SSH samvirket for selvejende haller

10 10 of 18 BILAG Bilag 1 Aktivitetsstøtte. Børn og unge under 25 år Der ydes aktivitetsstøtte (medlemstilskud) til aktiviteter for børn og unge under 25 år, som er tilmeldt folkeregisteret i Syddjurs Kommune. Tilskuddet er p.t. fastsat til max. kr. 150,00 pr. medlem pr. år. Såfremt kontingentet er lavere end dette, er det kontingentet, der afgør tilskuddets størrelse. Hvilke: aktiviteter af folkeoplysende karakter, herunder idé bestemt, politisk og religiøs art er omfattet af tilskudsordningen for børn og unge. Hvem kan søge: Foreninger, godkendt af Syddjurs Kommune, herunder foreninger, der er opdelt i afdelinger med egen ledelse, men ikke er retsligt selvstændige. Ansøgning om aktivitetsstøtte sendes til Tilskuddet udbetales umiddelbart efter indsendelsen. Der kan kun søges en gang årligt. Foreningen er regnskabspligtig og Syddjurs Kommune kan indkalde regnskab med bilag til gennemgang og kontrol. Bilag 2 Lokaletilskud Der kan ydes tilskud til foreninger til egne og lejede lokaler med 65 %, forholdsmæssigt til den del af foreningens medlemmer, der er under 25 år. Tilskud kan ydes til følgende udgifter: Egne lokaler: Renter af prioritetsgæld Skatter, afgifter, og forsikringer vedrørende ejendommen Udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning og rengøring Der fradrages for leje- og fremlejeindtægt Lejede lokaler: Det aftalte lejebeløb Udgifter til almindelig vedligeholdelse samt til opvarmning, belysning og rengøring Der fradrages for leje- og fremlejeindtægt Syddjurs Kommune kan, men er ikke forpligtet til at, yde tilskud til følgende: Nye foreninger Nye lokaler Udvidet aktivitet Ombygning og udvidelse af eksisterende lokaler.

11 11 of 18 Administration: Ansøgning med budgetskema for det kommende år indsendes inden 1. november. Tilskud for kommende år meddeles i januar. Senest den 31. januar indsendes regnskab dokumenteret med bilag for faktiske lokaleudgifter i foregående år. Såfremt der er udbetalt for meget/for lidt i foregående år vil dette blive reguleret i forbindelse med kommende rateudbetaling. Rideklubber: Jf. Folkeoplysningsloven ydes der alene tilskud til de udgifter, der knytter sig til ridehallen. Halleje Bygningsforsikring El, vand og varme Rengøring Fornøden tilsyn i begrænset omfang Bilag 3 Principper for Lokaletildeling lokaler på skoler/ faciliteter Kommunale Udlån af ledige, offentlige lokaler til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af lokaler prioriteres godkendte foreninger først. Syddjurs Kommune udlåner derudover også lokaler til øvrige foreninger og sammenslutninger, der udøver folkeoplysende virksomhed. Foreningen kan låne et lokale, hvis: Lokalet anses for egnet til det ansøgte formål Benyttelsen er forenelig med lokalets primære anvendelse Arrangementet ikke har privat karakter En myndig person påtager sig ansvar for, at lokalet afleveres i samme stand, som det modtages, og påtager sig eventuelt erstatningsansvar Den ansvarlige person - i tilfælde af krav om betaling af leje - erklærer sig indforstået med at betale det forlangte beløb Foreningen til enhver tid er indforstået med at aflevere erklæring om indhentelse af børneattest (godkendte folkeoplysende foreninger afleverer årligt erklæring om indhentelse af børneattest, hvis de modtager tilskud eller får anvist lokaler) Benyttelsen afsluttes senest alle hverdage kl med mindre andet er aftalt. 1. Anvisning af lokaler I henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser anvises til den frie folkeoplysende virksomhed egnede ledige lokaler, som tilhører kommunen eller er beliggende i denne. Lokaler mindre end 150 m2 stilles vederlagsfrit til rådighed og ved brug af sale større end 150 m2 opkræves brugeren timegebyr. (se takst på Anvisning sker efter følgende prioritering Hverdage kl : Gymnastiksale og øvrige lokaler 1) Kommunale institutioner (børn og unge) a) Skoler b) Øvrige

12 12 of 18 2) Alle øvrige foreninger skal i dette tidsrum ansøge direkte til skolen/faciliteten via Conventus. Hverdage kl : Gymnastiksale og øvrige lokaler 1) Kommunale institutioner (børn og unge) 2) Foreningsaktiviteter for børn og unge 3) Foreningsaktiviteter for voksne 4) Øvrige Lørdag, søndag og helligdage efter aftale med den pågældende skole/facilitet (se afsnit 5) 2. Benyttelse af offentlige lokaler. Benyttelse af lokaler mindre end 150 m2 efter denne ordning er i princippet vederlagsfri for kommunale institutioner og foreninger hjemmehørende i Syddjurs Kommune, når følgende betingelser er opfyldt: Arrangementet må ikke være kommercielt Til arrangementet må der ikke opkræves entré Foreningen forestår selv tilsyn og oprydning, så lokalerne afleveres i samme stand som de er modtaget, herunder aftales lokalt vedr. rengøring Betaling for benyttelse. Hvis der anvises lokaler til: Entrégivende arrangementer Private/selvejende institutioner Foreninger, der ikke er hjemmehørende i Syddjurs Kommune opkræves et lejebeløb som kompensation for udgifter til varme, el og vand, for slitage af bygninger og udstyr samt for rengøring og eventuel pedelbistand eller lignende udgifter, som påføres skolen/faciliteten som følge af udlånet, beløbet tilfalder skolen/faciliteten Ved overnatningsarrangementer, der ikke er omfattet af anvisningsforpligtelsen i henhold til Folkeoplysningsloven, opkræves et beløb til dækning af udgifterne (se afsnit 5) 3. Ordensregler Brugerne skal følge de ordensregler og myndighedskrav, der er fastlagt for de lokaler, der anvises. Den ansvarlige for lokaleudlånet skal gøres bekendt med disse regler i forbindelse med udlånet. For så vidt angår inventar og udstyr, kan låneren benytte, hvad der forefindes i lokalet med de undtagelser, som den pågældende skole/facilitet måtte finde fornødne af hensyn til inventarets og udstyrets primære anvendelse. Der kan forespørges på ekstraordinært udstyr hos skolen/faciliteten. Alle lokaler er omfattet af Syddjurs Kommunes rygepolitik. Øl, vin og spiritus må ikke indtages i de lånte lokaler uden særlig tilladelse. Tilladelse skal gives af den pågældende skole/facilitet. 4. Procedure for booking og brug af lokaler Al forespørgsel på booking foregår direkte til skolerne/faciliteterne. Sæsonudlån: Ved ansøgning om lokaleudlån, der strækker sig over en hel sæson, er ansøgningsfristen 15. maj forud for sæsonstart. Fordeling af timer til folkeoplysende virksomhed sker, når antallet af timer til offentlig brug er fastlagt. Denne fordeling sker i samarbejde mellem den pågældende skole/facilitet og de ansøgende foreninger. Sæsonen strækker sig fra 1. september til 30. april med mindre andet er aftalt. Skal et lokale i den periode, hvori det er anvist til folkeoplysende virksomhed, undtagelsesvis benyttes til dets primære brug, skal den pågældende skole/facilitet så vidt muligt senest 2 uger før varsle det til den forening, der har fået lokalet stillet til rådighed, der tilstræbes at finde andet lokale. Enkeltstående udlån:

13 13 of 18 Der er løbende mulighed for via Conventus at søge om lån af ledige lokaler, efter at den årlige lokalefordeling af sæsonen er foretaget. Ansøgning om lån af et lokale foretages mindst en måned før tidspunktet for lånet. Udlån af lokaler i skoleferier: Som udgangspunkt holdes der lukket i skolernes ferier (i forbindelse med sommerferien er der ligeledes lukket ugen før og ugen efter). Særlige aftaler i ferier skal ske med den pågældende skole. For enkeltstående udlån af lokaler i skoleferierne, skal ansøgning fremsendes mindst en måned før feriens start til skolens/facilitetens afgørelse. Adgang til lokaler: Den pågældende skole/lokalitet har ansvaret for tilgængeligheden til de anviste lokaler. Anvisning af lokaler varetages af den pågældende skole/faciliteten. Se NemForening. Afmelding af tildelte lokaler: Afmelding af bookede lokaler skal ske senest én måned før lokalet skal anvendes af hensyn til skolen/faciliteten og øvrige brugere. Ved senere afmelding opkræves gebyr der altid. 5. Betaling/opkrævning Ved benyttelse af sale større end 150 m2 opkræver kommunen kr. 50,- pr. time jævnfør skolens/facilitetens indberetning til kommunen Ved tilkald af pedelbistand udenfor skolens/facilitetens åbningstid opkræves brugeren kr. 475,- pr. time af det pågældende sted, beløbet tilfalder skolen/faciliteten Ved arrangementer med overnatning opkræver skolen/faciliteten kr. 20,- pr. deltager, beløbet tilfalder skolen/faciliteten 6. Misligholdelse Udelukkelse: Den pågældende skole/facilitet samt Syddjurs Kommune kan efter varsel udelukke lånere, såfremt gældende aftaler ikke overholdes. Erstatning: Den pågældende skole/facilitet fastsætter eventuel erstatning for skader forvoldt af låneren. Eventuel erstatning opkræves af den pågældende skole/facilitet. Ved eventuelt erstatningskrav er det den enkelte låner/brugers ansvarsforsikring, som eventuelt kan dække skaden alternativt er den enkelte forening, det vil sige låneren, der drages til ansvar. Retningslinjerne har virkning fra den 1. august Vedtaget af Syddjurs Kommune, Udvalget for Plan, udvikling og kultur. Bilag 4 Retningslinier/vejledning vedr. ansøgning om tilskud til lederudvikling og uddannelser Tilskud ydes til kurser og uddannelser indenfor det frivillige foreningsarbejde med 75 % af kursusafgiften, max. kr pr. deltager pr. år. Der vil i særlige tilfælde, hvor for eksempel kursustilrettelæggelsen er koncentreret og/eller efter

14 14 of 18 begrundet ansøgning kunne dispenseres fra det årlige maksimale tilskudsbeløb pr. deltager. Der skal søges inden kursets start. Når kurset har været afholdt indsendes dokumentation for betaling og refusion udbetales. Befordring, billigste offentlige transportmiddel skal benyttes. Køres der i egen bil refunderes udgiften med et beløb svarende til antal km. x statens laveste takst. Der ydes ikke tilskud til Interne kurser, kurser i udlandet, forplejning der ikke er indeholdt i kursusprisen, højere videregående uddannelser, kurser som andre har ydet tilskud til, lederudviklingsaktiviteter i egen forening, samt aktiviteter i forbindelse med årsmøder og lignende, hvor lederudvikling ikke er det primære formål. Der søges på ansøgningsskema med angivelse af følgende oplysninger: 1. Kursets navn og foreningens formål med aktiviteten 2. Deltagerens navn 3. Angivelse af, om kurset er for trænere og instruktører eller bestyrelses-, udvalgs- og arbejdsgruppemedlemmer 4. Kursusdato 5. Dokumentation for kursets afholdelse Ansøgningerne skal vedrøre indeværende år og skal indsendes senest den 1. december. For sent indkomne ansøgninger vil ikke blive behandlet. Bevilgede ansøgninger, hvor dokumentation for betaling af kurset ikke er indsendt inden den 1. december, vil ikke blive udbetalt. Bilag 5 Syddjurs Modellen 2014 tilskud til selvejende haller Bilag 6 Driftsaftale vedr. udeanlæg boldbaner mv. Bilag 7. Udviklingspuljen Folkeoplysningsudvalget har afsat en særlig pulje til udviklingstiltag inden for folkeoplysningens område. Der kan ydes tilskud til følgende formål: Nye initiativer med folkeoplysende formål Udviklingsarbejde Enkeltstående projekter Amatørkulturelle aktiviteter

15 15 of 18 Folkeoplysnede aktiviteter for børn og unge, der ikke tiltrækkes af øvrige tilbud Samlingssteder med folkeoplysning som hovedformål Virksomhed af tværgående aktivitet Der er ikke begrænsninger i muligheder for ansøgning, men Syddjurs Kommune vil prioritere det nye det uvante det tværgående Ansøgninger sendes til Bilag 8. Principper vedr. Hovedområde 1. Inden for Folkeoplysningsloven og de i medfør heraf udstedte bekendtgørelser, træffer den enkelte forening beslutning om deltagerbetalingen, om ansættelse og afskedigelse af ledere, lærere og andre medarbejdere, om valg af emner og tilrettelæggelsesform, om andre aktiviteter, om kursuslængde og om antallet af deltagere på det enkelte hold. Tilskud: Kommunalbestyrelsen fastsætter og fordeler årligt en beløbsramme til den folkeoplysende voksenundervisning. Tilskud beregnes ud fra/ydes på grundlag af aftenskolens afholdte lønudgifter i året forud for tilskudsåret. Det beløb, der er afsat på budgettet til formålet, fordeles forholdsmæssigt mellem de godkendte ansøgende aftenskoleforeninger. Nye aftenskoler kan bevilges kr til opstart, tilskuddet bevilges af udviklingspuljen. Bevilgede tilskud udbetales kvartalsvis forud i fire lige store rater excl. 10 % puljen. Aftenskoler, for hvem Syddjurs Kommune afholder lønudgifter, skal indbetale den andel af deltagerbetalingen, som holdene vedrører samtidig med at holdet indberettes til administrationen. Såfremt dette ikke respekteres, udbetales der ikke løn. Folkeoplysning Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Voksenundervisning Øvrige tilskud - Administration Regnskabsafslutning: I forbindelse med regnskabsafslutning skal ikke forbrugte tilskudstilsagn tilbagebetales. De tilskud der tilbagebetales indgår i budgettet og er indeholdt i årets samlede mindreforbrug til folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter. Årets mindreforbrug overføres til anvendelse efterfølgende år som restmidler til udbetaling efter ansøgning. Restmidlerne fordeles forholdsmæssigt efter det præsterede antal undervisningtimer.

16 16 of 18 Tilskudsbrøker Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ydes supplerende tilskud til udgifter til aflønning med videre af ledere og lærere inden for den folkeoplysende voksenundervisning for deltagere med handicap i relation til undervisningen i et konkret emne. Der fastsættes følgende tilskudsbrøker: Almindelig undervisning og foredrag: 1/3 Undervisning for voksne handicappede: 8/9 Instrumentalundervisning (små hold): 5/7 Kompenserende specialundervisning Syddjurs Kommune har indgået et samarbejde med FOF Djursland vedr. varetagelse af undervisningsopgaven jævnfør nedenstående. Uddrag af Driftsoverenskomst mellem Syddjurs Kommune og FOF Djursland om varetagelse af specialundervisningen for voksne med bevæge handicap. Driftsoverenskomsten træder i kraft 1. januar 2013 med udløb den 30. juni Denne aftale genforhandles vedr senest den 30. juni Syddjurs Kommune sikrer gennem denne aftale, at personer med fysiske eller psykiske handicap, der er tilmeldt folkeregistret i Syddjurs Kommune, kan tilbydes kompenserende specialundervisning. Målet med undervisningen er gennem teknikker og øvelser at mindske eller afhjælpe handicappets virkninger for mennesker med fysiske eller psykiske handicap. Undervisningen er ikke et mål i sig selv, men et middel til at fremme den handicappedes mulighed for aktiv deltagelse i samfundslivet. FOF er endvidere ansvarlig for, at al kompenserende specialundervisning finansieret af Syddjurs Kommune foregår i Syddjurs og alene er for borgere bosat i Syddjurs Kommune. Folkeoplysning Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kompenserende Voksenuv Bilag 9 Forenings - og vedtægtsvejledning. Kom godt i gang For at oprette en forening skal du lave et sæt vedtægter for foreningen. Vedtægterne beskriver foreningens aftaler om formål og spilleregler for medlemmerne. Det er vigtigt, at vedtægterne er lavet omhyggeligt, for de vil som regel være det eneste man har at rette sig efter, hvis der opstår uenighed i foreningen. Derfor skal man diskutere emnerne godt igennem, så man er sikker på, at det, der bliver vedtægterne, også er det, som flest mulige er enige i. Vedtægterne bliver også kaldt foreningens demokratiske spilleregler. Vedtægterne fortæller, hvordan det enkelte medlem har/kan få indflydelse på foreningens beslutninger og dagligdag. For at blive en godkendt forening under Folkeoplysningsloven i Syddjurs Kommune, skal foreningens vedtægter godkendes af kommunen.

17 17 of 18 Du skal bruge et ansøgningsskema til brug ved ansøgning om godkendelse som forening under Folkeoplysningsloven. Forslag til Vedtægter: Nedenfor er oplistet retningslinjer for vedtægtspunkter og centrale spørgsmål, som er givende at diskutere og besvare. 1. Navn og hjemsted. Hvad er foreningens navn, og hvor hører den hjemme (Kommune/by/bygning)? 2. Formål. Hvad er det I vil lave i jeres forening? Hvilken type aktiviteter? Hvad lægger I vægt på?, hvad vil I evt. styrke? F.eks. Børne- og ungearbejde, fællesskabet i lokalsamfundet eller lign. Jo mere snævert formålet defineres, jo mere skal man som regel være opmærksom på, om foreningens aktiviteter dækkes af foreningens formål. I formålsbestemmelsen kan også indsættes etiske regler for foreningen. Eks. fremme af en sund ungdomskultur etc. For at være berettiget til tilskud efter Folkeoplysningsloven og lokaleanvisning, kræves, at formålet er almennyttigt. Det vil sige, at foreningens virksomhed ikke må være erhvervsmæssig eller på anden måde have et økonomisk formål. For at være berettiget til tilskud efter Folkeoplysningsloven og lokaleanvisning, kræves ligeledes at foreningens formål er at udbyde aktiviteter i form af idræt eller idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde. (se foreningsvejledning) 3. Medlemskab af hovedorganisation. Skal foreningen være medlem af en anden organisation? Eks. DGI (Danske Gymnastik og Idrætsforeninger) eller Danmarks Idrætsforbund, DATS (Dansk amatørteatersamvirke). 4. Medlemskredsen. Hvem kan være medlem af foreningen? Skal et medlem kunne blive ekskluderet/udelukket? Hvad skal der til for, at et medlem bliver udelukket? Hvem beslutter at et medlem skal ekskluderes? Kan medlemmer anke en beslutning om udelukkelse? For at være berettiget til tilskud efter Folkeoplysningsloven og lokaleanvisning kræves, at foreningen er åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål. Kun hvis der er særlige forhold der gør sig gældende, kan kravet om åben for alle fraviges. 5. Kontingent Hvem bestemmer, hvor meget man skal betale for at være medlem af foreningen? Og hvor tit skal kontingentet betales? Hvem bestemmer, hvor meget man skal betale for at være medlem af foreningen? For at være berettiget til tilskud efter Folkeoplysningsloven og lokaleanvisning, kræves at der er knyttet en deltagerbetaling til aktiviteten og foreningen består af mindst 5 betalende og aktive medlemmer. 6. Regnskabet For hvilken periode, opgøres regnskabet? Hvem fører regnskabet og hvem reviderer det? Hvordan vælges revisor? 7. Generalforsamlingen Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed og består af alle medlemmerne Hvor tit og hvornår afholdes generalforsamlingen? Hvor lang tid i forvejen skal der indkaldes til generalforsamling og hvor skal man kunne læse indkaldelsen? Hvordan får man behandlet et forslag /en ide på generalforsamlingen? Hvem har stemmeret? For at være berettiget til tilskud efter folkeoplysningsloven og lokaleanvisning, kræves at alle medlemmer som udgangspunkt har stemmeret. Stemmeretten kan evt. for personer under 18 år udøves af forældrene. Hvem kan blive valgt til bestyrelsen og andet? Hvad er dagsordenen for generalforsamlingen? 8. Ekstraordinær generalforsamling. Hvem kan bestemme, at der skal være en ekstraordinær generalforsamling? Hvem kan indkalde? Hvordan bliver der indkaldt?

18 18 of Bestyrelsen (Den daglige ledelse). Hvem kan vælges til bestyrelsen? Hvordan vælges de personer, der sidder i bestyrelsen? Hvor lang periode er bestyrelsesmedlemmerne valgt for? Vælges der suppleanter for bestyrelse? Hvordan og hvornår finder man ud af hvem, der skal have hvilke poster i bestyrelsen? 10. Udvalg. Skal der være udvalg, som varetager bestemte aktiviteter? Hvordan vælges udvalgene? Hvordan vil man lave en forbindelse mellem bestyrelsen og udvalg? 11. Tegningsregler. Hvem kan købe ind og lave aftaler på foreningens vegne? Hvem opretter CVRnr og NemKonto? (OBS: For at kunne tegne foreningen skal man være myndig mindst 18 år). 12. Vedtægtsændringer. Skal forslag om vedtægtsændringer bekendtgøres på en særlig måde? Hvordan får alle medlemmerne at vide, at deres forenings spilleregler måske vil blive ændret. Hvem kan beslutte, at vedtægterne skal ændres? Da vedtægterne er foreningens spilleregler kan ikke, hvem som helst ændre vedtægterne. Det er typisk en vis brøkdel af medlemmerne eller dem der stemmer, der kan ændre vedtægterne. 13. Foreningens opløsning. Hvornår kan man nedlægge en forening? Hvem kan beslutte at foreningen skal nedlægges? Dette er en beslutning som medlemmer skal have særlig mulighed for at stoppe. Hvad skal de penge, redskaber, bygninger og andre aktiviteter der er i overskud, bruges til? For at være berettiget til tilskud efter Folkeoplysningsloven og lokaleanvisning, kræves at overskuddet går til almennyttigt formål eks. børne- og ungdomsarbejde eller lign. i Syddjurs Kommune. Yderligere oplysninger: Kontakt Kulturafdelingen. Oprettelse af CVR nummer og NemKonto Alle foreninger skal have et CVR-nummer samt en NemKonto, hvis den modtager betalinger herunder tilskud fra en offentlig myndighed. Foreningen kan gratis registrere sig online og få et CVR-nummer hos Erhversog Selskabsstyrelsen. Når du modtager CVR-nummeret skal du kontakte dit pengeinstitut, som indberetter foreningskontoen som NemKonto. Herefter skal du oplyse CVRnummeret til kulturafdelingen, som skal bruge dette til udbetaling af tilskud. Kulturafdelingen februar 2014.

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2015 Indholdsfortegnelse Folkeoplysende foreninger... 3 Børneattester... 4 Medlemstilskud... 4 Åbne klubber... 5 Lokaletilskud... 5 Lokaletilskud til Fitness-foreninger...6

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Forord Idræts- og fritidspolitikkens tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

Foreningsarbejdet 2014

Foreningsarbejdet 2014 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsarbejdet 2014... 3 Folkeoplysende foreninger... 4 Børneattester... 5 Medlemstilskud... 5 Åbne klubber...6 Lokaletilskud...6 Lokaletilskud

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 Byråd & Kultur Kulturafdelingen Kultur og Fritidscentret Den 23. november 2005 I:\\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION af LOKALEREGULATIVET Regulativ for benyttelse af kommunale

Læs mere

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem.

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. GENERELLE LOKALEANVISNINGSREGLER Kommunale lokaler Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. Følgende

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013 Folkeoplysningspolitik Indhold Borgmesteren.... 3 Kulturudvalgsformanden.... 4 Indledning... 5 Rammer og afgrænsning... 5 Målsætninger....6 Brugerinddragelse...

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst 1 af 8 10-08-2011 09:42 LBK nr 854 af 11/07/2011 Gældende (Folkeoplysningsloven) Offentliggørelsesdato: 19-07-2011 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og rammer for

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilskudsordning for Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune Kontaktpersoner i Kultur, Plan og Fritid Else G. Andersen Lise Aslak

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Regler for tilskud 1 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER 3 Formål. 3 Betingelser.. 4 Særlige bestemmelser.. 4 Ansøgning 4 Regnskab og revision 4 Ansøgningsfrister 4

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Folkeoplysende voksenundervisning Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Indhold Frivillighedspolitikken rammer og vilkår... 3 Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning... 4 Formål... 4 Betingelser

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Fredensborg Reglerne er regelsættet for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Fredensborg Kommune. Denne folder oplyser om tilskudsmuligheder

Læs mere

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende 34 gælder først fuldt ud fra 1. januar 2012, jf. 2 i lov nr. 574 af 7. juni 2011.

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende 34 gælder først fuldt ud fra 1. januar 2012, jf. 2 i lov nr. 574 af 7. juni 2011. LBK nr 854 af 11/07/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2015 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Uddannelsesstyrelsen, j. nr. 188.14H.261 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 Lokaletildelingen Lån foregår af på kommunale grundlag af Fredensborg Kommunes lokaler gældende regler for lokaleudlån. til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 3. udgave februar 2012, redaktionelt tilrettet.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1 FORMÅL Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter, der primært giver børn og unge under 25 år mulighed for at deltage

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet

TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet Indholdsfortegnelse Forord Er jeres forening tilskudsberettiget? Før I går i gang Medlemstilskud Aktivitetstilskud Kursus- og uddannelsestilskud Materialetilskud

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

Faaborg-MidtfynOrdningen

Faaborg-MidtfynOrdningen Faaborg-MidtfynOrdningen Indholdsfortegnelse Formål...3 Hvem kan få støtte?... 3 Begrænsninger... 3 Ansvar... 3 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I)...4 Formål... 4 Krav til den folkeoplysende

Læs mere

Den frie folkeoplysende virksomhed. Kapitel 1 Formål og rammer for den frie folkeoplysende virksomhed

Den frie folkeoplysende virksomhed. Kapitel 1 Formål og rammer for den frie folkeoplysende virksomhed Lederhåndbog side 2.1.1 Teknisk sammenskrivning af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)

Læs mere

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

VEJLEDNING TIL "Ansøgning om godkendelse som forening" Folkeoplysende voksenundervisning.

VEJLEDNING TIL Ansøgning om godkendelse som forening Folkeoplysende voksenundervisning. Foreninger, hvis hovedformål er at drive folkeoplysende voksenundervisning, skal have en bestyrelse på mindst 5 medlemmer samt vedtægter med et formuleret formål. Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER Medlemstilskud Der afsættes hvert år en pulje til medlemstilskud til børn og unge 0-24 år. Folkeoplysningsudvalget fastsætter hvert

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

I. Folkeoplysende voksenundervisning

I. Folkeoplysende voksenundervisning Sendes senest den 27. maj 2009 til 2008 UNI-C Statistik & Analyse Vermundsgade 5 2100 København Ø Kommunens navn og adresse Kommunenr.: Kommunenavn: Statistikoplysninger vedrørende lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2007. Folkeoplysningsudvalget. Referat. Onsdag den 5. december 2007. kl. 16.30-18.00

Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2007. Folkeoplysningsudvalget. Referat. Onsdag den 5. december 2007. kl. 16.30-18.00 Sønderborg Kommune Folkeoplysningsudvalget Referat Onsdag den 5. december 2007 kl. 16.30-18.00 Lokale: Mødelokale i Kultur og Fritid, Rådhustorvet 5, 2. sal Kl. 18.00 inviteres til julefrokost på Brøggeriet,

Læs mere

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED STRUER KOMMUNE 2011 1. udgave Det må du Det kan du Sådan gør du Her henvender du dig Efter reglerne fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning, ministerielle

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1. januar 2014 Indhold Hvad er Frederikshavner Ordningen? 4 Hvem kan få tilskud? 5 Forudsætninger for at modtage tilskud 5 Generelt 5 Begrænsninger 6 Børneattester 6 Hvad kan

Læs mere

RANDERSORDNINGEN 2012

RANDERSORDNINGEN 2012 RANDERSORDNINGEN 2012 Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud,

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Forslag til revideret regelsæt

Forslag til revideret regelsæt Forslag til revideret regelsæt Titel: Fredensborg Reglerne for aftenskoler - regelsæt for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Fredensborg Kommune Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...

Læs mere