J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten"

Transkript

1 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den m betegnes som fejibehæftet. Det er nævnets afgørelse, at beskikket bygningssagkyndig tildeles en ptale for fejl i en tilstandsrapport. Sagsfremstilling: Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 29. oktober har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 11. januar 2013 Kontrolrapporten er udarbejdet af syns- og skønsmand og afsluttet den 11. januar 2013 Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssag kyndige har behandlet sagen p møde den 11. februar med bisidder havde foretræde under nævnets behandling af sagen og fremkom med bemærkninger i det væsentlige jf. vedhæftede bilag. Begrundelse: Det er nævnets vurdering, at de enkelte fejlangivelser i kontrolrapporten bortset fra nedenstående er veldokumenterede, og at at vejningen er foretaget i overensstemmelse med den vejledende vægtskala for alvoren af fejl i tilstandsrapporter, samt hidtidig praksis i den tekniske revision. Nævnet har revurderet følgende fejlangivelser: Under punkt 1.1 frafaldes fejlangivelsen A3, da det ikke findes godtgjort, at den nedgledne tagsten var visuelt tilgængelig for den bygningssagkyndige. Under punkt 1.15 reduceres vægten A4 til A3, da den tidligere tilstandsrapport, der er lagt til grund for skærpelsen fra A3 til A4, er mere end 6 r gammel. Under punkt 1.16 frafaldes fejlangivelsen A3, da de udlagte brædder ikke vurderes udgøre en betryggende gangbro. Under punkt 3.1 reduceres vægten A4 til A3, da den tidligere tilstandsrapport, der er lagt til grund for skærpelsen fra A3 til A4, er mere end 6 r gammel. Under punkt 7.2 frafaldes fejlangivelsen Al, da sporene efter borebiller vurderes tilstrækkeligt stedfæstet. Under punkt 8.2 reduceres vægten A4 til A3, da den tidligere tilstandsrapport, der er lagt til grund for skærpelsen fra A3 til A4, er mere end 6 r gammel. Under punkt 11.2 frafaldes fejlangivelsen Al, da revnen i ovnstenen vurderes uden betydning. Nævnets revurdering at ovenstående fejlangivelser ændrer ikke ved nævnets samlede vurdering at tilstandsrapporten som fejibehæftet, og den kan dermed være misvisende for brugere, der disponerer i tillid til, at de anførte oplysninger er fyldestgørende. Der foreligger ikke p nuværende tidspunkt andre oplysninger, som efter nævnets vurdering kan påvirke konklusionen.

2 Karakterfordeling Atypiske L T EKN S RE S IQkI AF T LSTA DSRAPPORTEN L WSCIPLINÆR. OG I I V I I P1 I P1 r FOR BESIKFEDE BYGNINGSSÅGKVNDIOE Fors i de Revisionsove rsigt KontroIeftersy Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til [ karakterer 22. februar 2013 Påtale 21. februar 2016 i Stikprøve 22. september 2010 Acceptabel Få skader 7. januar 2009 Godkendt 13. maj 2008 Godkendt Kontaktoplysninger I Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd I Ja ig (BS) Syns-og [ Ja skønsmand Ii Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et Ejendommen Navn Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ejer F - E / Ejendommens beliggenhed Billedtekst Bygning A, beboelse Oversigtsbilleder 2. marts :24 Sagen lukket

3 Bygning B, garage Bygning C, legehus Bygning D, legehus Sagsfo ri øb Dato Tid Sagsbehandling Bemærkninger 02-jul-12 13:53 Udtrukket til kontrol ScanJourjournalnr. 02-jul-12 13:53 Bygningssagkyndig er tildelt syn- og skønsmand til kontrol 07-nov-12 15:19 Syn- og skønsmand har erklæret sig habil Habilitetserklæring fra heu 2. marts Sagen lukket 2

4 07-nov-12 15:19 Syn- og skønsmand har udvalgt en tilstandsrapport til kontrol 12-nov-12 09:00 Kontrolbesøg udført af Syn- og skønsmand 17-nov-12 09:32 Kontrolrapport udarbejdet 22-nov-12 18:16 Kontrolrapport udarbejdet 29-nov-12 14:29 Høring iværksat 10-dec-12 20:16 Søgt ny deadline: 20. dec dec-12 07:43 Ny deadline for BS kommentar: 20. dec dec-12 21:56 Bygningssagkyndig kommenteret høring 04-jan-13 18:39 Syn- og skønsmand kommenteret høringssvar 09-jan-i 3 11:05 Syn- og skønsmand kommenteret høringssvar 14-jan-13 13:54 Kontrolrapport godkendt af NS 14-jan-13 15:13 Indstilling til nævn 06-feb-13 14:32 Indkaldelse til nævnsmøde 22-feb-13 15:08 Sagen lukket af Nævnssekretariatet Indledning Tilstandsrapport for ejendommen Indrapporteret Ejendommen besigtiget Følgende materiale forelå BBR Tidligere tilstandsrapport I- nr. Energimærke 1 Andre bygningsoplysninger Der forelå forsikringspolice ved besigtigelsen. Byg ningsbeskrivelse Boligtype Hustype Ej end om men Tagets restlevetid Note Enfamilieshus Murermesterhus/Bedre Byggeskik Tilbygning med taghældning Ifølge huseftersynsordningens tabel for restlevetider, kan taget forventes at holde 10 år eller længere. Tabelopslag for tagets restlevetid er baseret på tagbelægningen Nr Bygn Anvendelse Ar Etager ud over Bebygget areal Bebygget areal Udnyttet tagetage Brutto etage areal Brutto etage areal kælder og m2 total m2 kælder m2 m2 bolig m2 erhverv tagetage i A Beboelse 1929 i B Garage C Legehus Legehus 0 i marts :24 Sagen lukket 3

5 Skunkrum Bygningerne BemærknInger 1. Bygningsdele der er Nej gjort utilgængelige? 2. Bygningsdele, der Ja: A - er ikke besigtiget pga. manglende adgangsforhold. Tagrum er kun besigtiget fra lem ikke kunne besigtiges? pga. manglende gangbro i tagrummet. Tag er kun besigtiget fra terræn og altan pga. for stor højde. 3. Bemærkninger til Ja: A - Eventuelle synligt punkterede eller revnede termoruder fremgår af rapporten. Da vejrforhold og termoruder? snavs kan gøre det vanskeligt at konstatere om en rude er punkteret, tages der forbehold for yderligere punkterede ruder. 4. Fravalg af sekundære Ja: CD - bygninger? 5. Afvigelser fra BBR? Nej C og D er ikke medtaget i rapporten pga. ringe byggeteknisk værdi. 2. marts :24 Sagen lukket 4

6 Bygning A (Beboelse - 120m2) 2. marts :24 Sagen lukket 5

7 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning A 1.1 Tagbelægning/rygning Fejlangivelse Ingen bemærkninger A3 Beskrivelse at skade/mangel: Tagsten på nordsiden ved kvist har løsnet sig og er gledet ned i tagrende. Note: Har karakteren K3, da der er fare for nedfald at tagsten samt nedbrydning af lægteunderlag. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet af BS Genereret lie-nr Kontrolrapport status Side 2. marts :24 Sagen lukket 6

8 Bygningssagkyndig 0 Den løse tagsten er ikke registeret og beskrevet da den, på grund af stor højde, ikke er fundet. Kan da også være usikker på om skaden var til stede på besigtigelstidspunktet. Jeg har fortaget besigtigelsen fra ejendommens terræn samt off. vej (foran huset) bla. vha, kikkert. Dette forbeholde er ligeledes beskrevet i pkt. 2 i Bemærkningsdelen på side 6. Ved kontroleftersynet fandt revisor denne skade ved at fortage eftersyn fra nabogrund. Jeg fortager normalt ikke inspektion fra 3. mands grund, mest for at undgå problemer med nabo. Det kan ikke forventes at vi fortager besigtigelser i nabohaver mv. Sælger genmonterede tagstenen umiddelbart efter vi kom ind. 2. marts :24 Sagen lukket 7

9 - A3 Kontrolrapporten er udarbejdet 15 dage efter besigtigelse af BS og det skønnes at skaden har været tilstede på besigtigelsestidspunktet, da lægte er mørkfarvet af fugt. Bygningen kunne med lethed besigtiges fra vej til parkeringsplads for naboejendommen, vejen er uden bom eller afspærring. På baggrund af at skaden skønnes at have været der gennen længere tid og da der er uhindret adgang til besigtigelse aftaget fra vej på nabogrund fastholdes fejlangivelsen. 1.8 Spærog lægter Ingen bemærkninger 2. marts :24 Sagen lukket 8

10 men Fejlangivelse A4 Beskrivelse at skade/mangel: Tagkonstruktionen, spær og bjælker, har områder med tegn på angreb at trænedbrydende insekter. Det kan ikke umiddelbart afgøres om angrebet er aktiv. Eventuelle aktive angreb bør bekæmpes med egnet middel. Karakter: Kl Bygningssagkyndig Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet at BS. Er tidligere beskrevet i tilstandsrapport fra 2002 med karakteren Kl Korrekt at der er borebilleangreb - efter 85 år er det ret normalt. Der er ingen risiko for konstruktionen, så en karakter Kl er rigtig, men med et andet pointtal. Uddrag for Håndbogen 4.01: Bygningsgennemgangen har til formå at afk(are, i hvilket omfang den gennegåede bygnings fysiske tilstand er ringere end tilstanden af tilsvarende intakte bygninger af samme alder Derfor bør denne skadestype slet ikke nævnes i rapporten. Al 2. marts :24 Sagen lukket 9

11 Insektangreb I håndbogen under afsnit 4.01 bliver det understreget sidst afsnittet at selv om et A4 skadesforhold er forventelig, så er det stadigvæk en skade der skal registreres. I håndbogen under afsnit står der bl.a. under opmærksomhedspunkter Tagrum - i trækonstruktioner. Med hensyn til fejlens niveauplacering er pointtallet som udgangspunkt lagt på det midterste trin A3. Herefter justeres niveauet op da der er tale om en skade der har været nævnt i tidligere rapport. Skadeangivelsen_og_pointtallet_fastholdes Kl: Undertag har mørkfarvninger især ved loftlem. Note: Det vurderes at forholdet skyldes fugt fra Undertage/understrygnin boligen som kondenserer over taglemmen. Man bør tætne og isolere taglemmen. g Fejlangivelse A2 Beskrivelse af skade/mangel: Undertaget, der består af krydsfiner, er mørkfarvet at fugt næsten overalt i ca. halvdelen at tagrummet mod vest fra loftlem ved skorsten. Note: Har karakteren K3, da det skønnes at mørkfarvningen er skimmelsvampe eller kan udvikle sig til skimmelsvampe. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Skaden er delvist beskrevet, men med for lav karakter. 2. marts :24 Sagen lukket 10

12 Bygningssagkyndig 0 Uenig i syn og skønmand vurdering, karakteren Kl er korrekt, der ingen risiko for følgeskader da ventilation er tilstrækkelig, samt skimmelvækst i loftrum ikke påvirker indeklimaet i boligen. Forholdet er beskrevet som en Kl da der ikke vurderes at være risiko for yderligere skader, såfremt lem gøres tæt. Såfremt tagrummet ikke tilføres mere indeluft, vurderes forholdet ikke at være til stde I at udvikle sig. Det som SS skriver er uklart at skimmeisvamp kan udvikle skimmelsvamp, Der skal envidere henvises til Byggeskadefondens holdninger til netop disse misfarvede krydsfinerplader i tagrum. Disse skader afvises af Byggeskadefonden. Taget er skiftet op 4-6 år siden. Der er en 33 mm pladeundertag. Det vurderes at tagrummet er tilstrækkeligt ventileret. Bla med hætter. Uddrag fra Byg-erfa erfaringsblad (47) : Mindre forekomst af skimmel i et velventileret tagrum påvirker sjældent bygningens indeklima med mere end det, der kan forventes fra skimmeisporer i udeluften. Som det fremgår at billederne har krydsfinerundertaget en kraftig mørkfarvning, som kan antages at være skimmelsvampe eller som tidligere nævnt kan udvikle sig til skimmelsvampe. Karakteren K3 bør her gives på grund af omfanget at mørkfarvningerne og det kan ikke udelukkes at skimmeisporerne vil kunne påvirke boligens øverste rum. Skadeangivelsen fastholdes Isolering Kl: Isoleringen har varierende kvalitet og isoleringsevne Andet Ingen bemærkninger A2 2. marts :24 Sagen lukket 11

13 Fejlangivelse A4 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skade/mangel: Loftlem er utæt og udlagt direkte oven på karm uden tætning. Note: Der trænger uhensigtsmæssigt varm og fugtig rumluft op i tagrummet og giver anledning til kondensdannelser som har medført de konstaterede mørkfarvninger af undertaget. Har karakteren K3, da der kunne måles unormal fugtighed i træværk og krydsfinerundertag i loftrum. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Er tidligere beskrevet i tilstandsrapport fra 2002 med karakteren Kl At der kan trænger fugtig luft op gennem utæt taglemmen er beskrevet i Al. 10Kl. side 8. A3 Desuden er der beskrevet de eventuelle følgeskader forudsaget er en utæt loftlem. 2. marts :24 Sagen lukket 12

14 se Det er korrekt at den utætte loftiem er beskevet rapporten under punktet Undertag og understrygning, men hver skadestype skal beskrives og karaktergives hver for sig. Skaden med Ioftlemmen bør beskrives som en selvstændig skade. Skadeangivelsen og pointtallet fastholdes Bemærkninger til Ingen bemærkninger skorsten Fejlangivelse A4 A3 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skade/mangel: Skorstensrøret er opfugtet, murfuger er porøse og der er fine revnedannelser flere steder i murfuger. Note: Ved revnedannelserne er der fare for utætheder i skorstensrøret. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Der er ingen gangbro i loftsrummet - under forbehold ovenfor. Derfor er denne skade 0 ikke beskrevet, da den forefindes på bagsiden af skorsten. SS bør følge forhold angivet i Håndbog. Revisor og jeg var uenig om hvor grænsen går for vores adgang. Jeg vil henholde mig til de metoder nævnt i håndbogen. Uddrag for Håndbogen: Manglende gangbro medfører normalt, at det forbundet med fare at færdes på området, og rummet betragtes derfor som utilgængeligt. 2. marts :24 Sagen lukket 13

15 A3 I loftrummet er der gangbro. Der er dog i vestenden af Ioftrummet udrullet isoleringsbatts over gangbroen, som uden besvær kunne passeres for at besigtige Ioftrummets østende bag skorstenen, hvor der er synlig gangbro. Skadeanaivelsen fastholdes. 2. Ydervægge i bygning A 2.1 Facader/gavle Kl: Der er revnedannelse i murværk mod øst og vest. Se også punkt A4.2, Sokkel Note: Forholdet vurderes at være uden betydning for murværkets bæreevne og stabilitet. Begge revner vurderes dog i svag bevægelser. Det vurderes at der ikke er risiko for fugtindtrægninger til de bagvedliggende konstruktioner. Ved reparation må det forventes at revnerne bliver synlig igen, i løbet af et par år. 3. Vinduer og døre i bygning A 3.1 Døre Kl: Dør binder og går stramt i karm på 1. sal mod vest. II 2. marts :24 Sagen lukket 14

16 3.1 Døre Fejlangivelse A4 Beskrivelse af skade/mangel: Karmen på østlig kælderdør er nedbrudt forneden. Karakter: K2 Bygningssagkyndig Begrundelse for fejl: Skaden er ikke beskrevet af BS. Er tidligere beskrevet i tilstandsraiport fra 2002 med karakteren Kl Karmen blev kontrolleret ved min besigtigelse, men jeg fandt at dens nedbrud ikke er så 0 fremskredent som efter revisor holdning. Som tidliger nævnt igen må man forvente lidt blødt træ (ikke nedbrudt, men blødt træ) på en kælderdør i en hus på knap 85 år. SS benyttede en skarpt knivsblad ved sin undersøgelse. Håndbogen anbefaler syl (det der også kaldes et platbor), da dette er lidt stumpt i enden. Dette er vigtigt for at fange den modstand der er i træet. Det er ingen kunst at skære i træ. Dørkarmen er i ifølge tilstandsrapport fra 2002 nedbrudt, hvilket også kunne konstateres A4 ved den tekniske revision. Skadeangivelsen og pointtallet fastholdes. 2. marts :24 Sagen lukket 15

17 3.2 Vinduer K3: Der mangler godkendte redningsåbninger i værelser på 1. sal mod øst Fejlangivelse A3 Beskrivelse af skade/mangel: Der er tilstrækkelig redningsåbning fra værelse på 1. sal, idet der er 2 døre til forskellige rum. Herudover kunne det konstateres at vinduerne næsten opfylder kravene til redningsåbninger med en lysningsbredde på 46cm og -højde på 113 cm. Karakter: ingen. Begrundelse Bygningssagkyndig for fejl: Forkert karakter og manglende begrundelse En fejl fra min side. Havde overset en dør til gang. Derfor er der 2 flugtveje fra dette rum. Bemærkning til revisors bemærknnger: På trods af hvad revisermener, børjeg ikke gradbøje BR s reglerforflugtveje. Hvis for små vinduer har fået en skriftlig disp. fra den lokale brandmyndighed e.lign kan forholdet bortfalde. Såfremt flugtvejene ikke opfylder kravene skal dette altid oplyses. Skadeangivelsen og pointtallet fastholdes. 3.2 Vinduer K2: Der er ved besigtigelsen registreret punkterede termoruder i badeværelse mod øst og 1.sal mod vest. 3.2 Vinduer K2: Glaslister på vinduesparti mod vest er med begyndende nedbrydning. A2 A3 2. marts Sagen lukket 16

18 3.2 Vinduer Fejlangivelse A3 Beskrivelse af skade/mangel: Glasmonteringsbånd langs nederste glasliste ligger generelt lavt på vinduer på 1. sal mod vest og der forekommer revner / utætheder ved glaslisten. Note: Der er fare for fugtindtrængning, med heraf følgende skade. Karakter: K2 Bygningssagkyndig Bearundelse for feil: Skaden er ikke beskrevet. Der henvises til skade på side 9 A3.2, K2 - her er beskrevet at glaslister er med 0 nedbrud. Syn og skønsmand har overset skaden er nævnt i rapporten side 9 A3.2, K2 og derfor ændres point til 0. Vinduespartiet står i stueetage ved tilbygningen mod naboejendommen. A3 Denne skade med tavtliggende glasmonteringsbånd er registreret i vinduer på 1. sal. Skadeangivelsen fastholdes. 4. Fundament/sokler i bygning A 4.2 Sokkel Kl: Sokkel har revnedannelse mod vest med videre forløb op i murværk. Note: Det skønnes, at der er tale om en sætningsrevne der er i svag bevægelse. Det vurderes uden betydning for bygningens stabilitet. 2. marts :24 Sagen lukket 17

19 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning A 5.1 Gulvkonstruktion Fejlangivelse Ingen A4 Beskrivelse af skade/mangel: Betongulvet i kælderrum mod øst har enkelte revnedannelser. Karakter: Kl Bygningssagkyndig Begrundelse for fejl: Skaden er ikke registreret af BS. Er tidligere beskrevet i tilstandsraooort fra 2002 med karakteren Kl Ingen yderliger kommentar andet end at forholdet må dog forventer på en ejendom på knap 85 år. Som tidligere nævnt et selv om skadesforhold er forventelig, så er det stadigvæk en skade, der skal registreres. A3 A4 Med hensyn til fejlens niveauplacering er pointtallet som udgangspunkt lagt på det midterste trin A3. Herefter justeres niveauet op, da der er tale om en skade, der har været nævnt i tidligere rapport. Skadeangivelsen_og_pointtallet_fastholdes. 5.2 Vægge 1Kl: I kælderen er der konstateret fugtige vægge samt løstfafskallet puds/maling. Endvidere ses mørkfarvninger. Note: Fugt er almindeligt forekommende i bygninger af denne alder. Genereret HE-nr Kontrolrapport status Side 2. marts :24 sagen lukket 18

20 5.5 Etacieadskillelse I- Fejlangivelse A3 Beskrivelse af skadelmangel: Bjælkelag i vaskerum har områder med tegn på angreb at trænedbrydende insekter. Det kan ikke umiddelbart afgøres om angrebet er aktivt. Eventuelle aktive angreb bør bekæmpes med egnet middel. Karakter: Kl Bygningssagkyndig Beqrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet At der er registeret borebilleangreb, er almindelig i ældre intakte ejendomme af samme Al type. Uddrag for Håndbogen 4.01: Bygningsgennemgangen har til formål, at afklare, hvilket omfang den gennegåede bygnings fysiske tilstand er ringere end tilstanden af tilsvarende intakte bygninger af samme alder Derfor skal denne skade ikke nævnes i rapporten. I håndbogen under afsnit 4.01 bliver det understreget sidst i afsnittet, at selv om et A3 skadesforhold er foventelig, så er det stadigvæk en skade der skal registreres. I håndbogen under afsnit står der bla. under opmærksomhedspunkter Kældre - Råd svamp og insektangreb i trækonstruktioner. Skadeangivelsen og pointtallet fastholdes. 2. marts :24 Sagen lukket 19

21 6. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i bygning A 6.2 Vægkonstruktion/- K3: Der er vægfliser med manglende vedhæftning i badeværelse på 1. sal. Note: Forholdet er belægning konstateret i vådområdet. Der er risiko for at vand og fugt trænger ned til de bagvedliggende konstruktioner, og giver skader på disse. 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning A 7.2 Belægninger Kl: Der er skævt gulv i stue/alrum. Note: Dette forhold er normalt i ældre bygninger med denne gulvkonstruktion. 7.2 Belægninger Kl: Gulvbrædder i stue, trappe og gulv på 1. sal har spor efter angreb af borebiller. Note: Angrebet Fejlangivelse Al Beskrivelse af skade/mangel: Skadebeskrivelse er korrekt, men der mangler stedfæstelse af hvor skaden kan ses, f.eks. i værelse på 1. sal mod Sø. Karakter: Kl. Bygningssagkyndig Begrundelse for fejl: Skaderne er ikke stedfæstet med beskrivelse af, hvor skaden bla. kan ses. Som beskrevet ses der spor efter borebiller på gulv i stue, på trappetrin samt gulve på 0 i sal. Det kan vist ikke gøres mere præcist. Disse spor er et generelt problem for ejendommens gulve. Hvis skaden er generel/jævnt fordelt, kan der henvises til et konkret sted med henvisning til hvilke flader, der har skaden og med henvisning til et sted, hvor skadestypen kan ses. Skadeangivelsen og pointtallet fastholdes. Al Genereret HE-nr Kontroirapport status Side 2. marts :24 Sagen lukket 20

22 8. Indervægge/skillevægge i bygning A 8.0 IIB: Ingen bemærkninger Indervægge/skillevægge 8.2 Vægbeklædninger Ingen bemærkninger Fejlangivelse A4 Beskrivelse af skade/mangel: Fliser over køkkenbord mangler stedvis fuld vedhæftning til underlaget. Bla. mellem vindue og komfur. Karakter: Kl Bygningssagkyndig Begrundelse for fejl: Skaden er ikke registreret. Er tidligere beskrevet i tilstandsrapport fra 2002 med karakteren Kl At der ses løse klinker i et køkken vurderes ikke at være en skade da det et et ældre 0 køkken som er uden vandbelastning og dermed uden betydning. Fliserne er ikke ved at falde ned af utilstrækkelig vedhæftning. Der henvises øvrigt til Erik Brandt fra SBI. Fliser med manglende vedhæftning til underlaget bør altid fremgå af en tilstandsrapport. Den manglende vedhæftning fremgår også af tilstandsrapporten fra Skadeangivelsen og pointtallet fastholdes. A4 9. Lofter/etageadskillelser i bygning A 9.0 IB: Ingen bemærkninger Lofter/etageadskillelser 2. marts :24 Sagen lukket 21

23 10. Indvendige trapper i bygning A [ 10.0 Indvendige trapper IB: Ingen bemærkninger 1 1. VVS-installationer i bygning A 11.0 VVS-installationer IB: Ingen bemærkninger 11.2 Varmeinstallationer Fejlangivelse A3 Beskrivelse at skade/mangel: Brændeovn i stuen har revnet indmuringsplade. Karakter: K2 Bygningssagkyndig Syns-og Skønsmand Begrundelse for fejl: Overset forhold. Forholdet amses, det er ikke en skade, da der i øvrigt er løse samlinger, har 0 ingen betydning. Skaden bør fremgå aftilstandsrapporten. Al Skadeangivelsen fastholdes men pointtallet nedsættes. 2. marts :24 Sagen lukket 22

24 11.3 Afløbsinstallationer Ingen bemærkninger Fejlangivelse A3 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skade/mangel: Afløb fra sikkerhedsventil ved varmtvandsveksler i kælder skal føres til afløbsinstallation, hvilket ikke er tilfældet ved den aktuelle installation. Karakter: Kl Beorundelse for feil: Skaden er ikke beskrevet. Ingen yderliger kommentar. Ingen yderligere kommentarer. Skadeangivelsen og pointtallet fastholdes. 0 A3 2. marts :24 Sagen lukket 23

25 Bygning B (Garage - 24m2) 2. Ydervægge i bygning B 2.0 Ydervægge IB: Ingen bemærkninger 3. Vinduer og døre i bygning B 3.1 Døre K2: Udvendig dør/port er nederst med begyndende nedbrydning. 3.2 Vinduer K2: Der ses en revnet rude i vindue mod øst. 4. Fundament/sokler i bygning B 4.0 Fundament/sokler IB: Ingen bemærkninger 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning B 5.0 IB: Ingen bemærkninger Kældre/krybekældre/terr ændæk 2. marts :24 Sagen lukket 25

26 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning B 7.0 Gulvkonstruktion og Ingen bemærkninger gulve Fejlangivelse A3 Beskrivelse af skade/mangel: Revnedannelser i betonguiv i garage. Karakter: Kl Bygningssagkyridig Bearundelse for feil: Forholdet er ikke beskrevet. Ingen yderliger kommentar andet end at forholdet må dog forventes på en ejendom på knap 85 år. Ingen yderligere kommentarer. Al A3 Skadeangivelsen og pointtallet fastholdes. 2. marts :24 Sagen lukket 26

27 8. Indervægge/skillevægge i bygning B 8.1 Indvendige vægge Fejlangivelse A4 Beskrivelse af skade/mangel: Der er flere revnedannelser i væg mod kælderrum. Karakter: Kl Bygningssagkyndig Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Er tidligere beskrevet i tilstandsrapport fra 2002 med karakteren Kl Mener point forkert angivet. Med hensyn til fejlens niveauplacering er pointtallet som udgangspunkt lagt på det midterste trin A3. Herefter justeres niveauet op, da der er tale om en skade, der har været nævnt i tidligere rapport. A3 A4 Skadeangivelsen og pointtallet fastholdes. Sammenfatning af huseftersyn - for beboelsesdelen Bygningsdel / installation IB KO Kl K2 (3 UN NOTE i Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 2 x 2. Ydervægge x i x 3. Vinduer og døre Fundamentlsokler x 1 x 5. Kældre/krybekætdr&terrændæk x 1 x 6. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i x 7. Gulvkonstruktion og gulve 2 x B. Indervægge/skillevægge x 9 Lofter/etageadskillelser x 10 Indvendige trapper x 11 VVS-installationer Genereret 2. marts :24 HE-nr Kontrolrapport status Sagen lukket Side 27

28 - yder- - vinduer - lofter - gulve? Nyt Generelle kommentarer til bygningernes tilstand Beskrivelse Boligen er opført i enkle, tidstypiske konstruktioner. Bygningens indretning og dele at hovedkonstruktionen er ændret væsentligt siden opførelsen. Vedligeholdelsesstanden er god. Der må dog påregnes mindre forbedringer inden normal vedligeholdelse kan påregnes. Især i kælder er der enkelte udfordringer som bør løses. Vaskerum bære bræg af ombygning. Sælgers oplysninger Sælgers oplysninger om ejendommen 0. Oplysninger om bestilling af tilstandsrapporten 0.1 Hvem har bestilt tilstandsrapporten? Dit forsikringsselskab evt, via din ejendomsmæg ler 0.2 Har du en ejendomsmægler til at bistå med salget af din ejendom? Ja, 1. Generelle oplysninger 1,1 Hvor mange år har du ejet ejendommen? 10 år I hvilken periode har du boet på ejendommen? i i 1.2 Er der foretaget tilbygninger, ombygninger eller større renoveringer (feks. Ja, Tag udskiftet 2008 Nyt undertag udskiftet tag, Ijernet bærende konstruktioner eller foretaget indgreb heri, - tagrender, vinduer mv. indretning at bad I toilet rum, der ikke tidligere har været anvendt hertil, mv.)? Er det sket med bygningsmyndighedernes tilladelse? Ved ikke 1.3 Er bygninger eller dele af bygninger udført helt eller delvist som selvbyg? Ja, Varanda bygget i Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader i: 2. Tage - kælder / krybekælder I ventileret hulrum? Nej og indervægge I skillevægge? Ja, Facaderenoveret 2008 / døre? Ja, Karnap i badeværelse 2008 Reperation + ny inddækning i zink / etageadskillelser? Ja, Karnap over stue mod vest 2011 I bjælker udskiftet - dæk i karnap + afløb mv. Ja, Trappe og rapos ved hovedør 2002 udskiftet -tage 2.1 Er eller har taget været utæt (herunder ved skotrender eller inddækninger)? Ja, Nyt tag og nye tagrender Er der, eller har der været, skader i I ved skorsten (feks. løbesod, revner, Nej utætheder eller afskallinger)? 2.3 Er der, eller har der været, utætte tagrender eller nedløb? Ja, Nyt tag og nye tagrender Er adgangen til skunkrum blokeret? Ja, Ingen adgang til skunk 1. sal Hvis nej, hvor er adgangslemmene placeret? 2.5 Er adgangen til tagrum blokeret? Nej 3. Yder- og indervæggelskillevægge 3.1 Er der revner eller andre skader, som er dækket af møbler eller andet inventar? Nej 3.2 Er der fugtpletter eller mug / skimmel, som er dækket af møbler eller andet Nej inventar? 4. Fundamenterlsokler 4.1 Er huset piloteret eller ekstrafunderet i forbindelse med opførelsen? Nej 4.2 Er huset efterfunderet (dvs. piloteret eller ekstrafunderet efter opførelsen)? Nej Nej værelse mod vest 4.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? Ja, Revner udbedret ved facaderenovering i 2008 Er der i den forbindelse udarbejdet geoteknisk rapport? Nej 5. Kælder I krybekælder I ventileret hulrum 5.1 Er der kælder / krybekælder I ventileret hulrum? Nej 5.2 Er adgangen til krybekælder blokeret? Nej 5.3 Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet Nej 2. marts :24 Sagen lukket 28

29 - 201 Dræn (ikke aulvafløb)? 5.4 Har der været konstateret fugtproblemer i kælderen / krybekælderen / Ja, Lidt fugt på kældervæg under ventilerede hulrum? trappe. 5.5 Er der helt eller delvist dræn langs husets fundament? Ja, Dræn og isolering af kælderydervæg i langs hele fundament. 5.6 Er der en grundvandspumpe? Nej 6. Gulve 6.1 Er der skader (f.eks. revner eller fugtskader) ved de gulve, som er dækket af Nej tæpper, møbler eller andet inventar? 6.2 Er der møbler eller andet inventar, som er klodset op som følge af skæve Nej gulve? 7. Vinduer og døre 7.1 Er der punkterede termoruder (dugruder)? Ja, 1. sal værelser mod vest Enkelte termoruder punkteret. 7.2 Er der vinduer og døre, der ikke fungerer (feks. vinduer og døre som ikke kan Ja, Originale vinduer i stue mod vest åbne og lukke uden at binde, som har defekte greb og låsetøj eller som er sat i maling. utætte over for nedbør)? 8. Lofterletageadskillelser 8.1 Er der udført nedsænkede lofter (dvs, nyt loft opsat under det gamle)? I Nej 9. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) 9.1 Er der, eller har der været, problemer med afløb (f.eks. stoppede afløbsrør eller Nej opstigende kloakvand)? 9.2 Er der løse / revnede fliser på gulv eller vægge? Nej 10. VVS-installationer 10.1 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end én gang årligt? Nej i 10.2 Er dele afvvs-installationerne(dvs. vandinstallationer, varmeanlæg og afløb) Nej udført af personer uden autorisation? 10.3 Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)? I bjælke + facade og nyt dæk i karnap 1 vestv. stue, Abyhøj Murerforretning. Husforsikring + ejerskifteforsikring 10.4 Er der, eller har der været, rørskade på kloak I skjulte rør? Ja, Kloak udskiftet + ny samlebrønd 2005 By. Andersen Husforsikring Er der varmeinstallationer og / eller termostatventiler, der ikke virker? Nej Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler Bemærkninger Sælger var tilstede Sælger havde udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet Sælgers oplysninger har ikke kunne fremskaffes på grund af Bemærkninger Bygningskonstruktioner 1.0 Tagkonstruktion/-belægning/skorsten A A A A A A A A 2.0 Ydervægge Sadeltag -lanebåndspær jælkespær Taghældning - >35 grader Tagbelægning -Tegl Tagbelægning - Tagpap/tagduge Skorsten - Muret Skorsten - Stål 2. marts :24 Sagen lukket 29

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012. Dato: 12. februar 2013 3. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sdant omfang,

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et .. Andet TE dnisk RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTE DISCIPLINÆR OG r i v i i i P1 FOR BESKKEO& BYGNINGSSAGYNDIGE Forside Rev is jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Læs mere

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de ... Huige.. -. Opfølgning. Opfølgning TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN DISCIPLINÆR OG I V I I I P1 FOR RESkKEE BYGNINGSSAGYNDIGE Fors i de Revis jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS)

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS) TEKNISK RE S O AF T LSTA DSRAPPORTEN OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: 7. december 212 i. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Forsikring & Pensions konkrete forslag til ændringer af eller udformning af teksten er skrevet med rødt i nedenstående. Side

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel Sælger: Kirsten Jakobsen Adresse: Randersvej 255 Post nr. og by: 8450 Hammel Rapportdato: 16-03-2015 Sag nr.: B-2015-6418 Kommune-

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 14. september

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 14. september Dato: 20. december 2012 J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I ST i. DISCIPUNÆR- OG I P.IN I kidsrapportei.i %. V I I II 1k I I I... MIN IN FOR RESKIKED& RYGNINGSSAGKYNDIGF,-E S RE S 1O A F Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse

Læs mere

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol 2 DISCIPIJNÆR- OG K LG ESG REF. I I 27 FOR RFSKIkKRDF BYGNINGSSGYNDGF Fors i de Revision sove rs ig t Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16. september2013

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Erik Ilsøe Nielsen Lars Ankersen

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Erik Ilsøe Nielsen Lars Ankersen - Karakterfordeling DISCIPLINÆR OG TEKNISKI REV S ON I I F T LSTNDSRPPORTE I IN FOR DESKIKKEOF BESNINGSSGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I-.. I,. Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Johannes lvan dresse Engkarsen 8 Postnr. 4780 Dato 24-06-2010 By Stege Udløbsdato 24-12-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 390-9533 Matrikel/Ejerlav: 14L Svensmarke, Stege Jorder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: LP PNT 3 /S dresse delvadvej 1 Postnr. 6240 Dato 23-11-2011 By Løgumkloster Udløbsdato 23-05-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-4468 Matrikel/Ejerlav: 18 Bøgvad, Højst Internt sagsnummer

Læs mere

Indtegningsskema home og Topdanmark

Indtegningsskema home og Topdanmark Adresse HE-nr.: Pkt. Spørgsmål til særlige risici Ja Nej 0.1 Er sælger bygmester eller en investeringsvirksomhed/kreditforening, der har overtaget huset fra bygmester og hvor der reelt aldrig har fundet

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 22. november 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 22. november 2012. J. nr.: Dato: 22. november 2012 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Adresse: Vittenvej 56. Rapportdato: 22-07-2014. Sag nr.: 4314. Kommune- og ejendomsnr.

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Adresse: Vittenvej 56. Rapportdato: 22-07-2014. Sag nr.: 4314. Kommune- og ejendomsnr. Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Sælger: Henning Thomsen dresse: Vittenvej 56 Post nr. og by: 8382 Hinnerup Rapportdato: 22-07-2014 Sag nr.: 4314 Kommune- og ejendomsnr.: 710-11796 Matrikel

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG I r v i I IN I IN FOR OESKIKFEDE BYGNINGSSAGKYNDIGF. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

DISCIPLINÆR- OG I r v i I IN I IN FOR OESKIKFEDE BYGNINGSSAGKYNDIGF. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol T EKN S RE S 1Q AF T LSTAN DSRAPPORTE DISCIPLINÆR- OG I r v i I IN I IN FOR OESKIKFEDE BYGNINGSSAGKYNDIGF Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afstutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Beskikket bygningssagkyndig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant

Læs mere

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR-OG KLGENÆVNET FOR 8ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE L nssagkyndig Dato: J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 Besigtigelsesdato: 13. november 2012 kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA TILSTNDSRPPORT BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICI for ejendommen Sælger: Helene Hørlück og nders Lund Jessen dresse Bogvænget 5, Østerby Postnr. 7000 Dato 24-02-2012 By Fredericia Udløbsdato 24-08-2012

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-04-2011. Lb. nr. H-10-02591-0084. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-04-2011. Lb. nr. H-10-02591-0084. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Vagn Olsen Adresse Kettrup Bjerge Vej 2 Postnr. 9480 Dato 20-10-2010 By Løkken Udløbsdato 20-04-2011 H-10-0-0084 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-84544 Matrikel/Ejerlav: 2HU Kettrupgård,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen. By Roskilde. Udløbsdato 13-05-2007

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen. By Roskilde. Udløbsdato 13-05-2007 for ejendommen Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen dresse Dyssevej 5 Postnr. 4000 Dato 13-11-2006 By Roskilde Udløbsdato 13-05-2007 H-06-0-0332 Kommunenr./Ejendomsnr. 255-9060 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Knud Chemnitz Mortensen. By Nykøbing F. Udløbsdato 24-09-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Knud Chemnitz Mortensen. By Nykøbing F. Udløbsdato 24-09-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Knud Chemnitz Mortensen dresse Toftevej 8 Postnr. 4800 Dato 24-03-2011 By Nykøbing F Udløbsdato 24-09-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 376-6551 Matrikel/Ejerlav: 17D Sundby By, Toreby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Brande. Udløbsdato 04-12-2010. Lb. nr. H-10-00541-0129. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Brande. Udløbsdato 04-12-2010. Lb. nr. H-10-00541-0129. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Brian Clausen dresse Frifeltvej 28, Fasterholt Postnr. 7330 Dato 04-06-2010 By Brande Udløbsdato 04-12-2010 H-10-00-0129 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-189324 Matrikel/Ejerlav: 5CX Gl.

Læs mere

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 22. juni 2012.

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 22. juni 2012. Dato: 20. december 2012 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEOE BYGNINGSSAGKYNDIGE Dato: J. nr.: I Afaorelse teknisk revision af tilstandsraodorten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten retningslinjerne for

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport Ejer: Naturstyrelsen Vestjylland Dato: 02-02-2015 Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn og omhandler gennemgang af: Bygning 1, iht. BBR-meddelelse pumpeanlæg Byggeteknisk tilstandsrapport Indledning

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: SOFIE RIFBJERG EFTERSKOLE FOGEDGÅRD. By Nørre Alslev. Udløbsdato 26-05-2011

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: SOFIE RIFBJERG EFTERSKOLE FOGEDGÅRD. By Nørre Alslev. Udløbsdato 26-05-2011 for ejendommen Sælger: SOFIE RIFBJERG EFTERSKOLE FOGEDGÅRD dresse Frihedsmindevej 13 Postnr. 4840 Dato 26-11-2010 By Nørre lslev Udløbsdato 26-05-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 376-13069 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 19-06-2006 19-12-2006. HE nr. Lb. nr. 403 H-06-00403-0025

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 19-06-2006 19-12-2006. HE nr. Lb. nr. 403 H-06-00403-0025 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Singlefest.Dk PS dresse Spovevej 1, Reersø Postnr. By 4281 Gørlev Dato Udløbsdato 19-06-2006 19-12-2006 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 309-66936 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen Beskikket bygningssagkyndig Dato: J.nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen Det er nævnets vurdering, at der ikke i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: /F Lyngbyvej 49 dresse Lyngbyvej 49 Postnr. 2100 Dato 29-06-2009 By København Ø Udløbsdato 29-12-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-355071 Matrikel/Ejerlav: 4050 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hellerup. Udløbsdato 28-02-2011. Lb. nr. H-10-00294-0224. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hellerup. Udløbsdato 28-02-2011. Lb. nr. H-10-00294-0224. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Eva Henriksen dresse Kildegårdsvænget 16 Postnr. 2900 Dato 31-08-2010 By Hellerup Udløbsdato 28-02-2011 H-10-00-0224 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-106678 Matrikel/Ejerlav: 4YS Gentofte

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 15-06-2011. Lb. nr. H-10-02448-0135. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 15-06-2011. Lb. nr. H-10-02448-0135. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jette & Daniel lubker dresse Jupitervænget 23 Postnr. 6710 Dato 15-12-2010 y Esbjerg V Udløbsdato 15-06-2011 H-10-0-0135 Kommunenr./Ejendomsnr. 561-258198 Matrikel/Ejerlav: 2X Ravnsbjerg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 23-10-2010. Lb. nr. H-10-01990-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 23-10-2010. Lb. nr. H-10-01990-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hanne og Søren Gause dresse Jeppe akjærs Vej 6 Postnr. 6400 Dato 23-04-2010 By Sønderborg Udløbsdato 23-10-2010 H-10-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-22766 Matrikel/Ejerlav: 4829

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Ja skønsmand Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Ja skønsmand Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et OISCIPLINÆR. OG TEKNISK RE VI S ON I F T LSTNDSRPPORTEN I FOR RSKIKED RYGNINGSSGKVNDIGE Fors i de Revision sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium Ifslutningsdato fgørelse Gældende til Opfølgning på klagesag

Læs mere

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Eje n d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTEN. Fors i de

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Eje n d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTEN. Fors i de Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Revisionsoversigt Fors i de Billedtekst Oversigtsbilleder beliggenhed Ejendommens Ejer kontrol Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte Anna Otte & Ricky Meinke. By Hundested. Udløbsdato 10-04-2008. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte Anna Otte & Ricky Meinke. By Hundested. Udløbsdato 10-04-2008. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte nna Otte & Ricky Meinke dresse Nordstjernen 4 Postnr. 3390 Dato 10-10-2007 By Hundested Udløbsdato 10-04-2008 H-07-00-0101 Kommunenr./Ejendomsnr. 260-19458 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen. By Vildbjerg. Udløbsdato 07-12-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen. By Vildbjerg. Udløbsdato 07-12-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen dresse Solbrinken 34 Postnr. 7480 Dato 07-06-2011 By Vildbjerg Udløbsdato 07-12-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-906404 Matrikel/Ejerlav: 11BF Burgård,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Side 1 af 13 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Besigtigelsesdato: Onsdag 01-06-2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Søren Nicolai Mølmark Ledersborg. By Værløse. Udløbsdato 02-06-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Søren Nicolai Mølmark Ledersborg. By Værløse. Udløbsdato 02-06-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Søren Nicolai Mølmark Ledersborg dresse Hasselhaven 14 Postnr. 3500 Dato 02-12-2010 y Værløse Udløbsdato 02-06-2011 H-10-0-0032 Kommunenr./Ejendomsnr. 190-6122 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 23-02-2011. Lb. nr. H-10-01967-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 23-02-2011. Lb. nr. H-10-01967-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Nicolai Fræer Adresse Malmøvej 2 Postnr. 8600 Dato 23-08-2010 By Silkeborg Udløbsdato 23-02-2011 H-10-0-0006 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-19596 Matrikel/Ejerlav: 16GQ Gødvad By, Gødvad

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Dina Ingstrup & Peter Schmidt. By Hvidovre. Udløbsdato 10-01-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Dina Ingstrup & Peter Schmidt. By Hvidovre. Udløbsdato 10-01-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Dina Ingstrup & Peter Schmidt dresse Hvidovre Strandvej 23 Postnr. 2650 Dato 10-07-2010 y Hvidovre Udløbsdato 10-01-2011 H-10-0-0110 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-30882 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haarby. Udløbsdato 10-09-2009. Lb. nr. H-09-01425-0030. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haarby. Udløbsdato 10-09-2009. Lb. nr. H-09-01425-0030. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Gunnar ndersson dresse Ørbækvej 10 Postnr. 5683 Dato 10-03-2009 y Haarby Udløbsdato 10-09-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 420-10280 Matrikel/Ejerlav: 6 L Snave y, Dreslette Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Græsted. Udløbsdato 18-09-2009. Lb. nr. H-09-00294-0036. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Græsted. Udløbsdato 18-09-2009. Lb. nr. H-09-00294-0036. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jørn Dahlstrøm-Nielsen dresse Høbuen 15 Postnr. 3230 Dato 18-03-2009 By Græsted Udløbsdato 18-09-2009 H-09-00-0036 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-5120 Matrikel/Ejerlav: 2D Ludshøj By,

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager. Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg. Kommune- og ejendomsnr.

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager. Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg. Kommune- og ejendomsnr. Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg dresse: Randersvej 11 Post nr. og by: 9550 Mariager Rapportdato: 03.10.2014 Sag nr.: B-2014-4908

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Lars Henry Wæver. By Nykøbing F. Udløbsdato 28-08-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Lars Henry Wæver. By Nykøbing F. Udløbsdato 28-08-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter Lars Henry Wæver dresse Ryesgade 13 Postnr. 4800 Dato 28-02-2013 By Nykøbing F Udløbsdato 28-08-2013 H-13-00-0022 Kommunenr./Ejendomsnr. 376-2459 Matrikel/Ejerlav: 1288

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Susanne Bruun Simonsen. By Langeskov. Udløbsdato 23-09-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Susanne Bruun Simonsen. By Langeskov. Udløbsdato 23-09-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Susanne Bruun Simonsen dresse Hans Tausensgade 1 Postnr. 5550 Dato 23-03-2011 By Langeskov Udløbsdato 23-09-2011 H-11-0000-0057 Kommunenr./Ejendomsnr. 440-44 Matrikel/Ejerlav: 28B

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz dresse Hesselagervej 5 Postnr. 5884 Dato 20-10-2011 By Gudme Udløbsdato 20-04-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-202693 Matrikel/Ejerlav: 33X Gudme

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

Byggeteknisk Rapport Sælger

Byggeteknisk Rapport Sælger Byggeteknisk Rapport Sælger Rapporten er udarbejdet 15-04-2015 af factum2 silkeborg for: Gl Dalsgårdvej 14 8620 Kjellerup Kommunenr./Ejendomsnr.: 740/26402 Matrikel/Ejerlav: 10a/Astrup By, Hinge Copyright

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 30-12-2009. Lb. nr. H-09-02448-0080. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 30-12-2009. Lb. nr. H-09-02448-0080. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Peter John Frederiksen dresse Kærsangervej 11 Postnr. 6100 Dato 30-06-2009 y Haderslev Udløbsdato 30-12-2009 H-09-0-0080 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-7242 Matrikel/Ejerlav: 1930 Haderslev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Torben Frandsen & Gitte Stovgaard Facius. By Galten. Udløbsdato 18-10-2012

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Torben Frandsen & Gitte Stovgaard Facius. By Galten. Udløbsdato 18-10-2012 for ejendommen Sælger: Torben Frandsen & Gitte Stovgaard Facius dresse Røddikvej 48 Postnr. 8464 Dato 18-04-2012 y Galten Udløbsdato 18-10-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 746-1168 Matrikel/Ejerlav: 12N Galten

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR 5ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: J. nr.: fciørelse teknisk revision at tilstandsrapiorten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Eoin Martin og Therese Greene. By Valby. Udløbsdato 09-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Eoin Martin og Therese Greene. By Valby. Udløbsdato 09-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Eoin Martin og Therese Greene Adresse Blommehaven 25 Postnr. 2500 Dato 09-06-2015 By Valby Udløbsdato 09-12-2015 H-15-00-0202 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-55043 Matrikel/Ejerlav: 2116

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 04-10-2012. Lb. nr. H-12-02627-0056. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 04-10-2012. Lb. nr. H-12-02627-0056. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Eva K. Christian V. dresse Vesterheden 67 Postnr. 8800 Dato 04-04-2012 y Viborg Udløbsdato 04-10-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-140056 Matrikel/Ejerlav: 560ZM Viborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Christina & Thomas Ren Kronby. By Vanløse. Udløbsdato 16-01-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Christina & Thomas Ren Kronby. By Vanløse. Udløbsdato 16-01-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Christina & Thomas Ren Kronby dresse Høgholtvej 15, 1. Postnr. 2720 Dato 16-07-2014 By Vanløse Udløbsdato 16-01-2015 H-14-0-0208 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-253562 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Køge. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-02588-0033. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Køge. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-02588-0033. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marie Anne Houmann Adresse Snogebækvej 41 Postnr. 4600 Dato 07-03-2011 By Køge Udløbsdato 07-09-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 259-68487 Matrikel/Ejerlav: 23B Ølsemagle By, Ølsemagle

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg Adresse Nordbyvej 18 Postnr. 2720 Dato 10-08-2015 By Vanløse Udløbsdato 10-02-2016 H-15-0-0194 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-393429 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Hans Henrik Lauritsen. By Faaborg. Udløbsdato 27-02-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Hans Henrik Lauritsen. By Faaborg. Udløbsdato 27-02-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Hans Henrik Lauritsen dresse Østergyden 19 Postnr. 5600 Dato 27-08-2014 By Faaborg Udløbsdato 27-02-2015 H-14-00-0180 Kommunenr./Ejendomsnr. 430-9960 Matrikel/Ejerlav: 21B Åstrup

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 13.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR ROSKIKKEDE BYGNNGSSAGKYNDC-E Fors i de Revisionsoversigt ontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01977-0146. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01977-0146. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Janne & Mogens Paulsen dresse Flovt ygade 9 Postnr. 6100 Dato 03-10-2010 y Haderslev Udløbsdato 03-04-2011 H-10-0-0146 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-11274 Matrikel/Ejerlav: 3 Flovt,

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere