J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten"

Transkript

1 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den m betegnes som fejibehæftet. Det er nævnets afgørelse, at beskikket bygningssagkyndig tildeles en ptale for fejl i en tilstandsrapport. Sagsfremstilling: Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 29. oktober har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 11. januar 2013 Kontrolrapporten er udarbejdet af syns- og skønsmand og afsluttet den 11. januar 2013 Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssag kyndige har behandlet sagen p møde den 11. februar med bisidder havde foretræde under nævnets behandling af sagen og fremkom med bemærkninger i det væsentlige jf. vedhæftede bilag. Begrundelse: Det er nævnets vurdering, at de enkelte fejlangivelser i kontrolrapporten bortset fra nedenstående er veldokumenterede, og at at vejningen er foretaget i overensstemmelse med den vejledende vægtskala for alvoren af fejl i tilstandsrapporter, samt hidtidig praksis i den tekniske revision. Nævnet har revurderet følgende fejlangivelser: Under punkt 1.1 frafaldes fejlangivelsen A3, da det ikke findes godtgjort, at den nedgledne tagsten var visuelt tilgængelig for den bygningssagkyndige. Under punkt 1.15 reduceres vægten A4 til A3, da den tidligere tilstandsrapport, der er lagt til grund for skærpelsen fra A3 til A4, er mere end 6 r gammel. Under punkt 1.16 frafaldes fejlangivelsen A3, da de udlagte brædder ikke vurderes udgøre en betryggende gangbro. Under punkt 3.1 reduceres vægten A4 til A3, da den tidligere tilstandsrapport, der er lagt til grund for skærpelsen fra A3 til A4, er mere end 6 r gammel. Under punkt 7.2 frafaldes fejlangivelsen Al, da sporene efter borebiller vurderes tilstrækkeligt stedfæstet. Under punkt 8.2 reduceres vægten A4 til A3, da den tidligere tilstandsrapport, der er lagt til grund for skærpelsen fra A3 til A4, er mere end 6 r gammel. Under punkt 11.2 frafaldes fejlangivelsen Al, da revnen i ovnstenen vurderes uden betydning. Nævnets revurdering at ovenstående fejlangivelser ændrer ikke ved nævnets samlede vurdering at tilstandsrapporten som fejibehæftet, og den kan dermed være misvisende for brugere, der disponerer i tillid til, at de anførte oplysninger er fyldestgørende. Der foreligger ikke p nuværende tidspunkt andre oplysninger, som efter nævnets vurdering kan påvirke konklusionen.

2 Karakterfordeling Atypiske L T EKN S RE S IQkI AF T LSTA DSRAPPORTEN L WSCIPLINÆR. OG I I V I I P1 I P1 r FOR BESIKFEDE BYGNINGSSÅGKVNDIOE Fors i de Revisionsove rsigt KontroIeftersy Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til [ karakterer 22. februar 2013 Påtale 21. februar 2016 i Stikprøve 22. september 2010 Acceptabel Få skader 7. januar 2009 Godkendt 13. maj 2008 Godkendt Kontaktoplysninger I Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd I Ja ig (BS) Syns-og [ Ja skønsmand Ii Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et Ejendommen Navn Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ejer F - E / Ejendommens beliggenhed Billedtekst Bygning A, beboelse Oversigtsbilleder 2. marts :24 Sagen lukket

3 Bygning B, garage Bygning C, legehus Bygning D, legehus Sagsfo ri øb Dato Tid Sagsbehandling Bemærkninger 02-jul-12 13:53 Udtrukket til kontrol ScanJourjournalnr. 02-jul-12 13:53 Bygningssagkyndig er tildelt syn- og skønsmand til kontrol 07-nov-12 15:19 Syn- og skønsmand har erklæret sig habil Habilitetserklæring fra heu 2. marts Sagen lukket 2

4 07-nov-12 15:19 Syn- og skønsmand har udvalgt en tilstandsrapport til kontrol 12-nov-12 09:00 Kontrolbesøg udført af Syn- og skønsmand 17-nov-12 09:32 Kontrolrapport udarbejdet 22-nov-12 18:16 Kontrolrapport udarbejdet 29-nov-12 14:29 Høring iværksat 10-dec-12 20:16 Søgt ny deadline: 20. dec dec-12 07:43 Ny deadline for BS kommentar: 20. dec dec-12 21:56 Bygningssagkyndig kommenteret høring 04-jan-13 18:39 Syn- og skønsmand kommenteret høringssvar 09-jan-i 3 11:05 Syn- og skønsmand kommenteret høringssvar 14-jan-13 13:54 Kontrolrapport godkendt af NS 14-jan-13 15:13 Indstilling til nævn 06-feb-13 14:32 Indkaldelse til nævnsmøde 22-feb-13 15:08 Sagen lukket af Nævnssekretariatet Indledning Tilstandsrapport for ejendommen Indrapporteret Ejendommen besigtiget Følgende materiale forelå BBR Tidligere tilstandsrapport I- nr. Energimærke 1 Andre bygningsoplysninger Der forelå forsikringspolice ved besigtigelsen. Byg ningsbeskrivelse Boligtype Hustype Ej end om men Tagets restlevetid Note Enfamilieshus Murermesterhus/Bedre Byggeskik Tilbygning med taghældning Ifølge huseftersynsordningens tabel for restlevetider, kan taget forventes at holde 10 år eller længere. Tabelopslag for tagets restlevetid er baseret på tagbelægningen Nr Bygn Anvendelse Ar Etager ud over Bebygget areal Bebygget areal Udnyttet tagetage Brutto etage areal Brutto etage areal kælder og m2 total m2 kælder m2 m2 bolig m2 erhverv tagetage i A Beboelse 1929 i B Garage C Legehus Legehus 0 i marts :24 Sagen lukket 3

5 Skunkrum Bygningerne BemærknInger 1. Bygningsdele der er Nej gjort utilgængelige? 2. Bygningsdele, der Ja: A - er ikke besigtiget pga. manglende adgangsforhold. Tagrum er kun besigtiget fra lem ikke kunne besigtiges? pga. manglende gangbro i tagrummet. Tag er kun besigtiget fra terræn og altan pga. for stor højde. 3. Bemærkninger til Ja: A - Eventuelle synligt punkterede eller revnede termoruder fremgår af rapporten. Da vejrforhold og termoruder? snavs kan gøre det vanskeligt at konstatere om en rude er punkteret, tages der forbehold for yderligere punkterede ruder. 4. Fravalg af sekundære Ja: CD - bygninger? 5. Afvigelser fra BBR? Nej C og D er ikke medtaget i rapporten pga. ringe byggeteknisk værdi. 2. marts :24 Sagen lukket 4

6 Bygning A (Beboelse - 120m2) 2. marts :24 Sagen lukket 5

7 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning A 1.1 Tagbelægning/rygning Fejlangivelse Ingen bemærkninger A3 Beskrivelse at skade/mangel: Tagsten på nordsiden ved kvist har løsnet sig og er gledet ned i tagrende. Note: Har karakteren K3, da der er fare for nedfald at tagsten samt nedbrydning af lægteunderlag. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet af BS Genereret lie-nr Kontrolrapport status Side 2. marts :24 Sagen lukket 6

8 Bygningssagkyndig 0 Den løse tagsten er ikke registeret og beskrevet da den, på grund af stor højde, ikke er fundet. Kan da også være usikker på om skaden var til stede på besigtigelstidspunktet. Jeg har fortaget besigtigelsen fra ejendommens terræn samt off. vej (foran huset) bla. vha, kikkert. Dette forbeholde er ligeledes beskrevet i pkt. 2 i Bemærkningsdelen på side 6. Ved kontroleftersynet fandt revisor denne skade ved at fortage eftersyn fra nabogrund. Jeg fortager normalt ikke inspektion fra 3. mands grund, mest for at undgå problemer med nabo. Det kan ikke forventes at vi fortager besigtigelser i nabohaver mv. Sælger genmonterede tagstenen umiddelbart efter vi kom ind. 2. marts :24 Sagen lukket 7

9 - A3 Kontrolrapporten er udarbejdet 15 dage efter besigtigelse af BS og det skønnes at skaden har været tilstede på besigtigelsestidspunktet, da lægte er mørkfarvet af fugt. Bygningen kunne med lethed besigtiges fra vej til parkeringsplads for naboejendommen, vejen er uden bom eller afspærring. På baggrund af at skaden skønnes at have været der gennen længere tid og da der er uhindret adgang til besigtigelse aftaget fra vej på nabogrund fastholdes fejlangivelsen. 1.8 Spærog lægter Ingen bemærkninger 2. marts :24 Sagen lukket 8

10 men Fejlangivelse A4 Beskrivelse at skade/mangel: Tagkonstruktionen, spær og bjælker, har områder med tegn på angreb at trænedbrydende insekter. Det kan ikke umiddelbart afgøres om angrebet er aktiv. Eventuelle aktive angreb bør bekæmpes med egnet middel. Karakter: Kl Bygningssagkyndig Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet at BS. Er tidligere beskrevet i tilstandsrapport fra 2002 med karakteren Kl Korrekt at der er borebilleangreb - efter 85 år er det ret normalt. Der er ingen risiko for konstruktionen, så en karakter Kl er rigtig, men med et andet pointtal. Uddrag for Håndbogen 4.01: Bygningsgennemgangen har til formå at afk(are, i hvilket omfang den gennegåede bygnings fysiske tilstand er ringere end tilstanden af tilsvarende intakte bygninger af samme alder Derfor bør denne skadestype slet ikke nævnes i rapporten. Al 2. marts :24 Sagen lukket 9

11 Insektangreb I håndbogen under afsnit 4.01 bliver det understreget sidst afsnittet at selv om et A4 skadesforhold er forventelig, så er det stadigvæk en skade der skal registreres. I håndbogen under afsnit står der bl.a. under opmærksomhedspunkter Tagrum - i trækonstruktioner. Med hensyn til fejlens niveauplacering er pointtallet som udgangspunkt lagt på det midterste trin A3. Herefter justeres niveauet op da der er tale om en skade der har været nævnt i tidligere rapport. Skadeangivelsen_og_pointtallet_fastholdes Kl: Undertag har mørkfarvninger især ved loftlem. Note: Det vurderes at forholdet skyldes fugt fra Undertage/understrygnin boligen som kondenserer over taglemmen. Man bør tætne og isolere taglemmen. g Fejlangivelse A2 Beskrivelse af skade/mangel: Undertaget, der består af krydsfiner, er mørkfarvet at fugt næsten overalt i ca. halvdelen at tagrummet mod vest fra loftlem ved skorsten. Note: Har karakteren K3, da det skønnes at mørkfarvningen er skimmelsvampe eller kan udvikle sig til skimmelsvampe. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Skaden er delvist beskrevet, men med for lav karakter. 2. marts :24 Sagen lukket 10

12 Bygningssagkyndig 0 Uenig i syn og skønmand vurdering, karakteren Kl er korrekt, der ingen risiko for følgeskader da ventilation er tilstrækkelig, samt skimmelvækst i loftrum ikke påvirker indeklimaet i boligen. Forholdet er beskrevet som en Kl da der ikke vurderes at være risiko for yderligere skader, såfremt lem gøres tæt. Såfremt tagrummet ikke tilføres mere indeluft, vurderes forholdet ikke at være til stde I at udvikle sig. Det som SS skriver er uklart at skimmeisvamp kan udvikle skimmelsvamp, Der skal envidere henvises til Byggeskadefondens holdninger til netop disse misfarvede krydsfinerplader i tagrum. Disse skader afvises af Byggeskadefonden. Taget er skiftet op 4-6 år siden. Der er en 33 mm pladeundertag. Det vurderes at tagrummet er tilstrækkeligt ventileret. Bla med hætter. Uddrag fra Byg-erfa erfaringsblad (47) : Mindre forekomst af skimmel i et velventileret tagrum påvirker sjældent bygningens indeklima med mere end det, der kan forventes fra skimmeisporer i udeluften. Som det fremgår at billederne har krydsfinerundertaget en kraftig mørkfarvning, som kan antages at være skimmelsvampe eller som tidligere nævnt kan udvikle sig til skimmelsvampe. Karakteren K3 bør her gives på grund af omfanget at mørkfarvningerne og det kan ikke udelukkes at skimmeisporerne vil kunne påvirke boligens øverste rum. Skadeangivelsen fastholdes Isolering Kl: Isoleringen har varierende kvalitet og isoleringsevne Andet Ingen bemærkninger A2 2. marts :24 Sagen lukket 11

13 Fejlangivelse A4 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skade/mangel: Loftlem er utæt og udlagt direkte oven på karm uden tætning. Note: Der trænger uhensigtsmæssigt varm og fugtig rumluft op i tagrummet og giver anledning til kondensdannelser som har medført de konstaterede mørkfarvninger af undertaget. Har karakteren K3, da der kunne måles unormal fugtighed i træværk og krydsfinerundertag i loftrum. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Er tidligere beskrevet i tilstandsrapport fra 2002 med karakteren Kl At der kan trænger fugtig luft op gennem utæt taglemmen er beskrevet i Al. 10Kl. side 8. A3 Desuden er der beskrevet de eventuelle følgeskader forudsaget er en utæt loftlem. 2. marts :24 Sagen lukket 12

14 se Det er korrekt at den utætte loftiem er beskevet rapporten under punktet Undertag og understrygning, men hver skadestype skal beskrives og karaktergives hver for sig. Skaden med Ioftlemmen bør beskrives som en selvstændig skade. Skadeangivelsen og pointtallet fastholdes Bemærkninger til Ingen bemærkninger skorsten Fejlangivelse A4 A3 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skade/mangel: Skorstensrøret er opfugtet, murfuger er porøse og der er fine revnedannelser flere steder i murfuger. Note: Ved revnedannelserne er der fare for utætheder i skorstensrøret. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Der er ingen gangbro i loftsrummet - under forbehold ovenfor. Derfor er denne skade 0 ikke beskrevet, da den forefindes på bagsiden af skorsten. SS bør følge forhold angivet i Håndbog. Revisor og jeg var uenig om hvor grænsen går for vores adgang. Jeg vil henholde mig til de metoder nævnt i håndbogen. Uddrag for Håndbogen: Manglende gangbro medfører normalt, at det forbundet med fare at færdes på området, og rummet betragtes derfor som utilgængeligt. 2. marts :24 Sagen lukket 13

15 A3 I loftrummet er der gangbro. Der er dog i vestenden af Ioftrummet udrullet isoleringsbatts over gangbroen, som uden besvær kunne passeres for at besigtige Ioftrummets østende bag skorstenen, hvor der er synlig gangbro. Skadeanaivelsen fastholdes. 2. Ydervægge i bygning A 2.1 Facader/gavle Kl: Der er revnedannelse i murværk mod øst og vest. Se også punkt A4.2, Sokkel Note: Forholdet vurderes at være uden betydning for murværkets bæreevne og stabilitet. Begge revner vurderes dog i svag bevægelser. Det vurderes at der ikke er risiko for fugtindtrægninger til de bagvedliggende konstruktioner. Ved reparation må det forventes at revnerne bliver synlig igen, i løbet af et par år. 3. Vinduer og døre i bygning A 3.1 Døre Kl: Dør binder og går stramt i karm på 1. sal mod vest. II 2. marts :24 Sagen lukket 14

16 3.1 Døre Fejlangivelse A4 Beskrivelse af skade/mangel: Karmen på østlig kælderdør er nedbrudt forneden. Karakter: K2 Bygningssagkyndig Begrundelse for fejl: Skaden er ikke beskrevet af BS. Er tidligere beskrevet i tilstandsraiport fra 2002 med karakteren Kl Karmen blev kontrolleret ved min besigtigelse, men jeg fandt at dens nedbrud ikke er så 0 fremskredent som efter revisor holdning. Som tidliger nævnt igen må man forvente lidt blødt træ (ikke nedbrudt, men blødt træ) på en kælderdør i en hus på knap 85 år. SS benyttede en skarpt knivsblad ved sin undersøgelse. Håndbogen anbefaler syl (det der også kaldes et platbor), da dette er lidt stumpt i enden. Dette er vigtigt for at fange den modstand der er i træet. Det er ingen kunst at skære i træ. Dørkarmen er i ifølge tilstandsrapport fra 2002 nedbrudt, hvilket også kunne konstateres A4 ved den tekniske revision. Skadeangivelsen og pointtallet fastholdes. 2. marts :24 Sagen lukket 15

17 3.2 Vinduer K3: Der mangler godkendte redningsåbninger i værelser på 1. sal mod øst Fejlangivelse A3 Beskrivelse af skade/mangel: Der er tilstrækkelig redningsåbning fra værelse på 1. sal, idet der er 2 døre til forskellige rum. Herudover kunne det konstateres at vinduerne næsten opfylder kravene til redningsåbninger med en lysningsbredde på 46cm og -højde på 113 cm. Karakter: ingen. Begrundelse Bygningssagkyndig for fejl: Forkert karakter og manglende begrundelse En fejl fra min side. Havde overset en dør til gang. Derfor er der 2 flugtveje fra dette rum. Bemærkning til revisors bemærknnger: På trods af hvad revisermener, børjeg ikke gradbøje BR s reglerforflugtveje. Hvis for små vinduer har fået en skriftlig disp. fra den lokale brandmyndighed e.lign kan forholdet bortfalde. Såfremt flugtvejene ikke opfylder kravene skal dette altid oplyses. Skadeangivelsen og pointtallet fastholdes. 3.2 Vinduer K2: Der er ved besigtigelsen registreret punkterede termoruder i badeværelse mod øst og 1.sal mod vest. 3.2 Vinduer K2: Glaslister på vinduesparti mod vest er med begyndende nedbrydning. A2 A3 2. marts Sagen lukket 16

18 3.2 Vinduer Fejlangivelse A3 Beskrivelse af skade/mangel: Glasmonteringsbånd langs nederste glasliste ligger generelt lavt på vinduer på 1. sal mod vest og der forekommer revner / utætheder ved glaslisten. Note: Der er fare for fugtindtrængning, med heraf følgende skade. Karakter: K2 Bygningssagkyndig Bearundelse for feil: Skaden er ikke beskrevet. Der henvises til skade på side 9 A3.2, K2 - her er beskrevet at glaslister er med 0 nedbrud. Syn og skønsmand har overset skaden er nævnt i rapporten side 9 A3.2, K2 og derfor ændres point til 0. Vinduespartiet står i stueetage ved tilbygningen mod naboejendommen. A3 Denne skade med tavtliggende glasmonteringsbånd er registreret i vinduer på 1. sal. Skadeangivelsen fastholdes. 4. Fundament/sokler i bygning A 4.2 Sokkel Kl: Sokkel har revnedannelse mod vest med videre forløb op i murværk. Note: Det skønnes, at der er tale om en sætningsrevne der er i svag bevægelse. Det vurderes uden betydning for bygningens stabilitet. 2. marts :24 Sagen lukket 17

19 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning A 5.1 Gulvkonstruktion Fejlangivelse Ingen A4 Beskrivelse af skade/mangel: Betongulvet i kælderrum mod øst har enkelte revnedannelser. Karakter: Kl Bygningssagkyndig Begrundelse for fejl: Skaden er ikke registreret af BS. Er tidligere beskrevet i tilstandsraooort fra 2002 med karakteren Kl Ingen yderliger kommentar andet end at forholdet må dog forventer på en ejendom på knap 85 år. Som tidligere nævnt et selv om skadesforhold er forventelig, så er det stadigvæk en skade, der skal registreres. A3 A4 Med hensyn til fejlens niveauplacering er pointtallet som udgangspunkt lagt på det midterste trin A3. Herefter justeres niveauet op, da der er tale om en skade, der har været nævnt i tidligere rapport. Skadeangivelsen_og_pointtallet_fastholdes. 5.2 Vægge 1Kl: I kælderen er der konstateret fugtige vægge samt løstfafskallet puds/maling. Endvidere ses mørkfarvninger. Note: Fugt er almindeligt forekommende i bygninger af denne alder. Genereret HE-nr Kontrolrapport status Side 2. marts :24 sagen lukket 18

20 5.5 Etacieadskillelse I- Fejlangivelse A3 Beskrivelse af skadelmangel: Bjælkelag i vaskerum har områder med tegn på angreb at trænedbrydende insekter. Det kan ikke umiddelbart afgøres om angrebet er aktivt. Eventuelle aktive angreb bør bekæmpes med egnet middel. Karakter: Kl Bygningssagkyndig Beqrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet At der er registeret borebilleangreb, er almindelig i ældre intakte ejendomme af samme Al type. Uddrag for Håndbogen 4.01: Bygningsgennemgangen har til formål, at afklare, hvilket omfang den gennegåede bygnings fysiske tilstand er ringere end tilstanden af tilsvarende intakte bygninger af samme alder Derfor skal denne skade ikke nævnes i rapporten. I håndbogen under afsnit 4.01 bliver det understreget sidst i afsnittet, at selv om et A3 skadesforhold er foventelig, så er det stadigvæk en skade der skal registreres. I håndbogen under afsnit står der bla. under opmærksomhedspunkter Kældre - Råd svamp og insektangreb i trækonstruktioner. Skadeangivelsen og pointtallet fastholdes. 2. marts :24 Sagen lukket 19

21 6. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i bygning A 6.2 Vægkonstruktion/- K3: Der er vægfliser med manglende vedhæftning i badeværelse på 1. sal. Note: Forholdet er belægning konstateret i vådområdet. Der er risiko for at vand og fugt trænger ned til de bagvedliggende konstruktioner, og giver skader på disse. 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning A 7.2 Belægninger Kl: Der er skævt gulv i stue/alrum. Note: Dette forhold er normalt i ældre bygninger med denne gulvkonstruktion. 7.2 Belægninger Kl: Gulvbrædder i stue, trappe og gulv på 1. sal har spor efter angreb af borebiller. Note: Angrebet Fejlangivelse Al Beskrivelse af skade/mangel: Skadebeskrivelse er korrekt, men der mangler stedfæstelse af hvor skaden kan ses, f.eks. i værelse på 1. sal mod Sø. Karakter: Kl. Bygningssagkyndig Begrundelse for fejl: Skaderne er ikke stedfæstet med beskrivelse af, hvor skaden bla. kan ses. Som beskrevet ses der spor efter borebiller på gulv i stue, på trappetrin samt gulve på 0 i sal. Det kan vist ikke gøres mere præcist. Disse spor er et generelt problem for ejendommens gulve. Hvis skaden er generel/jævnt fordelt, kan der henvises til et konkret sted med henvisning til hvilke flader, der har skaden og med henvisning til et sted, hvor skadestypen kan ses. Skadeangivelsen og pointtallet fastholdes. Al Genereret HE-nr Kontroirapport status Side 2. marts :24 Sagen lukket 20

22 8. Indervægge/skillevægge i bygning A 8.0 IIB: Ingen bemærkninger Indervægge/skillevægge 8.2 Vægbeklædninger Ingen bemærkninger Fejlangivelse A4 Beskrivelse af skade/mangel: Fliser over køkkenbord mangler stedvis fuld vedhæftning til underlaget. Bla. mellem vindue og komfur. Karakter: Kl Bygningssagkyndig Begrundelse for fejl: Skaden er ikke registreret. Er tidligere beskrevet i tilstandsrapport fra 2002 med karakteren Kl At der ses løse klinker i et køkken vurderes ikke at være en skade da det et et ældre 0 køkken som er uden vandbelastning og dermed uden betydning. Fliserne er ikke ved at falde ned af utilstrækkelig vedhæftning. Der henvises øvrigt til Erik Brandt fra SBI. Fliser med manglende vedhæftning til underlaget bør altid fremgå af en tilstandsrapport. Den manglende vedhæftning fremgår også af tilstandsrapporten fra Skadeangivelsen og pointtallet fastholdes. A4 9. Lofter/etageadskillelser i bygning A 9.0 IB: Ingen bemærkninger Lofter/etageadskillelser 2. marts :24 Sagen lukket 21

23 10. Indvendige trapper i bygning A [ 10.0 Indvendige trapper IB: Ingen bemærkninger 1 1. VVS-installationer i bygning A 11.0 VVS-installationer IB: Ingen bemærkninger 11.2 Varmeinstallationer Fejlangivelse A3 Beskrivelse at skade/mangel: Brændeovn i stuen har revnet indmuringsplade. Karakter: K2 Bygningssagkyndig Syns-og Skønsmand Begrundelse for fejl: Overset forhold. Forholdet amses, det er ikke en skade, da der i øvrigt er løse samlinger, har 0 ingen betydning. Skaden bør fremgå aftilstandsrapporten. Al Skadeangivelsen fastholdes men pointtallet nedsættes. 2. marts :24 Sagen lukket 22

24 11.3 Afløbsinstallationer Ingen bemærkninger Fejlangivelse A3 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skade/mangel: Afløb fra sikkerhedsventil ved varmtvandsveksler i kælder skal føres til afløbsinstallation, hvilket ikke er tilfældet ved den aktuelle installation. Karakter: Kl Beorundelse for feil: Skaden er ikke beskrevet. Ingen yderliger kommentar. Ingen yderligere kommentarer. Skadeangivelsen og pointtallet fastholdes. 0 A3 2. marts :24 Sagen lukket 23

25 Bygning B (Garage - 24m2) 2. Ydervægge i bygning B 2.0 Ydervægge IB: Ingen bemærkninger 3. Vinduer og døre i bygning B 3.1 Døre K2: Udvendig dør/port er nederst med begyndende nedbrydning. 3.2 Vinduer K2: Der ses en revnet rude i vindue mod øst. 4. Fundament/sokler i bygning B 4.0 Fundament/sokler IB: Ingen bemærkninger 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning B 5.0 IB: Ingen bemærkninger Kældre/krybekældre/terr ændæk 2. marts :24 Sagen lukket 25

26 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning B 7.0 Gulvkonstruktion og Ingen bemærkninger gulve Fejlangivelse A3 Beskrivelse af skade/mangel: Revnedannelser i betonguiv i garage. Karakter: Kl Bygningssagkyridig Bearundelse for feil: Forholdet er ikke beskrevet. Ingen yderliger kommentar andet end at forholdet må dog forventes på en ejendom på knap 85 år. Ingen yderligere kommentarer. Al A3 Skadeangivelsen og pointtallet fastholdes. 2. marts :24 Sagen lukket 26

27 8. Indervægge/skillevægge i bygning B 8.1 Indvendige vægge Fejlangivelse A4 Beskrivelse af skade/mangel: Der er flere revnedannelser i væg mod kælderrum. Karakter: Kl Bygningssagkyndig Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Er tidligere beskrevet i tilstandsrapport fra 2002 med karakteren Kl Mener point forkert angivet. Med hensyn til fejlens niveauplacering er pointtallet som udgangspunkt lagt på det midterste trin A3. Herefter justeres niveauet op, da der er tale om en skade, der har været nævnt i tidligere rapport. A3 A4 Skadeangivelsen og pointtallet fastholdes. Sammenfatning af huseftersyn - for beboelsesdelen Bygningsdel / installation IB KO Kl K2 (3 UN NOTE i Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 2 x 2. Ydervægge x i x 3. Vinduer og døre Fundamentlsokler x 1 x 5. Kældre/krybekætdr&terrændæk x 1 x 6. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i x 7. Gulvkonstruktion og gulve 2 x B. Indervægge/skillevægge x 9 Lofter/etageadskillelser x 10 Indvendige trapper x 11 VVS-installationer Genereret 2. marts :24 HE-nr Kontrolrapport status Sagen lukket Side 27

28 - yder- - vinduer - lofter - gulve? Nyt Generelle kommentarer til bygningernes tilstand Beskrivelse Boligen er opført i enkle, tidstypiske konstruktioner. Bygningens indretning og dele at hovedkonstruktionen er ændret væsentligt siden opførelsen. Vedligeholdelsesstanden er god. Der må dog påregnes mindre forbedringer inden normal vedligeholdelse kan påregnes. Især i kælder er der enkelte udfordringer som bør løses. Vaskerum bære bræg af ombygning. Sælgers oplysninger Sælgers oplysninger om ejendommen 0. Oplysninger om bestilling af tilstandsrapporten 0.1 Hvem har bestilt tilstandsrapporten? Dit forsikringsselskab evt, via din ejendomsmæg ler 0.2 Har du en ejendomsmægler til at bistå med salget af din ejendom? Ja, 1. Generelle oplysninger 1,1 Hvor mange år har du ejet ejendommen? 10 år I hvilken periode har du boet på ejendommen? i i 1.2 Er der foretaget tilbygninger, ombygninger eller større renoveringer (feks. Ja, Tag udskiftet 2008 Nyt undertag udskiftet tag, Ijernet bærende konstruktioner eller foretaget indgreb heri, - tagrender, vinduer mv. indretning at bad I toilet rum, der ikke tidligere har været anvendt hertil, mv.)? Er det sket med bygningsmyndighedernes tilladelse? Ved ikke 1.3 Er bygninger eller dele af bygninger udført helt eller delvist som selvbyg? Ja, Varanda bygget i Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader i: 2. Tage - kælder / krybekælder I ventileret hulrum? Nej og indervægge I skillevægge? Ja, Facaderenoveret 2008 / døre? Ja, Karnap i badeværelse 2008 Reperation + ny inddækning i zink / etageadskillelser? Ja, Karnap over stue mod vest 2011 I bjælker udskiftet - dæk i karnap + afløb mv. Ja, Trappe og rapos ved hovedør 2002 udskiftet -tage 2.1 Er eller har taget været utæt (herunder ved skotrender eller inddækninger)? Ja, Nyt tag og nye tagrender Er der, eller har der været, skader i I ved skorsten (feks. løbesod, revner, Nej utætheder eller afskallinger)? 2.3 Er der, eller har der været, utætte tagrender eller nedløb? Ja, Nyt tag og nye tagrender Er adgangen til skunkrum blokeret? Ja, Ingen adgang til skunk 1. sal Hvis nej, hvor er adgangslemmene placeret? 2.5 Er adgangen til tagrum blokeret? Nej 3. Yder- og indervæggelskillevægge 3.1 Er der revner eller andre skader, som er dækket af møbler eller andet inventar? Nej 3.2 Er der fugtpletter eller mug / skimmel, som er dækket af møbler eller andet Nej inventar? 4. Fundamenterlsokler 4.1 Er huset piloteret eller ekstrafunderet i forbindelse med opførelsen? Nej 4.2 Er huset efterfunderet (dvs. piloteret eller ekstrafunderet efter opførelsen)? Nej Nej værelse mod vest 4.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? Ja, Revner udbedret ved facaderenovering i 2008 Er der i den forbindelse udarbejdet geoteknisk rapport? Nej 5. Kælder I krybekælder I ventileret hulrum 5.1 Er der kælder / krybekælder I ventileret hulrum? Nej 5.2 Er adgangen til krybekælder blokeret? Nej 5.3 Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet Nej 2. marts :24 Sagen lukket 28

29 - 201 Dræn (ikke aulvafløb)? 5.4 Har der været konstateret fugtproblemer i kælderen / krybekælderen / Ja, Lidt fugt på kældervæg under ventilerede hulrum? trappe. 5.5 Er der helt eller delvist dræn langs husets fundament? Ja, Dræn og isolering af kælderydervæg i langs hele fundament. 5.6 Er der en grundvandspumpe? Nej 6. Gulve 6.1 Er der skader (f.eks. revner eller fugtskader) ved de gulve, som er dækket af Nej tæpper, møbler eller andet inventar? 6.2 Er der møbler eller andet inventar, som er klodset op som følge af skæve Nej gulve? 7. Vinduer og døre 7.1 Er der punkterede termoruder (dugruder)? Ja, 1. sal værelser mod vest Enkelte termoruder punkteret. 7.2 Er der vinduer og døre, der ikke fungerer (feks. vinduer og døre som ikke kan Ja, Originale vinduer i stue mod vest åbne og lukke uden at binde, som har defekte greb og låsetøj eller som er sat i maling. utætte over for nedbør)? 8. Lofterletageadskillelser 8.1 Er der udført nedsænkede lofter (dvs, nyt loft opsat under det gamle)? I Nej 9. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) 9.1 Er der, eller har der været, problemer med afløb (f.eks. stoppede afløbsrør eller Nej opstigende kloakvand)? 9.2 Er der løse / revnede fliser på gulv eller vægge? Nej 10. VVS-installationer 10.1 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end én gang årligt? Nej i 10.2 Er dele afvvs-installationerne(dvs. vandinstallationer, varmeanlæg og afløb) Nej udført af personer uden autorisation? 10.3 Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)? I bjælke + facade og nyt dæk i karnap 1 vestv. stue, Abyhøj Murerforretning. Husforsikring + ejerskifteforsikring 10.4 Er der, eller har der været, rørskade på kloak I skjulte rør? Ja, Kloak udskiftet + ny samlebrønd 2005 By. Andersen Husforsikring Er der varmeinstallationer og / eller termostatventiler, der ikke virker? Nej Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler Bemærkninger Sælger var tilstede Sælger havde udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet Sælgers oplysninger har ikke kunne fremskaffes på grund af Bemærkninger Bygningskonstruktioner 1.0 Tagkonstruktion/-belægning/skorsten A A A A A A A A 2.0 Ydervægge Sadeltag -lanebåndspær jælkespær Taghældning - >35 grader Tagbelægning -Tegl Tagbelægning - Tagpap/tagduge Skorsten - Muret Skorsten - Stål 2. marts :24 Sagen lukket 29

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja

Navn Firma Adresse Telefon  Tilstede ved kontrol Ja TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 28. august 2012 Skrivebordkontrol 27. juli 2011 Opfølgning

Læs mere

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen Tilstandsvurdering for ejendommen Sælger Jenny Marie Jensen Adresse Veddingevej 18 Post nr. By 4550 Asnæs Kommunenr./Ejendomsnr. 306 Matrikel/Ejerlav: 3b/ Vedding By, Fårevejle Dato for gennemgang 21.5.2015

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 14. august 214 Påtale 13. august 217 Skrivebordkontrol

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors ide. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors ide. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors ide Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013 Påtale 26. maj 2016 Skrivebordskontrol 8. maj 2008

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema for ejendommen på: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar giver den bygningssagkyndige det bedst mulige grundlag for

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 20. december 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 20. december 2012. J. nr.: Dato: 20. december 2012 J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012. Dato: 12. februar 2013 3. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sdant omfang,

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de ... Huige.. -. Opfølgning. Opfølgning TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN DISCIPLINÆR OG I V I I I P1 FOR RESkKEE BYGNINGSSAGYNDIGE Fors i de Revis jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et .. Andet TE dnisk RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTE DISCIPLINÆR OG r i v i i i P1 FOR BESKKEO& BYGNINGSSAGYNDIGE Forside Rev is jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen entredøren indkørsel - - FOR TEKN i SK RE V S i i ON AF T LSTANSRAPPORTEN I - ISCIPIJNÆR OG RSKKKEO& Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Mange skader

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE S ON VI I AF T LSTANDSRAPPORTEN I Oe S(KD YGNNGSSAGYNDIG Fors ide Revisionsoversigt I Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til 24. juni 2013 Påtale 23.

Læs mere

OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja

OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN I IM OR ESIIKKEDE BYGNINGSAGKYNDIGF Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Forside. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Forside. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen I I TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium IAfslutningsdato Afgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd ig (BS) Navn Firma Adresse Telefon

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 10. oktober 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 10. oktober 2012. J. nr.: Dato: 1. oktober 212 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

2. juli 2012. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

2. juli 2012. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REhISIOkI DISCIPLINÆR OG I V I I 1 l AF T LSTANDSRAPPORTEN I FOR RSKIKKEDE RYGNINGSSÅGYNDGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Andet: Opfølgning

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og .. Stor.. -. Stikprøve TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16.

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

gkyndig Beskikket l Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

gkyndig Beskikket l Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Beskikket l gkyndig Dato: 25. januar 213 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd. Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd. Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET PORRSKIKKEDEBVGNNGSSÅGKVNDIG Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN

OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN I FOR RSKIFEDE BYGNINGSSAKYNOIC.R Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium øjslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på

Læs mere

2. marts 2010 Godkendt

2. marts 2010 Godkendt ..... Stikprøve DISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE S ON V I I AF T LSTA DSRAPPORTE I P1 P1 FOR BRSKIKKFD& BYGNINGSSAGKYNDGF Fors i de Revision sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende

Læs mere

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS)

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS) TEKNISK RE S O AF T LSTA DSRAPPORTEN OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: 7. december 212 i. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja bygningssagkynd ig Syns- og

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja bygningssagkynd ig Syns- og OISCIPUNÆR- OG T E N1S, I% I I RE VI S ON I AF T I LSTA P1 DS RAPPORTE 1 l FOR BESKIKVDE RYGMNGSSÅGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversgt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Revision sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revision sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Fors i de Revision sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013 Fejlbehæftet (uden sanktion) Opfølgning på sanktion

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig 335 Victor Dyrnesli Nielsen Dato: J.nr.: H-ll-00335-0019 fgørelse - teknisk revision af tilstandsrapporten H-1 1-00335-0019:

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel Sælger: Kirsten Jakobsen Adresse: Randersvej 255 Post nr. og by: 8450 Hammel Rapportdato: 16-03-2015 Sag nr.: B-2015-6418 Kommune-

Læs mere

DISCIPUNÆR OG I V I I I P1 FOR SOFOR BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-maiI Tilstede ved kontrol Ja

DISCIPUNÆR OG I V I I I P1 FOR SOFOR BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-maiI Tilstede ved kontrol Ja TEKNISK RE S ON AF T LSTA SRAPPORTEN ISCIPUNÆR OG I V I I I P1 FOR SOFOR BYGNINGSSAGKYNIGE Fors i de Rev is jo sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Kontaktoplysninger

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Forsikring & Pensions konkrete forslag til ændringer af eller udformning af teksten er skrevet med rødt i nedenstående. Side

Læs mere

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom 423 HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 39 af 4. juni 995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Tilstandsrapport for ejendommen: Lb.nr.: Sælger: Vej: Post nr.: By: Kommunenr./Ejendomsnr.:

Læs mere

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendom men

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendom men TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 27. maj 2013 Advarsel 26. maj 2016 Opfølgning på sanktion

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG&

DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG& Beboelse- S RE S Q A F s A DSR A PPORE DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG& Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer:

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til. klagesag Stikprøve 11. juni 2010 Acceptabel Stikprøve 6. marts 2009 Godkendt

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til. klagesag Stikprøve 11. juni 2010 Acceptabel Stikprøve 6. marts 2009 Godkendt TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR OFSMKFEOE BYGNNGRSAGKYNDC-E Forside Revision sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Andet: Opfølgning

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket L rir dig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten. Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg. Adresse: Bragesvej 12

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten. Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg. Adresse: Bragesvej 12 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg Adresse: Bragesvej 12 Post nr. og by: 8680 Ry Rapportdato: 29-09-2015 Sag nr.: B-2015-8865

Læs mere

1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen 1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER DISCIPLINÆR- 00 I UN I I\ VI I P1 1k I I I... MIN IN FOR RFSKIFROE BYRNNGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse

Læs mere

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-15-02889-0154 Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30.

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-15-02889-0154 Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30. TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30. august 2018 Kontaktoplysninger

Læs mere

Kontaktoplysninger. Ejendommen

Kontaktoplysninger. Ejendommen . Skrivebordkontrol TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på sanktion 24. juni 2013 Påtale 23. juni

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd. Ja. skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd. Ja. skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et . Stikprøve TEKN ISK REVISION AF TI LSTAN DSRAPPORTEN DISCIPLINÆR. OG KLAGENÆVNET FOR Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium IAfslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport

Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Sag: Scan-jour Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for alvorlige fejl i tilstandsrapporten H 06- -0010, dateret, jf. 7 stk.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Jacobsen dresse Byagervej 123 Postnr. 8330 Dato 28-08-2008 By Beder Udløbsdato 28-02-2009 H-08-0-0186 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-751141 Matrikel/Ejerlav: 8Ø Beder By, Beder Internt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Peder Eklund Jensen. By Slagelse. Udløbsdato 06-10-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Peder Eklund Jensen. By Slagelse. Udløbsdato 06-10-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Michael Peder Eklund Jensen Adresse Grønagervej 6 Postnr. 4200 Dato 06-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 06-10-2011 H-11-0-0071 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-19574 Matrikel/Ejerlav: 11BI

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved. Bagergade 40 B 5700 Svendborg 62216979. 20222745 (Mobil) Ny Munkegade 10 8000 Århus C

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved. Bagergade 40 B 5700 Svendborg 62216979. 20222745 (Mobil) Ny Munkegade 10 8000 Århus C TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 5. februar 2016 Påtale 4. februar 2019 H-13-00667-0147 Opfølgning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Heldager Pedersen. By Store Heddinge. Udløbsdato 12-03-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Heldager Pedersen. By Store Heddinge. Udløbsdato 12-03-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Michael Heldager Pedersen Adresse Bovangen 39 Postnr. 4660 Dato 12-09-2011 By Store Heddinge Udløbsdato 12-03-2012 H-11-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 336-9904 Matrikel/Ejerlav: 114s

Læs mere

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol 2 DISCIPIJNÆR- OG K LG ESG REF. I I 27 FOR RFSKIkKRDF BYGNINGSSGYNDGF Fors i de Revision sove rs ig t Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16. september2013

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I ST i. DISCIPUNÆR- OG I P.IN I kidsrapportei.i %. V I I II 1k I I I... MIN IN FOR RESKIKED& RYGNINGSSAGKYNDIGF,-E S RE S 1O A F Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse

Læs mere

Dato: 25. januar 2013. J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

Dato: 25. januar 2013. J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 14. september

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 14. september Dato: 20. december 2012 J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE

OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE I I K LG ESG REF OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE Forside Rev is jon sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til. I... I,,..., I....... Kontaktoplysninger Navn

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Lyngbyvej 77, 8472 Sporup. Sælger: Pernille Byberg-Hansen. Adresse: Lyngbyvej 77

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Lyngbyvej 77, 8472 Sporup. Sælger: Pernille Byberg-Hansen. Adresse: Lyngbyvej 77 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Lyngbyvej 77, 8472 Sporup Sælger: Pernille Byberg-Hansen dresse: Lyngbyvej 77 Post nr. og by: 8472 Sporup Rapportdato: 22-01-2015 Sag nr.: B-20145864 Kommune-

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Erik Ilsøe Nielsen Lars Ankersen

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Erik Ilsøe Nielsen Lars Ankersen - Karakterfordeling DISCIPLINÆR OG TEKNISKI REV S ON I I F T LSTNDSRPPORTE I IN FOR DESKIKKEOF BESNINGSSGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølgod. Udløbsdato 20-11-2010. Lb. nr. H-10-01302-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølgod. Udløbsdato 20-11-2010. Lb. nr. H-10-01302-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Bjarne Thorlund dresse Bjergegade 74 Postnr. 6870 Dato 20-05-2010 By Ølgod Udløbsdato 20-11-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 573-107727 Matrikel/Ejerlav: 3CD Ølgod By, Ølgod Internt

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Vestre Teglgade 10, 4. sal 2450 København SV

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Vestre Teglgade 10, 4. sal 2450 København SV KLAGESAG REF: 13123 Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-14-01005-0007 Opfølgning på sanktion 14. april 2014 Fejlbehæftet (uden sanktion) H-13-01005-0088

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fanø. Udløbsdato 08-03-2011. Lb. nr. H-10-01591-0225. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fanø. Udløbsdato 08-03-2011. Lb. nr. H-10-01591-0225. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marianne Bech Larsen dresse Spelmanns Toft 53 Postnr. 6720 Dato 08-09-2010 By Fanø Udløbsdato 08-03-2011 H-10-0-0225 Kommunenr./Ejendomsnr. 563-59060 Matrikel/Ejerlav: 112DX Rindby

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Kim Hoffmeister 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lindevangsvej 9 2950 Vedbæk Dato: 14-10-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 230-4315 Matr. nr./ejerlav 2af, Trørød By, Vedbæk EBS sagsnr. 60867

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 13. juli 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 13. juli 2012. Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I-.. I,. Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 16-10-2012. Lb. nr. H-12-02674-0048. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 16-10-2012. Lb. nr. H-12-02674-0048. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Per Østergaard dresse Østervænget 28 Postnr. 6710 Dato 16-04-2012 By Esbjerg V Udløbsdato 16-10-2012 H-12-0-0048 Kommunenr./Ejendomsnr. 561-192219 Matrikel/Ejerlav: 6DE Hjerting

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ejner Søndergaard Hansen. By Haderslev. Udløbsdato 10-06-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ejner Søndergaard Hansen. By Haderslev. Udløbsdato 10-06-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ejner Søndergaard Hansen dresse Tåsingevej 12 Postnr. 6100 Dato 10-12-2010 By Haderslev Udløbsdato 10-06-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-12752 Matrikel/Ejerlav: 1007 Vandling, Starup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Værløse. Udløbsdato 23-01-2009. Lb. nr. H-08-00371-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Værløse. Udløbsdato 23-01-2009. Lb. nr. H-08-00371-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jette Kyvsgaard dresse Poppel lle 22 Postnr. 3500 Dato 23-07-2008 By Værløse Udløbsdato 23-01-2009 H-08-00-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 190-3618 Matrikel/Ejerlav: 316 Hareskov By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: LP PNT 3 /S dresse delvadvej 1 Postnr. 6240 Dato 23-11-2011 By Løgumkloster Udløbsdato 23-05-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-4468 Matrikel/Ejerlav: 18 Bøgvad, Højst Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 19-03-2011. Lb. nr. H-10-01977-0127. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 19-03-2011. Lb. nr. H-10-01977-0127. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jens Paulsen dresse Ryes Møllevej 56 Postnr. 6100 Dato 19-09-2010 By Haderslev Udløbsdato 19-03-2011 H-10-0-0127 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-8987 Matrikel/Ejerlav: 518 Sdr. Otting

Læs mere

Byggeteknisk Rapport Sælger

Byggeteknisk Rapport Sælger Byggeteknisk Rapport Sælger Rapporten er udarbejdet 25-08-2014 af factum2 aarhus for: Nr Ønløvvej 15 6230 Rødekro Kommunenr./Ejendomsnr.: 580/9184 Matrikel/Ejerlav: 13 NR. ØNLEV, RISE Anvendelse af og

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Kim Hoffmeister 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Brydehusvej 9 2750 Ballerup Dato: 28-7-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 151-5845 Matr. nr./ejerlav 8dr, Ballerup By, Ballerup EBS sagsnr. 57610

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 22. november 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 22. november 2012. J. nr.: Dato: 22. november 2012 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vamdrup. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01302-0097. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vamdrup. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01302-0097. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Starup dresse Lindegade 5F Postnr. 6580 Dato 03-10-2010 By Vamdrup Udløbsdato 03-04-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-254584 Matrikel/Ejerlav: 14DF V. Vamdrup By, Vamdrup Internt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ringsted. Udløbsdato 23-11-2011. Lb. nr. H-11-00565-0016. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ringsted. Udløbsdato 23-11-2011. Lb. nr. H-11-00565-0016. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dannie Steen Truberg dresse Bredagervej 74 Postnr. 4100 Dato 23-05-2011 By Ringsted Udløbsdato 23-11-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 329-91600 Matrikel/Ejerlav: 5O Vigersted By, Vigersted

Læs mere