Statistikområdes indhold. Datagrundlag/kilder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistikområdes indhold. Datagrundlag/kilder"

Transkript

1 Dato: Forfatter DST: Wendy Takacs Jensen Forfatter SCB: : Anna Broman 1. Statistikområdes indhold Navn på statistikområde Indhold i tidsserie Arbejdskraftundersøgelsen - AKU Tidsserierne indeholder åriges tilknytning til arbejdsmarkedet. 2. Datagrundlag/kilder Danske kilder Datagrundlaget er Arbejdskraftundersøgelsen i Danmarks Statistik. Arbejdskraftundersøgelsen er en individbaseret stikprøvebaseret interviewundersøgelse og baserer sig på ca gennemførte interview pr. år med personer boende i Danmark i alderen år. Alle interview foregår som telefoninterview. Arbejdskraftundersøgelsen ersøgelsen baserer sig på en kvartalsvis stikprøve på ca personer i alderen år. Stikprøven deles op i 13 lige store portioner, én for hver uge i interviewkvartalet, og personerne interviewes om én af de pågældende referenceuger. AKU offentliggøres gøres både månedligt og kvartalsvist i mens tabeller i øresundsdatabanken alene offentliggøres kvartalsvist. I forbindelse med Arbejdskraftundersøgelsen bruges forskellige registre til dannelse af stikprøven, opregning og til imputering af eksempelvis demografiske variabler. Følgende registre anvendes til Arbejdskraftundersøgelsen: Det Centrale Personregister (CPR) Befolkningsstatistikregistret Den Registerbaserede ledighedsstatistik (RAM) Uddannelsesklassifikationsmodulet (BUE) Den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS) Svenske kilder AKU er en individbaseret stikprøveundersøgelse, som opgøres månedligt. Respondenterne svarer på spørgsmål vedrørende deres egen situation på arbejdsmarkedet vedrørende en specifik uge i referencemåneden. Oplysningerne indsamles hovedsagligt via telefoninterview. Resultatet af de månedlige undersøgelser publiceres kort tid efter referenceperiodens afslutning. Det er også disse resultater som ligger til grund for beregningen af kvartals- og årsgennemsnittene. Undersøgelsespopulationen i AKU er de personer, som er registrerede som borgere i Sverige og som er fyldt 15 men endnu ikke 75 år. Undersøgelsesobjektet er individer. Baggrundsvariablerne udgøres først og fremmest af demografiske variable som køn, alder, civilstand, hjemmeboende børn, bopælslen/-storstadskommunesammenslutning storstadskommunesammenslutning og fødselsland. Disse oplysninger hentes fra den stikprøve, som der fra Registret över totalbefolkningen (RTB) foretages til AKU. Herudover hentes der også oplysninger om uddannelsesniveau og -område ind fra Registret över befolkningens utbildning (UREG).

2 Ved stikprøveudtagning og opregning gøres der desuden brug af hjælpeinformation, der stammer fra fem forskellige kilder: Arbetsförmedlingens (AF) arbetsökanderegister, Sysselsätningsregistret (SREG), Registret över totalbefolkningen (RTB), Registret över inkomster och taxeringer(iot) samt Longitudinell integrationsdatabas för sjulförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier (LISA). Undersøgelsen følger den internationale arbejdsmarkedsorganisation ILO's retningslinjer for opgørelser af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Arbejdskraftundersøgelsen laves efter samme retningslinjer i alle EU-lande og i en lang række andre lande, og er derfor den bedste svenske og danske undersøgelse til internationale sammenligninger af arbejdsmarkedsstatistik. Emner, svarkategorier, definitioner, osv. fastlægges på EU-niveau, hvilket betyder at undersøgelserne kan bruges til både overordnede og helt detaljerede sammenligninger af arbejdsmarkedsforhold. 3. Population (statistiske begreber) Generelt om population evt. uddybning af indhold Alle personer interviewes om en bestemt referenceuge. Alle spørgsmål om arbejde, arbejdstid, arbejdsløshed m.m. vedrører den bestemte uge. I Arbejdskraftundersøgelsen er hovedvariablen personernes arbejdsmarkedsstatus. Befolkningen opdeles i to hovedgrupper, nemlig personer i arbejdsstyrken og personer uden for arbejdsstyrken. Personer i arbejdsstyrken opdeles yderligere i to grupper: beskæftigede og arbejdsløse (AKU-ledige). Værnepligtige betragtes som beskæftigede. Svarpersonernes placering i disse grupper sker på baggrund af deres erhvervsmæssige status efter nogle fastlagte EU-definitioner og anbefalinger fra den internationale arbejdsorganisation (ILO). Beskæftigede er personer, der har arbejdet mindst én betalt time i referenceugen, eller som er selvstændige eller medarbejdende familiemedlemmer. Personer, som er midlertidigt fraværende fra arbejdet, fx på grund af ferie, sygdom eller barselsorlov, betragtes som beskæftigede. Arbejdsløse (AKU-ledige) er ubeskæftigede personer, som aktivt har søgt arbejde inden for fire uger og som kan tiltræde et job inden for to uger efter referenceugen. Aktiv jobsøgning omfatter bl.a. kontakt med et Jobcenter, henvendelser til arbejdsgivere, kontakt til venner, slægtninge, fagforeninger eller læsning og evt. besvarelse af annoncer. Ansøgninger om tilladelse, støtte eller konkrete aktiviteter som søgning efter lokaler mv. for at etablere sig som selvstændig, regnes også som aktiv søgning. Også personer, som har fået et arbejde til påbegyndelse indenfor tre måneder, regnes som arbejdsløse hvis de har mulighed for at påbegynde et nyt arbejde indenfor 14 dage efter referenceugen. Øvrige personer kategoriseres uden for arbejdsstyrken. Den danske population Den svenske population Se ovenfor under kapitel Variable og konstruktion Fælles variabelliste Arbejdskraftundersøgelsen belyser befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Undersøgelsespopulationen er den årige befolkning i Danmark (i Statistikbanken vises tal for den årige befolkning). I den svenske AKU er det ligeledes den årige befolkning, som bruges i undersøgelsespopulationen.

3 Undersøgelserne opgør hvor mange personer i Danmark og Sverige, der er beskæftigede, arbejdsløse eller uden for arbejdsstyrken, og spørger desuden interviewpersonerne om en lang række andre forhold. Se flere detaljer i kvalitetsdeklarationen: Kvalitetsdeklaration Se flere link til notater om Arbejdskraftundersøgelsen her: Dokumentation Yderligere information om Arbejdskraftsundersøgelsen i Sverige fremkommer i: Beskrivelse af statistikken og dets kvalitet Beskrivelse af statistikkens tilblivelse Liste over variabler og værdimængder Konstruktion af variable Klassificering og konstruktion af variable følger kommissionens forordning Nr. 377/2008. Se kodifikationer her: AKU-undersøgelsens kodifikationer I Sverige gøres der brug af en national variabelliste, som i praksis er en svensk oversættelse af de variabler, som er udspecificeret i kommissionens ovennævnte forordning. Konstruktion af statistikken Se ovenfor under kapitel Databrud Overordnet om databrud Databrud i danske data Tidsserien indeholder databrud, som gør at sammenlignelighed over tid vanskeliggøres. Arbejdskraftundersøgelsen er blevet gennemført årligt siden 1984, og fra 1994 gennemføres den hele året rundt. Fra januar 2007 er undersøgelsen blevet udvidet betragteligt og dataindsamlingen udliciteret. I november 2011 blev en ny metode til opregning implementeret og data tilbage til 2007 er blevet revideret. Dataserierne fra 2007 og frem er opdateret med den nye opregning. Udvidelsen i 2007 (fra ca årlige interview til ca ) blev indført for at mindske den generelle usikkerhed ved undersøgelsens resultater. Desuden ændrede man panelstrukturen fra tre til fire paneler. Dataindsamlingen blev desuden udliciteret. Omlægningen i 2007 har medført et mindre brud i data, som medfører, at man skal være varsom med tolkningen af detaljerede analyser henover På overordnet niveau kan man imidlertid godt lave dataserier over Dog er der et niveauskift i uddannelsesniveauet i fra 2006 til Se mere: Notat om uddannelse i AKU Den nye danske regionsopdeling blev indført i 2007, men ændringerne er ført tilbage til 2000, således at der nu findes en tidsserie i Øresundsdatabasen på regioner fra 2000 og frem. Derimod er branchenomenklaturen brudt fra 1. kvartal 2009, hvor NACE rev. 2 blev indført. Fra 2000 til 2008 er branchenomenklatur NACE rev. 1.1 anvendt Databrud i svenske data I 2005 blev AKU, på baggrund af regeringens beslutning, tilpasset EU s definition på arbejdsløse. Tidligere afveg den svenske definition af arbejdsløse fra ILO s (International Labour Organization). Den 31. maj 2007 besluttede regeringen i overensstemmelse med finansloven at ophæve regeringens beslutning i 1986 om definitionen af termer anvendt i arbejdskraftundersøgelsen. Siden oktober 2007 er fuldtidsstuderende, som har søgt og været i stand til at arbejde, blevet klassificeret som arbejdsløse i den svenske publikation. Regeringens beslutning

4 om at overholde ILO-definitionen og EU-tilpasningen i 2005, hvilket bl.a. betød at de tidligere EU-tilpasninger foretaget i LFS blev integreret med den almindelige LFS, betyder at undersøgelsen nu både opfylder nationale og internationale statistiske krav. Der er derfor databrud i tidsserien fra andet kvartal For flere oplysninger, se Den 8. juni 2010 udvidede SCB den månedlige stikprøven til personer. I forbindelse med offentliggørelsen i juni blev alle AKU-data revideret tilbage til januar I 2012 blev et nyt projekt gennemført, hvor en ny vægt blev udviklet, som forbedrede balancen i de to del-stikprøver. På baggrund af dette blev alle AKU-data revideret tilbage til januar 2010 i februar 2013 i Øresundsdatabasen. Branchenomenklaturen blev brudt fra 1. kvartal 2009, hvor SNI2007 blev indført. Frem til 2002 blev nomenklaturen SNI92 anvendt og fra 2003 til 2008 blev branchenomenklatur SNI2002 anvendt. SNI2007 svarer til NACE rev Diskretionering Diskretionering Da Arbejdskraftundersøgelsen er en stikprøveundersøgelse spiller den statistiske usikkerhed især en rolle ved talmæssigt små persongrupper. Derfor afrunder man altid offentliggjorte resultater til nærmeste hele Se mere om retningslinjer vedrørende publicering af AKU-data: Notat_uddybende retningslinjer vedr. brugen af AKU-mikrodata Fra 2010 er variablen med konfidensintervaller tilføjet i tabellerne i Øresundsdatabasen, for hovedtallene; beskæftigede, ledige, arbejdsstyrken og uden for arbejdsstyrken. For at give en god beskrivelse af den usikkerhed, der er knyttet til forskellige enten større eller mindre grupper i en stikprøvebaseret undersøgelse, anvender man ofte konfidensintervaller frem for at angive usikkerheden i form af standardafvigelse eller varians. I Arbejdskraftundersøgelsen har vi valgt at anvende 95 procents konfidensintervaller. Det betyder, at hvis undersøgelsen blev gennemført 100 gange, ville den angivne værdi i 95 ud af 100 tilfælde ligge inden for intervallet, mens den i kun 5 tilfælde ville ligge uden for intervallet. Usikkerheden er beregnet som 1,96*standardafvigelsen hvor 1,96 svarer til 97,5 procents fraktilen i den standardiserede normalfordeling. I Øresundsdatabasen findes også usikkerhedstal fra Usikkerhedstallene er konstrueret på et 95 procents konfidensintervaller. I Sverige afrunder man normalt offentliggjorte resultater til nærmeste hele 100. Hvis det til en kvartalsberegning ikke er mulig at basere denne på mindst 40 respondenter udelades denne helt. 7. Afvigelser for andet offentliggjort statistik og kvalitetssikring Afvigelser fra andet offentliggjort statistik Data afviger fra hvad der ligger i Danmarks Statistiks pga. aldersafgrænsningen. De svenske data i Øresundsdatabanken afviger ikke fra de tal, som SCB selv offentliggør. Dog er det ikke alle Øresundsdatabankens tal for Skåne, som også bliver publiceret hos SCB. I visse tilfælde vil det også blot være hele aldersgruppen år, der bliver præcenteret i SCB s egen publikation. I tiden før 2005 udskiller de svenske data i Ørestat sig fra det, som bliver præsenteret på scb.se. Dette skyldes, at SCB i denne periode linkede værdierne se beskrivelsen på for yderligere information. Kvalitetssikring

5 For at kvalitetssikre data, bliver alle interview fejlsøgt på mikro niveau med hovedvægten på stillings- og branchekoder. Data bliver ved indlæsning kørt igennem en fejlkontrol, som tjekker for konsistens og logik. Derudover sammenholdes udviklingen i arbejdskraftundersøgelsens hovedtal, beskæftigede og ledige, med andre beskæftigelses- og ledighedsstatistikker i Danmarks Statistik. Produktionen af den svenske AKU-statistik følger kravene i den internationale standard for markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser (ISO 20252:2007). Afslutningsvist bliver statistikken kvalitetssikret på flere måder. Et eksempel på dette er, at der på en del af de udførte interview foretages overhøring med det formål at sikre kvaliteten i interviewernes arbejde. SCB har endvidere et overvågningssystem, hvorved man ved indlæsningen af de udførte interviews er i stand til at opdage fejlposteringer. Dette vil typisk være manglende konsistens i interviewet eller logiske fejl, som efterfølgende bliver rettet af intervieworganisationen. Også under beregningsfasen bliver materialet kørt igennem en række kontrolinstanser, der skal tilse, at det hele fungere korrekt. Endelig sker der en sidste kvalitetsgennemgang af materialet i forbindelse med offentliggørelsen. I løbet af 2013 er der blevet foretaget en omfattende analyse af fejlkilderne i AKU, som forventes offentliggjort i Resultatet af denne undersøgelse viser, at omfanget af fejlestimater i AKU er lille. 8. Referencetid Generelt om referencetid Alle personer interviewes om en bestemt referenceuge (mandag til søndag). Der gennemføres interview hele året rundt. Statistikkens referencetid er kvartalet, da der er tale om kvartalsvise statusoplysninger. I Sverige anvendes et tilsvarende referenceugesystem, som kører løbende året rundt. Undersøgelserne foretages månedsvis og disse månedsvise undersøgelser ligger til grund for beregningerne af kvartals- og månedsgennemsnit. Referencetid for danske variable Referencetid for svenske variable Se under kapitel Opdateringsintervaller Interval for opdatering Udgivelsestid Mere information Tidsserien opdateres kvartalsvist Ca. 2 måneder efter baggrundsregistrene er færdigdannet opdateres data i Øresundsdatabasen. På ligger offentliggørelseskalenderen. 10. Kontaktinformation Henvendelser Alle tidsserier i Øresundsdatabasen er forsynet med en kontaktperson fra hhv. Danmarks Statistik og Statistiska centralbyrån.

Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS)

Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS) Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS) Indholdsfortegnelse Hvad er RAS?... 1 Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet - socioøkonomisk status. 2 Novemberprioritering i RAS... 2 Tilknytningen

Læs mere

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 REGIONALE FORSKELLE 15:20 MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND 15:20 HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 REGIONALE FORSKELLE MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND KØBENHAVN 2015 SFI

Læs mere

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse 6. juli 2005 J.nr. 2720 bc/kr 33145949 29 e-mail bc@akf.dk Notat Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse L:\WP\FORLAG\BC\Notater\VEU.doc Forord I notatet belyses omfanget

Læs mere

Indhold. Tekstafsnit. Tabeloversigt

Indhold. Tekstafsnit. Tabeloversigt Indhold Tekstafsnit Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7. 1.1. Særlige forhold ved offentliggørelsen marts 2012.......................... 2 2.1. Månedlig indberetning af A indkomst,

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Arbejdspapir 34. Arbejdstid. Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Arbejdspapir 34. Arbejdstid. Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 34 Arbejdstid Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke Syddansk Universitetsforlag Odense 2014 Arbejdstid Hvorfor er der forskel

Læs mere

ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008

ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008 ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008 REVIDERET 14.04.2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INSTRUKTION TIL ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN 4 SVAR PÅ SPØRGSMÅL FRA RESPONDENTERNE 6 STATUSKODER 8 ARBEJDSMARKEDSSTATUS

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udredning af årsager til udviklingen i anmeldte arbejdsulykker 1996-2010

Udredning af årsager til udviklingen i anmeldte arbejdsulykker 1996-2010 Udredning af årsager til udviklingen i anmeldte arbejdsulykker 1996-2010 En registerbaseret undersøgelse Ulla Binger, Johnny Dyreborg, Jørgen Vinsløv Hansen og Birthe Lykke Thomsen Udredning af årsager

Læs mere

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Kræn Blume Jensen & Vibeke Tornhøj Christensen Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Resultater og konklusioner Publikationen Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Resultater

Læs mere

GVU og EUD for personer på 25 år og derover. Undersøgelse

GVU og EUD for personer på 25 år og derover. Undersøgelse GVU og EUD for personer på 25 år og derover 2013 Undersøgelse GVU og EUD for personer på 25 år og derover Undersøgelse 2013 GVU og EUD for personer på 25 år og derover 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Teknisk note nr. 3 Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning

Fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning Fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning Socioøkonomisk fremskrivning 2011 Jonas Zangenberg Hansen og Marianne Frank Hansen September 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Introduktion

Læs mere

Kommentarer og referencer

Kommentarer og referencer Kommentarer og referencer Tabel 1-79 Nedenfor bringes en række supplerende oplysninger til de enkelte tabeller vedrørende Danmark. For hver tabel oplyses således om formål, kilder og metoder samt anden

Læs mere

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede 7. juni 2013 ANALYSE Af Jonas Zielke Schaarup Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede Ledige benytter i vid udstrækning de samme kanaler til at få arbejde som beskæftigede, der skifter

Læs mere

Teknisk note nr. 2. Udviklingen i udbredelsen af frynsegoder blandt danske lønmodtagere 1979-1997. Noten er udarbejdet af Claus Larsen

Teknisk note nr. 2. Udviklingen i udbredelsen af frynsegoder blandt danske lønmodtagere 1979-1997. Noten er udarbejdet af Claus Larsen Teknisk note nr. 2 Udviklingen i udbredelsen af frynsegoder blandt danske lønmodtagere 19791997 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 1997 Kort om dette notats

Læs mere

Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark

Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark 1. Baggrund De første initiativer Et fornyet fundament Den endelige samarbejdsaftale Foråret 2000 blev der på opfordring

Læs mere

Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger

Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger af Anders Holm Torben Pilegaard Jensen Angelo Andersen AKF Forlaget Juni 2000 1 2 Forord Denne rapport er den anden og sidste rapport, som AKF har udarbejdet

Læs mere

Dokumentation og international benchmarking af bygge- og anlægsstatistikken

Dokumentation og international benchmarking af bygge- og anlægsstatistikken 12. oktober 2010 Dokumentation og international benchmarking af bygge- og anlægsstatistikken 0. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 1.1. Baggrund og formål..2 1.2. Det samlede projekt..2 1.3. Afrapportering...3

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

Rapport om forebyggende hjemmebesøg i Struer Kommune - 2008

Rapport om forebyggende hjemmebesøg i Struer Kommune - 2008 Struer Kommune Rapport om forebyggende hjemmebesøg i Struer Kommune - 2008 Udarbejdet af: Sundhedskonsulent Henriette Haase Fischer Sundhedsmedarbejder Aino Skou Jensen & Sundhedsmedarbejder Mette Jaffke

Læs mere

Kommentarer og referencer

Kommentarer og referencer Kommentarer og referencer Tabel 1-79 Nedenfor bringes en række supplerende oplysninger til de enkelte tabeller vedrørende Danmark. For hver tabel oplyses således om formål, kilder og metoder samt anden

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 12 Udgivet af Danmarks Statistik 24. juni 13 Foto

Læs mere