Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob"

Transkript

1 Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i øjeblikket falder ud af bruttoledighedsstatistikken, fordi de ikke længere modtager dagpenge eller kontanthjælp. Den stikprøvebaserede ledighedsopgørelse, AKU, som til en vis grad fanger arbejdsløse uden understøttelse, er også faldet siden årsskiftet. AKU-ledigheden kan potentielt også være påvirket af udfaldet af dagpengesystemet. Samtidig med faldet i AKU-ledigheden siden årsskiftet er AKUbeskæftigelsen faktisk vokset mere, end arbejdsløsheden er faldet. Den voksende AKUbeskæftigelse kan tilskrives, at flere er ansat på deltid. af Senioranalytiker Erik Bjørsted & Chefanalytiker Frederik I. Pedersen 1. november 2013 Analysens hovedkonklusioner en er siden årsskiftet faldet med fuldtidspersoner. Det er dog usikkert hvor stor en del af faldet i bruttoledigheden, der kan tilskrives en reel jobfremgang, fordi mange ledige siden årsskiftet pga. forkortelsen af dagpengelængden er faldet ud af statistikkerne. Den stikprøvebaserede ledighedsstatistik, AKU, som til en vis grad fanger arbejdsløse uden understøttelse, er dog også faldet. Samlet er AKU-ledigheden for de årige i årets to første kvartaler faldet med personer. AKU-ledigheden kan potentielt også være påvirket af udfaldet af dagpengesystemet, men samtidig med faldet i AKU-ledigheden ses dog også en pænt voksende AKUbeskæftigelse. Stigningen i AKU-beskæftigelsen er overraskende i lyset af andre statistikker, men dækker tilsyneladende over, at flere arbejder på deltid. Samlet er antallet af beskæftigede på deltid vokset med personer i årets to første kvartaler, mens antallet af personer på fuld tid er faldet med knap personer. Det er positivt, at arbejdsmarkedet er så fleksibelt, at flere kan få et deltidsarbejde og på den måde kan holde kontakten til arbejdsmarkedet, ligesom det understreger, at danskerne er villige til at tage deltidsbeskæftigelse i en krisetid. De positive arbejdsmarkedstal kan sammen med stemningsskiftet i dansk økonomi være et forvarsel om at bedre tider er på vej. Kontakt Senioranalytiker Erik Bjørsted Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Arbejdsløsheden falder På trods af en lille stigning på 700 fuldtidspersoner fra august til september 2013, er bruttoledigheden siden årsskiftet faldet med fuldtidspersoner og udgør i dag fuldtidspersoner, svarende til 5,7 pct. af arbejdsstyrken. Det fremgår af figur 1. Faldet i bruttoledigheden er sandsynligvis i høj grad drevet af, at mange er faldet ud af dagpengesystemet, og ikke længere modtager dagpenge eller kontanthjælp og derfor er faldet ud af statistikken. Antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere er f.eks. ikke vokset i samme omfang, som antallet af dagpengemodtagere er faldet. Samtidig er det tilsyneladende under 10 pct. af de akutledige, som er i lønmodtagerjob i dag. Endelig er gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere fortsat med at vokse på trods af de på overfladen mere positive ledighedstal. Derfor er det også meget usikkert, i hvor stort omfang der ligger en reel jobfremgang bag faldet i bruttoledigheden. En helt ny opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at den såkaldte AKU-ledighed opgjort på måneder, som til en vis grad fanger ledige uden ret til dagpenge eller kontanthjælp, også har haft en faldende tendens siden årsskiftet. Det fremgår af figur 1. Siden årsskiftet og frem til september er AKUledigheden således faldet med personer. Mens bruttoledigheden er en registerbaseret optælling af personer, der modtager dagpenge fra en a- kasse, som er jobklare kontanthjælpsmodtagere eller som er i aktivering, opgøres AKU-ledigheden på baggrund af en stikprøveundersøgelse. AKU-ledige er personer, der svarer, at de 1) ønsker et arbejde, 2) har søgt job indenfor de seneste fire uger, 3) kan tiltræde et job indenfor de næste to uger. Læs mere om de forskellige arbejdsløshedsdefinitioner i boks 1. Figur 1. Udviklingen i bruttoledigheden og AKU-ledigheden (1.000 fuldtidspers.) 2 AKU-ledighed (1.000 pers.) AKU-ledighed Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 2

3 Med en generelt faldende arbejdsløshed både bruttoarbejdsløshed og AKU-ledighed er spørgsmålet derfor, om arbejdsmarkedet reelt har fået det bedre i For at besvare det må man sammenligne med andre statistikker, ligesom man kan komme lidt dybere ned i AKU-tallene via den mere detaljerede kvartalsvise AKU-opgørelse, som går frem til og med 2. kvartal Mens den nye månedlige AKU-opgørelse dækker år, så afgrænses den kvartalsvise opgørelse hos Danmarks Statistik til de årige der må betegnes som kernetropperne på arbejdsmarkedet. Det er derfor de årige, der er i fokus i det følgende. Boks 1. Anvendte ledighedsbegreber i Danmark I Danmark anvendes tre forskellige ledighedsbegreber. Den registrerede ledighedsstatistik, der omfatter netto- og bruttoledigheden, er en månedlig totaloptælling baseret på data fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Udover den registrerede ledighed opgøres Arbejdskraftundersøgelsen (AKU), der er en stikprøvebaseret international anvendt definition. Nettoledighed Den registrerede nettoledighed måler antallet af årige jobklare modtagere af dagpenge, kontanthjælp og starthjælp opgjort i fuldtidspersoner. Det betyder, at nettoledigheden dækker personer, der skønnes jobklare og ikke er i aktivering. Den registrerede nettoledighed bliver opgjort hver måned. Den registrerede bruttoledighed måler ligesom nettoledigheden - antallet af årige personer, der modtager dagpenge fra en a-kasse, eller som er jobklare kontanthjælpsmodtagere, opgjort i fuldtidspersoner. Derudover medregner bruttoledigheden også personer i aktivering. Den registrerede bruttoledighed bliver opgjort hver måned. AKU-ledigheden Arbejdskraftundersøgelsen (AKU-ledighed) er en stikprøveundersøgelse blandt danskere i alderen år. AKUledigheden følger en international anvendt definition. Det betyder, at AKU-ledigheden bl.a. kan benyttes til at sammenligne ledigheden mellem forskellige lande. Ledige efter denne definition er personer, der 1) ønsker et arbejde, 2) har søgt job indenfor de seneste fire uger, 3) kan tiltræde et job indenfor de næste to uger. Det betyder, at AKU-ledigheden bl.a. fanger personer, som ikke modtager dagpenge og ikke har ret til kontanthjælp, som arbejdsløse. AKU-ledigheden bliver opgjort kvartalsvis. Illustration: De tre ledighedsbegreber i Danmark (Nettoledige + aktiverede) AKU-ledighed (Ønsker et arbejde, har søgt job, kan tiltræde) Nettoledighed (Modtagere af dagpenge, jobklare kontanthjælpsmodtagere) Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 3

4 Fald i AKU-ledigheden er delvist trukket af studerende Ifølge den detaljerede kvartalsvise opgørelse er AKU-ledigheden for de årige faldet med personer de første to kvartaler af En del af faldet i AKU-ledigheden for de årige skyldes færre arbejdsløse studerende. Siden 4. kvartal 2012 er antallet af arbejdsløse studerende således faldet med personer. Det er dog uklart, i hvor høj grad de studerende har fået job, og i hvor høj grad de i stedet helt har opgivet at få et job og derfor ikke længere søger aktivt efter et job. Men ud over de studerende er der faktisk også blevet færre i den gruppe af AKU-ledige, som ikke indgår i bruttoledigheden. Det kan f.eks. være arbejdsløse, som ikke modtager dagpenge eller kontanthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere eller andre overførelsesmodtagere, som svarer, at de 1) gerne vil have et arbejde, 2) søger aktivt og 3) kan tiltræde et job inden for 14 dage. Det er bl.a. i denne gruppe, at man vil forvente at kunne finde nogen af de akutledige, som falder ud af bruttoledighedsstatistikken. Gruppen af disse øvrige AKU-ledige, som ikke indgår i bruttoledigheden, er faldet med ca personer siden 4. kvartal Det fremgår af figur 2. Faldet er udelukkende sket i 2. kvartal 2013 og skal naturligvis tolkes forsigtigt, da bevægelserne fra kvartal til kvartal i stikprøven er forbundet med stor usikkerhed. Det kan dog ikke afvises, at også AKU-ledigheden også kan være påvirket af udfaldet af dagpengesystemet. Akutledige, som venter på et seniorjob søger måske ikke længere aktivt, arbejdsløse i uddannelse svarer måske nej til at kunne tiltræde nyt job, og nogle har måske helt opgivet at komme i job igen. Figur 2. Øvrige AKU-ledige, som ikke indgår i bruttoledigheden pers pers Øvrige AKU-ledige Trend Anm.: Data er sæsonkorrigeret. Der ses på de årige. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik, Arbejdskraftundersøgelsen, 2. kvartal

5 Beskæftigelsen er dog vokset tilsvarende På trods af, at AKU-ledighedstallene potentielt kan være påvirket af udfaldet fra dagpengesystemet ligesom bruttoledighedstallene, er AKU-beskæftigelsen for de årige vokset ind i Ser man på de kvartalsvise tal, er AKU-ledigheden siden 4. kvartal 2012 faldet med personer, mens beskæftigelsen er vokset med personer. Bag faldet i AKU-ledigheden ligger dermed en overraskende pæn jobfremgang, som ikke genfindes i samme omfang i andre beskæftigelsesstatistikker. Nationalregnskabet viser et fald i beskæftigelsen på personer. Ser man bort fra den offentlige beskæftigelse, der i 2. kvartal 2013 var negativt påvirket af lærerlockouten, viser den private beskæftigelse en fremgang på personer. Til sammenligning viser lønmodtagerstatistikken baseret på e-indkomst en stort set uændret privat beskæftigelse målt i fuldtidspersoner i samme periode. Dykker man længere ned i AKU-beskæftigelsestallene fremgår det, at det er for deltidsansatte, at beskæftigelsen er vokset, mens den er faldet for personer på fuldtid. Det fremgår af figur 3. Antallet af personer på deltid er således vokset med personer siden 4. kvartal 2012, mens antallet af personer på fuld tid er faldet med ca personer altså en nettofremgang på personer i AKU-beskæftigelsen. Det peger på, at en ændret sammensætning af beskæftigelsen er årsagen til, at lønmodtagerfuldtidsbeskæftigelsen ikke er steget ind i Figur 3. Deltid- og fuldtidsbeskæftigelse Deltid (1.000 pers.) 800 Fuldtid (1.000 pers.) Deltid (venstre akse) Fuldtid (højre akse) Anm.: Data er sæsonkorrigeret. Der ses på de årige. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik, Arbejdskraftundersøgelsen, 2. kvartal Vendingen på arbejdsmarkedet er rykket tættere på Umiddelbart er det positivt, at det danske arbejdsmarked er så fleksibelt og tilpasningsdygtigt, at flere tilsyneladende har kunnet få et deltidsarbejde og på den måde kan beholde kontakten til arbejdsmarkedet. Det vidner desuden om, at der blandt danskerne er en villighed til at tage arbejde på deltid. 5

6 Samtidig tegner der sig i horisonten konturerne af et opsving. Opsvinget tegner dog svagt bl.a. pga. de massive sparepakker, der fortsat gennemføres i EU. Derfor er der fortsat brug for initiativer, som på den korte bane skubber bag på vækst og beskæftigelse her og nu. Vi må for alt i verden ikke gentage fejlen fra genopretningspakken i 2010, hvor det begyndende opsving blev kvalt, før det var kommet ordentlig i gang. Endnu mangler vi at se det afgørende gennembrud i jobindikatorerne. Væksten i antallet af nye jobannoncer på Jobindex er f.eks. gået i stå de seneste par måneder. 6

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Det danske arbejdsmarked er. er sundere end det tyske.

Det danske arbejdsmarked er. er sundere end det tyske. Det danske arbejdsmarked er sundere end det tyske Arbejdsmarkedsreformer og produktivitetsanbefalinger har fyldt meget de senere år, og rundt om hjørnet venter en reform af beskæftigelsesområdet. I Tyskland

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser Ny prognose for langtidsledigheden viser, at langtidsledigheden i EU, som i øjeblikket er den højeste siden slutningen af 9 erne, kan blive vanskelig

Læs mere

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede 7. juni 2013 ANALYSE Af Jonas Zielke Schaarup Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede Ledige benytter i vid udstrækning de samme kanaler til at få arbejde som beskæftigede, der skifter

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark I en ny rapport har DA udråbt Sverige som et forbillede og peget på, at Danmark bør sænke de sociale ydelser til overførselsmodtagerne for

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Særligt ufaglærte mister dagpengene

Særligt ufaglærte mister dagpengene Særligt ufaglærte mister dagpengene Hver fjerde der mistede dagpengeretten i 2013 var 3F er. 3F ere er dermed mere end dobbelt så udsatte som andre stillingsgrupper. Krisen har kostet mange jobs, og særligt

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Analyse 27. april 2012

Analyse 27. april 2012 . april 12 Ungeindsatsen får de ledige hurtigere tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at den særlige indsats for kontanthjælpsmodtagere under

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere