BILAG 3. Resumé af og kommentarer til indlæg i den offentlige debat om forslag til Trafikplan for Århus Midtby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 3. Resumé af og kommentarer til indlæg i den offentlige debat om forslag til Trafikplan for Århus Midtby"

Transkript

1 BILAG 3 Resumé af og kommentarer til indlæg i den offentlige debat om forslag til Trafikplan for Århus Midtby 1. Bidrag til idé-konkurrence Udover nedenstående bemærkninger til de indkomne indlæg i konkurrencen er disse særskilt vurderet - og nogle er præmierede - af et særligt dommerpanel. 1.1: Tobias Beck, Herluf Trolles Gade 38, 1. tv., 8200 Århus N Tobias Beck mener, det er nødvendigt med en generel adfærdsændring blandt århusianerne i retning mod kollektiv trafik, hvis problemerne skal løses. TB foreslår etablering af en mini-metro - busser og sporvogne er ikke tilstrækkeligt, og en metro vil frigøre plads i byen. TB foreslår tre metrolinjer: Holme - Frederiksbjerg - Hovedbanegården - Store Torv - Trøjborg - Skejby Brabrand - Åbyhøj - Vesterbro Torv - Store Torv - Universitetet - Tilst Egå - Vejlby - Katrinebjerg - Åbyhøj - Viby - Højbjerg (ringlinie) Der skal i Midtbyen etableres underjordiske stationer på følgende lokaliteter: Århus H - Store Torv - Vesterbro Torv - Universitetet - Ingerslevs Plads - Steen Billes Torv. Det er et generelt mål for forslaget til trafikplan, at århusianernes trafikvaner skal ændres i retning mod øget brug af kollektiv trafik og cykel. Byrådet har blandt andet besluttet, at Århus på sigt skal have sporvogne for at styrke den kollektive trafik. Et metrosystem, som foreslået af TB, vurderes at være urealistisk i Århus på grund af anlægsomkostningerne, herunder i forhold til passagerpotentialet. 1.2: Svend Aage Mogensen, Skelagervej 285, 8200 Århus N Svend Aage Mogensen foreslår, at Havnegade/Skolebakken/Kystvejen gøres til havnestrøg med cykelsti og beplantning. Busser og ærindetrafik ledes i stedet via Nordhavnsgade. Dette vil bringe byen tættere på vandet. Det trafiksystem, som forslaget til trafikplan viser for strækningen langs havnen, blev lagt fast i forbindelse med vedtagelse af helhedsplan for De Bynære Havnearealer. Et af hovedmålene med denne trafikløsning er at dæmpe trafikken langs havnen. Her nedlægges forbindelsen via Nordhavnsgade, og al trafik samles i én forbindelse i det nuværende tracé med Havnegade- Skolebakken-Kystvejen. 1

2 Samtidig etableres en selvstændig, rekreativ forbindelse for lette trafikanter gennem De Bynære Havnearealer på hele strækningen fra nord til syd, og med forbindelse til det eksisterende stinet. 1.3: Knud Jørgensen, Bakkefaldet 37, 8210 Århus V Knud Jørgensen finder ikke, at Byrådet gør noget for at dæmme op for biltrafikken og den sundhedsskadelige luftforurening. KJ foreslår, at der må satses på sporvogne som en moderne form for kollektiv trafik. Byrådet har besluttet, at Århus på sigt skal have sporvogne for at styrke den kollektive trafik. 1.4: Aage Nickelsen, Persievej 11, Ørting, 8300 Odder Aage Nickelsen foreslår en ny adgangsvej til Midtbyen via en vej i Banegraven. Fra Åhavevej føres vejen i tunnel langs banegraven frem til Ringgadebroen. Herfra fortsætter vejen i niveau forbi Århus H og føres på en bro over Spanien og til Sydhavnsgade. Her etableres et stort P-hus/P-anlæg. Vejen skal have en kapacitet, så den også kan afvikle den tunge trafik til havnen. Herved spares tunnelen under Marselis Boulevard. Hvis ikke Banestyrelsen vil afgive areal, må vejen enten føres i tunnel hele vejen, eller graves ind i baneskråningen. Ovenpå kan bygges et halvtag, der kan bruges som cykel- og gangsti. Idéen med en vejforbindelse i eller en tunnel under Banegraven blev senest belyst i forbindelse med Infrastrukturudvalgets arbejde med den overordnede infrastruktur i Århusområdet i perioden Idéen blev skrinlagt af Byrådet, blandt andet fordi en tunnelløsning vil være lige så dyr som en tunnel under Marselis Boulevard, og fordi en havneforbindelse i Banegraven vil medføre omvejskørsel for havnetrafikken, og derfor ikke blive udnyttet i samme grad som en tunnel under Marselis Boulevard. 1.5: Martin H. Tygstrup, Høeg Hagens Vej 14, 8200 Århus N Martin Tygstrup fremsender en række forslag: turistbusserne flyttes ud af Midtbyen til to nye terminaler ved Viby Torv og Skøjtehallen der etableres en række P-huse i området mellem Ringvejen og Ringgaden. Disse kan evt. drives af Århus Sporveje, så der kan sælges en kombi-billet til både parkering og bus. Stueetagerne skal være åbne, med kiosk, taxaholdeplads og lignende, så der er sammenhæng mellem offentlig og individuel trafik. Eventuelt kan rutebilerne have endestation ved disse P-huse. Hvis der mangler plads, kan P-husene bygges på søjler ud over indfaldsvejene. gældende forbud skal håndhæves frem for at etablere nye forbud. For eksempel forbuddet mod at cykle i Busgaden der bør etableres stoppesteder til telebusser, for eksempel ved storcentre. 2

3 Byrådet har behandlet flere forskellige forslag til placering af en ny rutebilstation, og i sammenhæng hermed en helhedsplan for området afgrænset af Århus H, banearealet, Spanien, Dynkarken, Sønder Allé og Ny Banegårdsgade. Det er nu planen at viderebearbejde nævnte helhedsplan, således at der i denne forudsættes placeret en ny og moderne busterminal til erstatning for den eksisterende rutebilstation. En ny terminal skal især dække den regionale bustrafiks behov, men skal også rumme standpladser for turistbusser. Trafikplanen behandler ikke forhold omkring P-huse udenfor Midtbyen. Det er vurderingen, at "Park and Ride" anlæg ikke er relevante tæt på Midtbyen, og at sådanne anlæg generelt forudsætter en meget omfattende kollektiv trafikbetjening. Det er dog en del af parkeringsstrategien, at finde plads til flere P-anlæg centralt i Midtbyen som erstatning for noget af gadeparkeringen. Idéen om kombi-billetter er et driftsmæssigt forhold, som ikke behandles i trafikplanen. Håndhævelse af færdselsloven er en opgave for Politiet og hører ikke ind under forslaget til trafikplan. Der eksisterer ikke nogen generel telebusordning, men der kan for svært bevægelseshæmmede arrangeres handicapkørsel til fritidsformål. Denne kørsel sker i et vist omfang som en art telebuskørsel til mange forskellige mål. Der vurderes ikke i den forbindelse at være særlige behov for faste stoppesteder. 1.6: Annette Skyt, Visbjerg Hegn 99, 8320 Mårslet Annette Skyt foreslår, at busserne udstyres med en cykelanhænger, som det er nemt og gratis at bruge, så man kan cykle de nemme strækninger, og tage bussen på de mere besværlige. Århus Sporveje kan ikke anbefale idéen om cykelanhængere på busserne. En sådan løsning vil tage for meget tid ved de enkelte stoppesteder, så det ikke vil være muligt at overholde køreplanerne. 1.7: Erland Egefors, Rundhøj Allé 76B, 8270 Højbjerg Erland Egefors er fortaler for at løse byens trafikproblemer ved hjælp af offentlig drevet persontransport - og i særlig grad elektriske baner (nærbaner og sporvogne), suppleret med busser. EE giver en omfattende historisk redegørelse for offentlig transport i Europa og USA, med megen faktuel information om fordele ved elektrisk drift, inklusive diverse forslag om banebetjening af industriområder, el-varebiler, m.m. 3

4 EE fremsætter følgende forslag til trafikplan: Det skal ikke være muligt at køre tværs gennem Midtbyen i bil. Ringgaden fuldendes ved at udbygge ruten langs havnen i en tunnel. Ærindetrafik til/fra Midtbyen sker via denne ring. Der etableres en højbane langs havnen, som føres videre i tunnel under Risskov til Grenåvej. Der kan etableres et ekstra spor for en ny bane til Randers via Lisbjerg. Der skal ikke ske nogen byomdannelse på De Bynære Havnearealer - havnen får brug for arealerne til havneformål. Godsbaneareal og Banegrav ombygges, og Frederiks Bro fjernes. Her skal fortsat være godsterminal, og der anlægges nyt spor til havnen. Banegraven skal være til tog, ikke til biler. Der lægges et dæk over Banegraven, hvor der etableres ny rutebilstation, cykelparkering, mm. Her indrettes også torv, hvor der skal være torvehandel. Det skal være muligt at sejle på åen - fra Brabrand Sø til udmundingen i bugten. Broer må fjernes, og der etableres sluse. Arealerne langs åen omdisponeres, så der bliver bedre adgang til vandet. Vester Allé føres på en bro over Åboulevarden og åen på en bro, der er forbeholdt bløde trafikanter og kollektiv trafik. EE redegør for, hvordan gaderne skal indrettes, hvis der skal køre sporvogne, og giver en detaljeret beskrivelse af 6 sporvognslinier, som forløber helt fra forstæderne og til City, og som vil medføre store indgreb i den eksisterende by. EE taler for, at sporvognsnettet skal etableres i et integreret system med nærbaner og busser, hvor der er sikret god korrespondance. Det er en af hovedidéerne i forslaget til trafikplan at gennemkørende og uvedkommende trafik skal reduceres. En tunnellægning af strækningen langs havnen blev belyst i forbindelse med byplanidékonkurrencen for De Bynære Havnearealer. Idéen blev skrinlagt, dels på grund af omkostningerne forbundet med projektet, dels fordi der ikke var plads til de nødvendige tilslutningsramper, som skulle forbinde tunnellen med det øvrige vejnet. En nedgravning af Grenåbanen har været belyst. Det skete i forbindelse med Infrastrukturudvalgets arbejde med den overordnede infrastruktur i Århusområdet, gennemført i perioden Projektet blev derefter skrinlagt, da en nedgravning er forbundet med en række anlægstekniske problemer og forbundet med meget store udgifter. I stedet arbejdes på at få etableret en form for sporvognsdrift på Grenåbanen, hvor barriereeffekten er mindre end i dag. Et nyt banespor via Lisbjerg til Randers er også belyst - og skrinlagt - i forlængelse af Infrastrukturudvalgets arbejde. Århus Havn er med den vedtagne Masterplan sikret en fortsat udbygning i Syd- og Østhavnen, så der er tilstrækkelig plads og kapacitet til havnens fortsatte drift og udvikling. Det gælder også når De Bynære Havnearealer rømmes til fordel for andre byformål. Hvad angår forhold omkring Banegraven, så pågår der en planlægning for omdannelsen af de inderste dele af Godsbanearealet til blandt andet boliger og kultur. Hovedparten af Godsbanearealet skal dog udnyttes til godshåndtering, indtil der findes et alternativ. Ligeledes er der en planlægning 4

5 i gang for et nyt godsspor til den nye Østhavn - via Århus H - med forventet anlæg i 2006/07. Endvidere er der principbesluttet en forlængelse af Værkmestergades til Ringgaden via Ankersgade. Frederiks Allé vil fortsat være en vigtig adgangsvej til Midtbyen, og derfor vurderes forslaget om at fjerne Frederiks Bro som værende urealistisk. Byrådet har behandlet flere forskellige forslag til placering af en ny rutebilstation, og i sammenhæng hermed en helhedsplan for området afgrænset af Århus H, banearealet, Spanien, Dynkarken, Sønder Allé og Ny Banegårdsgade. Det er nu planen at viderebearbejde nævnte helhedsplan, således at der i denne forudsættes placeret en ny og moderne busterminal til erstatning for den eksisterende rutebilstation. En ny terminal skal især dække den regionale bustrafiks behov, men skal også rumme standpladser for turistbusser. Med de vedtagne planer vurderes anlæg af et dæk over Banegraven ikke at være realistisk. Forslaget om at fjerne alle broer for at muliggøre sejlads på Århus Å mellem Brabrand Sø og Århus Bugt vurderes heller ikke at være realistisk, blandt andet under indtryk af de begrænsninger der vil opstå i trafikbetjeningen af Midtbyen. Århus Kommune har i perioden gennemført en sporvognsundersøgelse, som beslutningsgrundlag for eventuel indførelse af sporvogne i Århus. I forbindelse med dette arbejde blev også fastlagt flere scenarier for rutenet, evt. i kombination med nærbaner. 1.8: M97 v/ Palle Bendsen, Hjortensgade 19, 8000 Århus C Som en vision for Midtbyen år 2020 konstaterer M97: - at fodgængere og cyklister tegner sig for dobbelt så mange ture som i biltrafikken er reduceret - gods- og varetransport foregår på en miljøvenlig måde Dette er sket ved hjælp af: etablering af et velfungerende og moderne sporvognssystem gradvis reduktion af bilers adgang til Midtbyen hastighedsbegrænsning på 40 km/t i Midtbyen færre parkeringspladser for pendlere transport af containere og lastbiler til havnen på shuttletog fra et transportcenter i Årslev - via Banegraven etablering af miljøzone i Midtbyen, kun med adgang for lastbiler med den nyeste motorteknologi citylogistikordning for varekørsel i Midtbyen - koordineret vare- og servicekørsel Visionerne er i store træk i overensstemmelse med visionerne i trafikplanen. 5

6 Det er et generelt tema for forslaget til trafikplan, at århusianernes trafikvaner skal ændres i retning mod øget brug af kollektiv trafik og cykel. Byrådet har blandt andet besluttet, at Århus på sigt skal have sporvogne for at styrke den kollektive trafik. Et af målene for trafikplanforslaget er at sikre en god tilgængelighed til Midtbyen for alle trafikarter med ærinde i Midtbyen. Der er således ikke planer om at gøre City bilfrit. I stedet lægger trafikplanforslaget op til en trafikal fredeliggørelse ved at reducere den gennemkørende trafik, så kun ærindetrafikken er tilbage. Dog er det et mål i den kommunale P-politik, at antallet af langtidsparkeringspladser i de mest centrale bydele skal reduceres, og at parkeringen i højere grad skal samles i større anlæg på kanten af City, hvilket også vil medvirke til at reducere biltrafikken i City. Generelt er der i forskellige dele af kommunen overvejet muligheder for udarbejdelse af hastighedsplaner for afgrænsede bysamfund, hvor de skiltede hastigheder generelt kan sænkes. Dette vil også kunne være en mulighed i Midtbyen. Idéen om et landtransportcenter ved Århus er skrinlagt, da Århus Amt og Århus Kommune ikke er nået til enighed herom. I forbindelse med en VVM-redegørelse, som er udarbejdet i forbindelse med forsøget på at placere et transportcenter vest for Århus, fremgår det, at et container- og lastbiltog til havnen kun vil medføre en begrænset aflastning af trafikken på vejene i Midtbyen. De nødvendige omladninger i forbindelse med en shuttletog-løsning vil endvidere medføre øgede transportomkostninger, som ikke vil gøre denne transportform attraktiv. Der indgår i trafikplanen initiativer vedrørende etablering af en miljøzoneordning samt undersøgelser af muligheder for en bedre koordinering af varetransporten. Indlægget er på flere punkter i overensstemmelse med trafikplanens mål. Det skal dog anbefales, at der i trafikplanen indføjes et initiativ vedrørende udarbejdelse af forslag til en samlet hastighedsplan for Midtbyen. Indlægget medfører i øvrigt ikke ændringer i forslaget til trafikplan. 1.9: Søren Løkkegaard, Janesvej 9, 1. lejl. 1, 8220 Brabrand Søren Løkkegaard foreslår, at der skal anlægges et sammenhængende cykelstinet i Midtbyen, så cykling gøres mere attraktivt som transportmulighed. Konkret foreslås, at Allégaderingen ensrettes mod uret, så der bliver plads til cykelstier i begge retninger. Trafikplanen indeholder forslag om væsentlige forbedringer af cykelrutenettet i Midtbyen - et mere fintmasket og sammenhængende rutenet. Planens initiativer koordineres endvidere med et arbejde med en samlet cykelhandlingsplan for hele kommunen, herunder for etableringen af et sammenhængende stinet. Cykelhandlingsplanen færdiggøres i Forslaget om at ensrette Allégaderingen kan ikke anbefales. Trafikplanen lægger op til at sikre en god tilgængelighed for alle trafikarter med ærinde i Midtbyen, og her er Allégaderingen vigtig til fordeling af trafikken i de mest centrale bydele. En ensretning vil medføre for meget omvejskørsel omkring City. 6

7 1.10: Ole Bøgh Vinther, F.G.E. Rostrups Vej 16, 8000 Århus C Ole Bøgh Vinther fremsender en række forslag, der skal være med til at fredeliggøre Midtbyen. Der etableres en venstresvingsbane på Paludan-Müllers Vej til Katrinebjergvej Paludan-Müllers Vej rettes ud til Herredsvej Herredsvej føres igennem til Skejby i 4 spor. Ved Forstbotanisk Have etableres mere lys og hækken klippes ned, så kvinder kan føle sig mere trygge Vesterbro Torv ombygges til rundkørsel, hvor Hjortensgade og Langelandsgade ensrettes. Der skal fortsat køre busser i Vester Allé på grund af Hovedbiblioteket Taxaerne skal have mere plads og flere gunstige P-pladser i Midtbyen. De førstnævnte punkter ligger udenfor Midtbyen og er ikke behandlet i trafikplanen. Synspunkterne er noteret, og vil indgå i andre relevante planer, herunder planer om forlægning af Herredsvej omkring Skejby Sygehus. En ombygning af Vesterbro Torv skal medvirke til at opfylde tre mål: gennemfartstrafikken skal reduceres, forholdene for den kollektive trafik skal forbedres og lokalmiljøet skal forbedres. Etableringen af en rundkørsel vil i mindre grad bidrage hertil, end den foreslåede løsning, hvor busser og biler separeres. Forhold omkring taxaholdepladser behandles ikke konkret i trafikplanen, men vil indgå i overvejelserne når planens initiativer skal projekteres og anlægges. 1.11: Lilla Kristensen, Tjelevej 32, 1. tv., 8240 Risskov Lilla Kristensen foreslår, at Strøget forlænges forbi Århus H, opad M. P. Bruuns Gade. Bilerne må finde andre veje. M.P. Bruuns Gade udsmykkes med kirsebærtræer og blomsterkummer. Der skal være bedre muligheder for, at de forretningsdrivende kan have udendørs stadepladser. M. P. Bruuns Gade er fortsat nødvendig for fordelingen af biltrafikken på Frederiksbjerg, og det vurderes ikke som realistisk at gøre gaden til gågadestrøg. Gaden indgår også i et fremtidigt sporvognsnet. Med den foreslåede ensretning af Park Allé forventes dog en væsentlig reduktion af den gennemkørende trafik i M. P. Bruuns Gade og dermed en trafikal fredeliggørelse, der vil komme det lokale miljø til gode. I en trafik- og parkeringsplan for Frederiksbjerg, som er under udarbejdelse, planlægges forbedringer, som skal gøre det lettere for fodgængere at krydse M. P. Bruuns Gade. 7

8 1.12: Poul Øregård, Askvej 1, 8240 Risskov Poul Øregård foreslår, at Allégaderingen, inklusive Nørreport, Skolebakken, Havnegade og Dynkarken ensrettes i to spor. Her skal der køre non-stop, gratis bybusser. Der skal etableres en ny broforbindelse fra Mellemarmen til Pier 2. Kystvejen og Nordhavnsgade skal være Rambla med buskorridor og nærbane. Marselis Boulevard skal strømlines og støjdæmpes i sit nuværende forløb - der skal ikke bygges en tunnel. Det trafiksystem, som forslaget til trafikplan viser for strækningen langs havnen, blev lagt fast i forbindelse med vedtagelse af helhedsplan for De Bynære Havnearealer. Et af hovedmålene med denne trafikløsning er at dæmpe trafikken langs havnen. Her nedlægges forbindelsen via Nordhavnsgade, og al trafik samles i én forbindelse i det nuværende tracé med Havnegade- Skolebakken-Kystvejen. Dermed kan forslaget om en ensretning af hele Allégaderingen og en ny østlig vejforbindelse via Mellemarmen ikke anbefales. Prisen for bybuskørsel ligger udenfor trafikplanens område. Der er i 2004 indgået aftale om igangsættelse af planlægningen, herunder en VVM-analyse, af en ny, effektiv, fremtidssikret og miljøvenlig trafikforbindelse mellem Århus Havn og Viby Ringvej/Århus Syd Motorvejen - og der i den forbindelse peget på en tunnel under Marselis Boulevard. VVM-analysen forventes færdig ultimo : Agnete D. Kristensen, Havrevænget 1, 8340 Malling Agnete D. Kristensen foreslår en ny cykelrute fra Brabrandstien via Banegraven til Århus H og evt. videre til De Bynære Havnearealer. Forslaget bygger på trafikplanens forslag om at føre Brabrandstien under Ringgadebroen via P. Hiorth-Lorentzens Gade til Søren Frichs Vej. Herfra føres stien på tværs af Godsbanearealet til Sonnesgade - evt. i forbindelse med ny vej, foreslået i trafikplanen. Den eksisterende ambulancevej benyttes frem til Bruuns Bro. Her etableres forbindelse til broen, perroner, Århus H mv. - ligesom der kan etableres cykelparkering. Ruten fortsætter på DSB s areal under Århus H, nord for sporarealerne, og munder ud i Ny Banegårdsgade ved den nuværende ind-/udkørsel til DSB s P-plads. På lang sigt kan ruten forlænges til De Bynære Havnearealer og den planlagte, rekreative forbindelse her via den eksisterende jernbanebro over Spanien. Der pågår en planlægning for omdannelsen af de inderste dele af Godsbanearealet, som også omfatter en stiforbindelse på tværs af arealet. Hovedparten af Godsbanearealet skal dog udnyttes til godshåndtering, indtil der findes et alternativ hertil. Derfor er en ny vej- og stiforbindelse mellem Søren Frichs Vej og Sonnesgade ikke aktuel før på lang sigt. Endvidere vil stiens passage af Århus H nærmere skulle afklares, da den her forløber på perronarealer der indgår i banegårdens drift. Det anbefales, at forslaget indarbejdes i trafikplanen - som en mulighed der skal undersøges og eventuelt realiseres på længere sigt. 8

9 1.14: Ole Ethelberg, Ingerslevvej 68, 8361 Hasselager Ole Ethelberg foreslår en ensrettet ringforbindelse via Frederiks Allé - Rådhuspladsen - Park Allé - M.P. Bruuns Gade - Hans Broges Gade. Ringen skal forbindes via Marselis Boulevard og Søndre Ringgade. Endvidere ensrettes dele af Sønder Allé og Banegårdsgade mod øst, ligesom Banegårdspladsen lukkes for gennemkørsel. Forslaget skal forenkle trafikken og give mere plads til fodgængere og cyklister. Et af målene i forslaget til trafikplan er at sikre god tilgængelighed til Midtbyen for alle trafikarter med ærinde i Midtbyen. Den nævnte ensrettede ringforbindelse vil ikke bidrage hertil, men vil nærmere vanskeliggøre adgangen for ærindetrafikken og medføre en betydelig omvejskørsel i de mest centrale bydele - og kan derfor ikke anbefales. 1.15: Henrik Constantin Obel, Falstersgade 32, 1. tv Århus C Henrik Constantin Obel foreslår, at Århus skal være et grønt eksempel for andre byer. Det indebærer: park i City - grønne indfaldsveje og havneindsejlinger - bæredygtig industri - gratis bybusser på alternativt brændstof - moderne sporvogne - bilfri City og parkering i periferien. Dette vil være godt for turisme, for byen som en lille storby, for bymiljøet. Konkrete tiltag: Godsbaneområdet udflyttes og omdannes til park, stedsegrønt hegn omkring containerhavn, Grenåbanen som højhastighedsbane til Lufthavn i tunnel under byen og med start fra Østbanen. Tiltagene skal finansieres ved at droppe tunnel under Marselis Boulevard samt via større fra erhvervslivet og evt. EU. Der pågår en planlægning for omdannelsen af de inderste dele af Godsbanearealet - ikke til park men til blandt andet boliger og kultur. Hovedparten af Godsbanearealet skal dog udnyttes til godshåndtering, indtil der findes et alternativ. Hvad angår ideerne om en grøn Midtby, så har Byrådet besluttet en begrønningsplan for Midtbyen, hvor der i perioden frem mod 2013 investeres en del i blandt andet træplantning. der er endvidere gennemført et pilotprojekt vedrørende smukkere indfaldsveje - i første omgang vedrørende Viborgvej. I forbindelse med senere realisering af trafikplanens initiativer indgår en række generelle hensyn - blandt andet visuelle hensyn og ønsker om at opretholde grønne strukturer. Byrådet har besluttet, at Århus på sigt skal have sporvogne for at styrke den kollektive trafik. Gratis bybusser er et politisk spørgsmål, som ligger udenfor trafikplanen. Bybusser på alternativt brændstof har været afprøvet i flere byer, som Århus sammenligner sig med, men på grund af svigtende driftssikkerhed anbefaler Sporvejene ikke at det bruges i Århus. Forhold vedrørende bæredygtig industri hører ikke under forslaget til trafikplan. 9

10 En nedgravning af Grenåbanen har været belyst. Det skete i forbindelse med Infrastrukturudvalgets arbejde med den overordnede infrastruktur i Århusområdet, gennemført i perioden Projektet blev derefter skrinlagt, da en nedgravning er forbundet med en række anlægstekniske problemer og forbundet med meget store udgifter. I stedet arbejdes på at få etableret en form for sporvognsdrift på Grenåbanen, hvor barriereeffekten er mindre end i dag. Et af målene for trafikplanforslaget er at sikre en god tilgængelighed til Midtbyen for alle trafikarter med ærinde i Midtbyen. Der er således ikke planer om at gøre City bilfrit. I stedet lægger trafikplanforslaget op til en trafikal fredeliggørelse ved at reducere den gennemkørende trafik, så kun ærindetrafikken er tilbage. Dog er det et mål i den kommunale P-politik, at antallet af langtidsparkeringspladser i de mest centrale bydele skal reduceres, og at parkeringen i højere grad skal samles i større anlæg på kanten af City, hvilket også vil medvirke til at reducere biltrafikken i City. Der er i 2004 indgået aftale om igangsættelse af planlægningen, herunder en VVM-analyse, af en ny, effektiv, fremtidssikret og miljøvenlig trafikforbindelse mellem Århus Havn og Viby Ringvej/Århus Syd Motorvejen - og der i den forbindelse peget på en tunnel under Marselis Boulevard. VVM-analysen forventes færdig ultimo : Arkitekter par T. Skovgaard Sørensens Tegnestue ApS, Bakke Allé 12, 8230 Åbyhøj Tegnestuen har fremsendt en række forslag, som har været præsenteret for år siden, men som Tegnestuen stadig finder relevante. Ny rutebilstation på baneterrænet bag posthuset ved Århus H. Over rutebilstationen placeres 4 P-dæk, som kan dække behovet for parkering til Århus H samt den nordlige del af City. P- anlægget skal også omfatte langtidsparkering. Der etableres gangbro over Ny banegårdsgade. Banegårdspladsen kan friholdes for parkering, og kantstensparkering i citygaderne kan sløjfes. Trafikken skal enten afvikles ved at føre Ny Banegårdsgade igennem til Spanien/Dynkarken og etablering af en rundkørsel i dette kryds, eller ved at føre afkørslen fra P-huset over Spanien til havneforbindelsen. Ny bebyggelse på den nuværende rutebilstation. På det frigjorte areal kunne enten placeres et fælles hovedsæde for århusianske fagforeninger, offentlig administration, nyt bibliotek, eller boligbebyggelse med parkanlæg. Ny disponering af Godsbanearealet og ny motorvejstilkørsel via Banegraven. På godsbanearealet bygges en storhal á la GLOBEN i Stockholm. Der etableres en ny tilkørselsvej fra Århus Syd-motorvejen via Åhavevej og Banegraven til Carl Blochs Gade. Samtidig forlænges Søren Frichs Vej parallelt med Sonnesgade og tilsluttet Frederiks Allé via Morten Børups Gade. Ny forbindelse mellem Frederiks Bro og Bruuns Bro. To alternativer foreslås. Enten en ny vej på skråningen ved Kriegersvej, eller alternativt en overdækning af Banegraven. På arealet kunne etableres ny rutebilterminal, bybusterminal, turistbusterminal samt P-pladser. Parkering ved Atletion. Travbanen flyttes, og på arealet etableres ny storhal og parkering. Motorvejstilslutningen Ringvejen - Åhavevej. Her foreslås etableret shunts ved krydset, så man kan køre udenom lyskrydset mellem motorvej og Ringvej. 10

11 Bedre sammenhæng mellem Harald Jensens Plads og Ingerslevs Boulevard. Her foreslås en stor rundkørsel, formet som en oval, i stedet for nuværende lyskryds. Rundkørslen skal tilplantes med træer og græs. Ligeledes foreslås en rundkørsel i modsatte ende af Ingerslevs Boulevard. Ny tilslutning mellem Ringgaden og Marselis Boulevard. Søndre Ringgade bør føres direkte over i den sydlige del af Stadion Allé. Alternativt skal der etableres en rundkørsel. Generelt er flere af de fremsatte forslag ikke længere relevante som følge af de senere års trafikale beslutninger. Det gælder Byrådets tilslutning til Infrastrukturudvalgets anbefalinger, blandt andet vedrørende vej i Banegraven samt beslutninger i tilknytning til infrastrukturen omkring Bruuns Galleri. Hvad angår Rutebilstationen, har Byrådet behandlet flere forskellige forslag til placering af en ny rutebilstation, og i sammenhæng hermed en helhedsplan for området afgrænset af Århus H, banearealet, Spanien, Dynkarken, Sønder Allé og Ny Banegårdsgade. Det er nu planen at viderebearbejde nævnte helhedsplan, således at der i denne forudsættes placeret en ny og moderne busterminal til erstatning for den eksisterende rutebilstation. En ny terminal skal især dække den regionale bustrafiks behov, men skal også rumme standpladser for turistbusser. En ny vejforbindelse mellem Frederiks Allé og M. P. Bruuns Gade kan ikke anbefales. En sådan vil tilføre mere trafik til et område, som trafikplanen forsøger at fredeliggøre - ligesom der ikke er planer om overdækning af Banegraven. Der pågår en planlægning for omdannelsen af de inderste dele af Godsbanearealet - ikke til storhal, men til blandt andet boliger og kultur. Hovedparten af Godsbanearealet skal dog udnyttes til godshåndtering, indtil der findes et alternativ hertil. Dermed er vejforbindelsen mellem Søren Frichs Vej og Sonnesgade ikke aktuel før på sigt, hvis en yderligere omdannelse på området skal finde sted. Ligeledes vurderes en ny motorvejsindføring via Banegraven til området ikke at være realistisk. Krydset Viby Ringvej/Åhavevej samt parkering ved Atletion ligger udenfor Midtbyen og er således ikke behandlet i trafikplanen. Førstnævnte behandles dog i tilknytning til planer om udbygning af Åhavevej som forbindelse til havnen. En rundkørsel på Harald Jensens Plads vil ikke på tilfredsstillende vis kunne afvikle den trafikmængde, som krydser pladsen. Ved Ingerslevs Plads vurderes det eksisterende trafiksystem at afvikle trafikken tilfredsstillende, og der vurderes ikke at være behov for en rundkørsel. Trafikplanen lægger op til, at kapaciteten skal forbedres på Ringgaden. Herunder skal alle kryds og tilslutninger også vurderes, inklusive Søndre Ringgades udmunding i Stadion Allé og forbindelse til Marselis Boulevard. 1.17: 7.A på Katrinebjergskolen, Katrinebjergvej 60, 8200 Århus N 7.A foreslår en næsten bilfri zone i Midtbyen, hvor kun beboere må køre i bil. Resten af trafikken skal klares ved hjælp af eldrevne sporvogne. Udenfor Midtbyen etableres store P-pladser, for 11

12 eksempel også på en platform ude i vandet, hvor andre bilister med ærinde i Midtbyen kan parkere, og så tage sporvognen det sidste stykke. Det skal også være muligt at låne bycykler og cykelanhængere. Et af målene for trafikplanforslaget er at sikre en god tilgængelighed til Midtbyen for alle trafikarter med ærinde i Midtbyen. Der er således ikke planer om at gøre City bilfrit. I stedet lægger trafikplanforslaget op til en trafikal fredeliggørelse ved at reducere den gennemkørende trafik, så kun ærindetrafikken er tilbage. Det er endvidere et mål i den kommunale P-politik, at antallet af langtidsparkeringspladser i de mest centrale bydele skal reduceres, og at parkeringen i højere grad skal samles i større anlæg på kanten af City, hvilket også vil medvirke til at reducere biltrafikken i City. Ikke mindst planlægges der flere store P-anlæg i forbindelse med omdannelsen af De Bynære Havnearealer. Såkaldte "Park and Ride" anlæg - hvor man kan parkere bilen og tage f.eks. bussen - vurderes ikke at være relevante tæt på Midtbyen, og vil generelt forudsætter en meget omfattende kollektiv trafikbetjening. Det er et generelt tema for forslaget til trafikplan, at århusianernes trafikvaner skal ændres i retning mod øget brug af kollektiv trafik og cykel. Byrådet har blandt andet besluttet, at Århus på sigt skal have sporvogne for at styrke den kollektive trafik. Århus Kommune introducerer i foråret 2005 en bycykelordning. Der er dog ikke planer om, at ordningen skal omfatte cykelanhængere. 1.18: Arkitektskolen i Århus, att. Eva Grosen, 6. semester, Nørreport 20, 8000 Århus C Eva Grosen m.fl. har fremsendt to hovedidéer: dels en trafikplan med mindre trafik i City, dels en plan for styrkelse af de rekreative elementer i bymidten. Planen leder trafikken udenom Midtbyen via Ringgaden og forbindelsen langs havnen. Allégaderingen gøres bilfri og reserveres til busser og cykler. Også park Allé, Banegårdspladsen og Ny Banegårdsgade reserveres til busser og cykler. I M.P. Bruuns Gade og Frederiks Allé fjernes gadeparkeringen til fordel for cykelstier. Med en fredeliggjort Frederiks Allé kan Musikhusparken og Rådhusparken bindes bedre sammen. Ligeledes trækkes parken ned til Park Allé s sydlige del. Banegårdspladsen fredeliggøres og begrønnes. Via en bro fra Kunstmuseet til det grønne areal ved Erhvervsarkivet skabes en bedre forbindelse til Mølleparken. Ved Åboulevarden og Thorvaldsensgade skabes bedre forbindelse til åen. Det trafiksystem, som forslaget til trafikplan viser for strækningen langs havnen, blev lagt fast i forbindelse med vedtagelse af helhedsplan for De Bynære Havnearealer. Et af hovedmålene med denne trafikløsning er at dæmpe trafikken langs havnen. Her nedlægges forbindelsen via Nordhavnsgade, og al trafik samles i én forbindelse i det nuværende tracé med Havnegade- 12

13 Skolebakken-Kystvejen. Samtidig etableres en selvstændig, rekreativ forbindelse for lette trafikanter gennem De Bynære Havnearealer på hele strækningen fra nord til syd, og med forbindelse til det eksisterende stinet. Trafikplanforslaget lægger i stedet op til, at den gennemkørende trafik ledes udenom Midtbyen via Ringgaden og Marselis Boulevard. Forslaget til trafikplan lægger op til god tilgængelighed for alle trafikarter med ærinde i Midtbyen, og her er Allégaderingen vigtig til fordeling af trafikken i de mest centrale bydele. Det skal fortsat være muligt for ærindetrafik at komme til mål i Park Allé, Ny Banegårdsgade og på Banegårdspladsen. Trafikplanforslaget indeholder forslag til regulering af trafikken disse steder, så den gennemkørende trafik fjernes, og der bliver bedre plads til busser og bløde trafikanter. I forbindelse med en trafik- og parkeringsplan for Frederiksbjerg er der udarbejdet et skitseprojekt for en ombygning af Frederiks Allé, som omfatter cykelstier og busbaner samt bedre krydsningsmuligheder for fodgængere. Med trafikplanens forslag om at ensrette Park Allé samt en lukning for biltrafik på tværs af Banegårdspladsen vil den gennemkørende trafik i M.P. Bruuns Gade blive reduceret, hvilket vil give bedre plads til blandt andet cykler og busser på det eksisterende vejareal. På grund af gadens status som lokal handelsgade er der ikke planer om at fjerne gadeparkeringen. Frederiks Allé er fortsat nødvendig som adgangsvej til Midtbyen, også på grund af den foreslåede ensretning af Park Allé og lukning for biltrafik på tværs af Banegårdspladsen. Derfor kan Musikhusparken og Rådhusparken ikke lægges sammen, men der kan fortsat sikres bedre krydsningsmuligheder for fodgængere. I forbindelse med den fortsatte frilægning af Århus Å er der også udarbejdet et projekt for en omlægning af den vestlige del af Åboulevarden, som vil skabe bedre adgang til åen. Her samles trafikken på sydsiden af åen, mens nordsiden reserveres til lette trafikanter og helt lokal ærindetrafik. Langs Thorvaldsensgade er åen i dag synlig, på nær et enkelt hjørne, hvor der ligger en virksomhed. Der er ingen planer om at ændre på dette forhold. En stibro fra Kunstmuseet til det grønne areal foran Erhvervsarkivet kan ikke anbefales - krydsninger af Vester Allé henvises til krydset ved Åboulevarden, som ombygges. 1.19: Arkitektskolen i Århus, att. Randi Skov-Petersen, 6. semester, Nørreport 20, 8000 Århus C Randi Skov-Petersen m.fl. har fremsendt et forslag, som tager udgangspunkt i byomdannelsen på De Bynære Havnearealer. Ifølge gruppen er den trafikale barriere mellem by og havn det største problem. Gruppen foreslår en ny Allégadering, hvor trafikken fra Sønder Allé føres ned til mellemarmen og på en bro videre til Pier 2 og Nørreport. Strækningen langs havnen mellem Dynkarken og Nørreport gøres bilfrit, og i stedet etableres en sporvognslinie fra Århus H forbi 13

14 Filmbyen, Europa Plads, Skolebakken og Nørreport til de omdannede områder på pier 2-4. Forbindelsen skal også kunne bruges af gående og cyklende. Grenåbanen nedlægges. Det opståede havnerum inden for Mellemarmen og Pier 2 skal udnyttes som nyt offentligt og rekreativt rum. Her skal dels etableres en havnepark; åen skal åbnes helt ud til havnen med det caféliv mv. som kendes fra det frilagte stykke i dag; der skal etableres en ny havnefront på Mellemarmen, og der skal etableres et nyt trafikknudepunkt på Pier 2, som kobler sporvogne med de andre trafikarter. Pier 4 skal være bilfrit boligområde. Det trafiksystem, som forslaget til trafikplan viser for strækningen langs havnen, blev lagt fast i forbindelse med vedtagelse af helhedsplan for De Bynære Havnearealer. Et af hovedmålene med denne trafikløsning er at dæmpe trafikken langs havnen. Her nedlægges forbindelsen via Nordhavnsgade, og al trafik samles i én forbindelse i det nuværende tracé med Havnegade- Skolebakken-Kystvejen. Samtidig etableres en selvstændig, rekreativ forbindelse for lette trafikanter gennem De Bynære Havnearealer på hele strækningen fra nord til syd, og med forbindelse til det eksisterende stinet. Det er i den aktuelle planlægning forudsat, at Grenåbanen opretholdes. Der undersøges dog muligheder for at ændre driften på den nuværende Grenåbane til en form for sporvognsdrift - hvor banetrafikken kan afvikles sammen med den øvrige trafik i gadeniveau. Dette vil kunne reducere den nuværende barriereeffekt langs havnen. Ligeledes arbejdes med muligheden for at etablere et kollektivt tracé ud langs Pier 2-4, til betjening af disse områder, blandt andet for at mindske biltrafikken. Udnyttelsen af De Bynære Havnearealer ligger udenfor trafikplanens område og foregår i et separat planlægningsforløb, hvor synspunkterne vil indgå. 14

15 2. Skriftlige indlæg 2.1: Vognmandsforeningen Taxamotor i Aarhus, Brendstrupvej 92, 8200 Århus N Taxamotor ønsker, at taxaer i fremtiden må benytte alle busbaner i den indre by, da Taxamotor betragter sig selv som en del af den kollektive trafik. Desuden ønsker Taxamotor, at en tunnel under Marselis Boulevard nedprioriteres kraftigt, og at de afsatte midler i stedet bruges til at gøre hele byen mere fremkommelig og trafiksikker. I forbindelse med realisering af trafikplanens buskorridorer - og i den forbindelse anlæg af særlige kørearealer for busser - vil mulighederne for at Taxa benytter disse blive konkret overvejet. Århus Sporveje kan dog ikke anbefale, at taxaer i fremtiden må benytte busbaner i Midtbyen. Dels er det problematisk i forhold til Færdselsloven, dels har Københavns Kommune haft dårlige erfaringer med et forsøg, hvor taxaer måtte benytte udvalgte busbaner. Blandt andet blev busbanerne brugt til at zig-zagge gennem trafikken, hvilket skabte farlige situationer i trafikken. Århus Byråd vedtog i 2004 at igangsætte planlægningen, herunder en VVM-analyse, af en fremtidssikret og miljøvenlig vejforbindelse til Århus Havn. Dette tænkes at ske ved anlæg af en vejtunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej til 4-sporet vej. VVM-analysen forventes færdig ultimo 2006 og anlægsarbejdet forventes udført i perioden : Knud Jørgensen, Bakkefaldet 37, 8210 Århus V Knud Jørgensen mener, at det alvorligste trafikale problem er forureningen med små partikler. KN foreslår derfor, at adgangen til Midtbyen bør indskrænkes til beboere, taxa, myndigheder, redningskorps, service og kollektiv trafik. Godstrafik til/fra havnen skal ske via biltogstransport i banegraven, og så skal der etableres et sporvognsnet til persontransporten. Det indgår som en del af trafikplanens initiativer, at der undersøges muligheder for etablering af en miljøzone i Midtbyen - med restriktioner for især tunge dieselkøretøjer. En miljøzone kan bidrage til reduktion af partikelforureningen. Et af målene for trafikplanforslaget er at sikre en god tilgængelighed til Midtbyen for alle trafikarter med ærinde i Midtbyen. Der er således ikke planer om at reducere den individuelle biltrafik i det omfang som der foreslås. I stedet lægger trafikplanforslaget op til en trafikal fredeliggørelse ved at reducere den gennemkørende trafik, så kun ærindetrafikken er tilbage. Idéen om et landtransportcenter ved Århus er skrinlagt, da Århus Amt og Århus Kommune ikke er nået til enighed herom. I forbindelse med en VVM-redegørelse, som er udarbejdet i forbindelse med forsøget på at placere et transportcenter vest for Århus, fremgår det, at et container- og lastbiltog til havnen kun vil medføre en begrænset aflastning af trafikken på vejene i Midtbyen. De nødvendige omladninger i forbindelse med en shuttletog-løsning vil endvidere medføre øgede transportomkostninger, som ikke vil gøre denne transportform attraktiv. 15

16 Det er et generelt tema for forslaget til trafikplan, at århusianernes trafikvaner skal ændres i retning mod øget brug af kollektiv trafik og cykel. Byrådet har blandt andet besluttet, at Århus på sigt skal have sporvogne for at styrke den kollektive trafik. 2.3: Tømrermester Jens Parbo, Mejlgade 51C, 8000 Århus C Jens Parbo mener, at alle, som kører i Midtbyen har et ærinde her, så der bør være et maksimalt antal P-pladser. Samtidig ønskes mere kontrol med, at Færdselslovens regler overholdes. Det er et generelt tema for forslaget til trafikplan, at århusianernes trafikvaner skal ændres i retning mod øget brug af kollektiv trafik og cykel, så en trafikal fredeliggørelse kan finde sted. Dette skal, jf. trafikplanen, primært ske ved en reduktion af den gennemkørende trafik. Flere P-pladser betyder typisk mere biltrafik, hvilket er i strid med førnævnte mål. Vedrørende parkering har Århus Kommune derfor den strategi for City, at parkeringskapaciteten her kun udbygges i takt med udbygningen af City. Dette bør fortrinsvis ske i parkeringshuse eller -kældre, så en fredeliggørelse af de centrale områder i City fortsat er mulig. Samtidig skal nye, offentlige P- pladser være korttidspladser, så der sikres en god udskiftning og dermed større kapacitet. Kontrol med Færdselslovens bestemmelser er Politiets ansvarsområde og ligger udenfor trafikplanen. 2.4: De Samvirkende Invalideorganisationer v/ Stig Langvad, Graven 10, 8000 Århus C DSI mener ikke, at forslaget til trafikplan tager tilstrækkeligt hensyn til handicappedes behov for fremkommelighed og tilgængelighed. Der bør derfor sikres et tilstrækkeligt antal strategisk korrekt placerede P-pladser for folk med særligt P-kort. Endvidere bør tilgængeligheden til den kollektive trafik øges markant, både i forhold til ind-, ud- og omstigning. Trafikplanen beskæftiger sig ikke med detailplacering af P-pladser. Der er i dag etableret særlige parkeringspladser forbeholdt invalidekøretøjer - og sådanne etableres løbende efter behov og konkrete fysiske muligheder. Endvidere gælder i dag, at biler med gyldigt invalideskilt har adgang til offentlige parkeringspladser ud over de tidsbegrænsninger der gælder for andre - samt til gratis parkering på offentlige betalingspladser. Forhold omkring ind-, ud- og omstigning i den kollektive trafik behandles løbende af Århus Sporveje, blandt andet i forbindelse med indretning af stoppesteder. Hvad angår omstigning kan det oplyses, at Byrådet har behandlet flere forskellige forslag til placering af en ny rutebilstation, og i sammenhæng hermed en helhedsplan for området afgrænset af Århus H, banearealet, Spanien, Dynkarken, Sønder Allé og Ny Banegårdsgade. 16

17 Det er nu planen at viderebearbejde nævnte helhedsplan, således at der i denne forudsættes placeret en ny og moderne busterminal til erstatning for den eksisterende rutebilstation. Hermed kan der opnås en nemmere omstigning mellem de kollektive transportmidler. Det anbefales, at det i trafikplanen indføjes, at Midtbyen skal være tilgængelig for alle, og at tilgængelighed er et vigtigt hensyn i udformningen af konkrete projekter. 2.5: Lissi Kok Madsen. Orla Lehmanns Allé 7, 7. lejl. 21 Lissi Kok Madsen mener, vejen i Banegraven bør opgives og arealet overdrages til udbygning af den kollektive trafik. De afsatte midler til forlængelsen bør i stedet benyttes til at bygge cykelparkering langs Banegraven fra Bruuns Bro til Orla Lehmanns Allé, med gangbroer til perronerne. LKM foreslår, at der etableres ny rutebilstation bagved Banegården/posthuset med en ny adgang til Århus H, så omstigning lettes. Der skal også være plads til taxa og parkering for private på arealet. Den nuværende rutebilstation nedrives og i stedet etableres grønt område på arealet. LKM foreslår, at der på Kalundborgfærgernes gamle parkeringsplads på havnen etableres holdeplads for turistbusser, så de ikke skal ind i centrum. Der er i 2002 besluttet en handlingsplan vedrørende trafikbetjening af Centralværkstedsområdet og Bruuns Galleri. Aftalen omfatter en to-sporet vej i sydsiden af Banegraven mellem Centralværkstedsområdet og Ringgadebroen via Ankersgade. Anlægget forventes realiseret i perioden I tilknytning til planer om ombygning af Banegårdspladsen indgår overvejelser om forbedring af cykelparkering vest for Bruuns Bro. Byrådet har behandlet flere forskellige forslag til placering af en ny rutebilstation, og i sammenhæng hermed en helhedsplan for området afgrænset af Århus H, banearealet, Spanien, Dynkarken, Sønder Allé og Ny Banegårdsgade. Det er nu planen at viderebearbejde nævnte helhedsplan, således at der i denne forudsættes placeret en ny og moderne busterminal til erstatning for den eksisterende rutebilstation. En ny terminal skal især dække den regionale bustrafiks behov, men skal også rumme standpladser for turistbusser. 2.6: Århus Kommunes Handicapråd v/ Anette Horndrup Jacobsen, Borgmesterens Afd., Rådhuset Århus Kommunes Handicapråd mener ikke, forslaget til trafikplan tager tilstrækkeligt hensyn til handicappedes behov for fremkommelighed og tilgængelighed. Handicaprådet opfordrer til, at tilgængelighed for alle indgår som en udtrykkelig del af trafikplanen. Rådet ser gerne, at alle tiltag underkastes en Vurdering af Virkninger på Tilgængeligheden, og Rådet forventer, at Dansk Standards anvisninger for eksempelvis placering af handicapparkering følges. 17

18 Rådet stiller tre konkrete forslag: Køretøjer med handicapskilt skal fortsat tillades adgang til Banegårdspladsen med henblik på af- og pålæsning af passagerer, selvom pladsen afspærres for individuel biltrafik. Trafiksanering af strøggader må ikke indebære færre handicapparkeringspladser eller hindring af tilkørsel til disse. En fortsat udvidelse af gågadenettet i City må ikke medføre forringet tilgængelighed ved at øge afstanden mellem handicapparkering og bestemmelsessted udover det anbefalede af Dansk Standard (30 meter). Dette kunne eksempelvis ske ved at tillade handicapparkering udvalgte steder. Endelig påpeger Handicaprådet, at den kollektive trafik i sin nuværende form ikke er særligt tilgængelig for mange handicappede. Trafikplanen beskæftiger sig med den overordnede trafikinfrastruktur, og derfor kan emnet tilgængelighed for alle kun behandles som en overordnet målsætning. Planen når slet ikke ned på et detailniveau, hvor den konkrete tilgængelighed kan vurderes. Dette vil først være muligt, når planen skal udmøntes i konkrete projekter. I henhold til Århus Kommunes handlingsplan for tilgængelighed vil dette også ske i forbindelse med udformningen af de konkrete projekter. Trafikplanen lægger op til, at der også i fremtiden vil være kørende adgang til forpladsen ved Århus H, med mulighed for af- og pålæsning af passagerer. Trafikplanen lægger alene op til, at lukkes for gennemkørende trafik på tværs af Banegårdspladsen. Trafikplanen beskæftiger sig ikke med detailplacering af P-pladser. Der er i dag etableret særlige parkeringspladser forbeholdt invalidekøretøjer - og sådanne etableres løbende efter behov og konkrete fysiske muligheder. Endvidere gælder i dag, at biler med gyldigt invalideskilt har adgang til offentlige parkeringspladser ud over de tidsbegrænsninger der gælder for andre - samt til gratis parkering på offentlige betalingspladser. I forbindelse med udarbejdelse af konkrete projekter for kommende trafiksaneringer og udvidelser af gågadenettet vil behovet for handicapparkering blive vurderet. Forhold omkring indretning af busser og udformning af stoppesteder behandles løbende af Århus Sporveje, og ligger udenfor trafikplanen. Det anbefales, at det i trafikplanen indføjes, at Midtbyen skal være tilgængelig for alle, og at tilgængelighed er et vigtigt hensyn i udformningen af konkrete projekter. 2.7: Østjyllands Vognmandsforening, Rudolfgårdsvej 12, 8260 Viby J Østjyllands Vognmandsforening ønsker de to nuværende indfaldsveje til havnen opretholdt, af hensyn til godstransport og færgetrafik. Grenåbanen skal omlægges, så den flettes sammen med det nord-sydgående hovedspor. Dermed undgås bro/dæmning ved Grenåvej samt krydsende trafik langs havnen. ØV påpeger, at der bliver problemer på Godsbanearealet, hvis der indføres miljøzoner. Her kommer mange udenlandske køretøjer, som ikke kan overholde de ønskede krav ved miljøzoner. 18

19 ØV ønsker dispensation for de gældende regler om totalvægt i Midtbyen, så der kan køres med skraldebiler i tidsrummet , selvom bilerne har en større totalvægt end det tilladte. Endelig ønsker ØV samt deres hovedorganisation Dansk Transport og Logistik (DTL) at blive hørt, hvis miljøzoner påtænkes oprettet i Midtbyen. På sigt, når havneaktiviteterne er samlet i den nye Østhavn, skal al den tunge trafik samles i én havneforbindelse via Marselis Boulevard. Århus Byråd vedtog i 2004, at igangsætte planlægningen, herunder en VVM-analyse, af en fremtidssikret og miljøvenlig vejforbindelse til Århus Havn. Dette tænkes at ske ved anlæg af en vejtunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej til 4-sporet vej. VVM-analysen forventes færdig ultimo 2006 og anlægsarbejdet forventes udført i perioden Nørrebrogade/Nørreport vil fortsat udgøre en hovedadgang til Midtbyen, men primært til de nye byfunktioner på De Bynære Havnearealer. Grenåbanen opretholdes jævnfør de vedtagne planforudsætninger. Aktuelt undersøges dog muligheden for at ændre den nuværende driftsform til en sporvognslignende drift, hvor banetrafikken i højere grad afvikles som en del af den øvrige trafik. Derved vil banens nuværende barriereeffekt langs havnen kunne reduceres. Desuden er der i 2005 igangsat et udredningsarbejde, som skal belyse mulighederne for på lang sigt at forlægge Grenåbanen fra Lystrup mod vest til hovedbanen. Administration af og eventuel dispensation fra reglerne om vægtbegrænsning i Midtbyen ligger udenfor trafikplanens område. Dansk Transport og Logistik (DTL) og andre transportorganisationer vil være naturlige samarbejdspartnere i udviklingen af en eventuel miljøzoneordning for Midtbyen. 2.8: Martin Ø. Holm, Skanderborgvej 29, Århus C Martin Holm ønsker en ren by med plads til alle. MH stiller tre konkrete forslag: Der skal etableres flere P-huse eller -kældre til cykler. MH peger på Bruuns Bro, ved Immervad/åen samt ved Bispetorv. Der skal være flere affaldsbeholdere de nødvendige steder, og de skal tømmes oftere. Forretninger/boder skal holde rent omkring deres salgssteder. En tunnel under Marselis Boulevard er unødvendig. Den nuværende vej kan renoveres med støjsvag asfalt, støj skærme, reduceret hastighed og lukning af enkelte sideveje. MH mener, pengene kan bruges bedre andre steder. Det indgår i trafikplanen, at en del af forbedringen af forholdene for cyklister skal omfatte bedre cykelparkering. Konkret er der allerede udarbejdet forskellige forslag for den fremtidige cykelparkering omkring Banegårdspladsen og Bruuns Bro i forbindelse med en omlægning af Banegårdspladsen. 19

20 Opstilling af affaldsbeholdere samt renholdelse af byen i øvrigt ligger udenfor trafikplanens område. På sigt, når havneaktiviteterne er samlet i den nye Østhavn, skal al den tunge trafik samles i én havneforbindelse via Marselis Boulevard. Århus Byråd vedtog i 2004 at igangsætte planlægningen, herunder en VVM-analyse, af en fremtidssikret og miljøvenlig vejforbindelse til Århus Havn. Dette tænkes at ske ved anlæg af en vejtunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej til 4- sporet vej. VVM-analysen forventes færdig ultimo 2006 og anlægsarbejdet forventes udført i perioden : Kurt Lauersen, Plantagen 2, Løgten, 8541 Skødstrup Kurt Laursen stiller forslag om en beboerparkeringsordning på Frederiksbjerg. Al langtidsparkering skal ændres til 1 times parkering. Eksisterende korttidsparkering bevares. Alle beboere på Frederiksbjerg, som ejer et motorkøretøj skal kunne købe P-kort til fri parkering til en pris på max. 50 kr. årligt. Kortet skal være gældende max. 100 meter fra bopælen, og udlejere, boligforeninger og ejerforeninger skal administrere P-kortene. En trafik- og parkeringsplan for Frederiksbjerg, som er under udarbejdelse sideløbende med nærværende trafikplan, omfatter et forslag til en beboerparkeringsordning. Det forventes at de detaljerede bestemmelser omkring ordningen i store træk vil svare til de gældende beboerparkeringsordninger i Midtbyen - herunder at det er Århus Kommune som administrerer ordningen. 2.10: Århus Amt, Veje og Trafik, Trafikafdelingen, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg Århus Amt finder, der generelt er tale om et meget positivt forslag for bus- og rutebiltrafikken. Dog har Amtet følgende bemærkninger: Der skal være god fremkommelighed i den vestlige buskorridor via Ceres-krydset, Thorvaldsensgade, Vester Allé og Rådhuspladsen. Der bør etableres stoppesteder for de regionale ruter på Banegårdspladsen og Park Allé. I den forbindelse vil det være hensigtsmæssigt at flytte den regionale bustrafik i Sønder Allé til Banegårdspladsen/Ny Banegårdsgade. Der er Amtets opfattelse, at der fortsat er behov for en central rutebilstation i Århus City, og det er af stor betydning at trafikken til/fra stationen til Dynkarken/Spanien, Sønder Allé og Ny Banegårdsgade kan afvikles effektivt. Århus amt er parat til at indgå i et samarbejde med Århus Kommune om forudsætningerne for en ny rutebilstation. Hvis Nordre Ringgade udbygges, ønsker Amtet overvejet, om busser og rutebiler kan prioriteres i krydset Nørrebrogade/Nordre Ringgade. Endelig slås fast, at Århus Amt i forbindelse med planens udmøntning forventer at blive inddraget i spørgsmål, der har væsentlig betydning for afviklingen af den regionale bustrafik. 20

Biltrafikken på få men robuste veje

Biltrafikken på få men robuste veje Biltrafikken på få men robuste veje Ikke flere biler til og fra Midtbyen Mindre gennemfartstrafik Øget kapacitet på Ringgaden En ny trafikal hovedstruktur Den individuelle biltrafik udgør i dag en meget

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Side 1 af 10 Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Indhold: Indledning Baggrund Projektforslag Fravalg af alternativer Påvirkning af

Læs mere

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune Parkeringspolitik 2012 Aarhus Kommune P P Indhold Indledning 2 Overordnede mål 4 Strategier Parkeringskrav ved nybyggeri 5 Offentlig tilgængelig parkering i Midtbyen 7 Særlige parkeringsordninger 10 Parkeringsafgifter

Læs mere

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Vejchef Michael Kirkfeldt Brabrand Erhvervsforening 13. marts 2014 Udredningens formål er at klarlægge: kommende udfordringer

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Resumé af indlæg fra idé-debat - omfattende skriftlige indlæg, studiekreds, følgegruppe og borgermøder

Resumé af indlæg fra idé-debat - omfattende skriftlige indlæg, studiekreds, følgegruppe og borgermøder Resumé af indlæg fra idé-debat - omfattende skriftlige indlæg, studiekreds, følgegruppe og borgermøder BILAG 5 I forbindelse med idé-debatten er der indkommet forslag og bemærkninger til trafikplan for

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 3 9000 Aalborg TLF +4 6 40 00 00 FAX +4 6 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIKALE FORHOLD TEKNISK

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Indhold 1 Formål 2 2 Anvendelsesområde 2 3 Zoneinddeling 2 4 Parkeringsarealers størrelse m.m. 3 5 Parkeringsarealers anlæg 3-4 6 Ikrafttræden

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015

Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015 Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015 3. december 2014 BENTE LYKKE SØRENSEN OG SØREN BOEL Aarhus Kommune 330.000 325.000 320.000 315.000 310.000 305.000 300.000 295.000 2008K4 2009K4 2010K4 2011K4 2012K4

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Århus Miljøgruppe M97 s holdninger til

Århus Miljøgruppe M97 s holdninger til Århus Miljøgruppe M97 s holdninger til Debatoplægget Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej - ved Palle Bendsen, fmd. for M97 og Jørgen Aakjær,

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Indlæggene er samlet i en tidsmæssig kronologi, så det seneste indlæg kommer først.

Indlæggene er samlet i en tidsmæssig kronologi, så det seneste indlæg kommer først. Resumé af indlæg på debatforum på www.aarhus.dk/trafikplan Dette bilag indeholder alle indlæg, der er fremkommet på hjemmesiden for Trafikplan for Århus Midtby i forbindelse med idé-debatten. Indlæggene

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Eksempel på midterlagt letbane, hvor strømforsyning er indpasset i byens grønne islæt (foto fra Kassel)

Eksempel på midterlagt letbane, hvor strømforsyning er indpasset i byens grønne islæt (foto fra Kassel) Miljøgevinster ved letbaner Med en letbane følger miljøgevinster som reduktion af energiforbrug, støj og luftforurening. UITP, den internationale sammenslutning for kollektiv trafik, vurderer, at det gennemsnitlige

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER

8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER 8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER Europæerne er faldet for letbaner i sådan en grad, at nogle af dem ligefrem dropper deres elskede biler. Hvad er forklaringen på letbanernes tiltrækningskraft?

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Lokalrådet for Lille Næstved området

Lokalrådet for Lille Næstved området Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Dato 02-03-2012 Johanne Korchs Vej 19 4700 Næstved Tlf. +45 88277172 Mobil +45 24255057 Mail arl@ dialogbyg.dk www.lille-naestved.dk Forslag til indarbejdelse

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Bilag 6 - Holme-området

Bilag 6 - Holme-området Bilag 6 - Holme-området Forslag: Årlige omkostninger: Passagertal: Omlægning af linjerne 16, 20 og 202 i Holme-området. Omkostningsneutralt. Skønnes uændret. Problematikker: 1) Der er ønsker om direkte

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Projektchef Carsten H. Lund fra Vejdirektoratet bemærkede indledningsvist, at formålet med

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Kontor-undervisningslokaler udlejes, 3.193m²

Kontor-undervisningslokaler udlejes, 3.193m² Sag 12.012 Huset Campen Viborgvej 159A, 8210 Aarhus V Kontor-undervisningslokaler udlejes, 3.193m² Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Til Ringsted Kommune Dokumenttype Notat Dato oktober 2009 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Revision 0 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af HDJ Kontrolleret

Læs mere

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Billedkatalog - Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning Oktober

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt LUFTFOTO FRA SYD Med projektet for udvidelse af Dybbølsbro foreslås at spænde en ade ud mellem de to eksisterende broer, og derved

Læs mere

498m² butik/showroom 123m² lager udlejes

498m² butik/showroom 123m² lager udlejes Sag 12.030 Huset Campen Viborgvej 155 A, 8210 Aarhus V 498m² butik/showroom 123m² lager udlejes Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Business Aarhus. Et overblik over projekter og investeringsmuligheder

Business Aarhus. Et overblik over projekter og investeringsmuligheder Aarhus B y g g e b o o m i A a r h u s Et overblik over projekter og investeringsmuligheder 2 Indhold 4-5 Byggeprojekter uden for centrum 6-7 Byggeprojekter i centrum 8-9 De Bynære Havnearealer 10-11 helhedsplan

Læs mere

Trafikpolitik for Ringsted Kommune. Indledende workshop 24. september 2014. Opsamlingsnotat 24. SEPTEMBER 2014 TRAFIKPOLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE

Trafikpolitik for Ringsted Kommune. Indledende workshop 24. september 2014. Opsamlingsnotat 24. SEPTEMBER 2014 TRAFIKPOLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE Trafikpolitik for Ringsted Kommune Indledende workshop 24. september 2014 Opsamlingsnotat 1 Agenda 17.00 Velkomst ved Klaus Hansen, Formand for Klima- og Miljøudvalget 17.10 Introduktion til aftenens program

Læs mere

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf.

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf. Grundejerforeningen Teglbakken Skåde Skole Katterhøjvej Grf. Askehøjen Moesgårdvej Grundejerforeningen Københavnergården Grundejerforeningen Bækkelund Aarhus Efterskole Grf. Skådehøjen Restaurant Unico

Læs mere

Kontorlokaler udlejes 823m²

Kontorlokaler udlejes 823m² Sag 12.009 Huset Campen Viborgvej 161A, 8210 Aarhus V Kontorlokaler udlejes 823m² Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk Oversigt

Læs mere

Debatmøde. Projektgruppen arbejder på at afholde et offentligt debatmøde om forløbet af Bilfri Dag.

Debatmøde. Projektgruppen arbejder på at afholde et offentligt debatmøde om forløbet af Bilfri Dag. Bilag 3 Oversigt over aktiviteter under Miljøtrafikugen 2004 Bilfri Dag fysiske foranstaltninger Bilfri Dag afholdes den onsdag 22. september mellem kl. 6.00 20.00, under forudsætning af Justitsministeriets

Læs mere

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ 1. NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK = 2. BASERET PÅ BORGERDRØMME 3. SAMMENTÆNKER TRAFIK + BY NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK Idé om højklasset trafik: Gem det

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI

Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI Fokus på byliv Carsten Henriksen, programchef i Odense Kommune Mobilitet og transportmiddelvalg Søren Junker, trafikplanlægger

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Odense fra stor dansk by til dansk storby

Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense Letbane 10. oktober 2011 Odense fra stor dansk by til dansk storby - Vækst, tiltrækning og transformation - Sammenhængende kollektiv trafik - Byliv og bæredygtighed

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG VISITATIONEN: 87 13 16 00 VISITATIONSLINJEN: Central telefonlinje med to opkaldsnumre: 8713 1600: for alle 8713 1616: for sygehusene Sundhedsfagligt personale/visitatorer

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 11-06-2015 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 9. Juni 2015 11-06-2015 Entreprenørudvalgsmøde 2 SIDEN SIDST - BESTYRELSEN Forsøg med mobilbetaling i bybusserne i Horsens Midttrafik påtager sig ansvar for erstatningskørsel

Læs mere

Studietur til Holland 10.-13. juni 2010

Studietur til Holland 10.-13. juni 2010 Roskilde Kommune, Teknik- & Miljøudvalget Studietur til Holland 10.-13. juni 2010 Temaer ff Light Rail-systemer/sporvogne (letbaner), BRT-løsninger (højklassede busløs- ninger). Cykel- og fodgængertrafik.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

729m² Kontorlokaler udlejes

729m² Kontorlokaler udlejes Sag 18.011 Drejerværkstedet Værkmestergade 9-13, Aarhus C 729m² Kontorlokaler udlejes Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Vurdering af bemærkninger til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for shoppingcenter ved Esbjerg Banegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side nr.: Kort over området med vejnavne Uddrag og

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Ændringsforslag til lokalplan 875

Ændringsforslag til lokalplan 875 Ændringsforslag til lokalplan 875 Forbedret vejforbindelse til Århus Havn, tracé 10. Vision for området ved Viby Ringvej og Århus Syd Motorvejen, samkørselsareal samt trafiksikring af Damkvarteret. Århus

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg Forbedring af banen på sydfyn April 2003 Forbedring af banen Odense-Svendborg FORBEDRING AF BANEN ODENSE-SVENDBORG Fruens Bøge Odense Odense Sygehus Hjallelse Højby 28 Årslev Pederstrup Ringe Rudme 66

Læs mere

471m² delvist istandsat butik udlejes

471m² delvist istandsat butik udlejes Sag 12.008 Huset Campen Viborgvej 157, 8210 Aarhus V 471m² delvist istandsat butik udlejes QR kode 12.008 Campen _ 523 Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16

Læs mere

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning.

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 18 Driftsplanlægning under VM i cykling Indstilling: Det indstilles, at orienteringen om driftsplanlægningen under

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere