Beretning Boligkontoret Århus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2009-2010. Beretning Boligkontoret Århus"

Transkript

1 Beretning Boligkontoret Århus

2 Beretning for perioden Konsolidering Boligkontoret har netop haft 2 års fødselsdag, og år 2 var et konsolideringsår. De praktiske problemer i forbindelse med selve sammenlægningen er blevet lagt bag sig. Der er nu skabt ens og entydige forretningsgange for de fleste områder. Forretningsgangene tilrettes løbende, men man vil ikke længere opleve drastiske omlægninger som det var tilfældet i 2008, hvor man indarbejdede best practise. Organisationsplanen er blevet tilrettet, således at drift og projekt på det tekniske område nu er opdelt i 2 selvstændige afdelinger. År 2 har også vist, at der nu er balance mellem budget og regnskab. Der har ikke som i 2008 været en række etableringsomkostninger, der har trukket regnskabet i negativ retning. Ser man bort fra bruttolønsomkostningerne til kommunikationsrådgiveren, hvis ansættelse ikke var indarbejdet i budgettet, er der tale om et positivt driftsresultat på små kr. Kommunikation har været et nøgleområde i det seneste år. Indledningsvis var vægten lagt på den skrevne (både interne og eksterne) kommunikation men i den sidste halvdel af perioden har der især været fokus på elektronisk kommunikation: intranet, hjemmesider og BKÅ-portal. Udlejningsområdet har ligeledes været i fokus. Der er truffet beslutning om at arbejde hen imod en fælles opnotering for alle boligorganisationerne i Århus. Derudover er der kommet nye udlejningsregler, der indebærer at man for at bevare sin indmeldelsesdato baserede anciennitet på ventelisten, aktivt skal melde tilbage herom. Dette har betydet stor travlhed i Udlejningen. Målsætninger. I forbindelse med arbejdet vedrørende forvaltningsrevision har bestyrelsen udarbejde et målsætningsprogram. Inden for de 5 hovedområder: beboere, beboerservice, organisation, administration og økonomi har man defineret 19 særlige områder som man har opstillet en række mål for. I den kommende tid skal der løbende evalueres på disse mål. Økonomi Regnskabet for år nr. 2 for Boligkontoret Århus viser, at der i modsætning til år 1, hvor der var en række uforudsete etableringsudgifter, nu er balance mellem budget og regnskab. Årets resultat er et underskud på ca kr., men dette resultat skal ses i den sammenhæng, at man forventede et underskud på ca kr., - svarende til bruttolønsudgifterne for kommunikationsrådgiveren, da denne stilling ikke var indarbejdet i budgettet. 2

3 Ny organisationsplan Ved etableringen af Boligkontoret Århus var det forventningen, at der i Teknisk Afdeling kunne frigøres ressourcer til, - udover alm. drift og renoveringsopgaver-, også at have fokus på fremadrettede tiltag såsom: energioptimering, affaldsoptimering, helhedsplaner og opgradering af den eksisterende bygningsmasse, samt andre nye tiltag. Dette skete ikke i tilstrækkelig grad. Og det blev vurderet at en kraftig medvirkende årsag hertil var den oprindelige organisation af Teknisk Afdeling. Inspektørerne varetog både drift og renoverings-/byggeprojekter. Dette var efter eget ønske, men det oplevedes dog, at inspektørerne når de havde gang i projekter periodevis blev overbelastede, hvorved fokus på de almindelige driftsopgaver blev mindsket. Samtidig blev fokus flyttet fra de mere fremadrettede tiltag. Det blev vurderet, at såfremt man organisatorisk adskilte drifts- og projektopgaverne ville man i større grad kunne frigøre og allokere ressourcer til de fremadrettede tiltag. Det blev derfor medio oktober besluttet med øjeblikkelig virkning, at opdele Teknisk Afdeling i en Driftsafdeling og en Projektafdeling. Daværende chef for Teknisk Afdeling fortsatte som Projektchef og indtil videre eneste medarbejder i projektafdelingen. De øvrige medarbejdere fortsatte i driftsafdelingen, hvor de indledningsvis refererede til Direktøren. I samme forbindelse blev Direktøren bedt om at udarbejde et forslag til ny organisation af de to afdelinger. Den nye organisationsplan skulle: Afspejle at driftsopgaver og større renoveringsopgaver er organisatorisk adskilt. Tage højde for det rationale der kan opnås ved indførsel af elektronisk syn og fakturagenkendelse mv.. Tage højde for det rationale der kan opnås ved at Inddrage ejendomsfunktionærerne i synsforretningen i videst muligt omfang. Sikre at allokeringen af driftsressourcer til afdelingerne er ens for alle boligorganisationer i administration. Sikre at der allokeres ressourcer til en tværgående indsats vedrørende opgradering af den nuværende bygningsmasse. Sikre at der allokeres ressourcer til arbejdet med helhedsplaner, - herunder den boligsociale indsats. Sikre at der allokeres ressourcer til en tværgående indsats indenfor energioptimering, - herunder registrering mv. Sikre at der allokeres ressourcer til en tværgående indsats indenfor affaldshåndtering/- optimering. 3

4 Den nye organisationsplan blev godkendt primo 2010 Direktør Sekretariat, IT + kommunikation 4 medarb. + 2 picc. Teknisk Chef Administrationschef Inspektører + tekn. sekretariat 12 medarb. Udlejning + beboerklager 9 medarb. Bogholderi + løn 8 medarb. Oprindelig organisationsplan. De røde markeringer viser placering af ledere i organisationen. Direktør Sekretariat, IT + kommunikation 4 medarb. + 2 picc. Driftschef Projektchef Administrationschef Inspektører + tekn. sekretariat 10 medarb. Projektmedarb. 1 medarb. Udlejning + beboerklager 9 medarb. Bogholderi + løn 8 medarb. Nuværende organisationsplan. De røde markeringer viser placering af ledere i organisationen.. 4

5 Den nye Projektafdeling får primært ansvaret for Nybyggeri Større renoveringsopgaver Opgradering af den nuværende bygningsmasse. Helhedsplaner Den boligsociale indsats Øvrige tværgående indsatsområder Driftsafdelingen skal selvsagt håndtere de løbende driftsopgaver relateret til vores eksisterende ejendomme. På tværs af den formelle opdeling vil der naturligvis være et meget tæt samarbejde de to afdelinger imellem. Driftschef Som det fremgår af organisationsdiagrammet ansættes der en driftschef 1. maj Driftschefen vil udover den ledelsesmæssige opgave også have en samlende og koordinerende opgave. Samtidig vil han skulle indgå i det driftsmæssige arbejde på lige fod med de øvrige inspektører. Driftschefen skal servicere afdelinger svarende til ½ inspektørstilling. Blandt de afdelinger Driftschefen skal servicere, er de afdelinger hvor man erfaringsmæssigt oplever problemer i samarbejdet mellem afdelingsbestyrelse og administration. Derudover vil driftschefen bl.a. have følgende opgaver: Sikre at allokeringen af driftsressourcer til afdelingerne er ens for alle boligorganisationer i administration. Gennemfører en ensartet forretningsgang i forhold til de enkelte afdelinger. Forestå den tværgående indsats indenfor energioptimering, - herunder registrering mv. Forestå den tværgående indsats indenfor affaldshåndtering/-optimering. Samarbejdsudvalg Sikkerhedsudvalg Der var åbnet op for intern interessetilkendelse vedr. stillingen som Driftschef blandt inspektørerne, men ingen har meldt positivt tilbage. Stillingen besættes ved eksternt opslag.. Projektmedarbejder Det blev vurderet især under hensyntagen til de forestående nybyggeriopgaver og større renoveringsopgaver der forestår, at der er behov for teknisk bistand til Projektchefen. Der vurderes at være behov for projektmedarbejderressourcer svarende til 1 inspektørstilling i projektafdelingen. Disse opgaver består i alt lige fra projektgranskning til deltagelse i byggemøder mv. 5

6 For at undgå for stor sårbarhed ved sygdom/ferie/fratræden mv. deler 2 inspektører indledningsvis opgaven som projektmedarbejder, og således skal stå til rådighed for projektchefen tilsammen 37 timer om ugen. Ved udgangen af 2010 revurderes behovet for projektmedarbejdere i Projektafdelingen under hensyntagen til antallet af forestående projekter. Økonomi Den ovenfor beskrevne organisationsplan kræver ikke tilførsel af yderligere ressourcer. De lønmidler der tidligere var afsat til stillingen som Teknisk Koordinator anvendes i stedet til stillingen som Driftschef. Samtidig udløser organisationsændringen et rationale på ca. 0,6 inspektørstilling. Rationalet høstes ikke direkte, da det anvendes til finansiering af projektmedarbejderstillingen, men rationalet kommer alligevel Boligkontoret Århus til gode indirekte, da de projekter som projektmedarbejderen beskæftiger sig med udløser et byggesagshonorar. Samtidig vil det også være berettiget at konkludere at det påviste rationale vil blive brugt til nogle af de tværgående og fremtidssikrende opgaver som den nye organisationsplan skal understøtte. Personaleudskiftninger Administrationen kommer inden for den nærmeste årrække til at opleve en kraftig personaleudskiftning, da en stor del af det administrative personale vil trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet på grund af alder. Når man ser på aldersfordelingen blandt personalet i administrationen, kan man se at 9 (svarende til 25 %) medarbejdere enten allerede er fyldt 60 år eller fylder 60 år i Foruden disse har vi i det seneste år taget afsked med 3 medarbejdere som er gået på efterløn. Denne udfordring gør det strengt nødvendigt at Boligkontoret Århus fremstår som en spændende og god arbejdsplads, hvor vi både kan fastholde nuværende medarbejdere på arbejdsmarkedet så længe som muligt, men også så vi kan tiltrække velkvalificerede og kompetente medarbejdere. Hvad angår rekruttering af nye medarbejdere arbejder vi målrettet efter også at rekruttere yngre og nyuddannede medarbejdere. Boligkontoret Århus vil også selv tage ansvar for uddannelse af nye medarbejdere til sektoren, og vil inden for en kort årrække påbegynde egentlig kontorelevuddannelse. På tilsvarende vis er det også besluttet, at der også iværksættes elevuddannelse på ejendomsfunktionærområdet. Vi har i det seneste år måttet tage afsked med: Leif (Teknisk koordinator) gået på efterløn Susanne (løn) fratrådt Vi har i stedet sagt velkommen til: Helle (løn) 6

7 Udlejning På udlejningsområdet er der især to ting der har fyldt meget det seneste år: - fælles opnotering og nye udlejningsregler. Samtlige boligorganisationer i 5. kreds er blevet enige om at arbejde hen imod en fælles opnotering pr. 1. januar Arbejdet med at forberede og planlægge dette fælles udlejningssamarbejde skrider planmæssigt frem, og Boligkontoret Århus har en fremtrædende rolle i dette arbejde, da Direktøren sidder i projektets styregruppe og flere medarbejdere indgår i diverse arbejdsgrupper. Der er kommet nye udlejningsregler, hvilket indebærer, at såfremt man ønsker at bevare den ventelisteanciennitet man tidligere har haft på baggrund af indmeldelsesdatoen i boligorganisationen, skal man aktivt gøre opmærksom herpå og fremadrettet årligt betale et mindre ajourføringsgebyr. På grund af megen sen offentliggørelse af bekendtgørelse mv. blev det en forceret og til tider stressende proces at blive klar til den fastsatte deadline. Lovgivningen indebar at der skulle skrives ud til alle medlemmer både bolighavende og ikke-bolighavende -, med information om de nye regler. Mange af vores medlemmer kender vi ikke adressen på og mange har ændret navn siden indmeldelsen. Derudover er mange også afgået ved døden. For ikke at udsende mange breve forgæves er der gennemført en adressevask hos PostDanmark der samkørte deres database med vores medlemsregister. På baggrund heraf er der udsendt ca breve svarende til ca. 40 % af medlemsregisteret. Dette svarer til gennemsnittet på landsplan. Ved gennemførelse af en adressevask har vi honoreret lovens krav til at udsende brev til alle vores medlemmer. Derudover er der i samarbejde med de øvrige udlejningssamarbejder i kredsen indrykket annoncer i flere trykte medier. Ultimo marts har aktivt tilkendegivet at de ønsker at bevare deres anciennitet. Dertil kommer de der står på ventelisten og som derfor automatisk bibeholder ancienniteten. Der føres ikke en løbende statistik for antallet af personer på ventelisten, men hvad angår antallet af aktive søgende er det tydeligt at effekterne af finanskrisen nu også slår igennem på udlejningssituationen. Dette ses af nedenstående graf, hvor antallet af aktive søgende på ventelisten i Aarhusbo begynder at stige markant i efteråret 2008, hvor finanskrisen rigtigt begynder at udvikle sig. Dog kan den kraftige stigning det seneste år nok ikke alene tilskrives finanskrisen. Den megen snak og usikkerhed der har været omkring de nye udlejningsregler har helt sikkert foranlediget nogen til at skrive sig på ventelisten af sikkerhedsmæssige årsager. Tilsvarende har den øgede kontakt til de ikke-bolighavende medlemmer ved orienteringsbreve og annoncer sikkert også haft en effekt. 7

8 jan-06 mar-06 maj-06 jul-06 sep-06 nov-06 jan-07 mar-07 maj-07 jul-07 sep-07 nov-07 jan-08 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 Antal Antal aktivt søgende på ventelisten i Aarhusbo Dato I 2009 har Boligkontoret behandlet flytninger. Fordelingen i forhold til boligorganisationer og lejemål fremgår af nedenstående tabel: Antal lejemål iflg. Flytninger i 2008 Flytninger i 2009 regnskabet for 2009 Højbo (19 %) 312 (18 %) Bo (24 %) 240 (22 %) Fagbo (19 %) 298 (18 %) Vesterbo (18 %) 455 (17 %) Sekretariatet Som nævnt ovenfor er sekretariatet blevet udvidet med en kommunikationsrådgiver. Inden for kommunikationsopgaven er der især taget hånd omkring kommunikationen internt i Boligkontoret og kommunikationen fra Boligkontoret til Beboere, beboerdemokrati og ejendomsfunktionærer. I den forbindelse er der blandt andet afholdt interne kurser i hvordan man skriver mere personligt og vedkommende. Samtidig er der arbejdet med strukturen for et intranet, hjemmesider og BKÅ-portal. Kommunikation Som led i opfyldelse af målsætningen om klar og tydelig kommunikation, valgte man fra 1. januar 2009 at ansætte en kommunikationsrådgiver. Kommunikationsrådgiveren indgår i et team med kommunikationsmedarbejderen og sammen beskæftiger de sig med mange forskellige områder inden for kommunikation. 8

9 Der er bl.a. arbejdet med at gøre medarbejderne mere bevidste omkring behovet for rettidig og tydelig kommunikation. Det er et område der er stort fokus på, og der arbejdes hele tiden på at blive bedre til at kommunikere både internt og eksternt. Der er også arbejdet med at forbedre den skrevne information. Det drejer sig både omkring det skrevne sprog og opsætningen af breve mv. Der er truffet beslutning om at fra 1. januar 2011 foregår al kommunikation med beboerdemokratiet elektronisk, så der er også arbejdet med styrkelse af den elektroniske information. Inden for dette område har man arbejdet primært med 3 områder: intranet, BKÅ-portalen og hjemmesider. Intranet og BKÅ Portalen to centrale kommunikationsplatforme I marts 2009 fik Boligkontoret Århus et intranet. Løsningen er udviklet med rent interne ressourcer og bygger på et gratis system. Til trods for at intranettet dermed stort set er gratis, ja så fungerer det rigtig godt i dagligdagen internt i administrationen. Bl.a. oplever vi forbedringer i forhold til Kommunikation: Mere aktuel information og åben dialog på tværs i organisationen Arbejdsprocesser: Flere vejledninger og arbejdsgange er beskrevet på intranettet og derfor nemt at finde og benytte Videndeling: Bedre overblik over vores viden og ansvarsområder, ligesom man nemt kan spørge ude i hele organisationen og få svar. Organisatorisk udvikling: Intranettet synliggør medarbejdere, binder sammen, giver medindflydelse, åben dialog, plads til sociale aktiviteter osv. De gode erfaringer med intranettet gav anledning til at opbygge et tilsvarende ekstranet - et fælles forum for alle folkevalgte og ansatte i Boligkontoret Århus. BKÅ Portalen gik således i luften oktober BKÅ portalen udsprang af et behov hos administrationen for at kommunikere hurtigt, smidigt, og rettidigt med især afdelingsbestyrelserne, ejendomsfunktionærer og hovedbestyrelser. Samtidig er ambitionen at samle og arkivere information centralt så man kan søge tilbage og selv dykke ned efter nyttige informationer især gavnligt for nye medlemmer. BKÅ Portalen er således en værdifuld kommunikationskanal og platform til videndeling mv. Ikke mindst for administrationen, der her har en central, billig og effektiv kanal til at formidle både fælles nyheder og mere specifikke beskeder ud til folkevalgte og ansatte. Visionen er siden vokset og har også et langsigtet beboerdemokratisk sigte: At udvikle BKÅ Portalen til et tværorganisatorisk netværk, der styrker og udvikler vores beboerdemokrati et samlende og åbent forum for alle personer i organisationen med gode muligheder for dialog, deltagelse, debat og deling af ideer, erfaringer, viden... Det særlige ved BKÅ Portalen er nemlig, at vi siger farvel til envejs kommunikation og åbner op for nye muligheder for at komme til orde og deltage. Alle medlemmer har fri taleret og taletid. Alle kan selv oprette nye indlæg og kommentere på andres beskeder, herunder informationer fra administrationen. 9

10 I forhold til de visionære mål står BKÅ Portalen over for en række udfordringer, som man også møder på andre områder. Dels danskeres generelle IT-kompetencer, dels udfordringer med at engagere og motivere brugere til at deltage aktivt. Samtidig lever siden dog fint i forhold til de mere konkrete og praktiske mål (fx nyhedsformidling) med fuld accept af, at mange kun deltager ved at lytte med og holde sig opdateret. Ved at samle informationer på en fælles og døgnåben hjemmeside øger vi tilgængeligheden og aktualiteten. Vi får en mere direkte dialog og erfaringsudveksling, og det er nemt at søge i informationer. Alt sammen supplerende muligheder og tidssvarende rammer for den enkeltes deltagelse og medindflydelse i beboerdemokratiet. Boligkontoret Århus vil løbende udvikle de forskellige aspekter ved BKÅ Portalen med afsæt og indlevelse i folkevalgte og ansattes ønsker, behov og krav. Nye hjemmesider endnu et skridt mod det digitale beboerdemokrati I maj 2009 besluttede repræsentantskabet i Boligkontoret Århus at nedsætte en webarbejdsgruppe. Gruppens opgave er finde og udvikle en optimal og fremtidssikret løsning til håndtering af de mange hjemmesider i den samlede organisation: Boligkontoret Århus, de fire foreninger samt de ca. 100 afdelinger. Efter et par møder, hvor forventningerne blev afstemt på tværs af foreningerne, blev arbejdsgruppen indsnævret til to medarbejdere på Boligkontoret Århus. Vi har valgt et open source system, der sikrer at vi ikke er bundet til det aktuelle webbureau, som hjælper med udvikling og implementering. Desuden er der ingen omkostninger til licenser, opdateringer mv. Projektet kører på fuld tryk og alle sider er i luften senest oktober Grundtanken er at samle de mange sider i ét centralt, drifts- og kvalitetssikkert system forankret hos Boligkontoret Århus. Det giver i første omgang store besparelser i forhold til udvikling og design af sider. Og på længere sigt giver det betydelige fordele i forhold til drift, opdateringer, løbende udvikling mv. Samtidig opbygger Boligkontoret Århus løbende kompetencer og ekspertise om systemet, som vi umiddelbart kan overdrage, når der er udskiftning af redaktører i afdelingerne. Der er altså en indbygget support og backup-sikkerhed i modellen, så siden ikke dør hen, når den lokale redaktør udskiftes. Endelig kan Boligkontoret Århus nemt og effektivt administrere og vedligeholde centrale informationer, der vises ude på de mange afdelingssider. Afdelingssiderne bygges op over samme design-skabelon, som er baseret på input fra folkevalgte, bl.a. afstemning på BKÅ Portalen. Herved kan siderne relativt nemt kopieres ud til de enkelte afdelinger. Afdelingen vælger selv en redaktør, der får tilbud om et kursus i systemet. Herefter får afdelingen selv ansvaret for den indholdsmæssige opdatering og vedligeholdelse livet på hjemmesiden. Der er også mulighed for evt. videreudvikling og tilkøb i dialog med Boligkontoret Århus afhængig af ønsker og ambitioner. 10

11 Boligkontoret Århus får også en ny hjemmeside. Den samler de informationer, der er fælles på tværs af foreninger og afdelinger. Og den fungerer samtidig som samlingspunkt for og port ud til både de nye foreningssider og alle afdelingssider. Bogholderiet Økonomi Der er et underskud på kr. i Det er bedre end forventet, idet det blev besluttet at ansætte en kommunikationsrådgiver længe efter budgettet for 2009 blev godkendt. Til gengæld blev byggesagshonorarer og den årlige bonus fra de større firmaer højere end ventet. Personaleudgifter: De blev kr. højere end budgetlagt. Det er en mindre overskridelse end forventet på trods af ansættelsen af en kommunikationsrådgiver. Det skyldes væsentligt mindre overarbejde og dermed et lavere beløb til periodisering af feriepengeforpligtelse. I 2010 bliver der en del overarbejde i forbindelse med de nye udlejningsregler, hvor der udsendes brev til medlemmerne, således de kan beholde deres anciennitet. Kontorholdsudgifter: Blev kr. højere end budgetlagt. Det skyldes højere udgifter til edb. Til gengæld var udgifter til især tryksager, porto og PBS gebyrer lavere. Kontorlokaleudgifter: Udgiften var kr. højere. Det skyldes især højere fællesudgifter og ombygning af lokaler. Afskrivninger: Afskrivning af både kontorinventar, edb og biler var større end budgetlagt. Det skyldes større investeringer end forventet da budgettet blev lavet. Der blev også indkøbt en bil til direktøren i december Administrationsbidrag: Blev lidt højere end forventet på grund af forbrugsregnskaber. Gebyrer : Indmeldelsesgebyrer, påkravsgebyrer og antenneregnskaber gav en højere indtægt, mens vaskekort gave en mindre indtægt. Samlet set er merindtægt på kr. Byggesagshonorarer: Der var honorar i forbindelse med indretning af nye lejligheder i Højbo samt højere honorarer i forbindelse med forbedringsarbejder. Diverse: Der er i 2009 lavet en aftale med de større kreditorer om en årlig bonus. Det har betyder større indtægter. 11

12 Bogholderiet Der er kun sket en enkelt ændring i bogholderiet. Helle Ikkala blev ansat til primært at arbejde med løn og kreditorer. Bogholderiet fortsætter processen med løse arbejdsopgaverne så vidt muligt ens i de 4 boligorganisationer. Det er vi kommet ret langt med og kan tydeligt mærke forskellen til da vi startede. Opgaverne løses hurtigere end før. Vi arbejder stadig på der er flere der kan løse de samme arbejdsopgaver. Så mindsker vi sårbarheden i forbindelse med ferie og sygdom. Driftsafdelingen Som det fremgår ovenfor har det tekniske område undergået en organisationsændring. I forbindelse hermed blev det undersøgt om man kunne optimere indsatsen i forbindelse med fraflytningssyn. Fraflytningssyn blev oprindeligt udelukkende foretaget af inspektørerne, men det er blevet vurderet at disse i større omfang kan gennemføres af ejendomsfunktionærerne, da disse i stort omfang er uddannet hertil, og alligevel deltager i synet. Det er derfor blevet besluttet at lade ejendomsfunktionærerne foretage fraflytningssyn. For den nuværende medarbejdergruppe vil der være tale om en frivillig ordning, men ved nyansættelser vil det være et krav at man skal gennemføre fraflytningssyn. Selv om ejendomsfunktionæren har synsopgaven i en afdeling, vil der være situationer hvor der kan være behov for at inspektøren enten gennemfører eller bistår ved synet. Umiddelbart vurderes det på baggrund af de modtagne tilbagemeldinger, at % af de fremtidige fraflytningssyn kan gennemføres af ejendomsfunktionæren. Der vil i starten af 2010 blive lavet særlige forretningsgangsbeskrivelser for de syn hvor ejendomsfunktionærerne deltager, således ansvarsfordelingen er præcist beskrevet. Der vil i foråret 2010 blive afholdt de nødvendige opgraderings- og opfriskningskurser for ejendomsfunktionærerne. Inspektørerne skal overdrage synsopgaven til ejendomsfunktionærerne igennem gradvis overdragelse og følordning. Det forventes at ejendomsfunktionærerne efter sommerferien 2010 vil kunne løfte opgaven selv. Projektafdelingen Konkrete (større) projekter afsluttet det seneste år: BO 83: Afd. 1 og 2: Projektering af vinduesudskiftning, udføres i Afd. 5,7 og 8: Udskiftning af tag, vinduer og etablering af altaner i taglejligheder. Vesterbo: Afd. 5: Projektering af bad og køkkenrenovering i 2009, opstart marts Afd. 1-2: Individuel modernisering af ca. 14 køkkener. Afd. 10: Individuel modernisering af ca. 50 køkkener. Afd. 14: Beslutning truffet om vinduesudskiftning, udføres i Afd. 21: Vinduesudskiftning afsluttet i

13 Fagbo: Afd. 7: Individuel modernisering af ca. 30 køkkener. Afd. 14: Individuel modernisering af ca. 22 køkkener. Højbo: Afd. 1 og 3: Projektering af vinduesudskiftning, udføres i Afd. 3: Tidligere institutioner ombygget til 4 handicapvenlige boliger. Afd. 6: Projektering af bad og køkkenrenovering i 2009, udføres fra januar Afd. 11: Ombygning og indretning af nye beboerlokaler. Nybyggeri. Efter en længere tids dødvande, er der endelig kommet gang i byggeriet. Inden for kort tid forventes der at kunne tages første spadestik ved 2 nye byggerier. Vesterbo opfører 23 familieboliger i Sabro (afd. 29) på Rønnevangen. Licitation i totalentreprisekonkurrence, energiklasse 1. Forventet byggeperiode maj 2010 juni Bo83 opfører 21 familieboliger i Mårslet (afd. 30) på Damgårdstoften. Licitation i totalentreprisekonkurrence, energiklasse 1. Forventet byggeperiode juni 2010 juli2011. For begge byggeriers vedkommende er der tale om tæt-lav bebyggelse. Senere på året forventes der at kunne ske byggestart på et projekt i Hjortshøj (Virup Skovvej), hvor Højbo har fået kvote til 65 familieboliger. Også her er der tale om tæt-lav bebyggelse og energiklasse 1. De 5 foreninger i Aarhusbo har i fællesskab indsendt en ansøgning om 300 familieboliger i Lisbjerg. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som videreudvikler på ansøgningen for så vidt angår boligtype, arkitektur, driftsfællesskab mv. Det er tanken at alle 5 foreninger skal bygge i Lisbjerg såfremt der tildeles en kvote på 300 boliger over en årrække. Såfremt ansøgningen imødekommes og der udmeldes kvote til Lisbjerg i 2010 vil Fagbo skulle bygge først. Den boligsociale indsats I samarbejde med Fællessekretariatet er der gennemført en beboerundersøgelse vedr. trivsel i de fire foreningers afdelinger i det såkaldte vandtårnsområde. Det drejer sig om: Højbos afd. 7 (Illerupvej) & afd. 11 (Kalmargade) Fagbos afd. 5 (Illerupvej) Vesterbos afd. 8 (Nydamsparken), afd. 9 (Reginehøj) & afd. 11 (Lindholmparken) Undersøgelsesrapporten er netop blevet færdig, og fremsendes til de relevante afdelinger. Rapportens konklusioner vil blive brugt til at afhjælpe og forebygge boligsociale problemstillinger i de berørte afdelinger. Dette vil ske i tæt dialog mellem afdeling, boligorganisation og Boligkontoret Århus. 13

14 Beboerdemokratiet Det demokratiske samarbejde mellem de fire foreninger har ikke fundet nogen fælles platform. To udvalg er opløst og fælles kursus/møde aktiviteter er på et absolut lavpunkt. Det må konstateres, at bestyrelsen ikke har kunnet leve op til egen målsætning om udvikling af det demokratiske samarbejde mellem foreningerne. Der er et behov for at for debatteret om der mellem de firer organisationer er et ønske om fælles møder/aktiviteter og i hvilket omfang. Den mundtlige beretning vil i stor udstrækning lægge op til denne debat. Bestyrelsen har fortsat ambition om etablering af en mere permanent debat om den fælles politik. Redaktionsudvalg fællesmøde. Udvalget har siden sidste repræsentantskabsmøde afholdt to møder. På mødet i november 2009 blev det besluttet at flere tiltag skulle undersøges nærmere. Gruppen har forsøgt at finde nogle samarbejdsområder f.eks.: - Fælles artikler - Fælles billedarkiv - Fælles journalist - Fælles layout og produktionssted Den 25/3 var der indkaldt til møde for alle medlemmer af bladredaktionerne i Højbo, Bo83 og Vesterbo (aftalt i nov. 2009), men kun tre mødte op! Konklusionen blev, at det er slut med den form for møder i dette regi. Gruppen opløses øjeblikkelig og gruppen på portalen nedlægges efter repræsentantskabsmødet i BKÅ den 4/ Ovennævnte initiativer bliver altså nu lagt i skuffen, ligeledes må det forventes at et tættere samarbejde med BKÅ's kommunikationsmedarbejder om bladene også mindskes betydeligt. Det er skuffende, at det ikke har været muligt, at finde sammen om ovennævnte initiativer, men hverken vilje eller engagement har været tilstede hos flertallet af gruppens medlemmer. Endelig må det konstateres, at et fælles blad for BKÅ ikke kan etableres på nuværende tidspunkt IT-udvalget IT-udvalget blev nedlagt som stående udvalg. Det er besluttet at det kan nedsættes ad-hoc. Kursusudvalget Udvalget har i det forløbne regnskabsår afholdt et møde hvor vi drøftede behov for kursusaktivitet i Boligkontoret Århus samt mødeaktivitet i kursusudvalget. Bestyrelsen i Boligkontoret Århus mener, at repræsentantskabet skulle indkaldes til et orienteringsmøde om den nye styringsreform og de konsekvenser det havde for Boligkontoret samt de individuelle foreninger. Sådant et møde blev der indkaldt til af Niels Sørensen, Boligselskabernes Landsforenings 5. kreds, som foredragsholder. Udover dette var der enighed i udvalget om, at det ikke var nødvendigt at indkalde til flere møder i udvalget, da møderne sagtens kan klares på . 14

15 Vi har siden hen indkaldt til introduktionsmøde for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer samt de afdelingsbestyrelsesmedlemmer der havde brug for en genopfriskning i rettigheder og forpligtelser i arbejdet som bestyrelsesmedlem. Kursusudvalget havde et forslag om, at repræsentantskabet i Boligkontoret Århus kunne tage på en weekendtur til Brussel i bus, hvor vi kunne lære hinanden bedre at kende samt få en faglig orientering om boligpolitik set fra en EU-politiker. På grund af økonomien i Boligkontoret Århus blev dette forslag skrinlagt. Bestyrelse og direktør, Boligkontoret Århus Robert W Thorsen Søren Høgsberg Olav Bertelsen Formand Næstformand Bestyrelsesmedlem Chris Cully Lars Hansen Margrethe Skou Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Steen M Andersen Direktør 15

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I BOLIGKONTORET ÅRHUS DEN 07.01.2010

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I BOLIGKONTORET ÅRHUS DEN 07.01.2010 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I BOLIGKONTORET ÅRHUS DEN 07.01.2010 X Robert Thorsen bestyrelsesformand X Olav Bertelsen næstformand X Søren Høgsberg bestyrelsesmedlem X Chris Cully bestyrelsesmedlem X Lars

Læs mere

Beretning for 2010/2011

Beretning for 2010/2011 Beretning for 2010/2011 Beboerdemokratiet Den forløbne periode har stået i samarbejdets tegn, men har også været præget af at boligkontorets fra september og frem til 1 maj har stået uden direktør. Bo83

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I BOLIGKONTORET ÅRHUS DEN 01.04.2009. bestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I BOLIGKONTORET ÅRHUS DEN 01.04.2009. bestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I BOLIGKONTORET ÅRHUS DEN 01.04.2009 X Robert Thorsen bestyrelsesformand X Olav Bertelsen næstformand X Søren Høgsberg bestyrelsesmedlem X Chris Cully bestyrelsesmedlem Lars

Læs mere

BERETNING FOR 2009. Den skriftlige del af beretningen indeholder følgende hovedafsnit: Medlemmer... 2. Venteliste... 3-4. Fraflytninger...

BERETNING FOR 2009. Den skriftlige del af beretningen indeholder følgende hovedafsnit: Medlemmer... 2. Venteliste... 3-4. Fraflytninger... BERETNING FOR 2009 Boligforeningen Højbo, der har sin oprindelse i 1942, består i dag af 18 afdelinger med i alt 1.709 beboelseslejemål, der sammen med erhvervslejemål, institutioner, garager i alt har

Læs mere

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet.

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. REFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009 Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. Forretningsorden for mødet blev omdelt og godkendt. 1.

Læs mere

2010-2011. Beretning Boligkontoret Århus

2010-2011. Beretning Boligkontoret Århus 2010-2011 Beretning Boligkontoret Århus Beretning for perioden 2010-2011 Et år med udfordringer Boligkontoret startede 2010 med en udfordring vedr. organiseringen af teknisk afdeling. Udfordringen bestod

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Mia Falck bestyrelsesmedlem X Per Hasager bestyrelsesmedlem

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

3 stk. 6: Lejere der indgår en lejeaftale skal have mulighed for at kunne beholde sin anciennitet

3 stk. 6: Lejere der indgår en lejeaftale skal have mulighed for at kunne beholde sin anciennitet REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I Bo83 DEN 16.03.2010 x Olav Bertelsen bestyrelsesformand x Grethe Rasmussen næstformand x Keld Danielsen bestyrelsesmedlem X Ulla K. Nielsen bestyrelsesmedlem x Peter Ebbesen

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 14.05.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 14.05.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 14.05.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 BESLUTNINGREFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet. 1. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010

REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010 REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010 X Robert Thorsen Bestyrelsesformand X Lars Hansen Næstformand X Heidi Bindløv Bestyrelsesmedlem X Hans-Jørgen Krickhahn Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011.

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011. Organisationsbestyrelsens beretning for perioden april 2010 til maj 2011. Der har i den forløbende periode været gang i mange ting på foreningsplan. Regeringen har besluttet ny lovgivning som i den forgangne

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Bendt Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Bendt Nielsen 13.09.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 26.02.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 26.02.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 26.02.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

RØDOVRE BOLIGSELSKAB Målsætning

RØDOVRE BOLIGSELSKAB Målsætning Målsætning 2013-2014 RØDOVRE BOLIGSELSKAB Målsætning Den overordnede vision for Rødovre Boligselskab Rødovre Boligselskab er et selvstændigt boligselskab med egen administration. Et lokalt boligselskab,

Læs mere

INDBYDELSE til dialogmøde

INDBYDELSE til dialogmøde INDBYDELSE til dialogmøde I kantinen på Brendstrupgårdsvej 7 MANDAG DEN 24. OKTOBER 2016, KL. 18.30-20.00. Dagsorden 1. Velkomst, præsentation og sandwich 2. Nyt fra organisationsbestyrelsen 3. Oplæg fra

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 18. juni 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 18. juni 2015 side nr. 183 Referat af bestyrelsesmøde den 18. juni 2015 Tilstede: Bestyrelsen: Afbud Administrationen: Chris Cully Erling Sørensen Lis Fræer Nielsen Børge Skovsende Morten Glud Vicky E. Jensen Frederik

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

NOTAT TIL PKT Kommunikation og identitet for Boligkontoret Århus

NOTAT TIL PKT Kommunikation og identitet for Boligkontoret Århus Kommunikation og identitet for Boligkontoret Århus 9. december 2011 Virksomhedsnævn og SVAR I lyset af fusionen mellem Bo83, Højbo og VesterBo besluttede bestyrelsen i november at iværksætte et arbejde

Læs mere

HANDLEPLAN 2016-2018. Vesterbrogade 4 7000 Fredericia 76 22 12 00 post@boligfa.dk www.boligfa.dk

HANDLEPLAN 2016-2018. Vesterbrogade 4 7000 Fredericia 76 22 12 00 post@boligfa.dk www.boligfa.dk HANDLEPLAN 2016-2018 Indsatser på baggrund af Målsætnings- og Handleplan godkendt af Repræsentantskabet i Boligkontoret Fredericia på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 19. november 2015 Vesterbrogade

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE 1. december 2011 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet afholdes tirsdag den 13. december 2011, kl. 17.15 på Brendstrupgårdsvej med følgende dagsorden: 1. Organisationsanliggender a. Branding * b. Evaluering

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

NY I AFDELINGSBESTYRELSEN Kurser og informationer

NY I AFDELINGSBESTYRELSEN Kurser og informationer NY I AFDELINGSBESTYRELSEN INDHOLD Kurset Ny i afdelingsbestyrelsen... 3 Temamøder.... 3 Formandsmøder.... 3 Konference for afdelingsbestyrelserne.... 4 Repræsentantskabsmødet.... 4 Årsgennemgangen....

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015 En status på mødeafholdelser siden repræsentantskabsmødet i november 2014 er et repræsentantskabsmøde, 5 hovedbestyrelsesmøder.

Læs mere

MÅ LSÆTNINGER FOR 2010-2013

MÅ LSÆTNINGER FOR 2010-2013 Målsætningsprogram 2010 2013 1 Overordnede målsætninger for organisationen At synliggøre for organisationen, såvel beboerdemokratiet som organisationens ansatte, hvad der er organisationens overordnede

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Teknik og Miljø Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødedato: 9. juni 2015 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

Ydelseskatalog. for Boligselskabet Sjælland

Ydelseskatalog. for Boligselskabet Sjælland Ydelseskatalog for Boligselskabet Sjælland Forord I dette ydelseskatalog kan du læse, hvad der er en del af administrationsbidraget og den fælles drift og hvor meget tillægsydelser koster. Vores beboere

Læs mere

Sammen kan vi mere. Målsætningsprogram 2009-2015 NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLE ENGAGEMENT

Sammen kan vi mere. Målsætningsprogram 2009-2015 NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLE ENGAGEMENT Målsætningsprogram 2009-2015 Boligkontoret Danmark Sammen kan vi mere NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLE ENGAGEMENT Målsætningsprogrammet er vedtaget på Boligkontoret

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Vision At skabe de bedste rammer for beboerne ved: Boligen, beboerdemokratiet, organisationen, administrationen og arbejdspladsen.

Vision At skabe de bedste rammer for beboerne ved: Boligen, beboerdemokratiet, organisationen, administrationen og arbejdspladsen. Beboerindflydelse på udvikling af tidssvarende boliger Beboerindflydelse på udvikling af tidssvarende boliger Velfungerende beboerdemokrati Fremsynet Velfungerende ved åbenhed beboerdemokrati og samarbejde

Læs mere

FUSION. -Fordele og ulemper. Hjørring, 25. april 2016

FUSION. -Fordele og ulemper. Hjørring, 25. april 2016 FUSION -Fordele og ulemper Hjørring, 25. april 2016 Fordele Ulemper Én butik; forvirrende med Bolig Hjørring, Hjørring Boligselskab m.v. Ingen moms på administrationsbidrag, vedligeholdelsesplaner og lovmæssige

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015

FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015 FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015 Hvor skal vi hen? Strategisk Overblik, vision, værdier, retning Taktisk Fokusområder, styring,

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 15-10-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Kollegieboligselskabet. Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 31. august kl. 17 00 på Hinderupgaard, Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M.

Kollegieboligselskabet. Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 31. august kl. 17 00 på Hinderupgaard, Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M. Kollegieboligselskabet Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 31. august kl. 17 00 på Hinderupgaard, Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M. Dagsorden: 1. Protokol 2. Revisionsprotokol 3. Meddelelser fra

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Denne halvårlige beretning er en orientering om, hvad vi i hovedbestyrelsen har arbejdet og beskæftiget os med

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Børn og Unge Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus Mødedato: 2. december 2014 Mødetid: 14.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligorganisationen: Formand

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 Afdelingsbestyrelsens arbejde Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 1 1 Emnerne i dagens program Hvem bestemmer hvad? Ansvar og opgaver i Bo42 Afdelingsbestyrelsens opgaver Hvad

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup DAGSORDEN til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Tid og sted: Onsdag den 19. maj 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup & Torsdag den 20. maj 2010 kl. 18.00 på Køgevej 46, 4000 Roskilde Afbud:

Læs mere

HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Rådhushaven Opførelsesår: 1946 41 boliger, række- og parcelhuse Thorsgård Opførelsesår: 1949 30 boliger, etagehuse Engvadgård Opførelsesår: 1973 71

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 27. marts 2014

Referat af bestyrelsesmøde 27. marts 2014 side nr. 119 Referat af bestyrelsesmøde 27. marts 2014 Tilstede: Bestyrelsen: Afbud: Administrationen: Chris Cully Erling Sørensen Lis Fræer Nielsen Børge Skovsende Morten Glud Irene Madsen Graver Vicky

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 28. januar 2016

Referat af bestyrelsesmøde den 28. januar 2016 side nr. 213 Referat af bestyrelsesmøde den 28. januar 2016 Tilstede: Bestyrelsen: Administrationen: Chris Cully Lis Fræer Nielsen Børge Skovsende Morten Glud Erling Sørensen Birthe Blach Vicky E. Jensen

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012 Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Der kan også opstilles kandidater på selve repræsentantskabsmødet. Knud Villy Mogensen 500

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby.

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. 703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE REFERAT Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl. 17.00 i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. Bestyrelsen: Formand Merete Sivertsen, Niels

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I FAGBO TIRSDAG DEN 17. MARTS 2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I FAGBO TIRSDAG DEN 17. MARTS 2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I FAGBO TIRSDAG DEN 17. MARTS 2009 X Chris Cully bestyrelsesformand X Irene Madsen Graver næstformand X Lis Fræer Nielsen bestyrelsesmedlem X Villy Jensen bestyrelsesmedlem X

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe

Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Referat af organisationsbestyrelsesmøde, som blev afholdt torsdag den 14. juni 2016, kl. 17.00, i selskabslokalet, Sæbjørnsvej 9, 2880 Bagsværd. Fra Boligkontoret

Læs mere

Omdannelse af almene boligområder

Omdannelse af almene boligområder Omdannelse af almene boligområder -helhedsplaner og boligsociale indsatsområder Helhedsplaner styrk samarbejdet! D. 01. december 2016 Bolig Hjørring Boligorganisationer Boligselskabet Vesterlund (afdeling

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea) Boligselskabet Domea Fredensborg Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Onsdag den 24. november 2010 kl. 17.00 i Fælleshuset beliggende Rosenvænget 148, 3480 Fredensborg Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB

STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Rådhushaven Thorsgård Engvadgård Fløngvangen Kallerupvang Rådhushaven Opførelsesår: 1946 41 boliger, række-

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Per Brian Johansen, formand Lene Hansen, næstformand Normann Hansson Kaj Verner Rasmussen Lars Henriksen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Per Brian Johansen, formand Lene Hansen, næstformand Normann Hansson Kaj Verner Rasmussen Lars Henriksen Boligorganisationen Trollebo Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 15.0 i fælleshuset beliggende Nøddehegnet 1, 700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formand Søren Høgsberg foreslog

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 i Domea, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015

Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015 Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015 Beboerdemokrati Økonomi VIBO s organisation Boligsocial indsats Bæredygtighed Kommunikation Administrativ fokusering Beboerdemokrati En styrkelse af

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Selskabets vedtægter Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Hvidovre almennyttige Boligselskab Administrator: DAB 55 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Hvidovre almennyttige

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 26. november 2009

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 26. november 2009 REFERAT af repræsentantskabsmøde den 26. november 2009 Formand Chris Cully bød velkommen til de fremmødte repræsentanter, afdelingsbestyrelsesmedlemmer, ansatte fra administrationen, samarbejdspartner

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA DEN 21. JANUAR 2014 Forhandlingsprotokollen blev gennemgået og godkendt.

GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA DEN 21. JANUAR 2014 Forhandlingsprotokollen blev gennemgået og godkendt. REFERAT FRA ORGANISATIONSBESTYRELSENS MØDE Tirsdag den 18. februar 2014 Tilstede: Christian Mariegaard, Preben Karlson, Jørn Laursen, Bjarke Mortensen, Annie Svejgaard, Diana Jensen og Lotte Eskesen (referent)

Læs mere

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. VEDTÆGTER for 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligkontoret Fredericia. Organisationen har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere