Beretning Boligkontoret Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2009-2010. Beretning Boligkontoret Århus"

Transkript

1 Beretning Boligkontoret Århus

2 Beretning for perioden Konsolidering Boligkontoret har netop haft 2 års fødselsdag, og år 2 var et konsolideringsår. De praktiske problemer i forbindelse med selve sammenlægningen er blevet lagt bag sig. Der er nu skabt ens og entydige forretningsgange for de fleste områder. Forretningsgangene tilrettes løbende, men man vil ikke længere opleve drastiske omlægninger som det var tilfældet i 2008, hvor man indarbejdede best practise. Organisationsplanen er blevet tilrettet, således at drift og projekt på det tekniske område nu er opdelt i 2 selvstændige afdelinger. År 2 har også vist, at der nu er balance mellem budget og regnskab. Der har ikke som i 2008 været en række etableringsomkostninger, der har trukket regnskabet i negativ retning. Ser man bort fra bruttolønsomkostningerne til kommunikationsrådgiveren, hvis ansættelse ikke var indarbejdet i budgettet, er der tale om et positivt driftsresultat på små kr. Kommunikation har været et nøgleområde i det seneste år. Indledningsvis var vægten lagt på den skrevne (både interne og eksterne) kommunikation men i den sidste halvdel af perioden har der især været fokus på elektronisk kommunikation: intranet, hjemmesider og BKÅ-portal. Udlejningsområdet har ligeledes været i fokus. Der er truffet beslutning om at arbejde hen imod en fælles opnotering for alle boligorganisationerne i Århus. Derudover er der kommet nye udlejningsregler, der indebærer at man for at bevare sin indmeldelsesdato baserede anciennitet på ventelisten, aktivt skal melde tilbage herom. Dette har betydet stor travlhed i Udlejningen. Målsætninger. I forbindelse med arbejdet vedrørende forvaltningsrevision har bestyrelsen udarbejde et målsætningsprogram. Inden for de 5 hovedområder: beboere, beboerservice, organisation, administration og økonomi har man defineret 19 særlige områder som man har opstillet en række mål for. I den kommende tid skal der løbende evalueres på disse mål. Økonomi Regnskabet for år nr. 2 for Boligkontoret Århus viser, at der i modsætning til år 1, hvor der var en række uforudsete etableringsudgifter, nu er balance mellem budget og regnskab. Årets resultat er et underskud på ca kr., men dette resultat skal ses i den sammenhæng, at man forventede et underskud på ca kr., - svarende til bruttolønsudgifterne for kommunikationsrådgiveren, da denne stilling ikke var indarbejdet i budgettet. 2

3 Ny organisationsplan Ved etableringen af Boligkontoret Århus var det forventningen, at der i Teknisk Afdeling kunne frigøres ressourcer til, - udover alm. drift og renoveringsopgaver-, også at have fokus på fremadrettede tiltag såsom: energioptimering, affaldsoptimering, helhedsplaner og opgradering af den eksisterende bygningsmasse, samt andre nye tiltag. Dette skete ikke i tilstrækkelig grad. Og det blev vurderet at en kraftig medvirkende årsag hertil var den oprindelige organisation af Teknisk Afdeling. Inspektørerne varetog både drift og renoverings-/byggeprojekter. Dette var efter eget ønske, men det oplevedes dog, at inspektørerne når de havde gang i projekter periodevis blev overbelastede, hvorved fokus på de almindelige driftsopgaver blev mindsket. Samtidig blev fokus flyttet fra de mere fremadrettede tiltag. Det blev vurderet, at såfremt man organisatorisk adskilte drifts- og projektopgaverne ville man i større grad kunne frigøre og allokere ressourcer til de fremadrettede tiltag. Det blev derfor medio oktober besluttet med øjeblikkelig virkning, at opdele Teknisk Afdeling i en Driftsafdeling og en Projektafdeling. Daværende chef for Teknisk Afdeling fortsatte som Projektchef og indtil videre eneste medarbejder i projektafdelingen. De øvrige medarbejdere fortsatte i driftsafdelingen, hvor de indledningsvis refererede til Direktøren. I samme forbindelse blev Direktøren bedt om at udarbejde et forslag til ny organisation af de to afdelinger. Den nye organisationsplan skulle: Afspejle at driftsopgaver og større renoveringsopgaver er organisatorisk adskilt. Tage højde for det rationale der kan opnås ved indførsel af elektronisk syn og fakturagenkendelse mv.. Tage højde for det rationale der kan opnås ved at Inddrage ejendomsfunktionærerne i synsforretningen i videst muligt omfang. Sikre at allokeringen af driftsressourcer til afdelingerne er ens for alle boligorganisationer i administration. Sikre at der allokeres ressourcer til en tværgående indsats vedrørende opgradering af den nuværende bygningsmasse. Sikre at der allokeres ressourcer til arbejdet med helhedsplaner, - herunder den boligsociale indsats. Sikre at der allokeres ressourcer til en tværgående indsats indenfor energioptimering, - herunder registrering mv. Sikre at der allokeres ressourcer til en tværgående indsats indenfor affaldshåndtering/- optimering. 3

4 Den nye organisationsplan blev godkendt primo 2010 Direktør Sekretariat, IT + kommunikation 4 medarb. + 2 picc. Teknisk Chef Administrationschef Inspektører + tekn. sekretariat 12 medarb. Udlejning + beboerklager 9 medarb. Bogholderi + løn 8 medarb. Oprindelig organisationsplan. De røde markeringer viser placering af ledere i organisationen. Direktør Sekretariat, IT + kommunikation 4 medarb. + 2 picc. Driftschef Projektchef Administrationschef Inspektører + tekn. sekretariat 10 medarb. Projektmedarb. 1 medarb. Udlejning + beboerklager 9 medarb. Bogholderi + løn 8 medarb. Nuværende organisationsplan. De røde markeringer viser placering af ledere i organisationen.. 4

5 Den nye Projektafdeling får primært ansvaret for Nybyggeri Større renoveringsopgaver Opgradering af den nuværende bygningsmasse. Helhedsplaner Den boligsociale indsats Øvrige tværgående indsatsområder Driftsafdelingen skal selvsagt håndtere de løbende driftsopgaver relateret til vores eksisterende ejendomme. På tværs af den formelle opdeling vil der naturligvis være et meget tæt samarbejde de to afdelinger imellem. Driftschef Som det fremgår af organisationsdiagrammet ansættes der en driftschef 1. maj Driftschefen vil udover den ledelsesmæssige opgave også have en samlende og koordinerende opgave. Samtidig vil han skulle indgå i det driftsmæssige arbejde på lige fod med de øvrige inspektører. Driftschefen skal servicere afdelinger svarende til ½ inspektørstilling. Blandt de afdelinger Driftschefen skal servicere, er de afdelinger hvor man erfaringsmæssigt oplever problemer i samarbejdet mellem afdelingsbestyrelse og administration. Derudover vil driftschefen bl.a. have følgende opgaver: Sikre at allokeringen af driftsressourcer til afdelingerne er ens for alle boligorganisationer i administration. Gennemfører en ensartet forretningsgang i forhold til de enkelte afdelinger. Forestå den tværgående indsats indenfor energioptimering, - herunder registrering mv. Forestå den tværgående indsats indenfor affaldshåndtering/-optimering. Samarbejdsudvalg Sikkerhedsudvalg Der var åbnet op for intern interessetilkendelse vedr. stillingen som Driftschef blandt inspektørerne, men ingen har meldt positivt tilbage. Stillingen besættes ved eksternt opslag.. Projektmedarbejder Det blev vurderet især under hensyntagen til de forestående nybyggeriopgaver og større renoveringsopgaver der forestår, at der er behov for teknisk bistand til Projektchefen. Der vurderes at være behov for projektmedarbejderressourcer svarende til 1 inspektørstilling i projektafdelingen. Disse opgaver består i alt lige fra projektgranskning til deltagelse i byggemøder mv. 5

6 For at undgå for stor sårbarhed ved sygdom/ferie/fratræden mv. deler 2 inspektører indledningsvis opgaven som projektmedarbejder, og således skal stå til rådighed for projektchefen tilsammen 37 timer om ugen. Ved udgangen af 2010 revurderes behovet for projektmedarbejdere i Projektafdelingen under hensyntagen til antallet af forestående projekter. Økonomi Den ovenfor beskrevne organisationsplan kræver ikke tilførsel af yderligere ressourcer. De lønmidler der tidligere var afsat til stillingen som Teknisk Koordinator anvendes i stedet til stillingen som Driftschef. Samtidig udløser organisationsændringen et rationale på ca. 0,6 inspektørstilling. Rationalet høstes ikke direkte, da det anvendes til finansiering af projektmedarbejderstillingen, men rationalet kommer alligevel Boligkontoret Århus til gode indirekte, da de projekter som projektmedarbejderen beskæftiger sig med udløser et byggesagshonorar. Samtidig vil det også være berettiget at konkludere at det påviste rationale vil blive brugt til nogle af de tværgående og fremtidssikrende opgaver som den nye organisationsplan skal understøtte. Personaleudskiftninger Administrationen kommer inden for den nærmeste årrække til at opleve en kraftig personaleudskiftning, da en stor del af det administrative personale vil trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet på grund af alder. Når man ser på aldersfordelingen blandt personalet i administrationen, kan man se at 9 (svarende til 25 %) medarbejdere enten allerede er fyldt 60 år eller fylder 60 år i Foruden disse har vi i det seneste år taget afsked med 3 medarbejdere som er gået på efterløn. Denne udfordring gør det strengt nødvendigt at Boligkontoret Århus fremstår som en spændende og god arbejdsplads, hvor vi både kan fastholde nuværende medarbejdere på arbejdsmarkedet så længe som muligt, men også så vi kan tiltrække velkvalificerede og kompetente medarbejdere. Hvad angår rekruttering af nye medarbejdere arbejder vi målrettet efter også at rekruttere yngre og nyuddannede medarbejdere. Boligkontoret Århus vil også selv tage ansvar for uddannelse af nye medarbejdere til sektoren, og vil inden for en kort årrække påbegynde egentlig kontorelevuddannelse. På tilsvarende vis er det også besluttet, at der også iværksættes elevuddannelse på ejendomsfunktionærområdet. Vi har i det seneste år måttet tage afsked med: Leif (Teknisk koordinator) gået på efterløn Susanne (løn) fratrådt Vi har i stedet sagt velkommen til: Helle (løn) 6

7 Udlejning På udlejningsområdet er der især to ting der har fyldt meget det seneste år: - fælles opnotering og nye udlejningsregler. Samtlige boligorganisationer i 5. kreds er blevet enige om at arbejde hen imod en fælles opnotering pr. 1. januar Arbejdet med at forberede og planlægge dette fælles udlejningssamarbejde skrider planmæssigt frem, og Boligkontoret Århus har en fremtrædende rolle i dette arbejde, da Direktøren sidder i projektets styregruppe og flere medarbejdere indgår i diverse arbejdsgrupper. Der er kommet nye udlejningsregler, hvilket indebærer, at såfremt man ønsker at bevare den ventelisteanciennitet man tidligere har haft på baggrund af indmeldelsesdatoen i boligorganisationen, skal man aktivt gøre opmærksom herpå og fremadrettet årligt betale et mindre ajourføringsgebyr. På grund af megen sen offentliggørelse af bekendtgørelse mv. blev det en forceret og til tider stressende proces at blive klar til den fastsatte deadline. Lovgivningen indebar at der skulle skrives ud til alle medlemmer både bolighavende og ikke-bolighavende -, med information om de nye regler. Mange af vores medlemmer kender vi ikke adressen på og mange har ændret navn siden indmeldelsen. Derudover er mange også afgået ved døden. For ikke at udsende mange breve forgæves er der gennemført en adressevask hos PostDanmark der samkørte deres database med vores medlemsregister. På baggrund heraf er der udsendt ca breve svarende til ca. 40 % af medlemsregisteret. Dette svarer til gennemsnittet på landsplan. Ved gennemførelse af en adressevask har vi honoreret lovens krav til at udsende brev til alle vores medlemmer. Derudover er der i samarbejde med de øvrige udlejningssamarbejder i kredsen indrykket annoncer i flere trykte medier. Ultimo marts har aktivt tilkendegivet at de ønsker at bevare deres anciennitet. Dertil kommer de der står på ventelisten og som derfor automatisk bibeholder ancienniteten. Der føres ikke en løbende statistik for antallet af personer på ventelisten, men hvad angår antallet af aktive søgende er det tydeligt at effekterne af finanskrisen nu også slår igennem på udlejningssituationen. Dette ses af nedenstående graf, hvor antallet af aktive søgende på ventelisten i Aarhusbo begynder at stige markant i efteråret 2008, hvor finanskrisen rigtigt begynder at udvikle sig. Dog kan den kraftige stigning det seneste år nok ikke alene tilskrives finanskrisen. Den megen snak og usikkerhed der har været omkring de nye udlejningsregler har helt sikkert foranlediget nogen til at skrive sig på ventelisten af sikkerhedsmæssige årsager. Tilsvarende har den øgede kontakt til de ikke-bolighavende medlemmer ved orienteringsbreve og annoncer sikkert også haft en effekt. 7

8 jan-06 mar-06 maj-06 jul-06 sep-06 nov-06 jan-07 mar-07 maj-07 jul-07 sep-07 nov-07 jan-08 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 Antal Antal aktivt søgende på ventelisten i Aarhusbo Dato I 2009 har Boligkontoret behandlet flytninger. Fordelingen i forhold til boligorganisationer og lejemål fremgår af nedenstående tabel: Antal lejemål iflg. Flytninger i 2008 Flytninger i 2009 regnskabet for 2009 Højbo (19 %) 312 (18 %) Bo (24 %) 240 (22 %) Fagbo (19 %) 298 (18 %) Vesterbo (18 %) 455 (17 %) Sekretariatet Som nævnt ovenfor er sekretariatet blevet udvidet med en kommunikationsrådgiver. Inden for kommunikationsopgaven er der især taget hånd omkring kommunikationen internt i Boligkontoret og kommunikationen fra Boligkontoret til Beboere, beboerdemokrati og ejendomsfunktionærer. I den forbindelse er der blandt andet afholdt interne kurser i hvordan man skriver mere personligt og vedkommende. Samtidig er der arbejdet med strukturen for et intranet, hjemmesider og BKÅ-portal. Kommunikation Som led i opfyldelse af målsætningen om klar og tydelig kommunikation, valgte man fra 1. januar 2009 at ansætte en kommunikationsrådgiver. Kommunikationsrådgiveren indgår i et team med kommunikationsmedarbejderen og sammen beskæftiger de sig med mange forskellige områder inden for kommunikation. 8

9 Der er bl.a. arbejdet med at gøre medarbejderne mere bevidste omkring behovet for rettidig og tydelig kommunikation. Det er et område der er stort fokus på, og der arbejdes hele tiden på at blive bedre til at kommunikere både internt og eksternt. Der er også arbejdet med at forbedre den skrevne information. Det drejer sig både omkring det skrevne sprog og opsætningen af breve mv. Der er truffet beslutning om at fra 1. januar 2011 foregår al kommunikation med beboerdemokratiet elektronisk, så der er også arbejdet med styrkelse af den elektroniske information. Inden for dette område har man arbejdet primært med 3 områder: intranet, BKÅ-portalen og hjemmesider. Intranet og BKÅ Portalen to centrale kommunikationsplatforme I marts 2009 fik Boligkontoret Århus et intranet. Løsningen er udviklet med rent interne ressourcer og bygger på et gratis system. Til trods for at intranettet dermed stort set er gratis, ja så fungerer det rigtig godt i dagligdagen internt i administrationen. Bl.a. oplever vi forbedringer i forhold til Kommunikation: Mere aktuel information og åben dialog på tværs i organisationen Arbejdsprocesser: Flere vejledninger og arbejdsgange er beskrevet på intranettet og derfor nemt at finde og benytte Videndeling: Bedre overblik over vores viden og ansvarsområder, ligesom man nemt kan spørge ude i hele organisationen og få svar. Organisatorisk udvikling: Intranettet synliggør medarbejdere, binder sammen, giver medindflydelse, åben dialog, plads til sociale aktiviteter osv. De gode erfaringer med intranettet gav anledning til at opbygge et tilsvarende ekstranet - et fælles forum for alle folkevalgte og ansatte i Boligkontoret Århus. BKÅ Portalen gik således i luften oktober BKÅ portalen udsprang af et behov hos administrationen for at kommunikere hurtigt, smidigt, og rettidigt med især afdelingsbestyrelserne, ejendomsfunktionærer og hovedbestyrelser. Samtidig er ambitionen at samle og arkivere information centralt så man kan søge tilbage og selv dykke ned efter nyttige informationer især gavnligt for nye medlemmer. BKÅ Portalen er således en værdifuld kommunikationskanal og platform til videndeling mv. Ikke mindst for administrationen, der her har en central, billig og effektiv kanal til at formidle både fælles nyheder og mere specifikke beskeder ud til folkevalgte og ansatte. Visionen er siden vokset og har også et langsigtet beboerdemokratisk sigte: At udvikle BKÅ Portalen til et tværorganisatorisk netværk, der styrker og udvikler vores beboerdemokrati et samlende og åbent forum for alle personer i organisationen med gode muligheder for dialog, deltagelse, debat og deling af ideer, erfaringer, viden... Det særlige ved BKÅ Portalen er nemlig, at vi siger farvel til envejs kommunikation og åbner op for nye muligheder for at komme til orde og deltage. Alle medlemmer har fri taleret og taletid. Alle kan selv oprette nye indlæg og kommentere på andres beskeder, herunder informationer fra administrationen. 9

10 I forhold til de visionære mål står BKÅ Portalen over for en række udfordringer, som man også møder på andre områder. Dels danskeres generelle IT-kompetencer, dels udfordringer med at engagere og motivere brugere til at deltage aktivt. Samtidig lever siden dog fint i forhold til de mere konkrete og praktiske mål (fx nyhedsformidling) med fuld accept af, at mange kun deltager ved at lytte med og holde sig opdateret. Ved at samle informationer på en fælles og døgnåben hjemmeside øger vi tilgængeligheden og aktualiteten. Vi får en mere direkte dialog og erfaringsudveksling, og det er nemt at søge i informationer. Alt sammen supplerende muligheder og tidssvarende rammer for den enkeltes deltagelse og medindflydelse i beboerdemokratiet. Boligkontoret Århus vil løbende udvikle de forskellige aspekter ved BKÅ Portalen med afsæt og indlevelse i folkevalgte og ansattes ønsker, behov og krav. Nye hjemmesider endnu et skridt mod det digitale beboerdemokrati I maj 2009 besluttede repræsentantskabet i Boligkontoret Århus at nedsætte en webarbejdsgruppe. Gruppens opgave er finde og udvikle en optimal og fremtidssikret løsning til håndtering af de mange hjemmesider i den samlede organisation: Boligkontoret Århus, de fire foreninger samt de ca. 100 afdelinger. Efter et par møder, hvor forventningerne blev afstemt på tværs af foreningerne, blev arbejdsgruppen indsnævret til to medarbejdere på Boligkontoret Århus. Vi har valgt et open source system, der sikrer at vi ikke er bundet til det aktuelle webbureau, som hjælper med udvikling og implementering. Desuden er der ingen omkostninger til licenser, opdateringer mv. Projektet kører på fuld tryk og alle sider er i luften senest oktober Grundtanken er at samle de mange sider i ét centralt, drifts- og kvalitetssikkert system forankret hos Boligkontoret Århus. Det giver i første omgang store besparelser i forhold til udvikling og design af sider. Og på længere sigt giver det betydelige fordele i forhold til drift, opdateringer, løbende udvikling mv. Samtidig opbygger Boligkontoret Århus løbende kompetencer og ekspertise om systemet, som vi umiddelbart kan overdrage, når der er udskiftning af redaktører i afdelingerne. Der er altså en indbygget support og backup-sikkerhed i modellen, så siden ikke dør hen, når den lokale redaktør udskiftes. Endelig kan Boligkontoret Århus nemt og effektivt administrere og vedligeholde centrale informationer, der vises ude på de mange afdelingssider. Afdelingssiderne bygges op over samme design-skabelon, som er baseret på input fra folkevalgte, bl.a. afstemning på BKÅ Portalen. Herved kan siderne relativt nemt kopieres ud til de enkelte afdelinger. Afdelingen vælger selv en redaktør, der får tilbud om et kursus i systemet. Herefter får afdelingen selv ansvaret for den indholdsmæssige opdatering og vedligeholdelse livet på hjemmesiden. Der er også mulighed for evt. videreudvikling og tilkøb i dialog med Boligkontoret Århus afhængig af ønsker og ambitioner. 10

11 Boligkontoret Århus får også en ny hjemmeside. Den samler de informationer, der er fælles på tværs af foreninger og afdelinger. Og den fungerer samtidig som samlingspunkt for og port ud til både de nye foreningssider og alle afdelingssider. Bogholderiet Økonomi Der er et underskud på kr. i Det er bedre end forventet, idet det blev besluttet at ansætte en kommunikationsrådgiver længe efter budgettet for 2009 blev godkendt. Til gengæld blev byggesagshonorarer og den årlige bonus fra de større firmaer højere end ventet. Personaleudgifter: De blev kr. højere end budgetlagt. Det er en mindre overskridelse end forventet på trods af ansættelsen af en kommunikationsrådgiver. Det skyldes væsentligt mindre overarbejde og dermed et lavere beløb til periodisering af feriepengeforpligtelse. I 2010 bliver der en del overarbejde i forbindelse med de nye udlejningsregler, hvor der udsendes brev til medlemmerne, således de kan beholde deres anciennitet. Kontorholdsudgifter: Blev kr. højere end budgetlagt. Det skyldes højere udgifter til edb. Til gengæld var udgifter til især tryksager, porto og PBS gebyrer lavere. Kontorlokaleudgifter: Udgiften var kr. højere. Det skyldes især højere fællesudgifter og ombygning af lokaler. Afskrivninger: Afskrivning af både kontorinventar, edb og biler var større end budgetlagt. Det skyldes større investeringer end forventet da budgettet blev lavet. Der blev også indkøbt en bil til direktøren i december Administrationsbidrag: Blev lidt højere end forventet på grund af forbrugsregnskaber. Gebyrer : Indmeldelsesgebyrer, påkravsgebyrer og antenneregnskaber gav en højere indtægt, mens vaskekort gave en mindre indtægt. Samlet set er merindtægt på kr. Byggesagshonorarer: Der var honorar i forbindelse med indretning af nye lejligheder i Højbo samt højere honorarer i forbindelse med forbedringsarbejder. Diverse: Der er i 2009 lavet en aftale med de større kreditorer om en årlig bonus. Det har betyder større indtægter. 11

12 Bogholderiet Der er kun sket en enkelt ændring i bogholderiet. Helle Ikkala blev ansat til primært at arbejde med løn og kreditorer. Bogholderiet fortsætter processen med løse arbejdsopgaverne så vidt muligt ens i de 4 boligorganisationer. Det er vi kommet ret langt med og kan tydeligt mærke forskellen til da vi startede. Opgaverne løses hurtigere end før. Vi arbejder stadig på der er flere der kan løse de samme arbejdsopgaver. Så mindsker vi sårbarheden i forbindelse med ferie og sygdom. Driftsafdelingen Som det fremgår ovenfor har det tekniske område undergået en organisationsændring. I forbindelse hermed blev det undersøgt om man kunne optimere indsatsen i forbindelse med fraflytningssyn. Fraflytningssyn blev oprindeligt udelukkende foretaget af inspektørerne, men det er blevet vurderet at disse i større omfang kan gennemføres af ejendomsfunktionærerne, da disse i stort omfang er uddannet hertil, og alligevel deltager i synet. Det er derfor blevet besluttet at lade ejendomsfunktionærerne foretage fraflytningssyn. For den nuværende medarbejdergruppe vil der være tale om en frivillig ordning, men ved nyansættelser vil det være et krav at man skal gennemføre fraflytningssyn. Selv om ejendomsfunktionæren har synsopgaven i en afdeling, vil der være situationer hvor der kan være behov for at inspektøren enten gennemfører eller bistår ved synet. Umiddelbart vurderes det på baggrund af de modtagne tilbagemeldinger, at % af de fremtidige fraflytningssyn kan gennemføres af ejendomsfunktionæren. Der vil i starten af 2010 blive lavet særlige forretningsgangsbeskrivelser for de syn hvor ejendomsfunktionærerne deltager, således ansvarsfordelingen er præcist beskrevet. Der vil i foråret 2010 blive afholdt de nødvendige opgraderings- og opfriskningskurser for ejendomsfunktionærerne. Inspektørerne skal overdrage synsopgaven til ejendomsfunktionærerne igennem gradvis overdragelse og følordning. Det forventes at ejendomsfunktionærerne efter sommerferien 2010 vil kunne løfte opgaven selv. Projektafdelingen Konkrete (større) projekter afsluttet det seneste år: BO 83: Afd. 1 og 2: Projektering af vinduesudskiftning, udføres i Afd. 5,7 og 8: Udskiftning af tag, vinduer og etablering af altaner i taglejligheder. Vesterbo: Afd. 5: Projektering af bad og køkkenrenovering i 2009, opstart marts Afd. 1-2: Individuel modernisering af ca. 14 køkkener. Afd. 10: Individuel modernisering af ca. 50 køkkener. Afd. 14: Beslutning truffet om vinduesudskiftning, udføres i Afd. 21: Vinduesudskiftning afsluttet i

13 Fagbo: Afd. 7: Individuel modernisering af ca. 30 køkkener. Afd. 14: Individuel modernisering af ca. 22 køkkener. Højbo: Afd. 1 og 3: Projektering af vinduesudskiftning, udføres i Afd. 3: Tidligere institutioner ombygget til 4 handicapvenlige boliger. Afd. 6: Projektering af bad og køkkenrenovering i 2009, udføres fra januar Afd. 11: Ombygning og indretning af nye beboerlokaler. Nybyggeri. Efter en længere tids dødvande, er der endelig kommet gang i byggeriet. Inden for kort tid forventes der at kunne tages første spadestik ved 2 nye byggerier. Vesterbo opfører 23 familieboliger i Sabro (afd. 29) på Rønnevangen. Licitation i totalentreprisekonkurrence, energiklasse 1. Forventet byggeperiode maj 2010 juni Bo83 opfører 21 familieboliger i Mårslet (afd. 30) på Damgårdstoften. Licitation i totalentreprisekonkurrence, energiklasse 1. Forventet byggeperiode juni 2010 juli2011. For begge byggeriers vedkommende er der tale om tæt-lav bebyggelse. Senere på året forventes der at kunne ske byggestart på et projekt i Hjortshøj (Virup Skovvej), hvor Højbo har fået kvote til 65 familieboliger. Også her er der tale om tæt-lav bebyggelse og energiklasse 1. De 5 foreninger i Aarhusbo har i fællesskab indsendt en ansøgning om 300 familieboliger i Lisbjerg. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som videreudvikler på ansøgningen for så vidt angår boligtype, arkitektur, driftsfællesskab mv. Det er tanken at alle 5 foreninger skal bygge i Lisbjerg såfremt der tildeles en kvote på 300 boliger over en årrække. Såfremt ansøgningen imødekommes og der udmeldes kvote til Lisbjerg i 2010 vil Fagbo skulle bygge først. Den boligsociale indsats I samarbejde med Fællessekretariatet er der gennemført en beboerundersøgelse vedr. trivsel i de fire foreningers afdelinger i det såkaldte vandtårnsområde. Det drejer sig om: Højbos afd. 7 (Illerupvej) & afd. 11 (Kalmargade) Fagbos afd. 5 (Illerupvej) Vesterbos afd. 8 (Nydamsparken), afd. 9 (Reginehøj) & afd. 11 (Lindholmparken) Undersøgelsesrapporten er netop blevet færdig, og fremsendes til de relevante afdelinger. Rapportens konklusioner vil blive brugt til at afhjælpe og forebygge boligsociale problemstillinger i de berørte afdelinger. Dette vil ske i tæt dialog mellem afdeling, boligorganisation og Boligkontoret Århus. 13

14 Beboerdemokratiet Det demokratiske samarbejde mellem de fire foreninger har ikke fundet nogen fælles platform. To udvalg er opløst og fælles kursus/møde aktiviteter er på et absolut lavpunkt. Det må konstateres, at bestyrelsen ikke har kunnet leve op til egen målsætning om udvikling af det demokratiske samarbejde mellem foreningerne. Der er et behov for at for debatteret om der mellem de firer organisationer er et ønske om fælles møder/aktiviteter og i hvilket omfang. Den mundtlige beretning vil i stor udstrækning lægge op til denne debat. Bestyrelsen har fortsat ambition om etablering af en mere permanent debat om den fælles politik. Redaktionsudvalg fællesmøde. Udvalget har siden sidste repræsentantskabsmøde afholdt to møder. På mødet i november 2009 blev det besluttet at flere tiltag skulle undersøges nærmere. Gruppen har forsøgt at finde nogle samarbejdsområder f.eks.: - Fælles artikler - Fælles billedarkiv - Fælles journalist - Fælles layout og produktionssted Den 25/3 var der indkaldt til møde for alle medlemmer af bladredaktionerne i Højbo, Bo83 og Vesterbo (aftalt i nov. 2009), men kun tre mødte op! Konklusionen blev, at det er slut med den form for møder i dette regi. Gruppen opløses øjeblikkelig og gruppen på portalen nedlægges efter repræsentantskabsmødet i BKÅ den 4/ Ovennævnte initiativer bliver altså nu lagt i skuffen, ligeledes må det forventes at et tættere samarbejde med BKÅ's kommunikationsmedarbejder om bladene også mindskes betydeligt. Det er skuffende, at det ikke har været muligt, at finde sammen om ovennævnte initiativer, men hverken vilje eller engagement har været tilstede hos flertallet af gruppens medlemmer. Endelig må det konstateres, at et fælles blad for BKÅ ikke kan etableres på nuværende tidspunkt IT-udvalget IT-udvalget blev nedlagt som stående udvalg. Det er besluttet at det kan nedsættes ad-hoc. Kursusudvalget Udvalget har i det forløbne regnskabsår afholdt et møde hvor vi drøftede behov for kursusaktivitet i Boligkontoret Århus samt mødeaktivitet i kursusudvalget. Bestyrelsen i Boligkontoret Århus mener, at repræsentantskabet skulle indkaldes til et orienteringsmøde om den nye styringsreform og de konsekvenser det havde for Boligkontoret samt de individuelle foreninger. Sådant et møde blev der indkaldt til af Niels Sørensen, Boligselskabernes Landsforenings 5. kreds, som foredragsholder. Udover dette var der enighed i udvalget om, at det ikke var nødvendigt at indkalde til flere møder i udvalget, da møderne sagtens kan klares på . 14

15 Vi har siden hen indkaldt til introduktionsmøde for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer samt de afdelingsbestyrelsesmedlemmer der havde brug for en genopfriskning i rettigheder og forpligtelser i arbejdet som bestyrelsesmedlem. Kursusudvalget havde et forslag om, at repræsentantskabet i Boligkontoret Århus kunne tage på en weekendtur til Brussel i bus, hvor vi kunne lære hinanden bedre at kende samt få en faglig orientering om boligpolitik set fra en EU-politiker. På grund af økonomien i Boligkontoret Århus blev dette forslag skrinlagt. Bestyrelse og direktør, Boligkontoret Århus Robert W Thorsen Søren Høgsberg Olav Bertelsen Formand Næstformand Bestyrelsesmedlem Chris Cully Lars Hansen Margrethe Skou Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Steen M Andersen Direktør 15

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Mia Falck bestyrelsesmedlem X Per Hasager bestyrelsesmedlem

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formand Søren Høgsberg foreslog

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Børn og Unge Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus Mødedato: 2. december 2014 Mødetid: 14.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligorganisationen: Formand

Læs mere

Øvrige forslag til indsatser

Øvrige forslag til indsatser Øvrige forslag til indsatser På workshop den 16. marts 2013 blev der udarbejdet forslag til prioriterede indsatser, der skal bidrage til at virkeliggøre den nye vision for Slagelse Boligselskab. I dette

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg KOMPETENCEAFKLARING Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg Maj 2010 Indhold side Baggrund og formål.. 3 Formål.. 3 Rapportering 3 Udvalget 3 Indhold.. 3 Den almene administrationsorganisation BO-VEST 4

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012 Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Der kan også opstilles kandidater på selve repræsentantskabsmødet. Knud Villy Mogensen 500

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Nyt medlem. Generelt. Diverse. Udvikling af selvbetjeningsløsninger

Bestyrelsens beretning 2013. Nyt medlem. Generelt. Diverse. Udvikling af selvbetjeningsløsninger Bestyrelsens beretning 2013 Nyt medlem Bestyrelsen har godkendt, at FSB i Gladsaxe bliver medlem af FA09 fra 1. januar 2015. Michael Gravengaard, der er formand for boligorganisationen, var inviteret med

Læs mere

Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015

Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015 Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015 Beboerdemokrati Økonomi VIBO s organisation Boligsocial indsats Bæredygtighed Kommunikation Administrativ fokusering Beboerdemokrati En styrkelse af

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev ------------------------------------------------------------------------------------------- Det er planen, at i den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med

Læs mere

DIALOGMØDE DEN 21. JANUAR 2014

DIALOGMØDE DEN 21. JANUAR 2014 DIALOGMØDE DEN 21. JANUAR 2014 ORIENTERING FRA ADMINISTRATIONEN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Beboertilfredshed 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Boligkvalitet

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Administrationens beretning november 2014

Administrationens beretning november 2014 Administrationens beretning november 2014 Helt overordnet vil jeg gerne fremhæve 3 nøgletal fra styringsdialogen, der viser hvordan vi står i forhold til andre sammenlignelige boligselskaber. Vi ser på

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 9

Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 9 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 14 beboere

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008. Baggrund

Kommunikationsstrategi 2008. Baggrund Kommunikationsstrategi 2008 Baggrund Mission og vision Boligforeningen 3B er en almen boligforening med knap 12.000 almene boliger i Storkøbenhavn. Under overskriften Rum til alle står vi for effektiv

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

En innovativ vej til effektiv drift

En innovativ vej til effektiv drift En innovativ vej til effektiv drift Boligkontoret Danmark Ida Ravnholdt Poulsen Maj 2015 Introduktion Ida Ravnholdt Poulsen Ansat i Sekretariatet i Boligkontoret Danmark Projektleder på projektet En innovativ

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Værdier og. målsætninger

Værdier og. målsætninger Værdier og målsætninger Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere værdi- og visionsgrundlaget for AAB. Vi håber, at alle vil bruge det som inspiration og arbejdsredskab i den fremtidige udvikling af

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere