Mødedato: Onsdag den 17. november 2010 kl. 13:00 15:30. Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 7, 4180 Sorø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødedato: Onsdag den 17. november 2010 kl. 13:00 15:30. Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 7, 4180 Sorø"

Transkript

1 Mødereferat Mødedato: Onsdag den 17. november 2010 kl. 13:00 15:30 Mødested: Campus Slagelse Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Afbud: Ulla Maria Mortensen, Jeanette Lefevre, Jørgen Kay, Birthe Petersen, Helle Wagner Holm, Sune Lydom Justesen, Winnie From Thesbøl, Helle Storm, Karen-Lisbet Jacobsen, Ida Husby og Tomas Bech Madsen (referent). Mette Kjær, Søren Elnebo Lau, Bente Margit Rasmussen, Camilla Øgelund. Dagsordenspunkter 1. Velkomst og meddelelser Den nye studieordning, herunder drøftelse af de tre studieretninger i relation til arbejdsmarkedet, inkl. praktikmuligheder Praktik, med særligt fokus på undervisningen og på de kliniske diætister Ankerhus Kostklinik Efter- og videreuddannelsesområdet, herunder de nye diplomuddannelser, samt drøftelse om mulige ideer til 6-ugers kurser inden for området Studenterprofiler sommeroptaget Planlægning af udvalgets kommende møder Eventuelt /7

2 1. Velkomst og meddelelser 1.1 Resumé Uddannelsesudvalgsformand Ulla Maria Mortensen bød deltagerne velkommen og meddelte, at mødet sluttede lidt tidligere, da flere skulle gå. Herefter fulgte en kort præsentationsrunde. Der var ingen bemærkninger til dagsordenens indhold. Der var et ønske om, at udvalget får en reminder med henblik at sende eventuelle forslag til punkter på dagsordenen i god tid. Ulla Maria Mortensen omtalte det spørgsmål, hun havde stillet til bestyrelsen og direktionen forud for Dialogforum, som Ulla Koch og Ida Husby har svaret på. Hun orienterede desuden om, at hun havde været til møde på Ankerhus med ledere, medarbejdere og studerende. Uddannelsesleder Ida Husby kunne oplyse, at hverdagen på Ankerhus er præget af den økonomiske situation med besparelser og hvor et par medarbejdere er varslet afskediget. Der er blandt medarbejderne dog fortsat et meget stærkt fagligt engagement og fokus på udvikling på Ankerhus. Også de studerende er engagerede. Uddannelsesdirektør Karen-Lisbet Jacobsen oplyste, at UCSJ har indgået en partnerskabsaftale med Filadelfia, og det er en rigtig god nyhed for Ernæring og Sundhed. Endvidere er samarbejdsaftalen med regionen om praktikpladser til de kliniske diætister næsten på plads, men der mangler stadig faste aftaler om nogle pladser. Der var ikke yderligere meddelelser eller orienteringer fra udvalgets medlemmer. 2. Den nye studieordning, herunder drøftelse af de tre studieretninger i relation til arbejdsmarkedet, inkl. praktikmuligheder 2.1 Resumé Ulla Maria Mortensen indledte med at fastslå af drøftelsen om den nye studieordning er mødets vigtigste punkt. Helle Wagner Holm præsenterede den nye studieordning (hendes slides udsendes sammen med referatet). Den store udfordring er at knække den nationale studieordning med fastsatte moduler til, hvordan undervisningen skal angribes lokalt. Hun oplyste, at studieordningen er bygget op med fokus på læringsudbyttet, som er specifikt udlagt på de tre studieretninger. Det har været diskuteret meget om man - hvad angår titel/markedsføring - skulle satse på den samlede nationale studieordning eller på hver af de tre studieretninger. Fokus er blevet på den første. Helle Wagner Holm gennemgik herefter basismodulerne og de tre studieretninger. Ulla Maria Mortensen spurgte, hvordan arbejdsgiverne tydeligt kan se de studerendes og dimittendernes didaktiske kompetencer. Studieordningen giver ikke et overbevisende billede af de uddannedes kvalifikationer og kompetencer, når de f.eks. skal un- 2/7

3 dervise på en SoSu-uddannelse, som er et stort område for faggruppen. Ida Husby oplyste, at det er en problemstilling, som man altid er optaget af på Ankerhus. Birthe Petersen oplyste, at de studerende forberedes godt på den pædagogiske del af praktikken. Det undrede Ulla Maria Mortensen særdeles meget, at genstandsområdet for PB i ernæring og sundhed ikke indeholder undervisning i beskrivelsen af faggruppens virksomhed på side 4, Vejledningsfeltet fylder til gengæld en del i studieordningen set i forhold til behovet på arbejdsmarkedet, hvor mange får job med undervisning af unge og voksne. Det har faggruppen i øvrigt gjort i generationer. Helle Wagner Holm oplyste, at der ved udarbejdelsen af studieordningen har været mange diskussioner mellem kliniske diætister og andre omkring kompetencebeskrivelser. Ulla Maria Mortensen foreslog, at ordet vejledning i stort omfang udskiftes med undervisning, da det er et relevant og stort område på arbejdsmarkedet. Helle Wagner Holm oplyste, at dette bl.a. var sket i modul 6. Birthe Petersen glædede sig over, at intervention er skrevet ind. Helle Wagner Holm orienterede herefter om studiehåndbogen. Her præsenteres under det enkelte modul først det centralt fastsatte tema og dernæst Ankerhus-profilen. Og herefter beskrives den pædagogiske tilrettelæggelse. Herudover beskrives hovedområderne. Ved den tværfaglig modulopgave er alle undervisere samlet i huset på en gang, og de studerende arbejder sammen på tværs af studieretninger. Der er tilknyttet et vejledningsværksted. Helle Wagner Holm beskrev uddannelsesopbygningen som en spiral, hvor man vender tilbage til de samme problemstillinger under nye vinkler. Ida Husby anførte, at målet for Ankerhus er at uddanne de bedste bachelorer og at vi i studiehåndbogen beskriver, hvordan målene nås. Birthe Petersen fandt, at man i høj grad har tænkt akademisering, og at studieordningen er landet rigtigt. Karen-Lisbet Jacobsen afrundede med at fastslå, at i sidste ende må akkrediteringssystemet vise om vi har gjort det rigtigt. Sune Lydom Justesen fandt at den nye studieordning i høj grad minder om den gamle. De studerende har undret sig over, at processen med bekendtgørelse og studieordning har taget så lang tid. Han opfordrede til at reklamere for Ankerhus-profilen. Ida Husby sagde, vi lige må gennemse alle studiehåndbogens modulbeskrivelser samlet, hvorefter den offentliggøres. Jørgen Kay spurgte om, hvordan man bedst kan sikre motivationen for de studerende, når de møder de samme emner igen (jf. spiralmodellen) derfor er det vigtigt at tydeliggøre progressionen og være stolt over Ankerhus-profilen. Helle Wagner Holm svarede, at det var et meget centralt spørgsmål, som man har reflekteret over. Det stiller også krav til underviserne om at være konsekvente i forhold til progression. Jørgen Kay spurgte om de studerende trænes i studiekompetencer. Helle Wagner Holm kunne svare bekræftende. Man har fokus på kompetencer i at kunne arbejde sammen f.eks. i gruppearbejde. Ulla Maria Mortensen spurgte til hvordan bæredygtighed tænkes ind i uddannelsen? Helle Wagner Holm pegede på, at det komplekse miljøbegreb er indtænkt i Modul 3 og 4 og andre steder. 3/7

4 Ulla Maria Mortensen anerkendte det store arbejde med bekendtgørelse og studieordning. Hun takkede for fremlæggelsen med det særlige fokus på en Ankerhusprofil, som giver et positivt billede og svar på mange spørgsmål Beslutning/konklusion Ulla Maria Mortensen afsluttede punktet ved at minde om, at uddannelsesudvalget skal afgive indstilling om studieordningen til bestyrelsen (v. rektor), men reelt er beslutningen taget af ministeriet på forhånd, hvilket hun fandt meget beklageligt. Uddannelsesudvalget er ikke blevet inddraget før nu og det er ikke acceptabelt. Herefter blev studieordningen indstillet til godkendelse af et enigt udvalg. 3. Praktik, med særligt fokus på undervisningen og på de kliniske diætister 3.1 Resumé 4. Ankerhus Kostklinik 4.1 Resumé 5. Efter- og videreuddannelsesområdet, herunder de nye diplomuddannelser, samt drøftelse om mulige ideer til 6-ugers kurser inden for området 5.1 Resumé Helle Storm og Winnie From Thesbøl gennemgik oplæg til nye diplomuddannelser (deres slides udsendes sammen med referatet). Nu skal der sikres ensartethed og genkendelighed på tværs af diplomuddannelserne. De orienterede om arbejdsgruppeforløbet og om koordinationen mellem ED og PD. Herefter blev PD-modulstrukturen gennemgået af Winnie From Thesbøl. Der er stor interesse for valgmodulet i sundhedspædagogik. ED-modulstrukturen blev gennemgået af Helle Storm. Der er større tværfaglighed end før, og der er valgmodulerne inden for fem forskellige tematikker. 4/7

5 Bl.a. er der helt nye moduler vedr. information og markedsføring, samt innovation, projektledelse og intervention. Der forstår et stort arbejde i foråret med at beskrive og planlægge moduler og tilrettelægge undervisning m.m. Ulla Maria Mortensen spurgte, om udvalget får ED-studieordningen til høring eller til udtalelse? Helle Storm svarede bekræftende, idet det dog afhænger af ministeriet. Der vil blive mailhøring. Karen-Lisbet Jacobsen lovede at udvalget vil blive inddraget, men erfaringen viser at UC erne normalt kun får ganske få dage til at svare. Winnie From Thesbøl oplyste at PD en er kommet længere end ED, og her har der været en anden proces. Ulla Maria Mortensen understregede, at uddannelsesudvalget burde have været hørt, og at det kun har været held at der kunne påvirkes. Hun bad Karen Lisbet-Jacobsen om at sikre, at udvalget fremover bliver inddraget i de rette sammenhænge. Helle Storm oplyste, at markedsføringen ikke er på plads endnu, men man kan godt forestille sig, at det bliver fælles på landsplan. I hvert fald sørger ministeriet for at der kommer fælles information ud. Karen-Lisbet Jacobsen oplyste, at som udgangspunkt sker markedsføringen i regi af den enkelte professionshøjskole, som også har udgiften. Jørgen Kay spurgte om ED-udbuddet kan koordineres, således at alle fire udbydere ikke tilbyder ens moduler samtidig. Helle Wagner Holm var enig i intentionen, og Ulla Maria Mortensen anbefalede samarbejde. Helle Storm oplyste, at de studerende nærmest håndholdes, da der ikke er moduler nok i udbud. Et egentligt samarbejde kræver institutionel aftale om samarbejde. Winnie From Thesbøl anførte, at uddannelsen er tilrettelagt efter målgruppen, således at den er spredt ud over længere tid. En grundlæggende problemstilling er at de studerende er relativt få og spredte. På Metropol kan man udbyde friere. Ulla Maria Mortensen spurgte om der også er tænkt på undervisning, når der på ED fokuseres på coaching, vejledning osv? Helle Storm svarede, at man som studerende let kan tage et modul fra PD en. Herefter drøftedes muligheder for 6 ugers tilvalg i foråret Winnie From Thesbøl og Helle Storm præsenterede en oversigt over målgruppedefinerede 6 ugers forløb. Jørgen Kay pegede på, at det er vigtigt med fokuserede og realiserbare tilbud i den nuværende arbejdsmarkedssituation, hvor der kan komme nye målgrupper. Ulla Maria Mortensen bemærkede, at lovforslaget om SVU en kan få markante konsekvenser for aktiviteterne inden for efter- og videreuddannelse. Blandt ideer til kurser blev nævnt: Økonomi, projektledelse, coaching, mental sundhed, livskvalitet, sundhedsforsikringer, didaktik, brush-up kursus om ernæring, vejledning til unge, samt det psykiatriske område. Grunduddannelsens tre nye studieretninger kan medføre at tidligere uddannede får et behov for generelle opdateringer i forhold til deres specialeretninger. Det oplystes, at Helle Storm pr. 1. januar 2011 ikke er fasttilknyttet konsulent i Center for Videreuddannelse, hvilket betyder, at der fremover kun er 0,4 årsværk til rådighed til ED en m.m. i Center for Videreuddannelse. 5/7

6 6. Partnerskabsaftaler 6.1 Resumé 7. Studenterprofiler sommeroptaget Resumé Drøftelse om det fremlagte materiale. Ida Husby gjorde opmærksom på at der er et meget stort initialfrafald. Omkring 30 studerende er optaget, men er aldrig dukket op eller er faldet fra i løbet af den første måned. Det kunne konstateres, at det geografiske optagelsesområde fortsat er stort. 8. Meddelelser fra dialogmødet den 10. november og fra Dialogforum den 13. oktober 8.1 Resumé 9. Planlægning af udvalgets kommende møder 9.1. Resumé Se de omtalte emner i referatet: Praktik, med særlig fokus på undervisningen og på de kliniske diætister Ankerhus Kostklinik Partnerskabsaftaler Meddelelser fra dialogmødet den 10. november og fra Dialogforum den 13. oktober Forårets møder finder sted onsdag den 2. marts kl og onsdag den 11. maj kl Begge møder foregår på Ankerhus. 6/7

7 10. Eventuelt 10.1 Resumé Der var intet under dette punkt. 7/7

Jeanette Lefevre Jensen, Julie Fabritius, Jan Petersen (uden afbud) 1. Referat fra trepartsmøde... 2. 2. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Jeanette Lefevre Jensen, Julie Fabritius, Jan Petersen (uden afbud) 1. Referat fra trepartsmøde... 2. 2. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 (inkl. trepartsmøde fra 13:00 14:00) Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: UCSJ, Campus

Læs mere

Helle Dirksen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Mette Mønster Westergaard, Niels Henriksen og Kathrine Krageskov Eriksen. 1. Velkomst og meddelelser...

Helle Dirksen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Mette Mønster Westergaard, Niels Henriksen og Kathrine Krageskov Eriksen. 1. Velkomst og meddelelser... Mødereferat Mødedato: Onsdag den 10. november 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fraværende: Helle Kehlet, Jennifer Olsen, Susanne Lønborg Friis,

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Deltagelse i og afbud til mødet fremgår af vedhæftede afkrydsningsliste. Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2015-01) Sted: Campus Siilkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, Lokale A113 Mødedato: Fredag, 30. januar 2015, kl.

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Formidlingsprojekt 2011 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Indledning...1 1.1. Formidlingsprojekt om tilbagebetaling af løbende

Læs mere

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 26. september 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddannelsen

Sygeplejerskeuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden Mødedato: Onsdag den 11. januar 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Campus Næstved Sygeplejerskeuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved B08 Journalnummer:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011-12

Bestyrelsens beretning 2011-12 Beretning 2011 2012 Bestyrelsens beretning 2011-12 Krisen koster på mange planer, men først og fremmest er det jo vores brugere der bliver ramt. De får ikke den hjælp, de skal have ifølge loven og må betale

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden...

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv), Rita Jensen (Personalestyrelsen), Susanne Engstrøm (FTF)

Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv), Rita Jensen (Personalestyrelsen), Susanne Engstrøm (FTF) Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 27. oktober 2010 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Thomas Philbert Nielsen (DA), Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri) De offentlige

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

Lokalt Uddannelses Udvalg (LUU) LUU. Erhvervsuddannelserne. Årets 2. møde den 20. maj 2015 kl. 08.30 11.20. Godkendt i LUU pr. 12.

Lokalt Uddannelses Udvalg (LUU) LUU. Erhvervsuddannelserne. Årets 2. møde den 20. maj 2015 kl. 08.30 11.20. Godkendt i LUU pr. 12. Morgenkaffe kl. 08.30 Til stede: Ulla Kappel Helene Juel Heidi Bjerre Mørch* Jonna Thuesen* Mette Lykke Marianne Jakobsen Connie Geissler Kirsten Tvingsholm Pia Teute Ruth Nykjær* Marlene Thomsen Ida Sørensen

Læs mere

Fra institution til idrætsinstitution

Fra institution til idrætsinstitution Fra institution til idrætsinstitution Kolofon Fra dagtilbud til idrætsinstitution Udgivet af UdviklingsForum, oktober 2008 UdviklingsForum. Undersøgelsen er gennemført for Københavns Kommune af John Andersen,

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 2. december 2010 kl. 15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl.14.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Onsdag den 12. december 2012 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

KONFERENCE OM NÆRDEMOKRATI I KØBENHAVN

KONFERENCE OM NÆRDEMOKRATI I KØBENHAVN KONFERENCE OM NÆRDEMOKRATI I KØBENHAVN Københavns Kommunes tredje og afsluttende konference om hverdagens demokrati blev afholdt den 14. juni i VEGA på Vesterbro med 170 deltagere. Konferencen udgjorde

Læs mere

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Klik på boksen for at læse artiklen Ledelsesakademiet godt fra start side 2 MUS-kurser til alle ledere i Fredericia Kommune side 3 LEDERKONFERENCEN også en

Læs mere

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 Referat Referat for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 For referat: Regionsbestyrelsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning. effekter, problemstillinger og muligheder på individ- og organisationsniveau

Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning. effekter, problemstillinger og muligheder på individ- og organisationsniveau Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning effekter, problemstillinger og muligheder på individ- og organisationsniveau Lone Nordskov Nielsen Randi Skovhus Rita Buhl VUE Videncenter for Uddannelses-

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere