STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER"

Transkript

1 STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR PROJEKTER - en del af Leveringsaftalen mellem ADDA-bureauer og kunder Anbefales af: V CS/SP

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Præambel Tilbud Anvendelse af underleverandører Information Dokumentation Underleverandører/licensudbydere Bureauets egne ydelser og produkter Bureauets forpligtelser Kommunikation Materiale Teknologi Kundens forpligtelser Kommunikation Materiale Teknologi Undervisning Levering Generelt Aflevering til test Klar til drift I drift Mangler Mangelbegrebet Afhjælpning af mangler Ændringer Pris og projektafgrænsning Generelt Fast pris, fast leverance ("Fastpris-modellen ) Fast pris, variabel leverance ("Timeboxing-modellen") Side 2 af 19

3 11.4 Variabel pris, variabel leverance ("Estimat-modellen ) Væsentlige afvigelser fra budgettet Eksterne omkostninger Fakturering Afbestilling Rettigheder Generelt Tredjemandsrettigheder Ansvar for lovgivning m.v Produktansvar Fortrolighed Reklamationsret Anden teknisk leverandør Misligholdelse Erstatningsansvar Force Majeure Overdragelse Ændringer Varighed Tvist Side 3 af 19

4 1. PRÆAMBEL Disse standardvilkår og betingelser for projekter er et bilag til Leveringsaftalen mellem ADDA-bureauer og kunder, og udgør sammen med leveringsaftalen og andre bilag den samlede aftale, herefter kaldet "aftalen" Parterne er enige om at samarbejde med en positiv, professionel og ansvarlig holdning under hele forløbet. Parterne vil yde en betydelig indsats for at opnå det bedst mulige resultat. Parterne vil udvise den fleksibilitet, som må anses for rimelig og sædvanlig ved gennemførelse af tilsvarende it-udviklings-kontrakter. 2. TILBUD Ethvert tilbud fra Bureauet omfatter kun de ydelser, projekter, løsninger mv. (herefter kaldet "Leverancen"), som er beskrevet. Kundens skriftlige accept er påkrævet inden Leverancen igangsættes af Bureauet For ethvert tilbud gælder, hvor andet ikke er angivet, alene de betingelser, der er angivet i nærværende "Standardvilkår og betingelser" Tilbud fra Bureauet er fortrolige og gælder én måned fra fremsendelsesdatoen, medmindre andet er anført Bureauet forbeholder sig retten til at revidere tilbuddet, såfremt Leverancen og delleverancerne undervejs ændrer sig i forhold til projektbeskrivelsen Ændringer kan påvirke tidsplanen og omkostningerne. Ændringer kræver skriftlig godkendelse af Kundens samarbejdsansvarlige, inden arbejdet kan udføres. En sådan godkendelse skal ske senest 5 hverdage efter fremsendelse, hvis Bureauet skal være forpligtet af forudsætningerne i ændringerne Priser og tidsplaner specificeret i tilbuddet inkluderer ikke det arbejde, der kræves for at rette fejl, som Kunden måtte lave. Såfremt Kunden skifter ud i sine projektdeltagere, kan Bureauet kræve særskilt betaling for den ekstra tid, som medgår til at sætte nye deltagere ind i Leverancen Tredjeparts software, herunder browsere mv. ændres ofte uden forvarsel. Sådanne ændringer kan afstedkomme fejl og forstyrrelser på software udviklet af Bureauet. I det omfang Bureauets tilbud inkluderer bestemte softwareløsninger eller integration med bestemte softwareleverandører, vil tilbuddet kun inkludere den version af det aftalte software, som er "live" den dato, hvor Bureauets udvikling starter. Alle ændringer til software, som ikke er kontrolleret Side 4 af 19

5 af Bureauet, er ikke inkluderet i tilbuddet og nødvendige tilrettelser af Leverancen vil blive faktureret separat efter aftale. 3. ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER Bureauet er berettiget til at anvende underleverandører. Der påhviler Bureauet samme ansvar for sådanne underleverandørers ydelser og leverancer, som gælder for Bureauet egne ydelser og leverancer i henhold til Aftalen. 4. INFORMATION Parterne skal løbende informere hinanden skriftligt om ethvert forhold, som skønnes at have betydning for gennemførelse af et hensigtsmæssigt kontraktforløb i så god tid, at den anden Part har mulighed for at tilpasse sig den fremtidige situation. Såfremt Kundens forhold bevirker, at Bureauet ikke kan udføre sit arbejde som aftalt og planlagt, er Bureauet berettiget til at kræve vederlag for de(n) af Bureauets medarbejdere og underleverandører, der ikke med det samme kan overføres til andre projekter i en periode på op til 4 uger. Det er en udtrykkelig betingelse for Bureauets vederlagskrav efter denne bestemmelse, at Bureauet aktivt og loyalt har bestræbt sig på at overføre sådanne medarbejdere og underleverandører til andre projekter. 5. DOKUMENTATION 5.1 UNDERLEVERANDØRER/LICENSUDBYDERE I enhver leverance medfølger, med mindre andet er udtrykkeligt angivet, alene den dokumentation for anvendelse, som medfølger fra de respektive producenter/licensudbydere. 5.2 BUREAUETS EGNE YDELSER OG PRODUKTER Udvikling af Bureauets egne ydelser og produkter dokumenteres alene med inline-kommentering. Yderligere dokumentation, f.eks. brugermanualer, undervisningsmateriale mv. skal aftales specifikt og honoreres særskilt. 6. BUREAUETS FORPLIGTELSER Leverancens succes afhænger af, at parterne skaber et åbent, tillidsfuldt og ligeværdigt samarbejde mellem Bureau og Kunde. Bureauet er forpligtet til at Side 5 af 19

6 aflevere de beskrevne ydelser i overensstemmelse med Aftalen med tilhørende bilag, herunder: 6.2 KOMMUNIKATION At stille det præsenterede team til rådighed indenfor Leverancens rammer, herunder i form af projektledelse og projektstyring. Hvis personer fra det præsenterede team forlader Bureauet, eller af anden grund ikke kan være tilknyttet Leverancen, er Bureauet ansvarlig for at sikre, at nye medlemmer af Bureauets team har tilsvarende kompetencer, og de får en indføring i Leverancen. Denne indføring sker for Bureauets egen regning At sikre, at Leverancen lever op til den aftalte tidsramme, omfang og kvalitet, samt meddele Kunden, når ændringer eller uforudsete forhold får indflydelse på de aftalte forhold (risikostyring) At kommunikere ændringer af estimater, når der arbejdes efter estimater/fast tidsforbrug At sikre den aftalte leverance ved fast pris, samt at indgå i dialog med Kunden om eventuelle ændringsønskers indflydelse på Leverancens leveringstidsunkt og pris At aflevere dokumenter, delopgaver mv. samt at forberede og afholde møder i overensstemmelse med tidsplanen At aflægge en regelmæssig statusrapport til Kundens kontaktperson. I denne rapport vil emner af høj prioritet og risici blive adresseret. 6.3 MATERIALE At sikre, at alle nødvendige rettigheder og licenser til fotos, software og andre rettighedsbeskyttede materialer, som Bureauet anvender i Leverancen, er til stede i overensstemmelse med den aftalte eller forudsatte brug At sikre, at Leverancen møder Kundens overordnede forretningskrav og er i overensstemmelse med de aftalte visuelle guidelines. 6.4 TEKNOLOGI At udarbejde en fortegnelse over de kodningsstandarder, browserkrav og eventuelle andre tekniske standarder, som Leverancen skal kunne anvendes Side 6 af 19

7 sammen med, samt forholde sig til de yderligere tekniske krav og standarder, som Kunden har kommunikeret forud for Leverancen At rådgive om tekniske standarder, hardware og software som har relevans for Leverancen At indgå som agent for Kunden i forbindelse med eventuelle køb af hardware og/eller software produkter - samt ved udvælgelse af Open Source moduler og komponenter. Bureauet hæfter på ingen måde, og yder ikke nogen form for reklamationsret, for sådanne materialer udover dem, som indgår direkte i leverancen. 7. KUNDENS FORPLIGTELSER Leverancens succes afhænger af et åbent, tillidsfuldt og ligeværdigt samarbejde mellem Bureau og Kunde. Kunden er forpligtet til aktivt at medvirke til Bureauets opfyldelse af Aftalen i overensstemmelse med tidsplanen for Leverancen, herunder: 7.2 KOMMUNIKATION At stille projektdeltagere og andre interessenter til rådighed. Kunden er ansvarlig for ledelse og koordinering af alle Kundens interessenter, herunder deres kommunikation med Bureauet At så vidt muligt holde Bureauet opdateret om kommende budgetter og planer, der kan påvirke projektet At respondere på modtagne dokumenter og forespørgsler uden ugrundet ophold, så tidsplanen kan overholdes At deltage i de aftalte møder. Både dem i tidsplanen og ad-hoc møder At medvirke til test og godkendelse af Bureauets ydelser At stille egne ressourcer med den nødvendige viden og kompetencer til rådighed på de aftalte tidspunkter og i det nødvendige omfang. 7.3 MATERIALE At give adgang til tilgængelig produktinformation, nødvendige systemer, brugerinformation, websiteanalyser og enhver eksisterende strategisk dokumentation, som er aktuel og relevant. Side 7 af 19

8 7.3.2 At forsyne Bureauet med godkendte elektroniske filer med logoer, produktbilleder og skriftligt indhold At være ansvarlig for nøjagtighed af udleveret materiale og de nødvendige godkendelser af al indhold At være i besiddelse af alle nødvendige rettigheder og licenser til materiale udleveret til bureauet. 7.4 TEKNOLOGI At kommunikere skriftligt hvilke udviklingsstandarder, browserkrav eller andre tekniske standarder, som det forventes, at Bureauet skal forholde sig til udover den fortegnelse, Bureauet har kommunikeret forud for Leverancen. Når disse krav er opfyldt, skal det udstyr, programmel og dokumentation, som Bureauet leverer være tilstrækkeligt til, sammen med Kundens it-miljø, at opfylde kravene i Aftalen. Det er en forudsætning for Bureauets opfyldelse af aftalen, at der ikke forekommer fejl i Kundens it-miljø, som påvirker Bureauets opfyldelse af kravene i Aftalen. 7.5 UNDERVISNING Det er Kundens forpligtelse at deltage i fornøden undervisning som anvist af Bureauet. 8. LEVERING 8.1 GENERELT Levering er sket rettidig, når Leverancen i al væsentlighed er Klar til drift (jf. pkt. 8.3) på det aftalte leveringstidspunkt og -sted Leverancen er i al væsentlighed klar til drift, når der ikke er fundet fejl i Leverancen på leveringstidspunktet kategoriseret under Væsentlige mangler, som defineret i pkt Bureauet bærer risikoen for Leverancen indtil løsningen er Klar til drift. Sker overtagelse før det aftalte leveringstidspunkt, overgår risikoen til Kunden på overtagelsesdagen, med mindre andet er udtrykkeligt angivet Kunden forpligtiger sig til at holde det leverede behørigt forsikret fra levering og indtil fuld betaling har fundet sted. Side 8 af 19

9 8.2 AFLEVERING TIL TEST Bureauet afleverer løsningen til Kunden for accepttest af Kunden. 8.3 KLAR TIL DRIFT Når Bureauet har rettet alle væsentlige fejl som blev fundet i Kundens accepttest, så er leverancen Klar til drift. 8.4 I DRIFT Når Kunden evt. har foretaget en driftsprøve og beslutter at publicere løsningen. 9. MANGLER 9.1 MANGELBEGREBET Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med Kundens eventuelle skriftlige anvisninger, foreligger der en mangel Dette gælder dog ikke når Bureauet kan godtgøre, at manglen skyldes forhold, som Bureauet ikke havde viden om på tidspunktet for aftalens indgåelse. Det arbejde, Bureauet skal levere, er altså den version af det aftalte software, som er gældende den dato, hvor Bureauets udvikling påbegyndes (aftaletidspunktet). Hvis den leverede ydelse på leveringstidspunktet ikke kan integreres med systemer, som er ændret efter aftaletidspunktet, er dette således ikke at anse som en mangel. Kunden bærer således risikoen for ændringer i de systemer, som Bureauets arbejde efterfølgende skal integreres med Arbejdet skal i alle tilfælde have de egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen. 9.2 AFHJÆLPNING AF MANGLER Der foreligger en væsentlig mangel, når manglen medfører uoprettelige forhold, forhindrer, at Leverancen kan opfylde Kundens forretningsmål, som beskrevet i Leveringsaftalens pkt. 2 eller på afgørende vis leverer forkerte informationer til brugerne. Det vil sige forhindrer brugerne i at anvende løsningen, og hvis rettelse ikke kan udskydes uden at dette vil være til væsentlig ulempe for Kunden. Side 9 af 19

10 9.2.2 Mangler, der kan løses ved at benytte andre datainput eller metoder, regnes ikke som væsentlige mangler Hvis der foreligger ikke-væsentlige mangler, prioriteres disse i en skriftlig aftale med tilhørende afleveringsfrister mellem bureauet og Kunden senest 3 hverdage efter levering. Afhjælpning af manglerne gennemføres hurtigst muligt i henhold til den skriftlige aftale med tilhørende afleveringsfrister, som er godkendt af Kunden Skyldes en fejlfunktion ved det leverede forhold, som hidrører fra Kundens øvrige programmel og udstyr eller forhold, som skyldes, at andre end Bureauet har lavet tilpasninger eller udført vedligeholdelse til løsningen, anses dette ikke som en mangel og Bureauet kan således ikke drages til ansvar herfor. 10. ÆNDRINGER Bureauet fraskriver sig ethvert ansvar for Leverancen, såfremt det ændres af Kunden eller tredjemand uden Bureauets forudgående skriftlige godkendelse af ændringen. 11. PRIS OG PROJEKTAFGRÆNSNING 11.1 GENERELT Bureauet leverer i henhold til de aftalte tidsfrister og betalingsbetingelser Prisen kan enten være fast eller fleksibel, alt afhængigt af hvorledes projektet gennemføres Et projekt afgrænses af tre variable; leverance, deadline og pris. 1 Man kan vælge at lade alle tre variable være fleksible, lade alle tre være faste - eller en hvilken som helst kombination herimellem Det giver følgende tre primære prismodeller. For alle tre modeller gælder, at detaljer er specificeret i Leveringsaftalen eller i et separat bilag. I overensstemmelse med Project Triangle eller Triple-constraint modellen, der består af Cost, Scope og Schedule (fra Project Management Body of Knowledge, PMBOK.) Side 10 af 19

11 11.2 FAST PRIS, FAST LEVERANCE ("FASTPRIS-MODELLEN ) Ved denne model er hovedformål, pris og leverance lagt fast fra starten. Deadline kan aftales fast eller variabel Alle projekter, der honoreres med en fast pris for en fast leverance, må nødvendigvis indeholde en detaljeret og fuldstændig løsningsbeskrivelse. Alle afvigelser fra beskrivelsen, også mindre justeringer, skal aftales skriftligt Alle priser er, med mindre andet fremgår af bilag (Budget), faste og skal således ikke være genstand for regulering Denne model benyttes typisk ved mindre leverancer FAST PRIS, VARIABEL LEVERANCE ("TIMEBOXING-MODELLEN") Ved denne model ligger hovedformål og pris fast, mens leverancens enkelte funktionaliteter og prioriteringer defineres undervejs. Deadline kan aftales fast eller variabel Løsningsbeskrivelsen indeholder alene den overordnede løsningsbeskrivelse, mens detaljerne besluttes undervejs i en agil udviklingsproces indenfor den aftalte tidsramme. Parterne prioriterer opgaverne løbende og flere gange medens arbejdet udføres. Den endelige leverance kendes derfor først ved afslutningen af det aftalte timeantal. Af samme grund kaldes metoden også for "Timeboxing" - man afsætter en vis arbejdstid og når tiden er gået er projektet færdigt Alle priser er, med mindre andet fremgår af bilag (Budget), faste og skal således ikke være genstand for regulering Denne model benyttes typisk ved større leverancer VARIABEL PRIS, VARIABEL LEVERANCE ("ESTIMAT-MODELLEN ) Side 11 af 19

12 Ved denne model ligger hovedformål fast, mens såvel pris og leverance er fleksible, så projektet kan justeres løbende og efter gensidig aftale. Deadline kan aftales fast eller variabel Løsningsbeskrivelsen indeholder alene den overordnede løsningsbeskrivelse, mens detaljerne besluttes undervejs i en agil udviklingsproces. Den endelige pris kan estimeres før projektstart, men kendes først endeligt, når leverancen er afsluttet Timer faktureres efter den faktisk anvendte tid og prisen følger Bureauets til enhver tid gældende timehonorar for de pågældende konsulenter Denne model benyttes typisk ved større leverancer VÆSENTLIGE AFVIGELSER FRA BUDGETTET Såfremt Bureauet bliver opmærksom på en væsentlig afvigelse fra det aftalte budget, skal Bureauet give Kunden skriftlig besked herom inden arbejdet fortsættes EKSTERNE OMKOSTNINGER Bureauet er berettiget til særskilt betaling for eksterne omkostninger, herunder nødvendige ydelser, licenser, produkter mv. fra eksterne leverandører. Desuden faktureres det faktiske tidsforbrug efter gældende timepris, medmindre andet er aftalt For så vidt angår rejseaktiviteter (tog, færge, fly, hotel, forplejning), så afregnes disse i overensstemmelse med de faktiske omkostninger eller Statens til enhver tid gældende takster. Rejsetid, udover 1 time hver vej, faktureres med 70% af gældende timepriser Kunden skal desuden betale alle andre offentlige afgifter, der måtte blive pålagt det købte efter aftalens indgåelse FAKTURERING Betaling følger den fastsatte betalingsplan. Ved for sen betaling er Bureauet berettiget til at debitere Kunden en rykkerafgift samt morarente fra forfaldsdagen efter rentelovens til enhver tid gældende regler Kunden faktureres månedsvis bagud og kan forlange en fuldstændig timeopgørelse over de forbrugte timer som faktureringsgrundlag. Indkøb Side 12 af 19

13 foretaget af Bureauet på vegne af Kunden til brug for Leverancer (eksterne omkostninger) kan faktureres straks. Den samlede kontraktsum forfalder til betaling senest på overtagelsesdagen jævnfør betalingsplanen Alle priser er i danske kroner, medmindre andet fremgår af Aftalen Timepriser for en aftalt leverance kan maksimalt stige med nettoprisindekset Ændringer i Bureauets gældende timepriser kan ske årligt og meddeles skriftligt til Kunden med 3 måneders forudgående varsel. 12. AFBESTILLING Afbestilling af delleverancer skal ske skriftligt og indebærer, at Bureauet indstiller igangværende arbejde på den aktuelle del af Leverancen og så vidt muligt begrænser omkostningerne for Kunden. Kunden betaler omkostninger, der allerede er afholdt samt Bureauets tidsforbrug forårsaget af afbestillingen efter Bureauets gældende priser. Endvidere kan Bureauet kræve en rimelig kompensation, dog maksimalt 15 % af den resterende del af kontraktsummen. Afbestilling af hele leverancen betragtes som en opsigelse af Aftalen og reguleres efter pkt RETTIGHEDER 13.1 GENERELT Alle kundedata, som er registreret i Leverancens systemer, tilhører kunden For udstyr erhverver Kunden, med mindre andet er angivet, den fulde ejendomsret på det tidspunkt betaling har fundet sted jf. pkt For programmel af enhver art gælder rettighedsindehaverens (producentens) til enhver tid gældende licensbetingelser, medmindre andet er udtrykkeligt angivet For programmel, der udvikles eller tilpasses (videreudvikles) af Bureauet under Leverancen, erhverver Kunden en uindskrænket ret til selv at benytte Leverancen uden tidsmæssige eller geografiske begrænsninger. Kunden kan frit bearbejde og udvikle på Leverancen, herunder ved hjælp fra tredjemand. Bureauet har uindskrænket ret til at udnytte programmellet i andre sammenhænge - inklusive den tilhørende dokumentation og kildekode. Side 13 af 19

14 Dette giver dog ikke ret til udnyttelse af Kundens fortrolige oplysninger og forretningshemmeligheder. Ej heller giver det Bureauet ret til at udnytte specialfunktioner og/eller specifikke komponenter udviklet på Kundens regning, i det omfang denne udnyttelse finder sted til fordel for Kundens nuværende konkurrenter eller andre, som driver virksomhed indenfor samme branche som Kunden, såfremt Kunden har gjort opmærksom på dette inden udviklingen påbegyndes. I det omfang sådanne fortrolige oplysninger og/eller forretningshemmeligheder indgår i programmellet, skal de fjernes, før Bureauet kan udnytte programmellet i andre kommercielle sammenhænge Hvad angår Open Source software kan parterne aftale skriftligt at gøre udviklet software tilgængeligt for offentligheden Hvis der indgår Open Source software i Bureauets leverancer, opnår Kunden de rettigheder hertil, som fremgår af de til enhver tid gældende licensbetingelser for det relevante Open Source software. Bureauet er ikke ansvarlig for fejl i Open Source software, eller andre forhold, som medfører at Bureauet skal udføre rettelser eller yderligere arbejde vedrørende det konkrete Open Source software Såfremt købet ophæves helt eller delvist, tilbagegår enhver af Kunden erhvervede rettigheder uindskrænket til Leverandøren for den del af købet, der ophæves. Det samme gælder, hvis leverancen ikke finder sted på grund af force majeure TREDJEMANDSRETTIGHEDER Bureauet indestår for, at Leverancen ikke krænker andres rettigheder, herunder patenter eller ophavsrettigheder. Det gælder dog ikke, såfremt Kunden anvender Leverancen, eller delelementer af den, på andre måder eller i videre omfang end aftalt Indeståelsen forudsætter, at Kunden straks giver Bureauet skriftlig meddelelse, når Kunden bliver opmærksom på eventuelle rettighedskrænkelser, og Kunden bistår Bureauet under sagen i fornødent omfang I det omfang Kunden leverer rettighedsbeskyttet materiale, software og andet til brug for udarbejdelse af Leverancen, kan Bureauet ikke gøres erstatningsansvarlig for eventuelle krænkelser af tredjemandsrettigheder. Side 14 af 19

15 Såfremt Leverancen medfører, at Kunden udnytter tredjeparts software, påhviler det Kunden at tegne og opretholde licensaftaler eller på anden måde opnå rettighedsindehaverens samtykke til sådan udnyttelse, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af Aftalen. Bureauet skal på Kundens anmodning bistå Kunden i nødvendigt og rimeligt omfang. 14. ANSVAR FOR LOVGIVNING M.V Bureauet arbejder i overensstemmelse med den danske markedsføringslov ( 1-12). Kunden sikrer, at lovgivning og branchekutymer indenfor kundens fagområde iagttages. Kunden orienterer Bureauet skriftligt, og inden arbejdet påbegyndes, om særlige lov- og produktkrav m.v., som Bureauet skal tage højde for. 15. PRODUKTANSVAR Bureauet har produktansvar i henhold til Produktansvarslovens præceptive regler. Bureauet fraskriver sig ethvert andet produktansvar. 16. FORTROLIGHED Parterne forpligter sig til ikke at videregive oplysninger til tredjepart, som de modtager fra hinanden inden for rammerne af Aftalen, medmindre der er tale om forhold, som er offentliggjort, eller af anden grund naturligt kan bringes videre til tredjemand. Tavshedspligten påhviler ligeledes den respektive Parts ansatte og andre, der er beskæftiget med Aftalens udførelse. Tavshedspligten gælder i en periode på 2 år efter Aftalens ophør Uanset ovenstående har Bureauet ret til i markedsføringsøjemed og i forbindelse med konkurrencer og prisoverrækkelser at oplyse, at Kunden er kunde hos Bureauet Såfremt der blandt Bureauets øvrige kunder er sådanne, der måtte drive konkurrerende virksomhed med Kunden, skal Bureauet, hvis Kunden specifikt anmoder om dette, etablere og opretholde informationsbarrierer. Disse skal sikre, at der ikke opstår personsammenfald blandt de medarbejdere, der udfører arbejdsopgaver hos henholdsvis Kunden og den konkurrerende virksomhed. 17. REKLAMATIONSRET Side 15 af 19

16 Reklamationsretten for Leverancen er 10 dage og løber fra leveringen, hvor den samlede Leverance meldes Klar til drift fra Bureauet. Bureauet retter i hele perioden fejl og mangler som er konstateret efter, at Leverancen er meldt klar til drift. Reklamationsretten omfatter kun de dele af løsningen, som Bureauet enten selv har udviklet eller har leverandøransvar for Udbedring af fejl og mangler efter reklamationsrettens udløb vil blive håndteret som øvrige supportopgaver og faktureres efter den supportaftale, som er indgået mellem Bureauet og Kunden. 18. ANDEN TEKNISK LEVERANDØR Såfremt løsningen ikke implementeres af Bureauet, afholdes et overleveringsmøde med kundens tekniske implementeringspartner. Er der behov for yderligere dialog end overleveringsmødet med den tekniske implementeringspartner, afregnes efter anvendt tid i henhold til Bureauets timepriser. 19. MISLIGHOLDELSE Dansk rets almindelige regler regulerer misligholdelse med de undtagelser, der følger af Aftalen. Misligholdelse skal meddeles straks og inden 1 uge fra at Kunden får, eller burde have fået, kendskab til misligholdelsen. Misligholdelse meddeles Bureauet skriftligt Misligholder Kunden sine forpligtelser efter punkt 4 eller 6, er Bureauet berettiget til at fakturere Kunden de meromkostninger, som forårsages af Kundens misligholdelse. 20. ERSTATNINGSANSVAR Bureauets erstatningsansvar er begrænset til Kundens direkte tab som følge af Bureauets misligholdelse Bureauets erstatningsansvar omfatter ikke følgeskader, driftstab, tab på grund af fejl og mangler ved tredjepartsleverancer og heller ikke indirekte tab, herunder tab af indtægt, profit, reduceret salg, hindring med at levere til tredjepart samt tab forbundet med en ikke opfyldt forventet nytte af Leverancen. Bureauets ansvar for underleverandører er omtalt i afsnit 3 Anvendelse af underleverandører. Side 16 af 19

17 Herudover kan Bureauets samlede ansvar ikke overstige 100% af det fakturerede beløb (fratrukket eksterne omkostninger) for Leverancer gennem de seneste seks måneder op til meddelelsen om misligholdelse. Bureauet har ret til at afhjælpe misligholdelsen og levere det påklagede igen. 21. FORCE MAJEURE En Part er ikke ansvarlig for skade, mangler eller forsinkelser i henhold til Aftalens udførelse, såfremt Parten forhindres i at opfylde sine forpligtelser på grund af forhold, som Parten ikke er herre over, og som Parten ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset på aftaletidspunktet, og hvis følger Parten heller ikke med rimelighed kunne have undgået eller overvundet (force majeure) Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part, indenfor 3 arbejdsdage efter at force majeure-situationen er indtrådt. 22. OVERDRAGELSE Kunden og Bureauet har ret til at overdrage deres rettigheder og forpligtelser til et andet selskab i deres respektive koncerner. Såvel Kundens som Bureauets moderselskaber er altid ansvarlige indtil leverance og betaling er sket. Herudover kan ingen af Parterne uden den anden Parts skriftlige samtykke overdrage rettigheder og forpligtelser til tredjemand. 23. ÆNDRINGER Aftalen kan ændres ved at Kunden og Bureauet underskriver en tillægsaftale, som vedhæftes den oprindelige aftale. 24. VARIGHED Aftalen kan opsiges skriftligt af hver af Parterne med 3 måneders varsel, dog er Bureauet berettiget til betaling for sine ydelser frem til opsigelsestidspunktet, allerede afholdte omkostninger samt omkostninger i forbindelse med afbestillingen. Bureauets arbejde i forbindelse med afbestillingen debiteres kunden i henhold til timeforbrug efter Bureauets til enhver tid gældende timepriser. Side 17 af 19

18 Såfremt en part væsentligt misligholder sine forpligtelser, skal den anden part give 15 dages skriftligt varsel til at bringe misligholdelsen til ophør. Har den misligholdende part ikke bragt misligholdelsen til ophør inden denne frist, kan den anden part herefter hæve aftalen helt eller delvist Hver af Parterne kan dog ophæve Aftalen uden varsel, såfremt den anden Part træder i betalingsstandsning eller indleder forhandling om akkord, eller tages under konkursbehandling, såfremt konkursboet på baggrund af skriftlig henvendelse fra den anden Part ikke uden ugrundet ophold meddeler, at boet indtræder i kontrakten Ved Aftalens afslutning skal hver Part på en anden Parts skriftlige anmodning tilbagelevere eller tilintetgøre materiale og dokumenter, der tilhører den anden Part Bestemmelser, som efter deres natur rækker ud over Aftalens løbetid, skal også være gældende efter Aftalens ophør. 25. TVIST Tvister afgøres efter dansk ret. Parterne skal søge alle konflikter løst ved direkte forhandling mellem sig. Hvis parterne ikke kan løse en konflikt ved direkte forhandling, kan konflikten søges løst enten ved syn og skøn eller mediation, hvis parterne er enige om det Søges konflikten løst ved syn og skøn, kan hver af parterne anmode ADDA og Dansk Annoncørforening (DAF) om i forening at bringe en syns- og skønsmand i forslag. Syns- og skønsmand skal være medlem af enten ADDA eller DAF. Parterne er i så fald enige om, at sagen afsluttes i overensstemmelse med synsog skønsmandens vurdering af sagen, som forelagt i et fælles syns- og skønstema Søges konflikten løst ved mediation, og parterne ikke inden 14 dage har aftalt, hvem der skal være mediator, kan hver af parterne anmode Danske Mediatoradvokater, H. C. Andersens Boulevard 45, 1553 København V om at bringe en mediator i forslag, eventuelt via henvisning til Mediationsinstituttet Mediator skal være medlem af Danske Mediatoradvokater, og mediationen skal finde sted i overensstemmelse med de etiske regler for Danske Mediatoradvokater. Side 18 af 19

19 Hvis anden aftale ikke indgås i forbindelse med syns og skøn eller mediation, deles omkostningerne til syns- og skønsmand/mediator ligeligt mellem parterne. Parterne afholder hver især omkostninger til egne rådgivere i forbindelse med syns og skøn/mediationen Hvis konflikten ikke er løst ved mediation inden 8 uger efter, at mediation er aftalt, er parterne ikke længere bundet af en aftale om konfliktløsning via mediation En aftale om syns og skøn/mediation er ikke til hindring for indgivelse af stævning, voldgiftsklage mv. i Danmark sideløbende med syn og skøn/mediation, såfremt det er nødvendigt for at undgå rettighedsfortabelse ved forældelse eller lignende. En aftale om syn og skøn/mediation indebærer ikke afkald på at bruge foreløbige retsmidler som arrest og fogedforbud Alle drøftelser i tilknytning til en syn og skøn/mediation er fortrolige for alle medvirkende. Side 19 af 19

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR DIGITALE PROJEKTER - en del af Leveringsaftalen for digitale projekter INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Præambel... 5 2. Aftalen... 5 2.1 Leverancen...

Læs mere

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR DIGITALE PROJEKTER - en del af Leveringsaftalen for digitale projekter Version 2.0, Juni 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Præambel... 5 2. Aftalen...

Læs mere

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR DIGITALE PROJEKTER - en del af Leveringsaftalen for digitale projekter Version 2.0, Juni 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Præambel... 5 2. Aftalen...

Læs mere

BILAG TIL STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER

BILAG TIL STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER BILAG TIL STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR DIGITALE PROJEKTER - en del af Leveringsaftalen for digitale projekter INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag 1: Prismodeller... 2 Indledende... 2 1. Fast pris, fast leverance

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Bilag 17 Benchmarking

Bilag 17 Benchmarking Bilag 17 Benchmarking Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 BILAGETS INDHOLD... 3 3 BENCHMARKINGENS OMFANG... 3 4 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 3 5 ANMODNINGEN OM BENCHMARKING...

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Bilag 19 Projektvilkår

Bilag 19 Projektvilkår Bilag 19 Projektvilkår Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDHOLD... 4 3 PROJEKTAFTALER... 5 3.10 LEVERANDØRENS ADMINISTRATION AF PROJEKTER... 6 4 LEVERINGSFORPLIGTELSER...

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige betingelser for

Almindelige betingelser for Bilag 1: Almindelige betingelser for samarbejde med CBS Business Oktober 2016 Copenhagen Business School Solbjerg Plads 3 2000 Frederiksberg CVR nr. 19536915 1. Baggrund for samarbejdet 1.1. Formål. Alle

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER Aftalegrundlag Enhver levering af konsulentassistance fra DFF-EDB vil ske i henhold til nærværende betingelser for levering af konsulentassistance.

Læs mere

1. Definitioner. 1.1 I Aftalen har følgende ord følgende betydning, når de skrives med stort begyndelsesbogstav: 2.

1. Definitioner. 1.1 I Aftalen har følgende ord følgende betydning, når de skrives med stort begyndelsesbogstav: 2. Konsulentaftale Indgået mellem konsulentfirmaet MersilConsult.dk/Mersil aps Tlf.: 93 10 15 93 E-mail: info@mersilconsult.dk I det følgende betegnet Konsulenten Og Selskabet xxxxx I det følgende kaldet

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ]

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] Side 1/9 SPONSORAFTALE indgået mellem [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] og Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K ( Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser er gældende fra jan 2016. Telefon: E-mail: Web: 8742 8000 support@nhc.dk Silkeborg 2016 0 Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold - salg og levering. Indhold Indhold... 1 1. INDLEDNING... 2 2. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR... 2 3. YDELSER UDEN FOR AFTALERNE... 2 4. BETALING... 2 5. LEVERING... 3 6. ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER...

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø Kontrakt mellem Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V og SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø (i det følgende kaldet Kunden) og LEVERANDØRNAVN ADRESSE POSTNUMMER (i det følgende

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

KONSULENTAFTALE. Landmålerrobot. Mellem. Syddansk Universitet TEK Momentum, Det Tekniske Fakultet CVR 29 28 39 58 Campusvej 55 5230 Odense M ( SDU )

KONSULENTAFTALE. Landmålerrobot. Mellem. Syddansk Universitet TEK Momentum, Det Tekniske Fakultet CVR 29 28 39 58 Campusvej 55 5230 Odense M ( SDU ) KONSULENTAFTALE Landmålerrobot Mellem Syddansk Universitet TEK Momentum, Det Tekniske Fakultet CVR 29 28 39 58 Campusvej 55 5230 Odense M ( SDU ) og Larsens Landmåler Service ApS Gl. Kirkevej 21 8700 Horsens

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Danmarks Biavlerforening Fulbyvej 15, 4180 Sorø CVR-nr. 60 99 73 14 (herefter benævnt Leverandøren) 28.

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Rammeaftale vedr. leverance af konsulentydelser og fastpris ydelser til FirmaNNLong

Rammeaftale vedr. leverance af konsulentydelser og fastpris ydelser til FirmaNNLong Rammeaftale vedr. leverance af konsulentydelser og fastpris ydelser til FirmaNNLong Mellem FirmaNNLong A/S

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem 144-179322 MWI/tpt 23.05.2016 KONTRAKT (Kapitalforvalter) om Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling mellem Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Udbud af Kommunikationsindsats for Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen.

Udbud af Kommunikationsindsats for Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Udbud af Kommunikationsindsats for Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) kontrakt mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr]

Læs mere

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: LEVERANDØRKONTRAKT Emne Mellem Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR 30 08 94 64 (herefter benævnt Væksthuset ) Og (indsæt navn) (indsæt registreret adresse) (indsæt

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING DTU SSA MINDRE PROJEKTER MARTS 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING (MINDRE PROJEKTER) mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 30

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere