STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER"

Transkript

1 STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR PROJEKTER - en del af Leveringsaftalen mellem ADDA-bureauer og kunder Anbefales af: V CS/SP

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Præambel Tilbud Anvendelse af underleverandører Information Dokumentation Underleverandører/licensudbydere Bureauets egne ydelser og produkter Bureauets forpligtelser Kommunikation Materiale Teknologi Kundens forpligtelser Kommunikation Materiale Teknologi Undervisning Levering Generelt Aflevering til test Klar til drift I drift Mangler Mangelbegrebet Afhjælpning af mangler Ændringer Pris og projektafgrænsning Generelt Fast pris, fast leverance ("Fastpris-modellen ) Fast pris, variabel leverance ("Timeboxing-modellen") Side 2 af 19

3 11.4 Variabel pris, variabel leverance ("Estimat-modellen ) Væsentlige afvigelser fra budgettet Eksterne omkostninger Fakturering Afbestilling Rettigheder Generelt Tredjemandsrettigheder Ansvar for lovgivning m.v Produktansvar Fortrolighed Reklamationsret Anden teknisk leverandør Misligholdelse Erstatningsansvar Force Majeure Overdragelse Ændringer Varighed Tvist Side 3 af 19

4 1. PRÆAMBEL Disse standardvilkår og betingelser for projekter er et bilag til Leveringsaftalen mellem ADDA-bureauer og kunder, og udgør sammen med leveringsaftalen og andre bilag den samlede aftale, herefter kaldet "aftalen" Parterne er enige om at samarbejde med en positiv, professionel og ansvarlig holdning under hele forløbet. Parterne vil yde en betydelig indsats for at opnå det bedst mulige resultat. Parterne vil udvise den fleksibilitet, som må anses for rimelig og sædvanlig ved gennemførelse af tilsvarende it-udviklings-kontrakter. 2. TILBUD Ethvert tilbud fra Bureauet omfatter kun de ydelser, projekter, løsninger mv. (herefter kaldet "Leverancen"), som er beskrevet. Kundens skriftlige accept er påkrævet inden Leverancen igangsættes af Bureauet For ethvert tilbud gælder, hvor andet ikke er angivet, alene de betingelser, der er angivet i nærværende "Standardvilkår og betingelser" Tilbud fra Bureauet er fortrolige og gælder én måned fra fremsendelsesdatoen, medmindre andet er anført Bureauet forbeholder sig retten til at revidere tilbuddet, såfremt Leverancen og delleverancerne undervejs ændrer sig i forhold til projektbeskrivelsen Ændringer kan påvirke tidsplanen og omkostningerne. Ændringer kræver skriftlig godkendelse af Kundens samarbejdsansvarlige, inden arbejdet kan udføres. En sådan godkendelse skal ske senest 5 hverdage efter fremsendelse, hvis Bureauet skal være forpligtet af forudsætningerne i ændringerne Priser og tidsplaner specificeret i tilbuddet inkluderer ikke det arbejde, der kræves for at rette fejl, som Kunden måtte lave. Såfremt Kunden skifter ud i sine projektdeltagere, kan Bureauet kræve særskilt betaling for den ekstra tid, som medgår til at sætte nye deltagere ind i Leverancen Tredjeparts software, herunder browsere mv. ændres ofte uden forvarsel. Sådanne ændringer kan afstedkomme fejl og forstyrrelser på software udviklet af Bureauet. I det omfang Bureauets tilbud inkluderer bestemte softwareløsninger eller integration med bestemte softwareleverandører, vil tilbuddet kun inkludere den version af det aftalte software, som er "live" den dato, hvor Bureauets udvikling starter. Alle ændringer til software, som ikke er kontrolleret Side 4 af 19

5 af Bureauet, er ikke inkluderet i tilbuddet og nødvendige tilrettelser af Leverancen vil blive faktureret separat efter aftale. 3. ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER Bureauet er berettiget til at anvende underleverandører. Der påhviler Bureauet samme ansvar for sådanne underleverandørers ydelser og leverancer, som gælder for Bureauet egne ydelser og leverancer i henhold til Aftalen. 4. INFORMATION Parterne skal løbende informere hinanden skriftligt om ethvert forhold, som skønnes at have betydning for gennemførelse af et hensigtsmæssigt kontraktforløb i så god tid, at den anden Part har mulighed for at tilpasse sig den fremtidige situation. Såfremt Kundens forhold bevirker, at Bureauet ikke kan udføre sit arbejde som aftalt og planlagt, er Bureauet berettiget til at kræve vederlag for de(n) af Bureauets medarbejdere og underleverandører, der ikke med det samme kan overføres til andre projekter i en periode på op til 4 uger. Det er en udtrykkelig betingelse for Bureauets vederlagskrav efter denne bestemmelse, at Bureauet aktivt og loyalt har bestræbt sig på at overføre sådanne medarbejdere og underleverandører til andre projekter. 5. DOKUMENTATION 5.1 UNDERLEVERANDØRER/LICENSUDBYDERE I enhver leverance medfølger, med mindre andet er udtrykkeligt angivet, alene den dokumentation for anvendelse, som medfølger fra de respektive producenter/licensudbydere. 5.2 BUREAUETS EGNE YDELSER OG PRODUKTER Udvikling af Bureauets egne ydelser og produkter dokumenteres alene med inline-kommentering. Yderligere dokumentation, f.eks. brugermanualer, undervisningsmateriale mv. skal aftales specifikt og honoreres særskilt. 6. BUREAUETS FORPLIGTELSER Leverancens succes afhænger af, at parterne skaber et åbent, tillidsfuldt og ligeværdigt samarbejde mellem Bureau og Kunde. Bureauet er forpligtet til at Side 5 af 19

6 aflevere de beskrevne ydelser i overensstemmelse med Aftalen med tilhørende bilag, herunder: 6.2 KOMMUNIKATION At stille det præsenterede team til rådighed indenfor Leverancens rammer, herunder i form af projektledelse og projektstyring. Hvis personer fra det præsenterede team forlader Bureauet, eller af anden grund ikke kan være tilknyttet Leverancen, er Bureauet ansvarlig for at sikre, at nye medlemmer af Bureauets team har tilsvarende kompetencer, og de får en indføring i Leverancen. Denne indføring sker for Bureauets egen regning At sikre, at Leverancen lever op til den aftalte tidsramme, omfang og kvalitet, samt meddele Kunden, når ændringer eller uforudsete forhold får indflydelse på de aftalte forhold (risikostyring) At kommunikere ændringer af estimater, når der arbejdes efter estimater/fast tidsforbrug At sikre den aftalte leverance ved fast pris, samt at indgå i dialog med Kunden om eventuelle ændringsønskers indflydelse på Leverancens leveringstidsunkt og pris At aflevere dokumenter, delopgaver mv. samt at forberede og afholde møder i overensstemmelse med tidsplanen At aflægge en regelmæssig statusrapport til Kundens kontaktperson. I denne rapport vil emner af høj prioritet og risici blive adresseret. 6.3 MATERIALE At sikre, at alle nødvendige rettigheder og licenser til fotos, software og andre rettighedsbeskyttede materialer, som Bureauet anvender i Leverancen, er til stede i overensstemmelse med den aftalte eller forudsatte brug At sikre, at Leverancen møder Kundens overordnede forretningskrav og er i overensstemmelse med de aftalte visuelle guidelines. 6.4 TEKNOLOGI At udarbejde en fortegnelse over de kodningsstandarder, browserkrav og eventuelle andre tekniske standarder, som Leverancen skal kunne anvendes Side 6 af 19

7 sammen med, samt forholde sig til de yderligere tekniske krav og standarder, som Kunden har kommunikeret forud for Leverancen At rådgive om tekniske standarder, hardware og software som har relevans for Leverancen At indgå som agent for Kunden i forbindelse med eventuelle køb af hardware og/eller software produkter - samt ved udvælgelse af Open Source moduler og komponenter. Bureauet hæfter på ingen måde, og yder ikke nogen form for reklamationsret, for sådanne materialer udover dem, som indgår direkte i leverancen. 7. KUNDENS FORPLIGTELSER Leverancens succes afhænger af et åbent, tillidsfuldt og ligeværdigt samarbejde mellem Bureau og Kunde. Kunden er forpligtet til aktivt at medvirke til Bureauets opfyldelse af Aftalen i overensstemmelse med tidsplanen for Leverancen, herunder: 7.2 KOMMUNIKATION At stille projektdeltagere og andre interessenter til rådighed. Kunden er ansvarlig for ledelse og koordinering af alle Kundens interessenter, herunder deres kommunikation med Bureauet At så vidt muligt holde Bureauet opdateret om kommende budgetter og planer, der kan påvirke projektet At respondere på modtagne dokumenter og forespørgsler uden ugrundet ophold, så tidsplanen kan overholdes At deltage i de aftalte møder. Både dem i tidsplanen og ad-hoc møder At medvirke til test og godkendelse af Bureauets ydelser At stille egne ressourcer med den nødvendige viden og kompetencer til rådighed på de aftalte tidspunkter og i det nødvendige omfang. 7.3 MATERIALE At give adgang til tilgængelig produktinformation, nødvendige systemer, brugerinformation, websiteanalyser og enhver eksisterende strategisk dokumentation, som er aktuel og relevant. Side 7 af 19

8 7.3.2 At forsyne Bureauet med godkendte elektroniske filer med logoer, produktbilleder og skriftligt indhold At være ansvarlig for nøjagtighed af udleveret materiale og de nødvendige godkendelser af al indhold At være i besiddelse af alle nødvendige rettigheder og licenser til materiale udleveret til bureauet. 7.4 TEKNOLOGI At kommunikere skriftligt hvilke udviklingsstandarder, browserkrav eller andre tekniske standarder, som det forventes, at Bureauet skal forholde sig til udover den fortegnelse, Bureauet har kommunikeret forud for Leverancen. Når disse krav er opfyldt, skal det udstyr, programmel og dokumentation, som Bureauet leverer være tilstrækkeligt til, sammen med Kundens it-miljø, at opfylde kravene i Aftalen. Det er en forudsætning for Bureauets opfyldelse af aftalen, at der ikke forekommer fejl i Kundens it-miljø, som påvirker Bureauets opfyldelse af kravene i Aftalen. 7.5 UNDERVISNING Det er Kundens forpligtelse at deltage i fornøden undervisning som anvist af Bureauet. 8. LEVERING 8.1 GENERELT Levering er sket rettidig, når Leverancen i al væsentlighed er Klar til drift (jf. pkt. 8.3) på det aftalte leveringstidspunkt og -sted Leverancen er i al væsentlighed klar til drift, når der ikke er fundet fejl i Leverancen på leveringstidspunktet kategoriseret under Væsentlige mangler, som defineret i pkt Bureauet bærer risikoen for Leverancen indtil løsningen er Klar til drift. Sker overtagelse før det aftalte leveringstidspunkt, overgår risikoen til Kunden på overtagelsesdagen, med mindre andet er udtrykkeligt angivet Kunden forpligtiger sig til at holde det leverede behørigt forsikret fra levering og indtil fuld betaling har fundet sted. Side 8 af 19

9 8.2 AFLEVERING TIL TEST Bureauet afleverer løsningen til Kunden for accepttest af Kunden. 8.3 KLAR TIL DRIFT Når Bureauet har rettet alle væsentlige fejl som blev fundet i Kundens accepttest, så er leverancen Klar til drift. 8.4 I DRIFT Når Kunden evt. har foretaget en driftsprøve og beslutter at publicere løsningen. 9. MANGLER 9.1 MANGELBEGREBET Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med Kundens eventuelle skriftlige anvisninger, foreligger der en mangel Dette gælder dog ikke når Bureauet kan godtgøre, at manglen skyldes forhold, som Bureauet ikke havde viden om på tidspunktet for aftalens indgåelse. Det arbejde, Bureauet skal levere, er altså den version af det aftalte software, som er gældende den dato, hvor Bureauets udvikling påbegyndes (aftaletidspunktet). Hvis den leverede ydelse på leveringstidspunktet ikke kan integreres med systemer, som er ændret efter aftaletidspunktet, er dette således ikke at anse som en mangel. Kunden bærer således risikoen for ændringer i de systemer, som Bureauets arbejde efterfølgende skal integreres med Arbejdet skal i alle tilfælde have de egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen. 9.2 AFHJÆLPNING AF MANGLER Der foreligger en væsentlig mangel, når manglen medfører uoprettelige forhold, forhindrer, at Leverancen kan opfylde Kundens forretningsmål, som beskrevet i Leveringsaftalens pkt. 2 eller på afgørende vis leverer forkerte informationer til brugerne. Det vil sige forhindrer brugerne i at anvende løsningen, og hvis rettelse ikke kan udskydes uden at dette vil være til væsentlig ulempe for Kunden. Side 9 af 19

10 9.2.2 Mangler, der kan løses ved at benytte andre datainput eller metoder, regnes ikke som væsentlige mangler Hvis der foreligger ikke-væsentlige mangler, prioriteres disse i en skriftlig aftale med tilhørende afleveringsfrister mellem bureauet og Kunden senest 3 hverdage efter levering. Afhjælpning af manglerne gennemføres hurtigst muligt i henhold til den skriftlige aftale med tilhørende afleveringsfrister, som er godkendt af Kunden Skyldes en fejlfunktion ved det leverede forhold, som hidrører fra Kundens øvrige programmel og udstyr eller forhold, som skyldes, at andre end Bureauet har lavet tilpasninger eller udført vedligeholdelse til løsningen, anses dette ikke som en mangel og Bureauet kan således ikke drages til ansvar herfor. 10. ÆNDRINGER Bureauet fraskriver sig ethvert ansvar for Leverancen, såfremt det ændres af Kunden eller tredjemand uden Bureauets forudgående skriftlige godkendelse af ændringen. 11. PRIS OG PROJEKTAFGRÆNSNING 11.1 GENERELT Bureauet leverer i henhold til de aftalte tidsfrister og betalingsbetingelser Prisen kan enten være fast eller fleksibel, alt afhængigt af hvorledes projektet gennemføres Et projekt afgrænses af tre variable; leverance, deadline og pris. 1 Man kan vælge at lade alle tre variable være fleksible, lade alle tre være faste - eller en hvilken som helst kombination herimellem Det giver følgende tre primære prismodeller. For alle tre modeller gælder, at detaljer er specificeret i Leveringsaftalen eller i et separat bilag. I overensstemmelse med Project Triangle eller Triple-constraint modellen, der består af Cost, Scope og Schedule (fra Project Management Body of Knowledge, PMBOK.) Side 10 af 19

11 11.2 FAST PRIS, FAST LEVERANCE ("FASTPRIS-MODELLEN ) Ved denne model er hovedformål, pris og leverance lagt fast fra starten. Deadline kan aftales fast eller variabel Alle projekter, der honoreres med en fast pris for en fast leverance, må nødvendigvis indeholde en detaljeret og fuldstændig løsningsbeskrivelse. Alle afvigelser fra beskrivelsen, også mindre justeringer, skal aftales skriftligt Alle priser er, med mindre andet fremgår af bilag (Budget), faste og skal således ikke være genstand for regulering Denne model benyttes typisk ved mindre leverancer FAST PRIS, VARIABEL LEVERANCE ("TIMEBOXING-MODELLEN") Ved denne model ligger hovedformål og pris fast, mens leverancens enkelte funktionaliteter og prioriteringer defineres undervejs. Deadline kan aftales fast eller variabel Løsningsbeskrivelsen indeholder alene den overordnede løsningsbeskrivelse, mens detaljerne besluttes undervejs i en agil udviklingsproces indenfor den aftalte tidsramme. Parterne prioriterer opgaverne løbende og flere gange medens arbejdet udføres. Den endelige leverance kendes derfor først ved afslutningen af det aftalte timeantal. Af samme grund kaldes metoden også for "Timeboxing" - man afsætter en vis arbejdstid og når tiden er gået er projektet færdigt Alle priser er, med mindre andet fremgår af bilag (Budget), faste og skal således ikke være genstand for regulering Denne model benyttes typisk ved større leverancer VARIABEL PRIS, VARIABEL LEVERANCE ("ESTIMAT-MODELLEN ) Side 11 af 19

12 Ved denne model ligger hovedformål fast, mens såvel pris og leverance er fleksible, så projektet kan justeres løbende og efter gensidig aftale. Deadline kan aftales fast eller variabel Løsningsbeskrivelsen indeholder alene den overordnede løsningsbeskrivelse, mens detaljerne besluttes undervejs i en agil udviklingsproces. Den endelige pris kan estimeres før projektstart, men kendes først endeligt, når leverancen er afsluttet Timer faktureres efter den faktisk anvendte tid og prisen følger Bureauets til enhver tid gældende timehonorar for de pågældende konsulenter Denne model benyttes typisk ved større leverancer VÆSENTLIGE AFVIGELSER FRA BUDGETTET Såfremt Bureauet bliver opmærksom på en væsentlig afvigelse fra det aftalte budget, skal Bureauet give Kunden skriftlig besked herom inden arbejdet fortsættes EKSTERNE OMKOSTNINGER Bureauet er berettiget til særskilt betaling for eksterne omkostninger, herunder nødvendige ydelser, licenser, produkter mv. fra eksterne leverandører. Desuden faktureres det faktiske tidsforbrug efter gældende timepris, medmindre andet er aftalt For så vidt angår rejseaktiviteter (tog, færge, fly, hotel, forplejning), så afregnes disse i overensstemmelse med de faktiske omkostninger eller Statens til enhver tid gældende takster. Rejsetid, udover 1 time hver vej, faktureres med 70% af gældende timepriser Kunden skal desuden betale alle andre offentlige afgifter, der måtte blive pålagt det købte efter aftalens indgåelse FAKTURERING Betaling følger den fastsatte betalingsplan. Ved for sen betaling er Bureauet berettiget til at debitere Kunden en rykkerafgift samt morarente fra forfaldsdagen efter rentelovens til enhver tid gældende regler Kunden faktureres månedsvis bagud og kan forlange en fuldstændig timeopgørelse over de forbrugte timer som faktureringsgrundlag. Indkøb Side 12 af 19

13 foretaget af Bureauet på vegne af Kunden til brug for Leverancer (eksterne omkostninger) kan faktureres straks. Den samlede kontraktsum forfalder til betaling senest på overtagelsesdagen jævnfør betalingsplanen Alle priser er i danske kroner, medmindre andet fremgår af Aftalen Timepriser for en aftalt leverance kan maksimalt stige med nettoprisindekset Ændringer i Bureauets gældende timepriser kan ske årligt og meddeles skriftligt til Kunden med 3 måneders forudgående varsel. 12. AFBESTILLING Afbestilling af delleverancer skal ske skriftligt og indebærer, at Bureauet indstiller igangværende arbejde på den aktuelle del af Leverancen og så vidt muligt begrænser omkostningerne for Kunden. Kunden betaler omkostninger, der allerede er afholdt samt Bureauets tidsforbrug forårsaget af afbestillingen efter Bureauets gældende priser. Endvidere kan Bureauet kræve en rimelig kompensation, dog maksimalt 15 % af den resterende del af kontraktsummen. Afbestilling af hele leverancen betragtes som en opsigelse af Aftalen og reguleres efter pkt RETTIGHEDER 13.1 GENERELT Alle kundedata, som er registreret i Leverancens systemer, tilhører kunden For udstyr erhverver Kunden, med mindre andet er angivet, den fulde ejendomsret på det tidspunkt betaling har fundet sted jf. pkt For programmel af enhver art gælder rettighedsindehaverens (producentens) til enhver tid gældende licensbetingelser, medmindre andet er udtrykkeligt angivet For programmel, der udvikles eller tilpasses (videreudvikles) af Bureauet under Leverancen, erhverver Kunden en uindskrænket ret til selv at benytte Leverancen uden tidsmæssige eller geografiske begrænsninger. Kunden kan frit bearbejde og udvikle på Leverancen, herunder ved hjælp fra tredjemand. Bureauet har uindskrænket ret til at udnytte programmellet i andre sammenhænge - inklusive den tilhørende dokumentation og kildekode. Side 13 af 19

14 Dette giver dog ikke ret til udnyttelse af Kundens fortrolige oplysninger og forretningshemmeligheder. Ej heller giver det Bureauet ret til at udnytte specialfunktioner og/eller specifikke komponenter udviklet på Kundens regning, i det omfang denne udnyttelse finder sted til fordel for Kundens nuværende konkurrenter eller andre, som driver virksomhed indenfor samme branche som Kunden, såfremt Kunden har gjort opmærksom på dette inden udviklingen påbegyndes. I det omfang sådanne fortrolige oplysninger og/eller forretningshemmeligheder indgår i programmellet, skal de fjernes, før Bureauet kan udnytte programmellet i andre kommercielle sammenhænge Hvad angår Open Source software kan parterne aftale skriftligt at gøre udviklet software tilgængeligt for offentligheden Hvis der indgår Open Source software i Bureauets leverancer, opnår Kunden de rettigheder hertil, som fremgår af de til enhver tid gældende licensbetingelser for det relevante Open Source software. Bureauet er ikke ansvarlig for fejl i Open Source software, eller andre forhold, som medfører at Bureauet skal udføre rettelser eller yderligere arbejde vedrørende det konkrete Open Source software Såfremt købet ophæves helt eller delvist, tilbagegår enhver af Kunden erhvervede rettigheder uindskrænket til Leverandøren for den del af købet, der ophæves. Det samme gælder, hvis leverancen ikke finder sted på grund af force majeure TREDJEMANDSRETTIGHEDER Bureauet indestår for, at Leverancen ikke krænker andres rettigheder, herunder patenter eller ophavsrettigheder. Det gælder dog ikke, såfremt Kunden anvender Leverancen, eller delelementer af den, på andre måder eller i videre omfang end aftalt Indeståelsen forudsætter, at Kunden straks giver Bureauet skriftlig meddelelse, når Kunden bliver opmærksom på eventuelle rettighedskrænkelser, og Kunden bistår Bureauet under sagen i fornødent omfang I det omfang Kunden leverer rettighedsbeskyttet materiale, software og andet til brug for udarbejdelse af Leverancen, kan Bureauet ikke gøres erstatningsansvarlig for eventuelle krænkelser af tredjemandsrettigheder. Side 14 af 19

15 Såfremt Leverancen medfører, at Kunden udnytter tredjeparts software, påhviler det Kunden at tegne og opretholde licensaftaler eller på anden måde opnå rettighedsindehaverens samtykke til sådan udnyttelse, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af Aftalen. Bureauet skal på Kundens anmodning bistå Kunden i nødvendigt og rimeligt omfang. 14. ANSVAR FOR LOVGIVNING M.V Bureauet arbejder i overensstemmelse med den danske markedsføringslov ( 1-12). Kunden sikrer, at lovgivning og branchekutymer indenfor kundens fagområde iagttages. Kunden orienterer Bureauet skriftligt, og inden arbejdet påbegyndes, om særlige lov- og produktkrav m.v., som Bureauet skal tage højde for. 15. PRODUKTANSVAR Bureauet har produktansvar i henhold til Produktansvarslovens præceptive regler. Bureauet fraskriver sig ethvert andet produktansvar. 16. FORTROLIGHED Parterne forpligter sig til ikke at videregive oplysninger til tredjepart, som de modtager fra hinanden inden for rammerne af Aftalen, medmindre der er tale om forhold, som er offentliggjort, eller af anden grund naturligt kan bringes videre til tredjemand. Tavshedspligten påhviler ligeledes den respektive Parts ansatte og andre, der er beskæftiget med Aftalens udførelse. Tavshedspligten gælder i en periode på 2 år efter Aftalens ophør Uanset ovenstående har Bureauet ret til i markedsføringsøjemed og i forbindelse med konkurrencer og prisoverrækkelser at oplyse, at Kunden er kunde hos Bureauet Såfremt der blandt Bureauets øvrige kunder er sådanne, der måtte drive konkurrerende virksomhed med Kunden, skal Bureauet, hvis Kunden specifikt anmoder om dette, etablere og opretholde informationsbarrierer. Disse skal sikre, at der ikke opstår personsammenfald blandt de medarbejdere, der udfører arbejdsopgaver hos henholdsvis Kunden og den konkurrerende virksomhed. 17. REKLAMATIONSRET Side 15 af 19

16 Reklamationsretten for Leverancen er 10 dage og løber fra leveringen, hvor den samlede Leverance meldes Klar til drift fra Bureauet. Bureauet retter i hele perioden fejl og mangler som er konstateret efter, at Leverancen er meldt klar til drift. Reklamationsretten omfatter kun de dele af løsningen, som Bureauet enten selv har udviklet eller har leverandøransvar for Udbedring af fejl og mangler efter reklamationsrettens udløb vil blive håndteret som øvrige supportopgaver og faktureres efter den supportaftale, som er indgået mellem Bureauet og Kunden. 18. ANDEN TEKNISK LEVERANDØR Såfremt løsningen ikke implementeres af Bureauet, afholdes et overleveringsmøde med kundens tekniske implementeringspartner. Er der behov for yderligere dialog end overleveringsmødet med den tekniske implementeringspartner, afregnes efter anvendt tid i henhold til Bureauets timepriser. 19. MISLIGHOLDELSE Dansk rets almindelige regler regulerer misligholdelse med de undtagelser, der følger af Aftalen. Misligholdelse skal meddeles straks og inden 1 uge fra at Kunden får, eller burde have fået, kendskab til misligholdelsen. Misligholdelse meddeles Bureauet skriftligt Misligholder Kunden sine forpligtelser efter punkt 4 eller 6, er Bureauet berettiget til at fakturere Kunden de meromkostninger, som forårsages af Kundens misligholdelse. 20. ERSTATNINGSANSVAR Bureauets erstatningsansvar er begrænset til Kundens direkte tab som følge af Bureauets misligholdelse Bureauets erstatningsansvar omfatter ikke følgeskader, driftstab, tab på grund af fejl og mangler ved tredjepartsleverancer og heller ikke indirekte tab, herunder tab af indtægt, profit, reduceret salg, hindring med at levere til tredjepart samt tab forbundet med en ikke opfyldt forventet nytte af Leverancen. Bureauets ansvar for underleverandører er omtalt i afsnit 3 Anvendelse af underleverandører. Side 16 af 19

17 Herudover kan Bureauets samlede ansvar ikke overstige 100% af det fakturerede beløb (fratrukket eksterne omkostninger) for Leverancer gennem de seneste seks måneder op til meddelelsen om misligholdelse. Bureauet har ret til at afhjælpe misligholdelsen og levere det påklagede igen. 21. FORCE MAJEURE En Part er ikke ansvarlig for skade, mangler eller forsinkelser i henhold til Aftalens udførelse, såfremt Parten forhindres i at opfylde sine forpligtelser på grund af forhold, som Parten ikke er herre over, og som Parten ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset på aftaletidspunktet, og hvis følger Parten heller ikke med rimelighed kunne have undgået eller overvundet (force majeure) Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part, indenfor 3 arbejdsdage efter at force majeure-situationen er indtrådt. 22. OVERDRAGELSE Kunden og Bureauet har ret til at overdrage deres rettigheder og forpligtelser til et andet selskab i deres respektive koncerner. Såvel Kundens som Bureauets moderselskaber er altid ansvarlige indtil leverance og betaling er sket. Herudover kan ingen af Parterne uden den anden Parts skriftlige samtykke overdrage rettigheder og forpligtelser til tredjemand. 23. ÆNDRINGER Aftalen kan ændres ved at Kunden og Bureauet underskriver en tillægsaftale, som vedhæftes den oprindelige aftale. 24. VARIGHED Aftalen kan opsiges skriftligt af hver af Parterne med 3 måneders varsel, dog er Bureauet berettiget til betaling for sine ydelser frem til opsigelsestidspunktet, allerede afholdte omkostninger samt omkostninger i forbindelse med afbestillingen. Bureauets arbejde i forbindelse med afbestillingen debiteres kunden i henhold til timeforbrug efter Bureauets til enhver tid gældende timepriser. Side 17 af 19

18 Såfremt en part væsentligt misligholder sine forpligtelser, skal den anden part give 15 dages skriftligt varsel til at bringe misligholdelsen til ophør. Har den misligholdende part ikke bragt misligholdelsen til ophør inden denne frist, kan den anden part herefter hæve aftalen helt eller delvist Hver af Parterne kan dog ophæve Aftalen uden varsel, såfremt den anden Part træder i betalingsstandsning eller indleder forhandling om akkord, eller tages under konkursbehandling, såfremt konkursboet på baggrund af skriftlig henvendelse fra den anden Part ikke uden ugrundet ophold meddeler, at boet indtræder i kontrakten Ved Aftalens afslutning skal hver Part på en anden Parts skriftlige anmodning tilbagelevere eller tilintetgøre materiale og dokumenter, der tilhører den anden Part Bestemmelser, som efter deres natur rækker ud over Aftalens løbetid, skal også være gældende efter Aftalens ophør. 25. TVIST Tvister afgøres efter dansk ret. Parterne skal søge alle konflikter løst ved direkte forhandling mellem sig. Hvis parterne ikke kan løse en konflikt ved direkte forhandling, kan konflikten søges løst enten ved syn og skøn eller mediation, hvis parterne er enige om det Søges konflikten løst ved syn og skøn, kan hver af parterne anmode ADDA og Dansk Annoncørforening (DAF) om i forening at bringe en syns- og skønsmand i forslag. Syns- og skønsmand skal være medlem af enten ADDA eller DAF. Parterne er i så fald enige om, at sagen afsluttes i overensstemmelse med synsog skønsmandens vurdering af sagen, som forelagt i et fælles syns- og skønstema Søges konflikten løst ved mediation, og parterne ikke inden 14 dage har aftalt, hvem der skal være mediator, kan hver af parterne anmode Danske Mediatoradvokater, H. C. Andersens Boulevard 45, 1553 København V om at bringe en mediator i forslag, eventuelt via henvisning til Mediationsinstituttet Mediator skal være medlem af Danske Mediatoradvokater, og mediationen skal finde sted i overensstemmelse med de etiske regler for Danske Mediatoradvokater. Side 18 af 19

19 Hvis anden aftale ikke indgås i forbindelse med syns og skøn eller mediation, deles omkostningerne til syns- og skønsmand/mediator ligeligt mellem parterne. Parterne afholder hver især omkostninger til egne rådgivere i forbindelse med syns og skøn/mediationen Hvis konflikten ikke er løst ved mediation inden 8 uger efter, at mediation er aftalt, er parterne ikke længere bundet af en aftale om konfliktløsning via mediation En aftale om syns og skøn/mediation er ikke til hindring for indgivelse af stævning, voldgiftsklage mv. i Danmark sideløbende med syn og skøn/mediation, såfremt det er nødvendigt for at undgå rettighedsfortabelse ved forældelse eller lignende. En aftale om syn og skøn/mediation indebærer ikke afkald på at bruge foreløbige retsmidler som arrest og fogedforbud Alle drøftelser i tilknytning til en syn og skøn/mediation er fortrolige for alle medvirkende. Side 19 af 19

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om dokumentation af forgasning af husdyrsgødning på PURSUC-anlæg Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 2300 København S. (herefter benævnt

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K (EU referencenummer 2011-031741) Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ligestillingsafdelingen Stormgade 2-6 1470 København K (i det følgende benævnt Kunden) om Kortlægning

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Side 1/31 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.3 Beskrivelse af projektet... 4 1.3.1 Delaftaler...

Læs mere

Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.80 Vejsalt Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.80 Rammeaftale 50.80 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere