Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015"

Transkript

1 Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 På landbrugets vegne, hvordan skal landbrugsmaskiner komme over broforbindelserne i fremtiden? Hvordan bliver de trafikdæmpende foranstaltninger på den gamle bro, og bliver der taget højde for, at de store landbrugsmaskiner skal kunne komme over? Bliver landbrugsorganisationer eller lignende inddraget i processen? Det indledende arbejde er i gang med Frederikssund Kommune, men vi er ikke gået ned i detaljerne med de trafikdæmpende foranstaltninger endnu, da de først træder i kraft, når den nye bro åbner i Der vil blive taget højde for de krav, der ligger til kørsel med landbrugsmaskiner på den nye bro og J.F. Willumsensvej. Vi rådfører os altid med fagfolk med lokalt kendskab, i dette tilfælde med landbrugsorganisationer eller lignende. Vil der blive taget højde for løbere og dyr, så de kan passere ved Torøgelgårdsvej? Der bliver lavet en faunapassage i nærheden. Løberne har vi ikke haft inde i billedet på nuværende tidspunkt. Vejen bliver lukket på begge sider. Er erstatningsnaturen, der allerede har været kigget på, blevet godkendt? Er der lavet beregninger på konsekvenserne af afvanding af strandengsarealer? Er støjberegningen lavet før eller efter reguleringen af broens højde? Processen omkring erstatningsnatur er, at det skal godkendes af kommunen og Naturstyrelsen. Der har været en rådgiver ude for at vurdere mulighederne samt besigtige de arealer, vi regner med at bruge. Besigtigelsesnotaterne er sendt til kommunen, og kommunen har indtil videre godkendt strandengsarealet. Vi har desuden lavet en aftale med den pågældende lodsejer. Vi regner med at have erstatningsnaturen for overdrevet på plads inden for den næste uge. Der skal kun drænes rundt om motortrafikvejen, hvor den går igennem Tørslev. Motortrafikvejen er hævet på søjler gennem strandengen, og søjlerne vil komme til at stå så langt ude, at strandengen ikke skal afvandes. Støjberegningerne er lavet ud fra den aktuelle udformning af højbroen. Bliver der taget hensyn til, at Onsved er en bevaringsværdig by? Bliver der lavet trafikdæmpende foranstaltninger? Trafikken omfordeler sig typisk, når der kommer nye veje i et område. I dette tilfælde vil der komme en stigning i trafikken på Onsvedvej. Den øgede trafik kommer primært fra Skuldelev og syd herfor, hvis bilisterne skal på den nye forbindelse.

2 Dog er Onsvedvej en kommunevej, og det er dermed ikke i Vejdirektoratets regi at lave trafikdæmpende foranstaltninger der. Det samme gælder lokalplanen, som er kommunens anliggende og ikke Vejdirektoratets. fra Frederikssund kommune Kommunen er i gang med at kigge på trafikken gennem Onsved og er i dialog med Vejdirektoratet om forskellige muligheder. Det er et spørgsmål, som byrådet må tage sig af, fordi foranstaltningerne skal betales, og det vil være en kommunal udgift. I værste fald ligger vi på et niveau omkring 9-10 millioner. Vi kigger på det, og vi kommer med forslag til forbedring af de trafikale forhold. Hvornår forventer I, at Frederikssundmotorvejen er udbygget, så denne kan tilsluttes broforbindelsen? Det er uden for vores regi. Det er på Christiansborg, det besluttes. Anden etape af Frederikssundmotorvejen, der går fra Motorring 4 til Tværvej ved Smørum, åbner senest i september Men hvornår det sidste stykke op mod Frederikssund kommer, ved vi ikke noget om. Hvad er tankerne bag, at Ny Landerslevvej rammer Lyngerupvej, hvor den gør? Hvorfor trækkes den ikke længere væk fra Lyngerup? Er der planer om at minimere den gennemgående trafik igennem Lyngerup? Er der eksempelvis tanker om at lede den nord- og sydgående trafik mellem den gamle bro og Skibby uden om Lyngerup? Ny Landerslevvej ligger, som den gør. Den blev undersøgt i VVM-fasen, og vi har bibeholdt den løsning efter aftale med kommunen. Der er i projektet ingen planer om at lave yderligere hastighedsdæmpning eller en omfartsvej eller lignende. I Vejdirektoratet analyserer vi uheld, og vurderer forskellige tiltag i den sammenhæng, men det falder uden for det her projekt at gøre mere pt. Vi forventer, at trafikken gennem selve Lyngerup by vil være omtrent status quo. Der kommer noget trafik fra Jægerspris, men der vil også være en aflastning på Skibbyvej som følge af, at en del trafikanter vil vælge at køre over den nye fjordforbindelse. Betaling på den nye fjordforbindelse? Det er i anlægsloven bestemt, at fjordforbindelsen skal være en betalingsvej mellem de to tilslutningsanlæg. Det står ligeledes i anlægsloven, at man som udgangspunkt regner med, at det vil komme til at koste 14 kroner for en personbil for en passage og 41 kroner for en lastbil. Prisen er fastlagt ud fra en betragtning om, at anlægget skal betale sig selv tilbage over en 40-årig periode inklusiv de cirka 600 mio. kroner, som staten skyder i projektet. Der er ved at blive dannet et særligt selskab, som skal stå for driften og finansieringen af den nye fjordforbindelse. Selskabet vil blive etableret i april, og selskabet skal fastsætte taksterne, så økonomien går i nul om 40 år.

3 Har kommunen planer for det rekreative område? Kloakering, udlægning som byzone? Det går mange rygter på Tørslev Hage om netop kloakering. fra Frederikssund kommune Ikke nogen jeg kender til, men det betyder ikke nødvendigvis, at der ikke er nogen planer i Frederikssund Forsyning, men jeg bringer spørgsmålet videre. Umiddelbart har vi ikke nye zoneovervejelser i relation til Tørslev Hage. Hvor meget trafik forventes der på Marbækvej efter broen er klar? Trafikken på Marbækvej vil stige, da den bliver adgangsvej til Frederikssund centrum. Vores trafikberegninger viser, at trafikken vil ligge på omkring 5.000* biler i døgnet umiddelbart nord for motortrafikvejen og aftagende ind mod byen. Vi lægger et trafikkort på projektets hjemmeside. *siden mødet har det vist sig, at trafikken på Marbækvej vil kigge på omkring biler i døgnet, og ikke som oplyst biler. Kan vi ikke høre mere om vejanlæg og rundkørsler ved Marbækvej? Marbækvej bliver gravet ca. 3 meter ned der hvor den bliver ført under fjordforbindelsen. Den nordlige rundkørsel kommer til at ligge ca. 2 meter under terræn. Hvor meget bliver husejerne syd for broen berørt, mens der bygges? Man vil kunne opleve anlægsaktivitet i Tørslev Hage-området. Vi drøfter i øjeblikket med Frederikssund Kommune forskellige muligheder for at gennemføre anlægsarbejderne. Frederikssund Kommune har nogle generelle retningslinjer for, hvordan der som hovedregel kan arbejdes, og det er fra kl. 7 til kl. 18 mandag til fredag med en støjgrænse på 70 db. Der vil formentlig også blive noget arbejde i døgndrift. Bliver der arbejdskørsel på Marbækvej? Arbejdskørsel bliver på en midlertidig vej mellem Frederikssundsvej og Marbækvej, udelukkende til det formål. Der bliver ikke offentlig adgang til denne vej. Er det muligt for gående og cyklister at passere over Roskilde Fjord via den ny fjordforbindelse? Nej, de almindelige regler for en motortrafikvej kommer til at gælde. Så hverken cyklister, knallerter, gående eller landbrugskøretøjer kan køre på den nye motortrafikvej.

4 Er der planer om en cykelsti langs Ny Landerslevvej, så der kan cykles til samkørselspladsen? Der kommer ikke en ny cykelsti langs Ny Landerslevvej. Hvis du skal ned til samkørselpladsen, så skal du cykle via Mejerigårdsvej og den nye stitunnel. Hvor vindfølsomt bliver det at køre over den nye bro? Risikerer man, at den bliver lukket ved kraftig vind. Vil der i sådanne tilfælde dispenseres for kørsel over den gamle bro? Der kan komme perioder, hvor der er så kraftig vind, at broen skal lukkes. Vi har haft møde med både politi og redningsmyndigheder, hvor vi drøftede dette. Det vil være oplagt, at der skal dispenseres til at køre over den gamle bro, men så konkrete er vi ikke blevet endnu. Kan vi være helt sikre på, at det selskab, der skal styre betalingen, ikke bare sætter prisen op? Selskabet, der skal drive betalingsanlægget, bliver en særlig offentlig virksomhed. Det bliver med repræsentanter fra bl.a. Vejdirektoratet og Frederikssund Kommune. Formålet med betalingen er alene at få forrentet og afdraget de lån, der er optaget. Det er beskrevet i anlægsloven, at det skal gå i nul efter 40 år. Er der tænkt på indkvarteringsmuligheder for de mange udenlandske arbejdere, der skal bygge broen? Det er der ikke endnu. Det er noget af det, der bliver kigget på i planlægningen. Så langt er vi ikke endnu. Der er en del udenlandske entreprenørkonsortier, der har meldt deres interesse. Det er markedssituationen, der afgør, hvem der vinder. Er der i forbindelse med udbudsrunden, blevet gjort noget for at skabe lokale arbejdspladser i anlægsfasen? Er der sociale klausuler i udbudsmaterialet omkring arbejdsvilkår? Vi følger de almindelige regler, uanset om det er danske eller udenlandske entreprenører, der skal bygge den nye fjordforbindelse. Reglerne for byggeriet bliver fuldstændig identiske med dem, vi har på alle vores anlægsbyggerier herhjemme. Det står i vores kontrakter, at de mennesker, der arbejder på vores projekter, skal arbejde under danske forhold og overenskomst. Derudover er der bestemmelser omkring praktikanter. Selve byggeriet kommer til at generere en del praktikpladser. Det er klart, at vi må forvente udenlandske arbejdere på vores byggepladser, det er de vilkår vi arbejder med som en del af EU. Hvilke chikaner er der er påtænkt på Kronprins Frederiks Bro? Er der påtænkt chikaner for personbiler gennem Frederikssund fra den gamle bro?

5 fra Frederikssund kommune Der er en dialog i gang mellem Vejdirektoratet og Frederikssund Kommune, men der er længe til 2020, hvor det bliver aktuelt. Frederikssund Kommune lægger meget vægt på, at trafikken over den gamle bro ikke skal besværliggøres. Det overordnede formål er at lette trafikken også for den tværgående trafik i Frederikssund. Der kigges derfor også på andre foranstaltninger end chikaner. Det kan eksempelvis være intelligente trafiklys mv., som kan lette den tværgående trafik i Frederikssund. Hvor meget støj får Skallekrogen 4? Skallekrogen 4 ligger uden for beregningszonen, hvilket vil sige, at støjgenerne er under de 50 db. Hvilke konkrete støjforanstaltninger tages, hvor db er over grænserne? Det bliver muligt at søge om erstatning. Efter vejen er åbnet henvender man sig til Ekspropriationskommissionen eller Vejdirektoratet, hvis man har særlige støjforhold. fra spørgsmålskasse Bliver ekspropriationsforretning afregnet før eller efter, at vejen bliver åbnet? Staten overtager ejendommen på den dag, hvor ekspropriationen er gennemført. Ekspropriationen gennemføres et stykke tid før, selve anlægsarbejdet går i gang. For dette projekt vil det sige i slutningen af 2015 og begyndelsen af 2016, men det er ikke endeligt fastlagt endnu. Der bliver afregnet straks efter. Det vil typisk være sådan, at der laves en aftale om, hvornår der er brug for arealet. Der er normalt et passende spillerum, så der er tid til at finde noget andet at bo i. Kommer vi til at kunne sove om natten på Tørslev Hage, eller bliver vi fastboende nødt til at flytte? Hvor mange timer kommer I til at arbejde i døgnet? Vi er i planlægningsfasen omkring dette, så vi kan ikke give et konkret svar. Vi arbejder med 2-3 forskellige scenarier på Tørslev Hage. I det ene skal der køres meget langsomt med arbejdsprocesserne for at overholde støjkravene, hvilket gør anlægsperioden længere. Et andet scenarie er at sige, lad os få det overstået hurtigst muligt, og så arbejde igennem i vinterperioden, hvor der er færre beboere i området. Vi er klar over, at der er omkring halvtreds sommerhusejere, der har status som helårsbeboere. Der vil komme betydelige gener, hvis vi vælger scenariet med at arbejde igennem. De berørte sommerhusbeboere kan eventuelt få kompensation for det. Det er et omfattende analysearbejde, vi er i gang med, og vi er i dialog med kommunen herom. I vil anlægge en havn i forbindelse med anlæg. Er det tilladt i henhold til EU s habitatdirektiv?

6 Tanken er, at der skal laves en midlertidig arbejdshavn. Det areal, der skal bruges til en havn, er med i de miljøvurderinger, der er lavet både i VVM-fasen og i den seneste opdatering i henhold til habitatdirektivet. Bliver sejlløbet lukket på noget tidspunkt maj-september? Vi vil sætte et krav til entreprenøren om, at der skal være passage inden for sejlrenden enten i den østlige eller vestlige del af fjorden. Vi involverer Søfartsstyrelsen i denne planlægning. Hvordan med skybrud og sne på den nedgravede del? Vi dimensionerer afvandingssystemet fra højbroen ned gennem Tørslev Hage, så det kan klare et skybrud. Der laves nødoverløb ved regnvandsbassinerne. Sne vil blive skubbet ud til siden og transporteret væk, hvis der kommer meget sne. Hvilken instans bliver ansvarlig for glatføre/sne og skybrud? Vejdirektoratet. De naturområder/strandenge, der bliver berørt, hvor forventes de at blive flyttet hen? Vi har fundet et erstatningsareal for strandengen syd for den nye broforbindelse på østsiden. Det er ude ved Kølholmvej 8 og 10. Her er den eksisterende strandeng ikke specielt bred - vi har mulighed for at udvide strandengen med præcis det krævede antal kvadratmeter. Det er godkendt af kommunen og Naturstyrelsen, og vi har indgået aftale med lodsejeren. Hvis man bor på Tørslev Hage i et nedslidt sommerhus, der er ved at gå til. Må man rive det ned og bygge et nyt? Når processen starter, har man en forpligtigelse til ikke at fordyre ekspropriationen. Hvis man står i den situation, at man har planlagt renovering, skal man henvende sig til Vejdirektoratet og spørge os. Vi må herefter vurdere, om det ligger inden for det, vi kalder interessezonen, hvor vi ved, at vi skal ekspropriere en given ejendom. Hvis huset ligger uden for interessezonen kan svaret være, at man gerne må rive ned og bygge nyt. Hvis det er inden for interessezonen kan det være, at vi nedlægger et forbud. Hvis vi nedlægger forbud, er vi forpligtiget til at overtage ejendommen.

7 Hvis Frederikssund Kommune beslutter at ændre lokalplanen for Onsved og føre tilslutning til rundkørslen ved motorvejen igennem Onsved, hvilke krav vil der da være med hensyn til ændringer af Onsvedvej igennem Onsved? fra Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune har ingen planer om at ændre lokalplanen. Hvad er planen for J.F. Willumsensvej efter broens etablering? fra Frederikssund kommune J.F. Willumsensvej og broen vil med en ny broforbindelse stadig være en lokal vejforbindelse. Kommunens grundsynspunkt er så få chikaner som overhovedet muligt. Og at de chikaner, der skal være, skal udformes, så trafikken kører nemmere om morgenen. fra spørgsmålskasse Rasteplads? Der bliver anlagt en samkørselsplads ved Nylanderslev, men ingen rasteplads. Hvad sker der, hvis vandet i fjorden stiger to meter? Vandet kan stige op til tre meter uden, at der sker noget. Der er fastlagt en betaling for at køre over broen, og på Storebælt tales der om nedsat betaling for pendlere, er der tanker om at lave ændringer i det forhold? Vejdirektoratet lovede ved vores sidste møde, at der bliver ryddet op efter geotekniske boringer på Tørslev Hage. Hvad er status? Selskabet, der skal drive det nye betalingsanlæg, skal hvile i sig selv, og det bliver kun den her broforbindelse, der indgår i selskabets økonomi, med de takster, der er beskrevet i anlægsloven. Selskabet står for betalingsindkrævning og finansiering. Det står i anlægsloven. Vi er opmærksomme på behovet for oprydning på Tørslev Hage, og har sagt det videre til de geoteknikere, der er involveret. Hvordan bliver den tværgående passage på Marbækvej. Både i forhold til Gyldenstensvænget ned til Strandparken og Ørnestensvænget og modsat? Marbækvej er en kommunevej. Vi ombygger Marbækvej på linjeføringen, indtil Marbækvej er oppe i niveau med resten af projektet. Derudover er det kommunens projekt.

8 fra Frederikssund kommune Det er muligt at få et overblik over kommunens projekt på Marbækvej ved henvendelse til kommunen. Der er flere ændringer på Marbækvej både i forhold til bredden og i forhold til forløbet. Har Vejdirektoratet tænkt i driftsvedligehold? Driftsvedligehold kan være besværligt, når der ingen nødspor er. Yderrabatterne er befæstede, så de kan benyttes til parkering af vedligeholdelseskøretøjer. På højbroen og på strækningen gennem Tørslev Hage vil det være nødvendigt at spærre det ene spor. Hvorfor er der ikke en tilkørsel fra Skuldelev -siden for at mindske trafik gennem Onsved? Denne mulighed blev fravalgt i VVM-undersøgelsen, blandt andet efter aftale med Frederikssund Kommune. Er Vejdirektoratet under arbejdet med VVM-redegørelsen af Frederikssund Kommune gjort bekendt med, at Onsved er en særlig landsby, og at der er vedtaget en bevarende lokalplan for området? Nej, dette har ikke været drøftet med kommunen. Er Vejdirektoratet af Frederikssund Kommune gjort bekendt med Frederikssund Kommunes skøn om, at årsdøgntrafikken på Onsvedvej vil stige fra 650 til efter åbning af motortrafikvejen? Ja, det er Vejdirektoratet, der har oplyst trafiktallene til kommunen.

Debat. Ole Kirk. til at bestå. Ole Kirk. Ole Kirk. Hans-Carl Nielsen. hcn@vd.dk. 9. august 2011. vd@vd.dk EAN 5798000893450 SE 607290188 DATO MAIL

Debat. Ole Kirk. til at bestå. Ole Kirk. Ole Kirk. Hans-Carl Nielsen. hcn@vd.dk. 9. august 2011. vd@vd.dk EAN 5798000893450 SE 607290188 DATO MAIL DATO 9. august 2011 DOKUMENT SAGSBEHANDLER Hans-Carl Nielsen MAIL hcn@vd.dk TELEFON 7244 3652 VVM-REDEGØRELSE OM UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR Referat af borgermødee 24. juni

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER RUTE OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg - grænsen RAPPORT 425-2012 RUTE ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg -

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv.

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk beretning 2008 Set i bakspejlet Sydtrafik har på årsplan ansvaret for, at omkring 25 millioner mennesker kan komme frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

UGE 3* 2015 * U G E B R E V E T:

UGE 3* 2015 * U G E B R E V E T: UGE 3* 2015 * U G E B R E V E T: DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN NytårsVisioner: MERE PLADS OGSÅ TIL DE BLÅ MOTORVEJE Danske Havne har fået en direktør med kant Chefredaktør

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Efter branden Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Hvad sker der efter branden? Efter en brand er der konkrete problemer og spørgsmål, der trænger sig på. For hvad sker der i

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere