Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015"

Transkript

1 Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 På landbrugets vegne, hvordan skal landbrugsmaskiner komme over broforbindelserne i fremtiden? Hvordan bliver de trafikdæmpende foranstaltninger på den gamle bro, og bliver der taget højde for, at de store landbrugsmaskiner skal kunne komme over? Bliver landbrugsorganisationer eller lignende inddraget i processen? Det indledende arbejde er i gang med Frederikssund Kommune, men vi er ikke gået ned i detaljerne med de trafikdæmpende foranstaltninger endnu, da de først træder i kraft, når den nye bro åbner i Der vil blive taget højde for de krav, der ligger til kørsel med landbrugsmaskiner på den nye bro og J.F. Willumsensvej. Vi rådfører os altid med fagfolk med lokalt kendskab, i dette tilfælde med landbrugsorganisationer eller lignende. Vil der blive taget højde for løbere og dyr, så de kan passere ved Torøgelgårdsvej? Der bliver lavet en faunapassage i nærheden. Løberne har vi ikke haft inde i billedet på nuværende tidspunkt. Vejen bliver lukket på begge sider. Er erstatningsnaturen, der allerede har været kigget på, blevet godkendt? Er der lavet beregninger på konsekvenserne af afvanding af strandengsarealer? Er støjberegningen lavet før eller efter reguleringen af broens højde? Processen omkring erstatningsnatur er, at det skal godkendes af kommunen og Naturstyrelsen. Der har været en rådgiver ude for at vurdere mulighederne samt besigtige de arealer, vi regner med at bruge. Besigtigelsesnotaterne er sendt til kommunen, og kommunen har indtil videre godkendt strandengsarealet. Vi har desuden lavet en aftale med den pågældende lodsejer. Vi regner med at have erstatningsnaturen for overdrevet på plads inden for den næste uge. Der skal kun drænes rundt om motortrafikvejen, hvor den går igennem Tørslev. Motortrafikvejen er hævet på søjler gennem strandengen, og søjlerne vil komme til at stå så langt ude, at strandengen ikke skal afvandes. Støjberegningerne er lavet ud fra den aktuelle udformning af højbroen. Bliver der taget hensyn til, at Onsved er en bevaringsværdig by? Bliver der lavet trafikdæmpende foranstaltninger? Trafikken omfordeler sig typisk, når der kommer nye veje i et område. I dette tilfælde vil der komme en stigning i trafikken på Onsvedvej. Den øgede trafik kommer primært fra Skuldelev og syd herfor, hvis bilisterne skal på den nye forbindelse.

2 Dog er Onsvedvej en kommunevej, og det er dermed ikke i Vejdirektoratets regi at lave trafikdæmpende foranstaltninger der. Det samme gælder lokalplanen, som er kommunens anliggende og ikke Vejdirektoratets. fra Frederikssund kommune Kommunen er i gang med at kigge på trafikken gennem Onsved og er i dialog med Vejdirektoratet om forskellige muligheder. Det er et spørgsmål, som byrådet må tage sig af, fordi foranstaltningerne skal betales, og det vil være en kommunal udgift. I værste fald ligger vi på et niveau omkring 9-10 millioner. Vi kigger på det, og vi kommer med forslag til forbedring af de trafikale forhold. Hvornår forventer I, at Frederikssundmotorvejen er udbygget, så denne kan tilsluttes broforbindelsen? Det er uden for vores regi. Det er på Christiansborg, det besluttes. Anden etape af Frederikssundmotorvejen, der går fra Motorring 4 til Tværvej ved Smørum, åbner senest i september Men hvornår det sidste stykke op mod Frederikssund kommer, ved vi ikke noget om. Hvad er tankerne bag, at Ny Landerslevvej rammer Lyngerupvej, hvor den gør? Hvorfor trækkes den ikke længere væk fra Lyngerup? Er der planer om at minimere den gennemgående trafik igennem Lyngerup? Er der eksempelvis tanker om at lede den nord- og sydgående trafik mellem den gamle bro og Skibby uden om Lyngerup? Ny Landerslevvej ligger, som den gør. Den blev undersøgt i VVM-fasen, og vi har bibeholdt den løsning efter aftale med kommunen. Der er i projektet ingen planer om at lave yderligere hastighedsdæmpning eller en omfartsvej eller lignende. I Vejdirektoratet analyserer vi uheld, og vurderer forskellige tiltag i den sammenhæng, men det falder uden for det her projekt at gøre mere pt. Vi forventer, at trafikken gennem selve Lyngerup by vil være omtrent status quo. Der kommer noget trafik fra Jægerspris, men der vil også være en aflastning på Skibbyvej som følge af, at en del trafikanter vil vælge at køre over den nye fjordforbindelse. Betaling på den nye fjordforbindelse? Det er i anlægsloven bestemt, at fjordforbindelsen skal være en betalingsvej mellem de to tilslutningsanlæg. Det står ligeledes i anlægsloven, at man som udgangspunkt regner med, at det vil komme til at koste 14 kroner for en personbil for en passage og 41 kroner for en lastbil. Prisen er fastlagt ud fra en betragtning om, at anlægget skal betale sig selv tilbage over en 40-årig periode inklusiv de cirka 600 mio. kroner, som staten skyder i projektet. Der er ved at blive dannet et særligt selskab, som skal stå for driften og finansieringen af den nye fjordforbindelse. Selskabet vil blive etableret i april, og selskabet skal fastsætte taksterne, så økonomien går i nul om 40 år.

3 Har kommunen planer for det rekreative område? Kloakering, udlægning som byzone? Det går mange rygter på Tørslev Hage om netop kloakering. fra Frederikssund kommune Ikke nogen jeg kender til, men det betyder ikke nødvendigvis, at der ikke er nogen planer i Frederikssund Forsyning, men jeg bringer spørgsmålet videre. Umiddelbart har vi ikke nye zoneovervejelser i relation til Tørslev Hage. Hvor meget trafik forventes der på Marbækvej efter broen er klar? Trafikken på Marbækvej vil stige, da den bliver adgangsvej til Frederikssund centrum. Vores trafikberegninger viser, at trafikken vil ligge på omkring 5.000* biler i døgnet umiddelbart nord for motortrafikvejen og aftagende ind mod byen. Vi lægger et trafikkort på projektets hjemmeside. *siden mødet har det vist sig, at trafikken på Marbækvej vil kigge på omkring biler i døgnet, og ikke som oplyst biler. Kan vi ikke høre mere om vejanlæg og rundkørsler ved Marbækvej? Marbækvej bliver gravet ca. 3 meter ned der hvor den bliver ført under fjordforbindelsen. Den nordlige rundkørsel kommer til at ligge ca. 2 meter under terræn. Hvor meget bliver husejerne syd for broen berørt, mens der bygges? Man vil kunne opleve anlægsaktivitet i Tørslev Hage-området. Vi drøfter i øjeblikket med Frederikssund Kommune forskellige muligheder for at gennemføre anlægsarbejderne. Frederikssund Kommune har nogle generelle retningslinjer for, hvordan der som hovedregel kan arbejdes, og det er fra kl. 7 til kl. 18 mandag til fredag med en støjgrænse på 70 db. Der vil formentlig også blive noget arbejde i døgndrift. Bliver der arbejdskørsel på Marbækvej? Arbejdskørsel bliver på en midlertidig vej mellem Frederikssundsvej og Marbækvej, udelukkende til det formål. Der bliver ikke offentlig adgang til denne vej. Er det muligt for gående og cyklister at passere over Roskilde Fjord via den ny fjordforbindelse? Nej, de almindelige regler for en motortrafikvej kommer til at gælde. Så hverken cyklister, knallerter, gående eller landbrugskøretøjer kan køre på den nye motortrafikvej.

4 Er der planer om en cykelsti langs Ny Landerslevvej, så der kan cykles til samkørselspladsen? Der kommer ikke en ny cykelsti langs Ny Landerslevvej. Hvis du skal ned til samkørselpladsen, så skal du cykle via Mejerigårdsvej og den nye stitunnel. Hvor vindfølsomt bliver det at køre over den nye bro? Risikerer man, at den bliver lukket ved kraftig vind. Vil der i sådanne tilfælde dispenseres for kørsel over den gamle bro? Der kan komme perioder, hvor der er så kraftig vind, at broen skal lukkes. Vi har haft møde med både politi og redningsmyndigheder, hvor vi drøftede dette. Det vil være oplagt, at der skal dispenseres til at køre over den gamle bro, men så konkrete er vi ikke blevet endnu. Kan vi være helt sikre på, at det selskab, der skal styre betalingen, ikke bare sætter prisen op? Selskabet, der skal drive betalingsanlægget, bliver en særlig offentlig virksomhed. Det bliver med repræsentanter fra bl.a. Vejdirektoratet og Frederikssund Kommune. Formålet med betalingen er alene at få forrentet og afdraget de lån, der er optaget. Det er beskrevet i anlægsloven, at det skal gå i nul efter 40 år. Er der tænkt på indkvarteringsmuligheder for de mange udenlandske arbejdere, der skal bygge broen? Det er der ikke endnu. Det er noget af det, der bliver kigget på i planlægningen. Så langt er vi ikke endnu. Der er en del udenlandske entreprenørkonsortier, der har meldt deres interesse. Det er markedssituationen, der afgør, hvem der vinder. Er der i forbindelse med udbudsrunden, blevet gjort noget for at skabe lokale arbejdspladser i anlægsfasen? Er der sociale klausuler i udbudsmaterialet omkring arbejdsvilkår? Vi følger de almindelige regler, uanset om det er danske eller udenlandske entreprenører, der skal bygge den nye fjordforbindelse. Reglerne for byggeriet bliver fuldstændig identiske med dem, vi har på alle vores anlægsbyggerier herhjemme. Det står i vores kontrakter, at de mennesker, der arbejder på vores projekter, skal arbejde under danske forhold og overenskomst. Derudover er der bestemmelser omkring praktikanter. Selve byggeriet kommer til at generere en del praktikpladser. Det er klart, at vi må forvente udenlandske arbejdere på vores byggepladser, det er de vilkår vi arbejder med som en del af EU. Hvilke chikaner er der er påtænkt på Kronprins Frederiks Bro? Er der påtænkt chikaner for personbiler gennem Frederikssund fra den gamle bro?

5 fra Frederikssund kommune Der er en dialog i gang mellem Vejdirektoratet og Frederikssund Kommune, men der er længe til 2020, hvor det bliver aktuelt. Frederikssund Kommune lægger meget vægt på, at trafikken over den gamle bro ikke skal besværliggøres. Det overordnede formål er at lette trafikken også for den tværgående trafik i Frederikssund. Der kigges derfor også på andre foranstaltninger end chikaner. Det kan eksempelvis være intelligente trafiklys mv., som kan lette den tværgående trafik i Frederikssund. Hvor meget støj får Skallekrogen 4? Skallekrogen 4 ligger uden for beregningszonen, hvilket vil sige, at støjgenerne er under de 50 db. Hvilke konkrete støjforanstaltninger tages, hvor db er over grænserne? Det bliver muligt at søge om erstatning. Efter vejen er åbnet henvender man sig til Ekspropriationskommissionen eller Vejdirektoratet, hvis man har særlige støjforhold. fra spørgsmålskasse Bliver ekspropriationsforretning afregnet før eller efter, at vejen bliver åbnet? Staten overtager ejendommen på den dag, hvor ekspropriationen er gennemført. Ekspropriationen gennemføres et stykke tid før, selve anlægsarbejdet går i gang. For dette projekt vil det sige i slutningen af 2015 og begyndelsen af 2016, men det er ikke endeligt fastlagt endnu. Der bliver afregnet straks efter. Det vil typisk være sådan, at der laves en aftale om, hvornår der er brug for arealet. Der er normalt et passende spillerum, så der er tid til at finde noget andet at bo i. Kommer vi til at kunne sove om natten på Tørslev Hage, eller bliver vi fastboende nødt til at flytte? Hvor mange timer kommer I til at arbejde i døgnet? Vi er i planlægningsfasen omkring dette, så vi kan ikke give et konkret svar. Vi arbejder med 2-3 forskellige scenarier på Tørslev Hage. I det ene skal der køres meget langsomt med arbejdsprocesserne for at overholde støjkravene, hvilket gør anlægsperioden længere. Et andet scenarie er at sige, lad os få det overstået hurtigst muligt, og så arbejde igennem i vinterperioden, hvor der er færre beboere i området. Vi er klar over, at der er omkring halvtreds sommerhusejere, der har status som helårsbeboere. Der vil komme betydelige gener, hvis vi vælger scenariet med at arbejde igennem. De berørte sommerhusbeboere kan eventuelt få kompensation for det. Det er et omfattende analysearbejde, vi er i gang med, og vi er i dialog med kommunen herom. I vil anlægge en havn i forbindelse med anlæg. Er det tilladt i henhold til EU s habitatdirektiv?

6 Tanken er, at der skal laves en midlertidig arbejdshavn. Det areal, der skal bruges til en havn, er med i de miljøvurderinger, der er lavet både i VVM-fasen og i den seneste opdatering i henhold til habitatdirektivet. Bliver sejlløbet lukket på noget tidspunkt maj-september? Vi vil sætte et krav til entreprenøren om, at der skal være passage inden for sejlrenden enten i den østlige eller vestlige del af fjorden. Vi involverer Søfartsstyrelsen i denne planlægning. Hvordan med skybrud og sne på den nedgravede del? Vi dimensionerer afvandingssystemet fra højbroen ned gennem Tørslev Hage, så det kan klare et skybrud. Der laves nødoverløb ved regnvandsbassinerne. Sne vil blive skubbet ud til siden og transporteret væk, hvis der kommer meget sne. Hvilken instans bliver ansvarlig for glatføre/sne og skybrud? Vejdirektoratet. De naturområder/strandenge, der bliver berørt, hvor forventes de at blive flyttet hen? Vi har fundet et erstatningsareal for strandengen syd for den nye broforbindelse på østsiden. Det er ude ved Kølholmvej 8 og 10. Her er den eksisterende strandeng ikke specielt bred - vi har mulighed for at udvide strandengen med præcis det krævede antal kvadratmeter. Det er godkendt af kommunen og Naturstyrelsen, og vi har indgået aftale med lodsejeren. Hvis man bor på Tørslev Hage i et nedslidt sommerhus, der er ved at gå til. Må man rive det ned og bygge et nyt? Når processen starter, har man en forpligtigelse til ikke at fordyre ekspropriationen. Hvis man står i den situation, at man har planlagt renovering, skal man henvende sig til Vejdirektoratet og spørge os. Vi må herefter vurdere, om det ligger inden for det, vi kalder interessezonen, hvor vi ved, at vi skal ekspropriere en given ejendom. Hvis huset ligger uden for interessezonen kan svaret være, at man gerne må rive ned og bygge nyt. Hvis det er inden for interessezonen kan det være, at vi nedlægger et forbud. Hvis vi nedlægger forbud, er vi forpligtiget til at overtage ejendommen.

7 Hvis Frederikssund Kommune beslutter at ændre lokalplanen for Onsved og føre tilslutning til rundkørslen ved motorvejen igennem Onsved, hvilke krav vil der da være med hensyn til ændringer af Onsvedvej igennem Onsved? fra Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune har ingen planer om at ændre lokalplanen. Hvad er planen for J.F. Willumsensvej efter broens etablering? fra Frederikssund kommune J.F. Willumsensvej og broen vil med en ny broforbindelse stadig være en lokal vejforbindelse. Kommunens grundsynspunkt er så få chikaner som overhovedet muligt. Og at de chikaner, der skal være, skal udformes, så trafikken kører nemmere om morgenen. fra spørgsmålskasse Rasteplads? Der bliver anlagt en samkørselsplads ved Nylanderslev, men ingen rasteplads. Hvad sker der, hvis vandet i fjorden stiger to meter? Vandet kan stige op til tre meter uden, at der sker noget. Der er fastlagt en betaling for at køre over broen, og på Storebælt tales der om nedsat betaling for pendlere, er der tanker om at lave ændringer i det forhold? Vejdirektoratet lovede ved vores sidste møde, at der bliver ryddet op efter geotekniske boringer på Tørslev Hage. Hvad er status? Selskabet, der skal drive det nye betalingsanlæg, skal hvile i sig selv, og det bliver kun den her broforbindelse, der indgår i selskabets økonomi, med de takster, der er beskrevet i anlægsloven. Selskabet står for betalingsindkrævning og finansiering. Det står i anlægsloven. Vi er opmærksomme på behovet for oprydning på Tørslev Hage, og har sagt det videre til de geoteknikere, der er involveret. Hvordan bliver den tværgående passage på Marbækvej. Både i forhold til Gyldenstensvænget ned til Strandparken og Ørnestensvænget og modsat? Marbækvej er en kommunevej. Vi ombygger Marbækvej på linjeføringen, indtil Marbækvej er oppe i niveau med resten af projektet. Derudover er det kommunens projekt.

8 fra Frederikssund kommune Det er muligt at få et overblik over kommunens projekt på Marbækvej ved henvendelse til kommunen. Der er flere ændringer på Marbækvej både i forhold til bredden og i forhold til forløbet. Har Vejdirektoratet tænkt i driftsvedligehold? Driftsvedligehold kan være besværligt, når der ingen nødspor er. Yderrabatterne er befæstede, så de kan benyttes til parkering af vedligeholdelseskøretøjer. På højbroen og på strækningen gennem Tørslev Hage vil det være nødvendigt at spærre det ene spor. Hvorfor er der ikke en tilkørsel fra Skuldelev -siden for at mindske trafik gennem Onsved? Denne mulighed blev fravalgt i VVM-undersøgelsen, blandt andet efter aftale med Frederikssund Kommune. Er Vejdirektoratet under arbejdet med VVM-redegørelsen af Frederikssund Kommune gjort bekendt med, at Onsved er en særlig landsby, og at der er vedtaget en bevarende lokalplan for området? Nej, dette har ikke været drøftet med kommunen. Er Vejdirektoratet af Frederikssund Kommune gjort bekendt med Frederikssund Kommunes skøn om, at årsdøgntrafikken på Onsvedvej vil stige fra 650 til efter åbning af motortrafikvejen? Ja, det er Vejdirektoratet, der har oplyst trafiktallene til kommunen.

Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund. Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00

Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund. Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00 Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00 Borgmester John Schmidt Andersen Frederikssund Kommune Aftenens ordstyrer Trine Sick Erik Stoklund Larsen

Læs mere

Vejdirektoratet skal anlægge knap 10 km 4-sporet motortrafikvej syd for Frederikssund.

Vejdirektoratet skal anlægge knap 10 km 4-sporet motortrafikvej syd for Frederikssund. Projektet Ny fjordforbindelse syd om Frederikssund Vejdirektoratet skal anlægge knap 10 km 4-sporet motortrafikvej syd for Frederikssund. Projektet koster ca. 2 mia. kroner Projektet er inddelt i tre hovedstrækninger:

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Motorvejen Kliplev Sønderborg. et OPP-projekt

Motorvejen Kliplev Sønderborg. et OPP-projekt Motorvejen Kliplev Sønderborg et OPP-projekt Maj 2008 Et særligt projekt Fakta om motorvejsprojektet I februar 2006 overtog Vejdirektoratet et anlægsprojekt fra Sønderjyllands Amt en 25 km lang motorvej

Læs mere

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE)

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Dagsorden 1. Velkomst 2. Baggrund Anlægslov og VVM-undersøgelser 3. Status for Ringvejen v/holbæk Kommune 4. Tidsplan

Læs mere

Vurdering af trafikale tiltag på J. F. Willumsens Vej i Frederikssund ifm. åbning af den nye fjordforbindelse

Vurdering af trafikale tiltag på J. F. Willumsens Vej i Frederikssund ifm. åbning af den nye fjordforbindelse Dato 16. november 2017 Sagsbehandler Jacob Pryds Winkel Mail jawi@vd.dk Telefon +45 7244 3752 Dokument 17/06848-18 Side 1/5 Vurdering af trafikale tiltag på J. F. Willumsens Vej i Frederikssund ifm. åbning

Læs mere

hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje

hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje Udgivet af Januar 2013 ISBN 9788770603089 WEB ISBN 9788770603102 oplag 250 stk. Når du får et stort vejanlæg som nabo På de næste sider finder du en tidsplan

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Indhold Korridor for linjeføring af Femern Bælt-forbindelsen lagt fast 1 Forslag til lokale veje og anlæg 2 Analyse af miljøfølsomhed 3 Ekspropriation 4 Forlods overtagelse

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

MODELLER FOR ETABLERING AF EN NY FJORDFORBINDELSE OVER ROSKILDE FJORD VED FREDERIKSSUND

MODELLER FOR ETABLERING AF EN NY FJORDFORBINDELSE OVER ROSKILDE FJORD VED FREDERIKSSUND MODELLER FOR ETABLERING AF EN NY FJORDFORBINDELSE OVER ROSKILDE FJORD VED FREDERIKSSUND STATUSKONFERENCE OM DE STRATEGISKE ANALYSER - 26. NOVEMBER 2012 V. VEJDIREKTØR PER JACOBSEN DISPOSITION Baggrund

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

NOTAT G Fjordforbindelsen. Bevillingsansøgning til anlægsprojekter. anlægsprojekter.

NOTAT G Fjordforbindelsen. Bevillingsansøgning til anlægsprojekter. anlægsprojekter. NOTAT 05.01.02-G00-1-16 Fjordforbindelsen. Bevillingsansøgning til anlægsprojekter. Fjordforbindelsen. Bevillingsansøgning til anlægsprojekter. Finansiering af kommunale anlægsprojekter afledt af Fjordforbindelsen.

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

ANLÆGSARBEJDET SUNDS OMFARTSVEJ

ANLÆGSARBEJDET SUNDS OMFARTSVEJ ANLÆGSARBEJDET SUNDS OMFARTSVEJ i denne pjece, er du velkommen til at kontakte: SUNDS OMFARTSVEJ UDGIVET AF Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen Maj 2011 REDAKTION Bjørn Kock Sørensen LAYOUT Flemming Byg

Læs mere

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Projekt Den nye bane København-Ringsted Fagområde: Orienteringsmøde vedr. skærende veje Mødedato/tid 5. sep 2013 Næste mødedato/tid: - Referent

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Principiel tilladelse til etablering af midlertidig arbejdshavn i forbindelse med etablering af ny motortrafikvej i Roskilde Fjord

Principiel tilladelse til etablering af midlertidig arbejdshavn i forbindelse med etablering af ny motortrafikvej i Roskilde Fjord Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg Att.: Niels Jørgen Larsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk Principiel

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes MOTORVEJSÅBNING: ODENSE-SVENDBORG Svendborgmotorvejen færdiggøres og åbnes Svendborg er nu forbundet med det øvrige motorvejsnet anlæg af 35 km motorvej fra Odense til Svendborg er afsluttet. Trafikanterne

Læs mere

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev VVM-undersøgelse 26. juni 2017 Kolding Herreds Landbrugsforening Emner vi behandler i aften Generel præsentation af projektet og VVM-processen Erfaringer fra andre

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Debatoplæg November 2007 Borgermøde Mandag den 26. november 2007 kl. 19.00 Festsalen på Frederikssund Gymnasium, Odinsvej 6, Frederikssund Ny fjordforbindelse ved

Læs mere

ÅBNING AF MOTORVEJEN MELLEM KLIPLEV OG SØNDERBORG SØNDERBORGMOTORVEJEN

ÅBNING AF MOTORVEJEN MELLEM KLIPLEV OG SØNDERBORG SØNDERBORGMOTORVEJEN LØRDAG DEN 31. MARTS 2012 ÅBNER VEJDIREKTORATET. KORT OM MOTORVEJEN 26 kilometer firesporet motorvej mellem Kliplev og Sønderborg 7 tilslutningsanlæg 10 kommuneveje føres over eller under motorvejen 2

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Tilslutningsanlæg 53 ved Skanderborg Syd. Informationsmøde den 25. august 2015

Tilslutningsanlæg 53 ved Skanderborg Syd. Informationsmøde den 25. august 2015 Tilslutningsanlæg 53 ved Skanderborg Syd Informationsmøde den 25. august 2015 Program Velkomst til mødet borgmester Jørgen Gaarde Præsentation af projekt Vejdirektoratet Påvirkning af trafik på Vroldvej

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Udskrift af Bro over Grenåbanen. Vejdirektoratet etablerer en vejbro over Grenåbanen og nedlægger dermed jernbaneoverskæringen.

Udskrift af Bro over Grenåbanen. Vejdirektoratet etablerer en vejbro over Grenåbanen og nedlægger dermed jernbaneoverskæringen. Side 1 af 7 Bro over Grenåbanen Ombygning af skæringen mellem Grenåvej og Grenåbanen Vejdirektoratet etablerer en vejbro over Grenåbanen og nedlægger dermed jernbaneoverskæringen. Jernbaneskæringen Trafikstyrelsen

Læs mere

EU: Direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet

EU: Direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet VVM - Regelsættet EU: Direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet Direktiv 97/11/EF af 3. marts 1997 om ændring af ovennævnte direktiv

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 16,60-18,80 fra Hattensvej til Savtrup Å

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 16,60-18,80 fra Hattensvej til Savtrup Å Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0 Delstrækning 16,60-18,80 fra Hattensvej til Savtrup Å Vejdirektoratets deltagere 2 Områdechef Svend Kold Projektleder Janie

Læs mere

HVAD SKER HVORNÅR - NÅR VI UDBYGGER STØRRE VEJE

HVAD SKER HVORNÅR - NÅR VI UDBYGGER STØRRE VEJE HVAD SKER HVORNÅR - NÅR VI UDBYGGER STØRRE VEJE UDGIVET AF Vejdirektoratet Marts 2013 ISBN 9788770603119 WEB ISBN 9788770603133 OPLAG 100 stk. NÅR VEJEN NÆR DIG SKAL UDBYGGES På de næste sider finder du

Læs mere

SUNDS OMFARTSVEJ VEJPROJEKTET

SUNDS OMFARTSVEJ VEJPROJEKTET VEJPROJEKTET Vejdirektoratet bygger fem kilometer omfartsvej vest om Sunds DERFOR BYGGER VI Den nye omfartsvej vil især aflaste Sunds for den tunge, gennemkørende trafik. Beboerne i Sunds vil derfor opleve

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015 Tilslutningsanlægget ved Ødisvej Borgermøde den 24. marts 2015 Program Velkomst Udvalgsformand Knud Erik Langhoff, Kolding Kommune Projektgennemgang Projektleder Niels Koefoed, Vejdirektoratet Afdelingsleder

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende hovedlandevejsanlæg på Øerne Etablering af ny fjordforbindelse ved Frederikssund (Rute 53 Frederikssund Elverdam) 1. hæfte

Læs mere

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Projektchef Carsten H. Lund fra Vejdirektoratet bemærkede indledningsvist, at formålet med

Læs mere

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Referat af borgermøde d. 9. april 2013, Bramming Kultur & Fritidscenter, Esbjerg Kommune Indledning Der var 37 fremmødte ud over de tilstedeværende fra Banedanmark.

Læs mere

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på i denne pjece, er du velkommen til at kontakte: PROJEKTBESKRIVELSE UDGIVET AF Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen August

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Aulum og Snejbjerg. Delstrækning Helstrupvej til Nørretanderupvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Aulum og Snejbjerg. Delstrækning Helstrupvej til Nørretanderupvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Aulum og Snejbjerg Delstrækning 47.6 49.94 Helstrupvej til Nørretanderupvej Deltagere 2 Projektleder John Kjærsgaard Landinspektør Karin Møller- Clausen Ingeniør

Læs mere

Forslag. Lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund

Forslag. Lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund Lovforslag nr. L 21 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund Kapitel 1 Anlæg af en ny fjordforbindelse

Læs mere

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Udført i samarbejde med Tølløse og Holbæk kommuner Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Læs mere

NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND. VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne

NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND. VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne INDLEDNING I oktober 2006 besluttede Folketinget at der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag for en ny fjordforbindelse

Læs mere

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg.

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Den flotte vej Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Smuk tur gennem land og by Turen på motorvejen bliver en stor oplevelse for trafikanterne. På de 29 km

Læs mere

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND PROGRAM for borgermødet den 17. maj 2010 Kl. 19.00 Kl. 19.05 Kl. 19.15 Kl. 20.15 Kl. 20.35 Velkomst

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet Formål med mødet 1. Vejdirektoratet vil gerne give naboerne til Rute 54 et indblik i den VVM-undersøgelse,

Læs mere

FRI s branchetopmøde. 12. oktober Anlægs- og driftsdirektør Michael Kirkfeldt

FRI s branchetopmøde. 12. oktober Anlægs- og driftsdirektør Michael Kirkfeldt FRI s branchetopmøde 12. oktober 2016 Anlægs- og driftsdirektør Michael Kirkfeldt Vores strategiske grundlag Mission Vejdirektoratet er ansvarlig for statens veje. Vi fremmer et sammenhængende vejog transportsystem.

Læs mere

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje Ekspropriation af arealer og ejendomme til statens veje Information om Ekspropriation af arealer og ejendomme til vejanlæg Denne pjece beskriver, hvad der sker i forbindelse med en ekspropriation af arealer

Læs mere

Efter borgermøde 16. januar Spørgsmål og Svar vedrørende letbane langs Ring 3

Efter borgermøde 16. januar Spørgsmål og Svar vedrørende letbane langs Ring 3 Efter borgermøde 16. januar 2014 - Spørgsmål og Svar vedrørende letbane langs Ring 3 Emne Spørgsmål Svar Letbane som samfundsinvestering Vi har et velfungerende kollektivt transportnet i hovedstaden, hvorfor

Læs mere

Plads til letbanen - værd at vide om ekspropriation

Plads til letbanen - værd at vide om ekspropriation Plads til letbanen - værd at vide om ekspropriation Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 28 km mellem Lyngby og Ishøj og er planlagt til at åbne i 2023/2024. Den vil køre på tværs

Læs mere

Transportudvalget L 21 Bilag 1 Offentligt

Transportudvalget L 21 Bilag 1 Offentligt Transportudvalget 2014-15 L 21 Bilag 1 Offentligt Brevdato 11-08-2014 Afsender Modtagere Akttitel Mona Striib (gl.faergegaard@live.dk) Else Olsen (elseolsen1806@gmail.com); Henning (peika@mail.tele.dk);

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 21,40 25,00 fra Lindholtvej til Morrevej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 21,40 25,00 fra Lindholtvej til Morrevej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0 Delstrækning 21,40 25,00 fra Lindholtvej til Morrevej Vejdirektoratets deltagere 2 Områdechef Svend Kold Projektleder Janie

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Deltagere 2 Projektleder John Kjærsgaard Landinspektør Karin Møller- Clausen Ingeniør (projekt)

Læs mere

Tunnel under Marselis Boulevard

Tunnel under Marselis Boulevard Tunnel under Marselis Boulevard Anlæg af forbedret vejforbindelse Åhavevej Marselis Boulevard Århus Havn Information fra Århus Kommune til beboere og virksomheder Århus kommune Teknik og Miljø Trafik og

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Sagsbehandler BLMOG. Sagsnr

Sagsbehandler BLMOG. Sagsnr Frederikssund Forsyning Marbækvej 2 3600 Frederikssund Att: Birgit Poulsen Dato 14. august 2014 Sagsbehandler BLMOG Sagsnr. 016271-2014 BYGGERI OG NATUR Afgørelse - Omlægning af dræn forbindelse med fornyelse

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Projekt fra idé til færdigt anlæg Rute 54 Trafikale problemstillinger Årsdøgntrafik: ca.

Læs mere

VVM-UNDERSØGELSE FOR EN NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND. Offentlig høring af VVM-redegørelsen. Høringsnotat. November 2010

VVM-UNDERSØGELSE FOR EN NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND. Offentlig høring af VVM-redegørelsen. Høringsnotat. November 2010 VVM-UNDERSØGELSE FOR EN NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND Offentlig høring af VVM-redegørelsen Høringsnotat November 2010 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

Ny forbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund - supplerende vurdering af betalingsanlæg mv.

Ny forbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund - supplerende vurdering af betalingsanlæg mv. Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 340 Offentligt Ny forbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund - supplerende vurdering af betalingsanlæg mv. Dato 21. maj 2014, rev. Juli 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 18,80-21,40 fra Savstrup Å til Lindholtvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 18,80-21,40 fra Savstrup Å til Lindholtvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0 Delstrækning 18,80-21,40 fra Savstrup Å til Lindholtvej Vejdirektoratets deltagere 2 Områdechef Svend Kold Projektleder Janie

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende statsveje på Øerne Etablering af ny fjordforbindelse ved Frederikssund (Rute 53 Frederikssund Elverdam) 5. hæfte Besigtigelsesforretningen

Læs mere

Vasevej cykelsti og vejregulering

Vasevej cykelsti og vejregulering Vasevej cykelsti og vejregulering Tegningen viser, hvordan Vasevej ændres - med dobbeltrettet cykel- og gangsti. De røde linjer viser henholdsvis ny kørebane og cykelsti, den hvide det eksisterende vejforløb.

Læs mere

Borgermøde om Ny fjordforbindelse. den 26. november 2007 Frederikssund

Borgermøde om Ny fjordforbindelse. den 26. november 2007 Frederikssund Borgermøde om Ny fjordforbindelse den 26. november 2007 Frederikssund Program for borgermødet Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Ole Find Jensen, Frederikssund Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk,

Læs mere

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Mødereferat Titel Dato 1 december 2010 Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Sted Oehlenschlægersgades Skole, Oehlenschlægersgade 55-57, 1663 København V Deltagere Referent 70 beboere omkring

Læs mere

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Sagsnr: 12/23574 Dato: 16. august 2013 Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Baggrund Nærværende samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Motortrafikvejen. mellem Snejbjerg og Vardevej åbnede 15. september 2008 44 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2008 OKTOBER

Motortrafikvejen. mellem Snejbjerg og Vardevej åbnede 15. september 2008 44 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2008 OKTOBER Motortrafikvejen mellem Snejbjerg og Vardevej åbnede 15. september 2008 Mandag den 15. september 2008 åbnede transportminister Lars Barfoed en ny motortrafikvej mellem Snejbjerg og Vardevej ved Herning.

Læs mere

Anlægsarbejde mv. må kun berøre de i ansøgningen oplyste 3 arealer. Ingen anden 3 natur må påvirkes/ændres uden ny dispensation er indhentet.

Anlægsarbejde mv. må kun berøre de i ansøgningen oplyste 3 arealer. Ingen anden 3 natur må påvirkes/ændres uden ny dispensation er indhentet. Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 Skanderborg Att.: Agnete Jørgensen Dato 20. august 2015 Sagsnr. 01.05.08-P25-5-15 BY OG LANDSKAB Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til nedlæggelse og påvirkning

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune 2. marts 2012

NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune 2. marts 2012 Svogerslev Lokalråd Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 66043 Brevid. 1430885 Ref. AUM Dir. tlf. 46 31 37 25 anitaum@roskilde.dk NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune

Læs mere

NABOFORUM 17. JANUAR 2013 FREDERIKSSUNDMOTORVEJEN MELLEM MOTORRING 4 OG TVÆRVEJEN

NABOFORUM 17. JANUAR 2013 FREDERIKSSUNDMOTORVEJEN MELLEM MOTORRING 4 OG TVÆRVEJEN NABOFORUM 17. JANUAR 2013 FREDERIKSSUNDMOTORVEJEN MELLEM MOTORRING 4 OG TVÆRVEJEN TIDLIGERE MØDER 2010 Orienteringsmøde i Ledøje 16.09.2010 Naboforum 25.11.2010 Linjebesigtigelse 06.12.2010 2011 Orienteringsmøde

Læs mere

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti.

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. februar 2013 12/10831 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF STI I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni 2012 1 om ekspropriation

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014. Teknisk dialog. Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet

Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014. Teknisk dialog. Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014 Teknisk dialog Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet Dagsorden Den nye Storstrømsbro Fjordforbindelsen Frederikssund Udbudsstrategi

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Teknisk og tidsmæssig gennemførelse af projektet. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Teknisk og tidsmæssig gennemførelse af projektet. Delrapport Teknisk og tidsmæssig Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. DET FORELIGGENDE PROJEKT... 5 2.1. Beskrivelse af VVM-redegørelsens forslag S1.... 6 2.2. Landanlæggene... 6 3. FORHOLD VEDRØRENDE

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Vejforum Ekspropriation

Vejforum Ekspropriation Vejforum Ekspropriation LE34 Rådgivning landinspektør Lars Emil Vindfeld Møller & landinspektør Thomas Normann Asmussen December 2011 Ekspropriation 1. Forventningsværdi arealer til vejanlæg Hvornår er

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

VEJDIREKTORATETS UDARBEJDELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG

VEJDIREKTORATETS UDARBEJDELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 278 Offentligt VEJDIREKTORATETS UDARBEJDELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG PRÆSENTATION AF TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG

Læs mere

KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND

KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND 419 Oversigtskort Motortrafikvej Ødsted - Ny Højen Billundvej Kastanievej 2,0 F 3,0 Hærvejen 4,0 0,0 Gøddinghusevej Rodalvej 5,0 MTV 6,0

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Projektet. Hver dag. Næstved Nordlig Omfartsvej

Projektet. Hver dag. Næstved Nordlig Omfartsvej Projektet Vejdirektoratet er i fuld gang med at bygge en omfartsvej nord om Næstved fra Vestre Ringvej/Slagelsevej til Køgevej. Omfartsvejen skal forbedre forholdene for den regionale trafik og det lokale

Læs mere

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger 15. april 2016 Teknik og Miljø Vej Tlf. 46 11 23 04 KITK@rudersdal.dk Sagsnr.: 2016-686 På Miljø-

Læs mere

Informationsmøde om letbaneprojektet

Informationsmøde om letbaneprojektet Informationsmøde om letbaneprojektet Oplæg ved Hovedstadens Letbane 28. august/rebekka Nymark Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane er bygherre på letbanen Vi er ejet af 11 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere