Sct. Norberts Skole undervisning og trivsel i trygge rammer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sct. Norberts Skole undervisning og trivsel i trygge rammer"

Transkript

1 I 2014 er det 200 år siden at der blev indført undervisningspligt for alle børn i Danmark. Samtidig med dette vigtige jubilæum, har der sjældent har været mere fokus på grundskolen end der netop er i år, hvor en ny tjenestetidsaftale for lærerne og hvor en ny skolereform træder i kraft fra 1. august. Gentagne Pisaundersøgelser fortæller, at eleverne i grundskolen stadig halter bagefter de lande, vi normalt sammenligner os med. Der bruges rigtig mange penge på undervisning i Danmark. Derfor gør Pisaresultaterne ondt på politikerne, som mener, at man gør alt, hvad man kan for at skabe de bedst tænkelige forhold i skolerne. Desværre virker det af og til som om, at beslutningstagerne i panik lader sig styre for meget af udenlandske undersøgelser, der måske godt kan give udmærkede resultater i det pågældende land, men ikke nødvendigvis kan kopieres til danske forhold. En 200-år gammel skoletradition skyller man ikke blot ud med badevandet. Det betyder ikke, at vi ikke hele tiden skal forny os. Naturligvis skal vi det. Og naturligvis skal vi suge alt det til os, som vi kan bruge og som kan gøre vores skole endnu bedre. Men med resultatet af sidste års historiske konflikt på lærerområdet, flere års nedskæringer i tilskuddene til skolerne, inklusion og vedtagelse af endnu en skolereform er det nødvendigt at alle skolefolk, medarbejdere som skoleledelser holder fokus på det vigtigste, at skabe de bedste vilkår for en god undervisning. Konkurrencen mellem grundskolerne skærpes i disse år. Aldrig har flere elever gået i de frie grundskoler. Det kan godt virke som en torn i øjet på politikerne, der som modtræk skærer i de statslige tilskud til vore skoler (i indeværende år med 3,2% i forhold til sidste år!), og som beskylder os for ikke at tage et socialt medansvar ved optagelse af elever. Det sidste er bestemt ikke korrekt. Sct. Norberts Skole har mange to-sprogede elever og ser man på børnenes sociale baggrund er der stort set samme spredning, som man ser på en gennemsnitlig kommunal skole i Vejle. Forskellen ligger i, at vi trods nedskæringer og faldende tilskud stadig har friheden til at tilrettelægge en undervisning indenfor de rammer, der er grundlaget for vores skole. Som det fremgår af vores slogan, giver Sct. Norberts Skole undervisning og trivsel i trygge rammer. Som en katolsk-kristen skole har vi et værdigrundlag, som er vores pejlemærke, et grundlag, der skal gennemsyre hele skolen. Det, der gør det

2 legitimt at undervise og handle, som vi gør. Skolens ansatte bestræber sig hver dag på at handle udfra vores værdisæt. Skolens ansatte udfordres af og til med hensyn til værdierne, både i samværet med eleverne, i interne diskussioner, men også i kontakten til forældrene. Det er alt afgørende at få afstemt opfattelserne med jævne mellemrum. Jeg ser det derfor også som noget meget positivt, når forældre og ansatte kommer med konstruktive inputs til den måde, vi driver vores skole på. I forlængelse af konflikten med lærerne sidste forår er der overalt i landet blevet lavet nye tjenestetidskonstruktioner, som skolerne vil agere indenfor fra 1. august. Mens man i mange kommunale skoler (blandt andet i Vejle) har lavet planer om lærernes tilstedeværelsestid på skolen op til 40 ugentlige timer, har vi på Sct. Norberts Skole valgt en helt anden model. Vi tror på, at med frihed til lærerne til selv at disponere over deres arbejdstid, da får vi en langt større grad af motivation til arbejdet, end hvis lærerne er tvunget til at tilbringe al deres arbejdstid på skolen. Noget tilstedeværelsestid bliver der dog tale om: Fra august vil alle lærere møde eleverne ved klasselokalet 5 minutter før lektionens begyndelse. Derved kan timen få en god start, hvor alle har mulighed for at være klar. Desuden udnyttes lektionens fulde længde, således at der indholdsmæssigt kan fyldes mere på. Endvidere har alle skolens lærere tilstedeværelsestid hver onsdag fra kl I dette tidsrum lægges fremover alle skolens pædagogiske rådsmøder, faseteam-, fagteam- og klasseteammøder. Desuden er der 2 tilstedeværelsesdage i forbindelse med skoleårets afslutning. Sidste år indviede vi en række nye lokaler i Søndergade 18. Her er der indrettet en del arbejdspladser til skolens lærere, således at de har mulighed for at lave forberedelse på skolen, hvilke mange allerede benytter sig af. Endvidere er der her indrettet afslapningslokale, samtalelokaler og et større mødelokale. For forældrene sker der også noget nyt. I flere år har enkelte klasselærere tilbudt månedlige skolehjemsamtaler. Denne model udrulles nu til hele skolen fra august, således at der første

3 onsdag i månederne september, oktober, november, januar, februar, marts, april og maj tilbydes samtaler i tidsrummet kl Her kan forældrene booke tid via intra, eller den enkelte lærer kan indkalde en forældre til samtale. Det kan naturligvis fortsat være nødvendigt med samtaler herudover, ligesom forældremøder i de enkelte klasser fortsat vil ligge om aftenen. Med den nye tjenestetidsaftale, der vil blive forhandlet på plads med hver enkelt lærer, ligger der også nogle såkaldte værnsregler. En af disse, der lokalt er aftalt på Sct. Norberts Skole, handler om kommunikationen mellem skole og hjem. Således vil lærerne fra august ikke længere være forpligtede til arbejdsmæssigt at tage telefonen og besvare mails og sms efter kl. 20 på skoledage og slet ikke i weekends og i ferier. I dag kontaktes lærerne ofte meget sent om aftenen samt i weekends, med det resultat, at der ikke er tid til mentalt at lade op sammen med familien. I ledelsen forventer vi, at medarbejderne i dagligdagen er yderst professionelle i arbejdet med børnene. Til gengæld skal de også have mulighed for at kunne bruge deres fritid med familien. Fra august indfører folkeskolen en ny skolereform. Som fri grundskole er vi ikke forpligtet til at indføre den samme reform, men skolens bestyrelse har valgt at følge folkeskolen på mange områder. Noget af det, der i øjeblikket optager mange skolefolk, er udvidelsen af lektionstimetallet. Her har Sct. Norberts Skole allerede i flere år samlet ligget pænt over det timetal, der eksempelvis har været gældende i Vejle Kommune, hvorfor eleverne hos os efter 1. august ikke vil mærke den store forskel i forhold til nu. Der vil dog fra det nye skoleår være nogle justeringer, der gør, at timetallet i flere fag forøges. Som jeg beskrev i det seneste nummer af Norbert Nyt, har flere forældre til børn i indskolingsklasserne allerede udtrykt bekymring om at skoledagen bliver for lang og at der ikke bliver tid til at lege. Derfor arbejder vi på en model, hvor eleverne vil få nogle få ekstra timer i ugens løb, blandt andet engelsk i 1. klasse. Men der vil stadig være en selvstændig SFO. Vi mener, at børnene stadig skal kunne mærke forskel på

4 skoleaktiviteter og legeaktiviteter. I en kommunal distriktskole er der langt større mulighed for, at børnene fra det samme boligkvarter finder sammen efter skoletid. Vore elever kommer sjældent fra samme boligkvarter. Derfor er det vores mål med SFO at styrke de sociale relationer børnene imellem og give dem mulighed for at udvikle deres kreativitet og leg gennem de tilbud, vi giver. SFO vil derfor også efter 1. august være et væsentligt element i det samlede skoletilbud for indskolingsklasserne på Sct. Norberts Skole. I dette skoleår går hele 97% af alle eleverne i bhkl. 3. kl. i SFO. Helt konkret vil der ske følgende udvidelser i de obligatoriske undervisningstilbud: Børnehaveklassen får fremover dansk, matematik, musik samt såkaldte bevægelsestimer. 1. klasse får engelsk og bevægelsestimer. Bevægelsestimer kommer der også i 2., 3. og 4. klasse. I 4., 5. og 6. klasse vil der være indlagt obligatorisk lektiehjælpstid. I mange år har tysk været på skoleskemaet i 6. klasse. Nu rykkes det andet fremmedsprog ned i 5. klasse. 6. klasse får igen musik som obligatorisk fag. 7. klasse får obligatoriske praktisk-musiske fag som eksempelvis musik, teater, håndarbejde, sløjd eller lignende. Desuden vil der i de nævnte klassetrin samt i overbygningen blive tale om en forøgelse af timetallet. De nævnt beskriver de omtalte udvidelser udelukkende de obligatoriske fag. Sct. Norberts Skole har i mange år tilbudt en bred vifte af valgfrie fag. Det vil vi fortsat gøre. Det drejer sig blandt andet om korsang fra 2. klasse, hop & spring samt boldspil fra 4. klasse, teater fra 4. klasse samt musical og design i overbygningen. Alle disse tilbud fortsætter det kommende år, og vil muligvis blive udvidet fra skoleåret Ligeledes fortsætter alle vore betalingsvalgfag som højniveauengelsk for engelsktalende, ekstra lektiehjælp, individuel instrumentundervisning m.v. Skolen havde pr. 5. september elever fordelt på 22 klasser. Det giver en samlet klassekvotient på godt 23. Skolen har fortsat en meget stor søgning, hvilket giver ventelister på de fleste årgange. Der er stort set ingen ledige pladser, og ved en udmeldelse bliver klassen hurtigt fyldt op igen.

5 Der er lange ventelister til stort set alle klasser. Kun i den nuværende 1. og 4. årgang er der enkelte pladser. Skolens bestyrelse har ingen ønsker om oprettelse af yderligere klasser. Med fremskrivning af de nuværende elevtal, vil der pr. 5. september kunne forventes ca. 525 elever. Sct. Norberts Børnehave, der ved oprettelsen i 2009 var normeret til 48 børn og startede med 38 børn, har i dag henved 70 børn fordelt på 4 stuer. En meget stor del af børnene fortsætter i Sct. Norberts Skole. Årsregnskabet for 2013 foreligger endnu ikke, men med forbehold for revisors justeringer udviser balancen ved årets afslutning et overskud på godt 1 million mod kr. 1,6 mill. i Skolens medarbejderstab består udover skoleleder og viceskoleleder af 35 børnehaveklasseledere/lærere, 12 pædagoger, 3 sekretærer, 8 køkkenassistenter, 3 pedeller samt 6 rengøringsassistenter. Herudover 12 pædagoger i vores børnehave. Ledelsen og bestyrelsen vil fortsat være meget opmærksomme på mulige nye besparelser. Desuden er vi bevidste om, at skolepengebetalingen hele tiden holder trit med niveauet i lokalområdet. Sct. Norberts Skole har en egenkapital på over 20 millioner. En stor egenkapital vil på sigt gøre det muligt for skolen at foretage bygningsmæssige udvidelser. Skolen har i flere år haft forkøbsret til en nabobygning, det såkaldte Kunstbrænderi. Bestyrelsen har meddelt Sct. Norberts Stiftelse, der ejer bygningen, at skolen, når et nuværende lejemål ophører i 2018, ønsker at købe bygningen senest fra dette år. Skolen har som tidligere nævnt ikke planer om en yderligere udvidelse af elevtallet. Med et køb af Kunstbrænderiet, der er bygget sammen med vore nye lokaler med arbejdspladser til lærerne, vil vi i stedet kunne indrette auditorium, værkstedslokaler eller måske lokaler til SFO, så fritidsordningen kunne samles eet sted.

6 Endvidere har skolen gennem vores advokat rettet henvendelse til ejeren af naboejendommen ved vores børnehave med henblik på at købe denne ejendom. Her har vi et stort ønske om på sigt at få bygget en idrætshal som tilbygning til den eksisterende børnehaves festsal. Skolen etablerede for flere år siden en skolemadsordning. Bestyrelsen ønskede at tilbyde alle elever en sund og varieret kost. Med etableringen af ordningen producerer skolens eget køkkenpersonale nu mad til mere end 350 elever hver dag samt eftermiddagsmad til skolens SFO. Desuden leverer køkkenet også mad til børnehaven. Lønudgiften til ordningen er gennem de seneste år blevet reduceret - dog stadig ikke nok til, at den økonomisk balancerer. Det er bestyrelsens prioritering at tilbyde vore elever et sundt og nærende måltid, forhåbentlig med en bedre modtagelighed for indlæring til følge. I 2014 vil vi gennem effektivisering søge at bringe udgiften til kantineordningen yderligere ned. Der er de senere år brugt økonomiske ressourcer på skolens IT. Således er alle klasselokaler fra klasse forsynet med elektroniske tavler. Alle øvrige klasser samt flere faglokaler er udstyret med IT-projektorer. Det trådløse net er blevet udbygget på hele skolen og fungerer i dag tilfredsstillende. Sct. Norberts Skole har en serviceaftale med et lokalt ITfirma, således at dette servicerer og vedligeholder vores servere og øvrige udstyr. Alle elever i klasse medbringer egen bærbar computer til brug ved den daglige undervisning. Alle klasselokaler til klasse har nu aflåselige elevskabe med strømudtag. Hver elev råder dermed over eget skab, hvor pc ere, bøger eller andet på forsvarlig vis kan opbevares i frikvartererne. I 2013 blev der opsat aflåselige skabe til alle elever i 5. og 6. klasse. Skolen har for et par år siden uddelegeret flere ansvarsområder til nye udvalg. Det er først og fremmest sket for at styrke skolens profil. Der blev lavet en ny struktur for det pædagogiske udvalg, det internationale udvalg samt det såkaldte liturgiudvalg, der beskæftiger sig med alt, hvad der berører skolens kristne aktiviteter. Som skole får vi gennem skole/hjemsamtaler, ved

7 forældremøder og ved almindelige formelle og uformelle samtaler et vældig godt indtryk af, hvad forældrene mener om den enkelte klasse, om skolen og først og fremmest om kvaliteten af den undervisning børnene modtager og hvilket udbytte de får ud af undervisningen. Men korte samtaler gør det ikke alene. Derfor oprettede skolen sidste år et evalueringsudvalg, der har til opgave at sikre, at kvaliteten af det pædagogiske arbejde er i orden. Udvalget skal blandt andet sikre, at der løbende og mindst hvert tredje år følges op på den selvevaluering, som skolens forældrekreds og bestyrelse har valgt skal foregå sideløbende med det eksterne tilsyn. Fra det kommende skoleår udvides skolens profilområder til også at omfatte et nyt musisk udvalg, der skal inspirere og komme med konkrete forslag til udvikling af musiske fag og aktiviteter på skolen. Sidste år blev der udpeget 3 pædagogiske tovholdere til at varetage den pædagogiske udvikling inden for disse tre områder: Cooperative Learning, læringsstile og Skolen i bevægelse. Tovholdernes opgave er at inspirere, opsøge og igangsætte forløb i de forskellige klasse- og fagteams. I det forløbne år er der blevet arbejdet med synlighed, kommunikation og værdier. Ved skoleårets start afholdt cand.psych. Rasmus Alenkjær et heldagskursus for alle skolens lærere. I efteråret afholdtes pædagogisk dag om blandt andet intern kommunikation, og for en måned siden kom den katolske biskops skolepræst Jesper Fich med et oplæg om skolens værdier ved en pædagogisk aften for lærere og pædagoger ved skolen. Endelig deltog alle skolens lærere i en pædagogisk weekend i oktober sidste år som forberedelse til den store fælles lejrtur for alle skolens elever og ansatte til FDFs lejrområde Sletten ved Ry i september Det er tredje gang Sct. Norberts Skole laver en sådan fælles lejrtur. Formålet er først og fremmest at styrke den sociale samhørighed eleverne imellem. Her kan små og store elever over nogle dage lege og løse udfordringer sammen. Vores erfaring er, at turen er med til at skabe venskaber på tværs af klasserne, at de små får store -venner og at de ældre elever tager sig af de yngre. Hvert år deltager alle elever fra klasse i en IT-baseret trivselsundersøgelse, hvor resultatet bruges af klasselærerne til at forbedre

8 de sociale forhold i klassen og de fysiske rammer på skolen. Den såkaldte undervisningsmiljøvurdering (UMV) giver et godt fingerpeg om, hvordan skolens elever trives. UMV kan læses på skolens hjemmeside! I den seneste tid har medierne igen haft fokus på mobning blandt skolebørn. I dag ved vi, at decideret mobning kan være direkte invaliderende for det barn, der udsættes for det. Derfor har skolen en handlingsplan mod mobning og bedre trivsel på skolen. Alle ansatte er med denne bedre klædt på til at tackle eventuelle trivselsproblemer, når og hvis dukker op. Elevernes og klassernes trivsel vil i øvrigt altid være på dagsordenerne på både faseteammøder og forældremøder. Handlingsplanen opdateres hvert år. Det er vigtigt at pointere, at for at en handlingsplan skal fungere, er det nødvendigt, at hjælpen til barnet sker i et tæt og konstruktivt samarbejde mellem skolen og forældrene. Derfor skal alle parter, både skolens ansatte, det udsatte barn og dets forældre samt klassens øvrige forældre være rede til at finde løsninger til hjælp for barnet. Skolen har etableret et tilbud til de elever, der af den ene eller anden grund i perioder har det svært i klassen, nemlig den såkaldte AKT-vejledning for elevernes adfærd, kontakt og trivsel. To af skolens lærere har taget en pædagogisk diplomuddannelse og har uddannet sig som vejledere til at kunne hjælpe eleverne. Fra næste skoleår vil vi råde over endnu en vejleder. Vejlederne hjælper endvidere skolens ansatte med supervision og kollegial refleksion. AKT-vejledningen er dermed med til at skabe et endnu bedre undervisningsmiljø for vore elever og arbejdsmiljø for de ansatte. Skolens bestyrelse har besluttet at bevilge en masteruddannelse i grundskolepædagogik til den ene af vore AKT-vejledere for at opkvalificere hende i hendes daglige virke. Til styrkelse af læseindlæringen har skolen for nogle år siden fået uddannet læsevejledere. Læsevejlederen afholder forskellige korte kurser som for eksempel faglige læsekurser i klasserne. Desuden vejledes lærerne i forbindelse med læseindlæring, læseteknikker, læsestrategier og læseevaluering.

9 To af skolens ansatte er under uddannelse som matematikvejledere for at kunne vejlede og inspirere kollegerne til en bedre undervisning. Udover at afholde korte kurser for lærerne vil vejlederne være direkte opsøgende hos de enkelte ansatte. For en privatskole er det vigtigt at have tilfredse og engagerede forældre. Ved indskrivningssamtalen orienterer jeg altid om skolens værdigrundlag, hvad vi er for en skole og hvad vi forventer af eleverne og forældrene. Når forældrene henvender sig, foretager de et tilvalg af Sct. Norberts Skole, fordi man finder, at værdierne og pædagogikken er den rigtige for ens eget barn. Som fri grundskole har vi forventninger om at forældrene bakker op om børnenes skolegang. Vi forventer ikke, at man tager del i rengøringen eller vedligeholdelse af legeplads, lokaler og lignende, som nogle friskoler gør. I stedet forventer vi, at forældrene møder op til forældremøder og aktivt og konstruktivt samarbejder om klassens sociale liv. Det gøres blandt andet ved tilrettelæggelse af udflugter, arrangementer for eleverne eller måske arrangementer for klassens forældrekreds. Det gøres selvfølgelig også ved at man deltager ved skolehjemsamtaler og så vidt muligt ved skolens øvrige arrangementer som skolefesten, sommerfesten, forårskoncerten m.v. Som afrunding på min beretning vil jeg her til sidst gerne rette en stor tak til jer forældre for et godt samarbejde i det forløbne år. Og en tak til skolens forældreråd for det arbejde, I gør for vore børn.

Undervisningen varetages af en engelsk uddannet lærer.

Undervisningen varetages af en engelsk uddannet lærer. De frie skoler har gennem flere år mærket den økonomiske krise på godt og ondt. Når kommunerne skærer i driften af folkeskolerne, og når man laver pædagogiske strukturændringer, betyder det ofte, at vi

Læs mere

Skolelederens beretning forældrekredsmødet 2010

Skolelederens beretning forældrekredsmødet 2010 Skolelederens beretning forældrekredsmødet 2010 Den 1. juli 2009 oprettede skolen egen børnehave for 3 6 årige børn i henhold til 36a i Lov om Frie Grundskoler m.v. Baggrunden herfor var både et stort

Læs mere

Skolelederens beretning forældrekredsmødet 2011

Skolelederens beretning forældrekredsmødet 2011 Skolelederens beretning forældrekredsmødet 2011 Samtidig med at regeringen taler om en styrkelse af grundskolen gennem den såkaldte 2020-plan, er der det seneste år gennemført store besparelser i folkeskolen

Læs mere

Skolelederens beretning forældrekredsmødet 2012

Skolelederens beretning forældrekredsmødet 2012 Skolelederens beretning forældrekredsmødet 2012 Skal mit barn i folkeskolen eller på privatskole? Det er et spørgsmål, flere og flere forældre stiller sig selv i disse år. Mens landspolitikerne frustreres

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 Sommerferien nærmer sig og dermed også næste skoleår. Et skoleår, hvor en ny Folkeskolereform og nye arbejdstidsregler for

Læs mere

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet!

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Grønvangskolen den 24.06.14 Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. I år er det ikke blot et nyt skoleår, som afsluttes. Med den nye folkeskolereform

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole og er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside, i januar 2014,

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule.

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule. Side 1 af 5 Skolelederens beretning for skoleåret 2011/2012 Skolens hverdag På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte

Læs mere

På Hummeltofteskolen prioriterer vi trivsel højt

På Hummeltofteskolen prioriterer vi trivsel højt På Hummeltofteskolen prioriterer vi trivsel højt Derfor har skolen et AKT-team, der arbejder med de børn, grupper eller klasser, der har Adfærd-, Kontakt- eller Trivselsproblemer. Målet med dette arbejde

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

SKOLEREFORM forældreinfo

SKOLEREFORM forældreinfo SKOLEREFORM forældreinfo Toftevangskolen og den nye skolereform Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft på alle folkeskoler. Det betyder også for eleverne på Toftevangskolen, at de vil møde

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

Struktur for forudsigelighed, - at skabe ro og overblik for den enkelte elev. Herunder visualisering og tydelige rammer.

Struktur for forudsigelighed, - at skabe ro og overblik for den enkelte elev. Herunder visualisering og tydelige rammer. SIAA klasser Kære forældre, Velkommen til Kobberbakkeskolens SIAA klasser. SIAA står for Struktur, inklusion, autisme i almen. Struktur for forudsigelighed, - at skabe ro og overblik for den enkelte elev.

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Indledning For at give alle medarbejdere, elever og forældre et fundament at starte på i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen 2014, har vi udarbejdet

Læs mere

Kære kolleger, forældre og elever på NBL

Kære kolleger, forældre og elever på NBL Kære kolleger, forældre og elever på NBL 16. december 2015 Juleferien står for døren og det er tid til ferie og samvær med familie og venner. Det er en tid som vi har ventet utålmodigt på, ikke mindst

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Forældreguide til den nye folkeskolereform

Forældreguide til den nye folkeskolereform Forældreguide til den nye folkeskolereform Kære forældre på Vamdrup Skole. Efter sommerferien træder den meget omtalte skolereform i kraft. Så er det ikke længere et fatamorgana, som befinder sig et sted

Læs mere

HAARBY SKOLE GIRAF-NYT NUMMER 3-2011/12 april 2012

HAARBY SKOLE GIRAF-NYT NUMMER 3-2011/12 april 2012 HAARBY SKOLE GIRAF-NYT NUMMER 3-2011/12 april 2012 INDHOLD: Skoleleder Helle Hjorth side 1 Haarby-klasser med vinderprojekter 2 Skolefesten 3 Skriftlig eksamen 2012 3 Indlæg fra et bestyrelsesmedlem 4

Læs mere

Hvad er der med den der skolereform?

Hvad er der med den der skolereform? Hvad er der med den der skolereform? Hvorfor? Niveauet i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de

Læs mere

Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2006/2007

Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2006/2007 Selam Friskole Elmegårdsvej 1 8361 Hasselager Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2006/2007 Der har været gennemført tilsynsbesøg 16. november 2006 samt 8. marts 2007. Selam Friskole er oprettet i 1993.

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 4: Styrkelsen af fremmedsprog samt indførelse af faget Håndværk og Design A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet idékatalog,

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Ledelsesberetning 2016

Ledelsesberetning 2016 1 Ledelsesberetning 2016 De sidste 8 år har vi haft et positivt resultat og 2016 er ingen undtagelse, det er det bedste resultat nogensinde. Elevtallet har været stadigt stigende og endnu et år kan jeg

Læs mere

Bjerregrav Friskole MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI

Bjerregrav Friskole MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI Bjerregrav Friskole HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: Hjemmeside: Mail:

Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: Hjemmeside:  Mail: Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: 47 74 90 23 Hjemmeside: www.oelstedskole.skoleintra.dk Mail: olstedskole@halsnaes.dk Undervisningsmiljøvurdering på Ølsted Skole Oktober 2009 Seneste svar

Læs mere

Skolereform & skolebestyrelse

Skolereform & skolebestyrelse Skolereform & skolebestyrelse v/ Pædagogisk udviklingskonsulent Thomas Petersen Overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ølgod Skole Skolegade 11 6870 Ølgod Konstitueret skoleleder Jan Nielsen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning: F.eks. bygninger,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM 2014

FOLKESKOLEREFORM 2014 INFORMATIONSMØDE 2 FOR FORÆDLRENE DEN 10. JUNI 2014 SAMSØGADES SKOLE Tjek ind Velkomst v. Martin Præsentation af mødets program Mål for mødet PROGRAM 16.00 Tjek ind 16.10 Samsøgades Skole - version 2.0

Læs mere

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Skolereformen. Skolereformens mål 1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Udviklingsplan Kirkeby Skole Maj. 2007. Sammenhæng. Kirkeby Skole er en skole fra 0. til 7. klassetrin

Læs mere

Forligspartierne ønsker, at folkeskolens faglige niveau skal forbedres og har disse tre overordnede mål for folkeskolen:

Forligspartierne ønsker, at folkeskolens faglige niveau skal forbedres og har disse tre overordnede mål for folkeskolen: Aftalen mellem Regeringen, Venstre og DF om folkeskolen Regeringen, Venstre og DF har indgået en aftale om folkeskolen. Hvis de konservative siger ok til forliget, hvilket de indtil videre ikke har været

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Fyraftensmøde Skads Skole. Folkeskolereformen 2014. Torsdag den 12.06.2014

Fyraftensmøde Skads Skole. Folkeskolereformen 2014. Torsdag den 12.06.2014 Fyraftensmøde Skads Skole Folkeskolereformen 2014. Torsdag den 12.06.2014 Kl. 17.00-18.00. 1 2 Nye nationale mål 1.Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2.Folkeskolen

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!!

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!! HØJVANGSKOLEN Skolereform 2014 Højvangskolen 2014 Forældreudgave 1 HØJVANGSKOLEN Højvangskolen 2014 3 Folkeskolens formål & Højvangskolens vision 4 Nye begreber i reformen 6 Motion og bevægelse 9 Fra børnehave

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole Kundskaber for livet læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole er en enestående skole motiverende, professionel, fagligt

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Kender du folkeskolen?

Kender du folkeskolen? Kender du folkeskolen? Skolestart 2015 Folketinget har vedtaget en folkeskolereform med 3 klare mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Hovslund Børneunivers er en fællesinstitution bestående af en dagplejeafdeling for de 0 3 årige, Børnehuset for de 3 6 årige og en SFO for de 6 10 årige. Udover dette består Hovslund

Læs mere

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Sind har det som faldskærme de virker kun, når de er åbne Skolereform læringsreform

Læs mere

Folkeskolereformen - fokus på faglighed

Folkeskolereformen - fokus på faglighed Folkeskolereformen - fokus på faglighed Hvorfor en folkeskolereform Folkeskolen anno 2013.intellektuel og uddannelsesmæssig armod, Politikken Fokus på bedre uddannelse og bedre udnyttelse af skattekronerne,

Læs mere

Referat. Forældrekredsmøde 16. marts 2011.

Referat. Forældrekredsmøde 16. marts 2011. Vejle den 16. marts 2011. Referat. Forældrekredsmøde 16. marts 2011. Valg af dirigent. Lærer Morten Hvass valgt. Formandens beretning. Beretning oplæst af næstformand Edwin Groothuis. Skolelederens beretning.

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole VÆRDIREGELSÆTTET BES TÅR AF: Vores vision og mål Vores værdier og deres betydning Levendegørelse af værdier Regelsæt og prioriteringer Samarbejde og rettigheder Trivsels-

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere