UG2. Indkaldelse til møde i UG 2 den 17. april 2015 kl hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. lilla mødelokale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UG2. Indkaldelse til møde i UG 2 den 17. april 2015 kl. 10.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. lilla mødelokale"

Transkript

1 Jbn 15. april. februar 2015 UG2 Indkaldelse til møde i UG 2 den 17. april 2015 kl hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. lilla mødelokale Afbud fra Steen Carmel Til mødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Resume fra seneste møde 3. Meddelelser 4. EUD-reformen Uddannelsesordning smedeuddannelsen - Talentspor 5. EUX 6. Eventuelt drøftelse om vægtning af karakterer ved smedesvendeprøver 7. Eventuelt 8. Næste møde Oplæg 1) Godkendelse af dagsorden Egne noter 2) Resume fra seneste møde Resume ligger på hjemmesiden, og der er ikke kommet bemærkninger til dette. 3) Meddelelser Ingen meddelelser fra sekretariatet 4) EUD-reformen Status Uddannelsesordninger for alle gruppens uddannelser har været i høring blandt skolerne, og der har kun været ganske få bemærkninger til disse. Uddannelsesordningerne kan findes her Som omtalt ved seneste møde beskrives der som noget nyt i uddannelserne talentspor. Side 1/3 1

2 Talentsporene beskrives på en række udvalgte MI-uddannelser herunder smedeuddannelsens to specialer klejnsmed og smed, rustfast. Talentsporene har organisationernes store fokus, og som nævnt i resume fra seneste møde, har der siden mødet været en løbende dialog organisationerne imellem. Der er enighed således mellem organsiationerne: Niveauet på uddannelsens obligatoriske fag skal som udgangspunkt ligge på niveau. Der kan være enkelte undtagelser, så der af faglige hensyn formuleres fag på lavere niveauer. Der skal identificeres en række uddannelsesspecifikke valgfri fag, som det giver mening at beskrive på niveau på de enkelte uddannelser. Blandt disse valgfri fag, skal findes fag, som tilsammen kan bruges til at opnå merit ind i relevante videregående uddannelser. (Det vil typisk være på Akademiniveau men fag fra maskinmesterudd. kan også være relevante) Smedeuddannelsen er lidt atypisk opbygget, idet de obligatoriske fag smedeteknik 1 til 4 samlet udgør 27 uger og er beskrevet i med relativt lange varigheder. Dette blev iværksat ved forrige revision af uddannelsen med virkning fra aug Den relativt lange varighed på smedefagene betyder at fagbeskrivelserne er ganske komplekse, og det vanskeliggør en opskrivning af det taksonomiske niveau. Jeg har derfor valgt en model for omskrivning som inddrager såkaldte overbikskompetencer. Konkret betyder det, at jeg har valgt at beskrive på områderne instruktion/oplæring og samarbejdsevner samt ved at tilføje bemærkninger om evne til at arbejde med opgaver ud fra casebeskrivelser. Resultatet fremgår at bilag 4.1. Teksterne i bilaget skal i fagets version supplere teksten som beskriver det ordinære niveau. Bilag 4.2 oplister fagene smedeteknik 1 til 4 og rustfast smedeteknik 3 og 4. Der lægges op til en drøftelse af den beskrevne form Som supplement til de obligatoriske fag udbydes en række uddannelsesspecifikke valgfri fag til talentsporseleverne. Disse er under udarbejdelse, og første udkast til fagene fremgår af bilag 4.3 UG2 Side 2/3 2

3 UG2 Den samlede talentsporsbeskrivelse fremgår af bilag 4.3 Jeg vil på mødet give en grundig gennemgang af forløbet omkring uddannelsesordningen, og herunder særligt beskrivelse af talentsporet. 5) EUX Smedeuddannelsen I den nye bekendtgørelse for smedeuddannelsen er fastsat EUX-forløb for specialerne klejnsmed og smed, rustfast. Der ønskes om drøftelse om at udvide EUXmuligheden til at omfatte alle (eller næsten alle) uddannelsens specialer. Skibsmontøruddannelsen På denne uddannelsen har der tidligere været udtrykt ønske om at udbyde EUX, hvilket gruppen også bør bekræfte. For så vidt de faglige udvalg ønsker at udbyde uddannelser med EUX (de eksisterende modeller) er fastsat frist til orientering af UVM den 29. maj ) Eventuelt drøftelse om vægtning af karakterer svendeprøve smedeuddannelsen I det omfang vi finder tid til det kan vi på dette ekstraordineære møde tage hul på drøftelsen, som eller er udsat til maj måneds møde 7) Eventuelt 8) Næste møde Møder i /5 Hos Torben Smidstrup i Holstebro 8/9 EUC-Nord m. formøde m. uddannelseschefer skibsmontøruddannelsen 9/12 IU Alle med start kl Side 3/3 3

4 Jbn 8. april. februar 2015 UG2 Resume fra møde i UG 2 Afholdt den 24. februar 2015 kl hos Beslagsmedeskolen, ved IPH, Københavns Universitet, Agrovej 8, 2630, Tåstrup - Innovationsrummet Ved mødet deltog: Brian Mikkelstrup Finn Kyed Poul Bobach Rasmus Rasmussen Sten Carmel Torben Andresen Torben Smidstrup Jørgen Bo Nielsen Til mødet forelå følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Resume fra seneste møde 3. Meddelelser 4. EUD-reformen 5. Drøftelse om behov for tiltag rusfast smed fødevare- og medicinalområdet 6. Ændring af design mm på registreringsbeviser for beslagsmede 7. Eventuelt 8. Næste møde Oplæg 1) Godkendelse af dagsorden 2) Resume fra seneste møde Resume ligger på hjemmesiden, og der er ikke kommet bemærkninger til dette. Drøftelse vedr. vægtning af karakterer i forbindelse med svedeprøve indstiller jeg at vi udsætter til næste møde. Egne noter Ingen bemærkninger Der var tilslutning til at udsætte drøftelse om vægtning af karakterer til næste ordinære møde. Herefter ingen bemærkninger til møderesumeet. Side 1/5 4

5 UG2 3) Meddelelser Nyt DI-medlem DI har ansat Michael Boas Pedersen som indtræder i UG2 og UG1. Michael starter i DI den 1. marts, og deltager således i dette møde. DM i Skills Blev gennemført 8. til 10. januar Arrangementet var en stor succes med mange besøgende MI s oversigt over UG-opgaver Punktet udgår også ved dette møde, da der ikke har været bevægelser i oversigten grundet sekretariatets prioritering af arbejdet med EUD-reformen DM i Skills Der var udbredt ønske om at arrangementet gøres mere publikumsvenligt. Konkret blev foreslået, at dommerne under bedømmelsen er iført headset. Det kan tilføjes, at møde i MI afholdt i marts måned ligeledes har konkluderet at arrangementet trods det, at der allerede er en stor publikumsappel skal drejes i retning der inddrager publikum endnu bedre. 4) EUD-reformen Status De faglige udvalg har indsendt bekendtgørelser på uddannelserne pr. 5. januar. Efter ministeriets behandling og efterfølgende dialog, forventes bekendtgørelserne i sidste høring i de faglige udvalg den 20. februar. I det efterfølgende gives en orientering om ændringer i de enkelte uddannelser: Smedeuddannelsen: Uddannelsens kompetencemål nedbragt fra 48 til 29, uden at der er ændret på uddannelsens indhold. Konkret er nogle kompetencemål sammenskrevet så de fremstår mere logisk, og herudover er udgået kompetencemål som forekom flere gange. Uddannelsens trin 1 Smed, bearbejdning udvides fra 12 til 20 skoleuger. Det bringer den på længde med specialet svejser, hvorfor trin 1 fremover vil blive beskrevet som et speciale. Uddannelsen beskrives med EUX og talentspor på specialerne Klejnsmed og Smed, rustfast. Overgangskravene frigør undervisningstid som giver mulighed for at eleverne i kan specialisere sig fagligt. Der afsættes 2 uger til valgfag, 4 uger til valgfri specialefag, og herudover udvides fagene smedeteknik 1 til 3 til 8 uger. Bilag 4.1 viser uddannelsens opbygning. Smede- og skibsmontøruddannelsen Gruppen gav tilslutning til den opdeling der er lagt i henholdsvis smede- og skibsmontøruddannelserne. Det blev tilføjet, at der på kort sigt skal udvikles valgfri uddannelsesspecifikke fag inden for vedligeholdelsesteknik, lejer, vibrationsmåling, støj og tæthedsmåling. Gruppen drøftede sekretariatet forslag til emner der kan indgå særlige valgfri specialefag, og efterfølgende har jeg arbejdet videre med disse. Dette således, at der i den uddannelsesordning som er i høring på skolerne pt. Indgår følgende nye fag: NDT og bedømmelse af svejsesømme for smede Statik, styrkelære og dimensionering for smede Teknisk innovation, smede Projektstyring Der har efter gruppens seneste møde været en løbende dialog mellem organisationerne om beskrivelse af talentspor på en række uddannelser, herunder smedeuddannelsen. Følgende ligger nu fast omkring talentsporsfagene: Side 2/5 5

6 For så vidt angår beskrivelse af talentspor kan følgende anføres. Talentspor defineres ved at eleven tager mindst 25 % af fagene i hovedforløbet på niveau højere end det obligatoriske. MI formandskab (DI og Metal) har besluttet at der i beskrivelse af højere niveau i fagene skal inddrages eventuelle muligheder for at beskrive kompetencer som kan bedre eleven muligheder for at videreuddanne sig via fx akademiuddannelser eller maskinmesteruddannelse. Definitionen på højniveaufag er, at fagets målepinde beskrives med en højere præstationsstandard, og det er derfor en kompleks opgave at inddrage videreuddannelsesperspektivet samtidig med at det obligatoriske fags indhold (på et højere niveau) fastholdes. Jeg synes dog at det er en relevant og spændende opgave, og vurderer umiddelbart, at der kan inddrages elementer som dimensionering, styrkeberegning, materialeforståelse og metallurgi. Herudover besluttede gruppen ved seneste møde at der skal søges indarbejdet kompetencer på svejseområdet, herunder NDT-kompetencer. Jeg har arbejdsmøde med udvalgte skoler den 4. marts. Med den beskrevne fordeling af valgfag/valgfri specialefag gives der store muligheder for den enkelte elev/virksomhed for at tilpasse uddannelsen, og hvis der medtænkes de muligheder der findes for erhvervsrettet påbygning (4 uger) gives der i princippet mulighed for at disponere over 10 ugers uddannelse hvilket kan give fordybning i fx arbejde med rustfrit stål, svejsekoordinering i henhold til DS/EN 1090 eller noget helt tredje. UG2 Der skal arbejdes for at løfte niveauet på de obligatoriske fag på alle uddannelser med talentspor, så de obligatoriske fag som udgangspunkt ligger på niveau. Der kan være undtagelser, som af faglige hensyn formuleres på lavere niveauer. Der skal identificeres en række valgfri fag, som det giver mening at hæve til niveau på de enkelte uddannelser. Blandt de løftede valgfri fag, skal findes de fag, som tilsammen kan bruges til at opnå merit ind i relevante videregående uddannelser. (Det vil typisk være på Akademiniveau men fag fra maskinmesterskolen kan også være relevante) Oliefyrsteknikeruddannelsen Sekretariatet kunne oplyse, at der de seneste 10 år ikke har været elever på uddannelsen. Det blev derfor drøftet om uddannelsen bør nedlægges. Beslutning blev dog at fastholde uddannelsen og overvåge eventuel uddannelsesaktivitet. Skibsmontøruddannelsen: Også på skibsmontøruddannelsen medfører adgangskravene at der frigøres undervisningstid til valgfag og valgfri specialefag. Konkret får uddannelsen 2 ugers valgfag, 4 ugers valgfri specialefag og en udvidelse på skibsmontørteknik modulerne 1 til 3 til 8 uger. På uddannelsen er endnu ikke indskrevet EUX og talentspor, men jeg forestiller mig at det vil komme ved næste revision af uddannelsen i Der skal dog på alle uddannelser beskrives fag på niveau der ligger ud over obligatorisk niveau, og jeg har derfor aftalt arbejdsmøde med skolerne. Også her vil vi indtænke Side 3/5 6

7 videreuddannelsesperspektivet i det omfang det er muligt. Som bilag 4.2 ligger udpluk af uddannelsesordningen som beskriver strukturen i uddannelsen. UG2 Beslagsmedeuddannelsen: På beslagsmedeuddannelsen har vi efter ansøgning fået udvidet antallet af skoleuger fra 19 til 21.Det betyder at der nu er bedre plads til fag som understøtter kernen i faget. Den særlige udfordring på uddannelsen er at eleverne tager deres grundforløb på andre skoler end beslagsmedeskolen, og derfor i princippet først efter et års uddannelse (GF 1 og 2) møder hestene. Det lokale uddannelsesudvalg har over sidste halvår af 2014 haft nedsat en arbejdsgruppe, som har gennemgået uddannelsesordningen, og sekretariatet har fulgt arbejdet. Det færdige resultat fremgår af bilag 4.2 som er den (næsten) færdige uddannelsesordning. Oliefyrsteknikeruddannelsen: Denne har jeg endnu ikke nået at beskrive uddannelsesordning på, men håber at nå det inden UG-mødet. Der vil dog ikke være det store i den, for der er ikke sket ændringer i fagrække mm., og det er i øvrigt tvivlsomt om der overhovedet kommer elever på uddannelsen. Generelt Jeg forestiller mig at vi ved mødet behandler indholdet i de enkelte uddannelser, dog særligt smede- og skibsmontøruddannelsen, hvor jeg gerne vil have jeres indstilling til tankerne om at beskrive højniveaufag med sigte på videreuddannelsesperspektivet. Endvidere skal vi også drøfte om fordelingen af valgfag/valgfri specialefag på de to nævnte uddannelser er optimal. 5) Drøftelse om behov for tiltag rusfast smed fødevare- og medicinalområdet Ved seneste UG2 møde drøftede vi kort behovet for at udvikle nyt speciale eller specialemodul rettet mod fødevare- og medicinalindustri. UG besluttede at genoptage drøftelsen ved dette møde. Parallelt med UG s beslutning har Metal fået henvendelse fra en tillidsrepræsentant med samme sigte. Der har i forlængelse heraf Der var enighed om at der skal afholdes møde med relevante interessenter i løbet af april eller maj måned. Beskrivelserne i bilag 5.1 skal kvalificeres, og Torben Smidstrup har efterfølgende fremsendt supplement til notatet. Gruppens medlemmer opfordres til at give input omkring deltager til mødet. Side 4/5 7

8 været afholdt møde med virksomheder og tillidsfolk. Ud af dette har Torben Andreasen udarbejdet vedlagte bilag 5.1 UG2 Indstilling: Med udgangspunkt i notat bilag 5.1. skal vi som minimum drøfte Hvornår der kan afholdes møde med interessenter Hvem vi skal indbyde Hvilken model vi skal gå efter speciale/profil/specialmodul og dermed varighed Foreløbig skitse til indhold 6) Ændring af design mm på registreringsbeviser for beslagsmede Jeg har tidligere skrevet til UG s medlemmer om ovenstående. Min mail er vedlagt som bilag 6.1. Vi skal med udgangspunkt i bilag 6.1 drøfte mulighederne for at ændre design og forretningsgang vedr. registrering af beslagsmede. 7) Næste møde Sekretariatet kan arbejde videre med tankerne beskrevet i bilag 6.1 Møder i /5 Hos Torben Smidstrup i Holstebro 8/9 Metal College eller Rybners 9/12 IU Alle med start kl Gruppen besluttet at mødet den 8/9 flyttes til EUC-nord, og at der samtidig arrangeres et formøde (eller eftermøde) med uddannelsescheferne fra de tre skibsmontørskoler. Sekretariatet tilskriver skolerne herom. Side 5/5 8

9 Supplement til målbeskrivelser på smedeteknik 1 til 4 samt rustfast smedeteknik 3 og 4. Instruktion og oplæring Samarbejde Caseopgave Proces og evaluering Smedeteknik 1 Smedeteknik 2 Smedeteknik 3 Smedeteknik 4 Eleven kan instruere kolleger i at Eleven kan instruere kolleger i at Eleven kan instruere kolleger i Eleven kan instruere kolleger i gennemføre forskellige manuelle gennemføre forskellige manuelle og forberedelse planlægning og udarbejdese af dokumentation og maskinelle bearbejdnings- og maskinelle bearbejdnings- og udførelse af en smedeteknisk for et produkts funktionsevne, håndteringsoperationer som håndteringsoperationer som indgår i konstruktion, herunder instruere i kvalitet og mulige fejlkilder indgår i en smedeteknisk en kompleks smedeteknisk vidensøgning om fx materialevalg, konstruktion konstruktion tegningsdokumentation standarder/normer. Eleven kan argumentere for værdien Eleven kan indgå i konkret Eleven kan omsætte kunders af samarbejde om en konkret samarbejde med virksomhedes ønsker og krav til teknisk smedeteknisk konstruktionsopgave udviklings- eller gangbare løsninger. Eleven kan og herunder vurdere og beskrive projekteringsafdeling, ingeniører eller herunder beskrive fordele og hensigtsmæssig og effektiv designere om udvikling af ulemper ved alternative arbejdsdeling smedetekniske konstruktioner og løsningsforslag deres design. I samarbejdet kan Eleven kan i forbindelse med eleven bidrage med begrundede planlægning fastlægge hvilke forslag til produktforbedringer. (andre) faglige resurser der skal inddrages, og kan herunder indgå i konkret samarbejde med andre faggrupper. Eleven kan, ud fra en casebeskrivelse Eleven kan, ud fra en case- Eleven kan ud fra skitseoplæg og Eleven kan ud fra kundeønsker indeholdende løsning beskrivelse indeholdende løsning af enkel funktions- eller og enkel funktions- eller af en arbejdsopgave af lettere en kompleks arbejdsopgave, anvendelsesbeskrivelse designe og anvendelsesbeskrivelse designe sværhedsgrad, selvstændigt selvstændigt designe, planlægge og fremstille en kompleks smedeteknisk og fremstille en kompleks designe, planlægge og udføre en udføre en mindre stålkonstruktion, og konstruktion. smedeteknisk konstruktion hvori mindre stålkonstruktion. herunder begrunde materialevalg og der indgår ikke smedetekniske operationsrækkefølge. fagdiscipliner. Eleven kan vurdere behov for forbedringer af arbejdsprocesser 9

10 Smedeteknik 1 nr Niveau Begynder Vejledende varighed: 8 uger - Eleven kan arbejde i projektorganiserede grupper, samt i andre former for samarbejde med kollegaer, herunder evner at strukturere, planlægge og vurdere løsningsmuligheder for egne arbejdsopgaver. Eleven arbejder med ide oplæg og prototypefremstilling og projektstyring i en innovativ kontekst, og forstår globaliseringens indflydelse på produktionsprocesserne, samt er energi- og miljøbevidst ved overholdelse af miljøkrav og herunder har forståelse for bæredygtighed. Eleven har forståelse for standarders betydning for produkter, produktansvar og kontrakter, i et internationalt marked. - Eleven kan aflæse og fremstille simple tekniske tegninger med anvendelse af symboler og signaturer iflg. DS 2553, samt overholder tegningsregler iflg. DS/ISO 128 og DS/ISO 129, primært ved hjælp af CAD-værktøjer. Eleven har kendskab til manuel udfoldningsteknik ved pladekonstruktion, og er i stand til at skaffe data over relevante komponenter og materialespecifikationer ved hjælp af tekniske tidsskrifter, tabeller og internet m.v. Eleven kan på baggrund af relevante informationer, og ud fra hensyn til tekniske og økonomiske faktorer, anvende de relevante begreber og terminologier, samt fremstille styklister, beregninger på materialeforbrug og kostpris. Eleven kan udarbejde en rapport, der dokumenterer indholdet i ovenstående emner og en konklusion. - Eleven kan planlægge og udføre enkle fremstillingsopgaver, ved hjælp af manuelle og maskinelle bearbejdningsmetoder, herunder udvælge egnet materialetype og dimension til fremstilling af emner i stål og stållegeringer i kombination med andre metaller, samt udføre overflade- og efterbehandling af metaller og andre materialer i et fremstillings- og reparationsforløb, kan anvende materialeteknologiens relevante begreber og terminologier. Eleven kan montere og demontere delkomponenter, maskiner og installationer, samt vedligeholde produktionsudstyr. - Eleven kan udføre mindre konstruktioner i plade-, rør- og stålprofiler, samt udføre flammeskæring af lige-, skrå og faconsnit i plade og rør, således at EN serie B overholdes. Eleven arbejder med følgende termiske sammenføjningsmetoder, proces 111, proces , og proces 141, i stillingerne PB-FW og PA-BW (EN 287-1) idet kravet er niveau C efter EN Eleven kan vælge relevant svejseudstyr og indstille svejseparametrene til sømform og materialetykkelse, samt relevant tilsatsmateriale. - Eleven kan overholde gældende arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforskrifter, samt overholde gældende standarder, normer og kvalitetskrav, foretage kontrol målinger, og har kendskab til virksomhedernes kvalitetsstyringssystemer. Eleven afslutter faget med et projekt, som er grundlaget for fagets karakter. Bedømmelse Standpunktskarakter 10

11 Smedeteknik 2 - nr Niveau Rutine Vejledende varighed: 7 uger - Eleven kan arbejde i projektorganiserede grupper, samt i andre former for samarbejde med kollegaer, herunder evner at strukturere, planlægge og vurdere løsningsmuligheder for egne arbejdsopgaver. Eleven arbejder med ide oplæg og prototypefremstilling og projektstyring i en innovativ kontekst, og forstår globaliseringens indflydelse på produktionsprocesserne, samt er energi- og miljøbevidst ved overholdelse af miljøkrav og herunder har forståelse for bæredygtighed. Eleven har forståelse for standarders betydning for produkter, produktansvar og kontrakter, i et internationalt marked. - Eleven kan udføre informationssøgning, beregninger, materialelister og fremstille komplette retvinklet projektions- og isometrisktegninger ved hjælp af manuelle tegninger og 3D CADprogrammer, i overensstemmelse med DS/ISO 128, DS/ISO 129 og DS2553. Eleven kan på baggrund af relevante informationer, og ud fra hensyn til tekniske og økonomiske faktorer, anvende relevante begreber og terminologier, samt fremstille styklister, procesdiagram, beregninger på materialeforbrug og kostpris, herunder udfoldning (skærefiler) via CAD/CAM programmer. - Eleven kan planlægge og udføre enkle fremstillingsopgaver i tynde materialer, ved hjælp af manuelle, maskinelle og CNC bearbejdningsmetoder, herunder udvælge egnet materialetype og dimension til fremstilling af emner i stål og stållegeringer i kombination med andre metaller, samt kan vedligeholde og servicere produktionsudstyr. Eleven kan foretage kontrolmålinger løbende og på det færdige produkt, samt forstå materialetemperaturs virkning på måleresultater. - Eleven kan fremstille konstruktioner i tynde plade-, rør- og stålprofiler ved hjælp af valse, kantbukker og CNC skærer maskiner, samt udføre hånd / cnc flamme- og plasmaskæring af forskellige typer af plader, rør og profiler, således at EN serie B overholdes. Elever skal vælge metode, udstyr, og udføre montage af deres delkomponenter ud fra deres tekniske dokumentation, samt vælge sammenføjningsmetode til fremstilling af deres projekt. - Eleven kan flammeskære lige-, skrå- og faconsnit i plade, rør og profiler, indstille parametre til skæring af forskellige typer af plader, rør og profiler og har kendskab til skæremetodens anvendelighed, samt den generelle teori. Eleven udfører følgende termiske sammenføjningsmetoder, proces 111, og 141, i stillingerne PB-FW og PA-BW (EN 287-1) kravet er niveau C efter EN 5817, og kan vælge relevant svejseudstyr, indstille svejseparametrene til sømform og materialetykkelse, samt vælge relevant tilsatsmateriale. Eleven kender til svejsemetodernes anvendelighed, og den generelle svejseteori, samt kan klargøre emner til overflade- og efterbehandling såsom fjernelse af svejsesprøjt og slagger, skarpe kanter, herunder varmretning og boring af huller til galvanisering. - Eleven kan overholde gældende arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforskrifter, samt overholder gældende standarder, normer og kvalitetskrav, foretage kontrol målinger, og har kendskab til virksomhedernes kvalitetsstyringssystemer. Eleven afslutter faget med et projekt, som er grundlaget for fagets karakter. Bedømmelse Standpunktskarakter 11

12 Smedeteknik 3 nr Niveau Avanceret Vejledende varighed: 7 uger - Eleven kan arbejde i projektorganiserede grupper, samt i andre former for samarbejde med kollegaer, herunder evner at strukturere, planlægge og vurdere løsningsmuligheder for egne arbejdsopgaver. Eleven arbejder med ide oplæg og prototypefremstilling og projektstyring i en innovativ kontekst, og forstår globaliseringens indflydelse på produktionsprocesserne, samt er energi- og miljøbevidst ved overholdelse af miljøkrav og herunder har forståelse for bæredygtighed. Eleven har forståelse for standarders betydning for produkter, produktansvar og kontrakter, i et internationalt marked. - Eleven kan udarbejde isometrisk og retvinklet projektionstegning både manuel og via cad, overensstemmelse med DS/ISO 128, DS/ISO 129 og DS2553, samt overføre data til cam systemer i forbindelse med bearbejdnings- og udfoldningsopgaver. Eleven kan på baggrund af relevante informationer, og ud fra hensyn til tekniske og økonomiske faktorer, anvende de for branchen relevante begreber og terminologier, samt fremstille styklister, procesdiagram, beregninger på materialeforbrug og kostpris. - Eleven kan foretage materialevalg herunder dimensioner og kvalitet på baggrund af relevante informationer og ud fra hensynet til tekniske og økonomiske faktorer samt anvende materialeteknologiens relevante begreber og terminologier, herunder redegøre for relevante materialers forædling, bearbejdningsevner, bearbejdningsmuligheder, bestandighed og reaktion ved forskellige påvirkninger. Eleven kan fremstille emner ved hjælp af cnc-styret maskinen. Eleven har teoretisk og praktisk kendskab til målemetoder, og kan anvende relevante måleværktøjer til en given opgave og har forståelse for valg af arbejds- og sammenføjningsmetode i forbindelse med montage- og demontageopgaver således at EN13920 serie B overholdes Eleven kan for- og efterbearbejde relevante konstruktioner, herunder varmeretning, samt udføre klipning i tyndere materiale med forskellige typer sakse, udfolde geometriske emner og betjene slibeværktøj og maskiner til bearbejdning af overflader. Eleven kan fremstille programmer og emner ved cnc-styret kantpresse og skæremaskine, herunder plasmaskæring. - Eleven kan flammeskære lige-, skrå- og faconsnit i plade, rør og profiler, indstille parametre til skæring af forskellige typer af plader, rør og profiler og har kendskab til skæremetodens anvendelighed, samt den generelle teori. Eleven kan betjene, vedligeholde og indstille parametre til plasmaskæringsudstyr, og bearbejde i plade og rør. Eleven kan udføre proces 111, proces, , og proces 141, i stillingerne PB-FW, PA- BW og PD-FW (EN 287-1) til niveau B efter EN Eleven kender svejsemetodernes anvendelighed, den generelle svejseteori, og kan vælge relevant svejseudstyr, tilsatsmateriale efter en given opgave, kender til bedømmelse af svejsekvalitet og svejsefejl, og kan indstille svejseparametrene til sømform og materialetykkelse, samt udføre automatiseret svejsning herunder udvikle simple svejsefixturer. - Eleven kan overholde gældende arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforskrifter, samt overholde gældende standarder, normer og kvalitetskrav, foretage kontrol målinger, og har kendskab til virksomhedernes kvalitetsstyringssystemer. Eleven afslutter faget med et projekt, som er grundlaget for fagets karakter. Bedømmelse Standpunktskarakter 12

13 Smedeteknik 4 nr Niveau Avanceret Vejledende varighed: 5 uger - Eleven kan arbejde i projektorganiserede grupper, samt i andre former for samarbejde med kollegaer, herunder evner at strukturere, planlægge og vurdere løsningsmuligheder for egne arbejdsopgaver. Eleven arbejder med ide oplæg og prototypefremstilling og projektstyring i en innovativ kontekst, og forstår globaliseringens indflydelse på produktionsprocesserne, samt er energi- og miljøbevidst ved overholdelse af miljøkrav og herunder har forståelse for bæredygtighed. Eleven har forståelse for standarders betydning for produkter, produktansvar og kontrakter, i et internationalt marked. - Eleven kan planlægge og fremstille et projekt på baggrund af relevante informationer, og ud fra hensyn til tekniske og økonomiske faktorer. Eleven udarbejder en beskrivelse af et produkt og mulige problemstillinger i arbejdsprocessen, samt produktionstid pr. produkt, materialedimensionering, anvendelse af svejseprocesser og øvrige bearbejdnings metoder. Eleven skal kunne begrunde valg af faglige og tekniske løsninger i forhold til det valgte projekt. Eleven kan udarbejde en beskrivelse af kvalitetskrav til produktet jf. standarder, og udarbejde et tegningssæt med angivelser af mål og dimensioner, en isometrisk tegning, stykliste med angivelse af tegningsnummer, procesdiagram, en tidsplan og en materialeliste. Eleven kan udarbejde isometrisk og retvinklet projektionstegning både manuel og via cad, overensstemmelse med DS/ISO 128, DS/ISO 129 og DS2553, samt overføre data til cam systemer i forbindelse med bearbejdnings- og udfoldningsopgaver. - Eleven kan fremstille en prototype af produktet ud fra egen dokumentation, samt foretage materialevalg herunder dimensioner og kvalitet på baggrund af relevante informationer og ud fra hensynet til tekniske og økonomiske faktorer. Eleven kan anvende materialeteknologiens relevante begreber og terminologier, herunder redegøre for relevante materialers forædling, bearbejdningsevner, bearbejdningsmuligheder, bestandighed og reaktion ved forskellige påvirkninger. Eleven har teoretisk og praktisk kendskab til målemetoder, og kan anvende relevante måleværktøjer til en given opgave og har forståelse for valg af arbejds- og sammenføjningsmetode i forbindelse med montage- og demontageopgaver således at EN13920 serie B overholdes. Eleven kan for- og efterbearbejde relevante konstruktioner, herunder varmeretning, samt udfolde geometriske emner og betjene slibeværktøj og maskiner til bearbejdning af overflader. Eleven kan fremstille programmer og emner ved cnc-styret kantpresse og skæremaskine, herunder plasmaskæring. - Eleven kan flammeskære lige-, skrå- og faconsnit i plade, rør og profiler, indstille parametre til skæring af forskellige typer af plader, rør og profiler og har kendskab til skæremetodens anvendelighed, samt den generelle teori. Eleven kan betjene, vedligeholde og indstille parametre til plasmaskæringsudstyr, og bearbejde i plade og rør. Eleven kan udføre proces 111, proces, , og proces 141, i stillingerne PB-FW, PA- BW og PD-FW (EN 287-1) til niveau B efter EN Kender til svejsemetodernes anvendelighed, den generelle svejseteori, og kan vælge relevant svejseudstyr, tilsatsmateriale efter en given opgave, kender til bedømmelse af svejsekvalitet og svejsefejl, og kan indstille svejseparametrene til sømform og materialetykkelse. - Eleven kan overholde gældende arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforskrifter, samt overholde gældende standarder, normer og kvalitetskrav, foretage kontrol målinger, og har kendskab til virksomhedernes kvalitetsstyringssystemer. Eleven afslutter faget med et projekt, som er grundlaget for fagets karakter. Bedømmelse Standpunktskarakter 13

14 Rustfast smedeteknik 3 nr Niveau Avanceret Vejledende varighed: 8 uger - Eleven kan arbejde i projektorganiserede grupper, samt i andre former for samarbejde med kollegaer, herunder evner at strukturere, planlægge og vurdere løsningsmuligheder for egne arbejdsopgaver. Eleven arbejder med ide oplæg og prototypefremstilling og projektstyring i en innovativ kontekst, med aluminium og rustfaste produkter som omdrejningspunkt, og forstår globaliseringens indflydelse på produktionsprocesserne, samt er energi- og miljøbevidst ved overholdelse af miljøkrav og herunder har forståelse for bæredygtighed. Eleven har forståelse for standarders betydning for produkter, produktansvar og kontrakter, i et internationalt marked. - Eleven kan udføre informationssøgning, beregninger, materialelister og fremstiller komplette arbejdstegninger, primært ved hjælp af 3D CAD-programmer, og Programmerer CNC kantpresse, og plasmaskærer. Herudover kan eleven fremstille retvinklede projektionstegninger, ISO metriske tegninger og udfoldninger, som skal være relevante i forhold til aluminium og rustfaste arbejdsopgaver (branchespecifikke) - relevante trigonometriske funktioner skal anvendes, samt materialelister. - Eleven kan planlægge og udføre avancerede fremstillingsopgaver, i forhold til hygiejnisk, og/eller farmaceutisk design ved hjælp af styrede, manuelle og maskinelle bearbejdningsmetoder, herunder udvælge egnet materialetype og dimension til fremstilling af emner i aluminiums eller rustfastestål legeringer eller andre metaller, og udføre og vælge korrekt slibe- og poleringsmetode, samt vælge korrekt udstyr og metode til plade- og profilretning, indenfor rustfaste og aluminiums materialer, herunder finde egnede overfladebehandlingsmetoder. Eleven kan montere og demontere delkomponenter, maskiner og installationer, samt vedligeholde værktøj og produktionsudstyr. - Eleven udfører mindre konstruktioner i plade-, rør- og stålprofiler, samt udføre afkortning og tildannelse ved hjælp af CNC skæring, CNC bukke metoder, og klipning således at EN serie B overholdes. Eleven kan vælge relevant svejseudstyr, tilsatsmateriale og indstille svejseparametrene til sømform og materialetykkelse. Eleven arbejder med følgende termiske sammenføjningsmetoder, proces 135 og 141. Sammenføjningsmetoden 141 foretages i tyndvæggede rustfaste rør i stillingerne PC, PF og HL045 til kvalitetsniveau B, samt opstille, programmere, indstille, og udføre enkle svejsninger ved brug af svejserobot, og kan selvstændigt bedømme egen svejsning. Eleven kan ved hjælp af konkrete materialespecifikationer udvælge korrekt materiale, til bearbejdning og svejsbarhed - Eleven kan overholde gældende arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforskrifter, samt overholde gældende standarder, normer og kvalitetskrav, foretage kontrol målinger, og har kendskab til virksomhedernes kvalitetsstyringssystemer. Eleven afslutter faget med et projekt, som er grundlaget for fagets karakter. Bedømmelse Standpunktskarakter 14

15 Rustfast smedeteknik 4 nr Niveau Avanceret Vejledende varighed: 5 uger - Eleven kan arbejde i projektorganiserede grupper, samt i andre former for samarbejde med kollegaer, herunder evner at strukturere, planlægge og vurdere løsningsmuligheder for egne arbejdsopgaver. Eleven arbejder med ide oplæg og prototypefremstilling og projektstyring i en innovativ kontekst, og forstår globaliseringens indflydelse på produktionsprocesserne, samt er energi- og miljøbevidst ved overholdelse af miljøkrav og herunder har forståelse for bæredygtighed. Eleven har forståelse for standarders betydning for produkter, produktansvar og kontrakter, i et internationalt marked. - Eleven kan planlægge og fremstille et projekt på baggrund af relevante informationer, og ud fra hensyn til tekniske og økonomiske faktorer. Eleven udarbejder en beskrivelse af et produkt og mulige problemstillinger i arbejdsprocessen, samt produktionstid pr. produkt, materialedimensionering, anvendelse af svejseprocesser og øvrige bearbejdnings metoder. Eleven skal kunne begrunde valg af faglige og tekniske løsninger i forhold til det valgte projekt. Eleven kan udarbejde en beskrivelse af kvalitetskrav til produktet jf. standarder, og udarbejde et tegningssæt med angivelser af mål og dimensioner, en isometrisk tegning, stykliste med angivelse af tegningsnummer, procesdiagram, en tidsplan og en materialeliste. Eleven kan udarbejde isometrisk og retvinklet projektionstegning både manuel og via cad, overensstemmelse med DS/ISO 128, DS/ISO 129 og DS2553, samt overføre data til cam systemer i forbindelse med bearbejdnings- og udfoldningsopgaver. - Eleven kan fremstille en prototype af produktet ud fra egen dokumentation, samt foretage materialevalg herunder dimensioner og kvalitet på baggrund af relevante informationer og ud fra hensynet til tekniske og økonomiske faktorer. Eleven kan anvende materialeteknologiens relevante begreber og terminologier, herunder redegøre for relevante materialers forædling, bearbejdningsevner, bearbejdningsmuligheder, bestandighed og reaktion ved forskellige påvirkninger. Eleven har teoretisk og praktisk kendskab til målemetoder, og kan anvende relevante måleværktøjer til en given opgave og har forståelse for valg af arbejds- og sammenføjningsmetode i forbindelse med montage- og demontageopgaver således at EN13920 serie B overholdes. Eleven kan for- og efterbearbejde relevante konstruktioner, samt udfolde geometriske emner og betjene slibeværktøj og maskiner til bearbejdning af overflader. Eleven kan fremstille programmer og emner ved cnc-styret kantpresse og skæremaskine, herunder plasmaskæring. - Eleven har kendskab til skæremetodens anvendelighed, samt den generelle teori. Eleven kan betjene, vedligeholde og indstille parametre til plasmaskæringsudstyr, og bearbejde i plade og rør. Eleven kan vælge relevant svejseudstyr, tilsatsmateriale og indstille svejseparametrene til sømform og materialetykkelse. Eleven arbejder med følgende termiske sammenføjningsmetoder, proces 135 og 141. Sammenføjningsmetoden 141 foretages i tyndvæggede rustfaste rør i stillingerne PC, PF og HL045 til kvalitetsniveau B, samt opstille, programmere, indstille, og udføre enkle svejsninger ved brug af svejserobot, og kan selvstændigt bedømme egen svejsning. Eleven kan udføre limning i de materialer der er relevante for branchen, herunder vælge korrekt lim til korrekt fuge, og overfladespænding. Eleven kan ved hjælp af konkrete materialespecifikationer udvælge korrekt materiale, til bearbejdning og svejsbarhed - Eleven kan overholde gældende arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforskrifter, samt overholde gældende standarder, normer og kvalitetskrav, foretage kontrol målinger, og har kendskab til virksomhedernes kvalitetsstyringssystemer. Eleven afslutter faget med et projekt, som er grundlaget for fagets karakter. 15

16 Bedømmelse Standpunktskarakter 16

17 Uddannelsesspecifikke valgfri fag til talentspor på smedeuddannelsen NDT og bedømmelse af svejsesømme for smede 1,0 uge Ekspert Eleven: Har kendskab til forskellige NDT-metoder anvendt til kontrol af svejsesømme, herunder magnetpulver-, penetrant-, visuel-, ultralyd- og radiografiprøvning Kan vælge egnet og hensigtsmæssig NDT-metode i forhold til produkt, materialetype og økonomi Har kendskab til kvalitetsniveauer for typiske svejsefejl i henhold til DS/EN ISO 5817 Kan foretage visuel kontrol af svejsesømme i henhold til DS/EN ISO 5817 Bedømmelse - Standpunktskarakter Statik, styrkelære og dimensionering for smede 1,0 Ekspert Eleven: har kendskab til de parametre, der danner grundlag for en stålkonstruktions opbygning og dimensionering i henhold til EUROCODE DS/EN har indblik i tværsnitskonstanters betydning for såvel enkeltstående som sammensatte statiske stålkonstruktioner har viden omkring belastnings- og lasttyper samt forskellige arter af understøtninger har viden om hvordan et valgt profil dimensioneres såvel manuelt, som ved hjælp af et CAD program kan fastlægge dimension ud fra det valgte materiales fysiske egenskaber og tilhørende regningsmæssige værdier har indsigt i, hvordan en simpel gitterkonstruktion bestemmes med hensyn til træk/tryk belastninger på stænger har kendskab til, hvordan boltede- svejste og nittede samlinger dimensioneres i henhold til DS/EN 1993 kan påføre belastninger på en konstruktion på en sådan måde at den endelige konstruktion kan simuleres i en stressanalyse Teknisk innovation, (smede) 2,0 Ekspert Eleven: Har indgående kendskab til innovationsteorier 17

18 Kan foretage idegenerering og ideudvælgelse der bygger på kendte eller helt nye ideer Kan udføre omverdensanalyser og udvælge rentable indsatsområder Kan udføre en detaljeret planlægning af innovationsprocesser og udvikle prototyper Kan formidle innovative ideer Har indgående kendskab til innovationsprocesser i relation til udvikling af serviceydelser, produkter Kan forbedre eller opfinde nye tekniske løsninger Kan lede innovationsprocesser Kvalitetsstyring af svejsearbejde og CE-mærkning 1 2,0 Ekspert Eleven: Har grundlæggende forståelse for kvalitetsstyring og herunder løbende evaluering gennem audit Har kendskab til opstilling og udformning af manual for kvalitetsstyring af produktionsforløb i et svejseværksted i henhold til DS/1090 og DS/EN 3834 Har viden om standarder for CE-mærkning af byggevarer af stål, herunder kendskab til byggevarefoordningen Har viden om udførelsesklasser i henhold til DS/EN 1090 Har kendskab til kravene til svejsekoordination i henhold til DS/EN Har kendskab til ulegeret ståls svejsbarhed på baggrund af viden om stålets fysiske og mekaniske egenskaber Har kendskab til gruppering og mærkning af ulegeret stål og kendskab til materialecertifikater Kan udregne kulstofækvivalent og heatinput og kan foretage forvarmeberegninger Kan vurdere WPS ud fra kravspecifikation Kan anvende kendskab til svejsesymboler, mærkning af tilsatsmateriale og viden om typiske svejsefejl Kvalitetsstyring af svejsearbejde og CE-mærkning 2 2,0 Ekspert Eleven: Har kendskab til kontrolmetoder anvendt til svejste samlinger Har kendskab til rustfrit ståls svejsbarhed på baggrund af viden om rustfrit ståls fysiske og mekaniske egenskaber Har kendskab til gruppering og mærkning af rustfrit stål og kendskab til materialecertifikater 18

19 Har viden om korrosionsforhold i relation til rustrit stål Har kendskab til aluminium svejsbarhed på baggrund af viden om aluminium fysiske og mekaniske egenskaber Har kendskab til gruppering og mærkning af aluminium og kendskab til materialecertifikater Har viden om korrosionsforhold i relation til aluminium stål Har viden om standarder for certificering af svejsere, herunder gyldighedsområder for svejsecertifikater Kan medvirke ved udvikling, beskrivelse og vedligeholdelse af kvalitetsprocedurer i forhold til produktion i et svejseværksted Projektledelse 1 2,0 Ekspert Har forståelse for og kan forklare metoder inden for projektledelse og projektstyring, herunder agile projektmetoder. Kan anvende centrale metoder og redskaber, der knytter sig til projektledelse og projektstyring, herunder også agile projektmetoder Kan vurdere praksisnære problemstillinger og vælge hensigtsmæssige modeller for projektstyring Forberedelse til faget svarer til x elevtimer Projektledelse 2 2,0 Ekspert Kan vurdere praksisnære ledelsesmæssige problemstillinger i et projekt, og vælge hensigtsmæssige løsningsmodeller Kan vurdere, opstille samt vælge løsningsmuligheder for en hensigtsmæssig organisering af et projekt Kan lede og styre små og mellemstore projekter Kan deltage som delprojektleder på store projekter Kan i en struktureret sammenhæng udvikle egen praksis Forberedelse til faget svarer til x elevtimer Organisering 2,0 Ekspert Kan anvende centrale metoder til personlig udvikling og til udvikling i samspillet i grupper Kan anvende centrale ledelses- og motivationsteorier i forbindelse med problemløsning af konkrete problemer i virksomheden. Kan vurdere og opstille løsningsmuligheder for virksomhedens behov for strategisk og organisatorisk udvikling og innovation og vurdere løsninger herpå 19

20 Kan håndtere og lede afgrænsede enheder og små-mellemstore udviklingsprojekter Forberedelse til faget svarer til x elevtimer. 20

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse 451 af 7. maj 2014

Læs mere

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder.

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder. Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for skibsteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Udstedelsesdato: 15 juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 11. april 2012

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen 1 Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og denne

Læs mere

UG2. 13. marts 2014. Referat fra møde i UG 2 afholdt den 11. marts 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.

UG2. 13. marts 2014. Referat fra møde i UG 2 afholdt den 11. marts 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. 13. marts 2014 jbn Referat fra møde i UG 2 afholdt den 11. marts 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. orange mødelokale Ved mødet deltog: Brian Mikkelstrup, Metal Finn Kyed,

Læs mere

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen praktik praktik praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik praktik praktik praktik Praktik Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2014 Udstedt af

Læs mere

Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien. Tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 10.00

Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien. Tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 10.00 Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien Pia Maul Andersen, 3F Svend Erik Jensen, 3F Kurt Thomsen, 3F Siemens A/S Svend Nilsson, 3F - Vestas Blades A/S Christine Bernt Henriksen, DI Raghad Mahdi Pedersen,

Læs mere

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Dækker følgende uddannelser:

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Dækker følgende uddannelser: Undervisningsplan for Vejle Tekniske kole/grindsted Tekniske kole 4. Hovedforløb ækker følgende uddannelser: Klejnsmed Plade- og konstruktion smed 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Undervisningstimefordelingsplan...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til modelsnedker.

Læs mere

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen AFBUD David Jensen AFBUD LEDIG 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Poul Erik Faarkrog Mogens Lassen Flemming Kristensen

Læs mere

Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011

Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011 Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011 Bilag 1 Baggrund Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) har over perioden 2010-2013 gennem flerårsaftalen

Læs mere

Dagsorden. Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00

Dagsorden. Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00 Dagsorden Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00 Mødested: Hindsgavl, Middelfart 1. Nyt fra Industriens Uddannelser og Metalindustriens Uddannelsesudvalg. Beslutninger

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udstedt af det faglige udvalg for Fotografuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Det Faglige Udvalg for Beklædningshåndværker 20. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD:

Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD: BILAG 1 Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD: Input fra Gruppe 2, bestående af UG 2 - Smede og svejseteknik, UU Svejse-, skibsbygning-og støberiindustri, UU Plastindustri, UU Produktør

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet holdes hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg Plan for dagen: 10.00-10.30 Velkomst

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Frisør GF2 Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN (SEKTION

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Industri og design 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af

Læs mere

UDDANNELSESHÅNDBOG. ANLÆGSGARTNER og anlægsgartnerassistent

UDDANNELSESHÅNDBOG. ANLÆGSGARTNER og anlægsgartnerassistent UDDANNELSESHÅNDBOG ANLÆGSGARTNER og anlægsgartnerassistent Rev. oktober 2008 Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri INDHOLD Elev oplysninger side 3 Praktikplads/er side 4 Forord side 5 1. Uddannelsens

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Onsdag d. 12. september 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Onsdag d. 12. september 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen Anne Jensen David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Teknologi B - Htx Undervisningsvejledning Juli 2008

Teknologi B - Htx Undervisningsvejledning Juli 2008 Teknologi B - Htx Undervisningsvejledning Juli 2008 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere