UG2. Indkaldelse til møde i UG 2 den 17. april 2015 kl hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. lilla mødelokale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UG2. Indkaldelse til møde i UG 2 den 17. april 2015 kl. 10.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. lilla mødelokale"

Transkript

1 Jbn 15. april. februar 2015 UG2 Indkaldelse til møde i UG 2 den 17. april 2015 kl hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. lilla mødelokale Afbud fra Steen Carmel Til mødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Resume fra seneste møde 3. Meddelelser 4. EUD-reformen Uddannelsesordning smedeuddannelsen - Talentspor 5. EUX 6. Eventuelt drøftelse om vægtning af karakterer ved smedesvendeprøver 7. Eventuelt 8. Næste møde Oplæg 1) Godkendelse af dagsorden Egne noter 2) Resume fra seneste møde Resume ligger på hjemmesiden, og der er ikke kommet bemærkninger til dette. 3) Meddelelser Ingen meddelelser fra sekretariatet 4) EUD-reformen Status Uddannelsesordninger for alle gruppens uddannelser har været i høring blandt skolerne, og der har kun været ganske få bemærkninger til disse. Uddannelsesordningerne kan findes her Som omtalt ved seneste møde beskrives der som noget nyt i uddannelserne talentspor. Side 1/3 1

2 Talentsporene beskrives på en række udvalgte MI-uddannelser herunder smedeuddannelsens to specialer klejnsmed og smed, rustfast. Talentsporene har organisationernes store fokus, og som nævnt i resume fra seneste møde, har der siden mødet været en løbende dialog organisationerne imellem. Der er enighed således mellem organsiationerne: Niveauet på uddannelsens obligatoriske fag skal som udgangspunkt ligge på niveau. Der kan være enkelte undtagelser, så der af faglige hensyn formuleres fag på lavere niveauer. Der skal identificeres en række uddannelsesspecifikke valgfri fag, som det giver mening at beskrive på niveau på de enkelte uddannelser. Blandt disse valgfri fag, skal findes fag, som tilsammen kan bruges til at opnå merit ind i relevante videregående uddannelser. (Det vil typisk være på Akademiniveau men fag fra maskinmesterudd. kan også være relevante) Smedeuddannelsen er lidt atypisk opbygget, idet de obligatoriske fag smedeteknik 1 til 4 samlet udgør 27 uger og er beskrevet i med relativt lange varigheder. Dette blev iværksat ved forrige revision af uddannelsen med virkning fra aug Den relativt lange varighed på smedefagene betyder at fagbeskrivelserne er ganske komplekse, og det vanskeliggør en opskrivning af det taksonomiske niveau. Jeg har derfor valgt en model for omskrivning som inddrager såkaldte overbikskompetencer. Konkret betyder det, at jeg har valgt at beskrive på områderne instruktion/oplæring og samarbejdsevner samt ved at tilføje bemærkninger om evne til at arbejde med opgaver ud fra casebeskrivelser. Resultatet fremgår at bilag 4.1. Teksterne i bilaget skal i fagets version supplere teksten som beskriver det ordinære niveau. Bilag 4.2 oplister fagene smedeteknik 1 til 4 og rustfast smedeteknik 3 og 4. Der lægges op til en drøftelse af den beskrevne form Som supplement til de obligatoriske fag udbydes en række uddannelsesspecifikke valgfri fag til talentsporseleverne. Disse er under udarbejdelse, og første udkast til fagene fremgår af bilag 4.3 UG2 Side 2/3 2

3 UG2 Den samlede talentsporsbeskrivelse fremgår af bilag 4.3 Jeg vil på mødet give en grundig gennemgang af forløbet omkring uddannelsesordningen, og herunder særligt beskrivelse af talentsporet. 5) EUX Smedeuddannelsen I den nye bekendtgørelse for smedeuddannelsen er fastsat EUX-forløb for specialerne klejnsmed og smed, rustfast. Der ønskes om drøftelse om at udvide EUXmuligheden til at omfatte alle (eller næsten alle) uddannelsens specialer. Skibsmontøruddannelsen På denne uddannelsen har der tidligere været udtrykt ønske om at udbyde EUX, hvilket gruppen også bør bekræfte. For så vidt de faglige udvalg ønsker at udbyde uddannelser med EUX (de eksisterende modeller) er fastsat frist til orientering af UVM den 29. maj ) Eventuelt drøftelse om vægtning af karakterer svendeprøve smedeuddannelsen I det omfang vi finder tid til det kan vi på dette ekstraordineære møde tage hul på drøftelsen, som eller er udsat til maj måneds møde 7) Eventuelt 8) Næste møde Møder i /5 Hos Torben Smidstrup i Holstebro 8/9 EUC-Nord m. formøde m. uddannelseschefer skibsmontøruddannelsen 9/12 IU Alle med start kl Side 3/3 3

4 Jbn 8. april. februar 2015 UG2 Resume fra møde i UG 2 Afholdt den 24. februar 2015 kl hos Beslagsmedeskolen, ved IPH, Københavns Universitet, Agrovej 8, 2630, Tåstrup - Innovationsrummet Ved mødet deltog: Brian Mikkelstrup Finn Kyed Poul Bobach Rasmus Rasmussen Sten Carmel Torben Andresen Torben Smidstrup Jørgen Bo Nielsen Til mødet forelå følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Resume fra seneste møde 3. Meddelelser 4. EUD-reformen 5. Drøftelse om behov for tiltag rusfast smed fødevare- og medicinalområdet 6. Ændring af design mm på registreringsbeviser for beslagsmede 7. Eventuelt 8. Næste møde Oplæg 1) Godkendelse af dagsorden 2) Resume fra seneste møde Resume ligger på hjemmesiden, og der er ikke kommet bemærkninger til dette. Drøftelse vedr. vægtning af karakterer i forbindelse med svedeprøve indstiller jeg at vi udsætter til næste møde. Egne noter Ingen bemærkninger Der var tilslutning til at udsætte drøftelse om vægtning af karakterer til næste ordinære møde. Herefter ingen bemærkninger til møderesumeet. Side 1/5 4

5 UG2 3) Meddelelser Nyt DI-medlem DI har ansat Michael Boas Pedersen som indtræder i UG2 og UG1. Michael starter i DI den 1. marts, og deltager således i dette møde. DM i Skills Blev gennemført 8. til 10. januar Arrangementet var en stor succes med mange besøgende MI s oversigt over UG-opgaver Punktet udgår også ved dette møde, da der ikke har været bevægelser i oversigten grundet sekretariatets prioritering af arbejdet med EUD-reformen DM i Skills Der var udbredt ønske om at arrangementet gøres mere publikumsvenligt. Konkret blev foreslået, at dommerne under bedømmelsen er iført headset. Det kan tilføjes, at møde i MI afholdt i marts måned ligeledes har konkluderet at arrangementet trods det, at der allerede er en stor publikumsappel skal drejes i retning der inddrager publikum endnu bedre. 4) EUD-reformen Status De faglige udvalg har indsendt bekendtgørelser på uddannelserne pr. 5. januar. Efter ministeriets behandling og efterfølgende dialog, forventes bekendtgørelserne i sidste høring i de faglige udvalg den 20. februar. I det efterfølgende gives en orientering om ændringer i de enkelte uddannelser: Smedeuddannelsen: Uddannelsens kompetencemål nedbragt fra 48 til 29, uden at der er ændret på uddannelsens indhold. Konkret er nogle kompetencemål sammenskrevet så de fremstår mere logisk, og herudover er udgået kompetencemål som forekom flere gange. Uddannelsens trin 1 Smed, bearbejdning udvides fra 12 til 20 skoleuger. Det bringer den på længde med specialet svejser, hvorfor trin 1 fremover vil blive beskrevet som et speciale. Uddannelsen beskrives med EUX og talentspor på specialerne Klejnsmed og Smed, rustfast. Overgangskravene frigør undervisningstid som giver mulighed for at eleverne i kan specialisere sig fagligt. Der afsættes 2 uger til valgfag, 4 uger til valgfri specialefag, og herudover udvides fagene smedeteknik 1 til 3 til 8 uger. Bilag 4.1 viser uddannelsens opbygning. Smede- og skibsmontøruddannelsen Gruppen gav tilslutning til den opdeling der er lagt i henholdsvis smede- og skibsmontøruddannelserne. Det blev tilføjet, at der på kort sigt skal udvikles valgfri uddannelsesspecifikke fag inden for vedligeholdelsesteknik, lejer, vibrationsmåling, støj og tæthedsmåling. Gruppen drøftede sekretariatet forslag til emner der kan indgå særlige valgfri specialefag, og efterfølgende har jeg arbejdet videre med disse. Dette således, at der i den uddannelsesordning som er i høring på skolerne pt. Indgår følgende nye fag: NDT og bedømmelse af svejsesømme for smede Statik, styrkelære og dimensionering for smede Teknisk innovation, smede Projektstyring Der har efter gruppens seneste møde været en løbende dialog mellem organisationerne om beskrivelse af talentspor på en række uddannelser, herunder smedeuddannelsen. Følgende ligger nu fast omkring talentsporsfagene: Side 2/5 5

6 For så vidt angår beskrivelse af talentspor kan følgende anføres. Talentspor defineres ved at eleven tager mindst 25 % af fagene i hovedforløbet på niveau højere end det obligatoriske. MI formandskab (DI og Metal) har besluttet at der i beskrivelse af højere niveau i fagene skal inddrages eventuelle muligheder for at beskrive kompetencer som kan bedre eleven muligheder for at videreuddanne sig via fx akademiuddannelser eller maskinmesteruddannelse. Definitionen på højniveaufag er, at fagets målepinde beskrives med en højere præstationsstandard, og det er derfor en kompleks opgave at inddrage videreuddannelsesperspektivet samtidig med at det obligatoriske fags indhold (på et højere niveau) fastholdes. Jeg synes dog at det er en relevant og spændende opgave, og vurderer umiddelbart, at der kan inddrages elementer som dimensionering, styrkeberegning, materialeforståelse og metallurgi. Herudover besluttede gruppen ved seneste møde at der skal søges indarbejdet kompetencer på svejseområdet, herunder NDT-kompetencer. Jeg har arbejdsmøde med udvalgte skoler den 4. marts. Med den beskrevne fordeling af valgfag/valgfri specialefag gives der store muligheder for den enkelte elev/virksomhed for at tilpasse uddannelsen, og hvis der medtænkes de muligheder der findes for erhvervsrettet påbygning (4 uger) gives der i princippet mulighed for at disponere over 10 ugers uddannelse hvilket kan give fordybning i fx arbejde med rustfrit stål, svejsekoordinering i henhold til DS/EN 1090 eller noget helt tredje. UG2 Der skal arbejdes for at løfte niveauet på de obligatoriske fag på alle uddannelser med talentspor, så de obligatoriske fag som udgangspunkt ligger på niveau. Der kan være undtagelser, som af faglige hensyn formuleres på lavere niveauer. Der skal identificeres en række valgfri fag, som det giver mening at hæve til niveau på de enkelte uddannelser. Blandt de løftede valgfri fag, skal findes de fag, som tilsammen kan bruges til at opnå merit ind i relevante videregående uddannelser. (Det vil typisk være på Akademiniveau men fag fra maskinmesterskolen kan også være relevante) Oliefyrsteknikeruddannelsen Sekretariatet kunne oplyse, at der de seneste 10 år ikke har været elever på uddannelsen. Det blev derfor drøftet om uddannelsen bør nedlægges. Beslutning blev dog at fastholde uddannelsen og overvåge eventuel uddannelsesaktivitet. Skibsmontøruddannelsen: Også på skibsmontøruddannelsen medfører adgangskravene at der frigøres undervisningstid til valgfag og valgfri specialefag. Konkret får uddannelsen 2 ugers valgfag, 4 ugers valgfri specialefag og en udvidelse på skibsmontørteknik modulerne 1 til 3 til 8 uger. På uddannelsen er endnu ikke indskrevet EUX og talentspor, men jeg forestiller mig at det vil komme ved næste revision af uddannelsen i Der skal dog på alle uddannelser beskrives fag på niveau der ligger ud over obligatorisk niveau, og jeg har derfor aftalt arbejdsmøde med skolerne. Også her vil vi indtænke Side 3/5 6

7 videreuddannelsesperspektivet i det omfang det er muligt. Som bilag 4.2 ligger udpluk af uddannelsesordningen som beskriver strukturen i uddannelsen. UG2 Beslagsmedeuddannelsen: På beslagsmedeuddannelsen har vi efter ansøgning fået udvidet antallet af skoleuger fra 19 til 21.Det betyder at der nu er bedre plads til fag som understøtter kernen i faget. Den særlige udfordring på uddannelsen er at eleverne tager deres grundforløb på andre skoler end beslagsmedeskolen, og derfor i princippet først efter et års uddannelse (GF 1 og 2) møder hestene. Det lokale uddannelsesudvalg har over sidste halvår af 2014 haft nedsat en arbejdsgruppe, som har gennemgået uddannelsesordningen, og sekretariatet har fulgt arbejdet. Det færdige resultat fremgår af bilag 4.2 som er den (næsten) færdige uddannelsesordning. Oliefyrsteknikeruddannelsen: Denne har jeg endnu ikke nået at beskrive uddannelsesordning på, men håber at nå det inden UG-mødet. Der vil dog ikke være det store i den, for der er ikke sket ændringer i fagrække mm., og det er i øvrigt tvivlsomt om der overhovedet kommer elever på uddannelsen. Generelt Jeg forestiller mig at vi ved mødet behandler indholdet i de enkelte uddannelser, dog særligt smede- og skibsmontøruddannelsen, hvor jeg gerne vil have jeres indstilling til tankerne om at beskrive højniveaufag med sigte på videreuddannelsesperspektivet. Endvidere skal vi også drøfte om fordelingen af valgfag/valgfri specialefag på de to nævnte uddannelser er optimal. 5) Drøftelse om behov for tiltag rusfast smed fødevare- og medicinalområdet Ved seneste UG2 møde drøftede vi kort behovet for at udvikle nyt speciale eller specialemodul rettet mod fødevare- og medicinalindustri. UG besluttede at genoptage drøftelsen ved dette møde. Parallelt med UG s beslutning har Metal fået henvendelse fra en tillidsrepræsentant med samme sigte. Der har i forlængelse heraf Der var enighed om at der skal afholdes møde med relevante interessenter i løbet af april eller maj måned. Beskrivelserne i bilag 5.1 skal kvalificeres, og Torben Smidstrup har efterfølgende fremsendt supplement til notatet. Gruppens medlemmer opfordres til at give input omkring deltager til mødet. Side 4/5 7

8 været afholdt møde med virksomheder og tillidsfolk. Ud af dette har Torben Andreasen udarbejdet vedlagte bilag 5.1 UG2 Indstilling: Med udgangspunkt i notat bilag 5.1. skal vi som minimum drøfte Hvornår der kan afholdes møde med interessenter Hvem vi skal indbyde Hvilken model vi skal gå efter speciale/profil/specialmodul og dermed varighed Foreløbig skitse til indhold 6) Ændring af design mm på registreringsbeviser for beslagsmede Jeg har tidligere skrevet til UG s medlemmer om ovenstående. Min mail er vedlagt som bilag 6.1. Vi skal med udgangspunkt i bilag 6.1 drøfte mulighederne for at ændre design og forretningsgang vedr. registrering af beslagsmede. 7) Næste møde Sekretariatet kan arbejde videre med tankerne beskrevet i bilag 6.1 Møder i /5 Hos Torben Smidstrup i Holstebro 8/9 Metal College eller Rybners 9/12 IU Alle med start kl Gruppen besluttet at mødet den 8/9 flyttes til EUC-nord, og at der samtidig arrangeres et formøde (eller eftermøde) med uddannelsescheferne fra de tre skibsmontørskoler. Sekretariatet tilskriver skolerne herom. Side 5/5 8

9 Supplement til målbeskrivelser på smedeteknik 1 til 4 samt rustfast smedeteknik 3 og 4. Instruktion og oplæring Samarbejde Caseopgave Proces og evaluering Smedeteknik 1 Smedeteknik 2 Smedeteknik 3 Smedeteknik 4 Eleven kan instruere kolleger i at Eleven kan instruere kolleger i at Eleven kan instruere kolleger i Eleven kan instruere kolleger i gennemføre forskellige manuelle gennemføre forskellige manuelle og forberedelse planlægning og udarbejdese af dokumentation og maskinelle bearbejdnings- og maskinelle bearbejdnings- og udførelse af en smedeteknisk for et produkts funktionsevne, håndteringsoperationer som håndteringsoperationer som indgår i konstruktion, herunder instruere i kvalitet og mulige fejlkilder indgår i en smedeteknisk en kompleks smedeteknisk vidensøgning om fx materialevalg, konstruktion konstruktion tegningsdokumentation standarder/normer. Eleven kan argumentere for værdien Eleven kan indgå i konkret Eleven kan omsætte kunders af samarbejde om en konkret samarbejde med virksomhedes ønsker og krav til teknisk smedeteknisk konstruktionsopgave udviklings- eller gangbare løsninger. Eleven kan og herunder vurdere og beskrive projekteringsafdeling, ingeniører eller herunder beskrive fordele og hensigtsmæssig og effektiv designere om udvikling af ulemper ved alternative arbejdsdeling smedetekniske konstruktioner og løsningsforslag deres design. I samarbejdet kan Eleven kan i forbindelse med eleven bidrage med begrundede planlægning fastlægge hvilke forslag til produktforbedringer. (andre) faglige resurser der skal inddrages, og kan herunder indgå i konkret samarbejde med andre faggrupper. Eleven kan, ud fra en casebeskrivelse Eleven kan, ud fra en case- Eleven kan ud fra skitseoplæg og Eleven kan ud fra kundeønsker indeholdende løsning beskrivelse indeholdende løsning af enkel funktions- eller og enkel funktions- eller af en arbejdsopgave af lettere en kompleks arbejdsopgave, anvendelsesbeskrivelse designe og anvendelsesbeskrivelse designe sværhedsgrad, selvstændigt selvstændigt designe, planlægge og fremstille en kompleks smedeteknisk og fremstille en kompleks designe, planlægge og udføre en udføre en mindre stålkonstruktion, og konstruktion. smedeteknisk konstruktion hvori mindre stålkonstruktion. herunder begrunde materialevalg og der indgår ikke smedetekniske operationsrækkefølge. fagdiscipliner. Eleven kan vurdere behov for forbedringer af arbejdsprocesser 9

10 Smedeteknik 1 nr Niveau Begynder Vejledende varighed: 8 uger - Eleven kan arbejde i projektorganiserede grupper, samt i andre former for samarbejde med kollegaer, herunder evner at strukturere, planlægge og vurdere løsningsmuligheder for egne arbejdsopgaver. Eleven arbejder med ide oplæg og prototypefremstilling og projektstyring i en innovativ kontekst, og forstår globaliseringens indflydelse på produktionsprocesserne, samt er energi- og miljøbevidst ved overholdelse af miljøkrav og herunder har forståelse for bæredygtighed. Eleven har forståelse for standarders betydning for produkter, produktansvar og kontrakter, i et internationalt marked. - Eleven kan aflæse og fremstille simple tekniske tegninger med anvendelse af symboler og signaturer iflg. DS 2553, samt overholder tegningsregler iflg. DS/ISO 128 og DS/ISO 129, primært ved hjælp af CAD-værktøjer. Eleven har kendskab til manuel udfoldningsteknik ved pladekonstruktion, og er i stand til at skaffe data over relevante komponenter og materialespecifikationer ved hjælp af tekniske tidsskrifter, tabeller og internet m.v. Eleven kan på baggrund af relevante informationer, og ud fra hensyn til tekniske og økonomiske faktorer, anvende de relevante begreber og terminologier, samt fremstille styklister, beregninger på materialeforbrug og kostpris. Eleven kan udarbejde en rapport, der dokumenterer indholdet i ovenstående emner og en konklusion. - Eleven kan planlægge og udføre enkle fremstillingsopgaver, ved hjælp af manuelle og maskinelle bearbejdningsmetoder, herunder udvælge egnet materialetype og dimension til fremstilling af emner i stål og stållegeringer i kombination med andre metaller, samt udføre overflade- og efterbehandling af metaller og andre materialer i et fremstillings- og reparationsforløb, kan anvende materialeteknologiens relevante begreber og terminologier. Eleven kan montere og demontere delkomponenter, maskiner og installationer, samt vedligeholde produktionsudstyr. - Eleven kan udføre mindre konstruktioner i plade-, rør- og stålprofiler, samt udføre flammeskæring af lige-, skrå og faconsnit i plade og rør, således at EN serie B overholdes. Eleven arbejder med følgende termiske sammenføjningsmetoder, proces 111, proces , og proces 141, i stillingerne PB-FW og PA-BW (EN 287-1) idet kravet er niveau C efter EN Eleven kan vælge relevant svejseudstyr og indstille svejseparametrene til sømform og materialetykkelse, samt relevant tilsatsmateriale. - Eleven kan overholde gældende arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforskrifter, samt overholde gældende standarder, normer og kvalitetskrav, foretage kontrol målinger, og har kendskab til virksomhedernes kvalitetsstyringssystemer. Eleven afslutter faget med et projekt, som er grundlaget for fagets karakter. Bedømmelse Standpunktskarakter 10

11 Smedeteknik 2 - nr Niveau Rutine Vejledende varighed: 7 uger - Eleven kan arbejde i projektorganiserede grupper, samt i andre former for samarbejde med kollegaer, herunder evner at strukturere, planlægge og vurdere løsningsmuligheder for egne arbejdsopgaver. Eleven arbejder med ide oplæg og prototypefremstilling og projektstyring i en innovativ kontekst, og forstår globaliseringens indflydelse på produktionsprocesserne, samt er energi- og miljøbevidst ved overholdelse af miljøkrav og herunder har forståelse for bæredygtighed. Eleven har forståelse for standarders betydning for produkter, produktansvar og kontrakter, i et internationalt marked. - Eleven kan udføre informationssøgning, beregninger, materialelister og fremstille komplette retvinklet projektions- og isometrisktegninger ved hjælp af manuelle tegninger og 3D CADprogrammer, i overensstemmelse med DS/ISO 128, DS/ISO 129 og DS2553. Eleven kan på baggrund af relevante informationer, og ud fra hensyn til tekniske og økonomiske faktorer, anvende relevante begreber og terminologier, samt fremstille styklister, procesdiagram, beregninger på materialeforbrug og kostpris, herunder udfoldning (skærefiler) via CAD/CAM programmer. - Eleven kan planlægge og udføre enkle fremstillingsopgaver i tynde materialer, ved hjælp af manuelle, maskinelle og CNC bearbejdningsmetoder, herunder udvælge egnet materialetype og dimension til fremstilling af emner i stål og stållegeringer i kombination med andre metaller, samt kan vedligeholde og servicere produktionsudstyr. Eleven kan foretage kontrolmålinger løbende og på det færdige produkt, samt forstå materialetemperaturs virkning på måleresultater. - Eleven kan fremstille konstruktioner i tynde plade-, rør- og stålprofiler ved hjælp af valse, kantbukker og CNC skærer maskiner, samt udføre hånd / cnc flamme- og plasmaskæring af forskellige typer af plader, rør og profiler, således at EN serie B overholdes. Elever skal vælge metode, udstyr, og udføre montage af deres delkomponenter ud fra deres tekniske dokumentation, samt vælge sammenføjningsmetode til fremstilling af deres projekt. - Eleven kan flammeskære lige-, skrå- og faconsnit i plade, rør og profiler, indstille parametre til skæring af forskellige typer af plader, rør og profiler og har kendskab til skæremetodens anvendelighed, samt den generelle teori. Eleven udfører følgende termiske sammenføjningsmetoder, proces 111, og 141, i stillingerne PB-FW og PA-BW (EN 287-1) kravet er niveau C efter EN 5817, og kan vælge relevant svejseudstyr, indstille svejseparametrene til sømform og materialetykkelse, samt vælge relevant tilsatsmateriale. Eleven kender til svejsemetodernes anvendelighed, og den generelle svejseteori, samt kan klargøre emner til overflade- og efterbehandling såsom fjernelse af svejsesprøjt og slagger, skarpe kanter, herunder varmretning og boring af huller til galvanisering. - Eleven kan overholde gældende arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforskrifter, samt overholder gældende standarder, normer og kvalitetskrav, foretage kontrol målinger, og har kendskab til virksomhedernes kvalitetsstyringssystemer. Eleven afslutter faget med et projekt, som er grundlaget for fagets karakter. Bedømmelse Standpunktskarakter 11

12 Smedeteknik 3 nr Niveau Avanceret Vejledende varighed: 7 uger - Eleven kan arbejde i projektorganiserede grupper, samt i andre former for samarbejde med kollegaer, herunder evner at strukturere, planlægge og vurdere løsningsmuligheder for egne arbejdsopgaver. Eleven arbejder med ide oplæg og prototypefremstilling og projektstyring i en innovativ kontekst, og forstår globaliseringens indflydelse på produktionsprocesserne, samt er energi- og miljøbevidst ved overholdelse af miljøkrav og herunder har forståelse for bæredygtighed. Eleven har forståelse for standarders betydning for produkter, produktansvar og kontrakter, i et internationalt marked. - Eleven kan udarbejde isometrisk og retvinklet projektionstegning både manuel og via cad, overensstemmelse med DS/ISO 128, DS/ISO 129 og DS2553, samt overføre data til cam systemer i forbindelse med bearbejdnings- og udfoldningsopgaver. Eleven kan på baggrund af relevante informationer, og ud fra hensyn til tekniske og økonomiske faktorer, anvende de for branchen relevante begreber og terminologier, samt fremstille styklister, procesdiagram, beregninger på materialeforbrug og kostpris. - Eleven kan foretage materialevalg herunder dimensioner og kvalitet på baggrund af relevante informationer og ud fra hensynet til tekniske og økonomiske faktorer samt anvende materialeteknologiens relevante begreber og terminologier, herunder redegøre for relevante materialers forædling, bearbejdningsevner, bearbejdningsmuligheder, bestandighed og reaktion ved forskellige påvirkninger. Eleven kan fremstille emner ved hjælp af cnc-styret maskinen. Eleven har teoretisk og praktisk kendskab til målemetoder, og kan anvende relevante måleværktøjer til en given opgave og har forståelse for valg af arbejds- og sammenføjningsmetode i forbindelse med montage- og demontageopgaver således at EN13920 serie B overholdes Eleven kan for- og efterbearbejde relevante konstruktioner, herunder varmeretning, samt udføre klipning i tyndere materiale med forskellige typer sakse, udfolde geometriske emner og betjene slibeværktøj og maskiner til bearbejdning af overflader. Eleven kan fremstille programmer og emner ved cnc-styret kantpresse og skæremaskine, herunder plasmaskæring. - Eleven kan flammeskære lige-, skrå- og faconsnit i plade, rør og profiler, indstille parametre til skæring af forskellige typer af plader, rør og profiler og har kendskab til skæremetodens anvendelighed, samt den generelle teori. Eleven kan betjene, vedligeholde og indstille parametre til plasmaskæringsudstyr, og bearbejde i plade og rør. Eleven kan udføre proces 111, proces, , og proces 141, i stillingerne PB-FW, PA- BW og PD-FW (EN 287-1) til niveau B efter EN Eleven kender svejsemetodernes anvendelighed, den generelle svejseteori, og kan vælge relevant svejseudstyr, tilsatsmateriale efter en given opgave, kender til bedømmelse af svejsekvalitet og svejsefejl, og kan indstille svejseparametrene til sømform og materialetykkelse, samt udføre automatiseret svejsning herunder udvikle simple svejsefixturer. - Eleven kan overholde gældende arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforskrifter, samt overholde gældende standarder, normer og kvalitetskrav, foretage kontrol målinger, og har kendskab til virksomhedernes kvalitetsstyringssystemer. Eleven afslutter faget med et projekt, som er grundlaget for fagets karakter. Bedømmelse Standpunktskarakter 12

13 Smedeteknik 4 nr Niveau Avanceret Vejledende varighed: 5 uger - Eleven kan arbejde i projektorganiserede grupper, samt i andre former for samarbejde med kollegaer, herunder evner at strukturere, planlægge og vurdere løsningsmuligheder for egne arbejdsopgaver. Eleven arbejder med ide oplæg og prototypefremstilling og projektstyring i en innovativ kontekst, og forstår globaliseringens indflydelse på produktionsprocesserne, samt er energi- og miljøbevidst ved overholdelse af miljøkrav og herunder har forståelse for bæredygtighed. Eleven har forståelse for standarders betydning for produkter, produktansvar og kontrakter, i et internationalt marked. - Eleven kan planlægge og fremstille et projekt på baggrund af relevante informationer, og ud fra hensyn til tekniske og økonomiske faktorer. Eleven udarbejder en beskrivelse af et produkt og mulige problemstillinger i arbejdsprocessen, samt produktionstid pr. produkt, materialedimensionering, anvendelse af svejseprocesser og øvrige bearbejdnings metoder. Eleven skal kunne begrunde valg af faglige og tekniske løsninger i forhold til det valgte projekt. Eleven kan udarbejde en beskrivelse af kvalitetskrav til produktet jf. standarder, og udarbejde et tegningssæt med angivelser af mål og dimensioner, en isometrisk tegning, stykliste med angivelse af tegningsnummer, procesdiagram, en tidsplan og en materialeliste. Eleven kan udarbejde isometrisk og retvinklet projektionstegning både manuel og via cad, overensstemmelse med DS/ISO 128, DS/ISO 129 og DS2553, samt overføre data til cam systemer i forbindelse med bearbejdnings- og udfoldningsopgaver. - Eleven kan fremstille en prototype af produktet ud fra egen dokumentation, samt foretage materialevalg herunder dimensioner og kvalitet på baggrund af relevante informationer og ud fra hensynet til tekniske og økonomiske faktorer. Eleven kan anvende materialeteknologiens relevante begreber og terminologier, herunder redegøre for relevante materialers forædling, bearbejdningsevner, bearbejdningsmuligheder, bestandighed og reaktion ved forskellige påvirkninger. Eleven har teoretisk og praktisk kendskab til målemetoder, og kan anvende relevante måleværktøjer til en given opgave og har forståelse for valg af arbejds- og sammenføjningsmetode i forbindelse med montage- og demontageopgaver således at EN13920 serie B overholdes. Eleven kan for- og efterbearbejde relevante konstruktioner, herunder varmeretning, samt udfolde geometriske emner og betjene slibeværktøj og maskiner til bearbejdning af overflader. Eleven kan fremstille programmer og emner ved cnc-styret kantpresse og skæremaskine, herunder plasmaskæring. - Eleven kan flammeskære lige-, skrå- og faconsnit i plade, rør og profiler, indstille parametre til skæring af forskellige typer af plader, rør og profiler og har kendskab til skæremetodens anvendelighed, samt den generelle teori. Eleven kan betjene, vedligeholde og indstille parametre til plasmaskæringsudstyr, og bearbejde i plade og rør. Eleven kan udføre proces 111, proces, , og proces 141, i stillingerne PB-FW, PA- BW og PD-FW (EN 287-1) til niveau B efter EN Kender til svejsemetodernes anvendelighed, den generelle svejseteori, og kan vælge relevant svejseudstyr, tilsatsmateriale efter en given opgave, kender til bedømmelse af svejsekvalitet og svejsefejl, og kan indstille svejseparametrene til sømform og materialetykkelse. - Eleven kan overholde gældende arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforskrifter, samt overholde gældende standarder, normer og kvalitetskrav, foretage kontrol målinger, og har kendskab til virksomhedernes kvalitetsstyringssystemer. Eleven afslutter faget med et projekt, som er grundlaget for fagets karakter. Bedømmelse Standpunktskarakter 13

14 Rustfast smedeteknik 3 nr Niveau Avanceret Vejledende varighed: 8 uger - Eleven kan arbejde i projektorganiserede grupper, samt i andre former for samarbejde med kollegaer, herunder evner at strukturere, planlægge og vurdere løsningsmuligheder for egne arbejdsopgaver. Eleven arbejder med ide oplæg og prototypefremstilling og projektstyring i en innovativ kontekst, med aluminium og rustfaste produkter som omdrejningspunkt, og forstår globaliseringens indflydelse på produktionsprocesserne, samt er energi- og miljøbevidst ved overholdelse af miljøkrav og herunder har forståelse for bæredygtighed. Eleven har forståelse for standarders betydning for produkter, produktansvar og kontrakter, i et internationalt marked. - Eleven kan udføre informationssøgning, beregninger, materialelister og fremstiller komplette arbejdstegninger, primært ved hjælp af 3D CAD-programmer, og Programmerer CNC kantpresse, og plasmaskærer. Herudover kan eleven fremstille retvinklede projektionstegninger, ISO metriske tegninger og udfoldninger, som skal være relevante i forhold til aluminium og rustfaste arbejdsopgaver (branchespecifikke) - relevante trigonometriske funktioner skal anvendes, samt materialelister. - Eleven kan planlægge og udføre avancerede fremstillingsopgaver, i forhold til hygiejnisk, og/eller farmaceutisk design ved hjælp af styrede, manuelle og maskinelle bearbejdningsmetoder, herunder udvælge egnet materialetype og dimension til fremstilling af emner i aluminiums eller rustfastestål legeringer eller andre metaller, og udføre og vælge korrekt slibe- og poleringsmetode, samt vælge korrekt udstyr og metode til plade- og profilretning, indenfor rustfaste og aluminiums materialer, herunder finde egnede overfladebehandlingsmetoder. Eleven kan montere og demontere delkomponenter, maskiner og installationer, samt vedligeholde værktøj og produktionsudstyr. - Eleven udfører mindre konstruktioner i plade-, rør- og stålprofiler, samt udføre afkortning og tildannelse ved hjælp af CNC skæring, CNC bukke metoder, og klipning således at EN serie B overholdes. Eleven kan vælge relevant svejseudstyr, tilsatsmateriale og indstille svejseparametrene til sømform og materialetykkelse. Eleven arbejder med følgende termiske sammenføjningsmetoder, proces 135 og 141. Sammenføjningsmetoden 141 foretages i tyndvæggede rustfaste rør i stillingerne PC, PF og HL045 til kvalitetsniveau B, samt opstille, programmere, indstille, og udføre enkle svejsninger ved brug af svejserobot, og kan selvstændigt bedømme egen svejsning. Eleven kan ved hjælp af konkrete materialespecifikationer udvælge korrekt materiale, til bearbejdning og svejsbarhed - Eleven kan overholde gældende arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforskrifter, samt overholde gældende standarder, normer og kvalitetskrav, foretage kontrol målinger, og har kendskab til virksomhedernes kvalitetsstyringssystemer. Eleven afslutter faget med et projekt, som er grundlaget for fagets karakter. Bedømmelse Standpunktskarakter 14

15 Rustfast smedeteknik 4 nr Niveau Avanceret Vejledende varighed: 5 uger - Eleven kan arbejde i projektorganiserede grupper, samt i andre former for samarbejde med kollegaer, herunder evner at strukturere, planlægge og vurdere løsningsmuligheder for egne arbejdsopgaver. Eleven arbejder med ide oplæg og prototypefremstilling og projektstyring i en innovativ kontekst, og forstår globaliseringens indflydelse på produktionsprocesserne, samt er energi- og miljøbevidst ved overholdelse af miljøkrav og herunder har forståelse for bæredygtighed. Eleven har forståelse for standarders betydning for produkter, produktansvar og kontrakter, i et internationalt marked. - Eleven kan planlægge og fremstille et projekt på baggrund af relevante informationer, og ud fra hensyn til tekniske og økonomiske faktorer. Eleven udarbejder en beskrivelse af et produkt og mulige problemstillinger i arbejdsprocessen, samt produktionstid pr. produkt, materialedimensionering, anvendelse af svejseprocesser og øvrige bearbejdnings metoder. Eleven skal kunne begrunde valg af faglige og tekniske løsninger i forhold til det valgte projekt. Eleven kan udarbejde en beskrivelse af kvalitetskrav til produktet jf. standarder, og udarbejde et tegningssæt med angivelser af mål og dimensioner, en isometrisk tegning, stykliste med angivelse af tegningsnummer, procesdiagram, en tidsplan og en materialeliste. Eleven kan udarbejde isometrisk og retvinklet projektionstegning både manuel og via cad, overensstemmelse med DS/ISO 128, DS/ISO 129 og DS2553, samt overføre data til cam systemer i forbindelse med bearbejdnings- og udfoldningsopgaver. - Eleven kan fremstille en prototype af produktet ud fra egen dokumentation, samt foretage materialevalg herunder dimensioner og kvalitet på baggrund af relevante informationer og ud fra hensynet til tekniske og økonomiske faktorer. Eleven kan anvende materialeteknologiens relevante begreber og terminologier, herunder redegøre for relevante materialers forædling, bearbejdningsevner, bearbejdningsmuligheder, bestandighed og reaktion ved forskellige påvirkninger. Eleven har teoretisk og praktisk kendskab til målemetoder, og kan anvende relevante måleværktøjer til en given opgave og har forståelse for valg af arbejds- og sammenføjningsmetode i forbindelse med montage- og demontageopgaver således at EN13920 serie B overholdes. Eleven kan for- og efterbearbejde relevante konstruktioner, samt udfolde geometriske emner og betjene slibeværktøj og maskiner til bearbejdning af overflader. Eleven kan fremstille programmer og emner ved cnc-styret kantpresse og skæremaskine, herunder plasmaskæring. - Eleven har kendskab til skæremetodens anvendelighed, samt den generelle teori. Eleven kan betjene, vedligeholde og indstille parametre til plasmaskæringsudstyr, og bearbejde i plade og rør. Eleven kan vælge relevant svejseudstyr, tilsatsmateriale og indstille svejseparametrene til sømform og materialetykkelse. Eleven arbejder med følgende termiske sammenføjningsmetoder, proces 135 og 141. Sammenføjningsmetoden 141 foretages i tyndvæggede rustfaste rør i stillingerne PC, PF og HL045 til kvalitetsniveau B, samt opstille, programmere, indstille, og udføre enkle svejsninger ved brug af svejserobot, og kan selvstændigt bedømme egen svejsning. Eleven kan udføre limning i de materialer der er relevante for branchen, herunder vælge korrekt lim til korrekt fuge, og overfladespænding. Eleven kan ved hjælp af konkrete materialespecifikationer udvælge korrekt materiale, til bearbejdning og svejsbarhed - Eleven kan overholde gældende arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforskrifter, samt overholde gældende standarder, normer og kvalitetskrav, foretage kontrol målinger, og har kendskab til virksomhedernes kvalitetsstyringssystemer. Eleven afslutter faget med et projekt, som er grundlaget for fagets karakter. 15

16 Bedømmelse Standpunktskarakter 16

17 Uddannelsesspecifikke valgfri fag til talentspor på smedeuddannelsen NDT og bedømmelse af svejsesømme for smede 1,0 uge Ekspert Eleven: Har kendskab til forskellige NDT-metoder anvendt til kontrol af svejsesømme, herunder magnetpulver-, penetrant-, visuel-, ultralyd- og radiografiprøvning Kan vælge egnet og hensigtsmæssig NDT-metode i forhold til produkt, materialetype og økonomi Har kendskab til kvalitetsniveauer for typiske svejsefejl i henhold til DS/EN ISO 5817 Kan foretage visuel kontrol af svejsesømme i henhold til DS/EN ISO 5817 Bedømmelse - Standpunktskarakter Statik, styrkelære og dimensionering for smede 1,0 Ekspert Eleven: har kendskab til de parametre, der danner grundlag for en stålkonstruktions opbygning og dimensionering i henhold til EUROCODE DS/EN har indblik i tværsnitskonstanters betydning for såvel enkeltstående som sammensatte statiske stålkonstruktioner har viden omkring belastnings- og lasttyper samt forskellige arter af understøtninger har viden om hvordan et valgt profil dimensioneres såvel manuelt, som ved hjælp af et CAD program kan fastlægge dimension ud fra det valgte materiales fysiske egenskaber og tilhørende regningsmæssige værdier har indsigt i, hvordan en simpel gitterkonstruktion bestemmes med hensyn til træk/tryk belastninger på stænger har kendskab til, hvordan boltede- svejste og nittede samlinger dimensioneres i henhold til DS/EN 1993 kan påføre belastninger på en konstruktion på en sådan måde at den endelige konstruktion kan simuleres i en stressanalyse Teknisk innovation, (smede) 2,0 Ekspert Eleven: Har indgående kendskab til innovationsteorier 17

18 Kan foretage idegenerering og ideudvælgelse der bygger på kendte eller helt nye ideer Kan udføre omverdensanalyser og udvælge rentable indsatsområder Kan udføre en detaljeret planlægning af innovationsprocesser og udvikle prototyper Kan formidle innovative ideer Har indgående kendskab til innovationsprocesser i relation til udvikling af serviceydelser, produkter Kan forbedre eller opfinde nye tekniske løsninger Kan lede innovationsprocesser Kvalitetsstyring af svejsearbejde og CE-mærkning 1 2,0 Ekspert Eleven: Har grundlæggende forståelse for kvalitetsstyring og herunder løbende evaluering gennem audit Har kendskab til opstilling og udformning af manual for kvalitetsstyring af produktionsforløb i et svejseværksted i henhold til DS/1090 og DS/EN 3834 Har viden om standarder for CE-mærkning af byggevarer af stål, herunder kendskab til byggevarefoordningen Har viden om udførelsesklasser i henhold til DS/EN 1090 Har kendskab til kravene til svejsekoordination i henhold til DS/EN Har kendskab til ulegeret ståls svejsbarhed på baggrund af viden om stålets fysiske og mekaniske egenskaber Har kendskab til gruppering og mærkning af ulegeret stål og kendskab til materialecertifikater Kan udregne kulstofækvivalent og heatinput og kan foretage forvarmeberegninger Kan vurdere WPS ud fra kravspecifikation Kan anvende kendskab til svejsesymboler, mærkning af tilsatsmateriale og viden om typiske svejsefejl Kvalitetsstyring af svejsearbejde og CE-mærkning 2 2,0 Ekspert Eleven: Har kendskab til kontrolmetoder anvendt til svejste samlinger Har kendskab til rustfrit ståls svejsbarhed på baggrund af viden om rustfrit ståls fysiske og mekaniske egenskaber Har kendskab til gruppering og mærkning af rustfrit stål og kendskab til materialecertifikater 18

19 Har viden om korrosionsforhold i relation til rustrit stål Har kendskab til aluminium svejsbarhed på baggrund af viden om aluminium fysiske og mekaniske egenskaber Har kendskab til gruppering og mærkning af aluminium og kendskab til materialecertifikater Har viden om korrosionsforhold i relation til aluminium stål Har viden om standarder for certificering af svejsere, herunder gyldighedsområder for svejsecertifikater Kan medvirke ved udvikling, beskrivelse og vedligeholdelse af kvalitetsprocedurer i forhold til produktion i et svejseværksted Projektledelse 1 2,0 Ekspert Har forståelse for og kan forklare metoder inden for projektledelse og projektstyring, herunder agile projektmetoder. Kan anvende centrale metoder og redskaber, der knytter sig til projektledelse og projektstyring, herunder også agile projektmetoder Kan vurdere praksisnære problemstillinger og vælge hensigtsmæssige modeller for projektstyring Forberedelse til faget svarer til x elevtimer Projektledelse 2 2,0 Ekspert Kan vurdere praksisnære ledelsesmæssige problemstillinger i et projekt, og vælge hensigtsmæssige løsningsmodeller Kan vurdere, opstille samt vælge løsningsmuligheder for en hensigtsmæssig organisering af et projekt Kan lede og styre små og mellemstore projekter Kan deltage som delprojektleder på store projekter Kan i en struktureret sammenhæng udvikle egen praksis Forberedelse til faget svarer til x elevtimer Organisering 2,0 Ekspert Kan anvende centrale metoder til personlig udvikling og til udvikling i samspillet i grupper Kan anvende centrale ledelses- og motivationsteorier i forbindelse med problemløsning af konkrete problemer i virksomheden. Kan vurdere og opstille løsningsmuligheder for virksomhedens behov for strategisk og organisatorisk udvikling og innovation og vurdere løsninger herpå 19

20 Kan håndtere og lede afgrænsede enheder og små-mellemstore udviklingsprojekter Forberedelse til faget svarer til x elevtimer. 20

UG2. Ved mødet deltog: Brian Mikkelstrup Finn Kyed Poul Bobach Rasmus Rasmussen Sten Carmel Torben Andresen Torben Smidstrup Jørgen Bo Nielsen

UG2. Ved mødet deltog: Brian Mikkelstrup Finn Kyed Poul Bobach Rasmus Rasmussen Sten Carmel Torben Andresen Torben Smidstrup Jørgen Bo Nielsen Jbn 8. april. februar 2015 Resume fra møde i UG 2 Afholdt den 24. februar 2015 kl. 10.00 hos Beslagsmedeskolen, ved IPH, Københavns Universitet, Agrovej 8, 2630, Tåstrup - Innovationsrummet Ved mødet deltog:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse 451 af 7. maj 2014

Læs mere

UG2 9. december Afbud fra Poul Bobach

UG2 9. december Afbud fra Poul Bobach 9. december 2014 jbn Resume fra møde i UG 2 afholdt den 9. december 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, lilla mødelokale Ved mødet deltog: Brian Mikkelstrup Finn Kyed

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Hovedforløb Smed, version 10

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Hovedforløb Smed, version 10 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Hovedforløb Smed, version 10 September 2017 Indhold Indledning... 3 Processen... 3 Afdelingens organisering.... 3 Lærekvalifikationer... 3 Pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et Smed, aluminium Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i praktiktiden

Læs mere

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder.

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder. Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et Smed, b ea rbejdning Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et VVS - en ergitek nik Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til [smed]

Uddannelsesordning for uddannelsen til [smed] 1. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen [smed] Udstedt af det Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til smed

Uddannelsesordning for uddannelsen til smed 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen smed Udstedt af det Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. 463af 14. april om uddannelsen smed. 2. Der

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

NatioNal SvejSekoordiNator

NatioNal SvejSekoordiNator NatioNal SvejSekoordiNator CE-mærkning er et lovkrav fra juli 2014. Bliv klar og bliv opkvalificeret med uddannelsesforløbet til National svejsekoordinator Nyt attraktivt uddannelsesforløb national svejsekoordinator

Læs mere

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Dækker følgende uddannelser:

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Dækker følgende uddannelser: Undervisningsplan for Vejle Tekniske kole/grindsted Tekniske kole 4. Hovedforløb ækker følgende uddannelser: Klejnsmed Plade- og konstruktion smed 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Undervisningstimefordelingsplan...

Læs mere

Learnmark Tech. Lokal undervisningsplan Hovedforløb SMED. Teknologi. Side 1 af 23

Learnmark Tech. Lokal undervisningsplan Hovedforløb SMED. Teknologi. Side 1 af 23 Learnmark Tech Lokal undervisningsplan Hovedforløb SMED Teknologi Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse 1.0 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed BEK nr 318 af 26/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.13T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 221

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed BEK nr 221 af 09/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Dækker følgende uddannelser:

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Dækker følgende uddannelser: Undervisningsplan for Vejle Tekniske kole/grindsted Tekniske kole 3. Hovedforløb ækker følgende uddannelser: Klejnsmed Plade- og konstruktion smed 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Undervisningstimefordelingsplan...

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Rustfast industrimontør

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Rustfast industrimontør Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1515 af 15. december

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDNNELSESPLN FOR GRUNDUDDNNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDNNELSE SPECILE Produktion og Udvikling Klejnsmed NVN CPR-NUMMER DRESSE TELEFON EMIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation, udtalelser

Læs mere

Februar 2011. Vejledning i gennemførelse af svendeprøven for smedeuddannelsen

Februar 2011. Vejledning i gennemførelse af svendeprøven for smedeuddannelsen Februar 2011 Vejledning i gennemførelse af svendeprøven for smedeuddannelsen Vejledningen er gældende for følgende specialer Klejnsmed, smed (aluminium) og smed (rustfast), der har gennemført grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

UG2. 13. marts 2014. Referat fra møde i UG 2 afholdt den 11. marts 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.

UG2. 13. marts 2014. Referat fra møde i UG 2 afholdt den 11. marts 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. 13. marts 2014 jbn Referat fra møde i UG 2 afholdt den 11. marts 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. orange mødelokale Ved mødet deltog: Brian Mikkelstrup, Metal Finn Kyed,

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEEVIS OG UDDNNELSESPLN TIL EUD (EFTER IKV) UDDNNELSESRETNING Smed SPECILE NVN CPR-NUMMER DRESSE TELEFON EMIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ GGRUND F DOKUMENTTION, UDTLELSER FR NUVÆRENDE OG

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed 26.05.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. 390 af 09.04.2015

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker BEK nr 337 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.52T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

UG september 2014

UG september 2014 30. september 2014 jbn Resume fra møde i UG 7 Afholdt den 16. september 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, lilla mødelokale Ved mødet deltog: Birgitte Winge Jonas Pedersen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed BEK nr 474 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.53T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 438 af 03/06/2009 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

SKP håndbogen for smed

SKP håndbogen for smed SKP håndbogen for smed Udarbejdet af Henning Petersen og Steen Grønvald Hansen Faglærer og ansvarlig for SKP Smed CPHWest Afdelingsleder: Kim von Bülow Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Velkommen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 27.05.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 15. februar 2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato:28.03.2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Udstedelsesdato: 15 juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 11. april 2012

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 4 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for skibsteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager Medlemmer af P16 København den 25. februar 2014 Resume af møde i P16 Certificeringsudvalget for stålsvejsning afholdt den 24. februar 2014. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, lilla mødelokale

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Vi uddanner. Klejnsmede

Vi uddanner. Klejnsmede Vi uddanner Klejnsmede Indhold EUC Syd Tønder 3 Mission, vision og værdigrundlag 3 Smedeteamets undervisningsprincipper 3 Teamets målsætning didaktisk og pædagogisk 4 Den pædagogiske praksis 4 Læring og

Læs mere

Fælles standard for GF2-prøver og eksamination

Fælles standard for GF2-prøver og eksamination Fælles standard for GF2-prøver og eksamination Grundforløbsprøve og eksamination for VVS-energiuddannelsen I det følgende er prøve og eksamination for VVS-energiuddannelsen grundforløbs 2. del beskrevet.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 318 af 26. marts 2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Program for workshop. Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser. Oplæg af Uddannelseskonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser

Program for workshop. Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser. Oplæg af Uddannelseskonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser Oplæg af Uddannelseskonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Program for workshop Struktur i nye uddannelsesbekendtgørelser Talentspor og højniveaufag

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for modelsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 4. marts

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole. 1. Hovedforløb

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole. 1. Hovedforløb Undervisningsplan for Vejle Tekniske kole/grindsted Tekniske kole 1. Hovedforløb ækker følgende uddannelser: Klejnsmed Plade- og konstruktion smed Bygnings og landbrug smed Aluminium Rustfast VV-rør Industrirør

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreform

Erhvervsuddannelsesreform Erhvervsuddannelsesreform 2014-2015 Ursula Dybmose, KL Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner, PASS 1. september 2014 Indhold Reformens mål Grundforløbet Flytning af 7 uger Adgangskrav til hovedforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole. 2. Hovedforløb

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole. 2. Hovedforløb Undervisningsplan for Vejle Tekniske kole/grindsted Tekniske kole 2. Hovedforløb ækker følgende uddannelser: Klejnsmed Plade- og konstruktion smed Bygnings og landbrug smed Aluminium Rustfast VV-rør Industrirør

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skibsmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skibsmekaniker BEK nr 493 af 22/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.33T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde Infodag for praktikvejledere 1. oktober 2015 Nye skolepraktikplaner SSH 2016 Mål for EUD reformen 2015 Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Mål 2: Flere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Indhold 4. Uddannelsens struktur... 2 9. Svendeprøven... 3 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb... 5 SKEMA 2 Voksne med standardiseret

Læs mere

Talenter i erhvervsuddannelserne

Talenter i erhvervsuddannelserne Talenter i erhvervsuddannelserne Rammer og muligheder Gert Nielsen Oplæg på Talentvejskonference, marts 2015 Side 1 4 klare mål 1. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Grundforløb Uddannelsesrelateret Smedefag

Grundforløb Uddannelsesrelateret Smedefag Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelsesrelateret Smedefag Dækker følgende uddannelser: Klejnsmed Plade- og konstruktion smed Bygnings og landbrug smed Aluminium

Læs mere

Hovedforløbet for Smedeuddannelsen på EUCVest

Hovedforløbet for Smedeuddannelsen på EUCVest Hovedforløbet for Smedeuddannelsen på EUCVest Teknisk Skole Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse for indgangen Produktion og Udvikling - nr. 329 af 11. april 2012 og uddannelsesordning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2012 HTX- Sukkertoppen, Københavns Tekniske

Læs mere

Industriteknikeruddannelsen Grundforløb Uddannelsesrelateret Områdefag

Industriteknikeruddannelsen Grundforløb Uddannelsesrelateret Områdefag Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Industriteknikeruddannelsen Grundforløb Uddannelsesrelateret Områdefag Dækker følgende uddannelser: Industritekniker Produktion Industritekniker

Læs mere

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Formål: Eleven skal opnå rutine i individuel frisuredesign. Eleven videre udvikler sine kreative evner og sin forståelse for klædelighed og kvalitet. Miljø og ergonomi indgår

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Erfaring med uddannelse i forbindelse med svejsekoordinering National Svejsekoordinator

Erfaring med uddannelse i forbindelse med svejsekoordinering National Svejsekoordinator Vingsted 2012 Erfaring med uddannelse i forbindelse med svejsekoordinering National Svejsekoordinator Bygningsdirektiv BR 10 Konstruktionsnorm DS/EN 1993 (Eurocode 3) Udførelse af konstruktioner DS/EN

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Hovedforløbet for rustfast-og aluminiums

Hovedforløbet for rustfast-og aluminiums Hovedforløbet for rustfast-og aluminiums kleinsmed Teknisk Skole Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse for indgangen Produktion og Udvikling - nr. 329 af 11. april 2012 og uddannelsesordning

Læs mere

VÆRKTØJSUDDANNELSEN på Skive Tekniske Skole og i virksomhedspraktik.

VÆRKTØJSUDDANNELSEN på Skive Tekniske Skole og i virksomhedspraktik. VÆRKTØJSUDDANNELSEN på Skive Tekniske Skole og i virksomhedspraktik. Specialet Værktøjsmager Grundforløb 20 uger 1 P H1 10 2 P H2 10 3 P H3 10 4 P H4 5 5 P H5 5 Specialet Værktøjstekniker Grundforløb 20

Læs mere

Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 4. Hovedforløb Anlægsstruktør. 4. Hovedforløb Anlægsstruktør

Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 4. Hovedforløb Anlægsstruktør. 4. Hovedforløb Anlægsstruktør 4. Hovedforløb Anlægsstruktør 1 Øvrige grundfag på hovedforløbene Vedr. informationsteknologi, arbejdsmiljø, materialeforståelse samt Produktudvikling, produktion og service på hovedforløbene, (se timefordeling

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uannelsesorning for uannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttræelsesato: 1. august 2015 Ustet af et faglige uvalg for Metalinustriens Uannelser i henhol til bekentgørelse nr. 437 af 13/04/2015 om uannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til vindmølleoperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til vindmølleoperatør BEK nr 475 af 17/4/215 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 216 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 7.8T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere