Når viden bliver til aktiver. - nøgletal om danske virksomheders brug af IPR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når viden bliver til aktiver. - nøgletal om danske virksomheders brug af IPR"

Transkript

1 Når viden bliver til aktiver - nøgletal om danske virksomheders brug af IPR

2 Når viden bliver til aktiver - nøgletal om danske virksomheders brug af IPR Udgivet af: Danmarks Statistik & Patent- og Varemærkemærkestyrelsen Adresser: Danmarks Statistik Patent- og Varemærkestyrelsen Sejrøgade 11 Helgeshøj Allé København Ø 2630 Taastrup Tlf Tlf Fax Fax e-post: e-post: Trykt hos Fihl Jensen, Frederiksberg Oplag 500 stk. Januar 2008 ISBN trykt udgave ISBN netversion Denne publikation kan som pdf-udgave findes på Ebbe Krogh Graversen Dansk Center for Forskningsanalyse Tlf.: Helle Månsson Danmarks Statistik Tlf.: Betina Sand Patent- og Varemærkestyrelsen Tlf.: Danmarks Statistik & Patent- og Varemærkemærkestyrelsen, 2008 Du er velkommen til at citere fra denne publikation. Angiv dog kilde i overensstemmelse med god skik. Det er tilladt at kopiere publikationen til privat brug. Enhver anden form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne publikation er forbudt uden skriftligt samtykke fra Danmarks Statistik. Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl. Når en institution har indgået en kopieringsaftale med COPY-DAN, har den ret til - inden for aftalens rammer - at kopiere fra publikationen.

3 Forord Viden er i dag et af de vigtigste råstoffer vi har i Danmark. Viden og innovation kan sikre fortsat høj vækst og beskæftigelse i Danmark på lang sigt. Den globale udvikling betyder, at virksomhederne i stigende grad skal konkurrere på evnen til at skabe nye og mere innovative løsninger, der kan omsættes til kommerciel værdi. Det er således især gennem vedvarende forskning og udvikling, at danske virksomheder er konkurrencedygtige på de internationale markeder. Danske virksomheder har en stærk position internationalt for deres innovative kvalitetsprodukter. Med regeringens globaliseringsstrategi fra 2006 Fremgang, fornyelse og tryghed blev der iværksat en række initiativer, der bidrager til at bringe Danmark helt i front med at udvikle ny viden. Det er vigtigt at fortsætte arbejdet med at skabe bedre rammer for innovation i virksomhederne. Det følger således af regeringsgrundlaget fra november 2007 Mulighedernes Samfund, at der vil blive udarbejdet en virksomhedsrettet innovationsstrategi, der skal bane vejen til høj innovationsaktivitet og nye innovationsformer. Et vigtigt led i udvikling af ny viden og innovationsformer er aktiv udnyttelse af IPR og kommercialisering af viden. Uden beskyttelse via patenter eller varemærker vil en virksomheds innovative forspring hurtigt blive indhentet af konkurrencen på markedet og udbyttet af investeringer i F&U udhulet. Opgørelser viser, at Danmark er blandt de mest IPR-aktive lande i EU- 15. Alligevel er der mange virksomheder, der ikke beskytter deres viden, og der er en polarisering af de danske virksomheder, hvor især de store er IPR-aktive. Meget tyder desuden på, at der er potentiale for en bedre udnyttelse af viden fx via handel med IPR. Der foreligger således en opgave i at fremme IPR-aktiviteten i dele af det danske erhvervsliv. Patent- og Varemærkestyrelsen og Danmarks Statistik har gennem de sidste år samarbejdet om at styrke datagrundlaget for IPR-aktiviteten i Danmark. Dette datagrundlag gør, at vi nu ved mere om danske virksomheders brug af IPR og betydningen af dette for virksomhederne. Denne publikation indeholder resultatet af dette samarbejde. Januar 2008 Jesper Kongstad Direktør Patent- og Varemærkestyrelsen Jan Plovsing Rigsstatistiker Danmarks Statistik

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning - Viden som råstof, aktiv og handelsvare Innovation - Når virksomheder skaber viden IP-rettigheder - Når viden bliver til aktiver Handel med IPR - Viden som handelsvare Danske patentindehaveres handel med IPR Danske patentindehaveres handel med patenter Danske virksomheders handel med licenser på varemærker design og brugsmodeller Danske virksomheders handel med IPR med udlandet Fordele og barrierer ved handel med IPR Økonomi og beskæftigelse - Når IPR skaber vækst IPR-virksomheder - Hvad kendetegner dem Datagrundlag og metode Annex I: Tabeller... 75

5 5 1. Indledning Viden som råstof, aktiv og handelsvare Viden som råstof Viden er et af Danmarks vigtigste råstoffer. Vedvarende frembringelse af viden og gode ideer er et af de stærkeste kort, det danske erhvervsliv har på hånden, når det handler om at være konkurrencedygtig i en global økonomi. For at sikre den danske konkurrenceevne og en vedvarende sund dansk økonomi med høj vækst og beskæftigelse er det derfor vigtigt, at der i Danmark er de rette betingelser for at skabe, videreudvikle og udnytte viden. Viden skaber kvalitetsprodukter, der gør os konkurrencedygtige Det relativt høje lønniveau i Danmark gør det vanskeligt for danske virksomheder at konkurrere på pris. Det har fået virksomheder til at flytte produktionen til lande med lavere lønomkostninger. Mange danske virksomheder satser i stedet på at udvikle produkter med et særligt vidensindhold eller særligt design, der gør produktet konkurrencedygtigt trods et højere prisniveau. Danmark har en stærk international position inden for sådanne kvalitetsprodukter også kaldet upmarket produkter. Analyser viser, at 44 pct. af Danmarks eksport i 2005 bestod af sådanne upmarket produkter 1. Denne andel er høj sammenlignet med andre landes eksportandel af kvalitetsprodukter. Det viser, at danske virksomheder er dygtige til at positionere sig på markedet for kvalitetsprodukter. Eksempler på eksporterede kvalitetsprodukter er lægemidler og høreapparater. Men det kræver vedvarende innovation Virksomhedsrettet Innovationsstrategi Viden genereres både i virksomheder og i forskningsinstitutioner Hvis Danmark skal fastholde denne position, kræver det, at det danske erhvervsliv konstant er på forkant med udviklingen på verdensmarkedet og på forkant med forbrugernes behov og ønsker for indhold og design. Der skal vedvarende skabes ny viden og tænkes i nye baner. De danske virksomheder skal være innovative, hvilket kræver investeringer i forskning, udvikling og veluddannet arbejdskraft. Regeringen har innovation højt på den politiske dagsorden. I de kommende år vil fokus især være på de små og mellemstore virksomheders innovationsaktivitet. Der vil blive udarbejdet en Virksomhedsrettet Innovationsstrategi. Indsatsen skal fremme innovationsaktiviteten i Danmark og føre til nye innovationsformer. Det er kompliceret og ressourcekrævende at frembringe viden. Derfor er det vigtigt, at den viden, der skabes i Danmark, udnyttes bedst muligt. Viden genereres både i virksomheder og i forskningsinstitutioner. Det giver mulighed for, at der både kan udveksles viden mellem virksomheder og på tværs af erhvervslivet og forskningsinstitutionerne. 1 Danmark på de globale markeder, Økonomi- og erhvervsministeriet, 27. juni Publikationen kan hentes på

6 6 Regeringen har i sin globaliseringsstrategi 2 gennemført en række initiativer, der styrker samarbejdet mellem virksomheder og forskningsinstitutioner. Viden som aktiv beskyttelse af viden Vigtigt for virksomheders tilskyndelse til at være innovativ og for at udnytte viden kommercielt er mulighederne for at sikre sig ejendomsretten til viden. Uden beskyttelse udhules det konkurrencemæssige forspring af innovationen hurtigt i den fri konkurrence. Herved forsvinder virksomhedernes incitament til at investere i forskning og udvikling. Virksomheder kan sikre sig manøvrerum set i forhold til konkurrerende virksomheder ved at beskytte deres viden. Det kan gøres ved at sikre sig ejendomsretten til sin viden og gøre den frembragte viden til et aktiv fx via et patent. Betegnelsen herfor er Intellectual Property Right forkortet IPR 3. Der findes flere former for IPrettigheder Danmark et af de mest aktive lande, når det angår beskyttelse Der er flere måder at sikre sig IPR: Udover patenter kan virksomheder vælge at beskytte sig med varemærker, design eller brugsmodeller 4. Hvilken type IPR, der er relevant, afhænger af hvilken type viden, der er tale om. Ligeledes vil der være forskellige behov, når det angår dækningen dvs. i hvilke lande, IP-rettigheden skal gælde. Registrering af IPR kan i Danmark ansøges hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Opgørelser viser, at Danmark er blandt de mest aktive lande i EU15 5, når det angår beskyttelse af viden via IPR. Danmark ligger på henholdsvis en 4. og en 2. plads, når det angår antallet af ansøgte patenter og varemærker pr. indbygger 6. Samtidig viser tallene, at en del danske virksomheder ikke har fokus på vigtigheden af beskyttelse, da kun en tredjedel af de danske innovative virksomheder anvender IPR. For at fremme virksomheders opmærksomhed og viden om IPR har regeringen i globaliseringsstrategien taget initiativ til rådgivning af danske iværksættere om IPR. Denne rådgivning foregår via de regionale væksthuse. Registrering af IPR er også til gavn for andre IPR er ikke alene til gavn for de virksomheder, der ønsker at beskytte viden. Registreringen af rettigheder er også til fordel for andre virksomheder, idet der ved registreringen sker en offentliggørelse af den ny 2 Fremgang, fornyelse og tryghed strategi for Danmark i den globale økonomi, Regeringen, april Publikationen kan hentes på 3 I publikationen Et forspring i samfundet udgivet af Patent- og Varemærkestyrelsen, februar 2005, er der mere information om IPR i Danmark. Publikationen kan hentes på 4 IP-rettigheder omfatter også ophavsret. Ophavsretten indgår ikke i denne publikation, da det ikke p.t. er muligt at samkøre oplysninger om ophavsrettighedsindehavere med Danmarks Statistiks registre. Ophavsret er en immateriel rettighed, der bl.a. finder anvendelse i forbindelse med kunstneriske og litterære værker, men også i forbindelse med fx edb-programmer. Ophavsret administreres i Danmark af Kulturministeriet. Se også 5 EU15 består af: Danmark, Østrig, Belgien, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Portugal, Spanien, Sverige og England. 6 Økonomi- og Erhvervsministeriet, Konkurrenceevneredegørelse 2007, kapitel 7.

7 7 viden. Ved registrering af patenter undgås således, at flere virksomheder udvikler den samme viden, og i stedet skabes der mulighed for videreudvikling, idet virksomheder kan bygge ovenpå andre virksomheders viden. Således kan beskyttelse af viden i sig selv være med til at sikre udveksling af viden og dermed bidrage til en bedre udnyttelse af de ressourcer, der investeres i forskning og udvikling i Danmark. Viden som handelsvare En mere aktiv måde at udveksle viden mellem virksomheder er ved handel med viden. Handel med viden mellem danske virksomheder er vigtig for en optimal udnyttelse af de ressourcer, der bruges på at skabe viden i Danmark. For et lille land som Danmark, er handel med viden med udlandet mindst lige så vigtig. Det skyldes, at Danmark kun står for en brøkdel af den samlede videnproduktion. Resten må vi handle os til. Handel kan bestå i en decideret overdragelse af IP-rettigheder via køb og salg, men handel kan også bestå i licenseringsaftaler, hvor rettighedshaver mod betaling så at sige lejer sin rettighed ud. Fordelen ved denne form for handel er, at flere kan udnytte den pågældende viden på én gang. Handel med viden er kompliceret og markedet uigennemsigtigt Elektronisk markedsplads for handel med viden: IPmarketplace.dk Vigtigt at have viden om danske virksomheders viden som råstof, aktiv og handelsvare Handel med viden er kompliceret. Det skyldes bl.a., at der ikke er tale om en vare i traditionel fysisk forstand men om en immateriel størrelse. Handel med viden besværes af, at der er tale om et forholdsvis uigennemsigtigt marked. Uigennemsigtigheden opstår, fordi det for en interesseret køber kan være svært at få øje på udbydere, og det for udbydere ligeledes kan være svært at definere interesserede aftagere. 7 For at afhjælpe dette problem, blev der som led i regeringens globaliseringsstrategi taget initiativ til at etablere en internetbaseret markedsplads for handel med patenter. På denne markedsplads, der åbnede september 2007, kan sælgere udbyde patenter og købere danne sig et overblik over hvilke patenter, der er til salg i Danmark 8. Som en del af markedspladsen kan virksomheder desuden systematisk blive orienteret om nye patenter. For løbende at skabe de rette rammer for at virksomheder skaber, beskytter og udnytter deres viden, er det vigtigt at have kendskab til IPR-aktiviteten i Danmark og vide, hvilke virksomheder, der er IPRaktive. Det er vigtigt at vide, hvad der kendetegner virksomhederne, samt hvorledes disse virksomheder bidrager til vækst og beskæftigelse i Danmark. Ligeledes er det relevant at vide, hvor aktive danske virksomheder er, når det angår handel med IPR. I den forbindelse er det desuden interessant at se på, hvilke fordele og hvilke barrierer, der eksisterer for handel med viden. 7 Se herom i Konkurrenceredegørelse 2005, kapitel 10: Konkurrence og viden, Konkurrencestyrelsen. Publikationen kan hentes på 8 Markedspladsen vil i den kommende tid blive udvidet til også at inkludere andre rettigheder end patenter.

8 8 Indhold og tilblivelse af denne publikation: Belysningen af disse spørgsmål og flere er søgt via spørgeskemaundersøgelser og sammenkørsel af diverse statistisk materiale om danske virksomheder og deres IPR-aktivitet. Resultatet af dette arbejde, som præsenteres i denne publikation, er en omfattende mængde nye oplysninger om danske virksomheders IP-aktiviteter. Publikationen er udarbejdet i samarbejde mellem Danmarks Statistik og Patent- og Varemærkestyrelsen. Danmarks Statistik har stået for spørgeskemaundersøgelse, databehandling, metoder og opsætning af publikationen, mens Patent- og Varemærkestyrelsen har ansvaret for det skrevne. Afsnit 2 om innovation er skrevet med bidrag fra Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA). 9 Afsnit 2 Viden som råstof Publikationen indledes med et afsnit om viden som råstof. Det handler om innovation, og der gives i afsnittet et kortfattet indblik i omfanget af innovation i Danmark. Afsnittet viser, at danske virksomheder har forholdsvis stor fokus på innovation. Ca. 7 ud af 10 virksomheder har i perioden været innovative i form af produkt-, proces-, markedsførings-, eller organisationsinnovation. Sammenligninger med andre lande viser, at Danmark har en relativt høj innovationsaktivitet, når det angår produkt- og procesinnovation (PP-innovation). 46 pct. af de danske virksomheder er PP-innovative, hvilket af de udvalgte lande kun overgås af Tyskland. Afsnittet viser også, at de danske innovative virksomheder i et vist omfang er opmærksomme på at beskytte deres viden. 29 pct. har benyttet en eller anden form af IPR. Afsnit 3 Viden som aktiv Afsnit 3 giver et indblik i omfanget og udviklingen af IPR i Danmark. Afsnittet viser, at der for perioden samlet set har været en positiv udvikling i antallet af registrerede IP-rettigheder. Men mens antallet af patenter og varemærker er steget, er der sket et fald i design og brugsmodeller. Billedet er tilsvarende, når der ses på antallet af danske virksomheder, der har fået meddelt IPR. Imidlertid er stigningen i antal danske virksomheder, der har fået meddelt patenter, mindre end stigningen i antal meddelte patenter som sådan. Dette betyder, at der har været en lille stigning i det gennemsnitlige antal registrerede patenter pr. ansøgende virksomhed. Den modsatte tendens gør sig gældende for varemærker. I afsnittet belyses desuden patentindehaveres primære bevæggrunde for at udtage patent. Her fremgår, at den væsentligste årsag er at forhindre andre i at udnytte virksomhedens opfindelse. Dog har virksomhederne også andre mål med at udtage patenter så som imageskabelse og adgang til nye markeder. 9 Ebbe Krogh Graversen

9 9 Afsnit 4 Viden som handelsvare Afsnit 4 omhandler viden som handelsvare. Her fremgår det, at der er en vis handelsaktivitet i Danmark. Mere end hver tredje virksomhed har handlet med rettigheder. Handel med patenter er mere udbredt end handel med varemærker, design og brugsmodeller. Handlen foregår primært inden for virksomhedernes egne branche/teknologi-områder. Handel med varemærker, design og brugsmodeller sker primært inden for ressourceområdet Møbler/beklædning men også på Energi/miljøområdet. Afsnittet viser desuden, at danske virksomheder i en vis grad er opmærksomme på at udnytte viden genereret i udlandet via handel. Der eksporteres samlet set for et større beløb i forbindelse med salg/udlicensering, end der importeres ved køb/indlicensering. Endelig gennemgås i afsnittet virksomheders besvarelser på en række spørgsmål om fordele og barrierer for handel med viden. Det er bl.a. fordele som øget indtjening og synlighed på markedet, som trækkes frem, mens der på barrieresiden bl.a. er vanskeligheder med at opnå enighed om pris. Afsnit 5 IPR, vækst og beskæftigelse Afsnit 6 Kendetegn ved IPR-aktive virksomheder Afsnit 7 Datagrundlag og metode I afsnit 5 ses der nærmere på hvordan beskæftigelse, omsætning, værditilvækst og eksport har udviklet sig for danske virksomheder med IP-rettigheder. Afsnittet viser, at de IPR-aktive danske virksomheder har en større andel af beskæftigelse, omsætning og værditilvækst, end deres antalsmæssige andel af den samlede virksomhedsbestand berettiger. Mens de IPR-aktive virksomheder alene udgør 4 pct. af den samlede virksomhedsbestand, dækker disse virksomheder omtrent 35 pct., når det angår beskæftigelse, omsætning og værditilvækst. Desuden har en større andel af de IPR-aktive virksomheder eksport end øvrige virksomheder. De nærmere kendetegn ved IPR-aktive virksomheder belyses i afsnit 6. Afsnittet viser bl.a., at der er relativt flest IPR-aktive virksomheder på ressourceområdet Medico/sundhed og blandt virksomheder med mere end 100 ansatte. Desuden kendetegnes IPR-aktive virksomheder ved primært at være selskaber (dvs. aktie- eller anpartsselskaber), ligesom mange af virksomhederne er lokaliseret i Region Hovedstaden. Endelig har IPR-aktive virksomheder en større andel af personer med lang videregående uddannelse og forskeruddannelse blandt sit personale end øvrige virksomheder. Endelig indeholder afsnit 7 en kort beskrivelse af datagrundlag og metode. Fremstillingerne i afsnittene er baseret på en række kilder - bl.a. en spørgeskemaundersøgelse, Danmarks Statistiks generelle firmastatistik samt opgørelser fra Patent- og Varemærkestyrelsen over udstedte IPR. For en mere dybdegående metodebeskrivelse henvises til Danmarks Statistiks hjemmeside.

10 10 Annex 1 - tabeller Yderligere om data og metode på Publikationen indeholder primært fremstillinger i form af figurer. Figurerne suppleres med tabeller i Annex 1 bagest i publikationen. Tabelafsnittet er opbygget således, at tabelnummereringen refererer til den figur i publikationen, som tallene refererer til. For en mere dybdegående gennemgang af datagrundlag og metode henvises til Danmarks Statistiks hjemmeside hvor der i øvrigt er adgang til samtlige data fremstillet i figurer og tabeller i publikationen.

11 11 2. Innovation - Når virksomheder skaber viden Innovation vigtigt for dansk konkurrenceevne og vækst Innovationsaktivitet er opgjort efter fælleseuropæiske principper - CIS Innovation er godt for dansk konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse. Det er vigtigt, at der hele tiden sker fornyelse og udvikling, så det danske erhvervsliv kan være på forkant med udviklinger på de internationale markeder og være på forkant med ændringer i forbrugerbehov. Innovation er et vidt begreb. Der kan være tale om mange former for innovation, og innovation kan finde sted i forskellig grad. Der foretages løbende undersøgelser af, hvor innovative de danske virksomheder er. Fremstillingerne i dette afsnit er baseret på den fælleseuropæiske Community Innovation Survey, CIS. Indsamlinger til CIS i Danmark er hidtil forestået af Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA) på Århus Universitet. Danmarks Statistik overtager ansvaret for CIS-undersøgelserne fra 1. januar Den senest indsamlede undersøgelse dækker perioden og anvendes i det følgende afsnit til at illustrere innovationsomfanget i dansk erhvervsliv. Boks 2.1 Hvad er innovation? Innovation er implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt (vare eller tjenesteydelse), proces, markedsføringsmetode eller en væsentlig organisatorisk ændring. Innovationer er resultatet af bevidste planer og aktiviteter rettet mod en forbedring af virksomhedens produkter, processer, salg og markedsføring eller organisering. Innovationer kan tage udgangspunkt i ny viden og teknologi, men kan også være kombination af, eller nye anvendelsesmuligheder for, eksisterende viden og teknologier. Kilde: OECD/Eurostat (2005) Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data The Oslo Manual, Third Edition. 72 pct. af alle virksomheder er innovative CIS-opgørelser for de danske virksomheder viser, at knap 72 pct. af virksomhederne var innovative i Disse innovative virksomheder dækker knap 82 pct. af de ansatte. Som det fremgår af figur 2.1 er organisatorisk innovation mest almindelig, idet 58 pct. af de danske virksomheder har en eller anden form for organisatorisk innovation. De forskellige typer af innovation er beskrevet i boks 2.2.

12 12 Boks 2.2 Fire innovationstyper En produktinnovation er en introduktion på markedet af en ny vare eller tjenesteydelse eller af en vare eller tjenesteydelse, hvis egenskaber er blevet væsentligt forbedret fx med forbedrede komponenter og subsystemer eller forbedret software og brugervenlighed En procesinnovation er en implementering af en ny eller væsentligt forbedret produktionsproces eller distributionsmetode for varer eller tjenesteydelser, herunder hjælpefunktioner til virksomhedens processer En organisatorisk innovation er en implementering af en væsentlig ændring i forretningsgange, arbejdspladsens organisering eller virksomhedsstrukturen, som har til hensigt at forbedre virksomhedens innovative kapacitet eller dens grundlæggende virkemåde, herunder evnen til at sikre kvaliteten af produkterne og effektiviteten i arbejdsgangene En markedsføringsinnovation er en implementering af en ny eller væsentlig ændret salgs- eller markedsføringsmetode, herunder også væsentlige ændringer i produktets udseende eller indpakning med det formål at forbedre produktets fremtoning eller at øge forbrugernes opmærksomhed Innovationen skal være ny for virksomheden, men behøver ikke at være ny for branchen eller markedet. Det er uden betydning, om innovationen er udviklet af virksomheden selv eller af andre virksomheder. Se specifikke eksempler på 42 pct. af alle virksomheder er PP-innovative Figur 2.1 viser, hvor stor en andel af de danske virksomheder, der er innovative fordelt på innovationstype. Ses samlet på produkt- og procesinnovation, kaldet PP-innovation, er andelen af virksomheder med mindst én af de to innovationsformer på 42 pct., svarende til 60 pct. af de danske virksomheders ansatte. Andelen af PP-innovative virksomheder er særligt interessant i IPR-sammenhænge, da IPR ofte relateres til både produkter og processer og sjældnere til markedsføringsinnovation og organisatorisk innovation.

13 13 Figur 2.1 Andel innovative virksomheder efter innovationstype og i alt, Pct Produktinnovative Procesinnovative PP-innovative Markedsførings innovative Organisatorisk innovative Mindst én af innovationstyperne Andel virksomheder Andel ansatte Kilde: Dansk erhvervslivs innovation Note: Søjlen PP-innovative dækker over virksomheder, der enten er produktinnovative eller procesinnovative eller er både produkt- og procesinnovative. 59 pct. af de innovative virksomheder er PP-innovative Danmark har stor andel af innovative virksomheder målt på PP-innovation Danmark ligger i top6 målt på PP-innovation Som det fremgår af figur 2.1 er især organisatorisk innovation udbredt blandt danske virksomheder, idet 58 pct. af virksomheder er organisatorisk innovative. Ses alene på de innovative virksomheder, er PPinnovation imidlertid den mest gængse innovationstype, idet knap 59 pct. af de innovative virksomheder er PP-innovative. Dette fremgår af tabel 2.1 i Annex 1. Blandt de resterende 41 pct. af de innovative virksomheder, som hverken er produkt- eller procesinnovative, er 35 pct. organisatorisk innovative virksomheder, mens 11 pct. er markedsføringsinnovative. 5 pct. er således både organisatorisk og markedsføringsinnovative uden at være PP-innovative. I en europæisk sammenligning ligger Danmark sammen med Tyskland og Sverige i toppen med de største andele af PP-innovative virksomheder, jf. figur 2.2. Danmark ligger lidt lavere på andelen af produktinnovative virksomheder, men lidt højere på andelen af procesinnovative virksomheder. Andelen af PP-innovative virksomheder i Danmark er højere end i Finland og væsentligt højere end i Norge. Generelt ligger Danmark i den høje ende på skalaen over innovative lande, som det fremgår af eksempelvis EU's Innovation Scoreboard, EIS 10 I EIS2006 er Danmark i top6 sammen med netop Sverige, Tyskland, Finland, Japan og Schweiz. 10 EIS2006_final.pdf

14 14 Figur 2.2 Andel innovative virksomheder i udvalgte lande, Tyskland Danmark Sverige Finland England Spanien 30 Norge Produkt-innovation Proces-innovation PP-innovation Kilde: Figur 3 i Dansk erhvervslivs innovation 2004: Note: Inkluderer kun virksomheder med mindst 10 ansatte og kun NACE-branchegrupperne 10-41, 51, 60-67, 72, og , hvilket er Eurostats kernebrancher. Andelene for Danmark er derfor forskellig fra andelene i figur 2.1 og den øvrige tekst hvor flere mindre virksomheder og brancher er inkluderet, se også Pct. Andelen af innovative virksomheder stiger over tid I en opdeling af virksomhederne på ressourceområder 11 kan det ses, at andelen af PP-innovative virksomheder er steget lidt fra (CIS3) til (CIS4) indenfor alle ressourceområder. I alt er andelen steget fra 37 pct. i til 42 pct. i Indenfor ressourceområderne Energi/miljø og It/kommunikation er der i de største andele af innovative virksomheder, jf. figur For en beskrivelse af ressourceområder se afsnit 7.

15 15 Figur 2.3 Andel af virksomheder med PP-innovation, fordelt på ressourceområde, og Pct Fødevarer Møbler/ beklædning Bygge/ bolig It/ kommunikation Transport Energi/ miljø Medico/ sundhed Øvrige erhverv I alt PP-innovative PP-innovative Kilde: CFA s beregninger på CIS3 og CIS4. Note: Virksomheder fra ressourceområdet Turisme indgår ikke i innovationsmålingerne. Bredt funderet innovativt erhvervsliv Større virksomheder er oftere innovative Generelt er variationen mellem ressourceområderne i andelen af PPinnovative virksomheder begrænset til under 10 procentpoint i forhold til gennemsnittet. Det viser, at der findes en nogenlunde ligelig andel af PP-innovative virksomheder indenfor alle ressourceområder, dvs. at der er et bredt funderet innovativt erhvervsliv i Danmark. Andelen af innovative virksomheder er størst blandt de store virksomheder (jf. tabel 2.2 i Annex1). Således er 93 pct. af virksomhederne med over 1000 ansatte innovative, mens 70 pct. af de små virksomheder med under 50 ansatte er innovative. Ses alene på andelen med PP-innovation er knap 70 pct. af de store virksomheder PP-innovative, mens knap 40 pct. af de små er PP-innovative. Tilsvarende gælder for henholdsvis andelen af markedsføringsinnovative og andelen af organisatorisk innovative virksomheder, at den er relativt stabil og ensartet ressourceområderne imellem, om end der er forskelle. Igen er ressourceområderne Energi/miljø og It/kommunikation i toppen, mens ressourceområdet Medico/sundhed har en højere andel inden for organisatorisk innovation. Dette fremgår af figur 2.4.

16 16 Figur 2.4 Andel af virksomheder med markedsførings- og organisatorisk innovation fordelt på ressourceområde, Pct. 57 Fødevarer 11 Møbler/ beklædning Bygge/ bolig It/ kommunikation Transport 22 Energi/ miljø Medico/ sundhed Øvrige erhverv I alt 58 Markedsføringsinnovative Organisatorisk innovative Kilde: CFA s beregninger på CIS4. Note: Virksomheder fra ressourceområdet Turisme indgår ikke i innovationsmålingerne. Andel med organisatorisk og makedsføringsinnovation stiger med grad af PP-innovation Figur 2.5 Sammenhængen mellem de fire typer af innovation er udtalt. Som det fremgår af figur 2.5, er andelen af markedsføringsinnovative virksomheder markant større blandt de PP-innovative virksomheder, end blandt de ikke-pp-innovative virksomheder, og størst blandt de virksomheder, der både er produkt- og procesinnovative. Det samme er gældende for andelen af virksomheder med organisatorisk innovation, blot på et højere niveau. Knap 9 pct. af alle innovative virksomheder har alle fire typer af innovation. Andel af virksomheder med markedsførings- og organisatorisk innovation fordelt efter grad af PP-innovation, Pct Organisatorisk innovation Markedsføringsinnovation 34 Ingen PP-innovation Kun procesinnovation Kun produktinnovation Både produkt- og procesinnovation Kilde: Figur 19 og 23 i Dansk erhvervslivs innovation 2004:

17 17 0 pct. af de PP-innovative virksomheder benytter mindst én af fire IPR-typer Normalt antages det, at PP-innovative virksomheder er mere IPR-aktive end markedsførings- og organisatorisk innovative virksomheder, og dette bekræftes i figur 2.6. Knap 40 pct. af de PP-innovative virksomheder har benyttet mindst én af fire udvalgte IPR-typer. Blandt alle de innovative virksomheder er denne andel kun 29 pct. Figur 2.6 Andel af PP-innovative og alle innovative virksomheder, fordelt på IPR-typer, Pct Indgivet patentansøgninger 8 Ansøgt om brugsmodelbeskyttelse Registreret design Registreret varemærke 29 Mindst én af typerne PP-innovative Alle innovative Kilde: CFA`S beregninger på CIS4. Varemærkeregistrering og patentansøgning topper Flest virksomheder har benyttet varemærkeregistrering (henholdsvis 26 pct. af de PP-innovative og 19 pct. af alle innovative virksomheder), fulgt af patentansøgninger (hhv. 20 pct. og 14 pct.)og design (hhv. 12 pct. og 8 pct.). Færrest har anvendt brugsmodeller (henholdsvis 8 pct. og 5 pct.).

18 18 Boks 2.3 Definitioner Patent Med et patent beskyttes den opfindelse, der - angiver en ny løsning på et veldefineret problem, hvis denne løsning tillige adskiller sig væsentligt fra hidtil kendt teknik. Et patent giver en grundig beskrivelse af problemet samt en brugbar anvisning på, hvordan det løses. Patentet beskytter imidlertid ikke en idé som sådan men beskytter alene den angivne tekniske løsning på det givne problem. Varemærke Et varemærke har til formål at fungere som kendetegn for en virksomheds produkter eller for virksomheden som sådan. Et varemærke skal kunne gengives grafisk. Varemærker kan fx bestå af ord, figurer, slogans, bogstav- og talkombinationer, eller det kan være en særlig udformning af varen, fx en parfumeflakon. Registrering eller ibrugtagning af et varemærke vedrører altid det konkrete udtryk. Indehaveren har ret til at forbyde andre i at bruge samme ord eller figurmærke for deres forretning eller produkter. Brugsmodel Brugsmodeller sigter på mindre tekniske frembringelser og giver ligesom patenter en ret til at forbyde andre at udnytte en specifik frembringelse. Formålet med brugsmodeller er især at tilgodese mindre virksomheders innovation og tekniske frembringelser, der ikke opfylder kriterierne for et patent. Brugsmodelbeskyttelse er især almindeligt inden for landbrugsredskaber, møbelkonstruktioner og husholdningsartikler. Design Design er formgivningen og udseendet af et produkt fx tøj, møbler eller mønstret i en køkkenrulle. Der er altså tale om den fysiske fremtræden, ikke en teknisk funktion. Note: For en nærmere gennemgang af de forskellige rettighedstyper henvises til Bygge/bolig og Medico/sundhed har de største andele af IPR-aktive virksomheder Andelen af PP-innovative og af alle innovative virksomheder, som benytter mindst én af de fire udvalgte IPR-typer, varierer mellem ressourceområderne. Således er det i ressourceområderne Bygge/bolig og Medico/sundhed, at de største andele af de PP-innovative virksomheder benytter IPR. Ressourceområdet Transport har derimod den mindste andel innovative virksomheder med anvendt IPR. Dette fremgår af figur 2.7.

19 19 Figur 2.7 Andel af PP-innovative og alle innovative virksomheder med én eller flere IPR-typer, fordelt på ressourceområder, Pct Fødevarer Møbler/ beklædning Bygge/ bolig It/ kommunikation Transport Energi/ miljø Medico/ sundhed Øvrige erhverv I alt Alle innovative PP-innovative Kilde: CFA s beregninger på CIS4.

20

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Innovation i dansk erhvervsliv - Innovationsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Patenter og varemærker

Patenter og varemærker Patenter og varemærker 7 Patenter og varemærker - 7 Udgivet af Danmarks Statistik December 8 Oplag: Printet hos PrinfoParitas Trykt udgave: Pris: 6, kr. inkl. pct. moms Kan købes på www.dst.dk/boghandel

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager I Danmark lever vi af vores gode ideer og evnen til innovation. At beskytte vores ideer er det

Læs mere

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER HVORDAN UDNYTTER DU DIN VIRKSOMHEDS VIDEN? HVOR KAN JEG FÅ HJÆLP? EGNE NOTER FoRoRD Danske

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES FORSKNING, UDVIKLING OG INNOVATION

VIRKSOMHEDERNES FORSKNING, UDVIKLING OG INNOVATION VIRKSOMHEDERNES FORSKNING, UDVIKLING OG INNOVATION 1 Innovation i virksomhederne 161 Produkt- og procesinnovation 161 Omsætning fra nye produkter 162 Private investeringer i forskning og udvikling 163

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE I var Danmarks eksport af energiteknologi og -service 83,8 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 215 på 1,1 pct. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,8 pct.

Læs mere

Vejle Erhvervsudvikling. Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen

Vejle Erhvervsudvikling. Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen Vejle Erhvervsudvikling Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen Patent Hvorfor er det vigtigt at tage stilling til sine enerettigheder? a) Krænkelse! Udgifter og tid b) Viden og

Læs mere

OPFINDERtjenesten Modul 4 Beskyt din ide, før det er for sent

OPFINDERtjenesten Modul 4 Beskyt din ide, før det er for sent OPFINDERtjenesten Modul 4 Beskyt din ide, før det er for sent Information Dette undervisningsmateriale er udviklet af OPFINDERtjenesten. Materialet tager udgangspunkt i en række undervisningsmoduler, som

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Byg broer med din viden

Byg broer med din viden Byg broer med din viden Danmark skal overleve på kreativitet, viden og udvikling Den 31. maj, 2012 Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager, hes@dkpto.dk, 22783516 Program Patent-

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Patent- og Varemærkestyrelsen, ITEK & IT-Brancheforeningen Juni 2005 1 At dele og beskytte viden Øget handel

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Store kommunale forskelle i iværksætteri

Store kommunale forskelle i iværksætteri 5. oktober 217 217:12 Store kommunale forskelle i iværksætteri Af Christina Juul Steengaard, Anne Kaag Andersen, Michael Drescher og Elias Stapput Knudsen Fremkomst af nye firmaer er med til at skabe job,

Læs mere

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE TÆNKER DU PÅ AT EKSPORTERE DINE VARER OG SERVICES TIL ANDRE LANDE, SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ AT FÅ DIT MÆRKE REGISTRERET

Læs mere

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL VækstRegnskab 2015 2. kvartal NØGLETAL PR. 3. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent. Hvem er vi?

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent. Hvem er vi? Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent Hvem er vi? En styrelse under Erhvervs- og Vækstministeriet Formål at fungere som center for strategisk

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g Chas. Hude blev grundlagt i 1896 af Charles von der Hude, altid kaldet Chas. Vi styrker din værdi I det globale vidensamfund

Læs mere

Midt i statistikken. Tal og fakta om Region Midtjylland Økonomi og iværksætteri Regionshuset Viborg. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Tal og fakta om Region Midtjylland Økonomi og iværksætteri Regionshuset Viborg. Regional Udvikling Midt i statistikken Tal og fakta om Økonomi og iværksætteri 2011-1 Regionshuset Regional Udvikling Midt i statistikken Tal og fakta om Økonomi og iværksætteri Nummer 1, 2011 April 2011 Regional Udvikling

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde. Forskningsstatistik 2003

Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde. Forskningsstatistik 2003 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2003 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2003 Statistikken er udarbejdet

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109. 2. november 2015

Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109. 2. november 2015 Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109 2. november 2015 Det Interaktive Danmark i Tal 2014 1. Indledning Den interaktive branche består af en lang

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

DANMARKS PLACERING I EU MHT. DEN VIDENSBASEREDE ØKO-

DANMARKS PLACERING I EU MHT. DEN VIDENSBASEREDE ØKO- 9. januar 2002 Af Lise Nielsen DANMARKS PLACERING I EU MHT. DEN VIDENSBASEREDE ØKO- Resumè NOMI En ny undersøgelse fra EU konkluderer, at Danmark er blandt de mest innovative EU-lande, og at Danmark sammen

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN

Af Anita Vium - Direkte telefon: RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN i:\marts-2000\erhv-b--av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN Sammenlignet med andre danske eksportindustrier har fødevareindustrien en forholdsvis lille

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND MAJ 2010 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland September 2009 REDAKTION & LAYOUT Regional Udvikling Lars Tomlinson ltom@regionsjaellna.dk Anette Moss anettm@regionsjaelland.dk OPLAG 50 eksemplarer 2 Øget vækst

Læs mere

Forskningsstatistik Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde

Forskningsstatistik Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2005 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2005 er en opgørelse over omfanget af forskningen og udviklingen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om patent

Vejledning til ansøgning om patent Vejledning til ansøgning om patent Hvad kan patenteres hvornår og hvordan? Har du gjort en opfindelse eller eventuelt fået overdraget rettighederne til en opfindelse, har du ret til at søge om at få patent

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

8 It, produktivitet og udvikling

8 It, produktivitet og udvikling It, produktivitet og udvikling 47 8 It, produktivitet og udvikling Figur 8.1 Andel it-fou af landenes BNP. 2002 1,27 Korea 0,97 1,02 0,71 Irland 0,51 0,51 0,40 0,39 0,35 0,34 0,33 Tyskalnd 0,25 0,24 0,19

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Hvordan beskytter jeg mit design mod kopiering

Hvordan beskytter jeg mit design mod kopiering Hvordan beskytter jeg mit design mod kopiering Danmark er et af de lande i verden, som yder den bedste beskyttelse mod kopiering af design. For at være godt rustet skal man dog kende sine rettigheder.

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Tabelsamling Revideret 2. december 2004 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT TP1PT Arbejdspapiret TP PT Virksomheder DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 11 København K Telefon 33 9 33 - Fax 33 11 1 5 Dato: 31. oktober 5 Sagsbeh.:

Læs mere

IPR & Kina. Intellectual property rights in China

IPR & Kina. Intellectual property rights in China IPR & Kina Intellectual property rights in China Henrik Tørnquist Vækstkonsulent / IPR Coach Væksthus Hovedstadsregionen ht@vhhr.dk Agenda Kina som det var engang. Udvikling og retning Kina i dag Hvad

Læs mere

Eksportanalyse af Vandteknologi. Kina

Eksportanalyse af Vandteknologi. Kina Eksportanalyse af Vandteknologi Kina Juli 2016 Redaktion: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ISBN: 978-87-7175-589-3 2 SVANA/ Eksportanalyse af Vandteknologi - Kina Indhold 1. Eksportanalyse - Kina

Læs mere

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005 Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner Januar 2005 2 1. Indledning Regionerne har en afgørende betydning for erhvervsudviklingen i Danmark. Iværksætterne og de etablerede virksomheder skal udnytte

Læs mere

Masser af eksport i service

Masser af eksport i service Masser af eksport i service AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Eksport er godt, og eksport skal der til, for at samfundsøkonomien på sigt kan hænge sammen. Eksport forbindes oftest

Læs mere

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Analyse af dansk cleantech:

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL VækstRegnskab 2015 3. kvartal NØGLETAL PR. 4. KVARTAL 13.579 13.991 14.085 13.579 11.088.123 11.123 08 21.722.849 19.496 3.09 16.483.056 17.221.543.181 15.259 % 8% 6% 6 7 %, 87 96,45 0 +100 ROSKILDE 13.695

Læs mere

Definition af produkt-, proces-, markedsførings- og organisatoriskinnovation

Definition af produkt-, proces-, markedsførings- og organisatoriskinnovation Definition af produkt-, proces-, markedsførings- og organisatoriskinnovation Det kan til tider være svært at skelne klart mellem de fire innovationstyper, idet innovationer ofte har elementer af flere

Læs mere

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2007 Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark - 2007 Danske tal Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Oktober

Læs mere

Mød virksomhederne med et håndtryk

Mød virksomhederne med et håndtryk Mød virksomhederne med et håndtryk Lars Disposition Danmark kan lade sig gøre men er udfordret Kommunernes virke er vigtige rammebetingelser Hvordan gå fra fremragende eksempler til generelt højt niveau?

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Internationale tal

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Internationale tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2007 Internationale tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark - 2007 Internationale tal Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi

Læs mere

Danske virksomheders brug af patenter og andre IP-rettigheder

Danske virksomheders brug af patenter og andre IP-rettigheder «JUR_NAVN_DEL1» «JUR_NAVN_DEL2» «JUR_NAVN_DEL3» «JUR_FOR_GADE_ADRESSE» «JUR_FOR_POSTNR»«JUR_FOR_POSTDSTRKT» CVR-nr. «cvr» August 2009 Kan udfyldes elektronisk på WWW.virk.dk. Her kan man gemme undervejs,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark ZA89 Flash Eurobarometer (Innobarometer 0 - The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark FL Innobarometer - DK STILLES TIL ALLE Jeg vil gerne starte med nogle få generelle spørgsmål

Læs mere

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen 1 Sammenfatning Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders

Læs mere

Danske vækstmuligheder i rusland

Danske vækstmuligheder i rusland Organisation for erhvervslivet April 2010 Danske vækstmuligheder i rusland Trods et større tilbageslag i 2009 har de gennemsnitlige årlige vækstrater i Rusland været på imponerende 5,5 pct. de seneste

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 3. MARTS 216 INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 21 FOR FØRSTE GANG I FEM ÅR STIGER LØNNEN MERE I DANMARK END I UDLANDET INDEN FOR FREMSTILLING I udlandet steg lønnen 1,9 pct. inden for fremstilling

Læs mere

Produktivitet og velstand i Danmark. Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen

Produktivitet og velstand i Danmark. Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen Produktivitet og velstand i Danmark Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen VELSTAND: BNP pr. indbygger købekraftskorrigeret, 2008 Velstand og produktivitet Et lands velstand

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere