Når viden bliver til aktiver. - nøgletal om danske virksomheders brug af IPR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når viden bliver til aktiver. - nøgletal om danske virksomheders brug af IPR"

Transkript

1 Når viden bliver til aktiver - nøgletal om danske virksomheders brug af IPR

2 Når viden bliver til aktiver - nøgletal om danske virksomheders brug af IPR Udgivet af: Danmarks Statistik & Patent- og Varemærkemærkestyrelsen Adresser: Danmarks Statistik Patent- og Varemærkestyrelsen Sejrøgade 11 Helgeshøj Allé København Ø 2630 Taastrup Tlf Tlf Fax Fax e-post: e-post: Trykt hos Fihl Jensen, Frederiksberg Oplag 500 stk. Januar 2008 ISBN trykt udgave ISBN netversion Denne publikation kan som pdf-udgave findes på Ebbe Krogh Graversen Dansk Center for Forskningsanalyse Tlf.: Helle Månsson Danmarks Statistik Tlf.: Betina Sand Patent- og Varemærkestyrelsen Tlf.: Danmarks Statistik & Patent- og Varemærkemærkestyrelsen, 2008 Du er velkommen til at citere fra denne publikation. Angiv dog kilde i overensstemmelse med god skik. Det er tilladt at kopiere publikationen til privat brug. Enhver anden form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne publikation er forbudt uden skriftligt samtykke fra Danmarks Statistik. Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl. Når en institution har indgået en kopieringsaftale med COPY-DAN, har den ret til - inden for aftalens rammer - at kopiere fra publikationen.

3 Forord Viden er i dag et af de vigtigste råstoffer vi har i Danmark. Viden og innovation kan sikre fortsat høj vækst og beskæftigelse i Danmark på lang sigt. Den globale udvikling betyder, at virksomhederne i stigende grad skal konkurrere på evnen til at skabe nye og mere innovative løsninger, der kan omsættes til kommerciel værdi. Det er således især gennem vedvarende forskning og udvikling, at danske virksomheder er konkurrencedygtige på de internationale markeder. Danske virksomheder har en stærk position internationalt for deres innovative kvalitetsprodukter. Med regeringens globaliseringsstrategi fra 2006 Fremgang, fornyelse og tryghed blev der iværksat en række initiativer, der bidrager til at bringe Danmark helt i front med at udvikle ny viden. Det er vigtigt at fortsætte arbejdet med at skabe bedre rammer for innovation i virksomhederne. Det følger således af regeringsgrundlaget fra november 2007 Mulighedernes Samfund, at der vil blive udarbejdet en virksomhedsrettet innovationsstrategi, der skal bane vejen til høj innovationsaktivitet og nye innovationsformer. Et vigtigt led i udvikling af ny viden og innovationsformer er aktiv udnyttelse af IPR og kommercialisering af viden. Uden beskyttelse via patenter eller varemærker vil en virksomheds innovative forspring hurtigt blive indhentet af konkurrencen på markedet og udbyttet af investeringer i F&U udhulet. Opgørelser viser, at Danmark er blandt de mest IPR-aktive lande i EU- 15. Alligevel er der mange virksomheder, der ikke beskytter deres viden, og der er en polarisering af de danske virksomheder, hvor især de store er IPR-aktive. Meget tyder desuden på, at der er potentiale for en bedre udnyttelse af viden fx via handel med IPR. Der foreligger således en opgave i at fremme IPR-aktiviteten i dele af det danske erhvervsliv. Patent- og Varemærkestyrelsen og Danmarks Statistik har gennem de sidste år samarbejdet om at styrke datagrundlaget for IPR-aktiviteten i Danmark. Dette datagrundlag gør, at vi nu ved mere om danske virksomheders brug af IPR og betydningen af dette for virksomhederne. Denne publikation indeholder resultatet af dette samarbejde. Januar 2008 Jesper Kongstad Direktør Patent- og Varemærkestyrelsen Jan Plovsing Rigsstatistiker Danmarks Statistik

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning - Viden som råstof, aktiv og handelsvare Innovation - Når virksomheder skaber viden IP-rettigheder - Når viden bliver til aktiver Handel med IPR - Viden som handelsvare Danske patentindehaveres handel med IPR Danske patentindehaveres handel med patenter Danske virksomheders handel med licenser på varemærker design og brugsmodeller Danske virksomheders handel med IPR med udlandet Fordele og barrierer ved handel med IPR Økonomi og beskæftigelse - Når IPR skaber vækst IPR-virksomheder - Hvad kendetegner dem Datagrundlag og metode Annex I: Tabeller... 75

5 5 1. Indledning Viden som råstof, aktiv og handelsvare Viden som råstof Viden er et af Danmarks vigtigste råstoffer. Vedvarende frembringelse af viden og gode ideer er et af de stærkeste kort, det danske erhvervsliv har på hånden, når det handler om at være konkurrencedygtig i en global økonomi. For at sikre den danske konkurrenceevne og en vedvarende sund dansk økonomi med høj vækst og beskæftigelse er det derfor vigtigt, at der i Danmark er de rette betingelser for at skabe, videreudvikle og udnytte viden. Viden skaber kvalitetsprodukter, der gør os konkurrencedygtige Det relativt høje lønniveau i Danmark gør det vanskeligt for danske virksomheder at konkurrere på pris. Det har fået virksomheder til at flytte produktionen til lande med lavere lønomkostninger. Mange danske virksomheder satser i stedet på at udvikle produkter med et særligt vidensindhold eller særligt design, der gør produktet konkurrencedygtigt trods et højere prisniveau. Danmark har en stærk international position inden for sådanne kvalitetsprodukter også kaldet upmarket produkter. Analyser viser, at 44 pct. af Danmarks eksport i 2005 bestod af sådanne upmarket produkter 1. Denne andel er høj sammenlignet med andre landes eksportandel af kvalitetsprodukter. Det viser, at danske virksomheder er dygtige til at positionere sig på markedet for kvalitetsprodukter. Eksempler på eksporterede kvalitetsprodukter er lægemidler og høreapparater. Men det kræver vedvarende innovation Virksomhedsrettet Innovationsstrategi Viden genereres både i virksomheder og i forskningsinstitutioner Hvis Danmark skal fastholde denne position, kræver det, at det danske erhvervsliv konstant er på forkant med udviklingen på verdensmarkedet og på forkant med forbrugernes behov og ønsker for indhold og design. Der skal vedvarende skabes ny viden og tænkes i nye baner. De danske virksomheder skal være innovative, hvilket kræver investeringer i forskning, udvikling og veluddannet arbejdskraft. Regeringen har innovation højt på den politiske dagsorden. I de kommende år vil fokus især være på de små og mellemstore virksomheders innovationsaktivitet. Der vil blive udarbejdet en Virksomhedsrettet Innovationsstrategi. Indsatsen skal fremme innovationsaktiviteten i Danmark og føre til nye innovationsformer. Det er kompliceret og ressourcekrævende at frembringe viden. Derfor er det vigtigt, at den viden, der skabes i Danmark, udnyttes bedst muligt. Viden genereres både i virksomheder og i forskningsinstitutioner. Det giver mulighed for, at der både kan udveksles viden mellem virksomheder og på tværs af erhvervslivet og forskningsinstitutionerne. 1 Danmark på de globale markeder, Økonomi- og erhvervsministeriet, 27. juni Publikationen kan hentes på

6 6 Regeringen har i sin globaliseringsstrategi 2 gennemført en række initiativer, der styrker samarbejdet mellem virksomheder og forskningsinstitutioner. Viden som aktiv beskyttelse af viden Vigtigt for virksomheders tilskyndelse til at være innovativ og for at udnytte viden kommercielt er mulighederne for at sikre sig ejendomsretten til viden. Uden beskyttelse udhules det konkurrencemæssige forspring af innovationen hurtigt i den fri konkurrence. Herved forsvinder virksomhedernes incitament til at investere i forskning og udvikling. Virksomheder kan sikre sig manøvrerum set i forhold til konkurrerende virksomheder ved at beskytte deres viden. Det kan gøres ved at sikre sig ejendomsretten til sin viden og gøre den frembragte viden til et aktiv fx via et patent. Betegnelsen herfor er Intellectual Property Right forkortet IPR 3. Der findes flere former for IPrettigheder Danmark et af de mest aktive lande, når det angår beskyttelse Der er flere måder at sikre sig IPR: Udover patenter kan virksomheder vælge at beskytte sig med varemærker, design eller brugsmodeller 4. Hvilken type IPR, der er relevant, afhænger af hvilken type viden, der er tale om. Ligeledes vil der være forskellige behov, når det angår dækningen dvs. i hvilke lande, IP-rettigheden skal gælde. Registrering af IPR kan i Danmark ansøges hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Opgørelser viser, at Danmark er blandt de mest aktive lande i EU15 5, når det angår beskyttelse af viden via IPR. Danmark ligger på henholdsvis en 4. og en 2. plads, når det angår antallet af ansøgte patenter og varemærker pr. indbygger 6. Samtidig viser tallene, at en del danske virksomheder ikke har fokus på vigtigheden af beskyttelse, da kun en tredjedel af de danske innovative virksomheder anvender IPR. For at fremme virksomheders opmærksomhed og viden om IPR har regeringen i globaliseringsstrategien taget initiativ til rådgivning af danske iværksættere om IPR. Denne rådgivning foregår via de regionale væksthuse. Registrering af IPR er også til gavn for andre IPR er ikke alene til gavn for de virksomheder, der ønsker at beskytte viden. Registreringen af rettigheder er også til fordel for andre virksomheder, idet der ved registreringen sker en offentliggørelse af den ny 2 Fremgang, fornyelse og tryghed strategi for Danmark i den globale økonomi, Regeringen, april Publikationen kan hentes på 3 I publikationen Et forspring i samfundet udgivet af Patent- og Varemærkestyrelsen, februar 2005, er der mere information om IPR i Danmark. Publikationen kan hentes på 4 IP-rettigheder omfatter også ophavsret. Ophavsretten indgår ikke i denne publikation, da det ikke p.t. er muligt at samkøre oplysninger om ophavsrettighedsindehavere med Danmarks Statistiks registre. Ophavsret er en immateriel rettighed, der bl.a. finder anvendelse i forbindelse med kunstneriske og litterære værker, men også i forbindelse med fx edb-programmer. Ophavsret administreres i Danmark af Kulturministeriet. Se også 5 EU15 består af: Danmark, Østrig, Belgien, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Portugal, Spanien, Sverige og England. 6 Økonomi- og Erhvervsministeriet, Konkurrenceevneredegørelse 2007, kapitel 7.

7 7 viden. Ved registrering af patenter undgås således, at flere virksomheder udvikler den samme viden, og i stedet skabes der mulighed for videreudvikling, idet virksomheder kan bygge ovenpå andre virksomheders viden. Således kan beskyttelse af viden i sig selv være med til at sikre udveksling af viden og dermed bidrage til en bedre udnyttelse af de ressourcer, der investeres i forskning og udvikling i Danmark. Viden som handelsvare En mere aktiv måde at udveksle viden mellem virksomheder er ved handel med viden. Handel med viden mellem danske virksomheder er vigtig for en optimal udnyttelse af de ressourcer, der bruges på at skabe viden i Danmark. For et lille land som Danmark, er handel med viden med udlandet mindst lige så vigtig. Det skyldes, at Danmark kun står for en brøkdel af den samlede videnproduktion. Resten må vi handle os til. Handel kan bestå i en decideret overdragelse af IP-rettigheder via køb og salg, men handel kan også bestå i licenseringsaftaler, hvor rettighedshaver mod betaling så at sige lejer sin rettighed ud. Fordelen ved denne form for handel er, at flere kan udnytte den pågældende viden på én gang. Handel med viden er kompliceret og markedet uigennemsigtigt Elektronisk markedsplads for handel med viden: IPmarketplace.dk Vigtigt at have viden om danske virksomheders viden som råstof, aktiv og handelsvare Handel med viden er kompliceret. Det skyldes bl.a., at der ikke er tale om en vare i traditionel fysisk forstand men om en immateriel størrelse. Handel med viden besværes af, at der er tale om et forholdsvis uigennemsigtigt marked. Uigennemsigtigheden opstår, fordi det for en interesseret køber kan være svært at få øje på udbydere, og det for udbydere ligeledes kan være svært at definere interesserede aftagere. 7 For at afhjælpe dette problem, blev der som led i regeringens globaliseringsstrategi taget initiativ til at etablere en internetbaseret markedsplads for handel med patenter. På denne markedsplads, der åbnede september 2007, kan sælgere udbyde patenter og købere danne sig et overblik over hvilke patenter, der er til salg i Danmark 8. Som en del af markedspladsen kan virksomheder desuden systematisk blive orienteret om nye patenter. For løbende at skabe de rette rammer for at virksomheder skaber, beskytter og udnytter deres viden, er det vigtigt at have kendskab til IPR-aktiviteten i Danmark og vide, hvilke virksomheder, der er IPRaktive. Det er vigtigt at vide, hvad der kendetegner virksomhederne, samt hvorledes disse virksomheder bidrager til vækst og beskæftigelse i Danmark. Ligeledes er det relevant at vide, hvor aktive danske virksomheder er, når det angår handel med IPR. I den forbindelse er det desuden interessant at se på, hvilke fordele og hvilke barrierer, der eksisterer for handel med viden. 7 Se herom i Konkurrenceredegørelse 2005, kapitel 10: Konkurrence og viden, Konkurrencestyrelsen. Publikationen kan hentes på 8 Markedspladsen vil i den kommende tid blive udvidet til også at inkludere andre rettigheder end patenter.

8 8 Indhold og tilblivelse af denne publikation: Belysningen af disse spørgsmål og flere er søgt via spørgeskemaundersøgelser og sammenkørsel af diverse statistisk materiale om danske virksomheder og deres IPR-aktivitet. Resultatet af dette arbejde, som præsenteres i denne publikation, er en omfattende mængde nye oplysninger om danske virksomheders IP-aktiviteter. Publikationen er udarbejdet i samarbejde mellem Danmarks Statistik og Patent- og Varemærkestyrelsen. Danmarks Statistik har stået for spørgeskemaundersøgelse, databehandling, metoder og opsætning af publikationen, mens Patent- og Varemærkestyrelsen har ansvaret for det skrevne. Afsnit 2 om innovation er skrevet med bidrag fra Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA). 9 Afsnit 2 Viden som råstof Publikationen indledes med et afsnit om viden som råstof. Det handler om innovation, og der gives i afsnittet et kortfattet indblik i omfanget af innovation i Danmark. Afsnittet viser, at danske virksomheder har forholdsvis stor fokus på innovation. Ca. 7 ud af 10 virksomheder har i perioden været innovative i form af produkt-, proces-, markedsførings-, eller organisationsinnovation. Sammenligninger med andre lande viser, at Danmark har en relativt høj innovationsaktivitet, når det angår produkt- og procesinnovation (PP-innovation). 46 pct. af de danske virksomheder er PP-innovative, hvilket af de udvalgte lande kun overgås af Tyskland. Afsnittet viser også, at de danske innovative virksomheder i et vist omfang er opmærksomme på at beskytte deres viden. 29 pct. har benyttet en eller anden form af IPR. Afsnit 3 Viden som aktiv Afsnit 3 giver et indblik i omfanget og udviklingen af IPR i Danmark. Afsnittet viser, at der for perioden samlet set har været en positiv udvikling i antallet af registrerede IP-rettigheder. Men mens antallet af patenter og varemærker er steget, er der sket et fald i design og brugsmodeller. Billedet er tilsvarende, når der ses på antallet af danske virksomheder, der har fået meddelt IPR. Imidlertid er stigningen i antal danske virksomheder, der har fået meddelt patenter, mindre end stigningen i antal meddelte patenter som sådan. Dette betyder, at der har været en lille stigning i det gennemsnitlige antal registrerede patenter pr. ansøgende virksomhed. Den modsatte tendens gør sig gældende for varemærker. I afsnittet belyses desuden patentindehaveres primære bevæggrunde for at udtage patent. Her fremgår, at den væsentligste årsag er at forhindre andre i at udnytte virksomhedens opfindelse. Dog har virksomhederne også andre mål med at udtage patenter så som imageskabelse og adgang til nye markeder. 9 Ebbe Krogh Graversen

9 9 Afsnit 4 Viden som handelsvare Afsnit 4 omhandler viden som handelsvare. Her fremgår det, at der er en vis handelsaktivitet i Danmark. Mere end hver tredje virksomhed har handlet med rettigheder. Handel med patenter er mere udbredt end handel med varemærker, design og brugsmodeller. Handlen foregår primært inden for virksomhedernes egne branche/teknologi-områder. Handel med varemærker, design og brugsmodeller sker primært inden for ressourceområdet Møbler/beklædning men også på Energi/miljøområdet. Afsnittet viser desuden, at danske virksomheder i en vis grad er opmærksomme på at udnytte viden genereret i udlandet via handel. Der eksporteres samlet set for et større beløb i forbindelse med salg/udlicensering, end der importeres ved køb/indlicensering. Endelig gennemgås i afsnittet virksomheders besvarelser på en række spørgsmål om fordele og barrierer for handel med viden. Det er bl.a. fordele som øget indtjening og synlighed på markedet, som trækkes frem, mens der på barrieresiden bl.a. er vanskeligheder med at opnå enighed om pris. Afsnit 5 IPR, vækst og beskæftigelse Afsnit 6 Kendetegn ved IPR-aktive virksomheder Afsnit 7 Datagrundlag og metode I afsnit 5 ses der nærmere på hvordan beskæftigelse, omsætning, værditilvækst og eksport har udviklet sig for danske virksomheder med IP-rettigheder. Afsnittet viser, at de IPR-aktive danske virksomheder har en større andel af beskæftigelse, omsætning og værditilvækst, end deres antalsmæssige andel af den samlede virksomhedsbestand berettiger. Mens de IPR-aktive virksomheder alene udgør 4 pct. af den samlede virksomhedsbestand, dækker disse virksomheder omtrent 35 pct., når det angår beskæftigelse, omsætning og værditilvækst. Desuden har en større andel af de IPR-aktive virksomheder eksport end øvrige virksomheder. De nærmere kendetegn ved IPR-aktive virksomheder belyses i afsnit 6. Afsnittet viser bl.a., at der er relativt flest IPR-aktive virksomheder på ressourceområdet Medico/sundhed og blandt virksomheder med mere end 100 ansatte. Desuden kendetegnes IPR-aktive virksomheder ved primært at være selskaber (dvs. aktie- eller anpartsselskaber), ligesom mange af virksomhederne er lokaliseret i Region Hovedstaden. Endelig har IPR-aktive virksomheder en større andel af personer med lang videregående uddannelse og forskeruddannelse blandt sit personale end øvrige virksomheder. Endelig indeholder afsnit 7 en kort beskrivelse af datagrundlag og metode. Fremstillingerne i afsnittene er baseret på en række kilder - bl.a. en spørgeskemaundersøgelse, Danmarks Statistiks generelle firmastatistik samt opgørelser fra Patent- og Varemærkestyrelsen over udstedte IPR. For en mere dybdegående metodebeskrivelse henvises til Danmarks Statistiks hjemmeside.

10 10 Annex 1 - tabeller Yderligere om data og metode på Publikationen indeholder primært fremstillinger i form af figurer. Figurerne suppleres med tabeller i Annex 1 bagest i publikationen. Tabelafsnittet er opbygget således, at tabelnummereringen refererer til den figur i publikationen, som tallene refererer til. For en mere dybdegående gennemgang af datagrundlag og metode henvises til Danmarks Statistiks hjemmeside hvor der i øvrigt er adgang til samtlige data fremstillet i figurer og tabeller i publikationen.

11 11 2. Innovation - Når virksomheder skaber viden Innovation vigtigt for dansk konkurrenceevne og vækst Innovationsaktivitet er opgjort efter fælleseuropæiske principper - CIS Innovation er godt for dansk konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse. Det er vigtigt, at der hele tiden sker fornyelse og udvikling, så det danske erhvervsliv kan være på forkant med udviklinger på de internationale markeder og være på forkant med ændringer i forbrugerbehov. Innovation er et vidt begreb. Der kan være tale om mange former for innovation, og innovation kan finde sted i forskellig grad. Der foretages løbende undersøgelser af, hvor innovative de danske virksomheder er. Fremstillingerne i dette afsnit er baseret på den fælleseuropæiske Community Innovation Survey, CIS. Indsamlinger til CIS i Danmark er hidtil forestået af Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA) på Århus Universitet. Danmarks Statistik overtager ansvaret for CIS-undersøgelserne fra 1. januar Den senest indsamlede undersøgelse dækker perioden og anvendes i det følgende afsnit til at illustrere innovationsomfanget i dansk erhvervsliv. Boks 2.1 Hvad er innovation? Innovation er implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt (vare eller tjenesteydelse), proces, markedsføringsmetode eller en væsentlig organisatorisk ændring. Innovationer er resultatet af bevidste planer og aktiviteter rettet mod en forbedring af virksomhedens produkter, processer, salg og markedsføring eller organisering. Innovationer kan tage udgangspunkt i ny viden og teknologi, men kan også være kombination af, eller nye anvendelsesmuligheder for, eksisterende viden og teknologier. Kilde: OECD/Eurostat (2005) Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data The Oslo Manual, Third Edition. 72 pct. af alle virksomheder er innovative CIS-opgørelser for de danske virksomheder viser, at knap 72 pct. af virksomhederne var innovative i Disse innovative virksomheder dækker knap 82 pct. af de ansatte. Som det fremgår af figur 2.1 er organisatorisk innovation mest almindelig, idet 58 pct. af de danske virksomheder har en eller anden form for organisatorisk innovation. De forskellige typer af innovation er beskrevet i boks 2.2.

12 12 Boks 2.2 Fire innovationstyper En produktinnovation er en introduktion på markedet af en ny vare eller tjenesteydelse eller af en vare eller tjenesteydelse, hvis egenskaber er blevet væsentligt forbedret fx med forbedrede komponenter og subsystemer eller forbedret software og brugervenlighed En procesinnovation er en implementering af en ny eller væsentligt forbedret produktionsproces eller distributionsmetode for varer eller tjenesteydelser, herunder hjælpefunktioner til virksomhedens processer En organisatorisk innovation er en implementering af en væsentlig ændring i forretningsgange, arbejdspladsens organisering eller virksomhedsstrukturen, som har til hensigt at forbedre virksomhedens innovative kapacitet eller dens grundlæggende virkemåde, herunder evnen til at sikre kvaliteten af produkterne og effektiviteten i arbejdsgangene En markedsføringsinnovation er en implementering af en ny eller væsentlig ændret salgs- eller markedsføringsmetode, herunder også væsentlige ændringer i produktets udseende eller indpakning med det formål at forbedre produktets fremtoning eller at øge forbrugernes opmærksomhed Innovationen skal være ny for virksomheden, men behøver ikke at være ny for branchen eller markedet. Det er uden betydning, om innovationen er udviklet af virksomheden selv eller af andre virksomheder. Se specifikke eksempler på 42 pct. af alle virksomheder er PP-innovative Figur 2.1 viser, hvor stor en andel af de danske virksomheder, der er innovative fordelt på innovationstype. Ses samlet på produkt- og procesinnovation, kaldet PP-innovation, er andelen af virksomheder med mindst én af de to innovationsformer på 42 pct., svarende til 60 pct. af de danske virksomheders ansatte. Andelen af PP-innovative virksomheder er særligt interessant i IPR-sammenhænge, da IPR ofte relateres til både produkter og processer og sjældnere til markedsføringsinnovation og organisatorisk innovation.

13 13 Figur 2.1 Andel innovative virksomheder efter innovationstype og i alt, Pct Produktinnovative Procesinnovative PP-innovative Markedsførings innovative Organisatorisk innovative Mindst én af innovationstyperne Andel virksomheder Andel ansatte Kilde: Dansk erhvervslivs innovation Note: Søjlen PP-innovative dækker over virksomheder, der enten er produktinnovative eller procesinnovative eller er både produkt- og procesinnovative. 59 pct. af de innovative virksomheder er PP-innovative Danmark har stor andel af innovative virksomheder målt på PP-innovation Danmark ligger i top6 målt på PP-innovation Som det fremgår af figur 2.1 er især organisatorisk innovation udbredt blandt danske virksomheder, idet 58 pct. af virksomheder er organisatorisk innovative. Ses alene på de innovative virksomheder, er PPinnovation imidlertid den mest gængse innovationstype, idet knap 59 pct. af de innovative virksomheder er PP-innovative. Dette fremgår af tabel 2.1 i Annex 1. Blandt de resterende 41 pct. af de innovative virksomheder, som hverken er produkt- eller procesinnovative, er 35 pct. organisatorisk innovative virksomheder, mens 11 pct. er markedsføringsinnovative. 5 pct. er således både organisatorisk og markedsføringsinnovative uden at være PP-innovative. I en europæisk sammenligning ligger Danmark sammen med Tyskland og Sverige i toppen med de største andele af PP-innovative virksomheder, jf. figur 2.2. Danmark ligger lidt lavere på andelen af produktinnovative virksomheder, men lidt højere på andelen af procesinnovative virksomheder. Andelen af PP-innovative virksomheder i Danmark er højere end i Finland og væsentligt højere end i Norge. Generelt ligger Danmark i den høje ende på skalaen over innovative lande, som det fremgår af eksempelvis EU's Innovation Scoreboard, EIS 10 I EIS2006 er Danmark i top6 sammen med netop Sverige, Tyskland, Finland, Japan og Schweiz. 10 EIS2006_final.pdf

14 14 Figur 2.2 Andel innovative virksomheder i udvalgte lande, Tyskland Danmark Sverige Finland England Spanien 30 Norge Produkt-innovation Proces-innovation PP-innovation Kilde: Figur 3 i Dansk erhvervslivs innovation 2004: Note: Inkluderer kun virksomheder med mindst 10 ansatte og kun NACE-branchegrupperne 10-41, 51, 60-67, 72, og , hvilket er Eurostats kernebrancher. Andelene for Danmark er derfor forskellig fra andelene i figur 2.1 og den øvrige tekst hvor flere mindre virksomheder og brancher er inkluderet, se også Pct. Andelen af innovative virksomheder stiger over tid I en opdeling af virksomhederne på ressourceområder 11 kan det ses, at andelen af PP-innovative virksomheder er steget lidt fra (CIS3) til (CIS4) indenfor alle ressourceområder. I alt er andelen steget fra 37 pct. i til 42 pct. i Indenfor ressourceområderne Energi/miljø og It/kommunikation er der i de største andele af innovative virksomheder, jf. figur For en beskrivelse af ressourceområder se afsnit 7.

15 15 Figur 2.3 Andel af virksomheder med PP-innovation, fordelt på ressourceområde, og Pct Fødevarer Møbler/ beklædning Bygge/ bolig It/ kommunikation Transport Energi/ miljø Medico/ sundhed Øvrige erhverv I alt PP-innovative PP-innovative Kilde: CFA s beregninger på CIS3 og CIS4. Note: Virksomheder fra ressourceområdet Turisme indgår ikke i innovationsmålingerne. Bredt funderet innovativt erhvervsliv Større virksomheder er oftere innovative Generelt er variationen mellem ressourceområderne i andelen af PPinnovative virksomheder begrænset til under 10 procentpoint i forhold til gennemsnittet. Det viser, at der findes en nogenlunde ligelig andel af PP-innovative virksomheder indenfor alle ressourceområder, dvs. at der er et bredt funderet innovativt erhvervsliv i Danmark. Andelen af innovative virksomheder er størst blandt de store virksomheder (jf. tabel 2.2 i Annex1). Således er 93 pct. af virksomhederne med over 1000 ansatte innovative, mens 70 pct. af de små virksomheder med under 50 ansatte er innovative. Ses alene på andelen med PP-innovation er knap 70 pct. af de store virksomheder PP-innovative, mens knap 40 pct. af de små er PP-innovative. Tilsvarende gælder for henholdsvis andelen af markedsføringsinnovative og andelen af organisatorisk innovative virksomheder, at den er relativt stabil og ensartet ressourceområderne imellem, om end der er forskelle. Igen er ressourceområderne Energi/miljø og It/kommunikation i toppen, mens ressourceområdet Medico/sundhed har en højere andel inden for organisatorisk innovation. Dette fremgår af figur 2.4.

16 16 Figur 2.4 Andel af virksomheder med markedsførings- og organisatorisk innovation fordelt på ressourceområde, Pct. 57 Fødevarer 11 Møbler/ beklædning Bygge/ bolig It/ kommunikation Transport 22 Energi/ miljø Medico/ sundhed Øvrige erhverv I alt 58 Markedsføringsinnovative Organisatorisk innovative Kilde: CFA s beregninger på CIS4. Note: Virksomheder fra ressourceområdet Turisme indgår ikke i innovationsmålingerne. Andel med organisatorisk og makedsføringsinnovation stiger med grad af PP-innovation Figur 2.5 Sammenhængen mellem de fire typer af innovation er udtalt. Som det fremgår af figur 2.5, er andelen af markedsføringsinnovative virksomheder markant større blandt de PP-innovative virksomheder, end blandt de ikke-pp-innovative virksomheder, og størst blandt de virksomheder, der både er produkt- og procesinnovative. Det samme er gældende for andelen af virksomheder med organisatorisk innovation, blot på et højere niveau. Knap 9 pct. af alle innovative virksomheder har alle fire typer af innovation. Andel af virksomheder med markedsførings- og organisatorisk innovation fordelt efter grad af PP-innovation, Pct Organisatorisk innovation Markedsføringsinnovation 34 Ingen PP-innovation Kun procesinnovation Kun produktinnovation Både produkt- og procesinnovation Kilde: Figur 19 og 23 i Dansk erhvervslivs innovation 2004:

17 17 0 pct. af de PP-innovative virksomheder benytter mindst én af fire IPR-typer Normalt antages det, at PP-innovative virksomheder er mere IPR-aktive end markedsførings- og organisatorisk innovative virksomheder, og dette bekræftes i figur 2.6. Knap 40 pct. af de PP-innovative virksomheder har benyttet mindst én af fire udvalgte IPR-typer. Blandt alle de innovative virksomheder er denne andel kun 29 pct. Figur 2.6 Andel af PP-innovative og alle innovative virksomheder, fordelt på IPR-typer, Pct Indgivet patentansøgninger 8 Ansøgt om brugsmodelbeskyttelse Registreret design Registreret varemærke 29 Mindst én af typerne PP-innovative Alle innovative Kilde: CFA`S beregninger på CIS4. Varemærkeregistrering og patentansøgning topper Flest virksomheder har benyttet varemærkeregistrering (henholdsvis 26 pct. af de PP-innovative og 19 pct. af alle innovative virksomheder), fulgt af patentansøgninger (hhv. 20 pct. og 14 pct.)og design (hhv. 12 pct. og 8 pct.). Færrest har anvendt brugsmodeller (henholdsvis 8 pct. og 5 pct.).

18 18 Boks 2.3 Definitioner Patent Med et patent beskyttes den opfindelse, der - angiver en ny løsning på et veldefineret problem, hvis denne løsning tillige adskiller sig væsentligt fra hidtil kendt teknik. Et patent giver en grundig beskrivelse af problemet samt en brugbar anvisning på, hvordan det løses. Patentet beskytter imidlertid ikke en idé som sådan men beskytter alene den angivne tekniske løsning på det givne problem. Varemærke Et varemærke har til formål at fungere som kendetegn for en virksomheds produkter eller for virksomheden som sådan. Et varemærke skal kunne gengives grafisk. Varemærker kan fx bestå af ord, figurer, slogans, bogstav- og talkombinationer, eller det kan være en særlig udformning af varen, fx en parfumeflakon. Registrering eller ibrugtagning af et varemærke vedrører altid det konkrete udtryk. Indehaveren har ret til at forbyde andre i at bruge samme ord eller figurmærke for deres forretning eller produkter. Brugsmodel Brugsmodeller sigter på mindre tekniske frembringelser og giver ligesom patenter en ret til at forbyde andre at udnytte en specifik frembringelse. Formålet med brugsmodeller er især at tilgodese mindre virksomheders innovation og tekniske frembringelser, der ikke opfylder kriterierne for et patent. Brugsmodelbeskyttelse er især almindeligt inden for landbrugsredskaber, møbelkonstruktioner og husholdningsartikler. Design Design er formgivningen og udseendet af et produkt fx tøj, møbler eller mønstret i en køkkenrulle. Der er altså tale om den fysiske fremtræden, ikke en teknisk funktion. Note: For en nærmere gennemgang af de forskellige rettighedstyper henvises til Bygge/bolig og Medico/sundhed har de største andele af IPR-aktive virksomheder Andelen af PP-innovative og af alle innovative virksomheder, som benytter mindst én af de fire udvalgte IPR-typer, varierer mellem ressourceområderne. Således er det i ressourceområderne Bygge/bolig og Medico/sundhed, at de største andele af de PP-innovative virksomheder benytter IPR. Ressourceområdet Transport har derimod den mindste andel innovative virksomheder med anvendt IPR. Dette fremgår af figur 2.7.

19 19 Figur 2.7 Andel af PP-innovative og alle innovative virksomheder med én eller flere IPR-typer, fordelt på ressourceområder, Pct Fødevarer Møbler/ beklædning Bygge/ bolig It/ kommunikation Transport Energi/ miljø Medico/ sundhed Øvrige erhverv I alt Alle innovative PP-innovative Kilde: CFA s beregninger på CIS4.

20

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

Patenter og varemærker

Patenter og varemærker Patenter og varemærker 7 Patenter og varemærker - 7 Udgivet af Danmarks Statistik December 8 Oplag: Printet hos PrinfoParitas Trykt udgave: Pris: 6, kr. inkl. pct. moms Kan købes på www.dst.dk/boghandel

Læs mere

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER HVORDAN UDNYTTER DU DIN VIRKSOMHEDS VIDEN? HVOR KAN JEG FÅ HJÆLP? EGNE NOTER FoRoRD Danske

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager I Danmark lever vi af vores gode ideer og evnen til innovation. At beskytte vores ideer er det

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Patent- og Varemærkestyrelsen, ITEK & IT-Brancheforeningen Juni 2005 1 At dele og beskytte viden Øget handel

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Analyse af dansk cleantech:

Læs mere

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE TÆNKER DU PÅ AT EKSPORTERE DINE VARER OG SERVICES TIL ANDRE LANDE, SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ AT FÅ DIT MÆRKE REGISTRERET

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa IPR i Kina 2012 Advokat Mikkel Friis Rossa Kina - IPR > Ikke kun et spørgsmål om kopiering Kopiprodukter er ikke den største udfordring på IPR området i forbindelse med etableringen af en udenlandsk virksomhed

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Beskyttelse af spil og koncepter

Beskyttelse af spil og koncepter Beskyttelse af spil og koncepter I denne guide kan du læse om de regler, der gælder for beskyttelse af ideer og koncepter inden for ophavsret, patentret, varemærkeret og designret. Du kan læse om, hvilken

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT TP1PT Arbejdspapiret TP PT Virksomheder DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 11 København K Telefon 33 9 33 - Fax 33 11 1 5 Dato: 31. oktober 5 Sagsbeh.:

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015

Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015 Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015 RESUMÉ Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

19-08-2014. Innovationsprocessen. Hvorfor. Hvad er innovation??

19-08-2014. Innovationsprocessen. Hvorfor. Hvad er innovation?? Innovationsprocessen Fokus på de 4 rum & metoder Hvorfor Evnen til at være innovativ skal være et grundelement i alle uddannelser fra folkeskole til ph.d. Uddannelserne spiller en central rolle for en

Læs mere

Patentbokse og lignende skatteincitamenter Er græsset grønnere for innovative virksomheder i andre lande?

Patentbokse og lignende skatteincitamenter Er græsset grønnere for innovative virksomheder i andre lande? Patentbokse og lignende skatteincitamenter Er græsset grønnere for innovative virksomheder i andre lande? Af Arne Riis, partner Bech-Bruun Advokatfirma og Tanja Warschow, advokatfuldmægtig, Bech-Bruun

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Innovation i Danmark. - hvordan danske virksomheder omsætter nytænkning til værdi

Innovation i Danmark. - hvordan danske virksomheder omsætter nytænkning til værdi Innovation i Danmark - hvordan danske virksomheder omsætter nytænkning til værdi November 8 Innovation i Danmark - hvordan danske virksomheder omsætter nytænkning til værdi Økonomi- og Erhvervsministeriet

Læs mere

IPR & Kina. Intellectual property rights in China

IPR & Kina. Intellectual property rights in China IPR & Kina Intellectual property rights in China Henrik Tørnquist Vækstkonsulent / IPR Coach Væksthus Hovedstadsregionen ht@vhhr.dk Agenda Kina som det var engang. Udvikling og retning Kina i dag Hvad

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST

Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST 30. august 2011 Væksthus Sjælland og Vækstfonden Arbejdsgruppens anbefalinger Dialog med de rette aktører om udbredelse af Vækstkaution og KIG-lån.

Læs mere

Beskyttelse af forretningskendetegn

Beskyttelse af forretningskendetegn Beskyttelse af forretningskendetegn 1 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN INDHOLD Har du husket at beskytte en af din virksomheds vigtigste aktiver 3 Registrering af virksomheds- og selskabsnavne 4 Varemærker

Læs mere

Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at fungere som center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn.

Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at fungere som center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn. På vej mod licens Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at fungere som center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn. Forfatterne og oversætteren har bestræbt

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Få din. idé. til at. vokse. - Gode grunde til at bruge intellektuelle ejendomsrettigheder når du skal udvikle og beskytte dine idéer.

Få din. idé. til at. vokse. - Gode grunde til at bruge intellektuelle ejendomsrettigheder når du skal udvikle og beskytte dine idéer. Få din idé til at vokse - Gode grunde til at bruge intellektuelle ejendomsrettigheder når du skal udvikle og beskytte dine idéer. Realiser dine idéer med IPR En opfindelse eller en god idé kan være mange

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT GET F IT 23.februar 2010 Anette Broløs, Broløs Consult 1 Deltagelse i forskning skaber innovation og positivt afkast, men deltagelsen i forskningssamarbejde

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

IMMATERIALRETTIGHEDER

IMMATERIALRETTIGHEDER IMMATERIALRETTIGHEDER I. IMMATERIALRETTIGHEDER Immaterialret er en samlebetegnelse for en række lovbestemte enerettigheder til såvel praktisk som økonomisk betydningsfulde immaterielle goder. At noget

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Retsbeskyttelse af aktiver

Retsbeskyttelse af aktiver Retsbeskyttelse af aktiver Copenhagen IT University, 17 November 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til næste gang Forbered Sø- og Handelsretsafgørensen V0040010-KS (13/9-05) 2 Retsområderne

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt Europaudvalget - Økofin Offentligt Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. - Økofin - Spørgsmål af. januar. 7. februar J.nr. 5-9 Spørgsmål:

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

NIR waterhole: Brugsmodeller. Peter Indahl Oslo 8. september 2009

NIR waterhole: Brugsmodeller. Peter Indahl Oslo 8. september 2009 NIR waterhole: Brugsmodeller Peter Indahl Oslo 8. september 2009 Lande med brugsmodeller Årligt antal brugsmodeller Brugsmodelansøgninger Patentansøgninger 2006 2007 2008 2007 2008 Kina 159.997 179.999

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Mellem 1991 0g 2010 var 24 pct. af alle nyoprettede job i Danmark lavtlønsjob. De har i høj grad erstattet de 146.000 tabte job i industrien, der

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Produktivitetseffekter af flere innovative virksomheder

Produktivitetseffekter af flere innovative virksomheder Produktivitetseffekter af flere innovative virksomheder - Analyse af gevinster for virksomheder og samfundsøkonomi hvis Danmark når op i den europæiske top 5 hvad angår andelen af innovative virksomheder

Læs mere

Hvad er dansk industri i statistikkerne?

Hvad er dansk industri i statistikkerne? Hvad er dansk industri i statistikkerne? Ingeborg Vind, Konjunkturstatistik Kontaktudvalg for industristatistik, 20. nov. 2014 Hvornår er noget dansk? Svar 1 Grænseprincip/territorium Det foregår i Danmark

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Analyse af tøjbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft

Analyse af tøjbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft Analyse af tøjbranchen Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft Indledning En gennemgang af de nyeste regnskabstal for beklædningsbranchen viser, at de større selskaber

Læs mere

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag:

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag: Til bestyrelsen Ledelsessekretariatet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf. 6550 1000 Fax 6550 1090 www.sdu.dk 12. august 2005 CBJ/kfm Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere