HÅNDTERING AF TRAFIKMODELNET I GIS; KONFLIKTER, LØSNINGER OG ANVENDELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDTERING AF TRAFIKMODELNET I GIS; KONFLIKTER, LØSNINGER OG ANVENDELSER"

Transkript

1 HÅNDTERING AF TRAFIKMODELNET I GIS; KONFLIKTER, LØSNINGER OG ANVENDELSER Otto Anker Nielsen, Forskningslektor, Ph.D. Tlf Fax Institut for Planlægning IFP) Trafikstudier, DTU, Bygning 5, 2800 Lyngby Thomas Israelsen, Civ.Ing Tlf lok Erik Rude Nielsen, Civ.Ing. Tlf lok Banestyrelsen-rådgivning, Transportplanlægning. Pilestræde 58, 2 Køb.K. $%75$&7 Trafikmodeller kræver store mængder geografisk relateret data, der ikke fuldt ud kan beskrives af størstedelen af de kommercielle Geografiske Informationssystemer GIS). Som en konsekvens heraf kan GIS-baseret data ikke umiddelbart danne grundlag for mere avancerede trafikmodeller, og GIS har derfor primært været benyttet til at visualisere resultater fra trafikmodeller - snarere end som et aktivt værktøj til at opbygge det nødvendige datagrundlag. Artiklen introducerer de mest grundlæggende topologiske elementer i trafiknet, og diskuterer derudfra problemer med at udveksle disse elementer mellem trafikmodeller og GIS. Derefter præsenteres en mere kompliceret topologi af fysiske net bestående af strækninger, knuder og svingbevægelser samt organisatoriske net af ruter, terminaler og skift. En sådan topologi indgår i et GIS-baseret udvekslingsformat, der udvikles i BRIDGES-projektet under EU s fjerde rammeprogram. Idéen med BRIDGES er - som navnet antyder - at danne bro mellem forskellige typer GIS og trafikmodeller. Da eksisterende GIS ikke fuldt ud kan beskrive organisatoriske trafiknet, er det nødvendigt at udvikle forskellige lappeløsninger på denne mangel. Herved kan GIS gemme og håndtere nettene, men ikke vedligeholde dem. Ikke desto mindre lettes arbejdet betragteligt sammenlignet med brug af eksisterende trafikmodelpakker, GIS og databaser. Dette er primært på grund af GIS bedre faciliteter til geografiske analyser, kvalitetssikring og visualiseringer.,752'8.7,2 Trafikmodeller kræver store mængder data, bl.a. trafiknettets topologi, trafiknetdata, zonedata og turmatricer. GIS burde være et naturligt værktøj til at håndtere dette datagrundlag, idet GIS netop er skabt til at håndtere, analysere og præsentere geografisk relateret data. Imidlertid kan trafikmodellers fulde topologiske sammenhænge ikke direkte beskrives af de fleste kommercielle GIS. Som en konsekvens heraf er GIS primært blevet benyttet til illustration af resultater af trafikmodeller, men ikke som et aktivt værktøj til at danne og håndtere trafikmodellers datagrundlag.

2 Artiklen introducerer i kapitel 2 de mest nødvendige topologiske elementer i trafikmodeller, hvorefter kapitel 3 beskriver problemer med at udveksle data mellem bl.a. GIS og trafikmodeller. Dette følges i kapitel 4 af en mere detaljeret diskussion af fysiske trafiknet, der består af strækninger, knuder og svingbevægelser, mens kapitel 5 giver en tilsvarende diskussion af organisatoriske trafiknet, der består af ruter, terminaler og skift mellem ruter. Artiklen giver også en række indledende anbefalinger vedrørende et generelt udvekslingsformat for GIS-baserede trafiknet. Dette format der videreudvikles i EU-projektet BRIDGES - indeholder kun den mest nødvendige information til at beskrive de forskellige topologiske elementer. På baggrund af de mere grundlæggende afsnit diskuteres, hvordan GIS kan videreudvikles for at håndtere de foreslåede topologiske elementer. Da dette imidlertid ikke er realistisk på kort sigt, gives imidlertid også forskellige forslag til modifikationer/tillempninger af standard GIS. Da både udvekslingsformat og topologiske sammenhænge følger en engelsksproget terminologi, der udvikles i BRIDGES-projektet, er det valgt at præsentere en del af figurerne på engelsk. Artiklen bygger på erfaringer fra en række praktiske og teoretiske projekter ved IFP, og er en omskrevet version af Nielsen m.fl. 998). Projekterne omhandler både individuel og kollektiv trafik.,752'8.7,27,/7232/2*,./075,75$),.02'//5 Trafiknet består af forholdsvist komplicerede sammenhænge mellem I\VLVNHWUDILNQHW, der kan bestå af, VWU NQLQJHU, NQXGHU og VYLQJEHY JHOVHU, og RUJDQLVDWRULVNH QHW af UXWHU og VNLIW mellem ruter i WHUPLQDOHU. Således kan det grundlæggende net beskrives af topologiske arketyper. Derudover vil trafikmodeller ofte indeholde forskellige delnet, f.eks. for biler, cykler og kollektiv trafik.. Nogle af disse net eller topologiske elementer heri - er fuldt overlappende f.eks. biler, busser og cykler på samme gade), nogle er kun delvist overlappende biler, busser og cykler i samme gade, men adskilt i kørespor, busspor og cykelstier) og nogle er helt adskilt f.eks. motorveje, jernbaner og cykelstier i eget tracé). En given rejse kan benytte forskellige delnet, f.eks. cykel til stationen, tog, gang til busstoppet, bus og gang det sidste stykke. For at kunne håndtere dette indeholder trafikmodeller ofte trafiknetdata relateret til transportmidler, turformål, turtidspunkt, transportører, trafikselskaber, etc. Disse data er imidlertid ikke egentlige topologiske elementer, idet de kan beskrives via data knyttet til de topologiske 'arketyper' beskrevet ovenfor. Trafikefterspørgslen beskrives typisk ved hjælp af en række socioøkonomiske data, der beskrives på et zone-niveau. Hver zone relateres typisk til trafiknettet i én eller flere knuder, BRIDGES-projektet, der er en del af EU's fjerde rammeprogram, har som formål at danne bro mellem forskellige edb-systemers håndtering af trafknet, herunder primært trafikmodelpakker og GIS. Som en del af projektet udvikles et mere generelt udvekslingsformat for trafikmodeldata Generalised Transportation data Format, GTF) og dels et mere GIS-relateret udvekslingsformat GIS-GTF).

3 der kaldes zonens JHQHUDWLRQV og DWWUDNWLRQVSXQNWHU 2. Disse punkter kan være endepunkter for specielle modeltekniske strækninger - såkaldte ILNWLYH VWU NQLQJHU eller de kan være almindelige knuder i trafiknettet. De fiktive strækninger beskriver den gennemsnitlige modstand for at komme fra zonen og ud på det primære trafiknet trafikmodelnettet). Nielsen PIO 997b & c) diskuterer, hvordan zone-centroider og fiktive strækninger kan tilknyttes et trafiknet bestående af strækninger, knuder og svingbevægelser. Rejsemønstre - dvs. hvorfra og hvortil der rejses beskrives sædvanligvis af turmatricer, der kobles til trafiknettet via zonerne/centroiderne. Nielsen 995), Nielsen PIO 997c), Simkowitz 990) og Caliper 99) beskriver mere grundigt, hvordan turmatricer kan kobles sammen med GIS-baserede trafiknet. Derudover er der en række andre datatyper, der indgår i trafikmodeller og GIS, f.eks. data relateret til kilometrering dynamisk segmentering), zoner, regioner af zoner, køreplaner, trafikdata tilknyttet transportmidler, brugerklasser, turformål, tidsintervaller, trafikselskaber, operatører, samt metadata vedr. datakilder, koordinatsystemer, kvalitet, m.v. For at begrænse omfanget af artiklen beskrives imidlertid kun de grundlæggende topologiske elementer. Det bemærkes, at de øvrige datatyper bliver behandlet i BRIDGESprojektet. 8'9./,*$)'$7$0//0*,2*75$),.02'//5 Grafteorien søger at repræsentere trafiknet på en måde, så rutevalgsalgoritmer kan implementeres så optimalt som muligt. Imidlertid svarer database)-strukturen i de fleste GIS sjældent hertil. Nogle GIS og de fleste CAD-systemer forbinder slet ikke knuder og strækninger til et topologisk sammenhængende net. Andre GIS vedligeholder en stræknings-knude topologi f.eks. ARC/INFO og TransCAD), men ikke som en graf. Nogle GIS indeholder procedurer, der kan oversætte topologien til graf-lignende datastrukturer f.eks. TransCAD s 'forward-star' vektor, Caliper 99, eller ESRI s NetEngine), og nogle GIS indeholder alt-eller-intet rutevalgsalgoritmer som del af deres udviklingssprog f.eks. Calliper s GISDK eller ESRI s ARC/INFO og ArcView). Imidlertid synes ingen GIS i stand til at vedligeholde den fulde trafiknet-topologi direkte som en graf. +YRUIRULQWHJUHUH*,RJWUDILNPRGHOSDNNHU" De fleste GIS indeholder imidlertid alt-eller-intet rutevalgsmodeller i én eller anden form, hvorfor der må ske en intern oversættelse fra GIS ets dataformat til en graf. Denne oversættelse sker som regel hver gang, modellen benyttes, og på en for trafikmodellering ineffektiv måde f.eks. at kun en enkelt sti og ikke det samlede træ gemmes som output fra én beregning). Som en konsekvens heraf vil trafikmodeller implementeret direkte ved brug af GIS makrosprog som 2 Ofte benyttes betegnelsen ]RQH FHQWURLGH for disse punkter f.eks. i Lussier & Wu, 997). Mange fagområder dækker denne betegnelse imidlertid det geometriske midtpunkt af zonen. Dette er ikke nødvendigvis sammenfaldende med generations- og attraktionspunkterne, der fastlægges under hensyntagen til arealanvendelse og strukturen af trafiknettet.

4 regel være ekstremt langsomme, og det er derfor langt mere effektivt at udveksle GIS-data med eksterne applikationer. 2YHUV WWHOVHPHOOHPIRUVNHOOLJHVRIWZDUHSDNNHU Der er imidlertid en lang række problemer med at overføre trafiknet mellem CAD, GIS, trafikmodelpakker og grafer, idet trafiknet kan repræsenteres på meget forskellige måder se figur ). Oversættelsen mellem trafikmodelpakker og grafer sker typisk som en del af trafikmodelpakkerne. Et eksempel er TransCAD, der gemmer trafiknettet som en forward star vektor. Herved undgås, at oversættelse foretages for hver enkelt beregning Simkowitz, 990 & Caliper, 99). Men oversættelsen må naturligvis foretages igen, hvis trafiknettet ændres. GIS-baserede trafiknet kan ikke umiddelbart beskrive en ligeså kompleks topologi for kollektive trafiknet som mange trafikmodelpakker se kapitel 5). Således vil det kræve en manuel efterbehandling, før trafikmodellens fulde fordele kan opnås. Som regel benyttes trafikmodeller derfor i stedet til at vedligeholde nettet uden brug af GIS. Dette giver imidlertid få muligheder for kvalitetskontrol, da de færreste trafikmodelpakker rummer blot tilnærmelsesvist lige så mange værktøjer hertil som GIS. Ved oversættelse fra trafikmodelpakker til GIS vil der derimod typisk ske et tab af information, fordi GIS indeholder færre topologiske elementer/topologiske relationer. Dette er specielt tilfældet for kollektive trafiknet. CAD: Lidt eller intet topologi Data gemmes ofte i binære filer GIS: Nogen topology Data gemmes i databaser og måske binære filer Ret fejl i trafikmodeldata Opbyg topologi Ret fejl Byg trafikrelateret topologi Trafikmodelpakker: Trafikorienteret topologi med færrest mulige relationer Som regel internt filformat Oversættelse til/fra trafikmodelpakkens filformat Grafer: Fuld topologi som krævet til netværksberegninger Som regel binært filformat i RAM )LJXU2YHUV WWHOVHPHOOHPIRUVNHOOLJH VRIWZDUHSDNNHU

5 Integration af GIS og trafikmodelpakker er behandlet en del steder i litteraturen for specifikke software-produkter, f.eks. Simkowitz 990) og Eberlein & Fedida 997) vedr. TransCAD, Ding PIO 994) vedr. TranPlan og ARC/INFO, og Lussier & Wu 997) og Perone 997) vedr. EMME/2 og ARC/INFO. Miller & Storm 99) diskuterer mere grundlæggende brug af ARC/INFO til at vedligeholde trafikmodeldata. Endelig vil det i visse tilfælde være relevant at importere data fra CAD-systemer f.eks. Microstation og Auto-CAD) til GIS, og derigennem til trafikmodelpakker. En sådan oversættelse kræver imidlertid en omfattende manuel efterbehandling, idet CAD end ikke vedligeholder de mest fundamentale topologiske sammenhænge. De større GIS som ARC/INFO og MGE indeholder dog forskellige funktioner, der kan hjælpe med dette arbejde. Det er ligeledes et problem, at mange CAD-operatører gemmer attributdata som en del af den grafiske information i CAD et f.eks. lag, farver, stregtyper), hvilket vanskeligt lader sig oversætte. 8GYLNOLQJVWHQGHQVHUIRUIRUVNHOOLJHVRIWZDUHSURGXNWHU De forskellige software-produkter har forskellige styrker og svagheder jvf. figur 2), hvilket netop også er skyld i deres forskellige udbredelser. CAD er fremragende til at redigere geografiske data f.eks. til at digitalisere kort), men kan kun håndtere meget simple topologiske sammenhænge. Grafer i den anden ende af skalaen er ofte meget omfattende, hvorfor det er næsten umuligt at vedligeholde dem manuelt. Derfor opbygges de som nævnt typisk automatisk som en del af de fleste trafikmodelpakker. Udviklingen peger mod stadig mere brugervenlige GIS, der indeholder et stigende antal CADfaciliteter. Derimod har der inden Editerings faciliteter Topologisk kompleksitet CAD GIS Trafikmodelpakker Graf topologi )LJXUW\UNHURJVYDJKHGHUYHGIRUVNHOOLJHVRIWZDUH SDNNHU for de sidste 5 år kun været meget begrænsede tilstræbelser på at inkludere flere trafikrelaterede topologiske elementer i GIS som f.eks. turmatricer og skift mellem kollektive ruter). Omvendt indeholder trafikmodelpakker flere og flere GIS-lignende faciliteter; ikke kun flottere grafiske brugerflader, men også egentlige GIS-faciliteter til rumlige analyser. Også

6 ., / trafikmodellers topologiske sammenhænge forbedres, som i TRIPS og EMME/2, der kan håndtere store kollektive trafiknet. *58'/ **')<,.75$),.7 Den grundlæggende byggesten i alle GIS-baserede trafiknet bør være det fysiske trafiknet, idet et net uden geografisk reference i form af koordinater f.eks. direkte kodning af et kollektivt trafiknet som en graf) ikke repræsenterer geografisk information. I det følgende beskrives topologiske elementer i det fysiske net, der alle kan beskrives v.h.a. større GIS. Ikke-fysiske objekter som ruter bør derimod beskrives ved databasetabeller med referencer til det fysiske trafiknet se kapitel 5). *UXQGO JJHQGH VWU NQLQJVNQXGHQHW De mest basale trafiknet består af strækninger og knuder som i figur 3, venstre side). Strækningerne indeholder kun )LJXU2YHUV WWHOVHIUD*,WRSRORJLWLOHQJUDI 'total information - f.eks. den totale kapacitet i begge retninger tilsammen - men ikke information om hver retning for sig. Hver strækning har et unikt ID identifikationsnummer), der ikke må ændres ved redigering af nettet. Derudover er der information om fra- og til-knude referencer til deres ID er), og naturligvis eventuelle data vedrørende strækningen. Sidstnævnte er dog ikke nødvendigt for at definere topologien. Hver knude har tilsvarende et unikt ID, samt information om alle strækninger, der forlader knuden. Figur 4 illustrerer den tilhørende datamodel svarende til en relationel database-struktur). De fleste GIS indeholder kun information om stræknings-knude relationerne men ikke knudestræknings relationerne. Figur 4 viser eksempelvis, hvor stor del af de topologiske relationer, der direkte vedligeholdes i GIS et ARC/INFO. Det er således nødvendigt at oversætte GIS-topologien til en graf, før der kan fortages egentlige netværksberegninger som skitseret i figur 3 s højre side). Graf-repræsentationen af trafiknettet er som nævnt nødvendigt for at kunne foretage beregninger med en rimelig hastighed. GISmodellen er derimod fuldt tilstrækkelig til at gemme al nødvendig information om trafiknettet, idet stræknings-knude topologien er redundant til knude-stræknings topologien. ' 2 L3 ID FROM-NODE TO-NODE L N N2 L2 N N3 L3 N2 N5 L4Sammenhæng N N2 givet ved ID i ARC/INFO L5 N4 N3 Udefineret sammenhæng i ARC/INFO ID LINKS N L,L2 N2 L,L3,L4 N3 L2,L5 N4 L5, N5 L3, N N, L4 L L2 L5 )LJXU7RSRORJLVNVDPPHQK QJLHW W N L N G W

7 WU NQLQJVNQXGHWRSRORJLPHGUHWQLQJVLQIRUPDWLRQ Trafiknet uden retningsinformation som beskrevet i afsnit 4.) bør undgås i lokale og regionale trafikmodeller, fordi mange trafiktyper f.eks. trafik i myldretiden og turkæder) og strækningsdata f.eks. forskelligt antal kørespor i hver retning) er retningsopdelt. Modeller med dobelt-digitaliserede strækninger for hver retning giver derimod ikke mulighed for at modellere interaktionen mellem de to retninger f.eks. overhalingsmuligheder på 2-sporede veje eller beskrivelse af enkeltsporede jernbaner). Ligeledes vil en stor mængde data da optræde redundant. Således bør begge typer information indgå i netbeskrivelsen Nielsen, 998). Topologien for et sådant net svarer til figur 4, idet den eneste forskel er muligheden for at tilknytte data for såvel fremad, bagud og begge retninger tilsammen figur 5). Det bemærkes at kun essentiel information er medtaget, idet øvrig information kan lægges i tilknyttede tabeller for hhv. fremad, bagud og begge retninger. NODE-ID, NODE-TYPE, x, y, z)) NODE-ID, RECORD,..., RECORDn LINK-ID, FROM-NODE, TO-NODE, LENGTH, DIRECTION [forward, backward, two-way], LINK-TYPE, [x, y, z)), x, y, z)), x, y, z)),...] LINK-ID, RECORD,..., RECORDn )LJXU)RUHVOnHWXGYHNVOLQJVIRUPDWIRUVWU NQLQJVNQXGHWRSRORJL 7UDILNQHWPHGVWU NQLQJHUNQXGHURJVYLQJEHY JHOVHU En mere komplet model af et fysiske trafiknet indeholder også svingbevægelser. For vejtrafik anbefales det at inkludere forsinkelser i vejkryds i både taktiske og operationelle modeller Nielsen PIO 997a & b). I visse tilfælde kan det endog være nødvendigt i strategiske modeller, f.eks. for net med store kapacitetsproblemer. For jernbanetrafik er beskrivelse af svingbevægelser nødvendige for at forhindre tog i at kunne køre den forkerte vej gennem sporskifter. Figur illustrerer de topologiske relationer for trafiknet med svingbevægelser. Hver retning af strækningerne refererer til alle svingbevægelser væk fra den pågældende retning. Det topologiske element for svingbevægelser TURNS) indeholder information om tilkørselsstrækning FROM-LINK), hvilken strækning svinget fører til TO-LINK) og i hvilken knude svinget foregår AT-NODE). Svinget defineres med en type f.eks. ligeud, venstre-, højreeller U-sving). Knuder indeholder referencer til alle svingbevægelser TURNS), der foregår i den enkelte knude.

8 ID TURNS-TO- FORWARD TURNS-TO- BACKWARD L T2,T4 T8 L2 T0 T7 L3 T3,T5 L4 T,T L5 T9 ID FROM- LINK TO- LINK AT- NODE T L4 L N2 T2 L L4 N2 T3 L3 L N2 T4 L L3 N2 T5 L3 L4 N2 T L4 L3 N2 T7 L2 L N T8 L L2 N T9 L5 L2 N3 T0 L2 L5 N3 ID N N2 N3 N4 N5 N TURNS T7,T8 T,T2,T3, T4,T5,T T9,T0 Sammenhæng defineret med ID i ARC/INFO Udefineret sammenhæng i ARC/INFO L4 T T5 T2 T T3 T4 T7 T9 L T8 L2 T0 L5 L3 )LJXU7RSRORJLVNHVDPPHQK QJHLHWWUDILNQHWPHGVWU NQLQJHUNQXGHU RJVYLQJEHY JHOVHU Svingbevægelser beskrives let af de fleste større GIS, fordi de allerede indgår som standard de såkaldte turntables). Ligeledes er det let at tilføje svingbevægelser til et generelt udvekslingsformat, idet der kun er brug for begrænset yderligere information i forhold til stræknings-knude topologien se figur 7). Trafikmodellen skal derimod sørge for en forholdsvist omfattende konvertering til et beregningsnet, med alle relationerne i figur ).

9 Derudover er det særdeles kompliceret at forbinde zone-centroider til et trafiknet med svingbevægelser, jvf. Nielsen PIO997a, b & c. TURN-ID, NODE, FROM LINK, TO LINK, TYPE TURN-ID, RECORD,, RECORDN )LJXU)RUHVOnHWXGYHNVOLQJVIRUPDWIRUVYLQJEHY JHOVHU Nogle trafikmodeller benytter komplicerede køteoretiske modeller til at beskrive forsinkelser i vejkryds f.eks. Nielsen PIO 997a). Her er det nødvendigt at have viden om alle konfliktpunkter og rangordning af trafikstrømmene i disse punkter Nielsen PIO997b & c). En sådan detaljeret topologi/information kan tolkes udfra den simplere datastruktur beskrevet ovenfor Nielsen PIO997b)..2//.7,975$),.7 Kollektive trafiknet beskriver organiseringen af køretøjer, passagerer og godsmængder i trafiknet, der drives af operatører bus, tog, fly, kombi-transport, etc.). Sådanne net beskrives dårligt af pseudo strækninger og knuder som i ældre trafikmodelpakker, idet det kræver et omfattende arbejde at opdatere selv små ændringer i den fysiske infrastruktur og det kollektive trafiknet. Derfor forslås kollektive trafiknet beskrevet ved tabeller, der relaterer til det fysiske trafiknet. Det er modelteknisk bekvemt at beskrive sekvensen af strækninger, knuder og svingbevægelser mellem to på hinanden følgende terminaler f.eks. busstoppesteder eller stationer) med et såkaldt rutesegment, hvor passagerer ikke har af- eller påstigningsmuligheder. For passagerne i det organisatoriske net vil rutesegmentet derfor være at betragte som en pseudostrækning. En række data om passagermængder, køretider, m.v. knytter sig typisk hertil. Køretøjerne i den kollektive trafik kan derimod godt påvirke den øvrige trafik langs rutesegmentet og omvendt), ligesom en række data vedr. strækningshastigheder, krydsforsinkelser, etc. knytter sig til de enkelte elementer langs ruten. Endelig er det hensigtsmæssigt at referere til det fysiske trafiknet for at kunne illustrere trafikmodellers resultater mere virkelighedsnært. En linie i den kollektive trafik dannes af en sekvens af rutesegmenter. Hvert rutesegment afsluttes i en terminal, hvor der muligvis kan skiftes til rutesegmenter i andre linier. Det topologiske element skift kan dog også dække over at blive i samme transportmiddel, ligesom det kan være den første eller sidste aktivitet i en rejse. )RUPDOLVWLVNEHVNULYHOVHDIGHQNROOHNWLYHQHWY UNVWRSRORJL Et kollektivt trafiknet beskrives som nævnt bedst med ruter ROUTES) bestående af rutesegmenter ROUTE SEGMENTS), skift CHANGES) og terminaler TERMINALS), der relaterer til det fysiske net af strækninger LINKS), svingbevægelser TURNS) og knuder NODES). Figur 0 illustrerer denne topologiske model.

10 )LJXU7RSRORJLVNHVDPPHQK QJHLHWNROOHNWLYWWUDILNQHW 7 0 * ID CHANGE-TO SEGMENT-LIST ROUTE RS C,C,C7 L3 R4 RS2 L4 R4 RS3 L3 R RS4 L2,T0,L5 R3 RS5 C2,C3,C8 L5,T9,L2,T7,L R4 RS L2,T0,L5 R2 RS7 C0 L R2 RS8 C4,C5,C9 L4 R2 ID R R2 R3 R4 SEGMENTS RS5,RS3 RS8,RS7,RS RS4 RS,RS2 * $ + & ID FROM- SEGMENT TO- SEGMENT C RS RS3 TE2 C2 RS5 RS2 TE2 C3 RS5 RS7 TE2 C4 RS8 RS3 TE2 C5 RS8 RS2 TE2 C RS RS7 TE2 C7 RS RS2 TE2 C8 RS5 RS3 TE2 C9 RS8 RS7 TE2 AT-TER- MINAL C0 RS7 RS TE C RS7 RS4 TE., / ID TURNS-TO- FORWARD TURNS-TO- BACKWARD L T2,T4 T8 L2 T0 T7 L3 T3,T5 L4 T,T L5 T9 / $, ID AT- NODE CHANGES TE N C0,C TE2 N2 C,C2,C3,C4,C5, C,C7,C8,C T0 L2 L5 N3 ID FROM- LINK TO- LINK T L4 L N2 T2 L L4 N2 T3 L3 L N2 T4 L L3 N2 T5 L3 L4 N2 T L4 L3 N2 T7 L2 L N T8 L L2 N T9 L5 L2 N3 AT- NODE ' 2 ID N N2 N3 N4 N5 N TURNS T7,T8 T,T2,T3, T4,T5,T T9,T0 Sammenhænge beskrevet i ARC/INFO Udefinerede sammenhænge i ARC/INFO RS2 C7 L4 C C5 T T5 RS8 T2 T T3 T4 C9 C4 TE2 C3 TE R3 R2 RS7 C RS4 C0 RS L T7 L2 T9 L5 T8 T 0 RS5 R4 C C2 C8 R RS L3 RS3

11 Strækningerne, svingbevægelserne og knuderne repræsenteres på samme måde som i det fysiske trafiknet figur ). Rutesegmentet beskriver som nævnt den del af en rute, som går fra én terminal til en anden. De enkelte strækninger, knuder og sving heri beskrives af segmentlisten SEGMENT-LIST). En kollektiv linie defineres som to ruter én i hver retning), idet skiftene typisk vil have forskellige attributdata i hver retning forskellige ankomsttidspunkter, etc.). Hver fysiske strækning kan benyttes af mange ruter, og hver terminal indeholder typisk et stort antal skiftemuligheder mellem ruter. Hver terminal er lokaliseret i en knude i det fysiske trafiknet. En knude kan være en terminal for nogle ruter, og en almindelig knude for andre f.eks. gennemkørende tog eller hurtigbusser). Den kollektive trafiknet-topologi reducerer mængden af kanter i beregningsgrafen ved brug af rutesegmenter, men alligevel er beregningsnet for kollektiv trafik som regel langt større end for biltrafik på grund af de mange ruter og skiftemuligheder Nielsen, 997). Det bemærkes, at topologien af rutesegmenter, terminaler og skift også kan benyttes til at aggregere trafiknet, idet de også kan fortolkes som strækninger, knuder og skift på et mere aggregeret niveau. Dette vil f.eks. kunne benyttes til at sammenkoble trafiknettene i lokale-, regionale- og nationale trafikmodeller på en konsistent måde. Zone-data kan på samme måde aggregeres ved brug af såkaldte regioner, der er en del af f.eks. ARC/INFO. PXWYHMHWLODWEHVNULYHNROOHNWLYHWUDILNQHWL*, Mange trafikmodelpakker gemmer kollektive trafiknet på en måde, der vanskeliggør geografiske analyser, herunder illustration af resultaterne i GIS. Et typisk eksempel er modeller, der gemmer ruter som en sekvens af knuder, hvor kun knuder med skiftemuligheder medtages. Her kan trafikken ikke entydigt lægges ud på det fysiske trafiknet, idet der ikke er nogen oplysninger om de benyttede strækninger mellem de to knuder svarende til et rutesegment). Andre trafikmodelpakker gemmer alle knuder langs den enkelte rute, men selv da kan der forekomme tilfælde med to strækninger mellem to knuder, hvor den benyttede rute ikke entydigt kan fastlægges. På den anden side kan de fleste GIS desværre kun håndtere fire af de seks ovenfor nævnte topologiske elementer, nemlig det fysiske net bestående af strækninger, knuder og skift, samt ruter i det kollektive organisatoriske) net bestående af en sekvens af strækninger v.h.a. den såkaldte dynamiske segmentering). Derfor er det nødvendigt at benytte forskellige smutveje til at beskrive den kollektive trafik, hvoraf figur skitserer de mest oplagte. Den simpleste måde er at beskrive topologien med pseudo strækninger og knuder det første eksempel i figuren). Denne fremgangsmåde svarer til de første trafikmodelpakker og er let at implementere rent EDB-mæssigt. I praksis vil det imidlertid kræve en betydelig arbejdsindsats at vedligeholde et sådant trafiknet med dobbelt digitaliserede strækninger. Derfor er det nødvendigt at implementere forskellige makro-programmer til at danne, vedligeholde, aggregere og disaggregere nettet og dets data.

12 Virkeligt trafiknet med busruter:,b Linie b, c Linie c Modelnet beskrevet med pseudo strækninger og Linie c knuder, som alle er Linie b digitaliseret Linie b Linie c Linie b Linie b Linie c Linie c Modelnet beskrevet v.h.a. svingtabeller turn tables): Linie c Linie b Linie b Linie c Svingtabel for hver knude, hvor der kan skiftes mellem linier. Den enkelte linie er digitaliseret Linie b Linie b Linie c Linie c Modelnet beskrevet v.h.a. dynamisk segmentering og skiftetabeller,b Linie b, c Hver rute beskrives v.h.a. dynamisk segmentering tabeller, der vedligeholdes af GIS) Linie c Skift beskrives af tabeller, der ikke vedligeholdes automatisk af GIS )LJXUPXWYHMHWLODWKnQGWHUHNROOHNWLYHWUDILNQHWL*,

13 En anden fremgangsmåde er at beskrive ruterne ved at digitalisere hver rute, men hvor skiftene beskrives med svingtabeller det andet eksempel i figur ). Dette letter håndteringen af skift, idet GIS standardværktøjer kan benyttes til at vedligeholde disse se f.eks. Brems & Kronbak, 99). Derimod har fremgangsmåden samme ulemper m.h.t. ruter som det første eksempel. Imidlertid er det tættere ved kapitels 4 s anbefalinger, at beskrive kollektive trafiknet med dynamisk segmentering og skiftetabeller det sidste eksempel i figur ). Herved lettes arbejdet med at aggregere og disaggregere data, og det er lettere at udveksle data med trafikmodelpakker. Ruter vedligeholdes ligeledes langt lettere end ved de to andre metoder. Imidlertid indeholder de fleste GIS ingen metode til at vedligeholde skiftetabeller. Derfor er det nødvendigt at vedligeholde sammenhængene med nogle temmelig komplicerede applikationer/makroprogrammer eller via udveksling med eksterne programmer. Begge fremgangsmåder forsøges implementeres i EU-projektet BRIDGES. Den sidste udveksler kollektive trafiknet mellem ARC/INFO og TetraPlan TPschedule. Dette gøres v.h.a. afsnit 5.3 s forslag til udvekslingsformat. En lignende fremgangsmåde benyttes af Miller & Storm 99). )RUHVOnHWXGYHNVOLQJVIRUPDWIRUNROOHNWLYHWUDILNQHW Den topologiske model for kollektive trafiknet i afsnit 5. kan måske umiddelbart synes omfattende. De topologiske relationer reduceres imidlertid betydeligt, hvis redundant information udelukkes. Derved er det muligt at skabe et mere overskueligt udvekslingsformat se figur 2). Her beskrives hver rute stadig af en sekvens af rutesegmenter, der hver kan bestå af en sekvens af strækninger, knuder og sving. Det er ikke nødvendigt at inkludere både strækninger, knuder og sving, men det er nødvendigt at referere til mindst én af disse. Det er mest hensigtsmæssigt at beskrive ruten ved en sekvens af sving, idet strækninger og knuder umiddelbart kan findes herfra. Rutesegmenter kan også beskrives fuldkomment af en sekvens af strækninger typisk GIS format). Herfra kan knuder og sving findes ved søgninger i databasen. Nogle trafikmodeller beskriver imidlertid ruter som en sekvens af knuder. Disse beskriver som tidlige nævnt ikke nødvendigvis entydigt rutens forløb i det fysiske trafiknet. Udvekslingsformatet giver dog mulighed for at gemme ruter som en sekvens af knuder, idet det er lettest at rette op på en sådan netbeskrivelse ved at importere den til GIS. ROUTE-ID, SEGMENT-ID, SEGMENT-ID, SEGMENT-ID, TERMINAL-ID, NODE-ID SEGMENT-ID, LINK-ID optional), NODE-ID optional), TURN-ID optional), LINK-ID optional), NODE-ID optional), LINK-ID optional) CHANGE-ID, TERMINAL-ID, FROM ROUTE SEGMENT, TO ROUTE SEGMENT, TYPE )LJXU)RUHVOnHWXGYHNVOLQJVIRUPDWIRUNROOHNWLYHWUDILNQHW

14 Det bemærkes, at det præsenterede udvekslingsformat kan udvides på flere måder, bl.a. til at beskrive skift mellem tætliggende terminaler, terminaler, der har en fysisk udstrækning, samt stoppesteder, der hver for sig er digitaliserede. Sådanne mere komplicerede topologiske modeller og udvekslingsformater herfor er under udvikling i EU-projektet BRIDGES..2./8,252*353.7,95 Artiklen har diskuteret de topologiske sammenhænge mellem forskellige typer trafiknet, og på baggrund heraf er elementer af et grundlæggende udvekslingsformat præsenteret. Generelt anbefales det at beskrive trafiknet som et I\VLVN WUDILNQHW bestående af VWU NQLQJHU og NQXGHU, og med svingbevægelser som et eventuelt yderligere topologisk element. Kollektive trafiknet beskrives som RUJDQLVDWRULVNHQHW af UXWHU, WHUPLQDOHU og VNLIW beskrevet ved tabeller med referencer til det fysiske net. En sådan topologisk model med tilhørende udvekslingsformat gør det muligt at beskrive de mest grundliggende sammenhænge i trafiknet. Intet af denne information mistes ved brug af udvekslingsformatet. Artiklen viser imidlertid, at et sådant net ikke umiddelbart kan opbygges ved brug af standard GIS. Det er derfor nødvendigt at benytte forskellige smutveje / lappeløsninger. Disse løsninger muliggør typisk, at GIS kan gemme og håndtere trafiknet sidstnævnte ved brug af makro programmering), men ikke at netværkstopologien kan vedligeholdes automatisk. Eksempelvis vil den kollektive trafiknet-topologi ikke nødvendigvis blive opdateret, hvis en fysisk strækning opsplittes i to. Et andet eksempel er skiftetabeller, der ikke opdateres automatisk, hvis en rute ændres. Det er naturligvis ikke ideelt, at det er nødvendigt at benytte eksterne programmer, hjemmelavede udvekslingsrutiner samt makroprogrammer for at vedligeholde GIS-baserede trafiknet, idet denne geografiske information burde kunne vedligeholdes af GIS da det vel netop er formålet med et Geografisk Informationssystem). De præsenterede smutveje er ikke desto mindre et stort skridt fremad, idet de kan lette arbejdet i forbindelse med trafikmodellering. Dette skyldes GIS muligheder for geografiske/rumlige analyser, kvalitetskontrol og visualiseringer. 5)5&5 Brems, C. R. & Kronbak, J 99). 0XOWLPRGDOWUDIILFQHWZRUNVLQ*, written in Danish). Paper IFP, DTU. Lyngby, Denmark. Caliper Corporation 99). 7UDQV&$'7UDQVSRUWDWLRQ*,RIWZDUH±8VHU V*XLGH Version 3.0 for Windows. Newton, Massachusetts. US. 99a. Ding C., Hanley, P. & Kim, T.J. 994). ARCTRAN: ARC/INFO TRANPLAN WK $QQXDO5, 8VHU&RQIHUHQFH. Proceedings, p Eberlein, X.J. & Fedida, F. 997). A GIS-T Architecture for Vehicle Routing. 75% WK $QQXDO 0HHWLQJ. Washington, D.C. Pre-print, Paper No

15 Lussier, R. & Wu, J.H. 997). Development of a Data Exchange Protocol between EMME/2 and ARC/INFO. WK $QQXDO 5, 8VHU &RQIHUHQFH. Proceedings and common/userconf/proc97/proc97/to300/pap254/p254.htm. San Diego, USA. Miller, H.J. & Storm, J.D. 99). Geographic Information System Design for Network Equilibrium- Based Travel Demand Models. 7UDQVSRUWDWLRQ5HVHDUFK&. Vol.4, No, pp Nielsen, O.A. 995). Using ARC/INFO and ArcView for Traffic Planning WK $5&,)2 XURSHDQ8VHU&RQIHUHQFH, Prague, Czech Republic. Proceedings, s. XI-3 - XI-8. Nielsen, O.A. 997). A Stochastic Traffic Assignment Model Considering Differences in Passengers Utility Functions. 7KHWK0HHWLQJRIWKH,QWHUQDWLRQDO$VVRFLDWLRQIRU7UDYHO%HKDYLRXU5HVHDUFK. Conference pre-prints, Workshop on Microsimulation of Travel Activities in Networks. Austin, Texas. Nielsen, O.A. 998). A large-scale stochastic multi-class Traffic Assignment Model for the Copenhagen Region. 75,7$,,,, Puerto Rico, June. Pre-prints. Nielsen, O.A., Frederiksen, R.D & Simonsen, N. 997a). Stochastic User Equilibrium Traffic Assignment with turn-delays in intersections. Paper presented at the traffic assignment session, HYHQWK,QWHUQDWLRQDO&RQIHURQ,QIRUPDWLRQ\VWHPVLQ/RJLVWLFDQG7UDQVSRUW. Gothenburg. Nielsen, O.A., Frederiksen, R.D & Simonsen, N. 997b). Using Expert system rules to establish data on intersections and turns in road networks. Paper presented at the expert system session, HYHQWK,QWHUQDWLRQDO&RQIHURQ,QIRUPDWLRQ\VWHPVLQ/RJLVWLFDQG7UDQVSRUW. Gothenburg. Nielsen, O.A., Israelsen, T. & Nielsen, E.R 997c). GIS-based methods for establishing the datafoundation for traffic models. WK $QQXDO 5, 8VHU &RQIHUHQFH. 7 th Annual ESRI User Conference. Proceedings and 'http://www.esri.com/base/common/userconf- /proc97/proc97/abstract/a573.htm'. San Diego, USA. Nielsen, Otto Anker; Israelsen, Thomas & Nielsen, Erik Rude 998). Handling Traffic Modelling Networks in GIS Conflicts-, Solutions- and Applications. WK :RUOG &RQIHUHQFH RQ 7UDQVSRUW 5HVHDUFK. Antwerp. Perone, S.M. 997). Integrating Transportation Modelling Networks Using Dynamic Segmentation. WK$QQXDO5,8VHU&RQIHUHQFH. Proceedings and 'http://www.esri.com/base/common/userconf- /proc97/proc97/to450/pap47/p47.htm. San Diego, USA. Simkowitz, H.J. 990). Integrating Geographic Information System Technology and Transportation Models. 7UDQVSRUWDWLRQ5HVHDUFK5HFRUG. Vol. 27. p

ESTIMATION AF TURMATRICER UD FRA SNITTÆLLINGER - TO METODER

ESTIMATION AF TURMATRICER UD FRA SNITTÆLLINGER - TO METODER ESTIMATION AF TURMATRICER UD FRA SNITTÆLLINGER - TO METODER Otto Anker Nielsen, Forskningslektor, Ph.D. Institut for Planlægning (IFP) - Trafikstudier, DTU, Bygning, 28 Lyngby Telefon 2 ; Fax 9 2; Email

Læs mere

NYE MODELLER FOR RUTEVALG

NYE MODELLER FOR RUTEVALG NYE MODELLER FOR RUTEVALG Otto Anker Nielsen Institut for Planlægning (IFP) Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Bygning 115, 2800 Lyngby Telefon 45 25 15 14; Fax 45 93 64 12; Email onielsen@ivtb.dtu.dk

Læs mere

EN STOKASTISK FLERKLASSE VEJVALGSMODEL MED FORDELTE KOEFFICIENTER FOR TIDER OG OMKOSTNINGER

EN STOKASTISK FLERKLASSE VEJVALGSMODEL MED FORDELTE KOEFFICIENTER FOR TIDER OG OMKOSTNINGER EN STOKASTISK FLERKLASSE VEJVALGSMODEL MED FORDELTE KOEFFICIENTER FOR TIDER OG OMKOSTNINGER Otto Anker Nielsen. Center for Trafik og Transportforskning, DTU Rasmus Dyhr Frederiksen TetraPlan A/S 1 INDLEDNING

Læs mere

EN DISKUSSION AF DAGENS BRUG AF TRAFIKMODELLER - TEORI OG EMPIRI

EN DISKUSSION AF DAGENS BRUG AF TRAFIKMODELLER - TEORI OG EMPIRI EN DISKUSSION AF DAGENS BRUG AF TRAFIKMODELLER - TEORI OG EMPIRI Otto Anker Nielsen Instituttet for Veje, Trafik & Byplan (IVTB) Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Bygning 115, 2800 Lyngby Telefon 45

Læs mere

GIS-baseret national vej- og trafikdatabase 1960-2005

GIS-baseret national vej- og trafikdatabase 1960-2005 Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 678, 2009 GIS-baseret national vej- og trafikdatabase 1960-2005 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter. 4 ugers projekt

Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter. 4 ugers projekt Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter 4 ugers projekt Martin Høgedal og Flemming Mertz IT-Universitetet, sommeren 2005 Vejleder: Carsten Butz 24. august 2005 Abstract Målet

Læs mere

Planlægning af arbejdsplaner for togrevisorer i S-toge

Planlægning af arbejdsplaner for togrevisorer i S-toge Planlægning af arbejdsplaner for togrevisorer i S-toge Specialerapport af Lars Kjær Nielsen Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet - Odense 1 Forord Dette speciale er skrevet i perioden

Læs mere

DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT

DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT Dok-ID: DEF-HM-00-01 Version: 1.0 Dato: 14/04-2000 Status: Endelig Ansvarlige: Mikkel Verner Nielsen, Christian Yndigegn, Kaj Grønbæk Tilgængelighed:

Læs mere

Kravspecifikation for Business Intelligence System

Kravspecifikation for Business Intelligence System Kravspecifikation for Business Intelligence System Forord Denne kravspecifikation er udarbejdet af Business Intelligence-gruppen under Knowledge Lab. Kravspecifikationen er udarbejdet som led i opfyldelsen

Læs mere

Oversigt over teknologiske løsninger, der kan bidrage til at minimere/fjerne

Oversigt over teknologiske løsninger, der kan bidrage til at minimere/fjerne Oversigt over teknologiske løsninger, der kan bidrage til at minimere/fjerne spam Indholdsfortegnelse 1. Resumé og samlede anbefalinger fra teknologi-arbejdsgruppen 2. Hvad er spam, og hvordan fungerer

Læs mere

Datalogi 0 GA 2002 Rapportopgaven K: grafisk sprog

Datalogi 0 GA 2002 Rapportopgaven K: grafisk sprog Datalogi 0 GA 2002 Rapportopgaven K: grafisk sprog Espen Højsgaard Rune Højsgaard 1 Resumé BEMÆRK: Denne version af dokumentet er mangelfuld; kildekode samt flere figurer manger. Er du interesseret, kan

Læs mere

The MTIDD Firewall Language. Projektgruppe F603a

The MTIDD Firewall Language. Projektgruppe F603a The MTIDD Firewall Language 10. november 2003 AALBORG UNIVERSITET Institut for Datalogi Titel: The MTIDD Firewall Language Tema: Sprog og oversættelse Projektperiode: 3. februar - 30. maj 2003 Semester:

Læs mere

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen 2010 Rejseplanen Roskilde Universitet, RUC Hum-Tek, Hus 08.1, Gruppe 4 Vejleder: Niels Jørgensen Tegn u. mellemrum: 121.531 Dato: 21-12-2010 Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard

Læs mere

Diagnose af IT Infrastrukturer baseret på eksplicitte afhængighedsrelationer

Diagnose af IT Infrastrukturer baseret på eksplicitte afhængighedsrelationer Diagnose af IT Infrastrukturer baseret på eksplicitte afhængighedsrelationer Silas Hansen & Morten Fachmann Kongens Lyngby 2012 IMM-B.Eng-2012-23 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...5 2 Analyse...7 2.1

Læs mere

Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware

Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware - samt mellem kontorsoftware og andre produkter 24. maj 2009 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter

Læs mere

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004 Digitalt Fotoarkiv tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup 27. maj 2004 IT-Universitet i København Internet- og softwareteknologi 2 3 Abstract Rapporten

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Robusthed i geometriske algoritmer Michael Neidhardt

Robusthed i geometriske algoritmer Michael Neidhardt Kandidatspeciale, Datalogisk Institut Københavns Universitet, december 2008 Vejleder Jyrki Katajainen Robusthed i geometriske algoritmer Michael Neidhardt Abstract The description of many geometric algorithms

Læs mere

EN DEL AF DANSK INDUSTRI ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING

EN DEL AF DANSK INDUSTRI ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING EN DEL AF DANSK INDUSTRI Elektronisk infrastruktur Virksomhedens IT-sikre placering EN DEL AF DANSK INDUSTRI EN DEL AF DANSK INDUSTRI Januar 2005

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Projektorienteret samarbejdsværktøj på en smartphone

Projektorienteret samarbejdsværktøj på en smartphone Projektorienteret samarbejdsværktøj R o s k i l d e U n i v e r s i t e t I n s t i t u t f o r K o m m u n i k a t i o n, V i r k s o m h e d o g I n f o r m a t i o n s t e k n o l o g i ( C B I T )

Læs mere

GIS i gymnasiet etablering af en fagdidaktisk model for anvendelse i naturgeografi

GIS i gymnasiet etablering af en fagdidaktisk model for anvendelse i naturgeografi 32 MONA 2007 1 GIS i gymnasiet etablering af en fagdidaktisk model for anvendelse i naturgeografi Mikkel Wendelboe Toft Artiklen omhandler fagdidaktiske aspekter vedrørende anvendelse af geografiske informationssystemer

Læs mere

Plan-X: XCompact. Komprimeret serialisering af semi-struktureret data. Bachelorprojekt i datalogi. Christian Iversen, Espen Højsgaard, Rune Højsgaard

Plan-X: XCompact. Komprimeret serialisering af semi-struktureret data. Bachelorprojekt i datalogi. Christian Iversen, Espen Højsgaard, Rune Højsgaard Plan-X: XCompact Komprimeret serialisering af semi-struktureret data Bachelorprojekt i datalogi Christian Iversen, Espen Højsgaard, Rune Højsgaard Forår 2005 Datalogisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Vejafgifter i København

Vejafgifter i København Polyteknisk Eksamensprojekt Vejafgifter i København - forbedring og optimering af systemvalg Skrevet af Lotte Brædder s011441 Marie Karen Larsen s011595 April 2007 Udarbejdet ved Center for Trafik og Transport,

Læs mere

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W.

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W. 28. november 2010 Christoffer W. Krogslund S062588@student.dtu.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Opgaven... 4 2.1. Problemet... 4 2.2. Proces... 8 3. Analyse... 10 3.1. Indledning / Scope...

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

Design af it system til planlægning af operationer på Næstved Sygehus

Design af it system til planlægning af operationer på Næstved Sygehus Design af it system til planlægning af operationer på Næstved Sygehus Design of an it system for operation management at Næstved Sygehus Roskilde Universitet (RUC) Department of Communication, Business

Læs mere

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning.

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning. Resumé Denne rapport er skrevet i forbindelse med udarbejdelse af projektet på Institut for Automation ved Danmarks Tekniske Universitet. Internetbaseret interface eller web-enabling betyder, at en robot

Læs mere

Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre

Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre COT/4-07-V2.2 C * O T Center for Revisionshistorie: 12.01.99 v.0 Første udgave 9.02.99 v.1.0 Anden udgave 27.04.99 v.2 Endelig version 10.05.99

Læs mere