Model til fremkommelighedsprognose på veje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Model til fremkommelighedsprognose på veje"

Transkript

1 Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose for et fremtidigt år som en fremskrivning af trafikken ved hjælp af vækstfaktorer, og eventuelt ligeledes ved brug af en trafikmodel. Herved opnås et estimat på den fremtidige trafik på vejnettet, men der foreligger ikke umiddelbart et skøn over hvad konsekvensen af de prognosticerede trafiktal er på trafikafviklingen, - hvad bliver rejsetiderne i den fremtidige situation i og uden for spidstimer, hvor opstår flaskehalsene, i hvilket årstal er kapaciteten ikke længere tilstrækkelig, hvor meget nedbringes rejsetiden hvis en given udbygning gennemføres og andet. Til at svare på disse spørgsmål er der udviklet en prognosemodel for fremkommelighed. Input til modellen er data der beskriver fremtidige veje og trafik på en betragtet rute, og output er rejsetid eller middelrejsehastighed for en personbils gennemkørsel af ruten. Beregningen gennemføres for en valgt time i et valgt fremtidigt år. 2. Prognosemodel for fremkommelighed Man kan i modellen indlægge en vilkårlig rute beskrevet ved udformningen af vejstrækninger og kryds. Endvidere indlægges trafikbelastningen som kan være den fremtidige årsdøgntrafik eller den nuværende årsdøgntrafik samt faktorer til fremskrivning af trafikken. Prognosemodellen er specielt bygget til at kunne modtage data direkte fra VIS-databasen (Vejsektorens InformationsSystem), og derfor kan der spares arbejde med indlæggelse af data i modellen hvis vejene indgår i VIS-databasen og der kun analyseres et mindre antal ændringer i forhold til forholdene der er registreret i VIS. I modsat fald må man manuelt indlægge en beskrivelse af veje og trafik i modellen. Efter at data er indlagt i modellen, kan der foretages beregning af fremkommeligheden for en given time et fremtidigt år. I tilfælde hvor alle veje er i VIS, giver modellen derfor hurtigt et første svar på situationen for den fremtidige fremkommelighed. Herefter kan brugeren af modellen imidlertid foretage en gradvis tilretning og forfining af parametre samt eventuelt gennemføre en kalibrering for den pågældende eller en lignende strækning med historisk trafik og målte rejsetider. Systemet er opbygget således at brugerinterfacet er Excel-regneark, og modellerne til beregning af hastighed og forsinkelse er indlagt som makroer. De indgående modeller svarer nøje Trafikdage på Aalborg Universitet

2 til modeller og parametre i vejregler for kapacitet og serviceniveau 1 ). Der indgår følgende procedurer og delmodeller: 1. Indlæsning af data, fx fra VIS 2. Tolkning af input til bestemmelse af vej- og krydstype, hastigheder og trafik, opstilling i regneark 3. Model til beregning af timetrafik og trafikkens sammensætning ud fra data om årsdøgntrafik for alle motorkøretøjer, årsdøgntrafik for store køretøjer og trafiktypen 4. Model til beregning af kapacitet, belastningsgrad og strækningsmiddelhastighed på strækning ud fra vejtype, vejbredde, trafikkens sammensætning og tilladt hastighed på strækningen 5. Model til beregning af ventetid i kø inden indkørsel på overbelastet strækning 6. Procedure til beregning af sidevejstrafik i kryds 7. Model for signalregulerede kryds til beregning af signaltider, belastningsgrad og middelforsinkelse i den betragtede tilfart 8. Model for rundkørsler og vigepligtsregulerede kryds til beregning af belastningsgrad og middelforsinkelse i den betragtede tilfart 9. Sammentælling af strækningslængde og tidsforbrug for de passerede vejelementer samt beregning af middelrejsehastighed for personbilers gennemkørsel af ruten Fig. 1. Struktur i beregning af en personbils tidsforbrug til passage af vejelement der kan være delstrækning eller vejkryds på en rute som beskrevet i input til fremkommelighedsprognosemodellen Trafikdage på Aalborg Universitet

3 Ét af problemerne ved brug af modellen er at den kræver en del data, og selv i tilfælde hvor ruten indgår i VIS-databasen, er det ikke muligt fra VIS at få overført alle nødvendige data. Derfor supplerer modellen med nogle af de nødvendige data, bl.a. på basis af indlagte standarder og default-værdier. Brugeren af modellen kan som nævnt gennemgå records og felter og korrigere i de tilfælde hvor der rådes over bedre data end modellens data. Figur 1 viser fremkommelighedsprognosemodellens tolkning og beregning af et vejelement som kan være en delstrækning, signalreguleret kryds eller kryds med vigepligt som kan være rundkørsel eller almindeligt prioriteret kryds. Der gennemføres i hvert tilfælde en kapacitetsberegning og en beregning af timetrafikintensiteten på strækningen eller i krydstilfarten. Kapaciteten sammenholdes med timetrafikintensiteten. Herefter beregnes hastighed eller forsinkelse, og hvis der er tale om en overbelastet strækning, gennemføres en køberegning til belysning af ventetiden i kø før indkørsel på strækningen. Når alle data og fremskrivningsfaktorer er lagt ind i modellen, kan man gennemføre beregning af rejsehastighed for en vilkårlig af årets timer i et vilkårligt fremtidigt år som prognose og vejnet er gældende for. Man kan også ud fra beregningerne konstatere hvor modellen fandt flaskehalse på ruten, og hvor stor forsinkelsen er i de enkelte kryds og delstrækninger. Endvidere kan man forholdsvis let korrigere stræknings-, kryds- eller trafikdata, fx som følge af planlagte vejudbygninger, og konstatere virkningen på fremkommeligheden. Den største og mest tidskrævende aktivitet ved anvendelse af prognosemodellen er typisk at skaffe og verificere de nødvendige data, specielt data som ikke foreligger i eksisterende databaser. En svaghed ved modellen er at den ikke tidstro simulerer trafikkens udvikling omkring den beregnede time. Dette kan have betydning for lange ruter fordi trafikken på hele den analyserede strækning i modellen repræsenterer den samme time til trods for at rejsetiden medfører at forskellige dele af ruten passeres på forskellige tidspunkter. Som løsning på dette problem kan ruten opdeles, og forskellig time anvendes til de forskellige dele. Endvidere skal bemærkes at modellen ikke omfordeler trafikken som følge af flaskehalse, - det er ikke en trafikmodel. 3. Eksempler på anvendelse af modellen Modellen er anvendt til beregning af rejsetiden på en hverdagsmorgen på strækningen Næstved NØ (Køgevej ved Næstved Storcenter) til København SV (Holbækmotorvejen/ Vigerslevvej) via rute 54, E47 og rute 21, se fig. 2. Resultatet af beregning for årene fra 2006 til 2015 ses på fig. 3. Trafikvæksten repræsenterer et lavt og højt scenarium som blev opstillet af Danmarks TransportForskning i forbindelse med langsigtet fremskrivning af vejtrafikken 2 ). Der tages ikke højde for trafikanternes eventuelle reaktion på den stigende trængsel med dertil hørende lange rejsetider. For alle årene svarer vejnettet til forholdene ultimo 2006, bortset fra udvidelsen af Trafikdage på Aalborg Universitet

4 Køgebugtmotorvejen mellem motorvejsforgreningen ved Hundige og frakørsel 29, Greve S, som forventes ibrugtaget i De særlige forhold for trafikafviklingen under anlægsarbejdet på Køgebugtmotorvejen er ikke medtaget hvilket vil sige at Køgebugtmotorvejen før 2008 antages at afvikle trafikken som før anlægsarbejdets start. Fig. 2. Ruten Næstved NØ København SV Næstved - København SV køretid minutter, morgen myldretid 200 lav prognose 150 høj prognose Fig. 3. Beregnet rejsetid på hverdagsmorgen Næstved NØ København SV Som det ses af fig. 3, beregnes ved åbning af Køgebugtmotorvejens udvidelse i 2008 en rejsetidsreduktion på ca. 10 min., men dels som følge af de store trafikstigninger som forventes, og dels som følge af tilstedeværelse af flere andre flaskehalse på ruten, bliver besparelsen hurtigt udlignet. I slutningen af perioden beregnes en rejsetid på 2-3 timer afhængigt af scenariet, dvs. en gennemsnitshastighed på km/t for hele strækningen forudsat at der ikke gennemføres yderligere udbygning af vejen, og trafikanterne i øvrigt ikke reagerer på forholdene ved valg af rejsetidspunkt og rute. Trafikdage på Aalborg Universitet

5 Der er ligeledes gennemført en prognose for fremkommeligheden på motorvejsstrækningen mellem motorvejskrydsene ved Skærup syd for Vejle og ved Århus S. Her er prognosen ligeledes baseret på lavt og højt scenarium og gennemført helt frem til 2030 idet der i løbet af perioden som eksempler er medregnet effekten af følgende mulige udbygninger af strækningen: 1. Udvidelse i 2015 til 6 spor ved Vejle Fjord mellem frakørsel 59, Hornstrup, og frakørsel 61, Vejle S. 2. Udvidelse i 2018 til 6 spor Skanderborg-Århus, frakørsel 53, Skanderborg S - motorvejskrydset Århus S 3. Udvidelse i 2021 til 6 spor syd for Vejle Fjord, motorvejskrydset Skærup - frakørsel 61, Vejle S 4. Udvidelse i 2024 til 6 spor af den resterende del af strækningen Skærup Århus S. Skærup - Århus S lav prognose høj prognose køretid minutter, morgen Fig. 4. Beregnet rejsetid hverdags morgen på strækningen Skærup-Århus S Resultatet af beregningen er vist på fig. 4. Som det ses, dukker der ved eliminering af én flaskehals en anden op som nogle år efter skaber forsinkelse på ny. Årsagen til den store forskel i køretid for de to prognoser er at trafikafviklingen foregår ved og over kapacitetsgrænsen hvor forsinkelsen er særlig følsom over for forskelle i trafikbelastning. Referencer 1) Vejregelforslag for kapacitet og serviceniveau, Vejdirektoratet, Vejregelrådet, oktober ) Langsigtet fremskrivning af vejtrafik, Hovedrapport, Danmarks TransportForskning, 2007 Trafikdage på Aalborg Universitet

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

Konsekvensberegninger af vejafgiftssystemer i Hovedstadsområdet

Konsekvensberegninger af vejafgiftssystemer i Hovedstadsområdet Konsekvensberegninger af vejafgiftssystemer i Hovedstadsområdet Thomas Chr. Jensen Marie K. Anderson Hjalmar Christiansen Britt Z. Skougaard Niels Buus Kristensen September 2013 Konsekvensberegninger af

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER RUTE OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg - grænsen RAPPORT 425-2012 RUTE ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg -

Læs mere

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Trafik-, Bygge- og Boligministeriet, Tyskland Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling Sammenfatningsrapport Maj 2003

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen R A PP PPO O RT R 4 4 0-20 2013 13 RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen Rapport 440-2013

Læs mere

Redskaber til monitorering af trafikken [REMOTE]

Redskaber til monitorering af trafikken [REMOTE] Redskaber til monitorering af trafikken [REMOTE] Forfattere: Harry Lahrmann 1 lahrmann@plan.aau.dk, Kristian Torp 2 torp@cs.aau.dk, Jesper Runge Madsen 7 jpm@cowi.dk, Poul Heide 3 heide@m-tec.dk, Jørgen

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99

Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99 Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99 - Af Anette Pittelkow, Anker Lohmann-Hansen, Harry Lahrmann, Jan Kildebogaard og Johan Nielsen. Keywords - dansk: kørselsafgifter, afgifter,

Læs mere

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar 2011 10/08345 Ulrik Larsen Ul@vd.dk UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING IDÉ- OG FORSLAGSFASE - HØRINGSNOTAT Høringsnotat vedrørende offentlig høring

Læs mere

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing Dato 19. september 2013 (tabel 4 og 6 revideret pr. 15. januar 2014) Arbejdsgruppen Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5 Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K www.trængselskommissionen.dk

Læs mere

Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur

Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Kolofon Titel: Udgiver: Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: Juni 2011 Redaktion: Design:

Læs mere

Rundkørsler i åbent land

Rundkørsler i åbent land HÅNDBOG Rundkørsler i åbent land ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2012 HØRINGSUDGAVE FORORD Denne håndbog omhandler projektering af rundkørsler i åbent land. Håndbogen er en del af vejreglen for Udformning

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Oktober 2011 Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Metroselskabet By & Havn Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Undersøgelsens baggrund

Læs mere

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE FINAL REPORT CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE SUPPLERENDE UDREDNING OM BAGGRUND FOR OG KONSEKVENSER AF ÆNDREDE FORUDSÆTNINGER JANUAR 2015 UDARBEJDET FOR: FEMERN A/S AF: COWI A/S 2/23

Læs mere

Rastepladser langs motorveje. Strækningsanalyser

Rastepladser langs motorveje. Strækningsanalyser Rastepladser langs motorveje Strækningsanalyser Notat 2009 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 P0stboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax. 3315 6335 Rastepladser langs motorveje Strækningsanalyser

Læs mere

RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG. Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater

RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG. Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater RAPPORT 364-20 10 RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater Rapport 364-2010 REDAKTION: Lene Nøhr

Læs mere

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006 Mere trafiksikkerhed på vejene Juni 2006 1 Mere trafiksikkerhed på vejene 3 Mere trafiksikkerhed på vejene Udgivet af: Transport- og Energiministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K e-mail: trm@trm.dk

Læs mere

FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Potentialet for alternativ finansiering 3 1.

FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Potentialet for alternativ finansiering 3 1. TRANSPORTMINISTERIET FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk FINANSIEL ANALYSE INDHOLD 1 Sammenfatning

Læs mere

DRIFTSOPPLEGG FOR BYBANE OG BUSS VED BYBANENS BYGGETRINN 2

DRIFTSOPPLEGG FOR BYBANE OG BUSS VED BYBANENS BYGGETRINN 2 Februar 2011 DRIFTSOPPLEGG FOR BYBANE OG BUSS VED BYBANENS BYGGETRINN 2 Foto: Fred Jonny Rapporten er utarbeidet av Cowi på oppdrag fra Skyss SKYSS KOLLEKTIV TRAFIK VED BYBANENS BYGGETRIN 2 NOTAT ADRESSE

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende materiale RAPPOR T 438 SUPPLEME MENT TIL R APPO PORT 402-2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

Bedre fremkommelighed for busserne betaler sig eksempler og erfaringer

Bedre fremkommelighed for busserne betaler sig eksempler og erfaringer Bedre fremkommelighed for busserne betaler sig eksempler og erfaringer Udgivet i oktober 2002 af: Hovedstadens Udviklingsråd Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon: 36 13 14 00 E-mail: hur@hur.dk www.hur.dk

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3

Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3 Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3 Formålet med dette dokument er at forklare, hvordan de enkelte brugere i forskellige vejbestyrelser anvender den metode til generering af stræknificerede

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere