RG nyt Røjlevangens Grundejerforening Baunevej & Røjlevangen Taastrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RG nyt Røjlevangens Grundejerforening Baunevej 26-72 & Røjlevangen 80-208 2630 Taastrup"

Transkript

1 Referat fra ordinær generalforsamling den På mødet var 17 grundejere repræsenteret. 1 Valg af dirigent Nina Haldor Hansen, Røjlevangen 124, blev valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingens lovlige indkaldelse med mindst 3 ugers varsel til afholdelse inden udgangen af april måned. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Følgende beretning var udsendt sammen med indkaldelsen. Bestyrelsen følger løbende udviklingen indenfor levering af TV kanaler, og må desværre konstatere, at prisen på vores fuldpakke fra YouSee stiger meget hvert år. Medieforliget for indebærer, at tv-seere skal have mere valgfrihed, og vi havde forventet, at YouSee allerede var kommet med deres udspil, men det lader vente på sig. Når udspillet kommer, vil vi opstille nogle forskellige valgmuligheder til efterfølgende generalforsamling. Det ser heldigvis ud til, at vores fordelingsnet fungerer uden de store problemer, så det er altså ikke nedslidt endnu. Bestyrelsen har måttet bryde med princippet om, at fællesarealerne for enden af stikvejene vedligeholdes vederlagsfrit lokalt af en eller flere af de omkringboende. De gode råd på seneste generalforsamling har ikke hjulpet, så bestyrelsen overtager vedligeholdelsen af endestykket på Baunevej. Indtil videre fortsætter den lokale vedligeholdelse af de øvrige endestykker, dog skal bestyrelsen sørge for en kraftig beskæring og oprydning for enden af Røjlevangen Husk at vedligeholde træværk og betonbjælker samt at holde vejkanten fri for ukrudt. Til sidst en tak til bestyrelsen og revisorerne for indsatsen i det forløbne år. Baunevej 72 var stærkt utilfreds med, at kirsebærtræet i endestykket på Baunevej var blevet skåret så kraftigt ned, og ønskede at vide hvorfor. Bestyrelsen svarede, at træet var blevet for stort, med grene hængende ud over fortov og cykelsti på Budstikken, og med fare for, at rødderne løfter vejens asfalt og skubber til plantemuren. For at minimere de nytilkommende udgifter til vedligeholdelse af endestykket, valgte bestyrelsen derfor at fælde træet, frem for at hyre en professionel gartner til at beskære det, som Baunevej 72 havde forlangt. Efter en del meningsudveksling, blev det konkluderet, at når bestyrelsen har overtaget ansvaret for vedligeholdelsen, så er det også bestyrelsen, der står for indretningen ud fra en helhedsbetragtninng, og at træet i sin nuværende form får lov til at stå et par år, for at se om det begynder at skyde igen. Beretningen blev godkendt. 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Kassereren forelagde det reviderede regnskab Grundejerforeningen har et mindre underskud på ca kr. primært på grund af større udgifter til vedligeholdelse. Regnskabet blev godkendt. 1

2 4 Rettidigt indkomne forslag Ingen forslag at behandle. 5 Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent Kassereren fremlagde budget Generalforsamlingen godkendte stigning i kontingent til grundejerforening med 25 kr. til 180 kr. pr. kvartal. Stigning i bidrag til Hybridnet på 167 kr. til kr. pr. kvartal trådte allerede i kraft med opkrævningen for 2. kvartal. Bidrag til vejfond holdes uændret på 200 kr. pr. kvartal. Der vil således i alt blive opkrævet kr. pr. kvartal fra 3. kvartal. Fremover vil prisstigning fra YouSee blive fordelt over alle årets fire kvartaler, således at 1. kvartals opkrævning af bidrag til hybridnet vil indeholde 1/4 del af årets prisstigning. 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen Irene Witthoff, John Keller og Ove Drygaard blev genvalgt som medlem til bestyrelsen. 7 Valg af suppleant til bestyrelsen Merete Preheim blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen. 8 Valg af to revisorer og en revisorsuppleant Finn Deibjerg Hansen og Palle Enghoff blev genvalgt som revisor. Poul Mogensen blev genvalgt som revisorsuppleant. 9 Eventuelt Formanden orienterede om nogle af de muligheder, der ser ud til at være for modtagelse af tv. På kort sigt vil vi få mulighed for at gå ned på den lille tv-pakke som basis for alle i foreningen, hvorefter hver især kan tilkøbe ekstra kanaler. Det store spørgsmål er, hvilken teknik den enkelte skal anskaffe sig, og hvad det kommer til at koste. Umiddelbart begrænser vores sløjfeanlæg valgmulighederne i forhold til det mere udbredte stikledningsanlæg. Forhåbentlig kan vi fremlægge nogle konkrete valgmuligheder til næste generalforsamling. På længere sigt, f.eks. når vores fordelingsnet ikke kan klare opgaven mere, måske om 10 år, kan vi altid vælge at få gravet nye kabler ned langs vejen. Men det ser også ud til, at tv og internet smelter sammen, således at vi måske ikke behøver et separat kabel, men kan benytte de eksisterende kobberkabler fra TDC. USA er langt med tv via internet, og det er så småt begyndt herhjemme, dog stadigvæk til langt højere priser end i USA. Ifølge ny postlov skal alle vore brevkasser frem til skel og placeres således, at forsendelser kan afleveres i brevkassen direkte fra offentlig adgangsvej. Det vil i vores tilfælde sige, at brevkassen skal frem til fortovet. Afstanden fra brevindkastets underkant til fortov skal være mindst 100 cm og højst 120 cm. For nærmere information opfordrede formanden til at besøge internetsiden nypost.postdanmark.dk eller hente en folder på posthuset. Der var ikke mange kommentarer til snerydningen i vinter, som jo ellers ikke har været for god, hverken fra kommunens eller mange grundejeres side. Forsamlingen nøjedes med at opfordre til, at alle rydder deres del af vej og fortov. 2

3 Formanden informerede om, at vore regnvandsbrønde i vejen fremover vil blive renset en gang om året, så vi er bedre rustet til store regnskyld. Vi har indgået aftale med Sydslam fra Greve, som kommunen også benytter, og til samme pris, dvs. med storkunderabat. Næsten en tredjedel af medlemmerne benytter ikke Betalingsservice til betaling af kontingent. Alle opfordres til så vidt muligt at gøre brug af Betalingsservice, da det er billigere for foreningen, og letter kassererens arbejde, men det er selvfølgelig ikke et krav. Formanden fortalte, at der er kontakt med et firma i Roskilde, som har ekspertise indenfor ventilator og motor til vores varmesystem, og som tilmed ser ud til at have en meget rimelig prissætning, og går meget op i, at løsningen skal være støjsvag. Firmaet tilbyder både at stå for udskiftningen, og at levere til gør-det-selv. Firmaet hedder Electro Care, tlf. nr Firmaet er også anbefalet i andre unic 119 grundejerforeninger. Røjlevangen 158 kunne fortælle, at man med fordel kan udskifte den originale store AVTB termostatventil til regulering af varmen med en almindelig radiatorventil med termostatføleelement. Herved opnås en betydelig mere præcis regulering af temperaturen i rummene, og en lettere indstilling af den ønskede temperatur. Tilmed er reservedelene væsentligt billigere. På foreningens hjemmeside vil der blive oprettet en liste over håndværkere anbefalet af medlemmerne, samt en liste med detaljer om vores varmeanlæg. Medlemmerne opfordres til at komme med bidrag hertil. Til slut erklærede dirigenten dagsordenen for gennemført og gav ordet til formanden, som takkede dirigenten for god ledelse af forsamlingen og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. Anders Simonsen Formand og referent Nina Haldor Hansen Dirigent 3

4 Bestyrelsens sammensætning På bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: Formand Anders Simonsen Røjlevangen 158 tlf Næstformand John Keller Røjlevangen 150 tlf Kasserer O.C. Schnoor Baunevej 38 tlf Sekretær Irene Witthoff Røjlevangen 130 tlf Grønne områder Ove Drygaard Røjlevangen 92 tlf Bestyrelsessuppleant Merete Preheim Røjlevangen 152 Bestyrelsessuppleant Rikke Thomsen Baunevej 50 Revisor Finn Deibjerg Hansen Baunevej 68 Revisor Palle Enghoff Baunevej 46 Revisorsuppleant Poul Mogensen Baunevej 52 Internet Website Udlån Følgende udstyr kan frit lånes fra dag til dag af foreningens medlemmer hos Børge Johansen, Røjlevangen 206, tlf : - trillebør - kloakrenser - rensesplit til afløb - gasbrænder til tagpap - slaghammer Antenneanlæg (Programfordelingsanlæg) Antenneanlægget ejes af og er et sløjfeanlæg. Anlægget har nr hos YouSee. YouSee leverer TV- og radiosignalerne. Vi abonnerer på FuldPakke til alle og anlægget er ombygget til returvej, således at internetopkobling via Webspeed er mulig for den enkelte. På grund af, at vores antenneanlæg er et sløjfeanlæg, er der ikke mulighed for individuelt valg af programpakke. YouSee har service på vores anlæg, og fejlmelding kan foretages døgnet rundt på telefon nr Læs eventuelt vejledning for fejlmelding på Info kanalens tekst tv. 4

5 Ordensregler for Vejtræer Hvis nogen finder på, samlet for hver stikvej, selv at bekoste og plante et træ i rabatten ud for de enkelte huse, bør det være samme slags træer på hver vej, og træerne bør placeres ens ud for husene. Træerne skal vedligeholdes ved beskæring. Rengøring af betonbjælker Generalforsamlingen har vedtaget, at det af hensyn til helhedsindtrykket pålægges samtlige grundejere at rengøre eller lade rengøre de hvide betonbjælker. Motorredskaber Udendørs brug af støjende motorredskaber såsom kædesav, rundsav, motorplæneklipper, kompostkværn o.l. må kun foregå i tidsrummet mellem kl hverdage og lørdage kl søn- og helligdage Hunde Bilkørsel Boldspil Når hunden luftes, da hav en lille plastikpose til efterladenskaber med, således at disse havner i ens affaldssæk og ikke bliver liggende og lugter. Ingen hunde på legepladsen. Kør langsomt på stikvejene - der er legende børn. Boldspil med læderbolde (fodbolde) er ikke tilladt på legepladsen, af hensyn til de mindre børn. Boldspil med læderbolde henvises til banerne bag bøgehækken. Knallertkørsel Knallertkørsel som leg på stikvejene bør ikke finde sted. Parkering Vendeplads Nabovæg Storskrald Veje Ved parkering af personbiler på stikvejene skal færdselsloven overholdes, dvs. at der bl.a. skal være fri passage på stikvejen for andre køretøjer. Vis også hensyn, så beboerne kan komme ud og ind ad deres indkørsler. Undlad parkering der er til ulempe for brug af vendepladser. Der gøres opmærksom på, at vores bebyggelse består af kædehuse, der ikke er sammenbygget, men står på hver sin side af skel og tæt på dette. I følge Byggeloven indebærer det at: - grundejeren har vedligeholdelsespligt for stuevæg og evt. gavl på tag ind mod eventuel nabos indkørselsparti/carport og har derfor ret til adgang for at udføre vedligeholdelse - stuevæg må principielt ikke "bruges" af nabo, da den er på den anden side af skel. Storskrald til genbrug bør tidligst lægges ud aftenen før afhentning. Beskyt vore veje, de er dyre at få repareret, og undgå at der kommer snavs i kloakkerne. 5

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i Husejerforeningen Horsbred tirsdag den 28. februar 2012, kl. 19:30, Pilehaveskolens Dramasal

Generalforsamling i Husejerforeningen Horsbred tirsdag den 28. februar 2012, kl. 19:30, Pilehaveskolens Dramasal Nr. 3 Marts 2012 40. årgang Hjemmeside: http:/www.bricksite.com/husejerforeningenhorsbred mail: hh.horsbred@gmail.com Generalforsamling i Husejerforeningen Horsbred tirsdag den 28. februar 2012, kl. 19:30,

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den 54. ordinære generalforsamling den 9. august 2014 i Medborgerhuset Halsnæs, Nørregade 61, 3390 Hundested Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 65 personer,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Mail: gf@eriksminde.dk Hjemmmeside: www.gferiksminde.dk Facebook: Grundejerforeningen Eriksminde Velkomstfolder Generel orientering Med 852 husstande er Eriksminde

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 22. april 2009 Regnskab 2008/2009 Budget 2009/2010 Bestyrelsen 2009/2010 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere