Budget 2014 Basis Anlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17"

Transkript

1 Udvalget for Teknik og Miljø Budget kr Drift og anlæg: Vedligehold af ejendomme Små trafiksikkerhedsprojekter Ny skolestruktur - sikre skoleveje Innovationsproj. - statslige puljer Renovering af signalanlæg Veje - Funktionsudbud og Partnering Elmaster Innovativt Energispareprojekt Natur og Klima: Naturforvaltningsprojekter Naturindsats, Natura Vandløbsregulativer Erhvervskontakten: Byfornyelse I alt = udgift, - = indtægt Drift og anlæg: Administrative ejendomme vedligehold I forbindelse med afklaring af modeller for et fælles ejendomskontor, besluttede Økonomiudvalget i oktober 2010, at modellen skulle være en udvidet forretningsførermodel. Ejerskabet af bygningerne forblev derved decentralt, dog er administrationsbygningerne overgået til Miljø og Teknik. Der er afsat budget for akut vedligehold på administrationsbygningerne. Ansvar for og budget til bygnings- og installationsvedligehold forblev ved valg af den udvidede forretningsførermodel decentralt ved de respektive direktørområder. Administrationsbygningerne blev overdraget til Miljø og Teknik. Ved overdragelse af administrationsbygningerne til Miljø og Teknik var der ikke medfølgende budget til udvendig bygnings- og installationsvedligehold. Akutte større ting har tidligere været klaret ved omprioritering. Side 1

2 Administrationen har udarbejdet tilstandsrapporter for administrationsbygningerne. Disse rapporter viser et efterslæb for bygningsvedligeholdelsen på ca. 15 mio. kr. Det afsatte budgetbeløb påtænkes derfor anvendt udelukkende til akut bygningsvedligehold. Det afsatte budgetbeløb på 1,0 mio. kr. ønskes fastholdt for årene Administrationsbygningerne er nedslidte i forhold til udvendig bygningsvedligeholdelse. Der er foretaget tilstandsvurdering på bygningerne, og disse vidner om at det vil være nødvendigt at foretage en snarlig indsats, især i forhold til tagbelægninger. Trafiksikkerhed og cykelfremme I forbindelse med budgetforliget 2013 blev det besluttet at reducere rammen for trafiksikkerhed og cykelfremme med 2 mio. kr. årligt. Besparelserne betyder, at der vil blive gennemført færre små trafiksikkerhedsprojekter, og at den indsats, der skal ske på skolevejsprojekter, vil strække sig over en længere årrække, ligeså for medfinansiering af nye statslige puljeansøgninger. Små trafiksikkerhedsprojekter Der vil fremadrettet fortsat være brug for finansiering til trafiksikkerhedsprojekter, idet staten har sat mål for at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. I 2020 må der højst være 120 dræbte, 1000 tilskadekomne, og 1000 let tilskadekomne på landsplan. For Svendborg betyder det højst 21 personskader årligt i I 2012 havde Svendborg 34 personskader. Der skal derfor fortsat arbejdes målrettet mod bedre trafiksikkerhed. Ny skolestruktur sikre skoleveje Der skal gennemføres skolevejsprojekter, som er udpeget i skolevejsanalysen Der er projekter for 11,2 mio. kr. i årene 2014 og frem, som endnu ikke er prioriteret. Til Trafiksikkerhedsby 2012 er budgettet ca. 17 mio. kr. Vejdirektoratets andel er 10 mio. kr. og kommunen har forpligtet sig til egenfinansiering af 7 mio. kr. Denne finansiering kommer fra skolevejsprojekter i Svendborg By. Kommunen har finansieret 4,9 mio. kr. ved udgangen af Der resterer 2,1 mio. kr. for at kommunens finansiering er dækket. Projektet strækker sig over 2012 til Innovationsprojekter statslige puljer der er indsendt cykelpuljeansøgning 2013 til staten, som har fokus på cyklens rolle i forhold til sundhed og regional vækst. Der er ansøgt om projekter til 13,9 mio. kr. med støtte fra cykelpuljen på 6,3 mio. kr. Påvirkning på andre områder: Besparelserne har indflydelse på Børn og Unges ønsker om sikre skoleveje, og kan få konsekvenser mht. gratis befordring til skole, når en vej er udpeget som trafikfarlig skolevej. Svendborg Kommune udarbejdede i 2012 en udviklingsplan for cykelområdet, der forudsætter en samlet investering på 160 mio. kr. over en flerårig periode. Den danner grundlag for de initiativer der ansøges den statslige cykelpulje. For at kunne medfinansiere cykelpuljeprojekterne, som der er forventning om at der gives tilsagn til, bør rammen for Trafiksikkerhed og cykelfremme som minimum fastholdes for overslagsårene Side 2

3 Renovering af signalanlæg Renovering af nedslidte signalanlæg udsættes i 2013 grundet medfinansiering af balanceordningen på p- området. Restfinansiering af balanceordningen findes andet steds. Renovering af nedslidte signalanlæg udsættes i 2013 grundet medfinansiering af balanceordningen på p- området. Området dækker renovering eller udskiftning af nedslidte og forældede signalanlæg. Det forventes, at der kan renoveres et anlæg om året. Anlæggene trænger til renovering / udskiftning. Der er foretaget det nødvendige planlægningsarbejde for udskiftning, som nu afventer igangsætning. Der er stadig brug for økonomi til renovering/udskiftning af de kommunale signalanlæg i Svendborg. Signalanlæggene er nedslidte og utidssvarende. Budgetbeløbene bør derfor fastholdes for overslagsårene. Veje Funktionsudbud og Partnering Vejvedligeholdelse rammebeløb. Området dækker vejvedligehold i Svendborg Kommune. Der er indgået en 15-årig funktionskontrakt for vedligehold af vejene på landet. I Svendborg by er der indgået en 4-årig partneringsaftale for vedligehold af gaderne. Funktionskontrakt og partneringsaftalen er opstartet 1. februar Der har været afholdt workshops med de involverede entreprenører for forventningsafstemning og samarbejdsforhold. Der er overensstemmelse mellem kontraktgrundlag og det udførte arbejde, både hvad angår leverance og kvalitet. Budgetbeløbet for overslagsårene ønskes fastholdt idet området er udliciteret. I forbindelse med udlicitering af hele asfaltområdet, skal det afsatte rammebeløb fastholdes for at opretholde det politisk besluttede serviceniveau på hele kommunens vejnet. Side 3

4 Elmaster Nedlæggelse af belysningsanlæg bestående af træmaster. Budgettet er afsat til nedtagning af træmaster. I nogle tilfælde erstattes træmasterne af nye stålmaster. Nedlæggelse af træmaster blev påbegyndt i 2011 og forventes afsluttet Derefter forventes problematikken omkring udskiftning af HPL (kviksølvslamper) iværksat. Det vil ikke længere være muligt at købe nye HPL-lamper pr. 1. januar Budgetbeløbet for overslagsårene ønskes fastholdt, idet nedtagning af gamle nedslidte træmaster og udskiftning af HPL-lamper iværksættes, alt i henhold til politisk beslutning. Innovativt Energispareprojekt: Medio 2012 blev det politisk besluttet, at vælge model 2 - det Innovative Energispareprojekt. Projektet er opstartet i 2012 og forventes afsluttet Der investeres samlet ca. 72,1 mio. kr. Projektet består af 4 faser, Udviklingsfasen, udbudsfasen, gennemførelsesfasen og projektopfølgningsfasen. I 2013 investeres samlet ca. 5,2 mio. kr. Svendborg Kommune har siden 1993 haft fokus på energibesparelser i den kommunale bygningsmasse. Kommunen har selv stået for udvælgelse af projekter og gennemført disse ved brug af eksterne rådgivere. Byrådet har den 26. juni 2012 besluttet at vælge model 2 innovativt energispareprojekt i Svendborg kommune. Der er politisk vedtaget en tids-, handle- og procesplan. Projektet er opstartet i 2012 og består af 4 faser, Udviklingsfasen, udbudsfasen, gennemførelsesfasen og projektopfølgningsfasen. Projektet forventes afsluttet I hovedpunkter skal følgende processer gennemføres. Etablering af innovativ tænketank Energimærkning af bygningsmassen Gennemføre fremrykkede energispareprojekter Udarbejdelse af optimeringskatalog til innovative energispareprojekter Gennemføre innovative energispareprojekter Primo 2013 energimærkes bygningsmassen, og den innovative tænketank kommer med input til optimeringskataloget. Herefter udarbejdes projektmaterialet til det innovative energispareprojekt, på baggrund af optimeringskataloget. Ultimo 2013 forventes selve den fysiske gennemførelse af projektet igangsat. Der forventes anvendt ca. 2,1 mio. kr. til rådgivning / energimærkning og ca. 2,0 mio. kr. til investering i energibesparende tiltag i bygningsmassen. I overslagsårene investeres yderligere 68 mio. kr. Side 4

5 De afsatte budgetbeløb på i alt 68 mio. kr. fordelt på årene ønskes fastholdt. Der er truffet politisk beslutning om gennemførelse af et innovativt energispareprojekt. Der er igangsat rådgiverudbud for energimærkningen af den kommunale bygningsmasse. Energimærkningen danner grundlag for et optimeringskatalog der forelægges politisk. Kataloget danner grundlag for indsatsen i forhold til energirenoveringen. Natur og Klima: Vand- og Naturindsats Kommunerne har en væsentlig del af ansvaret for implementering af den kommunale vandhandleplan og Natura-2000-handleplan. Svendborg Kommune skal inden udgangen af 2015 sikre gennemførelse af de dele af handleplanerne, som kommunen har ansvaret for. Indsatsen igangsættes i I 2014 vil der endvidere blive igangsat en revision af kommunens vandløbsregulativer. Naturindsats Kommunerne er forpligtet til at gennemføre Natura 2000-handleplanerne, der sikrer og forbedrer landets vigtigste naturområder (Natura 2000-områder). Svendborg Kommune har arealer inden for 6 af disse Natura 2000-områder, der tilsammen udgør 4,5 % af kommunens landareal. Og staten forudsætter, at kommunerne selv finansierer en del af indsatsen. I Svendborg Kommune drejer det sig om ca. 0,6 mio. kr. årligt frem til udgangen af En væsentlig del af Svendborgs naturområder ligger uden for Natura 2000-områderne. Disse områder har også stor betydning for den biologiske mangfoldighed og gør kommunen rig på oplevelser. For at sikre og udvikle naturen og oplevelsesmulighederne i hele kommunen foreslås, at der som minimum fastholdes et budget på 0,3 mio. kr. hertil. Naturindsats inden for kommunens Natura 2000-områder De kommunale Natura 2000-handleplaner, der er en udmøntning af statens Natura 2000-planer, er vedtaget i Byrådet i november Svendborg Kommune har en væsentlig del af ansvaret for at gennemføre handleplanerne inden udgangen af Den økonomiske ramme for indsatsen i 1. planperiode ( ) er fastlagt i Aftalen om Grøn Vækst, som Folketinget vedtog i Størstedelen af indsatsen, der samlet set beløber sig til 1.8 mia. kr., finansieres over EU s Landdistriktsmidler og statslige midler. Kommunerne skal ved omfordeling af kommunale naturforvaltningsmidler bidrage med midler til f.eks. at udvide naturarealet og indsatser for særlige arter. For Svendborg Kommune svarer det til 0,6 mio. kr. pr. år. Dette er en forudsætning, for at kommunen kan løfte opgaven, at budgettet på 0,6 mio. kr. fastholdes. Muligheder for ekstern medfinansiering vil blive afsøgt. I det omfang, der opnås støtte til projekterne, foreslås disse midler brugt til at øge tilgængeligheden og formidlingen af de forskellige projektområder, hvilket ikke indgår i Natura 2000-indsatsen. Naturindsats uden for Natura 2000-områderne En væsentlig del af Svendborg Kommunes naturområder ligger uden for Natura 2000-områderne. Disse naturområder har også stor betydning for biodiversiteten i kommunen og er med til at understøtte det rekreative og sunde liv. I Strategi Svendborg Kommune -12 er et ønske om at bevare og udvikle naturen i hele kommunen og gøre den mere tilgængelig. Som led heri udarbejdes i 2013 en plan for naturindsatsen i hele kommunen. For at sikre færdiggørelse af planlagte projekter og efterfølgende fremdrift i realisering af denne plan foreslås, at der fastholdes et budget på minimum 0,3 mio. kr. hertil for årene Muligheder for ekstern medfinansiering vil blive afsøgt. I det omfang der opnås støtte til projekterne, foreslås disse midler brugt på at sikre større fremdrift i naturindsatsen. Side 5

6 I 2013 bliver Natur og Friluftsplan for Svendborg Kommune vedtaget. Planen indeholder blandt andet et katalog over handlinger, der skal igangsættes i 2014 med henblik på at styrke naturen samt formidlingen af og adgangen til denne. Som følge af kommunens pligt til at gennemføre Natura-2000-handleplanerne skal budgettet på 0,6 mio. kr. fastholdes. For at støtte op om naturindsatsen på kommunens øvrige arealer og implementeringen af Natur og Friluftsplanen for Svendborg Kommune skal budgettet på 0,3 mio. kr. fastholdes. Vandhandleplaner Vandplanerne, der blev vedtaget i 2012, er udsat på grund af en procedurefejl i Staten. Vandplanerne forventes imidlertid endeligt genvedtaget i efteråret I forbindelse med vedtagelsen af kommunens vandhandleplan er der krav om, at kommunen gennemfører en række indsatser til forbedring af vandmiljøet. På vandløbsområdet omfatter indsatsen blandt andet genåbning af rørlagte vandløb, ændring af vandløbsvedligeholdelse og fjernelse af faunaspærringer. Disse tiltag finansieres af statslige midler. En af indsatserne er endvidere en restaurering med fosforfældning i Sørup Sø. Kommunen skal afholde udgifterne til dette. Inden den egentlige restaurering skal der udføres en forundersøgelse, der blandt andet skal afdække, hvilken eller hvilke metoder, der kan tages i anvendelse til reduktion af fosfor i søen. Forundersøgelsen vedrørende restaurering af Sørup Sø finansieres via uforbrugte midler på anlægsbudgettet for 2012 til vand- og naturindsats. Opgaven er dog forsinket på grund af procedurefejlen i forbindelse med Statens vandplaner. Når selve restaureringen skal gennemføres, vil der skulle afsættes anlægsmidler til projektet på budget Vandløbsregulativer Kommunens vandløbsregulativer stammer fra 1989, 1994, 1995 og 1999 og er ikke samordnede efter kommunesammenlægningen. Vandløbsregulativerne beskriver bl.a. hvordan vandløbene skal vedligeholdes. Revision af vandløbsregulativerne er ikke en ny opgave, men behovet for en revision aktualiseres af, at vandhandleplanerne foreskriver en ændret vandløbsvedligeholdelse på udvalgte vandløbsstrækninger. Revisionen af vandløbsregulativerne er en stor opgave, som strækker sig over flere år. Der forudsættes en del opmålinger og beregninger samt inddragelse af lodsejerne. Der er på anlægsbudgettet i 2013 indregnet en udgift på cirka 0,2 mio. kr. til opgaven, hvilket ikke dækker det faktiske behov. Der vil derfor i forbindelse med de kommende budgetår være brug for en undersøgelse af mulighederne for en større anlægsramme hertil. Forundersøgelsen af Sørup Sø er forsinket på grund af procedurefejl i forbindelse med Statens vandplaner. De overførte midler til forundersøgelsen af Sørup Sø skal fastholdes, da opgaven skal udføres, når Staten har offentliggjort en vejledning. Kommunen skal fortsat revidere de gamle vandløbsregulativer. Beløbet på 0,2 mio. kr. til revision af vandløbsregulativerne skal derfor fortsat fastholdes. Herudover bør der afsættes yderligere 3,2 mio. kr. til fordeling over årene Side 6

7 Erhvervskontakten: Byfornyelse Byrådet skal medvirke til at igangsætte udvikling og omdannelse af problemramte by- og landsbyområder, skabe velfungerende boliger og byområder samt sikre kulturarven ved at tilskynde til renovering af bevaringsværdige ejendomme. Der er afsat en rådighedsramme til igangsættelse af bygningsfornyelse og renovering af bevaringsværdige ejendomme via Bygningsforbedringsudvalget og herudover lovpligtig afhjælpning af indeklimaproblemer (skimmelsvamp og pcb). Der modtages refusion på op til 50% fra Staten, i forhold til de tilskud og udgifter der er i forbindelse med disse sager. Det anbefales, at rådighedsrammen fastholdes. Rådighedsrammen har ikke været udnyttet fuldt ud i en årerække, idet der ikke har været så mange ansøgninger omkring bygningsforbedring eller sager omkring indeklima. I de kommende år forventes det dog at modtage flere ansøgninger til bygningsforbedring som en del af projektet omkring områdefornyelsen mellem Svendborg Havn og Møllergade. Projektet omkring områdefornyelsen er rettet mod arealerne mellem husene, hvor midlerne til bygningsfornyelse kan udnyttes på udvendig renovering af selve bygningsmassen. Sagerne vedrørende indeklimaproblemer kommer løbende og kan potentielt være meget omkostningstunge. Side 7

Aktivitetsområde. Overordnede mål for det tekniske. udvalg

Aktivitetsområde. Overordnede mål for det tekniske. udvalg Overordnede mål for det tekniske område Af Vision 2012, som Byrådet vedtog i 2003, fremgår de pejlemærker, der sigtes efter for at gøre Fredericia Kommune til den bedste danske kommune at leve i og drive

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Fraværende:

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010 Handlingsplan for Bæredygtig Udvikling 2010 Vedtaget af Byrådet 25. november 2009 Fra Strategi til Handlingsplan Byrådet vedtog i marts 2009 en strategi for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune 2008-2011.

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014 1. Holbæk i Fællesskab Der er indgået budgetaftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne. Budgettet for 2015-2018 er blevet til under

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer

Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Økonomiudvalg Referat Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 11.00. Pkt. Tekst Side 38 Likviditet og resultater pr. 28. februar 2011 1 39 Budget 2012-2015,

Læs mere

Strategisk anlægsplan 2010-2017

Strategisk anlægsplan 2010-2017 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 83809 Brevid. 780970 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 5. august 2009 Strategisk anlægsplan 2010-2017 Revideret oplæg til budgetbehandling

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. maj 2015. Kl. 16:15 i Mødelokale 1, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. maj 2015. Kl. 16:15 i Mødelokale 1, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. maj 2015 Kl. 16:15 i Mødelokale 1, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Temadrøftelse - Sygefravær...4

Læs mere

Spareforslag 2012-2015 Tværgående spareforslag T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015

Spareforslag 2012-2015 Tværgående spareforslag T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015 Spareforslag 2012-2015 Tværgående spareforslag T-01 Sektor: Anbefalingens betegnelse: Tværgående Digitalisering Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015 (2012-priser i 1.000 kr.) Forslag

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Mødedato: 21. marts 2011. Mødetidspunkt: 9:00. Sluttidspunkt: 9:47. Per Bødker Andersen, Christian Haugk

Økonomiudvalget. Referat. Mødedato: 21. marts 2011. Mødetidspunkt: 9:00. Sluttidspunkt: 9:47. Per Bødker Andersen, Christian Haugk Sidenr. 247 Referat Mødedato: 21. marts 2011 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 9:47 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Per Bødker Andersen, Christian Haugk GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Indsatsområder for Teknik- og Miljøudvalget

Indsatsområder for Teknik- og Miljøudvalget Indsatsområder for Teknik- og Miljøudvalget Kommunale ejendomme Fastholdelse af den investerede kapital i kommunale bygninger Fastholdelse af den investerede kapital i kommunale bygninger med tilhørende

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger.

Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger. Budget 2014-2017 30-09-2013 14:50:18 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Omprioriteringsforslag 1001 1002 1003 1004 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur I forbindelse med ændring

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

26 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen i Jammerbugt Kommune.

26 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen i Jammerbugt Kommune. 26. september 2014 26 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen i Jammerbugt Kommune. I alt 26 ud af 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen har den 25. september 2014 indgået en samlet budgetaftale

Læs mere

Økonomi og kvalitet 2010

Økonomi og kvalitet 2010 og kvalitet 2010 Indholdsfortegnelse Generelle budgetbemærkninger Budget 2010-2013, Forord... side 4 Generelle budgetforudsætninger... side 6 Budgettet i tal og tekst... side 10 Politikområdebeskrivelser

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15.45 Næste møde afholdes d. 29. maj 2006 kl. 9.00 Deltagere: Else Theill

Læs mere

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Maj 2012 FORSLAG til vandhandleplan for Assens Kommune FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord Vandplanperiode 2010 2015 Vanddistrikt Jylland

Læs mere

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET BESLUTNINGER Miljø- og trafikudvalget - mødesager MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET MØDETIDSPUNKT 29-04-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Bodil Kornbek Özkan Kocak Abbas Razvi Karsten

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer SBi 2008:02 Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer Sammenfatning Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer Sammenfatning Thorkild Ærø Hans Skifter Andersen Georg Gottschalk

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere