Acadre Side 1 af 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Acadre 14-1727 Side 1 af 19"

Transkript

1 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Økonomiudvalget Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Forbrug per Afvigelse i forhold til korr. budget Overførsler til 2015 Anlæg Køb og salg af U 5,0 33,4 27,9 27,6-5,5-17,7 bygninger I -10,7-59,3-15,0-5,8 44,2 44,2 N -5,7-25,9 12,8 21,9 38,7 26,5 Nybygning, renovering U 69,3 212,7 151,3 72,9-61,4-44,9 og energiforbedringer I 0,0-21,2-10,9-3,8 10,3 0,2 N 69,3 191,5 140,4 69,1-51,1-44,7 Veje og Trafiksikkerhed U 27,4 79,6 48,6 25,1-31,0-32,5 I 0,0-36,5-3,7-3,0 32,9 34,0 N 27,4 43,1 44,9 22,1 1,9 1,6 Havn og Færge U 15,9 26,1 26,2 19,2 0,1-3,4 I 0,0 0,0-0,5-0,5-0,5 3,0 N 15,9 26,1 25,8 18,8-0,4-0,4 Anlæg i alt U 117,6 351,8 254,0 144,9-97,8-98,5 I -10,7-117,0-30,1-13,0 86,9 81,4 N 106,8 234,8 223,9 131,8-10,9-17,1 Bevillinger 2014 Mio. kr. Tillægsbevillinger/Genbevillinger i Anlæg Mio. kr. Overførsler Gammelt UKP 30,1 Overførsler Gammelt UMT 21,4 Overførsler Gammelt S&S 4,2 Overførsler Gammelt B&U 27,0 Overførsler Gammelt ØKU -7,7 Frigivelse Gudme Børnehave 1,5 Gudme Børnehave - Ekstra personale pga. ombygning -0,2 Nedsættelse af salgsbudgettet på tankefuld 6,0 Driftoverførlser til anlæg - B&U 9,4 Nedsættelse af salgsbudgettet på Nordre Skole 7,8 Køb af bygninger på frederiksøen 26,0 Den Grønne Tråd 0,6 IT i skolerne - Drift til Anlæg 0,7 Medborgerskab 0,0 Skårup Skole - Kultur og idrætscenter - Anlæg 1,2 Skårup Skole - Kultur og idrætscenter - Egenbetaling -0,3 P-huset 4,4 Brandsikring - Børnehuset og Hus 53 0,7 Nedrivning af bygning 2 - Gudme Rådhus 0,6 Frederiksøen 1,6 Kajanlæg Frederiksøen 1,5 Negativ Pulje ØKU -12,2 Køb af Rødme Svinehaver og tilstødende skovarealer 0,5 Indfrielse af kommunal regaranti forpligtelse vedr. Korsgade 3A 3,2 Anlægsbevillinger i alt 128,0 Acadre Side 1 af 19

2 Resumé - Økonomisk redegørelse Søjlegrafen viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne pr. 30. september 2014, og forventet udvikling resten af året. Linjegraferne viser de faktiske akkumulerede udviklinger i anlægsudgifter for årene I forlængelse af etableringen af Centeret for Ejendomme og Teknisk Service, besluttede man at flytte alle anlægsmidler fra fagområderne og placere dem under økonomiudvalget. Anlæggene er herefter blevet kategoriseret i en af følgende fire kategorier, på baggrund af anlæggets type og endelige formål: 1. Køb og salg 2. Nybyggeri=, renovering og energiforbedring 3. Veje og trafiksikkerhed 4. Havn og færge Ved at placere alle midler til anlæg under økonomiudvalget har man skabt en synergi mellem etablering af Centeret for Ejendomme og Teknisk Service og ønsket om at have yderligere fokus på anlæg. Det vedtagne budget for 2014 er på 106,9 mio. kr., dertil er i alt overført 75,1 mio. kr. fra 2013 til 2014 og tilført 52,9 mio. kr. i tillægsbevillinger. Bevillingsoverholdelse Udvikling i forventet regnskab Det forventede nettoregnskab for 2014 er pr. 30/ faldet fra 235,5 mio. kr. til 223,9 mio. kr. i forhold til opfølgningen pr. 30/ Ændringerne kan i de fire kategorier henføres til: Køb og salg s forventede nettoregnskab for 2014 er faldet fra 17,4 mio. kr. til 12,8 mio. kr. Faldet kan hovedsagelig henføres til at man har valgt at udskyde projekterne under Jordforsyning i landdistrikter på ca. 3,5 mio. kr. til Herudover har der vært salgsindtægter af ejendomme/byggegrunde for ca. 1,5 mio. kr. som man ikke havde kalkuleret med og som er med til at nedbringe Jord forsyning Salgspulje. Nybyggeri, renovering og energiforbedrings forventede nettoregnskab for 2014 er faldet fra 145,5 mio. kr. til 140,4 mio. kr. Udviklingen kan overordnet henføres til at man overføre udgifter og indtægter vedr. projekterne: Byfornyelse, Tankefund Rådgivning, Innovativt energispareprojekt, Arkiv, Tagarbejde Svinget, Tag Grønnemoseværkstedet og SG-Huset. Acadre Side 2 af 19

3 Veje og trafiksikkerheds forventede nettoregnskab for 2014 er faldet marginalt fra 45,7 mio. kr. til 44,9 mio. kr. Havn og færges forventede nettoregnskab for 2014 er faldet marginalt fra 26,9 mio. kr. til 25,8 mio. kr. I forbindelse med budgetforliget (Budget ) fremrykkede man projektet Brand og Kaldeanlæg til Brand og Kaldeanlæg er ikke indarbejdet i denne budgetkontrol da sagen rejses den 18. november 2014 i Økonomiudvalget. Her vil der blive søgt en anlægsbevilling, frigivelse samt peget på finansiering gennem låneoptagelse, idet der i forbindelse med opgørelsen af lånerammen for 2013 blev forhåndsoptaget 15,0 mio. kr., hvoraf 10,14 mio. kr. anvendes til nyt brand- og nødkaldeanlæg. Da man er så langt henne på året og projektet først lige er sat i gang, forventes der en større overførelse fra 2014 til 2015 vedr. Brand og Kaldeanlæg. Overførslens størrelse vides ikke på nuværende tidspunkt. I forbindelse med de nye arbejdstidsregler for lærerne, skulle der etableres lærerarbejdspladser på alle skoler, ved starten af den nye skolereform. Det er anslået at udgifterne til lærearbejdspladserne vil ligge i omegnen af 2 mio. kr. og at arbejdspladserne finansieres via ikke forbrugte driftsmidler fra lockouten i april 2013 (lockoutmidler). De forventede udgifter er indarbejdet i Børn og Unges budgetkontrol for 30/ og fremgår derfor ikke af budgetkontrollen pr. 30/ for anlæg. I forbindelse med økonomirapport pr. 30/ rejses en samlet tillægsbevilling hvoraf flytning af de 2 mio. kr. fra drift til anlæg fremgår. Det forventede nettoregnskab for 2014 pr. 30/ udgør 223,9 mio. kr., og det faktiske nettoforbrug pr. 30/ er på ca. 131,8 mio. kr. Det forventes derfor et nettoforbrug for resten af 2014 på 92,2 mio. kr. Nedenfor er vist enkelte projekter og deres forventede forbrug/indtægt, for resten af 2014: Skolestrukturen 13,2 mio. kr. Thurø Skole 6,3 mio. kr. Idrætshallernes renoveringspulje 6,9 mio. kr. Kirkeby Børnehus / Egebjerg 4,9 mio. kr. Innovativt energispareprojekt 16,0 mio. kr. Fremtidsfabrikken 4,4 mio. kr. Funktionsudbud og partnering 8,0 mio. kr. Trafiksikkerhedsbyer ,8 mio. kr. Lystbådehavn 5,0 mio. kr. Tankefuld etape 1 Salg -3,6 mio. kr. Salg af det grønne område bag Nordre Skole -4,8 mio. kr. Ny terminalbygning -6,4 mio. kr. Bevillingsoverholdelse - Afvigelsesforklaring Budgetkontrollen pr. 30/ viser en forventet mindreudgift i forhold til det korrigerede budget på 10,9 mio. kr. Heraf forventes overført 17,1 mio. kr. til 2015, hvorefter der resterer en merudgift på ca. 6,2 mio. kr. I løbet af 2014 har der været en række sager, hvor direktionen har fået til opgave at komme med forslag til finansiering. Samlet er der oparbejdet en negativ pulje på 12,210 mio. kr. som kan henføres til: Negativ Pulje til finansiering af følgende: 12,210 mio. kr. o P-huset 4,390 mio. kr. o Brandsikring af Børnehuset og Hus 53 0,705 mio. kr. o Nedrivning af bygning 2 Gudme Rådhus 0,600 mio. kr. o Frederiksøen 1,600 mio. kr. o Kajanlæg Frederiksøen 1,500 mio. kr. o P-Hus deponering 2,900 mio. kr. o Køb af Rødme Svinehave 0,515 mio. kr. Acadre Side 3 af 19

4 Heraf kan 6,064 mio. kr. medgå til finansiering jf. følgende: Mindreforbrug div. afsluttede anlægsprojekter: -6,064 mio. kr. o Byggemodning Tankefuld -0,419 mio. kr. o Toiletfaciliteter 0,050 mio. kr. o Ny terminalbygning -0,274 mio. kr. o Parkerings forhold - Tved skole -0,500 mio. kr. o Tvedvej -0,007 mio. kr. o Myndighed Anlæg ekstraarbejder -0,067 mio. kr. o Kloakbidrag Tankefuld -0,353 mio. kr. o Tankefuld Torv -0,427 mio. kr. o Ny vejadgang til Fakta og Posthus -0,148 mio. kr. o Ansøgning til Cykelpuljer ,126 mio. kr. o Cykelsti mellem Vejstrup og Øster Åby 0,245 mio. kr. o Trafiksikkerhedskampagner ,247 mio. kr. o Modulvogntog Rundkørsel 0,101 mio. kr. o Nyt billetkontor (Fynbus) 0,006 mio. kr. o Tankefuld - Jorderhverv./arkæologi -4,000 mio. kr. o Ny Salthal -0,164 mio. kr. o Brandsikring Børnehuset og Hus 53-0,226 mio. kr. o Trafiksikkerhedskamp. "Unge på Cykel i Svb. -0,002 mio. kr. De efterfølgende skemaer vil indeholde følgende kolonner med følgende betydning: Overførsler til 2015 Midler som først forventes anvendt efter 31/ Afvigelser Foreløbige forventede afvigelser mellem korrigeret budget og forventet forbrug, hvortil der rejses en tillægsbevilling senere på året. Overførslerne kan ændre sig, hvis uforudsete problemstillinger/ændringer i projektet opstår i løbet af året. Tiltag til bevillingsoverholdelse I forbindelse med budgetkontrollen pr. 30/ rejses en tillægsbevilling til finansiering af negativ pulje på 12,21 mio. kr. Heraf finansieres 6,06 mio. kr. ved mindreforbrug på Tankefuld og øvrige uafsluttede projekter. Der resterer herefter et merforbrug på ca. 6,15 mio. kr., som indgår i den samlede tillægsbevilling, der rejses i forbindelse med økonomirapporten for juli kvartal. Acadre Side 4 af 19

5 Køb og Salg af bygninger kr. Vedtaget Korr. budg. Forventet Forbrug Ovf. til Afvigelse Noter Sted Tankefuld etape 1 - salg U I N Tankefuld etape 1 - salgsfremme U N Salg af Christiansmindevej U N Jordforsyning i landdistrikter U I N Jordforsyning - Salgspulje U I N Salg af ejendomme (budgetforlig 2007) U I N Ejendomme under afvikling - løbende udgifter U N Risikopulje - reserveret mgl. Salgsindtægt U I N Køb af bygninger på lejet grund Frederiksø 2 og U N Køb af Rødme Svinehaver og tilstødende U skovarealer N Salg af skolebygninger U I N Hjortøhus U I N Rådighedspulje, Økonomiudvalget U I N Anlægspulje, P-Hus, Brandsikring, Børnehuset, U nedrivning af Gudme Rådhus, Frederikssøen, I Køb af Rødme Svinehave N I alt U I N Acadre Side 5 af 19

6 1.1 - Tankefuld etape 1 - salg Det afsatte salg i 2014 er reduceret med 8,4 mio. kr. fra risikopulje og jordforsyningsrammen på baggrund af byrådsbeslutning af om 20 % prisnedsættelse. Det korrigerede salgsbudget er på 10,552 mio. kr. hvoraf det forventes at realisere 3,6 mio. kr. i 2014 og de resterende 6,952 mio. kr. overføres til Salg af Christiansmindevej Restpulje vedr. salget Christiansmindevej Projektet er afsluttet og merudgiften vedr. udstykning af grunden i forbindelse med salget Jordforsyning i landdistrikter Der er årligt afsat +/- 5 mio. kr. til byggemodning i landzoner. Første år afsattes 5 mio. kr. til jorderhvervelse og byggemodning, hvoraf ca. 1,5 mio. kr. er anvendt til jorderhvervelse i Kirkeby. Der resterer herefter netto 3,5 mio. kr., som forventes overført til Hertil er der i seneste 3 år oparbejdet en urealiseret ramme på +/- 15 mio. kr. som forventes overført til 2015, afventede salg af de byggemodnede arealer fra de først anvendte 5 mio. kr. 1.4 Jordforsyning - Salgspulje Jordforsyning Salgspulje består af en sammenfatning af følgende underprojekter: Vedligeholdelse af tomme byggegrunde, Salg af byggegrund, Bøgeløkken 40, Thurø, Salg af byggegrunde, Skolevænget, Oure Salg af Plovskiftet, etape 1 Salg af grund - Erhvervsområde NV og Ø. Ramme, fællespulje, Diverse køb og salg (max. grænse kr.), Diverse køb og salg - momsregistreret Der forventes overført et negativt beløb på 3,912 mio. kr. til Salg af ejendomme (budgetforlig 2007) I forliget om budget 2008 blev der indarbejdet indtægter gennem salg af kommunale arealer og ejendomme. Der blev budgetlagt indtægter på henholdsvis 25 og 20 mio. kr. i 2008 og Heraf er der truffet beslutning om salg svarende til ca. 37,5 mio. kr. der er manglende indtægter på ca. 8,9 mio. kr. som overføres mellem årene og nedbringes gennem salg af ejendomme der ikke er særskilt budgetlagt. Der forventes overført et negativt beløb på 5,470 mio. kr. til Risikopulje - reserveret mgl. Salgsindtægt Puljen indgik i finansiering af grundprisnedsættelse på 20 % vedr. Tankefuld - byrådsbeslutning af på 6.2 mio. kr. samt udligning af salgsindtægterne for Salg af Suldhøj Klinik økonomiudvalgets beslutning af på 1,3.mio. kr. 1.7 Salg af skolebygninger Det grønne areal bag Nordre Skole er blevet solgt og det resterende indtægtsbudget vedr. derfor Nordre Skole. Det forventes ikke at Nordre Skole bliver solgt i 2014, hvorved at indtægtsbudgettet overføres til Hjortøhus Salget af Hjortøhus blev ikke en realitet i 2014 og det forventes derfor i at indtægtsbudgettet overføres til Anlægspulje, P-Hus, Brandsikring, Børnehuset, nedrivning af Gudme Rådhus, Frederikssøen, Køb af rødme Svinehave Der er i anlægsbudgettet for 2014 indlagt en negativ anlægspulje under økonomiudvalget på 12,2 mio. Acadre Side 6 af 19

7 kr., som f.eks. skal finansieres af forventet mindreforbrug fra afsluttede anlægsprojekter. Puljen skal anvendes til følgende anlægsprojekter: P-hus ombygning samt deponering Brandsikring af Børnehuset Nedrivning af Gudme Rådhus El Frederiksøen Kajanlæg Frederiksøen Køb af Rødme Svinehaver og tilstødende skovarealer Acadre Side 7 af 19

8 Nybyggeri, renovering og energiforbedring kr. Vedtaget Korr. budg. Forventet Forbrug Ovf. til Afvigelse NoterSted Tankefuld 2.1 Byggemodning Tankefuld U N Tankefuld Rådgivning U I N Tankefuld - Jorderhverv./arkæologi U N Det Innovative energispareprojekt Innovativt energispareprojekt - fremrykkede U N Innovativt energispareprojekt U I N Nedrivning Nedrivning af Odensevej 135/7, Pejsestuen U N Nedrivning af bygning 2 - Gudme U N Byfornyelse 2,4 Byfornyelse U I N Natur og Klima 2.5 Natur og Klima - Anlæg U N Større nybyggeri og renoveringer 2.6 Etablering af omklædningsfaciliteter til U handicappede, Svendborg Svømmeland N P-Hus Ombygning U N Ny terminalbygning U I N Acadre Side 8 af 19

9 1.000 kr. Vedtaget Korr. budg. Forventet Forbrug Ovf. til Afvigelse NoterSted Tankefuld 2.8 Thurø Skole U N SG-Huset U I N Udvidelse af Humlebien U N kløveren/Sundet U N Gudme Børnehave / Østerdalen U N Kirkeby Børnehus / Egebjerg U N Skovlinden / Vesterlunden U N Toiletfaciliteter U I N Øvrige anlæg under "Større nybyggeri og U renoveringer" N Vedligehold Vedligeholdelse af ejendomme U Rådhusene I N Skolestruktur U I N Skole, Vedligeholdelsesaftale U Skoler I N Idrætshallernes renoveringspulje U Haller N Acadre Side 9 af 19

10 1.000 kr. Vedtaget Korr. budg. Forventet Forbrug Ovf. til Afvigelse NoterSted Tankefuld Naturama, vedligehold U N Dagtilbud - fællespulje til indsatsområder U Dagtilbud N Renoveringsudgifter - ejendomme under DSU U Socialen N Øvrige anlæg under "Vedligehold" U N Øvrige anlæg 2.18 Indfrielse af kommunal regaranti U I N Stenstrup Plejehjem - Servicearealer U N Stenstrup Plejehjem - Boliger U N Pulje til lokale initiativer U N Tilpasning af fysiske rammer U N Øvrige anlæg under "Øvrige Anlæg" U I N Afsluttede projekter Afsluttede projekter U N I alt U I N Acadre Side 10 af 19

11 2.1 - Byggemodning Tankefuld Det forventes at overføre 1,0 mio. kr. til 2015 til afslutning af div. aftaler. I forhold til budgetkontrol af 30/ er beløbet der tilbageføres til kassen faldet fra 1,2 mio. kr. til 0,4 mio. kr. da styregruppen for anlæg besluttet, at bruge 0,7 mio. kr. på 4 projekter, beplantning på fællesarealerne, kunstværk på bydelspladsen, info-hjørne på Tankefuld Plads og plantning af et træ ved søen på Hellegårdsvej. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til arkæologi og uforudsete udgifter Tankefuld - Jorderhverv./arkæologi Beløbet tilbageføres til kassen jf. Budgetforlig Innovativt energispareprojekt Solcellelovgivning, samt vurdering af æstetiske forhold vedr. solcelleanlæg har betydet at solcelleanlæg udsættes, det vurderes at der er tale om 3 mdr. således påbegyndes arbejderne i oktober måned. I investeringsåret 2014, er der budgetteret med 14,0 mio. kr. til solceller. Solcellelovgivningen har betydet, at Svendborg kommune kun har fået dispensations fra selskabsdannelse for et beløb på 9,0 mio. kr. De 5,0 mio. kr. der ikke investeres i solceller forventes investeret i varmepumpeteknologi, her pågår analysearbejde, for at afdække hvilke ejendomme, der kan investeres i. Da solcelle- og varmepumpeprojekterne er presset, grundet lovgivning og beslutningsprocesser, er der risiko for at en del af projekterne først afsluttes i Det betyder på nuværende tidspunkt at der overføres et beløb på 4,5 mio. kr. til Byfornyelse Byfornyelse består af BYF Rådighedsbeløb, BYF - Svendborg Havn, BYF - Bygningsforbedringsudvalg 2011, BYF - Områdefornyelse Bymidte Havn, Afhjælpning af fugt og skimmelsvampe, BYF - Bygningsforbedringsudvalg 2012, BYF - Bygningsforbedringsudvalg 2013, BYF - Bygningsforbedringsudvalg 2014, BYF Landsbypuljen og BYF - Egense Forsamlingshus. På byfornyelsesområdet søges i alt overført 13,9 mio. kr. til Af de 13,9 mio. kr. vedr. 0,7 mio. kr. afhjælpning af fugt og skimmelsvamp. I forbindelse med områdefornyelsessagen blev der reserveret overførsler fra tidligere år til medfinansiering af dette projekt, heri blandt 0,9 mio. kr. vedr. fugt og skimmelsvamp. Der er pr. 30/9 brugt 0,2 mio. kr. vedr. fugt og skimmelsvamp og såfremt der skal bruges yderligere i 2014 men også i årene fremover, vil der være en udfordring, da pengene er reserveret til områdefornyelsesprojektet. 2.5 Natur og Klima - Anlæg Natur og Klima Anlæg består af Naturprojekter, Natura 2000, Vandløbsregulativ, Sørup Sø og Spildevandsplan. Det forventes at der overføres ca. 0,5 mio. kr. til 2015 vedr. Natura 2000 da i gangværende projekter går ind i 2015 Acadre Side 11 af 19

12 Vedr. Sørup Sø er der en mulighed for at de 0,5 mio. kr. som er sat af i 2014 overføres til 2015, da ansøgning om tilladelse til udbringning af aluminium i forbindelse med restaurering af Sørup Sø har taget længere tid end forventet i Naturstyrelsen Etablering af omklædningsfaciliteter til handicappede, Svendborg Svømmeland Midlerne overføres til brug i P-Hus Ombygning Grundet projektering samt opnåelse af byggetilladelse/lokalplan overføres beløbet til Det forventes ikke at byggeriet bliver udført i Thurø Skole En forskydning i tidsplanen gør at der skal overføres 3,0 mio. kr. til brug i Udvidelse af Humlebien En forskydning i tidsplanen gør at der skal overføres 2,5 mio. kr. til brug i Afleveringsdato er stadig den samme kløveren/Sundet Byggeriet forventes at gå i gang i 2. halvår Udgifterne til byggeriet kommer derfor i 2015 og derfor overføres midlerne til at imødegå dette Gudme Børnehave / Østerdalen Byggeriet forventes at gå i gang i 2. halvår Udgifterne til byggeriet kommer derfor i 2015 og derfor overføres midlerne til at imødegå dette Kirkeby Børnehus / Egebjerg Byggeriet forventes at gå i gang i 2. halvår Udgifterne til byggeriet kommer derfor i 2015 og derfor overføres midlerne til at imødegå dette Skovlinden / Vesterlunden Byggeriet forventes at gå i gang i 2. halvår Udgifterne til byggeriet kommer derfor i 2015 og derfor overføres midlerne til at imødegå dette Toiletfaciliteter Der forventes en overskridelse på ca kr. pga. uforudsete hændelser som fx etagedække og kloak Øvrige anlæg under "Større nybyggeri og renoveringer" Øvrige anlæg under "Større nybyggeri og renoveringer" indeholder følgende anlægsprojekter, Ryttervej, Udvidelse af Ryttervej, Ådalen plejecenter, renovering, Ollerup Plejecenter, renovering, Tage Grønnemoseværkstedet, Ungekontakten - Ombygning og indretning, Tagarbejde Svinget, Iværksætterhus / Fremtidsfabrikken og Offentlige toiletter Acadre Side 12 af 19

13 2.16 Skolestruktur Der forventes en overførsel på ca. 2,5 mio. kr. til brug 2015, beløbet kan blive større. De overførte midler vil blive benyttet jf. nedenstående beslutning i Udvalget for Børn og Unge Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 11/ : Administrationens oplæg til prioritering af anlægsprojekter affødt af ny skolestruktur fase 3 Eventuelt uforbrugte midler, herunder til uforudselige udgifter, tilbageføres til den koordinerende projektgruppe til fornyet prioritering Denne tilbageførsel til projektgruppen vil tidligst kunne ske i 2015, da alle projekter endnu ikke er helt afsluttet og regnskabet ikke gjort op. Processen vil blive sådan, at når regnskabet foreligger, formulerer skolelederne principper for prioritering af de uforbrugte midler, og derefter foretager projektgruppen udvælgelse og fordeling Øvrige anlæg under "Vedligehold" Øvrige anlæg under "Større nybyggeri og renoveringer" indeholder følgende anlægsprojekter, Christiansminde - renovering og lejeaftale, Mærskgårdens Udbygning Renovering, Skole - Samlet rådighedsramme, Skole, Skolerenovering udenfor BVH., Idrætsfaciliteter for børn og unge - Rådigheds., Vedligeholdelse af ejendomme, Rådighedsbeløb til istandsættelse af udlejningsejendomme, Pavilloner, Sikkerhedsmæssige tiltag, Vedligeholdelsesaftale rådighedsbeløb og Myndighedskrav på det soc. Område Indfrielse af kommunal regaranti Ejendommen Korsgade 3A er ultimo 2013 solgt på tvangsauktion. Dette virker at vi skal indfri den del af lån som vi har stillet kommunal regaranti for. Staten har derfor opkrævet 3,2 mio. kr. hos os som er indbetalt primo juli Sagen blev rejst i ØK den 19/8 hvor en anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. blev godkendt Stenstrup Plejehjem Servicearealer og Stenstrup Plejehjem - Boliger Resultatet af forhandlingerne i voldgiftsnævnet forventes færdigbehandlet ultimo Midlerne overføres derfor til brug i Pulje til lokale initiativer Midlerne forbundet med denne pulje udbetales først på det tidspunkt at ansøger kan fremlægge et regnskab for de forbrugte midler, som er i overensstemmelse med de ansøgte midler. Dette betyder også at udbetalingen af midler kan variere år for år, da udbetalingerne er betinget af, hvornår at projektet færdiggøres og regnskab indsendes. Der forventes at overføres 1,259 mio. kr. til Tilpasning af fysiske rammer Overførslen på 1,91 mio. kr. skyldes en fremrykning af anlægsprojektet Parkeringsforhold Issøskole og Tvedskole til Midlerne til dette anlægsprojekt er afsat i 2015 fra kvalitetsfondsrammerne, hvorved at dette budget udlignes Øvrige anlæg under "Øvrige Anlæg" Acadre Side 13 af 19

14 Øvrige anlæg under "Øvrige anlæg" indeholder følgende anlægsprojekter, Jordforsyning, Rammekonto, It i folkeskolen, Renovering af klubhuse, Kunstgræsbane i Rantzausminde, Skårup Kultur og idrætscenter, Etablering af biblioteksfilial i Skårup kultur og f., Nyt nøglesystem i hjemmeplejen, Digital kommuneplan, SAVE registrering, Arkiv, Digitaliering af byggesagsarkivet og Minitransportcenter Afsluttede projekter I mio. kr.(+=mindreforbrug/-merforbrug) Udgift Indtægt Netto Tvedvej -0,007 0,000-0,007 Brandsikring Børnehuset og Hus 53-0,226 0,000-0,226 Myndighed Anlæg ekstraarbejder -0,067 0,000-0,067 Ny Salthal -0,164 0,000-0,164 Parkeringsforhold - Tved Skole -0,500 0,000-0,500 Kloakbidrag Tankefuld -0,353 0,000-0,353 Tankefuld Torv -0,427 0,000-0,427 I alt -1,744 0,000-1,744 Acadre Side 14 af 19

15 Veje og trafiksikkerhed kr. Vedtaget Korr. budg. Forventet Forbrug Ovf. til Afvigelse Noter Sted U/I Mobil Elektronisk Færdselstavle U N Tankefuld - overordnet vejnet U N Tankefuld - Johannes Jørgensens Vej U N Trafiksikkerhedsprojekter 2014 U N Cykelhandlingsplan U N Cykelfaciliteter i landistrikter U I N Hyperprojekter U I N Trafiksikkerhedsbyer 2012 U I N Rødeledsvej Mellemvej U N Trafiksikkerhedsprojekter på U landet 2013 N Omdannelse af torvet og U tilgrænsende byrum I N Acadre Side 15 af 19

16 1.000 kr. Vedtaget Korr. budg. Forventet Forbrug Ovf. til Afvigelse Noter Sted U/I Cykelstrategi for småøerne U i Svendborg Kommune I N Afsluttede projekter U I N Øvrige anlæg under U "Trafik og Infrastruktur" I N I alt U I N Mobil Elektronisk Færdselstavle Midlerne vil ikke blive benyttet i 2014, på grund af torveomdannelsen. Midlerne tænkes benyttet i 2015 til medfinansiering af et nyt P-Søgesystem eller informations tavle omkring hvilken aktivitet der er på torvet. 3.2 Tankefuld overordnede vejnet Projektet går ind i 2015, hvor midlerne forventes brugt. 3.3 Tankefuld Johannes Jørgensens Vej Det er ikke muligt at bruge alle midlerne i 2014, hvorfor at 0,65 mio. kr. overføres til brug i Overførslen skyldes den sene beslutning omkring udbud omkring sommer. Den samlede tidsplan overholdes. 3.4 Trafiksikkerhedsprojekter 2014 Trafiksikkerhedsprojekter 2014 indeholder følgende delprojekter: Analyse af hvad der skal til for at forbedre trafiksikkerheden på Sankt Jørgens Vej. Ændringer i rundkørsel Sankt Jørgensvej/Kogtvedvej og inddrage fortov til cykelsti samt ændre vigepligt ved Kogtvedvej. Krydset Wandallsvej/Kogtvedvej kantstensbegrænset fællessti rundt i kurven og bump ved tilfarter. Krydsningsheller i krydset Landevejen/Skovmøllevej i Skårup. Krydsning af Ryttervej ved SG-hallen, bump på begge sider af krydsning el. lysreguleret fodgængerfelt. Det har ikke været muligt at benytte alle midlerne i 2014, hvorefter at de vil blive overført til Cykelhandlingsplan Opgaven bliver ikke færdig i 2014 og midlerne overføres derfor til Cykelfaciliteter i landdistrikter Projektet forventes færdig i 2015 og de overførte midler vedrører medfinansiering fra Vejdirektoratet og de resterende udgifter til projektet. Acadre Side 16 af 19

17 3.7 - Hyperprojekter Projektet forventes færdig i 2015 og de overførte midler vedrører medfinansiering fra Vejdirektoratet og de resterende udgifter til projektet. 3.8 Trafiksikkerhedsbyer 2012 Projektet forventes færdig i 2015 og de overførte midler vedrører medfinansiering fra Vejdirektoratet. Det forventes at midlerne kommer ind i Omdannelse af torvet og tilgrænsende byrum Problematikken i 2014 vedrørende omdannelsen af torvet og tilgrænsende byrum har medført en forskydning i det forventede betalingsflow. Der overføres derfor et nettobeløb på 2,2 mio. kr. til Cykelstrategi for småøerne i Svendborg Kommune Projektet er færdigt og de overførte midler til 2015 vedrører medfinansiering fra Vejdirektoratet. Det forventes at midlerne kommer ind i Afsluttede projekter I mio. kr.(-=mindreforbrug/+merforbrug) Udgift Indtægt Netto Ny vejadgang til Fakta og Posthus -0,148 0,000-0,148 Ansøgning til Cykelpuljer ,126 0,000-0,126 Cykelsti mellem Vejstrup og Øster Åby 1,388-1,143 0,245 Trafiksikkerhedskampagner ,247 0,000 0,247 Modulvogntog - Rundkørsel 0,101 0,000 0,101 Trafiksikkerhedskampagne "Unge på Cykel i Svendborg" -0,003 0,001-0,002 Nyt billetkontor (Fynbus) 0,006 0,000 0,006 I alt 1,465 1,142 0, Øvrige anlæg under "Veje og Trafik" Øvrige anlæg under "Veje og Trafik" indeholder følgende anlægsprojekter: Trafiksikkerhed og cykelfremme, rådigheds., Små trafiksikkerhedsprojekter, rådighedsbeløb, Innovationsprojekter - statslige puljer, Stiplan til fastlæggelse af udbyg. af kommunens stinet, Vej - rådighedsbeløb, Ansøgning til Cykelpulje 2014, Garageleje, Arriva, Veje - funktionsudbud og partnering, Små trafiksikkerhedsprojekter 2014, Trafiksikkerhedskampagne 2014, Cykelsti A.P. Møllersvej, Elmaster og Renovering af signalanlæg Acadre Side 17 af 19

18 Havn og færge kr. Vedtaget Korr. budg. Forventet Forbrug Ovf. til Afvigelse Noter Sted Havne, samlet U rådighedsramme N a Skarø, Facilitetsbygning U I N b Drejø, ventesal U I N Gæstehavnen, U Skaterbane N Lystbådehavn U N Havneudvikling U N Svendborg Havn, U analyser m.v. N Aktiverende arkitektur på U havnen og godsbaneareal N I alt U I N Havne, samlet rådighedsramme Rådighedsrammen er med til at finansiere forskellige initiativer og vedligehold af havnen i løbet af regnskabsåret. 4.1a Skarø, Facilitetsbygning Projektet er finansieret gennem midler fra Havne, samlet rådighedsramme og fondsmidler. Udgifter til projektet som finansieres af Havnen konteres direkte under Havne, samlet rådighedsramme. Udgifter som finansieres gennem fonde konteres under Skarø, Facilitetsbygning. For Skarø, Facilitetsbygning forventes at blive overført 2,5 mio. kr. til Fondsmidlerne forventes at komme ind i b Drejø ventesal Projektet er finansieret gennem midler fra Havne, samlet rådighedsramme og fondsmidler. Udgifter til projektet som finansieres af Havnen konteres direkte under Havne, samlet rådighedsramme. Udgifter som finansieres gennem fonde konteres under Drejø ventesal. For Drejø ventesal forventes at blive overført 0,5 mio. kr. til Fondsmidlerne forventes at komme ind i Acadre Side 18 af 19

19 4.2 Lystbådshavnen Arbejdet på lystbådshavnen påbegyndes i 2. halvår 2014 og det forventes ikke at alle midlerne kan benyttes i indeværende regnskabsår, da arbejdet vil fortsætte ind i Midlerne overføres til Havneudvikling Midlerne overføres til brug i Acadre Side 19 af 19

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 04-11-2013 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 04-11-2013 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 04-11-2013 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget Bevillingsdato (i 1.000 kr.) U/I 2016 2017 2018 2019 Overordnet økonomi - inkl. Skatter og tilskud Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 6.000 Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter U

Læs mere

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Teknik- og Miljøudvalget

Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Teknik- og Miljøudvalget Specifikation af overførsler fra 015 til 016 Teknik- og Miljøudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 - Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 11.87 10.896 9.568 1.8

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning...2 Resultatoversigt...3 Sammenfatning/konklusion...4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. august 2007...4 Finansiering...4 Driftsudgifter...4 Renter...6

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget

Læs mere

Miljø og Teknik. Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012

Miljø og Teknik. Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012 Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-September 2012 Miljø og Teknik Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012 Side 1 af 7 Anlægsopgaver Status til UMT over samtlige Anlægsprojekter

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning Plan og Erhverv TANKEFULD, Etape 1 1.000 kr. Tankefuld Etape 1 2012 2013 2014 2015 Byggemodning - arkæologi og Centerplads 5.000 2.060 Byggemodning - jorderhvervelse og arkæologi 4.000 Byggemodning - grunde

Læs mere

Budget 2015 Anlæg 2015-18

Budget 2015 Anlæg 2015-18 Ændringsforslag til basisanlægsbudget Bilag Netto - 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Køb og salg: 8.616 1.913 12.306-13.800 Æ1 Tilpasning af salgsbudget for Tankefuld 8.616 1.913 12.306-13.800 Æ2 Veje og

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti

Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Den 21. september 2015 Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk

Læs mere

Udvalget for Miljø og Teknik

Udvalget for Miljø og Teknik Økonomisk oversigt Resultatopgørelse Regnskab Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse Overførbudget budget regnskab selskrav Mio. kr 2007 2008 2008 *) 2008 Drift Svendborg Affald -3,7-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17 Udvalget for Teknik og Miljø Budget 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Drift og anlæg: Vedligehold af ejendomme 1.019 1.019 1.019 1.019 Små trafiksikkerhedsprojekter 1.529 1.529 1.529 1.529 Ny skolestruktur

Læs mere

Investeringsoversigt 2013-2016, fordelt på projekter. Udvalget for Miljø og Teknik i alt 38.006 46.601 46.601 39.501 170.709

Investeringsoversigt 2013-2016, fordelt på projekter. Udvalget for Miljø og Teknik i alt 38.006 46.601 46.601 39.501 170.709 Investeringsoversigt 2013-2016, fordelt på projekter Budget/re- Beskrivelse sultatomr. 2013 2014 2015 2016 Samlet 1.000kr. Udvalget for Miljø og Teknik i alt 38.006 46.601 46.601 39.501 170.709 Udvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Anlæg Budgetbemærkningerne til anlægsprojekter er i budget 2016 samlet i ét afsnit. Beskrivelserne er opdelt under de forskellige udvalg og center. Der er alene anlægsprojekter under Fritids- og Kulturudvalget

Læs mere

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0 Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling

Læs mere

Anlægsbudget 2015 til 2018

Anlægsbudget 2015 til 2018 Anlægsbudget 2015 til 2018 Acadre: 14-1789 Samlet oversigt i 1.000 kr. 11-09-2014 Lånefinansiering Kassefinansiering 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 Basisbudget (2015-priser)

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 12. marts 2013 Sagsbeh.: Stig Olausson Sagsnr.: 14/3651

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Referat af Ejendoms- og Driftsudvalgets møde den 04.03.2015 kl. 09:00 i Mødelokale 3

Referat af Ejendoms- og Driftsudvalgets møde den 04.03.2015 kl. 09:00 i Mødelokale 3 Referat af Ejendoms- og Driftsudvalgets møde den 04.03.2015 kl. 09:00 i Mødelokale 3 Tilstedeværende: Søren D. Brask (Løsgænger) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Erik Swiatek (A) udvalgsmedlem Jette

Læs mere

Bilag 1 - Notat vedr. solceller i det innovative energispareprojekt

Bilag 1 - Notat vedr. solceller i det innovative energispareprojekt Dato 11. feb. 2014 Rev 28. feb. 2014 Bilag 1 - Notat vedr. solceller i det innovative energispareprojekt Følgende notat beskriver kort den beslutningsproces, der har været i forhold til investering i solceller

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 06-september-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Anlæg overførsler 2012 til 2013

Anlæg overførsler 2012 til 2013 Anlæg overførsler til politikområde Regnskaber afsluttet på Byrådet d. 28.09.2011 over 2 mio. kr. som har haft rådighedsbeløb i til drift ikke/tilgår 28.09.2011 Borgere m. fys./psyk. handic. 3. Etape 1.

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2014 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007.

I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007. Anlægsbudgettet I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007. Anlægsoversigt P/L-2007 (i 1000 kr.) 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget Anlægsreserve -1.000-1.000-1.000 Fugning

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013.

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 23. oktober 2013 Udvidelse af Elev Skole Nybyggeri af ca. 200 m 2 på Elev Skole til fælles brug for skole og SFO Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C ÅRHS KOM MN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C NDSTLLNG Til Århus Byråd 16. april 2004 via Magistraten J.nr. 05.01.02P15/03/00524 Den Ref.: Tlf.nr. Hans V. Tausen / Bi/

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-september-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Entreprenør Ollerup Entreprenørfirma A/S,der vandt licitationen og fik opgaven, er i gang med at gennemførelsen.

Entreprenør Ollerup Entreprenørfirma A/S,der vandt licitationen og fik opgaven, er i gang med at gennemførelsen. Kvartalsbrev 4. kvartal 2014 1. Trafiksikkerhedskampagner Unge på cykel i Svendborg: Udgår af månedsbrevet. 2. Cykelfaciliteter på landet: Beløbet blev frigivet i slutningen af 2013 og overføres til 2014.

Læs mere

Ændringsforslag, drift

Ændringsforslag, drift Ændringsforslag, drift Økonomiudvalget Administrationen - rammebesparelse på op til -4.000-6.000-8.000-10.000 Direktionen kommer med forslag til udmøntning 2½% Forvaltningen fremsætter forslag til byrådets

Læs mere

Budget 2012 og budgetoverslagsårene 2013-2015. Anlægsbudget. Anlægsbudget 2012 overblik Hvid 1

Budget 2012 og budgetoverslagsårene 2013-2015. Anlægsbudget. Anlægsbudget 2012 overblik Hvid 1 og budgetoverslagsårene 2013-2015 Anlægsbudget Indholdsfortegnelse Papirfarve Side Anlægsbudget 2012 overblik Hvid 1 Bemærkninger til basisbudget Udvalget for Miljø og Teknik Hvid 7 Bemærkninger til basisbudget

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Miljø og Teknik Årsberetning 2012

Miljø og Teknik Årsberetning 2012 Miljø Teknik Årsberetning 2012 Udkast vers. 1.0 Rev. 19.03.2013 Udvalget for Miljø Teknik Kort fortalt! Entreprenørafdelingen Beredskab Entreprenørafdelingen blev pr. 1. maj 2012 udliciteret virksomhedsoverdraget

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Økonomiudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Note 1 Økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 26. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Budget 2015-2018 rummer anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr. i budgetperioden. Heraf er ca. 230

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen. Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009

Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen. Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009 Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009 Generelt: Forbrugsrapporten pr. 30. september 2009 viser for udvalgets aktivitetsområder et

Læs mere

34.787 2.398 2.398 2.398

34.787 2.398 2.398 2.398 Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Læs mere

Budgetaftale 2016 og 2015 med henblik på drøftelse af budget 2017

Budgetaftale 2016 og 2015 med henblik på drøftelse af budget 2017 Økonomi & Effekt Holbæk, den 14. april 2016 og 2015 med henblik på drøftelse af budget 2017 Til igangsættelse af drøftelser vedrørende budget 2017 giver vi et overblik over aftaler for budgetterne 2016

Læs mere

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

BUDGET Afsnit: UDVALGET FOR KULTUR OG PLANLÆGNING

BUDGET Afsnit: UDVALGET FOR KULTUR OG PLANLÆGNING Politikområde 7.01.02.005: Kultur og Fritid 1. Rådighedsramme 1.243 2.279 2.279 2.279 2. Renovering af Svendborg Svømmeland 6.962 0 0 0 3. Boldbaner på Thurø 1.000 12.000 0 0 4. Ny terminalbygning 0 8.000

Læs mere

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Social- og

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1. Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623

Læs mere

Indstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. oktober 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Godkendelse af projekt og indtægtsbevilling for en supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg.

Læs mere

Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune

Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune FynBus 29. april 2013-1 - PLAN SAZ/SJ Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune Indledning Dette notat beskriver FynBus forslag til justeringer i Svendborg

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen.

Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen. Til: Økonomiudvalget Mulige reduktioner af overførslerne på drift og løn Ved behandlingen af budgetoverførslerne fra 2007 til 2008 på Økonomiudvalgets møde i april udsatte udvalget sagen med henblik på

Læs mere

Ansøgninger om ikke at få overført underskud

Ansøgninger om ikke at få overført underskud Ansøgninger om ikke at få overført underskud Nedenstående skema benyttes. Alle hvide felter udfyldes. Verninge Skole og SFO 830.000 kr. svarende til 12,7% (heraf 503.000 kr. over 5%) Skolen har haft underskud

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Budget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller:

Budget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller: Budget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller: Ø 1.000 kr Forslag 2016 Overslag 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Indtægter i alt 2.075.695 2.092.351 2.117.101

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010 Side 1 af 10 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser forhold til korr. Skattefinansieret - drift: Entreprenørafdelingen -3,2 0,4 1,2-0,6-1,8 Beredskab 9,6 10,6 10,5 10,5 0,0 Byg, Veje og Miljø -1,9-1,9-4,4-4,4

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Nedenfor redegøres for, hvilke uforbrugte driftsmidler i 2015, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år.

Nedenfor redegøres for, hvilke uforbrugte driftsmidler i 2015, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Bilag 2 Noter til overførsel af ufobrugte driftsmidler fra 2015 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for, hvilke uforbrugte driftsmidler i 2015, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. udvalget

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 21.11.2013 Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 21.11.2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 21.11.2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Kultur og Borgerservice Justering af driftsaftale for Atletion Aftalen om driften

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere