Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013"

Transkript

1 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013

2 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt Godt liv Hver dag. Rehabiliteringstanken har i første omgang været udrullet i område Faxe Midt som et projekt, og der evalueres nu hvor projektet har kørt i godt og vel et års tid. Hverdagsrehabilitering er fra januar i år valgt som arbejdsmetode i hele ældreplejen, og de erfaringer, der er opnået i Faxe Midt, vil fremadrettet blive anvendt i tilrettelæggelsen af indsatsen i hjemmeplejen i område Syd og Nord og på plejecentrene. I projektet er indtil videre indgået 36 borgere, som har været fulgt op med dokumentation i form af registreringer og historier. Overordnet har 29 af disse borgere fået mindre visiteret tid til hjemmepleje og 7 borgere har fået mere eller uændret visiteret tid til hjemmepleje efter endt rehabiliteringsforløb. Det svarer til en succesrate på 80 procent. Hvorfor hverdagsrehabilitering i Faxe Kommune? Det danske samfund er et samfund, hvor den gennemsnitlige alder er stigende, hvilket vil udfordre den kommunale ældresektor i en lang årrække fremover. Der skal tænkes i nye løsninger. Faxe Kommune er et godt spejlbillede på det danske samfund i de kommende år, og med dette som udgangspunkt er der sat et rehabiliteringsprojekt i gang. For Faxe Kommune har udfordringerne ikke alene handlet om økonomi, men også om at skabe et liv for den enkelte borger, hvor der fokuseres på mestring af eget liv, livskvalitet og værdighed. På den ene side ønsker vi flere tilfredse borgere og på den anden side et uændret forbrug af ressourcer. Alle borgere, der enten modtager ydelser efter servicelovens 83 eller 86 skal være omfattet af Godt liv Hver dag. Ligeledes er alle borgere, der bor på et plejecenter omfattet af Godt liv Hver dag. De eneste borgere, der er undtaget, er terminal patienter. Vigtige målsætninger for rehabilitering i Faxe Kommune Faxe Kommunes arbejde med hverdagsrehabilitering tager afsæt i følgende principper: Hverdagsrehabilitering skal genopbygge borgerens hverdag Borgeren sætter sammen med terapeuten selv målene for den kommende træning Hverdagsrehabilitering foregår altid i en sammenhængende proces mellem borgeren, de professionelle og eventuelt de pårørende Hverdagsrehabilitering omsætter borgerens konkrete mål til praktisk handling 2

3 Hverdagsrehabilitering er en arbejdsmetode, som alle i Faxe Kommunes hjemmepleje skal arbejde og tænke ud fra. Hverdagsrehabilitering er en indsats, der beskrives i borgerens hjem og nærmiljø, med det formål, at borgeren skal kunne udvikle, genvinde, eller bibeholde sine funktioner og evner. I hverdagsrehabiliteringsindsatsen tages afsæt i hjemmeplejen og dennes personale. Rehabiliteringsterapeuten er bindeleddet mellem borgeren og de øvrige medarbejdere i det tværfaglige team. Hjemmeplejens leder har ledelsesansvaret. Hverdagsrehabilitering skal være rettet mod et mål som borgeren har sat sig. De visiterede ydelser foregår i et tværfagligt samarbejde, hvor der visiteres øget tid til opgaverne i en tidsbegrænset periode. I projektet har man valgt at tilbyde hverdagsrehabilitering til borgere efter sygdom eller ophold på sygehus og til nye borgere i hjemmeplejen. Det tværfaglige team Som beskrevet under målsætningerne er det vigtigt at arbejde tværfagligt når der skal arbejdes med rehabilitering i Faxe Kommune. Det er ikke nyt at arbejde tværfagligt, men det er nyt at skulle tænke rehabiliterende i den tværfaglige kontekst. I nedenstående figur gives et overblik over de faggrupper som typisk involveres i et rehabiliteringsforløb. Kostfaglig medarbejder Lederen Faxe Midt SOSU Hjælper assistent Borgeren Visitator Sygeplejerske Fysioterapeut Ergoterapeut Evaluering - Det tværfaglige team Det første møde i Hjemmeteamet blev holdt i januar 2012 som en temadag. På dette møde blev der dannet en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle enhederne i det tværfaglige team: 3

4 visitationen, træningsenheden, sygeplejeenheden, Faxe Midt og konsulenter, som alle skal være med i implementeringen af Godt liv Hver dag. Denne arbejdsgruppe mødtes en gang om måneden frem til 1. maj. Arbejdsgruppen har udarbejdet procedurer for: Arbejdsgang ved visitation til hverdagsrehabilitering. Arbejdsgange fra visitationen til plejegruppen. Dokumentationen foregår i et specielt modul i KMD Care. Ud over arbejdsgruppen har der været nedsat fem tværfaglige teams Gå i gang team, som har mødtes en gang ugentligt. Gennem implementeringsforløbet har de fem tværfaglige teams ændret struktur flere gange og er blevet justeret ud fra de erfaringer, der er skabt. I dag holder alle fem teams i Faxe Midt tværfaglige teammøder hver 14. dag af en ½ times varighed. Møderne foregår uden borgeren er til stede. Det tværfaglige samarbejde er vigtigt, idet borgerens rehabiliteringsbehov har mange facetter, der kræver tværfaglige løsninger. Det har givet udfordringer i faggrupperne at anerkende og respektere faggruppernes forskellige kompetencer og fagligheder. Ligesom det har krævet, at hver faggruppe skal finde sin egen rolle i samarbejdet. De tværfaglige teams er i en udviklingsproces, hvor de er ved at skabe et godt tværfagligt samarbejde, hvor alle byder ind med hver deres faglighed i forhold til den konkrete opgave. Fremadrettet kunne det give god mening at mødes hver uge for at få arbejdsgangen godt implementeret i hele plejeområdet. En kostfaglig medarbejder er påtænkt inddraget i teamet efter behov, og indtil videre har det ikke været relevant at indhente særlig ekspertise på dette felt. Fremover kan man have mere fokus på det kostfaglige. Rehabiliteringsterapeuten, der til daglig er tilknyttet Faxe Midt, er synlig i hverdagen. Der er skabt et positivt samarbejde med plejepersonalet, og terapeuten har en vigtig koordinerende rolle i det tværfaglige samarbejde. Terapeuten har været til stor inspiration for plejegruppen, hvilket også kan læses i de positive resultater, der er opnået i de konkrete borgerforløb. Pr. 1/ er der ansat endnu en rehabiliteringsterapeut. Kompetenceudvikling Efter det var vedtaget at implementere hverdagsrehabilitering i Faxe Kommune, blev det besluttet, at alle medarbejdere i hjemmeplejen skulle uddannes. Det har været en vigtig beslutning, som skal sikre, at alle medarbejdere arbejder ud fra samme tankegang. For at kunne gennemføre denne store uddannelsesindsats er der indgået et samarbejde med konsulentfirmaet Type2dialog, der har specialiseret sig indenfor hverdagsrehabilitering, og Socialog Sundhedsskolen Sjælland. Evaluering kompetenceudvikling Type2dialog og SOSU-Sjælland har stået for den konkrete undervisning, og der udarbejdes data på gennemførsel af de forskellige delforløb, når uddannelsesforløbet er tilendebragt i maj

5 Under overskriften Fælles retning skaber fremdrift i organisationen har ledere, sygeplejersker, visitatorer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, SOSU-assistenter og -hjælpere deltaget i undervisningen. Medarbejdergruppen har været opdelt i 3 grupper Forandringsagenter ledere Nøglepersoner sygeplejersker, visitatorer, fysioterapeuter og ergoterapeuter Frontpersonale SOSU-assistenter og -hjælpere Hver gruppe har modtaget et individuelt forløb som passer til de roller medarbejderne varetager, og som gør dem i stand til at indgå i et tværfagligt samarbejde om rehabilitering. Frontpersonalets uddannelsesforløb består af tre hele dage og to halve dage. Alle medarbejdere får et kursusbevis, hvis de har overholdt fremmødekravet og lavet de opgaver, der var en del af uddannelsen. Uddannelsesindsatsen afsluttes i maj Når alle medarbejdere i Plejen har deltaget i uddannelsesforløbet betyder det, at alle kender den rehabiliterende arbejdsform. Medarbejderne kan derpå møde borgeren med henblik på at motivere borgerne til selv at udføre dagligdags aktiviteter. De vil ligeledes være i stand til at indgå i et tværfagligt rehabiliterende forløb hos borgerne. Alle medarbejdere vil kende forskel på den aktiverende tilgang og den rehabiliterende tilgang og vil kunne forstå sin egen rolle i arbejdet. Det sker selvfølgelig ikke fra den ene dag til den anden at man ændrer arbejdsmetode, når man har været i faget i mange år. Den rehabiliterende metode er både ny læring - og aflæring af gamle vaner og holdninger. Alle medarbejdere har taget godt imod uddannelsen, som har givet et generelt kompetenceløft og en opfattelse af inddragelse. Der opleves stor motivation og engagement i Faxe Midt i kraft af projektet. "Godt Liv Hver dag" - metoder og organisering Et rehabiliteringsforløb starter med at rehabiliteringsterapeuten tager en samtale med borgeren og evt. pårørende. Er borgeren i stand til det, hvilket vil sige har evne til at være nærværende og i stand til at tale om sin hverdag, laves samtalen som et såkaldt COPM interview. Et COPM interview er et visuelt redskab, der sikrer, at samtalen struktureres, således at borgeren får overblik over sin situation. Man reflekterer over, hvilke gøremål, der er vigtige og giver problemerne værdi ved hjælp af tal. Formålet er at indkredse indsatsområder og fornemme, hvor motivation for en rehabilitering ligger, samt borgerens opfattelse af egen formåen og tilfredshed hermed. Efter samtalen skrives der et journalnotat, og der sendes en advis til visitator, hvori der søges om mere visiteret tid indenfor de områder, som borgeren er motiveret for at arbejde med. Ved næste besøg hos borgeren deltager kontaktpersonen eller anden medarbejder fra det hjemmeplejeteam borgeren tilhører. Sammen med borgeren udfyldes ADL taxonomien, - et ergoterapeutisk redskab som har til formål at klarlægge funktionsniveauet. Ud fra dette, sammenholdt med resultatet af COPM vurderingen planlægges der nu hvilke mål, der skal arbejdes efter, samt planlægges en midtvejs og slutevaluering. 5

6 Er der behov for yderligere præcisering af hvor aktivitetsproblematikkerne ligger suppleres med yderligere tests og undersøgelser. Et rehabiliteringsforløb er tidsbegrænset og individuelt fastsat. Er man efter den fastsatte tid stadig i en udvikling, kan visitationen søges om forlængelse til yderligere et forløb. Når timerne er bevilget sender visitationen en advis til planlæggeren, som derefter tilrettelægger hjemmeplejens indsats. Er der behov for hjælpemidler kontaktes Visitationen for hjælpemidler. Drejer det sig om små hjælpemidler udlånes de i første omgang til afprøvning og søges derefter. I hvert område forefindes et mindre lager af de mest efterspurgte hjælpemidler, såsom badebænk, rollator, spiseredskaber og strømpepåtagere. Der vil ofte være behov for oplæring i brug af hjælpemidlet, og dette kan der så bevilges ekstra tid til. Vurderes det, at der er behov for mere specifik fysisk træning for at borgeren kan nå sit mål, rettes der henvendelse til Træningsafdelingen. Der søges herefter om træning og rehabiliteringen sker nu som et samarbejde mellem rehabiliteringsterapeuten, træningsterapeuten og hjemmeplejen. Borgeren instrueres f.eks. i hjemmeøvelser, som følges op af hjemmeplejen. Efter endt rehabilitering laves igen et COPM interview for at se om målene er nået eller om de eventuelt skal justeres, og om borgeren har opnået større tilfredshed med sin tilværelse. Evaluering - metoder og organisering Den valgte organisering med rehabiliteringsterapeutens ansættelse i træningsafdelingen og daglig arbejdsplads blandt plejepersonalet, har været en god løsning. Det sikrer faglig sparring til terapeuten fra kollegerne i træningsafdelingen og vidensoverlevering tilbage til træningsafdelingen. Ved at terapeuten har sin daglige gang i hjemmeplejeenheden er det nemmere at skabe et godt samarbejde med plejepersonalet. Pr. 1. december 2012 er endnu en rehabiliteringsterapeut ansat. Planen fremover er, at de to terapeuter geografisk skal dele hele Faxe Kommune 3 udeområder og 8 plejecentre. I første omgang er det valgt at opdele dem geografisk, således at den ene terapeut har Faxe Nord samt halvdelen af Faxe Midt. Den anden terapeut har Faxe Syd samt halvdelen af Faxe Midt. Begge har også de plejecentre, der ligger i deres geografiske områder har været et rigtig godt år for Godt liv Hver dag og plejepersonalet i Faxe Midt har taget modellen til sig. Rehabiliteringsterapeuten har spillet en central rolle i forløbet og har skabt et stort engagement for opgaven. Effekt af hverdagsrehabilitering I projektets indgik 36 borgere, som har været fulgt op med dokumentation i form af registreringer og historier. Overordnet har 29 af disse borgere fået mindre visiteret tid til hjemmepleje og 7 borgere har fået mere eller uændret visiteret tid til hjemmepleje efter endt rehabiliteringsforløb. Det svarer til en succesrate på 80 procent. 6

7 To borgerhistorier med dokumentation I det følgende beskrives to eksempler på forløb hos borgere, som har opfyldt formålet med rehabiliteringen. Borger A har skrevet et brev til kommunen om sine oplevelser med rehabiliteringsforløbet - og sagt ja til at brevet viderebringes i dette evalueringsnotat. Borger B har givet samtykke til at forløbet beskrives i dette notat. Borger A "Mit nye liv startede på Dalby Ældrecenter, hvor jeg begyndte at forstå, at jeg egentlig stadig levede. Jeg blev syg juleaften, hvor jeg holdt jul sammen med min familie. Spisningen kan jeg svagt huske, men derefter er alt blankt. Jeg ved, at jeg har været både på Glostrup Sygehus, Køge, Roskilde og Næstved efterfølgende. Jeg ved også, at jeg kom på Lindevejscentret d. 16. januar og at jeg var der i ca. 3 uger. Det er blevet sagt til mig, at jeg var hjemme i 18 timer, hvor ergo Helle så mig første gang. Det er ikke noget jeg kan huske særlig godt. Jeg kan svagt huske det skema som efterfølgende er blevet lavet. Jeg kan jo godt se, at jeg var langt ude. Efter Lindevejscentret kom jeg på hospitalet igen. Hvor lang tid jeg var der, kan jeg ikke huske, men svagt er der et billede fra Næstved, hvor jeg én eller få gange blev flyttet i lift fra seng over i en kørestol. Hvor lang tid der så gik, er ikke klart for mig. Men så kom jeg til Dalby og der begyndte der at ske noget med mig. Nu kunne jeg pludselig forflytte mig fra seng til kørestol. Jeg begyndte også at køre rundt, indenfor de første dage jeg var der. Jeg blev støttet rigtig meget af personalet, og jeg tror, at det var dem som fik mig til at se, at det bare var op på hesten og begynde at leve igen. Så efter 5 uger blev jeg sendt hjem. Der mødte jeg så ergo Helle, som jeg så rigtig kender i dag. Før var hun bare et navn for mig. Hjemmeplejen kom også og nu var plejeassistent Lene så tilknyttet mig. I starten var det svært pludselig at skulle til at smøre mad. Jeg kunne dårligt nok holde på mit bestik. Hænderne rystede så meget, at jeg tabte tingene jeg holdt på. Nu er jeg meget stædig, og jeg blev enig med mig selv om, at jeg nok skulle vise alle, at jeg selv kunne. Tøj skulle jeg også prøve at tage af og på. Det var svært. I starten ville ingenting som jeg ville, men det begyndte at lykkedes for mig. Hele min tilværelse er blevet lavet om. Jeg kan mange ting i dag, som jeg ikke troede, jeg ville komme til igen. Jeg kom jo hjem fra Dalby på den betingelse at jeg begyndte at komme i Æblehaven 3 gange ugentlig. Jeg er meget glad for, at jeg blev tvunget til det. Nu kan jeg sige til min kat Mille: Mor skal på arbejde, men kommer hjem snart Håndarbejde har altid været en stor del af mit liv og i Æblehaven begyndte jeg at hækle igen. Jeg har hæklet 3 sjaler og en poncho, og lige nu laver jeg firkanter til et sengetæppe, der er næsten halvt færdigt. ( ) Jeg vil bestemt tilråde at I i Faxe Kommune fastholder Rehabilitering, for jeg er sikker på, at det vil hjælpe mange til at få et langt bedre liv og også lykkeligere liv, selvom man måske er blevet lidt mere handicappet, end man var før. Den store glæde jeg har haft med Lene, hvor jeg stadig får et lille puf i den rigtige retning. Der er da tider hvor jeg bliver lidt træt af det hele, men det hører jo til at være et helt menneske. Den fornøjelse jeg har haft ved at skrive dette ned er også en stor ting for mig. At holde på en kuglepen er en svær ting. Mange tak for stor støtte fra Lene og Helle." 7

8 I nedenstående figur ses antallet af rehabiliteringstimer og hjemmeplejetimer, som Borger A har modtaget under forløbet. timer pr. uge 25,0 Udvikling under hjemmerehabiliteringsforløb Borger A 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Uge 13 Uge 14 Uge 15 Uge 16 Uge 17 Uge 18 Uge 19 Uge 20 Uge 21 Uge 22 Uge 23 Uge 24 Uge 25 Uge 26 Uge 27 Borger B Borger B er midt i 80'erne, enkemand og bor i en ældrebolig. Har stærkt nedsat syn og nedsat hørelse. Ryggen er stærkt foroverbøjet. Har hjælp til rengøring og skift af sengetøj. Familiemedlem handler ind, men ellers klarer han sig selv både med hensyn til personlig pleje og madlavning. Efter et fald i hjemmet pådrager han sig brud på højre overarm og kraveben. Udskrives med armen i slynge og hjemmepleje til: påklædning, bad, forberedelse af alle måltider, vask, oprydning, rengøring Borgeren har en genoptræningsplan med fra sygehuset. Der arrangeres et møde hvor hverdagsrehabiliteringsterapeuten, den faste hjælper fra hjemmeplejen og borgeren sammen udfærdiger ADL taxonomien. Borgeren har et ønske om igen at kunne tage bad, klare af - og påklædning, og lave mad. Der sættes ind med en kombination af hverdagsrehabilitering og kommunal genoptræning. Den kommunale fysioterapeut og hverdagsrehabiliteringsterapeuten sammensætter et træningsprogram. Borgeren træner derefter på plejecenteret 2 gange om ugen og i hjemmet 2 gange om ugen. Her efterfølges øvelserne altid af en praktisk huslig opgave. Det kan være at sætte snavset bestik i opvaskemaskinen, lave kaffe, vride en karklud op og tørre køkkenbordet af. På ugentlige teammøder drøftes borgerens funktionsniveau og hjemmeplejen afstemmer hele tiden hjælpen efter, hvad han nu magter at gøre selv. Efter 6 uger holdes en midtvejsevaluering. Borgeren klarer nu selv af - og påklædning. Får en håndsrækning til bad i form af hårvask og hjælp til at blive tørret på ryggen. Klarer selv sin frokost som altid har bestået af pulverøllebrød med piskefløde. For at få en mere varieret kost er han gået 8

9 med til at få madservice og er nu ved at lære at varme retterne i mikroovn. Har nu ønske om at kunne hænge vasketøj op og lægge tøj på plads. Efter 12 uger evalueres der igen. Til dette møde byder borgeren selv på kaffebord med hjemmebag og foldede servietter. Hverdagsrehabiliteringen afsluttes og der gives nu kun hjemmepleje til rengøring med skift af sengetøj. Nedenstående figur viser antallet af visiterede timer til rehabilitering og hjemmepleje Timer pr. uge 14,0 Udvikling under hjemmerehabiliteringsforløb Borger B 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Uge 22 Uge 23 Uge 24 Uge 25 Uge 26 Fokusområder fremover I den kommende tid er det nødvendigt at øge fokus på det tværfaglige samarbejde. Arbejdet i Faxe Midt viser, at der opnås gode resultater når samarbejdet fungerer. Det vil således være et fokuspunkt at få de tværfaglige teams til at fungere både i udegrupperne og på plejecentrene. De ernæringsfaglige kompetencer er endnu ikke en fuldt integreret del af de tværfaglige teams. Det påtænkes at disse skal inddrages efter behov. Der skal skabes bedre struktur på de tværfaglige møder, så alle faggrupper oplever, at de har en værdi i teamet og at det tidsmæssigt kommer til at passe til de andre arbejdsopgaver. I den kommende tid vil fokus i særdeleshed blive rettet mod plejecentrene og hvordan de tværfaglige teams skal fungere der. Godt liv Hver dag er først sat i gang på plejecentrene 1/ og der vil være behov for at afprøve det tværfaglige teams rolle, samt måle på hvilken effekt rehabiliteringsforløb har for beboere på plejecentre. Der er ligeledes behov for at få udarbejdet præcise nye arbejdsgange i forhold til dokumentation af hverdagsrehabilitering og få registreringsdelen sikkert implementeret. Der ønskes en bedre dokumentation fremadrettet, som basis for ledelsesinformation, effektmåling og økonomistyring. Der er nedsat en arbejdsgruppe som arbejder med at få de forskellige problematikker omkring registrering og dokumentation til at falde på plads. 9

10 Til maj 2013 har alle medarbejdere gennemført uddannelse i hverdagsrehabilitering og forandringer. I Godt liv Hver dag arbejdes der med store forandringsprocesser, som indebærer markante arbejdsgangsændringer, der har betydning for såvel borgere som medarbejdere. Der skal derfor i forlængelse af uddannelsesforløbet være fokus på at fastholde medarbejdernes motivation til fortsat at medvirke til en stærk og velkvalificeret rehabiliteringsindsats. 10

Projektbeskrivelse light

Projektbeskrivelse light 1 Projektbeskrivelse light, MT juli 2010 Projektbeskrivelse light - til frontpersonale Rehabilitering i hverdagen Rehabilitering betyder at leve igen; at leve som vanligt. Hverdagsrehabilitering handler

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Ansøgte midler til løft af ældreområdet Resumé af de samlede indsatser: Den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen styrkes gennem ansættelse af flere ergoterapeuter og gennem kompetenceudvikling af medarbejderne.

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Træning, aktivitet og rehabilitering (TAR) i Faaborg-Midtfyn kommune består af 4 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Gislev og et i

Læs mere

Casefortællinger fra SkanKomp

Casefortællinger fra SkanKomp Casefortællinger fra SkanKomp Case: Skanderborg Kommune - Hverdagsrehabilitering: Hjælp er godt - at kunne selv er bedre. SAMARBEJDET KORT FORTALT Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg og Skanderborg Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Aktiv Pleje. Hverdagsrehabilitering 9. september 2014 Souschef Inger-Marie Hansen

Aktiv Pleje. Hverdagsrehabilitering 9. september 2014 Souschef Inger-Marie Hansen Aktiv Pleje Hverdagsrehabilitering 9. september 2014 Souschef Inger-Marie Hansen FAABORG-MIDTFYN Folketal: ca. 52.000 Antal borgere som modtager hjælp: Sygepleje - 1235 Hjemmeple jen - 1309 Privat leverandør

Læs mere

- Vi bringer livskvalitet. Center for Sundhed & Ældre, Hjemmeplejen

- Vi bringer livskvalitet. Center for Sundhed & Ældre, Hjemmeplejen - Vi bringer livskvalitet Center for Sundhed & Ældre, Hjemmeplejen - Vi bringer livskvalitet Giv dig selv en tryg tilværelse. Vi har et godt øje til dig Vælg støtte fra Frederikshavn Kommune. Et godt øje

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Aktiv Pleje. Konference om tværsektorielt samarbejde Nyborg Strand 13. december 2011 Souschef Inger-Marie Hansen

Aktiv Pleje. Konference om tværsektorielt samarbejde Nyborg Strand 13. december 2011 Souschef Inger-Marie Hansen Aktiv Pleje Konference om tværsektorielt samarbejde Nyborg Strand 13. december 2011 Souschef Inger-Marie Hansen Befolkning: 51.690 FAABORG-MIDTFYN Faaborg-Midtfyn Kommune Direktionen 9 fagsekretariater,

Læs mere

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Godkendt i Byrådet den 24. marts 2015. Indledning. Kommunalbestyrelsen skal, ifølge Lov om Social Service 1, mindst én gang om året udarbejde

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i Frederikssund kommune

Hverdagsrehabilitering i Frederikssund kommune Hverdagsrehabilitering i Frederikssund kommune Kørte som projekt fra august 2011- marts 2013 Rehabiliteringsdefinitionen vi valgte: Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem

Læs mere

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte En historie fra hverdagen om en borgers forløb fra Neurorehabiliteringen Ringe - gennem udskrivelse - til fortsat rehabilitering i Kerteminde Kommune. Hvem

Læs mere

Klinisk undervisning hos træningsgruppen i sundhedsafdelingen

Klinisk undervisning hos træningsgruppen i sundhedsafdelingen Trænende terapeuter Middelfart kommune Skovgade 64, 2.sal 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Direkte telefon:8888 4663 Dato: 3. oktober 2012 Klinisk undervisning

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard Lov om Social Service 86 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål med lovgivningen Genoptræning

Læs mere

HVERDAGSREHABILITERING STINE BØGH PEDERSEN, LINETTE HEMMINGSEN WERGE OG METTE BECK REHABILITERINGSTEAM ÆLDRE, VORDINGBORG KOMMUNE

HVERDAGSREHABILITERING STINE BØGH PEDERSEN, LINETTE HEMMINGSEN WERGE OG METTE BECK REHABILITERINGSTEAM ÆLDRE, VORDINGBORG KOMMUNE HVERDAGSREHABILITERING STINE BØGH PEDERSEN, LINETTE HEMMINGSEN WERGE OG METTE BECK REHABILITERINGSTEAM ÆLDRE, VORDINGBORG KOMMUNE HVERDAGSREHABILITERING Fysioterapeutens rolle i hverdagsrehabilitering:

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune KORA 22/1 Specialkonsulent fysioterapeut M.Sc. Annette Winkel Afdelingen for Rehabilitering Center for Kvalitet og Sammenhæng www.kk.dk Modeller for hverdagsrehabilitering

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Styrk Hverdagen. Implementering af 83a

Styrk Hverdagen. Implementering af 83a Styrk Hverdagen Implementering af 83a 2015 Kort om Gribskov Kommunes udbud og nuværende setup Fakta om Gribskov Gribskov Kommune har en IKU på 41 % - (indikator for konkurrenceudsættelse) det er landets

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Træningsafdelingen (TAR) i Faaborg-Midtfyn Kommune består af 5 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Ringe, Gislev og Espe (ved Ringe)

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Erfaringer fra Fredericia Kommune Pia Kürstein Kjellberg Senior projektleder Cand.scient.adm., ph.d. Dansk Sundhedsinstitut Fredericia Kommune 2007 Antal borgere:

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade

Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade Skaden rammer En borger får typisk en hjerneskade ved en blodprop, en hjerneblødning eller et traume. Hospitalsindlæggelse På hospitalet

Læs mere

Udarbejdet af: Mai Sønderby Social- og Sundhedsafdelingen Varde Kommune. Tlf.: 29 27 03 13 Mailadresse: maix@varde.dk

Udarbejdet af: Mai Sønderby Social- og Sundhedsafdelingen Varde Kommune. Tlf.: 29 27 03 13 Mailadresse: maix@varde.dk Døgnrehabilitering Intern evaluering - pixiudgave 1. marts 2013 30. april 2014 Varde Kommune Juli 2014 Dok. nr. 62881-15 Sags. nr. 13-7280 0 Udarbejdet af: Mai Sønderby Social- og Sundhedsafdelingen Varde

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Status på indsatser finansieret af ældrepuljen

Status på indsatser finansieret af ældrepuljen Status på indsatser finansieret af ældrepuljen Februar 2015 Sundhedsudvalget Indsats Beskrivelse Status august Indsatsområde: Styrket indsats rehabilitering og træning. Rehabilitering og forebyggelse Mere

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

Vedligeholdende træning

Vedligeholdende træning Vedligeholdende træning Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Formålet med træningen er, at du har et selvstændigt og aktivt liv, så længe som muligt. Målet er, at du vedligeholder dine færdigheder

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Formål med kvalitetsstandarden Albertslund Kommune skal mindst

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 02.01.2014 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Navn på medarbejder Uddannelse og årstal

Navn på medarbejder Uddannelse og årstal 1 Uanmeldt tilsyn Frit Valg 2015. Interviewguide borger og medarbejder(e), samt kontrol af elektronisk dokumentation. Dette skema krydses af elektronisk under tilsynsbesøget. Navn på borger: Adresse Distrikt:

Læs mere

Årsrapport 2016 Rehabteamet.

Årsrapport 2016 Rehabteamet. Køge Kommune Årsrapport 2016 Rehabteamet. Genoptræning og Rehabilitering, Køge Kommunes Velfærdsforvaltning. Pia Kold 02-05-2017 0 Årsrapport 2016 For Køge Kommunes Rehabiliteringsteam Indhold Forord...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET Som led i udmøntningen af ældremilliarden til løft af ældreområdet er det besluttet, at der efter et år skal gennemføres en erfaringsopsamling. Som det fremgår af tilsagnsbrevet, er det et krav til alle

Læs mere

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Sundhed&Omsorg Indhold Forord... side 3 Hvorfor... side 4 Derfor... side 5 Sådan... side 5 Tænketank... side 6 Præsentation af projektet... side 7 Procesplan...

Læs mere

Udviklingsplan Værdighedspolitik Ny bevilling. Forventet forbrug 2016 Kr. Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr.

Udviklingsplan Værdighedspolitik Ny bevilling. Forventet forbrug 2016 Kr. Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr. Udviklingsplan Værdighedspolitik 2016 Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr. Forventet forbrug 2016 Kr. Forventes overført til 2017 kr. Ny bevilling 2017 kr. 12.264.000 5.364.000 6.900.000

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Til medarbejdere Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Aktivt seniorliv Der er sket meget siden startskuddet for projekt Aktivt seniorliv i starten af året 2011. Styrk din hverdag

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

dialog anerkendelse tillid helhed

dialog anerkendelse tillid helhed 216 dialog anerkendelse tillid helhed Status juni 2012 - Faxe-modellen. Ergoterapeut Helle Marianne Jensen har siden 1. januar 2012 været ansat i Faxe Kommune, Trænings- og Aktivitetsenheden, med daglig

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

Længst Muligt i Eget Liv

Længst Muligt i Eget Liv Længst Muligt i Eget Liv Erfaringer med Hverdagsrehabilitering i Fredericia Kommune, 2007-2010 Ålesund, d. 28-9-2011 Pia Kürstein Kjellberg Senior projektleder Cand.scient.adm., ph.d. Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Ældrepuljen gør en forskel

Ældrepuljen gør en forskel Ældrepuljen gør en forskel Tre historier om god ældrepleje, som ældrepuljen er med til at styrke Nyhedsbrev juli 2014 Center for Velfærd & Omsorg Ældrepuljen gør en forskel i Lejre Kommune Det er fire

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Handleplan for rehabiliteringsindsatsen på ældreområdet mv.

Handleplan for rehabiliteringsindsatsen på ældreområdet mv. Handleplan for rehabiliteringsindsatsen på ældreområdet mv. Side 1 af 9 Baggrund og formålet med handleplanen Der stilles stadig stigende krav til effektivitet og kvalitet i det nære sundhedsvæsen, og

Læs mere

Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014

Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014 Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014 Projekt Hverdagsrehabilitering: 2011 2014 På baggrund af den voksende ældrebefolkning og en forventet stigende efterspørgsel efter hjemmeplejens ydelser,

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune Baggrund Som et led i udmøntningen af Sundhedspolitikken har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttet at sætte særligt fokus på Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre. Begrebet funktionsniveau skal

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Formålet med hjælpen Hvem kan få hjælp? Der er to formål med hjælpen: - at du får den

Læs mere

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Indhold Baggrund Rehabiliteringsstrategien Grundlæggende antagelser, mission og vision Borgere på daghjem Formål og mål Målgruppe Daghjemmets

Læs mere

Hverdagsrehabilitering skaber værdi. Både for borgeren og samfundet

Hverdagsrehabilitering skaber værdi. Både for borgeren og samfundet Hverdagsrehabilitering skaber værdi Både for borgeren og samfundet Målet med hverdagsrehabilitering er aktivt at støtte borgeretil at være længst og bedst muligt i eget liv De 10 vigtigste principper i

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse BAGGRUND Indsatsområder Hverdagsrehabilitering

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for kommunal genoptræning Servicelovens 86, stk. 1

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for kommunal genoptræning Servicelovens 86, stk. 1 Kvalitetsstandard for kommunal genoptræning efter servicelovens 86. stk.1. Formateret: Bund: 1,5 cm Kvalitetsstandarder Formateret: Skrifttype: 14 i Middelfart Kommune for 2016 Kvalitetsstandard for kommunal

Læs mere

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen. 29. august 2011 Sagsbeh.: Majken Fuglsang Dir. tlf.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen. 29. august 2011 Sagsbeh.: Majken Fuglsang Dir. tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indendrigsog Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 29. august 2011 Sagsbeh.:

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Erfaringer fra Fredericia Kommune Foreløbige konklusioner fra DSI organisationsevaluering 14. april 2011 Pia Kürstein Kjellberg Senior projektleder, ph.d. Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Resumé-udgave Brøndby kommune Ældre og Omsorg

Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Resumé-udgave Brøndby kommune Ældre og Omsorg Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Resumé-udgave Brøndby kommune Ældre og Omsorg Baggrund Denne udgave af evalueringsrapporten af hverdagstræning Dit liv din hverdag giver en kort fremstilling

Læs mere

Rehabilitering Backstage

Rehabilitering Backstage Programmet: Kort præsentation af Randers 1. AKT: Strategisk niveau for rehabilitering Strategisk niveau for rehabilitering i Randers Kommune, Pejlemærker/kommissoriet om rehabilitering 2. AKT: Hjælpemiddelvisitation

Læs mere

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring September 2016 Baggrund for projektet: Med en betydelig stigning i antallet af ældre i de kommende år, vil det være væsentligt at fokusere på kost og

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Struktur for oplæg 1. Baggrund 2. Lovændring 3. Håndbog i rehabiliteringsforløb

Læs mere

Kontrakt bilag F. Rehabiliterende forløb for borgere i eget hjem 2016

Kontrakt bilag F. Rehabiliterende forløb for borgere i eget hjem 2016 Kontrakt bilag F Rehabiliterende forløb for borgere i eget hjem 2016 1 Lovgivning 83a» 83 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

FARVEL - og tak. Hvordan mon? Det ser anderledes ud. Hmmm. Tør jeg prøve?? Kan jeg - - hele turen? Hverdagsrehabilitering I plejeboliger

FARVEL - og tak. Hvordan mon? Det ser anderledes ud. Hmmm. Tør jeg prøve?? Kan jeg - - hele turen? Hverdagsrehabilitering I plejeboliger Det ser anderledes ud Tør jeg prøve?? Hverdagsrehabilitering I plejeboliger Hmmm Hvordan mon? Kan jeg - - hele turen? FARVEL - og tak Agenda Rehabilitering hvad, hvor, hvem Hjemmel Ydelser Velfærdsteknologi

Læs mere

Information om afklarende ophold

Information om afklarende ophold Information om afklarende ophold i Rehabiliteringsenheden, Demens- og Hjernecentrum Aarhus 2 AARHUS KOMMUNE Kære borger, familie og netværk Du og dine pårørende bydes hermed velkommen til Rehabiliteringsenheden.

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: 1.1.3.5 Udrede og udvikle færdigheder til at mestre hverdagens aktiviteter Indsats med henblik på at: Udrede borgerens funktionsevne Udarbejde mål og plan for rehabiliteringsforløbet i samarbejde

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 28. april 2016 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Lindelse plejehjem

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Ve l k o m m e n. Tr av b a n e h u s e t. Tlf. nr Løjtegårdsvej 98, 2770 Kastrup

Ve l k o m m e n. Tr av b a n e h u s e t. Tlf. nr Løjtegårdsvej 98, 2770 Kastrup Pleje- & Daghjemmet Travb an ehuset Rehabiliterings - ophold Løjtegårdsvej 98, 2770 Kastrup Tlf. nr. 32 46 44 82 Fax 32 46 44 81 E-mail Plloj98.sf@taarnby.dk Redigeret marts 2015 Ve l k o m m e n til Tr

Læs mere

Årsrapport 2014. For Køge Kommunes Rehabiliteringsteam

Årsrapport 2014. For Køge Kommunes Rehabiliteringsteam Årsrapport 2014 For Køge Kommunes Rehabiliteringsteam 0 Indhold Forord: Vi hjælper med at kunne selv... 2 1. Køge Kommune og hverdagsrehabilitering... 3 Formål... 3 Målgruppe... 3 2. Rehabteamet... 4 Rehabteamets

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

Tyngde Start-Slut, Alle

Tyngde Start-Slut, Alle Evaluering af Korttidscenter I 2013 blev der oprettet et korttidscenter i Center Sundhed, og det blev besluttet at indsatsen skulle evalueres i 2014. Formålet med Korttidscenteret er, at borgeren skal

Læs mere