Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013"

Transkript

1 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013

2 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt Godt liv Hver dag. Rehabiliteringstanken har i første omgang været udrullet i område Faxe Midt som et projekt, og der evalueres nu hvor projektet har kørt i godt og vel et års tid. Hverdagsrehabilitering er fra januar i år valgt som arbejdsmetode i hele ældreplejen, og de erfaringer, der er opnået i Faxe Midt, vil fremadrettet blive anvendt i tilrettelæggelsen af indsatsen i hjemmeplejen i område Syd og Nord og på plejecentrene. I projektet er indtil videre indgået 36 borgere, som har været fulgt op med dokumentation i form af registreringer og historier. Overordnet har 29 af disse borgere fået mindre visiteret tid til hjemmepleje og 7 borgere har fået mere eller uændret visiteret tid til hjemmepleje efter endt rehabiliteringsforløb. Det svarer til en succesrate på 80 procent. Hvorfor hverdagsrehabilitering i Faxe Kommune? Det danske samfund er et samfund, hvor den gennemsnitlige alder er stigende, hvilket vil udfordre den kommunale ældresektor i en lang årrække fremover. Der skal tænkes i nye løsninger. Faxe Kommune er et godt spejlbillede på det danske samfund i de kommende år, og med dette som udgangspunkt er der sat et rehabiliteringsprojekt i gang. For Faxe Kommune har udfordringerne ikke alene handlet om økonomi, men også om at skabe et liv for den enkelte borger, hvor der fokuseres på mestring af eget liv, livskvalitet og værdighed. På den ene side ønsker vi flere tilfredse borgere og på den anden side et uændret forbrug af ressourcer. Alle borgere, der enten modtager ydelser efter servicelovens 83 eller 86 skal være omfattet af Godt liv Hver dag. Ligeledes er alle borgere, der bor på et plejecenter omfattet af Godt liv Hver dag. De eneste borgere, der er undtaget, er terminal patienter. Vigtige målsætninger for rehabilitering i Faxe Kommune Faxe Kommunes arbejde med hverdagsrehabilitering tager afsæt i følgende principper: Hverdagsrehabilitering skal genopbygge borgerens hverdag Borgeren sætter sammen med terapeuten selv målene for den kommende træning Hverdagsrehabilitering foregår altid i en sammenhængende proces mellem borgeren, de professionelle og eventuelt de pårørende Hverdagsrehabilitering omsætter borgerens konkrete mål til praktisk handling 2

3 Hverdagsrehabilitering er en arbejdsmetode, som alle i Faxe Kommunes hjemmepleje skal arbejde og tænke ud fra. Hverdagsrehabilitering er en indsats, der beskrives i borgerens hjem og nærmiljø, med det formål, at borgeren skal kunne udvikle, genvinde, eller bibeholde sine funktioner og evner. I hverdagsrehabiliteringsindsatsen tages afsæt i hjemmeplejen og dennes personale. Rehabiliteringsterapeuten er bindeleddet mellem borgeren og de øvrige medarbejdere i det tværfaglige team. Hjemmeplejens leder har ledelsesansvaret. Hverdagsrehabilitering skal være rettet mod et mål som borgeren har sat sig. De visiterede ydelser foregår i et tværfagligt samarbejde, hvor der visiteres øget tid til opgaverne i en tidsbegrænset periode. I projektet har man valgt at tilbyde hverdagsrehabilitering til borgere efter sygdom eller ophold på sygehus og til nye borgere i hjemmeplejen. Det tværfaglige team Som beskrevet under målsætningerne er det vigtigt at arbejde tværfagligt når der skal arbejdes med rehabilitering i Faxe Kommune. Det er ikke nyt at arbejde tværfagligt, men det er nyt at skulle tænke rehabiliterende i den tværfaglige kontekst. I nedenstående figur gives et overblik over de faggrupper som typisk involveres i et rehabiliteringsforløb. Kostfaglig medarbejder Lederen Faxe Midt SOSU Hjælper assistent Borgeren Visitator Sygeplejerske Fysioterapeut Ergoterapeut Evaluering - Det tværfaglige team Det første møde i Hjemmeteamet blev holdt i januar 2012 som en temadag. På dette møde blev der dannet en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle enhederne i det tværfaglige team: 3

4 visitationen, træningsenheden, sygeplejeenheden, Faxe Midt og konsulenter, som alle skal være med i implementeringen af Godt liv Hver dag. Denne arbejdsgruppe mødtes en gang om måneden frem til 1. maj. Arbejdsgruppen har udarbejdet procedurer for: Arbejdsgang ved visitation til hverdagsrehabilitering. Arbejdsgange fra visitationen til plejegruppen. Dokumentationen foregår i et specielt modul i KMD Care. Ud over arbejdsgruppen har der været nedsat fem tværfaglige teams Gå i gang team, som har mødtes en gang ugentligt. Gennem implementeringsforløbet har de fem tværfaglige teams ændret struktur flere gange og er blevet justeret ud fra de erfaringer, der er skabt. I dag holder alle fem teams i Faxe Midt tværfaglige teammøder hver 14. dag af en ½ times varighed. Møderne foregår uden borgeren er til stede. Det tværfaglige samarbejde er vigtigt, idet borgerens rehabiliteringsbehov har mange facetter, der kræver tværfaglige løsninger. Det har givet udfordringer i faggrupperne at anerkende og respektere faggruppernes forskellige kompetencer og fagligheder. Ligesom det har krævet, at hver faggruppe skal finde sin egen rolle i samarbejdet. De tværfaglige teams er i en udviklingsproces, hvor de er ved at skabe et godt tværfagligt samarbejde, hvor alle byder ind med hver deres faglighed i forhold til den konkrete opgave. Fremadrettet kunne det give god mening at mødes hver uge for at få arbejdsgangen godt implementeret i hele plejeområdet. En kostfaglig medarbejder er påtænkt inddraget i teamet efter behov, og indtil videre har det ikke været relevant at indhente særlig ekspertise på dette felt. Fremover kan man have mere fokus på det kostfaglige. Rehabiliteringsterapeuten, der til daglig er tilknyttet Faxe Midt, er synlig i hverdagen. Der er skabt et positivt samarbejde med plejepersonalet, og terapeuten har en vigtig koordinerende rolle i det tværfaglige samarbejde. Terapeuten har været til stor inspiration for plejegruppen, hvilket også kan læses i de positive resultater, der er opnået i de konkrete borgerforløb. Pr. 1/ er der ansat endnu en rehabiliteringsterapeut. Kompetenceudvikling Efter det var vedtaget at implementere hverdagsrehabilitering i Faxe Kommune, blev det besluttet, at alle medarbejdere i hjemmeplejen skulle uddannes. Det har været en vigtig beslutning, som skal sikre, at alle medarbejdere arbejder ud fra samme tankegang. For at kunne gennemføre denne store uddannelsesindsats er der indgået et samarbejde med konsulentfirmaet Type2dialog, der har specialiseret sig indenfor hverdagsrehabilitering, og Socialog Sundhedsskolen Sjælland. Evaluering kompetenceudvikling Type2dialog og SOSU-Sjælland har stået for den konkrete undervisning, og der udarbejdes data på gennemførsel af de forskellige delforløb, når uddannelsesforløbet er tilendebragt i maj

5 Under overskriften Fælles retning skaber fremdrift i organisationen har ledere, sygeplejersker, visitatorer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, SOSU-assistenter og -hjælpere deltaget i undervisningen. Medarbejdergruppen har været opdelt i 3 grupper Forandringsagenter ledere Nøglepersoner sygeplejersker, visitatorer, fysioterapeuter og ergoterapeuter Frontpersonale SOSU-assistenter og -hjælpere Hver gruppe har modtaget et individuelt forløb som passer til de roller medarbejderne varetager, og som gør dem i stand til at indgå i et tværfagligt samarbejde om rehabilitering. Frontpersonalets uddannelsesforløb består af tre hele dage og to halve dage. Alle medarbejdere får et kursusbevis, hvis de har overholdt fremmødekravet og lavet de opgaver, der var en del af uddannelsen. Uddannelsesindsatsen afsluttes i maj Når alle medarbejdere i Plejen har deltaget i uddannelsesforløbet betyder det, at alle kender den rehabiliterende arbejdsform. Medarbejderne kan derpå møde borgeren med henblik på at motivere borgerne til selv at udføre dagligdags aktiviteter. De vil ligeledes være i stand til at indgå i et tværfagligt rehabiliterende forløb hos borgerne. Alle medarbejdere vil kende forskel på den aktiverende tilgang og den rehabiliterende tilgang og vil kunne forstå sin egen rolle i arbejdet. Det sker selvfølgelig ikke fra den ene dag til den anden at man ændrer arbejdsmetode, når man har været i faget i mange år. Den rehabiliterende metode er både ny læring - og aflæring af gamle vaner og holdninger. Alle medarbejdere har taget godt imod uddannelsen, som har givet et generelt kompetenceløft og en opfattelse af inddragelse. Der opleves stor motivation og engagement i Faxe Midt i kraft af projektet. "Godt Liv Hver dag" - metoder og organisering Et rehabiliteringsforløb starter med at rehabiliteringsterapeuten tager en samtale med borgeren og evt. pårørende. Er borgeren i stand til det, hvilket vil sige har evne til at være nærværende og i stand til at tale om sin hverdag, laves samtalen som et såkaldt COPM interview. Et COPM interview er et visuelt redskab, der sikrer, at samtalen struktureres, således at borgeren får overblik over sin situation. Man reflekterer over, hvilke gøremål, der er vigtige og giver problemerne værdi ved hjælp af tal. Formålet er at indkredse indsatsområder og fornemme, hvor motivation for en rehabilitering ligger, samt borgerens opfattelse af egen formåen og tilfredshed hermed. Efter samtalen skrives der et journalnotat, og der sendes en advis til visitator, hvori der søges om mere visiteret tid indenfor de områder, som borgeren er motiveret for at arbejde med. Ved næste besøg hos borgeren deltager kontaktpersonen eller anden medarbejder fra det hjemmeplejeteam borgeren tilhører. Sammen med borgeren udfyldes ADL taxonomien, - et ergoterapeutisk redskab som har til formål at klarlægge funktionsniveauet. Ud fra dette, sammenholdt med resultatet af COPM vurderingen planlægges der nu hvilke mål, der skal arbejdes efter, samt planlægges en midtvejs og slutevaluering. 5

6 Er der behov for yderligere præcisering af hvor aktivitetsproblematikkerne ligger suppleres med yderligere tests og undersøgelser. Et rehabiliteringsforløb er tidsbegrænset og individuelt fastsat. Er man efter den fastsatte tid stadig i en udvikling, kan visitationen søges om forlængelse til yderligere et forløb. Når timerne er bevilget sender visitationen en advis til planlæggeren, som derefter tilrettelægger hjemmeplejens indsats. Er der behov for hjælpemidler kontaktes Visitationen for hjælpemidler. Drejer det sig om små hjælpemidler udlånes de i første omgang til afprøvning og søges derefter. I hvert område forefindes et mindre lager af de mest efterspurgte hjælpemidler, såsom badebænk, rollator, spiseredskaber og strømpepåtagere. Der vil ofte være behov for oplæring i brug af hjælpemidlet, og dette kan der så bevilges ekstra tid til. Vurderes det, at der er behov for mere specifik fysisk træning for at borgeren kan nå sit mål, rettes der henvendelse til Træningsafdelingen. Der søges herefter om træning og rehabiliteringen sker nu som et samarbejde mellem rehabiliteringsterapeuten, træningsterapeuten og hjemmeplejen. Borgeren instrueres f.eks. i hjemmeøvelser, som følges op af hjemmeplejen. Efter endt rehabilitering laves igen et COPM interview for at se om målene er nået eller om de eventuelt skal justeres, og om borgeren har opnået større tilfredshed med sin tilværelse. Evaluering - metoder og organisering Den valgte organisering med rehabiliteringsterapeutens ansættelse i træningsafdelingen og daglig arbejdsplads blandt plejepersonalet, har været en god løsning. Det sikrer faglig sparring til terapeuten fra kollegerne i træningsafdelingen og vidensoverlevering tilbage til træningsafdelingen. Ved at terapeuten har sin daglige gang i hjemmeplejeenheden er det nemmere at skabe et godt samarbejde med plejepersonalet. Pr. 1. december 2012 er endnu en rehabiliteringsterapeut ansat. Planen fremover er, at de to terapeuter geografisk skal dele hele Faxe Kommune 3 udeområder og 8 plejecentre. I første omgang er det valgt at opdele dem geografisk, således at den ene terapeut har Faxe Nord samt halvdelen af Faxe Midt. Den anden terapeut har Faxe Syd samt halvdelen af Faxe Midt. Begge har også de plejecentre, der ligger i deres geografiske områder har været et rigtig godt år for Godt liv Hver dag og plejepersonalet i Faxe Midt har taget modellen til sig. Rehabiliteringsterapeuten har spillet en central rolle i forløbet og har skabt et stort engagement for opgaven. Effekt af hverdagsrehabilitering I projektets indgik 36 borgere, som har været fulgt op med dokumentation i form af registreringer og historier. Overordnet har 29 af disse borgere fået mindre visiteret tid til hjemmepleje og 7 borgere har fået mere eller uændret visiteret tid til hjemmepleje efter endt rehabiliteringsforløb. Det svarer til en succesrate på 80 procent. 6

7 To borgerhistorier med dokumentation I det følgende beskrives to eksempler på forløb hos borgere, som har opfyldt formålet med rehabiliteringen. Borger A har skrevet et brev til kommunen om sine oplevelser med rehabiliteringsforløbet - og sagt ja til at brevet viderebringes i dette evalueringsnotat. Borger B har givet samtykke til at forløbet beskrives i dette notat. Borger A "Mit nye liv startede på Dalby Ældrecenter, hvor jeg begyndte at forstå, at jeg egentlig stadig levede. Jeg blev syg juleaften, hvor jeg holdt jul sammen med min familie. Spisningen kan jeg svagt huske, men derefter er alt blankt. Jeg ved, at jeg har været både på Glostrup Sygehus, Køge, Roskilde og Næstved efterfølgende. Jeg ved også, at jeg kom på Lindevejscentret d. 16. januar og at jeg var der i ca. 3 uger. Det er blevet sagt til mig, at jeg var hjemme i 18 timer, hvor ergo Helle så mig første gang. Det er ikke noget jeg kan huske særlig godt. Jeg kan svagt huske det skema som efterfølgende er blevet lavet. Jeg kan jo godt se, at jeg var langt ude. Efter Lindevejscentret kom jeg på hospitalet igen. Hvor lang tid jeg var der, kan jeg ikke huske, men svagt er der et billede fra Næstved, hvor jeg én eller få gange blev flyttet i lift fra seng over i en kørestol. Hvor lang tid der så gik, er ikke klart for mig. Men så kom jeg til Dalby og der begyndte der at ske noget med mig. Nu kunne jeg pludselig forflytte mig fra seng til kørestol. Jeg begyndte også at køre rundt, indenfor de første dage jeg var der. Jeg blev støttet rigtig meget af personalet, og jeg tror, at det var dem som fik mig til at se, at det bare var op på hesten og begynde at leve igen. Så efter 5 uger blev jeg sendt hjem. Der mødte jeg så ergo Helle, som jeg så rigtig kender i dag. Før var hun bare et navn for mig. Hjemmeplejen kom også og nu var plejeassistent Lene så tilknyttet mig. I starten var det svært pludselig at skulle til at smøre mad. Jeg kunne dårligt nok holde på mit bestik. Hænderne rystede så meget, at jeg tabte tingene jeg holdt på. Nu er jeg meget stædig, og jeg blev enig med mig selv om, at jeg nok skulle vise alle, at jeg selv kunne. Tøj skulle jeg også prøve at tage af og på. Det var svært. I starten ville ingenting som jeg ville, men det begyndte at lykkedes for mig. Hele min tilværelse er blevet lavet om. Jeg kan mange ting i dag, som jeg ikke troede, jeg ville komme til igen. Jeg kom jo hjem fra Dalby på den betingelse at jeg begyndte at komme i Æblehaven 3 gange ugentlig. Jeg er meget glad for, at jeg blev tvunget til det. Nu kan jeg sige til min kat Mille: Mor skal på arbejde, men kommer hjem snart Håndarbejde har altid været en stor del af mit liv og i Æblehaven begyndte jeg at hækle igen. Jeg har hæklet 3 sjaler og en poncho, og lige nu laver jeg firkanter til et sengetæppe, der er næsten halvt færdigt. ( ) Jeg vil bestemt tilråde at I i Faxe Kommune fastholder Rehabilitering, for jeg er sikker på, at det vil hjælpe mange til at få et langt bedre liv og også lykkeligere liv, selvom man måske er blevet lidt mere handicappet, end man var før. Den store glæde jeg har haft med Lene, hvor jeg stadig får et lille puf i den rigtige retning. Der er da tider hvor jeg bliver lidt træt af det hele, men det hører jo til at være et helt menneske. Den fornøjelse jeg har haft ved at skrive dette ned er også en stor ting for mig. At holde på en kuglepen er en svær ting. Mange tak for stor støtte fra Lene og Helle." 7

8 I nedenstående figur ses antallet af rehabiliteringstimer og hjemmeplejetimer, som Borger A har modtaget under forløbet. timer pr. uge 25,0 Udvikling under hjemmerehabiliteringsforløb Borger A 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Uge 13 Uge 14 Uge 15 Uge 16 Uge 17 Uge 18 Uge 19 Uge 20 Uge 21 Uge 22 Uge 23 Uge 24 Uge 25 Uge 26 Uge 27 Borger B Borger B er midt i 80'erne, enkemand og bor i en ældrebolig. Har stærkt nedsat syn og nedsat hørelse. Ryggen er stærkt foroverbøjet. Har hjælp til rengøring og skift af sengetøj. Familiemedlem handler ind, men ellers klarer han sig selv både med hensyn til personlig pleje og madlavning. Efter et fald i hjemmet pådrager han sig brud på højre overarm og kraveben. Udskrives med armen i slynge og hjemmepleje til: påklædning, bad, forberedelse af alle måltider, vask, oprydning, rengøring Borgeren har en genoptræningsplan med fra sygehuset. Der arrangeres et møde hvor hverdagsrehabiliteringsterapeuten, den faste hjælper fra hjemmeplejen og borgeren sammen udfærdiger ADL taxonomien. Borgeren har et ønske om igen at kunne tage bad, klare af - og påklædning, og lave mad. Der sættes ind med en kombination af hverdagsrehabilitering og kommunal genoptræning. Den kommunale fysioterapeut og hverdagsrehabiliteringsterapeuten sammensætter et træningsprogram. Borgeren træner derefter på plejecenteret 2 gange om ugen og i hjemmet 2 gange om ugen. Her efterfølges øvelserne altid af en praktisk huslig opgave. Det kan være at sætte snavset bestik i opvaskemaskinen, lave kaffe, vride en karklud op og tørre køkkenbordet af. På ugentlige teammøder drøftes borgerens funktionsniveau og hjemmeplejen afstemmer hele tiden hjælpen efter, hvad han nu magter at gøre selv. Efter 6 uger holdes en midtvejsevaluering. Borgeren klarer nu selv af - og påklædning. Får en håndsrækning til bad i form af hårvask og hjælp til at blive tørret på ryggen. Klarer selv sin frokost som altid har bestået af pulverøllebrød med piskefløde. For at få en mere varieret kost er han gået 8

9 med til at få madservice og er nu ved at lære at varme retterne i mikroovn. Har nu ønske om at kunne hænge vasketøj op og lægge tøj på plads. Efter 12 uger evalueres der igen. Til dette møde byder borgeren selv på kaffebord med hjemmebag og foldede servietter. Hverdagsrehabiliteringen afsluttes og der gives nu kun hjemmepleje til rengøring med skift af sengetøj. Nedenstående figur viser antallet af visiterede timer til rehabilitering og hjemmepleje Timer pr. uge 14,0 Udvikling under hjemmerehabiliteringsforløb Borger B 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Uge 22 Uge 23 Uge 24 Uge 25 Uge 26 Fokusområder fremover I den kommende tid er det nødvendigt at øge fokus på det tværfaglige samarbejde. Arbejdet i Faxe Midt viser, at der opnås gode resultater når samarbejdet fungerer. Det vil således være et fokuspunkt at få de tværfaglige teams til at fungere både i udegrupperne og på plejecentrene. De ernæringsfaglige kompetencer er endnu ikke en fuldt integreret del af de tværfaglige teams. Det påtænkes at disse skal inddrages efter behov. Der skal skabes bedre struktur på de tværfaglige møder, så alle faggrupper oplever, at de har en værdi i teamet og at det tidsmæssigt kommer til at passe til de andre arbejdsopgaver. I den kommende tid vil fokus i særdeleshed blive rettet mod plejecentrene og hvordan de tværfaglige teams skal fungere der. Godt liv Hver dag er først sat i gang på plejecentrene 1/ og der vil være behov for at afprøve det tværfaglige teams rolle, samt måle på hvilken effekt rehabiliteringsforløb har for beboere på plejecentre. Der er ligeledes behov for at få udarbejdet præcise nye arbejdsgange i forhold til dokumentation af hverdagsrehabilitering og få registreringsdelen sikkert implementeret. Der ønskes en bedre dokumentation fremadrettet, som basis for ledelsesinformation, effektmåling og økonomistyring. Der er nedsat en arbejdsgruppe som arbejder med at få de forskellige problematikker omkring registrering og dokumentation til at falde på plads. 9

10 Til maj 2013 har alle medarbejdere gennemført uddannelse i hverdagsrehabilitering og forandringer. I Godt liv Hver dag arbejdes der med store forandringsprocesser, som indebærer markante arbejdsgangsændringer, der har betydning for såvel borgere som medarbejdere. Der skal derfor i forlængelse af uddannelsesforløbet være fokus på at fastholde medarbejdernes motivation til fortsat at medvirke til en stærk og velkvalificeret rehabiliteringsindsats. 10

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte En historie fra hverdagen om en borgers forløb fra Neurorehabiliteringen Ringe - gennem udskrivelse - til fortsat rehabilitering i Kerteminde Kommune. Hvem

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Sundhed&Omsorg Indhold Forord... side 3 Hvorfor... side 4 Derfor... side 5 Sådan... side 5 Tænketank... side 6 Præsentation af projektet... side 7 Procesplan...

Læs mere

Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014

Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014 Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014 Projekt Hverdagsrehabilitering: 2011 2014 På baggrund af den voksende ældrebefolkning og en forventet stigende efterspørgsel efter hjemmeplejens ydelser,

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune KORA 22/1 Specialkonsulent fysioterapeut M.Sc. Annette Winkel Afdelingen for Rehabilitering Center for Kvalitet og Sammenhæng www.kk.dk Modeller for hverdagsrehabilitering

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Erfaringer fra Fredericia Kommune Pia Kürstein Kjellberg Senior projektleder Cand.scient.adm., ph.d. Dansk Sundhedsinstitut Fredericia Kommune 2007 Antal borgere:

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Længst Muligt i Eget Liv

Længst Muligt i Eget Liv Længst Muligt i Eget Liv Erfaringer med Hverdagsrehabilitering i Fredericia Kommune, 2007-2010 Ålesund, d. 28-9-2011 Pia Kürstein Kjellberg Senior projektleder Cand.scient.adm., ph.d. Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning Evaluering af projekt ensomhed Indledning Der blev taget beslutning om, at der skulle ansættes fire ergoterapeuter på de fire udvalgte ældrecentre. Grunden til at der blev ansat ergoterapeuter, er at man

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Bilag 2 Accept af kravspecifikation

Bilag 2 Accept af kravspecifikation Bilag 2 Accept af kravspecifikation De i kravspecifikationen beskrevne krav er mindstekrav, der alle skal accepteres. Hvis et krav ikke accepteres, anses tilbuddet for at være ukonditionsmæssigt og vil

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Status - Hverdagsrehabilitering juni 2012

Status - Hverdagsrehabilitering juni 2012 Status - Hverdagsrehabilitering juni 2012 Borger Diagnose Funktionsniveau ved start Tildelt hjælp Kvinde 71 år ankelbrud morgenmad Af / påklædning Øvre toilette Toiletbesøg Klar til natten 10 timer 37

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Projekt. Træning som Hjælp

Projekt. Træning som Hjælp Projekt Træning som Hjælp 2011 Evalueringsrapport Center for Ældre og Handicap Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resume... 3 Baggrund... 4 Formål... 4 Succeskriterier... 5 Målgruppe... 5 Eksklusion...

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Voksenservice 1. Overordnet lovgrundlag Genoptræning efter Sundhedslovens 1.1 Formål med lovgivningedigheder og klare dig lige så godt som tidligere

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE 10 eksempler på hvordan ergoterapeuter og fysioterapeuter kan medvirke til, at patienter bliver mere sunde, selvhjulpne og hurtigere kan udskrives. 10 GODE EKSEMPLER

Læs mere

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012 Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer juni 2012 Indhold Baggrund 2 Grundlæggende antagelser, mission og vision 3 Mål, formål og målgruppe 5 Succeskriterier

Læs mere

Træningsenheden - Årsrapport 2013

Træningsenheden - Årsrapport 2013 Træningsenheden - Årsrapport 2013 Connie Bendt Frederikssund Kommune 01-04-2014 Årsrapport for Træningsenheden 2013... 3 Indledning... 3 Nye Faglige og organisatoriske tiltag... 3 CSC implementering:...

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune?

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? At få konstateret kræft kan være svært og til tider næsten uoverskueligt. Når du bliver syg, er det i første omgang din egen læge

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Projekt beskrivelse: Træning før varig hjælp et projekt i Visitationsafsnittet, Ældreservice

Projekt beskrivelse: Træning før varig hjælp et projekt i Visitationsafsnittet, Ældreservice Projekt beskrivelse: Træning før varig hjælp et projekt i Visitationsafsnittet, Ældreservice Baggrund: Lyngby-Taarbæk kommune søger løbende at udvikle metoder der fastholder og øger borgerens selvhjulpenhed

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted

Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted Adresse: Byparkvej 87, 2600 Glostrup Kommune Telefonnr. til afd./stedet: 45117065 Telefaxnr.:

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Uddannelser i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen : 3½ år Fysio- og Ergoterapeutuddannelsen:

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Ældrepuljen gør en forskel

Ældrepuljen gør en forskel Ældrepuljen gør en forskel Tre historier om god ældrepleje, som ældrepuljen er med til at styrke Nyhedsbrev juli 2014 Center for Velfærd & Omsorg Ældrepuljen gør en forskel i Lejre Kommune Det er fire

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule December 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Baggrund - Formål Opstart marts 2010 med 20 midlertidige boliger pr. 1. februar 2013 har vi 27 midlertidige boliger (inkl. 1 interval stue)

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Kræft i gang med hverdagen. Sådan kan kommunen hjælpe

Kræft i gang med hverdagen. Sådan kan kommunen hjælpe Kræft i gang med hverdagen Sådan kan kommunen hjælpe Indledning Tekst og redaktion: Social- og Sundhedsafdelingen Køge Kommune Foto: Leah Kristensen Layout/opsætning: Andersson og Jantzen / aogj.dk 12890

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Glesborg plejecenter Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering...

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014 Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014 OPLÆG Januar 2014 Prioritet Indsats (herunder kategori 1-4 se ansøgningsskema) 1. Senhjerneskade genoptræning alle hverdage

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret

Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret Jens Peter Hegelund Jensen Direktør, Silkeborg Kommune Disposition

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Pleje opfølgning på indsatsområder 2011

Pleje opfølgning på indsatsområder 2011 Pleje opfølgning på indsatsområder 2011 1. Ydelser til borgerne 1.1 Ombygning af Øster Elkjær Arbejdet forventes igangsat i oktober/november måned 2010 og ombygningen forventes færdig i august måned 2011.

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Viden og anbefalinger Pia Kürstein Kjellberg Rikke Ibsen Jakob Kjellberg KL - Kommunernes Landsforening FOA - Fag og Arbejde Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen

Læs mere

Evalueringsresultater vedrørende reorganisering af Pleje & Omsorg

Evalueringsresultater vedrørende reorganisering af Pleje & Omsorg Evalueringsresultater vedrørende reorganisering af Pleje & Omsorg Notatet indeholder: Baggrund for evaluering side 1 Resultat fra medarbejderinterview side 2 Forslag til fremtidig organisering side 4 Understøttelse

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt.

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Projektets titel: AMPS i kommunal genoptræning. Bevillingsnr: PP 1/06-9 og PP 1/07-3 Resume af formål og baggrund: Formål. at højne kvaliteten af den ergoterapeutiske

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule Maj 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Min baggrund for oplægget Ansat 9 år som leder på Kildevæld Sygeplejerske Diplomuddannelse i offentlig ledelse Arbejdet med projekt

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune

Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune mellem Rudersdal Kommune Stationsvej 36 3460 Birkerød og Digifys ApS Farvervej 1 8800 Viborg DigiRehab og Rudersdal Kommune Digifys ApS har

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2013

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2013 TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGHJEM OG SAMVÆRSGRUPPER AKTIVITETSTILBUD HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2013 VELKOMMEN

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

En god dag ved egen kraft Plejecenter Othello Fredericia Kommune

En god dag ved egen kraft Plejecenter Othello Fredericia Kommune En god dag ved egen kraft Plejecenter Othello Fredericia Kommune Formålet med en god dag ved egen kraft er: At styrke borgerens livskvalitet, på trods af svækkelsen. Den enkelte borger i fokus Fra svækket

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere