Digital strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital strategi 2012-2015"

Transkript

1 Digital strategi september 2012 Kolding Kommune Digital strategi I Kolding ses IT som en inspirerende, kreativ og meningsfuld del af elevernes læringsmiljø [0]

2 Dette strategioplæg er i regi af forvaltningen udarbejdet af: Wilhelm Hallum, viceleder Ålykkeskolen Jan Hjort Vinderslev, skoleleder Sjølund Hejls Skole Peter vest, afdelingsleder Bakkeskolen Majbrit Jensen, læsekonsulent PPR Inge-Mette Schmidt, Konsulent for inklusion og specialpædagogik BUF Niels Frahm, it-vejleder Taps Skole Henrik Esager, it-vejleder Bakkeskolen Bjarne Augustinussen, pæd.it-medarbejder PC Lars Kim Lund, Souschef IT-afdelingen Morten Kirk, Skolechef Camilla Johansen, Leder Pædagogisk Center 1

3 Indhold: Indledning Anbefalinger Status Net og forbindelse Hardware It-vejledning og teknisk bistand på skolen Digitale lærermidler Kompetenceudvikling af lærere og ressourcepersoner Ledelse og styring Afrunding Indledning: Uddannelsesudvalget besluttede på mødet februar 2012, at der for skoleområdet skal vedtages en digital strategi. Strategien skal dels forholde sig til de nationale mål for digitalisering af folkeskolen og dels sætte mål for udvikling af det digitale læringsmiljø i Kolding Kommunes skolevæsen. Kolding Kommune har interaktive tavler i alle klasselokaler og i mange faglokaler. Klassen er kun et klik fra verden. Dette betyder, at vi nu kan kigge på digitale læringsformer og læringsstrategier. Vi skal være opmærksomme på digitaliseringens betydning for elevernes læring og lærernes undervisning. Skolerne i Kolding kan være medudviklere af en digital didaktik, der i samspil med digitale læringsmål kan fremme elevernes læring. Bøger udgør fortsat størstedelen af skolernes læremiddelindkøb. Samtidigt ser vi, at mange børn og unge færdes hjemmevant og online i mobile teknologier, computere m.v. Vi ved fra flere undersøgelser, at de digitale læremidler er stærkt motiverende for elevernes læring samt for elevernes mulighed for at tage ejerskab for egne læreprocesser. Vi har i Kolding Kommune indkøbt flere digitale læremidler centralt. Dette for at ligestille elever i Kolding Kommune således at man, om man går på en lille skole eller en stor, har de samme muligheder. Vi har i Kolding Kommune fortsat nogle udfordringer i forhold til digitalisering af folkeskolen. Disse vil vi komme omkring i følgende strategioplæg. 2

4 Anbefalinger Strategigruppen kommer i den digitale strategi med følgende anbefalinger: At de eksisterende Access Points (trådløs netadgang) udskiftes således at Kolding Kommune kan leve op til den nationale digitaliseringsstrategi At afhænde den nuværende maskinpark successivt (de ældste pc er først) og overgå til f.eks. en leasingaftale af nye mobile maskiner i et omfang, der kan tilgodese alle elever At it-lokalerne gradvist udfases i takt med at det trådløse net bliver mere stabilt At IT-vejlederne som medarbejdere tilknyttet læringscentret, uddannes med et diplommodul omhandlende vejledning med IT og medier, At der centralt indkøbes/abonneres på et bredt fagligt udvalg af online læremidler, og at lærerne tilbydes kurser i de indkøbte læremidler At det samme gør sig gældende for de lokalt (på skolen) indkøbte digitale læremidler, idet skolerne afsætter en procentdel af læremiddelbudgettet til indkøb af digitale læremidler At der fra forvaltningsniveau støttes op om de enkelte lederes kompetenceudvikling i forhold til arbejdet med it-kompetenceudvikling på skolerne, idet der bl.a. stilles nødvendigt konsulentberedskab til rådighed i processen At læreres og ressourcepersoners kompetenceudvikling sikres gennem lokale faglige kurser og workshops, formidling af ny viden og forskningsresultater, faglig sparring med lokale læringscentre og etablering af faglige netværk og kommunal platform til videndeling. At der nedsættes en styregruppe i forhold til det fremtidige arbejde med den digitale strategi. Dette sikrer, at strategien forbliver praksisnær og relevant i forhold til den pædagogiske virksomhed. Det anbefales at gruppen, når strategien er vedtaget politisk, mødes 4 gange årligt. Status: Skolerne i Kolding Kommune har alle trådløst netværk. Kapaciteten af det trådløse netværk lever ikke op til regeringens 2014 krav og der findes områder på skolerne, der ikke er dækket. Vi arbejder med et system til at vedligeholde og administrere elevmaskinerne (pt. Novell Zenworks) Vi har i Kolding Kommune registreret elevmaskiner hvoraf ca. en tredjedel er tre år og derunder. Ansvaret for driften af skole-it indenfor de givne rammer ligger hos lederen af PC og er delt i en administrativ del, en pædagogisk del og en teknisk del. Den administrative del omfatter budgetarbejde, indgåelse af aftaler og opfølgning. Den pædagogiske del omfatter rådgivning, vejledning, indkøb og kompetenceudviklingsvirksomhed. Fællesindkøb sker i tæt samarbejde med skolerne og formidles til skolerne dels ved orientering af skolelederne og dels via netværkene. Den tekniske del varetages af IT-afdelingen efter anvisning fra Pædagogisk Center. 3

5 I Kolding Kommune findes et IT-vejledernetværk bestående af repræsentanter fra hver skole. Netværket mødes 5 gange årligt. It-vejledernetværket har hidtil haft meget fokus på teknik og de udfordringer det medfører. Vi har i Kolding kommune intet uddannelseskrav til it-vejledere. I Kolding Kommune findes også et skolebibliotekarnetværk. Skolebibliotekarnetværket mødes ca. hver 14.dag i et materialeudvalg bestående af en repræsentant fra hver skole. Derudover mødes alle skolebibliotekarer 6 gange årligt til mindre uddannelsesforløb, videndeling, etc. Skolebibliotekarerne har i Kolding status af pædagogiske IT-vejledere. Strategi: Net og forbindelse: Vi skal sikre at eleverne kan få netadgang med egne og med skolens devices. Elevernes egne devices skal uproblematisk kunne kommunikere med skole-it. Vi ønsker et system, der inviterer til at arbejde med egne devices både hjemmefra og på skolen. Elever og lærere skal opleve muligheder i skole-it ikke forhindringer. Skole-it skal være det virtuelle læringscenter som elever og lærere møder, når de logger på Kolding Skole-it, indeholdende de ressourcer, eleven måtte have behov for i læreprocesserne. Dette kunne være: Et kommunikationsforum Didaktiserede digitale læremidler Semantiske digitale læremidler Funktionelle digitale læremidler For at Kolding Kommune kan leve op til 2014 aftalen om elevernes adgang til Internettet med mindst 3 devices, kræver det en udskiftning af de eksisterende Access Points (trådløs netadgang). For at vi kan udleve strategien som beskrevet, kræver det et re-design af vores system. Dette bør ske i et tæt samarbejde mellem IT-afdelingen og skolerne repræsenteret ved Pædagogisk Center. Strategi: Hardware: Kolding Kommune råder i dag over en maskinpark bestående af mange gamle pc er. Der er ingen tvivl om, at dette er en udfordring i forhold til arbejdet med digital læring i skolen planen kræver at skolerne skal stille pc er til rådighed for alle elever. Dette vil for Kolding betyde en væsentlig udgift, idet vi jf. it-rapporten 2011 har ca maskiner til 9500 elever. Nationalt tegner der sig en tendens der hedder, at skolerne stiller maskiner til rådighed for indskoling og mellemtrinnet. Erfaringer siger, at elever i overbygningen ofte både kan og vil medbringe egne devices. 4

6 En mulighed for at afhjælpe problematikken med de gamle maskiner kunne være at afhænde dem og overgå til en leasingaftale af nye maskiner. Dette vil betyde, at skolerne vil kunne tilbyde eleverne funktionsdygtige nyere maskiner med deraf mindre teknikbøvl. Leasingaftalen er en driftsaftale, hvor skolerne præcist ved hvor meget maskinparken koster om måneden. Det vil sikre ens standard og løbende udskiftning af maskinerne. Strategi: It-vejledning og teknisk bistand på skolerne Skal tavler og pc er anvendes optimalt i forhold til den samlede investering, er der behov for yderligere kompetenceudvikling indenfor en it-baseret fagdidaktik. It-vejlederne skal være de fremmeste didaktikkere ift. læring med it. Vi skal designe læringsmiljøer, hvor teknologien anvendes aktivt i elevens læring, hvor det giver mening. Eleven skal ikke være afhængig af lokale eller booking af samme. It skal være tilgængeligt, når der er brug for det. Det vil være fornuftigt at udfase it-lokalerne til fordel for mobilt udstyr. Skolerne skal arbejde videre med en kultur, der støtter op om nye måder at bruge teknikken på. I læringscenteret skal eleven både møde den tekniske assistance, men også den vejleder der åbner nye døre og viser nye veje. Da skolebibliotekaruddannelsen i dag består af tre diplommoduler omhandlende vejledning, anbefales det, at IT-vejlederne som medarbejdere tilknyttet læringscenteret, uddannes med et diplommodul omhandlende vejledning med IT og medier. Dette vil være med til at give læringscenteret et fælles sprog, samt kvalificere den vejledning der bedrives. Skolerne kan evt. arbejde med at oprette såkaldte Digitale Patruljer bestående af it-nysgerrige blandt eleverne der sammen med en vejleder udforsker og deler nye læremidler. IT-vejlederens vigtigste opgaver bliver altså både at yde førstehjælp, være inspirator/first mover samt at vejlede elever og kolleger. Strategi: Digitale lærermidler: Alle digitale læremidler skal kunne tilgås fra alle devices og det hele tiden. Dette betyder, at læremidlerne skal være online i modsætning til lokalt installerede programmer. Det anbefales, at der centralt indkøbes/abonneres på et bredt fagligt udvalg af online læremidler og ressourcer. Derved sikres at alle skole/elever har adgang. Der skal skabes en fælles videndeling om anvendelse og muligheder. Det skal fortsat sikres fra centralt hold, at lærerne tilbydes kurser i de indkøbte læremidler. Det samme skal gøre sig gældende for de lokalt (på skolen) indkøbte digitale læremidler. 5

7 Da der i de kommende tre år jf planen blandt andet gives tilskud til indkøb af digitale læremidler anbefales det at skolerne afsætter en procentdel af læremiddelbudgettet til indkøb af disse. Strategigruppen anbefaler, at Kolding Kommune fortsat tilbyder en centralt betalt læseskriveteknologiaftale til de elever, der måtte have behov for det. Teknologien kan med fordel anvendes i den daglige undervisning af disse elever. Det er vigtigt at produktet understøtter alle former for devices og kan tilgås alle steder fra. Da det er bevist, at elevers udbytte af undervisning hænger sammen med selvproduktion og samarbejde, skal skolen tilbyde læringsressourcer, der støtter op om dette. En del af disse læringsressourcer findes online som gratis tjenester (WEB 2.0). Pædagogisk Center, skolernes læringscentre, ressourcepersoner og digitale patruljer skal være formidlere af disse tjenester. Kolding Kommune har nedsat et materialeudvalg med specielt fokus på digitale læremidler. Dette udvalg er forankret i Pædagogisk Center og består af konsulenter, it-vejledere og skolebibliotekarer. Udvalget forholder sig til ønsker om centrale indkøb, nye læremidler og WEB 2.0-tjenester. I forbindelse med den digitale strategi om skærpet fokus på digitale læremidler anbefales det, at udvalgets ressourcer forøges. Strategi: Kompetenceudvikling af lærere og ressourcepersoner: Kompetenceudvikling kan deles op på disse to hovedområder: Kendskab til IT og software på mange platforme Styrkelse af didaktiske IT-kompetencer og implementering af it i undervisningen Gennem forvaltning og Pædagogisk Center faciliteres: Lokale faglige kurser og workshops (lokalt kursuskatalog) Formidling af ny viden og forskningsresultater (eksisterende netværk) Faglig sparring med lokale læringscentre (eksisterende netværk) Etablering af faglige netværk og kommunal platform til videndeling Fra forvaltningsniveau skal der støttes op om de enkelte lederes kompetenceudvikling ift. arbejde med it-kompetenceudvikling på skolerne og der skal stilles nødvendigt konsulentberedskab til rådighed i processen. 6

8 På den enkelte skole skal ledelsen sikre kompetenceudviklingen ved at: Formulere klare målsætninger og strategier for uddannelse og for implementering af ny teknologi Skabe en kultur for videndeling Stille krav til kompetenceudvikling gennem fagligt samarbejde i team Evt. arbejde med eleverne som ressource i forhold til kompetenceudvikling Alle ressourcepersoner og faglige vejledere skal være tilknyttet læringscentret, hvilket sikrer målrettet kompetenceudvikling og skaber rammer for faglige workshops, kurser, best practice, lærer til lærer, etc. Strategi: Ledelse og styring: Skoleledelsen skal stå i spidsen for implementeringen af en digital strategi. Ledelsen skal derfor om nødvendigt tilbydes kompetenceudvikling indenfor it og medier. Der skal ikke herske tvivl om, at ledelsen er den afgørende faktor i forhold til at integrere IT i alle fag og på alle niveauer. Skolens ledelse bør prioritere it og tage ansvar for at udvikle anvendelse af it jf. kravene i Fælles Mål 2 Eksempler på it-ledelse: Ledelse og ansatte drøfter anvendelse og deling af viden og videndelingsmetoder Drøftelse af anvendelse af interaktive tavler og pc er i den pædagogiske praksis som et punkt på dagsorden på fagteammøder, årgangsteammøder, afdelingsmøder og på pædagogisk rådsmøder Ledelsen kan stille spørgsmål til medarbejderne: Hvordan bruger du it i undervisningen? og sammen med medarbejderen reflektere over anvendelse af tavler og pc er i den pædagogiske praksis Gennem dialog og i refleksion med medarbejderen sikre, at der er en rød tråd fra Fællesmål 2 til årsplan med fokusmål gennem undervisningsplan med konkrete mål for forløbet Italesætte den digitale strategi som en naturliglig del af den pædagogiske ledelse herunder observationer i klasserne og tilbagemelding Sikre at skolen forankrer kompetenceudvikling i allerede eksisterende rammer f.eks. teamstruktur Investere i og motivere til it-kompetenceudvikling hos medarbejderne, samt honorere ildsjælene på området I forbindelse med udarbejdelsen af den digitale strategi for skole-it, er der nedsat en projektgruppe bestående af folk fra forvaltning, PPR og skolerne. Denne gruppe, eller en tilsvarende, bør fremover agere styregruppe i forhold til det fremtidige arbejde med den digitale strategi. Dette sikrer, at strategien forbliver praksisnær og relevant i forhold til den pædagogiske virksomhed. Det anbefales at gruppen, når strategien er vedtaget politisk, mødes 4 gange årligt. 7

9 Afrunding: At male klasseværelset og sætte nye møbler ind giver ikke automatisk en ændret pædagogisk praksis. Sådan siger Tommy Sørensen, tidligere skoleleder på Nordvest skolen, Helsingør Kommune om det at indføre en it-baseret fagdidaktik i skolen. Da vi i Kolding Kommune sidste år beklædte alle klasselokaler med interaktive tavler, tog vi det første skridt mod udvikling af en digital didaktik. De digitale medier og læremidler har nu fundet vej ind i klasselokalerne, og flere undersøgelser tyder på, at de har en gavnlig virkning på elevernes motivation og læring. Nu er vi klar til næste skridt. Vi skal arbejde med kompetenceudvikling og med at re-mediere vores pædagogiske praksis. Vi skal med afsæt i den nationale digitale strategi for folkeskoleområdet tegne den lokale strategi for den digitale skole i Kolding. En lokal strategi der imødekommer elevernes lærelyst, udfordrer den pædagogiske praksis og har fokus på, at folkeskolen består af faglige og sociale fællesskaber. Med blandt andet de elementer der er nævnt i denne digitale strategi, skal vi i fællesskab designe læringsmiljøer, hvor teknologien anvendes aktivt i elevernes læring. Vi er snart klar til at tage det nymalede klasseværelse i brug. På arbejdsgruppens vegne Camilla Johansen 8

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 1 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Vision... 5 Didaktik 2.0 og Pædagogik... 5 1:1 computing... 8 Videndeling og

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

It i skolen. Analyse af kommunale initiativer (delopsamling)

It i skolen. Analyse af kommunale initiativer (delopsamling) It i skolen Analyse af kommunale initiativer (delopsamling) 1 Indledning For at skabe et overblik over implementeringen af it på kommunalt niveau i de seneste år har EVA gennemført en analyse af en række

Læs mere

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen En digital folkeskole - national strategi for it i folkeskolen Regeringen - august 2011 Indledning Det er regeringens mål, at de danske folkeskoleelever i 2020 skal være blandt de dygtigste i verden. Et

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. januar 2015 Mødetidspunkt: 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Forslag fra arbejdsgruppe 10: 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Med folkeskolereformen

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Medielæringsstrategi 0-18 år

Medielæringsstrategi 0-18 år Medielæringsstrategi 0-18 år Center for Skole og Dagtilbud Forord I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat tre statslige initiativer, der

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Skolens opgaver og formål

Skolens opgaver og formål BLÆRE SKOLE Skolens opgaver og formål Faktaboks Ledelse Adresse Forvaltningschef Elsemarie Lauvring Dagtilbuds & Skolechef Kirsten Jensen Skoleleder Niels Erik Jensen Skolevænget 2, Blære 9600 Aars Lovgrundlag

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013. Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14

IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013. Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14 IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013 Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14 0 Indhold 1. Resume... 2 2. Baggrund... 2 3. Indledning... 2 4. Vision... 3

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier it-understøttelse af læring Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier - It-understøttelse af læring Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Projektleder:

Læs mere

NEWS SYSTEMATIC. TEMA fremtidens læringsløsning LIBRARY & LEARNING

NEWS SYSTEMATIC. TEMA fremtidens læringsløsning LIBRARY & LEARNING TEMA fremtidens læringsløsning Vi skal udnytte tiden optimalt t gør planlægningen lettere for læreren, så tiden udnyttes bedst muligt. Men det skal være dynamisk it, siger folkeskolelærer Jonas Rasmussen

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Valgmodul: IKT projektledelse i skoleudvikling Vejleder: Karin T. Levinsen Aflevering:

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Indhold. Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4. Børn er digitalt indfødte 6

Indhold. Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4. Børn er digitalt indfødte 6 På vej mod 0-18 1 Indhold Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4 Børn er digitalt indfødte 6 Omstillingsprocessen - en beskrivelse 8 Konkrete mål for Digital Dannelse

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse

På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse Fremtidsfortællinger: Daginstitutionen Tryllestien, 2015 Børnene på orange stue har samling. De skal se Magnus og Maltes film fra turen på Volden. Det er storegruppen, der

Læs mere