IT på Aars Skole Vision og mål (under fortsat udarbejdning)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT på Aars Skole Vision og mål (under fortsat udarbejdning)"

Transkript

1 Status - Hvor er vi nu? Målet har indtil nu været at få et velfungerende lokalt netværk, et tilstrækkeligt antal computere i den daglige undervisning og at der i hvert klasse lokale skal forefindes en interaktiv tavle. De pædagogiske/didaktiske mål følger beskrivelserne i Fælles Mål samt faghæftet (nr.48). Vision På Aars Skole undervises der med udgangspunkt i IT i alle fag og i alle sammenhænge. Dette skal ske for at fremme fagligheden og understøtte elevernes læring og personlige udvikling. Visionen understøtter vejen frem til den digitale skole i Informationsteknologien og it-relaterede kompetencer er som dannelsesbegreb stadig mere centralt i samfundet og derfor også i skolen. Forberedelse til livet som digital borger understøttes ved, at eleverne anvender it naturligt i skolen. It er blevet afgørende for skolerne, da Undervisningsministeriets Fælles mål og et voksende ydre pres stiller krav om øget anvendelse af it i undervisningen. It er dog ikke et mål i sig selv, men medvirker til, at give den enkelte elev et optimalt udbytte af undervisningen og aktiviteter i skoler og SFO. Vores vision ser derfor således ud: IT skal drives professionelt, og vi skal prioritere vores indsatser, så vi sikrer, at vi får værdi af den udvikling, vi sætter i gang. Visionen har fokus på: - at styrke børnenes faglige, sociale og personlige udvikling - at gøre børnene informations- og mediekompetente, så de kan forholde sig kritisk til den store mængde af informationer nutidens medier stiller til rådighed - at børnene har tilstrækkelig kendskab til den lovgivning og etik, som sætter rammen for anvendelsen af nutidens medier - at vi anvender medierne til videndeling, samarbejde og innovation Vi realiserer visionen ved at fokusere på de rammer, der stilles op for Skole-IT, herunder hvordan it anvendes i læringsrummet, organisation og styring samt it-services. [1]

2 Mål Vi ønsker, at eleverne er mere aktive i deres skolegang og påtager sig et større ansvar for deres udvikling. I et forsøg på at gøre undervisningen mere tidssvarende og drage fordel af, at vores elever er vokset op i et digitaliseret samfund, anskaffer vi skolecomputere til alle elever. I skoleåret 2011/12 får skolens 5. årg. udleveret en bærbar PC err til personligt brug. Computeren vil blive elevens digitale penalhus og, i et vist omfang, skoletaske, idet vi vil bestræbe os på at flest mulige opgaver, vil kunne blive hentet over nettet og afleveret som digitale produkter. Eleven kan bruge sin PC er som sin egen private computer, og kan dermed også have musik, billeder og andre private ting liggende på computeren. Der skal være en langt mere konsekvent brug af IT og IT-baserede læremidler i skolen. IT skal være integreret i undervisningen lige fra børnehaveklassen til det sidste klik i de digitale afgangsprøver. Dette anbefalet af undervisningsministeriets såkaldte Rejsehold i en ny rapport juni Ifølge rejseholdet kræver den målsætning tre ting for at blive opfyldt: - For det første skal alle elever råde over en bærbar pc - For det andet skal lærerne have de nødvendige it-kompetencer - For det tredje skal der være bred adgang til it-baserede læringsmaterialer. Det betyder: At alle medarbejdere på Aars Skole skal tænke nyt sammen med andre. På vejen frem mod den digitale skole skal vi afvikle store dele af den analoge skole, fordi i den digitale skole har vi kun i begrænset omfang brug for kopiering og print. I dag udgives mange læremidler fra forlagene i digital form, som tilgås via nettet. Den tendens vil forstærkes i de kommende år. Al forskning og erfaring fra (bl.a. fra Sundhøjskolen, Svendborg og fra Falkenberg Kommune) viser, at den digitale skole fremmer inklusionen. Derfor skal skolen omdefinere og omprioritere de økonomiske ressourcer, så de understøtter vejen frem mod den digitale skole. [2]

3 Vi har allerede taget beslutninger og omprioriteret resurser fra kopiering og print, men skal nu tage springet vedr. bogkøb og engangsmaterialer til investering i computere og andet itudstyr samt licenser til webbaserede læremidler. Derfor må lærerne tro på livslang læring og lære den nye teknik og digitale verden og sammen med fagkollegaer på egen skole og på tværs af skoler, indtænke den nye teknik i en nye fagdidaktiske sammenhænge. At der skal ske en løbende kompetenceudvikling af lærerne Hovedopgaven i kompetenceudviklingen er ikke, hvad vi skal gøre med computeren og andet ITudstyr, men hvad eleverne skal lære, dvs. hvad computeren kan gøre for undervisningen og elevernes læring. I den digitale skole vil lærerens rolle yderligere ændre sig fra formidler til facilitator af elevernes læreprocesser. I kompetenceudviklingsprocessen skal der være fokus på at tænke nyt med udgangspunkt i visionen og Faghæfte 48 (It og medier i folkeskolens). Processen funderes i skolens afdelinger, men med det tydeligt sigte at progressionen i skoleforløbet er tydelig og velbeskrevet. Startskuddet til denne proces sker ved de pædagogiske dage i august Efterfølgende kompetenceudvikling sker gennem afvikling af fælles temadage i afdelingerne om fag og it samt workshops i de enkelte faglige miljøer (fagene, faggrupperne etc.). Det er ligeledes et mål at der fra hver afdeling i fremtiden er mindst 1 lærer, der har gennemført et pædagogisk IT videreuddannelsesforløb (fx en pæd. ITvejlederudd. el. lign). Denne proces skal styrkes og intensiveres i At alle elever og lærere skal have deres egen personlige computer For at virkeliggøre visionen er ubegrænset netadgang på skolerne og en driftsikker personlig computer et nødvendigt værktøj for alle elever og lærere. Vi skal have en 1:1 løsning for alle elever fra klasse. På mellemtrinnet og i udskolingen er den personlige computer en bærbar computer. Computeren skal være af god kvalitet og skal have en batterilevetid, så computeren under normale forhold kan klare sig en hel skoledag uden opladning. I indskolingen vil tabletcomputere måske være mere velegnet til de yngste elever frem for bærbare. Der kan også argumenteres for, at et antal stationære computere ville være velegnede i [3]

4 indskolingen. En personlig computer defineres som en computer skolen stiller til rådighed for eleverne og som eleverne kan anvende såvel i skolesammenhæng som privat. 1:1 løsningen vil udvide elevernes læringsrum ud over klasselokalet og skolen. Når eleverne får deres egen personlige computer, vil de kunne fortsætte arbejdet hjemme uden tekniske problemer. For at kunne virkeliggøre visionen forudsættes det, at alle elever har netadgang hjemme. Med en 1:1 løsning kan skolen stille krav om og forvente, at eleverne møder udhvilede og fuldtopladet i skole hver morgen! Kun en 1:1 løsning vil muliggøre en ændring og udvikling af læreprocesserne samt en omdefinering af skolens opgave. En 1:1 løsning vil fremme inklusionen og differentieringen af undervisningen samt muliggøre en udvikling af lærerprocesserne og en omdefinering af hele undervisningen. 1:1 løsningen vil yderligere sikre, at den digitale verden eleverne kender fra deres fritidsliv også vil være til stede i skolen. Dette forhold er helt sikkert en af forklaringerne på, at specielt skolens ældste elever (og specielt drengene) bliver mere motiverede for skolearbejdet. At vi retter opmærksomheden til omverdenen Se : %202009%20-%20It-%20og%20mediekompetencer%20i%20folkeskolen.aspx?fullpub=1 red.pdf er [4]

5 20stiller%20store%20krav%20til%20laererne.aspx https://www.emu.dk/gsk/skolebib/uv/it/it_strategi_frb.pdf Elevcomputere brug og ansvar Elever på Aars Skole i 5. årgang 2011/12 har pligt til at medbringe den udleverede bærbare computer til den daglige undervisning. Den skal opfattes som en taskebog el. penalhus og skal derfor medbringes dagligt. Alle elever har pligt til selv at medbringe den udleverede oplader med tydelig navnemærkning. Det er elevens eget ansvar at passe på sit computerudstyr. I tilfælde, hvor eleven i en kortere periode ikke råder over egen computer, er det muligt at låne en bærbar computer på skolen. Den enkelte elev er selv ansvarlig for at computeren virker. Skolen sørger for at der er de programmer på, som bruges i undervisningen og at programmerne er opdaterede. Der stilles ligeledes krav om, at alle jævnligt opdaterer de personlige computere med henblik på at reducere risikoen for virus. Alle elever har adgang til skolens trådløse netværk. Eleverne har endvidere adgang til at printe dokumenter ud. Af hensyn til miljøet samt skolens økonomi skal elever grundigt overveje hvad og hvor meget, der skal udprintes. I undervisningen har eleverne pligt til at følge lærerens anvisninger vedrørende brug af computeren herunder at lukke ned, hvis det skønnes hensigtsmæssigt i forhold til den pædagogiske aktivitet. Skolen råder desuden over et antal stationære computere til brug for eleverne. Computerne er forsynet med de nødvendige programmer og vedligeholdes af kommunens IT-afdeling. Skolens IT-udstyr behandles i overensstemmelse med skolens ordensregler. Strategi Via 6 fokusområder skabes sammenhængen fra vision, via pejlemærker og målsætninger, til konkrete initiativer i handlingsplanen. Disse fokusområder er: Kompetencer, som sætter fokus på personale og ledelsens kompetenceudvikling og videndeling indenfor skole-it, samt kendskab til den sociale netværksverden, som børnene befinder sig i. [5]

6 Teknik og drift, som har fundamental betydning for anvendelse af it i undervisningen. Fokusområdet skal sikre at IT-infrastrukturen er fleksibel og tilgængelig, at driften er stabil og velfungerende og den nødvendige services stilles til rådighed. Digitale læremidler, som sætter fokus på at etablere de digitale værktøjskasser og sikre, at de indeholder de fornødne digitale læremidler samt at de er åbne og dynamiske og har en høj tilgængelighed. Kulturskabelse, som skal sætte gang i en forandring af den måde, vi arbejder med Skole- IT her på Aars Skole. Ledelse og styring, hvor fokus er på at sikre, at vi har den nødvendige styring til at skabe succes med Skole-IT, så målene kan realiseres. Kommunikation, som har fokus på, at vi anvender de digitale medier til kommunikation, visualisering, kulturelt ståsted og vores forældre/omverdenen ved, hvilken information, vi kommunikerer digitalt. Værdigrundlag IT etik/ dannelse mm. Skolens værdigrundlag og de deraf afledte ordensregler er udgangspunkt for al kommunikation på skolen herunder også kommunikation i det virtuelle rum. Det betyder, at kommunikationen skal foregå med respekt for den enkelte og fællesskabet, og at alle i deres kommunikation udadtil optræder som gode ambassadører for Aars Skole. Vi kopierer ikke ulovligt på Aars Skole! Computerne Hver maskine er registreret til den enkelte bruger. Denne vil derfor kunne genkendes ved evt. misbrug. Hvis maskinen anvendes til ulovligt eller uetisk brug (piratkopiering, pornografisk downloading eller ved mobning, spamming mm.), inddrages maskinen uden yderligere varsel. Maskinen kan først udleveres til eleven når forældremyndighedshaver kan garantere for dens lovlige anvendelse. (Ved fortsat urigtig brug inddrages maskinen evt. permanent). I den sammenhæng skal det nævnes, at optagelser af billeder og lyd kun må offentliggøres, hvis alle involverede parter er indforstået med det. Vær opmærksom på de almindeligt gældende regler for offentliggørelse af oplysninger om og af andre. Reglerne kan findes på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=828 (Persondataloven) og på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= (Loven om ophavsret). [6]

7 Med henvisning til Loven om ophavsret, skal man være særligt opmærksom på reglerne for fildeling gennem de særlige fildelingsprogrammer. Netværket må ikke bruges til fildeling af filer med ophavsret (musik, film o.lign.) Hvad er snyd? om digital dannelse Som et led i almendannelsen på Aars Skole arbejder vi med at give eleverne et fagligt og etisk grundlag til at begå sig i den virtuelle verden. Man kan her tale om en digital dannelse. Eleverne inddrager gennem tiden forskellige digitale medier i deres undervisning og kommer på den måde i kontakt med informationer, holdninger og synspunkter samt materialer fremstillet af andre. Det er derfor vigtigt, at eleverne lærer, hvordan man korrekt bruger kilder, som er fundet på nettet. Det drejer sig om god praksis for henvisninger og citater i elevernes egne opgaver. I takt med at de digitale muligheder udvikles vil skolen i højere grad forholde sig til uselvstændige opgaver, hvor hele eller dele af indholdet er hentet fra andre uden angivelse af henvisninger eller kilder. Sådanne opgaver falder ind under kategorien Snyd. Vision IT er en naturlig del af den måde vi understøtter børnenes faglige, sociale og personlige udvikling Pejlemærker IT i læringsrummet Organisering og styring Alle lærere og pædagoger anvender IT til at Vi har klare rammer for styring, IT-services Brugerorientering er i fokus. [7]

8 understøtte elevernes læring. Eleverne er produktive, innovative og mediekompetente serviceniveau og ledelse af Skole-IT Tilgængelighed, forsyningssikkerhed og bekvemmelighed er nøgleord for kommunens ITservices Principper Vi bruger IT, hvor det giver værdi. Vi langtidsplanlægger. Vi møder eleverne, hvor de er. Læring baseret på IT kan foregå, hvor som helst og når som helst. Udviklingsprojekter med dokumenteret værdi sættes i gang i alle afdelinger. Læreren/pædagogen er facillitator, vejlederkonsulent Økonomi og ambitioner afstemmes. IT understøttes aktivt af ledelsen og afdelingerne. Vi medvirker alle til at vidensdele, standardisere, videreudvikle Skole- IT Målsætninger Skolen udarbejder en mediehandleplan i de kommende 2 skoleår. Afdelinger vælger hvert skoleår 2 indsatsområder for integration af it i undervisningen. Indsatsområderne selvevalueres indenskoleårets udgang af afdelingerne. Best Practice: I hver afdeling formidles på en kommende pædagogisk dag i aug % af resurserne til undervisningsmidlerne Vi gennemfører hvert år en evaluering af strategiens målsætninger. Der er klare aftaler med kommunens ITafd. om serviceniveau. FU er tovholdere og innovatorer ift. den fortsatte udvikling af IT-området Alle elever vil inden 2020 have en personlig computer stillet til rådighed i undervisningen. I 2011 påbegyndes dette ved at 5. årg. får en mini-pc udleveret. Alle pædagogiske ansatte bør have en personlig computer/pad stillet til rådighed for forberedelse og gennemførelse af undervisningen. Afventer gunstigere beskatningsregler på området. [8]

9 anvendes til IT-baserede læremidler i Alle pædagogiske medarbejdere udformer målsætning for egen udvikling af IT-kompetencer i samarbejde med ledelsen ved kommende MUSsamtale. Der er et antal computere til rådighed for undervisningen. Dette fastsættes som et måltal (max. Antal elever pr. enhed). Enhederne udskiftes i et 3-4 årigt interval. Diverse: Erfaringerne fra 3 år med 1:1 i udskolingen i Falkenberg viser, at eleverne er særdeles ansvarlige over for deres personlige computer). Erfaringerne fra 3 år med 1:1 i Falkenberg kommune understøtter ovenstående, idet 66% af eleverne svarer, at 1:1 har gjort, at de arbejder mere med hjemmearbejde og 88 % svarer, at den personlige computer som hjælpemiddel har forbedret deres indlæring. Rapporterne fra Falkenberg kan findes på adressen: En+Falkenbergs+v%C3%A4g+till+Framtiden%3F.pdf Ledelsen Juni 2011 [9]

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Forslag fra arbejdsgruppe 10: 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Med folkeskolereformen

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Handleplan for Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 1 Handleplan for det pædagogiske, digitale arbejde i dagtilbud, skole og skolefritidstilbud i Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 INDLEDNING DIDAKTIK- TILRETTELÆGGELSE AF UNDERVISNINGEN... 5 ELEVROLLEN... 5 STATUS... 5 TEKNISKE FORUDSÆTNINGER FOR MÅL 1-3... 5 UDVIKLINGSFORSØG...

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

It-strategi. Samlet oversigt over indkomne høringssvar

It-strategi. Samlet oversigt over indkomne høringssvar It-strategi Samlet oversigt over indkomne høringssvar 1 Indhold Oversigt over centrale pointer, forslag og ønsker i høringssvarene...3 Højbohus Vuggestue- og børnehave...7 Nordbakkeskolen... 8 Vigersted

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

Mulige modeller...8 Land og by...9 Campusskole...9. Baggrundsinformation...9

Mulige modeller...8 Land og by...9 Campusskole...9. Baggrundsinformation...9 Skolestruktur 2012 Beslutningsproces for ny skolestruktur i Ringsted Kommune Politikere, ansatte og borgere har gennem et par år drøftet mulighederne for en ændret organisering af skole- og dagtilbudsområdet.

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017

Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017 Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017 Digitalisering Medialisering Finansiering Maj 2012 Medieguide for Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017 Indhold: Forord...3 Medieguidens

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen En digital folkeskole - national strategi for it i folkeskolen Regeringen - august 2011 Indledning Det er regeringens mål, at de danske folkeskoleelever i 2020 skal være blandt de dygtigste i verden. Et

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 IT Plan for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 Maj 2008 IT Plan 2009-12, Lemvig Kommune 25-03-2009, 5:34 Side 1 af 29 sider Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Pædagogisk beskrivelse... 3 2.1 Status...

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere