Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL"

Transkript

1 Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hs KL Deltagere: Hans Henrik Fischer, Marlene Haugaard, Hanne Schu, Trben Kjærsgaard, Niels Jhannesen, Finn Lauritzen, Gitte Bengtssn, Henrik Tft Jensen g Finn Arvid Olssn. Afbud: Ane Buch, Trben Henriksen, Erik Ernø-Kjølhede, Rune Stig Mrtensen, Tnni Kragh g Thmas Alslev Christensen. Fra sekretariatet deltg Bjarne E. Jensen g Merete Daniel Nielsen. 1. Velkmst Frmanden Hans Henrik Fischer bød velkmmen til det første bestyrelsesmøde g bestyrelsen præsenterede sig fr hinanden. Særlig varm velkmst til de nye medlemmer. 2. Knstituering af bestyrelsen. a. Invitatin af supplerede medlemmer Frmanden knstaterede, at bestyrelsen allerede var knstitueret, da dette var sket på generalfrsamlingen den 16. april Der var desuden frslag m at supplere bestyrelsen med yderligere t medlemmer. Frslagene er Marlene Haugaard fra Væksthus Hvedstaden g Trben Henriksen fra Herning-Ikast-Brande Erhvervsråd. Begge frslag blev gdkendt af bestyrelsen. b. Fastlæggelse af medlemmernes cirkulatin. Frmanden rienterede m, at medlemmerne i udgangspunktet er valgt fr en 2- eller -årig peride. Bjarne gennemgik et frslag til rtatin af bestyrelsen med et frmål at sikre en løbende frnyelse g udskiftning af bestyrelsen. Frslaget var en ligelig frdeling i bestyrelsen mellem medlemmer, der sidder 2 år g medlemmer, der sidder tre år. Under alle mstændigheder er det frventningen, at der vil være en naturlig cirkulatin i bestyrelsen bl.a. i frbindelse med bestyrelsesmedlemmernes jbskifte. Frslaget blev gdkendt, jf. nedenstående skema. REG LAB er en frening fr REGinal Læring, Analyse g Benchmarking. REG LAB udvikler, psamler g frmidler metder g gd praksis inden fr reginal erhvervsudvikling.

2 Bestyrelsesmedlem Valgt fr (antal år) Finn Lauritzen, (Næstfrmand) Direktør, Erhvervs- g Byggestyrelsen Thmas Alslev Christensen, Kntrchef, Videnskabsministeriet 2 Hans Henrik Fischer, (Frmand) Directr Crprate Strategy & Strategy Deplyment Sauer-Danfss Hanne Schu, Reginalfreningschef, Dansk Industri 2 Ane Buch, Vicedirektør, Håndværksrådet Finn Arvid Olssn, Direktør, Erhvervssklen Nrdsjælland 2 Erik Ernø-Kjølhede, Direktør, Aarhus Universitet - Handels- g Ingeniørhøjsklen i Herning Henrik Tft Jensen, Lektr, RUC 2 Rune Stig Mrtensen, Afdelingschef, Regin Syddanmark, Reginal Udvikling Tnni Kragh, Sekretariatschef, Regin Sjælland 2 Gitte Bengtssn, Reginalplitisk direktør, Danske Reginer Trben Buse, Kntrchef, Kmmunernes Landsfrening 2 Trben Kjærgaard, Kmmunaldirektør, Greve Kmmune Niels Jhannesen, Kmmunaldirektør, Aabenraa Kmmune 2 Marlene Haugaard, direktør, Væksthus Hvedstaden Trben Henriksen, direktør, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande 2 c. Bestyrelsens rlle Frmanden indledte drøftelsen af bestyrelsens rlle med, at han fandt det vigtigt, at den nye bestyrelse fremadrettet arbejdede med strategiske vervejelser g kmmende aktiviteter. Mens de mere driftsmæssige g praktiske frhld blev verladt til dels det kmmende frretningsudvalg g den daglige ledelse blev verladt til sekretariatslederen i REG LAB. Næstfrmanden sagde, at diskussinen m det strategiske versus det mere driftsmæssige hænger tæt sammen med nedsættelsen af frretningsudvalget. Når bestyrelsen er sammensat af 16 persner er det vigtigt, at det driftsmæssige ligger i frretningsudvalget, sm derfr bør nedsættes. Mens bestyrelsen bør frhlde sig til de strategiske vervejelser. Desuden drøftede bestyrelsen mødefrekvens g praksis med indkaldelse af dagsrdenspunkter. Det blev aftalt, at der hldes fire årlige møder, men det vil selvfølgelig være afhængigt af behvet fr at tage nye emner p. Det blev aftalt, at hele bestyrelsen kan tage emner p ved, at der udarbejdes et frslag til dagsrden, der bliver udsendt i gd tid før bestyrelsesmødet, sådan at nye emner kan annnceres g blive drøftet. REG LAB er en frening fr REGinal Læring, Analyse g Benchmarking. REG LAB udvikler, psamler g frmidler metder g gd praksis inden fr reginal erhvervsudvikling. 2

3 d. Nedsættelse af et frretningsudvalg Frmanden fremlagde mdellen fr frretningsudvalget, sm bestående af frmanden g næstfrmanden samt bestyrelsesmedlemmerne fra Danske Reginer g KL. Bestyrelsen bakkede p m denne mdel. Det blev besluttet, at der skal udarbejdes vedtægter fr frretningsudvalget. Og der skal samtidig udarbejdes en skriftlig beskrivelse af pgavefrdelingen mellem bestyrelsen, frretningsudvalget g den daglige ledelse af REG LAB. Det blev endvidere besluttet, at der skal udarbejdes en skriftlig beskrivelse af hvrdan REG LAB skal håndtere udbud. Udgangspunktet fr denne standard er, at pgaver ver kr. skal knkurrenceudsættes ifølge EUs lvgivning på mrådet. Desuden arbejder flere reginer med, at alle pgaver ver kr. skal knkurrenceudsættes. Sekretariatet skal udarbejde en krtfattet beskrivelse sm skal drøftes på næstkmmende bestyrelsesmøde. Desuden drøftede bestyrelsen den kmmende ansættelse af et sekretariat i REG LAB. Bjarne gennemgik den nuværende mdel, hvr en række enkeltstående knsulentvirksmheder løser frskellige pgaver i sekretariatet, g har samtidig pgaver ved siden af. Frdelen i denne mdel er, at det er muligt på et frhldsvis begrænset budget (på ca kr.) at drive et sekretariatet, sm kan trække på kmplementære ressurcer i tre frskellige firmaer. Efter drøftelse i bestyrelsen var der enighed m, at principperne fr ansættelse af leder g sekretariat afklares i frretningsudvalget. Opbygningen af det kmmende sekretariat skal imødekmme, at sekretariatet frtsat kan agere fleksibelt, med højt kmpetenceniveau g lave så lidt bureaukrati sm muligt. Sekretariatet skal snarest udarbejde et plæg til fremtidig bemanding g pgaver i sekretariatet.. Status siden sidst g kmmende aktiviteter Merete rienterede m gennemførte aktiviteter siden det sidste bestyrelsesmøde i februar g m kmmende aktiviteter. Årsknferencen Årsknferencen blev gennemført med ca. 170 deltagere. Generelt var aktivitetsniveauet højt g der var mange endg meget psitive tilbagemeldinger på både frm g indhld. REG LAB er en frening fr REGinal Læring, Analyse g Benchmarking. REG LAB udvikler, psamler g frmidler metder g gd praksis inden fr reginal erhvervsudvikling.

4 Generalfrsamling Der var pbakning i bestyrelsen til at rykke generalfrsamlingen frem til før afhldelsen af knferencen fx til kl. 9, med den målsætning at få bedre tilgængelighed g samtidig effektiv afvikling på fx en halv time. Kursus m videninstitutiner sm reginale vækstmtrer Det første kursus i regi af REG LAB blevet gennemført. Merete redegjrde fr frløbet i 2007, hvr medlemmerne i første mgang havde tilkendegivet en pæn pbakning til t kurser, men da de endelige kurser var udviklet var der kun frhldsvis begrænsede tilmeldinger til det ene kursus. Det andet kursus blev i stedet fr afhldt sm en studietur til Østrig. Respnsen har været meget psitiv. Tesen m at REG LABs analyser g netværk giver stærk baggrund fr at lave kurser af høj kvalitet viste sig rigtig. Men ressurcefrbruget har været strt set i frhld til de relativt få medlemmer sm har deltaget. Anbefalingen fra sekretariatet var at tage drøftelsen af behvet fr kurser med sm et emne ved den kmmende dialg med medlemmerne. Bestyrelsen drøftede behvet fr kurser, g flere tilkendegav, at sidste år havde været meget turbulent sm følge af strukturrefrmen g at uddannelsesaktiviteterne generelt var gået ned. I frlængelse af kurset vil sekretariatet tage initiativ til udarbejdelsen af et samlet kmpendium fr samspil mellem erhvervsliv g uddannelsesinstitutiner. Kmpendiet vil blive ffentliggjrt på et seminar i efteråret Analyser Siden det sidste bestyrelsesmøde er analysen m gd praksis i den reginale erhvervsplitik blevet udarbejdet g ffentliggjrt på årsknferencen, sm et hvedtema. Desuden er der i frbindelse med fkusanalysen m plevelsesbaseret frretningsudvikling blevet afhldt fem reginale wrkshps med ver 100 deltagere g analysearbejdet er nu gået i gang med 25 virksmhedscases g en række reginale best pratice cases. 4. Strategi Punkt blev udskudt til det kmmende bestyrelsesmøde i august, hvr bestyrelsen vil tage en større drøftelse af strategien fr REG LAB. REG LAB er en frening fr REGinal Læring, Analyse g Benchmarking. REG LAB udvikler, psamler g frmidler metder g gd praksis inden fr reginal erhvervsudvikling. 4

5 5. Faglige temaer, temaer sm REG LAB bør tage p REG LABs bestyrelse har hidtil fungeret sm idéfrum til drøftelse af ptentielle temaer sm bør bringes i spil i regi af REG LAB. Med frmaliseringen af freningen har bestyrelsen i højere grad karakter af en besluttende bestyrelse. Det er dg vigtigt samtidig at fasthlde en del af bestyrelsesmøderne til drøftelse af faglige temaer. Allerede nu er der et par temaer sm er i fuld gang, nemlig temaet mkring gd praksis i reginal erhvervsplitik samt den igangværende fkusanalyse m plevelsesbaseret frretningsudvikling: Begge følges p af frmidlingsaktiviteter i resten af året. Det skulle derfr drøfte hvilke andre mulige temaer der kunne tages p i løbet af det næste års tid til stre eller små analyser eller ifm. knferencer. Bjarne startede med at give en krt intrduktin til de indkmne ideer. Nye temaer kunne være: KOMLAB. Drøftelse af rller g ansvar i den reginale erhvervsplitik set fra kmmunernes side. En pendant til debatten på årsknferencen g med input fra analysen m gd praksis i reginal erhvervsfremme. Men altså målrettet kmmunerne deles rlle g partnerskaber med regin, stat, erhvervsråd, videninstitutiner etc. Frslaget blev drøftet sm et relevant tema fr en knference, fx efterårsknferencen. Innvatinsstrategier, hvr regeringen har gang i et strt prjekt. Behvet kunne være at se nærmere på reginale innvatinsstrategier, herunder tværreginal krdinering g arbejdsdeling. Det blev besluttet at temaet ikke er aktuelt før regeringens krtlægning er gennemført til efteråret, hvrefter bestyrelsen evt. kan drøfte det igen. Udkantsmråder: Mange strukturfndsmidler går til udkantsmråderne. Men der mangler en strategi fr hvrdan man anvender midlerne. Og der er ingen systematisk mnitrering af, hvad der virker. Der er behv fr at udtænke reginale vækststrategier fr udkantsmråder g skabe grundlag fr vurdering af, hvrdan ydermråder kan være knkurrencedygtige. Bestyrelsen mente samstemmende at temaet var meget relevant g kunne være mdrejningspunkt fr en større analyse. Bør skitseres. Venture kapital, banker g reginal erhvervsudvikling. Kan der skabes mere risikvillig kapital gennem bedre screening fra rådgivningssystemet g bedre samspil med bankerne? Temaet blev psitivt mdtaget i bestyrelsen sm mener at det er meget relevant. Det betragtes sm et REG LAB er en frening fr REGinal Læring, Analyse g Benchmarking. REG LAB udvikler, psamler g frmidler metder g gd praksis inden fr reginal erhvervsudvikling. 5

6 mindre prjekt sm følger p på analysen m fremtidens erhvervsfremme g iværksætteri. Integratin af erhvervs- g arbejdsmarkedsplitik: Men disse t erhvervsmråder hænger stadig ikke sammen, g der er behv fr at kmme med bud på, hvrdan dette kan rganiseres. Offentlig-privat samarbejde skabe samarbejdsmdeller, der kan styrke virksmhederne i den glbale knkurrence. Bestyrelsen drøftede behvet fr en analyse af de frskellige dimensiner af ffentligt-privat samarbejde. Organisering af turisme: Frslag fra KL: Hvrdan er dette rganiseret? Mange midler med er behv fr en afdækning. Str sammenhæng mellem turismestrategierne g strategierne fr bsætning g erhvervsudvikling eksempelvis gd praksis fra Sydafrika. Eventuelt se sammenhæng mellem turisme g den reginale erhvervsudvikling. Anden dimensin rganisering af den reginale diskussin af rllefrdelingen. Turisme sm en frudsætning fr tiltrækning g fasthldelse. Bestyrelsen drøftede det frhld, at der er gennemført utrligt mange analyser på turismemrådet g at temaet skal kvalificeres g skæres skarpt hvis det skal fungere i regi af REG LAB. Indtryk fra drøftelserne vil blive bragt med i Sekretariatets dialg med medlemmerne. Temaerne skal drøftes igen i bestyrelsen når de er blevet kvalificeret yderligere g beskrevet. Gennemførte g igangværende fkusanalyser kan let verskues på hjemmesiden: Lgin: reglab Passwrd: Regin På hjemmesiden er der i øvrigt på frsiden prettet et nyt faneblad Artikler, med arkiv af krtere, letlæselige artikler sm har været i nyhedsbrevet. 5. Fastlæggelse af mødekalender Der blev besluttet følgende tre mødedater g sted: 20. august kl i Væksthus Hvedstaden, Symbinhuset, Gribskvvej nvember kl i Åbenrå Kmmune. 4. februar kl i Dansk Industri, H.C. Andersens Bulevard. 6. Eventuelt Der var ingen emner til eventuelt. REG LAB er en frening fr REGinal Læring, Analyse g Benchmarking. REG LAB udvikler, psamler g frmidler metder g gd praksis inden fr reginal erhvervsudvikling. 6

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir).

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir). Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Hlmberg Jensen Kristina Alida Christensen Overnatter ikke (tager hjem trsdag ved 17.30 tiden g kmmer igen fredag mrgen) Niels Legaard Gjytkjær Lne Hintze

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3-2015

Bestyrelsesmøde 3-2015 Bestyrelsesmøde 3-2015 REFERAT 16-06-2014 KL 18.45 22.15 HOTEL SCANDIC, ODENSE MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Niclai Bestyrelsesmøde Niclai Niclai Niclai Peter Friis, Marc

Læs mere

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Referat fra møde i Vildtfrvaltningsrådet Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 9.30 14.00 SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur g Skv J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Fra Vildtfrvaltningsrådet deltg:

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00

Generalforsamling Torsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00 Referat: Generalfrsamling Trsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00 Dagsrden ( 5 stk.2): 1. Valg af dirigent g referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab g status til gdkendelse

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING Knferencerapprt 2012 Nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling. Knferencerapprt Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikatinen kan frit refereres med

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til:

Læs mere

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug Stine Finne Jakbsen & Katrine Schepelern Jhansen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug Publikatinen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug kan hentes fra

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere 1 REFERAT Af det ffentlige dialgmøde m Brnhlms Sekretariatet frivillighedsplitik Trsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere Prgram Kl. 16.00 Kl. 16.15 Kl. 16.25 Kl. 17.45 Kl. 18.10

Læs mere

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Mødested: Schæffergården i Gentfte. Deltagere: Steffen Bülw, Anders Fischer, Per Gandrup, Søren Laurberg, Mgens Rørbæk Madsen, Hans B. Rahr, Benny Vittrup Jensen,

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland

Vækstforum for Region Midtjylland Vækstfrum fr Regin Midtjylland Ansøgningsskema til: Kapitalfrmidling 1. Oplysninger m ansøger Navn, Adresse, Kntaktpersn Væksthus Midtjylland Direktør Erik Krarup Åbgade 15 8200 Århus N Tlf. 7022 0076

Læs mere

Referat LUU SOSU fredag den 7. marts 2014 - kl. 9:00 12:00 Social- og Sundhedsskolen, 6. Julivej 67, Fredericia - lokale 114

Referat LUU SOSU fredag den 7. marts 2014 - kl. 9:00 12:00 Social- og Sundhedsskolen, 6. Julivej 67, Fredericia - lokale 114 Referat LUU SOSU fredag den 7. marts 2014 - kl. 9:00 12:00 Scial- g Sundhedssklen, 6. Julivej 67, Fredericia - lkale 114 Deltagere: Hanne Suhr, Sussie Brizarr, Gitta Kørchen, Lne Rasmussen, Jens Erik Spedsbjerg,

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere