Skansen Den 30. marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skansen Den 30. marts 2013"

Transkript

1 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl på The Cttage, Nysted. 20 ud af 38 parceller var repræsenteret. Rødstensrevle nr. 6 g 8. Østerrevle nr. 3, 4, 10, 12, 15 g 16. Kløverrevle nr. 1, 5, 6, 8, 9, 11, 14 g 18. Der var fuldmagt fra R2, K2, Ø5 g Ø6. Frmanden indledte med at byde hjertelig velkmmen til generalfrsamling i Grundejerfreningen Skansen, g velkmmen til grundejerfreningens 37 sæsn. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen freslg Jørgen Gregersen, Ø10 sm dirigent. Han blev enstemmigt valgt. Jørgen Gregersen plyste, at der med det udsendte elektrniske mødemateriale ikke var medsendt samme indkaldelse, sm var udsendt sammen med det pstudsendte materiale. Der var i stedet udsendt indkaldelse. Det havde ikke givet anledning til bemærkninger, så generalfrsamlingen blev knstateret indkaldt i verensstemmelse med vedtægterne Beretning fra bestyrelsen m freningens virksmhed i det frløbne år Frmanden indledte med at plyse, at på grund af freningens anstrengte øknmi, så har bestyrelsen besluttet at indskrænke traktementet på generalfrsamlingen. Der vil i dag kun blive serveret kaffe eller te samt wienerbrød. Og der vil ikke sm tidligere blive serveret øl/vand. Der var dg mulighed fr at købe fr egen regning. På generalfrsamlingen sidste år blev bestyrelsen under Eventuelt pfrdret til at indføre et system med grønne g røde stemmekrt fr at sikre, at de, der stemte, gså var berettiget til at stemme. Det blev knstateret, at alle stemmeberettigede var i besiddelse af et sæt stemmekrt. Frmanden pfrdrede til, at alle afleverede stemmekrtene, når generalfrsamlingen var slut, så de kan genbruges næste år. Der var gså stillet et medlemsfrslag m det samme, men det vil der blive taget stilling til, når frslag fra medlemmer behandles. I øvrigt kunne det plyses, at der Siden sidste generalfrsamling har der været ejerskifte på Rødstensrevle 4. Vi vil gerne sige farvel til Preben Jørgensen g familie, g samtidig vil vi ønske velkmmen til familien Hasselstrøm fra Køge. Fr tiden er 5 huse til salg (K7, R8, Ø2, Ø8 g Ø9). Der har i det frløbne år flere steder været arbejdet med at tynde ud i bevksningen g fælde træer. Det er gdt, fr det giver bedre lys g luft g ikke mindst muligheder fr frandringer. Der pfrdres frtsat til at fjerne generende g syge bevksninger. Så vidt bestyrelsen er rienteret, har der i det frløbne år ikke været indbrud, g det er meget glædeligt, hvis vi kan få lidt mere r i mrådet. Men det er frtsat vigtigt, at vi alle stadig hjælper hinanden med nabhjælp gså i fremtiden. Der er afhldt 3 bestyrelsesmøder hen ver året. Alle referater har været placeret i vres udhængsskab samt lagt ud på vres hjemmeside. Endvidere har en del sagsbehandling fregået pr. i bestyrelsen. Det var med str beklagelse, at bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 24. juni 2012 fik meddelelse fra Brun m, at han g Inger havde besluttet at sætte Kløverrevle 7 til salg, g at han samtidig fratrådte sm frmand. Det var dg meget glædeligt, at han har valgt at frtsætte sm bestyrelsesmedlem indtil salg

2 Side 2 af 5 eller til denne generalfrsamling. Det har bestyrelsen været rigtig glade fr, da det har lettet vres videre arbejde. Vi vil gerne sige en meget str tak fr den frmidable stre indsats, han i en årrække har ydet sm frmand fr Grundejerfreningen Skansen. Også en str tak til Inger fr hendes stre indsats. Med hensyn til kntingentbetaling var ngle få grundejere ret sene med betalingen af det årlige bidrag, g der skulle flere rykkere til. Det frekmmer ikke rimeligt. Derfr blev medlemmerne pfrdret til, at verhlde fristen. Generalfrsamlingen bad bestyrelsen m at håndhæve freningens vedtægter m rykkergebyr på 100 kr. ver fr de medlemmer, sm var sene til at betale Veje Regnvandsbrønden på hjørnet Kløverrevle/Rødstensrevle er blevet hævet til et mere passende niveau i frhld til det mkringliggende terræn. I vinteren 2012/2013 har der stået en del regnvand på hjørnet af Rødstensrevle/Østerrevle. Hvad der er årsagen hertil vides umiddelbart ikke, så bestyrelsen har aftalt, at når/hvis situatinen igen pstår, så vil der blive set på det. Der er gså knstateret en del græs på midten af vejene, g udviklingen i situatinen vil blive vervåget. Der er bemærket en del huller på vejene, så bestyrelsen pfrdrer alle medlemmer til at være mere mhyggelige med at udfylde huller ud fr egen parcel med grus fra gruskassen. På Rødstensrevle må vi alle bidrage med udfyldningsarbejdet, g der var enighed m, at hullerne først kan repareres, når frsten er væk. Frmanden bad m, at der blev sendt en mail til bestyrelsen, når gruskassen var ved at være tm. Så vil der blive sørget fr, at gruskassen snarest bliver fyldt p Vejbelysning På sidste generalfrsamling blev bestyrelsen pålagt at kntakte Energistyrelsen, vedr. etablering af slceller g tilslutning til nettmålerrdningen. Men vi fik afslag fra Energistyrelsen. Derfr har bestyrelsen frsøgt at påvirke sagen via en lkal flketingsplitiker samt via SEAS NVE. Dette uden held. Det er derfr besluttet ikke at gøre yderligere i sagen. Og vedr. den almindelige vejbelysning, så var det bestyrelsens pfattelse, at den har fungeret tilfredsstillende Fællesarealet Arealet er blevet slået 2 gange ved ekstern entreprenør, g det er aftalt, at rdningen ikke frtsætter i indeværende sæsn med den samme entreprenør. Bestyrelsen arbejder på at finde en ny entreprenør fr Hans Hansen (K 9) har lvet at passer stierne på den sædvanlige gde måde i den kmmende sæsn. Spørgsmålet m fælles frsikring vedr. fællesarealer har været diskuteret g undersøg. Den frsikringsmægler, sm er knsulteret, mener ikke, at det er nødvendigt med supplerende frsikring, da de enkelte husejere selv har en ansvarsfrsikring via deres ejendmsfrsikring. På den baggrund har bestyrelsen besluttet ikke at gøre yderligere på dette mråde Beplantning på østsiden af Rødsandsrevle Beplantningen på Rødsandsrevle bliver højere g højere, g det begrænser mulighederne fr, at slen kan trænge igennem til gene fr beberne på Østerrevle. Bestyrelsen vil derfr, når der kmmer mange blade på træerne, tage kntakt til Nysted Strandhuse fr at høre, m de gså har skyggegener. I så fald skal det vervejes, m Guldbrgsund Kmmune skal kntaktes i fællesskab Freningens hjemmeside Vres hjemmeside, sm vi har haft str gavn af i mange år, er pbygget i et system, sm tiden er ved at løbe fra. Margit har lvet at undersøge mulighederne fr at få reetableret hjemmesiden i et nyt g mere tidssvarende system. Hvrnår det vil ske, ved vi ikke lige nu, så vi frtsætter med den nuværende hjemmeside i en krtere peride. Jeg trr, at vi alle har stre frventninger til Margits arbejde med den nye hjemmeside. Al kmmunikatin fregår j i dag via hjemmesider eller s.

3 Side 3 af Følg med i hvad der sker i Nysted Frmanden pfrdrede alle til at være pmærksm på, at der hen ver smmeren vil kmme til at fregå mange aktiviteter i Nysted, bl.a: juni Nysted festival juni Lyrik- g visefestival i Nysted 23. juni Nysted vandtårn fejrer sit 100 års jubilæum august Middelalderfestival august Nysted Hajkutter-festival g regatta Yderligere infrmatin findes på hvr der er samlet meget m det, der sker i Nysted Badebrer Vedr. badebrer blev der rettet en str tak til NOF, Lins Club g andre frivillige ildsjæle i Nysted, sm i det frgangne år har påtaget sig arbejdet med psætning g nedtagning af badebren ved Skansen Øvrige frhld Alle blev pfrdret til at få tjekket g tømt deres pstkasser. Der er enkelte pstkasser, sm ikke har det så gdt, så ejerne anbefales at få disse repareret. Hastigheden på vejene er stadig fr str fr ngle husk max. 15 km/t. Hvis der blev knstateret hurtig kørsel på freningens veje, pfrdredes den enkelte til at tale med den hurtigtkørende Dyreliv Der er et særdeles veludviklet g rigt dyreliv med mange fasaner, harer g rådyr, sm dagligt ses på vres mråde. Derfr er det vigtigt, at alle (gså lejere) husker, at hunde skal hldes i snr Tak til Til slut takkede frmanden bestyrelsen fr et gdt g knstruktivt samarbejde. Brun blev endnu engang takket fr hans stre indsats. Inger fik gså en str tak. Ikke mindst fr hendes gde måde at servicere s alle på! Også tak til entreprenørerne der rdner græsset hen ver sæsnen. Der var ngle få spørgsmål til frmandens beretning, sm i dette referat er indarbejdet under de enkelte punkter med kursiv tekst. Beretningen blev enstemmigt gdkendt Frelæggelse af regnskab Årets resultat fr 2012 er psitivt. Der er et verskud på kr Egenkapital pr. 31. december 2012 er på kr Resultatet er kr ,- bedre end budgettet fr 2012, hvr der blev budgetteret med et verskud på kr En str årsag hertil er det indbetalte engangskntingent på kr. 250 pr. parcel. Alle fik en str tak fr, at man gså havde husket dette beløb, da kntingentet blev indbetalt. Udgifterne til vedligehldelse af veje g brønde har heldigvis ikke været så stre sm budgetteret. Her har vi sparet kr i frhld til budgettet. Også vedligehldelse af lamper har krævet færre udgifter end budgetteret. Her har vi sparet kr Alt i alt et frnuftigt regnskabsmæssigt år. Regnskabet blev enstemmigt gdkendt.

4 4. - Frslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af bidrag fra medlemmerne. Side 4 af 5 Budget 2013 Inden budgettet blev frelagt, blev der stillet spørgsmålet, m ikke punktet m bidrag fra medlemmerne burde behandles før budgettet fr 2013 blev behandlet. Dette blev taget til efterretning. Bestyrelsen havde freslået en kntingentstigning på 100 kr., så bidraget fra medlemmerne blev på kr. 600,00. Det vil resultere i et budgetmæssigt underskud på kr. 400 på trds af en kntingentstigning på kr Det var ngle medlemmers pfattelse, at der ikke ville blive behv fr kntingentstigning, hvis det blev besluttet at slukke fr lyset, jf. pkt. 5 a). Kassereren plyste, at der allerede var betalt fr et elfrbrug på ca kr. g at der stadig manglede at blive betalt fra 1. marts g frem til nedlukning. Der vil således højest kunne spares ca kr., g da der er behv fr at parbejde en bedre kapital, er kntingentstigningen nødvendig. Dette blev taget til efterretning Budget fr 2013 blev derefter gennemgået, g det blev plyst, at udgifterne til generalfrsamling var blevet reduceret, sm plyst indledningsvis, fr at begrænse kntingentstigning. Der er afsat kr til el. Danske Bank har meddelt, at det fra 1. september 2013 vil kmme til at kste freningen kr. 300 årligt at have en knt. Oveni kan kmme frskellige brugergebyrer. Bestyrelsen har derfr igangsat et arbejde med at undersøge mulighederne fr at skifte til en billigere bank. Bankskiftet vil først ske efter, at der er indbetalt kntingent. Budgettet blev enstemmigt gdkendt dg med bemærkningen m, at det ikke var nødvendigt at skifte bank, da det nk vil blive svært at finde en bank, sm ikke har gebyrer. HUSK, at kntingentet på 600 kr. skal betales inden 1. juni Kntingentet/bidraget gælder fr kalenderåret 2013 g indbetales på følgende knt. Bank: Danske Bank, Køge Afdeling Reg. nr Knt nr Knthaver: Grundejerfreningen Skansen, v/ Marianne Hansen (Husk at angive navn på ejer g huskde ved indbetalingen fx Hansen/Ø15) 5. - Frslag fra medlemmerne Der var fra medlemmerne fremkmmet følgende frslag: a) Slukning g nedlæggelse af belysningen på freningens veje a.h.t. freningens anstrengte øknmi g a.h.t. energibesparelse i almindelighed. Ø4 b) At generalfrsamlingen afhldes en anden dag end påskelørdag, evt. langfredag eller anden dag længere fremme på sæsnen, hvr flere ejere vil være i smmerhusene. Ø4 c) At der uddeles stemmesedler pr. parcel, således at vi ikke kmmer ud fr samme prblematik sm ved sidste generalfrsamling, at flere ægtefæller stemte (sad frskellige steder) g det må gså være svært fr dirigenten at hlde styr på hvem, der repræsenterer de frskellige parceller. Ø4 Dirigenten bad Kell, Ø4 m at uddybe frslag a), hvilket han gjrde. Efter ngen diskussin blev der enighed m, at spørgsmål a) skulle pdeles i t, således at der skulle stemmes m, hvrvidt lyset skulle slukkes eller bevares. Og hvis der blev enighed m at slukke lyset, så skulle bestyrelsen undersøge mulighederne fr at nedlægge belysningen herunder undersøge, hvad det vil kste. Mdeller herfr skal frelægges på næste generalfrsamling. Første del af frslag a) gik til afstemning, g der var 11 stemmer fr slukning af lyset, så frslaget blev vedtaget. Bestyrelsen blev pålagt at få afviklet lyset hurtigst muligt.

5 Side 5 af 5 Dirigenten bad gså Kell, Ø4 m at uddybe frslag b). Efter ngen diskussin var der enighed m at pfrdre til, at der til næste generalfrsamling stilles et mere knkret frslag til mødedat, g at det sikres, at daten ikke knflikter med vedtægterne. I så fald vil der gså skulle stilles et frslag m vedtægtsændringer. På den baggrund blev frslaget trukket tilbage. Dirigenten spurgte Kell, Ø4, m han ville trække frslag c), da frslaget allerede var gennemført. Kell, Ø4 trak frslaget Valg af medlemmer til bestyrelsen Frmand: Dirigenten spurgte generalfrsamlingen, m der var kandidater til frmandspsten. Efter ngen snak frem g tilbage måtte det knstateres, at der ikke var ngen kandidater, hvrefter frmanden fik rdet g plyste, at bestyrelsen så ville freslå Margit Red, K 5. Ny frmand: Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesmedlem: Margit Red, K 5 blev enstemmigt valgt. Jørgen Lang, K 8 blev valgt sm nyt bestyrelsesmedlem. Pul Arne Christensen, K 18 blev genvalgt. Ud ver frannævnte består bestyrelsen endvidere af Kasserer: Marianne Hansen, Ø 15 på valg Bestyrelsesmedlem: Erik Letrt, Ø 3 på valg Valg af suppleant til bestyrelsen Det måtte desværre knstateres, at det på generalfrsamlingen ikke var muligt at få valgt en suppleant til bestyrelsen. Generalfrsamlingen bemyndigede bestyrelsen til efterfølgende at arbejde fr at finde en suppleant Valg af bilagskntrllant g suppleant Annie Blådal-Hansen, R 6 blev valgt sm bilagskntrllant. Irene Letrt, Ø 3 blev genvalgt sm suppleant. 9. Eventuelt Der var kritik fra ngle af medlemmerne ver, at der ikke i mødeindkaldelsen var blevet infrmeret m, at der ikke sm tidligere ville blive serveret mrgenmad. Dette beklagede bestyrelsen. Med dirigentens tak fr gd r g rden sluttede generalfrsamlingen kl. ca Frmanden takkede gså Jørgen Gregersen fr en gd g knstruktiv mødeledelse. Der blev gså sagt tak til alle, sm havde valgt at bruge frmiddagen på generalfrsamlingen g dermed ydet deres bidrag til, at vi kan have det rart her i grundejerfreningen. Referent Sign. Marianne Hansen Kasserer Knstituering Efter generalfrsamlingen knstituerede bestyrelsen sig med Margit Red sm frmand (valgt af generalfrsamlingen), Jørgen Lang sm næstfrmand, Pul Arne Christensen sm bestyrelsesmedlem, Erik Letrt sm bestyrelsesmedlem samt Marianne Hansen sm kasserer.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling Referat fra rdinær Generalfrsamling nsdag, den 26. marts 2008 Til stede Der deltg repræsentanter fra 51 lejligheder. Der var endvidere afleveret 9 fuldmagter.

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 14. marts 2008 kl. 19:00 i Læsefreningens Lkaler, Blbr Brugerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent g stemmetællere. 2. Frmandens beretning. a. Demnstratin af spilserver g medlemskampagne

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3-2015

Bestyrelsesmøde 3-2015 Bestyrelsesmøde 3-2015 REFERAT 16-06-2014 KL 18.45 22.15 HOTEL SCANDIC, ODENSE MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Niclai Bestyrelsesmøde Niclai Niclai Niclai Peter Friis, Marc

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014 Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014 www.-a-p.dk Referat af menighedsrådsmøde den 6. feb. 2014 Menighedsrådet fr Allerslev Sgn 1. Velkmst g gdkendelse af dagsrden Alle til stede, g dagsrden

Læs mere

R E F E R A T Bestyrelsesmøde:

R E F E R A T Bestyrelsesmøde: R E F E R A T Bestyrelsesmøde: Dat: 29.10.2014 Deltagere: Pul Krg, Lars Berga Rasmussen, Jhnny Gdbersen, Kent Kirkegaard, Mette Diernisse, Mads Rasmussen, Henrik Østergaard, Vinnie Hansen Fraværende: Brylle

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Sigtet for svindel for 300.000 kroner

Sigtet for svindel for 300.000 kroner Beretninger fra Sibirien BØGER/SIDE 14 Vi tester Ddge Nitr BILER/SIDE 16 Vejret g havnen skyld i kystersin KRONIK/SIDE 8 Hørshlm ll Rungsted ll Kkkedal ll Nivå Trsdag/fredag 13./14. marts 2008 ll Uge 11

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Klitborg Grundejerforening

Klitborg Grundejerforening Klitborg Grundejerforening Hjemmeside: www.klitborg.dk September 2011 Referat af generalforsamlingen afholdt lørdag d. 30. juli 2011 på Lyngkroen. Bestyrelsen: Formand Jens Ernst Olsen, næstformand Jørgen

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere