Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen"

Transkript

1 Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram henvises til Indhldsfrtegnelse Baggrund fr pgavedelingen... 1 Frslag til pgavedelingen års plan Appendiks 1 Frslag til detaljeret pgaveprtefølje... 5 Dat: Baggrund fr pgavedelingen Styregruppen fr Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) har på møde d. 5. ktber 2011 vedtaget, at der sker en pgavedeling mellem eksisterende kmpetencecentre. Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram Olf Palmes Allé 15, DK 8200 Aarhus N Frmålet med en sådan pgavedeling er: e: Øget kvalitetsniveau w: Driftsstabilitet i frhld til databaser, kliniske brugere g reginer Mere effektiv ressurceudnyttelse Frbedrede muligheder fr faglig udvikling i frhld til klinisk epidemilgi, sundhedsinfrmatik g kvalitetsudviklingsmetder. Styrkelse af samarbejde g integratin mellem de enkelte kmpetencecenterenheder. Opgavedeling består i pdeling af RKKP i t hvedmråder: Et driftsrienteret hvedmråde med udgangspunkt i Enhed fr Klinisk Kvalitet i Regin Hvedstaden g NIP sekretariatet/regin Midtjyllands del af Kmpetencecenter Nrd En epidemilgisk enhed frdelt på tre enheder i København, Odense g Aarhus, men fagligt rganiseret på tværs af enhederne. Side 1

2 Opgavedelingen Den interne rganisatin består af: Databasernes Fællessekretariat (tidligere betegnet Fællessekretariat fr Reginernes Kliniske Kvalitetsprgram) fysisk placeret i Reginshuset Århus Kmpetencecentre fr Epidemilgi g Bistatistik (KCEB): KCEB Nrd fysisk placeret i Aarhus/Aalbrg KCEB Syd fysisk placeret på Odense Universitetshspital KCEB Øst fysisk placeret i Glstrup sm del af Frskningscenter fr Frebyggelse g Sundhed Kmpetencecentre fr Klinisk Kvalitet & Sundhedsinfrmatik (KCKS): KCKS Vest fysisk placeret i Århus sammen med Databasernes Fællessekretariat KCKS Øst fysisk placeret i København Ø, sm del af Kncern IT, Regin Hvedstaden Fælles ledelsesgruppe bestående af faglig leder fr RKKP g lederne af de 5 kmpetencecentre angivet venfr Figur 1 Organisatinsdiagram intern enhedsrganisatin Databasernes Fællessekretariat har sm verrdnet pgave at gennemføre prgramerklæringen tiltrådt i sept herunder sikre, at pgaver i enhedsrganisatinen løses på effektiv g ensartet vis uden unødvendige verlap i pgavevaretagelsen. Dette skal sikres ved løbende tværgående faglig g rganisatrisk krdinatin herunder ved at udstikke rammerne fr pgavefrdelingen i enhedsrganisatinen. Derudver skal fællessekretariatet: fastlægge frudsætningerne fr kmpetencecentrenes pgavevaretagelse i frhld til landsdækkende kliniske databaser; varetage tvhlderfunktin fr fællesprjekter mellem kmpetencecentrene; frtsat kntrllere m databaserne Side 2

3 g reginerne mdtager de ydelser, de har ret til fra rganisatinen g lede enhedsrganisatinens samarbejde med eksterne parter. Databasernes Fællessekretariatet er verrdnet ansvarlig fr løsning af pgaver i regi af enhedsrganisatinen, men udførelsen er fr flere pgaver uddelegeret til de 5 kmpetencecentre: De t Kmpetencecentre fr Klinisk Kvalitet & Sundhedsinfrmatik (KCKS) skal indenfr rammerne udstukket af Databasernes Fællessekretariat varetage den daglige brede sekretariatsfunktin fr databaserne g reginerne i frhld til kvalitetsudvikling g sundhedsinfrmatik KCKS Vest er ledende i frhld til kliniske kvalitetsudvikling, herunder metdeudvikling g fastlægning af anbefalinger til arbejdsgange i frbindelse med reginernes brug af kvalitetsdata samt assistere Databasernes Fællessekretariat i ensretning g udvikling af metder til afrapprtering til alle niveauer i sundhedsvæsenet KCKS Øst skal være ledende i frhld til fastlægning af IT standarder herunder standardisering af IT systemer anvendt i regi af databaserne; sikre databasernes g Kmpetencecentre fr Epidemilgi g Bistatistiks adgang til centrale data; løbende vertage driften af fælles IT systemer. De tre Kmpetencecentre fr Epidemilgi g Bistatistik (KCEB) skal inden fr rammerne udstukket af Databasernes Fællessekretariatet sikre relevant epidemilgisk g bistatistisk bistand til databaserne, herunder sikre relevant faglig frtlkning af resultater fra databaserne g revisinspåtegninger af databasernes rapprter. Derudver skal KCEB understøtte frskning med udgangspunkt i databaserne. KCEB skal gennemføre en pdeling af databaser efter sygdmsmråder, hvr de 3 centre tager ledende rlle fr deres respektive mråder med henblik på at sikre udnyttelse af ratinaliseringsmuligheder g ensretning i anvendte metder. Den fælles ledelsesgruppe skal sikre deling af relevante plysninger fra den daglige drift i de 5 centre g fællessekretariatet. Herunder at den faglige leder har et tilstrækkeligt infrmatinsgrundlag til at gennemføre den relevante krdinatin g pgavedeling mellem de 5 centre g fællessekretariatet mhp. at sikre ptimal anvendelse af ressurcerne i regi af RKKP rganisatinen. Gruppen er under ledelse af den faglige leder fr Databasernes Fællessekretariat g består af denne samt lederne fr de 5 kmpetencecentre. Ledelsesgruppen skal mødes ca. 10 gange m året. Side 3

4 1 års plan. De primære pgaver fr enhedsrganisatinen de næste 12 måneder er (flere af pgaverne er driftspgaver g rækker tidsmæssigt ud ver de første 12 måneder): Priritering af ressurcer mellem databaserne Frdrer: Afdækning af databasernes brug af midler g eksterne leverandører Gennemgang af databasernes indikatrsæt Samling af databasernes bghlder g regnskabsfunktiner i Databasernes Fællessekretariat Opdeling af databaser g frdeling af pgaver mellem de 3 Kmpetencecentre fr Epidemilgi g Bistatistik Implementering g udvikling af værktøjer til frbedring af kvalitet i reginerne Standardisering af input g utput i frhld til databaserne Etablering af plan fr fælles IT betjening Deltagelse i fælles prjekter med Sundhedsstyrelsen, Danske Reginer g Indenrigs g Sundhedsministeriet Etablering af generisk mdel til levering af kvalitetsdata Piltprjekt m etablering af Den Natinale Kliniske Kræftdatabase Revidere basiskrav til databaserne Sikre databasernes adgang til relevante centrale datakilder. Etablere fælles systematisk løsning til brug fr validering, prensning g srtering af data Der henvises til appendiks 1 fr fællessekretariatets g kmpetencecentrenes fremtidige detaljerede pgaveprtefølje. Oversigten er udtryk fr målsætning i frhld til arbejdsdeling. Målsætningen skal belyses yderligere teknisk g fagligt, før det implementeres. Side 4

5 Appendiks 1 Målsætning, detaljeret pgaveprtefølje A=ansvarlig (udstikker rammerne); T=tvhlder/krdinatr; U=udførende; K=kntrl/krrekturfunktin; H=rutinemæssig høringspart/bidragsyder Fællessekretari atet KCKS Vest KCKS Øst KCEB Nrd KCEB Syd Administrative /tværgående aktiviteter Faglig ledelse af enhedsrganisatinen & løbende evaluering af effektiviteten AU Sagsbehandling ifm. Styregruppens udmøntning af midler til drift g udvikling af databaserne AU H H H H H Løbende kmmunikatin & samarbejde med eksterne parter AU H H H H H Sekretariatsfunktin fr: Det Rådgivende Frum; Styregruppen fr RKKP; Pririteringsgruppen (nedsat årligt) til faglig vurdering g priritering af databaserne AU Sekretariats g ledelsesfunktin fr den fælles ledelsesgruppe AU Kntakt g samarbejde med IKAS vedr. de sygdmsspecifikke akkrediteringsstandarder i Den Danske Kvalitetsmdel A U H H H H Løbende dialg med databaserne m ydelseskrav fra databaserne & pfyldelse af basiskrav AU H H H H H Gruppering af databaser i verrdnede mråder T H H AU AU AU Prjektpgaver, hvr enhedsrganisatin er prjektejer/ansvarlig Ensretning g standardisering af de epidemilgiske metder, sikring af gennemførelse A Ensretning g standardisering af de epidemilgiske metder, udførelse af pgave T H H AU AU AU Ensretning g standardisering af metderne fr dkumentatin af dataindsamling g indikatrbeskrivelser TAU U U U U U Udarbejdelse g implementering af en generisk mdel til levering af kvalitetsdata TAU U U U U U Afklaring af strategi (generisk mdel/analyseprtal) ift. løbende afrapprtering AU H U H H H Prjektpgaver, hvr eksterne parter er prjektejer/ansvarlig Tilpasning af den fælles natinale terminlgi g klassifikatinssystematik TU U U U U U Piltprjekt m etablering af Den Natinale Kliniske Kræftdatabase en generisk platfrm fr kliniske kræftdatabaser i Danmark (DNKK) under prjektledelse af Sundhedsstyrelsen TU U U U U U Sikre rganisatinens adgang til relevante centrale datakilder T H U H H H Opgaver relateret til implementeringsstøtte i reginerne /sikring af dataanvendelse Rådgivning g bistand til reginer/afdelinger m indberetning g pfølgning på kvalitetsdata (htlinefunktin); understøttelse af reginale audits TK AU H H H H Reginale implementeringsknferencer/frmaliserede; halvårlige fællesmøder med reginernes nøglepersner; pfølgningsmøder; natinale temaknferencer K AU H H H H KCEB Øst

6 Appendiks 1 Målsætning, detaljeret pgaveprtefølje A=ansvarlig (udstikker rammerne); T=tvhlder/krdinatr; U=udførende; K=kntrl/krrekturfunktin; H=rutinemæssig høringspart/bidragsyder Fællessekretari atet KCKS Vest KCKS Øst KCEB Nrd KCEB Syd Frskningsunderstøttelse T AU AU AU Opgaver relateret til databasernes drift/pstart af nye databaser Epidemilgisk g bistatistisk bistand til afgrænsning af patientppulatin (in g eksklusinskriterier); udarbejdelse/revisn af datadefinitiner/variable; T H H AU AU AU udarbejdelse/revisin af indikatralgritmer; valg af datakilde Gennemførelse af skriftlige høringsrunder A U Understøtte prcesser vedr. etablering/sammensætning af databasestyregrupper A U Udarbejdelse af tidsplaner fr afrapprtering (i dialg med databaserne) T AU H H H H Etablere g vedligehlde fælles IT standarder fr de kliniske kvalitetsdatabaser i RKKP ift. leverandøraftaler g de reginale kvalitetsrganisatiner T H AU H H H Drift g udvikling af fælles IT systemer T H AU H H H Understøttende funktin i frhld til den IT teknlgiske del af det reginale/lkale implementering g kvalitetsudvikling; basal brugeradministratin/htlinefunktin T AU Sikring af driftsikre inddateringssystemer T AU Levering af datasæt til brug fr årsrapprt g løbende afrapprtering T AU Bearbejdning af data/gennemførelse af bistatistik g epidemilgiske analyser/udarbejdelse af epidemilgisk faglige kmmentarer/præsentatin af resultater/frtlkningsvejledning TK KH H AU AU AU Revisinspåtegning af årsrapprt TK AU AU AU Understøttelse af løbende afrapprtering løbende udvikling g ensretning af afrapprteringsmetder ATKU U U H H H Understøttelse af løbende afrapprtering levering af resultater til ledelsesinfrmatinssystemer/sundhedsmyndigheder/afrapprtering til deltagende A Skal afgøres efterfølgende beslutning mkring strategi afdelinger/jf. prjektpgave m afklaring af strategi vedr. afrapprtering Gennemførelse af natinale audit i samarbejde med databaserne (kun udvalgte databaser) AU H H H H Bistand til ansøgninger m driftsmidler g gdkendelse ved Sundhedsstyrelsen A U U U U U Frmidlingsstrategier/udarbejdelse af skabelner/ffentliggørelse af rapprter AU U H H H H KCEB Øst

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Mødested: Schæffergården i Gentfte. Deltagere: Steffen Bülw, Anders Fischer, Per Gandrup, Søren Laurberg, Mgens Rørbæk Madsen, Hans B. Rahr, Benny Vittrup Jensen,

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til:

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING Knferencerapprt 2012 Nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling. Knferencerapprt Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikatinen kan frit refereres med

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller Gefrums vejledning i etablering af 3D-bymdeller Side 2 af 57 Frrd Det er efterhånden blevet mere en regel end en undtagelse at støde på en kmmune med egen 3D-bymdel. Hvrfr er det blevet så ppulært, g hvad

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Notat: IT-sporets prioriteringer og leverancer fra et forretningsstrategisk perspektiv.

Notat: IT-sporets prioriteringer og leverancer fra et forretningsstrategisk perspektiv. Ntat: IT-sprets pririteringer g leverancer fra et frretningsstrategisk perspektiv. Indstilling til beslutning Frfatter: Flemming Bøge Dat: 18. marts 2009 Baggrund: Styregruppen fr den administrative frandringsprces

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere