Dansk søulykkesstatistik for 1990

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk søulykkesstatistik for 1990"

Transkript

1 Dansk søulykkesstatistik for 1990 Søfartsstyrelsen December 1991

2 ISBN ISSN S-889/90

3 Indholdsfortegnelse Side Introduktion Udvikling Enkeltsøulykker Tørlastskibe Enkeltsøulykker Tankskibe Enkeltsøulykker Passagerskibe Enkeltsøulykker Andre skibe Enkeltsøulykker Fiskeskibe Rapport over omstændighederne der førte til "A" forlis i Atlanterhavet Rapport om omstændighederne der førte til lastskib "A"s kollision med fiskeskib "B" Søulykkesrapport Søulykkesrapport

4

5 INTRODUKTION Behandling af sager vedrørende søulykker varetages af Søfartsstyrelsens Opklarings- og Kontrolenhed. (OK-Enheden). En SØULYKKE er i denne forbindelse en hændelse, hvor et skib er involveret i grundstødning, kollision, påsejling, kæntring, forlis, brand, eksplosion, lækage eller andet havari. Rene PERSONULYKKER, d.v.s. arbejdsulykker hvor besætningsmedlemmer er omkommet eller kommet alvorligt til skade i forbindelse med et skibs drift, behandles af Søfartsstyrelsens Arbejdsmiljøkontor. En oversigt over anmeldte arbejdsulykker i 1990 findes i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen nr. 6/91 af 15. juli Formålet med OK-Enhedens sagsbehandling er: AT klarlægge, hvad der er sket, AT klarlægge, hvordan det er sket, AT finde årsagen til, hvorfor der er sket, AT konstatere, hvad der evt. kan gøres for at nedsætte risikoen for gentagelser, herunder om der er behov for ændring af eksisterende regler eller evt. udstede nye regler, samt om der er grundlag for udsendelse af "advarsler", AT indsamler materiale til den årlige søulykkesstatistik. OK-Enhedens sagsbehandling foregår på grundlag egne undersøgelser om bord, egne interview af involverede personer, søforklaringer, politirapporter samt andre oplysninger fra inden- og udenlandske myndigheder. Sagsbehandlingen afsluttes med en Søulykkesrapport, som udsendes til de involverede parter. Den danner desuden grundlag for en juridisk bedømmelse om evt. retsforfølgning. Dansk Søulykkesstatistik omfatter søulykker i danske handelsskibe på 20 BRT/BT og derover samt alle danske fiskeskibe. Ved handelsskibe forstås i denne forbindelse skibe, som ikke er fiskeskibe, boreplatforme, ikke selvbevægende pramme og fritidsfartøjer. Boreplatforme er ikke medtaget, fordi antallet er ringe. Ulykker i ikke selvbevægende pramme er medtaget under det bugserende skib. Oplysning om ulykker i fritidsfartøjer offentliggøres af Søsportens Sikkerhedsråd. Ved fiskeskibe forstås skibe, som er optaget i register over fiskefartøjer og derved forsynet med havnekendingsnummer. 5

6 Danske skibe omfatter også grønlandske og færøske skibe. Denne statistik omfatter søulykker, der fandt sted i året Fra og med 1990 har Søfartsstyrelsen startet et samarbejde med de tilsvarende myndigheder i de øvrige nordiske lande om søulykkesregistreringen. Samtlige nordiske søulykker bliver indført i et fællesnordisk EDB-baseret ulykkesregister. Formålet med det fællesnordiske søulykkesregister er at tilvejebringe et større erfaringsgrundlag, hvorved man mere effektivt vil kunne analysere de enkelte ulykkestyper og iværksætte forebyggende foranstaltninger. Omlægningen af den rent danske søulykkesregistrering til den fællesnordiske registrering er en af årsagerne til, at udgivelsen af denne statistik for 1990 er blevet forsinket. Bagest i omslaget er indsat en engelsksproget udgave af den fællesnordiske statistik - NORDIC DAMA - for NORDIC DAMA er som nævnt den første fællesnordiske statistik, og skal derfor tages med et vist forbehold, bl. a. fordi der endnu på flere områder mangler klare kriterier for rubricering af ulykkerne. Statistikken er udarbejdet i foråret 1991, hvorfor ulykker, som er kommet til Opklarings- og Kontrolenhedens kendskab senere i 1991 ikke er medtaget. Dette, samt en endelig justering af det danske materiale, er årsagen til de mindre uoverensstemmelser som forekommer. De enkelte grafer og skemaer i NORDIC DAMA taler for sig selv, dog skal følgende bemærkes. NUMBER OF ACTIVE SHIPS. Antallet er middelværdien af antallet pr. 1. januar 1990 og 1. januar NUMBER OF ACCIDENTS. En af de 5 kategorier i dette skema er "Pers.dead/inju.", og ulykker rubriceret herunder er rene personulykker og indeholder således ikke personer, som er omkommet eller skadet som følge af en søulykke rubriceret under en af de 4 øvrige kategorier. LOSSES. Der mangler endnu klare kriterier for, hvornår en ulykke skal anses for alvorlig eller mindre alvorlig, hvorfor dette skema og grafen ikke viser et reelt billede af de faktiske omstændigheder. Første del af denne statistik indeholder et afsnit om udviklingen for 10-årsperioden Herefter følger en del med oplysninger om hver enkelt registreret søulykke i 1990 opstillet 6

7 alfabetisk efter skibets navn og i de samme grupper som i NORDIC DAMA, nemlig tørlastskibe, tankskibe, passagerskibe, andre skibe og fiskeskibe. Bagest er medtaget nogle typiske eksempler på OK-Enhedens Søulykkesrapporter. Udvikling I året 1990 blev 128 danske skibe ramt af søulykke, der var fordelt på 50 handelsskibe og 78 fiskeskibe. De 50 søulykker i handelsskibe er igen fordelt med 25 søulykker i tørlastskibe, 2 i tankskibe, 20 i passagerskibe og 3 i andre skibe. Ialt 34 skibe forliste i 1990, enten umiddelbart i forbindelse med ulykken eller kort tid senere som følge af ulykken. Af disse var 2 handelsskibe og 32 fiskeskibe. I 1989 forliste 20 skibe, 1 handelsskib og 19 fiskeskibe. I 1990 omkom 15 søfarende og 4 passagerer i forbindelse med søulykker. De tilsvarende tal i 1989 var 5 og 3. SØULYKKER I ALLE SKIBE 1981 til 1990 figur 1 7

8

9 TØRLASTSKIBE

10 DATA Navn Hjemsted BRT/BT SØULYKKEN Art Tid Sted FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER AASE HØJ Horsens november Store Bælt Overholdt ikke sin vigepligt. Kolliderede med tysk F.FREILGACH ALF Marstal maj Østersøen For høj fart i tåge. Kolliderede med mindre svensk fiskefartøj. ARKTIS ISLAND København september Kielerkanalen Fejl i andet skib. Kolliderede med tysk ALGLA, som pludselig drejede ind foran A.l. ARKTIS QUEEN København oktober Sydkinesiske Hav Uopklaret. Kolliderede med tysk RADEBEUL, som ramte A.Q. i bagbord side. BEB Nuuk december Sydgrønland Mangelfuld navigering. Ramte kendt skær. BELINDA JO Egernsund juni Østersøen Tog fejl af fyrlinien i tåge. CETUS Årøsund oktober Kielerkanalen Mangelfuldt vagthold. Kolliderede med polsk fiskeskib GOPLO. DANICA VIOLET Nakskov maj Vestnorge Vanskelige besejlingsforhold og manglende kendskab til farvandet. Bragt flot ved fremmed hjælp. DAN TRIMMER Aalborg marts Police Havn Svigtende omstyring. Under havnemanøvre påsejledes polsk lægter, som lå ved kaj. 10

11 DATA Navn Hjemsted BRT/BT DILANI Randers 299 DITLEV LAURITZEN Esbjerg EAL DIAMOND København ENERGI Marstal 374 ELBE Sæby 999 ELSAM FYN Fredericia SØULYKKEN Art Tid Sted 20. maj Sakskøbing Rende 1. september Frederikshavn Havn Kæntring 7. april Atlanterhavet 10. december Rotterdam 23. juni Den Engelske Kanal 23. juli Skagerrak FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER Grundberøring da skibet i tåge kom ud i kanten af renden. Hovedmotor faldt ud. Påsejlede kaj. Overlastning og mangelfuld stabilitet. Forlist. El-udfald. Ramte kaj og fortøjet skib, hvorefter det grundstødte på sandbanke. Uopklaret. Kollideret med polsk skib, hvorfra forklaring ikke foreligger. Mangelfuld udkig i begge skibe. Kolliderede med fiskeskib LENE af Skagen. FORTUNA BAY Kalundborg 399 JOTUN Næstved 1042 Brand 16. oktober Køge Havn Kæntring 26. januar Østersøen Tobaksrygning. Brand i messen. Slukket med pulverslukker. 1 tilskade. Dårligt vejr. Vandindtrængen i maskinrum. Forskydning af ladning. Forlist. 4 omkommet. LOMUR Torshavn november Øresund Kolliderede med svensk ØRESUND, som pludselig drejede ind foran LOMUR. 11

12 DATA Navn Hjemsted BRT/BT MARCHEN MÆRSK Dragør MERCANDIAN UNIVERSE København NALERAQ Paamiut 303 SØULYKKEN Art Tid Sted Brand 6. august New York Havn Grudstødning 31. marts Storebælt 30. oktober Vestgrønland. FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER Benzindampe fra bil i container muligvis antændt ved en gnist. Tog fejl af farvandsafmærkning. Ramte ukendt skær. Bragt flot ved egen hjælp. PAJUTTAAT Nuuk 498 PEGASUS PROGRESS Korsør august Vestgrønland 28. januar Sydkinesiske Hav Tæt tåge og isfjelde i indenskærsrute. Kolliderede med ALIBAK JOSEFSEN af Nuuk. Rorsvigt. Kolliderede med NAVAUUN 8 og EVER BREEZE. PLATESSA Frederikshavn 299 SKIRNER Marstal marts Engelske østkyst 3. juni Nordsøen Vagthavende forlod broen uden at være afløst. Mangelfuld udkig i begge skibe. Påsejlet JOMI af Thyborøn, som lå til ankers. 12

13 TANKSKIBE

14 DATA Navn Hjemsted BRT/BT BENSKOV JUNIOR Fakse 1368 SARA THERESA Marstal 1598 SØULYKKEN Art Tid Sted Brand 27. februar Brand 26. januar Hamborg Havn FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER Pakning i brændstofrørflange blæst ud og udsprøjtende olie antændt ved kontakt med varm motor. Slukket ved halonanlæg. Lækage i hedoliekedel. Slukket ved brandvæsenet. 1 til skade. 14

15 PASSAGERSKIBE

16 DATA Navn Hjemsted BRT/BT ANHOLT Anholt 299 SØULYKKEN Art Tid Sted 16. februar Kattegat FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER Tilsanding. Grundberøring umiddelbart ud for Anholt Havn. ARVEPRINS KNUD Korsør 4836 ASA-THOR Korsør 3544 DANMARK Rødby 6352 DJURSLAND Grenaa 4371 Brand 16. december Korsør Havn 2. november Store Bælt Brand 16. november Østersøen 9. marts Ud for Hundested Kortslutning i strømtavle. Maskinrumsbrand. Strømforhold. Påsejlede lysbøje. Smøreoliedampe antændt ved kontakt med varm motor. Branden eksplosionsagtig. Kraftige vindstød. Bragt flot ved fremmed hjælp. HEIMDAL Korsør 9975 LIV VIKING København 74 LODBROG København 4472 NAKKEHAGE Rørvig 150 NIELS KLIM Århus april Halsskov Havn 1. marts Malmø Havn 31. januar Puttgarden Havn 14. oktober Kattegat 26. januar Kalundborg Havn Manøvresvigt. Påsejlede færgeleje. Sejlede med forsæt over dækmolen, hvorved der skete mindre skade på svæverens ben. Mangelfuld manøvrering. Den vagthavende var påvirket af spiritus. Påsejlede mole. Tåge. Andet skib tog på radar fejl af N. og en bøje. Kolliderede med BENTE af Sønderborg. Strøm. Påsejlede mole. 16

17 DATA Navn Hjemsted BRT/BT NORRØNA Torshavn 7838 SØULYKKEN Art Tid Sted Brand 9. april Irske Hav FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER Branden påsat. Slukket af egen besætning. 1 passager omkom og 6 passagerer blev røgforgiftede. PRINSESSE ANNE MARIE Helsingør oktober Kronborgpynten Fejlbedømmelse af strøm. RAGNA Hellerup 20 Kæntring 2. august Voer færgeleje Ombordkørsel af tungt lastet lastbil. RIBERHUS Ribe 28. april Ribe å Mangelfuld manøvrering p.g.a. spiritusindtagelse. ROMSØ Korsør oktober Knudshoved Havn Havari på bovpropel samt hård kuling. Påsejlede leje og KRAKA. SAM-SON Hov oktober Hov Havn Forsat af stærk strøm. Bragt flot ved fremmed hjælp. SARPANGAQ Narsaq juli Sydgrønland Is og for høj fart. Ramte kendt skær. Kom flot ved egen hjælp. SUPERFLEX HOTEL Korsør november Helsingborg Havn Glemte at omskifte fra automatisk håndstyring. Påsejlede i tæt tåge 4 kajer. TOR SCANDINAVIA Esberg Brand 25.februar Nordsøen Afgangsrør fra cylinderpumpe knækket. Forstøvet olie antændt. Slukket ved sprinkleranlæg. 17

18 DATA Navn Hjemsted BRT/BT WINSTON CHURCHILL Esbjerg 8658 SØULYKKEN Art Tid Sted 9. maj Kattegat FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER Fejbedømmelse af andet skibs sejlads. Ramte i et drej NORDLYSET af Gilleleje, som forliste. 18

19 ANDRE SKIBE

20 DATA Navn Hjemsted BRT/BT LØVENØRN København 387 MÆRSK TACLER Esbjerg 1790 SANDFRAKT Fuglefjord 287 SØULYKKEN Art Tid Sted 22. juni Ebeltoft Vig Hårdtvejrsskade 25. december Nordsøen 6. juli Vestgrønland FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER Fejlaflæsning af positionsbestemmelsesudstyr. Kom flot ved egen hjælp. Kraftig sø. Skader i styrehus og elektrisk anlæg. Besætning bjærget af helo. Slæbt i havn. Mangelfuld navigering. Kom flot ved egen hjælp. 20

21 FISKESKIBE

22 DATA Navn Hjemsted BRT/BT SØULYKKEN Art Tid Sted FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER ALDAN Skagen 16 Kæntring 7. marts Kattegat Blev ramt af flere store søer. Forlist. 2 omkom. ALEX Hanstholm november Nordsøen Uopklaret. Kolliderede i tæt tåge med svensk fiskeskib MIRO. 2 omkom, den ene var føreren, som havde vagt. ALIBAK JOSEFSEN Nuuk august Vestgrønland Tæt tåge og isfjelde i indenskærsrute. Kolliderede med PAJUTTAT af Nuuk. 1 omkom, 1 til skade. ALICE BECK Skagen september Skagen Havn Solen blændede. Kolliderede med HALUMI af Skagen. ANGUTEQ Narsaq 20 Kæntring 2. juni Diskobugten Fik bundhold under rejetrawling. Kæntrede i et stb. drej i forsøg på at få trawlet fri. Forlist. 1 omkom. ANINE NORDFISK Skagen 125 Brand 5. december Nexø Havn Formentlig kortslutning i hovedstrømtavle. ANN IONA Hundested 85 Brand 9. juni Østersøen Uopklaret. Udbrændte totalt og slukning blev opgivet. ANNA HEDVIG Hanstholm marts Hanstholm Havn Forvekslede havnefyr. Påsejlede østre ydermole. Forlist. ANNE LENE Rønne 6 Kæntring 14. marts Østersøen Dårligt vejr. 22

23 DATA Navn Hjemsted BRT/BT SØULYKKEN Art Tid Sted FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER AQQALUK ITTUK Nuuk oktober Vestgrønland Is og snetykning. Påsejlet skær. Flot ved egen hjælp. AVANCE Grenå juli Kattegat Mangelfuld udkig i begge skibe. Kolliderede med sejlbåd. BENTE Sønderborg 14. oktober Kattegat. Tåge. Kolliderede med NAKKEHAGE. Tog fejl af N.og en bøje. BETTINA Hirtshals 8 Forlist 5. januar Skagerak Dårligt vejr, som var varslet. 1 omkom, 1 kom til skade. CARINA CLERIS Nexø marts Østersøen Uopklaret Påsejlet til ankers af svenske RYVINGEN. Ingen udkig i C. C. Forlist. CHARLOTTE BJØRN Bogense december Kattegat Mangelfuld udkig. Kolliderede med tyske JOHANNA. C.B. havde vigepligt. Forlist. CHARLOTTE NORDFISK Skagen oktober Skagen Havn Fejlmanøvrering. Påsejlede ydermole. CHATINA Hanstholm september Nordsøen Mangelfuld udkig. Kolliderede med SUSANNE JENSEN, som fiskede. DUNGENESS Esberg 245 Lækage 29. august Nordsøen Muligvis vandindtrængen ved søventil. Forlist, men senere hævet. 23

24 DATA Navn Hjemsted BRT/BT SØULYKKEN Art Tid Sted FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER ENNIBERG Torshavn 2578 Brand 4. juli Nordatlanten Kortslutning. Branden opstået i kontor og bredte sig videre. Lukkede lufttæt, hvorved ilden døde hen. ESTHER Præstø 5 Kæntring 1. marts Østersøen Stor sø borfyldte fartøjet. Forlist. Besætning reddet af helo. FABIAN Hirtshals 207 Eksplosion 8. februar Atlanterhavet Kanonslag i styrehuset eksploderede. Styrehuset raseret. 2 til skade. GRATIA Lemvig 5 Eksplosion 30. september Lemvig Havn Utæt gasapparat. Gassen blev antændt, da olieovnen skulle tændes. 1 til skade. GRETHE Rungsted 10 Lækage 15. maj Sundet Ukendt. Forlist i løbet af 3 minutter. HALUMI Skagen september Skagen Havn Andet skib blev solblændet. Kollideret med ALICE BECK af Skagen. HARMONI Tejn 20 Brand 8. marts Tejn Havn Overophedet TV-relæ antændt træværk i lukaf. Slukket af brandvæsenet. HAVBUGVIN Streymnes 47 Brand 26. januar Nordatlanten Uopklaret. Maskinrumsbrand. Besætningen i flåden. Forlist under bugsering. H. B. BROCK Esbjerg 142 Lækage 11. april Nordsøen Uopklaret. Forlist. 2 omkommet. 24

25 DATA Navn Hjemsted BRT/BT SØULYKKEN Art Tid Sted FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER HELDASTINDUR Sandarvåg 182 HELEN MARIE Esbjerg 39 Lækage 10. oktober Østersøen 17. marts Atlanterhavet Logrøret trykket ind i skibet. Forlist. Senere hævet. Mangelfuld udkig i andet skib. Kollideret med norsk slæbebåd med boreplatform på slæb. INGER KIRSTINE Esbjerg marts Nordsøen Fejl i andet skib. Påsejlet til ankers af hollandsk JAN DE BOER. Forlist. ISABELLA Skagen 281 Brand 25. juli Skagerrak Uisoleret lyddæmper antændt træ i lukaf. Slukket ved indsætning af røgdykkere. JACOB HEILMANN Sukkertoppen april Vestgrønland Manglende opmærksomhed. Drev på skær. JOHNNY LOUISE Slettestrand 12 Lækage 14. marts Nordsøen Hul i spulepumperør og læk i hækken. Fik pumpeassistance. Slæbt i havn. JOMI Thyborøn juni Nordsøen Mangelfuld udkig i begge skibe. Påsejlet til ankers af SKIRNER af Marstal. JONNA ANNELISE Esbjerg maj Indsejling til Laves Hook Havari på styresystem. Forlist. JUPITER Nexø december Østersøen Mangelfuld udkig i begge skibe. Påsejlet til ankers af fiskeskib NINNI DICK af Nexø. 1 til skade. 25

26 DATA Navn Hjemsted BRT/BT SØULYKKEN Art Tid Sted FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER JYTTE MØLLER Svaneke 6 Brand 13. november Østersøen Uopklaret. Maskinrumsbrand. Forlist. KEGNÆS Hvide Sande 5 Lækage 25. juli Nordsøen Uopklaret. Forlist. Besætningsmedlem reddet efter 13 timer i flåde. KEN Lemvig maj Nordsøen Uopklaret. Påsejlet til ankers i tæt tåge af ukendt skib. KIRSTEN FROST Rønne 29 Brand 18. december Østersøen Overophedning af olieovn. Slukket ved halonanlæg. LARS THOMAS Havnsø maj Nordsøen Mangelfuld udkig i begge skibe. Påsejlet til ankers af tysk MAIKE. Forlist. LEBRIAN Esbjerg 182 Brand 22. september Esbjerg Havn Uopklaret. Brand opstået i lukaf. Slukket af brandvæsenet. LENE Skagen juli Skagerrak Mangelfuld udkig i begge skibe. Kollideret med ELSAM FYN af Fredericia. LISSIE Anholt oktober Kattegat Uopklaret. Kollideret med SAINT NICHOLAS II af Valleta, som ikke har afgivet forklaring. LONE Havneby 20 Brand 11. november Nordsøen Uopklaret. Maskinrumsbrand. Besætningen i flåden. Forlist under bugsering. 26

27 DATA Navn Hjemsted BRT/BT SØULYKKEN Art Tid Sted FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER LONE DORTE Thyborøn februar Hanstholm Havn Under udsejling slog 2 store søer fartøjet mod molehovedet. MAIBRITT THYGESEN Esbjerg april Hvide Sande Havari på indhivningsspil, hvorved M.T. med grej ude blev presset ind på revlene. Kæntrede. Senere bjærget KAREN KINCH Hvide Sande januar Grenen Mangelfuld udkig. Bragt flot ved fremmed hjælp. MARIE NORDFISK Skagen juli Skagerrak Uopklaret. Kollideret med svensk lystfartøj. MARINA Kolding maj Lillebælt Fejlbedømmelse af strøm. Påsejlede GI. Lillebæltsbro's pille 2. METTE DENIS Thyborøn 177 Brand 27. januar Nordsøen Brud på rør fra dagtank, hvorved udstrømmende olie blev antændt ved varm turlader. Slukket ved halonanlæg. METTE HANSEN Thyborøn maj Nordsøen Uopklaret. Kollideret med ATHOL af Monrovia. METTE STENS- GAARD Skagen december Smøgen, Sverige Vanskelige besejlingsforhold og usigtbart vejr. Bragt flot ved fremmed hjælp. MIC-KEN Nexø 8 Lækage 23. november Østersøen Uopklaret. Pludselig vandindtrængen i maskinrum. Besætning i flåden. Forlist. 27

28 DATA Navn Hjemsted BRT/BT SØULYKKEN Art Tid Sted FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER MORNING STAR Strendur maj Nordatlanten Mangelfuld udkig. Kollideret med færøsk 10 mannafarid, som sank. NAPARUTAQ Nuuk marts Vestgrønland Mangelfuld navigering og vagthold p.g.a. spiritusindtagelse. Besætning i flåden.forlist. NESBUGVIN Nes november Nolsø Fjord Manglende kontrol ved skift fra hånd- til automatstyring samt mangelfuld udkig. Påsejlede opdrætsanlæg. NINNI DICH Nexø december Østersøen Mangelfuld udkig i begge skibe. Påsejlede JUPITER af Nexø, som lå til ankers. NORDLYSET Gilleleje maj Kattegat Kollideret med WINSTON CHURCHILL, som drejede ind i N. Besætningen reddet af W.C. Forlist. NOSI Oyandarfjord november Færøerne Mangelfuld navigering. Ramte land. Forlist under bugsering. PIA SUSANNE Marstal 5 Forlis 7. juli Sydfynske Øhav Vandindtrængen gennem lænseåbninger p.g.a. dyb nedlastning. 4 passagerer omkom. RELAY Hundested 49 Eksplosion 22. juli Skagerrak Isolationsfejl i kabler har forårsaget antændelse af isolationsmateriale og træ, som foranledigede eksplosion af oliedampe over utæt brændstoftank. RITA Sletten september Sundet Uopklaret. Kollideret med finsk BORE SONG. 28

29 DATA Navn Hjemsted BRT/BT SØULYKKEN Art Tid Sted FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER ROYNDIN FRIDA Nolsø februar Færøerne Vagthavende faldt i søvn p.g.a. spiritusindtagelse. Ramte land. Forlist. SAFIR Skagen 31 Lækage 1. april Nordsøen Uopklaret. Forlist under bugsering. 1 besætningsmedlem bjærget af helo. SALLEQ Ummannaq april Vestgrønland Usigtbart vejr og is. Bagfyr i fyrlinie slukket. Bragt flot ved fremmed hjælp. SIUTAQ Nuuk 20 Brand 15. august Sisimiut Hwavn Kortslutning. Slukket af brandvæsenet. STINE Nexø 9 Kæntring 1. marts Østersøen 2-3 store søer fyldte dækket og vandet løb ned i maskinrummet. Forlist. Besætning i flåden bjærget af andet skib efter et 1/2døgn. SUSANNE JENSEN Hanstholm september Nordsøen Mangelfuld udkig i andet skib. Kolliderede med CHATINA af Hanstholm. TANNISBUGT Hirtshals 142 Kæntring 5. august Nordsøen Uopklaret. Forlist. Besætningen i flåden, senere bjærget af helo. TEQI Hunde Ejlande 9 Lækage 7. september Vestgrønland En gammel skade brød op. Banksat. TIKANI Strandby 18 Lækage 20. juni Nordsøen Uopklaret. Forlist. Besætningen i flåden. 29

30 DATA Navn Hjemsted BRT/BT SØULYKKEN Art Tid Sted FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER TIPA Nanortalik 16 Lækage 29. juni Sydgrønland Isskruninger. Besætningen reddet af helo. Forlist. TRIMICH Aså juni Kattegat Uopklaret. Kollideret med svensk lystfartøj. VESTFART Skagen 259 Brand 29. oktober Skagen Holm Kortslutning i styrehus. Branden gik ud af sig selv. VIBEKE MADSEN 111 Kæntring 24. april Køge Bugt Kæntret under bugsering fmtl. p.g.a. fejlagtig indpumpning af vand i lastrum. Forlist. Senere hævet. 2 omkom. VIKING Torsminde 11 Forlis 8. marts Aalborg Bugt Vandfyldt gennem åbenstående søhane. Forlist. Senere hævet. WINNI RITA Hanstholm 57 Kæntring 10. januar Kattegat Krængede under drej, hvorved lasten trykkede isdækslet op med efterfølgende vandfyldning af lastrum til følge. Forlist. Besætningen bjærget af helo. 30

31 OPKLARINGS- OG KONTROLENHEDEN RAPPORT OVER OMSTÆNDIGHEDERNE DER FØRTE TIL A S FORLIS I ATLANTERHAVET A er bygget i 1987, og er på bruttotons, tons dødvægt, længde 163,8 m, bredde 23,5 m, middeldybgang ved sommerlastelinjen 8,82 m., middeldybgang ved tropelastelinjen 9,00 m. maskineffekt: bhk, servicefart 16 knob. Besætningen bestod af 17 personer. Det fremgår af sagen, at A gik i rutefart mellem Nordeuropa og Afrika. Skibet var tidsbefragtet og var på den sidste rundrejse for befragterne, før skibet skulle overgå til anden beskæftigelse. På den sidste rundrejse i Afrika og efter ankomsten til San Pedro, der var sidste lastehavn, blev A s fører og overstyrmand klar over, at man ikke kunne laste hele den ladning, der fremgik af den ladeplan supercargoen, ladningsejernes repræsentant, præsenterede dem for uden at overlaste skibet. Samtidig konstaterede de ved ankomsten til San Pedro, at der var temmelig stor uoverensstemmelse mellem skibets faktiske dybgange og de dybgange, der fremgik af skibets Loadmaster. I Loadmasteren, lastecomputeren, var indtastet de ladningsmængder, som fremgik af de foreløbige ladeplaner. Søfartsstyrelsen noterer sig, at både skibets fører, overstyr- mand og supercargo vidste, at A ville blive overlastet i San Pedro, men de besluttede alligevel at tage hele ladningen med. Problemet blev ikke drøftet med rederiet eller befragterne. Under lastningen i San Pedro rullede skibet 4-7 ved ombordkørsel af tungt udstyr, hvilket medførte fare for at beskadige skibets agterramper. Dette kan ligeledes opfattes som et tegn på, at skibets stabilitet var kritisk. Skibets fører beordrede derfor tanktoppen og til dels også 2. dæk tillastet, før lastning på 1. dæk, der er øverste dæk. Ved afgang San Pedro var der ingen ydre tegn på, at skibet manglede stabilitet. Før afgang blev lasten på sædvanlig vis surret og sikret. Supercargoen har oplyst, at han gennem overstyrmanden erfa- rede, at skibets middeldybgang ved dybgangsaflæsningen før af- gang var 9,17 m., og at Loadmasteren samtidig viste en middel- dybgang på 8,95 m., og at GM (metacenterhøjden) var 57 cm. Ved en middeldybgang på 8,95 m. kræves en minimums GM på 60 cm., hvilket fremgår af skibets stabilitetsbog. Overstyrmanden har oplyst, at skibets dybgange var 9,18 m. for og 9,07 m. agter, hvilket svarer til en middeldybgang på 9,125 m. De samme tal fremgår af skibsførerens rapport, men her er GM anført til at være 60 cm. Overstyrmanden angiver GM til at være 70 cm. ved afgang San Pedro. 31

32 Skibets fører målte havvandets vægtfylde til 1,025 t/m 3, hvilket svarer til almindeligt saltvand. Det er Søfartsstyrelsens opfattelse, at det ikke var regntid i San Pedro på afgangstidspunktet, da regntiden normalt forløber fra maj til august, hvorfor havvandets vægtfylde må anses for at have været korrekt. A afgik fra San Pedro omkring middag. Efter afgang blev agterpeaktank C lænset. Dette medførte at skibets middeldybgang blev 9 cm. mindre, men samtidig forrin- gede denne handling stabiliteten, idet GM blev reduceret med ca. 4 cm. På turen mod Nordeuropa fandt A s fører ingen forklaring på, at skibets faktiske dybgange ikke stemte overens med Loadmasterens beregnede dybgange. Det er Søfartsstyrelsens opfattelse, at de ladeplaner, skibet har været i besiddelse af, har været fejlagtige eller mangelfulde. Overstyrmanden har desuden oplyst, at der ikke tidligere har været konstateret væsentlige uoverensstemmelser mellem Loadmasterens visning og skibets faktiske amning. Efter afgang San Pedro diskuterede skibets overstyrmand og skibets fører overlastningen. De overvejede ikke at søge nødhavn, for at losse en del af ladningen. De kunne lette skibet ved at smide ballast overbord, men dette ville forringe skibets stabilitet. På et tidspunkt under rejsen den krængede A ca. 10 under en kursændring. Herved kom der vand ind på quarterrampen. Som følge heraf gav overstyrmanden vagterne besked på, at de skulle holde øje med vandindtrængen og vandmængder ved rampen og på dækkene. På et tidspunkt blev agterpeaktank C imidlertid fyldt igen for at kompensere for bunkersforbruget. Det er Søfartsstyrelsens opfattelse, at denne handling forbedrede stabiliteten, idet GM blev forøget med ca. 4 cm., men samtidig blev middeldybgangen atter forøget med ca. 9 cm., hvilket øgede risikoen for vand- indtrængen i skibet. Det er her vigtigt at fastslå, at skibets GM dagligt blev forringet med ca. 12,5 mm. ved et dagsforbrug på 27 tons bunkers. Ved passage af breddeparallellen 30 N, der er skillelinje mellem tropezone og sommerzone, må A, ifølge skibets internationale lastelinjecertifikat, højst have en middeldybgang i saltvand på 8,82 m. i sommerzonen. I forhold til afgangskonditionen har A siden afgang haft et forbrug på ca. 27 tons 7 døgn = 189 tons, hvilket har lettet skibet med ca. 6 cm. Eftersom agterpeaktank C blev fyldt igen, har dette ikke ændret skibets middeldybgang i forhold til afgangskonditionen. Desuden har man siden afgang San Pedro produceret ca. 10 tons ferskvand i døgnet Med udgangspunkt i en middeldybgang på 9,12 m. ved afgang fra San Pedro var A, ved passage af grænsen mellem tropezone og sommerzone, overlastet med 9,12-0,06-8,82 = 0,24 m., hvilket i vægt svarer til 780 tons eller 5,6 % overlastning. På et tidspunkt var vinden i sydvest styrke 7, og der var dønning fra nord. Man foretog en kursændring på 5 til styrbord på selvstyreren. Da skibet ikke reagerede blev der slået over på manuel styring. A krængede hurtigt til bagbord. Roret blev derfor straks lagt midtskibs, men krængningen fortsatte. På skibsførerens ordre blev motoren stoppet. 32

33 Krængningen var nu over 30. Herefter gjorde man klar til at forlade skibet. A sank med bagbord side i vandet og styrbord side opad. Det fremgår desuden af sagen, at skibet var forsynet med et anti-heelinganlæg til, automatisk eller manuelt, at modvirke store krængninger under lastning og losning. Supercargoen oplyser til sagen, at A i Duala, der var en af lastehavnene før San Pedro, fik en krængning på 14. hvilket efter sigende skyldtes problemer med anti-heelinganlæget, hvis automatik svigtede, og som følge heraf måtte betjenes manuelt. Søfartsstyrelsen er bekendt med, at der i sagen fremkommer flere divergerende udsagn fra de afhørte personer. Dette ændrer ikke Søfartsstyrelsens opfattelse af det passerede. Søfartsstyrelsen er af den opfattelse, at forliset skyldes manglende stabilitet. Medvirkende årsager til at A har manglet stabilitet er: -at A har været overlastet med ca. 780 tons på forlistidspunktet, og at der har været placeret for store vægte for højt i skibet, -at A ved et dagsforbrug på 27 tons bunkers har fået forringet stabiliteten - GM - med 12,5 mm. pr. dag i 8 dage svarende til en samlet reduktion på ca. 10 cm. -at bagbord agterpeaktank eller de forreste anti-heelingtanke sandsynligvis har været brugt til at kompensere for kræng- ningen forårsaget af vinden om bagbord. Da man drejede til styrbord, har man på et tidspunkt fået vinden ind på styrbord side, hvorved både vindmomentet, de kompenserende vægte og drejningsmomentet har virket til samme side, og A krængede derfor til bagbord med mere end den dobbelte effekt. Da stabiliteten i skibet i forvejen har været kritisk, fort- satte A overkrængningen til bagbord og kæntrede. Det er Søfartsstyrelsens opfattelse, at føreren af A og overstyrmanden, på anden vis end ved hjælp af Loadmasteren, burde have beregnet, hvorvidt A havde tilstrækkelig stabilitet på ethvert tidspunkt af rejsen. Den store uoverensstemmelse mellem de indtastede vægte i Loadmasteren og A s virkelige deplacemet kom efter Søfartsstyrelsens opfattelse klart til udtryk ved forskellen mellem dybgangsaflæsningerne før afgang San Pedro og de dybgange, der fremgik af Loadmasteren, hvorfor det burde have stået klart for dem, at Loadmasterens stabilitetsoplysning i den pågældende kondition var upålidelige. Søfartsstyrelsen finder det meget kritisabelt, at skibsføreren og overstyrmanden godkendte en overlastning på 780 tons, og at de forlod San Pedro uden at sikre sig, at A ville have tilstrækkelig stabilitet på ethvert tidspunkt af rejsen. 33

34 OPKLARINGS- OG KONTROLENHEDEN RAPPORT OM OMSTÆNDIGHEDERNE DER FØRTE TIL LASTSKIB A s KOLLISION MED FISKESKIB B. Lastskib A bygget i bruttotons, tons dødvægt, længde m. bredde 42,0 m, maskineffekt hk, servicefart 14.4 knob. Besætningen bestod af 17 personer. Fiskeskib B bygget i 1953, 19,82 bruttotons. maskineffekt 200 hk, fart ca. 9 knob. Besætningen bestod af 2 personer. Beskrivelse af ulykken. Det fremgår af forklaringerne afgivet af besætningen på fiske- skibet, at skibet afsejlede fra Skagen. Vejret var klart og sigtbarheden god. Farten var ca. 9 knob, og der styredes ved hjælp af autopiloten. Radaren var indstillet på 3 sømils området. Efter afgang ca. kl gik skipperen til køjs. Han havde instrueret bedstemanden om, hvor han havde planlagt dagens fiskeri. Efter ca. 4 sømils sejlads nåede de på højde med Grenen, og bedstemanden satte nu kursen mod fiskepladsen. Han gjorde ikke brug af radaren. Han satte sig i styrehusets stol, der var placeret i bagbord side med ryglænet mod bagbord. Efter at være kommet fri af trafikken nord for Skagen læste bedstemanden i et blad, men han kiggede af og til i radaren. Pludselig opdagede bedstemanden en mur foran B. Det viste sig at være A. Han havde ikke hørt noget fløjtesignal forud for denne opdagelse, selvom vinduet i styrbord side stod åbent. Han mener i øvrigt, at et evt. fløjtesignal kan være blevet overdøvet af motorlarmen. Han havde heller ikke bemærket ekkoet fra A på radaren. Med stævnen ramte B A agten for midtskibs på styrbord side. Efter kollisionen kom skipperen ind i styrehuset. Han havde ikke hørt nogen fløjtesignaler, men var blevet vækket af den brusende og knasende lyd frembragt af kollisionen. I styrehuset sad bedstemanden i stolen stiv som et bræt i en tilstand af chok. Skipperen slog straks skruen og autopiloten fra og bad bedstemanden om at sørge for at få redningsflåden gjort klar 34

35 B er udstyret med en vagtalarm, men den var ikke i brug. Bedstemanden mener ikke, at han på noget tidspunkt var faldet i søvn. Det er hans opfattelse, at kollisionen skete mellem kl og kl Bedstemanden husker ikke, hvorvidt VHF-anlægget var tændt eller slukket. Det fremgår yderligere, at et andet fiskeskib, C, der sejlede foran B, gik af vejen for A kort før kollisionen ved at gå agten om A. Besætningen om bord på C har over for Opklarings- og Kontrolenheden forklaret, at B og C sejlede med ca. 100 meters afstand. C gik af vejen for A ved at dreje til bagbord og gå agten om, selvom A havde C på sin styrbord side. Det skal her bemærkes, at C ikke registrerede 3 røde lanterner hos A før efter kollisionen, men derimod 2 hvide toplys samt en grøn sidelanteme, som indikerede, at der var tale om et maskindrevet skib, der var let. Da de var passeret agten om A, blev de kaldt op af B, der fortalte om kollisionen. Da A førte skibslys, som et maskindrevet skib, der er let, havde det vigepligten over for såvel C som B, såfremt der var konstateret fare for sammenstød. Det fremgår af forklaringerne afgivet af føreren af A, at overstyrmanden havde vagt fra kl A førte ud over de almindelige lanterner for et maskindrevet skib, der er let, tre røde lanterner lodret over hinanden, hvilket kan føres af skibe, der er hæmmet af deres dybgang. Overstyrmanden kontrollerede, at de tre røde lanterner var tændt, da han kom på vagt kl Sigtbarheden var god, og det var ved at blive lyst. Vinden var i NV styrke 4, bølgehøjden var ca. 1,0 m. Der var tordenskyer og tordenbyger om styrbord. Det regnede over Skagen. Efter kl var skibsføreren, en skibsassistent som udkig og en styrmandsaspirant til stede på broen ud over overstyrmanden. Det er Opklarings- og Kontrolenhedens opfattelse, at skibs- føreren efter sin tilstedekomst på broen overtog vagten. Selvom dette ikke direkte er tilkendegivet, fremgår det af søforklaringen, at det var skibsføreren, der gav overstyr- manden besked om kursændringer mv. Kl eller lige herefter observeredes både visuelt og på radar et skib, som man senere antog for at have været B. Dette observeredes således 40 minutter før kollisionen. A sejlede med en fart af 12 knob, og B med en fart af 9 knob på næsten modsat kurs. Den relative hastighed mellem de to skibe har efter Opklarings- og Kontrolenhedens opfattelse været ca. 20 knob, hvilket vil sige, at afstanden mellem skibene var ca. 13 sømil. Kl kaldte Skagen lods op, og A bekræftede, at man ville være 2 sømil vest for bøje 1 kl A har på dette tidspunkt befundet sig omtrent 13 sømil fra lodsstationen. Kl observerede A igen visuelt og ved anvendelse af radar (ARPA) et fartøj, som de formodede var B. Fartøjet befandt sig ca. 10 grader om styrbord i en afstand af 3 sømil fra A. Plotning viste, at A ville passere B i en afstand af 0,5 sømil. Senere, omkring kl , ændredes passageafstanden til 0,3 sømil, hvilket skibsføreren stadigvæk fandt forsvarligt. På et tidspunkt mellem kl og kl observerede A, at B gik af vejen for et medgående skib på styrbord side af A. Man vurderede, at B også ville gå klar af A. Hvis B kl havde befundet sig i en afstand af 3 sømil fra A, svarer dette efter Opklarings- og Kontrolenhedens opfattelse til, at skibene var kommet 10 sømil tættere på 35

36 hinanden i løbet af 20 minutter, hvilket igen svarer til en relativ hastighed på 30 knob. Omvendt ville kollisionen være indtruffet kl , hvis afstanden mellem skibene var 3 sømil kl Pludselig blev man om bord på A opmærksom på, at B, som nu befandt sig ca. tværs af stævnen, hurtigt kom hen imod A. Det var som om fanden tog ved B, og som om B ændrede fart. Kl blev der signaleret med tyfonen. Der kom ingen reaktion fra B. Kl blev der slået over på håndstyring, og roret blev drejet hårdt til bagbord. Maskinen blev stoppet. Kl indtraf kollisionen. B ramte A på styrbord side ud for lastluge 7 med en vinkel på ca. 90 grader. Herefter kontaktedes Skagen Radio, der blev orienteret om kollisionen. Der skete ingen større skade på A. B kontaktede C, der bjærgede besætningen og påbegyndte bugseringen af skibet mod Skagen. Konklusion Det er Opklarings- og Kontrolenhedens opfattelse, at der ikke har været holdt behørig udkig om bord på fiskefartøjet B. Derved har man om bord på B været afskåret fra at kunne foretage en fuldstændig vurdering af situationen og af faren for sammenstød. Desuden har man om bord på B vanskeliggjort sikker passage for et skib, der er hæmmet af sin dybgang, og som fører tre røde lanterner lodret over hinanden ud over de almindelige lanterner for et maskindrevet skib, der er let. Det er endvidere Opklarings- og Kontrolenhedens opfattelse, at der ikke har været holdt behørig udkig på A. Man har om bord på A ikke foretaget en fuldstændig vurdering af situationen og af faren for sammenstød. Ved at acceptere en mindste passageafstand på nedtil 0.3 sømil har A ikke navigeret med den særlige forsigtighed under fuld hensyntagen til dets specielle situation, som foreskrives for et skib, der fører signal som et skib, der er hæmmet af sin dybgang. Hvis et skib fører nævnte signal, skal dette skib, efter Opklaringsog Kontrolenhedens opfattelse, som følge af den nedsatte manøvreevne, sikre sig en større passageafstand end skibe, der ikke fører dette signal. En hastighedsændring alene kan ikke ændre en given passageafstand væsentligt, medmindre den udføres i god tid. Desuden foreskriver søvejsreglerne, at hvis der opstår fare for sammenstød, gælder reglerne for styring og sejlads for et maskindrevet skib, uanset om man fører 3 røde lys. A skulle således på et tidligere tidspunkt have taget forholdsregler til at undgå sammenstødet. Udskriften fra kursskriveren viser, at roret umiddelbart før kollisionen blev lagt hårdt bagbord, derefter hårdt til styrbord, for til sidst at blive lagt hårdt bagbord igen. Uanset årsagen til denne handling, viser udskriften, at handlingen ikke havde nogen effekt. Opklarings- og Kontrolenheden er af den opfattelse, at man om bord på A tog fejl af B og C, som fulgtes ad på vej mod fiskepladsen. Det fremgår ikke af sagen, at man om bord på 36

37 A observerede og plottede C. Ekkoet af C kan være forsvundet enten i seaclutter eller i en regnbyge, hvorved radaren ikke registrerede C som et fast objekt. Det kan ikke udelukkes, at ekkoet fra C og "B" blev registreret som et ekko, hvilket kan forklare, hvorfor det så ud som om fanden tog ved B. Ved en visuel observation havde A kunnet konstatere, at der var tale om to skibe. Overstyrmanden udtalte, at da B på et tidspunkt mellem kl og kl gik af vejen for et medgående skib på styrbord side af A, ville det også gå klar af A. Da B imidlertid ikke foretog nogen vigemanøvre i dette tidsrum, idet det nævnte skib ikke blev registreret, må det have været C s vigemanøvre, man observerede. C s vigemanøvre må have fundet sted ca. 5 minutter før, A kolliderede med B, hvilket vil sige omkring kl A angiver tidspunktet for denne vigemanøvre til mellem kl og kl Det er Opklarings- og Kontrolenhedens opfattelse, at A ikke kan have plottet B kl , men derimod kl Det er endvidere Opklarings- og Kontrolenhedens opfattelse, at A i sejladsen forud for kollisionen befandt sig i en sådan afstand af læge vanddybder, at A i den givne situation ikke opfyldte betingelserne for at føre signaler, som værende hæmmet af sin dybgang i overensstemmelse med De internationale Søvejsregler, uanset hvornår man tændte de tre røde lanterner. Øvrige bemærkninger. Det skal understreges, at mindre skibe ikke ubetinget har vigepligt for større skibe, men at det forhold, at mindre skibe ofte viger for større skibe, udelukkende skal betragtes som et udtryk for godt sømandsskab. 37

38

39 OPKLARINGS- OG KONTROLENHEDEN Søulykkesrapport. Oplysninger om skibet: 1. Skibstype: Fiskefartøj (trækutter) 2. Navn: A 3. Hjemsted: 4. Kontrol nr.: 5. Kendingsbogstaver: - 6. Tonnage: 4,96 BRT 7. Off. effekt: - 8. Fartsområde: - 9. Byggeår: Rederi/ejer: Oplysninger om ulykken: 11. Ulykkens art: Gaseksplosion i lukaf 12. Ulykkessted: Havn 13. Tidspunkt: 14. Besætning: 15. Involverede personer: Skibets ejer og dennes hustru 16. Tilskadekomne: Ejerens hustru, der fik 2. grads forbrændinger på venstre kind og højre hånd 39

40 Beskrivelse af ulvkken: 17. Ejeren af kutteren, gik ned i forlukafet for at tænde en reflex olieovn. Under tændingsforsøget indtraf eksplosionen, hvorved lukaftaget samt forparten over dæk blæste af. Undersøgelsesresultat: 18. Søfartsstyrelsen har synet A. A s gasinstallation bestod af en 11 kg. gasflaske med godkendt reduktionsventil. Gasflasken var placeret på frit dæk på forparten af lukafet. Gasledningen var udført af trukket kobberrør med godkendte slanger, der i hver ende havde påmonteret spændebånd, mens spændebåndet ved tilslutningen til gasapparatet manglede. Kogeblusset var ikke forsynet med en tændblussikringsventil. Den eneste af spærringsmulighed på anlægget var gasflaskens reduk- tionsventil. Når denne ventil stod åben, var der direkte forbindelse til gasapparatet. Efterfølgende krav: 19. Der er i anledning af søulykken stillet krav om, at gas- installationen bringes til at opfylde bestemmelserne herom i Handelsministeriets bekendtgørelse af 7. august 1970: Bekendtgørelse om flaskegasanlæg i skibe. Konklusion: 20. Det er Opklarings- og Kontrolenhedens opfattelse, at årsagen til eksplosionen har været udstrømmende gas fra gasapparatet. Gassen har samlet sig i lukafet og blev antændt, da ejeren ville tænde olieovnen. Palen på gas- flaskens reduktionsventil er blevet skubbet hen i åben stilling ved trossearbejde eller lignende på dækket. Anbefalinger: 21. Det er vigtigt, at kravene om godkendte og DG-mærkede gas- komfurer med tændblussikringsventil er opfyldt. Såfremt der i visse tilfælde opstår tvivl om, hvorvidt et skib under 5 BRT er et fiskeskib eller et lystfartøj skal Søfartsstyrelsen Opklarings- og Kontrolenhed i denne for- bindelse henlede opmærksomheden på Søfartsstyrelsens tek- niske forskrift nr. 2 af 13. marts 1989: Teknisk forskrift for gasapparatur, spritapparater og petroleumsbrændere i fritidsfartøjer, der pr. 1. maj 1990 gælder for anvendelse af enhver form for gasapparatur, spritapparater og petro- leumsbrændere om bord i lystfartøjer med en bruttotonnage på under 20 uanset installationstidspunktet. Søsportens Sikkerhedsråd har gengivet forskriften i piecen: Sikkerhed i fritidsfartøjer med titlen: Gas, sprit og petroleum. 40

41 OPKLARINGS- OG KONTROLENHEDEN SØULYKKESRAPPORT Oplysninger om skibene: 1. Navn: A B 2. Hjemsted Tyskland 3. Kontrolnummer: 4. Kendingsbogstaver: 5. Skibstype: Lastskib Køleskib 6. Tonnage: 234 BRT 3928 BRT 7. Officiel effekt: 221 kw 8. Fartsområde: 9. Byggeår: Besætning: 11. Rederi/ejer. 12. Klasse: Oplysninger om ulykken: 13: Ulykkens art: 14: Ulykkessted: Storebælt 15: Ulykkestidspunkt: 16: Involverede personer: 41

42 17. Tilskadekomne: Ingen Hændelsesforløbet: A s forklaring. A var på vej fra Lindholm til Korsør med en last ral. Der sejledes syd for færgeruten. Ca. 15 minutter før kollisionen gik føreren i maskinen, medens styrmanden havde vagten på broen. Da føreren kom tilbage til broen, overtog han vagten og stod og talte med styrmanden om trafikken og kiggede i søkort. Netop som A skulle til at passere tværs over rute T hørtes et signal fra sydlig retning, og der observeredes visuelt et sydfra kommende skib, som senere viste sig at være B. Føreren drejede hårdt bagbord og slog fuld kraft bak. A ramte imidlertid med styrbord side af stævnen B i bagbord side agter, hvorved der skete en del ovenbords skader på A. A fortsatte til Korsør. Rapport fra lodsen i B. Lodsen kom ombord i B. ved Spodsbjerg. B var på vej nord på mod Skagen. Det var klart vejr med god sigt, NØ-lig vind, 6 m/sek., og sydgående strøm. Der styredes ved anduvning af Østerrenden kurs 338, og farten var 15 knob. Da afstanden til Halsskov Rev Fyr var ca. 1,5 sømil observeredes ca. 60 om bagbord et skib, som senere viste sig at være A. A s kurs var ca. 030 og fart ca. 8 knob. Da B var ca. 1,2 sømil fra Halsskov Rev Fyr og afstanden til A ca. 0,3 sømil, drejede A pludselig styrbord over, og der opstod kollisionsfare. Fra B blev givet advarselssignal med fløjten, og der blev drejet til styrbord. A ramte imidlertid B på bagbord side agter. OK-enhedens bemærkninger: Der er nogen uklarhed om ansvarsfordelingen mellem A s fører og styrmand. Føreren forklarer dog, at han havde vagten på kollisionstidspunktet, samt at det skyldes uopmærksomhed fra hans side, at man ikke i tide observerede B. Denne uopmærksomhed, som efter OK-enhedens opfattelse må betegnes som mangelfuld udkig, må anses for specielt uheldigt netop på dette sted, hvor A skal til at passerer tværs over den stærkt befærdede rute T. Konklusion: en skyldes efter OK-enhedens opfattelse, at A s fører ikke har tilrettelagt vagten, således at det var klart, hvem der havde vagten på det pågældende tidspunkt, jf. 2 i bekendtgørelse nr. 163 af 10. april 1984, hvilket bl.a. medførte, at der ikke blev holdt behørigt udkig, jf. regel 5 i de internationale søvejsregler. B, overfor hvilket A havde vigepligt, jf. regel 15 i de internationale søvejsregler, blev derfor ikke observeret så betids, at A kunne nå at gå af vejen. Det er endvidere OK-enhedens opfattelse, at ovennævnte fejl må anses for grove, især fordi de begås under tværgående passage af en trafikeret skibsrute. 42

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

Fremgang for fiskeriet

Fremgang for fiskeriet Tema om "Ulykker til søs 2001" Færre ulykker og dødsfald i fiskeriet Dansk fiskeri bliver ramt af færre og færre sø-ulykker. Antallet af arbejds-ulykker og dødsfald falder også. Forlisene holder sig på

Læs mere

Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen faldt over bord den 20. oktober 1997

Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen faldt over bord den 20. oktober 1997 Opklaringsenheden Søfartsstyrelsen SØULYKKESRAPPORT 2. april 1998 Lars H. Jacobsen Tlf.nr. 98 12 24 00 Journalnr.: 0811.86-127 (Bedes anført ved svar) Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen

Læs mere

Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer

Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer Version: 06-02-2015 Indhold 1. FORMÅL... 3 2. GRUNDLAG... 3 3.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

DANSK SØULYKKESSTATISTIK

DANSK SØULYKKESSTATISTIK DANSK SØULYKKESSTATISTIK for og Søfartsstyrelsen December INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion Søulykkernes fordeling efter hændelsestype og skibstype Oversigt over forliste Søulykkernes årsag 0 Menneskelig

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 MERANO Forlis den 2. maj 2011 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 40, CVR-nr.: 33 74 62 10 E-post:

Læs mere

Skema til indberetning af kollision på fiskeskib

Skema til indberetning af kollision på fiskeskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning af kollision på fiskeskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre Ansvar og vagthold Det er føreren, der har ansvar for, at der bliver holdt behørig bro-, maskinog radiovagt. Vagten er førerens stedfortræder. Der skal altid holdes behørig bro- og maskinvagt, når skibet

Læs mere

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Orientering Dette er en skrivelse ved databasen Retsinformation, som indeholder teksten "Søfartsstyrelsen" Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler Søfartsstyrelsen Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/03 Søvejsregler Hjælpemidler: Bilag med billeder af skibslys (Y3Søv -1/03) 1. Du er fører af et maskindrevet

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B?

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B? SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Skema til indberetning af grundstødning på handelsskib

Skema til indberetning af grundstødning på handelsskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning af grundstødning på handelsskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 Redegørelse fra Opklaringsenheden Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 TINA ROSENGREN ved kaj, billedet viser agterskibet med muslingeskrabere og rejste bomme Faktuel information TINA

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0 SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39 17 44 16 CVR-nr.: 29

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 HELLLE SAJ / TØNNE Kollision den 21. november 2011 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post: dmaib@dmaib.dk

Læs mere

Undersøgelsen sigter ikke mod at tage stilling til de strafferetlige eller erstatningsretlige aspekter ved ulykkerne.

Undersøgelsen sigter ikke mod at tage stilling til de strafferetlige eller erstatningsretlige aspekter ved ulykkerne. SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø.* Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39 17 44 16 CVR-nr.: 29 83 16 10 E-Mail: oke@dma.dk - www.sofartsstyrelsen.dk Søulykkesrapporten er udsendt den: 2. juni 2005

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Skema til indberetning om personulykke på handelsskib

Skema til indberetning om personulykke på handelsskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning om personulykke på handelsskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Februar 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Februar 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Februar 2012 FRANK W / LILLY Kollision den 26. juni 2011 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post: dmaib@dmaib.dk

Læs mere

Skema til indberetning af havari på handelsskib

Skema til indberetning af havari på handelsskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning af havari på handelsskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

Talepapir til brug for samråd i Folketingets Trafikudvalg 26. april 2005 om Karen Danielsens påsejling af Storebæltsforbindelsen 3.

Talepapir til brug for samråd i Folketingets Trafikudvalg 26. april 2005 om Karen Danielsens påsejling af Storebæltsforbindelsen 3. Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 120 Offentligt Talepapir til brug for samråd i Folketingets Trafikudvalg 26. april 2005 om Karen Danielsens påsejling af Storebæltsforbindelsen

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS Version 2 Dato: 1. oktober 2008 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens prøvekrav ved erhvervelse af Duelighedsbevis

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK Slipkrog til "Tyskertræk" SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK En ny-udviklet slipkrog kan hurtigt fjern-udløse tyskertrækket. Det har været lovpligtigt siden 1. december. Trækpunktet skal også ned. Den nye slipkrog

Læs mere

Ulykker til søs 1994

Ulykker til søs 1994 Ulykker til søs 994 Søulykkesstatistik 994 Arbejdsskader til søs 994 Dykkerulykkesstatistik 994 Februar 996 Søfartsstyrelsen Opklarings- og Kontrolenheden Vermundsgade 8 C Postboks 589 København Ø Opklarings-

Læs mere

Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri

Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri 2 Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri Vejledning

Læs mere

Fulde navn: b) Hvad vil De i skibet A foretage Dem, så snart De får øje på lysene fra B?

Fulde navn: b) Hvad vil De i skibet A foretage Dem, så snart De får øje på lysene fra B? SØFARTSSTYRELSEN Eks. nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØVEJSREGLER Y3Søv-2/98

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront 540 // 542 2 Skagen Frederikshavn 540 // 542 søbrise 501 // 510 3 Strandby Vesterø

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1988

Dansk søulykkesstatistik for 1988 Dansk søulykkesstatistik for 1988 Søfartsstyrelsen November 1989 ISBN 8774541838 ISSN 01091018 S889 SCANTRYK, KØBENHAVN 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion........................................................

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. HANSIGNARAK ND 294 Forlis den 15. maj 2004

SØULYKKESRAPPORT. HANSIGNARAK ND 294 Forlis den 15. maj 2004 SØULYKKESRAPPORT Dato 17. september 2004 Sag 199947798 Arkivkode 01.40.01 Opklaringsenheden HANSIGNARAK ND 294 Forlis den 15. maj 2004 SØFARTSSTYRELSEN Vermundsgade 38 C 2100 København Ø Tlf. 39 17 44

Læs mere

FINNAN forlist den 7. oktober 1997

FINNAN forlist den 7. oktober 1997 Opklaringsenheden Søfartsstyrelsen SØULYKKESRAPPORT 20. maj 1998 Lars H. Jacobsen Tlf.nr.: 98 12 24 00 FINNAN forlist den 7. oktober 1997 Journal nr.: 0811.05-29 Vermundsgade 38 C Postboks 2589 2100 København

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. Arbejdsulykke SONJA DORIS den 21. maj 2004

SØULYKKESRAPPORT. Arbejdsulykke SONJA DORIS den 21. maj 2004 SØULYKKESRAPPORT Dato 12. januar 2005 Sag 199948196/12 Arkivkode 01.40.50 Opklaringsenheden /LHJ Opklaringsenheden Arbejdsulykke SONJA DORIS den 21. maj 2004 SØFARTSSTYRELSEN Vermundsgade 38 C 2100 København

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986

Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986 Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986 Industriministeriet, oktober 1987 ISBN 8750369938 ISSN 01091018 Ha 0010 SCANTRYK, 3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Introduktion... 5 Udvikling 19771986...

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1987

Dansk søulykkesstatistik for 1987 Dansk søulykkesstatistik for 1987 Søfartsstyrelsen September 1988 ISBN 8774541544 ISSN 01091018 Ha 23647 SCANTRYK, KØBENHAVN 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion... 5 Udvikling 19781987... 6 Søulykkernes

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v.

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, og 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980

Læs mere

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE Maj 2013

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE Maj 2013 REDEGØRELSE OM SØULYKKE Maj 2013 FALKEN Kulilteforgiftning den 22. juli 2012 Den Maritime Havarikommission 15. Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk Hjemmeside: www.dmaib.dk

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985 ISBN 87-503-5624-0 ISSN 0109-1018 ATLAS-QUICK A-S, KBH.S. HA 00-10 Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet i industriministeriet på

Læs mere

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

Den 9. maj 2000 forliste Ninette. Den 1. august 2001 forliste Gratia. Og den 13. april 2002 forliste Lissy Bjerregård.

Den 9. maj 2000 forliste Ninette. Den 1. august 2001 forliste Gratia. Og den 13. april 2002 forliste Lissy Bjerregård. 01-11-2003 Tema om stabilitets-video VÆLTEPETER TIL SØS! Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste har lavet en videofilm om stabilitet. Den hedder Væltepeter til søs! og viser, hvor vigtigt det er med en god stabilitet,

Læs mere

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/ Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/16 Velkommen tilbage 7. Aften : af søvejsregler 13 (11) 16 (vigeregler) Gennemgang opgave 36-59 næsten alle af kurser, strøm, afdrift, misvisning og

Læs mere

3/10/2015. Eksempel på prøveopgave. Testopgave 4. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1.

3/10/2015. Eksempel på prøveopgave. Testopgave 4. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1. Eksempel på prøveopgave Testopgave 4 Generel opgave Hjælpemidler: Ingen Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1 Hvilken signalfigur skal du føre, om dagen når du ligger til ankers? En sort

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv

Læs mere

Ulykker til søs 1995

Ulykker til søs 1995 Ulykker til søs 1995 Dansk Søulykkesstatistik Nordisk Søulykkesstatistik Arbejdsskader til søs Danske Erhvervsdykkerulykker Else Terkol grundstødte ved faldende vand i Bristolkanlen den 28, januar 1995,

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT Marts 2014

SØULYKKESRAPPORT Marts 2014 SØULYKKESRAPPORT Marts 2014 JETTE SAJ Forlis den 10. januar 2013 Den Maritime Havarikommission Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk Hjemmeside: www.dmaib.dk Uden for

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. Fiskeskibet J. C. HEINRICH s forlis den 24. maj august Sag

SØULYKKESRAPPORT. Fiskeskibet J. C. HEINRICH s forlis den 24. maj august Sag SØULYKKESRAPPORT OPKLARINGSENHEDEN Vermundsgade 38 C Postboks 2589 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 00 Fax 39 17 44 16 E-post oke@dma.dk www.sofartsstyrelsen.dk 29. august 2002 Sag 199925082 Fiskeskibet

Læs mere

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØFARTSSTYRELSEN Eks. nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØVEJSREGLER Hjælpemidler:

Læs mere

Prøvekrav for navigatører

Prøvekrav for navigatører Prøvekrav for navigatører Kvalifikationer Bevis Prøvekrav Prøveform 1.1 Sønæringsbevis som: Styrmand af 3. grad i fiskeskibe demonstrere, hvorledes man som navigatør skaffer sig kendskab til placering

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7.

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7. SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7. m a j 2 0 1 1 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf.

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983 Ha 00-10 ATLAS-QUICK A-S KBH S: Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og foreliggende

Læs mere

Ulykker til søs 1993

Ulykker til søs 1993 Ulykker til søs 99 Dansk Søulykkesstatistik 99 Dansk Arbejdsskadesstatistik 99 Dansk Dykkerulykkesstatistik 99 December 99 Søfartsstyrelsen Vermundsgade 8C København Ø Ulykker til søs 99 Ulykker til søs

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv

Læs mere

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af spørgsmål 33 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 2. august 2005.

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af spørgsmål 33 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 2. august 2005. Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 33 Offentligt Folketingets Erhvervsudvalg ERHVERVSMINISTEREN Sag 200502976 25. august 2005 Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 4

Oversigt over opgaver til DKS sæt 4 Oversigt over opgaver til DKS sæt 4 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Hornbæk Mölle 401 // 403 nat vinddrej strøm fyrkarakterer 2 Gilleleje Höganäs 401 // 403 nat vinddrej strøm fyrkarakterer

Læs mere

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER FOR NAVIGATØRER BEVIS 1.1 Du skal til prøven kunne demonstrere: Skibsfører Styrmand 1. grad Styrmand 2. grad Sætteskipper Styrmand af 3. grad Fiskeskipper af 1. grad Styrmand af 1. grad i fiskeskibe Kystskipper

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i.

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i. Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i Trafikudvalget Tirsdag den 26. april 2005 Indledning. Som min kollega

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5. Lovtidende A 2014 Udgivet den 7. januar 2014 2. januar 2014. Nr. 5. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) I medfør af 10, stk. 1 og 2, 112, stk. 1, og 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven),

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. Kollision LILLE TANJA / LEON den 16. juni 2001. 25. oktober 2001. Sag 199917411 Arkivkode 01.40.01

SØULYKKESRAPPORT. Kollision LILLE TANJA / LEON den 16. juni 2001. 25. oktober 2001. Sag 199917411 Arkivkode 01.40.01 SØULYKKESRAPPORT OPKLARINGSENHEDEN Vermundsgade 38 C Postboks 2589 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 00 Fax 39 17 44 16 E-post oke@dma.dk www.sofartsstyrelsen.dk 25. oktober 2001 Kollision LILLE TANJA / LEON

Læs mere

Løb 101 (Skib Voyager, Vind: V -> SV, 18 m/s, Strøm: 0, Bølger: Hs=2.0 m, Tp= 6.0s, fra V)

Løb 101 (Skib Voyager, Vind: V -> SV, 18 m/s, Strøm: 0, Bølger: Hs=2.0 m, Tp= 6.0s, fra V) Løb 101 (Skib Voyager, Vind: V -> SV, 18 m/s, Strøm: 0, Bølger: Hs=2.0 m, Tp= 6.0s, fra V) Simulatoren opførte sig realistisk, kom op på 25 grader/min drejehastighed ved anvendelse af 2 PODs med optimal

Læs mere

UDKAST TIL SØULYKKESRAPPORT

UDKAST TIL SØULYKKESRAPPORT UDKAST TIL SØULYKKESRAPPORT SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN Opklaringsenheden U I L O Q B r a n d 2 3. s e p t e m b e r 2 0 0 9 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø.* Tlf. 39 17

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bkg. nr. 274 af 3. april 2009 og bkg. nr. 1439

Læs mere

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet:

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet: 20.02.1932 20.02.1932 Kontraheret som nybygning nr 207 ved Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri A/S 09.04.1932 09.04.1932 Køllagt på Helsingør værft 16.12.1932 16.12.1932 Afholdt afprøvning på prøveplan

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

17-02-2004 Tema: Idekatalog om tyskertræk 87 UDSÆTTELSER PÅ TYSKERTRÆK

17-02-2004 Tema: Idekatalog om tyskertræk 87 UDSÆTTELSER PÅ TYSKERTRÆK 17-02-2004 Tema: Idekatalog om tyskertræk 87 UDSÆTTELSER PÅ TYSKERTRÆK Mange mindre trawlere har ikke haft problemer med at sænke tyskertrækkets trækpunkt ned til lønningen, sådan som nye regler foreskriver.

Læs mere

Redegørelser. fra Opklaringsenheden

Redegørelser. fra Opklaringsenheden Redegørelser fra Opklaringsenheden 4/2004 Introduktion REDEGØRELSER fra Opklaringsenheden udgives med henblik på at videregive erfaringer fra ulykker, som er undersøgt af Opklaringsenheden, men hvor ulykkens

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. B er et maskindrevet skib, der er let. B er beskæftiget med at slæbe, og længden af slæbet

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. B er et maskindrevet skib, der er let. B er beskæftiget med at slæbe, og længden af slæbet SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Kolding Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Kolding Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 28-1-2018 Kolding Havn Sidste opdateringer Tekst: 26-1-2018 - Plan 1: 20-10-2017 Beliggenhed Lillebælt, Kolding Fjord 55 29,5'N 9 29,5'E - kort 158 fotograferet

Læs mere

Kolding Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Besejling. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Kolding Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Besejling. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 23-1-2017 Kolding Havn Sidste opdateringer Tekst: 5-3-2014 - Plan 1: 2-7-2014 Beliggenhed Lillebælt, Kolding Fjord 55 29,5'N 9 29,5'E - kort 158 fotograferet juli

Læs mere

Nye færger til nye tider

Nye færger til nye tider Nye færger til nye tider Bedre miljø, høj stabilitet og god komfort Rederiet Færgen sætter i 20 to nye færger i drift på ruten Spodsbjerg Tårs. Skibene er bygget i Tyskland, og den nyeste teknologi er

Læs mere

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads Egå sejlklub Duelighedsbevis 5. Aften Vinteren 2016/17 5. aften Søvejsregler: af 7, 8 og nu 9-10 af 27, 28, 29 og nu 30-31 Folder Havets hovedveje Navigation Sikkerhed: Fra 3 gang Manglende Farvandsafmærkning

Læs mere

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Agenda Lovgrundlag Farvandsinddeling Afmærkningsprincipper Afmærkningsinspektion Afmærkningsrevision

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bekendtgørelse om ændring nr. 480 af 1. juni

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984 ISBN 8788729001 Ha 0010 ATLASQUICK AS KBH.S. Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter

Læs mere

I aften og i nat syd omkring 3-8 m/s, i morgen drejende øst under 5 m/s. God sigt.

I aften og i nat syd omkring 3-8 m/s, i morgen drejende øst under 5 m/s. God sigt. OPGAVE 1 Gilleleje Havn Höganäs Havn Planlæg en natsejlads fra Gilleleje Havn til Höganäs Havn. Farvandsudsigt for Sundet, Bælthavet og Kattegat I aften og i nat syd omkring 3-8 m/s, i morgen drejende

Læs mere

Kortskitser af nye rutetiltag for skibstrafikken i Skagerrak og Kattegat

Kortskitser af nye rutetiltag for skibstrafikken i Skagerrak og Kattegat Kortskitser af nye rutetiltag for skibstrafikken i Skagerrak og Kattegat Oversigtskort Kattegat 1 Den afmærkning med bøjer der er vist på kortskitserne er den eksisterende afmærkning, og skal ikke tages

Læs mere

Prøvekrav for speedbådsprøven

Prøvekrav for speedbådsprøven Prøvekrav for speedbådsprøven Teori Forskellige typer af både og fordele og ulemper ved de forskellige skrogformer i forhold til sødygtighed. Muligheder for placering af besætning. Forskellige former for

Læs mere

Kong Frederik IXs Bro

Kong Frederik IXs Bro Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 12-5-2010 Kong Frederik IXs Bro Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2008 Beliggenhed Guldborg Sund, S for Nykøbing Falster Havn. 54 45,5'N 11 51,8'E - kort 163 Set

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-2/99

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? RIB/følgebåd Båden er en Bombard Explorer CE-mærket, under dimensionstal 20

Læs mere

Redegørelser. fra Opklaringsenheden

Redegørelser. fra Opklaringsenheden Redegørelser fra Opklaringsenheden 2/2003 Introduktion REDEGØRELSER fra Opklaringsenheden udgives med henblik på at videregive erfaringer fra ulykker, som er undersøgt af Opklaringsenheden, men hvor ulykkens

Læs mere

Oddesundbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Sidste opdateringer Tekst:

Oddesundbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Sidste opdateringer Tekst: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 16-1-2017 Oddesundbroen Sidste opdateringer Tekst: 9-11-2016 Beliggenhed Limfjorden, Oddesund mellem W-siden af Grisetåodde og E-spidsen af Sunddraget. 56 34,7'N

Læs mere

Små havne og overnatningspladser i det nordlige Lillebælt. Lars Oudrup Kærmosevej 20 7000 Fredericia

Små havne og overnatningspladser i det nordlige Lillebælt. Lars Oudrup Kærmosevej 20 7000 Fredericia Små havne og overnatningspladser i det nordlige Lillebælt. Lars Oudrup Kærmosevej 20 7000 Fredericia 6. maj 2009 Selv om jeg nu har haft catamaran i Midelfart Sejlklub og i Middelfart Marina i snart 30

Læs mere

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 119 SØFARTSSTYRELSENS BEKENDTGØRELSE Bekendtgørelse om duelighedsprøver m.v. I medfør af 19, stk. 1, og 20, stk. 3, i lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes besætning fastsættes: Formål 1. Bekendtgørelsens

Læs mere

Figur 1 Figur 2 Figur 3. Figur 4 Figur 5 Figur 6

Figur 1 Figur 2 Figur 3. Figur 4 Figur 5 Figur 6 NVN: Prøveopgave esvarelsestid for hele opgavesættet (5 sider): 30 minutter Marker med kryds for hver af figurerne, hvilke oplysninger de viste lys eller signalfigurer giver dig om skibet på figur 1 6.

Læs mere

ADVARSEL MOD OVERISNING LYT TIL VEJRMELDINGEN

ADVARSEL MOD OVERISNING LYT TIL VEJRMELDINGEN Tema om overisning ADVARSEL MOD OVERISNING DECEMBER, JANUAR, FEBRUAR OG MARTS ER SÆSON FOR OVERISNING. OG OVERISNING KAN I LØBET AF GANSKE KORT TID - SÆTTE ET TYKT PANSER AF IS PÅ BÅDE STORE OG SMÅ SKIBE.

Læs mere

SEJLADS I ARKTISKE OMRÅDER.

SEJLADS I ARKTISKE OMRÅDER. Part of The Royal & Sun Alliance Insurance Group plc. SEJLADS I ARKTISKE OMRÅDER. Skibsteknisk Selskab 17.01.2011 NORDVESTPASSAGEN 2 NORDØSTPASSAGEN 3 FARE FORBUNDET MED SEJLADS I ARKTIS ARKTISK IS: Der

Læs mere

Søulykkesrapporten kan også findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside under Ulykkesopklaring.

Søulykkesrapporten kan også findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside  under Ulykkesopklaring. SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø.* Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39 17 44 16 CVR-nr.: 29 83 16 10 E-Mail: oke@dma.dk - www.sofartsstyrelsen.dk Søulykkesrapporten er udsendt den 8. juni 2005

Læs mere

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr Ottar Helge Ask Roar Ege Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr S K O L E T J E N E S T E N V I K I N G E S K I B S M U S E E T Modellen en kopi af Helge Ask er en kopi af Roar Ege en kopi af Ottar en kopi

Læs mere

Redegørelser. fra Opklaringsenheden

Redegørelser. fra Opklaringsenheden Redegørelser fra Opklaringsenheden 3/2002 Introduktion REDEGØRELSER fra Opklaringsenheden udgives med henblik på at videregive erfaringer fra ulykker, som er undersøgt af Opklaringsenheden, men hvor ulykkens

Læs mere

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Den 1. november, ankrede vi sent om aftenen i bugten ved Batangas på Filippinerne. Efter vi havde været i Cebu og Manila for at losse, skulle vi

Læs mere

let gør fart gennem vandet under 50 m i længde set mod dets styrbords side set mod dets bagbords side set ret for fra set agter fra

let gør fart gennem vandet under 50 m i længde set mod dets styrbords side set mod dets bagbords side set ret for fra set agter fra NVN: esvarelsestid for hele opgavesættet (5 sider): 30 minutter Marker med kryds for hver af figurerne, hvilke oplysninger de viste lys eller signalfigurer giver dig om skibet på figur 1 6. Figur 1 Figur

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. Arbejdsulykke fald over bord Fiskeskib VENDELBO den 1. juli 2004

SØULYKKESRAPPORT. Arbejdsulykke fald over bord Fiskeskib VENDELBO den 1. juli 2004 SØULYKKESRAPPORT Dato 24. januar 2005 Sag 199949292/11 Arkivkode 01.40.50 Opklaringsenheden /LHJ Opklaringsenheden Arbejdsulykke fald over bord Fiskeskib VENDELBO den 1. juli 2004 SØFARTSSTYRELSEN Vermundsgade

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. N I N A N I T U & A F R I C A N Z E B R A K o l l i s i o n 6. j u l i

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. N I N A N I T U & A F R I C A N Z E B R A K o l l i s i o n 6. j u l i SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN N I N A N I T U & A F R I C A N Z E B R A K o l l i s i o n 6. j u l i 2 0 1 0 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39 17

Læs mere

Næstved Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Næstved Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 15-3-2017 Næstved Havn Sidste opdateringer Tekst: 14-9-2016 - Plan 1: 22-8-2012 Beliggenhed Smålandsfarvandet, Karrebæk Fjord, Næstved Kanal 55 13,6'N 11 45,4'E

Læs mere