Dansk søulykkesstatistik for 1990

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk søulykkesstatistik for 1990"

Transkript

1 Dansk søulykkesstatistik for 1990 Søfartsstyrelsen December 1991

2 ISBN ISSN S-889/90

3 Indholdsfortegnelse Side Introduktion Udvikling Enkeltsøulykker Tørlastskibe Enkeltsøulykker Tankskibe Enkeltsøulykker Passagerskibe Enkeltsøulykker Andre skibe Enkeltsøulykker Fiskeskibe Rapport over omstændighederne der førte til "A" forlis i Atlanterhavet Rapport om omstændighederne der førte til lastskib "A"s kollision med fiskeskib "B" Søulykkesrapport Søulykkesrapport

4

5 INTRODUKTION Behandling af sager vedrørende søulykker varetages af Søfartsstyrelsens Opklarings- og Kontrolenhed. (OK-Enheden). En SØULYKKE er i denne forbindelse en hændelse, hvor et skib er involveret i grundstødning, kollision, påsejling, kæntring, forlis, brand, eksplosion, lækage eller andet havari. Rene PERSONULYKKER, d.v.s. arbejdsulykker hvor besætningsmedlemmer er omkommet eller kommet alvorligt til skade i forbindelse med et skibs drift, behandles af Søfartsstyrelsens Arbejdsmiljøkontor. En oversigt over anmeldte arbejdsulykker i 1990 findes i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen nr. 6/91 af 15. juli Formålet med OK-Enhedens sagsbehandling er: AT klarlægge, hvad der er sket, AT klarlægge, hvordan det er sket, AT finde årsagen til, hvorfor der er sket, AT konstatere, hvad der evt. kan gøres for at nedsætte risikoen for gentagelser, herunder om der er behov for ændring af eksisterende regler eller evt. udstede nye regler, samt om der er grundlag for udsendelse af "advarsler", AT indsamler materiale til den årlige søulykkesstatistik. OK-Enhedens sagsbehandling foregår på grundlag egne undersøgelser om bord, egne interview af involverede personer, søforklaringer, politirapporter samt andre oplysninger fra inden- og udenlandske myndigheder. Sagsbehandlingen afsluttes med en Søulykkesrapport, som udsendes til de involverede parter. Den danner desuden grundlag for en juridisk bedømmelse om evt. retsforfølgning. Dansk Søulykkesstatistik omfatter søulykker i danske handelsskibe på 20 BRT/BT og derover samt alle danske fiskeskibe. Ved handelsskibe forstås i denne forbindelse skibe, som ikke er fiskeskibe, boreplatforme, ikke selvbevægende pramme og fritidsfartøjer. Boreplatforme er ikke medtaget, fordi antallet er ringe. Ulykker i ikke selvbevægende pramme er medtaget under det bugserende skib. Oplysning om ulykker i fritidsfartøjer offentliggøres af Søsportens Sikkerhedsråd. Ved fiskeskibe forstås skibe, som er optaget i register over fiskefartøjer og derved forsynet med havnekendingsnummer. 5

6 Danske skibe omfatter også grønlandske og færøske skibe. Denne statistik omfatter søulykker, der fandt sted i året Fra og med 1990 har Søfartsstyrelsen startet et samarbejde med de tilsvarende myndigheder i de øvrige nordiske lande om søulykkesregistreringen. Samtlige nordiske søulykker bliver indført i et fællesnordisk EDB-baseret ulykkesregister. Formålet med det fællesnordiske søulykkesregister er at tilvejebringe et større erfaringsgrundlag, hvorved man mere effektivt vil kunne analysere de enkelte ulykkestyper og iværksætte forebyggende foranstaltninger. Omlægningen af den rent danske søulykkesregistrering til den fællesnordiske registrering er en af årsagerne til, at udgivelsen af denne statistik for 1990 er blevet forsinket. Bagest i omslaget er indsat en engelsksproget udgave af den fællesnordiske statistik - NORDIC DAMA - for NORDIC DAMA er som nævnt den første fællesnordiske statistik, og skal derfor tages med et vist forbehold, bl. a. fordi der endnu på flere områder mangler klare kriterier for rubricering af ulykkerne. Statistikken er udarbejdet i foråret 1991, hvorfor ulykker, som er kommet til Opklarings- og Kontrolenhedens kendskab senere i 1991 ikke er medtaget. Dette, samt en endelig justering af det danske materiale, er årsagen til de mindre uoverensstemmelser som forekommer. De enkelte grafer og skemaer i NORDIC DAMA taler for sig selv, dog skal følgende bemærkes. NUMBER OF ACTIVE SHIPS. Antallet er middelværdien af antallet pr. 1. januar 1990 og 1. januar NUMBER OF ACCIDENTS. En af de 5 kategorier i dette skema er "Pers.dead/inju.", og ulykker rubriceret herunder er rene personulykker og indeholder således ikke personer, som er omkommet eller skadet som følge af en søulykke rubriceret under en af de 4 øvrige kategorier. LOSSES. Der mangler endnu klare kriterier for, hvornår en ulykke skal anses for alvorlig eller mindre alvorlig, hvorfor dette skema og grafen ikke viser et reelt billede af de faktiske omstændigheder. Første del af denne statistik indeholder et afsnit om udviklingen for 10-årsperioden Herefter følger en del med oplysninger om hver enkelt registreret søulykke i 1990 opstillet 6

7 alfabetisk efter skibets navn og i de samme grupper som i NORDIC DAMA, nemlig tørlastskibe, tankskibe, passagerskibe, andre skibe og fiskeskibe. Bagest er medtaget nogle typiske eksempler på OK-Enhedens Søulykkesrapporter. Udvikling I året 1990 blev 128 danske skibe ramt af søulykke, der var fordelt på 50 handelsskibe og 78 fiskeskibe. De 50 søulykker i handelsskibe er igen fordelt med 25 søulykker i tørlastskibe, 2 i tankskibe, 20 i passagerskibe og 3 i andre skibe. Ialt 34 skibe forliste i 1990, enten umiddelbart i forbindelse med ulykken eller kort tid senere som følge af ulykken. Af disse var 2 handelsskibe og 32 fiskeskibe. I 1989 forliste 20 skibe, 1 handelsskib og 19 fiskeskibe. I 1990 omkom 15 søfarende og 4 passagerer i forbindelse med søulykker. De tilsvarende tal i 1989 var 5 og 3. SØULYKKER I ALLE SKIBE 1981 til 1990 figur 1 7

8

9 TØRLASTSKIBE

10 DATA Navn Hjemsted BRT/BT SØULYKKEN Art Tid Sted FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER AASE HØJ Horsens november Store Bælt Overholdt ikke sin vigepligt. Kolliderede med tysk F.FREILGACH ALF Marstal maj Østersøen For høj fart i tåge. Kolliderede med mindre svensk fiskefartøj. ARKTIS ISLAND København september Kielerkanalen Fejl i andet skib. Kolliderede med tysk ALGLA, som pludselig drejede ind foran A.l. ARKTIS QUEEN København oktober Sydkinesiske Hav Uopklaret. Kolliderede med tysk RADEBEUL, som ramte A.Q. i bagbord side. BEB Nuuk december Sydgrønland Mangelfuld navigering. Ramte kendt skær. BELINDA JO Egernsund juni Østersøen Tog fejl af fyrlinien i tåge. CETUS Årøsund oktober Kielerkanalen Mangelfuldt vagthold. Kolliderede med polsk fiskeskib GOPLO. DANICA VIOLET Nakskov maj Vestnorge Vanskelige besejlingsforhold og manglende kendskab til farvandet. Bragt flot ved fremmed hjælp. DAN TRIMMER Aalborg marts Police Havn Svigtende omstyring. Under havnemanøvre påsejledes polsk lægter, som lå ved kaj. 10

11 DATA Navn Hjemsted BRT/BT DILANI Randers 299 DITLEV LAURITZEN Esbjerg EAL DIAMOND København ENERGI Marstal 374 ELBE Sæby 999 ELSAM FYN Fredericia SØULYKKEN Art Tid Sted 20. maj Sakskøbing Rende 1. september Frederikshavn Havn Kæntring 7. april Atlanterhavet 10. december Rotterdam 23. juni Den Engelske Kanal 23. juli Skagerrak FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER Grundberøring da skibet i tåge kom ud i kanten af renden. Hovedmotor faldt ud. Påsejlede kaj. Overlastning og mangelfuld stabilitet. Forlist. El-udfald. Ramte kaj og fortøjet skib, hvorefter det grundstødte på sandbanke. Uopklaret. Kollideret med polsk skib, hvorfra forklaring ikke foreligger. Mangelfuld udkig i begge skibe. Kolliderede med fiskeskib LENE af Skagen. FORTUNA BAY Kalundborg 399 JOTUN Næstved 1042 Brand 16. oktober Køge Havn Kæntring 26. januar Østersøen Tobaksrygning. Brand i messen. Slukket med pulverslukker. 1 tilskade. Dårligt vejr. Vandindtrængen i maskinrum. Forskydning af ladning. Forlist. 4 omkommet. LOMUR Torshavn november Øresund Kolliderede med svensk ØRESUND, som pludselig drejede ind foran LOMUR. 11

12 DATA Navn Hjemsted BRT/BT MARCHEN MÆRSK Dragør MERCANDIAN UNIVERSE København NALERAQ Paamiut 303 SØULYKKEN Art Tid Sted Brand 6. august New York Havn Grudstødning 31. marts Storebælt 30. oktober Vestgrønland. FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER Benzindampe fra bil i container muligvis antændt ved en gnist. Tog fejl af farvandsafmærkning. Ramte ukendt skær. Bragt flot ved egen hjælp. PAJUTTAAT Nuuk 498 PEGASUS PROGRESS Korsør august Vestgrønland 28. januar Sydkinesiske Hav Tæt tåge og isfjelde i indenskærsrute. Kolliderede med ALIBAK JOSEFSEN af Nuuk. Rorsvigt. Kolliderede med NAVAUUN 8 og EVER BREEZE. PLATESSA Frederikshavn 299 SKIRNER Marstal marts Engelske østkyst 3. juni Nordsøen Vagthavende forlod broen uden at være afløst. Mangelfuld udkig i begge skibe. Påsejlet JOMI af Thyborøn, som lå til ankers. 12

13 TANKSKIBE

14 DATA Navn Hjemsted BRT/BT BENSKOV JUNIOR Fakse 1368 SARA THERESA Marstal 1598 SØULYKKEN Art Tid Sted Brand 27. februar Brand 26. januar Hamborg Havn FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER Pakning i brændstofrørflange blæst ud og udsprøjtende olie antændt ved kontakt med varm motor. Slukket ved halonanlæg. Lækage i hedoliekedel. Slukket ved brandvæsenet. 1 til skade. 14

15 PASSAGERSKIBE

16 DATA Navn Hjemsted BRT/BT ANHOLT Anholt 299 SØULYKKEN Art Tid Sted 16. februar Kattegat FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER Tilsanding. Grundberøring umiddelbart ud for Anholt Havn. ARVEPRINS KNUD Korsør 4836 ASA-THOR Korsør 3544 DANMARK Rødby 6352 DJURSLAND Grenaa 4371 Brand 16. december Korsør Havn 2. november Store Bælt Brand 16. november Østersøen 9. marts Ud for Hundested Kortslutning i strømtavle. Maskinrumsbrand. Strømforhold. Påsejlede lysbøje. Smøreoliedampe antændt ved kontakt med varm motor. Branden eksplosionsagtig. Kraftige vindstød. Bragt flot ved fremmed hjælp. HEIMDAL Korsør 9975 LIV VIKING København 74 LODBROG København 4472 NAKKEHAGE Rørvig 150 NIELS KLIM Århus april Halsskov Havn 1. marts Malmø Havn 31. januar Puttgarden Havn 14. oktober Kattegat 26. januar Kalundborg Havn Manøvresvigt. Påsejlede færgeleje. Sejlede med forsæt over dækmolen, hvorved der skete mindre skade på svæverens ben. Mangelfuld manøvrering. Den vagthavende var påvirket af spiritus. Påsejlede mole. Tåge. Andet skib tog på radar fejl af N. og en bøje. Kolliderede med BENTE af Sønderborg. Strøm. Påsejlede mole. 16

17 DATA Navn Hjemsted BRT/BT NORRØNA Torshavn 7838 SØULYKKEN Art Tid Sted Brand 9. april Irske Hav FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER Branden påsat. Slukket af egen besætning. 1 passager omkom og 6 passagerer blev røgforgiftede. PRINSESSE ANNE MARIE Helsingør oktober Kronborgpynten Fejlbedømmelse af strøm. RAGNA Hellerup 20 Kæntring 2. august Voer færgeleje Ombordkørsel af tungt lastet lastbil. RIBERHUS Ribe 28. april Ribe å Mangelfuld manøvrering p.g.a. spiritusindtagelse. ROMSØ Korsør oktober Knudshoved Havn Havari på bovpropel samt hård kuling. Påsejlede leje og KRAKA. SAM-SON Hov oktober Hov Havn Forsat af stærk strøm. Bragt flot ved fremmed hjælp. SARPANGAQ Narsaq juli Sydgrønland Is og for høj fart. Ramte kendt skær. Kom flot ved egen hjælp. SUPERFLEX HOTEL Korsør november Helsingborg Havn Glemte at omskifte fra automatisk håndstyring. Påsejlede i tæt tåge 4 kajer. TOR SCANDINAVIA Esberg Brand 25.februar Nordsøen Afgangsrør fra cylinderpumpe knækket. Forstøvet olie antændt. Slukket ved sprinkleranlæg. 17

18 DATA Navn Hjemsted BRT/BT WINSTON CHURCHILL Esbjerg 8658 SØULYKKEN Art Tid Sted 9. maj Kattegat FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER Fejbedømmelse af andet skibs sejlads. Ramte i et drej NORDLYSET af Gilleleje, som forliste. 18

19 ANDRE SKIBE

20 DATA Navn Hjemsted BRT/BT LØVENØRN København 387 MÆRSK TACLER Esbjerg 1790 SANDFRAKT Fuglefjord 287 SØULYKKEN Art Tid Sted 22. juni Ebeltoft Vig Hårdtvejrsskade 25. december Nordsøen 6. juli Vestgrønland FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER Fejlaflæsning af positionsbestemmelsesudstyr. Kom flot ved egen hjælp. Kraftig sø. Skader i styrehus og elektrisk anlæg. Besætning bjærget af helo. Slæbt i havn. Mangelfuld navigering. Kom flot ved egen hjælp. 20

21 FISKESKIBE

22 DATA Navn Hjemsted BRT/BT SØULYKKEN Art Tid Sted FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER ALDAN Skagen 16 Kæntring 7. marts Kattegat Blev ramt af flere store søer. Forlist. 2 omkom. ALEX Hanstholm november Nordsøen Uopklaret. Kolliderede i tæt tåge med svensk fiskeskib MIRO. 2 omkom, den ene var føreren, som havde vagt. ALIBAK JOSEFSEN Nuuk august Vestgrønland Tæt tåge og isfjelde i indenskærsrute. Kolliderede med PAJUTTAT af Nuuk. 1 omkom, 1 til skade. ALICE BECK Skagen september Skagen Havn Solen blændede. Kolliderede med HALUMI af Skagen. ANGUTEQ Narsaq 20 Kæntring 2. juni Diskobugten Fik bundhold under rejetrawling. Kæntrede i et stb. drej i forsøg på at få trawlet fri. Forlist. 1 omkom. ANINE NORDFISK Skagen 125 Brand 5. december Nexø Havn Formentlig kortslutning i hovedstrømtavle. ANN IONA Hundested 85 Brand 9. juni Østersøen Uopklaret. Udbrændte totalt og slukning blev opgivet. ANNA HEDVIG Hanstholm marts Hanstholm Havn Forvekslede havnefyr. Påsejlede østre ydermole. Forlist. ANNE LENE Rønne 6 Kæntring 14. marts Østersøen Dårligt vejr. 22

23 DATA Navn Hjemsted BRT/BT SØULYKKEN Art Tid Sted FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER AQQALUK ITTUK Nuuk oktober Vestgrønland Is og snetykning. Påsejlet skær. Flot ved egen hjælp. AVANCE Grenå juli Kattegat Mangelfuld udkig i begge skibe. Kolliderede med sejlbåd. BENTE Sønderborg 14. oktober Kattegat. Tåge. Kolliderede med NAKKEHAGE. Tog fejl af N.og en bøje. BETTINA Hirtshals 8 Forlist 5. januar Skagerak Dårligt vejr, som var varslet. 1 omkom, 1 kom til skade. CARINA CLERIS Nexø marts Østersøen Uopklaret Påsejlet til ankers af svenske RYVINGEN. Ingen udkig i C. C. Forlist. CHARLOTTE BJØRN Bogense december Kattegat Mangelfuld udkig. Kolliderede med tyske JOHANNA. C.B. havde vigepligt. Forlist. CHARLOTTE NORDFISK Skagen oktober Skagen Havn Fejlmanøvrering. Påsejlede ydermole. CHATINA Hanstholm september Nordsøen Mangelfuld udkig. Kolliderede med SUSANNE JENSEN, som fiskede. DUNGENESS Esberg 245 Lækage 29. august Nordsøen Muligvis vandindtrængen ved søventil. Forlist, men senere hævet. 23

24 DATA Navn Hjemsted BRT/BT SØULYKKEN Art Tid Sted FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER ENNIBERG Torshavn 2578 Brand 4. juli Nordatlanten Kortslutning. Branden opstået i kontor og bredte sig videre. Lukkede lufttæt, hvorved ilden døde hen. ESTHER Præstø 5 Kæntring 1. marts Østersøen Stor sø borfyldte fartøjet. Forlist. Besætning reddet af helo. FABIAN Hirtshals 207 Eksplosion 8. februar Atlanterhavet Kanonslag i styrehuset eksploderede. Styrehuset raseret. 2 til skade. GRATIA Lemvig 5 Eksplosion 30. september Lemvig Havn Utæt gasapparat. Gassen blev antændt, da olieovnen skulle tændes. 1 til skade. GRETHE Rungsted 10 Lækage 15. maj Sundet Ukendt. Forlist i løbet af 3 minutter. HALUMI Skagen september Skagen Havn Andet skib blev solblændet. Kollideret med ALICE BECK af Skagen. HARMONI Tejn 20 Brand 8. marts Tejn Havn Overophedet TV-relæ antændt træværk i lukaf. Slukket af brandvæsenet. HAVBUGVIN Streymnes 47 Brand 26. januar Nordatlanten Uopklaret. Maskinrumsbrand. Besætningen i flåden. Forlist under bugsering. H. B. BROCK Esbjerg 142 Lækage 11. april Nordsøen Uopklaret. Forlist. 2 omkommet. 24

25 DATA Navn Hjemsted BRT/BT SØULYKKEN Art Tid Sted FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER HELDASTINDUR Sandarvåg 182 HELEN MARIE Esbjerg 39 Lækage 10. oktober Østersøen 17. marts Atlanterhavet Logrøret trykket ind i skibet. Forlist. Senere hævet. Mangelfuld udkig i andet skib. Kollideret med norsk slæbebåd med boreplatform på slæb. INGER KIRSTINE Esbjerg marts Nordsøen Fejl i andet skib. Påsejlet til ankers af hollandsk JAN DE BOER. Forlist. ISABELLA Skagen 281 Brand 25. juli Skagerrak Uisoleret lyddæmper antændt træ i lukaf. Slukket ved indsætning af røgdykkere. JACOB HEILMANN Sukkertoppen april Vestgrønland Manglende opmærksomhed. Drev på skær. JOHNNY LOUISE Slettestrand 12 Lækage 14. marts Nordsøen Hul i spulepumperør og læk i hækken. Fik pumpeassistance. Slæbt i havn. JOMI Thyborøn juni Nordsøen Mangelfuld udkig i begge skibe. Påsejlet til ankers af SKIRNER af Marstal. JONNA ANNELISE Esbjerg maj Indsejling til Laves Hook Havari på styresystem. Forlist. JUPITER Nexø december Østersøen Mangelfuld udkig i begge skibe. Påsejlet til ankers af fiskeskib NINNI DICK af Nexø. 1 til skade. 25

26 DATA Navn Hjemsted BRT/BT SØULYKKEN Art Tid Sted FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER JYTTE MØLLER Svaneke 6 Brand 13. november Østersøen Uopklaret. Maskinrumsbrand. Forlist. KEGNÆS Hvide Sande 5 Lækage 25. juli Nordsøen Uopklaret. Forlist. Besætningsmedlem reddet efter 13 timer i flåde. KEN Lemvig maj Nordsøen Uopklaret. Påsejlet til ankers i tæt tåge af ukendt skib. KIRSTEN FROST Rønne 29 Brand 18. december Østersøen Overophedning af olieovn. Slukket ved halonanlæg. LARS THOMAS Havnsø maj Nordsøen Mangelfuld udkig i begge skibe. Påsejlet til ankers af tysk MAIKE. Forlist. LEBRIAN Esbjerg 182 Brand 22. september Esbjerg Havn Uopklaret. Brand opstået i lukaf. Slukket af brandvæsenet. LENE Skagen juli Skagerrak Mangelfuld udkig i begge skibe. Kollideret med ELSAM FYN af Fredericia. LISSIE Anholt oktober Kattegat Uopklaret. Kollideret med SAINT NICHOLAS II af Valleta, som ikke har afgivet forklaring. LONE Havneby 20 Brand 11. november Nordsøen Uopklaret. Maskinrumsbrand. Besætningen i flåden. Forlist under bugsering. 26

27 DATA Navn Hjemsted BRT/BT SØULYKKEN Art Tid Sted FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER LONE DORTE Thyborøn februar Hanstholm Havn Under udsejling slog 2 store søer fartøjet mod molehovedet. MAIBRITT THYGESEN Esbjerg april Hvide Sande Havari på indhivningsspil, hvorved M.T. med grej ude blev presset ind på revlene. Kæntrede. Senere bjærget KAREN KINCH Hvide Sande januar Grenen Mangelfuld udkig. Bragt flot ved fremmed hjælp. MARIE NORDFISK Skagen juli Skagerrak Uopklaret. Kollideret med svensk lystfartøj. MARINA Kolding maj Lillebælt Fejlbedømmelse af strøm. Påsejlede GI. Lillebæltsbro's pille 2. METTE DENIS Thyborøn 177 Brand 27. januar Nordsøen Brud på rør fra dagtank, hvorved udstrømmende olie blev antændt ved varm turlader. Slukket ved halonanlæg. METTE HANSEN Thyborøn maj Nordsøen Uopklaret. Kollideret med ATHOL af Monrovia. METTE STENS- GAARD Skagen december Smøgen, Sverige Vanskelige besejlingsforhold og usigtbart vejr. Bragt flot ved fremmed hjælp. MIC-KEN Nexø 8 Lækage 23. november Østersøen Uopklaret. Pludselig vandindtrængen i maskinrum. Besætning i flåden. Forlist. 27

28 DATA Navn Hjemsted BRT/BT SØULYKKEN Art Tid Sted FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER MORNING STAR Strendur maj Nordatlanten Mangelfuld udkig. Kollideret med færøsk 10 mannafarid, som sank. NAPARUTAQ Nuuk marts Vestgrønland Mangelfuld navigering og vagthold p.g.a. spiritusindtagelse. Besætning i flåden.forlist. NESBUGVIN Nes november Nolsø Fjord Manglende kontrol ved skift fra hånd- til automatstyring samt mangelfuld udkig. Påsejlede opdrætsanlæg. NINNI DICH Nexø december Østersøen Mangelfuld udkig i begge skibe. Påsejlede JUPITER af Nexø, som lå til ankers. NORDLYSET Gilleleje maj Kattegat Kollideret med WINSTON CHURCHILL, som drejede ind i N. Besætningen reddet af W.C. Forlist. NOSI Oyandarfjord november Færøerne Mangelfuld navigering. Ramte land. Forlist under bugsering. PIA SUSANNE Marstal 5 Forlis 7. juli Sydfynske Øhav Vandindtrængen gennem lænseåbninger p.g.a. dyb nedlastning. 4 passagerer omkom. RELAY Hundested 49 Eksplosion 22. juli Skagerrak Isolationsfejl i kabler har forårsaget antændelse af isolationsmateriale og træ, som foranledigede eksplosion af oliedampe over utæt brændstoftank. RITA Sletten september Sundet Uopklaret. Kollideret med finsk BORE SONG. 28

29 DATA Navn Hjemsted BRT/BT SØULYKKEN Art Tid Sted FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER ROYNDIN FRIDA Nolsø februar Færøerne Vagthavende faldt i søvn p.g.a. spiritusindtagelse. Ramte land. Forlist. SAFIR Skagen 31 Lækage 1. april Nordsøen Uopklaret. Forlist under bugsering. 1 besætningsmedlem bjærget af helo. SALLEQ Ummannaq april Vestgrønland Usigtbart vejr og is. Bagfyr i fyrlinie slukket. Bragt flot ved fremmed hjælp. SIUTAQ Nuuk 20 Brand 15. august Sisimiut Hwavn Kortslutning. Slukket af brandvæsenet. STINE Nexø 9 Kæntring 1. marts Østersøen 2-3 store søer fyldte dækket og vandet løb ned i maskinrummet. Forlist. Besætning i flåden bjærget af andet skib efter et 1/2døgn. SUSANNE JENSEN Hanstholm september Nordsøen Mangelfuld udkig i andet skib. Kolliderede med CHATINA af Hanstholm. TANNISBUGT Hirtshals 142 Kæntring 5. august Nordsøen Uopklaret. Forlist. Besætningen i flåden, senere bjærget af helo. TEQI Hunde Ejlande 9 Lækage 7. september Vestgrønland En gammel skade brød op. Banksat. TIKANI Strandby 18 Lækage 20. juni Nordsøen Uopklaret. Forlist. Besætningen i flåden. 29

30 DATA Navn Hjemsted BRT/BT SØULYKKEN Art Tid Sted FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER TIPA Nanortalik 16 Lækage 29. juni Sydgrønland Isskruninger. Besætningen reddet af helo. Forlist. TRIMICH Aså juni Kattegat Uopklaret. Kollideret med svensk lystfartøj. VESTFART Skagen 259 Brand 29. oktober Skagen Holm Kortslutning i styrehus. Branden gik ud af sig selv. VIBEKE MADSEN 111 Kæntring 24. april Køge Bugt Kæntret under bugsering fmtl. p.g.a. fejlagtig indpumpning af vand i lastrum. Forlist. Senere hævet. 2 omkom. VIKING Torsminde 11 Forlis 8. marts Aalborg Bugt Vandfyldt gennem åbenstående søhane. Forlist. Senere hævet. WINNI RITA Hanstholm 57 Kæntring 10. januar Kattegat Krængede under drej, hvorved lasten trykkede isdækslet op med efterfølgende vandfyldning af lastrum til følge. Forlist. Besætningen bjærget af helo. 30

31 OPKLARINGS- OG KONTROLENHEDEN RAPPORT OVER OMSTÆNDIGHEDERNE DER FØRTE TIL A S FORLIS I ATLANTERHAVET A er bygget i 1987, og er på bruttotons, tons dødvægt, længde 163,8 m, bredde 23,5 m, middeldybgang ved sommerlastelinjen 8,82 m., middeldybgang ved tropelastelinjen 9,00 m. maskineffekt: bhk, servicefart 16 knob. Besætningen bestod af 17 personer. Det fremgår af sagen, at A gik i rutefart mellem Nordeuropa og Afrika. Skibet var tidsbefragtet og var på den sidste rundrejse for befragterne, før skibet skulle overgå til anden beskæftigelse. På den sidste rundrejse i Afrika og efter ankomsten til San Pedro, der var sidste lastehavn, blev A s fører og overstyrmand klar over, at man ikke kunne laste hele den ladning, der fremgik af den ladeplan supercargoen, ladningsejernes repræsentant, præsenterede dem for uden at overlaste skibet. Samtidig konstaterede de ved ankomsten til San Pedro, at der var temmelig stor uoverensstemmelse mellem skibets faktiske dybgange og de dybgange, der fremgik af skibets Loadmaster. I Loadmasteren, lastecomputeren, var indtastet de ladningsmængder, som fremgik af de foreløbige ladeplaner. Søfartsstyrelsen noterer sig, at både skibets fører, overstyr- mand og supercargo vidste, at A ville blive overlastet i San Pedro, men de besluttede alligevel at tage hele ladningen med. Problemet blev ikke drøftet med rederiet eller befragterne. Under lastningen i San Pedro rullede skibet 4-7 ved ombordkørsel af tungt udstyr, hvilket medførte fare for at beskadige skibets agterramper. Dette kan ligeledes opfattes som et tegn på, at skibets stabilitet var kritisk. Skibets fører beordrede derfor tanktoppen og til dels også 2. dæk tillastet, før lastning på 1. dæk, der er øverste dæk. Ved afgang San Pedro var der ingen ydre tegn på, at skibet manglede stabilitet. Før afgang blev lasten på sædvanlig vis surret og sikret. Supercargoen har oplyst, at han gennem overstyrmanden erfa- rede, at skibets middeldybgang ved dybgangsaflæsningen før af- gang var 9,17 m., og at Loadmasteren samtidig viste en middel- dybgang på 8,95 m., og at GM (metacenterhøjden) var 57 cm. Ved en middeldybgang på 8,95 m. kræves en minimums GM på 60 cm., hvilket fremgår af skibets stabilitetsbog. Overstyrmanden har oplyst, at skibets dybgange var 9,18 m. for og 9,07 m. agter, hvilket svarer til en middeldybgang på 9,125 m. De samme tal fremgår af skibsførerens rapport, men her er GM anført til at være 60 cm. Overstyrmanden angiver GM til at være 70 cm. ved afgang San Pedro. 31

32 Skibets fører målte havvandets vægtfylde til 1,025 t/m 3, hvilket svarer til almindeligt saltvand. Det er Søfartsstyrelsens opfattelse, at det ikke var regntid i San Pedro på afgangstidspunktet, da regntiden normalt forløber fra maj til august, hvorfor havvandets vægtfylde må anses for at have været korrekt. A afgik fra San Pedro omkring middag. Efter afgang blev agterpeaktank C lænset. Dette medførte at skibets middeldybgang blev 9 cm. mindre, men samtidig forrin- gede denne handling stabiliteten, idet GM blev reduceret med ca. 4 cm. På turen mod Nordeuropa fandt A s fører ingen forklaring på, at skibets faktiske dybgange ikke stemte overens med Loadmasterens beregnede dybgange. Det er Søfartsstyrelsens opfattelse, at de ladeplaner, skibet har været i besiddelse af, har været fejlagtige eller mangelfulde. Overstyrmanden har desuden oplyst, at der ikke tidligere har været konstateret væsentlige uoverensstemmelser mellem Loadmasterens visning og skibets faktiske amning. Efter afgang San Pedro diskuterede skibets overstyrmand og skibets fører overlastningen. De overvejede ikke at søge nødhavn, for at losse en del af ladningen. De kunne lette skibet ved at smide ballast overbord, men dette ville forringe skibets stabilitet. På et tidspunkt under rejsen den krængede A ca. 10 under en kursændring. Herved kom der vand ind på quarterrampen. Som følge heraf gav overstyrmanden vagterne besked på, at de skulle holde øje med vandindtrængen og vandmængder ved rampen og på dækkene. På et tidspunkt blev agterpeaktank C imidlertid fyldt igen for at kompensere for bunkersforbruget. Det er Søfartsstyrelsens opfattelse, at denne handling forbedrede stabiliteten, idet GM blev forøget med ca. 4 cm., men samtidig blev middeldybgangen atter forøget med ca. 9 cm., hvilket øgede risikoen for vand- indtrængen i skibet. Det er her vigtigt at fastslå, at skibets GM dagligt blev forringet med ca. 12,5 mm. ved et dagsforbrug på 27 tons bunkers. Ved passage af breddeparallellen 30 N, der er skillelinje mellem tropezone og sommerzone, må A, ifølge skibets internationale lastelinjecertifikat, højst have en middeldybgang i saltvand på 8,82 m. i sommerzonen. I forhold til afgangskonditionen har A siden afgang haft et forbrug på ca. 27 tons 7 døgn = 189 tons, hvilket har lettet skibet med ca. 6 cm. Eftersom agterpeaktank C blev fyldt igen, har dette ikke ændret skibets middeldybgang i forhold til afgangskonditionen. Desuden har man siden afgang San Pedro produceret ca. 10 tons ferskvand i døgnet Med udgangspunkt i en middeldybgang på 9,12 m. ved afgang fra San Pedro var A, ved passage af grænsen mellem tropezone og sommerzone, overlastet med 9,12-0,06-8,82 = 0,24 m., hvilket i vægt svarer til 780 tons eller 5,6 % overlastning. På et tidspunkt var vinden i sydvest styrke 7, og der var dønning fra nord. Man foretog en kursændring på 5 til styrbord på selvstyreren. Da skibet ikke reagerede blev der slået over på manuel styring. A krængede hurtigt til bagbord. Roret blev derfor straks lagt midtskibs, men krængningen fortsatte. På skibsførerens ordre blev motoren stoppet. 32

33 Krængningen var nu over 30. Herefter gjorde man klar til at forlade skibet. A sank med bagbord side i vandet og styrbord side opad. Det fremgår desuden af sagen, at skibet var forsynet med et anti-heelinganlæg til, automatisk eller manuelt, at modvirke store krængninger under lastning og losning. Supercargoen oplyser til sagen, at A i Duala, der var en af lastehavnene før San Pedro, fik en krængning på 14. hvilket efter sigende skyldtes problemer med anti-heelinganlæget, hvis automatik svigtede, og som følge heraf måtte betjenes manuelt. Søfartsstyrelsen er bekendt med, at der i sagen fremkommer flere divergerende udsagn fra de afhørte personer. Dette ændrer ikke Søfartsstyrelsens opfattelse af det passerede. Søfartsstyrelsen er af den opfattelse, at forliset skyldes manglende stabilitet. Medvirkende årsager til at A har manglet stabilitet er: -at A har været overlastet med ca. 780 tons på forlistidspunktet, og at der har været placeret for store vægte for højt i skibet, -at A ved et dagsforbrug på 27 tons bunkers har fået forringet stabiliteten - GM - med 12,5 mm. pr. dag i 8 dage svarende til en samlet reduktion på ca. 10 cm. -at bagbord agterpeaktank eller de forreste anti-heelingtanke sandsynligvis har været brugt til at kompensere for kræng- ningen forårsaget af vinden om bagbord. Da man drejede til styrbord, har man på et tidspunkt fået vinden ind på styrbord side, hvorved både vindmomentet, de kompenserende vægte og drejningsmomentet har virket til samme side, og A krængede derfor til bagbord med mere end den dobbelte effekt. Da stabiliteten i skibet i forvejen har været kritisk, fort- satte A overkrængningen til bagbord og kæntrede. Det er Søfartsstyrelsens opfattelse, at føreren af A og overstyrmanden, på anden vis end ved hjælp af Loadmasteren, burde have beregnet, hvorvidt A havde tilstrækkelig stabilitet på ethvert tidspunkt af rejsen. Den store uoverensstemmelse mellem de indtastede vægte i Loadmasteren og A s virkelige deplacemet kom efter Søfartsstyrelsens opfattelse klart til udtryk ved forskellen mellem dybgangsaflæsningerne før afgang San Pedro og de dybgange, der fremgik af Loadmasteren, hvorfor det burde have stået klart for dem, at Loadmasterens stabilitetsoplysning i den pågældende kondition var upålidelige. Søfartsstyrelsen finder det meget kritisabelt, at skibsføreren og overstyrmanden godkendte en overlastning på 780 tons, og at de forlod San Pedro uden at sikre sig, at A ville have tilstrækkelig stabilitet på ethvert tidspunkt af rejsen. 33

34 OPKLARINGS- OG KONTROLENHEDEN RAPPORT OM OMSTÆNDIGHEDERNE DER FØRTE TIL LASTSKIB A s KOLLISION MED FISKESKIB B. Lastskib A bygget i bruttotons, tons dødvægt, længde m. bredde 42,0 m, maskineffekt hk, servicefart 14.4 knob. Besætningen bestod af 17 personer. Fiskeskib B bygget i 1953, 19,82 bruttotons. maskineffekt 200 hk, fart ca. 9 knob. Besætningen bestod af 2 personer. Beskrivelse af ulykken. Det fremgår af forklaringerne afgivet af besætningen på fiske- skibet, at skibet afsejlede fra Skagen. Vejret var klart og sigtbarheden god. Farten var ca. 9 knob, og der styredes ved hjælp af autopiloten. Radaren var indstillet på 3 sømils området. Efter afgang ca. kl gik skipperen til køjs. Han havde instrueret bedstemanden om, hvor han havde planlagt dagens fiskeri. Efter ca. 4 sømils sejlads nåede de på højde med Grenen, og bedstemanden satte nu kursen mod fiskepladsen. Han gjorde ikke brug af radaren. Han satte sig i styrehusets stol, der var placeret i bagbord side med ryglænet mod bagbord. Efter at være kommet fri af trafikken nord for Skagen læste bedstemanden i et blad, men han kiggede af og til i radaren. Pludselig opdagede bedstemanden en mur foran B. Det viste sig at være A. Han havde ikke hørt noget fløjtesignal forud for denne opdagelse, selvom vinduet i styrbord side stod åbent. Han mener i øvrigt, at et evt. fløjtesignal kan være blevet overdøvet af motorlarmen. Han havde heller ikke bemærket ekkoet fra A på radaren. Med stævnen ramte B A agten for midtskibs på styrbord side. Efter kollisionen kom skipperen ind i styrehuset. Han havde ikke hørt nogen fløjtesignaler, men var blevet vækket af den brusende og knasende lyd frembragt af kollisionen. I styrehuset sad bedstemanden i stolen stiv som et bræt i en tilstand af chok. Skipperen slog straks skruen og autopiloten fra og bad bedstemanden om at sørge for at få redningsflåden gjort klar 34

35 B er udstyret med en vagtalarm, men den var ikke i brug. Bedstemanden mener ikke, at han på noget tidspunkt var faldet i søvn. Det er hans opfattelse, at kollisionen skete mellem kl og kl Bedstemanden husker ikke, hvorvidt VHF-anlægget var tændt eller slukket. Det fremgår yderligere, at et andet fiskeskib, C, der sejlede foran B, gik af vejen for A kort før kollisionen ved at gå agten om A. Besætningen om bord på C har over for Opklarings- og Kontrolenheden forklaret, at B og C sejlede med ca. 100 meters afstand. C gik af vejen for A ved at dreje til bagbord og gå agten om, selvom A havde C på sin styrbord side. Det skal her bemærkes, at C ikke registrerede 3 røde lanterner hos A før efter kollisionen, men derimod 2 hvide toplys samt en grøn sidelanteme, som indikerede, at der var tale om et maskindrevet skib, der var let. Da de var passeret agten om A, blev de kaldt op af B, der fortalte om kollisionen. Da A førte skibslys, som et maskindrevet skib, der er let, havde det vigepligten over for såvel C som B, såfremt der var konstateret fare for sammenstød. Det fremgår af forklaringerne afgivet af føreren af A, at overstyrmanden havde vagt fra kl A førte ud over de almindelige lanterner for et maskindrevet skib, der er let, tre røde lanterner lodret over hinanden, hvilket kan føres af skibe, der er hæmmet af deres dybgang. Overstyrmanden kontrollerede, at de tre røde lanterner var tændt, da han kom på vagt kl Sigtbarheden var god, og det var ved at blive lyst. Vinden var i NV styrke 4, bølgehøjden var ca. 1,0 m. Der var tordenskyer og tordenbyger om styrbord. Det regnede over Skagen. Efter kl var skibsføreren, en skibsassistent som udkig og en styrmandsaspirant til stede på broen ud over overstyrmanden. Det er Opklarings- og Kontrolenhedens opfattelse, at skibs- føreren efter sin tilstedekomst på broen overtog vagten. Selvom dette ikke direkte er tilkendegivet, fremgår det af søforklaringen, at det var skibsføreren, der gav overstyr- manden besked om kursændringer mv. Kl eller lige herefter observeredes både visuelt og på radar et skib, som man senere antog for at have været B. Dette observeredes således 40 minutter før kollisionen. A sejlede med en fart af 12 knob, og B med en fart af 9 knob på næsten modsat kurs. Den relative hastighed mellem de to skibe har efter Opklarings- og Kontrolenhedens opfattelse været ca. 20 knob, hvilket vil sige, at afstanden mellem skibene var ca. 13 sømil. Kl kaldte Skagen lods op, og A bekræftede, at man ville være 2 sømil vest for bøje 1 kl A har på dette tidspunkt befundet sig omtrent 13 sømil fra lodsstationen. Kl observerede A igen visuelt og ved anvendelse af radar (ARPA) et fartøj, som de formodede var B. Fartøjet befandt sig ca. 10 grader om styrbord i en afstand af 3 sømil fra A. Plotning viste, at A ville passere B i en afstand af 0,5 sømil. Senere, omkring kl , ændredes passageafstanden til 0,3 sømil, hvilket skibsføreren stadigvæk fandt forsvarligt. På et tidspunkt mellem kl og kl observerede A, at B gik af vejen for et medgående skib på styrbord side af A. Man vurderede, at B også ville gå klar af A. Hvis B kl havde befundet sig i en afstand af 3 sømil fra A, svarer dette efter Opklarings- og Kontrolenhedens opfattelse til, at skibene var kommet 10 sømil tættere på 35

36 hinanden i løbet af 20 minutter, hvilket igen svarer til en relativ hastighed på 30 knob. Omvendt ville kollisionen være indtruffet kl , hvis afstanden mellem skibene var 3 sømil kl Pludselig blev man om bord på A opmærksom på, at B, som nu befandt sig ca. tværs af stævnen, hurtigt kom hen imod A. Det var som om fanden tog ved B, og som om B ændrede fart. Kl blev der signaleret med tyfonen. Der kom ingen reaktion fra B. Kl blev der slået over på håndstyring, og roret blev drejet hårdt til bagbord. Maskinen blev stoppet. Kl indtraf kollisionen. B ramte A på styrbord side ud for lastluge 7 med en vinkel på ca. 90 grader. Herefter kontaktedes Skagen Radio, der blev orienteret om kollisionen. Der skete ingen større skade på A. B kontaktede C, der bjærgede besætningen og påbegyndte bugseringen af skibet mod Skagen. Konklusion Det er Opklarings- og Kontrolenhedens opfattelse, at der ikke har været holdt behørig udkig om bord på fiskefartøjet B. Derved har man om bord på B været afskåret fra at kunne foretage en fuldstændig vurdering af situationen og af faren for sammenstød. Desuden har man om bord på B vanskeliggjort sikker passage for et skib, der er hæmmet af sin dybgang, og som fører tre røde lanterner lodret over hinanden ud over de almindelige lanterner for et maskindrevet skib, der er let. Det er endvidere Opklarings- og Kontrolenhedens opfattelse, at der ikke har været holdt behørig udkig på A. Man har om bord på A ikke foretaget en fuldstændig vurdering af situationen og af faren for sammenstød. Ved at acceptere en mindste passageafstand på nedtil 0.3 sømil har A ikke navigeret med den særlige forsigtighed under fuld hensyntagen til dets specielle situation, som foreskrives for et skib, der fører signal som et skib, der er hæmmet af sin dybgang. Hvis et skib fører nævnte signal, skal dette skib, efter Opklaringsog Kontrolenhedens opfattelse, som følge af den nedsatte manøvreevne, sikre sig en større passageafstand end skibe, der ikke fører dette signal. En hastighedsændring alene kan ikke ændre en given passageafstand væsentligt, medmindre den udføres i god tid. Desuden foreskriver søvejsreglerne, at hvis der opstår fare for sammenstød, gælder reglerne for styring og sejlads for et maskindrevet skib, uanset om man fører 3 røde lys. A skulle således på et tidligere tidspunkt have taget forholdsregler til at undgå sammenstødet. Udskriften fra kursskriveren viser, at roret umiddelbart før kollisionen blev lagt hårdt bagbord, derefter hårdt til styrbord, for til sidst at blive lagt hårdt bagbord igen. Uanset årsagen til denne handling, viser udskriften, at handlingen ikke havde nogen effekt. Opklarings- og Kontrolenheden er af den opfattelse, at man om bord på A tog fejl af B og C, som fulgtes ad på vej mod fiskepladsen. Det fremgår ikke af sagen, at man om bord på 36

37 A observerede og plottede C. Ekkoet af C kan være forsvundet enten i seaclutter eller i en regnbyge, hvorved radaren ikke registrerede C som et fast objekt. Det kan ikke udelukkes, at ekkoet fra C og "B" blev registreret som et ekko, hvilket kan forklare, hvorfor det så ud som om fanden tog ved B. Ved en visuel observation havde A kunnet konstatere, at der var tale om to skibe. Overstyrmanden udtalte, at da B på et tidspunkt mellem kl og kl gik af vejen for et medgående skib på styrbord side af A, ville det også gå klar af A. Da B imidlertid ikke foretog nogen vigemanøvre i dette tidsrum, idet det nævnte skib ikke blev registreret, må det have været C s vigemanøvre, man observerede. C s vigemanøvre må have fundet sted ca. 5 minutter før, A kolliderede med B, hvilket vil sige omkring kl A angiver tidspunktet for denne vigemanøvre til mellem kl og kl Det er Opklarings- og Kontrolenhedens opfattelse, at A ikke kan have plottet B kl , men derimod kl Det er endvidere Opklarings- og Kontrolenhedens opfattelse, at A i sejladsen forud for kollisionen befandt sig i en sådan afstand af læge vanddybder, at A i den givne situation ikke opfyldte betingelserne for at føre signaler, som værende hæmmet af sin dybgang i overensstemmelse med De internationale Søvejsregler, uanset hvornår man tændte de tre røde lanterner. Øvrige bemærkninger. Det skal understreges, at mindre skibe ikke ubetinget har vigepligt for større skibe, men at det forhold, at mindre skibe ofte viger for større skibe, udelukkende skal betragtes som et udtryk for godt sømandsskab. 37

38

39 OPKLARINGS- OG KONTROLENHEDEN Søulykkesrapport. Oplysninger om skibet: 1. Skibstype: Fiskefartøj (trækutter) 2. Navn: A 3. Hjemsted: 4. Kontrol nr.: 5. Kendingsbogstaver: - 6. Tonnage: 4,96 BRT 7. Off. effekt: - 8. Fartsområde: - 9. Byggeår: Rederi/ejer: Oplysninger om ulykken: 11. Ulykkens art: Gaseksplosion i lukaf 12. Ulykkessted: Havn 13. Tidspunkt: 14. Besætning: 15. Involverede personer: Skibets ejer og dennes hustru 16. Tilskadekomne: Ejerens hustru, der fik 2. grads forbrændinger på venstre kind og højre hånd 39

40 Beskrivelse af ulvkken: 17. Ejeren af kutteren, gik ned i forlukafet for at tænde en reflex olieovn. Under tændingsforsøget indtraf eksplosionen, hvorved lukaftaget samt forparten over dæk blæste af. Undersøgelsesresultat: 18. Søfartsstyrelsen har synet A. A s gasinstallation bestod af en 11 kg. gasflaske med godkendt reduktionsventil. Gasflasken var placeret på frit dæk på forparten af lukafet. Gasledningen var udført af trukket kobberrør med godkendte slanger, der i hver ende havde påmonteret spændebånd, mens spændebåndet ved tilslutningen til gasapparatet manglede. Kogeblusset var ikke forsynet med en tændblussikringsventil. Den eneste af spærringsmulighed på anlægget var gasflaskens reduk- tionsventil. Når denne ventil stod åben, var der direkte forbindelse til gasapparatet. Efterfølgende krav: 19. Der er i anledning af søulykken stillet krav om, at gas- installationen bringes til at opfylde bestemmelserne herom i Handelsministeriets bekendtgørelse af 7. august 1970: Bekendtgørelse om flaskegasanlæg i skibe. Konklusion: 20. Det er Opklarings- og Kontrolenhedens opfattelse, at årsagen til eksplosionen har været udstrømmende gas fra gasapparatet. Gassen har samlet sig i lukafet og blev antændt, da ejeren ville tænde olieovnen. Palen på gas- flaskens reduktionsventil er blevet skubbet hen i åben stilling ved trossearbejde eller lignende på dækket. Anbefalinger: 21. Det er vigtigt, at kravene om godkendte og DG-mærkede gas- komfurer med tændblussikringsventil er opfyldt. Såfremt der i visse tilfælde opstår tvivl om, hvorvidt et skib under 5 BRT er et fiskeskib eller et lystfartøj skal Søfartsstyrelsen Opklarings- og Kontrolenhed i denne for- bindelse henlede opmærksomheden på Søfartsstyrelsens tek- niske forskrift nr. 2 af 13. marts 1989: Teknisk forskrift for gasapparatur, spritapparater og petroleumsbrændere i fritidsfartøjer, der pr. 1. maj 1990 gælder for anvendelse af enhver form for gasapparatur, spritapparater og petro- leumsbrændere om bord i lystfartøjer med en bruttotonnage på under 20 uanset installationstidspunktet. Søsportens Sikkerhedsråd har gengivet forskriften i piecen: Sikkerhed i fritidsfartøjer med titlen: Gas, sprit og petroleum. 40

41 OPKLARINGS- OG KONTROLENHEDEN SØULYKKESRAPPORT Oplysninger om skibene: 1. Navn: A B 2. Hjemsted Tyskland 3. Kontrolnummer: 4. Kendingsbogstaver: 5. Skibstype: Lastskib Køleskib 6. Tonnage: 234 BRT 3928 BRT 7. Officiel effekt: 221 kw 8. Fartsområde: 9. Byggeår: Besætning: 11. Rederi/ejer. 12. Klasse: Oplysninger om ulykken: 13: Ulykkens art: 14: Ulykkessted: Storebælt 15: Ulykkestidspunkt: 16: Involverede personer: 41

42 17. Tilskadekomne: Ingen Hændelsesforløbet: A s forklaring. A var på vej fra Lindholm til Korsør med en last ral. Der sejledes syd for færgeruten. Ca. 15 minutter før kollisionen gik føreren i maskinen, medens styrmanden havde vagten på broen. Da føreren kom tilbage til broen, overtog han vagten og stod og talte med styrmanden om trafikken og kiggede i søkort. Netop som A skulle til at passere tværs over rute T hørtes et signal fra sydlig retning, og der observeredes visuelt et sydfra kommende skib, som senere viste sig at være B. Føreren drejede hårdt bagbord og slog fuld kraft bak. A ramte imidlertid med styrbord side af stævnen B i bagbord side agter, hvorved der skete en del ovenbords skader på A. A fortsatte til Korsør. Rapport fra lodsen i B. Lodsen kom ombord i B. ved Spodsbjerg. B var på vej nord på mod Skagen. Det var klart vejr med god sigt, NØ-lig vind, 6 m/sek., og sydgående strøm. Der styredes ved anduvning af Østerrenden kurs 338, og farten var 15 knob. Da afstanden til Halsskov Rev Fyr var ca. 1,5 sømil observeredes ca. 60 om bagbord et skib, som senere viste sig at være A. A s kurs var ca. 030 og fart ca. 8 knob. Da B var ca. 1,2 sømil fra Halsskov Rev Fyr og afstanden til A ca. 0,3 sømil, drejede A pludselig styrbord over, og der opstod kollisionsfare. Fra B blev givet advarselssignal med fløjten, og der blev drejet til styrbord. A ramte imidlertid B på bagbord side agter. OK-enhedens bemærkninger: Der er nogen uklarhed om ansvarsfordelingen mellem A s fører og styrmand. Føreren forklarer dog, at han havde vagten på kollisionstidspunktet, samt at det skyldes uopmærksomhed fra hans side, at man ikke i tide observerede B. Denne uopmærksomhed, som efter OK-enhedens opfattelse må betegnes som mangelfuld udkig, må anses for specielt uheldigt netop på dette sted, hvor A skal til at passerer tværs over den stærkt befærdede rute T. Konklusion: en skyldes efter OK-enhedens opfattelse, at A s fører ikke har tilrettelagt vagten, således at det var klart, hvem der havde vagten på det pågældende tidspunkt, jf. 2 i bekendtgørelse nr. 163 af 10. april 1984, hvilket bl.a. medførte, at der ikke blev holdt behørigt udkig, jf. regel 5 i de internationale søvejsregler. B, overfor hvilket A havde vigepligt, jf. regel 15 i de internationale søvejsregler, blev derfor ikke observeret så betids, at A kunne nå at gå af vejen. Det er endvidere OK-enhedens opfattelse, at ovennævnte fejl må anses for grove, især fordi de begås under tværgående passage af en trafikeret skibsrute. 42

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 MERANO Forlis den 2. maj 2011 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 40, CVR-nr.: 33 74 62 10 E-post:

Læs mere

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK Slipkrog til "Tyskertræk" SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK En ny-udviklet slipkrog kan hurtigt fjern-udløse tyskertrækket. Det har været lovpligtigt siden 1. december. Trækpunktet skal også ned. Den nye slipkrog

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Ulykker til søs 1994

Ulykker til søs 1994 Ulykker til søs 994 Søulykkesstatistik 994 Arbejdsskader til søs 994 Dykkerulykkesstatistik 994 Februar 996 Søfartsstyrelsen Opklarings- og Kontrolenheden Vermundsgade 8 C Postboks 589 København Ø Opklarings-

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER FOR NAVIGATØRER BEVIS 1.1 Du skal til prøven kunne demonstrere: Skibsfører Styrmand 1. grad Styrmand 2. grad Sætteskipper Styrmand af 3. grad Fiskeskipper af 1. grad Styrmand af 1. grad i fiskeskibe Kystskipper

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983 Ha 00-10 ATLAS-QUICK A-S KBH S: Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og foreliggende

Læs mere

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Den 1. november, ankrede vi sent om aftenen i bugten ved Batangas på Filippinerne. Efter vi havde været i Cebu og Manila for at losse, skulle vi

Læs mere

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE August 2013

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE August 2013 REDEGØRELSE OM SØULYKKE August 2013 CAMILLA C Forlis den 20. december 2012 Den Maritime Havarikommission Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk www.dmaib.dk Uden for kontortid

Læs mere

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Agenda Lovgrundlag Farvandsinddeling Afmærkningsprincipper Afmærkningsinspektion Afmærkningsrevision

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-2/99

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984 ISBN 8788729001 Ha 0010 ATLASQUICK AS KBH.S. Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Sejlende har pligt til at hjælpe nødstedte på søen. Det betyder, at sejlere bør kende søens nødsignaler og nogle af de

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. Havari med to trollingbåde forlis og vandfyldning den 10. og 25. marts 2002. 12. juni 2002 LHJ/NM

SØULYKKESRAPPORT. Havari med to trollingbåde forlis og vandfyldning den 10. og 25. marts 2002. 12. juni 2002 LHJ/NM SØULYKKESRAPPORT OPKLARINGSENHEDEN Vermundsgade 38 C Postboks 2589 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 00 Fax 39 17 44 16 E-post oke@dma.dk www.sofartsstyrelsen.dk 12. juni 2002 LHJ/NM Havari med to trollingbåde

Læs mere

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole Udarbejdet: 7. april 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Matilde, 17 fods DRACO 1700 TL motorbåd

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA Version 1.0 Dato: 2. juli 2008 Bilag 1: Uddannelse og træning i radar, version 1, 25. juni 2001 Bilag 2: Uddannelse og træning i ARPA, version

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1968 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1969 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden19, 1263 Kbh.K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Stk. 5. Pligten efter stk. 1 og 2 til straks at indberette påhviler desuden lodsen på skibet eller platformen.

Stk. 5. Pligten efter stk. 1 og 2 til straks at indberette påhviler desuden lodsen på skibet eller platformen. Udkast til Bekendtgørelse om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet 1 I medfør af 39, 61, stk. 1, og 62 i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 7. januar

Læs mere

Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet

Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet Rapportering af lodsning foretages i henhold til Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 1201 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis, bilag

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK DENNE PJECE ER SPONSERET AF IVER C. WEILBACH & CO A/S Nødsignaler Langsom hævning og sænkning af udstrakte arme. Orangefarvet

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1966 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1967 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk 11.12.1929 13.12.1929 Kontraheret ved Aalborg værft som nybygning nr 42 11.03.1930 11.03.1930 Køllagt på Aalborg værft 29.08.1930 29.08.1930 Søsat kl 13.15 og navngivet HEIMDAL af fru sagfører Cortes 28.10.1930

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Lærebog og opgavesamling til den teoretiske del af Duelighedsprøven

Lærebog og opgavesamling til den teoretiske del af Duelighedsprøven Lærebog og opgavesamling til den teoretiske del af Duelighedsprøven Version: 14 / 2014 Vigtigt at vide: Hvis bogen tages i brug ved undervisning eller selvstudium, skal både undervisere og elever være

Læs mere

Oversigt over forsvarets skydepladser

Oversigt over forsvarets skydepladser Oversigt over forsvarets skydepladser Efterretninger for Søfarende 16. marts 2012 Bilag til EfS 1 2012 Hver skydeplads har en benævnelse, f.eks. EK D 371. Benævnelsen er anført i søkort i skydepladsens

Læs mere

Fulde navn: NAVIGATION II

Fulde navn: NAVIGATION II SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 1. grad. Y1NAV2-1/02

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1964 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1965 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse Skagen Skipperskole maritim viden Maritim Uddannelse Velkommen til Skagen Skipperskole På Skagen Skipperskole uddanner vi, som de eneste i landet, både navigatører til fiskeri- samt handelsflåden. I dette

Læs mere

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt Formålet med dette 1 dags kursus er

Læs mere

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring,

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring, Vareforsikring - Begrænsede danske betingelser 2010 21.04.2010 skal gøre opmærksom på, at disse betingelser er vejledende. Der er således ikke noget til hinder for, at forsikringsselskabet og forsikringstageren

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 7. maj 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 110-120 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 110 188 116 103

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1945 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART SEPTEMBER 1947 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1950 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1951 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af ministeriet for handel, industri og søfart i henhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion Guldborgsund Kommune Guldborgbroen aafhjælpning af træk i kabler i klappille COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1966 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1967 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT December 2013

SØULYKKESRAPPORT December 2013 SØULYKKESRAPPORT December 2013 DART Grundstødning den 1. august 2013 Den Maritime Havarikommission Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk www.dmaib.dk Uden for kontortid

Læs mere

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER.

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. Han Herred Havbåde September 2014 Bådelagsaftale AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. 1. Definition af "bådelag". Interesserede medlemmer af Han Herred

Læs mere

I aften og i nat øst omkring 3-8 m/s, i morgen drejende nordøst under 5 m/s. God sigt.

I aften og i nat øst omkring 3-8 m/s, i morgen drejende nordøst under 5 m/s. God sigt. OPGAVE 1 Hornbæk Havn Mölle Havn Planlæg en natsejlads fra Hornbæk Havn til Mölle Havn. Farvandsudsigt for Sundet, Bælthavet og Kattegat I aften og i nat øst omkring 3-8 m/s, i morgen drejende nordøst

Læs mere

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20, 5300 kerteminde. Forstander Lars Brudvig

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1967 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1968 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1961 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1962 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Kapitel XIII Kapitel XIII Afsnit A Regel 1 Regel 2 Afsnit B Regel 3 Regel 3-1 Regel 4 Regel

Læs mere

Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk

Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk Der bør altid være et brugbart kompas, et søkort og et håndlod ombord på båden. Hvis du beslutter dig for at sejle mere end 1

Læs mere

Bilag 3 Sejladssikkerhed

Bilag 3 Sejladssikkerhed Bilag 3 Sejladssikkerhed 1. Indledning Femern A/S har gennemført et omfattende program af sejladsstudier med henblik på at kortlægge effekterne for sejladsen i Femern Bælt, såfremt der bygges en bro. Dette

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1201 af 1. december 2006 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis I medfør

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1948 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1949 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af ministeriet for handel, industri og søfart i henhold

Læs mere

FOLKESKIBET sætter kursen mod dialog og demokrati

FOLKESKIBET sætter kursen mod dialog og demokrati FOLKESKIBET sætter kursen mod dialog og demokrati Folkeskibet er det vestjyske bidrag til Folkemødet på Bornholm i året 2015. Vi kaster søforklaringerne over borde, og inviterer til fi re dages sejlads

Læs mere

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF ANVENDTE BEGREBER Når et begreb anvendes som defineret herunder, er det skrevet i kursiv. Andre begreber, som har betydning i regel 42, er

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1947 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1949 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel. Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1955 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1956 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET,Esplanaden 19, Kbhvn. K. Den foreliggende oversigt,

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører:

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører: SØMANDSBOG Denne bog tilhører: 5 GODE RÅD 1 Lær at sejle Ha styr på, hvordan du redder en mand ombord igen 2 Hold dit grej i orden Giv dit udstyr og motor et sikkerhedstjek 3 Planlæg din tur Tjek søkort,

Læs mere

Thyborøn lodseri. Regler og praksis omkring lodsning i den vestlige Limfjord. Af Mette Lund Andersen, Lemvig Museum

Thyborøn lodseri. Regler og praksis omkring lodsning i den vestlige Limfjord. Af Mette Lund Andersen, Lemvig Museum Thyborøn lodseri Regler og praksis omkring lodsning i den vestlige Limfjord. Af Mette Lund Andersen, Lemvig Museum Redningskrans fra Thyborøn Lodsbåd. Foto: Mette Lund Andersen Formålet med denne undersøgelse

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1958 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1959 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K. Den foreliggende oversigt,

Læs mere

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder begyndte i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 1990 erne, og er siden udvidet til området fra Kap Farvel i syd til Upernavik

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1959 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1960 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K. Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1949 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1950 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af ministeriet for handel, industri og søfart i henhold

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1941 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART AUGUST 1942 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer I medfør af 2, stk. 1 og 2, 514 a og 515 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 1. juli 2010, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

Strandinger ud for Rubjerg Knude

Strandinger ud for Rubjerg Knude Strandinger ud for Rubjerg Knude Jammerbugten Der er gennem tiderne strandet mange skibe i Jammerbugten - deraf navnet. Ser man på kortet over de registrerede strandinger gennem århundreder langs den jyske

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne:

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne: Københavns Politi Politigården 1567 København V København 08 09 2015 Greenpeace anmelder Henning Kjeldsen og Birthe Kjeldsen for formodet brud på Bekendtgørelse om regulering af Fiskeriet i 2014 2020 samt

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø og Statsaut. ejendomsmægler Rikke Nissen Præstøvej 22 4700 Næstved Nævnet har modtaget

Læs mere

Uddannelse og beskæftigelse

Uddannelse og beskæftigelse Kapitel 3 side 25 Uddannelse og beskæftigelse Siden 1996 har det været en betingelse, at man både opfylder et alderskrav og et uddannelseskrav for at blive fisker. Alderskravet er 16 år. Når man er fyldt

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

Krydstoldjagten i Skive

Krydstoldjagten i Skive Krydstoldjagten i Skive Den selvejende institution krydstoldjagt nr. XXVII Ejgil Brun Kristensen Skive 2008 Krydstoldvæsenet Om told og afgifter Told er oprindelig betegnelsen for enhver afgift, der pålagdes

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015.

SEJLADSBESTEMMELSER 2015. SEJLADSBESTEMMELSER 2015. Gældende for tirsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

NYHEDSBREV. MARITIM-HISTORISK FORENING for EGERNSUND & GRÅSTEN

NYHEDSBREV. MARITIM-HISTORISK FORENING for EGERNSUND & GRÅSTEN NYHEDSBREV MARITIM-HISTORISK FORENING for EGERNSUND & GRÅSTEN Nr.4- oktober- november 2008 Gensyn med M/S CECILIE efter ca. 40 år. Billedet viser CECILIE ved hjemkomsten for oplægning i 1958 efter 37 år

Læs mere