BØRNE- OG UNGEUDVALGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNE- OG UNGEUDVALGET"

Transkript

1 BØRNE- OG UNGEUDVALGET (side ) 76

2 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge), sundhedsmæssige, undervisningsmæssige og kulturelle opgaver, herunder opgaver vedrørende folkeskolen ungdomsskolen samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område fritidsforanstaltninger for børn og unge (f.eks. svømmeundervisning) musikskolen dagpleje og daginstitutioner for børn pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) døgnpleje og døgninstitutioner for børn og unge individuelle foranstaltninger vedrørende børn og unge (for personer til og med 23 år) (Lov om social service 36 og 52) sundhedsplejen forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (for personer til og med 23 år) institutioner og foranstaltninger for børn og unge med handicap SSP ungdommens uddannelsesvejledning (UUO) den kommunale tandpleje Nordfyns Børne- og familiecenter drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område 77

3 s budget for 2014 er på 498,4 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder Undervisning 63% PPR 3% Dagtilbud 20% Børn og unge 12% Tandplejen 2% 78

4 Økonomisk oversigt OVERSLAG Alle beløb er i 2014-priser (i hele kr.) Heraf udgør serviceudgifter Undervisning Fælles - undervisning Svømmeundervisning Syge og Hjemmeundervisning Befordring af elever Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til efter- og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse SFO ved eksterne specialskoler Specialskoler og specialpæd. bistand Entreprenøraftaler Specialforanstaltninger betalingstilsagn Almen undervisning mellem kommuner Undervisning plejebørn Fælles - skoler Fælles - SFO Skole-IT Folkeskoler Skoledistrikt Bogense Skoledistrikt Havrehed Skoledistrikt Kystskolen Skoledistrikt Sletten Skoledistrikt Særslev-Hårslev Skoledistrikt Søndersø Heldagsskolen Øvrige skoletilbud Ungdomsskolen Musikskolen Værkstedsklassen Skolebiblioteket Dagtilbudsklubber Fælles - dagtilbudsklubber Klubben Søndersø Aktivitetshuset Otterup Fristedet Bogense PPR PPR-funktionen Støttepædagoger Ergoterapeut

5 OVERSLAG Alle beløb er i 2014-priser (i hele kr.) Dagtilbud Fælles - dagtilbud Dagplejen Fælles - Dagplejen Dagplejetilsyn Dagplejen Fælles - børnehaver Fripladser børnehaver Fællesudgifter børnehaver Forældrebetaling Kommunale børnehaver Børnehaven Adamsminde Mælkevejens Børnehave Børnehaven Kernehuset Veflinge Børnehave Særslev Børnehave Børnehaven Birkemose Naturbørnehaven Skamby Børnehaven Græshoppen Børnehaven Kastaniegården Børnehaven Mini-max Børnehaven Sneglehuset Børnehaven Dalskovreden Børnehaven Skovhuset Børnehaven Nordmark Tilskud til private børnehaver Spirevippen Dragen Bogense Børnehave Skovbørnehaven Langesø Specialbørnehaver Specialbørnehaver - eksterne Specialbørnehaven Tigerhuset Børn og Familie Anbringelser Plejefamilier Opholdssteder Eget værelse Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner m.v Øvrige anbringelsesudgifter Forebyggende foranstaltninger Aflastningsordninger

6 OVERSLAG Alle beløb er i 2014-priser (i hele kr.) Kontaktperson ordninger Økonomisk støtte Familiebehandling Øvrige forebyggende foranstaltninger Handicapydelser Børn og Unge Merudgift forsørgelse Tabt arbejdsfortjeneste Statsrefusion 41/ Hjemmetræning Hjælpemidler til børn Afløsning / aflastning Aftaler - Børn og Unge Task Forcegruppe Nordfyns Børn- og Familiecenter Floravænget Familiehuset Langebyhus Sundhedsplejen Tandplejen

7 Undervisning Undervisning Fælles undervisning Fællesudgifter omfatter bl.a. mellemkommunale betalinger, undervisning af anbragte børn, efteruddannelse af ledere og medarbejdere, midler til skoleudvikling, syge- og hjemmeundervisning, modersmålsundervisning af EU-borgere, tolkebistand og lokaleleje. TOTAL Svømmeundervisning Syge og Hjemmeundervisning Befordring af elever Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse SFO børn ved eksterne specialskoler Eksterne specialskoler - incl. rammebesparelse Intern specialpædagogisk bistand Entreprenøraftaler Specialforanstaltninger med betalingstilsagn Almenundervisning Undervisning plejebørn Fællesudgifter Skoler Fælles SFO Skole-IT - inkl. IT-konsulent Svømmeundervisning Som et fritidstilbud tilbydes svømmeundervisning til alle nordfynske skoleelever i Morud Friluftsbad 4 uger om året i sommerferien. Syge og hjemmeundervisning Det er besluttet, at skolerne selv administrerer og dækker hjemmeundervisning, hvorfor dette område næsten udelukkende dækker sygeundervisning i forbindelse med hospitalsindlæggelser. Nordfyns kommune har indgået en kontrakt med Odense Kommune om varetagelse af undervisningen af alle børn indlagt på Odense Universitetshospital, og udgiften hertil forventes at udgøre kr. i Hertil kan der komme yderligere udgifter, hvis der indlægges elever på øvrige sygehuse. Befordring af elever Omfatter generel skolebuskørsel og kørsel til specialpædagogiske undervisningstilbud indenfor og udenfor kommunen samt sygebefordring. 82

8 Undervisning TOTAL Kørsel med FynBus (skolekort) Kørsel specialtilbud i kommunen Kørsel specialtilbud i anden kommune Effektivisering på befordringsområdet Sygebefordring Udgiften til SFO-kørslen afholdes af Børn og Unge, med henblik på at opnå statsrefusion, dog med undtagelse af SFO-kørsel af anbragt plejebørn. Fra august 2011 er kørslen i forbindelse med specialundervisningen på skoler i Odense Kommune udliciteret til Taxa Fyn. Fra august 2012 er der indgået aftale med Fynbus i forbindelse med befordring til Skrillingeskolen og til interne specialtilbud. Budgetaftalen 2014 I budgetaftalen for 2014, er der på befordringsområdet opstillet et samlet effektiviseringsmål på 2,3 mio. kr., hvoraf kr. forventes at kunne effektiviseres i forbindelse med befordring af børn. Med henblik på effektivisering af befordringsområdet, er der i samarbejde med Deloitte i november 2013 iværksat tiltag med henblik på udarbejdelse af standarder for serviceniveauet samt redskaber til brug for visitering af kørsel/befordring af borgere i Nordfyns Kommune. Disse standarder for serviceniveauet samt redskaber til brug for visitering af kørsel/befordring forventes at være udarbejdet og implementeret primo Bidrag til private skoler Kommunalt tilskud til børn, som benytter private skoler og evt. tilhørende skolefritidsordninger. Tilskudssatser fastsættes af staten og forventes i 2014 at være kr. pr. elev for undervisning og kr. pr. elev for SFO. Med udgangspunkt i et forventet elevtal for skoleåret 2013/2014, budgetteres der i 2014 med 372 elever i private skoler, hvoraf 91 børn også går i SFO. Børn, der skal gå på privatskole på Otterup Realskole eller Brenderup Realskole kan komme i førskole i disse skoler. Skolerne får udbetalt et driftstilskud svarende til udgiften for førskole i Nordfyns kommune. Der er budgetlagt med 19 børn i førskole i budget Antal Antal Antal Antal TOTAL Privatskoler Privatskoler SFO Privatskoler Førskole samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Efterskoler og ungdomskostskoler Kommunalt tilskud til elever på efterskoler under 18 år. Tilskudssatsen er fastsat af staten og forventes at blive kr. pr. elev i I 2014 budgetteres med 168 elever med udgangspunkt i forventet elevtal for skoleåret 2013/14. 83

9 Undervisning Antal Antal Antal Antal TOTAL Efterskoler samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og omegn (UUO) I samarbejdsaftalen om UUO er budgettet baseret på befolkningstallet i kommunerne, opgjort pr. 1. marts året forud for budgetåret. I lovbekendtgørelse nr. 974 af 19. juli 2007 om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov blev der vedtaget ekstra vejledningsopgaver for UUO i forbindelse med børn og unge med særlige behov. I forbindelse med Ungepakken er der fjernet flere vejledningsopgaver fra UUO. UUO s centerråd har fastsat en lavere takst på 79,76 kr. pr. indbygger. TOTAL Ungdommens uddannelsesvejledning Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er en 3 årig ungdomsuddannelse for unge mellem 16 og 25 år, der har gennemført minimum en 9. klasses skolegang. STU er et uddannelsestilbud for unge med store fysiske og psykiske problemer, der hindrer gennemførsel af en anden ungdomsuddannelse. Unge i målgruppen har et retskrav på dette uddannelsestilbud. Uddannelsesforløbet tilrettelægges efter den unges specifikke behov og ønsker, og skal påbegyndes inden man fylder 25 år. Grundlaget for budgettet i 2014 er 39 kendte elever på STU, der budgetlægges i forhold til resterende uddannelsestid. Derudover er der budgetlagt med 6 elever i 5/12 af 2015 til en gennemsnitspris på kr. De ekstra 6 elever forventes hovedsageligt at komme fra elever, der stopper på specialskole. Samme fremgangsmåde er anvendt i overslagsårene. Antal Antal Antal Antal TOTAL STU samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Udgifter i forbindelse med STU-forløb består af udgifter til uddannelsesophold, befordring, bøger og lignende budgetlægges under STU, mens evt. opholdsudgifter afholdes af handicapafdelingen og Børn og Familie. SFO ved eksterne specialskoler Fritidstilbud til børn, som er visiteret til vidtgående specialundervisning på skoler beliggende udenfor Nordfyns Kommune. Typisk Odense og Middelfart Kommuner. Antal Antal Antal Antal TOTAL SFO ved eksterne specialskoler samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Nedenstående oversigt viser på hvilke skoler de budgetlagte elever har et SFO-tilbud. 84

10 Undervisning Antal elever, der modtager et SFO-tilbud i tilknytning til et eksternt specialundervisningstilbud Budget 2013 Status pr Status pr Budgetgrundlag 2014 TOTAL Nørrebjergskolen Rosengårdskolen Lumby/Tarup Skrillingeskolen Øvrige specialskoler Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Særlige bemærkninger Udviklingen i antallet af elever, der visiteres til vidtgående og eksterne specialundervisnings og SFO-tilbud, viser et fald på 11 elever fra 2013 til Udviklingen i antallet af elever, der modtager et SFO-tilbud skal ses i sammenhæng med udviklingen i specialundervisningstilbud i andre kommuner og i regionale tilbud, som er beskrevet i det efterfølgende afsnit. Budgetaftalen 2014 I budgetaftalen er der vedtaget en rammebesparelse på kr. pr. år. Denne besparelse skal ses i sammenhængen med besparelsen på eksterne specialskoler. Specialskoler og specialpædagogisk bistand Eksterne specialskoler Undervisning i andre kommuner og i regionale tilbud til børn, som er visiteret til vidtgående specialundervisning på skoler beliggende udenfor Nordfyns Kommune. Typisk Odense og Middelfart Kommuner. Budgettet er baseret på 69 elever på ekstern skole. Antal Antal Antal Antal TOTAL Eksterne specialskoler og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Nedenstående oversigt viser på hvilke skoler, de budgetlagte elever har et specialundervisningstilbud. Budget 2013 Status pr Status pr Antal elever, der modtager et eksternt specialundervisningstilbud Budgetgrundlag 2014 TOTAL Nørrebjergskolen Rosengårdskolen Lumby/Tarup Skrillingeskolen Øvrige specialskoler Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Udviklingen i antallet af elever, der visiteres til vidtgående og eksterne specialundervisnings og SFO-tilbud, viser et betydeligt fald. Denne udvikling tilskrives opmærksomhed på visitationsprocedurer, administrative arbejdsgange, opmærksomhed og krav til priser og ydelser. Desuden arbejdes der på skoler og i daginstitutioner aktivt på at inkludere flere børn i nærmiljøet. 85

11 Undervisning I nedenstående oversigt er udviklingen i antallet af elever og udgifter fra 2013 til 2014 vist Antal Antal Eksterne specialskoler Kilde: KMD-Opus Øknomi og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Intern specialpædagogisk bistand Under dette område budgetlægges de interne bevillinger, der er bevilliget for skoleåret 2013/2014. Der er budgetlagt med helårseffekt i TOTAL Tale-Sprogklassen - Søndersøskolen Foranstaltninger Distrikt Bogense Foranstaltninger Distrikt Sletten Foranstaltninger Distrikt Særslev-Hårslev og Skole- og Dagtilbudsafdelingens bevillinger Alternativet til de interne bevillinger, ville være et tilbud på en ekstern specialskole. Særlige bemærkninger Som beskrevet under Eksterne specialskoler, er udviklingen i antallet af elever, der visiteres til vidtgående og eksterne specialundervisningstilbud faldet. Denne udvikling tilskrives opmærksomhed på visitationsprocedurer, administrative arbejdsgange, opmærksomhed og krav til priser og ydelser. Desuden arbejdes der på skoler og i daginstitutioner aktivt på at inkludere flere børn i nærmiljøet. I nedenstående oversigt er udviklingen i udgifterne til interne tilbud fra 2013 til 2014 vist. (i hele kr.) Interne tilbud Rammebesparelse interne og eksterne specialtilbud Dette område dækker en rammebesparelse på interne og eksterne specialtilbud, da der er en forventning om mindre behov for specialundervisningstiltag, som følge af fokus på inklusion og kompetenceudvikling af pædagogisk personale i daginstitutioner og skoler. TOTAL Rammebesparelse Budgetaftalen 2014 I budgetaftalen er der vedtaget en rammebesparelse på interne og eksterne specialtilbud på kr. i 2014 og stigende til kr. i 2015 og kr. i 2016 og Entreprenøraftaler Entreprenøraftaler er de abonnementsaftaler Nordfyns Kommune har med specialpædagogiske tilbud for børn med syn-, høre- eller taleproblemer m.m. Det er bl.a. aftaler, der ved lov er besluttet, at Nordfyns kommune skal bidrage til i forhold til indbyggertal via objektiv finansiering. I nedenstående tabel er der foretaget en specifikation af abonnementsaftalerne. 86

12 Undervisning TOTAL Specialrådgivning Center for høretab Undervisning af børn, der stammer Undervisning af børn med mangelfuldt sprog Legeteket og Datateket Aalborgskolen Filadelfia og Refnæs Specialforanstaltninger med betalingstilsagn Dette område dækker over de specialforanstaltninger, der iværksættes af skoleafdelingen. F.eks. elever, der går på kostskole eller anden institution, fordi elevens hjemlige omgivelser ikke tilgodeser den pågældendes behov. Ligeledes budgetlægges undervisning af anbragte børn i anden kommune og modersmålundervisning af EU-borgere her. Antal Antal Antal Antal TOTAL Specialforanstaltninger med betalingstilsagn og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Tidligere dækkede området også udgifter i forbindelse med undervisning af plejebørn. Derfor er der et stort fald i udgifterne på dette område. Særlige bemærkninger I nedenstående oversigt er udviklingen i antallet af elever og udgifter fra 2013 til 2014 vist Antal Antal Specialforanstaltninger med betalingstilsagn Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Almen undervisning mellem kommuner Området dækker udgifter for elever, der går i folkeskole i andre kommuner, samt indtægter for elever fra andre kommuner, der benytter skoletilbud i Nordfyns Kommune. Området dækker også over supplerende undervisning over kommunegrænsen. Ligeledes budgetteres der med udgifter til elever på julemærkehjem. Undervisning af plejebørn og anbragte børn budgetteres separat fra den almene undervisning over kommunegrænsen. Antal Antal Antal Antal TOTAL Undervisning i anden kommune Undervisning i Nordfyns kommune Elever på julemærkehjem og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal 87

13 Undervisning Undervisning af plejebørn Området dækker udgifter til undervisning af plejebørn anbragt af Nordfyns Kommune i en anden kommune samt indtægter for undervisning af plejebørn anbragt af anden kommune i Nordfyns Kommune Antal Antal Antal Antal TOTAL Undervisning i anden kommune Undervisning i Nordfyns kommune og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Fællesudgifter skoler Her budgetteres med mange forskellige udgifter, der er fælles for skolerne og undervisningsområdet generelt. I nedenstående tabel er der foretaget en specifikation af fællesudgifterne. TOTAL Fællesudgifter Skoler lærer Forvaltningspulje Læseklasser Specialundervisningstillæg Teknisk serviceleder To-sprogskonsulent Folkeskolereform Omlægning SFO - Folkeskolereform Projekt Sikker start Musikskole Statstilskud Tværgående uddannelsespulje Fællesudgifter skoler Budgettet omfatter en tale-sprogkonsulent og en pædagogisk konsulent i Skole- og Dagtilbudsafdelingen. Derudover er der budgetlagt med en uddannelsespulje på kr. og en aktivitetspulje på kr. til fælles tiltag på skoleområdet lærere Der er afsat en pulje på kr. til gruppen af lærer kaldet 1993-lærere. Denne lærergruppe er noget dyrere end den gennemsnitsløn for lærer, der er anvendt i budgetgrundlaget for skolerne, hvorfor skolerne kompenseres for den merudgift den pågældende skole har til 1993 lærerne. I 2014 forventes der at være i alt 14 lærere i gruppen. Forvaltningspulje Der er oprettet en pulje på kr. hvorfra Børne- og Ungerådet kan søge midler, til at finansiere eventuelle udgifter. Læseklasser Budgettet vedrører skolernes finansiering, når de sender elever til et halvårligt forløb i Læseklassen på Sletten Skole. Skolerne finansierer et forløb med kr. og der er i alt 6 elever på hvert forløb. 88

14 Undervisning Specialundervisningstillæg Der er afsat kr. til at kompensere de skoler, hvor der udbetales specialundervisningstillæg, da tillægget ikke er en del af Nordfynstillægget og ikke medtaget i gennemsnitslønnen for en lærer. Teknisk serviceleder Her er afsat en forventet indtægt på kr. fra daginstitutionerne og de tre landsbyordninger, der skal betale for 3 timers pedelarbejde om ugen udført af skolernes tekniske serviceledere. To-sprogskonsulent Området dækker udgifter til tolkebistand på undervisningsområdet. Der er i 2014 afsat kr. Folkeskolereform Der er afsat kr. til den nye folkeskolereform med virkning fra august 2014 og kr. til efteruddannelse af personalet i Budgettet svarer til det beløb, som Nordfyns Kommune bliver kompenseret for via bloktilskudskuddet. Omlægning af SFO ifm. Folkeskolereformen Der er budgetlagt en besparelse på kr. til omlægning af ressourcerne i SFO og klubtilbud i forbindelse med folkeskolereformen. Projekt Sikker start Projekt Sikker start er et projekt, der skal sikre elevernes uddannelsesparathed og sikre frafald på ungdomsuddannelserne. Projektet blev igangsat i august 2011 og er i 2014 gjort permanent. Musikskolen - Statstilskud I august 2013 blev det vedtaget en ny budgetmodel for Musikskolen, hvor det blev vedtaget, at statstilskuddet skulle holdes uden for Musikskolens økonomiske ramme. Tværgående uddannelsespulje En uddannelsespulje til at fastholde unge op til 25 år i uddannelse. Der er afsat en pulje på kr. til finansiering af tilbud udenfor etablerede tilbud. Budgetaftalen 2014 I budgetaftalen er det vedtaget, at: Projekt Sikker start videreføres med kr. pr. år. der afsættelse midler i en tværgående uddannelsespulje på kr. pr. år. der som konsekvens af folkeskolereformen foretages en omlægning af SFO og klubtilbud på kr. i 2014 og kr. i efterfølgende år. Fælles - SFO I forbindelse med SFO og SFO-klubber er der fællesudgifter i form af søskenderabat, fripladser samt forældrebetalinger, som registreres som en fællesindtægt. 89

15 Undervisning TOTAL Fællesudgifter/indtægter SFO Søskenderabat Fripladser Sommerferieåbent Forældrebetaling Fællesudgifter/indtægter SFO Der er budgetlagt med udgifter og indtægter i forbindelse med SFO i mellemkommunal regi. Budgettet er på baggrund af forventede børn i SFO i mellemkommunal regi. Søskenderabat Grundlaget for budgettet til søskenderabat er på baggrund af tidligere års udgiftsniveauet i forhold til forældrebetalingen. Der er budgetlagt med 22 % af forældrebetalingen til søskenderabat i SFO. Fripladser Grundlaget for budgettet til Fripladser er på baggrund af tidligere års udgiftsniveauet i forhold til forældrebetalingen. Der er budgetlagt med 22 % af forældrebetalingen til friplads i SFO. Sommerferieåbent Der holdes sommerferieåben i 4 af kommunens SFO er. Puljen til sommerferieåben fordeles udfra faktiske antal børn, men med en minimumstildeling til 20 børn. Budgettet for 2014 er på baggrund af faktisk indmeldte børn i sommerferiepasning Forældrebetaling Budgettet til forældrebetaling i SFO er opgjort på baggrund af det forventede børnetal i SFO erne og de tilhørende SFO-klubber, samt taksterne. Der er i Budget 2014 indarbejdet en nedsættelse af forældrebetalingen i SFO og SFO-klub med 10 %. Budgetaftalen 2014 I budgetaftalen er der vedtaget en nedsættelse af forældrebetalingen på SFO, dagpleje og børnehaver med 10 %. Udgiften til nedsættelsen af forældrebetalingen er for alle pasningstilbuddene kr. pr. år. Skole-IT, inkl. IT-konsulent TOTAL Skole-IT - inkl. IT-konsulent Området dækker personaleudgifter til IT - konsulent og øvrige udgifter til systemer og licenser og lignende, der anvendes på skolerne. Folkeskoler Drift af kommunens 6 distriktsskoler med 6 afdelingsskoler samt 1 specialpædagogisk undervisningstilbud i henhold til folkeskoleloven. 90

16 Undervisning Planlægningsgrundlaget er antallet af børn og unge i kommunen, der pr. 5. september 2013 er indskrevet til skoleåret 2013/14, kombineret med en prognose for skoleåret 2014/15. TOTAL Skoledistrikt Bogense Skoledistrikt Havrehed Skoledistrikt Kystskolen Skoledistrikt Sletten Skoledistrikt Særslev-Hårslev Skoledistrikt Søndersø Heldagsskolen Undervisningstilbud Antal Antal Antal Antal TOTAL Bogense skole Havrehedskolen Kystskolen Sletten skole Særslev-Hårslev-skolen Søndersøskolen Heldagsskolen samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal I elevtallet for Bogense skole, Sletten skole og Søndersøskolen indgår specialklasser. For Søndersøskolen indgår også 10. klasses elever i elevtallet. Budget 2014 tager udgangspunkt i 7/12 dele af ressourcetildelingen for skoleåret 2013/14 samt 5/12 dele af skøn på ressourcetildeling for skoleåret 2014/15 lavet på baggrund af elevtallet pr. 5. september Heldagsskolen Heldagsskolen omfatter et specialpædagogisk undervisningstilbud til normaltbegavede børn i alderen 6 til 13 år med svære emotionelle og sociale problemer. Indsatsen i forhold til børnene kombineres med familiebehandling. I december 2012 blev Lille Værkstedsklasse tillagt Heldagsskolen. Organisatorisk er Heldagsskolen placeret i Undervisningsafdelingen. Der er budgetteret med 24 elever. Med undtagelse af juli måned sker der månedlig regulering af budgettet, i forhold til det faktiske antal elever. Budgettet består af 2 ledere, 3,89 lærerstillinger, 10,59 støttepædagogstillinger samt timer til rengøring og teknisk serviceleder. 91

17 Undervisning SFO og Klubber Området omfatter pasnings- og fritidstilbud til børn i folkeskolernes årgang, kombineret med klubtilbud til børn i folkeskolernes årgang. Klubtilbuddet findes dog alene på nogle folkeskoler, idet børn i Bogense, Otterup og Søndersø by, er dækket af dagtilbudsklubberne. Endvidere er der førskolegrupper i tilknytning til alle skolefritidsordninger. I SFO er tilbydes særskilte morgen-, eftermiddags- og fuldtidsmodul, og i perioden marts til juli er der også førskolebørn i SFO erne. SFO-klubberne har alene åbent efter skoletid. Førskolebørnene tilbydes fuldtidspasning (inkl. skoletiden). Tildelingen af ressourcer i SFO og klubtilbuddene er som følgende: 0,74 timer pr. barn pr. uge for morgenmodul 1,48 timer pr. barn pr. uge for eftermiddagsmodul 2,22 timer pr. barn pr. uge for fuldtidsmodul 1,01 timer pr. barn pr. uge for klubbørn 4,8 timer pr. barn pr. uge for førskolebørn samt børnehavebørn i Landsbyordninger 9,6 timer pr. barn pr. uge for vuggestuebørn i Landsbyordninger. TOTAL SFO Bogense SFO Havrehed SFO Kystskolen SFO Sletten SFO Særslev-Hårslev SFO Søndersø I 2014 er børnetallet i SFO erne budgetlagt i forhold til pasningsprocenten for perioden august 2012 til maj Grundlaget for beregning af budgettet er nedenstående forventninger til elevtallet i SFO er og klubber. Antal elever Morgen Førskole 2014 Eftermiddag Fuldtid Klub 2015 Fuldtid 1) Klub 2016 Fuldtid 1) Klub 2017 Fuldtid 1) Klub I alt SFO Bogense SFO Havrehed SFO Kystskolen SFO Sletten SFO Særslev SFO Søndersø Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal 1) Antallet af elever er opgjort inkl. elever i Førskole Endvidere bliver landsbyordninger også budgetlagt som en del af SFO og Klubber. Grundlaget for beregning af budgettet er nedenstående forventninger til elevtallet i landsbyordninger. 92

18 Undervisning Antal elever SFO Kystskolen Børnehavebørn SFO Sletten Børnehavebørn Vuggestuebørn 43 8 SFO Særslev-Hårslev Børnehavebørn Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal 4 SFO er (Bogense Skole, Søndersøskolen, Havrehedskolen og Sletten skole) holdes efter behov åbent i sommerferien, hvor de øvrige tilbud er ferielukket. For feriepasning i disse tilbud opkræves særskilt betaling Øvrige skoletilbud Ungdomsskolen Lovfæstet undervisnings- og fritidstilbud primært til unge i alderen 13 til 18 år. Tilbuddet omfatter både undervisnings- og ungdomsklubaktiviteter. I maj 2013 blev der vedtaget en ny struktur for aftenklubber og SSP, som fra og med august 2013 er lagt ind under Dagtilbudsklubberne. TOTAL Ungdomsskolen Musikskolen Lovfæstet musikundervisningstilbud til børn og unge i kommunen. Tilbuddet finansieres ved en kombination af brugerbetaling, kommunalt tilskud og statstilskud. TOTAL Musikskolen Budgetaftalen 2014 I budgetaftalen for 2014 er der vedtaget en besparelse på ledelse af Musikskolen. Besparelsen er på 1 stilling med halvårsvirkning i 2014 og er på kr. i 2014 og kr. i 2015 til Værkstedsklassen Specialpædagogisk tilbud til børn med adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer. I december 2012 blev Lille værkstedsklasse tillagt Heldagsskolen. Budgettet til Store værkstedsklasse består af 1 lærer- og 1 pædagogstilling samt 118 ledelstimer årligt. 93

19 Undervisning Antal Antal Antal Antal TOTAL Værkstedsklassen samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal. Skolebiblioteket Skolebibliotek pædagogisk servicecenter forefindes i henhold til folkeskoleloven på alle skoler. Til varetagelse af rådgivning, udvikling, fælles indkøb m.v. er tilknyttet en konsulentfunktion. Alle beløb i hele kr. og 2013-priser TOTAL Skolebiblioteket Dagtilbudsklubber Fælles - dagtilbudsklubber Dagtilbudsklubber har fællesudgifter i form af søskenderabat, fripladser samt forældrebetalinger. Budgettet til friplads er beregnet på tidligere års udgiftsniveau i forhold til forældrebetalingen. Der er i 2014 afsat 14 % af forældrebetalingen til friplads i dagtilbudsklubber. TOTAL Fællesudgifter klub Friplads Forældrebetaling I dagtilbudsklubber beregnes en forældrebetaling på 20 % i henhold til lovgivningens maksimale betaling. Klubtilbud De 3 dagtilbudsklubber findes i Søndersø, Otterup og Bogense by. Klubberne er et klubtilbud oprettet efter dagtilbudslovens bestemmelser. Klubberne optager børn i alderen 9 til 13 år. Endvidere optager klubberne børn med visse specialpædagogiske behov. I maj 2013 blev der vedtaget en ny struktur for aftenklubberne og SSP, som fra og med august 2013 er tillagt dagtilbudsklubberne. 94

20 Undervisning I 2014 er børnetallet budgetlagt i forhold til pasningsprocenten for perioden august 2012 til maj Antal Antal Antal Antal TOTAL Klubben Søndersø klub Klubben Søndersø special Aktivitetshuset klub Aktivitetshuset special Fristedet klub Fristedet special samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal

21 PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) yder rådgivning og vejledning til forældre samt kommunens ledere og personale. Rådgivningen tager udgangspunkt i børn i skoler, daginstitutioner eller dagpleje, som har behov for særlig hensyntagen og støtte til deres udvikling. PPR rådgiver på 3 niveauer, individ, gruppe og organisation. PPR rådgiver dog også om almenpædagogiske tiltag. For småbørn gælder det, at efter folkeskolelovens 4 tilbydes specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. I bekendtgørelse nr. 356 af 24. april 2006 beskrives, at specialpædagogisk bistand kan være specialpædagogisk rådgivning, særlige pædagogiske hjælpemidler, undervisning og træning af barnet. Den specialpædagogiske bistand ydes af, eller foranstaltes af PPR. Det mest almindelige er talepædagogisk bistand og psykologisk vejledning på grundlag af forudgående undersøgelser foretaget af PPR. På skoleområdet gælder, at der til børn, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen og støtte, gives specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand (folkeskolelovens 3 stk. 2). For at specialundervisning og specialpædagogisk bistand til både småbørn og skolebørn kan iværksættes skal der laves en pædagogisk psykologisk vurdering af barnets behov. Den pædagogisk psykologiske vurdering skal være skriftlig, og forældrene inddrages i udformningen. Endvidere kan skolerne i samråd med forældre iværksætte specialundervisning i enkelte fag, selv om PPR ikke har foretaget pædagogisk psykologisk vurdering. Forældre eller pædagogisk personale i samråd med forældre kan henvende sig til PPR med ønske om at få et barn undersøgt eller få vejledning og konsultativ bistand. Når skoler og daginstitutioner indstiller til PPR, sker det på et særligt skema, der underskrives af lederen. Konsultativ bistand kræver ikke skema. Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand omfatter nu ifølge den nye lov og bekendtgørelse om specialundervisning og specialpædagogisk støtte alene støtte til børn i specialklasser eller specialskoler, samt støtte til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 12 ugentlige undervisningslektioner (svarende til 9 klokketimer). Behov for støtte op til de 12 ugentlige undervisningslektioner kan tilbydes som supplerende undervisning og afholdes inden for skolens almindelige ressourcetildeling (Folkeskoleloven 2 stk. 1 pkt. 1-6 og 3a). I den nye lov ligger også, at PPR ikke skal foretage udredning af de elever, der får støtte i op til 12 ugentlige undervisningslektioner. Det indebærer et forventet fald i antallet af PPRvurderinger og et potentiale for omstilling i retning af en styrket ledelsesmæssig sparring og konsultativ indsats på skolerne. Denne markante styrkelse af skolelederens selvstændige kompetence betyder, at skolelederen får større fleksibilitet i forbindelse med tilrettelæggelse af støtten til elever med særlige behov. Den lovmæssige decentralisering af formel kompetence og ansvar er i tråd med regeringens inklusionsfremmende fokus, hvor også skolelederens økonomiske ansvar øges. Nordfyns Kommune ønsker at inkludere flere børn med særlige behov i den almene undervisning og daginstitutioner. Alle PPR s faglige medarbejdere rådgiver og vejleder i denne proces. Også PPR s pædagoger, hvoraf de fleste har særlig uddannelse og særlige kvalifikationer, skal være aktive i denne proces i daginstitutionerne. Indsatsen i forhold til at minimere antallet af elever i skolernes specialundervisning prioriteres imidlertid højest. 96

22 PPR PPR-funktionen Hver psykolog, tale-hørelærer og talekonsulent er fast tilknyttet et antal skoler og daginstitutioner. Dagplejen og børn, der passes hjemme betjenes også. Rådgivning og andre konsultative ydelser gives løbende, ligesom der foretages psykologiske og talepædagogiske undersøgelser efter behov. Rådgivningen sker på individ- og gruppeniveau. PPR s psykologer og tale hørekonsulenter er endvidere faglige sparringspartnere i organiseringen og opbygningen af kommunens specialundervisningstilbud. Ligesom PPR rådgiver om forskellige relevante pædagogiske metoder for børn med særlige behov. Tale hørekonsulenterne organiserer og tilrettelægger taleundervisningen for børn med dette behov, samt sørger for at hørehæmmede får de rigtige tilbud. PPR s læsekonsulent organiserer læsetilbud mv. Stillinger Stillinger Stillinger Stillinger TOTAL 12, , , , Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 12, , , , Budgettet for 2014 anvendes blandt andet til aflønning af: Lederen af PPR Skolepsykologer Skolekonsulenter Sekretærer Tale- og hørelærer Støttepædagoger Støttepædagoger er uddannet pædagoger, der gennem særlig erfaring og kurser samler viden om børn med behov for særlig hensyntagen og støtte i daginstitutionen. Børn med behov for særlig hensyntagen og støtte kan være børn med udviklingsproblemer på forskellig baggrund og/eller børn med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Støttepædagogen indgår i et samarbejde vedrørende det enkelte barn med PPR s øvrige faggrupper, som er psykologer, tale-hørepædagoger og ergoterapeuter i det omfang, som er relevant for det enkelte barn. Desuden samarbejder støttepædagogen også med barnets sagsbehandler. Der tilstræbes stor fleksibilitet i den måde støttepædagogerne arbejder på, således at det passer ind i daginstitutionens hverdag. En støttepædagog arbejder som pædagogisk vejleder. 3 pædagoger har Marte meo uddannelse og arbejder med dette. I disse funktioner gives støtten i en kortere periode, og der vejledes om vedvarende ændringer i dagligdagen, der kan gavne institutionen med henblik på fortsat inklusion. 97

23 PPR Stillinger Stillinger Stillinger Stillinger TOTAL 13, , , , Støttepædagoger 13, , , , Ergoterapeut Rådgivning og vejledning til forældre og daginstitutioner er specialpædagogisk bistand og gives efter folkeskolelovens 4. Derudover skal der tilbydes specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen og efter folkeskolelovens 3 stk. 2. til skolebørn. Specialpædagogisk bistand er alle tiltag, der er med til at fremme barnets muligheder for læring. Det kan f.eks. også være motorisk træning og ergoterapeutens vejledning. Ergoterapeuterne prioriterer arbejdet med småbørn højest. Ergoterapeuterne iværksætter genoptræningsplaner for børn og unge, ligesom de sørger for, at børn med særligt behov får de hjælpemidler, de har brug for. Genoptræningsplaner iværksættes efter Sundhedslovens 84 og 140, samt 11 stk. 3 i Lov om Social Service. Vedligeholdelsestræning bevilges ud fra 86 i Lov om Social Service. PPR s ergoterapeuter undersøger børn med motoriske vanskeligheder, de rådgiver og vejleder personale og forældre. Ca. en tredjedel af ergoterapeuternes arbejdstid bruges til denne funktion. Stillinger Stillinger Stillinger Stillinger TOTAL 2, , , , Ergoterapeuter 2, , , ,

24 Dagtilbud Dagpleje og daginstitutioner Området dækker dagpasning af 0-6-årige i dagpleje, kommunale og private daginstitutioner, puljeordninger, tilskud til privat pasning af børn i alderen 0-2 år samt specialbørnehaver. Fælles dagtilbud Den væsentligste del af fællesudgifterne inden for området vedrører fripladser, søskenderabat samt tilskud til forældre med børn i privat pasning. Derudover er der mellemkommunale afregninger for betaling af børnehave-, vuggestue- og dagplejepladser i andre kommuner, ligesom Nordfyns Kommunes indtægter fra andre kommuner registreres her. Antal Antal Antal Antal TOTAL Fællesudgifter dagtilbud sprogede børn Børnealkoholkonsulent Mellemkommunal Kurser/uddannelse Sommerferielukning Søskenderabat Tillidsrepræsentant Tilskud til forældre samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal. Fællesudgifter dagtilbud Omfatter løn til en konsulentstilling for hele dagtilbudsområdet. 2-sprogede børn Folketinget vedtog den 29. marts 2011 Lov om ændring af dagtilbudsloven gældende pr. 1. juli 2011, som omhandler obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn omkring 3 år og standsning af børneydelsen ved forældres manglende overholdelse af sprogvurderings- og sprogstimuleringspligten m.v.. Der er i budget 2014 afsat kr., der halvårligt tildeles de daginstitutioner, der har to-sprogede børn. Budgettet for 2014 er en prisfremskrivning af budget Børnealkoholkonsulent Nordfyns kommune har indgået en aftale med Kerteminde Kommune om varetagelse af børnealkoholkonsulentopgaven. Der er i 2014 afsat kr. til børnealkoholkonsulentopgaven. Mellemkommunal Området omfatter betaling til og fra andre kommuner. Budgettet er på baggrund af det forventede udgifts- og indtægtsniveau i forhold til antal børn i dagpleje eller daginstitutioner i mellem kommunalt regi. 99

25 Dagtilbud Kurser/uddannelse Der er afsat en samlet budgetramme til brug for kurser og uddannelse inden for dagtilbudsområdet. Budgettet for 2014 er en prisfremskrivning af budget Sommerferielukning Der er afsat en samlet budgetramme til brug for kompensation til de daginstitutioner, som holder sommerferieåbent. Budgettet for 2014 er en prisfremskrivning af budget Søskenderabat Grundlaget for budgettet til søskenderabat er på baggrund af tidligere års udgiftsniveau i forhold til forældrebetalingen. Der er i 2014 budgetlagt med 10 % af forældrebetalingen til søskenderabat i dagplejen og børnehaver. Tillidsrepræsentant Der er afsat en samlet budgetramme til brug for kompensation til daginstitutioner med tillidsrepræsentanter. Udgift til tillidsrepræsentanter ud over puljen dækkes solidarisk af institutioner med pædagoger og pædagogmedhjælpere. Budgettet for 2014 er en prisfremskrivning af budget Tilskud til privat pasning Der er i 2014 budgetlagt med 55 børn, hvor der ydes tilskud til privat pasning, da der opleves en stigning i forældre, der ønsker tilskud til privat pasning. Budgetaftalen 2014 I budgetaftalen er der vedtaget en nedsættelse af forældrebetalingen på SFO, dagpleje og børnehaver med 10 %. Udgiften til nedsættelsen af forældrebetalingen er for alle pasningstilbuddene kr. pr. år. Dagplejen Fælles - dagplejen Den væsentligste del af fællesudgifterne inden for dagplejens område vedrører fripladser og forældrebetaling. Derudover budgetlægges med udgifter til legestuer samt godtgørelse til forældre, såfremt barnet holdes hjemme i forbindelse med dagplejers fravær. TOTAL Forældrebetaling Fripladser Legestuer Udbetalinger ved dagplejers fravær Forældrebetaling Forældrebetaling i forbindelse med dagplejen er opgjort på baggrund af det forventede børnetal i dagplejen og taksten. Der er i Budget 2014 indarbejdet en nedsættelse af forældrebetalingen i Dagplejen med 10 % 100

26 Dagtilbud Fripladser Grundlaget for budgettet til fripladser er på baggrund af tidligere års udgiftsniveau i forhold til forældrebetalingen. Der er i 2014 budgetlagt med 15 % af indtægterne for forældrebetalingen til friplads i dagplejen. Legestuer Dagplejerne er organiseret i legestuegrupper, som mødes i forskellige legestuelokaler hver eller hver anden uge. Legestuerne er organiseret som enten halvdags- eller heldagslegestuer. Legestuerne har lokaler 10 steder fordelt geografisk over hele kommunen. Lokalerne er i børnehaver, på skoler, i haller, klubber og borgerhuse. Udbetaling ved dagplejers fravær Udbetalingen i forbindelse med dagplejers fravær er opgjort på baggrund af et forventet antal pasningsdage i løbet af året og taksten ved dagplejers fravær. Budgetaftalen 2014 I budgetaftalen er der vedtaget en nedsættelse af forældrebetalingen på SFO, dagpleje og børnehaver med 10 %. Udgiften til nedsættelsen af forældrebetalingen er for alle pasningstilbuddene kr. pr. år. Dagplejetilsyn Området omfatter dagplejeledelse og dagplejepædagoger. Alle beløb i hele kr. og priser Stillinger Stillinger Stillinger Stillinger TOTAL 6, , , , Dagplejetilsyn 6, , , , Under dagplejetilsyn budgetteres med 1 lederstilling for hele dagplejeområdet samt 5 dagplejeassistenter, som varetager dagplejetilsynet. I forbindelse med budgetaftalen 2013 blev der vedtaget en besparelse på dagplejetilsynet svarende til 0,5 stilling med halvårsvirkning i 2013 og helårsvirkning de efterfølgende år. Budgetaftalen 2014 I budgetaftalen er der vedtaget en besparelse på ½ lederstilling. Besparelsen har halvårsvirkning med kr. i 2014 og helårseffekt på kr. pr. år. Dagplejen Området omfatter dagplejere ansat i den kommunale dagpleje. Antal Antal Antal Antal TOTAL Dagplejen

27 Dagtilbud I 2012 er der implementeret en ny ressourcetildelingsmodel på dagplejens område, som også fungerer som styringsredskab for dagplejeledelsen. Dagplejen er i 2014 normeret til at skulle passe 357 børn. Endvidere gives der ressourcer til dagplejen under følgende forudsætninger: én dagplejer skal som minimum passe 4 børn én dagplejer har et fremmøde på 205 pasningsdage et barn skal passes 218 dage ud af 240 mulige pasningsdage (det forudsættes af barnet er fraværende i 30 dage som følge af ferie, sygdom og andet fravær) én dagplejer er frikøbt som fællestillidsrepræsentant der er én gæstedagplejer i hvert distrikt. 5,12 dagplejestillinger indregnes til brug for: o dobbeltpladser til børn med særlige behov o tomgangspladser når en dagplejer stopper, starter eller ved overlap mellem børn o oplæring/praktik af nye dagplejere o dagplejere med ret til seniordage Budgetaftalen 2014 I budgetaftalen er der vedtaget en nedskrivning af børnetallet i dagplejen fra 409 til 357 børn i 2014, samtidig er der lavet en revurdering af antallet af børn i vuggestuer. Besparelsen i 2014 er netto kr., kr. i 2015, kr. i 2016 og kr. i Fælles børnehaver Inden for området afholdes udgifter til PAU-elever, fripladser mv., ligesom indtægterne fra forældrebetalingen registreres her. TOTAL Fripladser PAU-elever Indtægter PAU-elever Fællesudgifter børnehaver Sund frokostmåltid Forældrebetaling Fripladser Grundlaget for budgettet til fripladser er på baggrund af udgiftsniveauet i forhold til forældrebetalingen. Der er i 2014 budgetlagt med 22 % af indtægten for forældrebetalingen til friplads i børnehaverne. Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU) Elevernes uddannelse er et forløb på 2 år og 4 måneder, heraf 3 praktikperioder. Nordfyns Kommune er forpligtet til at optage 7 PAU-elever pr. år. Ordningen med præmie og bonus, når eleverne var i praktikophold, er stoppet for elever, der er begyndt efter 1. marts

28 Dagtilbud Indtægter PAU-elever Der er budgetlagt med en indtægt fra daginstitutionerne i Nordfyns Kommune svarende til 20 % af udgifterne ved PAU-eleverne. I 2014 er denne indtægt kr. Fællesudgifter børnehaver Budgettet dækker diverse fælles indkøb og aktiviteter på daginstitutionsområdet. Sund frokostmåltid Nordfyns Kommune har pligt til at tilbyde et sundt frokostmåltid til alle børn i de kommunale daginstitutioner. Den enkelte daginstitutions forældrebestyrelse kan dog vælge at takke nej til kommunes tilbud. Forældrebestyrelsen skal hvert andet år beslutte, om de vil gøre brug af det kommunale tilbud. Samtlige forældrebestyrelser har pt. fravalgt det kommunale frokosttilbud. Det afsættes en budgetramme til de forventede merudgifter, som et frokosttilbud vil medføre, såfremt forældrebestyrelserne vælger det kommunale frokosttilbud. Forældrebetaling Forældrebetaling i forbindelse med børnehaverne er opgjort på baggrund af det forventede børnetal i daginstitutionerne og taksten. Der er i budget 2014 vedtaget en nedsættelse af forældrebetalingen med 10 %. Budgetaftalen 2014 I budgetaftalen er der vedtaget en nedsættelse af forældrebetalingen på SFO, dagpleje og børnehaver med 10 %. Udgiften til nedsættelsen af forældrebetalingen er for alle pasningstilbuddene kr. pr. år. Kommunale børnehaver Området vedrører kommunale daginstitutioner. Der er ikke medtaget de 3 Landsbyordninger på afdeling Løkkemark, afdeling Hårslev og afdeling Skovløkke, som indgår under Undervisningsområdet. Overordnede forudsætninger Der gives ressourcer til den enkelte børnehave med udgangspunkt i følgende forudsætninger: Ledelsestid: Hver institution tildeles 0,5 ledelsestime pr. børnehavebarn og vuggestuebarn dog minimum 22,5 timer og maksimum 37 timer pr. institution. I institutioner med mere end 100 børn tildeles der 0,5 ledelsestime pr. barn uden maksimum ledelsestid. Ressourcetildelingen fastsættes med udgangspunkt i antal børn pr. institution. Der reguleres månedsvis i forhold til det faktiske antal børn, dog minimum 30 børn. Bundgrænsen for en institution er 30 børn svarende til 4,5 fuldtidsansat medarbejder. Denne normering er absolut minimum til sikring af driften. Samtidig øges vikarbudgettet med 2 %. Grundlæggende får institutionen 4,8 timer pr. børnehavebarn pr. uge og 9,6 timer pr. vuggestuebarn eksklusiv ledelse og eksklusiv sprogstøtte og sommerferieåbent. Heri er fraregnet nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 1 time til gennemsnitlig 51 timer ugentlig, og at der er lukket tre uger i sommerferien. Ressourcetildelingen beregnes for den enkelte institution for 52 uger. Ressourcetildelingen forudsætter en ens åbningstid på gennemsnitlig 51 timer. I 2010 er der foretaget en reduktion i ressourcetildelingen på 0,1 time pr. barn pr. uge. Det er op til bestyrelsen i børnehaven, om reduktionen udmøntes ved nedsættelse af åbningstiden med 1 time ugentlig, eller reel reduktion af ressourcerne pr. barn pr. uge. 103

29 Dagtilbud Der er sommerferieåbent i 4 institutioner. Institutionerne får 4,8 timer pr. børnehavebarn pr. uge og 9,6 timer pr. vuggestuebarn pr. uge til dækning af denne ferieåbning. Personalesammensætningen i de kommunale børnehaver er 70 % pædagoger og 30 % pædagogmedhjælpere inkl. ledelse og 60 % pædagoger og 40 % pædagogmedhjælpere ekskl. ledelse. Antal Antal Antal Antal TOTAL Børnehaven Adamsminde Mælkevejens Børnehave Vuggestuebørn Børnehaven Kernehuset Vuggestuebørn Veflinge Børnehave Særslev Børnehave Børnehaven Birkemose Naturbørnehaven Skamby Børnehaven Græshoppen Børnehaven Kastaniegården Børnehaven Mini-Max Vuggestuebørn Børnehaven Sneglehuset Børnehaven Dalskovreden Børnehaven Skovhuset Vuggestuebørn Børnehaven Nordmark samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal. Der er 2 børnehaver, som i 2014 forventes i gennemsnit at have 30 børn eller færre Børnehaven Sneglehuset Naturbørnehaven Skamby I henhold til de vedtagne aktivitetsforudsætninger medfører dette, at vikarprocenten øges med 2 % samt, at institutionerne kompenseres i timetallet, således at de får budget, som havde de 30 børn i gennemsnit. Budgetaftalen 2014 I budgetaftalen er der vedtaget en nedskrivning af børnetallet i dagplejen og samtidig foretaget en revurdering af antallet af børn i vuggestuer Tilskud til private børnehaver Tilskud puljeinstitutioner Nordfyns Kommune har en puljeinstitution, hvor der ydes tilskud efter indgået driftsoverenskomst. Tilskuddet varierer efter antallet af indskrevne børn. 104

30 Dagtilbud Antal Antal Antal Antal TOTAL Dragen Børnehave Dragen Vuggestue samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal. Tilskud til private institutioner Der er i Nordfyns Kommune oprettet 3 private institutioner, idet Gårdbørnehaven Spirevippen 1. august 2013 overgik til at blive privatinstitution. Tilskuddet varierer efter antallet af indskrevne børn. Antal Antal Antal Antal TOTAL Sct. Anna Børnehave Sct. Anna Vuggestue Langesø Børnehave Langesø Vuggestue Gårdbørnhaven Spirevippen samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal. Specialbørnehaver Området vedrører pladser i særlige daginstitutioner kaldet specialbørnehaver, der modtager børn med vidtgående fysiske og sociale udviklingsforsinkelser. Antal Antal Antal Antal TOTAL Eksterne specialbørnehaver Specialbørnehaven Tigerhuset samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal. Fra Nordfyns Kommune er 3 børn indskrevet i specialbørnehaver i andre kommuner. Der er etableret en specialgruppe i Tigerhuset ved Birkemose børnehave, normeret til 12 børn med specialpædagogiske behov. 105

31 Børn og Familie Børn og Familie Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, samt at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for disse børn og unge, så de på trods af deres individuelle vanskeligheder kan opnå samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende. (Servicelovens 46, stk. 1) Overordnede forudsætninger Fokus i budgettet for 2014 vil være at sikre den positive tendens hen i mod inklusionstankegangen for de børn og familier, som befinder sig i udsatte positioner. Der er tale om rådgivning og vejledning, som omfatter sagsbehandling, journalisering og individuelle skøn i hver enkelt sag. Sagsbehandlingen kræver indgående kendskab til anden lovgivning især Forvaltningsloven og Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Der skal gives tilbud i den konkrete sag, som er sammensat præcist efter de særlige behov, der foreligger. I forhold til statsrefusion på dyre enkeltsager er refusionsgrænserne fastsat jf. serviceloven som følgende. Refusionsgrænserne for området for udsatte børn og unge (2013-niveau) er som følgende: 25 % refusion: årlig udgift på kr. til kr. 50 % refusion: årlig udgift på kr. og derover Refusionsgrænserne reguleres årligt med satsreguleringsprocenten. Budget i overslagsårene er korrigeret for befolkningsudviklingen for børn og unge 0 18 år. Der forventes et fald i antallet af børn 0 18 år, jf. nedenstående tabel Udvikling i befolkningen 0-18 årige Kilde: Nordfyns Kommunes Befolkningsprognose Anbringelser Generel beskrivelse Det drejer sig om: Døgnforanstaltninger i familiepleje Socialpædagogiske opholdssteder Kost- og efterskoler Anbringelse på eget værelse Anbringelse på døgninstitutioner Anbringelse på sikrede døgninstitutioner mv. Dækning af advokatomkostninger for borgeren Forældres egenbetaling Overordnede forudsætninger Den særlige indsats til børn og unge skal ses i sammenhæng med den støtte, barnet eller den unge eventuelt har behov for ud fra en helhedsbetragtning, som omfatter barnets udvikling, adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold og fritidsforhold. Støtten skal ydes i samarbejde med forældrene og barnet under inddragelse af det samlede netværk omkring barnet. I forbindelse med børns anbringelse uden for hjemmet ses et massivt pres fra omgivelserne på især de årige. 50 undersøgelserne viser, at belastningsindikatorerne har et omfang, 106

32 Børn og Familie der gør, at der skal massiv indsats til for at afhjælpe barnets vanskeligheder. I nogle tilfælde sker indsatsen for at beskytte omgivelserne. Disse unge er sjældent velanbragte i plejefamilier. Derimod er Floravængets Ungdomsboliger eller Langebyhus nærmiljøinstitution velegnet. En ikke uvæsentlig tendens er, at forældre eller samarbejdspartnere retter henvendelse til Den Sociale Ankestyrelse, når de oplever, at Børn- og Ungeafdelingen ikke anbringer et barn udenfor hjemmet som ønsket. Ankestyrelsen har kompetence til at anbringe børn og unge på godkendte opholdssteder. Betalingsforpligtigelsen i disse tilfælde ligger hos Nordfyns Kommune. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budget til anbringelser for børn og unge. Antal Antal Antal Antal TOTAL Plejefamilier Alm. Plejefamilier Netværksplejefamilier Opholdsteder Eget værelse Døgninstitutioner Sikrede institutioner mv Øvrige anbringelsesudgifter Advokatbistand Refusion advokatbistand Egenbetaling forældre Plejefamilier Almindelige Plejefamilier Det forventes, at 41 børn er anbragt i plejefamilier i Netværksplejefamilier I 2014 budgetteres med 8 børn anbragt i netværksplejefamilier. Statens forventning er, at 15 % af alle anbringelser skal være i netværksplejefamilier. Generelt har kommuner på landsplan vanskeligt ved, at efterleve målsætningen på de 15 %. Begrundelsen er, at kommunerne oplever samarbejdsvanskeligheder mellem barnets forældre og netværksplejefamilien, som ofte er familiemedlemmer. De 10 budgetterede børn, anbragt i netværksplejefamilie svarer til 11,3 % af 71 anbragte børn. Opholdssteder Det er et udgiftstungt område, og der budgetteres med 8 børn anbragt på opholdssteder i Tendensen viser desuden en øget opholdsbetaling, som primært er begrundet i børnenes belastningsindikatorer. Egne værelser Der budgetteres med 10 unge anbragt på eget værelse. Der er 4 pladser på Floravænget i Søndersø. Floravængets ungdomsboliger er organisatorisk placeret under Nordfyns Børne- og Familiecenter. Der forventes et behov for yderligere 6 pladser. Tendensen viser en mindre stigning i antal af efterværnssager i forbindelse med udslusning. 107

33 Børn og Familie På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb til eget tilbud og eksterne tilbud. Antal Antal Antal Antal TOTAL Udgifter til anbragte på eget værelse Indtægter Floravænget Døgninstitutioner I budget 2013 budgetteres med, at 14 børn er anbragt på døgninstitutioner. De 4 af børnene har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. De resterende 10 børn er anbragt med sociale og adfærdsmæssige problemer. Der budgetteres med, at 9 børn er anbragt på Langebyhus og 5 børn på andre døgninstitutioner. Antal Antal Antal Antal TOTAL Døgninstitutioner Refusion dyre enkeltsager Indtægter Langebyhus Tendensen er, at færre anbringes på døgninstitutioner på grund af pris. Landets kommuner nedlægger generelt døgnpladser med baggrund i vigende efterspørgsel fra landets kommuner. I Nordfyns Kommune afspejler budget 2013 fortsat en opbremsning i antallet af unge, som anvender døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder, udenfor egen kommune. Der er kun meget få institutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og mange forældre ønsker anden løsning. Sikrede døgninstitutioner Kommunalbestyrelsen har pligt til at sørge for, at der findes det nødvendige antal pladser på sikrede døgninstitutioner. Planlægningen sker gennem rammeaftaler mellem kommunerne og regionerne. Kommunen har kun delvist indflydelse på forbruget af pladser på de sikrede institutioner, idet politi og domstole har den afgørende beslutningskompetence. Anbringelse på de sikrede institutioner kan enten ske som led i en afklaring og undersøgelse eller som afsoning af længere varighed. Afregningen af ophold i undersøgelsesfase betales efter de objektive kriterier. Efter domsafsigelse skifter finansieringen til kommunal finansiering. Budget til sikrede døgninstitutioner er fordelt mellem opholdsbetaling og objektiv finansiering jf. nedenstående tabel. 108

34 Børn og Familie Antal Antal Antal Antal TOTAL Objektiv finansiering Anbragte på sikrede institutioner mv Refusion dyre enkeltsager NB: Antal er antallet af døgn pr. år. I forhold til budgetlægningen for 2014 er det vanskeligt at forudsige hvor mange udsatte unge, som bliver idømt en sanktion på sikret døgninstitution. Der budgetteres med 441 døgns anbringelse af unge med udgangspunkt i det gennemsnitlige antal anbringelsesdøgn de seneste 2 år og 1. halvår Øvrige anbringelsesudgifter Advokatbistand og refusion af advokatbistand Udgifterne afhænger af antal tvangsanbringelser, hvor dommeren fastsætter advokatsalær samt betaling for afgørelser truffet af Ankestyrelsen. Der ydes 50% statsrefusion vedrørende advokatbistand i forbindelse med tvangsanbringelser. Egenbetaling forældre Forældrebetaling forekommer sjældent ved anbringelser, idet årsagen til anbringelse typisk skyldes barnets behandlingsbehov. I disse tilfælde er forældrene omfattet af undtagelsesbestemmelser i betalingsreglerne og er dermed fritaget for betaling. Indtægterne kommer primært fra inddragelse af børnebidrag fra bidragspligtig ved anbringelse. Forebyggende foranstaltninger Forebyggende foranstaltninger iværksættes på baggrund af en 50 undersøgelse i familien. Der udarbejdes handleplan for indsatsen, og der opfølges løbende for at sikre, at indsatsen afhjælper barnets og familiens vanskeligheder. Det tilstræbes, at anvende mindste indgrebs princippet, og der kan være tale om sammensætning af flere forebyggende foranstaltninger. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budget til forebyggende foranstaltninger, som vist i nedenstående tabel: Antal Antal Antal Antal TOTAL Aflastningsordninger Kontraktpersonsordninger Heraf fast kontaktperson for barnet Heraf fast kontaktperson familien Økonomisk støtte Familiebehandling Øvrige forebyg. foranstaltninger Heraf ungdomsboliger Heraf formidling af praktikophold

35 Børn og Familie Antal Antal Antal Antal - Heraf støtteperson til forældre Heraf øvrige udgifter forebyg Aflastning udenfor hjemmet Det vurderes, at 33 børn har behov for aflastning i Hovedsagligt foregår aflastningen i plejefamilier. I mindre omfang foregår den på specialiserede institutioner. Foruden børn med følelsesmæssige og sociale vanskeligheder er der også tale om handicappede børn, hvor opgaven fortrinsvis varetages af døgninstitutioner. Kontaktpersonsordninger Det skønnes, at 22 børn og unge vil modtage denne ydelse i Ydelsen gives ofte til unge i forbindelse med udslusning samt til børn med forældre, der ikke kan opfylde forældreomsorgen. Økonomisk støtte Denne ydelse er trangsbestemt i forhold til forældrene og ydes som økonomisk tilskud. Den hyppigste ydelse er tilskud til efterskoler, men der oprettes også ydelser i forbindelse med andre foranstaltninger, herunder pålæg, udgifter i forbindelse med aflastning mv. Det forventes, at 15 personer vil tildeles denne ydelse i 2014, hvor størrelsen af ydelsen er stærkt varierende. Familiebehandling Der budgetteres med 3 børn, der modtager familiebehandling i Øvrige forebyggende foranstaltninger Ungdomsboliger Der budgetteres med udgifter til vagtbolig og husleje mv. i forbindelse med tomgang i Floravængets ungdomsboliger. Formidling af praktikophold Der budgetteres med, at 1 ung vil modtage ydelsen i Der er tale om små og ofte kortvarige ydelser. Støtteperson til forældre med anbragte børn Støtten ydes i flere tilfælde af fast personale i Familiehuset, hvorfor der ikke påføres kommunen yderligere udgifter. Herudover forventes udgifter til særlig ansættelse af 2 personer, som yder støtte til forældre, som har anbragt børn udenfor eget hjem i Der er tale om en støttende, men ikke indgribende foranstaltning. Døgnophold for barnet og familien Foranstaltningen anvendes i de situationer, hvor foranstaltningens medarbejder kan være i tvivl om hvorvidt forældre magter forældreomsorgen for deres nyfødte børn. Opholdet har til formål, at få be- eller afkræftet, hvorvidt der er åbenbar risiko for, at barnet lider alvorlig skade såfremt barnet har ophold i forældrenes eget hjem. Der er tale om få sager hvorfor der ikke er budgetteret med udgifter til denne type sager. 110

36 Børn og Familie Øvrige forebyggende foranstaltninger Udgifter til øvrige forebyggende foranstaltninger dækker over sagsafhængige udgifter til følgende aftaler: Udgifter til unge stofmisbrugere under 18 år, som har et retskrav på behandlingstilbud jf. servicelovens 101, via aftale med Odense Kommune Udgifter til behandling af sager i det nye Børnehus Syd i samarbejde med Odense Kommune. Budget til Evidensbaserede programmer Budgetaftalen 2014 I budgetaftalen for 2014 er der indarbejdet ressourcer til anvendelse af Evidensbaserede programmer. Der er tilføres budget på kr. til 3 familierådgivere og det forventes at de forebyggende foranstaltninger reduceres med kr. Handicapydelser Børn og Unge Området vedrører følgende ydelser til forældre med handicappede børn i form af: Dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse af et barn i hjemmet med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse (Servicelovens 41, stk. 1). Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse (Servicelovens 42, stk. 1, 1). Hjemmetræning hvor kommunen skal sørge for træningsredskaber, kurser, hjælpere mv., når forældre træner et barn eller ung i eget hjem. (Servicelovens 32 stk. 8) Hjælpemidler (Serviceloven 112 og 116). Afløsning/Aflastning hvor kommunen skal tilbyde afløsning/aflastning til forældre som passer en person med vidtgående fysisk eller psykisk funktionsevne (Servicelovens 84). Antal Antal Antal Antal TOTAL Merudgifter forsørgelse af børn med nedsat funktion Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Statsrefusion 41 og Hjemmetræning Hjælpemidler til børn Afløsning/aflastning Merudgifter forsørgelse af børn med nedsat funktion Der budgetteres med, at 116 børn modtager merudgifter i Der er tale om meget variable udgifter. De billigste udgifter udgør ret til dækning af medicinudgifter. De dyreste udgifter kan være bemandet natovervågning af børn, som ligger i respirator i eget hjem. 111

37 Børn og Familie Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Der forventes en mindre stigning i antal forældre, som benytter sig af retten til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Forældre kan frit vælge, hvem der modtager kompensation uanset indtægt, hvilket kan vanskeliggøre budgetlægning. Hjemmetræning I 2013 forventes 1 barn at modtage støtten. Der er tale om meget specialiserede trænings- og behandlingsmetoder. Hjælpemidler til børn Området omfatter, hjælpemidler efter Servicelovens 112 til høreapparater, inkontinens- og stomihjælpemidler, IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder, ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj. Desuden hjælp til boligindretning efter Servicelovens 116. Der budgetteres med, at 13 børn modtager støtte i Afløsning/Aflastning Der budgetteres med, at 21 børn kommer i aflastning i I disse sager er der ingen lovgivningsmæssige krav til undersøgelser og handleplaner for det enkelte barn. Der er ofte tale om børn med meget alvorlige fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, som kræver højt specialiserede behandling. Aftaler - Børn og Unge Der er indgået aftaler med følgende: Faaborg-Midtfyn Socialtilsyn Syd Odense Kommune Børnehus Syd Region Syddanmark Klinik for selvmordstruede I forbindelse med lovændringer er der blevet oprettet Socialtilsyn Syd, som drives af Faaborg- Midtfyn Kommune. Her betales objektiv finansiering af driftsudgifterne for tilsyn og godkendelse af plejefamilier. Børnehus Syd, som drives af Odense Kommune betales 60 % af driftsudgifterne som objektiv finansiering. TOTAL Socialtilsyn Syd Børnehus Syd Aftale Klinik for selvmordstruede Besparelse anbringelser Besparelse forebyggende for Budgetaftalen 2014 Budgetaftalens besparelse på kr. til anbringelser og forebyggende foranstaltninger budgetteres her og indarbejdes i de respektive budgetter i forbindelse med budgetopfølgningerne, når besparelserne kan udmøntes. 112

38 Børn og Familie Task Forcegruppe Organisatorisk tænkes oprettet som en selvstændig enhed for at undgå sammenblanding til øvrig myndighedsdrift. Task Forcegruppen oprettes med henblik på at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Gruppen, bestående af en myndighedssocialrådgiver og 2 mentorer, skal arbejde tidligt og forebyggende med aldersgruppen årige. TOTAL Task Forcegruppe Budgetaftalen 2014 I budgetaftalen blev det vedtaget at etablere en Task Forcegruppe. I samarbejde med 17 stk. 4 udvalget planlægges organiseringen og opgavevaretagelsen med forventet opstart 1. april Nordfyns Børn- og Familiecenter Nordfyns Børne- og Familiecenter er Nordfyns kommunes egne tilbud til udsatte børn og unge bestående af Døgninstitutionen Langebyhus, Floravængets Ungdomsboliger og Familiehuset. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb Antal Antal Antal Antal TOTAL Floravænget Familiehuset Langebyhus Floravænget Floravænget består af 7 boliger, hvoraf 3 boliger er udlånt til Myndighedsafdelingen. Målgruppen er årige, som er anbragte udenfor eget hjem. Familiehuset Familiehuset varetager støtte til udsatte børn og deres familier i Nordfyns Kommune. Perspektivet er en praktisk pædagogisk indsats i familiens eget hjem. Der arbejdes ud fra lovpligtige handleplaner, som har til hensigt hurtigst muligt, at få familien til at blive selvkørende uden støtte fra Familiehuset. Langebyhus Døgninstitutionen Langebyhus er normeret til 9 pladser. Der budgetteres med en belægning på 95%. Langebyhus vil i 2014 fortsat være en væsentlig foranstaltning, for at kunne opfylde den politiske målsætning vedrørende anvendelse af egne tilbud. 113

39 Børn og Familie Sundhedsplejen Området vedrører sundhedsmæssige foranstaltninger for børn og unge, og er et tilbud til alle familier med børn i alderen 0-18 år. Spædbørn Familierne kontaktes af sundhedsplejen efter en fødsel. Der tilbydes et antal hjemmebesøg og etablering af mødregrupper. Der tilbydes åbent hus arrangementer for kommunens borgere. Dagpleje og børnehaver Børn i denne alder følges tæt, hvis der er særlig anledning hertil. Derudover har sundhedsplejen konsulentfunktion i forhold til dagpleje og børnehavebørn i samarbejde med personalet. Skolebørn Skolebørn tilbydes sundhedsorienterende samtaler og undersøgelser, som foregår på skolerne. Forældrene orienteres inden undersøgelsen og besvarer i samme forbindelse et spørgeskema. Sundhedsplejerskerne arbejder med sundhedsfremme i forhold til skolebørn, og der arbejdes bl.a. med sund kost, pubertet osv. Endvidere udbyder Sundhedsplejen hvert år et forløb for overvægtige børn i anden klasse: Familiedillen. Stillinger Stillinger Stillinger Stillinger TOTAL 7, , , , Sundhedsplejen 7, , , , Forudsætningen i budgetstyringsmodellen for Sundhedsplejen er antallet af 0 16-årige jf. Danmarks Statistik den 1. januar året før budgetåret. Nedenstående graf viser den faktiske og forventede udvikling i børnetallet for Nordfyns Kommunes 0-16-årige Udvikling i børntallet for 0-16-årige i Nordfyns Kommune Kilde: Danmarks statistik og Nordfyns Kommunes befolkningsprognose 114

40 Tandplejen Tandplejen Der tilbydes tandpleje til alle børn i alderen 0-18 år. Omsorgstandplejen for kommunens ældre er udliciteret og Specialtandplejen indgår i entreprenøraftale med Odense Kommune. Udgifterne hertil er budgetlagt under Socialudvalget. Eftersyn, behandling og rådgivning sker i kommunens 4 klinikker % af børnene har behov for tandretning med længere behandlingsforløb. Dette arbejde udføres dels af ansatte specialtandlæger og dels af kommunens egne tandlæger. I budgetaftalen 2013 er det aftalt, at der skal ske en beslutning af den fremtidige tandplejestruktur i Nordfyns Kommune, således at de økonomiske konsekvenser kan indarbejdes i budgettet for Den fremtidige Tandplejestruktur vil se således ud fra 2015: 1 centralklinik i Søndersø 3 forebyggelses- og undersøgelsesklinikker. En i Bogense, Otterup og Morud Ortodontiafdelingen flyttes til et fælleskommunalt Ortodonticenter i Odense Der vil i løbet af 2014 og 2015 ske ny- og ombygning af tandplejelokaler og faciliteter. Endvidere er der i budget 2014 indarbejdet kr. til nedbringelse af ventelisterne jf. budgetaftalen for TOTAL Tandplejen

41 Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Nøgletal på udvalgte områder (Danmarks statistik) I det efterfølgende er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Nøgletal relateret til Undervisningsområdet Udgifter til folkeskolen mv. I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Udgifter til folkeskolen mv Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan 116

42 Udgifter pr årige (i hele kroner) Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Udgifter til folkeskoler I nedenstående graf er medtaget udgifter til folkeskoler. Udgifter til folkeskoler Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark på samme niveau som gennemsnittet på Landsplan Udgifter til skolefritidsordninger (SFO) I nedenstående graf er medtaget udgifter til skolefritidsordninger. Udgifter til skolefritidsordninger (SFO) Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik 117

43 Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til specialundervisning I nedenstående graf er medtaget udgifter til specialundervisning i regionale tilbud samt kommunale specialskoler Udgifter til specialundervisning Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til bidrag til statslige og private skoler I nedenstående graf er medtaget udgifter til bidrag til statslige og private skoler. 118

44 Udgifter pr årige (i hele kroner) Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Udgifter til bidrag til statslige og private skoler Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til musikarrangementer, herunder musikskoler I nedenstående graf er medtaget udgifter til musikarrangementer, herunder musikskoler. Udgifter til musikarrangementer, herunder musikskoler Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik 119

45 Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til ungdomsskolevirksomhed I nedenstående graf er medtaget udgifter til ungdomsskolevirksomhed. Udgifter til ungdomsskolevirksomhed Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Nøgletal relateret til PPR s område Udgifter til pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. I nedenstående graf er medtaget udgifter til pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 120

46 Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Udgifter til pædagogisk psykologisk rådgivning mv Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Nøgletal relateret til Dagtilbudsområdet Udgifter til dagtilbud I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Fælles formål (dagtilbud til børn og unge) Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeinstitutioner 121

47 Udgifter pr. 0-2 årige (i hele kroner) Udgifter pr. 0-5 årige (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Udgifter til dagtilbud Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til dagplejen og vuggestuer I nedenstående graf er medtaget udgifter til dagplejen og vuggestuer. Udgifter til dagpleje og vuggestuer Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik 122

48 Udgifter pr. 3-5 årige (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: på samme niveau som gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til børnehaver I nedenstående graf er medtaget udgifter til børnehaver og integrerede daginstitutioner. Udgifter til børnehaver Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til private børnehaver I nedenstående graf er medtaget udgifter til private børnehaver. 123

49 Udgifter pr. 0-5 årige (i hele kroner) Udgifter pr. 0-5 årige (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Udgifter til private børnehaver Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til specialbørnehaver I nedenstående graf er medtaget udgifter til specialbørnehaver. Udgifter til særlige dagtilbud (Specialbørnehaver, klubber mv.) Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik 124

50 Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: på samme niveau som gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet på Fyn på samme niveau som gennemsnittet på Landsplan Nøgletal relateret til Børn- og ungeområdet Udgifter til børn og unge med særlige behov I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forbyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Udgifter til børn og unge med særlige behov Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til plejefamilier og opholdssteder I nedenstående graf er medtaget udgifter til plejefamilier og opholdssteder. 125

51 Udgifter pr årige (i hele kroner) Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Udgifter til plejefamilier og opholdssteder Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge I nedenstående graf er medtaget udgifter til forebyggende foranstaltninger og børn og unge. Udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget

52 Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til døgninstitutioner I nedenstående graf er medtaget udgifter til døgninstitutioner for børn og unge samt sikrede døgninstitutioner for børn og unge. Udgifter til døgninstitutioner Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan 127

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget (side 74-115) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge), sundhedsmæssige, undervisningsmæssige

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Familieudvalget FAMILIEUDVALGET. (side )

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Familieudvalget FAMILIEUDVALGET. (side ) FAMILIEUDVALGET (side 92-143) 92 Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner

Dagpleje og daginstitutioner 50.40.01. Dagpleje og daginstitutioner Området dækker dagpasning af 0 6årige i dagpleje, kommunale og selvejende daginstitutioner og puljeordninger. Tilskud privat pasning af børn i alderen 0-2 år. Specialbørnehaver

Læs mere

Opmærksomhedsliste. Familieudvalget

Opmærksomhedsliste. Familieudvalget Familieudvalget Budgetoplæg 2010 Drift i 2010-priser i 2010-priser Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 527,5 6,077 Undervisning 328,3 2,135 Svømmeundervisning 0,1 Syge og Hjemmeundervisning 0,6 Befordring

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget (side 64-97) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge), sundhedsmæssige, undervisningsmæssige

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner

Dagpleje og daginstitutioner Området dækker dagpasning af 0 6-årige i dagpleje, kommunale og selvejende daginstitutioner og puljeordninger. Tilskud privat pasning af børn i alderen 0-2 år samt specialbørnehaver. Desuden afholdes udgifter

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Personaleoversigt. (side )

Personaleoversigt. (side ) (side 222-229) 222 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2016 til 2019 vist. Arbejdsmarkedsudvalget 22.400

Læs mere

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO) Bilag 5: Andre forhold 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud 5.1.1 Skolefritidsordninger (SFO) Alle børn i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse tilbydes pasning i egen skoles skolefritidsordning. Skolefritidsordningen

Læs mere

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO) Bilag 5: Andre forhold 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud 5.1.1 Skolefritidsordninger (SFO) Alle børn i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse tilbydes pasning i egen skoles skolefritidsordning. Skolefritidsordningen

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte.

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte. Det er væsentligt at fremhæve, at serviceniveauerne er retningsgivende, beslutninger skal bero på et individuelt skøn. Specialpædagogisk bistand til førskolebørn Specialinstitutioner til småbørn 0-6 årige,

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 EKSTRAORDINÆRT MØDE MANDAG DEN 30. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 30. april 2007 Side: 49 Fraværende:

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

301 Skoler og undervisning

301 Skoler og undervisning OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Folkeskolen Skolebibliotekerne Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Befordring af elever Specialundervisning for børn Specialundervisning for

Læs mere

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Budgettal på skoleområdet Budget 2014-2017 Budget 2014 (i 1.000 kr.) Drift Anlæg Skoler 2.043.124 58.500 Administration 34.193 0 I alt 2.077.317 58.500 Budget 2014 2017

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 Forslag til politiske indsatsområder og spørgsmål i relation hertil inden for Børn og Familie: Dagpleje: Politisk indsatsområde 1: Den Røde tråd 1. Beskriv kort jeres samarbejde

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver Kvalitet og Særopgaver varetager opgaver inden for følgende områder: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Specialskoler og SFO på specialskoler Dagbehandling/ heldagsskole Støttepædagoger Specialbørnhaver

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

14. Politik for børn og unge særlig indsats ( i kr. 1.000) 2009 2010 2011 2012 Overslagsår 01 - fremskrevet 77.354 76.477 76.477 76.477 Arbejdsskadeforsikring -86-86 -86-86 Indkøbsaftaler Ny Løn 51 51

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Tabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016

Tabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016 Ikke decentraliserede områder MBU 1. Søskenderabatter Tabel 1. forudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Foræl Funktion Forældrebetaling Søskenderabat Andel drebe taling Søskenderabat Andel* 3.22.05

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune

Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune - Målgruppe, ydelse, proces og bevilling Specialpædagogisk bistand til småbørn Ét af formålene med dagtilbudsloven er at forebygge

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018 Specielle bemærkninger til Budget 215-218 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR 108 Fagligt område: Politiske mål: Børn og Familier Se Børne- og Ungepolitik godkendt i Sammenlægningsudvalget december 2006. 03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR PPR er normeret med 9 psykologer,

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på

Læs mere

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016.

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 03.22.05 Skolefritidsordninger 28.355 28.773 32.237 05.22.07 Centrale

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Budget 2016 Bemærkninger til basisbudget Syddjurs Kommune

Budget 2016 Bemærkninger til basisbudget Syddjurs Kommune 1 of 9 Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...3 Familieområdet...3 11.528 Familieområdet...3 Skoleområdet...6 11.322 Skoleområdet...6 11.322 Skoleområdet anlæg...7 Dagtilbud til børn...8

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

På kommunens hjemmeside: www.nordfynskommune.dk er de fem afdelingers arbejdsopgaver beskrevet.

På kommunens hjemmeside: www.nordfynskommune.dk er de fem afdelingers arbejdsopgaver beskrevet. Medlemmer af Familieudvalget Steen Brydegaard, formand Benno Frandsen Tessa Gjødesen Torben Skovhus Dorte Schmidt Brown Eva Laut Andersen Anders Fog-Petersen Børn og Familie Sektoren servicerer børneområdet,

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 7. MAJ 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 7. maj 2009 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen, Torben

Læs mere

Bilag 18: Børn og Unge - Forudsætninger for budgettering af ikke-decentraliserede områder

Bilag 18: Børn og Unge - Forudsætninger for budgettering af ikke-decentraliserede områder Budgetforudsætninger og budgetkontrol for søskenderabatter og fripladser Budgettet reguleres via budgetmodel Området er fastlagt ved lovgivning, hvor der bl.a. fastsættes indkomstgrænser for økonomisk

Læs mere

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1 Sidenr. 1 Organisering og økonomisk styring af særligt tilrettelagt specialundervisning J.nr.: 17.03.00.A00 Sagsid.: 10/2629 SAGSFREMSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender forslag til organisering

Læs mere