VIBORG KOMMUNENS TILBUD TIL PSYKISK SÅRBARE UNGE *

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIBORG KOMMUNENS TILBUD TIL PSYKISK SÅRBARE UNGE *"

Transkript

1 VIBORG KOMMUNENS TILBUD TIL PSYKISK SÅRBARE UNGE * Sundhedsstyrelsen - Fremme af sundhed hos unge Sammen kan vi mere Viborg kommune, Mercantec og SOSU August 2014 Juni 2016 * Folderen er interaktiv og kan navigeres rundt i ved at klikke på understreget tekst

2 Indledning Kortlægning af tilbud til psykisk sårbare unge i Viborg kommune er en del af samarbejdsprojektet Fremme af mental sundhed hos unge mellem Sundhedsstyrelsen, Viborg kommune og erhvervsuddannelserne i kommunen. Dette skal bla. være med til at unge og aktørerne omkring de unge får større indblik i de eksisterende tilbud i kommunen og derigennem større sammenhæng mellem tilbuddene i kommunens indsats, den unges egen handlemuligheder og erhvervsuddannelsernes tilbud til de unge i gang med en uddannelse. Formålet med afdækningen er at får beskrevet hvilke tilbud, der eksisterer til psykisk sårbare unge mellem 15 og 24 år i Viborg kommune. Kortlægningen skal bidrage til at skabe endnu bedre sammenhæng og gennemskuelighed mellem kommunens og erhvervsuddannelsernes tilbudsindsatser, som skal understøtte og styrke unges mentale sundhed og at gøre dem i stand til selv at handle. De deltagende skoler og Viborg kommune har en stor interesse i og motivation for at forbedre de unges muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Afdækningen af tilbudsviften og tiltag til psykisk sårbare unge er meget bred, da målgruppen er differentieret unge med forskellige former for og grader af psykiske og personlige problemer. Denne kortlægning tager således ikke kun afsæt i kommunens tilbud i forhold til unge med psykisk lidelse og psykiatrisk diagnose, men også til unge der kan have andre former for psykosociale problemer eks. generelle trivselsproblemer, tristhed, ensomhed og selvværdsproblemer Definition af psykisk sårbare unge Begrebet sårbarhed relateres ofte med noget psykisk, men i nogle tilfælde kan det også være biologisk sårbarhed, hvilket medfører at ungdommens store udfordringer bliver endnu større og mere kompliceret. Sårbarheden kan bunde i fra tidlige oplevelser eks. fra hjem med omsorgssvigt, misbrug og overgreb., ligesom det også kan være hjem, hvor forældrene ikke har haft de fornødne ressourcer til at være nærværende og støttende op igennem unges opvækst. Andre unge har oplevet faglige nederlag tidligt igennem deres skolegang eller social marginalisering og udstødelse i form af mobning og ensomhed. Sårbarheden er ikke altid let at identificere hos de unge, men kan som regel ses i unges adfærd i forhold til positionering i eks. klassefælleskaber eller andre former for relationer. Andre unges sårbarhed kan ses og identificeres i form af ustabil adfærd, opmærksomhedsforstyrrelse, ADHD, udad reagerende og selvdestruktiv. Så er der de usynlige problembærere unge, som oplever tristhed, lavt selvværd, faglige udfordringer, men som bærer dem indeni. Disse unge kan ligeledes betegnes som sårbare og har somme tider lige så store trivselsproblemer som unge der er udad reagerende, for eks. i form af nedtrykthed, spiseforstyrrelse eller selvskade. 2

3 Oversigtsmenu Klik i menuen for at gå direkte til det ønskede punkt eller hjemmeside Målgruppe Tilbudstype Kontaktoplysninger Botilbud Unge under /over 18 år med psykosociale problemstillinger, som har behov for socialpædagogisk støtte, træning og omsorg Bostøtte Viborg Botilbuddet Stokrosevej Ungbo Viborg Startbolig Minibo Opkvalificerende tilbud til unge med psykiske udfordringer Psykisk sårbare unge i alderen år og unge under 30 år med/ uden diagnose, som har behov for hjælp og støtte i forhold til uddannelse og job Daghus Viborg Mestringskurser Ungegruppen Huset ADHD/ADD Angst og fobier eller Stress, depression eller udbrændthed CKU Work4You Sports Club med Fysioterapi

4 Oversigtsmenu Klik i menuen for at gå direkte til det ønskede punkt eller hjemmeside Målgruppe Tilbudstype Kontaktoplysninger Vejledningog rådgivningstilbud Unge fra 8 klasse med særlig behov for vejledning om valg af uddannelse og erhverv Specialvejledning Vejledning af ikke uddannelsesparatte unge Særlig tilrettelagt uddannelse STU Erhvervsgrunduddannelse EGU Børn og unge der har behov for rådgivning og støtte fra familieafdelingens ungeenhed Produktionsskole Ungeenhedens rådgiverteam, pædagog og behandlerteam og Minibo Frivillige tilbud Børn og unge og familie væresteder, klubber, fritidsaktiviteter, kommunale og frivillige rådgivninger for unge og deres pårørende kan få vejledning Se oversigt Øvrige opkvalificerende tilbud uden for Viborg Unge efter 9/10 klasse med behov for yderligere opkvalificering i forhold til ungdomsuddannelse specialskoler, særlig tilrettelagte uddannelsesforløb og afklaringsforløb Se oversigt

5 Kommunale og private tilbud til psykiske sårbare unge Indledningsvis blev der nævnt at psykisk sårbare i alderen år unge kan have forskellige former for og grader af psykiske og personlige problemer, hvorfor kortlægningen af tilbud i Viborg kommune spænder over en stor variation af tilbud til psykiske sårbare unge. Nedenstående tilbud er inddelt i 4 forskellige hovedkategorier i forhold til målgruppen: Botilbud, inklusiv bostøtte i eget hjem Opkvalificerende tilbud til unge med psykiske udfordringer f.eks. særlige opkvalificerende forløb i forhold til job og uddannelse og støttekontaktpersonordninger Vejledning- og rådgivningstilbud f.eks. vejledning om valg af uddannelse, særlig tilrettelagte uddannelsesforløb, afklaringsforløb i forhold til valg af uddannelse og erhverv Frivillige tilbud til børn og unge og familie f.eks. væresteder, klubber, fritidsaktiviteter, kommunale og frivillige rådgivninger for unge og deres pårørende kan få vejledning Øvrige tilbud uden for Viborg kommune, f.eks. specialskoler, særlig tilrettelagte uddannelsesforløb og afklaringsforløb 5 Der er i denne kortlægning ikke taget højde for de forskellige tilbud, som finder sted ude på erhvervsuddannelserne, f.eks. psykologsamtaler, mentorordning, elevcoach, bedsteforældreordning m.m., som ungdomsuddannelserne anvender som redskab for fastholdelse af unge i gang med en ungdomsuddannelse.

6 Bostøtte & botilbud Målgruppen er borgere over 18 år med psykosociale problemstillinger, som har behov for socialpædagogisk støtte og træning samt omsorg. Formålet med indsatsen er, at borgeren får hjælp og støtte til struktur på dagligdagen, hverdagsliv samt praktiske dagligdags gøremål, styrke borgerens kontakt til omverdenen, øge motivationen til at bruge samfundets muligheder/tilbud, hjælp/ træning i rengøring, indkøb, økonomi, at gå til behandling og at være i relationer. Visitation til bostøtte foretages af Visitation Social efter konkret vurdering af den enkeltes borgernes støtteniveau. Har du brug for et botilbud skal du tage kontakt til Lene Christensen , Visitation Social

7 MINIBO familieafdeling Unge mellem år med familiemæssige, sociale og psykosociale problemstillinger samt manglende voksennetværk, som er motiveret for støtte i egen bolig eller i et af Minibo s huse. Formålet med indsatsen er at støtte de unge i en udviklingsproces, der gør dem i stand til at tage ansvar for eget liv med afsæt i egne ressourcer. Det overordnede mål er, at den unge kommer til at magte et selvstændigt liv i egen bolig og så vidt muligt inkluderes i samfundet. Her arbejdes der med helheden i den unges liv, og konkrete arbejdsopgaver beskrives ved et visiteringsmøde mellem Minibo, den unge og dennes sagsbehandler. Ydderligere information: Raadgivning-og-stoette-til-familier/Doegninstitutioner/ Minibo/Praktisk-info UngBo Viborg 7 UngBo er en selvejende institution, der varetager boligformidling af ca. 300 ungdomsboliger til unge under uddannelse i Viborg Kommune. UngBo arbejder målrettet med at fremme et godt boligmiljø og igennem den socialpædagogiske støtte hjælpe unge i udviklingsproces, der gør dem i stand til at tage ansvar for eget liv med afsæt i egne ressourcer. Ydderligere information:

8 Startbolig til unge år Startboliger er en særlig type ungdomsboliger, hvor unge mellem 18 og 24 år kan få en god start i egen bolig med hjælp fra en kontaktperson (social vicevært), så de unge får lettere ved at klare at stå på egne ben og kommer i gang med et arbejde eller en uddannelse. Ansøgningen sendes til: Boligselskabet Viborg, H. C. Andersens Vej 8, 8800 Viborg, Mærket: Startbolig Du kan søge om en startbolig hvis du har lyst til at bo i egen bolig, og har behov for bostøtte i en periode du ved lejeaftalens start er mellem det fyldte 18. og 23. år du er indstillet på at indgå aktivt i fælles aktiviteter m.v. 8 Du kan få bostøtte til For at styrke dine muligheder for helt at klare dig selv på længere sigt, er der i til startboligerne knyttet en kontaktperson med socialpædagogisk baggrund, til: at skabe et godt og trygt bomiljø at igangsætte aktiviteter, som styrker dit netværk og dine sociale kompetencer at yde lektiehjælp m.m. at give dig støtte og rådgivning i din personlige udviklingsproces at hjælpe dig med at få en god og aktiv hverdag at holde fokus på job og uddannelse Støtten omfatter fem startboliger i hver af følgende afdelinger: Afdeling 6 Ringparken, afdeling 7 Digterparken, og afdeling 10 Vestervang.

9 Opkvalificerende tilbud til unge med psykiske udfordringer Tilbud for unge med psykiske lidelser i alderen 18 år og opefter der ydes efter en konkret og individuel vurdering og i samspil med den enkelte borger

10 Mestringskurser Afgrænsede kurser og undervisningsforløb, som omhandler temaer, der kan hjælpe dig i dit liv. Få viden og redskaber, som har direkte forbindelse til dit eget liv. Det kan eksempelvis være undervisning i litteraturlæsning, undervisning i matematik, håndtæring af negative tanker og lavt selvværd, enkle veje til sundere hverdag, samfundsfag, rygestop m.v. Ydderligere information: Mestringskurser Ungegruppen Ungegruppen er et mødested for unge med psykiske problemer i alderen år. I gruppen tilbyder vi aktiviteter, hvor du kan være sammen med ligestillede unge. Her kan du blive klogere på, hvor du er i dit liv og hvad du vil med det. Ydderligere information: Ungegruppen 10

11 HUSET Huset er et kontaktsted som et åbnet tilbud og henvender sig til borgere over 18 år med psykiske problemer. Ydderligere information: ADHD/ADD 11 I samarbejde med den erhvervsdrivende fond Væksthuset kan Jobcenter Viborg tilbyde særlige forløb for borgere, som er ramt af ADHD/ADD. Det kan være borgere, som har fået en diagnose eller som har de samme symptomer. Deltageren knyttes til en af Væksthusets konsulenter, som vil være deltagerens faste kontaktperson igennem hele forløbet Indholdet i forløbet veksler imellem undervisning, rådgivning og refleksion, i Væksthusets lokaler i Sct. Mathias Gade i Viborg. Bl. a. indgår undervisning om ADHD/ADD, om fysisk aktivitet, kost og motion, selverkendelse og håndtering af vanskelige situationer Formålet er, at man som deltager bliver i stand til at leve et normalt liv, hvori job/uddannelse, familieliv og fritidsinteresser indgår som en naturlig del. Tilbuddet kan vare op til 12 uger. Kontaktoplysninger: Jobcenter Viborg, Arbejdsmarkedsstaben, Lone Bjerge, , eller Jens Ravn, , Læs mere her! Læs mere her!

12 Angst og fobier I samarbejde med den erhvervsdrivende fond Væksthuset kan Jobcenter Viborg tilbyde særlige forløb for borgere, som er ramt af angst og/eller fobier. Det kan være borgere, som har fået en diagnose eller som har de samme symptomer. Deltageren knyttes til en af Væksthusets konsulenter, som vil være deltagerens faste kontaktperson igennem hele forløbet. Indholdet i forløbet veksler imellem undervisning, vejledning, coaching og refleksion, i Væksthusets lokaler i Sct. Mathias Gade i Viborg. Formålet er, at man som deltager bliver i stand til at leve et normalt liv, hvori job/uddannelse, familieliv og fritidsinteresser indgår som en naturlig del. Tilbuddet kan vare op til 12 uger. Kontaktoplysninger: Jobcenter Viborg, Arbejdsmarkedsstaben, Jens Ravn, , Læs mere her! Læs mere her! 12

13 Psykiske problemer I samarbejde med den erhvervsdrivende fond Væksthuset kan Jobcenter Viborg tilbyde særlige forløb for borgere med psykiske problemer. Det kan være borgere, som har fået en diagnose eller som har symptomer på psykiske problemer. F.eks. lavt selvværd, social isolation, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser eller andet. Deltageren knyttes til en af Væksthusets konsulenter, som vil være deltagerens faste kontaktperson igennem hele forløbet Indholdet i forløbet veksler imellem undervisning, vejledning, coaching og refleksion, i Væksthusets lokaler i Sct. Mathias Gade i Viborg. Bl. a. indgår undervisning om psykiske lidelser, fysisk aktivitet, kost og motion, netværksskabelse, selverkendelse, håndtering af vanskelige situationer samt vejledning om job og uddannelse Formålet er, at man som deltager bliver i stand til at leve et normalt liv, hvori job/uddannelse, familieliv og fritidsinteresser indgår som en naturlig del. Tilbuddet kan vare op til 12 uger. Kontaktoplysninger: Jobcenter Viborg, Arbejdsmarkedsstaben, Lone Bjerge, , eller Jens Ravn, , Læs mere her! Læs mere her! 13

14 Stress, depression eller udbrændthed Til borgere, som er ramt af stress, stressrelateret depression eller udbrændthed, kan jobcenteret tilbyde deltagelse i Nørremarkens Have. Det kan være borgere, som har fået en diagnose eller som har de samme symptomer. Der er tale om et særligt forløb udviklet på baggrund af bl.a. svensk forskning, hvor der arbejdes ud fra viden om den helende effekt ved natur- og haveterapi. Nørremarkens Have har til huse i Stenladen i Gl. Almind, midt i mark og skov i naturen ved Hald Sø. Der indgår fysisk og mental hvile samt tilpasset fysisk aktivitet og der arbejdes med metoder til at undgå eller håndtere situationer og livsmønstre, der stresser. Formålet er, at man som deltager bliver i stand til efter endt forløb at leve et normalt liv med job/uddannelse, familie og fritidsinteresser. Kontaktoplysninger: Jobcenter Viborg, Arbejdsmarkedsstaben, Lone Bjerge, , eller Jens Ravn, , Læs mere her! 14

15 CKU (Center for Kommunikation og Undervisning) Skive/Viborg CKU tilbyder rådgivning, vejledning, afprøvning af hjælpemidler og undervisning til borgere i Skive og Viborg Kommuner med erhvervet eller medfødt handicap. CKU s tilbud ydes primært i henhold til Lov om specialundervisning for Voksne, Lov om social service Lov om folkeskolen Specialundervisning for voksne er en fremadskridende, målrettet undervisning, der tilrettelægges individuelt efter behov og muligheder. Formålet med undervisningen er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af pågældende handicap, ved at udvikle og forbedre deltagerens fysiske, psykiske og sociale handlemuligheder, således at denne bliver i stand til at leve en tilværelse så nær det normale som muligt. CKU har med Viborg Kommune indgået aftale om udarbejdelse af faglige udredninger i forbindelse med servicelovsansøgninger i kommunen. Viborg Kommune har afgørelseskompetencen. Ydderligere information: 15

16 Work4You Basis tilbud/vejen til uddannelse Målgruppen er borgere fra 18 år og opefter som har problemer ud over ledighed, som på grund af mangelfulde kompetencer ikke ved egen hjælp kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet men som vurderes at kunne profitere af en beskæftigelsesrettet indsats, hvis primære mål er etableringen af virksomhedspraktik, løntilskud eller en ordinær tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet g vil nogle have en anden sproglig og kulturel baggrund. Formålet med tilbuddet er, at borgeren hurtigst muligt opnår tilknytning til uddannelse eller ordinære arbejdsmarked. Som delmål skal borgeren opnå erkendelse af egne kompetencer og ressourcer nye sociale relationer kendskab til en sund og aktiv livsstil kendskab til og erfaring med spilleregler på en arbejdsplads Endvidere skal borgeren igennem forløbet opnå faglige, personlige og sociale kompetencer, som understøtter en tilknytning til arbejdsmarkedet. Work4You tilbyder forskellige mix af workshops om uddannelse, job, virksomhedspraktik og løntilskud til unge med uddannelsespålæg Ydderligere information: 16

17 Sports Club Basis Motion, motivation, fysisk træning og psykisk overskud Tilbydes til sygemeldte og ledige, som vurderes at kunne profitere af fysisk træning, motion, livsstil og coaching Kontaktoplysninger: Jobcenter Viborg, Arbejdsmarkedsstaben, Lone Bjerge, , eller Jens Ravn, , Sports Club med Fys Erhvervsrettet træningsbaseret indsats Tilbydes til sygemeldte og ledige, som kan profitere af en erhvervsrettet, træningsbaseret fysioterapeutisk indsats i form af fysisk træning, individuel samtaler og coachende forløb med fysioterapi Kontaktoplysninger: Jobcenter Viborg, Arbejdsmarkedsstaben, Lone Bjerge, , eller Jens Ravn, , 17

18 Vejledning- & rådgivningstilbud Tilbud for unge med psykiske lidelser i alderen 18 år og opefter der ydes efter en konkret og individuel vurdering og i samspil med den enkelte borger 18

19 Specialvejledning Går du i specialklasse har UU Viborg særlig fokus på dig. Her sørger et specialteam for at hjælpe dig på vej med uddannelse. Det er den samme vejleder, der så vidt det er muligt, følger dig hele vejen fra 8. klasse til du fylder 25 år, eller har afsluttet en ungdomsuddannelse. Ydderligere information: Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU - er en uddannelse, der tager 3 år. Uddannelsen er for dig der har helt særlige udfordringer, der gør at du ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Ydderligere information: 19

20 Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) EGU er en 2-årig ungdomsuddannelse for dig, der af den ene eller anden grund ikke kan tage en klassisk ungdomsuddannelse. EGU er en fleksibel ungdomsuddannelse skræddersyet til den enkelte elev og med hovedvægt på praktikforløb på arbejdspladser. Ydderligere information: Produktionsskole Et tilbud til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Ydderligere information: Produktionskole Viborgs nye produktionsskole åbner døren op d 01 april 2015, hvor der tilbydes linjer som; Service, Håndværk og Mennesker. for%20elever.html 20

21 Familieafdelingen og Ungeenheden Familieafdelingen tilbyder rådgivning og støtte til børn og unge med særlige behov og deres familier. Familieafdelingen kan kontaktes, hvis man som borger eller pårørende er bekymret for et barn eller en ung. Er du barn eller ung, har du også mulighed for selv at henvende dig. Du har også mulighed for at få anonym rådgivning. Første gang du henvender dig, skal det ske til: Familieafdelingens Frontteam eller på telefon Raadgivning-og-stoette-til-familier a) Korte forløb praktisk, pædagogisk støtte eller anden støtte i hjemmet Familie med børn og unge under 18 år hvor der er udpræget bekymring for den unges trivsel og udvikling, hvor forældrene mangler de fornødne kompetencer til at drage tilstrækkeligt omsorg på det praktiske område. Kontaktoplysninger: Daghus Viborg, Søndersøparken 16, 8800 Viborg 21

22 b) Børnegrupper psykiatri Samtaler for børn og unge op til 17 år af forældre med psykisk sygdom, hvor unge kan møde andre i samme situation og tale om de spørgsmål, tanker og bekymringer de kan have. Der arbejdes med temaer, som er fælles for børnene i kraft af deres erfaringer med forældre med psykisk sygdom. Grupperne er samtale- og samværsgruppe, men ikke et decideret behandlingstilbud. Kontaktoplysninger: Daghus Viborg, Søndersøparken 16, 8800 Viborg c) Ad hoc grupper Der kører i perioder andre gruppetilbud i Dagbehandlingen. Sådanne forløb iværksættes typisk, når der i periode opleves at have mange børn med fælles problemstillinger. Eksempelvis gruppe for teenagedrenge med Autismespektrum forstyrrelser. Grupperne mødes hver 14 dage i en tidsbegrænset periode. Kontaktoplysninger: Familiecenter Dagbehandling, Sct. Lauranti vej 14, 8800 Viborg 22

23 d) Fredagsgruppen Netværksskabende gruppe for kvinder med et spinkelt socialt netværk, som er eller har været tilknyttet Dagbehandlingens øvrige tilbud og som kan profitere af at være en del af et fællesskab med andre i same situation. Her er mulighed for samvær og aktiviteter i en tryg ramme med fokus på at styrke den enkeltes selvværd gennem aktiv deltagelse og bidrag til fælleskabet. Kontaktoplysninger: Familiecenter Dagbehandling, Sct. Lauranti vej 14, 8800 Viborg e) Undersøgelser observationsforløb Afdækning af samspil og trivsel i familier med børn i alderen op til 18 år, hvor der er bekymring vedrørende forældrenes evne til at varetage omsorg og udviklingsmæssige potentiale i samspillet og deraf vurdere forældrenes evne til at varetage den fortsatte omsorg for børnene i tilstrækkeligt omfang til, at børnenes fremtidige udvikling og trivsel ikke er truet. Kontaktoplysninger: Borgernes hjem. Enkelte samtaler foregår i Familiecenter Dagbehandling, Sct. Lauranti vej 14,

24 f) Undersøgelse Psykologiske undersøgelse Psykologisk undersøgelse af børn og unge op til 18 år som er i dårlig trivsel og hvor det vurderes at være relevant med yderligere individuel udredning af ressourcer og udfordringer. Formålet er at afdække børnenes ressourcer og udfordringer både kognitivt og socioemotionelt, for på den baggrund at vurdere behovet for støtte og eventuelt behandling fremadrettet. Kontaktoplysninger: Familiecenter Dagbehandling, Sct. Lauranti vej 14, 8800 Viborg g) Øvrige tilbud 24 Ungeenhedens rådgiverteam Enkelte anonyme rådgivningssamtaler Visitering til forskellige foranstaltninger på baggrund af børnefaglig undersøgelse Ungeenhedens pædagog- og behandlerteam Pædagogisk støtte Kontaktpersonordning Korterevarende samtaleforløb Misbrugsbehandling- ambulant tilbud med samtaleforløb og rådgivning Ungeenheden Minibo Intern anbringelse Akutværelse Kontaktpersonordning Familiebehandling- unge mellem 14 og 18 år Kontaktoplysninger: Grupper for børn og unge med psykisk syge forældre Familiecenter, Dagbehandling Sct. Laurenti Vej 14, 8800 Viborg tlf , Raadgivning-og-stoette-til-familier/Dagbehandling/Tilbud

25 Frivillige tilbud til børn og unge og familie

26 Tema Tilbuddet Målgruppe Link Alkohol TUBA IOGT Unge ml. 14 år 35 år Økonomisk Rådgivning Økonomisk rådgivning økonomisk_rådgivning.asp Mentor og ledsagerindsatser Børns voksenvenner Voksenvenner_Viborg.asp Fritidsven Børn og Unge 6-18 år Boern,-unge-og-familie/Fritid/MOVE-IT-- Fritidsvejledning/Fritidsven Rollemodel Unge ml år Bliv-frivillig/Bliv-frivillig-i-Viborg-Kommune 26

27 Tema Tilbuddet Målgruppe Link Pårørende til psykisk syge Bedre Psykiatri viborg/hvad-kan-vi/ SIND Pårørende til psykisk syge Børnesagens Fællesråd Den rullende kagemand Fødselsdagshjælpen.dk Viborg Krisecenter Viborg Selvhjælp Fristedet Hjælp til afholdelse af barns fødselsdag Hjælp til afholdelse af barns fødselsdag Kvinder som har været udsat for vold og evt. deres børn Mennesker med psykiske og sociale formular 7AE72E8DAA06C EE2?OpenDocu ment 27

28 Tema Tilbuddet Målgruppe Link Seksuelle Overgreb Kvisten e=left&openkd=5&linkid=82&branchid=1 Børn med diagnoser og handicaps Handicap Idræt Unge med ADHD BD8D2C4D1BEB44C B24?OpenD ocument VI KAN Unge med ADHD Hjælp til børn Sorggrupper til børn Kræftens bekæmpelse Børn, Unge og sorg Standard/Article.aspx?NRMODE=Published &NRNODEGUID=%7b D-6C8C-465D- 8BB0-2BC52C8158BC%7d&NRORIGINALURL= %2fomsorg%2fsorggrupper%2bboern%2bun ge%2fsorggrupper%2bregion%2bmidtjylland %2ehtm&NRCACHEHINT=Guest#viborg Yiuo70CFcoLcwodR7sA2w 28

29 Tema Tilbuddet Målgruppe Link Hjælp til børn Min mor og far skal skilles aspx?p=4710 Ventilen Ensomme unge år https://www.ventilen.dk/byer/viborg/ Børns Vilkår Fritid Move It Børn og Unge 0-18 år Boern,-unge-og-familie/Fritid/MOVE-IT-- Fritidsvejledning Åben Anonym Rådgivning Børn, Unge, Forældre eller andre SIND Ungdom Viborg Unge fra 16 år kobenhavn/lokale-aktiviteter/region-midtviborg/ unge-og-familie/raadgivning-og-stoette-tilfamilier/aaben-anonym-raadgivning 29

30 Øvrige opkvalificerende tilbud uden for Viborg

31 Hobro Produktionsskole Produktionshøjskole med undervisning inden for kontor, køkken/kantine, service/håndværk, tekstil/kreativ, smed, hobro-linjen og kunsthåndværkerlinjen. Der er også EGU-forløb med både skole og praktik. Målgruppen er unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse Favrskov Produktionsskole Et praktisk undervisningstilbud inden for træ, metal, køkken og design til unge mellem 15 og 25 år Marienlyst Produktionsskole Et praktisk undervisningstilbud inden for bygge/anlæg, træ, køkken og medie til unge mellem 15 og 25 år. Silkeborg Produktionshøjskole Et praktisk undervisningstilbud inden for design, køkken, håndværk, grøn pædagog og tv-medie til unge mellem 15 og 25 år. Randers Produktionshøjskole Et praktisk undervisningstilbud inden for multimedie, kontor, musik, tekstil, design, køkken, træ, radio/video, metal, service/pedel, pædagog/omsorg og autoværksted til unge mellem 15 og 25 år. Kongshøjgaard Produktionsskole Et praktisk undervisningstilbud inden for landbrug, tekstil, køkken og metal til unge mellem 15 og 25 år. Gøgler produktionsskolen Århus Et praktisk undervisningstilbud inden for idé/tekstil, dans, artist, medie, træ/ pedel, café, business class og carpe diem til unge mellem 15 og 25 år. Oustruplund (USB) Socialpædagogisk dag- og døgnbehandlingsinstitution for børn fra 11 år, unge og voksne med svære psykosociale problemer med baggrund i omsorgssvigt, krænkelser, misbrug, vold og kriminalitet. Der tilbydes beskæftigelse til personer med særlige behov. Tilbuddet gælder for personer mellem år. Fenskær (USB) Efterskole med overbygning 11. skoleår for unge med særlige behov. Gødvad (USB) Efterskole med overbygning 11. skoleår for unge med særlige behov. Ulbølle Idrætsefterskole (USB) Efterskole med overbygning (bl.a. Idrætsmedhjælperuddannelse) 11. skoleår for unge med særlige behov i alderen år. 31

32 Uldum Højskole (USB) Uldlinjen med helhedsorienteret undervisning for unge med særlige behov. Djursland Højskole (USB) Ordinær højskole med tilbud for unge med vanskeligheder. Tilbyder blandt andet dansk til læsesvage og handicapidræt. Sansestormerne, Århus (USB) 3-årige uddannelse som kostmedhjælper, botræning og social træning. Struerskolen (USB) Grøn kostmedhjælperuddannelse, botræning, udslusningsdel, hold med fokus på fedme. Linjeskolen Hadsten (USB) Kostlinje og kreativ linje for unge med særlige behov. Kost- og tekstilskolen, Rødding (USB) Skole med brobygningsdel for unge til de ordinære ungdomsuddannelser og udslusningsafdeling for unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Uddannelsescenter Hilltop (USB) Kommunalt uddannelsescenter for autister, herunder asp.it-uddannelsen. Idavang (USB) Aktivering, ophold og botræning for unge med en svær autisme-diagnose. Mariebjerg (USB) 3-årig ungdomsuddannelse for unge fysisk og psykisk handicappede. Egmont Højskole, Houe (USB) Tilbud til unge med fysiske og psykiske handicap. Limfjordsskolen, Løgstør (USB) Specialkostskole for unge udviklingshæmmede. Praktisk Medhjælper Undervisning, PMU (USB) Uddannelse for bogligt svage unge, der ikke kan udnytte øvrige erhvervsuddannelsestilbud. Samling af forskellige arbejdspladser og værksteder, hvor den unge kan få afprøvet sine færdigheder opnå optimale muligheder for at fungere i samfundet, hvad angår arbejde, bolig og fritid. Nordjyllands Landbrugsskole (USB) Herunder Lundbæk med en egu-linje for unge med særlige indlæringsvanskeligheder. Nordbo, Aalborg (USB) Bo- og aktiveringstilbud til autister. 32

33 VejleFjord Neurocenter (USB) Rehabiliterings- og afklaringsforløb for unge med erhvervede hjerneskade. https://www.vejlefjord.dk/ Solbakken, Odder (USB) Døgntilbud for unge mellem år med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Birkebo, Hobro (USB) Botilbud for unge med særlige behov. Lovnsbjergvang (USB) Bo- og opholdssted samt aktivering for unge autister. PGU Rosenholm (USB) Praktisk grunduddannelse en 3-årig ungdomsuddannelse for unge med sociale- og indlæringsvanskeligheder. Bag Værket, Randers/Hinnerup (USB) Botræning og uddannelsestilbud med fokus på forøgelse af livskvaliteten for unge autister. Behandlingscenter Østerskoven (USB) Behandling og genoptræning for fysisk handicappede over 16 år. Rosendal, Hobro (USB) Botilbud for unge på år med psykiske, sociale adfærdsmæssige og indlæringsproblemer. Det kan være sentudviklede eller unge med massive hjemlige problemer. 33

34 Indblik i sundhed, forebyggelse & misbrug Tema Tilbudssted Kommunale-/private tilbud Kontakt Links Sundhed Sport Club Sport Club Basis/Fys/Ned i vægt Jobcenter Viborg Læs mere her. Sundhedscentret Rygestop Sundhedscentret Læs mere her. Apotekerne Rygestop Apotekerne Læs mere her. Sundhedscentret Sund livsstil Sundhedscentret Læs mere her. Sundhedscentret Psykiatrisk Fysioterapi Sundhedscentret Læs mere her. Sundhedscentret Madkurser, Cross-over, Gangtræning, Psykiatrisk informationscenter Sundhedscenter Læs mere her. Forebyggelse Sundhedscentret Sundhedssamtaler Sundhedscentret Læs mere her. Sundhedscentret Familieiværksætterkurser Sundhedscentret Læs mere her. Region Midtjylland ROS tilbud til børn med overvægt Region Midtjylland Læs mere her. 34

35 Tema Tilbudssted Kommunale-/private tilbud Kontakt Links Mistrivsel Væksthuset ADHD/ADD/Psykisk problemstilling Jobcenter Viborg Læs mere her. Daghus Viborg Personer med psykiske lidelser Visitation Social Læs mere her. Sundhedscentret Kurset: Lære at tackle kroniske smerter Sundhedscentret Læs mere her. Sundhedscentret Kurset: Lære at tackle kronisk sygdom Sundhedscentret Læs mere her. Angst Væksthuset Angst/fobi Jobcenter Viborg Læs mere her. Sundhedscentret Kurset: Lære at tackle Angst og depression Sundhedscentret Læs mere her. Daghus Viborg HUSET Visitation Social Læs mere her. Angst og fobi skolen i Viborg Angst og fobi skolen i Viborg Læs mere her. Depression Nørremarkens have Stress/depression/udbrændthed Jobcenter Viborg Læs mere her. Sundhedscentret Kurset: Lære at tackle angst og depression Sundhedscentret Læs mere her. 35

36 Tema Tilbudssted Kommunale-/private tilbud Kontakt Links Misbrug Rusmiddelcentret Alkoholbehandling /Stofmisbrugsbehandling Rusmiddelcentret Læs mere her. Sundhedscentret Opsporende samtale Sundhedscentret Læs mere her. TUBA Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere TUBA Viborg Læs mere her. Aktivitet og samvær Fritidsvejledning Alle børn og unge i alderen 6 18 år, som ikke går til noget i fritiden. Det gælder også børn med særlige behov, for eksempel børn med fysiske og psykiske handicaps eller ADHD. Børn og Unge Læs mere her. Sted 1 Værested for unge med sociale udfordringer Børn og Unge Læs mere her. Det frivilliges hus Online frivillighedsguide misbrug, sundhed, sygdom & handicappede mm. De frivilliges Hus - Viborg Læs mere her. Aktivitetstilbud, kontakt og væresteder Personer med sindslidelser eller særlige sociale problemer med behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab Socialafdelingen Læs mere her. Socialt akuttilbud Henvender sig til borgere, der oplever akutte psykiske kriser døgnet rundt, og kræver ingen visitation. Viborg kommune Fleksibel Døgntilbud Læs mere her. 36

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune 09.05.14 Indsatsgrupper i ressourceforløb Lejre Kommune 1. Unge med lettere psykiske lidelser, sociale problemer og evt. misbrug Antal borgere i 2014: Ca. 3 2. Unge med udviklingsforstyrrelser Antal borgere

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Hvem kan hjælpe? Ræk mig en hånd

Hvem kan hjælpe? Ræk mig en hånd Hvem kan hjælpe? Ræk mig en hånd Hvorfor denne folder? Er du bekymret for et barn eller en ung enten i din omgangskreds eller i forbindelse med dit arbejde? Eller er du selv et barn eller et ungt menneske,

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006. I øvrigt

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Evaluation only. Oplæg. Aktivitetsparate unge Juni 2014

Evaluation only. Oplæg. Aktivitetsparate unge Juni 2014 Oplæg Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 17, 20042011 Aspose Ltd. stk.4 Pty udvalg Aktivitetsparate unge Juni 2014 Aktivitetsparate 1830 årige 200 Aktivitetsparate

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Grøn omsorg. Hvad gør vi på landbrugsskolerne? Elin Ruby Maagaard Asmildkloster Landbrugsskole

Grøn omsorg. Hvad gør vi på landbrugsskolerne? Elin Ruby Maagaard Asmildkloster Landbrugsskole Grøn omsorg Hvad gør vi på landbrugsskolerne? Elin Ruby Maagaard Asmildkloster Landbrugsskole Uddannelsesmuligheder i grønne sektor Erhvervsuddannelser mulighed for alle unge Gartner, dyrepasser, greenkeeper,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6. STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.juni 2007) - Formål - Målgruppe/funktionsniveau, aldersgrænse - Uddannelsesplan

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14

Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14 Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14 Velkommen til en kort præsentation af Det Sociale Akuttilbud Fælles stue og køkken Samtalerum Værelse til overnatning Velkommen til en kort præsentation af Det Sociale

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 5 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 5 Pris... 5 Kontakt... 6 Beskrivelse af

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Fortællingen om Aarhus

Fortællingen om Aarhus Program Velkommen v. Kurt Præsentation af HU v. Lone Grosen og Jens Erik Stryhn Hvad er HU s opgave? Hvem er HU til for? HU som netværksskaber/relationel koordinering HU og Min Vej et tværmagistralt samarbejde

Læs mere

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - med indhold og perspektiv www.hedehuset.dk - en forskel, der gør en forskel Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse Harlekin Dagbeskæftigelse og Bostøtte Botilbuddene

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Rehabiliteringsteamet

Rehabiliteringsteamet Haderslev Velkommen til mødet med Rehabiliteringsteamet HVAD SKER DER FØR, UNDER OG EFTER MØDET REHABILITERINGS STÆRKERE SAMMEN REHABILITERINGS STÆRKERE SAMMEN Når det, vi gør i jobcentret, ikke får dig

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og Udredningsskema Årsag til henvendelsen [mulighed for at angive baggrunden for s henvendelse] [Oplysninger kan generes fra felt i sagsåbningsskema] Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse,

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Igangværende projekter med adresse i, der får støtte fra satspuljen på SIMs område 10-09-2012

Læs mere

Unge lediges ressourcer

Unge lediges ressourcer Unge lediges ressourcer - Hvordan finder vi dem? Lars Zøylner Jobcenter Ung? En kommunedækkende enhed for 18 25 årige kontanthjælpsmodtagere. Ca. 20 rådgivere og 1 jobkonsulent + administrativt personale

Læs mere

Servicedeklaration for Broskolen April 2014

Servicedeklaration for Broskolen April 2014 Servicedeklaration for Broskolen April 2014 Brogade 2B, 4700 Næstved Tlf. 71 72 69 51 Skoleleder: René Vilsted Hjemmeside: www.broskolen-stu.dk E-mail: kontakt@broskolen-stu.dk Lovgrundlag 3 Vision og

Læs mere

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Temamøde om uddannelseshjælp Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Ungeenheden Rebild Ungeenheden varetager følgende opgaver: Uddannelsesindsats for unge uden uddannelse under 30 år (7 ungerådgivere)

Læs mere

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb Chaplin Hvem er vi Den socialøkonomiske virksomhed Chaplin i Helsingør blev etableret i 2003 og er baseret på at udvikle og integrere unge og voksne mennesker med særlige behov personligt, fagligt og socialt.

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker!

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Afklaring Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Virkeligheden vi står overfor: Psykiske lidelser Psykiske lidelser Fra: rapporten: Ulighed i Sundhed: Modtagere af indkomstoverførsler

Læs mere

Baggrund bekendtgørelser

Baggrund bekendtgørelser Baggrund bekendtgørelser 10. Kommunalbestyrelsen skal etablere tilbud og særlige forløb til 15-17-årige unge. De særlige forløb skal have til hensigt at sikre, at unge bliver uddannelsesparate, Sønderborg

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Bilag: Overblik over ungeindsatsen og beskrivelse af ungegruppen

Bilag: Overblik over ungeindsatsen og beskrivelse af ungegruppen Mentor Bilag: Overblik over ungeindsatsen og beskrivelse af ungegruppen Målgruppe Tilbud Indsatser 1 Faglærte/med uddannelse: LVU MVU (løntilskud/praktik) Jobværksted Coach til egen jobsøgning KVU Videnpiloter

Læs mere

Tilskud fra puljen "Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt", 2013

Tilskud fra puljen Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt, 2013 Kvinderådgivningen Brunhilde Kvinderådgivningen Brunhilde - Kurser for frivillige 2013 11.500 8731-0002-05 Kvindecenterfonden Kvindecenterfonden Dannerhuset - kurser for frivillige i 2013 40.000 8731-0003-06

Læs mere