Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet"

Transkript

1 Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen, Torben Bahn Petersen, Birgit Dürkop, Søren Ranthe, Helle Bangsborg, Per Haugaard, Torsten Ross, Lene Theill Petersen, Jan Pollas Johansen, Susanne Irene Nielsen, Per Hansen Berg, Lotte Spohr, Allan Gildhoff, Leif Borregaard Hansen, Ole Løgsted Søren Lund Hansen, Helle Dalsgaard, Charlotte Jørgensen, Bettina Hinrichsen Stedfortrædere Mødet hævet 13:00

2 Indholdsfortegnelse HovedMED den 4. juni 2014 kl. 09:00 Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden (B) Godkendelse af referat (B) Udvidelse af antallet af medlemmer i SektorMED i Center for Teknik og Miljø (B) Proces for igangsættelse af indsatser i HovedMEDs strategiplan (B) Godkendelse af HovedMEDs bilag til ny lokal MED-aftale (B) Revurdering af metode til gennemførelse af den Psykiske APV/Trivselsundersøgelse (B) Opsamling på HovedMEDs personalepolitiske drøftelse med Økonomiudvalget (D) Drøftelse af de nuværende personalepolitiske rammer ved evt. konkurrenceudsættelse (D) Status på det sociale kapitel (D) Indkøbspolitik - fornyet høring (D) Orientering om status på de politiske målsætninger (O) MED-samarbejde i Jobcentret (O) Orientering om status på budget (O) Sygefraværsindsatsen (O) Status Arbejdsmiljø (O) Lokale AKUT Midler 2013 (O) Gensidig orientering (O) Eventuelt (O)... 27

3 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 1 1. Godkendelse af dagsorden (B) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent Godkendelse af dagsorden. Kommunaldirektøren indstiller, 1. at Dagsordnen godkendes. Godkendt. 2. Godkendelse af referat (B) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent Godkendelse af referat 7. maj Kommunaldirektører indstiller, 1. at Referatet godkendes. Godkendt. 3. Udvidelse af antallet af medlemmer i SektorMED i Center for Teknik og Miljø (B) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent HovedMED skal godkende en udvidelse af medlemstallet i SektorMED i Center for Teknik og Miljø med 1 medarbejderrepræsentant.

4 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 2 Baggrund Pr. 01. februar 2014 blev Center for Teknik og Miljø lagt sammen med Vej og Trafik samt Entreprenørservice. SektorMED for Center for Teknik og Miljø har på møde den 24. marts 2014 drøftet SektorMEDs sammensætning, og ud fra centrets alsidige medarbejdersammensætning besluttet at anmode HovedMED om udvidelse af SektorMED. Retligt grundlag Slagelse Kommunes lokale MED-aftale. Handlemuligheder Vurdering HovedMED godkender udvidelsen af SektorMED til Center for Teknik og Miljø HovedMED godkender ikke udvidelsen af SektorMED til Center for Teknik og Miljø Center for Teknik og Miljø vurderer, at udvidelsen åbner mulighed for at SektorMEDs sammensætning, i størst mulig omfang, kan afspejle centrets brede medarbejdersammensætning. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Centerchef for Center for Teknik og Miljø indstiller, 1. at HovedMED godkender udvidelsen af SektorMED til Center for Teknik og Miljø med 1 medarbejderrepræsentant. Godkendt. 4. Proces for igangsættelse af indsatser i HovedMEDs strategiplan (B) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent HovedMED præsenteres for proces i forhold til udrulning af de 4 indsatsområder i Hoved- MEDs strategiplan. Baggrund

5 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 3 HovedMED godkendte på mødet den 5. marts 2014 strategiplanen for Samtidig besluttede HovedMED, at der skulle ske en rullende igangsættelse af indsatserne og at Sociale medier samt Frivillighed og samspil med civilsamfundet skulle igangsættes først. Ny personalepolitik skulle igangsættes i 2. halvår af Processen for hvert af de 4 indsatsområder tager afsæt i den ønskede effekt og de handlinger, som fremgår af strategiplanen. 1. Personalepolitikken Slagelse Kommunes nuværende personalepolitik er vedtaget i 2009 og afløste på det tidspunkt en række personalepolitikker/retningslinjer, som var udarbejdet og godkendt i forbindelse med kommunesammenlægningen. HovedMED peger på, at en ny personalepolitik skal være tidssvarende, visionær, signalere en kommune og skabe rammer for attraktive arbejdspladser. Udvikling af en ny personalepolitik vil ske med udgangspunkt i Slagelse Kommunes politikkoncept. Heraf fremgår det, at en politik tager afsæt i nogle overordnede forståelser og værdier og sætter rammerne for udvikling af området. Processen omkring den nye personalepolitik tilrettelægges også ud fra politikkoncepten. Der foreslås nedsat en følgegruppe fra HovedMED bestående af 3 medarbejderrepræsentanter og 3 ledelsesrepræsentanter. Den foreslåede proces vil være: Juni 2014: Nedsættelse af følgegruppe September februar 2015 Evaluering af den nuværende personalepolitik i følgegruppen og ved inddragelse af få interessenter. Workshop for MED-repræsentanter omkring udvikling af ny personalepolitik Formulering af politikken på baggrund af input Marts juni 2015 Godkendelse af ny personalepolitik 2. Frivillighed og samspil med civilsamfundet HovedMED peger på, at samarbejdet med frivillige skal være præget af Tryghed for begge parter Klare spilleregler i samarbejdet Og give værdi for begge parter. Indsatsområdet planlægges opdelt i 3 faser. I 1. fase opsamles og formidles faktuel viden omkring samarbejdet med frivillige. Med 2. fase sættes der fokus på de konkrete erfaringer i Slagelse Kommune herunder karakteren af opgaver og hvilke relationer de indgår i, og 3. fase handler om videreudvikling af rammerne for samarbejdet. Processen beskrives nærmere i bilaget. 3. Social Kapital HovedMED peger på, at indsatsområdet Social kapital skal skabe bedre arbejdsmiljø ved at udbrede tænkning og metoder samt synliggøre mulighederne og potentiale ved at arbejde med social kapital

6 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 4 Proces Der er iværksat en udvikling af et spil, der skal udvikle kompetencer til udvikling af social kapital på arbejdspladsen. Indsatsen har skiftet navn fra Det Kompetente arbejdsliv til Social Kapital på spil. Spørgsmål om social kapital foreslås som en del af trivselsundersøgelsen. Aktiviteter Der er 4 virksomheder, der tester spillet. De forventes at blive færdige inden udgangen af Samtidigt startes virksomheder op i version 1.0 fra 1. juni. Der er etableret en hjemmeside, der forklarer om spillet Pt. arbejdes med en kommunikationsplan og færdiggøres af det grafiske udtryk. Den 12. maj deltog Slagelse Kommune på en konference om Relationel Koordinering, hvor spillet blev præsenteret. 4. Sociale medier HovedMED peger på, at man med indsatsområdet Sociale medier ønsker: Større klarhed over de juridiske aspekter i forhold til brug af sociale medier Øget kendskab til muligheder for brug af sociale medier på arbejdspladserne og i MED-udvalgene Tryghed for ledere og medarbejdere i brugen af sociale medier Med udrulning af indsatsområdet lægges der op til 2 spor, nemlig Medarbejderens ageren på sociale medier (gode råd og retningslinjer) Virksomhedernes ageren på sociale medier (muligheder og risici) Der foreslås en proces, som involverer erfaringer både fra andre kommuner og fra Slagelse Kommunes arbejdspladser og som igangsættes med en workshop i 2. halvår af 2014 og afsluttes med fyraftensmøde i 2015 omkring fremtidens sociale medier og muligheder og udfordringer ved dette. De juridiske problemstillinger i forhold til brug af sociale medier tydeliggøres gennem en juridisk guideline, som er under udarbejdelse i forbindelse med etablering af en koncern facebook side. Processen beskrives nærmere i bilaget. Retligt grundlag Handlemuligheder Vurdering Økonomiske og personalemæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg

7 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 5 Chef for HR og Udvikling indstiller, 1. at HovedMED godkender proces for igangsættelse af de 4 indsatsområder. Godkendt med bemærkning om, at følgegruppen omkring personalepolitikken fremover benævnes ressourcegruppe og at der fra begge sider udpeges deltagere snarest muligt. I forhold til arbejdet med frivillige og inddragelse af civilsamfundet er der gode erfaringer at hente i Holbæk omkring dagtilbudsområdet. Den præcise målgruppe for workshop i fase 2 er endnu ikke fastsat. Rammerne for frivillighed handler også om forsikringsforhold mv.. Der var ingen bemærkninger i forhold til indsatsområdet social kapital. Omkring sociale medier er det vigtigst at der også er fokus på at beskytte medarbejdere og ledere mod chikane på sociale medier. Gode råd og vejledning om sociale medier mangler på nuværende tidspunkt, så det vil være hensigtsmæssigt, at der laves en midlertidig vejledning. Bilag Indsatsområde Frivillighed og samspil med civilsamfunder Indsatsområde Sociale Medier Godkendelse af HovedMEDs bilag til ny lokal MED-aftale (B) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent Det nedsatte forhandlingsudvalg har forhandlet og godkendt ny lokal MED-aftale for Slagelse Kommune. HovedMED skal derfor godkende HovedMEDs bilag til den lokale MED-aftale. Baggrund HovedMED godkendte på møde den 4. december 2013 at igangsætte genforhandling af Slagelse Kommunes lokale MED-aftale. Det nedsatte forhandlingsudvalg har nu godkendt den nye MED-aftale. Som tidligere er der flere bilag, som vedrører HovedMEDs kompetenceområde. Forhandlingsudvalget har i forhandlingen forholdt sig til bilagene, men formelt skal de godkendes af HovedMED, da de ikke vedrører forhandlingsudvalgets kompetenceområde. Det drejer sig om bilagene A til G. Det udarbejdede bilag A vil efterfølgende blive uddybet med oplysninger om arbejdsmiljøgrupper på de enkelte virksomheder.

8 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 6 Retligt grundlag Handlemuligheder Vurdering Økonomiske og personalemæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Borgerdirektøren indstiller, 1. at HovedMED godkender bilagene A til G til Slagelse Kommunes lokale MED-aftale. Godkendt. Bilag Bilag_A_MED-organisationen Bilag_B_HovedMEDs_forretningsorden Bilag_C_SektorMED_Opgaver Bilag_D_Arbejdsmiljøarbejdet_i_Slagelse_kommune Bilag_E_Beskrivelse_af_MED_og_arbejdsmiljøuddannelser Bilag_F_Vejledende_forretningsorden_for_sektorMED_LokalMED_og_Loka lmed_niv Bilag_G_Oversigt_over_strategiske_og_operationelle_arbejdsmiljøopgave r 6. Revurdering af metode til gennemførelse af den Psykiske APV/Trivselsundersøgelse (B) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent Kompetence: (B) I forlængelse af HovedMEDs beslutning den 11. september 2013 og den 5. marts 2014 om et nyt koncept for psykisk APV og trivselsundersøgelse fremlægges oplæg fra arbejdsgruppen.

9 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 7 Baggrund I 2010 blev den første samlede psykiske APV/trivselsundersøgelse gennemført som en central undersøgelse, som omfattede hele organisationen. Undersøgelsen byggede på spørgsmål fra Trivselsmetret, som i involverende processer blev tilpasset Slagelse Kommunes ønsker ligesom der var mulighed for at tilføje sektorspecifikke spørgsmål. HovedMED fastslog, at det primære formål med undersøgelsen var at undersøge arbejdsmiljøarbejdet lokalt, men at der herudover indgik nogle overordnede emner, som vi som koncern havde interesse i at undersøge. I forbindelse med gennemførelsen af undersøgelsen 2012 er der som udgangspunkt brugt samme spørgsmål som i 2010, hvilket bl.a. betyder, at de 2 undersøgelser er sammenlignelige. På baggrund af HovedMEDs strategiske og arbejdsmiljødrøftelse i 2013 blev det aftalt at revurdere den psykiske APV/trivselsundersøgelse. På møder den 11. september 2013 og 5. marts 2014 tog HovedMED beslutning om, at psykiske APV og trivselsundersøgelse fremover skal gennemføres ud fra model 3. I model 3 skilles den psykiske APV og trivselsundersøgelsen ad. Trivselsundersøgelsen gennemføres som en anonym undersøgelse, der sendes ud centralt. Der er metodefrihed i forhold til, hvordan den psykiske APV gennemføres se bilag. En arbejdsgruppe har efterfølgende konkretiseret beslutningen.arbejdsgruppen består af: Leif Borregaard, Bettina Hinrichsen (Suppleant John Olsen har deltaget), Lene Theill Petersen, Søren Ranthe og Helle Bangsborg og understøttes af HR og Udvikling. Retligt grundlag Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 med senere ændringer om Arbejdets udførelse, kapitel 2a. Det fremgår af MED-aftalen, at der skal gennemføres psykisk APV/trivselsundersøgelse hvert andet år. Endvidere fremgår det af Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne 3, at Kommunen er fra 2008 forpligtet til, mindst hvert tredje år, at foretage målinger af medarbejdernes tilfredshed og trivsel, herunder det psykiske arbejdsmiljø. Målingerne kan ske i tilknytning til den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV). Handlemuligheder Generelt Støttematerialer Der udarbejdes en vejledning til gennemførelse af alle faser i trivselsundersøgelse samt fysisk og psykisk APV. Vejledningen inddeles, så det fremgår hvilke opgaver HovedMED, SektorMED, LokalMED og arbejdsmiljøgruppen har i alle faser. Der gives hjælp til metodeovervejelser og gennemførelse af alle faser. Vejledningen bliver tilgængelig på InSlag og evt. som en folder. Desuden bliver anbefalede metoder tilgængelige via InSlag og forslaget til spørgeskema omkring den psykiske APV oprettes som en skabelon i APV systemet. Kommunikation og efteruddannelse I forbindelse med de nye beslutninger udsendes nyhedsbrev til medarbejdere og ledere om ændringerne. Arbejdsmiljøkonferencen er flyttet til den 29. september Her er gennemførelse af psykisk APV et af temaerne, hvor der gives et overblik over beslutningerne. I workshops vil det blive muligt at arbejde med forskellige temaer indenfor psykisk arbejdsmiljø.

10 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 8 I efteråret er der desuden planlagt 2 værktøjskurser til brug af vores APV system. Trivselsundersøgelse Overordnet ramme Formålet med trivselsundersøgelsen er at give overblik over trivslen. Trivselsundersøgelsen udsendes centralt og er anonym. Der er fokus på, at undersøgelsen skal give et retvisende billede af trivslen. Temaer Arbejdsgruppen foreslår, at der skal spørges ind til følgende temaer i trivselsundersøgelsen: Spørgsmål om værdier APV-Sund Social kapital Motivation Engagement Tilfredshed Arbejdsgruppens forslag til spørgsmål i trivselsundersøgelse kan ses i vedlagte bilag. Spørgsmål om værdier afklares i samarbejde med Strategi og udvikling, under hensyntagen til de input arbejdsgruppen har bidraget med. Spørgsmålene om værdier godkendes af direktionen. Spørgsmål om APV-Sund er udarbejdet i samarbejde med projektgruppen til implementering af sundhedspolitikken. Spørgsmål om Social kapital er udarbejdet i samarbejde med arbejdsmiljøkonsulent Eva Thoft, Team Arbejdsliv. Spørgsmål om motivation, engagement og tilfredshed er de spørgsmål, der blev benyttet i den tidligere Psykisk APV/Trivselsundersøgelse. Svarkategorier Arbejdsgruppens vurderer, at de svarkategorier, vi tidligere har brugt, kan bruges igen i trivselsundersøgelsen. Kategorierne er: I meget høj grad i høj grad I nogen grad I ringe grad I meget ringe grad Ved ikke Forventninger til opfølgning Der trækkes en rapport over trivselsundersøgelsen for hele kommunen, der præsenteres i HR redegørelsen. På øvrige niveauer trækker SektorMED og LokalMED selv rapporter. Der kan trækkes en rapport i APV-systemet, hvis der er over 15 besvarelser. SektorMED og Lokal MED vurderer, hvordan de følger op på rapporten. Psykisk APV Overordnet ramme Der er metodefrihed for gennemførelse af den psykiske APV. Metodefriheden er placeret på LokalMED niveau. Formålet med den psykiske APV er at understøtte det lokale arbejdsmiljøarbejde. Der er fokus på, at kortlægningen i APV en skal være udgangspunkt for en lokal drøftelse, der tager afsæt i forhold, der giver mening på den enkelte arbejdsplads - og som skal udmønte sig i konkrete handleplaner. Temaer

11 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 9 Arbejdsgruppen foreslår, at der stilles et katalog af APV-metoder til rådighed, herunder forskellige dialogmetoder og et spørgeskema, der kan udsendes via det elektroniske APV system eller udfyldes i papirform. For de virksomheder, der vælger at anvende et spørgeskema, har arbejdsgruppen et forslag til hvilket spørgeskema, der kan bruges. Skemaet vil være relevant for alle arbejdspladser og dække alle typer af problemstillinger indenfor psykisk arbejdsmiljø. Spørgeskemaet er baseret på en vurdering af, at følgende temaer skal kortlægges: Vold og trusler om vold (trivselsaftalen) Mobning og chikane (trivselsaftalen) Stress (de 6 guldkorn) Social støtte(de 6 guldkorn) Belønning(de 6 guldkorn) Forudsigelighed(de 6 guldkorn) Mening i arbejdet(de 6 guldkorn) Krav i arbejdet (de 6 guldkorn) Indflydelse(de 6 guldkorn) Æstetik Stress er dækket af faktorer i de 6 guldkorn der skal kunne trækkes en rapport til dette. Vi kan lade os inspirere af NFA s korte spørgeskema. Spørgeskemaet er udarbejdet i samarbejde med erhvervspsykolog Mette Benzen, Mimers loft. Spørgsmålene kan suppleres med ekstra spørgsmål. Arbejdsgruppens forslag til metoder til gennemførelse af den psykiske APV, inkl. forslag til spørgeskema kan ses i vedlagte bilag Forventninger til opfølgning LokalMED er sammen med arbejdsmiljøgruppen ansvarlig for valg af APV-metode. Arbejdsmiljøgruppen gennemfører alle faser af APV en. De enkelte SektorMED afgør hvilke krav, de vil stille til LokalMED i forhold til at få overblik over arbejdsmiljøproblemer og handleplaner. Benchmarking Den enkelte virksomhed har adgang til tidligere undersøgelser og har derigennem mulighed for at sammenligne nye resultater med tidligere undersøgelser og dermed følge egen udvikling. APV systemet giver mulighed for benchmarking, men funktionaliteten bruges ikke. Arbejdsgruppen anbefaler, at det heller ikke fremover skal være muligt at benchmarke resultater indenfor trivsel og psykisk arbejdsmiljø mellem virksomheder i Slagelse Kommune. Denne anbefaling har baggrund i, at der altid vil være enten forskellige rammevilkår eller forskellige udfordringer mellem virksomhederne i samme branche. Fx vil det være svært at sammenligne en børnehave og en skole pga. forskellige rammevilkår. To skoler med forskellige udfordringer i forhold til børnenes sociale baggrund giver det heller ikke mening at sammenligne. Desuden vil en benchmarking fejlagtigt kunne anvendes til andre formål end til at fremme trivslen. Dog skal det være muligt for SektorMED at skaffe sig overblik over, hvilke virksomheder der har hvilke udfordringer. Dette gøres ikke ved at lukke op generelt for benchmarking, men ved at give formand, næstformand, sekretær og/eller arbejdsmiljørepræsentanter i SektorMED adgang til de enkelte virksomheders undersøgelser og rapporter. Brug af undersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø

12 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 10 Intentionen bag gennemførelse af en psykisk APV er at kortlægning gennemføres med det perspektiv at fremme det psykiske arbejdsmiljø. Dette vil typisk ske ved, at arbejdsmiljøgruppen eller MED-udvalget analyserer resultaterne og prioriterer temaer, der drøftes med personalet. Efterfølgende konkretiseres drøftelsen i en handlingsplan. Kortlægningen skal kun anvendes til at fremme trivslen. Center for HR og Udvikling har tidligere modtaget henvendelser i forhold til at få udleveret rapporter fra den psykiske APV/Trivselsundersøgelse, hvor formålet var at vurdere de enkelte virksomheder i forbindelse med en rationalisering. Det skal bemærkes, at rapporterne selvfølgelig ikke blev udleveret. Derfor bør det være et vedvarende opmærksomhedspunkt at holde fokus på, at formålet med APV en er at styrke det psykiske arbejdsmiljø. Vurdering Arbejdsgruppen anbefaler, at HovedMED godkender forslaget. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Ingen bemærkninger Chef for HR og Udvikling indstiller, 1. at HovedMED drøfter og tager stilling til forslaget. Arbejdsgruppen har arbejdet meget effektivt. Det understreges, at SektorMED skal være bevidst om deres rolle. Det kunne være hensigtsmæssigt, at vejledningen udarbejdes i en pixi udgave. Arbejdsmiljøkonferencen er flyttet til september netop for at understøtte formidlingen af dette arbejde. Bilag Model 3- Elektronisk trivselsundersøgelse og metodefrihed for den psykiske APV.docx APV Vejledning -UDKAST.docx Dialogmetoder - en oversigt.docx Spørgeramme trivselsundersøgelse.docx APV og trivselsundersøgelse - et overblik.docx Spørgeskema til psykisk APV.xlsx 7. Opsamling på HovedMEDs personalepolitiske drøftelse med Økonomiudvalget (D) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent

13 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 11 HovedMED drøfter opsamling på den personalepolitiske drøftelse med Økonomiudvalget. Baggrund HovedMED og Økonomiudvalget afholdte den 24. marts 2014 den årlige personalepolitiske drøftelse. På mødet blev tendenser fra HR Redegørelsen 2013 samt HovedMEDs strategiplan for gennemgået og drøftet. Præsentationen gav anledning til en drøftelse om det sociale kapitel og Slagelse Kommune som den rummelige arbejdsplads samt omkring frivillighed og social kapital. Herudover indgik et oplæg vedr. konkurrenceudsættelse, hvor der blev taget afsæt i en case omkring Udbud på ældreområdet, nye regler og nye muligheder v. Kenneth Flex. Fra medarbejdersiden blev politikerne opfordret til at være opmærksom på det sociale ansvar, som Slagelse Kommunes virksomheder også løfter, og at man sørger for klare mål og sikrer en grundig opfølgning på, om en evt. udlicitering også giver den ønskede effekt. Retligt grundlag Slagelse Kommunes lokale MED-aftale. Handlemuligheder Vurdering Økonomiske og personalemæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Kommunaldirektøren indstiller, 1. at HovedMED drøfter form og udbytte af den personalepolitiske drøftelse. Drøftet med bemærkning om, at det vil være hensigtsmæssigt med lidt mere tid til dialog. Det overvejes, om den personalepolitiske drøftelse fremover skal flyttes, så der er tydeligere sammenhæng med budgetprocessen.

14 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side Drøftelse af de nuværende personalepolitiske rammer ved evt. konkurrenceudsættelse (D) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent HovedMED har på baggrund af de politiske udmeldinger om evt. konkurrenceudsættelse ønsket at drøfte de personalemæssige forhold omkring dette. Baggrund Såfremt der politisk ønskes at arbejde med evt. konkurrenceudsættelse og udbud, vil udgangspunktet være den personalepolitiske retningslinje for omlægninger og rationaliseringer, som HovedMED vedtog i 2010 samt gældende lovgivning på området. Den personalepolitiske retningslinje er en udmøntning af Slagelse Kommunes lokale MEDaftale 7 stk. 3, hvoraf det fremgår, at der skal aftales retningslinjer for større rationaliserings- og omstillingsprojekter. Af den lokale MED-aftale 6 fremgår også ledelsens forpligtelse til at orientere om bl.a. overvejelser om udbud og udlicitering samt at sikre medinddragelse på så tidligt et tidspunkt og på en måde, som giver gode muligheder for, at medarbejdernes synspunkt og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens, de politiske udvalgs og Slagelse Kommunes Byråds beslutninger. I Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse bilag 4 præciseres de overordnede rammer omkring medinddragelsen ved omstilling, udbud og udlicitering, hvilket også har dannet afsæt for den personalepolitiske retningslinje. Som led i arbejdet med en ny indkøbspolitik udarbejdes understøttende retningslinjer. Der arbejdes bl.a. med en strategi for konkurrenceudsættelse, som økonomiudvalget drøftede på sit seneste møde og som de skal færdigbehandle på deres møde i juni. Der lægges i alt overvejende grad op til at fastholde nuværende strategi på området, dog omskrevet i en betydelig kortere form. I forhold til de mere personalerelevante forhold i oplæg til konkurrencestrategien kan nævnes: Der gives altid mulighed for at afgive kontrolbud. Det er ikke afgørende, om opgaven løses i privat eller kommunalt regi, blot opgaven løses bedst og billigst i den kvalitet der ønskes. Udbud af en kommunal driftsopgave skal godkendes i byrådet. Der lægges vægt på, at personalet informeres i god tid, og dermed har mulighed for at drøfte konsekvenserne ved et udbud, jf. MED-aftalen. Ved eventuel udlicitering af en kommunal driftsopgave, hvor medarbejderne overgår til en ny arbejdsgiver, gælder lov om virksomhedsoverdragelse som udgangspunkt. Det er måske også værd at nævne det, der ikke står i strategien Der er ikke opsat mål for hvor meget der skal konkurrenceudsættes, og der er ikke anført områder som relevante konkurrenceudsættelsesmuligheder. Retligt grundlag

15 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 13 Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse og Slagelse Kommunes lokale MEDaftale samt Lov om virksomhedsoverdragelse og Lov om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser i større omfang. Handlemuligheder Vurdering Økonomiske og personalemæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Kommunaldirektøren indstiller, 1. at HovedMED drøfter de nuværende personalepolitiske rammer ved evt. konkurrenceudsættelse. Drøftet med bemærkning om, at den personalepolitiske retningslinje også omfatter konkurrenceudsættelse og virksomhedsoverdragelse. I forhold til indkøbspolitikken er der også fokus på MED-inddragelsen og derfor foreslås det, at der henvises til dette i den underliggende retningslinje til indkøbspolitikken. De beskrevne punkter i konkurrencestrategien indgår i indkøbspolitikken og var en del af høringen på HovedMEDs møde den 7. maj I forhold til punkterne omkring konkurrencestrategien var der på dagens møde følgende bemærkninger fra medarbejdersiden: Det er positivt, at der altid er mulighed for kontrolbud. Det bør være bedst til prisen frem for bedst og billigst og det bør kun være nye opgaver som skal udbydes skal godkendes af byrådet. Der skal også være opmærksomhed på de områder, hvor der sker hjemtagelse af opgaver. De faldne bemærkninger vil indgå i det videre arbejde med retningslinjen til indkøbspolitikken. Bilag Personalepolitisk retningslinje for håndtering af omlægninger og rationaliseringer vedtaget HU 1. september Bilag 4 - Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2013

16 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side Status på det sociale kapitel (D) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent Det fremgår af HovedMEDs årshjul, at HovedMED skal have en status på arbejdet med det sociale kapitel og den rummelige arbejdsplads. Baggrund HovedMED har gennem det seneste år på forskellig vis drøftet arbejdet med det sociale kapitel og den rummelige arbejdsplads. Status er derfor dels en opsummering på aktiviteter og drøftelser og dels en sammenligning med andre kommuner i forhold til beskæftigelse af medarbejdere i specielle jobtyper. Et af de 4 indsatsområder i HovedMEDs strategiplan for perioden var Modig - Slagelse Kommune den rummelige arbejdsplads. HovedMED fik på møde den 12. juni 2013 en opsamling på de igangværende aktiviteter, som understøttede indsatsområdet og besluttede samtidig at fastholde den nuværende personalepolitiske retningslinje for ansættelse i løntilskud. De igangværende aktiviteter, som understøtter indsatsområdet er: Projektet Det kompetente arbejdsliv Temadag om innovation på den mangfoldige arbejdsplads Temadag om den attraktive arbejdsplads gennem mangfoldighed og innovation Uddannelse af Inklusions- og kulturkoordinatorer På samme møde behandlede HovedMED etablering af et servicekorps til beskæftigelse af seniorjobbere. I september og december 2013 har HovedMED fået en orientering om etablering og håndtering af nyttejob. Håndbog om specielle jobtyper 2014 blev forelagt HovedMED den 5. marts Heraf fremgår antallet af medarbejdere i Slagelse Kommune, som var ansat i årene 2009 til 2013: Betegnelse Antal medarbejdere i diverse jobs Revalidering Skånejob Flexjob Løntilskud Servicejob Akutjob Antal specielle jobtyper Når man ser på sammenlignelige kommuner i forhold til andel af fuldtidsaktiverede (løntilskud, virksomhedspraktikker og nyttejob) i kommunale virksomheder i pct. af arbejdsstyrken år, er der i Slagelse Kommune 0,588 % aktiverede mod 0,616 % i de sammenlignelige kommuner. I forhold til fleksjob er der i Slagelse Kommune 1,53 % og i de sammenlignelige kommuner 2,67 %

17 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 15 Kommuner, som kan sammenlignes med Slagelse Kommune indenfor dette område er: Norddjurs, Odsherred, Guldborgsund, Tønder, Kalundborg, Samsø, Esbjerg/Fanø, Vordingborg, Thisted, Randers, Fredericia, Nyborg, Skive og Vesthimmerland. Kilde: Jobindsats.dk Retligt grundlag Rammeaftale om social kapitel. Handlemuligheder Vurdering Økonomiske og personalemæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Chef for HR og Udvikling indstiller, 1. at HovedMED drøfter status på det sociale kapitel. 2. at HovedMED drøfter værdien af de gennemførte aktiviteter. Drøftet med bemærkning om, at medarbejdere ønsker oplysninger om antallet af seniorjobbere og nyttejobs. Der er stor ros til Håndbog om specielle jobtyper også udenfor kommunen. Det opleves også, at den medvirker til at sikre, at ansættelserne forløber bedst muligt og fra Jobcentrets side fremhæves, at der opleves et godt samarbejde med Slagelse Kommunes virksomheder. Følgegruppen omkring nyttejobs i Jobcenterregi har kun mødtes en gang. 10. Indkøbspolitik - fornyet høring (D) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent Byrådet behandlede sag om ny indkøbspolitik mandag den 26. maj Byrådet vedtog at indkøbspolitikken skulle sendes i fornyet høring i HovedMED.

18 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 16 Baggrund Den fornyede høring omhandler de forslag til ændringer som byrådet vedtog på mødet. Ændringerne er skrevet ind med rødt i indkøbspolitikken som vedlægges. Protokoltekst fra byrådet ser således ud: At dot 3 på side 1 fjernes. Under dot 5 tilføjes efter "ILO konventioner"... "Den vindende leverandør skal findes efter det økonomisk mest fordelagtige tilbudsprincip, baseret på en evaluering hvor sociale, miljømæssige og uddannelsesmæssige hensyn vægter væsentligt. Samt at næstsidste afsnit i politikken, afsnittet "Arbejdsmiljø og sociale forhold" ændres, så det fremgår, at "Slagelse Kommune ønsker at sikre social ansvarlighed, ordentlige ansættelsesforhold og et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle, der udfører arbejde under denne strategi. Derfor stiller vi i ethvert udbud krav om og forudsætter, at leverandøren og dennes eventuelle underleverandør i alle led overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder ILO konventionerne, samt at arbejdet udføres efter gældende overenskomster. Det forudsættes også, at grundlæggende menneskerettigheder (FN`s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention) overholdes. Der skal indføres kædeansvar for alle arbejder udbudt af kommunen under denne strategi, således at hovedentreprenøren holdes ansvarlig for alle underleverandører i alle led, og således at manglende overholdelse af kontrakten uanset, hvor det sker i leverandørkæden, får kontraktretlige konsekvenser for hovedleverandøren." Ændringsforslaget blev vedtaget således, at teksten indarbejdes, hvorefter politikken med de indarbejdede ændringer sendes til fornyet høring i Samarbejdsudvalget for Bygge og Anlæg samt HovedMED. Politikken skal herefter forelægges på ny sammen med de underliggende retningslinjer til Byrådets godkendelse. Retligt grundlag EU-udbudsdirektiv og den danske tilbudslov. Handlemuligheder Administrationen bemærker til byrådets forslag, at det nuværende Dot 3 bedst og billigst, dækker økonomisk mest fordelagtigt, men det dækker også udbud kun på pris. Det er på nogle udbud muligt at beskrive tydelige mindstekrav bl.a. i forhold til sociale, miljømæssige og uddannelsesmæssige hensyn, men også service, kvalitet, leveringssikkerhed mv. Dvs. meget høje minimumskrav skal opfyldes for at leverandøren kan byde, hvorfor der alene kan konkurreres på pris. Dette er årsagen til at den nuværende definition er anvendt. Det skal også anføres, at Slagelse Kommunes organisation på indkøbsområdet, er baseret på et vidtgående tværkommunalt indkøbssamarbejde, ligesom vi tilslutter os de SKIforpligtende udbud. Herved opnås et stort rationale i ressourceanvendelse, samt lavere priser på især standardvarer. En del af disse udbud er baseret på høje minimumskrav og derfor konkurrence på pris. Der er ikke bemærkninger til at indskrive ordet kædeansvar. Der vedlægges for god ordens skyld forslag til principper for sociale klausuler, som økonomiudvalget skal behandle i juni måned. Her er kædeansvar ikke nævnt, men de principper der lægges op til svarer til kædeansvar. Det skal dog anføres, at vi ikke kan kræve kædeansvar for alle udbud. Eksempelvis er udbud af vare ikke omfattet af denne mulighed. Vi kan heller ikke kræve at arbejdet udføres efter gældende overenskomst. Vi kan ikke som offentlige ordregivere stille et generelt krav om, at private leverandører, der skal udføre opgaver for os, skal følge danske overenskomster. Det er i strid med bl.a. ligebehandlingsprincippet i EU-udbudsreglerne.

19 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 17 Og endelig bør ordet strategi ændres til politik, da det er den overordnede indkøbspolitik der er tale om. Vurdering Indkøbspolitik incl. de med rødt anførte ændringer samt administrationens bemærkninger forelægges for HovedMED til drøftelse. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Konsekvenser for andre udvalg Ingen bemærkninger Økonomi- og vicekommunaldirektøren indstiller, 1. at HovedMED kommenterer på det nye forslag. Byrådet har behandlet indkøbspolitikken og har ønsket ændringer i indkøbspolitikken, hvorfor sagen igen sendes i høring. Der er nogle udfordringer med de foreslåede ændringer, da der er en række udbud, hvor vi, for at kunne følge gældende regler og f.eks. indgå i SKI-kontrakter, er nødt til at have prisen med som et parameter. Ligeledes kan vi ikke kræve, at der skal være overenskomst, men vi kan skrive, at man skal følge det lønniveau, der er på den pågældende egn. Derfor vil der være en proces, hvor økonomiudvalget må drøfte formuleringen. Fra HovedMED er der opbakning til ånden i de foreslående ændringer. Bilag udkast 3 - ny indkøbspolitik.docx principper arbejdsmiljø, sociale forhold, ILO.docx 11. Orientering om status på de politiske målsætninger (O) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent HovedMED orienteres om status på udmøntning af 100-dages plan og 6 måneders plan. Baggrund På mødet orienterer direktionen om arbejdet med udmøntning af 100-dages planen og 6 måneders planen, som er en del af konstitueringen af det nye Byråd.

20 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 18 Retligt grundlag Handlemuligheder Vurdering Økonomiske og personalemæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Kommunaldirektøren indstiller, 1. at Orienteringen tages til efterretning. I forhold til den orientering, som HovedMED fik i februar, er der nu forelagt forslag til økonomiudvalg og byråd. En række af emnerne vedrørte indkøbsområdet og den økonomiske politik. Processen omkring erhvervsservice er i gang og det forventes, at det vil være på plads omkring august måned. Fra medarbejdersiden blev der givet udtryk for, at forløbet omkring erhvervsservice ikke har været optimalt i forhold til medarbejderne. 12. MED-samarbejde i Jobcentret (O) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent HovedMED har ønsket en orientering om samarbejde i LokalMED i Jobcentret. Baggrund Jobcenterets tillidsrepræsentanter havde den 3.april 2014 indkaldt alle Jobcenterets ca. 250 medarbejdere, uden ledelsesfunktioner, til møde. På mødet deltog ca. 100 medarbejdere. Udmeldingen fra tillidsrepræsentanterne til ledelsen efter mødet var: De af medarbejderne valgte repræsentanter følger konklusionen fra medarbejdermødet om at:

21 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side B-siden sætter samarbejdet i LokalMED i bero At sætte samarbejdet i bero betyder for os, at mødeaktiviteterne indstilles i LokalMED indtil videre med henblik på at få fuldt fokus på samarbejdet og arbejdsmiljøet og, i samarbejde med ledelsen, gennemføre en proces, der sikrer et sundt arbejdsmiljø, baseret på vores fælles værdier. 2. De valgte repræsentanter ønsker at indgå konstruktivt i processen med at genfinde de gode samarbejdsrelationer til gavn for organisationen. HK valgte efterfølgende at fremsende en pressemeddelelse om ovenstående. Uddannelsesdirektøren inviterede herefter parterne til møde den 11. april I mødet deltog Michael Rosenberg og Torben Burholt fra HK, Tina Larsen og Maj-Britt Thy fra DJØF, Annemette El-Azem fra DS samt Vini Lindhardt og Torben Bahn Petersen, Slagelse Kommune. På mødet blev nedenstående aftalt: MED o Arbejdet i MED skal styrkes, hvorfor der tilrettelægges en proces i MEDudvalget med inddragelse af ekstern konsulent. o Deltagerne på dagens møde drøfter konsulentmuligheder og lægger op til lokalmed/sektormed at træffe den endelige beslutning evt. efter møde med konsulent o Det undersøges om alle i MED-udvalget har MED-uddannelsen og ellers gennemføres den. o LokalMED/SektorMED kan evt. drøfte, hvorvidt den nuværende MEDstruktur i centret er tilstrækkelig eller om der bør etableres LokalMED niv. 2, som enten kan være personalemøde med MED-status eller repræsentative udvalg. Information fremadrettet o På mødet var der enighed om, at psykisk APV fremrykkes, så den gennemføres inden sommerferien o Der udarbejdes en proces og tidsplan af arbejdsmiljøgruppen, som forelægges MED o På mødet var der også enighed om, at APV en ikke skal være anonym, da det vanskeliggør opfølgningen, men at resultatet med navn evt. holdes i arbejdsmiljøgruppen. Dette drøftes også i MED. o Der udsendes en fælles melding til medarbejderne og til pressen på baggrund af dagens møde. o Der holdes et fælles møde mellem ledere og TR er På længere sigt o SektorMED/LokalMED kan med fordel overveje at inddrage arbejdet med socialt kapital o Det kan være hensigtsmæssigt at drøfte, om der skal sættes fokus på arbejdsgange mv. bl.a. i forhold tillidsreformen. Den 22. april 2014 blev der afholdt endnu et møde med samme deltagere samt Jobcenterets tillidsrepræsentanter og afdelingsledere. På mødet støttede alle op om den indgåede aftale og det blev samtidig aftalt, at alle nu ville se fremad. Der var også enighed om god vilje til at få samarbejdet igangsat og forbedret. Samme uge blev afholdt personalemøder i alle Jobcenterets afdelinger, hvor formand og næstformand for LokalMED orienterede om ovennævnte aftale.

22 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 20 Efterfølgende har der været afholdt LokalMED møde, hvor tidsplanen for den psykiske APV efter oplæg fra AMR koordinationsgruppe blev drøftet og besluttet, således at den afvikles før sommerferien. Samtidig blev der besluttet, hvilke konsulenter der ønskes at arbejde videre med ift. proces for MED-udvalget. AMR koordinationsgruppen og LokalMED havde den 21. maj møde med en konsulent fra Center for HR og Udvikling, hvor udformning og afviklingen den psykiske APV blev drøftet. Retligt grundlag Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse samt Slagelse Kommunes lokale MED-aftale. Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. Handlemuligheder Vurdering Økonomiske og personalemæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Arbejdsmarkedschefen indstiller, 1. at Orienteringen tages til efterretning. Orienteringen taget til efterretning med bemærkning om, at psykisk APV er igangsat og at der er gang i forløbet med ekstern konsulent. Omkring MED-uddannelsen arbejdes der med en kombination omkring uddannelse for dem, som mangler og brush-up for dem, som har uddannelsen i forvejen. Det opleves, at der er vilje til at få samarbejdet til at fungere. 13. Orientering om status på budget (O) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent

23 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 21 Orientering om status på processen vedrørende budget Baggrund På mødet gives en orientering om status på budgetprocessen vedrørende budget Retligt grundlag Handlemuligheder Vurdering Økonomiske og personalemæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Økonomi- og vicekommunaldirektøren indstiller, 1. at HovedMED tager orienteringen til efterretning. Orienteringen taget til efterretning med bemærkning om, at fagudvalgene lige nu arbejder med budgettet. Den nye kommuneaftale blev indgået mellem KL og regeringen den 3. juni. Det er først muligt at se det endelige resultat for Slagelse Kommune omkring 1. august. Rammen er nogenlunde som i Skattegrundlaget for Slagelse Kommune er faldende, men det endelige resultat kendes ikke endnu. Vi har gennem de seneste 5 måneder haft et stigende indbyggertal. Omkring udligningen kommer tallene i begyndelsen af juli og derfor vil der også først her være et overblik primo august. Der er i kommuneaftalen bl.a. afsat en pulje til at styrke sundhedsområdet og anlægsaktiviteten er lidt mindre end sidste år og det ekstraordinære tilskud er for tredje år i træk fastholdt. 14. Sygefraværsindsatsen (O) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent

24 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 22 HovedMED orienteres om status for indsatsen for at nedbringe sygefravær. Baggrund Siden kommunesammenlægningen har der generelt været fokus på medarbejdernes trivsel og sygefravær. Der er arbejdet på flere fronter, fx med politikker, retningslinjer, informationsmøder, opsøgende besøg, sundhedsordning og afklaringsaftale, aftale om brug af Falck Healthcare samt i projekterne Implementering af Sundhedspolitikken, Kompetente Forflytninger og Det Kompetente Arbejdsliv. Sygefraværet har stabiliseret sig omkring 4,7-5,0 %. Der vil skønsmæssigt være en besparelse på 2,5 mio. ved et fald i sygefraværet på 0,1 %. I budgetaftalen for 2015 indgår reduktioner, der kobles med nedsat sygefravær. I den anledning nytænkes sygefraværsindsatsen. HovedMED godkendte den 5. marts 2014 en plan med følgende indsatsområder for 2014: Det kompetente arbejdsliv Indsats for de gravide Indsats overfor virksomheder med højt sygefravær Tilbud og ordninger Her vedlægges en status for indsatserne: Social kapital på spil (tidl. Det kompetente arbejdsliv): Spiludviklingen er afhængig af det tempo testvirksomhederne gennemfører spillet i. Den endelige test vil derfor først være afsluttet ved udgangen af året. På trods af dette er de foreløbige resultater så positive, at de første virksomheder starter i version1.0 primo juni. Der er udarbejdet en hjemmeside om spillet og der arbejdes pt. med en interne og ekstern kommunikationsstrategi samtidig med, at udviklingen af spillet færdiggøres. Den 12. marts deltog Slagelse Kommune sammen med Team Arbejdsliv i en workshop på en konference om Relationel Koordinering, hvor spillet blev præsenteret. Indsats for de gravide: Der er indgået aftale med ekstern udbyder, udsendt nyhedsbreve og udsendt en folder til alle virksomheder. Tilbuddet har været gældende siden 1. marts Selvom der på årsbasis er over 200 gravide medarbejdere i Slagelse Kommune har kun få taget mod tilbuddet, på trods af en massiv informationskampagne. Der følges op på dette i samarbejde med den eksterne leverandør. Indsats overfor virksomheder med højt sygefravær: Der er afholdt 3 møder som planlagt de 2 med særligt indbudte arbejdspladser med et højt sygefravær det sidste som et åbent tilbud til alle arbejdspladser. Der deltog i alt 8 virksomheder på mødet den 25. marts Der deltog i alt 11 virksomheder på mødet den 24. april Der deltog 11 virksomheder på det åbne møde den 30. april Gennemgående på møderne har været virksomhedernes fokus på at sikre gode forandringsprocesser i forbindelse med organisatoriske ændringer.

25 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 23 Tilbud og ordninger: Arbejdsmiljøkonsulenterne tilbyder at deltage på ledermøder, hvor der informeres om tilbud og ordninger, inkl. Social kapital på spil. Der er udarbejdet følgende informationsmaterialer Vi vil fremme sundhed og trivsel Muligheder for at hjælpe medarbejderne med private problemer Gravid på arbejde. Materialerne vedlægges som bilag. Der er sendt information ud til alle centerchefer og pt. aftales møder. Møderne forventes at være afviklet inden sommerferien. Retligt grundlag Handlemuligheder Gennem en målrettet indsats for at forbedre trivsel og sundhed kan sygefraværet reduceres ved at tage udgangspunkt i de virksomheder med de største udfordringer på dette område. Vurdering Center for HR og Udvikling anbefaler, at de foreslåede tiltag fortsætter som planlagt. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser Med øget fokus på at styrke virksomhedernes trivsel, reducere arbejdsulykker og nedslidning samt søge sundhedstilstanden kan vi opnå både en økonomisk gevinst gennem nedbringelse af sygefraværet og en gevinst i forhold til trivsel på arbejdspladsen. Konsekvenser for andre udvalg Chef for HR og Udvikling indstiller, 1. at Orienteringen tages til efterretning. Orienteringen taget til efterretning med bemærkning om, at det åbne møde på biblioteket var godt. Der er 4 virksomheder ud af de 20 inviterede virksomheder, som var forhindret i at deltage pga. andre aktiviteter. Tilbuddet til gravide er i gang, men indtil nu er der ikke mange, som har taget mod tilbuddet. Der er virksomheder, som ikke har modtaget folderne. Fællestillidsrepræsentanterne vil gerne have tilsendt folderne. Det afklares på de enkelte virksomheder, hvordan man forholder sig til arbejdstid/fritid i forhold til at benytte tilbuddene. LokalMED opfordres til at drøfte det.

26 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 24 Fra medarbejdersiden peges det på, at det medfører, at medarbejderne behandles forskelligt og det giver frustrationer. Derfor bør vi være bedre til at italesætte værdien af de enkelte tilbud. Bilag Folder_Tilbud_til_medarbejderen 7. maj 2014.pdf Folder_Gravid_på_arbejde marts 2014.pdf Folder_Private_problemer.pdf 15. Status Arbejdsmiljø (O) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent HovedMED orienteres om arbejdsmiljø generelt i Slagelse Kommune. Baggrund Orienteringen skal give et overblik over arbejdsmiljøet i Slagelse kommune bl.a. i forhold til overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen og Slagelse Kommunes MED-aftale samt relevante faktorer, der kan give et billede af arbejdsmiljøet. Arbejdstilsynet Fra nytår og indtil nu har Arbejdstilsynet besøgt 15 af vores enheder. 11 har fået en grøn smiley, mens de 4 sidst har fået et eller flere påbud. Resultaterne af deres tilsyn fremgår af bilag. Fra den 2. maj og 4 måneder frem vil de besøge 3 af vores enheder/virksomheder. De er alle blevet orienteret og tilbudt vejledning fra Center for HR og Udvikling i forbindelse med forberedelsen. Arbejdsmiljøuddannelse og MED-uddannelse I april og maj blev årets første arbejdsmiljøuddannelse gennemført med 16 deltagere. I februar og marts blev første MED-uddannelse gennemført med 15 deltagere. Det er PUF (parternes uddannelses fællesskab), som står for de 2 uddannelser med baggrund i Slagelse Kommunes MED-aftale og vores personalepolitik samt lokale retningslinjer. Næste Arbejdsmiljøuddannelse og MED-uddannelse er i september-oktober. Retligt grundlag Handlemuligheder Vurdering

27 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 25 Økonomiske og personalemæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Chef for HR og Udvikling indstiller, 1. at Orienteringen tages til efterretning Til efterretning. Bilag Bilag 1 arbejdstilsynet og smiley 16. Lokale AKUT Midler 2013 (O) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent Kompetence: Orientering HovedMED orienteres om brug af lokale AKUT-midlerne for overenskomstperioden Baggrund I forbindelse med OK.13 blev der indgået aftale med de lokale parter om, at der skal afsættes AKUT-midler til lokale formål. Følgende vilkår er gældende i forhold til anvendelse af midlerne: Anvendelse af den lokale pulje sker efter aftale mellem kommunens tillidsrepræsentanter og kommunens ledelse i HovedMED. Puljen anvendes til de lokale aktiviteter for tillidsrepræsentanter, der lokalt er enighed om: o opdatering af tillidsrepræsentanter i lokale forhold o introduktion af nye tillidsrepræsentanter til fx kommunens værdigrundlag, budgetprocedurer, styringsprincipper mv. o fælles udviklingsaktiviteter, seminarer, konferencer m.v. for tillidsrepræsentanter o øvrige aktiviteter for tillidsrepræsentanter Midler fra ordningen kan ikke bruges til intern lønrefusion. Senest den 1. maj 2015 skal de lokale parter i hver kommune indsende et regnskab til de centrale parter over anvendelsen af de i den foregående overenskomstperiode modtagne midler. I regnskabet skal der redegøres for følgende: o Lokale AKUT-midler afsat i kommunen i perioden 1. april marts 2015 o Forbrug af AKUT-midler

28 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 26 o Uforbrugte AKUT-midler pr. 31. marts I Slagelse Kommune er der ca kr. til rådighed i den lokale pulje. Midlerne er blevet anvendt til en kursusdag for alle tillidsrepræsentanter, hvor emnet har været at styrke samarbejdet mellem tillidsrepræsentant og leder. I indledningen til programmet står der følgende: I Slagelse kommune er samarbejdet mellem TR og leder sat på dagsordenen. Alle centre står med sine daglige og strategiske udfordringer som kræver et konstruktivt samarbejde mellem TR og leder lokalt. Spørgsmålet er bare, hvad der skal til for at styrke samarbejdet, i et system præget af mange regler og mange dagsordener. Det er Karsten Brask Fischer fra Impact Learning, der har stået for gennemførelsen af kursusdagene. Der er blevet afholdt 7 identiske kursusdage i maj, hvor der har deltaget 63 tillidsrepræsentanter og 28 ledere. Lederne er blevet inviteret med, hvis der var plads og mod egenbetaling. Det er arbejdsgruppen bestående af Per Haugaard, Charlotte Jørgensen og Allan Gildhoff, som er kommet med input til indholdet på kursusdagen. Retligt grundlag Handlemuligheder Vurdering Økonomiske og personalemæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Chef for HR og Udvikling indstiller, 1. at Orienteringen tages til efterretning Orienteringen taget til efterretning med bemærkning om, at det ville have godt med flere ledere. Center for Sundhed og Omsorgs dag blev flyttet pga. manglende tilmeldinger.

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Referat Hovedudvalget Mødedato 7. marts 2012 kl. 10:00 Mødelokale Deltagere Afbud Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Søren Lund Hansen, Lars Hansen, Ole Kristensen, Vini Lindhardt,

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødedato: 13. marts kl. 10.00-12.00 Mødested: Møderum 1 Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødelokalet er reserveret fra kl.9.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Dagsorden for møde i HovedUdvalget

Dagsorden for møde i HovedUdvalget Mødedato: 18. august 2014 kl. 10:00-14:00 Mødested: møderum 2 Dagsorden for møde i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.30 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001.

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Referat fra HovedMedUdvalgsmøde 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsmiljø... 1 2. Gensidig information... 1/2 3. Uddannelse

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset.

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. ALLERØD KOMMUNE Hovedudvalget Dagsorden Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. Afbud: Anne Steffensen, Brigitta Pranov, Christine Christensen, Jytte Bartels,

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Procedureretningslinjer

Procedureretningslinjer Procedureretningslinjer DATO 14-04-2011 SAGSNR. 326-2011-18747 SAGSANSVARLIG Rita Jeppesen HR og Personale HR og Personale I henhold til Kalundborg Kommunes lokale MED-aftale er der udarbejdet nedenstående

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Aftalen er gældende for medarbejdere i Slagelse Kommune. 2 Formål stk. 1 Formålet med en lokalaftale er gennem samarbejde mellem

Læs mere

Mødelokale Lynet og Pulsen, Den Blå Diamant

Mødelokale Lynet og Pulsen, Den Blå Diamant REFERAT HOVED-MED Mødedato: 3. marts 2016 Mødested: Mødelokale Lynet og Pulsen, Den Blå Diamant Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: 15:00 Deltagere: Bill Pharsen, Birgitte Høj Sørensen, Birthe Søndergård

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) ssekretariatet Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Læs mere

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Klaus Poulsen, Arbejdsleder Marianne Lindholdt, Næstformand, DLF Marlene Dalskov, BUPL Hanne

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 2 Sociale klausuler 88.00.00P22-0001 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Erhvervsudvalget 21-11-2013 9 Kommunalbestyrelsen 28-11-2013 2 Kommunalbestyrelsen 19-12-2013 2 Hvem beslutter

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

MED-udvalget for Administrationen. Referat

MED-udvalget for Administrationen. Referat Referat Dato: 14. december 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Jens Davidsen Lisbeth Fruensgaard Anders Madsen Rita Nielsen

Læs mere

Dagsorden for møde i HovedUdvalget

Dagsorden for møde i HovedUdvalget Mødedato: 23. februar 2015 kl. 9.30 Mødested: Møderum 2 Dagsorden for møde i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalget på børne-, unge- og kulturområdet den 13. juni 2016 kl på Odder Rådhus, møderum 5

Referat fra møde i OmrådeUdvalget på børne-, unge- og kulturområdet den 13. juni 2016 kl på Odder Rådhus, møderum 5 Referat fra møde i OmrådeUdvalget på børne-, unge- og kulturområdet den 13. juni 2016 kl. 9.30-12.00 på Odder Rådhus, møderum 5 Mødelokalet er reserveret fra kl. 08.00 til formøde for personalerepræsentanterne

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015 Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Roskilde den 15. januar 2015 Program: 12.30-13.00 Registrering og let frokost (Sanwich, øl og vand) 13.00-13.15 Velkomst v/teksam 13.15-13.45

Læs mere

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe Aftalens formål Skabe grundlag for forbedring og udvikling af de ansattes trivsel og sundhed på arbejdspladsen

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Retsgrundlaget 1. Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura Bilag 4 MED-uddannelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Formål Det overordnede formål for MED-uddannelsen

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING

KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING 1. Indledning Dette notat beskriver konceptet for gennemførelse af Trivselsmåling i Syddjurs Kommune. Konceptbeskrivelsen angiver de overordnede principper for gennemførelse

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 13. februar 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Susanne

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Mødedato: Torsdag den 10. december 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Gitte Eskesen, Thorkild Sloth Pedersen, Nikolaj Dybdal

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Referat. Områdeudvalg for Ældre og Handicap

Referat. Områdeudvalg for Ældre og Handicap Referat Handicap 14. november, kl. 13:00 Lilletrommen Rådhuset, Fredensborg Kommune Egevangen 3B, Kokkedal Fraværende: Susan Thøstesen Christina Rosenquist Mette Eskebjerg Til stede: Mads Toftegaard Hans

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen Områdeudvalget for Administrationen DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Mødelokale 2, Rådhuset i Grenaa Dato : 14. maj 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jesper Kaas Schmidt (Ledelse) Ove

Læs mere

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Så er det igen blevet tid til valg til MED- og sikkerhedsorganisationen! Nu skydes valghandlingen for valgperioden 1. januar 2011 31. december 2013 i gang. I

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 20. juni 2014 kl. 10:00-12:30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 1 Referat fra møde i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.30 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 26. marts 2015. Afbud: Åse Ladefoged

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 26. marts 2015. Afbud: Åse Ladefoged Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 26. marts 2015. Afbud: Åse Ladefoged 1. Bemærkninger

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Arbejdsmiljørapport 2014 Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Indhold Arbejdsmiljøorganisationen... 3 Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen... 3 Aktiviteter for 2014... 3 Fraværshåndtering... 3 Beredskabsplaner...

Læs mere

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING Side 45 BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING 1. Rammer Parterne er enige om særligt at henlede opmærksomheden på, at medindflydelses-

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget. Møde nr. : 12/05 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 16.08.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget. Møde nr. : 12/05 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 16.08.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00 Hovedudvalget Møde nr. : 12/05 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 16.08.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00 BESLUTNINGSREFERAT Medlemmer (Ledelse) Deltog Medlemmer (Medarbejdere) Deltog Jesper Kaas Schmidt

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Referat fra Hovedudvalgets møde

Referat fra Hovedudvalgets møde Referat fra Hovedudvalgets møde Dato: Onsdag den Mødetid: 13:00-15:00 Mødelokale: B 205 Medlemmer: Lars Holte (formand), Vibeke Bøgh Lynge (næstformand), Bo Petersen, Brith Josephsen, Charlotte Markussen,

Læs mere

Referat fra mødet i HovedUdvalget

Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødedato: 13. april 2015 kl. 9.30-12.15 Mødested: Møderum 2 Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område Mødedato: 11. september 2014 kl. 12.00-13.45 Mødested: Brandstation Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Mads Gammelmark (formand), Leo Kristoffersen,

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV 1.0 Ledelsen skal lægge rammerne Det er ledelsens ansvar at der gennemføres en lovpligtig APV. Ledelsen skal med MED-udvalget, sikkerhedsgruppen og medarbejderne afklare

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen (Hvordan er processen foregået, hvem har været inddraget mv.?) - Formulering

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

Referat. HovedMED. Mødedato 4. december 2013 kl. 09:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 13:00. Slagelse Brand og Redning

Referat. HovedMED. Mødedato 4. december 2013 kl. 09:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 13:00. Slagelse Brand og Redning Referat HovedMED Mødedato 4. december 2013 kl. 09:00 Mødelokale Deltagere Afbud Slagelse Brand og Redning Søren Lund Hansen, Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Lone Irene Petersen, Torben Bahn Petersen, Søren

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken.

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Dato: 1. oktober 2009 Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted tirsdag den 25. august

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Dagsorden Mødedato 1. juni 2016 Starttidspunkt Kl. 9.00 Sluttidspunkt Kl. 11.30 Mødested L1.13 Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Deltagere Lone Petersen, It-medarbejder,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud:

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 9. september 2015 Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser Region Syddanmark Større organisationsændringer og reduktion af stillinger RETNINGSLINJER OG omplacering rettigheder i opsigelsesperioden regionsyddanmark.dk medarbejders rettigheder og pligter inddragelse

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Hovedudvalget. Referat

Hovedudvalget. Referat Hovedudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 05-02-2013 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Jørgen Christiansen, Kurt Habekost, René Nielsen, Peter Slifsgaard, Anni Bagge

Læs mere

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 9 december 2015 Start kl: 12:30 Slut kl: 15:00 Medlemmer: Fraværende: Eva Iversen (Formand) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Lars Toft Pedersen

Læs mere

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering Side 1 Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere