Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet"

Transkript

1 Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen, Torben Bahn Petersen, Birgit Dürkop, Søren Ranthe, Helle Bangsborg, Per Haugaard, Torsten Ross, Lene Theill Petersen, Jan Pollas Johansen, Susanne Irene Nielsen, Per Hansen Berg, Lotte Spohr, Allan Gildhoff, Leif Borregaard Hansen, Ole Løgsted Søren Lund Hansen, Helle Dalsgaard, Charlotte Jørgensen, Bettina Hinrichsen Stedfortrædere Mødet hævet 13:00

2 Indholdsfortegnelse HovedMED den 4. juni 2014 kl. 09:00 Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden (B) Godkendelse af referat (B) Udvidelse af antallet af medlemmer i SektorMED i Center for Teknik og Miljø (B) Proces for igangsættelse af indsatser i HovedMEDs strategiplan (B) Godkendelse af HovedMEDs bilag til ny lokal MED-aftale (B) Revurdering af metode til gennemførelse af den Psykiske APV/Trivselsundersøgelse (B) Opsamling på HovedMEDs personalepolitiske drøftelse med Økonomiudvalget (D) Drøftelse af de nuværende personalepolitiske rammer ved evt. konkurrenceudsættelse (D) Status på det sociale kapitel (D) Indkøbspolitik - fornyet høring (D) Orientering om status på de politiske målsætninger (O) MED-samarbejde i Jobcentret (O) Orientering om status på budget (O) Sygefraværsindsatsen (O) Status Arbejdsmiljø (O) Lokale AKUT Midler 2013 (O) Gensidig orientering (O) Eventuelt (O)... 27

3 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 1 1. Godkendelse af dagsorden (B) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent Godkendelse af dagsorden. Kommunaldirektøren indstiller, 1. at Dagsordnen godkendes. Godkendt. 2. Godkendelse af referat (B) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent Godkendelse af referat 7. maj Kommunaldirektører indstiller, 1. at Referatet godkendes. Godkendt. 3. Udvidelse af antallet af medlemmer i SektorMED i Center for Teknik og Miljø (B) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent HovedMED skal godkende en udvidelse af medlemstallet i SektorMED i Center for Teknik og Miljø med 1 medarbejderrepræsentant.

4 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 2 Baggrund Pr. 01. februar 2014 blev Center for Teknik og Miljø lagt sammen med Vej og Trafik samt Entreprenørservice. SektorMED for Center for Teknik og Miljø har på møde den 24. marts 2014 drøftet SektorMEDs sammensætning, og ud fra centrets alsidige medarbejdersammensætning besluttet at anmode HovedMED om udvidelse af SektorMED. Retligt grundlag Slagelse Kommunes lokale MED-aftale. Handlemuligheder Vurdering HovedMED godkender udvidelsen af SektorMED til Center for Teknik og Miljø HovedMED godkender ikke udvidelsen af SektorMED til Center for Teknik og Miljø Center for Teknik og Miljø vurderer, at udvidelsen åbner mulighed for at SektorMEDs sammensætning, i størst mulig omfang, kan afspejle centrets brede medarbejdersammensætning. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Centerchef for Center for Teknik og Miljø indstiller, 1. at HovedMED godkender udvidelsen af SektorMED til Center for Teknik og Miljø med 1 medarbejderrepræsentant. Godkendt. 4. Proces for igangsættelse af indsatser i HovedMEDs strategiplan (B) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent HovedMED præsenteres for proces i forhold til udrulning af de 4 indsatsområder i Hoved- MEDs strategiplan. Baggrund

5 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 3 HovedMED godkendte på mødet den 5. marts 2014 strategiplanen for Samtidig besluttede HovedMED, at der skulle ske en rullende igangsættelse af indsatserne og at Sociale medier samt Frivillighed og samspil med civilsamfundet skulle igangsættes først. Ny personalepolitik skulle igangsættes i 2. halvår af Processen for hvert af de 4 indsatsområder tager afsæt i den ønskede effekt og de handlinger, som fremgår af strategiplanen. 1. Personalepolitikken Slagelse Kommunes nuværende personalepolitik er vedtaget i 2009 og afløste på det tidspunkt en række personalepolitikker/retningslinjer, som var udarbejdet og godkendt i forbindelse med kommunesammenlægningen. HovedMED peger på, at en ny personalepolitik skal være tidssvarende, visionær, signalere en kommune og skabe rammer for attraktive arbejdspladser. Udvikling af en ny personalepolitik vil ske med udgangspunkt i Slagelse Kommunes politikkoncept. Heraf fremgår det, at en politik tager afsæt i nogle overordnede forståelser og værdier og sætter rammerne for udvikling af området. Processen omkring den nye personalepolitik tilrettelægges også ud fra politikkoncepten. Der foreslås nedsat en følgegruppe fra HovedMED bestående af 3 medarbejderrepræsentanter og 3 ledelsesrepræsentanter. Den foreslåede proces vil være: Juni 2014: Nedsættelse af følgegruppe September februar 2015 Evaluering af den nuværende personalepolitik i følgegruppen og ved inddragelse af få interessenter. Workshop for MED-repræsentanter omkring udvikling af ny personalepolitik Formulering af politikken på baggrund af input Marts juni 2015 Godkendelse af ny personalepolitik 2. Frivillighed og samspil med civilsamfundet HovedMED peger på, at samarbejdet med frivillige skal være præget af Tryghed for begge parter Klare spilleregler i samarbejdet Og give værdi for begge parter. Indsatsområdet planlægges opdelt i 3 faser. I 1. fase opsamles og formidles faktuel viden omkring samarbejdet med frivillige. Med 2. fase sættes der fokus på de konkrete erfaringer i Slagelse Kommune herunder karakteren af opgaver og hvilke relationer de indgår i, og 3. fase handler om videreudvikling af rammerne for samarbejdet. Processen beskrives nærmere i bilaget. 3. Social Kapital HovedMED peger på, at indsatsområdet Social kapital skal skabe bedre arbejdsmiljø ved at udbrede tænkning og metoder samt synliggøre mulighederne og potentiale ved at arbejde med social kapital

6 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 4 Proces Der er iværksat en udvikling af et spil, der skal udvikle kompetencer til udvikling af social kapital på arbejdspladsen. Indsatsen har skiftet navn fra Det Kompetente arbejdsliv til Social Kapital på spil. Spørgsmål om social kapital foreslås som en del af trivselsundersøgelsen. Aktiviteter Der er 4 virksomheder, der tester spillet. De forventes at blive færdige inden udgangen af Samtidigt startes virksomheder op i version 1.0 fra 1. juni. Der er etableret en hjemmeside, der forklarer om spillet Pt. arbejdes med en kommunikationsplan og færdiggøres af det grafiske udtryk. Den 12. maj deltog Slagelse Kommune på en konference om Relationel Koordinering, hvor spillet blev præsenteret. 4. Sociale medier HovedMED peger på, at man med indsatsområdet Sociale medier ønsker: Større klarhed over de juridiske aspekter i forhold til brug af sociale medier Øget kendskab til muligheder for brug af sociale medier på arbejdspladserne og i MED-udvalgene Tryghed for ledere og medarbejdere i brugen af sociale medier Med udrulning af indsatsområdet lægges der op til 2 spor, nemlig Medarbejderens ageren på sociale medier (gode råd og retningslinjer) Virksomhedernes ageren på sociale medier (muligheder og risici) Der foreslås en proces, som involverer erfaringer både fra andre kommuner og fra Slagelse Kommunes arbejdspladser og som igangsættes med en workshop i 2. halvår af 2014 og afsluttes med fyraftensmøde i 2015 omkring fremtidens sociale medier og muligheder og udfordringer ved dette. De juridiske problemstillinger i forhold til brug af sociale medier tydeliggøres gennem en juridisk guideline, som er under udarbejdelse i forbindelse med etablering af en koncern facebook side. Processen beskrives nærmere i bilaget. Retligt grundlag Handlemuligheder Vurdering Økonomiske og personalemæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg

7 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 5 Chef for HR og Udvikling indstiller, 1. at HovedMED godkender proces for igangsættelse af de 4 indsatsområder. Godkendt med bemærkning om, at følgegruppen omkring personalepolitikken fremover benævnes ressourcegruppe og at der fra begge sider udpeges deltagere snarest muligt. I forhold til arbejdet med frivillige og inddragelse af civilsamfundet er der gode erfaringer at hente i Holbæk omkring dagtilbudsområdet. Den præcise målgruppe for workshop i fase 2 er endnu ikke fastsat. Rammerne for frivillighed handler også om forsikringsforhold mv.. Der var ingen bemærkninger i forhold til indsatsområdet social kapital. Omkring sociale medier er det vigtigst at der også er fokus på at beskytte medarbejdere og ledere mod chikane på sociale medier. Gode råd og vejledning om sociale medier mangler på nuværende tidspunkt, så det vil være hensigtsmæssigt, at der laves en midlertidig vejledning. Bilag Indsatsområde Frivillighed og samspil med civilsamfunder Indsatsområde Sociale Medier Godkendelse af HovedMEDs bilag til ny lokal MED-aftale (B) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent Det nedsatte forhandlingsudvalg har forhandlet og godkendt ny lokal MED-aftale for Slagelse Kommune. HovedMED skal derfor godkende HovedMEDs bilag til den lokale MED-aftale. Baggrund HovedMED godkendte på møde den 4. december 2013 at igangsætte genforhandling af Slagelse Kommunes lokale MED-aftale. Det nedsatte forhandlingsudvalg har nu godkendt den nye MED-aftale. Som tidligere er der flere bilag, som vedrører HovedMEDs kompetenceområde. Forhandlingsudvalget har i forhandlingen forholdt sig til bilagene, men formelt skal de godkendes af HovedMED, da de ikke vedrører forhandlingsudvalgets kompetenceområde. Det drejer sig om bilagene A til G. Det udarbejdede bilag A vil efterfølgende blive uddybet med oplysninger om arbejdsmiljøgrupper på de enkelte virksomheder.

8 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 6 Retligt grundlag Handlemuligheder Vurdering Økonomiske og personalemæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Borgerdirektøren indstiller, 1. at HovedMED godkender bilagene A til G til Slagelse Kommunes lokale MED-aftale. Godkendt. Bilag Bilag_A_MED-organisationen Bilag_B_HovedMEDs_forretningsorden Bilag_C_SektorMED_Opgaver Bilag_D_Arbejdsmiljøarbejdet_i_Slagelse_kommune Bilag_E_Beskrivelse_af_MED_og_arbejdsmiljøuddannelser Bilag_F_Vejledende_forretningsorden_for_sektorMED_LokalMED_og_Loka lmed_niv Bilag_G_Oversigt_over_strategiske_og_operationelle_arbejdsmiljøopgave r 6. Revurdering af metode til gennemførelse af den Psykiske APV/Trivselsundersøgelse (B) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent Kompetence: (B) I forlængelse af HovedMEDs beslutning den 11. september 2013 og den 5. marts 2014 om et nyt koncept for psykisk APV og trivselsundersøgelse fremlægges oplæg fra arbejdsgruppen.

9 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 7 Baggrund I 2010 blev den første samlede psykiske APV/trivselsundersøgelse gennemført som en central undersøgelse, som omfattede hele organisationen. Undersøgelsen byggede på spørgsmål fra Trivselsmetret, som i involverende processer blev tilpasset Slagelse Kommunes ønsker ligesom der var mulighed for at tilføje sektorspecifikke spørgsmål. HovedMED fastslog, at det primære formål med undersøgelsen var at undersøge arbejdsmiljøarbejdet lokalt, men at der herudover indgik nogle overordnede emner, som vi som koncern havde interesse i at undersøge. I forbindelse med gennemførelsen af undersøgelsen 2012 er der som udgangspunkt brugt samme spørgsmål som i 2010, hvilket bl.a. betyder, at de 2 undersøgelser er sammenlignelige. På baggrund af HovedMEDs strategiske og arbejdsmiljødrøftelse i 2013 blev det aftalt at revurdere den psykiske APV/trivselsundersøgelse. På møder den 11. september 2013 og 5. marts 2014 tog HovedMED beslutning om, at psykiske APV og trivselsundersøgelse fremover skal gennemføres ud fra model 3. I model 3 skilles den psykiske APV og trivselsundersøgelsen ad. Trivselsundersøgelsen gennemføres som en anonym undersøgelse, der sendes ud centralt. Der er metodefrihed i forhold til, hvordan den psykiske APV gennemføres se bilag. En arbejdsgruppe har efterfølgende konkretiseret beslutningen.arbejdsgruppen består af: Leif Borregaard, Bettina Hinrichsen (Suppleant John Olsen har deltaget), Lene Theill Petersen, Søren Ranthe og Helle Bangsborg og understøttes af HR og Udvikling. Retligt grundlag Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 med senere ændringer om Arbejdets udførelse, kapitel 2a. Det fremgår af MED-aftalen, at der skal gennemføres psykisk APV/trivselsundersøgelse hvert andet år. Endvidere fremgår det af Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne 3, at Kommunen er fra 2008 forpligtet til, mindst hvert tredje år, at foretage målinger af medarbejdernes tilfredshed og trivsel, herunder det psykiske arbejdsmiljø. Målingerne kan ske i tilknytning til den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV). Handlemuligheder Generelt Støttematerialer Der udarbejdes en vejledning til gennemførelse af alle faser i trivselsundersøgelse samt fysisk og psykisk APV. Vejledningen inddeles, så det fremgår hvilke opgaver HovedMED, SektorMED, LokalMED og arbejdsmiljøgruppen har i alle faser. Der gives hjælp til metodeovervejelser og gennemførelse af alle faser. Vejledningen bliver tilgængelig på InSlag og evt. som en folder. Desuden bliver anbefalede metoder tilgængelige via InSlag og forslaget til spørgeskema omkring den psykiske APV oprettes som en skabelon i APV systemet. Kommunikation og efteruddannelse I forbindelse med de nye beslutninger udsendes nyhedsbrev til medarbejdere og ledere om ændringerne. Arbejdsmiljøkonferencen er flyttet til den 29. september Her er gennemførelse af psykisk APV et af temaerne, hvor der gives et overblik over beslutningerne. I workshops vil det blive muligt at arbejde med forskellige temaer indenfor psykisk arbejdsmiljø.

10 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 8 I efteråret er der desuden planlagt 2 værktøjskurser til brug af vores APV system. Trivselsundersøgelse Overordnet ramme Formålet med trivselsundersøgelsen er at give overblik over trivslen. Trivselsundersøgelsen udsendes centralt og er anonym. Der er fokus på, at undersøgelsen skal give et retvisende billede af trivslen. Temaer Arbejdsgruppen foreslår, at der skal spørges ind til følgende temaer i trivselsundersøgelsen: Spørgsmål om værdier APV-Sund Social kapital Motivation Engagement Tilfredshed Arbejdsgruppens forslag til spørgsmål i trivselsundersøgelse kan ses i vedlagte bilag. Spørgsmål om værdier afklares i samarbejde med Strategi og udvikling, under hensyntagen til de input arbejdsgruppen har bidraget med. Spørgsmålene om værdier godkendes af direktionen. Spørgsmål om APV-Sund er udarbejdet i samarbejde med projektgruppen til implementering af sundhedspolitikken. Spørgsmål om Social kapital er udarbejdet i samarbejde med arbejdsmiljøkonsulent Eva Thoft, Team Arbejdsliv. Spørgsmål om motivation, engagement og tilfredshed er de spørgsmål, der blev benyttet i den tidligere Psykisk APV/Trivselsundersøgelse. Svarkategorier Arbejdsgruppens vurderer, at de svarkategorier, vi tidligere har brugt, kan bruges igen i trivselsundersøgelsen. Kategorierne er: I meget høj grad i høj grad I nogen grad I ringe grad I meget ringe grad Ved ikke Forventninger til opfølgning Der trækkes en rapport over trivselsundersøgelsen for hele kommunen, der præsenteres i HR redegørelsen. På øvrige niveauer trækker SektorMED og LokalMED selv rapporter. Der kan trækkes en rapport i APV-systemet, hvis der er over 15 besvarelser. SektorMED og Lokal MED vurderer, hvordan de følger op på rapporten. Psykisk APV Overordnet ramme Der er metodefrihed for gennemførelse af den psykiske APV. Metodefriheden er placeret på LokalMED niveau. Formålet med den psykiske APV er at understøtte det lokale arbejdsmiljøarbejde. Der er fokus på, at kortlægningen i APV en skal være udgangspunkt for en lokal drøftelse, der tager afsæt i forhold, der giver mening på den enkelte arbejdsplads - og som skal udmønte sig i konkrete handleplaner. Temaer

11 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 9 Arbejdsgruppen foreslår, at der stilles et katalog af APV-metoder til rådighed, herunder forskellige dialogmetoder og et spørgeskema, der kan udsendes via det elektroniske APV system eller udfyldes i papirform. For de virksomheder, der vælger at anvende et spørgeskema, har arbejdsgruppen et forslag til hvilket spørgeskema, der kan bruges. Skemaet vil være relevant for alle arbejdspladser og dække alle typer af problemstillinger indenfor psykisk arbejdsmiljø. Spørgeskemaet er baseret på en vurdering af, at følgende temaer skal kortlægges: Vold og trusler om vold (trivselsaftalen) Mobning og chikane (trivselsaftalen) Stress (de 6 guldkorn) Social støtte(de 6 guldkorn) Belønning(de 6 guldkorn) Forudsigelighed(de 6 guldkorn) Mening i arbejdet(de 6 guldkorn) Krav i arbejdet (de 6 guldkorn) Indflydelse(de 6 guldkorn) Æstetik Stress er dækket af faktorer i de 6 guldkorn der skal kunne trækkes en rapport til dette. Vi kan lade os inspirere af NFA s korte spørgeskema. Spørgeskemaet er udarbejdet i samarbejde med erhvervspsykolog Mette Benzen, Mimers loft. Spørgsmålene kan suppleres med ekstra spørgsmål. Arbejdsgruppens forslag til metoder til gennemførelse af den psykiske APV, inkl. forslag til spørgeskema kan ses i vedlagte bilag Forventninger til opfølgning LokalMED er sammen med arbejdsmiljøgruppen ansvarlig for valg af APV-metode. Arbejdsmiljøgruppen gennemfører alle faser af APV en. De enkelte SektorMED afgør hvilke krav, de vil stille til LokalMED i forhold til at få overblik over arbejdsmiljøproblemer og handleplaner. Benchmarking Den enkelte virksomhed har adgang til tidligere undersøgelser og har derigennem mulighed for at sammenligne nye resultater med tidligere undersøgelser og dermed følge egen udvikling. APV systemet giver mulighed for benchmarking, men funktionaliteten bruges ikke. Arbejdsgruppen anbefaler, at det heller ikke fremover skal være muligt at benchmarke resultater indenfor trivsel og psykisk arbejdsmiljø mellem virksomheder i Slagelse Kommune. Denne anbefaling har baggrund i, at der altid vil være enten forskellige rammevilkår eller forskellige udfordringer mellem virksomhederne i samme branche. Fx vil det være svært at sammenligne en børnehave og en skole pga. forskellige rammevilkår. To skoler med forskellige udfordringer i forhold til børnenes sociale baggrund giver det heller ikke mening at sammenligne. Desuden vil en benchmarking fejlagtigt kunne anvendes til andre formål end til at fremme trivslen. Dog skal det være muligt for SektorMED at skaffe sig overblik over, hvilke virksomheder der har hvilke udfordringer. Dette gøres ikke ved at lukke op generelt for benchmarking, men ved at give formand, næstformand, sekretær og/eller arbejdsmiljørepræsentanter i SektorMED adgang til de enkelte virksomheders undersøgelser og rapporter. Brug af undersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø

12 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 10 Intentionen bag gennemførelse af en psykisk APV er at kortlægning gennemføres med det perspektiv at fremme det psykiske arbejdsmiljø. Dette vil typisk ske ved, at arbejdsmiljøgruppen eller MED-udvalget analyserer resultaterne og prioriterer temaer, der drøftes med personalet. Efterfølgende konkretiseres drøftelsen i en handlingsplan. Kortlægningen skal kun anvendes til at fremme trivslen. Center for HR og Udvikling har tidligere modtaget henvendelser i forhold til at få udleveret rapporter fra den psykiske APV/Trivselsundersøgelse, hvor formålet var at vurdere de enkelte virksomheder i forbindelse med en rationalisering. Det skal bemærkes, at rapporterne selvfølgelig ikke blev udleveret. Derfor bør det være et vedvarende opmærksomhedspunkt at holde fokus på, at formålet med APV en er at styrke det psykiske arbejdsmiljø. Vurdering Arbejdsgruppen anbefaler, at HovedMED godkender forslaget. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Ingen bemærkninger Chef for HR og Udvikling indstiller, 1. at HovedMED drøfter og tager stilling til forslaget. Arbejdsgruppen har arbejdet meget effektivt. Det understreges, at SektorMED skal være bevidst om deres rolle. Det kunne være hensigtsmæssigt, at vejledningen udarbejdes i en pixi udgave. Arbejdsmiljøkonferencen er flyttet til september netop for at understøtte formidlingen af dette arbejde. Bilag Model 3- Elektronisk trivselsundersøgelse og metodefrihed for den psykiske APV.docx APV Vejledning -UDKAST.docx Dialogmetoder - en oversigt.docx Spørgeramme trivselsundersøgelse.docx APV og trivselsundersøgelse - et overblik.docx Spørgeskema til psykisk APV.xlsx 7. Opsamling på HovedMEDs personalepolitiske drøftelse med Økonomiudvalget (D) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent

13 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 11 HovedMED drøfter opsamling på den personalepolitiske drøftelse med Økonomiudvalget. Baggrund HovedMED og Økonomiudvalget afholdte den 24. marts 2014 den årlige personalepolitiske drøftelse. På mødet blev tendenser fra HR Redegørelsen 2013 samt HovedMEDs strategiplan for gennemgået og drøftet. Præsentationen gav anledning til en drøftelse om det sociale kapitel og Slagelse Kommune som den rummelige arbejdsplads samt omkring frivillighed og social kapital. Herudover indgik et oplæg vedr. konkurrenceudsættelse, hvor der blev taget afsæt i en case omkring Udbud på ældreområdet, nye regler og nye muligheder v. Kenneth Flex. Fra medarbejdersiden blev politikerne opfordret til at være opmærksom på det sociale ansvar, som Slagelse Kommunes virksomheder også løfter, og at man sørger for klare mål og sikrer en grundig opfølgning på, om en evt. udlicitering også giver den ønskede effekt. Retligt grundlag Slagelse Kommunes lokale MED-aftale. Handlemuligheder Vurdering Økonomiske og personalemæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Kommunaldirektøren indstiller, 1. at HovedMED drøfter form og udbytte af den personalepolitiske drøftelse. Drøftet med bemærkning om, at det vil være hensigtsmæssigt med lidt mere tid til dialog. Det overvejes, om den personalepolitiske drøftelse fremover skal flyttes, så der er tydeligere sammenhæng med budgetprocessen.

14 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side Drøftelse af de nuværende personalepolitiske rammer ved evt. konkurrenceudsættelse (D) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent HovedMED har på baggrund af de politiske udmeldinger om evt. konkurrenceudsættelse ønsket at drøfte de personalemæssige forhold omkring dette. Baggrund Såfremt der politisk ønskes at arbejde med evt. konkurrenceudsættelse og udbud, vil udgangspunktet være den personalepolitiske retningslinje for omlægninger og rationaliseringer, som HovedMED vedtog i 2010 samt gældende lovgivning på området. Den personalepolitiske retningslinje er en udmøntning af Slagelse Kommunes lokale MEDaftale 7 stk. 3, hvoraf det fremgår, at der skal aftales retningslinjer for større rationaliserings- og omstillingsprojekter. Af den lokale MED-aftale 6 fremgår også ledelsens forpligtelse til at orientere om bl.a. overvejelser om udbud og udlicitering samt at sikre medinddragelse på så tidligt et tidspunkt og på en måde, som giver gode muligheder for, at medarbejdernes synspunkt og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens, de politiske udvalgs og Slagelse Kommunes Byråds beslutninger. I Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse bilag 4 præciseres de overordnede rammer omkring medinddragelsen ved omstilling, udbud og udlicitering, hvilket også har dannet afsæt for den personalepolitiske retningslinje. Som led i arbejdet med en ny indkøbspolitik udarbejdes understøttende retningslinjer. Der arbejdes bl.a. med en strategi for konkurrenceudsættelse, som økonomiudvalget drøftede på sit seneste møde og som de skal færdigbehandle på deres møde i juni. Der lægges i alt overvejende grad op til at fastholde nuværende strategi på området, dog omskrevet i en betydelig kortere form. I forhold til de mere personalerelevante forhold i oplæg til konkurrencestrategien kan nævnes: Der gives altid mulighed for at afgive kontrolbud. Det er ikke afgørende, om opgaven løses i privat eller kommunalt regi, blot opgaven løses bedst og billigst i den kvalitet der ønskes. Udbud af en kommunal driftsopgave skal godkendes i byrådet. Der lægges vægt på, at personalet informeres i god tid, og dermed har mulighed for at drøfte konsekvenserne ved et udbud, jf. MED-aftalen. Ved eventuel udlicitering af en kommunal driftsopgave, hvor medarbejderne overgår til en ny arbejdsgiver, gælder lov om virksomhedsoverdragelse som udgangspunkt. Det er måske også værd at nævne det, der ikke står i strategien Der er ikke opsat mål for hvor meget der skal konkurrenceudsættes, og der er ikke anført områder som relevante konkurrenceudsættelsesmuligheder. Retligt grundlag

15 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 13 Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse og Slagelse Kommunes lokale MEDaftale samt Lov om virksomhedsoverdragelse og Lov om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser i større omfang. Handlemuligheder Vurdering Økonomiske og personalemæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Kommunaldirektøren indstiller, 1. at HovedMED drøfter de nuværende personalepolitiske rammer ved evt. konkurrenceudsættelse. Drøftet med bemærkning om, at den personalepolitiske retningslinje også omfatter konkurrenceudsættelse og virksomhedsoverdragelse. I forhold til indkøbspolitikken er der også fokus på MED-inddragelsen og derfor foreslås det, at der henvises til dette i den underliggende retningslinje til indkøbspolitikken. De beskrevne punkter i konkurrencestrategien indgår i indkøbspolitikken og var en del af høringen på HovedMEDs møde den 7. maj I forhold til punkterne omkring konkurrencestrategien var der på dagens møde følgende bemærkninger fra medarbejdersiden: Det er positivt, at der altid er mulighed for kontrolbud. Det bør være bedst til prisen frem for bedst og billigst og det bør kun være nye opgaver som skal udbydes skal godkendes af byrådet. Der skal også være opmærksomhed på de områder, hvor der sker hjemtagelse af opgaver. De faldne bemærkninger vil indgå i det videre arbejde med retningslinjen til indkøbspolitikken. Bilag Personalepolitisk retningslinje for håndtering af omlægninger og rationaliseringer vedtaget HU 1. september Bilag 4 - Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2013

16 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side Status på det sociale kapitel (D) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent Det fremgår af HovedMEDs årshjul, at HovedMED skal have en status på arbejdet med det sociale kapitel og den rummelige arbejdsplads. Baggrund HovedMED har gennem det seneste år på forskellig vis drøftet arbejdet med det sociale kapitel og den rummelige arbejdsplads. Status er derfor dels en opsummering på aktiviteter og drøftelser og dels en sammenligning med andre kommuner i forhold til beskæftigelse af medarbejdere i specielle jobtyper. Et af de 4 indsatsområder i HovedMEDs strategiplan for perioden var Modig - Slagelse Kommune den rummelige arbejdsplads. HovedMED fik på møde den 12. juni 2013 en opsamling på de igangværende aktiviteter, som understøttede indsatsområdet og besluttede samtidig at fastholde den nuværende personalepolitiske retningslinje for ansættelse i løntilskud. De igangværende aktiviteter, som understøtter indsatsområdet er: Projektet Det kompetente arbejdsliv Temadag om innovation på den mangfoldige arbejdsplads Temadag om den attraktive arbejdsplads gennem mangfoldighed og innovation Uddannelse af Inklusions- og kulturkoordinatorer På samme møde behandlede HovedMED etablering af et servicekorps til beskæftigelse af seniorjobbere. I september og december 2013 har HovedMED fået en orientering om etablering og håndtering af nyttejob. Håndbog om specielle jobtyper 2014 blev forelagt HovedMED den 5. marts Heraf fremgår antallet af medarbejdere i Slagelse Kommune, som var ansat i årene 2009 til 2013: Betegnelse Antal medarbejdere i diverse jobs Revalidering Skånejob Flexjob Løntilskud Servicejob Akutjob Antal specielle jobtyper Når man ser på sammenlignelige kommuner i forhold til andel af fuldtidsaktiverede (løntilskud, virksomhedspraktikker og nyttejob) i kommunale virksomheder i pct. af arbejdsstyrken år, er der i Slagelse Kommune 0,588 % aktiverede mod 0,616 % i de sammenlignelige kommuner. I forhold til fleksjob er der i Slagelse Kommune 1,53 % og i de sammenlignelige kommuner 2,67 %

17 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 15 Kommuner, som kan sammenlignes med Slagelse Kommune indenfor dette område er: Norddjurs, Odsherred, Guldborgsund, Tønder, Kalundborg, Samsø, Esbjerg/Fanø, Vordingborg, Thisted, Randers, Fredericia, Nyborg, Skive og Vesthimmerland. Kilde: Jobindsats.dk Retligt grundlag Rammeaftale om social kapitel. Handlemuligheder Vurdering Økonomiske og personalemæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Chef for HR og Udvikling indstiller, 1. at HovedMED drøfter status på det sociale kapitel. 2. at HovedMED drøfter værdien af de gennemførte aktiviteter. Drøftet med bemærkning om, at medarbejdere ønsker oplysninger om antallet af seniorjobbere og nyttejobs. Der er stor ros til Håndbog om specielle jobtyper også udenfor kommunen. Det opleves også, at den medvirker til at sikre, at ansættelserne forløber bedst muligt og fra Jobcentrets side fremhæves, at der opleves et godt samarbejde med Slagelse Kommunes virksomheder. Følgegruppen omkring nyttejobs i Jobcenterregi har kun mødtes en gang. 10. Indkøbspolitik - fornyet høring (D) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent Byrådet behandlede sag om ny indkøbspolitik mandag den 26. maj Byrådet vedtog at indkøbspolitikken skulle sendes i fornyet høring i HovedMED.

18 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 16 Baggrund Den fornyede høring omhandler de forslag til ændringer som byrådet vedtog på mødet. Ændringerne er skrevet ind med rødt i indkøbspolitikken som vedlægges. Protokoltekst fra byrådet ser således ud: At dot 3 på side 1 fjernes. Under dot 5 tilføjes efter "ILO konventioner"... "Den vindende leverandør skal findes efter det økonomisk mest fordelagtige tilbudsprincip, baseret på en evaluering hvor sociale, miljømæssige og uddannelsesmæssige hensyn vægter væsentligt. Samt at næstsidste afsnit i politikken, afsnittet "Arbejdsmiljø og sociale forhold" ændres, så det fremgår, at "Slagelse Kommune ønsker at sikre social ansvarlighed, ordentlige ansættelsesforhold og et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle, der udfører arbejde under denne strategi. Derfor stiller vi i ethvert udbud krav om og forudsætter, at leverandøren og dennes eventuelle underleverandør i alle led overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder ILO konventionerne, samt at arbejdet udføres efter gældende overenskomster. Det forudsættes også, at grundlæggende menneskerettigheder (FN`s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention) overholdes. Der skal indføres kædeansvar for alle arbejder udbudt af kommunen under denne strategi, således at hovedentreprenøren holdes ansvarlig for alle underleverandører i alle led, og således at manglende overholdelse af kontrakten uanset, hvor det sker i leverandørkæden, får kontraktretlige konsekvenser for hovedleverandøren." Ændringsforslaget blev vedtaget således, at teksten indarbejdes, hvorefter politikken med de indarbejdede ændringer sendes til fornyet høring i Samarbejdsudvalget for Bygge og Anlæg samt HovedMED. Politikken skal herefter forelægges på ny sammen med de underliggende retningslinjer til Byrådets godkendelse. Retligt grundlag EU-udbudsdirektiv og den danske tilbudslov. Handlemuligheder Administrationen bemærker til byrådets forslag, at det nuværende Dot 3 bedst og billigst, dækker økonomisk mest fordelagtigt, men det dækker også udbud kun på pris. Det er på nogle udbud muligt at beskrive tydelige mindstekrav bl.a. i forhold til sociale, miljømæssige og uddannelsesmæssige hensyn, men også service, kvalitet, leveringssikkerhed mv. Dvs. meget høje minimumskrav skal opfyldes for at leverandøren kan byde, hvorfor der alene kan konkurreres på pris. Dette er årsagen til at den nuværende definition er anvendt. Det skal også anføres, at Slagelse Kommunes organisation på indkøbsområdet, er baseret på et vidtgående tværkommunalt indkøbssamarbejde, ligesom vi tilslutter os de SKIforpligtende udbud. Herved opnås et stort rationale i ressourceanvendelse, samt lavere priser på især standardvarer. En del af disse udbud er baseret på høje minimumskrav og derfor konkurrence på pris. Der er ikke bemærkninger til at indskrive ordet kædeansvar. Der vedlægges for god ordens skyld forslag til principper for sociale klausuler, som økonomiudvalget skal behandle i juni måned. Her er kædeansvar ikke nævnt, men de principper der lægges op til svarer til kædeansvar. Det skal dog anføres, at vi ikke kan kræve kædeansvar for alle udbud. Eksempelvis er udbud af vare ikke omfattet af denne mulighed. Vi kan heller ikke kræve at arbejdet udføres efter gældende overenskomst. Vi kan ikke som offentlige ordregivere stille et generelt krav om, at private leverandører, der skal udføre opgaver for os, skal følge danske overenskomster. Det er i strid med bl.a. ligebehandlingsprincippet i EU-udbudsreglerne.

19 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 17 Og endelig bør ordet strategi ændres til politik, da det er den overordnede indkøbspolitik der er tale om. Vurdering Indkøbspolitik incl. de med rødt anførte ændringer samt administrationens bemærkninger forelægges for HovedMED til drøftelse. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Konsekvenser for andre udvalg Ingen bemærkninger Økonomi- og vicekommunaldirektøren indstiller, 1. at HovedMED kommenterer på det nye forslag. Byrådet har behandlet indkøbspolitikken og har ønsket ændringer i indkøbspolitikken, hvorfor sagen igen sendes i høring. Der er nogle udfordringer med de foreslåede ændringer, da der er en række udbud, hvor vi, for at kunne følge gældende regler og f.eks. indgå i SKI-kontrakter, er nødt til at have prisen med som et parameter. Ligeledes kan vi ikke kræve, at der skal være overenskomst, men vi kan skrive, at man skal følge det lønniveau, der er på den pågældende egn. Derfor vil der være en proces, hvor økonomiudvalget må drøfte formuleringen. Fra HovedMED er der opbakning til ånden i de foreslående ændringer. Bilag udkast 3 - ny indkøbspolitik.docx principper arbejdsmiljø, sociale forhold, ILO.docx 11. Orientering om status på de politiske målsætninger (O) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent HovedMED orienteres om status på udmøntning af 100-dages plan og 6 måneders plan. Baggrund På mødet orienterer direktionen om arbejdet med udmøntning af 100-dages planen og 6 måneders planen, som er en del af konstitueringen af det nye Byråd.

20 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 18 Retligt grundlag Handlemuligheder Vurdering Økonomiske og personalemæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Kommunaldirektøren indstiller, 1. at Orienteringen tages til efterretning. I forhold til den orientering, som HovedMED fik i februar, er der nu forelagt forslag til økonomiudvalg og byråd. En række af emnerne vedrørte indkøbsområdet og den økonomiske politik. Processen omkring erhvervsservice er i gang og det forventes, at det vil være på plads omkring august måned. Fra medarbejdersiden blev der givet udtryk for, at forløbet omkring erhvervsservice ikke har været optimalt i forhold til medarbejderne. 12. MED-samarbejde i Jobcentret (O) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent HovedMED har ønsket en orientering om samarbejde i LokalMED i Jobcentret. Baggrund Jobcenterets tillidsrepræsentanter havde den 3.april 2014 indkaldt alle Jobcenterets ca. 250 medarbejdere, uden ledelsesfunktioner, til møde. På mødet deltog ca. 100 medarbejdere. Udmeldingen fra tillidsrepræsentanterne til ledelsen efter mødet var: De af medarbejderne valgte repræsentanter følger konklusionen fra medarbejdermødet om at:

21 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side B-siden sætter samarbejdet i LokalMED i bero At sætte samarbejdet i bero betyder for os, at mødeaktiviteterne indstilles i LokalMED indtil videre med henblik på at få fuldt fokus på samarbejdet og arbejdsmiljøet og, i samarbejde med ledelsen, gennemføre en proces, der sikrer et sundt arbejdsmiljø, baseret på vores fælles værdier. 2. De valgte repræsentanter ønsker at indgå konstruktivt i processen med at genfinde de gode samarbejdsrelationer til gavn for organisationen. HK valgte efterfølgende at fremsende en pressemeddelelse om ovenstående. Uddannelsesdirektøren inviterede herefter parterne til møde den 11. april I mødet deltog Michael Rosenberg og Torben Burholt fra HK, Tina Larsen og Maj-Britt Thy fra DJØF, Annemette El-Azem fra DS samt Vini Lindhardt og Torben Bahn Petersen, Slagelse Kommune. På mødet blev nedenstående aftalt: MED o Arbejdet i MED skal styrkes, hvorfor der tilrettelægges en proces i MEDudvalget med inddragelse af ekstern konsulent. o Deltagerne på dagens møde drøfter konsulentmuligheder og lægger op til lokalmed/sektormed at træffe den endelige beslutning evt. efter møde med konsulent o Det undersøges om alle i MED-udvalget har MED-uddannelsen og ellers gennemføres den. o LokalMED/SektorMED kan evt. drøfte, hvorvidt den nuværende MEDstruktur i centret er tilstrækkelig eller om der bør etableres LokalMED niv. 2, som enten kan være personalemøde med MED-status eller repræsentative udvalg. Information fremadrettet o På mødet var der enighed om, at psykisk APV fremrykkes, så den gennemføres inden sommerferien o Der udarbejdes en proces og tidsplan af arbejdsmiljøgruppen, som forelægges MED o På mødet var der også enighed om, at APV en ikke skal være anonym, da det vanskeliggør opfølgningen, men at resultatet med navn evt. holdes i arbejdsmiljøgruppen. Dette drøftes også i MED. o Der udsendes en fælles melding til medarbejderne og til pressen på baggrund af dagens møde. o Der holdes et fælles møde mellem ledere og TR er På længere sigt o SektorMED/LokalMED kan med fordel overveje at inddrage arbejdet med socialt kapital o Det kan være hensigtsmæssigt at drøfte, om der skal sættes fokus på arbejdsgange mv. bl.a. i forhold tillidsreformen. Den 22. april 2014 blev der afholdt endnu et møde med samme deltagere samt Jobcenterets tillidsrepræsentanter og afdelingsledere. På mødet støttede alle op om den indgåede aftale og det blev samtidig aftalt, at alle nu ville se fremad. Der var også enighed om god vilje til at få samarbejdet igangsat og forbedret. Samme uge blev afholdt personalemøder i alle Jobcenterets afdelinger, hvor formand og næstformand for LokalMED orienterede om ovennævnte aftale.

22 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 20 Efterfølgende har der været afholdt LokalMED møde, hvor tidsplanen for den psykiske APV efter oplæg fra AMR koordinationsgruppe blev drøftet og besluttet, således at den afvikles før sommerferien. Samtidig blev der besluttet, hvilke konsulenter der ønskes at arbejde videre med ift. proces for MED-udvalget. AMR koordinationsgruppen og LokalMED havde den 21. maj møde med en konsulent fra Center for HR og Udvikling, hvor udformning og afviklingen den psykiske APV blev drøftet. Retligt grundlag Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse samt Slagelse Kommunes lokale MED-aftale. Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. Handlemuligheder Vurdering Økonomiske og personalemæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Arbejdsmarkedschefen indstiller, 1. at Orienteringen tages til efterretning. Orienteringen taget til efterretning med bemærkning om, at psykisk APV er igangsat og at der er gang i forløbet med ekstern konsulent. Omkring MED-uddannelsen arbejdes der med en kombination omkring uddannelse for dem, som mangler og brush-up for dem, som har uddannelsen i forvejen. Det opleves, at der er vilje til at få samarbejdet til at fungere. 13. Orientering om status på budget (O) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent

23 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 21 Orientering om status på processen vedrørende budget Baggrund På mødet gives en orientering om status på budgetprocessen vedrørende budget Retligt grundlag Handlemuligheder Vurdering Økonomiske og personalemæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Økonomi- og vicekommunaldirektøren indstiller, 1. at HovedMED tager orienteringen til efterretning. Orienteringen taget til efterretning med bemærkning om, at fagudvalgene lige nu arbejder med budgettet. Den nye kommuneaftale blev indgået mellem KL og regeringen den 3. juni. Det er først muligt at se det endelige resultat for Slagelse Kommune omkring 1. august. Rammen er nogenlunde som i Skattegrundlaget for Slagelse Kommune er faldende, men det endelige resultat kendes ikke endnu. Vi har gennem de seneste 5 måneder haft et stigende indbyggertal. Omkring udligningen kommer tallene i begyndelsen af juli og derfor vil der også først her være et overblik primo august. Der er i kommuneaftalen bl.a. afsat en pulje til at styrke sundhedsområdet og anlægsaktiviteten er lidt mindre end sidste år og det ekstraordinære tilskud er for tredje år i træk fastholdt. 14. Sygefraværsindsatsen (O) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent

24 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 22 HovedMED orienteres om status for indsatsen for at nedbringe sygefravær. Baggrund Siden kommunesammenlægningen har der generelt været fokus på medarbejdernes trivsel og sygefravær. Der er arbejdet på flere fronter, fx med politikker, retningslinjer, informationsmøder, opsøgende besøg, sundhedsordning og afklaringsaftale, aftale om brug af Falck Healthcare samt i projekterne Implementering af Sundhedspolitikken, Kompetente Forflytninger og Det Kompetente Arbejdsliv. Sygefraværet har stabiliseret sig omkring 4,7-5,0 %. Der vil skønsmæssigt være en besparelse på 2,5 mio. ved et fald i sygefraværet på 0,1 %. I budgetaftalen for 2015 indgår reduktioner, der kobles med nedsat sygefravær. I den anledning nytænkes sygefraværsindsatsen. HovedMED godkendte den 5. marts 2014 en plan med følgende indsatsområder for 2014: Det kompetente arbejdsliv Indsats for de gravide Indsats overfor virksomheder med højt sygefravær Tilbud og ordninger Her vedlægges en status for indsatserne: Social kapital på spil (tidl. Det kompetente arbejdsliv): Spiludviklingen er afhængig af det tempo testvirksomhederne gennemfører spillet i. Den endelige test vil derfor først være afsluttet ved udgangen af året. På trods af dette er de foreløbige resultater så positive, at de første virksomheder starter i version1.0 primo juni. Der er udarbejdet en hjemmeside om spillet og der arbejdes pt. med en interne og ekstern kommunikationsstrategi samtidig med, at udviklingen af spillet færdiggøres. Den 12. marts deltog Slagelse Kommune sammen med Team Arbejdsliv i en workshop på en konference om Relationel Koordinering, hvor spillet blev præsenteret. Indsats for de gravide: Der er indgået aftale med ekstern udbyder, udsendt nyhedsbreve og udsendt en folder til alle virksomheder. Tilbuddet har været gældende siden 1. marts Selvom der på årsbasis er over 200 gravide medarbejdere i Slagelse Kommune har kun få taget mod tilbuddet, på trods af en massiv informationskampagne. Der følges op på dette i samarbejde med den eksterne leverandør. Indsats overfor virksomheder med højt sygefravær: Der er afholdt 3 møder som planlagt de 2 med særligt indbudte arbejdspladser med et højt sygefravær det sidste som et åbent tilbud til alle arbejdspladser. Der deltog i alt 8 virksomheder på mødet den 25. marts Der deltog i alt 11 virksomheder på mødet den 24. april Der deltog 11 virksomheder på det åbne møde den 30. april Gennemgående på møderne har været virksomhedernes fokus på at sikre gode forandringsprocesser i forbindelse med organisatoriske ændringer.

25 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 23 Tilbud og ordninger: Arbejdsmiljøkonsulenterne tilbyder at deltage på ledermøder, hvor der informeres om tilbud og ordninger, inkl. Social kapital på spil. Der er udarbejdet følgende informationsmaterialer Vi vil fremme sundhed og trivsel Muligheder for at hjælpe medarbejderne med private problemer Gravid på arbejde. Materialerne vedlægges som bilag. Der er sendt information ud til alle centerchefer og pt. aftales møder. Møderne forventes at være afviklet inden sommerferien. Retligt grundlag Handlemuligheder Gennem en målrettet indsats for at forbedre trivsel og sundhed kan sygefraværet reduceres ved at tage udgangspunkt i de virksomheder med de største udfordringer på dette område. Vurdering Center for HR og Udvikling anbefaler, at de foreslåede tiltag fortsætter som planlagt. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser Med øget fokus på at styrke virksomhedernes trivsel, reducere arbejdsulykker og nedslidning samt søge sundhedstilstanden kan vi opnå både en økonomisk gevinst gennem nedbringelse af sygefraværet og en gevinst i forhold til trivsel på arbejdspladsen. Konsekvenser for andre udvalg Chef for HR og Udvikling indstiller, 1. at Orienteringen tages til efterretning. Orienteringen taget til efterretning med bemærkning om, at det åbne møde på biblioteket var godt. Der er 4 virksomheder ud af de 20 inviterede virksomheder, som var forhindret i at deltage pga. andre aktiviteter. Tilbuddet til gravide er i gang, men indtil nu er der ikke mange, som har taget mod tilbuddet. Der er virksomheder, som ikke har modtaget folderne. Fællestillidsrepræsentanterne vil gerne have tilsendt folderne. Det afklares på de enkelte virksomheder, hvordan man forholder sig til arbejdstid/fritid i forhold til at benytte tilbuddene. LokalMED opfordres til at drøfte det.

26 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 24 Fra medarbejdersiden peges det på, at det medfører, at medarbejderne behandles forskelligt og det giver frustrationer. Derfor bør vi være bedre til at italesætte værdien af de enkelte tilbud. Bilag Folder_Tilbud_til_medarbejderen 7. maj 2014.pdf Folder_Gravid_på_arbejde marts 2014.pdf Folder_Private_problemer.pdf 15. Status Arbejdsmiljø (O) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent HovedMED orienteres om arbejdsmiljø generelt i Slagelse Kommune. Baggrund Orienteringen skal give et overblik over arbejdsmiljøet i Slagelse kommune bl.a. i forhold til overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen og Slagelse Kommunes MED-aftale samt relevante faktorer, der kan give et billede af arbejdsmiljøet. Arbejdstilsynet Fra nytår og indtil nu har Arbejdstilsynet besøgt 15 af vores enheder. 11 har fået en grøn smiley, mens de 4 sidst har fået et eller flere påbud. Resultaterne af deres tilsyn fremgår af bilag. Fra den 2. maj og 4 måneder frem vil de besøge 3 af vores enheder/virksomheder. De er alle blevet orienteret og tilbudt vejledning fra Center for HR og Udvikling i forbindelse med forberedelsen. Arbejdsmiljøuddannelse og MED-uddannelse I april og maj blev årets første arbejdsmiljøuddannelse gennemført med 16 deltagere. I februar og marts blev første MED-uddannelse gennemført med 15 deltagere. Det er PUF (parternes uddannelses fællesskab), som står for de 2 uddannelser med baggrund i Slagelse Kommunes MED-aftale og vores personalepolitik samt lokale retningslinjer. Næste Arbejdsmiljøuddannelse og MED-uddannelse er i september-oktober. Retligt grundlag Handlemuligheder Vurdering

27 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 25 Økonomiske og personalemæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Chef for HR og Udvikling indstiller, 1. at Orienteringen tages til efterretning Til efterretning. Bilag Bilag 1 arbejdstilsynet og smiley 16. Lokale AKUT Midler 2013 (O) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent Kompetence: Orientering HovedMED orienteres om brug af lokale AKUT-midlerne for overenskomstperioden Baggrund I forbindelse med OK.13 blev der indgået aftale med de lokale parter om, at der skal afsættes AKUT-midler til lokale formål. Følgende vilkår er gældende i forhold til anvendelse af midlerne: Anvendelse af den lokale pulje sker efter aftale mellem kommunens tillidsrepræsentanter og kommunens ledelse i HovedMED. Puljen anvendes til de lokale aktiviteter for tillidsrepræsentanter, der lokalt er enighed om: o opdatering af tillidsrepræsentanter i lokale forhold o introduktion af nye tillidsrepræsentanter til fx kommunens værdigrundlag, budgetprocedurer, styringsprincipper mv. o fælles udviklingsaktiviteter, seminarer, konferencer m.v. for tillidsrepræsentanter o øvrige aktiviteter for tillidsrepræsentanter Midler fra ordningen kan ikke bruges til intern lønrefusion. Senest den 1. maj 2015 skal de lokale parter i hver kommune indsende et regnskab til de centrale parter over anvendelsen af de i den foregående overenskomstperiode modtagne midler. I regnskabet skal der redegøres for følgende: o Lokale AKUT-midler afsat i kommunen i perioden 1. april marts 2015 o Forbrug af AKUT-midler

28 HovedMED, den 4. juni 2014 kl. 09:00 Side 26 o Uforbrugte AKUT-midler pr. 31. marts I Slagelse Kommune er der ca kr. til rådighed i den lokale pulje. Midlerne er blevet anvendt til en kursusdag for alle tillidsrepræsentanter, hvor emnet har været at styrke samarbejdet mellem tillidsrepræsentant og leder. I indledningen til programmet står der følgende: I Slagelse kommune er samarbejdet mellem TR og leder sat på dagsordenen. Alle centre står med sine daglige og strategiske udfordringer som kræver et konstruktivt samarbejde mellem TR og leder lokalt. Spørgsmålet er bare, hvad der skal til for at styrke samarbejdet, i et system præget af mange regler og mange dagsordener. Det er Karsten Brask Fischer fra Impact Learning, der har stået for gennemførelsen af kursusdagene. Der er blevet afholdt 7 identiske kursusdage i maj, hvor der har deltaget 63 tillidsrepræsentanter og 28 ledere. Lederne er blevet inviteret med, hvis der var plads og mod egenbetaling. Det er arbejdsgruppen bestående af Per Haugaard, Charlotte Jørgensen og Allan Gildhoff, som er kommet med input til indholdet på kursusdagen. Retligt grundlag Handlemuligheder Vurdering Økonomiske og personalemæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Chef for HR og Udvikling indstiller, 1. at Orienteringen tages til efterretning Orienteringen taget til efterretning med bemærkning om, at det ville have godt med flere ledere. Center for Sundhed og Omsorgs dag blev flyttet pga. manglende tilmeldinger.

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Referat Hovedudvalget Mødedato 7. marts 2012 kl. 10:00 Mødelokale Deltagere Afbud Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Søren Lund Hansen, Lars Hansen, Ole Kristensen, Vini Lindhardt,

Læs mere

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset.

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. ALLERØD KOMMUNE Hovedudvalget Dagsorden Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. Afbud: Anne Steffensen, Brigitta Pranov, Christine Christensen, Jytte Bartels,

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001.

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Referat fra HovedMedUdvalgsmøde 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsmiljø... 1 2. Gensidig information... 1/2 3. Uddannelse

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Referat fra mødet i HovedUdvalget

Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødedato: 13. april 2015 kl. 9.30-12.15 Mødested: Møderum 2 Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 13. februar 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Susanne

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Referat. HovedMED. Mødedato 4. december 2013 kl. 09:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 13:00. Slagelse Brand og Redning

Referat. HovedMED. Mødedato 4. december 2013 kl. 09:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 13:00. Slagelse Brand og Redning Referat HovedMED Mødedato 4. december 2013 kl. 09:00 Mødelokale Deltagere Afbud Slagelse Brand og Redning Søren Lund Hansen, Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Lone Irene Petersen, Torben Bahn Petersen, Søren

Læs mere

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet.

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet. Bilag 2: Måling af administrativ tid VAKKS-metoden Det administrative tidsforbrug er i undersøgelsen målt med inspiration fra VAKKS-metoden. VAKKS står for Vurdering af Administrative Konsekvenser for

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Arbejdsmiljørapport 2014 Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Indhold Arbejdsmiljøorganisationen... 3 Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen... 3 Aktiviteter for 2014... 3 Fraværshåndtering... 3 Beredskabsplaner...

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura Bilag 4 MED-uddannelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Formål Det overordnede formål for MED-uddannelsen

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015 Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Roskilde den 15. januar 2015 Program: 12.30-13.00 Registrering og let frokost (Sanwich, øl og vand) 13.00-13.15 Velkomst v/teksam 13.15-13.45

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 11. december 2014 kl. 10:00-13:00 (mødet slutter med frokost) Mødested: Odder Parkhotel Mødelokalet er reserveret fra kl.9:00

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Referat. Referat fra møde i HovedMED d. 27. august 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15

Referat. Referat fra møde i HovedMED d. 27. august 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Mette Herbert, Direktør Pernille Halberg Salamon, Direktør Klaus Poulsen, Arbejdsleder

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med De centrale parters fælles vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

ABONNEMENTER - DER BETALER SIG

ABONNEMENTER - DER BETALER SIG ABONNEMENTER - DER BETALER SIG APV NATHOLDSTJEK KOMPETENCE APV Få det mest optimale ud af jeres APV, ved at lade SundTrivsel stå for hele processen med en APV Grundpakke og de tilvalg der passer til jeres

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Udbudsbilag D. Beskrivelse af nuværende overordnede ledelsesmæssige organisering og samarbejdsstruktur, herunder organisationsplan for Pleje og Omsorg

Udbudsbilag D. Beskrivelse af nuværende overordnede ledelsesmæssige organisering og samarbejdsstruktur, herunder organisationsplan for Pleje og Omsorg Udbudsbilag D Beskrivelse af nuværende overordnede ledelsesmæssige organisering og samarbejdsstruktur, herunder organisationsplan for Pleje og Omsorg EU-udbud af helhedsløsning til optimering af bade-

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Ikrafttrædelsesdato: 1. maj 2014 Indhold Kapitel 1 - Den lokale MED-aftales område, formål mv. 4 1 Område... 4 2 Formål... 4 3 Form og struktur... 5 4 Kompetence...

Læs mere

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Til Medlemmerne af Ligestillingsudvalget Udviklingsafdelingen Toftevej 43 Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Poul Veje Pedersen Direkte 7257 7457 pvp@jammerbugt.dk 28.

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 03/2010 Sted : Mødelokale 101 Dato : 16. september 2010 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 15:30 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse) Birte Kousted

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Strategi for arbejdsmiljøarbejdet 2008-2010

Strategi for arbejdsmiljøarbejdet 2008-2010 Driftssekretariatet Personaleservice 2007/19952-003 Godkendt d. 30. juni 2008 Strategi for arbejdsmiljøarbejdet 2008-2010 Halsnæs Kommune august 2008 1 INDLEDNING...3 1.1 Sikkerhed, sundhed og trivsel

Læs mere

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser v. Personalekonsulent Lærke Gelineck Berg og Fælles-AMR Rikke Gierahn Andersen Inspiration - videndeling

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. februar 2010 1-13-7-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg 18. januar 2010, kl. 10.00 12.00

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT ÅBEN DAGSORDEN

BESLUTNINGSREFERAT ÅBEN DAGSORDEN Dato 30. november 2012 Lokaludvalg Ungnorddjurs BESLUTNINGSREFERAT Deltagere: Anne Grethe Grann, Leif Andersen, Michael Matthiesen (til kl. 12), Bente Jensen,(fra kl. 10,30) Hanne Bang, Michael Quist,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015 INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen o Lokale spørgsmål Validering af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Strategi for Hovedudvalget 2015-2016. Forfatter: Hovedudvalget Revideret den 08-01-2015 Dokument nr. 480-2014-972675 Sags nr.

Strategi for Hovedudvalget 2015-2016. Forfatter: Hovedudvalget Revideret den 08-01-2015 Dokument nr. 480-2014-972675 Sags nr. Strategi for Hovedudvalget 2015-2016 Forfatter: Hovedudvalget Revideret den 08-01-2015 Dokument nr. 480-2014-972675 Sags nr. 480-2014-133271 Indhold 1. Forord... 2 1.1. Strategisk planlægning af arbejdet

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Horsens Kommunes MED-aftale 2012

Horsens Kommunes MED-aftale 2012 Horsens Kommunes MED-aftale 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord...5 Aftalens område...6 Formål...6 Mål...6 Holdninger til arbejdet i MED-udvalg...6 MED-indflydelse og MED-bestemmelse...6 Form og struktur...7

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere