Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter"

Transkript

1 Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale med Devoteam A/S.

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Metode Læsevejledning Baggrund og forudsætninger i Køge Kommune Køge Kommunes digitaliseringsstrategi Systemporteføljen og it-anskaffelser Principper for systemejerskab Værdiforståelsen i Køge Kommune Overblik over det fælles gods Baggrund og formål OIO - standardisering og arkitektur Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Den fælleskommunale handlingsplan Rammearkitektur, it-arkitektur-principper og vejledninger De konkrete monopolbrud Projektfællesskaber Konklusion tre drivere for forandring Anbefalinger Anbefalinger vedr. SAPA Anbefalinger vedr. støttesystemer og Serviceplatform Anbefaling: Plan for genbrug af data Anbefaling om principper for deltagelse i projekter Forslag til handlingsplan Perspektivering Henvisninger OIO EA arbejdet Fælles strategier og planer Den fælleskommunale rammearkitektur Øvrigt relevant materiale

3 Liste over tabeller og figurer Tabel 1: Eksempler på digitaliseringsinitiativer i Køge Kommune... 5 Figur 1: Overblik over rammearkitekturen Figur 2: Rådhus-metafor for rammearkitekturen Figur 3: Køge Kommunes fremtidige systemlandskab i rammearkitekturen Figur 4: Overblik over SAPA-løsningen # v 1 2

4 1. Indledning Køge Kommune har siden 2010 arbejdet med udmøntningen af Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi De fælleskommunale indsatsområder er indarbejdet i kommunens egen digitaliseringsstrategi, og der arbejdes på at styrke udmøntningen af de konkrete initiativer. Et af de fælleskommunale indsatsområder, der ønskes styrket, er sammenhængende it og konkurrence, der indeholder den fælleskommunale rammearkitektur. For at styrke arbejdet ønsker Køge Kommune et overblik over, hvordan det fælles gods bedst muligt kan skabe værdi for kommunen. Med fælles gods menes både den fælleskommunale rammearkitektur, de fælleskommunale og fællesoffentlige strategier, den fælles standardisering og de fælles projekter. Der er særligt fokus på at afdække de væsentligste drivere i det fælles gods, hvor Køge Kommune skal have særlig opmærksomhed. Ved drivere forstås her initiativer i det fælles gods, som 1) kan skabe stor værdi 2) er obligatoriske og kræver lokal handling, og/eller 3) er særligt risikofyldte, fx fordi de er forretningskritiske, rummer stor teknologisk eller organisatorisk kompleksitet, etc. Da analysen er foretaget for it-afdelingen, fokuseres på arkitektur- og standardiseringsmæssige aspekter af det fælles gods, og i mindre grad på den forretningsmæssige implementering. Køge Kommune ønsker konkrete anvisninger på dels, hvordan det fælles gods bedst muligt indarbejdes i kommunens anskaffelser, dels efter hvilke principper kommunen skal tilslutte sig og deltage i de fælles projekter. Opgaven omfatter ikke den egentlige it-drift, herunder netværk, servere, storage, sikkerhed, it-arbejdspladser mv Metode Devoteam har gennemgået relevant dokumentation i Køge Kommune og interviewet it-ledelsen for at kortlægge kommunens nuværende situation, forudsætninger og værdiforståelse. Devoteam har ligeledes gennemgået al relevant og offentligt tilgængelig information om det fælles gods, herunder strategier, rammearkitektur og projekter. Denne desk top research er suppleret dels af Devoteams omfattende viden fra deltagelse i # v 1 3

5 andre projekter og analyser, dels af interview med en række nøglepersoner omkring især den fælleskommunale rammearkitektur. Der er foretaget interview med: KOMBIT, der har ansvaret for rammearkitekturen og gennemfører monopoludbuddene af SAPA, ydelses- og sygedagpengesystemerne, samt Gentofte og Odense kommuner, der har særligt gode forudsætninger for at skabe værdi af det fælles gods, qua deres deltagelse i centrale projekter Læsevejledning Afsnit 2 tager udgangspunkt i Køge Kommunes aktuelle situation for at tegne et billede af kommunens forudsætninger for at få værdi af det fælles gods. Herefter sammenfatter afsnit 3 de fællesoffentlige standarder og den fælleskommunale rammearkitektur mv. med det formål at afgrænse de dele, som det er særligt væsentligt for Køge Kommune at forholde sig til. Afsnit 3 identificerer de tre største drivere for forandring, som kommunen med fordel kan tage udgangspunkt i: (1) Implementering af SAPA til afløsning af KMD Sag, (2) implementering af rammearkitekturens støttesystemer og Serviceplatformen samt (3) forberedelse til genbrug af data. På denne baggrund giver afsnit 4 konkrete anbefalinger til Køge Kommune. Anbefalingerne fokuserer på en målrettet indsats for at skabe værdi af de tre drivere. Det drejer sig bl.a. om at mappe kommunens eksisterende systemportefølje i relation til de tre drivere. Det drejer sig også om klare principper for at indgå i projekter og i samarbejder. I afsnit 5 omsættes de konkrete anbefalinger i en handlingsplan for Køge Kommune. Afsnit 6 perspektiveres analysen ved at pege på yderligere overvejelser, som analysen af det fælles gods giver anledning til. Det drejer sig om fx projektressourcer og organisering i relation til det fælles gods. Afsnit 7 indeholder en oversigt over henvisninger til relevante websider, som Køge Kommune med fordel kan følge for også fremover at holde sig opdaterede om det fælles gods: standarder, arkitektur, strategier, monopoludbud og andre projekter. # v 1 4

6 2. Baggrund og forudsætninger i Køge Kommune Dette afsnit beskriver Køge Kommunes baggrund og forudsætninger for at arbejde med de fællesoffentlige standarder, rammearkitekturen og fælles projekter. Samtidig beskrives eksisterende behov i organisationen, der kan adresseres gennem arbejde med standarder og arkitektur. Afsnittet danner et udgangspunkt for de konkrete anbefalinger, som gives i afsnit Køge Kommunes digitaliseringsstrategi Køge Kommune har siden 2010 arbejdet med digitaliseringsprojekter med udgangspunkt i en politisk vedtaget digitaliseringsstrategi, der dækker hele kommunen. Strategien udløber med udgangen af Tabel 1: Eksempler på digitaliseringsinitiativer i Køge Kommune Tværgående Fagspecifikke Udover strategiske pejlemærker indeholder strategien en række konkrete initiativer. De konkrete initiativer er dels fra den Fælleskommunale Handlingsplan , dels Køge Kommunes egne initiativer, jf. tabel 1. Oversigten er ikke udtømmende. Fælleskommunale initiativer Egne initiativer Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Fælles principper for arkitektur og indkøb Etablering af servicekatalog (forretningsservices) Fælleskommunal konkurrenceudsættelse af monopolsystemer Bedre systemudnyttelse Data i beskæftigelsesindsatsen Fælles Medicinkort (FMK) og MedComstandarder Standardiserede geodata Forvaltning af ejendomsdata DUBU (Digitalisering af udsatte børn og unge) Strategi på skole- og dagtilbudsområdet Som det fremgår af tabel 1, berører standardisering og rammearkitekturen tværgående såvel som fagspecifikke initiativer. Særligt sundheds- og omsorgsområdet samt det tekniske område er berørt. Ved vedtagelsen af Digitaliseringsstrategien i 2010 var der ikke i fagforvaltningerne taget selvstændige initiativer, som er indar- # v 1 5

7 bejdet i digitaliseringsstrategien. I stedet gennemføres fagspecifikke initiativer parallelt med udmøntningen af digitaliseringsstrategien. Særligt på skole- og dagtilbudsområderne har der været fokus på udmøntning af det fælles gods, idet der er taget stilling til de fælles initiativer i en overordnet strategi Systemporteføljen og it-anskaffelser I det følgende gennemgås styringen af Køge Kommunes systemportefølje og systemanskaffelser. Systemporteføljen afgrænses bredt til systemer, der finder anvendelse i kommunen. Det vil sige, at også systemer, som ikke ejes af kommunen, men stilles til rådighed af andre offentlige myndigheder, inddrages Kommunens overblik over systemporteføljen Køge Kommune vedligeholder data om systemporteføljen i en række excel-ark, som opdateres manuelt. Ifølge oversigten har kommunen godt 300 aktive systemer fordelt over den samlede forvaltning. Ca. halvdelen af systemerne er enten tværgående systemer som økonomi- og lønsystemer eller basissystemer som telefonsystem og active directory (AD). Køge Kommune har i dag som hovedregel dokumenteret fx systemejer og systemansvarlig, systemleverandør og i et vist omfang også eksisterende integrationer. Hertil kommer en lang række andre parametre, der dog ikke omfatter fx dato for kontraktudløb, kontraktsum etc. Det er Devoteams vurdering, at en styrket central registrering af systemdokumentation, aftalegrundlag og grænseflader kan bidrage til et bedre overblik over systemporteføljen. Køge Kommune har formelt ikke faste principper for it-anskaffelser, og de enkelte forvaltninger har hver især beslutningskompetence til anskaffelse af nye systemer. Dog er der pligt til at orientere It-afdelingen om anskaffelser med henblik på afklaring af spørgsmål vedrørende teknisk implementering, sikkerhed, mv. På trods af fraværet af formulerede, vedtagne anskaffelsesprincipper følger kommunen de facto følgende tre overordnede anskaffelsesprincipper: # v 1 6

8 Princip om tilslutning til fælleskommunale initiativer: Det vil sige, at kommunen som udgangspunkt bakker op om og tilslutter sig fælleskommunale initiativer i regi af KL/KOMBIT. Princip om anvendelse af standardløsninger: Det vil sige, at udviklingsprojekter på egen hånd som udgangspunkt fravælges. Princip om risikominimering ved nyanskaffelser: Det vil sige, at kommunen som udgangspunkt først anskaffer nye systemer, når de har været afprøvet i andre kommuner. Nedenfor er beskrevet, hvordan principperne konkret giver sig til udtryk i systemporteføljen Anvendelse af fællesoffentlige og kommunale systemer Princippet om tilslutning til fælleskommunale initiativer fortolkes i forhold til de konkrete initiativer. Køge Kommune bakker loyalt op om initiativer, som indgår i aftaler mellem regeringen og KL. Når der er tale om initiativer af mere frivillig karakter, vurderer kommunen nøgternt fordele og ulemper ved tilslutning. Køge Kommune er eksempelvis tilsluttet monopolbruddene, FLIS og DUBU. Der skelnes således mellem systemer, hvor tilslutning opfattes som obligatorisk (fx monopolbrudene), og systemer, hvor tilslutning er mere valgfri (fx DHUV). Fagforvaltningerne har frihed til selv at vælge tilslutning på deres respektive områder, men rådfører sig i et vist omfang med den centrale it-afdeling Egne it-anskaffelser Ved formelle udbudsforretninger er der en intern arbejdsdeling mellem udbudsfunktionen, it-afdelingen og fagområderne. Udbudsressourcerne er begrænsede, og forholder sig derfor primært til overholdelse af formkrav og procedurer. Der bliver ikke anvendt standardkrav ved it-anskaffelser. Egne anskaffelser bliver typisk gennemført efter vandfaldsmetoden. Ved anskaffelser, der ligger under udbudsgrænsen, bliver udbudsfunktionen typisk ikke inddraget, og hvis der er tale om anskaffelse af fagsystemer, bliver itafdelingen i selve anskaffelsesfasen inddraget efter behov. Der bliver kun i meget begrænset omfang gennemført udviklingsprojekter. # v 1 7

9 Anvendelse af udbudsfællesskaber Køge Kommune anvender SKI-aftaler, hvor det giver mening. Særligt fremhæves lavere udbudsomkostninger og prisbesparelser som fordele ved SKI. Kommunen har fx en aftale på KMD Elev via SKI. Kommunens fælles udbudsfunktion rådgiver i begrænset omfang om anvendelse af SKI-rammeaftaler. Kommunen deltager også i Fællesudbud Sjælland (FUS), som har koordineret et fælles miniudbud af Microsoft-aftaler på SKI s rammeaftale. Kommunen har desuden deltaget i kravspecificering af et fælles Ungdomsuddannelsesvejlednings-system (UUV) Principper for systemejerskab Køge Kommune har skriftligt dokumenteret sine principper for systemejerskab. Der skelnes mellem systemejer og systemansvarlig med følgende ansvarsdeling: Systemejer er ansvarshavende for: Økonomi vedr. systemet og dets anvendelse At systemet understøtter forretningen At it-standarder og it-sikkerhedspolitik overholdes Systemændringer Indgåelse af serviceaftaler At systemet anvendes som forventet (ledelsesmæssig opfølgning) Systemejer skal udpege systemansvarlig Systemansvarlig varetager følgende opgaver: Modtager og prioriterer ændringsønsker og igangsætter udviklingstiltag efter aftale med systemejer Håndterer systemændringer Håndtering af fejl Har den løbende kontakt med systemleverandør vedr. bl.a. serviceaftaler Definerer adgangsforhold/rolleprofiler for brugere til applikationen Anmelder systemet til datatilsynet - hvis relevant Er bindeled mellem IT-afdelingen, systemejer og fagforvaltningen Koordinerer grænseflader med andre systemansvarlige/-ejere Ansvarlig for, at brugerne kan anvende systemet, herunder: # v 1 8

10 Uddannelse af brugere Sikre, at der er support til brugere Med de beskrevne principper er systemejerskabet for fagsystemer typisk decentralt, og den enkelte systemejer har en høj grad af autonomi. Formelt set er den fagspecifikke del af systemporteføljen således stærkt forankret i fagområderne. På tværs af systemporteføljen er der kun få fælles standarder, og den centrale itafdeling fører ikke tilsyn med systemejerskabet på de enkelte fagområder. Principperne for systemejerskab og for anskaffelser betyder, at ressourcer med viden om og faglighed omkring systemansvar er spredt på tværs af forvaltningerne. Herunder hører erfaring med fællesoffentlige og fælleskommunale systemer, egne anskaffelsesprocesser og anvendelse af udbudsfællesskaber Værdiforståelsen i Køge Kommune De beskrevne principper for systemejerskab og it-anskaffelser suppleres af en særlig værdiforståelse i Køge Kommune. Med værdiforståelse menes i denne sammenhæng forståelse af, hvornår initiativer i det fælles gods opfattes som værdifulde for Køge Kommune. Alle input til værdiforståelsen kommer fra It-afdelingen, idet der ikke er foretaget en egentlig undersøgelse i fagforvaltningerne Prioritering og planlægning Det er vigtigt for Køge Kommune, at håndtering af initiativer i det fælles gods prioriteres med udgangspunkt i en konkret vurdering af det nødvendige ressourceforbrug sammenholdt med det forventede, værdimæssige udbytte. Prioriteringen skal samtidig tage stilling til risici. Udover prioriteringen er det vigtigt, at initiativerne planlægges med udgangspunkt i sammenhænge og ressourcestyring, og at fælleskommunale tidsplaner følges. De konkrete elementer i værdiforståelsen er følgende: Fokus på funktionalitet og effektiv understøttelse af arbejdsgange: For at sikre effektiv opgavevaretagelse har kommunen en særlig interesse i systemernes funktionalitet og understøttelse af arbejdsgange. # v 1 9

11 Billigere drift og vedligeholdelse af software: For Køge Kommune er realisering af direkte besparelser på drift og vedligeholdelse af software en mulighed for at frigøre ressourcer til budgetmæssige omprioriteringer. Udmøntning af aftaler mellem KL og regeringen: Det er vigtigt for Køge Kommune at bakke loyalt op om aftaler mellem KL og regeringen. Minimering af risici: Når der anskaffes nye systemer eller udskiftes eksisterende systemer, er der en risiko for negativ påvirkning af brugerne. Særligt i implementeringsfasen og ved overgang til almindelig drift. For Køge Kommune er det afgørende at minimere disse forretningsmæssige risici. # v 1 10

12 3. Overblik over det fælles gods I dette afsnit udpeges de særlige elementer i det fælles gods dvs. strategier og projekter, standarder, arkitektur og grunddata som Køge Kommune skal være særligt opmærksom på Baggrund og formål Baggrunden for arbejdet med åbne standarder, rammearkitektur og fælles projekter i kommunerne er en længere proces i regi af både statslige, fællesoffentlige og fælleskommunale samarbejder. De væsentligste præmisser for arbejdet med rammearkitekturen, genbrug af data og monopolbruddene er i dag beskrevet i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi , som er aftalt mellem regeringen, Danske Regioner og KL samt Den Fælleskommunale Handlingsplan for Digitalisering , som er vedtaget i KL s bestyrelse. Den Fælleskommunale Handlingsplan er det væsentligste overordnede referencepunkt for Køge Kommune, men særligt i forhold til genbrug af data er det relevant også at følge med i de fællesoffentlige projekter. En del af udgangspunktet for både Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi samt Den Fælleskommunale Rammearkitektur er den hvidbog om åbne standarder i det offentlige, som blev udgivet i Der findes referencer til relevante dokumenter bagerst i dokumentet Formål: At identificere drivere for udvikling Formålet er at afdække drivere i det fælles gods, hvor Køge Kommune skal have særligt fokus på arkitektur og standardisering, idet det forudsættes, at fagforvaltningerne på deres respektive områder forholder sig til fagligt afgrænsede projekter. Afsnittes indledes med en beskrivelse af, hvad der i denne sammenhæng menes med drivere, og det beskrives samtidigt, hvordan det fælles gods kan inddeles hierarkisk. Disse beskrivelser følges op af en redegørelse for baggrunden for det fælles gods. Efterfølgende stilles der skarpt på først de fællesoffentlige standarder og OIO-arbejdet, herefter den fællesoffentlige og den fælleskommunale strategi, hvilket følges op af en gennemgang af rammearkitekturen og monopolbruddene. Afslutningsvis gennemgås forskellige typer af projektfællesskaber. # v 1 11

13 Det konkluderes, at Køge Kommune skal være særligt opmærksom på følgende tre drivere i det fælles gods: SAPA (Sagsoverblik/Partskontakt): Fælleskommunalt udviklingsprojekt i regi af KOMBIT og en del af monopolbruddene, som vil påvirke itunderstøttelsen i meget store dele af kommunen. Genbrug af data: Et centralt element i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, hvis potentiale i høj grad skal realiseres lokalt. Støttesystemer og Serviceplatform: Centrale komponenter i rammearkitekturen, hvis potentiale i høj grad skal realiseres lokalt. I afsnit 4 gives der med udgangspunkt i de tre drivere konkrete anbefalinger til Køge Kommune Kriterier for udpegning af drivere Ved drivere forstås initiativer i det fælles gods, som i væsentligt omfang opfylder et eller flere af de følgende kriterier: Initiativer i det fælles gods, som kan skabe stor værdi, fx i form af sparet tid til vedligeholdelse af data, eller bedre forretningsmæssig udnyttelse af data, er obligatoriske og kræver lokal handling, fx initiativer aftalt mellem KL og regeringen eller pålagt ved lov, er særligt risikofyldte, fx fordi de er forretningskritiske, rummer stor teknologisk eller organisatorisk kompleksitet, etc. De obligatoriske initiativer er en særlig kategori af det fælles gods, idet det fælles gods kan kategoriseres i følgende hierarki: Obligatoriske initiativer: Initiativer, som er aftalt mellem staten og KL eller pålagt ved lov. De åbne, obligatoriske standarder og monopolbruddene er eksempler på aftalte initiativer, mens udmøntning af digital post er pålagt ved lov. Anbefalede initiativer: Tilslutning til visse initiativer er anbefalet af KL, men ikke direkte pålagt kommunerne. Fx Byg og Miljø. Frivillige initiativer: Tilslutning til en række andre initiativer er helt frivillig. Fx tilslutning til udvikling af et fælles bibliotekssystem i regi af KOMBIT. # v 1 12

14 For Køge Kommune kan der være et stort gevinstpotentiale i tilslutning til de anbefalede og frivillige initiativer. Men da initiativerne pr. definition ikke er obligatoriske, og da de yderst sjældent vil udgøre en forretningsmæssig risiko på tværs af de borgerrettede funktioner, bliver de ikke identificeret som væsentlige drivere. Dette betyder ikke, at Køge Kommune ikke skal interessere sig for disse initiativer, men blot, at initiativerne ikke bør tildeles højeste prioritet i kommunens tværgående indsats. Uanset placeringen i hierarkiet vil den organisatoriske implementering og gevinstrealisering af et givet initiativ altid ligge lokalt i Køge Kommune Læsevejledning til afsnit 3 I den resterende del af afsnit 3 gennemgås hovedelementer i det fælles gods med et underafsnit til hvert af følgende emner: OIO standardisering og arkitektur, Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, Den fælleskommunale handlingsplan, Rammearkitektur og fælles it-arkitektur-principper, Monopolbruddene Projektfællesskaber. Alle underafsnittene indeholder en gennemgang af de vigtigste elementer med henvisning til de relevante kilder, og dernæst en vurdering af relevansen for Køge Kommune. Det afsluttende underafsnit konkluderer, hvilke drivere Køge Kommune især skal forholde sig til for at skabe værdi af det fælles gods. # v 1 13

15 3.2. OIO - standardisering og arkitektur OIO (oprindeligt: Offentlig Information Online) er en samlebetegnelse for det fællesoffentlige arbejde med standardisering og arkitektur Obligatoriske standarder Det er obligatorisk for alle offentlige myndigheder at overholde syv sæt af åbne standarder. 1 De åbne standarder er: 1. Standarder for dataudveksling mellem offentlige myndigheder (OIOXML) 2. Standarder til for sag og dokument (tidl. FESD) 3. Standarder til elektroniske indkøb i det offentlige (OIOUBL) 4. Standarder for digital signatur (OCES) 5. Standarder for offentlige netsteder / hjemmesider og tilgængelighed 6. Standarder for it-sikkerhed (DS484 - kun for staten) 7. Standarder for dokumentudveksling (ODF, OOXML og PDF) Anbefalede standarder Desuden findes en række anbefalede standarder på Et eksempel er notationsformen BPMN, der anbefales som notationsform for procesdiagrammering. Anvendelse af disse standarder er ikke obligatorisk, men er typisk hensigtsmæssig OIO-arkitekturarbejdet OIO-arkitekturarbejde er sammenfattet i arkitektur-guiden. 2 Arkitektur-guiden giver blandt andet et overblik over fællesoffentlige redskaber til at beskrive strategi, forretning, information, applikation og teknologi på både konceptuelt, logisk og fysisk niveau. Det er med andre ord et arkitektur-opslagsværk for det offentlige Danmark. 1 Se 2 Se # v 1 14

16 Relevans for Køge Kommune OIO-standarderne hører til de obligatoriske elementer i det fælles gods, og Køge Kommune skal derfor overholde standarderne, hvor det er relevant. Køge Kommune skal være særligt opmærksom på at stille krav til leverandører om, at dataudveksling mellem systemer som udgangspunkt sker i OIOXML, når kommunen efterspørger konkrete integrationer mellem systemer. Standarderne for sag og dokument ligger til grund for mange af støttesystemerne i den fælleskommunale rammearkitektur, og bliver uddybet i afsnittet herom. De øvrige standarder har følgende relevans: Standarder for e-indkøb, digital signatur og dokumentudveksling vurderes at være implementeret i Køge Kommune. Standarder for offentlige netsteder er relevant ved fornyelser af disse. Fx ved etablering af en ny hjemmeside. De øvrige, anbefalede standarder vurderes især at være relevante ved egenudvikling af systemer og ved selvstændig systemdokumentation. OIO-arkitekturarbejdet er især relevant, hvis Køge Kommune ønsker en mere formaliseret beskrivelse af sin arkitektur og ønsker at styre efter en målarkitektur, og/eller hvis Køge Kommune gennemfører større it-udviklingsprojekter med deltagelse af it-arkitekter Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige strategi 3 indeholder følgende tre overordnede spor: Spor 1: Slut med papirblanketter og brevpost Spor 2: Ny digital velfærd Spor 3: Tættere offentligt samarbejde. 3 Jf. Digitale_vej_til_fremtidens_velfærd.ashx # v 1 15

17 Relevans for Køge Kommune Strategien er aftalt mellem staten, Danske Regioner og KL, og realiseringen af den hører derfor til den obligatoriske del af det fælles gods. Spor 1 og 2: Disse spor løses i al væsentlighed gennem initiativer i Den Fælleskommunale Handlingsplan, og implementeres primært af fagforvaltningerne i Køge Kommune. Spor 3: Spor 3 indeholder bl.a. genbrug af data. Der peges særligt på etablering af autoritative grunddata, som billigt kan stilles til rådighed for kommunerne. Det drejer sig bl.a. om CPR, CVR og BBR-data. Genbrug af data er en del af Den Fælleskommunale Rammearkitektur. I forbindelse med Køge Kommunes udmøntning af rammearkitekturen er det derfor særdeles relevant at forholde sig til, hvordan og i hvilket omfang kommunens systemportefølje kan og bør anvende de såkaldte autoritative grunddata. En forudsætning herfor er realisering af en række statslige og fællesoffentlige projekter. Dette beskrives nærmere i afsnittet om rammearkitekturen. Samtidig skal Køge Kommune være opmærksom på, at det er aftalt mellem regeringen og KL, at kommunerne skal øge datakvaliteten. # v 1 16

18 3.4. Den fælleskommunale handlingsplan Den fælleskommunale handlingsplan 4 indeholder de initiativer, som skal udmønte den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, vedtaget af KL s bestyrelse. Handlingsplanen indeholder seks indsatsområder, hvoraf fire er afgrænset til enkelte fagområder. Nedenfor gives en oversigt. Digital kommunikation med borgerne: Dette indsatsområde dækker initiativer i forhold til kanalstrategi, hjemmesider, selvbetjening samt digital post og fjernprint. Fagligt afgrænsede indsatsområder: De fagligt afgrænsede indsatsområder vedrører (1) beskæftigelse, (2) børn og kultur, (3) social og sundhed samt (4) teknik og miljø. Sammenhængende it og konkurrence: Indsatsområdet dækker rammearkitektur, monopolbrud og FLIS (fælleskommunalt ledelsesinformationssystem). Udover handlingsplanens seks indsatsområder indeholder selve strategien også en delstrategi for digital ledelse Relevans for Køge Kommune Nedenfor er beskrevet, hvordan Køge Kommune skal forholde sig til de tværgående indsatsområder. De fire fagspecifikke indsatsområder har ikke tværgående relevans, men de kan godt være obligatoriske ligesom de kan indeholde et væsentligt gevinstpotentiale. Det forudsættes, at Køge Kommunes fagforvaltninger udmønter disse indsatsområder, og de behandles derfor ikke yderligere her. Digital kommunikation med borgerne: En væsentlig del af indsatsområdet er udmøntet ved overholdelse af e2012-målene og herudover realiseres en stor del af indsatsområdet gennem bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening og implementering af digital post og fjernprint. Her skal Køge Kommune være opmærksom på, at der til anskaffelse af nye selvbetjeningsløsninger er udarbejdet en Udviklingsvejledning for selvbetjeningsløsninger, 5 og at der er en række obligatoriske krav, som nye selvbetjeningsløsninger skal overholde. Disse krav er beskrevet i arkitekturguiden.dk. Herudover skal kommunen forholde sig til gevinstrealisering af digital post og fjernprint. 4 Se Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 5 Se Udviklingsvejledning for selvbetjeningsløsninger # v 1 17

19 Sammenhængende it og konkurrence: Indsatsområdet håndteres i vid udstrækning af rammearkitekturen og de fælles KOMBIT-udbud. Køge Kommune realiserer en stor del af indsatsområdet ved at gå med i de fælles udbud på monopolområdet. Herudover kan Køge Kommune realisere sin del af strategien på forskellige ambitionsniveauer. I afsnit 4 om anbefalinger operationaliseres tiltagene i forhold til Køge Kommunes aktuelle situation. Digital ledelse: Delstrategien for digital ledelse håndteres ikke i handlingsplanen, og der er en meget begrænset fælleskommunal indsats på området i regi af KL. Det er derfor her en forudsætning, at Køge Kommune selvstændigt arbejder aktivt med digital ledelse, fx med udgangspunkt i KL s og Devoteams modenhedsmåling. 6 6 Modenhedsmodel # v 1 18

20 3.5. Rammearkitektur, it-arkitektur-principper og vejledninger Den fælleskommunale rammearkitektur er et særskilt projekt (6.1.a) under indsatsområdet sammenhængende it og konkurrence i den Fælleskommunale Handlingsplan , som potentielt har konsekvenser for kommunens samlede systemportefølje. I dette afsnit brydes rammearkitekturen ned for at udpege de dele, som har særlig relevans for Køge Kommune. Rammearkitekturen er ikke direkte aftalt mellem regeringen og KL, men den er en forudsætning for den fælleskommunale konkurrenceudsættelse af KMD-systemer, som indgår i Økonomiaftalen for Den er således ikke formelt en del af de obligatoriske initiativer i det fælles gods, men de facto er en række af elementerne alligevel obligatoriske, fx serviceplatform og støttesystemer. De facto-tilstanden forpligter på den ene side kommunerne til at udmønte rammearkitekturen, men giver samtidig et meget stort spillerum i den konkrete udmøntning Rammearkitekturens indhold KOMBIT beskriver den samlede rammearkitektur som et stærk redskab for kommunerne i forbindelse med at stille krav til leverandørerne om at anvende fælles it-komponenter, snitflader, osv., således, at det samme arbejde ikke gøres flere gange. Samtidig er rammearkitekturen et stærkt strukturerings- og styringsredskab, som rammesætter et fælles begrebsapparat, en fælles opdeling af it-services og et fælles sæt af standarder. Det styrker kravformuleringen og dialogen mellem kommuner og it-leverandører. (Den fælleskommunale rammearkitektur s. 5) Som sådan indeholder rammearkitekturen en lang række forskellige elementer, der tilsammen skal sætte rammer for it-udviklingen og leverandørhåndteringen i kommunerne. Figur 1 nedenfor giver et overblik over elementerne. # v 1 19

21 Figur 1: Overblik over rammearkitekturen Kilde: Oplæg ved Mette Kurland, KOMBIT, den 6. marts 2013 for Association for Enterprise Architects på ITU. Architects-6-marts-2013.pdf Som det fremgår af figur 1, er rammearkitekturen formuleret ud fra en overordnet strategi og vision, som operationaliseres i en række principper for forretnings- og it-arkitekturen. Der er eksempelvis principper for, hvordan it-sikkerhed tænkes ind i it-løsninger og hvordan brugere inddrages i behovsafklaring og udviklingsforløb. Principperne er således relativt konkrete, og er beskrevet i De fælleskommunale arkitekturprincipper. Under principperne ligger en model for, hvordan den enkelte kommune kan beskrive sin forretning og it-understøttelsen heraf. Med forretning menes her både borgerrettede funktioner og de administrative funktioner, som understøtter dem. Det er i modellen, at begreberne logiske forretningstjenester, standarder, integrationsmønstre og driftsmønstre findes. Udover modellen indeholder rammearkitekturen yderligere en beskrivelse af de fysiske komponenter, som skal findes i rammearkitekturen. Her tænkes på, hvordan de konkrete it-løsninger skal struktureres, hænge sammen og driftes. # v 1 20

22 Den væsentlige pointe er her, at rammearkitekturen ikke blot handler om, hvordan it-løsningerne skal hænge sammen, men i høj grad også, hvordan it-løsningerne skal hænge sammen med de processer, som de understøtter. Helt overordnet bygger rammearkitekturen på de fællesoffentlige OIO EA principper og målene om genbrug af data i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Dens primære sigte er at skabe sammenhæng i den kommunale it og øget konkurrence på markedet for kommunal it Visionen Rammearkitekturens vision er todelt. KOMBIT beskriver selv det overordnede formål som at skabe grundlag for at gennemføre konkurrenceudsættelse af itsystemer på de områder, hvor KMD i dag er eneste leverandør. Herudover skal arkitekturen også bruges til at løfte den kommunale digitalisering som helhed. (Den fælleskommunale rammearkitektur s. 5) Den første del af formålet om konkurrenceudsættelse af KMD-systemer håndteres af KOMBIT med inddragelse af kommunerne, men den anden del af visionen om at løfte den kommunale digitalisering som helhed i høj grad er den enkelte kommunes ansvar. Visionen for fremtidens sammenhæng mellem det fælles gods og itunderstøttelsen i den enkelte kommune kan beskrives med en rådhus-metafor. Rådhusets fundament er støttesystemer, som fagsystemer i kommunens overbygning kan trække på. Figur 2 illustrerer rammearkitekturens vision for det enkelte rådhus. # v 1 21

23 Figur 2: Rådhus-metafor for rammearkitekturen Kilde: Oplæg ved Mette Kurland, KOMBIT, den 6. marts 2013 for Associations for Enterprise Architects på ITU. Som det fremgår af figur 2, er komponenterne i rådhusets overbygning meget tæt knyttet op på specifikke borgerrettede opgaver, mens komponenterne i kælderen går på tværs, og hver især understøtter flere af komponenterne i overbygningen. Rammearkitekturens vision er at forbedre sammenhængen mellem de forskellige komponenter i den enkelte kommune, på tværs af kommunerne og på tværs af den offentlige sektor som helhed Rammearkitekturens potentiale For at blive mere konkrete i forhold til potentialet tager rammearkitekturen udgangspunkt i en analyse af forretningsbehov, som går på tværs af den kommunale sektor. På denne baggrund opstilles en række mål for it-arkitekturen i kommunerne. KOMBIT s egen beskrivelse af potentialet i rammearkitekturen kan kort sammenfattes til følgende: Arbejdstidsbesparelser for slutbrugere. Besparelser på it-udgifter (anskaffelse, drift og vedligeholdelse). # v 1 22

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne

Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne KL 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015 2 De effektive kommuner

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD Introduktion Ramme for mål- og resultatplanen Strategisk målbillede Mål- og resultatplanen Målformulering Opfølgning Bilag

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere