Til bestyrelsen i Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk AMBA. Den 3. juli 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til bestyrelsen i Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk AMBA. Den 3. juli 2015"

Transkript

1 Til bestyrelsen i Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk AMBA Den 3. juli 2015 Uvildig revisorundersøgelse I henhold til indgået aftale med bestyrelsen i Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk AMBA har vi udført en uvildig revisorundersøgelse af værkets seneste 5 års regnskab. Kontrolperioden er 1/ til 30/ Dog skal det bemærkes, at vi ikke har modtaget bogføringsmateriale for perioden 1/4-30/6 2015, ligesom vi også mangler bilag for perioden 1/1 31/ Kontrollen dække reelt derfor kun frem til 31/ Vi har fokuseret på at gennemgå de væsentligste poster i regnskaberne samt poster, der ud fra medtagne indikation kunne indeholde kritisable forhold. Vores afrapportering af den foretagne undersøgelse er bygget op således: Rapportering om nøgletal for de seneste 5 år Rapportering omkring særlige indsatsområder og eventuelle findings på områderne Rapportering vedrørende generel bilagskontrol mv. Opsamling og konklusion Økonomiske forhold og nøgletalsanalyse Værket har de 3 første år af analyseperioden realiseret underskud og dermed underdækning, se bilag 1. Dette er vendt til en overdækning i 2013/14 på 1,67 mio., således den samlede underdækning til opkrævning pr. 1/ udgør 671 tkr. Analysen viser også, at andre administrationsomkostninger svinger mellem 358 tkr. i 2010/11 til 531 tkr. i 2011/12. Det er få poster i gruppen af administrationsomkostninger, der svinger meget, og disse forhold er omtalt senere i nærværende notat.

2 Analysen viser også at udgiften til service og vedligehold af gasmotorer er forholdsvis høj set hen over undersøgelsesperioden. Således udgør udgiften 383 tkr. i 2013/14, på trods af at produktionen på motorerne har været væsentligt lavere end tidligere af 2 grunde. 1- Der er ikke produceret ret meget strøm i regnskabsåret 2- En del af varmen er produceret på værkets solvarmeanlæg. Det bør derfor undersøges, om udgiften særligt til servicering af motorerne kunne reduceres, da motorerne som nævnt ikke kører så meget længere. Endelig viser analysen, at selskabets afskrivninger er forholdsvis høje i forhold til værkets størrelse. Der er således afskrivninger i 2013/14 for 1,768 mio. eller kr. pr. forbruger. Afskrivningerne er kun ca. 200 tkr. større end afdragene på den langfristede gæld, så med den valgte afdragsprofil er det nødvendigt, at opretholde afskrivningerne på et stort set uændret niveau. Særlige indsatsområder: Vi har særligt undersøgt følgende områder/konto: Aflønning til ansatte Anlægsinvesteringer Tab på tilgodehavender Afholdte udgifter til EDB, telefon, kontorartikler samt porto og gebyrer Øvrige forhold, der bør omtales for bestyrelsen. De foretagne undersøgelser har givet anledning til følgende bemærkninger Aflønning til ansatte Varmemesteren har været eneste fastansatte person i virksomheden i kontrolperioden. Varmemesteren er jf. sin kontrakt (se bilag 2) berettiget til kr. i årsløn, der reguleres med 3% pr. år. Aftalen er gældende fra 1/ Endvidere kan varmemesteren disponere over kr. pr. år til aflønning af ferieafløsere eller til løn under ferie. Af modtaget notat fra RSM Plus dateret 8/ fremgår det, at varmemesteren har accepteret en lønnedgang på 2000 kr. samt en egenbetaling på ca kr. for samtidig at have fået stillet en fri bil til rådighed, der således også måtte anvendes privat. Egenbetalingen skulle dække dieselforbruget. Vi har ud fra det foreliggende materiale konstateret følgende: Vi kan ikke af materialet se, at varmemesteren er gået ned i løn i forbindelse med overgangen til beskatning af fri bil pr. 1/8 2008, som ellers var oplægget jf. notat fra RSM Plus. Således udgør den ferieberettigede løn kr. i juli 2010, hvor den jf. vedlagte oversigt kun burde udgøre - 2 -

3 kr., efter aftalt lønnedgang. (De nævnte beløb fremgår af bilag 2). Der kan foreligge en senere aftale om lønforhøjelse, men vi har ikke kendskab til sådan en aftale. Egenbetalingen vedrørende fri bil er ophørt med virkning fra 1/ Begrundelse herfor savnes, idet firmabilen fortsat bliver benyttet på daværende tidspunkt. Som det fremgår af oversigten, så har værket også betalt lønninger til andre medarbejdere i den undersøgte periode. Navn og modtaget løn til disse medarbejdere fremgår af oversigten. De udførte arbejdsopgaver for lønomkostningen er ukendt. Der er frem til 1/ en fin sammenhæng mellem værkets udgift til brændstof til varebilen og så egenbetalingen herfor jf. varmemesterens lønsedler. (Se udarbejdet oversigt). Anlægsinvesteringer Vi har gennemgået de bogførte anlægsinvesteringer i undersøgelsesperioden. Investeringerne har udgjort følgende beløb: 2010/ / / /14 Ingen tilgang 2014/15 Ingen tilgang Vi har udarbejdet oversigter over de foretagne investeringer fordelt på leverandører og på de enkelte indkøbsår, se bilag 3. Investeringerne er primært i solvarmeanlæg samt nye målere. Efter aftale med den daværende bestyrelse skal det bemærkes, at Idom Motorsave i løbet af perioden 1/ til 10/ har modtaget i alt kr. ekskl. moms for montering af målere samt for montering af overvågning af vand. Bilagene angiver ikke nærmere hvor mange målere, der er installeret. Alle nævnte bilag er godkendt og betalt af varmemesteren. Vi har ikke fundet anledning til at fremhæve andre bilag vedrørende de foretagne anlægsinvesteringer. Tab på tilgodehavender Værket har i den kontrollerede periode tabt i alt kr. på kunder, der ikke har betalt for den modtagne varme. Tabene var størst i starten af den kontrollerede periode med perioden 1/ til 30/ som den værste med et samlet tab på kr. Se oversigt i bilag 4-3 -

4 Vi har med baggrund i det modtagne materiale udarbejdet en specificeret oversigt over de realiserede tab. Af bogholderiet fremgår enten adresse eller personnavn på hvert enkelt tab. Vi har ikke et tilstrækkeligt kendskab til adresserne i byerne eller navnene på listen, men vil anmode bestyrelsen om at gennemgå listen nøje, for eventuelle mærkværdige tab. EDB, telefon, kontorartikler samt porto og gebyrer Med baggrund i modtagne oplysninger fra bestyrelsen har vi undersøgt ovennævnte omkostningsgrupper nøjere for de seneste 5 år. Omkostningerne er specificeret i bilag 5. Følgende punkter fra undersøgelsen bør fremhæves: Udgifter til porto og gebyrer er ekstraordinær høj i 2010/11 og 2011/12. I 2010/11 skyldes den store udgift, at værket har betalt i stiftelsesprovision for forhøjelse af kreditten med 3,5 mio. I 2011/12 skyldes den store udgift til porto og gebyrer i regnskabet en konteringsfejl. Porto og gebyrer udgør jf. regnskabet kr., men heraf er bankrenter, der er posteret forkert. Indkøbet af frimærker har i 2010/11, 2011/12 og 2014/15 været på ca kr. pr. år, mens det tilsvarende indkøb i 2012/13 og 2013/14 kun var på ca pr. år. Vi har ikke en nærmere forklaring på forholdet. På kontoen EDB-udgifter er der anvendt i alt kr. på toner til printer, set over hele undersøgelsesperioden. Indkøbene er primært sket i 2010/11 (6.042 kr.) og i 2013/14 (2.661 kr.) og 2014/15 (2.795 kr.). Det virker umiddelbart som høje udgifter set i forhold til selskabets aktivitet, men det har ikke været muligt at komme en forklaring herpå nærmere. Endelige vil vi lige bemærke, at der er betalt i alt kr. for assistance med hjemmesiden. Beløbene er udbetalt i 2012/13 og 2013/14. Bemærkninger som følge af generel bilagskontrol Vi har gennemgået samtlige bilag i undersøgelsesperioden (se bilag 6) og fundet nedenstående, som vi har valgt at fremhæve i nærværende notat: Aura Rådgivning A/S har i efteråret 2014 udarbejdet energitjek på 7 adresser fordelt i Grønbjerg og ørnhøj. Udgiften til rapporterne udgør ,96 kr. og er betalt af værket - 4 -

5 Ørnhøj Smede- og VVS-forretning har den 12/ skrevet en regning til varmemesteren vedrørende arbejde udført for varmemesteren privat. Fakturaen er i første omgang betalt af værket og varmemesteren har så efterfølgende, den 12/ overført beløbet til værket. Regnskabet for 2011/12 indeholder en udgift på kr. til anden rådgivning. Den primære udgift vedrører assistance fra PWC i forbindelse med tilbagesøgning af afgift på forbrug til stilstandsvarme mv. Honoraret udgør 30% af den tilkendte afgiftslempelse og altså en samlet udgift på kr. I løbet af regnskabsåret 2013/14 er der anvendt i alt kr. på rådgivning fra Rambøll. Udgifterne er fordelt på kontiene ekstern assistance og Kontingenter. Af en af fakturaerne fremgår det, at dette vedrører projekt Trehøjevej, men de andre fakturaer beskriver ikke nærmere, hvilke projekter fakturaerne vedrører. Udgiften til kontingenter stiger markant fra 2012/13 til 2013/14. Dette skyldes dels ovennævnte rådgivningsudgifter, men også et abonnement til Kamstrup vedrørende overvågning og drift af målere. Kontingentet udgør i 2013/ kr. og den tilsvarende udgift i 2014/15 er på kr. I løbet af de første 9 måneder af regnskabsåret 2014/15 er der opstået kassedifferencen på i alt ,31 kr. Differencerne har kvartalsvis udgjort 9.236,01 kr., 6.776,45 kr. og 6.533,85 kr. Der er altså ikke tale om enkeltstående fejl, men der imod differencer der løbende opstår hvert kvartal. Opsamling og konklusion Den udførte uvildige revisorundersøgelse har ikke afdækket forhold af kriminel karakter eller lignende overtrædelser, der bør underkastes nogen form for politiundersøgelse. Men undersøgelsen har modsat vist nogle uregelmæssigheder, som bestyrelsen bør forholde sig til. Her ønsker vi særligt af fremhæve følgende: Værkets økonomi er på nuværende tidspunkt påvirket af forholdsvis høje afskrivninger. Dette skyldes dels for lave afskrivning i tidligere regnskabsår, dels at tidligere foretagne investeringer blev dyrere end budgetteret. Den siddende bestyrelse har taget hånd om problemet, og afskrivningerne vil blive normaliseret indenfor en kortere årrække. Uoverensstemmelsen mellem udbetalt løn til varmemesteren og det forelæggende aftalegrundlag herom. Der er således ikke foretaget egenbetaling for dieselforbrug siden 1/7 2014, selvom dette er et krav jf. den indgåede aftale. Den foretagne fakturering fra Idom Motorsave på kr. excl. moms for diverse installationer. De store realiserede debitortab. Rykkerproceduren har været utilstrækkelig og bør forbedres. De opståede kassedifferencer i regnskabsåret 2014/

6 Såfremt nogle af ovennævnte punkter ønskes undersøgt yderligere, vil vi gerne hjælpe hermed. Ligesom nærværende notat bør danne agendaen for et afsluttende møde omkring den foretagne undersøgelse og rapporteringen herom. Vi vil derfor lægge op til et afsluttende møde, hvor indhold og øvrige forhold kan blive drøftet på plads. Med venlig hilsen Ole Jespersen-Skree statsautoriseret revisor Gritt Villadsen Fisker revisor, HA - 6 -

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 12. december 2014 blev der i sag nr. 160/2013 Skat mod statsautoriseret revisor Kai Marius Møller afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 17. december 2013 har Skat i medfør af revisorlovens

Læs mere

Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 52-2004-S) Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. mod

Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 52-2004-S) Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. mod Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 52-2004-S) Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet mod Statsautoriseret revisor Arne B. Jepsen og Statsautoriseret revisor Erling Lauridsen. Ved

Læs mere

K e n d e l s e: Revisornævnet lægger i sin sagsbehandling til grund, at det er disse selskaber, der er klager i denne sag.

K e n d e l s e: Revisornævnet lægger i sin sagsbehandling til grund, at det er disse selskaber, der er klager i denne sag. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 81/2012 A-koncernen mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. september 2012 har A-koncernen i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Ringsted INDLEVELSE Kommune SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

K e n d e l s e: Den 21. marts 2014 blev der i. sag nr. 99/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

K e n d e l s e: Den 21. marts 2014 blev der i. sag nr. 99/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 99/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 6. december 2012 har viceskoleleder

Læs mere

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år Dato: 25. juni 2014 Sag 14/05532- : Varme Sagsbehandler: MEL/ Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år 1. Resumé 1. HS Revision Registreret revisionsaktieselskab

Læs mere

Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj. København den 21. december 2007

Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj. København den 21. december 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj København den 21. december 2007 Manglende godkendelse af årsregnskab 2006 samt tilbagebetaling af tilskud 2004,

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322

Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322 Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg 27-10- 2008 TILSYNET Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322 A rettede ved brev af 3. maj 2004 henvendelse til Statsamtet Nordjylland, vedrørende anvendelsen af den af

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal....

Læs mere

Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 10/2009-S. mod. Statsautoriseret revisor Benny Jensen. afsagt sålydende. K e n d e l s e:

Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 10/2009-S. mod. Statsautoriseret revisor Benny Jensen. afsagt sålydende. K e n d e l s e: Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 10/2009-S K mod Statsautoriseret revisor Benny Jensen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. februar 2009 har politidirektøren for K i medfør af dagældende

Læs mere

TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD DEL I

TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD DEL I TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD DEL I TEMAUNDERSØGELSENS PARTER OG DELTAGERE RAPPORTEN ER UDARBEJDET AF EN PROJEKTGRUPPE BESTÅENDE AF: Statsautoriseret revisor Johan Dahl Jakobsen, projektleder

Læs mere

forvaltning af private forskningsmidler ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet

forvaltning af private forskningsmidler ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet Beretning til statsrevisorerne om forvaltning af private forskningsmidler ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet November 2000 RB B102/00 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 157/2007 (1. afdeling) Falconholm International A/S (advokat Thomas Damsholt) mod A/S Møns Bank (advokat Peter Bang) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 68/2013 Revisortilsynet mod Jørgen Tjørning afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. maj 2013 har Revisortilsynet klaget over tidligere statsautoriseret

Læs mere

Årsrapport 2014-2015 Budget 2015-2016

Årsrapport 2014-2015 Budget 2015-2016 Årsrapport 2014-2015 Budget 2015-2016 Fredericia Fjernvarme a.m.b.a. INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

TIL REJSEUDBYDERE DER ER REGISTRERET I FONDEN BLA. VEDR. FONDENS TILSYN

TIL REJSEUDBYDERE DER ER REGISTRERET I FONDEN BLA. VEDR. FONDENS TILSYN REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE DER ER REGISTRERET I FONDEN BLA. VEDR. FONDENS TILSYN Praktisk vejledning vedrørende problemstillinger som rejseudbyderne støder på i hverdagen i forhold

Læs mere

Landbrug & Fødevarer undersøgelse af udvalgte EU-støttede projekter

Landbrug & Fødevarer undersøgelse af udvalgte EU-støttede projekter www.pwc.dk Click icon to add picture Landbrug & Fødevarer undersøgelse af udvalgte EU-støttede projekter 2014 v/ René Søeborg og Henrik Steffensen, Revision. Skat. Rådgivning. s arbejde med gennemgang

Læs mere

1. Kim Gordons notater 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 15. august 2011 3. Siden sidst opfølgning af beslutninger 4. Evt. 5.

1. Kim Gordons notater 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 15. august 2011 3. Siden sidst opfølgning af beslutninger 4. Evt. 5. Til bestyrelsen og driftsleder for SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck (OZ), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) og Kim Gordon (KG) Dagsorden: 1. Kim

Læs mere

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 16/2011 Klager mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. januar 2011 har Klager klaget over registreret revisor A. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

pa ~aalatdkersuisut~edle~~ers Opfølgning Selvstyret 07.11.2014 Grønlands Selvstyre Att.: Revisionsudvalget Overbringes

pa ~aalatdkersuisut~edle~~ers Opfølgning Selvstyret 07.11.2014 Grønlands Selvstyre Att.: Revisionsudvalget Overbringes I 07.11.2014 l1li I Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Grønlands Selvstyre

Læs mere

Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement. 15. december 2009

Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement. 15. december 2009 Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement 15. december 2009 RAPPORT OM LØBENDE ÅRSREVISION VED KLIMA- OG ENERGIMINISTERIETS DEPARTEMENT 1 Løbende årsrevision ved Klima-

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

På baggrund af redegørelser indhentet fra de respektive landsstyreområder skal landsstyret hermed besvare de stillede spørgsmål.

På baggrund af redegørelser indhentet fra de respektive landsstyreområder skal landsstyret hermed besvare de stillede spørgsmål. Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender Den centrale Regnskabsafdeling 03. september 2007 Besvarelse af Revisionsudvalgets brev af 17. august 2007. Landstingets udvalg til revision af Landskassens

Læs mere

Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2014 i lokale kirkelige kasser

Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2014 i lokale kirkelige kasser Dato: 11. Februar 2015 Sagsbehandler Jacob Ølgaard-Nicolajsen Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2014 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere