Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand"

Transkript

1 Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale om agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet mellem: Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej København NV CVR-nr.: og <Indsæt Leverandøren> <Indsæt adresse> <Indsæt postnr. og by> CVR-nr.: <Indsæt CVR-nr.> Offentliggjoprt i EUtiden den 21. april Side 1/18

2 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAGSFORTEGNELSE... 3 DEL 1 PROJEKTSPECIFIKKE BESTEMMELSER KONTRAKTENS OMFANG OG ÆNDRING AF KONTRAKTEN KONTRAKTPERIODE LEVERINGSTID, LEVERANCER OG BESTILLING KVALITETSSIKRING DOKUMENTATION FOR LEVERET YDELSE VEDERLAG OG PRISREGULERING BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING OPSIGELSE AF KONTRAKTEN AFVIGELSER FRA ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 9 DEL 2 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER FORBEHOLD FOR BEVILLINGSÆNDRINGER/FINANSLOVSÆNDRINGER KRAV TIL LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE SAMT SAMARBEJDE ERSTATNINGSANSVAR / ANSVARSBEGRÆNSNING MISLIGHOLDELSE FORSINKELSE OG BOD MANGLER OPHÆVELSE UNDERLEVERANDØRER HABILITET MYNDIGHEDSKRAV M.V IMMATERIELRETTIGHEDER M.V FORSIKRING FORCE MAJEURE TAVSHEDSPLIGT OVERDRAGELSE LOVVALG/TVISTER/ VÆRNETING ØVRIGE BESTEMMELSER UNDERSKRIFTER Side 2/18

3 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1 Kravspecifikation af den 14. april 2015 Bilag 2 Leverandørens tilbud af <Indsæt dato> Side 3/18

4 FORTEGNELSE OVER ANVENDTE DEFINITIONER Almindelige Bestemmelser betyder bestemmelserne i denne Kontrakts del 2. Arbejdsdag Bilag Fortrolig Information Gældende Lovgivning Kontrakt Kontraktperioden Leverancerne Leverandøren Leveringsfrister Ordregiver Part Parterne Projektet betyder en dag (bortset fra lørdag og søndag), hvor bankerne normalt holder åbent i København. betyder alle bilag, der fremgår af bilagsfortegnelsen ovenfor. Såfremt definitionen er efterfulgt af et specifikt nummer, henviser definitionen til det specifikke bilag, der fremgår af bilagsfortegnelsen ovenfor. har den betydning, der er fastsat i Almindelige Bestemmelser pkt betyder de til enhver tid gældende love og bekendtgørelser m.v. samt retskraftig EU-ret, der måtte være gældende for forhold, der er omfattet af denne Kontakt. betyder denne rammeaftale, herunder Projektspecifikke Bestemmelser, Almindelige Bestemmelser samt Bilag. har den betydning, der er fastlagt i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 2. har den betydning, der er fastlagt i Projektspecifikke Bestemmelser pkt har den betydning, der er fastlagt i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. (2). har den betydning, der er fastlagt i Projektspecifikke Bestemmelser pkt har den betydning, der er fastsat i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. (1). betyder Ordregiver eller Leverandøren. betyder Ordregiver og Leverandøren. det i kravspecifikationen beskrevne projekt, jf. Bilag 1. Projektspecifikke Bestemmelser betyder bestemmelserne i denne Kontrakts del 1. Side 4/18

5 Underleverandør Vederlaget betyder en juridisk person, som for Leverandøren udfører en del af Leverandørens forpligtelser i henhold til denne Kontrakt. har den betydning, der er fastsat i Projektspecifikke Bestemmelser pkt Side 5/18

6 Projektspecifikke Bestemmelser DEL 1 PROJEKTSPECIFIKKE BESTEMMELSER Der er dags dato indgået følgende Kontrakt mellem: (1) Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, CVR-nr.: ( Ordregiver ), og (2) <Indsæt Leverandør>, < Indsæt adresse >, <Indsæt postnr. og by>, CVR-nr.: <Indsæt CVRnr.> ( Leverandøren ) PARTERNE HAR VEDTAGET FØLGENDE: 1 KONTRAKTENS OMFANG OG ÆNDRING AF KONTRAKTEN 1.1 Kontrakt er indgået efter: afholdt EU-udbud i overensstemmelse med EU s udbudsregler, jf. Europaparlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts Kontrakten omfatter udførelse af Projektet Agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet. Projektets formål, omfang og indhold, Parternes Leverancer, tidsplan mv. fremgår af kravspecifikationen, jf. Bilag Fravigelser i løsning af Projektet kan kun ske efter skriftlig aftale med Ordregiver. 1.4 Leverandøren skal tåle ændringer i Projektet, såvel udvidelser som indskrænkninger i forhold til Leverandørens tilbud, jf. Bilag 2. I forbindelse med udvidelser og indskrænkninger vil Vederlaget blive reguleret. 2 KONTRAKTPERIODE 2.1 Kontraktperioden løber fra 1. juli 2015 til den 30. juni 2017 ( Kontraktperioden ). Kontrakten ophører uden yderligere varsel ved Kontraktperiodens ophør. 2.2 Ordregiver har option på forlængelse af Kontrakten med 2 gange 1 år. Kontrakten kan forlænges med 2 gange1 år på uændrede betingelser. 2.3 Ordregiver kan med skriftligt varsel til Leverandøren på tre måneder forlænge Kontrakten for et år ad gangen. 2.4 Ved forlængelse vil den oprindelige Kontraktperiode, jf. Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 2.1, blive udvidet med forlængelsens varighed. 3 LEVERINGSTID, LEVERANCER OG BESTILLING AF LEVERANCER 3.1 Leverandøren skal overholde de frister, som Ordregiver og Leverandøren skriftligt aftaler i Kontraktperioden ( Leveringsfrister ), idet der henvises til Almindelige Bestemmelser vedr. bod, jf. pkt. 5 om Forsinkelse og Bod. Bodsbestemmelsen for overskridelse af frister gælder dog kun i de tilfælde, hvor Ordregiver konkret har gjort Leveranndør opmærksom herpå. Side 6/18

7 Projektspecifikke Bestemmelser 3.2 En overordnet beskrivelse af leverancerne fremgår af kravsspecifikationen, jf. Bilag 1. De konkrete leverancer vil blive aftalt skriftligt via leveranceaftaler mellem Ordregiver og Leverandøren i Kontraktperioden ( Leverancerne ). 3.3 Bestilling af Leverance, herunder indgåelse af leveranceaftaler skal ske i henhold til kravspecifikationen i bilag 1. Ved Ordregivers fremsendelse af nye Leverancer, skal Leverandøren skiftligt blandt andet på denne baggrund angive et timeestimat i forhold til den konkrete Leverance, som for at være gældende mellem Parterne skal accepteres skriftligt af Ordregiver. Det er i enhver henseende Leverandørens ansvar, at estimatet er forsvarligt, og Leverandøren har pligt til straks og skiftligt at underrette Ordregiver, såfremt det måtte forudses, at et estimat ikke kan forventes overholdt. Underretningen skal indeholde en nærmere redegøresle for årsagen til til den forventede overskridels og et specificeret estimat for den resterende del af arbejdet, som for at være gældende mellem Parterne skal accepteres skriftligt af Ordregiver. 3.4 Leverandøren skal på anmodning fra Ordregiver sende en kort beskrivelse af Projektets fremdrift i i forhold til Leverancerne. 4 KVALITETSSIKRING 4.1 Leverandøren skal sikre kvaliteten af Leverancerne. Kvalitetssikringen skal ske i henhold til kravspecifikationens krav til kvalitetssikring, jf. Bilag 1. 5 DOKUMENTATION FOR LEVERET YDELSE 5.1 Leverandøren skal fremlægge dokumentation for, at Leverancerne kan leveres i det omfang, i den kvalitet og inden for den Leveringsfrist, der er fastsat i kravspecifikationen, jf. Bilag 1, Leverandørens tilbud, jf. Bilag 2 samt i henhold til det, som Ordregiver og Leverandøren skriftligt aftaler i Kontraktperioden. Dokumentationen fremlægges på Ordregivers forlangende. 6 VEDERLAG OG PRISREGULERING 6.1 Vederlaget for Projektet bliver afregnet på baggrund af medgået tid ved at multiplicere det faktiske anvendte timeantal med følgende timepris ekskl. moms ( Vederlaget ): Timepris: <indsæt timepris> 6.2 Leverandøren kan ikke kræve større Vederlag end estimeret, jf. Almindelige Bestemmelser pkt. 3.3, hvis dette ikke er meddelt Ordregiver og accepteret af denne, jf. Almindelige Bestemmelser pkt. 3.3, eller hvis dette skyldes omstændigheder, som Leverandøren burde have forudset ved afgivelsen af estimatet. 6.3 Vederlaget, herunder timprisen dækker alle omkostninger i forbindelse med Projektets udførelse eksklusive moms. Vederlaget, herunder timprisen indeholder desuden kontorhold samt alle øvrige omkostninger forbundet med løsning af Projektet, medmindre andet fremgår af kravspecifikationen, jf. Bilag Timeprisen er fast for perioden 1. juli 2015 til 31. december Prisregulering vil herefter ske for et år ad gangen på baggrund af Danmarks Statistiks Nettoprisindeks efter følgende reguleringsmodel: Pris år xxxx = ( gammel timepris)*(indeks år xxxx) (gammelt indeks) Side 7/18

8 Projektspecifikke Bestemmelser xxxx er det år, der skal reguleres for, eksempelvis gammel er det år, der skal reguleres i forhold til, eksempelvis Danmarks Statistiks Nettoprisindeks fremgår af følgende hjemmeside (http://www.dst.dk/da/statistik/emner/forbrugerpriser/nettoprisindeks.aspx) Timeprisen reguleres hvert år pr. 1. januar. Hvis indekset fra Danmarks Statistik ikke er oplyst ved påbegyndelsen af den periode, hvori prisregulering skal ske, skal regulering ske med tilbagevirkende kraft hurtigst muligt efter at prisindekset bliver oplyst. Det er Leverandørens ansvar at indeksregulere. Prisregulering gælder også ved en eventuel forlængelse af Kontraktperioden. 7 BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING 7.1 Betaling sker i henhold til kravspecifikationen, jf. Bilag Leverandøren skal levere en elektronisk faktura til Ordregiver. Fakturaen skal indeholde oplysninger om EAN-nr , att.: Lone Reersø Hansen, Agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet, sagsnummer Fakturering skal i øvrigt ske under overholdelse af reglerne i lov om offentlige betalinger m.v., jf. lov nr af 27. december 2003 med senere ændringer, jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007, og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i loven. Enhver fakturering skal ske elektronisk, gebyrfrit og uden omkostninger for Ordregiver. 7.3 Faktura forfalder til betaling 30 kalenderdage efter modtagelse af fyldestgørende faktura. 7.4 Såfremt Leverandøren skal fakturere Ordregiver et beløb i et bestemt kalenderår, skal fakturaen, hvori beløbet afkræves, være Ordregiver i hænde senest 5. december det pågældende kalenderår, for at udbetaling til Leverandøren kan ske senest medio januar i det følgende kalenderår. 7.5 Såfremt oplysningerne på fakturaen er mangelfulde, eller fakturaen ikke er fremsendt elektronisk, forbeholder Ordregiver sig ret til at tilbageholde betaling, indtil fyldestgørende faktura er modtaget korrekt. 7.6 Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at beregne renter i henhold til rentelovens bestemmelser. 8 OPSIGELSE AF KONTRAKTEN 8.1 Såvel Leverandøren som Ordregiver kan opsige Kontrakten med 3 måneders skriftligt varsel til udgangen af en kalendermåned. 8.2 Såfremt Klagenævnet for Udbud eller en domstol erklærer Kontrakten for uden virkning og påbyder Ordregiver at bringe Kontrakten til ophør inden for en af Klagenævnet for Udbud eller domstols fastsat frist, er Ordregiver endvidere berettiget til at opsige Kontrakten helt eller delvist med et varsel i overensstemmelse med Klagenævnet for Udbuds eller domstolens Side 8/18

9 Projektspecifikke Bestemmelser påbud. Kontrakten ophører ved opsigelse således helt/delvist, som fastsat i påbuddet, med virkning fra påbuddets virkningstidspunkt. Såfremt der i det påbud, som udstedes, er indeholdt yderligere betingelser eller krav, er Ordregiver berettiget til at videreføre disse betingelser eller krav i opsigelsen over for Leverandøren under forudsætning af, at dette er sagligt begrundet, og Leverandøren skal i så fald efterleve disse. 8.3 Leverandøren har i de oven for beskrevne situationer krav på vederlag for arbejde udført op til tidspunktet for opsigelsens ikrafttræden. Leverandøren vil derudover ikke være berettiget til nogen anden form for godtgørelse eller erstatning, herunder tab af goodwill, driftstab, avancetab, indirekte tab eller følgeskader, øvrigt vederlag eller lignende. 9 AFVIGELSER FRA ALMINDELIGE BESTEMMELSER 9.1 Der afviges fra følgende bestemmelser i Almindelige Bestemmelser: Pkt. 3.3: Hver Parts samlede erstatningsansvar eksklusiv eventuelle betalinger af bod kan maksimalt udgøre et beløb svarende til 2 gange Vederlaget inklusive vederlag for eventuelle optioner Idet følgende bestemmelse i stedet er gældende for Kontrakten: Hver Parts samlede erstatningsansvar eksklusiv eventuelle betalinger af bod kan maksimalt udgøre kr Pkt. 5.5: Ved overskridelse af en Leveringsfrist, jf. Almindelige Bestemmelser pkt. 5.1, skal Leverandøren betale dagbod for hver Arbejdsdag forsinkelsen varer. Boden udgør 0,5 % pr. påbegyndt Arbejdsdag af Vederlaget inklusive vederlag for eventuelle optioner. Dagbodbeløbet for forsinkelse kan dog ikke overstige 10 % af Vederlaget inklusive vederlag for eventuelle optioner. Er en Leveringsfrist for Leverancer overskredet skal Ordregiver skriftligt fremsætte krav om betaling af dagbod inden 30 Arbejdsdage efter Leveringsfristen. Fremsættes kravet ikke som anført, er Ordregiver afskåret fra at kræve dagbod. Ordregiver kan modregne dagbodbeløbet i Vederlaget i førstkommende faktura. Idet følgende bestemmelse i stedet er gældende for Kontrakten: Ved overskridelse af en Leveringsfrist, jf. Almindelige Bestemmelser pkt. 5.1, og har Ordregiver skriftligt oplyst, at den konkrete Leverance er af afgørende betydning skal Leverandøren betale dagbod for hver dag forsinkelsen varer. Boden udgør kr pr. påbegyndt Arbejdsdag. Dagbodbeløbet for en enkelt forsinkelse kan dog ikke overstige kr Bodsbestemmelsen for overskridelse af frister gælder dog kun i de tilfælde, hvor Ordregiver konkret har gjort Leveranndør opmærksom herpå. Ordregiver skal skriftligt fremsætte krav om betaling af dagbod inden 30 Arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor den konkrete Leverance skulle have været præsteret. Fremsættes kravet ikke som anført, er Ordregiver afskåret fra at kræve dagbod. Ordregiver kan modregne dagbodbeløbet i Vederlaget i førstkommende faktura. Side 9/18

10 Almindelige Bestemmelser DEL 2 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 FORBEHOLD FOR BEVILLINGSÆNDRINGER/FINANSLOVSÆNDRINGER 1.1 Såfremt Miljøministeriet ikke opnår fuldstændig finanslovsbevilling eller kun opnår delvis finanslovsbevilling for følgende finansår, eller såfremt Miljøministeriet ikke kan opnå sikkerhed for opnåelse af helt eller delvis finanslovsbevilling inden starten af finansåret, kan Ordregiver opsige Kontrakten uden varsel. 1.2 Leverandøren har i denne situation krav på vederlag for arbejde udført op til tidspunktet for opsigelsens ikrafttræden. Leverandøren har dog kun krav på vederlag til overflødiggjort arbejdskraft og leje af lokaler herfor såfremt det kan dokumenteres og er forsøgt afværget på enhver tænkelig måde. Leverandøren har ikke krav på mistet fortjeneste for det opsagte Projekt eller for projekter med relation til det opsagte Projekt. 2 KRAV TIL LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE SAMT SAMARBEJDE Krav til Leverandørens medarbejdere 2.1 Leverandøren skal stille de i Leverandørens tilbud, jf. Bilag 2, anførte personer og medarbejdere til rådighed for udførelsen af Projektet. 2.2 Leverandøren er forpligtet til i hele Kontraktperioden, inklusive eventuelle forlængelser, frem til levering af Leverancerne at opretholde den til udførelsen af nærværende Projekt fornødne kapacitet og viden, herunder i form af kvalificerede medarbejdere. Såfremt Leverandøren foretager ændringer, der er af betydning for udførelsen af Projektet, skal dette hurtigst muligt skriftligt meddeles Ordregiver. 2.3 Leverandøren skal af hensyn til kontinuiteten og kvaliteten i arbejdet i videst muligt omfang undgå udskiftning af medarbejdere eller væsentlige ændringer i rollefordelingen mellem medarbejderne under udførelsen af Projektet. 2.4 Såfremt Leverandøren undtagelsesvist er nødsaget til at udskifte medarbejdere eller ændre rollefordelingen, må dette ikke have indvirkning på Leverandørens løsning af Projektet, og udskiftning af medarbejdere må ikke medføre yderligere omkostninger eller forsinkelse for Ordregiver. Udskiftning af kernepersonel, ansvarlige medarbejdere og kontaktperson, kan ikke ske uden Ordregivers forudgående indhentede skriftlige samtykke. Medfører udskiftning af medarbejdere eller ændret rollefordeling meromkostninger for gennemførelsen af Projektet, afholdes disse alene af Leverandøren. 2.5 Hvis det på grund af medarbejderens opsigelse af stillingen, eller andre forhold relateret til medarbejderens personlige forhold, er nødvendigt for Leverandøren at udskifte en medarbejder som navngivet i Leverandørens tilbud, jf. Bilag 2, skal Leverandøren tilbyde Ordregiver medarbejdere med mindst tilsvarende kvalifikationer og erfaring som den tidligere medarbejder. 2.6 Leverandøren skal efter Ordregivers anmodning udskifte en medarbejder, såfremt Ordregivers anmodning er sagligt begrundet. Sker udskiftningen med begrundelse i forhold, der tilskrives medarbejderen eller Leverandøren, afholder Leverandøren eventuelle meromkostninger. Side 10/18

11 Almindelige Bestemmelser Samarbejde 2.7 Det forudsættes, at Leverandøren udviser stor samarbejdsvillighed og indgår i et fleksibelt og smidigt samarbejde med Ordregiver, lige som det forudsættes, at Leverandøren indgår i en kontinuerlig dialog om kvalitet og kvalitetsudvikling på Projektet således, at Projektet løses bedst muligt. 2.8 Såfremt der opstår problemer med Projektet af økonomisk, faglig eller tidsmæssig art, skal Leverandøren hurtigst muligt efter problemets opståen informere Ordregiver om dette og fremkomme med en skriftlig indstilling om løsningen heraf til Ordregiver. 3 ERSTATNINGSANSVAR / ANSVARSBEGRÆNSNING. 3.1 Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. Består Leverandøren af et konsortium af Leverandører, hæfter den enkelte Leverandør i konsortiet solidarisk over for Ordregiver. Leverandørernes interne fordeling af eventuelt erstatningsansvar er Ordregiver uvedkommende. 3.2 Parterne kan dog ikke kræve erstatning for driftstab, avancetab, indirekte tab eller følgeskader. Dog præciseres det, at enhver begrænsning i Parternes erstatningsansvar bortfalder ved ansvarspådragende handlinger eller undladelser, der kan tilregnes Parten som groft uagtsomme eller forsætlige. 3.3 Hver Parts samlede erstatningsansvar eksklusiv eventuelle betalinger af bod kan maksimalt udgøre et beløb svarende til 2 gange Vederlaget inklusiv vederlag for eventuelle optioner. 3.4 Ethvert ansvar i henhold til denne Kontrakt bortfalder 5 år efter denne Kontrakts ophør. 4 MISLIGHOLDELSE 4.1 Såfremt en Part misligholder sine forpligtelser i henhold til denne Kontrakt, er den anden Part berettiget til at kræve erstatning for ethvert tab som følge heraf, jf. dog Almindelige Bestemmelser pkt FORSINKELSE OG BOD 5.1 Overskrider Leverandøren en Leveringsfrist for Leverancer, foreligger der forsinkelse. 5.2 Såfremt Leverandøren må forudse, at der er risiko for forsinkelse, skal Ordregiver uden unødigt ophold underrettes herom, om baggrunden herfor samt om den forventede tidsmæssige varighed af færdiggørelsen af Projektet. 5.3 Leverandøren skal ved risiko for forsinkelse tilbyde at allokere yderligere ressourcer til Projektet for at undgå eller overvinde forsinkelsen, selv om dette måtte ligge ud over rammerne i Leverandørens tilbud, jf. Bilag 2. Sådan opnormering sker for Leverandørens egen regning, medmindre forsinkelsen klart skyldes Ordregivers forhold. 5.4 I tilfælde af forsinkelse skal Ordregiver inden rimelig tid efter den konstaterede forsinkelse skriftligt give Leverandøren meddelelse herom. 5.5 Ved overskridelse af en Leveringsfrist, jf. Almindelige Bestemmelser pkt. 5.1, skal Leverandøren betale dagbod for hver Arbejdsdag forsinkelsen varer. Boden udgør 0,5 % pr. Side 11/18

12 Almindelige Bestemmelser påbegyndt Arbejdsdag af Vederlaget inklusive vederlag for eventuelle optioner. Dagbodbeløbet for forsinkelse kan dog ikke overstige 10 % af Vederlaget inklusive vederlag for eventuelle optioner. Er en Leveringsfrist for Leverancer overskredet skal Ordregiver skriftligt fremsætte krav om betaling af dagbod inden 30 Arbejdsdage efter Leveringsfristen. Fremsættes kravet ikke som anført, er Ordregiver afskåret fra at kræve dagbod. Ordregiver kan modregne dagbodbeløbet i Vederlaget i førstkommende faktura. 5.6 Bodbestemmelsen gælder ikke, hvis forsinkelsen skyldes Ordregivers forhold, eller hvis Ordregiver kræver ændringer i Projektet. Bodbestemmelsen gælder desuden ikke, hvis forsinkelsen skyldes, at offentlige myndigheder ikke meddeler godkendelser, beslutninger eller svar, eller præsterer materiale eller ydelser inden for de aftalte tidsfrister, medmindre dette skyldes Leverandørens for sene inddragelse af myndigheder i henhold til godkendt tidsplan, jf. kravspecifikationen i Bilag 1, eller manglende opfølgning på myndighedens leverance. Når forsinkelsen skyldes Ordregivers eller andre offentlige myndigheders forhold indgås der mellem Parterne en skriftlig aftale om en ny tidsplan. Herefter gælder bodbestemmelsen i dette pkt. 5 ved overskridelse af de nye tidsfrister. 5.7 Herudover gælder dansk rets almindelige regler om forsinkelse, herunder retten til at kræve erstatning. Erstatningen kan afkræves Leverandøren, såfremt Ordregiver kan dokumentere at have lidt et tab udover den opkrævede bod. Dagbodbeløb betalt efter pkt. 5.5 skal fratrækkes eventuelle erstatningskrav. 6 MANGLER 6.1 Der foreligger en mangel ved Leverancerne, hvis disse ikke opfylder de krav, som fremgår af denne Kontrakt, eller såfremt Leverancerne i øvrigt ikke er, som Ordregiver med rette kunne forvente. 6.2 I tilfælde af mangler skal Ordregiver uden ugrundet ophold efter de konstaterede mangler skriftligt give Leverandøren meddelelse herom. 6.3 Såfremt der konstateres mangler ved Leverancerne, er Ordregiver berettiget til og kan frit vælge enten: at kræve disse mangler afhjulpet inden for en af Ordregiver fastsat passende kort frist, at lade den mangelfulde Leverance udføre af en anden for Leverandørens regning, at forlange et forholdsmæssigt afslag i Leverandørens Vederlag, eller at kræve erstatning. På Ordregivers anmodning, skal Leverandøren uden unødigt ophold aflevere det indtil da udførte arbejde allerede betalt for, med henblik på, at en anden efter Ordregivers valg skal udføre Projektet. Side 12/18

13 Almindelige Bestemmelser 7 OPHÆVELSE 7.1 Såfremt en Part i væsentlig grad eller gentagne gange har misligholdt sine forpligtelser i henhold til denne Kontrakt uden, at der isoleret set foreligger væsentligt misligholdelse, kan den anden Part skriftligt ophæve denne Kontrakt. 7.2 Bedømmelse af misligholdelsens væsentlighed foretages på baggrund af Projektets beskaffenhed, misligholdelsens karakter, risiko for gentagelse og misligholdelsens betydning for Ordregiver eller Leverandør. 7.3 Følgende forhold anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Ordregiver til ved skriftlig meddelelse til Leverandøren med øjeblikkelig virkning at ophæve Kontrakten: Leverandøren indleder rekonstruktionsforhandlinger, eller der sker væsentlige forringelser af Leverandørens økonomiske forhold i øvrigt, der bringer Kontraktens rette opfyldelse i fare. Leverandørens konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse fra Ordregiver inden 10 Arbejdsdage tilkendegiver, at boet indtræder i nærværende Kontrakt. Leverandøren ophører med den virksomhed, som Kontrakten vedrører, eller der indtræder andre omstændigheder, der bringer Kontraktens rette opfyldelse i fare. 8 UNDERLEVERANDØRER 8.1 Leverandøren kan ikke uden Ordregivers forudgående skriftlige samtykke overlade Kontraktens opfyldelse eller dele heraf til Underleverandører, med mindre dette udtrykkeligt er angivet i denne Kontrakt. 8.2 Ordregiver skal orienteres, hvis Leverandøren udskifter en Underleverandør, eller hvis der sker en ændring af rollefordeling imellem Leverandøren og en Underleverandør. 8.3 Ved brug af en Underleverandør, hæfter Leverandøren for Underleverandørens opfyldelse af kravene i denne Kontrakt på samme måde som for sine egne forhold. 8.4 Leverandøren skal i videst muligt omfang undgå udskiftning af Underleverandører. Såfremt Leverandøren undtagelsesvist er nødsaget til at udskifte en Underleverandør, må det ikke påføre Ordregiver omkostninger eller forsinkelser. 8.5 Underleverandører kan ikke i medfør af denne Kontrakt rejse nogen former for krav over for Ordregiver, hverken betalingskrav eller erstatningskrav. 9 HABILITET 9.1 Leverandøren indestår for, at ingen af de til Projektet allokerede medarbejdere er inhabile i forhold til at skulle udføre Projektet for Ordregiver. Er Leverandøren et konsortium, gælder samme regler for konsortiedeltagerne. 10 MYNDIGHEDSKRAV M.V Leverandøren er under denne Kontrakt forpligtet til at overholde den til enhver tid Gældende Lovgivning, internationale, europæiske og/eller nationale standarder og kutymer, samt Side 13/18

14 Almindelige Bestemmelser eventuelle af Ordregiver vedtagne interne retningslinjer, som er vedlagt denne Kontrakt eller som udleveres i Kontraktperioden. Forekommer der overtrædelse heraf, vil det være at betragte som misligholdelse fra Leverandørens side. 11 IMMATERIELRETTIGHEDER M.V Ordregiver erhverver ejendomsret, ophavsret og enhver anden rettighed til Leverancerne. Ordregiver erhverver tilsvarende rettigheder til Leverancer, som Leverandørens Underleverandør(er) udarbejder i forbindelse med Projektets udførelse Ordregiver er derfor berettiget til vederlagsfrit og på enhver måde at anvende Leverancerne, herunder ved bearbejdelse og anvendelse i anden form og sammenhæng, samt stille Leverancerne til rådighed for og udlevere til Ordregivers nuværende, fremtidige rådgivere og andre tredjemænd. Ordregiver har eneret til at fremstille og offentliggøre Leverancerne, herunder i bog-, i hæfte-, i artikel, og i anden elektronisk form (herunder CD-ROM, DVD, Internet, programmel og multimedieprodukter) og på alle sprog, jf. lov om ophavsret 53, medmindre andet er skriftligt aftalt på forhånd Ordregivers ret hertil tilkommer Ordregiver, uanset om denne Kontrakt opsiges eller ophæves før tid Anvendes Leverancerne i anden sammenhæng end nærværende Projekt, er Leverandøren ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved Leverancerne Rettighederne til Leverancerne erhverves i takt med Projektets udførelse De af Leverandøren til Projektet anvendte metoder og værktøjer, som er udviklet af Leverandøren eller tredjemand, forbliver dog undergivet rettighedshaverens ophavsret. Leverandøren indestår for, at Leverandøren har ret til at benytte de anvendte metoder og værktøjer Det påhviler Leverandøren at sikre Ordregiver de nødvendige rettigheder og tilladelser, som er en forudsætning for anvendelse og opdatering af Leverancerne. Leverandøren skal således sikre, at alle rettigheder er clearet, og at eventuelle webmaterialer i form af links omkostningsfrit kan bruges af andre aktører Leverandøren skal holde Ordregiver skadesløs for ethvert krav, der måtte opstå som følge af, at tredjemands rettigheder ikke er clearet Leverandøren har ret til at anvende den generelle viden, der erhverves ved arbejdet med nærværende Projekt, i andre sammenhænge, herunder over for tredjemand. Dog skal Ordregivers anonymitet altid sikres, medmindre andet er skriftligt aftalt på forhånd Ordregiver bevarer alle rettigheder til materiale, som udleveres til Leverandøren i forbindelse med Projektets udførelse, og sådant materiale skal ved Kontraktens ophør tilbageleveres til den udleverende Part. Side 14/18

15 Almindelige Bestemmelser 12 FORSIKRING 12.1 Leverandøren skal i hele Kontraktperioden og et år efter Kontraktens ophør opretholde ansvarsforsikring til dækning af krav, der står i rimeligt til forhold Kontraktens størrelse. Leverandøren skal til opfyldelse af dette krav tegne en forsikring i anerkendt forsikringsselskab til dækning af enhver skade, som Leverandøren måtte have ansvaret for, herunder produktansvar Ordregiver kan til enhver tid kræve, at Leverandøren fremsender dokumentation for opfyldelse af forsikringskrav Ordregiver skal skriftligt anmelde erstatningskrav til Leverandøren snarest muligt efter, at skaden er konstateret. 13 FORCE MAJEURE 13.1 Ingen Part skal i henhold til denne Kontrakt anses for ansvarlig over for den anden Part for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for Partens kontrol, og som Parten ikke ved denne Kontrakts underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet Force majeure kan højest gøres gældende med det antal Arbejdsdage, som force majeure situationen varer Såfremt en Leveringsfrist for Leverandøren udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig hertil, tilsvarende Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende Part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden Part senest 10 Arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt Uanset hvad der i øvrigt fremgår af denne Kontrakt, kan Parterne skriftligt opsige denne Kontrakt uden varsel, såfremt hindringen eller forsinkelsen som følge af force majeure situationen vil vare eller varer længere end 6 måneder. 14 TAVSHEDSPLIGT 14.1 Fortrolig Information omfatter alle oplysninger (mundtlige såvel som skriftlige uanset form), som en Part modtager fra den anden Part, eller på vegne af, denne i forbindelse med denne Kontrakt, det være sig forretningsmæssige, økonomiske, tekniske eller andre oplysninger, som ikke er alment kendt eller tilgængelige for offentligheden. Fortrolig Information omfatter dog ikke oplysninger, som: - er eller bliver offentlige kendte gennem retmæssige handlinger og ikke som følge af misligholdelse af dette pkt. 14, - er kendte af den modtagende Part forinden modtagelsen fra, eller på vegne af den anden Part, forudsat at oplysningerne ikke allerede er underlagt et tidligere krav om fortrolighed, - er modtaget fra tredjemand, som ikke er underlagt en tilsvarende forpligtelse om fortrolighed over for den anden Part, eller - udvikles selvstændigt af den modtagende Part uden brug af Fortrolig Information. Side 15/18

16 Almindelige Bestemmelser 14.2 Leverandøren og deres medarbejdere, skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til Fortrolig Information. Overtrædelse heraf vil kunne straffes i henhold til Gældende Lovgivning. Tavshedspligten påhviler også Leverandøren og dennes medarbejdere efter Kontraktens ophør, samt efter erhvervets henholdsvis ansættelsens ophør Hvis der foreligger konkrete beskyttelseshensyn, skal disse oplyses Såfremt Ordregiver pålægges et erstatningsansvar som følge af, at Leverandøren, dennes medarbejdere eller eventuel Underleverandør overtræder deres tavshedspligt, er Leverandøren forpligtet til at holde Styrelsen skadesløs Leverandøren må ikke uden Ordregivers forudgående skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om denne Kontrakt eller offentliggøre noget om denne Kontrakts indhold eller Projektets resultat. Leverandøren må ikke uden Ordregivers forudgående skriftlige tilladelse bruge Ordregiver som reference Ordregiver varetager den nødvendige eksterne information om Projektets indhold, forløb og resultater. 15 OVERDRAGELSE 15.1 Ordregiver har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne Kontrakt til en anden offentlig institution eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler Leverandøren kan ikke uden Ordregivers forudgående skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge denne Kontrakt helt eller delvist til tredjemand, som f.eks. men ikke begrænset til virksomhedsoverdragelser. Er Leverandør et konsortium, gælder samme regler for konsortiedeltagerne. 16 LOVVALG/TVISTER/ VÆRNETING 16.1 Kontrakten er undergivet dansk ret, idet der dog skal ses bort fra de Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG) Såfremt der opstår en tvist mellem Parterne i forbindelse med nærværende Kontrakt, skal Parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten Hvis forhandlingerne i henhold til Almindelige Bestemmelser pkt ikke kan løse tvisten, eller forhandlingerne afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal tvisten endeligt afgøres ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg Voldgiftsretten skal bestå af tre voldgiftsdommere. Hver Part udpeger én voldgiftsdommer, mens den tredje voldgiftsdommer, der skal være voldgiftsrettens formand, udpeges af Voldgiftsinstituttet. Har en Part ikke udpeget en voldgiftsdommer inden 30 kalenderdage fra indgivelsen eller modtagelsen af begæring om voldgift, udpeges den pågældende voldgiftsdommer af Voldgiftsinstituttet Stedet for voldgift er aftalt til København, og processproget er dansk. Side 16/18

17 Almindelige Bestemmelser 16.6 Tvister mellem konsortiemedlemmer på Leverandørside og mellem Leverandør og eventuelle Underleverandører er denne Kontrakt uvedkommende. 17 ØVRIGE BESTEMMELSER 17.1 Fortolkning Såfremt der i Kontraktperioden opstår tvivl om Projektets omfang, forudsætninger, formål eller gennemførelse, er såvel Leverandøren som Ordregiver forpligtet til øjeblikkeligt skriftligt at orientere den anden Part herom. I tilfælde af eventuel uoverensstemmelse skal følgende indbyrdes rangorden anvendes ved fortolkning: - Projektspecifikke Bestemmelser. - Almindelige Bestemmelser. - Bilag, ekslusive Bilag 2, Leverandørens tilbud. - Alle senere ændringer og tilføjelser til denne Kontrakt. - Alle mødereferater ligeledes underskrevet eller på anden måde skriftligt godkendt af Parterne fra møder afholdt efter indgåelsen af denne Kontrakt. - Leverandørens tilbud, jf. Bilag Delvis ugyldighed Såfremt en eller flere af Kontraktens bestemmelser måtte blive erklæret helt eller delvist ugyldige, har dette ingen indflydelse på gyldigheden af Kontrakten i øvrigt. Parterne og/eller voldgiftsretten skal i så fald bestræbe sig på hurtigst muligt at fastsætte en gyldig bestemmelse til erstatning af den helt eller delvist ugyldige bestemmelse med i det væsentligste samme indhold og effekt, således af Parterne så vidt muligt stilles således, at intentionerne med Kontrakten og senere ændringer hertil opfyldes Ændringer og tilføjelser Ændringer og tilføjelser til denne Kontrakt skal være skriftlige for at være gyldige Ingen tredjemandsrettigheder Ud over Parterne kan ingen tredjemand støtte ret på denne Kontrakt Aftaleeksemplarer Denne Kontrakt er udarbejdet i to eksemplarer, hvoraf hver Part modtager et eksemplar Side 17/18

18 Almindelige Bestemmelser UNDERSKRIFTER På vegne af Leverandøren: <Indsæt sted og dato> På vegne af Ordregiver: København den <Indsæt navn> <Indsæt stilling> Ulrich Stigaard Jensen Ankechef Side 18/18

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet mellem: Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 mellem: Natur- og

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om dokumentation af forgasning af husdyrsgødning på PURSUC-anlæg Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21.

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21. Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) og Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 1220 København K (i det følgende benævnt Kunden) om konsulentbistand

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. Kontrakt Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST) og [Virksomhed + form] [Forretningsadresse]

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Side 1/31 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.3 Beskrivelse af projektet... 4 1.3.1 Delaftaler...

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem...

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K (EU referencenummer 2011-031741) Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ligestillingsafdelingen Stormgade 2-6 1470 København K (i det følgende benævnt Kunden) om Kortlægning

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Konsulenten) om

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Kunden og [navn] som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2012 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes af kunden efter indgåelse af rammeaftale

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem... 3 2. Opgaven... 4 3. Projektperiode...

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling

OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling Version 4. december 2012 OPI-Lab og Living Lab Denmark står bag OPI modelaftalerne, der er udarbejdet af Rønne & Lundgren

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 1 KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Børn og Unge HRKT, Ledelse og Organisation Grøndalsvej

Læs mere