Protokol 11. Områdegruppebestyrelsesmøde 2. September på hotel Scandic Roskilde kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokol 11. Områdegruppebestyrelsesmøde 2. September på hotel Scandic Roskilde kl. 09.30 20.00"

Transkript

1 Protokol 11. Områdegruppebestyrelsesmøde 2. September på hotel Scandic Roskilde kl Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen, Susanne B. Jensen, Lasse Thorsøe, Knud Larsen, Mogens W. Grøndahl, Franciska Moser Thomsen, Helle Hvidkjær, Jan Lundgaard Christensen, Annette Tranberg, Niels Søndergaard, Jørgen Maach. Gæst: Jesper Lok Dagsorden: 1. Mødets åbning. 2. Godkendelse af protokol fra 10 møde den 2-4 juni på Marielyst. 3. Sager til behandling. 4. Økonomi. 5. Tema Områdegruppen. 7. Arbejdsmiljø. 8. Lokalgrupperne 9. Aktivitets liste. 10. Kommende møder. 11. Eventuelt og evaluering af mødet. Dansk Jernbaneforbund Togpersonalets områdegruppe DSB - Postboks 48 - Banegårdcentret 3 sal Odense 118

2 1. Mødets åbning. TPO s formand indledte mødet med diverse orientering. Anette Haugaard har varslet ønske om ændring i aftale omkring PI. Vi indgår selvfølgelig i forhandling, men har nogle overordnede krav. Ligeledes varsles at der nu vil blive taget hul på forhandlingerne omkring depotstruktur. Det er aftalt at på næste månedsmøde også med Anette, at der drøftes forflyttelsesliste. Næstformanden gav orientering omkring sag med medlem, der kører uacceptabelt meget overarbejde, og selv betaler for de fleste fridage. Overordnet bliver aftalerne omkring maks. antal arbejdsdage imellem fridage overholdt, så TPO kan ikke gøre noget. Men det skræmmer alligevel i forhold til, om man rent faktisk er i stand til menneskeligt at kunne holde til at arbejde så meget for at tjene ekstra. Ligeledes opleves det som et problem for øvrigt personale, at personen hele tiden spærrer for en frihedsrække, blot for at sælge sin opnåede frihed til overarbejde, samtidigt med at man spærrer for at en anden kan få den ønskede frihed. 1.1 Udsendte informationer. Der er siden sidste områdegruppebestyrelsesmøde udsendt følgende info. 27. juni Info 13 Ikke forhandlet og godkendt turliste. 04. juli Info 14 Turlister K14.3 fra 18. August. 18. juli Info 15 Aftale om udstationering. 2. Godkendelse af protokol. En enkelt bemærkning modtaget fra Aarhus. Denne er indarbejdet, og protokol blev godkendt og underskrevet. 3.1 Sager til behandling Møde med Jesper Lok. Jesper Lok gav et godt og fyldigt indlæg omkring situationen i DSB, og hvilken strategi han forventede at der ville være for fremtiden. Han gav ligeledes en god besvarelse på de spørgsmål som vi havde tilsendt ham inden mødet. Disse spørgsmål kan ses under punkt Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag. 3.3 Sager til behandling Aalborg. Områdegruppebestyrelsens arbejdsform. Lokalgruppe Aalborg ønskede drøftet samarbejdsform og beslutningsproces i TPO bestyrelsen. Drøftelsen tog udgangspunkt i følgende overskrifter. a) Hvordan tages beslutningerne i TPO? b) Bruges TPO bestyrelsen på den rigtige måde i processen? c) Bruges forretningsudvalget på den rigtige måde? Evt. referater fra møderne? d) Er vores mødefrekvens den rigtige? Flere faste møder? e) Er vores udvalgsstruktur den rigtige? f) Hvordan kan emnerne og kommende beslutninger/aftaler drøftes så alle får mulighed for at give deres besyv med? 119

3 g) Hvordan får vi mere samspil mellem TPO ledelse og bestyrelsen? Spørgsmålene gav grundlag for en god og seriøs drøftelse, hvor mange holdninger kom til udtryk. Generelt kan der konkluderes, at der var god tilfredshed med det arbejde, der udføres, men at der ønskes bredere og hyppigere information internt til hele bestyrelsen om det arbejde, der pågår. Områdegruppens ledelse havde ingen indvendinger til dette, og vil meget gerne forsøge at informere bredere. Det blev dog understreget, at der kan være forhold, som der ikke kan og må informeres om. Feks. under igangværende forhandlinger, hvor det ofte kan være nødvendigt kun at bruge forretningsudvalgets medlemmer som sparringspartnere! Det blev dog aftalt, at hvis det er muligt, så kan der evt. indkaldes til ekstraordinære bestyrelsesmøder med kort varsel, hvor det er op til den enkelte at sørge for mulighed for deltagelse, idet der ikke kan søges fri til disse. Der kan byttes, eller en kombination mellem at køre tog og deltage i møder, uagtet at dette kan give lidt lange dage. Det blev understreget, at informationspligten gælder begge veje, og at også de enkelte lokalgrupper skal være mere påpasselige med at informere bredt. I den forbindelse blev det aftalt, at alle de lokalinformationer som områdegruppen modtager, skal udsendes til samtlige lokalformænd, således at man kan følge med i hvad der sker rundt omkring Aarhus. Undersøgelse hændelser togpersonale. Lokalgruppen Århus ønskede at TPO påbegynder et aktivt arbejde for at klarlægge omfanget af hændelser, hvor togpersonalet har følt sig utryg i deres arbejde i tog på tidpunkter, hvor der ikke har været medgivet tryghedsbemanding. Vi mener at vi behøver et datagrundlag (ud over hvad vi kan se i ugerapporter samt analysere fra arbejdsskadeanmeldelser) til at klarlægge omfanget. Lokalgruppen formulerer et beskrivelsesark, hvor personalet kan berette om episoder, hvor de har følt sig utrygge. Arket kan udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden. Aarhus stiller sig gerne til rådighed for at stå for databehandling og arbejdet med at sammenkøre data til evt. viderebehandling i områdegruppebestyrelsen. Områdegruppebestyrelsen besluttede at følge forslaget og lade Aarhus sætte undersøgelsen i gang Idekatalog. Tilpasset idekatalog med ændringer for Ab-Ar og Te, blev godkendt af områdegruppebestyrelsen. Der var kun tale om mindre ændringer, og planlægningsudvalget havde allerede besluttet at sende det til DSB, så det kan anvendes ved planlægningen af K15. Dette gav ikke anledning til debat. Det ændrede Idekatalog vil snarest blive sat på hjemmesiden Samarbejdsudvalg HSU. I forbindelse med et konkurrencedygtigt DSB er det besluttet at seks serviceydelser skal analyseres med henblik på at blive sendt i udbud. Denne analyse er afsluttet i foråret, og det er besluttet at de fem sendes i udbud. Den sjette er billettering i S-tog, som fortsat skal udføres af DSB. De fem serviceydelser er Togklargøring, Togrengøring S-tog, Stationsservice, Ejendomsservice og Intern Service. Udbuddet vil også omfatte en række ydelser, der allerede er udliciteret. Opgaverne bliver sendt i udbud i efteråret, og sidst på året bliver det besluttet om de skal udliciteres, eller de bliver hos DSB. Selvom billettering i S-tog ikke bliver sendt i udbud, skal der ske en effektivisering her. Vi har i TPO medlemmer i Serviceteam øst (Roskildegruppen) og Serviceteam vest (Automatgruppen), der bliver omfattet af udbudsrunden. 120

4 Kompetenceudvalg. Der er ikke afholdt møde i udvalget siden sidste bestyrelsesmøde. Spørgerammen til næste MTA har været i høring, og den forventes godkendt på næste møde i HSU den 3. september. Der er den 19. august afholdt informationsmøde om DSB s nye læringsportal. Kompetenceudvalget og alle uddannelsesudvalg var inviteret. DSB s læringsportal giver en fælles indgang til uddannelses- og udviklingsaktiviteter på tværs af DSB. I overskrifter indeholder læringsportalen systemunderstøttelse af: Fælles kursusadministrative processer Ét udviklingskatalog Platform til afvikling af e-læring Nyt evalueringssystem Læringsportalen skal tages i brug som arbejdsredskab for alle kursusadministratorer og tjenestefordelere i efteråret 2014 og forventes kort herefter ibrugtaget af alle DSB s ledere og medarbejdere. På mødet blev læringsportalen og processen for implementeringen af portalen præsenteret Uniformsstyregruppe. Der har ikke været afholdt møde i udvalget siden sidste bestyrelsesmøde. Der pågår et arbejde med optimering af processen for uniformsbestilling. Der er nedsat et udvalg, hvor DJ er repræsenteret ved Thomas Bryan Lund. Der arbejdes stadig med fornyelse af uniformen, men der er ikke taget nogen beslutning endnu. Der bliver informeret om tankerne bag denne på næste møde Kantineudvalg. På sidste HSU møde blev der stillet spørgsmål til kantinedriften, og der blev efterfølgende givet en status på arbejdet med kantinerne. I perioden 28. april -11. maj gennemførte Intern Service en kundetilfredshedsundersøgelse af DSB s kantiner. Formålet med undersøgelsen var at afdække medarbejdernes tilfredshed med kantinerne og identificere relevante aktionspunkter. Resultatet af undersøgelsen viser, at tilfredsheden svinger på tværs af kantinerne. Nogle steder er kunderne meget tilfredse, mens de andre steder er utilfredse. Utilfredsheden kan overordnet inddeles i to kategorier. 1. Følelse af uretfærdighed grundet forskelsbehandling Telegade kontra øvrige kantiner. 2. Utilfredshed med kvaliteten af maden på specifikke lokationer. På baggrund af undersøgelsen har Intern Service, i samarbejde med leverandøren, iværksat en række umiddelbare tiltag for at forbedre kvaliteten. Tiltagene tager udgangspunkt i en plan i tre faser: 1. Umiddelbare udbedringer af kvalitet. (Er igangsat.) 2. Udbedring af forhold, der på kort sigt kan ændres. (Behandles på Kantineudvalgsmødet den 20. August.) 3. Drøftelse af langsigtet udvikling. (Opstart på kantineudvalgsmødet i august.) OSU. Møde afholdt den 27. Juni. Anders Egehus orienterede om: 121

5 Ny strategi: Til september udrulles DSB s kommende strategi. Optimering på DSB sk: Søren Egevang og Morten Østgaard er de nye optimeringskonsulenter i Operation. I øjeblikket er de ved at fastlægge, hvilke processer der skal optimeres i den resterende del af Service på DSB sk: Ikke nogen store forandringer i forhold til det eksisterende koncept. Der vil efter sommerferien være en drøftelse af, hvordan det udrulles overfor de store personaleområder. Enmandsbetjening: Ift. Nordjylland er der indsendt samlet ansøgning og dokumentation til Trafikstyrelsen med henblik på godkendelse. For DSB er det en rejse, at kunne dokumentere alt hvad vi gør. Driftsstart forventes medio august, men meldes først ud, når der foreligger en godkendelse. Ift. Øresund er forhold vedrørende Hovedbanen og Nørreport endnu ikke på plads, og der forventes derfor først en godkendelse i det nye år. Nyt sikkerhedsledelsessystem: Et nyt sikkerhedsledelsessystem vil medføre nye betingelser og nye krav til, hvordan DSB styrer sikkerheden i virksomheden. DSB skal fremover eksempelvis kunne dokumentere, hvordan vi kører sikkert, samt hvem der har ansvar for hvad. Det skal munde ud i en certificering 1/ Varme bremser på IC3: Der er konstateret en stigning i antallet af hændelser i 2014 sammenlignet med Det er analyseret, om der er sket ændringer i adfærd eller indsættelsesmønster i forhold til året før. Der er ikke konkluderet noget endeligt. Rettidighed: Frem til påske var der en meget flot rettidighed. Der har dog sidenhed været en vigende tendens. Årsagen skyldes formentligt et stigende antal sporarbejder. Der er derfor et behov for øget fokus. Nattog: Nattog ophører fra K15. Beslutningen skyldes væsentlige sporarbejder i 2015 højsæsonen, samt at DB ikke finder det rentabelt på sigt, bl.a. grundet behov for investering i nyt materiel. Medarbejderrepræsentanterne havde stillet enkelte spørgsmål, et enkelt har relevans for togpersonalet. Dette bringes derfor efterfølgende. Der er påbegyndt afholdelse af kurser for ledelsen omkring fravær. Det er vores opfattelse, at tillidsrepræsentanter også bør have adgang til disse kurser. Anders Egehus svarede: For at sikre en fælles tilgang til fravær afholder Personale et oplæg om fravær til de afdelinger, der har ønsket dette. Der arbejdes på at etablere et tilsvarende oplæg for TR. Derudover var der nogle drøftelser af relevante emner, bla. Ændret organisering TGF faglærer Anette Haugaard fremlagde den påtænkte ændring af organiseringen for TGF faglærere. De faglige repræsentanter (TPO) bakkede op om den påtænkte ændring, men ønskede ikke at lægge sig fast på et konkret antal. Antallet af TGF faglærer bør afspejles ud fra behovet. Status på sammenlægningen af DSB Øresund med DSB SOV. Der vil blive nedsat en række arbejdsgrupper, der hver især vil behandle forskellige problemstillinger i relation til sammenlægning af DSB Øresund med DSB SOV. Der forligger dog endnu ikke en endelige tilkendegivelse fra ministeriet om timingen i forhold til en sammenlægning. Der forventes ikke store gevinster fra k15, da planlægningen allerede er langt fremme. 122

6 Planlægningsudvalget. Møde afholdt 18. August. Jan Christiansen som er ny chef for planlægning deltog for første gang i mødet, og startede med at give en kort præsentation hvori han også gav en kort orientering om de opgaver han så i fremtiden i forhold til planlægning. Det væsentligste emne for mødet var derudover K15. Efter en kort gennemgang af diverse ændringer i køre og materielplaner, aftalte vi en datoplan for hele planlægningsprocessen. Denne er/vil blive udsendt til alle TR sammen med referatet for mødet. Dette af hensyn til informationer, som skal gives officielt til de lokale forhandlere. (se senere) Herefter præsenterede Bente Ellegaard de planlægningsmæssige ændringer, som man vil implementere i forbindelse med turskiftet. Flytning af arbejde væk fra København. Vi har i dag en meget stor problemstilling ved turenes antal på de enkelte depoter, i forhold til togpersonalets placering. Dette medfører at der dagligt mangler personale i København, mens der er overtalligt personale på de Jyske depoter. Især i Aarhus og i Fredericia. Samtidigt er det et ønske at få hjemtaget kørslen på Øresund til DSB Kystbanen, således at det ikke skal køres af Veolia. Derfor vil man foretage nogle ændringer som medvirker til at få placeret kørslen der hvor personalet er. Dette er vi i TPO meget enige i, idet vi jo ønsker at alle ture kan besættes uden at det skal ske ved hjælp af overarbejde eller udstationering. Derfor har planlægningsafdelingen i samarbejde med OBS besluttet at flytte en del af børneguidekørslen, (2 ture) væk fra København sammen med en del togførerkørsel mellem kh og ar. Samtidigt har man besluttet at der ikke længere skal være overnatningsture for BG, idet man vil dele turene i Ar. Dette vil også være gældende for ture den anden vej, altså ture fra fh. Ændring i International kørsel. Store og mange sporarbejder på Sydbanen medfører næste, samt kommende år, at der vil være rigtigt mange perioder hvor togdriften vil være delt i Orehoved. Derfor er der lavet en ny midlertidig station her, og ligeledes opført og godkendt nogle opholdslokaler. For også at være klar til denne udfordring, så har planlægning besluttet at en del af den internationale kørsel til Tyskland, skal flyttes fra København til Nykøbing F. Dette vil sikre at man også i de perioder med sporspærringer vil kunne køre den del af kørslen som ligger syd for Orehoved. Ligeledes har man et ønske om at fjerne de lange ture som der pt. ligger i internationalt hold, da man opfatter dem som for dyre. I TPO stillede vi det krav i forhold til dette, at det stadig skal være således at nf kan dække de tog der ligger naturligt for depotet, også de første og de sidste tog. Vi ikke vil opleve at man blot flytter personalet til andre tog, og hermed skaber problemerne andre steder. Opsigelse af hold, og varsling i reduktion i holdpladser. Som en naturlig konsekvens af reduktionen i togpersonalets ture ved nedlæggelsen af togservice, vil det blive nødvendigt at ændre lidt i holdstørrelser flere steder. Planlægning har lavet en beregning, og har som følge heraf besluttet følgende reduktion samt opsigelser af hold. Ar. reduktion af hold med ca. 24 pladser. Te. Reduktion med 6. pladser. Fa. Reduktion med 6. pladser. Næ. Reduktion med 6. pladser. Kh. Reduktion med 12. pladser. NF. De to 6 mands hold med ekstra kompensation for søndagsarbejde opsiges. Der skal ikke reduceres i antal holdpladser på depotet, men man ønsker ikke længere at give kompensation for ekstra søndage. Str. Od. Kb. Uændret i forhold til nu. Ab Uændret. 123

7 Es. Der er ikke truffet endelig beslutning, idet der stadig er usikkerhed om kørslen i forhold til feks. te. Derudover blev det oplyst at der planlægges med at enmandsbetjening i nord er indført. Rangertiderne fra CPH til KAC er ændret, dette vil medføre ændringer i vores tekniske tider i forhold til tiden imellem togene på CPH. Bente vil lave nye beregninger over disse, som vil blive lavet som tillæg til den bestående aftale. Nyt tillæg til aftale er klar til underskrift. Der er tale om reduktion på 5 min i rangertid, og derfor er vores tider rettet med minus 5 minutter. Træder i kraft pr. 14. December. Efter ønske fra TPO, blev det aftalt, at der straks ville blive set på klargøringstiderne for enkelte tog på KGC, hvor der pt. opleves store problemer i forhold til at nå arbejdsopgaverne, idet togene ofte er kørt før personalet når ud i hallen. Det drejer sig feks. om tog nr og 59. Endvidere ses der på mulighed for ekstra bemanding/zar hold i de tog der betjener Trekroner den kommende tid hvor der startes op på uddannelsesstederne. Særlig aftale Tinglev 1.november til K15 start. Det er aftalt at ved ophør af Euro-Night, bevares den tjenestetid, som der ligger pt. på turen til kh og retur, som den ramme hvori der senest 8 dage før skal være indsat en tur på maks. 9 timer. Hviledagen på anden dagen bevares. Dette gælder for dem der kører i fast hold. Øvrige disponeres som altid. Områdegruppebestyrelsen blev orienteret om forløbet op til planlægningsudvalgs mødet, hvor der havde været en dialog imellem Bente Ellegaard og John Kildsgaard. Dialogen var bla. omkring børneguidekørslen. DSB planlægnings oprindelige udspil var at flytte hele børneguidekørslen væk fra kh, hvilket efter denne dialog blev ændret til kun at omfatte 2 ture. Ligeledes blev der givet orientering omkring udeståender i forhold til fordeling af kørslen imellem te og es, hvilket ikke er helt på plads pt. I forbindelse med K15 må der forventes større udfordringer i forhold til turlisterne pga. en meget stor del af planlagte sporarbejder. Arbejdet med at lave en minidrejebog for turlister i forbindelse med disse er afsluttet. Lasse Thorsøe og Henrik Novak, har deltaget i møde hvor man er enige om hvordan det håndteres. Denne drejebog blev præsenteret for områdegruppebestyrelsen som ikke havde bemærkninger til denne, hvorfor det derfor er denne der arbejdes efter ved kommende sporarbejder Uddannelsesudvalg. Møde afholdt Dette var det første møde i den nye placering af udvalget, og med den nye besætning. Thomas Thorning som nu er chef og ansvarlig for den samlede uddannelsesafdeling, startede med at give en kort præsentation. Øvrige medlemmer af udvalget blev herefter også præsenteret. Den væsentligste ændring består i at sammensætningen af udvalget nu også gør at hk og ac er repræsenteret i udvalget, og at vi også skal beskæftige os med deres områder. Dette var deres repræsentanter noget betænkelige over. Mest fordi man jo nok kan forestille sig at vi kommer til at fylde en del i udvalget, idet vi jo har væsentlige større emner omkring uddannelse. På mødet blev det aftalt at det er vigtigt at der arbejdes lokalt imellem møderne, og at det kun er de overordnede emner som skal drøftes. Dette betyder bla. at vi nu skal arbejde videre med vores temadag, som er planlagt til Fra TPO har vi indmeldt Leif Sørensen og John Kildsgaard som deltagere i arbejdsgruppen. 124

8 Teknologiudvalg. Der har ikke været afholdt møder i udvalget. Der er pt. en del usikkerhed omkring planlægningen af udvalgets møder, men vi vil tage kontakt til Morten Schell snarest for at få fastlagt møderækken Sikkerhedsudvalg. Møder afholdes kontinuerligt, men det er begrænset hvor meget togpersonalet fylder i udvalget. Lkf har som det ser ud væsentlig større udfordringer end vi har, hvorfor en stor del af møderne bruges til at diskutere disse emner. Det er dog lykkedes at få aftalt at vi nu løbende får tilsendt de indmeldte sikkerheds hændelser, og det gør at vi i TPO nu bedre kan få et overblik over hvilke indmeldinger der vedrører togpersonalet. Efter at have fået dem et stykke tid, så ser det ud til at enkelte emner med interesse for vores område begrunder en nærmere drøftelse på et af de kommende møder. Orientering om disse emner gives mundtligt på områdegruppebestyrelsesmødet. Områdegruppebestyrelsen blev orienteret om følgende forhold: Tog uden togfører. Tog der glemmer at stoppe på stationer. Bremseproblemer med Mf. Straks påbud og baggrund. Afgangsprocedure på Kystbanen. Ønsket TPO repræsentation i sikkerhedsudvalget fremadrettet EAMSU Områdegruppebestyrelsen drøftede emner til næste møde som afholdes den 17. September. Der var enighed om følgende emner. Afslutning af oplægget Vejen mod et bedre arbejdsmiljø. Tjenesteure og problemerne med disse. Ledelsens forventning til togpersonalets opgaver i fremtiden. 4. Økonomi. 4.1 Regnskab. Revideret regnskab blev taget til efterretning af områdegruppebestyrelsen uden kommentarer. Under regnskab blev givet en kort orientering om forbrug af midler til kampagne. 5. Tema 1. Besøg af Jesper Lok. Følgende oplæg til emner var tilsendt inden mødet: 1. Togpersonalet hos DSB i fremtiden. Hvordan ser du fremtidens togpersonale i forhold til arbejdsopgaver, kontrol, service og sikkerhed for vores passagerer? Togpersonalet oplevede nogle meget skarpe udmeldinger kort efter du kom til virksomheden, hvor de fik den opfattelse, at du ville af med dem. 2. Politisk opbakning? Oplever du at der er politisk opbakning til den holdning du har til togpersonalet hos de beslutningstagere/politikere som DSB forhandler med, feks. i forbindelse med den nye trafikkontrakt, som vi synes er meget længe undervejs i forhold til en startdato der vel er 1. januar 2015? 3. TPO s små spot om togpersonalet. I efteråret 2013 lavede TPO i forbindelse med vores kampagne for togpersonale i togene to små film, som blev vist på nettet. Filmenes formål var bla. at vise hvilke opgaver vi udfører i forhold til 125

9 passagererne i togene ud over billetkontrol. Kunne det være en fremtidig opgave for DSB på tilsvarende måde, at gøre opmærksom på værdien af vores arbejde overfor passagererne? 6. Områdegruppebestyrelsen. 6.1 Sektionen. Møde afholdt 11. Juni. Følgende emner blev drøftet på sektionsmødet. Lidt om Facebook og brug af denne. Der opleves mange og et tiltagende antal uacceptable opdateringer på Facebook, som kan komme til at give problemer for de enkelte medarbejdere. Dette vil sektionen meget gerne undgå, hvorfor der var enighed om at sætte fokus på emnet. Påkørsler og problemer for lkf ved mindepladser. Det opleves som et tiltagende fænomen, som giver nogle psykiske store udfordringer for den enkelte lokomotivfører som måske kommer forbi, og igen bliver mindet om den meget ubehagelige oplevelse. Man ønsker at få udarbejdet mere faste retningslinjer. 6.2 Lukning af togservice. Den 15. maj indgik vi en tillægsaftale til IFO aftalen. Salgsvognen blev endegyldigt nedlagt, og tgf2 bortfaldt på alle strækninger. I forbindelse hermed var der enighed om, at der var behov for ekstra bemanding i nogle IC og Lyn på strækningen Kh-Ar-Kh for at sikre en tilfredsstillende service for DSB1 kunder og et godt arbejdsmiljø for togpersonalet. Der blev lavet et bilag til aftalen der beskrev anvendelsen af m/k til denne ekstra bemanding. Der kom også med i aftalen, at der tidligst indføres enmandsbetjening på Lille syd, og dermed lukning af Næ depot, 1. januar Garantien for at der ikke vil ske afskedigelser blandt togpersonalet blev samtidig udvidet til også at omfatte hele Vores bevæggrunde for at indgå denne aftale har som tidligere været, at vi har prioriteret at bevare tgf i togene, altså undgå enmandsbetjening, og sikre at ingen bliver afskediget på grund af effektiviseringer. Det har også været vores opfattelse, at ledelsen ikke har prioriteret konceptet med salgsvognen særlig højt, men længe har ønsket at afskaffe den. 6.3 Ny struktur og organisering undervisere sikkerhed. Sikkerhedsundervisningen af togførere har hidtil været varetaget af togførere, som indimellem har fungeret som sikkerhedsfaglærere. I Operation er der oprettet en ny afdeling, operatøruddannelser, som har ansvaret for både lokomotiv- og togførernes sikkerhedsfaglige uddannelse og efteruddannelse. Lokomotivpersonalets undervisere er ansat på fuld tid, og vi er nu enige om, at det også vil være den bedste løsning, at togpersonalets undervisere også er ansat på fuld tid. Der er derfor oprettet fire tgi stillinger som sikkerhedsspecialister, og der har været en runde med stillingsopslag, hvor de tidligere sikkerhedsfaglærere har haft mulighed for at søge dem. Der pågår i øjeblikket samtaler med ansøgerne. Der er indgået aftale omkring aflønning, og det forventes at rekrutterings processen vil være afsluttet, således at det egentlige arbejde kan påbegyndes den 1. Oktober. 6.4 Serviceteam øst. Der pågår i øjeblikket et arbejde med at sammenlægge Roskildegruppen og Lampisteriet på Kh (den gruppe der har serviceret automaterne på S-togsstrækninger). Det giver umiddelbart god mening, nu da S-tog igen er en del af DSB SOV, og en effektivisering vil også være et godt argument for ikke at udlicitere opgaven. Det giver dog også umiddelbart nogle problemer, da gruppen ikke kan fortsætte som en selvfungerende gruppe på samme betingelser som tidligere. 126

10 Ny lokalaftale om arbejdstilrettelæggelse samt ferieplan er indgået. Der er pt. flere udeståender pga. manglende afklaring om andre lokalaftaler som derfor behandles af DJ og DSB. 6.5 Medlemsstatus. Der er den 14. august udsendt en opdateret medlemsliste til bestyrelsen. Vi har i alt 1119 medlemmer. Heraf er der 43 toginstruktører, 145 S-togsrevisorer, 6 i Serviceteam øst (Roskildegruppen), 9 i Serviceteam vest (automatholdet), 4 på Odderbanen og 8 ikke DJ medlemmer. Fratrukket deltid, udlån og andet er der 872 FTE, der kører tog på de lange skinner. Vi mødes med DSB (Erik Christensen) en gang i kvartalet, hvor vi sammenligner og drøfter vores beregninger. 6.6 Nordisk samarbejde. Fællesmøde mellem både lkf og tgf i de nordiske lande afholdes den 19. August hos DJ. Formålet med mødet er at stå sammen i kampen mod enmandsbetjening. Orientering fra mødet gives på områdegruppebestyrelsesmødet. Der skal snarest laves et kommissorium for arbejdsgruppens arbejde. DJ sammen med John Kildsgaard skal prøve at få gjort dette. Mødet var enige i at det ville være meget fornuftigt at læne os op af det notat der findes fra ETF s arbejdsgruppe for ombord personale. Svensk afgørelse i arbejdsmiljøværket vdr. Veolia kan vi godt bruge. Ikke ok at have alene arbejde for bla. lkf, og derfor skal der være tgf. Gælder dog kun for Veolias strækning da systemet i Sverige er meget forskelligt fra det vi kender. Næste møde i arbejdsgruppen afholdes sidst i november i Stockholm. 6.7 Europæisk samarbejde. Næste møde afholdes i Brüssel den oktober. TPO deltager sammen med Kirsten Andersen. 6.8 Fagkategori. Der afholdes seminar den 2-3 oktober. Det store emne bliver en drøftelse af togpersonalets fremtid. Indlæg fra forbundsledelsen i DJ samt en fremtidsforsker, vil danne grundlag for debatten. På 2. dagen vil der være en dialog om fagkategoriens fremtid. 6.9 Undersøgelse. Der blev givet en orientering på status omkring den igangværende undersøgelse som Sanne Frandsen laver i samarbejde med TPO. Det blev aftalt at hvis den er færdig, så ønskes der givet en redegørelse for resultaterne på det næste områdegruppe bestyrelsesmøde i december. Herefter vil der blive taget stilling til hvordan den evt. kan anvendes Kystbanen tilbage til DSB. Områdegruppebestyrelsen blev orienteret om de sonderingsmøder som der pt. er i gang. Her drøftes diverse forhold som skal være afklaret når og hvis en tilbageførsel sker. Pt. handler det feks. om uddannelse og arbejdstidsregler. 7. Arbejdsmiljø. Alle arbejdsmiljørepræsentanter i Operativ Service mødes 1/9. De to halvårlige EAMSU-formøder er de eneste gange, hvor alle amir er i Operativ Service, er samlet. Vi vil bl.a. drøfte nogle af de følgende emner, samt tale om, om vi samlet skal lave vores egen (uden DSB s indblanding) undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø. 127

11 7.1 Voldspolitik. Det viser sig at DSB ikke længere har en voldspolitik den blev tilsyneladende sparet væk for nogle år siden. Dvs. at den automatiske opfølgning på f.eks. politianmeldelser ikke finder sted. Vi vil gerne drøfte det på næste EAMSU, samt have det rejst i DSB s Arbejdsmiljøråd. Vi mener at der som en selvfølge skal være en voldspolitik i DSB. Vi mener også at DSB bør følge op på f.eks. politianmeldelser, så den enkelte medarbejder ikkeskal stå alene med disse ting, efter en voldsepisode. 7.2 Drikkevand. Vi har (med lidt hjælp i arbejdsmiljøloven) fået overbevist DSB om at de skal sørge for at vi har vand når vi kører i alle togtyper, ikke kun IC med pantry. De vil løse det ved at indkøbe personlige vandflasker til tog- og lokomotiv personalet. Flasker, der kan genopfyldes når man er på depoterne. Når model er blevet besluttet, vil de blive indkøbt og kollegaerne kan afhente dem. 7.3 Helbredskontrol for natarbejdere. Ifølge lovgivningen, skal medarbejdere der udfører natarbejde, tilbydes helbredsundersøgelser min. Hvert 3. år. Det er vi jo en del, der gør Natperioden er fra kl til kl En natarbejder defineres i arbejdstidsloven som en lønmodtager, der normalt udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden, eller udfører natarbejde i mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder. I dag skal informerer DSB på ingen måde om dette, men man skal selv finde ud af, hvor på intranettet man tilmelder sig og booker en tid til en af de tre klinikker der ligger i Hellerup, Århus eller Fredericia. Betænkeligt få har indtil videre gjort brug af dette gratis og lovpligtige tilbud. Vi i arbejdsmiljøorganisationen mener at DSB godt kunne gøre meget mere for at gøre opmærksom på at dette tilbud, og måske gøre det mere attraktivt at tilmelde sig. Vi vil i hvert fald gerne på det kraftigste opfordre dig til at tager imod dette gratis og uforpligtende tilbud, hvis du er en af dem, der kører meget om natten. Det vil bl.a. blive rejst på næste OAMU. 7.4 Dieselpartikler. Der er næppe tvivl om at togførere og perronmanagere er nogle af de personalegrupper, der gennem årene har fået den største dosis partikler gennem arbejdet. Om det vil give mening at lave helbredsundersøgelser på baggrund af dette, kan vi ikke helt gennemskue. DSB mener ikke at det er nyttigt, men vi er ikke helt enige, og tror heller ikke at arbejdsmedicinsk klinik er det. 7.5 HAMU i DJ. Møde afholdt 11. August. I DSB er møderækken mellem DSB og de samlede faglige organisationer og problematikken om manglende kommunikation og samarbejde afsluttet og ligger igen i SU og Arbejdsmiljørådet. DSB har nu også modtaget et brev fra DJ med en opfordring til møde omkring samarbejde om arbejdsmiljøet. SPO DSB kommer med noget omkring psykisk arbejdsmiljø efter den 2. oktober I henhold til HAMU s planlagte indsat over kongresperioden, så sættes der fokus på de syv indsatsområder i arbejdsmiljøstrategien. Kirsten Andersen har kontakt til LO-skolen og underviserne her. I forbundshuset har der været tænkt et samlet seminar/konference for TR og AMR i HAMU er af den opfattelse, at en eventuel konference skal forberedes ordentligt. Det kan være en god ide, hvis lederne af arbejdsmiljøgrupper og udvalg er med til en sådan konference/seminar. 128

12 Der udarbejdes en handleplan/problemformulering og efterfølgende skal der nedsættes en fokusgruppe for området. HB og HAMU var den 18. juni deltagere på et tema-møde, hvor temaet var dieselpartikelforurening. Professor Steffen Loft og faglig sekretær fra 3F i Kastrup Lars Brogaard fortalte dels om farligheden af partiklernes tilstedeværelse i miljøet, dels om 3F s håndtering af problemet i Kastrup Lufthavn. Efterfølgende besluttede HB, at der udfærdiges en projekt/handlingsplan for Dansk Jernbaneforbunds ageren på dieselpartikelforureningen. Projektplanen skal drøftes og besluttes på HB-mødet den 26. august. Forslag til projektplan har været i høring i HAMU. Forbundsledelsen/Kirsten har kommet med bemærkninger til projektplanen. Der bakkes op om projektplanen. HAMU drøftede den fremsendte projektplan, der var ganske få ændringer og tilføjelser i forhold til det fremsendte. Projektplanen blev med de få tilføjelser indstillet til godkendelse i Hovedbestyrelsen. Carsten Jokumsen gav en status på DJ s hjemmeside. Hjemmesiden er 90 pct. klar, 10 pct. er ikke på plads endnu. Der er plads til på Arbejdsmiljø-delen at lægge indhold ind, referater, pjecer m.m. HAMU var af den opfattelse, at til næste HAMU-møde, så har Kirsten og PHC en indstilling klar til, hvad der skal på AM-siden og hvad der skal være skjult og derfor kun for AMR og TR og hvilket der skal være for alle medlemmer. BAR-projekter Der var enighed om, at der udformes et projektforslag til BAR, hvor der fremstilles en pjece omkring håndtering af dieselpartikler i arbejdsmiljøet. 8. Lokalgrupperne. 8.1 Aarhus Siden sidst har vi - i Aarhus - i lighed med andre lokalgrupper, afholdt medlemsmøde vedrørende K14-2, som i år jo var ikke forhandlet og godkendt. Her benyttede bestyrelsen lejligheden til at invitere TPO til en drøftelse om turlisterne og samtidig fik vi også mulighed for en generel information, blandt andet om arbejdstidsreglerne. Mødet mundede desuden ud i, at vi fremstillede en lille folder, der svarer på de almindeligste spørgsmål vedrørende vores arbejdstidsregler. Sommerferien er nu ved at være slut for langt de fleste kolleger. Sommeren, med alle dens sporarbejder, er forløbet uden de store problemer. Der har ikke i den forbindelse været de store brud på arbejdstidsreglerne og det er bestyrelsens vurdering, at de uoverensstemmelser, der har været, er blevet løst uden bestyrelsens mellemkomst. Det kan dog undre, at der, denne sommer, hvor også salgsvognen er forsvundet, hvilket naturligt har givet en reduktion i produktionen på depotet, ikke i større grad har været mulighed for at få bevilget en ekstra fridag udenfor sin sommerferie, end det har været tilfældet. Vi kan derfor konkludere, at man fra virksomhedens side må have vurderet, at det var bedre at have syv infovagter gående på perronen, end at give et par medarbejdere fri til hjemlig hygge med familien i sommervarmen. I Aarhus har vi flere valghandlinger i gang; en holdrepræsentant har flyttet hold, så der pågår nu valg til holdrepræsentant i de respektive hold og så har bestyrelsen modtaget forslag om ændring af Fridagssystem i et reservehold, hvorfor de berørte medlemmer i dette hold nu stemmer om dette. Det har været en rolig sommer på det faglige område, men bestyrelsen forventer efterårets komme med den mere vanlige aktivitet. 129

13 Der var ikke modtaget yderligere indlæg fra lokalgrupperne. 9. Aktivitetsliste. Aktivitetslisten blev ajourført. 10. Kommende møder. HB møder: 9/10 11/12 Temadag HB 25/9 12/11 TPO bestyrelsesmøder: 2/9 2-3/12 Revision: 19/11 TPO forretningsudvalg: 20/11 IT og materieludvalg. 9/9-13/11 HSU Møder: 3/9 16/12 OSU møder: 4/9 17/12 OSU formøder:? EAMSU møder: 17/9 9/12 Strategiudvalg. Nedlagt? Planlægningsudvalg TPO del 1/10 14/11 Teknologiudvalg. 10/10 Uddannelsesudvalg. 7/11 LAMSU: Aftales lokalt. Sektionen: 3/10 4/12 Fagkategori: 130

14 Seminar 2 3 oktober. Nordisk møde: Ikke fastlagt pt. Europæisk møde: 28-30/ Eventuelt og evaluering af mødet. Intet at bemærke. 131

15 Protokol godkendt af. Niels Henrik Nielsen John Kildsgaard Henrik Novak Annette Tranberg Poul Balle Peter Ørn Leif Sørensen Niels Søndergaard Susanne B. Jensen Knud C Larsen Jørgen Maach Lasse Thorsøe Hans Jørgen Worm Laursen Mogens W. Grøndahl _ Franciska M. Sørensen Jan Lundgaard Kristensen _ Helle Hvidkjær 132

16 Udvalg Sept Medlemmer Suppleanter Daglig ledelse Niels H Nielsen, John Kildsgaard Ved behov kan kasserer indkaldes. Internationalt arbejde. Niels Søndergaard Forretningsudvalg Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Leif Sørensen, Knud Larsen, Lasse Thorsøe, Henrik Novak Mogens W. Grøndahl. Strategiudvalg Niels H Nielsen, John Kildsgaard. Materiel og IT udvalg Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Susanne B. Jensen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Knud Larsen, Poul Balle, Francisk M. Sørensen, Jørgen Maach, Mogens W. Grøndahl. HSU Niels H Nielsen. John Kildsgaard Kompetenceudvalg Niels H Nielsen. John Kildsgaard Uniformsstyregr. Mogens W Grøndahl. Kantineudvalg Mogens W Grøndahl. OSU Niels H Nielsen. John Kildsgaard Sikkerhedsudvalg John Kildsgaard. Planlægningsudvalg John Kildsgaard, Henrik Novak, Lasse Thorsøe, Leif Sørensen, Peter Ørn. Uddannelsesudvalg John Kildsgaard, Leif Sørensen, Kirsten Andersen. Teknologiudvalg John Kildsgaard, Susanne B Jensen, Mogens W Grøndahl, Franciska M Sørensen. EAMSU Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Mogens W Grøndahl, Lasse Thorsøe. Henrik Novak Annette Tranberg DJ hovedbestyrelse Niels H Nielsen John Kildsgaard Lasse Thorsøe Leif Sørensen DJ Sektion Niels H Nielsen John Kildsgaard Henrik Novak Susanne B Jensen Niels Søndergaard Annette Tranberg Fagkategori Niels H Nielsen, Jan Lundgaard Kristensen, Susanne B Jensen, Leif Sørensen, Mogens W Grøndahl. 133

17 TPO områdegruppebestyrelsen Gruppe Navn Telefon Mobil TPO Områdegruppekontor TPO Niels Henrik Nielsen TPO John Kildsgaard KH Henrik Novak S-tgr Mogens Grøndahl KB Hans Jørgen Worm-Laursen NÆ Annette Tranberg NF Peter Ørn Nielsen OD Poul Balle FA Leif Sørensen ES Susanne B. Jensen TE Niels Søndergaard AR Lasse Thorsøe STR Knud Larsen AB Jørgen Maach TGI Jan Lundgaard Christensen AMIO Helle Hvidkær AMIO Franciska Moser Sørensen

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund.

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Deltagere: Niels Henrik Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Lajla Hallundbæk,

Læs mere

Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund.

Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund. Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen, Niels Søndergaard,

Læs mere

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia.

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia.

Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia. Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen,

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Ole Christoffersen, Peter Ørn, Lis B Larsen Hans Jørgen Worm-Laursen (afbud syg)

Læs mere

Protokol 8. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 december på Næsbylund.

Protokol 8. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 december på Næsbylund. Protokol 8. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 december på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Protokol 10. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-4 Juni på Marielyst.

Protokol 10. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-4 Juni på Marielyst. Protokol 10. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-4 Juni på Marielyst. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen, Susanne B. Jensen,

Læs mere

Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart

Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart Deltagere: Mikkel Channo Jessen, Susanne Bjørn Jensen, Dennis Desezar, Sten F. Larsen, Peter Ørn, Anette Strande, Hans

Læs mere

Beretning 3. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 september 2012 på Hotel Næsbylund.

Beretning 3. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 september 2012 på Hotel Næsbylund. Beretning 3. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 september 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Henriette Thorkildsen, Poul Balle, Leif Sørensen, Niels

Læs mere

Protokol 12. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3. December på Bogense Kro og Hotel.

Protokol 12. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3. December på Bogense Kro og Hotel. Protokol 12. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3. December på Bogense Kro og Hotel. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

TPO Århus - Referat af bestyrelsesmøde

TPO Århus - Referat af bestyrelsesmøde TPO Århus - Referat af bestyrelsesmøde Århus, D. 06-08.06.2012 Mødedeltagere: Lasse Daugaard Thorsøe (LT) Bo Willestofte (BW) Jeanette Nielsen (JN) Bo M. Sørensen (BMS) Tina Ketelsen (TK) Helle Hvidkjær,

Læs mere

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Tilstede: Afbud: Preben S Pedersen LPO Carsten M Olesen Jørn Nicolaisen SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen SPO Niels Henrik Nielsen,

Læs mere

Protokol 17. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 december 2015 på Bogense Hotel.

Protokol 17. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 december 2015 på Bogense Hotel. Protokol 17. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 december 2015 på Bogense Hotel. Deltagere: John Kildsgaard, Henrik Novak, Lasse Thorsøe, Peter Ørn, Dennis Desezar, Poul Balle, Lajla Hallundbæk, Niels Søndergaard,

Læs mere

Dagsorden 2. Områdegruppebestyrelsesmøde 6. september 2016 i Fredericia

Dagsorden 2. Områdegruppebestyrelsesmøde 6. september 2016 i Fredericia Dagsorden 2. Områdegruppebestyrelsesmøde 6. september 2016 i Fredericia Deltagere: Mikkel Channo Jessen, Susanne Bjørn Jensen, Dennis Desezar, Sten F. Larsen, Peter Ørn, Anette Strande, Hans Jørgen Worm-Laursen,

Læs mere

Protokol 14. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 juni 2015 på Næsbylund.

Protokol 14. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 juni 2015 på Næsbylund. Protokol 14. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 juni 2015 på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Lajla Hallundbæk, Susanne

Læs mere

Beretning 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien Idestrup

Beretning 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien Idestrup Beretning 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien 1 4872 Idestrup Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Dansk Jernbaneforbund Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Den 9. oktober 2014 2 Protokol fra hovedbestyrelsesmødet den 9. oktober 2014 Deltagere: Forbundsformand Henrik Horup Næstformand Preben S. Pedersen

Læs mere

Protokol (udkast) 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien Idestrup.

Protokol (udkast) 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien Idestrup. Protokol (udkast) 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien 1 4872 Idestrup. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle,

Læs mere

TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde

TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde Århus, D. 3. august 2009 Mødedeltagere: Rene B Sørensen Flemmning Hamann Bo Willestofte Lasse Daugaard Thorsøe Tina Ketelsen Miriam Frank, SIR Helle Hvidkjær, SIR Hans

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper.

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. 5. Udgave marts 2014 Udsendte informationer. Der er siden sidste områdegruppebestyrelsesmøde udsendt følgende info.

Læs mere

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Tilstede: Afbud: Carsten M Olesen LPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen, SPO Niels Henrik

Læs mere

Referat 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. juni 2016 på Park Hotel i Middelfart

Referat 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. juni 2016 på Park Hotel i Middelfart Referat 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. juni 2016 på Park Hotel i Middelfart Deltagere: Mikkel Channo Jessen, Susanne Bjørn Jensen, Dennis Desezar, Benny Christensen, Peter Ørn, Anette Strande, Hans

Læs mere

Protokol 2. Områdegruppebestyrelsesmøde 15. august 2012 på Hotel Næsbylund.

Protokol 2. Områdegruppebestyrelsesmøde 15. august 2012 på Hotel Næsbylund. Protokol 2. Områdegruppebestyrelsesmøde 15. august 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Protokol 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 december 2012 på Hotel Næsbylund.

Protokol 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 december 2012 på Hotel Næsbylund. Protokol 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 december 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

Beretning 23. Områdegruppebestyrelsesmøde 13-14. marts 2012 på Hotel Næsbylund.

Beretning 23. Områdegruppebestyrelsesmøde 13-14. marts 2012 på Hotel Næsbylund. Beretning 23. Områdegruppebestyrelsesmøde 13-14. marts 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Andersen, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul

Læs mere

Beretning 21. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7. december 2011 på Hotel Næsbylund.

Beretning 21. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7. december 2011 på Hotel Næsbylund. Beretning 21. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7. december 2011 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lillian Haaning, Peter Ørn, Lis Larsen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper.

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. 1. Udgave marts 2013 Udsendte informationer. Der er siden sidste områdegruppebestyrelsesmøde udsendt følgende info.

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen.

Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen. Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen. Pkt. 1. Sektionens sammensætning Dansk Jernbaneforbund, Sektion DSB består af de medlemmer, der er ansat indenfor DSB SV, undtaget DSB S-tog A/S, samt medlemmer

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB.

Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB. 1. NAVN Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB. Stk. 1 LOKALGRUPPE FREDERICIA TOGPERSONALE DSB. 2. FORMÅL. Stk. 1 At sikre medlemmernes interesser fremmet mest muligt. Stk. 2 At sikre

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed.

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed. Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Yvonne Nordahn, tlf. 29 78 49 66 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 64 55 44 65 HK S T A T Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2/2013. Afskedigelser i

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Protokol 17. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. december 2010 på Hotel Næsbylund.

Protokol 17. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. december 2010 på Hotel Næsbylund. Protokol 17. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. december 2010 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lillian Haaning, Peter Ørn, Lis B Larsen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Tommy K

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.01.2017 Sekretariatet Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 torsdag 24. januar 2017 kl. 12.00 15.00 REFERAT I mødet deltog: Formand Lars Bonde Eriksen,

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Referat fra HSU møde den 10. februar 2011 Tid: kl. 10.00-12.30 Sted: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Deltagere: Mads Kofod MK Susanne Würtz SW Torben Lassen TL Lene Dahn Winther LW Lars Vesløv

Læs mere

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Referat fra HSU møde den 26. januar 2012 Tid: kl. 13.00-15.30 Sted: Deltagere: Fraværende med afbud: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Mads Kofod Søs Haugaard (Afbud) Lars Vesløv Henrik Kofoed

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Indkaldelse og dagsorden til 10. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 19. marts 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

1. Mødets åbning. 2. Godkendelse af protokol. Der er ikke indkommet bemærkninger til protokollen. 3. Beretning fra virksomheden. 3.1. Informationer.

1. Mødets åbning. 2. Godkendelse af protokol. Der er ikke indkommet bemærkninger til protokollen. 3. Beretning fra virksomheden. 3.1. Informationer. Beretning 18. Områdegruppebestyrelsesmøde 8-9 marts 2011 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lillian Haaning, Peter Ørn, Lis B Larsen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Tommy K Andersen,

Læs mere

Domea Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 24. marts 2015 kl bestyrelseslokalet, St. Kirkestræde 17 B, 9800 Hjørring.

Domea Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 24. marts 2015 kl bestyrelseslokalet, St. Kirkestræde 17 B, 9800 Hjørring. Domea Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 24. marts 2015 kl. 14.00 bestyrelseslokalet, St. Kirkestræde 17 B, 9800 Hjørring. Dagsorden var: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Domea

Læs mere

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Til stede: Mogens Kragh Andersen (SOSU Fyn), Rita Christensen (SOSU Herning), Carl Tronhjem (SOSU Sjælland), Steen Kjeldsen (SOSU FVH),

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden)

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Dagsorden til Ungdomsudvalgsmøde Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Forberedelse: Emne Formål Hvad skal vi udrette? Behandling Hvad er processen? Tid

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

REFERAT. Møde den: 13. september 2017 kl Lokale 1521,220 Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde

REFERAT. Møde den: 13. september 2017 kl Lokale 1521,220 Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde Møde den: 13. september 2017 kl. 09.00-11.00 Lokale 1521,220 Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde REFERAT LSU for Administrationscenter ST Deltagere: Anne Olsen, Bjørn Vinding

Læs mere

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 11. september 2013 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Fraværende: Preben Jahnsen Dagsorden: 1. Velkomst

Læs mere

Beretning 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 december 2012 på Hotel Næsbylund.

Beretning 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 december 2012 på Hotel Næsbylund. Beretning 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 december 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle,

Læs mere

Mødeindkaldelse. 14. Bestyrelsesmøde Nordjysk Mad I/S. Onsdag den 8. april 2015 kl

Mødeindkaldelse. 14. Bestyrelsesmøde Nordjysk Mad I/S. Onsdag den 8. april 2015 kl 1 Deltagere: Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune Henrik Hugo Pedersen, ældrechef, Brønderslev Kommune Susanne Jensen, kontorchef i Psykiatrien, Region

Læs mere

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Bente Slaikjær Nielsen Dorte Radik

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Bente Slaikjær Nielsen Dorte Radik Bovia Bestyrelsesmøde - referat Mødetid: Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 14.00 Mødested: Engstien 2A, Kolding Mødedeltagere: Karl-Jørn Petersen KJP Anni Damgaard AD Eva Kristensen EK Mogens Hinrichsen

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 9. MARTS 2015

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 9. MARTS 2015 Dato: Ref.: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 9. MARTS 2015 Tid: 09.00-12.00 Sted: Birk Centerpark Indkaldte: Susanne Østergaard Ulla Blok Kristensen Tina Boel Bo Christensen Peter Sandkvist

Læs mere

Protokol (udkast) 18. Områdegruppebestyrelsesmøde 8-9 marts 2011 på Hotel Næsbylund.

Protokol (udkast) 18. Områdegruppebestyrelsesmøde 8-9 marts 2011 på Hotel Næsbylund. Protokol (udkast) 18. Områdegruppebestyrelsesmøde 8-9 marts 2011 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lillian Haaning, Peter Ørn, Lis B Larsen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Tommy

Læs mere

Punkt 1 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøder nr. 2 d. 2. september 2013

Punkt 1 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøder nr. 2 d. 2. september 2013 Brøndby den 14. oktober 2013 Journal nr.2123-13-fs Referat af bestyrelsesmøde nr.3 2013-2014 Mandag d. 7. oktober 2013, kl. 17.30 på Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense Deltagere: Per Bertelsen

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 1 Bestyrelsens beretning 2014 Året startede egentlig meget roligt. Efter overstået Farris uheld, og deraf genåbning af strækning 26 påbegyndte vi aftalen om afløsning i Padborg. Vi alle synes vel egentlig

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat af 14. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 18. juni 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde

TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde Århus, D. 4. maj 2009 Mødedeltagere: Rene B Sørensen Flemmning Hamann Bo Willestofte Lasse Daugaard Thorsøe Tina Ketelsen Afbud: Miriam Frank, SIR Helle Hvidkjær, SIR

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

Skagen Rådhus, Byrådssalen

Skagen Rådhus, Byrådssalen Page 1 of 8 Referat Direktionsgruppen Ordinært møde Dato Tid Sted 13. januar 2005 09:00 Skagen Rådhus, Byrådssalen NB. Der serveres en let frokost i kantinen kl. 12.00. Sekretariatschef Henriette B. Wandborg

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Protokol 23. Områdegruppebestyrelsesmøde 13-14. marts 2012 på Hotel Næsbylund.

Protokol 23. Områdegruppebestyrelsesmøde 13-14. marts 2012 på Hotel Næsbylund. Protokol 23. Områdegruppebestyrelsesmøde 13-14. marts 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Andersen, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul

Læs mere

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer Referat af bestyrelsens møde tirsdag den 29. marts 2011 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Preben Sørensen (PS), Lars Ole Vestergaard (LOV), Nils Henrik

Læs mere

1. Tema 1, MUS konceptet Helle orienterede om det nye MUS koncept, der i øjeblikket er til høring i de lokale

1. Tema 1, MUS konceptet Helle orienterede om det nye MUS koncept, der i øjeblikket er til høring i de lokale Møde den: 6. februar 2013 kl. 09.00-12.00 Mødelokale 130 LSU Økonomi og Planlægning - Temadag Referat Deltagere: Gitte Bak Ditlefsen, Lene Bødskov, Malene Loft Sørensen, Henriette Jaquet, Lene Stensig,

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00041 3. februar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 5. februar 2015 kl. 0930 1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 Referat af ordinært sektionsmøde for sektion 1, afholdt lørdag den 24. september 2011, kl. 1700 på Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser Region Syddanmark Større organisationsændringer og reduktion af stillinger RETNINGSLINJER OG omplacering rettigheder i opsigelsesperioden regionsyddanmark.dk medarbejders rettigheder og pligter inddragelse

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand Dagsorden

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 27. april Deltagere:

Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 27. april Deltagere: Kredsbestyrelsesmøde DSR Kreds Syddanmark Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 27. april Deltagere: Morten Hartvig Petersen, Kirsten Hessellund Jensen, Ina Kristensen (kommer kl. 11.00), Anne Nissen

Læs mere

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted Dato 03.09.2015 Etablering af Dansk EvalueringsSelskab Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk EvalueringsSelskab Foreningens navn forkortes DES. Foreningens internationale navn er Danish

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere