Protokol 11. Områdegruppebestyrelsesmøde 2. September på hotel Scandic Roskilde kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokol 11. Områdegruppebestyrelsesmøde 2. September på hotel Scandic Roskilde kl. 09.30 20.00"

Transkript

1 Protokol 11. Områdegruppebestyrelsesmøde 2. September på hotel Scandic Roskilde kl Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen, Susanne B. Jensen, Lasse Thorsøe, Knud Larsen, Mogens W. Grøndahl, Franciska Moser Thomsen, Helle Hvidkjær, Jan Lundgaard Christensen, Annette Tranberg, Niels Søndergaard, Jørgen Maach. Gæst: Jesper Lok Dagsorden: 1. Mødets åbning. 2. Godkendelse af protokol fra 10 møde den 2-4 juni på Marielyst. 3. Sager til behandling. 4. Økonomi. 5. Tema Områdegruppen. 7. Arbejdsmiljø. 8. Lokalgrupperne 9. Aktivitets liste. 10. Kommende møder. 11. Eventuelt og evaluering af mødet. Dansk Jernbaneforbund Togpersonalets områdegruppe DSB - Postboks 48 - Banegårdcentret 3 sal Odense 118

2 1. Mødets åbning. TPO s formand indledte mødet med diverse orientering. Anette Haugaard har varslet ønske om ændring i aftale omkring PI. Vi indgår selvfølgelig i forhandling, men har nogle overordnede krav. Ligeledes varsles at der nu vil blive taget hul på forhandlingerne omkring depotstruktur. Det er aftalt at på næste månedsmøde også med Anette, at der drøftes forflyttelsesliste. Næstformanden gav orientering omkring sag med medlem, der kører uacceptabelt meget overarbejde, og selv betaler for de fleste fridage. Overordnet bliver aftalerne omkring maks. antal arbejdsdage imellem fridage overholdt, så TPO kan ikke gøre noget. Men det skræmmer alligevel i forhold til, om man rent faktisk er i stand til menneskeligt at kunne holde til at arbejde så meget for at tjene ekstra. Ligeledes opleves det som et problem for øvrigt personale, at personen hele tiden spærrer for en frihedsrække, blot for at sælge sin opnåede frihed til overarbejde, samtidigt med at man spærrer for at en anden kan få den ønskede frihed. 1.1 Udsendte informationer. Der er siden sidste områdegruppebestyrelsesmøde udsendt følgende info. 27. juni Info 13 Ikke forhandlet og godkendt turliste. 04. juli Info 14 Turlister K14.3 fra 18. August. 18. juli Info 15 Aftale om udstationering. 2. Godkendelse af protokol. En enkelt bemærkning modtaget fra Aarhus. Denne er indarbejdet, og protokol blev godkendt og underskrevet. 3.1 Sager til behandling Møde med Jesper Lok. Jesper Lok gav et godt og fyldigt indlæg omkring situationen i DSB, og hvilken strategi han forventede at der ville være for fremtiden. Han gav ligeledes en god besvarelse på de spørgsmål som vi havde tilsendt ham inden mødet. Disse spørgsmål kan ses under punkt Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag. 3.3 Sager til behandling Aalborg. Områdegruppebestyrelsens arbejdsform. Lokalgruppe Aalborg ønskede drøftet samarbejdsform og beslutningsproces i TPO bestyrelsen. Drøftelsen tog udgangspunkt i følgende overskrifter. a) Hvordan tages beslutningerne i TPO? b) Bruges TPO bestyrelsen på den rigtige måde i processen? c) Bruges forretningsudvalget på den rigtige måde? Evt. referater fra møderne? d) Er vores mødefrekvens den rigtige? Flere faste møder? e) Er vores udvalgsstruktur den rigtige? f) Hvordan kan emnerne og kommende beslutninger/aftaler drøftes så alle får mulighed for at give deres besyv med? 119

3 g) Hvordan får vi mere samspil mellem TPO ledelse og bestyrelsen? Spørgsmålene gav grundlag for en god og seriøs drøftelse, hvor mange holdninger kom til udtryk. Generelt kan der konkluderes, at der var god tilfredshed med det arbejde, der udføres, men at der ønskes bredere og hyppigere information internt til hele bestyrelsen om det arbejde, der pågår. Områdegruppens ledelse havde ingen indvendinger til dette, og vil meget gerne forsøge at informere bredere. Det blev dog understreget, at der kan være forhold, som der ikke kan og må informeres om. Feks. under igangværende forhandlinger, hvor det ofte kan være nødvendigt kun at bruge forretningsudvalgets medlemmer som sparringspartnere! Det blev dog aftalt, at hvis det er muligt, så kan der evt. indkaldes til ekstraordinære bestyrelsesmøder med kort varsel, hvor det er op til den enkelte at sørge for mulighed for deltagelse, idet der ikke kan søges fri til disse. Der kan byttes, eller en kombination mellem at køre tog og deltage i møder, uagtet at dette kan give lidt lange dage. Det blev understreget, at informationspligten gælder begge veje, og at også de enkelte lokalgrupper skal være mere påpasselige med at informere bredt. I den forbindelse blev det aftalt, at alle de lokalinformationer som områdegruppen modtager, skal udsendes til samtlige lokalformænd, således at man kan følge med i hvad der sker rundt omkring Aarhus. Undersøgelse hændelser togpersonale. Lokalgruppen Århus ønskede at TPO påbegynder et aktivt arbejde for at klarlægge omfanget af hændelser, hvor togpersonalet har følt sig utryg i deres arbejde i tog på tidpunkter, hvor der ikke har været medgivet tryghedsbemanding. Vi mener at vi behøver et datagrundlag (ud over hvad vi kan se i ugerapporter samt analysere fra arbejdsskadeanmeldelser) til at klarlægge omfanget. Lokalgruppen formulerer et beskrivelsesark, hvor personalet kan berette om episoder, hvor de har følt sig utrygge. Arket kan udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden. Aarhus stiller sig gerne til rådighed for at stå for databehandling og arbejdet med at sammenkøre data til evt. viderebehandling i områdegruppebestyrelsen. Områdegruppebestyrelsen besluttede at følge forslaget og lade Aarhus sætte undersøgelsen i gang Idekatalog. Tilpasset idekatalog med ændringer for Ab-Ar og Te, blev godkendt af områdegruppebestyrelsen. Der var kun tale om mindre ændringer, og planlægningsudvalget havde allerede besluttet at sende det til DSB, så det kan anvendes ved planlægningen af K15. Dette gav ikke anledning til debat. Det ændrede Idekatalog vil snarest blive sat på hjemmesiden Samarbejdsudvalg HSU. I forbindelse med et konkurrencedygtigt DSB er det besluttet at seks serviceydelser skal analyseres med henblik på at blive sendt i udbud. Denne analyse er afsluttet i foråret, og det er besluttet at de fem sendes i udbud. Den sjette er billettering i S-tog, som fortsat skal udføres af DSB. De fem serviceydelser er Togklargøring, Togrengøring S-tog, Stationsservice, Ejendomsservice og Intern Service. Udbuddet vil også omfatte en række ydelser, der allerede er udliciteret. Opgaverne bliver sendt i udbud i efteråret, og sidst på året bliver det besluttet om de skal udliciteres, eller de bliver hos DSB. Selvom billettering i S-tog ikke bliver sendt i udbud, skal der ske en effektivisering her. Vi har i TPO medlemmer i Serviceteam øst (Roskildegruppen) og Serviceteam vest (Automatgruppen), der bliver omfattet af udbudsrunden. 120

4 Kompetenceudvalg. Der er ikke afholdt møde i udvalget siden sidste bestyrelsesmøde. Spørgerammen til næste MTA har været i høring, og den forventes godkendt på næste møde i HSU den 3. september. Der er den 19. august afholdt informationsmøde om DSB s nye læringsportal. Kompetenceudvalget og alle uddannelsesudvalg var inviteret. DSB s læringsportal giver en fælles indgang til uddannelses- og udviklingsaktiviteter på tværs af DSB. I overskrifter indeholder læringsportalen systemunderstøttelse af: Fælles kursusadministrative processer Ét udviklingskatalog Platform til afvikling af e-læring Nyt evalueringssystem Læringsportalen skal tages i brug som arbejdsredskab for alle kursusadministratorer og tjenestefordelere i efteråret 2014 og forventes kort herefter ibrugtaget af alle DSB s ledere og medarbejdere. På mødet blev læringsportalen og processen for implementeringen af portalen præsenteret Uniformsstyregruppe. Der har ikke været afholdt møde i udvalget siden sidste bestyrelsesmøde. Der pågår et arbejde med optimering af processen for uniformsbestilling. Der er nedsat et udvalg, hvor DJ er repræsenteret ved Thomas Bryan Lund. Der arbejdes stadig med fornyelse af uniformen, men der er ikke taget nogen beslutning endnu. Der bliver informeret om tankerne bag denne på næste møde Kantineudvalg. På sidste HSU møde blev der stillet spørgsmål til kantinedriften, og der blev efterfølgende givet en status på arbejdet med kantinerne. I perioden 28. april -11. maj gennemførte Intern Service en kundetilfredshedsundersøgelse af DSB s kantiner. Formålet med undersøgelsen var at afdække medarbejdernes tilfredshed med kantinerne og identificere relevante aktionspunkter. Resultatet af undersøgelsen viser, at tilfredsheden svinger på tværs af kantinerne. Nogle steder er kunderne meget tilfredse, mens de andre steder er utilfredse. Utilfredsheden kan overordnet inddeles i to kategorier. 1. Følelse af uretfærdighed grundet forskelsbehandling Telegade kontra øvrige kantiner. 2. Utilfredshed med kvaliteten af maden på specifikke lokationer. På baggrund af undersøgelsen har Intern Service, i samarbejde med leverandøren, iværksat en række umiddelbare tiltag for at forbedre kvaliteten. Tiltagene tager udgangspunkt i en plan i tre faser: 1. Umiddelbare udbedringer af kvalitet. (Er igangsat.) 2. Udbedring af forhold, der på kort sigt kan ændres. (Behandles på Kantineudvalgsmødet den 20. August.) 3. Drøftelse af langsigtet udvikling. (Opstart på kantineudvalgsmødet i august.) OSU. Møde afholdt den 27. Juni. Anders Egehus orienterede om: 121

5 Ny strategi: Til september udrulles DSB s kommende strategi. Optimering på DSB sk: Søren Egevang og Morten Østgaard er de nye optimeringskonsulenter i Operation. I øjeblikket er de ved at fastlægge, hvilke processer der skal optimeres i den resterende del af Service på DSB sk: Ikke nogen store forandringer i forhold til det eksisterende koncept. Der vil efter sommerferien være en drøftelse af, hvordan det udrulles overfor de store personaleområder. Enmandsbetjening: Ift. Nordjylland er der indsendt samlet ansøgning og dokumentation til Trafikstyrelsen med henblik på godkendelse. For DSB er det en rejse, at kunne dokumentere alt hvad vi gør. Driftsstart forventes medio august, men meldes først ud, når der foreligger en godkendelse. Ift. Øresund er forhold vedrørende Hovedbanen og Nørreport endnu ikke på plads, og der forventes derfor først en godkendelse i det nye år. Nyt sikkerhedsledelsessystem: Et nyt sikkerhedsledelsessystem vil medføre nye betingelser og nye krav til, hvordan DSB styrer sikkerheden i virksomheden. DSB skal fremover eksempelvis kunne dokumentere, hvordan vi kører sikkert, samt hvem der har ansvar for hvad. Det skal munde ud i en certificering 1/ Varme bremser på IC3: Der er konstateret en stigning i antallet af hændelser i 2014 sammenlignet med Det er analyseret, om der er sket ændringer i adfærd eller indsættelsesmønster i forhold til året før. Der er ikke konkluderet noget endeligt. Rettidighed: Frem til påske var der en meget flot rettidighed. Der har dog sidenhed været en vigende tendens. Årsagen skyldes formentligt et stigende antal sporarbejder. Der er derfor et behov for øget fokus. Nattog: Nattog ophører fra K15. Beslutningen skyldes væsentlige sporarbejder i 2015 højsæsonen, samt at DB ikke finder det rentabelt på sigt, bl.a. grundet behov for investering i nyt materiel. Medarbejderrepræsentanterne havde stillet enkelte spørgsmål, et enkelt har relevans for togpersonalet. Dette bringes derfor efterfølgende. Der er påbegyndt afholdelse af kurser for ledelsen omkring fravær. Det er vores opfattelse, at tillidsrepræsentanter også bør have adgang til disse kurser. Anders Egehus svarede: For at sikre en fælles tilgang til fravær afholder Personale et oplæg om fravær til de afdelinger, der har ønsket dette. Der arbejdes på at etablere et tilsvarende oplæg for TR. Derudover var der nogle drøftelser af relevante emner, bla. Ændret organisering TGF faglærer Anette Haugaard fremlagde den påtænkte ændring af organiseringen for TGF faglærere. De faglige repræsentanter (TPO) bakkede op om den påtænkte ændring, men ønskede ikke at lægge sig fast på et konkret antal. Antallet af TGF faglærer bør afspejles ud fra behovet. Status på sammenlægningen af DSB Øresund med DSB SOV. Der vil blive nedsat en række arbejdsgrupper, der hver især vil behandle forskellige problemstillinger i relation til sammenlægning af DSB Øresund med DSB SOV. Der forligger dog endnu ikke en endelige tilkendegivelse fra ministeriet om timingen i forhold til en sammenlægning. Der forventes ikke store gevinster fra k15, da planlægningen allerede er langt fremme. 122

6 Planlægningsudvalget. Møde afholdt 18. August. Jan Christiansen som er ny chef for planlægning deltog for første gang i mødet, og startede med at give en kort præsentation hvori han også gav en kort orientering om de opgaver han så i fremtiden i forhold til planlægning. Det væsentligste emne for mødet var derudover K15. Efter en kort gennemgang af diverse ændringer i køre og materielplaner, aftalte vi en datoplan for hele planlægningsprocessen. Denne er/vil blive udsendt til alle TR sammen med referatet for mødet. Dette af hensyn til informationer, som skal gives officielt til de lokale forhandlere. (se senere) Herefter præsenterede Bente Ellegaard de planlægningsmæssige ændringer, som man vil implementere i forbindelse med turskiftet. Flytning af arbejde væk fra København. Vi har i dag en meget stor problemstilling ved turenes antal på de enkelte depoter, i forhold til togpersonalets placering. Dette medfører at der dagligt mangler personale i København, mens der er overtalligt personale på de Jyske depoter. Især i Aarhus og i Fredericia. Samtidigt er det et ønske at få hjemtaget kørslen på Øresund til DSB Kystbanen, således at det ikke skal køres af Veolia. Derfor vil man foretage nogle ændringer som medvirker til at få placeret kørslen der hvor personalet er. Dette er vi i TPO meget enige i, idet vi jo ønsker at alle ture kan besættes uden at det skal ske ved hjælp af overarbejde eller udstationering. Derfor har planlægningsafdelingen i samarbejde med OBS besluttet at flytte en del af børneguidekørslen, (2 ture) væk fra København sammen med en del togførerkørsel mellem kh og ar. Samtidigt har man besluttet at der ikke længere skal være overnatningsture for BG, idet man vil dele turene i Ar. Dette vil også være gældende for ture den anden vej, altså ture fra fh. Ændring i International kørsel. Store og mange sporarbejder på Sydbanen medfører næste, samt kommende år, at der vil være rigtigt mange perioder hvor togdriften vil være delt i Orehoved. Derfor er der lavet en ny midlertidig station her, og ligeledes opført og godkendt nogle opholdslokaler. For også at være klar til denne udfordring, så har planlægning besluttet at en del af den internationale kørsel til Tyskland, skal flyttes fra København til Nykøbing F. Dette vil sikre at man også i de perioder med sporspærringer vil kunne køre den del af kørslen som ligger syd for Orehoved. Ligeledes har man et ønske om at fjerne de lange ture som der pt. ligger i internationalt hold, da man opfatter dem som for dyre. I TPO stillede vi det krav i forhold til dette, at det stadig skal være således at nf kan dække de tog der ligger naturligt for depotet, også de første og de sidste tog. Vi ikke vil opleve at man blot flytter personalet til andre tog, og hermed skaber problemerne andre steder. Opsigelse af hold, og varsling i reduktion i holdpladser. Som en naturlig konsekvens af reduktionen i togpersonalets ture ved nedlæggelsen af togservice, vil det blive nødvendigt at ændre lidt i holdstørrelser flere steder. Planlægning har lavet en beregning, og har som følge heraf besluttet følgende reduktion samt opsigelser af hold. Ar. reduktion af hold med ca. 24 pladser. Te. Reduktion med 6. pladser. Fa. Reduktion med 6. pladser. Næ. Reduktion med 6. pladser. Kh. Reduktion med 12. pladser. NF. De to 6 mands hold med ekstra kompensation for søndagsarbejde opsiges. Der skal ikke reduceres i antal holdpladser på depotet, men man ønsker ikke længere at give kompensation for ekstra søndage. Str. Od. Kb. Uændret i forhold til nu. Ab Uændret. 123

7 Es. Der er ikke truffet endelig beslutning, idet der stadig er usikkerhed om kørslen i forhold til feks. te. Derudover blev det oplyst at der planlægges med at enmandsbetjening i nord er indført. Rangertiderne fra CPH til KAC er ændret, dette vil medføre ændringer i vores tekniske tider i forhold til tiden imellem togene på CPH. Bente vil lave nye beregninger over disse, som vil blive lavet som tillæg til den bestående aftale. Nyt tillæg til aftale er klar til underskrift. Der er tale om reduktion på 5 min i rangertid, og derfor er vores tider rettet med minus 5 minutter. Træder i kraft pr. 14. December. Efter ønske fra TPO, blev det aftalt, at der straks ville blive set på klargøringstiderne for enkelte tog på KGC, hvor der pt. opleves store problemer i forhold til at nå arbejdsopgaverne, idet togene ofte er kørt før personalet når ud i hallen. Det drejer sig feks. om tog nr og 59. Endvidere ses der på mulighed for ekstra bemanding/zar hold i de tog der betjener Trekroner den kommende tid hvor der startes op på uddannelsesstederne. Særlig aftale Tinglev 1.november til K15 start. Det er aftalt at ved ophør af Euro-Night, bevares den tjenestetid, som der ligger pt. på turen til kh og retur, som den ramme hvori der senest 8 dage før skal være indsat en tur på maks. 9 timer. Hviledagen på anden dagen bevares. Dette gælder for dem der kører i fast hold. Øvrige disponeres som altid. Områdegruppebestyrelsen blev orienteret om forløbet op til planlægningsudvalgs mødet, hvor der havde været en dialog imellem Bente Ellegaard og John Kildsgaard. Dialogen var bla. omkring børneguidekørslen. DSB planlægnings oprindelige udspil var at flytte hele børneguidekørslen væk fra kh, hvilket efter denne dialog blev ændret til kun at omfatte 2 ture. Ligeledes blev der givet orientering omkring udeståender i forhold til fordeling af kørslen imellem te og es, hvilket ikke er helt på plads pt. I forbindelse med K15 må der forventes større udfordringer i forhold til turlisterne pga. en meget stor del af planlagte sporarbejder. Arbejdet med at lave en minidrejebog for turlister i forbindelse med disse er afsluttet. Lasse Thorsøe og Henrik Novak, har deltaget i møde hvor man er enige om hvordan det håndteres. Denne drejebog blev præsenteret for områdegruppebestyrelsen som ikke havde bemærkninger til denne, hvorfor det derfor er denne der arbejdes efter ved kommende sporarbejder Uddannelsesudvalg. Møde afholdt Dette var det første møde i den nye placering af udvalget, og med den nye besætning. Thomas Thorning som nu er chef og ansvarlig for den samlede uddannelsesafdeling, startede med at give en kort præsentation. Øvrige medlemmer af udvalget blev herefter også præsenteret. Den væsentligste ændring består i at sammensætningen af udvalget nu også gør at hk og ac er repræsenteret i udvalget, og at vi også skal beskæftige os med deres områder. Dette var deres repræsentanter noget betænkelige over. Mest fordi man jo nok kan forestille sig at vi kommer til at fylde en del i udvalget, idet vi jo har væsentlige større emner omkring uddannelse. På mødet blev det aftalt at det er vigtigt at der arbejdes lokalt imellem møderne, og at det kun er de overordnede emner som skal drøftes. Dette betyder bla. at vi nu skal arbejde videre med vores temadag, som er planlagt til Fra TPO har vi indmeldt Leif Sørensen og John Kildsgaard som deltagere i arbejdsgruppen. 124

8 Teknologiudvalg. Der har ikke været afholdt møder i udvalget. Der er pt. en del usikkerhed omkring planlægningen af udvalgets møder, men vi vil tage kontakt til Morten Schell snarest for at få fastlagt møderækken Sikkerhedsudvalg. Møder afholdes kontinuerligt, men det er begrænset hvor meget togpersonalet fylder i udvalget. Lkf har som det ser ud væsentlig større udfordringer end vi har, hvorfor en stor del af møderne bruges til at diskutere disse emner. Det er dog lykkedes at få aftalt at vi nu løbende får tilsendt de indmeldte sikkerheds hændelser, og det gør at vi i TPO nu bedre kan få et overblik over hvilke indmeldinger der vedrører togpersonalet. Efter at have fået dem et stykke tid, så ser det ud til at enkelte emner med interesse for vores område begrunder en nærmere drøftelse på et af de kommende møder. Orientering om disse emner gives mundtligt på områdegruppebestyrelsesmødet. Områdegruppebestyrelsen blev orienteret om følgende forhold: Tog uden togfører. Tog der glemmer at stoppe på stationer. Bremseproblemer med Mf. Straks påbud og baggrund. Afgangsprocedure på Kystbanen. Ønsket TPO repræsentation i sikkerhedsudvalget fremadrettet EAMSU Områdegruppebestyrelsen drøftede emner til næste møde som afholdes den 17. September. Der var enighed om følgende emner. Afslutning af oplægget Vejen mod et bedre arbejdsmiljø. Tjenesteure og problemerne med disse. Ledelsens forventning til togpersonalets opgaver i fremtiden. 4. Økonomi. 4.1 Regnskab. Revideret regnskab blev taget til efterretning af områdegruppebestyrelsen uden kommentarer. Under regnskab blev givet en kort orientering om forbrug af midler til kampagne. 5. Tema 1. Besøg af Jesper Lok. Følgende oplæg til emner var tilsendt inden mødet: 1. Togpersonalet hos DSB i fremtiden. Hvordan ser du fremtidens togpersonale i forhold til arbejdsopgaver, kontrol, service og sikkerhed for vores passagerer? Togpersonalet oplevede nogle meget skarpe udmeldinger kort efter du kom til virksomheden, hvor de fik den opfattelse, at du ville af med dem. 2. Politisk opbakning? Oplever du at der er politisk opbakning til den holdning du har til togpersonalet hos de beslutningstagere/politikere som DSB forhandler med, feks. i forbindelse med den nye trafikkontrakt, som vi synes er meget længe undervejs i forhold til en startdato der vel er 1. januar 2015? 3. TPO s små spot om togpersonalet. I efteråret 2013 lavede TPO i forbindelse med vores kampagne for togpersonale i togene to små film, som blev vist på nettet. Filmenes formål var bla. at vise hvilke opgaver vi udfører i forhold til 125

9 passagererne i togene ud over billetkontrol. Kunne det være en fremtidig opgave for DSB på tilsvarende måde, at gøre opmærksom på værdien af vores arbejde overfor passagererne? 6. Områdegruppebestyrelsen. 6.1 Sektionen. Møde afholdt 11. Juni. Følgende emner blev drøftet på sektionsmødet. Lidt om Facebook og brug af denne. Der opleves mange og et tiltagende antal uacceptable opdateringer på Facebook, som kan komme til at give problemer for de enkelte medarbejdere. Dette vil sektionen meget gerne undgå, hvorfor der var enighed om at sætte fokus på emnet. Påkørsler og problemer for lkf ved mindepladser. Det opleves som et tiltagende fænomen, som giver nogle psykiske store udfordringer for den enkelte lokomotivfører som måske kommer forbi, og igen bliver mindet om den meget ubehagelige oplevelse. Man ønsker at få udarbejdet mere faste retningslinjer. 6.2 Lukning af togservice. Den 15. maj indgik vi en tillægsaftale til IFO aftalen. Salgsvognen blev endegyldigt nedlagt, og tgf2 bortfaldt på alle strækninger. I forbindelse hermed var der enighed om, at der var behov for ekstra bemanding i nogle IC og Lyn på strækningen Kh-Ar-Kh for at sikre en tilfredsstillende service for DSB1 kunder og et godt arbejdsmiljø for togpersonalet. Der blev lavet et bilag til aftalen der beskrev anvendelsen af m/k til denne ekstra bemanding. Der kom også med i aftalen, at der tidligst indføres enmandsbetjening på Lille syd, og dermed lukning af Næ depot, 1. januar Garantien for at der ikke vil ske afskedigelser blandt togpersonalet blev samtidig udvidet til også at omfatte hele Vores bevæggrunde for at indgå denne aftale har som tidligere været, at vi har prioriteret at bevare tgf i togene, altså undgå enmandsbetjening, og sikre at ingen bliver afskediget på grund af effektiviseringer. Det har også været vores opfattelse, at ledelsen ikke har prioriteret konceptet med salgsvognen særlig højt, men længe har ønsket at afskaffe den. 6.3 Ny struktur og organisering undervisere sikkerhed. Sikkerhedsundervisningen af togførere har hidtil været varetaget af togførere, som indimellem har fungeret som sikkerhedsfaglærere. I Operation er der oprettet en ny afdeling, operatøruddannelser, som har ansvaret for både lokomotiv- og togførernes sikkerhedsfaglige uddannelse og efteruddannelse. Lokomotivpersonalets undervisere er ansat på fuld tid, og vi er nu enige om, at det også vil være den bedste løsning, at togpersonalets undervisere også er ansat på fuld tid. Der er derfor oprettet fire tgi stillinger som sikkerhedsspecialister, og der har været en runde med stillingsopslag, hvor de tidligere sikkerhedsfaglærere har haft mulighed for at søge dem. Der pågår i øjeblikket samtaler med ansøgerne. Der er indgået aftale omkring aflønning, og det forventes at rekrutterings processen vil være afsluttet, således at det egentlige arbejde kan påbegyndes den 1. Oktober. 6.4 Serviceteam øst. Der pågår i øjeblikket et arbejde med at sammenlægge Roskildegruppen og Lampisteriet på Kh (den gruppe der har serviceret automaterne på S-togsstrækninger). Det giver umiddelbart god mening, nu da S-tog igen er en del af DSB SOV, og en effektivisering vil også være et godt argument for ikke at udlicitere opgaven. Det giver dog også umiddelbart nogle problemer, da gruppen ikke kan fortsætte som en selvfungerende gruppe på samme betingelser som tidligere. 126

10 Ny lokalaftale om arbejdstilrettelæggelse samt ferieplan er indgået. Der er pt. flere udeståender pga. manglende afklaring om andre lokalaftaler som derfor behandles af DJ og DSB. 6.5 Medlemsstatus. Der er den 14. august udsendt en opdateret medlemsliste til bestyrelsen. Vi har i alt 1119 medlemmer. Heraf er der 43 toginstruktører, 145 S-togsrevisorer, 6 i Serviceteam øst (Roskildegruppen), 9 i Serviceteam vest (automatholdet), 4 på Odderbanen og 8 ikke DJ medlemmer. Fratrukket deltid, udlån og andet er der 872 FTE, der kører tog på de lange skinner. Vi mødes med DSB (Erik Christensen) en gang i kvartalet, hvor vi sammenligner og drøfter vores beregninger. 6.6 Nordisk samarbejde. Fællesmøde mellem både lkf og tgf i de nordiske lande afholdes den 19. August hos DJ. Formålet med mødet er at stå sammen i kampen mod enmandsbetjening. Orientering fra mødet gives på områdegruppebestyrelsesmødet. Der skal snarest laves et kommissorium for arbejdsgruppens arbejde. DJ sammen med John Kildsgaard skal prøve at få gjort dette. Mødet var enige i at det ville være meget fornuftigt at læne os op af det notat der findes fra ETF s arbejdsgruppe for ombord personale. Svensk afgørelse i arbejdsmiljøværket vdr. Veolia kan vi godt bruge. Ikke ok at have alene arbejde for bla. lkf, og derfor skal der være tgf. Gælder dog kun for Veolias strækning da systemet i Sverige er meget forskelligt fra det vi kender. Næste møde i arbejdsgruppen afholdes sidst i november i Stockholm. 6.7 Europæisk samarbejde. Næste møde afholdes i Brüssel den oktober. TPO deltager sammen med Kirsten Andersen. 6.8 Fagkategori. Der afholdes seminar den 2-3 oktober. Det store emne bliver en drøftelse af togpersonalets fremtid. Indlæg fra forbundsledelsen i DJ samt en fremtidsforsker, vil danne grundlag for debatten. På 2. dagen vil der være en dialog om fagkategoriens fremtid. 6.9 Undersøgelse. Der blev givet en orientering på status omkring den igangværende undersøgelse som Sanne Frandsen laver i samarbejde med TPO. Det blev aftalt at hvis den er færdig, så ønskes der givet en redegørelse for resultaterne på det næste områdegruppe bestyrelsesmøde i december. Herefter vil der blive taget stilling til hvordan den evt. kan anvendes Kystbanen tilbage til DSB. Områdegruppebestyrelsen blev orienteret om de sonderingsmøder som der pt. er i gang. Her drøftes diverse forhold som skal være afklaret når og hvis en tilbageførsel sker. Pt. handler det feks. om uddannelse og arbejdstidsregler. 7. Arbejdsmiljø. Alle arbejdsmiljørepræsentanter i Operativ Service mødes 1/9. De to halvårlige EAMSU-formøder er de eneste gange, hvor alle amir er i Operativ Service, er samlet. Vi vil bl.a. drøfte nogle af de følgende emner, samt tale om, om vi samlet skal lave vores egen (uden DSB s indblanding) undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø. 127

11 7.1 Voldspolitik. Det viser sig at DSB ikke længere har en voldspolitik den blev tilsyneladende sparet væk for nogle år siden. Dvs. at den automatiske opfølgning på f.eks. politianmeldelser ikke finder sted. Vi vil gerne drøfte det på næste EAMSU, samt have det rejst i DSB s Arbejdsmiljøråd. Vi mener at der som en selvfølge skal være en voldspolitik i DSB. Vi mener også at DSB bør følge op på f.eks. politianmeldelser, så den enkelte medarbejder ikkeskal stå alene med disse ting, efter en voldsepisode. 7.2 Drikkevand. Vi har (med lidt hjælp i arbejdsmiljøloven) fået overbevist DSB om at de skal sørge for at vi har vand når vi kører i alle togtyper, ikke kun IC med pantry. De vil løse det ved at indkøbe personlige vandflasker til tog- og lokomotiv personalet. Flasker, der kan genopfyldes når man er på depoterne. Når model er blevet besluttet, vil de blive indkøbt og kollegaerne kan afhente dem. 7.3 Helbredskontrol for natarbejdere. Ifølge lovgivningen, skal medarbejdere der udfører natarbejde, tilbydes helbredsundersøgelser min. Hvert 3. år. Det er vi jo en del, der gør Natperioden er fra kl til kl En natarbejder defineres i arbejdstidsloven som en lønmodtager, der normalt udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden, eller udfører natarbejde i mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder. I dag skal informerer DSB på ingen måde om dette, men man skal selv finde ud af, hvor på intranettet man tilmelder sig og booker en tid til en af de tre klinikker der ligger i Hellerup, Århus eller Fredericia. Betænkeligt få har indtil videre gjort brug af dette gratis og lovpligtige tilbud. Vi i arbejdsmiljøorganisationen mener at DSB godt kunne gøre meget mere for at gøre opmærksom på at dette tilbud, og måske gøre det mere attraktivt at tilmelde sig. Vi vil i hvert fald gerne på det kraftigste opfordre dig til at tager imod dette gratis og uforpligtende tilbud, hvis du er en af dem, der kører meget om natten. Det vil bl.a. blive rejst på næste OAMU. 7.4 Dieselpartikler. Der er næppe tvivl om at togførere og perronmanagere er nogle af de personalegrupper, der gennem årene har fået den største dosis partikler gennem arbejdet. Om det vil give mening at lave helbredsundersøgelser på baggrund af dette, kan vi ikke helt gennemskue. DSB mener ikke at det er nyttigt, men vi er ikke helt enige, og tror heller ikke at arbejdsmedicinsk klinik er det. 7.5 HAMU i DJ. Møde afholdt 11. August. I DSB er møderækken mellem DSB og de samlede faglige organisationer og problematikken om manglende kommunikation og samarbejde afsluttet og ligger igen i SU og Arbejdsmiljørådet. DSB har nu også modtaget et brev fra DJ med en opfordring til møde omkring samarbejde om arbejdsmiljøet. SPO DSB kommer med noget omkring psykisk arbejdsmiljø efter den 2. oktober I henhold til HAMU s planlagte indsat over kongresperioden, så sættes der fokus på de syv indsatsområder i arbejdsmiljøstrategien. Kirsten Andersen har kontakt til LO-skolen og underviserne her. I forbundshuset har der været tænkt et samlet seminar/konference for TR og AMR i HAMU er af den opfattelse, at en eventuel konference skal forberedes ordentligt. Det kan være en god ide, hvis lederne af arbejdsmiljøgrupper og udvalg er med til en sådan konference/seminar. 128

12 Der udarbejdes en handleplan/problemformulering og efterfølgende skal der nedsættes en fokusgruppe for området. HB og HAMU var den 18. juni deltagere på et tema-møde, hvor temaet var dieselpartikelforurening. Professor Steffen Loft og faglig sekretær fra 3F i Kastrup Lars Brogaard fortalte dels om farligheden af partiklernes tilstedeværelse i miljøet, dels om 3F s håndtering af problemet i Kastrup Lufthavn. Efterfølgende besluttede HB, at der udfærdiges en projekt/handlingsplan for Dansk Jernbaneforbunds ageren på dieselpartikelforureningen. Projektplanen skal drøftes og besluttes på HB-mødet den 26. august. Forslag til projektplan har været i høring i HAMU. Forbundsledelsen/Kirsten har kommet med bemærkninger til projektplanen. Der bakkes op om projektplanen. HAMU drøftede den fremsendte projektplan, der var ganske få ændringer og tilføjelser i forhold til det fremsendte. Projektplanen blev med de få tilføjelser indstillet til godkendelse i Hovedbestyrelsen. Carsten Jokumsen gav en status på DJ s hjemmeside. Hjemmesiden er 90 pct. klar, 10 pct. er ikke på plads endnu. Der er plads til på Arbejdsmiljø-delen at lægge indhold ind, referater, pjecer m.m. HAMU var af den opfattelse, at til næste HAMU-møde, så har Kirsten og PHC en indstilling klar til, hvad der skal på AM-siden og hvad der skal være skjult og derfor kun for AMR og TR og hvilket der skal være for alle medlemmer. BAR-projekter Der var enighed om, at der udformes et projektforslag til BAR, hvor der fremstilles en pjece omkring håndtering af dieselpartikler i arbejdsmiljøet. 8. Lokalgrupperne. 8.1 Aarhus Siden sidst har vi - i Aarhus - i lighed med andre lokalgrupper, afholdt medlemsmøde vedrørende K14-2, som i år jo var ikke forhandlet og godkendt. Her benyttede bestyrelsen lejligheden til at invitere TPO til en drøftelse om turlisterne og samtidig fik vi også mulighed for en generel information, blandt andet om arbejdstidsreglerne. Mødet mundede desuden ud i, at vi fremstillede en lille folder, der svarer på de almindeligste spørgsmål vedrørende vores arbejdstidsregler. Sommerferien er nu ved at være slut for langt de fleste kolleger. Sommeren, med alle dens sporarbejder, er forløbet uden de store problemer. Der har ikke i den forbindelse været de store brud på arbejdstidsreglerne og det er bestyrelsens vurdering, at de uoverensstemmelser, der har været, er blevet løst uden bestyrelsens mellemkomst. Det kan dog undre, at der, denne sommer, hvor også salgsvognen er forsvundet, hvilket naturligt har givet en reduktion i produktionen på depotet, ikke i større grad har været mulighed for at få bevilget en ekstra fridag udenfor sin sommerferie, end det har været tilfældet. Vi kan derfor konkludere, at man fra virksomhedens side må have vurderet, at det var bedre at have syv infovagter gående på perronen, end at give et par medarbejdere fri til hjemlig hygge med familien i sommervarmen. I Aarhus har vi flere valghandlinger i gang; en holdrepræsentant har flyttet hold, så der pågår nu valg til holdrepræsentant i de respektive hold og så har bestyrelsen modtaget forslag om ændring af Fridagssystem i et reservehold, hvorfor de berørte medlemmer i dette hold nu stemmer om dette. Det har været en rolig sommer på det faglige område, men bestyrelsen forventer efterårets komme med den mere vanlige aktivitet. 129

13 Der var ikke modtaget yderligere indlæg fra lokalgrupperne. 9. Aktivitetsliste. Aktivitetslisten blev ajourført. 10. Kommende møder. HB møder: 9/10 11/12 Temadag HB 25/9 12/11 TPO bestyrelsesmøder: 2/9 2-3/12 Revision: 19/11 TPO forretningsudvalg: 20/11 IT og materieludvalg. 9/9-13/11 HSU Møder: 3/9 16/12 OSU møder: 4/9 17/12 OSU formøder:? EAMSU møder: 17/9 9/12 Strategiudvalg. Nedlagt? Planlægningsudvalg TPO del 1/10 14/11 Teknologiudvalg. 10/10 Uddannelsesudvalg. 7/11 LAMSU: Aftales lokalt. Sektionen: 3/10 4/12 Fagkategori: 130

14 Seminar 2 3 oktober. Nordisk møde: Ikke fastlagt pt. Europæisk møde: 28-30/ Eventuelt og evaluering af mødet. Intet at bemærke. 131

15 Protokol godkendt af. Niels Henrik Nielsen John Kildsgaard Henrik Novak Annette Tranberg Poul Balle Peter Ørn Leif Sørensen Niels Søndergaard Susanne B. Jensen Knud C Larsen Jørgen Maach Lasse Thorsøe Hans Jørgen Worm Laursen Mogens W. Grøndahl _ Franciska M. Sørensen Jan Lundgaard Kristensen _ Helle Hvidkjær 132

16 Udvalg Sept Medlemmer Suppleanter Daglig ledelse Niels H Nielsen, John Kildsgaard Ved behov kan kasserer indkaldes. Internationalt arbejde. Niels Søndergaard Forretningsudvalg Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Leif Sørensen, Knud Larsen, Lasse Thorsøe, Henrik Novak Mogens W. Grøndahl. Strategiudvalg Niels H Nielsen, John Kildsgaard. Materiel og IT udvalg Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Susanne B. Jensen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Knud Larsen, Poul Balle, Francisk M. Sørensen, Jørgen Maach, Mogens W. Grøndahl. HSU Niels H Nielsen. John Kildsgaard Kompetenceudvalg Niels H Nielsen. John Kildsgaard Uniformsstyregr. Mogens W Grøndahl. Kantineudvalg Mogens W Grøndahl. OSU Niels H Nielsen. John Kildsgaard Sikkerhedsudvalg John Kildsgaard. Planlægningsudvalg John Kildsgaard, Henrik Novak, Lasse Thorsøe, Leif Sørensen, Peter Ørn. Uddannelsesudvalg John Kildsgaard, Leif Sørensen, Kirsten Andersen. Teknologiudvalg John Kildsgaard, Susanne B Jensen, Mogens W Grøndahl, Franciska M Sørensen. EAMSU Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Mogens W Grøndahl, Lasse Thorsøe. Henrik Novak Annette Tranberg DJ hovedbestyrelse Niels H Nielsen John Kildsgaard Lasse Thorsøe Leif Sørensen DJ Sektion Niels H Nielsen John Kildsgaard Henrik Novak Susanne B Jensen Niels Søndergaard Annette Tranberg Fagkategori Niels H Nielsen, Jan Lundgaard Kristensen, Susanne B Jensen, Leif Sørensen, Mogens W Grøndahl. 133

17 TPO områdegruppebestyrelsen Gruppe Navn Telefon Mobil TPO Områdegruppekontor TPO Niels Henrik Nielsen TPO John Kildsgaard KH Henrik Novak S-tgr Mogens Grøndahl KB Hans Jørgen Worm-Laursen NÆ Annette Tranberg NF Peter Ørn Nielsen OD Poul Balle FA Leif Sørensen ES Susanne B. Jensen TE Niels Søndergaard AR Lasse Thorsøe STR Knud Larsen AB Jørgen Maach TGI Jan Lundgaard Christensen AMIO Helle Hvidkær AMIO Franciska Moser Sørensen

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia.

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Tilstede: Afbud: Carsten M Olesen LPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen, SPO Niels Henrik

Læs mere

Protokol 14. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 juni 2015 på Næsbylund.

Protokol 14. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 juni 2015 på Næsbylund. Protokol 14. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 juni 2015 på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Lajla Hallundbæk, Susanne

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Protokol (udkast) 18. Områdegruppebestyrelsesmøde 8-9 marts 2011 på Hotel Næsbylund.

Protokol (udkast) 18. Områdegruppebestyrelsesmøde 8-9 marts 2011 på Hotel Næsbylund. Protokol (udkast) 18. Områdegruppebestyrelsesmøde 8-9 marts 2011 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lillian Haaning, Peter Ørn, Lis B Larsen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Tommy

Læs mere

Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus

Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus Torsdag d. 06. februar 2014 Tilstede: Bestyrelsen i Århus: Arbejdsmiljørepræsentanter: Lasse D. Thorsøe, Fmd. Bo Willestofte, N.Fmd. Bo

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant.

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant. Referat fra FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2013 Nykobbelvej 1, Slagelse Kl. 11 13.30 Punkt t Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Bente Moesgaard Jørgensen (lokalklub 8), Finn Folkmann (lokalklub 9), Bjarne Andersen (lokalklub

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. februar 2010 1-13-7-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg 18. januar 2010, kl. 10.00 12.00

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 5 7. Akutte

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 1. Valg af dirigent og skriftefører. Søren-Peter blev dirigent og Poul Erik referent. 2. Godkendelse af referatet. Underskrevet

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle.

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Referat fra møde 01-15 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Arbejdsmiljørapport 2014 Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Indhold Arbejdsmiljøorganisationen... 3 Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen... 3 Aktiviteter for 2014... 3 Fraværshåndtering... 3 Beredskabsplaner...

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Protokol fra Ekstra ordinære Tillidsmandsmøde Den 9. september 2009 på Højstrupgård Eiler Jensensvej 1, 3000 Helsingør, tlf. 49 76 66 66

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt i Upsalagade 20 B, 2100 København Ø

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Som bilag vedlægges endvidere oversigt over arrangementer i BL s kreds 2.

Som bilag vedlægges endvidere oversigt over arrangementer i BL s kreds 2. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Lisbeth Blom, Annette Sørensen, Richard D. Jensen og Henriette Larsen L = lukket dagsordenspunkt,

Læs mere

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen REFERAT Social- og Handicapcentret 07-11-2012 Referat fra møde i Udsatterådet den 6. november 2012 Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen Ikke fremmødte med

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Nielsen, Anne Gregersen, Inge Kristiansen, Michael Haugaard..

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Sted: Hotel Nyborg Strand Tidspunkt: Kl. 16.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen / næstformand Thomas

Læs mere

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-02 1349 Kbh. K Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Dagsorden og referat Dato: 10. januar 2013 Tidspunkt: kl. 18.00 Hos: Susanne Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Agenda 1. Godkendelse af dagsorden og sidste

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Godkendt - Referat RB-møde 150528 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Åbyhøj Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 11-06-2015 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 9. Juni 2015 11-06-2015 Entreprenørudvalgsmøde 2 SIDEN SIDST - BESTYRELSEN Forsøg med mobilbetaling i bybusserne i Horsens Midttrafik påtager sig ansvar for erstatningskørsel

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR September 2011 Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) i henhold til organisationsaftalen om SVAR i kooperative virksomheder Samarbejdsrådet mellem

Læs mere

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007 Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007 Deltagere: Jens Erik Sørensen, Morten Christensen, Grethe Hassing, Danni Giørtz-Jørgensen, Henrik E. Jørgensen, Charlotte Dalby,

Læs mere

Kritisk revisionsprotokollat 2014

Kritisk revisionsprotokollat 2014 Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32 B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Kritisk revisionsprotokollat 2014 1. Indledning Klarup/Grenaa 6. april 2015 Revisionsprotokollatet er udarbejdet

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 6. marts 2013 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat af 5. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00 Referat for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 27-5-2013 kl. 17.00 Medlemmer: Johannes Balsby Krøyer Birger Hansen Astrid Kær Rishøj Torben Iversen Thomas Frost Andersen Jonna Lynge Vagn

Læs mere

Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009.

Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Indholdsfortegnelse Bilag 1. Evalueringsrapport...3 Bilag 2. Organisationsdiagram, forslag til strukturændring...9 Bilag

Læs mere

Referat af HB-møde den 29. marts 2007 kl. 18.00 Hotel Comwell, Karensmindevej 3, Middelfart

Referat af HB-møde den 29. marts 2007 kl. 18.00 Hotel Comwell, Karensmindevej 3, Middelfart Referat af HB-møde den 29. marts 2007 kl. 18.00 Hotel Comwell, Karensmindevej 3, Middelfart Tilstede: Referent: Karin Christiansen (KC), Allan Chr. Andersen (ACA), Bent Andersen (BA), Jørgen U. Sørensen

Læs mere

REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71

REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71 REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71 Deltagere bestyrelsen: Carsten Jørgensen, Hans-Jørn Pallesen, Lars Mott, Søren Skaarup, Thomas Szücs, Mette Jørgensen, Andre Schneider Deltagere administration: Peter

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Mødet startede med, at to nye elevrepræsentanter blev budt velkommen i bestyrelsen hhv. Stefan Dürr Villadsen, som er SSA-elev i Silkeborg og formand for elevrådet samt SSH-elev og elevrådsmedlem i Skanderborg

Læs mere

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte.

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Karen Schou Andersen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Ingen bemærkninger til punktet.

Ingen bemærkninger til punktet. Tilstede fra bestyrelsen: Henrik Salée, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Bo Møller Sørensen, Karsten Skyum Pedersen, Mogens Nielsen, Flemming Krogh, Alexander Keogh Rasmussen, Sia Møller, Anette Havkær,

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk

ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk Til bestyrelsen Eli Hagerup, suppleant Niels Hørlyck, Bodil Abildgaard Jørgen Larsen

Læs mere