Protokol 11. Områdegruppebestyrelsesmøde 2. September på hotel Scandic Roskilde kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokol 11. Områdegruppebestyrelsesmøde 2. September på hotel Scandic Roskilde kl. 09.30 20.00"

Transkript

1 Protokol 11. Områdegruppebestyrelsesmøde 2. September på hotel Scandic Roskilde kl Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen, Susanne B. Jensen, Lasse Thorsøe, Knud Larsen, Mogens W. Grøndahl, Franciska Moser Thomsen, Helle Hvidkjær, Jan Lundgaard Christensen, Annette Tranberg, Niels Søndergaard, Jørgen Maach. Gæst: Jesper Lok Dagsorden: 1. Mødets åbning. 2. Godkendelse af protokol fra 10 møde den 2-4 juni på Marielyst. 3. Sager til behandling. 4. Økonomi. 5. Tema Områdegruppen. 7. Arbejdsmiljø. 8. Lokalgrupperne 9. Aktivitets liste. 10. Kommende møder. 11. Eventuelt og evaluering af mødet. Dansk Jernbaneforbund Togpersonalets områdegruppe DSB - Postboks 48 - Banegårdcentret 3 sal Odense 118

2 1. Mødets åbning. TPO s formand indledte mødet med diverse orientering. Anette Haugaard har varslet ønske om ændring i aftale omkring PI. Vi indgår selvfølgelig i forhandling, men har nogle overordnede krav. Ligeledes varsles at der nu vil blive taget hul på forhandlingerne omkring depotstruktur. Det er aftalt at på næste månedsmøde også med Anette, at der drøftes forflyttelsesliste. Næstformanden gav orientering omkring sag med medlem, der kører uacceptabelt meget overarbejde, og selv betaler for de fleste fridage. Overordnet bliver aftalerne omkring maks. antal arbejdsdage imellem fridage overholdt, så TPO kan ikke gøre noget. Men det skræmmer alligevel i forhold til, om man rent faktisk er i stand til menneskeligt at kunne holde til at arbejde så meget for at tjene ekstra. Ligeledes opleves det som et problem for øvrigt personale, at personen hele tiden spærrer for en frihedsrække, blot for at sælge sin opnåede frihed til overarbejde, samtidigt med at man spærrer for at en anden kan få den ønskede frihed. 1.1 Udsendte informationer. Der er siden sidste områdegruppebestyrelsesmøde udsendt følgende info. 27. juni Info 13 Ikke forhandlet og godkendt turliste. 04. juli Info 14 Turlister K14.3 fra 18. August. 18. juli Info 15 Aftale om udstationering. 2. Godkendelse af protokol. En enkelt bemærkning modtaget fra Aarhus. Denne er indarbejdet, og protokol blev godkendt og underskrevet. 3.1 Sager til behandling Møde med Jesper Lok. Jesper Lok gav et godt og fyldigt indlæg omkring situationen i DSB, og hvilken strategi han forventede at der ville være for fremtiden. Han gav ligeledes en god besvarelse på de spørgsmål som vi havde tilsendt ham inden mødet. Disse spørgsmål kan ses under punkt Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag. 3.3 Sager til behandling Aalborg. Områdegruppebestyrelsens arbejdsform. Lokalgruppe Aalborg ønskede drøftet samarbejdsform og beslutningsproces i TPO bestyrelsen. Drøftelsen tog udgangspunkt i følgende overskrifter. a) Hvordan tages beslutningerne i TPO? b) Bruges TPO bestyrelsen på den rigtige måde i processen? c) Bruges forretningsudvalget på den rigtige måde? Evt. referater fra møderne? d) Er vores mødefrekvens den rigtige? Flere faste møder? e) Er vores udvalgsstruktur den rigtige? f) Hvordan kan emnerne og kommende beslutninger/aftaler drøftes så alle får mulighed for at give deres besyv med? 119

3 g) Hvordan får vi mere samspil mellem TPO ledelse og bestyrelsen? Spørgsmålene gav grundlag for en god og seriøs drøftelse, hvor mange holdninger kom til udtryk. Generelt kan der konkluderes, at der var god tilfredshed med det arbejde, der udføres, men at der ønskes bredere og hyppigere information internt til hele bestyrelsen om det arbejde, der pågår. Områdegruppens ledelse havde ingen indvendinger til dette, og vil meget gerne forsøge at informere bredere. Det blev dog understreget, at der kan være forhold, som der ikke kan og må informeres om. Feks. under igangværende forhandlinger, hvor det ofte kan være nødvendigt kun at bruge forretningsudvalgets medlemmer som sparringspartnere! Det blev dog aftalt, at hvis det er muligt, så kan der evt. indkaldes til ekstraordinære bestyrelsesmøder med kort varsel, hvor det er op til den enkelte at sørge for mulighed for deltagelse, idet der ikke kan søges fri til disse. Der kan byttes, eller en kombination mellem at køre tog og deltage i møder, uagtet at dette kan give lidt lange dage. Det blev understreget, at informationspligten gælder begge veje, og at også de enkelte lokalgrupper skal være mere påpasselige med at informere bredt. I den forbindelse blev det aftalt, at alle de lokalinformationer som områdegruppen modtager, skal udsendes til samtlige lokalformænd, således at man kan følge med i hvad der sker rundt omkring Aarhus. Undersøgelse hændelser togpersonale. Lokalgruppen Århus ønskede at TPO påbegynder et aktivt arbejde for at klarlægge omfanget af hændelser, hvor togpersonalet har følt sig utryg i deres arbejde i tog på tidpunkter, hvor der ikke har været medgivet tryghedsbemanding. Vi mener at vi behøver et datagrundlag (ud over hvad vi kan se i ugerapporter samt analysere fra arbejdsskadeanmeldelser) til at klarlægge omfanget. Lokalgruppen formulerer et beskrivelsesark, hvor personalet kan berette om episoder, hvor de har følt sig utrygge. Arket kan udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden. Aarhus stiller sig gerne til rådighed for at stå for databehandling og arbejdet med at sammenkøre data til evt. viderebehandling i områdegruppebestyrelsen. Områdegruppebestyrelsen besluttede at følge forslaget og lade Aarhus sætte undersøgelsen i gang Idekatalog. Tilpasset idekatalog med ændringer for Ab-Ar og Te, blev godkendt af områdegruppebestyrelsen. Der var kun tale om mindre ændringer, og planlægningsudvalget havde allerede besluttet at sende det til DSB, så det kan anvendes ved planlægningen af K15. Dette gav ikke anledning til debat. Det ændrede Idekatalog vil snarest blive sat på hjemmesiden Samarbejdsudvalg HSU. I forbindelse med et konkurrencedygtigt DSB er det besluttet at seks serviceydelser skal analyseres med henblik på at blive sendt i udbud. Denne analyse er afsluttet i foråret, og det er besluttet at de fem sendes i udbud. Den sjette er billettering i S-tog, som fortsat skal udføres af DSB. De fem serviceydelser er Togklargøring, Togrengøring S-tog, Stationsservice, Ejendomsservice og Intern Service. Udbuddet vil også omfatte en række ydelser, der allerede er udliciteret. Opgaverne bliver sendt i udbud i efteråret, og sidst på året bliver det besluttet om de skal udliciteres, eller de bliver hos DSB. Selvom billettering i S-tog ikke bliver sendt i udbud, skal der ske en effektivisering her. Vi har i TPO medlemmer i Serviceteam øst (Roskildegruppen) og Serviceteam vest (Automatgruppen), der bliver omfattet af udbudsrunden. 120

4 Kompetenceudvalg. Der er ikke afholdt møde i udvalget siden sidste bestyrelsesmøde. Spørgerammen til næste MTA har været i høring, og den forventes godkendt på næste møde i HSU den 3. september. Der er den 19. august afholdt informationsmøde om DSB s nye læringsportal. Kompetenceudvalget og alle uddannelsesudvalg var inviteret. DSB s læringsportal giver en fælles indgang til uddannelses- og udviklingsaktiviteter på tværs af DSB. I overskrifter indeholder læringsportalen systemunderstøttelse af: Fælles kursusadministrative processer Ét udviklingskatalog Platform til afvikling af e-læring Nyt evalueringssystem Læringsportalen skal tages i brug som arbejdsredskab for alle kursusadministratorer og tjenestefordelere i efteråret 2014 og forventes kort herefter ibrugtaget af alle DSB s ledere og medarbejdere. På mødet blev læringsportalen og processen for implementeringen af portalen præsenteret Uniformsstyregruppe. Der har ikke været afholdt møde i udvalget siden sidste bestyrelsesmøde. Der pågår et arbejde med optimering af processen for uniformsbestilling. Der er nedsat et udvalg, hvor DJ er repræsenteret ved Thomas Bryan Lund. Der arbejdes stadig med fornyelse af uniformen, men der er ikke taget nogen beslutning endnu. Der bliver informeret om tankerne bag denne på næste møde Kantineudvalg. På sidste HSU møde blev der stillet spørgsmål til kantinedriften, og der blev efterfølgende givet en status på arbejdet med kantinerne. I perioden 28. april -11. maj gennemførte Intern Service en kundetilfredshedsundersøgelse af DSB s kantiner. Formålet med undersøgelsen var at afdække medarbejdernes tilfredshed med kantinerne og identificere relevante aktionspunkter. Resultatet af undersøgelsen viser, at tilfredsheden svinger på tværs af kantinerne. Nogle steder er kunderne meget tilfredse, mens de andre steder er utilfredse. Utilfredsheden kan overordnet inddeles i to kategorier. 1. Følelse af uretfærdighed grundet forskelsbehandling Telegade kontra øvrige kantiner. 2. Utilfredshed med kvaliteten af maden på specifikke lokationer. På baggrund af undersøgelsen har Intern Service, i samarbejde med leverandøren, iværksat en række umiddelbare tiltag for at forbedre kvaliteten. Tiltagene tager udgangspunkt i en plan i tre faser: 1. Umiddelbare udbedringer af kvalitet. (Er igangsat.) 2. Udbedring af forhold, der på kort sigt kan ændres. (Behandles på Kantineudvalgsmødet den 20. August.) 3. Drøftelse af langsigtet udvikling. (Opstart på kantineudvalgsmødet i august.) OSU. Møde afholdt den 27. Juni. Anders Egehus orienterede om: 121

5 Ny strategi: Til september udrulles DSB s kommende strategi. Optimering på DSB sk: Søren Egevang og Morten Østgaard er de nye optimeringskonsulenter i Operation. I øjeblikket er de ved at fastlægge, hvilke processer der skal optimeres i den resterende del af Service på DSB sk: Ikke nogen store forandringer i forhold til det eksisterende koncept. Der vil efter sommerferien være en drøftelse af, hvordan det udrulles overfor de store personaleområder. Enmandsbetjening: Ift. Nordjylland er der indsendt samlet ansøgning og dokumentation til Trafikstyrelsen med henblik på godkendelse. For DSB er det en rejse, at kunne dokumentere alt hvad vi gør. Driftsstart forventes medio august, men meldes først ud, når der foreligger en godkendelse. Ift. Øresund er forhold vedrørende Hovedbanen og Nørreport endnu ikke på plads, og der forventes derfor først en godkendelse i det nye år. Nyt sikkerhedsledelsessystem: Et nyt sikkerhedsledelsessystem vil medføre nye betingelser og nye krav til, hvordan DSB styrer sikkerheden i virksomheden. DSB skal fremover eksempelvis kunne dokumentere, hvordan vi kører sikkert, samt hvem der har ansvar for hvad. Det skal munde ud i en certificering 1/ Varme bremser på IC3: Der er konstateret en stigning i antallet af hændelser i 2014 sammenlignet med Det er analyseret, om der er sket ændringer i adfærd eller indsættelsesmønster i forhold til året før. Der er ikke konkluderet noget endeligt. Rettidighed: Frem til påske var der en meget flot rettidighed. Der har dog sidenhed været en vigende tendens. Årsagen skyldes formentligt et stigende antal sporarbejder. Der er derfor et behov for øget fokus. Nattog: Nattog ophører fra K15. Beslutningen skyldes væsentlige sporarbejder i 2015 højsæsonen, samt at DB ikke finder det rentabelt på sigt, bl.a. grundet behov for investering i nyt materiel. Medarbejderrepræsentanterne havde stillet enkelte spørgsmål, et enkelt har relevans for togpersonalet. Dette bringes derfor efterfølgende. Der er påbegyndt afholdelse af kurser for ledelsen omkring fravær. Det er vores opfattelse, at tillidsrepræsentanter også bør have adgang til disse kurser. Anders Egehus svarede: For at sikre en fælles tilgang til fravær afholder Personale et oplæg om fravær til de afdelinger, der har ønsket dette. Der arbejdes på at etablere et tilsvarende oplæg for TR. Derudover var der nogle drøftelser af relevante emner, bla. Ændret organisering TGF faglærer Anette Haugaard fremlagde den påtænkte ændring af organiseringen for TGF faglærere. De faglige repræsentanter (TPO) bakkede op om den påtænkte ændring, men ønskede ikke at lægge sig fast på et konkret antal. Antallet af TGF faglærer bør afspejles ud fra behovet. Status på sammenlægningen af DSB Øresund med DSB SOV. Der vil blive nedsat en række arbejdsgrupper, der hver især vil behandle forskellige problemstillinger i relation til sammenlægning af DSB Øresund med DSB SOV. Der forligger dog endnu ikke en endelige tilkendegivelse fra ministeriet om timingen i forhold til en sammenlægning. Der forventes ikke store gevinster fra k15, da planlægningen allerede er langt fremme. 122

6 Planlægningsudvalget. Møde afholdt 18. August. Jan Christiansen som er ny chef for planlægning deltog for første gang i mødet, og startede med at give en kort præsentation hvori han også gav en kort orientering om de opgaver han så i fremtiden i forhold til planlægning. Det væsentligste emne for mødet var derudover K15. Efter en kort gennemgang af diverse ændringer i køre og materielplaner, aftalte vi en datoplan for hele planlægningsprocessen. Denne er/vil blive udsendt til alle TR sammen med referatet for mødet. Dette af hensyn til informationer, som skal gives officielt til de lokale forhandlere. (se senere) Herefter præsenterede Bente Ellegaard de planlægningsmæssige ændringer, som man vil implementere i forbindelse med turskiftet. Flytning af arbejde væk fra København. Vi har i dag en meget stor problemstilling ved turenes antal på de enkelte depoter, i forhold til togpersonalets placering. Dette medfører at der dagligt mangler personale i København, mens der er overtalligt personale på de Jyske depoter. Især i Aarhus og i Fredericia. Samtidigt er det et ønske at få hjemtaget kørslen på Øresund til DSB Kystbanen, således at det ikke skal køres af Veolia. Derfor vil man foretage nogle ændringer som medvirker til at få placeret kørslen der hvor personalet er. Dette er vi i TPO meget enige i, idet vi jo ønsker at alle ture kan besættes uden at det skal ske ved hjælp af overarbejde eller udstationering. Derfor har planlægningsafdelingen i samarbejde med OBS besluttet at flytte en del af børneguidekørslen, (2 ture) væk fra København sammen med en del togførerkørsel mellem kh og ar. Samtidigt har man besluttet at der ikke længere skal være overnatningsture for BG, idet man vil dele turene i Ar. Dette vil også være gældende for ture den anden vej, altså ture fra fh. Ændring i International kørsel. Store og mange sporarbejder på Sydbanen medfører næste, samt kommende år, at der vil være rigtigt mange perioder hvor togdriften vil være delt i Orehoved. Derfor er der lavet en ny midlertidig station her, og ligeledes opført og godkendt nogle opholdslokaler. For også at være klar til denne udfordring, så har planlægning besluttet at en del af den internationale kørsel til Tyskland, skal flyttes fra København til Nykøbing F. Dette vil sikre at man også i de perioder med sporspærringer vil kunne køre den del af kørslen som ligger syd for Orehoved. Ligeledes har man et ønske om at fjerne de lange ture som der pt. ligger i internationalt hold, da man opfatter dem som for dyre. I TPO stillede vi det krav i forhold til dette, at det stadig skal være således at nf kan dække de tog der ligger naturligt for depotet, også de første og de sidste tog. Vi ikke vil opleve at man blot flytter personalet til andre tog, og hermed skaber problemerne andre steder. Opsigelse af hold, og varsling i reduktion i holdpladser. Som en naturlig konsekvens af reduktionen i togpersonalets ture ved nedlæggelsen af togservice, vil det blive nødvendigt at ændre lidt i holdstørrelser flere steder. Planlægning har lavet en beregning, og har som følge heraf besluttet følgende reduktion samt opsigelser af hold. Ar. reduktion af hold med ca. 24 pladser. Te. Reduktion med 6. pladser. Fa. Reduktion med 6. pladser. Næ. Reduktion med 6. pladser. Kh. Reduktion med 12. pladser. NF. De to 6 mands hold med ekstra kompensation for søndagsarbejde opsiges. Der skal ikke reduceres i antal holdpladser på depotet, men man ønsker ikke længere at give kompensation for ekstra søndage. Str. Od. Kb. Uændret i forhold til nu. Ab Uændret. 123

7 Es. Der er ikke truffet endelig beslutning, idet der stadig er usikkerhed om kørslen i forhold til feks. te. Derudover blev det oplyst at der planlægges med at enmandsbetjening i nord er indført. Rangertiderne fra CPH til KAC er ændret, dette vil medføre ændringer i vores tekniske tider i forhold til tiden imellem togene på CPH. Bente vil lave nye beregninger over disse, som vil blive lavet som tillæg til den bestående aftale. Nyt tillæg til aftale er klar til underskrift. Der er tale om reduktion på 5 min i rangertid, og derfor er vores tider rettet med minus 5 minutter. Træder i kraft pr. 14. December. Efter ønske fra TPO, blev det aftalt, at der straks ville blive set på klargøringstiderne for enkelte tog på KGC, hvor der pt. opleves store problemer i forhold til at nå arbejdsopgaverne, idet togene ofte er kørt før personalet når ud i hallen. Det drejer sig feks. om tog nr og 59. Endvidere ses der på mulighed for ekstra bemanding/zar hold i de tog der betjener Trekroner den kommende tid hvor der startes op på uddannelsesstederne. Særlig aftale Tinglev 1.november til K15 start. Det er aftalt at ved ophør af Euro-Night, bevares den tjenestetid, som der ligger pt. på turen til kh og retur, som den ramme hvori der senest 8 dage før skal være indsat en tur på maks. 9 timer. Hviledagen på anden dagen bevares. Dette gælder for dem der kører i fast hold. Øvrige disponeres som altid. Områdegruppebestyrelsen blev orienteret om forløbet op til planlægningsudvalgs mødet, hvor der havde været en dialog imellem Bente Ellegaard og John Kildsgaard. Dialogen var bla. omkring børneguidekørslen. DSB planlægnings oprindelige udspil var at flytte hele børneguidekørslen væk fra kh, hvilket efter denne dialog blev ændret til kun at omfatte 2 ture. Ligeledes blev der givet orientering omkring udeståender i forhold til fordeling af kørslen imellem te og es, hvilket ikke er helt på plads pt. I forbindelse med K15 må der forventes større udfordringer i forhold til turlisterne pga. en meget stor del af planlagte sporarbejder. Arbejdet med at lave en minidrejebog for turlister i forbindelse med disse er afsluttet. Lasse Thorsøe og Henrik Novak, har deltaget i møde hvor man er enige om hvordan det håndteres. Denne drejebog blev præsenteret for områdegruppebestyrelsen som ikke havde bemærkninger til denne, hvorfor det derfor er denne der arbejdes efter ved kommende sporarbejder Uddannelsesudvalg. Møde afholdt Dette var det første møde i den nye placering af udvalget, og med den nye besætning. Thomas Thorning som nu er chef og ansvarlig for den samlede uddannelsesafdeling, startede med at give en kort præsentation. Øvrige medlemmer af udvalget blev herefter også præsenteret. Den væsentligste ændring består i at sammensætningen af udvalget nu også gør at hk og ac er repræsenteret i udvalget, og at vi også skal beskæftige os med deres områder. Dette var deres repræsentanter noget betænkelige over. Mest fordi man jo nok kan forestille sig at vi kommer til at fylde en del i udvalget, idet vi jo har væsentlige større emner omkring uddannelse. På mødet blev det aftalt at det er vigtigt at der arbejdes lokalt imellem møderne, og at det kun er de overordnede emner som skal drøftes. Dette betyder bla. at vi nu skal arbejde videre med vores temadag, som er planlagt til Fra TPO har vi indmeldt Leif Sørensen og John Kildsgaard som deltagere i arbejdsgruppen. 124

8 Teknologiudvalg. Der har ikke været afholdt møder i udvalget. Der er pt. en del usikkerhed omkring planlægningen af udvalgets møder, men vi vil tage kontakt til Morten Schell snarest for at få fastlagt møderækken Sikkerhedsudvalg. Møder afholdes kontinuerligt, men det er begrænset hvor meget togpersonalet fylder i udvalget. Lkf har som det ser ud væsentlig større udfordringer end vi har, hvorfor en stor del af møderne bruges til at diskutere disse emner. Det er dog lykkedes at få aftalt at vi nu løbende får tilsendt de indmeldte sikkerheds hændelser, og det gør at vi i TPO nu bedre kan få et overblik over hvilke indmeldinger der vedrører togpersonalet. Efter at have fået dem et stykke tid, så ser det ud til at enkelte emner med interesse for vores område begrunder en nærmere drøftelse på et af de kommende møder. Orientering om disse emner gives mundtligt på områdegruppebestyrelsesmødet. Områdegruppebestyrelsen blev orienteret om følgende forhold: Tog uden togfører. Tog der glemmer at stoppe på stationer. Bremseproblemer med Mf. Straks påbud og baggrund. Afgangsprocedure på Kystbanen. Ønsket TPO repræsentation i sikkerhedsudvalget fremadrettet EAMSU Områdegruppebestyrelsen drøftede emner til næste møde som afholdes den 17. September. Der var enighed om følgende emner. Afslutning af oplægget Vejen mod et bedre arbejdsmiljø. Tjenesteure og problemerne med disse. Ledelsens forventning til togpersonalets opgaver i fremtiden. 4. Økonomi. 4.1 Regnskab. Revideret regnskab blev taget til efterretning af områdegruppebestyrelsen uden kommentarer. Under regnskab blev givet en kort orientering om forbrug af midler til kampagne. 5. Tema 1. Besøg af Jesper Lok. Følgende oplæg til emner var tilsendt inden mødet: 1. Togpersonalet hos DSB i fremtiden. Hvordan ser du fremtidens togpersonale i forhold til arbejdsopgaver, kontrol, service og sikkerhed for vores passagerer? Togpersonalet oplevede nogle meget skarpe udmeldinger kort efter du kom til virksomheden, hvor de fik den opfattelse, at du ville af med dem. 2. Politisk opbakning? Oplever du at der er politisk opbakning til den holdning du har til togpersonalet hos de beslutningstagere/politikere som DSB forhandler med, feks. i forbindelse med den nye trafikkontrakt, som vi synes er meget længe undervejs i forhold til en startdato der vel er 1. januar 2015? 3. TPO s små spot om togpersonalet. I efteråret 2013 lavede TPO i forbindelse med vores kampagne for togpersonale i togene to små film, som blev vist på nettet. Filmenes formål var bla. at vise hvilke opgaver vi udfører i forhold til 125

9 passagererne i togene ud over billetkontrol. Kunne det være en fremtidig opgave for DSB på tilsvarende måde, at gøre opmærksom på værdien af vores arbejde overfor passagererne? 6. Områdegruppebestyrelsen. 6.1 Sektionen. Møde afholdt 11. Juni. Følgende emner blev drøftet på sektionsmødet. Lidt om Facebook og brug af denne. Der opleves mange og et tiltagende antal uacceptable opdateringer på Facebook, som kan komme til at give problemer for de enkelte medarbejdere. Dette vil sektionen meget gerne undgå, hvorfor der var enighed om at sætte fokus på emnet. Påkørsler og problemer for lkf ved mindepladser. Det opleves som et tiltagende fænomen, som giver nogle psykiske store udfordringer for den enkelte lokomotivfører som måske kommer forbi, og igen bliver mindet om den meget ubehagelige oplevelse. Man ønsker at få udarbejdet mere faste retningslinjer. 6.2 Lukning af togservice. Den 15. maj indgik vi en tillægsaftale til IFO aftalen. Salgsvognen blev endegyldigt nedlagt, og tgf2 bortfaldt på alle strækninger. I forbindelse hermed var der enighed om, at der var behov for ekstra bemanding i nogle IC og Lyn på strækningen Kh-Ar-Kh for at sikre en tilfredsstillende service for DSB1 kunder og et godt arbejdsmiljø for togpersonalet. Der blev lavet et bilag til aftalen der beskrev anvendelsen af m/k til denne ekstra bemanding. Der kom også med i aftalen, at der tidligst indføres enmandsbetjening på Lille syd, og dermed lukning af Næ depot, 1. januar Garantien for at der ikke vil ske afskedigelser blandt togpersonalet blev samtidig udvidet til også at omfatte hele Vores bevæggrunde for at indgå denne aftale har som tidligere været, at vi har prioriteret at bevare tgf i togene, altså undgå enmandsbetjening, og sikre at ingen bliver afskediget på grund af effektiviseringer. Det har også været vores opfattelse, at ledelsen ikke har prioriteret konceptet med salgsvognen særlig højt, men længe har ønsket at afskaffe den. 6.3 Ny struktur og organisering undervisere sikkerhed. Sikkerhedsundervisningen af togførere har hidtil været varetaget af togførere, som indimellem har fungeret som sikkerhedsfaglærere. I Operation er der oprettet en ny afdeling, operatøruddannelser, som har ansvaret for både lokomotiv- og togførernes sikkerhedsfaglige uddannelse og efteruddannelse. Lokomotivpersonalets undervisere er ansat på fuld tid, og vi er nu enige om, at det også vil være den bedste løsning, at togpersonalets undervisere også er ansat på fuld tid. Der er derfor oprettet fire tgi stillinger som sikkerhedsspecialister, og der har været en runde med stillingsopslag, hvor de tidligere sikkerhedsfaglærere har haft mulighed for at søge dem. Der pågår i øjeblikket samtaler med ansøgerne. Der er indgået aftale omkring aflønning, og det forventes at rekrutterings processen vil være afsluttet, således at det egentlige arbejde kan påbegyndes den 1. Oktober. 6.4 Serviceteam øst. Der pågår i øjeblikket et arbejde med at sammenlægge Roskildegruppen og Lampisteriet på Kh (den gruppe der har serviceret automaterne på S-togsstrækninger). Det giver umiddelbart god mening, nu da S-tog igen er en del af DSB SOV, og en effektivisering vil også være et godt argument for ikke at udlicitere opgaven. Det giver dog også umiddelbart nogle problemer, da gruppen ikke kan fortsætte som en selvfungerende gruppe på samme betingelser som tidligere. 126

10 Ny lokalaftale om arbejdstilrettelæggelse samt ferieplan er indgået. Der er pt. flere udeståender pga. manglende afklaring om andre lokalaftaler som derfor behandles af DJ og DSB. 6.5 Medlemsstatus. Der er den 14. august udsendt en opdateret medlemsliste til bestyrelsen. Vi har i alt 1119 medlemmer. Heraf er der 43 toginstruktører, 145 S-togsrevisorer, 6 i Serviceteam øst (Roskildegruppen), 9 i Serviceteam vest (automatholdet), 4 på Odderbanen og 8 ikke DJ medlemmer. Fratrukket deltid, udlån og andet er der 872 FTE, der kører tog på de lange skinner. Vi mødes med DSB (Erik Christensen) en gang i kvartalet, hvor vi sammenligner og drøfter vores beregninger. 6.6 Nordisk samarbejde. Fællesmøde mellem både lkf og tgf i de nordiske lande afholdes den 19. August hos DJ. Formålet med mødet er at stå sammen i kampen mod enmandsbetjening. Orientering fra mødet gives på områdegruppebestyrelsesmødet. Der skal snarest laves et kommissorium for arbejdsgruppens arbejde. DJ sammen med John Kildsgaard skal prøve at få gjort dette. Mødet var enige i at det ville være meget fornuftigt at læne os op af det notat der findes fra ETF s arbejdsgruppe for ombord personale. Svensk afgørelse i arbejdsmiljøværket vdr. Veolia kan vi godt bruge. Ikke ok at have alene arbejde for bla. lkf, og derfor skal der være tgf. Gælder dog kun for Veolias strækning da systemet i Sverige er meget forskelligt fra det vi kender. Næste møde i arbejdsgruppen afholdes sidst i november i Stockholm. 6.7 Europæisk samarbejde. Næste møde afholdes i Brüssel den oktober. TPO deltager sammen med Kirsten Andersen. 6.8 Fagkategori. Der afholdes seminar den 2-3 oktober. Det store emne bliver en drøftelse af togpersonalets fremtid. Indlæg fra forbundsledelsen i DJ samt en fremtidsforsker, vil danne grundlag for debatten. På 2. dagen vil der være en dialog om fagkategoriens fremtid. 6.9 Undersøgelse. Der blev givet en orientering på status omkring den igangværende undersøgelse som Sanne Frandsen laver i samarbejde med TPO. Det blev aftalt at hvis den er færdig, så ønskes der givet en redegørelse for resultaterne på det næste områdegruppe bestyrelsesmøde i december. Herefter vil der blive taget stilling til hvordan den evt. kan anvendes Kystbanen tilbage til DSB. Områdegruppebestyrelsen blev orienteret om de sonderingsmøder som der pt. er i gang. Her drøftes diverse forhold som skal være afklaret når og hvis en tilbageførsel sker. Pt. handler det feks. om uddannelse og arbejdstidsregler. 7. Arbejdsmiljø. Alle arbejdsmiljørepræsentanter i Operativ Service mødes 1/9. De to halvårlige EAMSU-formøder er de eneste gange, hvor alle amir er i Operativ Service, er samlet. Vi vil bl.a. drøfte nogle af de følgende emner, samt tale om, om vi samlet skal lave vores egen (uden DSB s indblanding) undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø. 127

11 7.1 Voldspolitik. Det viser sig at DSB ikke længere har en voldspolitik den blev tilsyneladende sparet væk for nogle år siden. Dvs. at den automatiske opfølgning på f.eks. politianmeldelser ikke finder sted. Vi vil gerne drøfte det på næste EAMSU, samt have det rejst i DSB s Arbejdsmiljøråd. Vi mener at der som en selvfølge skal være en voldspolitik i DSB. Vi mener også at DSB bør følge op på f.eks. politianmeldelser, så den enkelte medarbejder ikkeskal stå alene med disse ting, efter en voldsepisode. 7.2 Drikkevand. Vi har (med lidt hjælp i arbejdsmiljøloven) fået overbevist DSB om at de skal sørge for at vi har vand når vi kører i alle togtyper, ikke kun IC med pantry. De vil løse det ved at indkøbe personlige vandflasker til tog- og lokomotiv personalet. Flasker, der kan genopfyldes når man er på depoterne. Når model er blevet besluttet, vil de blive indkøbt og kollegaerne kan afhente dem. 7.3 Helbredskontrol for natarbejdere. Ifølge lovgivningen, skal medarbejdere der udfører natarbejde, tilbydes helbredsundersøgelser min. Hvert 3. år. Det er vi jo en del, der gør Natperioden er fra kl til kl En natarbejder defineres i arbejdstidsloven som en lønmodtager, der normalt udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden, eller udfører natarbejde i mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder. I dag skal informerer DSB på ingen måde om dette, men man skal selv finde ud af, hvor på intranettet man tilmelder sig og booker en tid til en af de tre klinikker der ligger i Hellerup, Århus eller Fredericia. Betænkeligt få har indtil videre gjort brug af dette gratis og lovpligtige tilbud. Vi i arbejdsmiljøorganisationen mener at DSB godt kunne gøre meget mere for at gøre opmærksom på at dette tilbud, og måske gøre det mere attraktivt at tilmelde sig. Vi vil i hvert fald gerne på det kraftigste opfordre dig til at tager imod dette gratis og uforpligtende tilbud, hvis du er en af dem, der kører meget om natten. Det vil bl.a. blive rejst på næste OAMU. 7.4 Dieselpartikler. Der er næppe tvivl om at togførere og perronmanagere er nogle af de personalegrupper, der gennem årene har fået den største dosis partikler gennem arbejdet. Om det vil give mening at lave helbredsundersøgelser på baggrund af dette, kan vi ikke helt gennemskue. DSB mener ikke at det er nyttigt, men vi er ikke helt enige, og tror heller ikke at arbejdsmedicinsk klinik er det. 7.5 HAMU i DJ. Møde afholdt 11. August. I DSB er møderækken mellem DSB og de samlede faglige organisationer og problematikken om manglende kommunikation og samarbejde afsluttet og ligger igen i SU og Arbejdsmiljørådet. DSB har nu også modtaget et brev fra DJ med en opfordring til møde omkring samarbejde om arbejdsmiljøet. SPO DSB kommer med noget omkring psykisk arbejdsmiljø efter den 2. oktober I henhold til HAMU s planlagte indsat over kongresperioden, så sættes der fokus på de syv indsatsområder i arbejdsmiljøstrategien. Kirsten Andersen har kontakt til LO-skolen og underviserne her. I forbundshuset har der været tænkt et samlet seminar/konference for TR og AMR i HAMU er af den opfattelse, at en eventuel konference skal forberedes ordentligt. Det kan være en god ide, hvis lederne af arbejdsmiljøgrupper og udvalg er med til en sådan konference/seminar. 128

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Onsdag den 27. november 2013 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Torsdag den 25. oktober 2012 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus

Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus Torsdag d. 06. februar 2014 Tilstede: Bestyrelsen i Århus: Arbejdsmiljørepræsentanter: Lasse D. Thorsøe, Fmd. Bo Willestofte, N.Fmd. Bo

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Tirsdag den 04. december 2014 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 25. oktober 2011 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Det Blå Blad. Nr 5. 2013. Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB

Det Blå Blad. Nr 5. 2013. Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB Det Blå Blad Nr 5. 2013 Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB LEDER Det Blå Blad Samarbejde og dialog - igen, igen Udgives af : Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB Af: Søren Max Kristensen, områdegruppeformand

Læs mere

Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB 4/2011. Trafikstyrelsens sikkerhedskonference 2011 Side 8

Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB 4/2011. Trafikstyrelsens sikkerhedskonference 2011 Side 8 Det Blå Blad Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB 4/2011 Besøg vores hjemmeside: www.lpo-dsb.dk/ Lederen Side 3 Debatindlæg: Ledelse udefra Side 4 Læserbrev: Lederen Brugerbetaling på jubilæum Side Side

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. oktober 2006 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

HK -KLUBBEN i. Socialforvaltningen, Københavns kommune. Klubbestyrelsens beretning. For perioden 14.11.11-10.11.12

HK -KLUBBEN i. Socialforvaltningen, Københavns kommune. Klubbestyrelsens beretning. For perioden 14.11.11-10.11.12 1 HK -KLUBBEN i Socialforvaltningen, Københavns kommune Klubbestyrelsens beretning For perioden 14.11.11-10.11.12 2 Klubben Indledning Klubben hedder, siden 23.1.06, HK-klubben i Socialforvaltningen og

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde den 18. maj 2006 Hotel Agon Aldea i Berlin Referat af 14.møde Referatet findes også på områdegruppens hjemmeside: www.spdsb.org

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Det Blå Blad. Nr 1. 2013. Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB

Det Blå Blad. Nr 1. 2013. Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB Det Blå Blad Nr 1. 2013 NY STÆRK LE DELSE I LPO His En Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB tor uhe ldi g ien om : kol leg a! Det Blå Blad Udgives af : Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB Henvendelse til

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Beretning om 2014. Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015.

Beretning om 2014. Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015. Københavns Postcenter onsdag den 7. januar 2015. Beretning om 2014 Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015. Indledning: 2014 blev endnu et dårligt år for Post Danmark. Desværre

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Fødevare-BST - 3 - Forord Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg arbejder for at reducere arbejdsskader i slagteribranchen

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere