Protokol 2. Områdegruppebestyrelsesmøde 15. august 2012 på Hotel Næsbylund.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokol 2. Områdegruppebestyrelsesmøde 15. august 2012 på Hotel Næsbylund."

Transkript

1 Protokol 2. Områdegruppebestyrelsesmøde 15. august 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen, Knud Larsen, Niels Søndergaard, Kent M. Bülow, Lasse Thorsøe, Steen Clausen, Jan L. Christensen, Franciska Moser Thomsen. Afbud Susanne B. Jensen, Peter Ørn, Michael Madsen. Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Godkendelse af protokol fra 01 møde 25. maj på Sildestrup. 3. Beretning fra virksomheden 4. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper. 5. Økonomi. 6. Sager til behandling/drøftelse. 7. Aktivitets liste 8. Meddelelser fra lokalgrupper 9. Kommende møder. 10. Eventuelt og evaluering af mødet. Dansk Jernbaneforbund Togpersonalets områdegruppe DSB - Postboks 48 - Banegårdcentret 3 sal Odense 11

2 1. Mødets åbning. Niels Henrik gav en kort orientering om aktuelle emner, hvor bestyrelsen gav fuld opbakning. 2. Godkendelse af protokoller. Protokol fra 01. områdegruppebestyrelsesmøde 23 maj på Sildestrup. Der er indkommet en enkelt indsigelse, som er indarbejdet. Protokollen underskrives på kommende møde. 3. Beretning fra virksomheden Informationer. Der er siden sidste områdegruppebestyrelsesmøde udsendt følgende info. 30. Maj TPO info nr. 15 Ny holdstruktur 01. Juni TPO info nr. 16 Service og Helbredsproblemer 11. Juni TPO info nr. 17 Ny arbejdstidsaftale 14. Juni TPO info nr. 18 Skubbeweekend og evt. afstemning 20. Juni TPO info nr. 19 Weekendhold 20. Juni TPO info nr. 20 Enhedsmedarbejdertillæg 28. Juni TPO info nr. 21 Billettering i enmandsbetjente tog 09. Juli TPO info nr. 22 Godkendte turlister K Juli TPO info nr. 23 Udsættelse og normtid August. Enhedsmedarbejdertillæg 3.2. Hovedbestyrelsen. Der er afholdt HB møde den 19. juni. Følgende emner blev bla. behandlet på mødet. Den kommende kongres: Formand Ulrik Salomonsen meddelte at han ikke genopstiller, og en enig HB anbefalede at nuværende næstformand Henrik Horup bliver valgt som ny formand. Som følge af dette skal der også vælges ny næstformand, og Preben Stenholt LPO havde meddelt at han er villig til valg. Thomas Bryan-Lund blev foreslået af enkelte i HB, og Thomas meddelte at han ville overveje sit kandidatur. Forslag til lovændringer fra lovudvalget blev drøftet. Størst debat om punkt vdr. pligtig afgangsalder for forbundets valgte ledelse. En gruppe af HB ønsker denne helt slettet, hvorimod sektion DSB samlet ønsker at den tilpasses til de nye pensionsaldre efter den seneste ændring af lovgivningen om pensionsalder. Forbundsformanden havde fået en uvildig advokat til at undersøge lovligheden af at vi har en pligtig afgangsalder. Rapporten fastslog at det er fuldt lovligt at have pligtig afgangsalder for valgte tillidsfolk. Overenskomst DJ har modtaget krav fra de enkelte områdegrupper, og der afholdes fællesmøde den 26. juni, hvor de overordnede temaer fastlægges. Herefter vil forslag til krav blive fremsendt til HB til drøftelse på mødet i august Frist for fremsendelse af krav til OAO er den 31. august Arbejdsmiljøstrategi. Et oplæg til strategi for den kommende periode var fremlagt. Endelig drøftelse følger på mødet i August OSU. 12

3 Der er afholdt OSU møde 28. juni, referat udsendes til bestyrelsen. Der er planlagt OSU seminar den 6-7. september EAMSU. Der er afholdt EAMSU møde den 26. juni. Referat er netop modtaget hos TPO til godkendelse. Efter godkendelse udsendes referat til områdegruppebestyrelsen. Følgende emner blev drøftet på mødet: Anette Haugaard præsenterede DSB s strategi - økonomi i balance - i mål hver gang - tog du kan stole på. - fokus på grundproduktet. Salgsuddannelse. TPO konstaterede at alle medarbejdere som skulle have salgsuddannelsen inden den 1. juli - ikke helt er nået, og gav udtryk for at dette var uheldigt. Marianne Mygind oplyste at der har været arbejdet hårdt på at få alle igennem uddannelsen inden 1. juli og udtrykte at det var ærgerligt at det ikke var nået helt som planlagt - men at der satses på at de fleste er igennem forløbet inden for de 3 første uger af juli. THT support. TPO konstaterede endnu engang, at THT support er et problem og at ledelsen har lovet udvidet åbningstid. Claus Møller Frederiksen oplyste at der er sat alt ind for at finde en løsning på det akutte problem og at en løsning er ved at være på plads. Supplerede med at der fra 1. august vil være etableret fælles servicecenter på KH - dette vil befordre integrationen mellem OBS og FF og giver mulighed for bedre service og support. TPO er tilfreds med sammenlægningen. Pga. ferie og anden mødeaktivitet, deltager Niels Henrik og John ikke i næste EAMSU møde. Suppleanter er orienteret, og vil blive indkaldt Strategiudvalget. Møde afholdt 11. juni, Forflyttelsen listen blev gennemgået, og de fleste ønsker om forflyttelse blev imødekommet. Pr. 1. juli forflyttes 2 fra Kh til Kb og 1 fra ar til kh. Pr. 1. oktober forflyttes 3 fra fa til Od og 1 fra Fa til Es. Pr. 1. december forflyttes 1 fra Kh til Ab. Pr. 1. august forflyttes 4 fra Kh til Næ. Disse med klausul om tilbageflytning indenfor 2 år, hvis der sker ændringer i kørselsbehovet på næ depot. Der bliver udsendt brev til alle tpl og gruppeledere med en opfordring til at komme med forslag og ideer til, hvordan man kan samarbejde tættere på de enkelte depoter, med henblik på at komme tættere et fælles togdrift. Forslagene skal præsenteres chefgruppen i september, som så vil overveje hvilke forslag der skal sættes i værk. I brevet bliver de også opfordret til at gøre dette i dialog med de lokale tillidsfolk. Næste møde afholdes den 20. august. Områdegruppebestyrelsen ønsker at der på dette møde vil der blive sat fokus på bemanding og prognoser, idet vi er af den opfattelse at disse tal ikke er korrekte. Niels Søndergaard efterlyser udmelding om forflyttelser til TE Teknologiudvalget. Der blev afholdt ekstraordinært møde den 13. juni. På mødet blev givet status på projektet med bluetooth reader til diverse billetter. Det ser ud til at projektet lykkes, og at det lykkes at få readeren ud til personalet efter planen. Efter vores opfattelse vil det være en stor lettelse i togpersonalets arbejde hvis dette lykkes. Referat fra mødet er udsendt til områdegruppebestyrelsen Planlægningsudvalget. 13

4 Møde afholdt den 12. juni, hvor bla. diverse fortolkninger i forbindelse med den nye arbejdstidsaftale blev drøftet. Konklusioner er efterfølgende udsendt til områdegruppebestyrelsen, og konklusionerne vil blive indskrevet i den nye udgave af vores hæfte om arbejdstidsregler. Turlisterne for K12.3 og processen op til de efterfølgende turlisteforhandlinger blev også drøftet. TPO gjorde opmærksom på at vi ikke fandt det i orden at man ikke overholdt de indgåede aftaler om ændringer i turene efter udsendelse til lokalgrupperne. Det blev understreget at det for fremtiden er vigtigt at drejebogen overholdes, idet den nu er en underskrevet aftale, og ikke blot en hensigtserklæring. K12-2 korrigeret. På planlægningsudvalgsmødet evaluerede udvalget også implementeringen af K12-2 korrigeret, pr. 1. juli TPO repræsentanterne udtrykte kritik af fremgangsmåden, hvorpå denne var sket, idet der ikke havde været involvering af turrepræsentanterne rundt om i landet. TPO gjorde endvidere opmærksom på, at netop denne implementering af K12-2 korrigeret var yderst vigtig for medarbejderne, idet de nye bemandingsprincipper og de dertil hørende service standarder også skulle implementeres, hvorfor det var særligt kritisabelt, at vi ikke blev involveret. Planlægningsafdelingen medgav, at man havde været meget fokuseret på planlægningen af K12-3, hvor de nye arbejdstidsregler skulle implementeres i turene, hvorfor man ikke havde fået involveret medarbejderrepræsentanterne på tilfredsstillende vis, hvilket planlægningsafdelingen beklagede. Udvalget mødes igen i august, og her vil der bla blive drøftet tilpasninger af vores idekatalog. Dette er netop blevet ajourført med ændringsønsker fra enkelte lokalgrupper, og indsendt til planlæggerne. Efter mødet, er der blevet aftalt datoplan for turlister i forbindelse med K13. Som noget nyt er TPO direkte involveret i udarbejdelsen af de første udkast, idet der afholdes et seminar den august, hvor vi deltager sammen med planlæggerne for at prøve at lave en mere hensigtsmæssig opbygning af turene i forhold til personalets nuværende placering rent geografisk. Efterfølgende afholdes der møde i planlægningsudvalget, og efterfølgende seminar for alle de turlisteansvarlige, hvor grundprincipperne præsenteres. Områdegruppebestyrelsen er blevet opmærksom på at der er udeståender omkring godkendelse af opholdslokaler i forbindelse med sporarbejder. Det blev derfor besluttet straks at sætte gang i processer, således at disse godkendelser kunne komme på plads. Fremadrettet er det vigtigt at sikre at disse aftaler overholdes. Der blev også drøftet hvor længe vi skal finde os i blot at få undskyldninger fra DSB når diverse aftaler ikke overholdes. Holdningen var klar at vi ikke blot vil nøjes med undskyldninger, men at vi bør arbejde aktivt for at overtrædelser bliver undgået, og ændret straks når vi får kendskab til disse. Det blev besluttet at TPO igen sender udmelding ud om håndtering af ulovlige ture. Alle sager bliver stadig løbende fremsendt til behandling i DJ Personalepolitisk udvalg. Møde afholdt 28.juni. Da dette var et møde med stort set nye deltagere, blev det første møde brugt til at finde ud af hvilke opgaver der ligger i udvalget. 14

5 En af de kommende opgaver bliver at få sat navne på de personer fra TPO der skal deltage i moppegruppens arbejde. Udvalget giver tilbagemelding på dette til TPO snarest Uddannelsesudvalg. Møde i juni blev aflyst. Der afholdes møde den 27. august, hvor vi forventer at emner som, kursusdag for alt togpersonale vil blive drøftet. TPO har givet indput til indhold på denne kursusdag, og vi mener at det er meget vigtigt at så mange som overhovedet muligt kommer af sted i år, idet det er en del af aftalen om konceptet. 3.5 Sektionen. Sektionsmøde afholdt den 5. juni. Her blev bla. drøftet sektionens forslag til kongressen vdr. pligtig afgangsalder for tillidsvalgte i forbundet. Endvidere blev drøftet et forslag fra SPO om at sætte arbejdsmiljø mere i centrum i den kommende kongres periode drøftet, og sektionen bakker op om dette. 3.6 Internationalt arbejde Der er modtaget indbydelse til internationalt seminar for togpersonale fra det Ungarske forbund. Seminaret afholdes først i november, og TPO har tilmeldt John Kildsgaard og Niels Søndergaard som deltagere. Da det internationale samarbejde i fremtiden bliver et officielt samarbejde i andet regi vil det være sidste gang at der afholdes disse uformelle møder, som det daværende TPA var en af initiativtagerne til. Der afholdes møde i det nordiske samarbejde den 28. august i Oslo. Her deltager Niels Henrik Nielsen og John Kildsgaard. Her skal bla. drøftes hvordan vi sikrer den bedste repræsentation i det kommende europæiske samarbejde. Det er efter TPO s opfattelse vigtigt at togpersonalet bliver direkte repræsenteret i dette arbejde. 3.7 Fagkategori togpersonale. Arbejdet i fagkategorien har ligget en del stille i den forgangne tid, og der har ikke været afholdt møder. I TPO vil vi sætte fokus på at få genskabt disse møder, således at vi sikrer det faglige samarbejde på tværs i de enkelte virksomheder inden for togpersonale området. Det blev aftalt at Niels Henrik i samarbejde med Jan Lundgaard tager fat på dette snarest muligt efter kongressen. 3.8 Områdegruppen Aftale om effektiviseringer. De endelig aftaler er som bekendt underskrevet, og dette gav en del turbulens blandt togpersonalet. Det blev derfor meget hurtigt besluttet at vi måtte gøre noget for at sikre at der blev givet en bredere orientering end den vi kunne give via skriftlige informationer. Der blev derfor planlagt en hurtig rundtur til alle landets depoter, hvor vi gav en orientering om de nye aftaler og konsekvenserne af disse. Selv om møderne blev afholdt midt i ferieperioden, så kom der rundt omkring nogle mennesker og hørte vores indlæg. Vi havde efter den store mængde af negative indlæg på vores debatsider, forventet at møde nogle meget negative kolleger på disse møder. Dette skete dog ikke, og det er vores opfattelse, at der 15

6 blandt de fremmødte var en del forståelse for, at vi havde indgået disse aftaler, selv om både deltagerne og vi, absolut ikke var ubetinget tilfredse med alle elementer i aftalerne. Det der gav størst anledning til drøftelser på møderne var selvfølgelig skubbeweekend som er et element som ingen af os, er stolte af, men som desværre har været en nødvendighed for at sikre personale i togene også i weekenden. Der skal dog ikke være nogen tvivl om at vi i den kommende periode vil arbejde hårdt for at finde alternative løsninger for at få personale i togene også i weekenderne, således at vi igen kan få fjernet disse skubbeweekender. 25 har taget mod en frivillig fratrædelsesordning, og de er fritstillet fra den 1. august og fratræder endeligt med udgangen af oktober måned. Det endte også med, at 31 blev tilbudt anden beskæftigelse. Det var dem uden en togføreruddannelse, heraf nogle der ikke kunne blive helbredsgodkendt. Nogle få valgte salgsassistent i Kort & godt, men hovedparten valgte s-togs revisor, og de er overført pr. 1. august. Disse mennesker var naturligvis meget frustrerede, indtil vi kunne indkalde dem til et informationsmøde og fortælle dem hvilke muligheder de havde, og hvad der var aftalt for dem. Det er aftalt, at når vi skal rekruttere igen, får dem der kan blive togfører, tilbudt en stilling, før der bliver rekrutteret. Der er indgået aftale om et enhedsmedarbejdertillæg, som alle tgf skal have pr. 1. juli. Tillægget har samme størrelse som det lave flekstillæg. Sidebanegrupperne får dog stadig tillæg for stikprøvevis billetkontrol, da dette tillæg ikke kom med i puljen. Man kan dog ikke få begge tillæg. Som en del af finansieringen har vi brugt ic4 tillægget, som så bortfalder pr. 1. juli. En del togpersonale har dog ikke fået det nye tillæg endnu, og denne sag er sendt til forbundet. En del af aftalen er også etablering af en tjenestekupe i IC4. Rammerne for den er godkendt, og arbejdsmiljø skal nu godkende indretningen, så etablering kan påbegyndes. Det er nu aftalt, at den placeres i vestibulen i modsat ende som DSB 1, og samtidig skal der etableres bord og skabe i vestibulen ved DSB 1 til gratisvarer m.v. Vi er nu færdige med de aftaler vi skulle drøfte ifølge den overordnede aftale om effektiviseringer, og DSB har også meldt ud, at vi har nået målet, og der vil ikke ske mere i Vi er i øjeblikket i gang med at opdatere vores medlemsliste, så vi kan følge nøje om vi er det antal togpersonale vi skal være ifølge bilaget til effektiviseringsaftalen. TPO vil sikre optimal opfølgning på om opfyldelse af besparelsesmålet. Ikke i forhold til om vi har leveret nok, idet dette ikke er vores ansvar, men i forhold til om vi har leveret flere personaler end der forudsættes i aftalen. Samtidigt ønsker vi at sætte fokus på beregninger af FTE (fuldtidsstillinger.) i forhold til den produktion som skal køres. Områdegruppebestyrelsen drøftede forslag til andre opgaver som personale med midlertidigt manglende sikkerhedsgodkendelse kan lave. Der var enighed om at efterbillettering ville være en yderst fornuftig opgave. Det vil selvfølgelig være et krav at man altid går min 2 sammen. Flere har rejst kritik af at der bliver sat fokus på undervejssoignering, og nogle mener endog at det ikke er en togpersonale opgave. Dette er dog en opgave som togpersonalet har haft i rigtigt mange år, og områdegruppebestyrelsen er enige om at det er vigtigt at bevare denne opgave i lighed med andre opgaver, idet det giver vores passagerer en bedre oplevelse af rejsen, hvis de rejser i et rent tog Ulovlige ture/turændringer. Se omtale under nyt fra HB. 16

7 Der indkommer desværre stadig eksempler på ulovlige ture. Der opfordres derfor stadig til at få personalet til at forstå at det er vigtigt at man ikke kører disse ulovlige ture, men får ændret dem, og husker at sende kopi af arbejdsseddel til lokalgruppen. På det seneste er der set en del eksempler på at for korte fridage er blevet ændret til hviledage. Dette er som sådan godt nok, men hvis der ikke samtidigt bliver givet erstatningsfridage og kompensation for inddraget fridag, så er det absolut ikke ok. TPO har flere gange gjort Berit Honoré opmærksom på dette, men desværre så ser det ikke ud som om at budskabet er nået ud til alle tjenestefordelere Service Det nye service koncept blev sammen med den nye bemandingsaftale indført i togene pr. 1.juli. Dette har givet anledning til en del problemer ude i togene. Problemer som bla. skyldes at selv om der havde været indkaldt til diverse informationsmøder, så var en stor del af personalet ikke blevet godt nok forberedt på den nye måde at udføre det daglige arbejde på. Et andet problem skyldes at OBS desværre ikke på trods af diverse løfter, (se bla. under EAMSU) havde formået at få uddannet personalet til at udføre de opgaver som de bliver udsat til. Det har været dybt frustrerende for personalet, og har desværre ført til en del konflikter togpersonalet imellem, hvilket absolut ikke er heldigt. Samarbejde er kodeordet for det arbejde der skal foregå ude i togene nu. Den tid hvor hver enkelt kunne passe sit eget sæt, og ikke bekymre sig om den øvrige del af toget er forbi. Det er vigtigt at alt togpersonale forstår, at vi nu er fælles om det arbejde der er i togene. Er det i øvrigt ikke også meget mere rimeligt end at en knokler løs, mens en anden blot sidder og slapper af i tjenestekupeen. I TPO mener vi absolut, at det er det eneste rigtige, og vi vil gøre alt hvad der står i vores magt for at fremme dette samarbejde, i stedet for at togpersonalet som nu i enkelte tilfælde desværre slås indbyrdes. Vi håber, at alle snart vil forstå, at der ikke er en forventning om, at alle altid når alle de opgaver som der er beskrevet i serviceguiden. Denne er lavet for at prioritere opgaverne, og fritage togpersonalet fra det ansvar at skulle vurdere hvilke opgaver som er vigtigst. Denne opgave har vores ledelse nu gjort for os. Derfor er budskabet fra TPO nøjagtigt som vi har sagt det mange gange. Pas dit arbejde, udfør dine opgaver på bedst mulig måde, men forsøg ikke at nå 2 personers arbejde, og forsøg ikke at nå mere end du kan! Ingen takker personalet for evt. at måtte gå hjem med stress, som følge af et forsøg på at nå mere end det er muligt. Desværre har vi så her sidst på sommeren hørt om en tendens der går på at tgf1 ændrer tgf 3 til tgf 2, fordi man mener at det er mere hensigtsmæssigt at få flere ud at køre med salgsvogn. Egentlig en meget sympatisk tanke, men det er altså vigtigt at vi får stoppet denne praksis, idet det efter vores opfattelse er sikkerheden der kommer først, og det er altså disse opgaver som tgf3 skal varetage. Og dem hverken kan eller vil vi medvirke til at gå på kompromis med. Nogle kolleger ønsker ikke at medvirke til at dette koncept kan komme til at virke, og dette medfører desværre nogle konfrontationer ude i togene som ingen ønsker. TPO fastholder at det må være en ledelsesopgave at tage fat på disse kolleger, og få forklaret dem at det er dette man ønsker at personalet udfører. Områdegruppebestyrelsen er af den opfattelse at det allerstørste problem er ledelsens manglende vilje eller evne til at få sikret uddannelsen af alle til disse nye arbejdsmetoder. Det er bare ikke godt nok! Personale situationen. Henover sommeren har der været en del pres på personalet, idet der langtfra har været det aftalte personale. Dette er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, hvilket vi også har givet udtryk for på relevante steder. 17

8 Pr. 13. august træder ændringerne i arbejdstidsaftalen i kraft, og diverse ture, hold og andet er blevet tilpasset denne, hvilket giver os en forhåbning om at antallet af personaler passer bedre til de faktiske forhold. I TPO vil vi følge dette meget tæt, og vi vil via vores lokalgrupper forsøge at holde overblik over hvordan det kommer til at se ud ude i togene. Da vi nu fremadrettet har en bemandingsaftale, og ikke en hensigtserklæring, så vil vi selvfølgelig skride ind, hvis vi finder ud af at DSB ikke lever op til denne. Hvis dette bliver aktuelt, vil vi sende nyhedsbrev ud til personalet, hvori vi orienterer om hvad vi ønsker det skal gøre, for at vi kan følge status på bemandingen meget tæt. 4. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper. 4.1 Arbejdsmiljø. På grund af sygemelding fra Michael Madsen, er der ikke skriftligt indlæg, men Franciska gav kort status på arbejdsmiljø gruppens arbejde. John Kildsgaard kom med en kraftig opfordring til AMIR om at komme meget mere på banen i forhold til at være proaktiv i de mange problemer som der opleves ud i togene lige nu. Det er vigtigt at der kommer fokus på handleplaner og at der tænkes mere fremadrettet i forhold til at tage stilling til diverse opgaver. Det er vigtigt at der ikke kun fokuseres på at lave APV på diverse opholdslokaler, og sørge for maling og nye møbler, men også at der sættes direkte fokuseres på det daglige arbejdsmiljø i en meget mere synlig grad. Her tænkes feks. på aktivt at medvirke til at forhindre stress og andre arbejdsrelaterede gener. TPO føler at de i alt for høj grad bliver draget til ansvar for forhold som vitterligt hører inde under arbejdsmiljøgruppernes arbejdsområde, og at disse derfor ikke er synlige nok i dagligdagen, i forhold til at få sat fokus på diverse emner. 5. Økonomi. 5.1 Regnskab. Budgettet følges, og økonomien ser derfor fornuftig ud. 6. Sager til behandling/drøftelse. 6.1 Diverse henvendelser fra medlemmer. 2 konkrete henvendelse fra medlemmer blev drøftet, og der var enighed om at det er problematisk at enkelte ikke ønsker at medvirke til, eller tilpasse sig, den hverdag som fremadrettet gælder for togpersonalet Kongres. Områdegruppebestyrelsen drøftede forskellige forhold i forbindelse med kongressen, og det blev besluttet at støtte op om Henrik og Preben, som henholdsvis formand og næstformand. Der blev også givet opbakning til diverse ændringsforslag til vedtægterne. Områdegruppebestyrelsen arrangerer fællesspisning for TPO s deltagere med påhæng på førstedagen af kongressen Delegerede kongres. 18

9 Alle delegerede til kongressen er på plads, og der blev opfordret til at ved evt. afbud, at sikre dette sker i god tid, således at eventuelle suppleanter kan indkaldes. 7. Aktivitetsliste. Aktivitetslisten blev tilrettet. 8. Meddelelser fra lokalgrupper København Vi har stadig meget store problemer med at have den aftalte bemanding i togene, der er meget store problemer med at Her & Nu disponeringen tager kollegaer ud af ture, og alle andre derefter kører underbemandet. Vi modtager henvendelser fra kollegaer, der bliver ringet op af turlisten, som informere dem om at de har overnorm, og om det er ok at de ændrer deres tur til overarbejde i stedet. Som Århus informerede om ved sidste møde, så ændres der tit i mødetiden, så kollegaer starter med ex res, og manglende mødetid. Der er stadig ikke nok fart på uddannelsen af enhedsmedarbejdere i København, der er mange tog der sendes af sted uden tilstrækkeligt uddannet personale, hvilket giver meget stor frustration for det personale der allerede er uddannet, som så føler de skal stå alene med service 123. Kan vi presse på for en dato, hvor alle kollegaer er uddannet, så vi har noget at melde ud til kollegaerne... Vi arbejder videre med vores nye forslag til feriesystem, og dette vil blive taget med til næste planlægningsudvalgsmøde. Vi har i forbindelse med turlisteforhandlingen for K12-3 sammenlagt en del hold, så der på denne måde ikke skulle nedlægges hold, dog har vi måttet udvide nogle hold, for på den måde at gøre det deleligt med 12. Der ligge nu TG2 opgaver i de fleste hold, der er enkelte hold som endnu ikke har ture, men disse har TOR og RES. Vi sidder ligeledes og arbejder med forslag til ændringer af vore vedtægter, så de ændringer der er fra tillidsmandsmødet kan indarbejdes. Kolleganetværket har været og er, travlt beskæftiget i forbindelse med vores mange ændringer i forbindelse med effektiviseringsprocessen, og indførelsen af Service 123. Der kommer jævnligt kolleganetværkere forbi kontoret, for at bede om ekstra informationer om hvad der rør sig hos Onboard Service og vedrørende vores fremtidige ændringer af arbejdsopgaver. De har gjort en stor indsats for at hjælpe kollegaerne igennem denne proces. Dette har givet været en stor opgave for dem. 9. Kommende møder. HB møder: 8. oktober 11. oktober 12. december. Kongres oktober. TPO bestyrelsesmøder: 5-6. september 8. november (med Amir) 5-6. december. Revision: 19

10 30. september 22- november. TPO forretningsudvalg: 21. november. IT og materieludvalg. Fastlægges på arbejdslejr. OSU møder: 27. september 20. december. EAMSU møder: 18. september 18. december. Strategiudvalg. 23.oktober 3.december Planlægningsudvalg. Møde 29. august. Teknologiudvalg. 23.august 21.november Uddannelsesudvalg. 27. august 28. november. Personalepolitisk udvalg. Ikke fastlagt. Kontaktmøder: Aftales lokalt. Sektionen: 8. oktober 13. november 18. december Fagkategori: 10 Eventuelt og evaluering af mødet. 20

11 Protokol godkendt af. Niels Henrik Nielsen John Kildsgaard Henrik Novak Annette Tranberg Poul Balle Peter Ørn Leif Sørensen Niels Søndergaard Kenn Bülow Knud C Larsen Steen Clausen Lasse Thorsøe Hans Jørgen Worm Laursen Jan Lundgaard Christensen _ Michael Madsen Franciska M. Thomsen _ 21

12 Udvalg Aug 2012 Medlemmer Suppleanter Daglig ledelse Forretningsudvalg Materiel og IT udvalg Uddannelsesudvalg DSB Onboard Service Uddannelsesudvalg DSB Udd.center HSU Niels H Nielsen, John Kildsgaard Ved behov kan kasserer indkaldes. Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Leif Sørensen, Knud Larsen, Lasse Thorsøe, Henrik Novak Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Knud C Larsen, Susanne B Jensen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Michael Madsen, Steen Clausen John Kildsgaard, Leif Sørensen. DJ: Kirsten Andersen Niels H Nielsen. Internationalt arbejde. Niels Søndergaard Niels H Nielsen suppleant for Jørn Nicolaisen. OSU Niels H Nielsen. John Kildsgaard. EAMSU Strategiudvalg Planlægningsudvalg Teknologiudvalg Niels H Nielsen. John Kildsgaard. Niels Søndergaard. Lasse Thorsøe Niels H. Nielsen, John Kildsgaard John Kildsgaard, Henrik Novak, Lasse Thorsøe, Leif Sørensen, Peter Ørn John Kildsgaard, Poul Balle, Susanne B. Jensen, Knud Larsen, Franciska M. Thomsen Henrik Novak Annette Tranberg Personalepolitisk udvalg Peter Ørn, Susanne Jensen, Franciska M. Thomsen DJ hovedbestyrelse Niels H Nielsen. John Kildsgaard. DJ sektionsbestyrelse John Kildsgaard. Niels H Nielsen. Henrik Novak Kantineudvalg Niels H Nielsen udpeget af sektionen. Uniformsstyregruppe Niels H Nielsen udpeget af sektionen. Fagkategori Niels H Nielsen. Jan Lundgaard Kristensen Susanne B. Jensen Leif Sørensen. Lasse Thorsøe Leif Sørensen Susanne B. Jensen Niels Søndergaard Annette Tranberg Steen Clausen 22

13 TPO områdegruppebestyrelsen Gruppe Navn Telefon Mobil TPO Områdegruppekontor TPO Niels Henrik Nielsen TPO John Kildsgaard KH Henrik Novak KB Hans Jørgen Worm-Laursen NÆ Annette Tranberg NF Peter Ørn Nielsen OD Poul Balle FA Leif Sørensen ES Susanne B. Jensen TE Niels Søndergaard AR Lasse Thorsøe STR Knud Larsen AB Steen Clausen TGI Jan Lundgaard Christensen AMIO Michael Madsen AMIO Franciska M. Thomsen

Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia.

Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia. Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen,

Læs mere

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund.

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Protokol (udkast) 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien Idestrup.

Protokol (udkast) 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien Idestrup. Protokol (udkast) 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien 1 4872 Idestrup. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle,

Læs mere

Beretning 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien Idestrup

Beretning 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien Idestrup Beretning 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien 1 4872 Idestrup Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Protokol 8. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 december på Næsbylund.

Protokol 8. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 december på Næsbylund. Protokol 8. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 december på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia.

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund.

Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund. Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen, Niels Søndergaard,

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Ole Christoffersen, Peter Ørn, Lis B Larsen Hans Jørgen Worm-Laursen (afbud syg)

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Deltagere: Niels Henrik Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Lajla Hallundbæk,

Læs mere

Beretning 3. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 september 2012 på Hotel Næsbylund.

Beretning 3. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 september 2012 på Hotel Næsbylund. Beretning 3. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 september 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Henriette Thorkildsen, Poul Balle, Leif Sørensen, Niels

Læs mere

Beretning 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 december 2012 på Hotel Næsbylund.

Beretning 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 december 2012 på Hotel Næsbylund. Beretning 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 december 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle,

Læs mere

Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart

Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart Deltagere: Mikkel Channo Jessen, Susanne Bjørn Jensen, Dennis Desezar, Sten F. Larsen, Peter Ørn, Anette Strande, Hans

Læs mere

TPO Århus - Referat af bestyrelsesmøde

TPO Århus - Referat af bestyrelsesmøde TPO Århus - Referat af bestyrelsesmøde Århus, D. 06-08.06.2012 Mødedeltagere: Lasse Daugaard Thorsøe (LT) Bo Willestofte (BW) Jeanette Nielsen (JN) Bo M. Sørensen (BMS) Tina Ketelsen (TK) Helle Hvidkjær,

Læs mere

Protokol 21. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7. december 2011 på Hotel Næsbylund.

Protokol 21. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7. december 2011 på Hotel Næsbylund. Protokol 21. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7. december 2011 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lillian Haaning, Peter Ørn, Lis Larsen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle,

Læs mere

Referat 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. juni 2016 på Park Hotel i Middelfart

Referat 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. juni 2016 på Park Hotel i Middelfart Referat 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. juni 2016 på Park Hotel i Middelfart Deltagere: Mikkel Channo Jessen, Susanne Bjørn Jensen, Dennis Desezar, Benny Christensen, Peter Ørn, Anette Strande, Hans

Læs mere

Protokol 17. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 december 2015 på Bogense Hotel.

Protokol 17. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 december 2015 på Bogense Hotel. Protokol 17. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 december 2015 på Bogense Hotel. Deltagere: John Kildsgaard, Henrik Novak, Lasse Thorsøe, Peter Ørn, Dennis Desezar, Poul Balle, Lajla Hallundbæk, Niels Søndergaard,

Læs mere

Protokol 10. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-4 Juni på Marielyst.

Protokol 10. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-4 Juni på Marielyst. Protokol 10. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-4 Juni på Marielyst. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen, Susanne B. Jensen,

Læs mere

Protokol 3. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 september 2012 på Hotel Næsbylund.

Protokol 3. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 september 2012 på Hotel Næsbylund. Protokol 3. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 september 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Henriette Thorkildsen, Poul Balle, Leif Sørensen, Niels

Læs mere

Beretning 21. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7. december 2011 på Hotel Næsbylund.

Beretning 21. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7. december 2011 på Hotel Næsbylund. Beretning 21. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7. december 2011 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lillian Haaning, Peter Ørn, Lis Larsen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle,

Læs mere

Beretning 23. Områdegruppebestyrelsesmøde 13-14. marts 2012 på Hotel Næsbylund.

Beretning 23. Områdegruppebestyrelsesmøde 13-14. marts 2012 på Hotel Næsbylund. Beretning 23. Områdegruppebestyrelsesmøde 13-14. marts 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Andersen, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul

Læs mere

Protokol 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 december 2012 på Hotel Næsbylund.

Protokol 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 december 2012 på Hotel Næsbylund. Protokol 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 december 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle,

Læs mere

Protokol 11. Områdegruppebestyrelsesmøde 2. September på hotel Scandic Roskilde kl. 09.30 20.00

Protokol 11. Områdegruppebestyrelsesmøde 2. September på hotel Scandic Roskilde kl. 09.30 20.00 Protokol 11. Områdegruppebestyrelsesmøde 2. September på hotel Scandic Roskilde kl. 09.30 20.00 Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle,

Læs mere

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Tilstede: Afbud: Preben S Pedersen LPO Carsten M Olesen Jørn Nicolaisen SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen SPO Niels Henrik Nielsen,

Læs mere

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Tilstede: Afbud: Carsten M Olesen LPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen, SPO Niels Henrik

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Dansk Jernbaneforbund Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Den 9. oktober 2014 2 Protokol fra hovedbestyrelsesmødet den 9. oktober 2014 Deltagere: Forbundsformand Henrik Horup Næstformand Preben S. Pedersen

Læs mere

Protokol 12. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3. December på Bogense Kro og Hotel.

Protokol 12. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3. December på Bogense Kro og Hotel. Protokol 12. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3. December på Bogense Kro og Hotel. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Protokol 14. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 juni 2015 på Næsbylund.

Protokol 14. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 juni 2015 på Næsbylund. Protokol 14. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 juni 2015 på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Lajla Hallundbæk, Susanne

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Dagsorden 2. Områdegruppebestyrelsesmøde 6. september 2016 i Fredericia

Dagsorden 2. Områdegruppebestyrelsesmøde 6. september 2016 i Fredericia Dagsorden 2. Områdegruppebestyrelsesmøde 6. september 2016 i Fredericia Deltagere: Mikkel Channo Jessen, Susanne Bjørn Jensen, Dennis Desezar, Sten F. Larsen, Peter Ørn, Anette Strande, Hans Jørgen Worm-Laursen,

Læs mere

Protokol 20. Områdegruppebestyrelsesmøde august 2011 på Hotel Næsbylund.

Protokol 20. Områdegruppebestyrelsesmøde august 2011 på Hotel Næsbylund. Protokol 20. Områdegruppebestyrelsesmøde 30-31. august 2011 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lillian Haaning, Peter Ørn, Lis Larsen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Tommy K. Andersen,

Læs mere

Protokol 18. Områdegruppebestyrelsesmøde 8-9 marts 2011 på Hotel Næsbylund.

Protokol 18. Områdegruppebestyrelsesmøde 8-9 marts 2011 på Hotel Næsbylund. Protokol 18. Områdegruppebestyrelsesmøde 8-9 marts 2011 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lillian Haaning, Peter Ørn, Lis B Larsen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Tommy K Andersen,

Læs mere

Protokol 17. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. december 2010 på Hotel Næsbylund.

Protokol 17. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. december 2010 på Hotel Næsbylund. Protokol 17. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. december 2010 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lillian Haaning, Peter Ørn, Lis B Larsen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Tommy K

Læs mere

1. Mødets åbning. 2. Godkendelse af protokol. Der er ikke indkommet bemærkninger til protokollen. 3. Beretning fra virksomheden. 3.1. Informationer.

1. Mødets åbning. 2. Godkendelse af protokol. Der er ikke indkommet bemærkninger til protokollen. 3. Beretning fra virksomheden. 3.1. Informationer. Beretning 18. Områdegruppebestyrelsesmøde 8-9 marts 2011 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lillian Haaning, Peter Ørn, Lis B Larsen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Tommy K Andersen,

Læs mere

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper.

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. 1. Udgave marts 2013 Udsendte informationer. Der er siden sidste områdegruppebestyrelsesmøde udsendt følgende info.

Læs mere

Protokol (udkast) 18. Områdegruppebestyrelsesmøde 8-9 marts 2011 på Hotel Næsbylund.

Protokol (udkast) 18. Områdegruppebestyrelsesmøde 8-9 marts 2011 på Hotel Næsbylund. Protokol (udkast) 18. Områdegruppebestyrelsesmøde 8-9 marts 2011 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lillian Haaning, Peter Ørn, Lis B Larsen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Tommy

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen.

Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen. Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen. Pkt. 1. Sektionens sammensætning Dansk Jernbaneforbund, Sektion DSB består af de medlemmer, der er ansat indenfor DSB SV, undtaget DSB S-tog A/S, samt medlemmer

Læs mere

Protokol 23. Områdegruppebestyrelsesmøde 13-14. marts 2012 på Hotel Næsbylund.

Protokol 23. Områdegruppebestyrelsesmøde 13-14. marts 2012 på Hotel Næsbylund. Protokol 23. Områdegruppebestyrelsesmøde 13-14. marts 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Andersen, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul

Læs mere

Protokol 18. Områdegruppebestyrelsesmøde 15. marts 2016 på Fredericia Banegård. (udkast)

Protokol 18. Områdegruppebestyrelsesmøde 15. marts 2016 på Fredericia Banegård. (udkast) Protokol 18. Områdegruppebestyrelsesmøde 15. marts 2016 på Fredericia Banegård. (udkast) Deltagere: John Kildsgaard, Henrik Novak, Lasse Thorsøe, Peter Ørn, Dennis Desezar, Poul Balle, Lajla Hallundbæk,

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper.

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. 5. Udgave marts 2014 Udsendte informationer. Der er siden sidste områdegruppebestyrelsesmøde udsendt følgende info.

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

Togpersonalet Administrationen Administration. Admc John Haugaard Heidi Kristensen. Tinsp John Haugaard, Fa 15205 / 56617

Togpersonalet Administrationen Administration. Admc John Haugaard Heidi Kristensen. Tinsp John Haugaard, Fa 15205 / 56617 Administration 08-06-2011 Togpersonalet Administrationen Administration Admc John Haugaard Heidi Kristensen Tinsp Admc Finn Klaus Bjørnskov, Møller Frederiksen Fa 15201 DSB Produktion/fondet Side 1 af

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB.

Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB. 1. NAVN Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB. Stk. 1 LOKALGRUPPE FREDERICIA TOGPERSONALE DSB. 2. FORMÅL. Stk. 1 At sikre medlemmernes interesser fremmet mest muligt. Stk. 2 At sikre

Læs mere

1. Navn. stk. 1. Områdegruppens navn er Togpersonalets Områdegruppe DSB (TPO). 2. Formål

1. Navn. stk. 1. Områdegruppens navn er Togpersonalets Områdegruppe DSB (TPO). 2. Formål 1. Navn stk. 1. Områdegruppens navn er Togpersonalets Områdegruppe DSB (TPO). 2. Formål stk. 1. Områdegruppens formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige og sociale interesser samt

Læs mere

Referat af 10. sektionsbestyrelsesmøde d i København

Referat af 10. sektionsbestyrelsesmøde d i København Referat af 10. sektionsbestyrelsesmøde d. 31.08.2007 i København Tilstede: Afbud: Dagsorden: Ad. 1: Mødets åbning Carsten M Olesen LPO Dan B Kirchhoff, SPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Henning

Læs mere

Protokol 15. Områdegruppebestyrelsesmøde 1-2. september 2010 på Hotel Næsbylund.

Protokol 15. Områdegruppebestyrelsesmøde 1-2. september 2010 på Hotel Næsbylund. Protokol 15. Områdegruppebestyrelsesmøde 1-2. september på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lilian B Hanning, Peter Ørn, Lis B Larsen Hans Jørgen Worm-Laursen Tommy K Andersen,

Læs mere

Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus

Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus Torsdag d. 06. februar 2014 Tilstede: Bestyrelsen i Århus: Arbejdsmiljørepræsentanter: Lasse D. Thorsøe, Fmd. Bo Willestofte, N.Fmd. Bo

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke Områdegruppens virke og daglige arbejde varetages af formanden fra områdegruppens kontor. Til bistand ved områdegruppens

Læs mere

TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde

TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde Århus, D. 3. august 2009 Mødedeltagere: Rene B Sørensen Flemmning Hamann Bo Willestofte Lasse Daugaard Thorsøe Tina Ketelsen Miriam Frank, SIR Helle Hvidkjær, SIR Hans

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Alfred Mønster afbud Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg

Deltagere fra bestyrelsen: Alfred Mønster afbud Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 26. juni 2014 kl. 18:00 i Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat fra møde i Jagthundeudvalget Onsdag den 18. november 2015 kl

Referat fra møde i Jagthundeudvalget Onsdag den 18. november 2015 kl Referat fra møde i Jagthundeudvalget Onsdag den kl. 18.00 22.00 Sted Ejby Hallen Halvej 5 5592 Ejby Mødedeltagere Administrationen Stig Egede Hansen, HB formand for Jagthundeudvalget Kirstein Henriksen,

Læs mere

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper.

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. 2. Udgave juni 2013 Udsendte informationer. Der er siden sidste områdegruppebestyrelsesmøde udsendt følgende info.

Læs mere

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Referat fra HSU møde den 10. februar 2011 Tid: kl. 10.00-12.30 Sted: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Deltagere: Mads Kofod MK Susanne Würtz SW Torben Lassen TL Lene Dahn Winther LW Lars Vesløv

Læs mere

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU.

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. Vedtægter for 3F ungdom Artikel 1. Navn og tilhørsforhold 1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. 2. 3F Ungdom er Fagligt Fælles Forbunds (3Fs) ungdomsudvalg

Læs mere

DAGPLEJEN. MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00. - Sygefravær - APV - Børnetal i områderne - Projekt TAG - AMU uddannelsen

DAGPLEJEN. MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00. - Sygefravær - APV - Børnetal i områderne - Projekt TAG - AMU uddannelsen MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00 Mødested: Mødelokalet ved døren, Grubbemøllevej 20-22 Mødeleder: Referent: Käthe/ Deltagere: Gitte W, Gitte O, Kristine, Susanne, og Käthe Afbud:

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - 1. Konstituerende Bestyrelsesmøde Torsdag den 24. april 2008 DAC, Dansk Arkitektur Center Strandgade 27 B, 1401 København K Tlf. 32 64 54

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Ulla Torp, formand Inge-Lise Rasmussen Troels Bech-Petersson Povl Povlsen Ole Stolberg Kirsten Madsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Ulla Torp, formand Inge-Lise Rasmussen Troels Bech-Petersson Povl Povlsen Ole Stolberg Kirsten Madsen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 17. februar 2014 kl. 18.00 i Fælleshuset Elmegården beliggende Melby Stationsvej 12 B, 3370 Melby. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper.

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. 3. Udgave september 2013 Udsendte informationer. Der er siden sidste områdegruppebestyrelsesmøde udsendt følgende

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Områdegruppe Stationspersonalet DSB Områdegruppens Vedtægter

Dansk Jernbaneforbund Områdegruppe Stationspersonalet DSB Områdegruppens Vedtægter Dansk Jernbaneforbund Områdegruppe Stationspersonalet DSB Områdegruppens Vedtægter 1 Områdegruppens sammensætning Områdegruppe Stationspersonalet DSB består af de medlemmer, der er beskæftiget inden for

Læs mere

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Referat 30. oktober 2012 Dato: 30. oktober Tid: Kl. 13 14.00 Sted: KL-huset, lokale S-08 Afbud: Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Punkter: 0. Meddelelser... 2 1. Kredsenes fremtidige

Læs mere

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Indkaldelse og dagsorden til 10. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 19. marts 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer Referat af bestyrelsens møde tirsdag den 29. marts 2011 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Preben Sørensen (PS), Lars Ole Vestergaard (LOV), Nils Henrik

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper.

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. 2. Udgave juni 2013 Udsendte informationer. Der er siden sidste områdegruppebestyrelsesmøde udsendt følgende info.

Læs mere

Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 27. april Deltagere:

Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 27. april Deltagere: Kredsbestyrelsesmøde DSR Kreds Syddanmark Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 27. april Deltagere: Morten Hartvig Petersen, Kirsten Hessellund Jensen, Ina Kristensen (kommer kl. 11.00), Anne Nissen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Protokol 13. Områdegruppebestyrelsesmøde 9-10 marts 2010 på Hotel Næsbylund.

Protokol 13. Områdegruppebestyrelsesmøde 9-10 marts 2010 på Hotel Næsbylund. Protokol 13. Områdegruppebestyrelsesmøde 9-10 marts 2010 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lilian B Hanning, Peter Ørn, Lis B Larsen Hans Jørgen Worm-Laursen, Tommy K Andersen,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogerne Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon: 7248 6500 Fax: 7248 6510 Mail: storstroem@sl.dk Web: sl.dk/storstroem REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 21.06.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 16. JANUAR 2017

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 16. JANUAR 2017 Dato: Ref.: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 16. JANUAR 2017 Tid: 12.00-16.00 Sted: Birk Centerpark Indkaldte: Susanne Østergaard Tina Boel (Afbud) Bo Christensen Linda Nørgaard Peter Sandkvist

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund

Dansk Jernbaneforbund Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Vedtægter og Forretningsorden for lokalgrupper December 2014 Side 1 af 14 Dansk Jernbaneforbund Områdegruppe Stationspersonalet DSB Områdegruppens

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset

10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset ALHOLM SKOLEN 10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset Til stede: Mona,, Lise, Susanne C., Flemming, Kim, Pernille, Kasper, Viktor, Vagn, Lena, Vibeke og Sheila

Læs mere

Elevrådets vedtægter

Elevrådets vedtægter Elevrådets vedtægter Indhold 1 Navn og formål... 2 2 Repræsentation... 2 3 Elevrådsrepræsentanter... 2 4: Organisation... 3 5 Udvalg... 3 6 Ordinære møderegler... 4 7 Forretningsorden... 5 8 Arbejdsopgaver...

Læs mere

DANSKE FODBOLDDOMMERE MØDEREFERAT. danskefodbolddommere.dk. København, 03. februar 2014

DANSKE FODBOLDDOMMERE MØDEREFERAT. danskefodbolddommere.dk. København, 03. februar 2014 MØDEREFERAT København, 03. februar 2014 Den 3.februar 2014 blev der afholdt ordinært bestyrelsesmøde i DFU. Mødet blev afholdt på Hellerup Skole. Følgende deltog i mødet: Per Buttenschøn (formand) Tore

Læs mere

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat af 14. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 18. juni 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Lone M (Forældrerepræsentant, Store Vigerslevgård) Julie (Næstformand og forældrerepræsentant, Troldehøj)

Lone M (Forældrerepræsentant, Store Vigerslevgård) Julie (Næstformand og forældrerepræsentant, Troldehøj) Klynge VA2 Valby Referat af bestyrelsesmøde den 27. marts 2012 Til stede: Camilla (formand og forældrerepræsentant, Valnødden) Henrik (klyngeleder) Anette (pædagogisk lederrepræsentant, Valnødden) Rikke

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

Forbundsformanden orienterer om aktuelle emner siden sidste møde. Børnepolitiske initiativer om konventionen samt kontakten til Børneambassadørerne

Forbundsformanden orienterer om aktuelle emner siden sidste møde. Børnepolitiske initiativer om konventionen samt kontakten til Børneambassadørerne Referat af 22. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 29. april 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt i Upsalagade 20 B, 2100 København Ø

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Ledelsesmøde: Torsdag d. 26. juni 2014, kl. 18.30 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Annie, Gunna, Henrik, Susanne og Mette Dagsorden 1. Mettes arbejdstider

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere