RESUME RAPPORT 2008:5. International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESUME RAPPORT 2008:5. International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet"

Transkript

1 SIDE 1 International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet Forsikring & Pension har i en årrække arbejdet med at styrke åbenhed og gennemsigtighed på forsikringsområdet. På skadesforsikringsområdet har branchen gennemført en række initiativer, som styrker forbrugernes muligheder for at træffe informerede valg. Vi har valgt at gennemføre en sammenlignende undersøgelse af forbrugerinitiativer i Danmark og en række lande, som vi normalt sammenligner os med. Hensigten har været at lære af andre lande og finde ud af, hvordan vi er placeret internationalt, når det drejer sig om at sætte forbrugerne i stand til at søge relevant information og på andre måder hjælpe til at få opfyldt deres behov som forbrugere af forsikringsprodukter. Undersøgelsen viser, at forsikringsbranchen i Danmark er langt fremme, men også, at der er nogle væsentlige udfordringer i forhold til at få gjort forbrugerne opmærksomme på deres muligheder og få dem til at interessere sig for forsikring. Undersøgelsen omfatter Danmark, Sverige, Norge, Storbritannien, Holland og Belgien. Undersøgelsen fokuserer på initiativer, som branchen i de pågældende lande har gennemført. Branchens indsats vurderes også i lyset af, om andre parter, fx myndighederne, har etableret forbrugerværktøjer. På skadesforsikringsområdet er der store ligheder mellem landene i undersøgelsen med hensyn til de grundlæggende lovmæssige og strukturelle rammer for forholdet mellem forbrugere og forsikringsselskaber. Der er ikke væsentlige forskelle mellem landene, hvad angår produkttyper, markedskoncentration, lovmæssige rammer eller andre grundlæggende forhold. Det gør, at det er forholdsvis enkelt at sammenligne landene med hensyn til forbrugerinitiativer og værktøjer på skadesforsikringsområdet. Undersøgelsen inddrager visse grundlæggende lovmæssige og strukturelle forhold i landene. Undersøgelsen er baseret på interview med eksperter fra forsikringsorganisationerne i de lande, som undersøgelsen omfatter. Undersøgelsens resultater og konklusioner er efterfølgende bekræftet af interviewpersonerne fra hvert land. Den endelige rapport er færdigbehandlet på en afsluttende konference med deltagelse af de involverede lande.

2 SIDE 2 Forbrugernes behov Undersøgelsen fokuserer på: Hvilke initiativer, redskaber m.v. findes der i landene, som hjælper forbrugerne til at få opfyldt deres behov som forbrugere af skadesforsikringsydelser? Der fokuseres på forbrugernes behov i en række grundlæggende situationer: SITUATION Køb af forsikring Ved skade Utilfredshed med forsikringsforhold Selskabskonkurs Løbende BEHOV Mulighed for at vurdere sine forsikringsbehov. Mulighed for at sammenligne forskellige udbyderes produkter. Mulighed for at opnå indsigt i grundlaget for selskabets afgørelse. Mulighed for at klage over selskabets afgørelse til en uvildig instans. Mulighed for at slippe ud af kontrakten inden for rimelig tid og uden væsentlige omkostninger. Mulighed for at få dækket skader. Mulighed for at forstå sin forsikring. Forsikring & Pensions vigtigste forbrugerinitiativer (skadesforsikring) website, hvor man kan sammenligne priser og vilkår på alle almindelige forbrugerforsikringer fra de vigtigste forsikringsselskaber i Danmark. Selskaberne på Forsikringsguiden har en samlet markedsandel på ca. 93 pct. Priserne hentes online i de enkelte selskaber på basis af individuelle risikooplysninger og ønsker til dækninger, som forbrugeren indtaster. Forsikringsmåler på Forbrugeren indtaster oplysninger om sig selv og får svar på, hvilke forsikringsdækninger han/hun har brug for. Rejseforsikringsmåler på Forbrugeren indtaster oplysninger om sig selv og den påtænkte rejse og får svar på, hvilke rejseforsikringsdækninger han/hun har brug for. Forbrugerinformation på med udgangspunkt i den enkelte forbrugers livssituation (situationsbestemt information). Individuel rådgivning på telefon og mail om forsikringsforhold (Forsikringsoplysningen). Ankenævnsstatistik for de enkelte selskaber. Tal for de enkelte selskabers sager ved Ankenævnet for Forsikring og ankenævnets kendelser. Statistikken er opdelt på alle væsentlige forbrugerforsikringsområder. Findes på Ankenævnet for Forsikrings hjemmeside

3 Hovedkonklusioner INTERNATIONAL UNDERSØGELSE Der er stor forskel på, hvilke og hvor mange redskaber forbrugerne har til rådighed i landene og hvem der har stillet dem til rådighed SIDE 3 Undersøgelsen viser efter Forsikring & Pensions opfattelse, at Danmark er det af de undersøgte lande, hvor branchen er længst fremme med at stille redskaber til rådighed for forbrugerne se skema. Forbrugerredskaber på skadesforsikringsområdet Stillet til rådighed af:= Branchen = Myndigheder/forbrugerorg. m.v. = Branchen sammen med andre Sammenligning af priser på forsikringer alle de vigtigste forsikringstyper og selskaber samlet på ét website Sammenligning af vilkår på forsikringer alle de vigtigste forsikringstyper og selskaber samlet på ét website Generel webbaseret information om forsikringsforhold, ikke målrettet mod den enkelte forbruger Individuel webbaseret information målrettet mod den enkelte forbruger (ud fra forbrugerens egne indtastninger) Individuel forbrugerrådgivning på telefon, mail el.lign. Indsats for Financial Education (undervisningsmateriale til skoler m.v.) indsats af betydning Uafhængig klageinstans, hvis kendelser selskaberne efterlever Offentlig statistik over ankenævnssager opdelt på enkeltselskaber Mulighed for forbrugeren for at opsige forsikringen før tid Garantiordning for forbrugerforsikringer (ved selskabskonkurs) Belgien Holland UK Norge Sverige Danmark Enkel sammenligning 1 Detaljeret sammenligning Detaljeret sammenligning 2 1 Forsikringsselskaberne leverer data til sammenlignings-sitet som er oprettet og drives af den norske stat og Forbrukerrådet. 2 Penge- og Pensionspanelet er det tætteste, vi kommer på et Financial Educationinitiativ på skadesforsikringsområdet i Danmark. Arbejdet i panelet er påbegyndt, men der er endnu ikke konkrete resultater til umiddelbar gavn for forbrugerne.

4 SIDE 4 Der er stor forskel på brancheorganisationernes arbejde med forbrugerinitiativer i landene Danmark, Norge, Holland og Storbritannien I Danmark, Norge, Holland og Storbritannien arbejder branchen proaktivt med forbrugerinitiativer, især gennemsigtighedsinitiativer. I disse lande er der et stærkt politisk ønske om, at branchen skal øge gennemsigtigheden. Sverige og Belgien I Sverige og Belgien er forbrugerbeskyttelse og gennemsigtighed i skadesforsikring ikke et vigtigt indsatsområde for branchens arbejde. Der kan heller ikke konstateres noget særligt udefrakommende pres på branchen. Hvor branchen i Danmark har arbejdet med området i nogle år og allerede har gennemført en række initiativer, er man kommet senere i gang i de andre lande, og her er de fleste initiativer stadig i forberedelsesfasen. Brancheorganisationer og selskaber laver forbrugerundersøgelser I de fleste lande laver brancheorganisationerne survey-undersøgelser el. lign. om forbrugernes holdninger til branchen m.v. på mere eller mindre regelmæssig basis. Desuden foretager de enkelte forsikringsselskaber deres egne markedsundersøgelser. Målingerne viser generelt, at forbrugerne er godt tilfredse med deres eget forsikringsselskab, mens forsikringsbranchen som helhed har et mindre godt omdømme. Forbrugernes holdning til branchen som helhed og til eget selskab i Danmark Pct Branchen som helhed Hvad er din holdning til Eget primære forsikringsselskab Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Ved ikke

5 SIDE 5 I alle de undersøgte lande findes der websites, hvor forbrugerne kan sammenligne forsikringsselskaberne og deres produkter, men der er store forskelle på sammenligningsværktøjerne Belgien, Holland og Storbritannien I Belgien, Holland og Storbritannien findes der et antal comparison websites ( online-markedspladser ) oprettet af kommercielle udbydere (andre end branchen/selskaberne), som tjener penge på at formidle kontakt mellem kunder og selskaber. I alle tre lande spiller disse sites en betydelig og stigende rolle som distributionskanaler for forbrugerforsikringer. Sitene har kun en begrænset del af markedet (selskaberne) med. Sitene fokuserer næsten udelukkende på forsikringens pris, ikke dens dækning. I Danmark kan man sammenligne både priser og forsikringsvilkår. I Sverige og Norge kan man kun sammenligne vilkår og ikke på så detaljeret et niveau som i Danmark. I Norge har man planer om at udbygge Finansportalen.no, så sitet kommer til at svare til den danske Forsikringsguiden.dk. I Danmark er både priser og vilkår baseret på den enkelte kundes indtastede oplysninger. I Sverige og Norge er informationerne på sitet generelle (forbrugeren indtaster ikke oplysninger). I Danmark og Norge er der kun et forholdsvis begrænset antal brugere af sitene. Danmark, Sverige og Norge I alle tre nordiske lande findes der comparison websites oprettet med henblik på at stille forbrugerinformation til rådighed. Sitene omfatter hele eller næsten hele markedet målt på de deltagende selskabers samlede markedsandel. I Danmark er sitet (Forsikringsguiden.dk) oprettet af branchen. I Norge og Sverige er sitet (hhv. Finansportalen.no og et sammenligningsværktøj på Konsumenternas Försäkringsbyrås hjemmeside) oprettet af myndigheder og/eller forbrugerorganisationen, mens branchen bidrager med data m.v. For få bruger Forsikring & Pensions forbrugerværktøjer Forsikringsguiden.dk har ca brugere om måneden. 9 pct. af forbrugerne har prøvet at bruge Forsikringsguiden. Rejseforsikringsmåleren på har brugere om måneden afhængig af sæson. Knap to millioner danskere rejser på ferie i udlandet alene om sommeren. Typer af comparison websites Undersøgelsen viser, at der findes to typer af comparison websites, hvor forbrugerne kan sammenligne produkter fra forskellige forsikringsselskaber. Online-markedspladser. Oprettet af kommercielle udbydere (andre end branchen/selskaberne), som tjener penge på at formidle kontakt mellem kunder og selskaber. Selskaberne betaler typisk internetudbyderen for at få deres produkter vist på sitet. Disse sites omfatter normalt kun en begrænset del af markedet (selskaberne). Sitene fokuserer typisk udelukkende på forsikringens pris, ikke dens dækning. Sites oprettet med henblik på at stille forbrugerinformation til rådighed. Selskaberne betaler ikke for at få deres produkter vist på sitet, og den eller de parter, der har oprettet sitet, tjener ikke penge på det. Kan være oprettet af myndigheder, forbrugerorganisationer og/eller brancheorganisationen i det pågældende land. Sitet omfatter næsten hele markedet (selskaberne). Sitet kan indeholde oplysninger kun om priser eller kun dækninger eller begge dele (Danmark).

6 SIDE 6 I alle de undersøgte lande kan forbrugerne finde generel information om forsikring kun i få lande kan man også finde individuel information målrettet mod den enkelte forbruger Undersøgelsen viser, at webinformation og andre former for information om forsikring kan være af to typer: 1. Generel information rettet mod alle forbrugere. Ikke målrettet mod den enkelte forbruger. 2. Individuel information målrettet mod den enkelte forbruger. Informationen målrettes typisk ved, at forbrugeren svarer på nogle spørgsmål om sig selv fx på internettet eller over for et telefon-call center. mail (Forsikringsoplysningen). Noget lignende overvejes p.t. af branchen i flere andre lande. I Sverige tilbydes telefonrådgivning af Konsumenternas Försäkringsbyrå, som er finansieret af forsikringsbranchen, men agerer uafhængigt heraf (de svenske forbruger- og tilsynsmyndigheder er hovedinteressenter). I alle landene indeholder forsikringsorganisationernes hjemmesider generel forbrugerinformation. I Danmark tilbyder branchen på visse punkter individuel forbrugerinformation målrettet den enkelte forbruger: Webbaserede behovsmålere samt individuel rådgivning på telefon og Danmark er det eneste land, hvor branchen tilbyder webbaseret forbrugerinformation, som er målrettet mod den enkelte forbruger (Forsikringsguiden.dk samt Forsikringsmåleren og Rejseforsikringsmåleren på Danmark er det eneste land, hvor branchen tilbyder individuel rådgivning på telefon og mail (Forsikringsoplysningen). I Sverige tilbydes samme service af Konsumenternas Försäkringsbyrå (KF). KF er finansieret af forsikringsbranchen, men de svenske forbrugerog tilsynsmyndigheder er hovedinteressenter. Financial education/literacy er generelt ikke noget væsentligt indsatsområde i landene Generelt gør hverken branchen eller myndighederne meget i forhold til financial education/ literacy men alle brancheorganisationerne i undersøgelsen giver udtryk for, at der er brug for et højnet videns- og interesseniveau om forsikring i befolkningerne. forbrugerne til at interessere sig for forsikringer og dermed at nå ud til dem med information. Det gælder navnlig unge og andre, som endnu ikke har haft en skade. Storbritannien og Holland er de lande, hvor der gøres mest i forhold til financial education/literacy. Også i andre lande er der eksempler på financial education/literacy-initiativer. I Danmark er Penge- og Pensionspanelet det tætteste, vi kommer på et financial education-initiativ. Hver fjerde ung i Danmark har ingen forsikring Hver fjerde ung under 25 år i Danmark har ikke en indboforsikring. Det samme gælder for ulykkesforsikring. Blandt danskere over 25 år har 95 pct. en indboforsikring. 90 pct. har en ulykkesforsikring. Brancheorganisationerne i de undersøgte lande oplever generelt, at det er vanskeligt at få

7 Kun i Storbritannien, Norge og Danmark kan forbrugeren opsige forsikringskontrakten før tid SIDE 7 I Norge er det gratis, mens det typisk koster et gebyr i Storbritannien. I Danmark opkræver nogle selskaber, men langt fra alle, et gebyr, hvis kunden opsiger kontrakten før tid. I alle de undersøgte lande findes der klagesystemer ved afslag på erstatning I alle landene er det et krav, at selskaberne skal have en intern klageansvarlig. I alle landene findes der uafhængige klageorganer. Klageorganernes afgørelser følges i praksis næsten altid af selskaberne. I de fleste lande er det gratis for forbrugeren at klage. I Danmark og Holland koster det et mindre gebyr, som dog refunderes, hvis forbrugeren får medhold i sin klage. I Norge er selskabet forpligtet til at betale for rimelige omkostninger til domstolsprøvelse, hvis det ikke vil følge klageorganets kendelse. I de øvrige lande må forbrugeren betale eventuelle sagsomkostninger, som dog ofte vil være dækket af retshjælpsdækningen. I alle de undersøgte lande findes der offentlig statistik over klager, men kun i få lande er statistikken opdelt på enkeltselskaber I alle landene kan man på klageorganernes hjemmesider finde statistik over antal klagesager og kendelser opdelt på forsikringstyper. I Norge og Danmark er statistikken opdelt på de enkelte selskaber. I nogle af landene har man etableret garantiordninger Storbritannien, Norge og Danmark har garantiordninger for skadesforsikring. I Norge og Danmark dækker garantiordningen også den betalte præmie (i Danmark er der en selvrisiko på kr.).

8 SIDE 8 Undersøgelsen viser efter Forsikring & Pensions opfattelse, at Danmark er det af de undersøgte lande, hvor branchen er længst fremme med hensyn til forbrugerinitiativer: Langt de fleste af de redskaber, som Forsikring & Pension har stillet til rådighed for de danske forsikringsforbrugere, findes ikke tilsvarende udbygget i de andre undersøgte lande, dvs. hverken branche, myndigheder eller andre har stillet tilsvarende udbyggede redskaber til rådighed. Det gælder flg. af vores initiativer: Forsikringsguiden.dk Forsikringsmåler på Rejseforsikringsmåler på Individuel forbrugerrådgivning på telefon og mail (Forsikringsoplysningen) i Sverige tilbydes denne service af Konsumenternas Försäkringsbyrå. Selskabsopdelt ankenævnsstatistik (findes også i Norge). Fremtidens udfordringer Undersøgelsen peger imidlertid også på, at vi i Danmark står over for væsentlige udfordringer: vi har undervurderet opgaven med at nå ud til forbrugerne, og at det er den store udfordring, vi har fremover. Som i de fleste andre lande har hverken branche eller myndigheder i Danmark gjort nogen væsentlig indsats i forhold til financial education målrettet mod skadesforsikring. Penge- og Pensionspanelet er det tætteste, vi kommer på et financial education-initiativ. Som erfaringerne fra Storbritannien og Holland viser, kan en mulighed være at sætte financial education på skemaet i folkeskolen. Til trods for den danske forsikringsbranches arbejde for åbenhed og gennemsigtighed i de senere år gælder flg. fortsat i Danmark (ligesom i de øvrige lande i undersøgelsen): Den typiske forbruger har et ret dårligt indtryk af branchen som helhed, men et væsentligt bedre indtryk af eget selskab. På den baggrund finder Forsikring & Pension, at den fremtidige indsats for øget åbenhed og gennemsigtighed i skadesforsikring bør fokusere på at gøre forbrugerne interesserede i deres forsikringsforhold og sætte dem i stand til selv at tage ansvar herfor, herunder bruge de værktøjer, som branchen og andre stiller til rådighed. Forsikringsbranchen er parat til at tage fat på denne opgave sammen med myndigheder, Forbrugerrådet og evt. andre erhverv. Forsikring & Pensions webbaserede forbrugerværktøjer har for få brugere. Vi må erkende, at Rapporten indeholder en sammenligning af forbrugerinitiativer i Danmark, Sverige, Norge, Storbritannien, Holland og Belgien. Rapporten fokuserer på initiativer, som branchen i de pågældende lande har gennemført, men inddrager også andre parters initiativer, fx myndighedsinitiativer. Desuden inddrages andre lovmæssige og strukturelle forhold. Rapporten er tilgængelig på Forsikring & Pensions hjemmeside Forsikring & Pension er forsikringsselskabernes og de tværgående pensionskassers erhvervsorganisation i Danmark. Forsikring & Pension har ca. 200 medlemmer fordelt på 90 koncerner, administrationsfællesskaber, agenturer eller enkeltselskaber. For yderligere information kontakt: Torben Weiss Garne Kasper Andersen Amaliegade København K Telefon

ÅBENHED OG GENNEMSIGTIGHED PÅ NETTET. Forsikring & Pension ÅBENHED OG GENNEMSIGTIGHED PÅ NETTET

ÅBENHED OG GENNEMSIGTIGHED PÅ NETTET. Forsikring & Pension ÅBENHED OG GENNEMSIGTIGHED PÅ NETTET ÅBENHED OG GENNEMSIGTIGHED ÅRSMØDE 2006 PÅ NETTET Initiativerne på nettet er en hjælp til forbrugerne, så de kan få et overblik og træffe de rigtige valg, når det handler om forsikring og pension. ÅBENHED

Læs mere

RESUME RAPPORT 2008:6. Forbrugernes finansielle forståelse og gennemsigtigheden

RESUME RAPPORT 2008:6. Forbrugernes finansielle forståelse og gennemsigtigheden SIDE 1 Forbrugernes finansielle forståelse og gennemsigtigheden på det danske pensionsmarked For de fleste forbrugere udgør pensionen den største del af deres livs samlede opsparing. Alligevel viser forskellige

Læs mere

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen Konkurrence- og forbrugerstyrelsen Høringssvar vedrørende Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse om forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder finder det positivt, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer

Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer 16.11.2006 Oplæg på Forsikring & Pensions årsmøde af adm. direktør Stine Bosse, Tryg, - Del 1 Som Jens Erik Christensen sagde i sin formandsberetning, så er

Læs mere

Aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs mv.

Aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs mv. 1. december 2016 Aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs mv. Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension (F&P) er enige om at gennemføre

Læs mere

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 1 Pension det skal være til at forstå Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 2 Forsikring & Pension arbejder for åbenhed og gennemsigtighed SIDE 3 Opsparing til pension er en af de vigtigste

Læs mere

Klagevejledning. Sådan klager du over en afgørelse

Klagevejledning. Sådan klager du over en afgørelse Klagevejledning Sådan klager du over en afgørelse 1 2 Sådan klager du over en afgørelse Denne pjece handler om dine muligheder for at klage over en afgørelse, PenSam har truffet. HENVEND DIG FØRST TIL

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Konkurrence om private skadesforsikringer. Forsikring & Pension 19 March 2013

Konkurrence om private skadesforsikringer. Forsikring & Pension 19 March 2013 Konkurrence om private Forsikring & Pension 19 March 2013 Baggrund og Konklusion Forsikring & Pension har bedt CopenhagenEconomics vurdere konkurrencen i skadesforsikring Konkurrencestyrelsens seneste

Læs mere

Undersøgelse af klageansvarlig og håndtering af klager

Undersøgelse af klageansvarlig og håndtering af klager Finanstilsynet 22. august 2017 Form J.nr.6252-0050 /SSC Undersøgelse af klageansvarlig og håndtering af klager Finanstilsynet har undersøgt 15 udvalgte finansielle virksomheders brug af klageansvarlig

Læs mere

Klagevejledning. Sådan klager du over en afgørelse

Klagevejledning. Sådan klager du over en afgørelse Klagevejledning Sådan klager du over en afgørelse 1 Sådan klager du over en afgørelse Denne pjece handler om dine muligheder for at klage over en afgørelse, PenSam har truffet. HENVEND DIG FØRST TIL PENSAM

Læs mere

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012 Nordisk Forsikringstidskrift 3/213 Færre skader og et godt finansielt resultat førte til et pænt overskud i de danske skadesforsikringsselskaber 212 Resultatet i de danske skadesforsikringsselskaber blev

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

En god guide på nettet. Test: Familieforsikring

En god guide på nettet. Test: Familieforsikring Gå efter prisen Medmindre du har særlige fritidsinteresser eller for eksempel dyre haveredskaber, kan du godt vælge den billigste familieforsikring. Trods små forskelle dækker alle selskaber basisbehovet

Læs mere

Implementering af forsikringsdistributionsdirektivet. set med forbrugerøjne. Vagn Jelsøe Vicedirektør 23. november 2016

Implementering af forsikringsdistributionsdirektivet. set med forbrugerøjne. Vagn Jelsøe Vicedirektør 23. november 2016 Implementering af forsikringsdistributionsdirektivet set med forbrugerøjne Vagn Jelsøe Vicedirektør 23. november 2016 Positive elementer i IDD Produktinformationsarket IPID på skadesforsikringsområdet

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser. F&P ansøger

Læs mere

Fakta om forsikring og pension vidste du det?

Fakta om forsikring og pension vidste du det? side 1 Fakta om forsikring og pension vidste du det? side 2 vidste du det om pension? side 3 Danskerne får 54 milliarder kr. fra pensionsselskaberne Mia. kr. 60 50 40 30 20 10 0 2003 2004 2005 2006 2007

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER

VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER Du synes sikkert det er tidskrævende og besværligt at tage dig af virksomhedens forsikringer. Måske er du usikker på, om din virksomhed og dine medarbejdere er dækket

Læs mere

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1. Strategi- og handlingsplan

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1. Strategi- og handlingsplan STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1 Strategi- og handlingsplan 2010-2014 STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 2 Forord Bestyrelsen for Forsikring & Pension vedtog i september 2009 en revideret

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Markedet for tillægsforsikringer

Markedet for tillægsforsikringer Markedet for tillægsforsikringer Tillægsforsikringer defineres i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Undersøgelse af markedet for tillægsforsikringer som en særskilt forsikring, der dækker de skader, der

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Danmark - Fra et kundeperspektiv

Danmark - Fra et kundeperspektiv Danmark - Fra et kundeperspektiv EPSI Kunde 2015 OM VORES KUNDEUNDERSØGELSER 2015 - Et sammendrag af undersøgelser foretaget i 2015 Vi fanger kundeoplevelsen, dvs. det som kunderne oplever, ser og hører

Læs mere

Finanstilsynet Att. Kamilla Bøgebjerg Nørlem Århusgade København Ø

Finanstilsynet Att. Kamilla Bøgebjerg Nørlem Århusgade København Ø Finanstilsynet Att. Kamilla Bøgebjerg Nørlem Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar på Finanstilsynets undersøgelse om information og rådgivning om pensionsforhold ved jobskifte (F&P) har modtaget

Læs mere

Beregning af personskadeerstatning

Beregning af personskadeerstatning BEREGNING AF PERSONSKADEERSTATNING I PERIODEN 1. DECEMBER 2015 TIL 30. NOVEMBER 2016 JANUAR 2016 SIDE 1 Beregning af personskadeerstatning Perioden 1. december 2015 til og med 30. november 2016 Personskader,

Læs mere

Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2008

Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2008 Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2008 1. Konklusioner: Forsikringsmæglerne præsterede samlet en omsætning fra forsikringsformidling i 2008 på lidt over en milliard kr. svarende til en

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse:

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse: REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011 Indholdsfortegnelse: Side Regresfrafaldsaftalen på bygningsbrandforsikringsområdet 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definition af regres

Læs mere

Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring

Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring Forsikringsselskaberne tjener så mange penge, at det kan blive begyndelsen på en priskrig. Se her, hvordan du får den bedste og billigste forsikring,

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP HORESTA FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste dækninger

Læs mere

Forbrugerplan 2010 Overblik klarhed - viden

Forbrugerplan 2010 Overblik klarhed - viden Forbrugerplan 2010 Overblik klarhed - viden Forsikring & Pensions årsmøde 6. maj 2010 Vores præsentation: Status: Hvor er vi? Udfordringerne: Hvad er vi oppe imod? Planen: Hvad arbejder vi for? Side 2

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. EU forslag om alternativ tvistbilæggelse i forbrugersager

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. EU forslag om alternativ tvistbilæggelse i forbrugersager EU forslag om alternativ tvistbilæggelse i forbrugersager 1. Forslagenes indhold EU- Kommissionen fremsatte den 1. december 2011 to forslag, der skal gøre det lettere for forbrugerne i EU at få løst deres

Læs mere

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed.

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Kendelse af 27. november 1996. 96-89.925. Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Lov om forsikringsvirksomhed

Læs mere

sådan går du til domstolene

sådan går du til domstolene sådan går du til domstolene afgørelser fra klage- og ankenævn krav på over 50.000 kr Du har fået ret i klage- eller ankenævnet, men den erhvervsdrivende følger ikke afgørelsen. Nu kan du overveje, om du

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Beregning af personskadeerstatning

Beregning af personskadeerstatning BEREGNING AF PERSONSKADEERSTATNING I PERIODEN 1. DECEMBER 2012 TIL 30. NOVEMBER 2013 JANUAR 2013 SIDE 1 Beregning af personskadeerstatning Perioden 1. december 2012 til og med 30. november 2013 Ved skader,

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 Low RisQ Forsikringsbetingelser 1. Sikrede bil 1.1 Sikrede bil er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede bil skal være indregistreret i Danmark, anvendes primært til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Justitsministeriet. Sendt pr. til og Sagsnr Forsikringsbranchens erfaringer med Huseftersynsordningen

Justitsministeriet. Sendt pr.  til og Sagsnr Forsikringsbranchens erfaringer med Huseftersynsordningen Justitsministeriet Sendt pr. e-mail til jm@jm.dk og plj@jm.dk Sagsnr. 2012-7005-0020 Forsikringsbranchens erfaringer med Huseftersynsordningen 02.02.2017 er blevet anmodet om at komme med bemærkninger

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

God energirådgivning Hvordan

God energirådgivning Hvordan God energirådgivning Hvordan Rådgivningsansvar, risiko og forsikringsforhold Indlæg v/vibeke Henriques, Forsikring & Pension (F&P) 1 Generel præsentation - 1 Hvem er F&P? Forsikring & Pension er erhvervsorganisation

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser 2432008 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3. Fortrydelsesret Side

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Beregning af personskadeerstatning

Beregning af personskadeerstatning BEREGNING AF PERSONSKADEERSTATNING I PERIODEN 1. DECEMBER 2014 TIL 30. NOVEMBER 2015 JANUAR 2015 SIDE 1 Beregning af personskadeerstatning Perioden 1. december 2014 til og med 30. november 2015 Personskader,

Læs mere

Nyttig information 2015

Nyttig information 2015 Nyttig information 2015 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Nyttig information Indholdsfortegnelse Indledning... 4 rivatforsikringer

Læs mere

Hvem skal betale? 14. 15. november 2011. Torben Weiss Garne

Hvem skal betale? 14. 15. november 2011. Torben Weiss Garne Hvem skal betale? 14. 15. november 2011 Torben Weiss Garne Vesterhavet? Nej København! Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem

Læs mere

Nøgletalssammenligning

Nøgletalssammenligning Kommentar til nøgletalssammenligning for 1994-2010 Livs- og pensionsforsikringsselskaberne og de tværgående pensionskasser har siden 1995 været forpligtet til at offentliggøre 11 nøgletal i deres regnskaber.

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk. Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk. Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker 11.06.2012 takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast

Læs mere

OK Bilforsikring. Godt forsikret. uden unødige og fordyrende dækninger. Betal månedligt over dit OK Benzinkort

OK Bilforsikring. Godt forsikret. uden unødige og fordyrende dækninger. Betal månedligt over dit OK Benzinkort OK Bilforsikring Godt forsikret uden unødige og fordyrende dækninger Betal månedligt over dit OK Benzinkort En bilforsikring, der er til at forstå Dækningsoversigt OK Bilforsikring Ansvar Kasko Når du

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Sådan går du til domstolene. Krav på over 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn

Sådan går du til domstolene. Krav på over 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn Sådan går du til domstolene Krav på over 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn SIDE 2 SÅDAN GÅR DU TIL DOMSTOLENE - KRAV PÅ OVER 50.000 KR. Du kan gå til

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP DANSK ERHVERV FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste

Læs mere

Forsetty Advokathjælp

Forsetty Advokathjælp Forsetty Advokathjælp Vilkår af 1. november 2014 1. Almindelige vilkår 1.1 Hvem er dækket af Advokathjælp Advokathjælpen gælder for den person, som er har (i) modtaget Advokathjælpsbevis, (ii) har købt

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

Forsikringssammenligning

Forsikringssammenligning Forsikringssammenligning Komparative fordele øger nytegning og redning samt er tidsbesparende for både produkt- og forretningsudvikling. KENDER I TIL AKTUELLE KOMPARATIVE FORDELE, BLIVER DET NEMMERE AT

Læs mere

Forsikringssammenligning

Forsikringssammenligning Forsikringssammenligning Komparative fordele øger nytegning og redning samt er tidsbesparende for både produkt- og forretningsudvikling. KENDER I TIL AKTUELLE KOMPARATIVE FORDELE, BLIVER DET NEMMERE AT

Læs mere

Her er de billigste forsikringer. Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen.

Her er de billigste forsikringer. Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen. Her er de billigste forsikringer Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen.dk Så Stor Er Prisforskellen På Forsikringer http://sondagsavisen.dk/2013/14/~/media/845ec023029f487b80e6ac48a6d7bbc3.ashx

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

Ansvar, kasko inkl. reparation af stenslag, afleveringskasko. Fastpræmie

Ansvar, kasko inkl. reparation af stenslag, afleveringskasko. Fastpræmie Priseksempel Nedenfor kan du se et eksempel på, hvad prisen er ved forsikring af en Mercedes A 180 d gennem Mercedes-Benz Forsikring. Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Mercedes-Benz Forsikring

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring 15-05-201415-05-2014. Rev. 13.05.

FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring 15-05-201415-05-2014. Rev. 13.05. 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring Rev. 13.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Nye initiativer fra forsikringsbranchen i forhold til nedbørsskader Forsikring & Pension Nedbørsskader

Nye initiativer fra forsikringsbranchen i forhold til nedbørsskader Forsikring & Pension Nedbørsskader Nye initiativer fra forsikringsbranchen i forhold til nedbørsskader Side 1 Konsekvenser af klimaændringer De samlede udgifter til klimabetingede skader i perioden 1999-2010 er formentligt tættere på 25

Læs mere

Vejle Brand. Beskrivelse af god skik. For. Privatforsikringer

Vejle Brand. Beskrivelse af god skik. For. Privatforsikringer Vejle Brand Beskrivelse af god skik For Privatforsikringer 1 Indholdsfortegnelse: Side: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen i Vejle Brand... 4 Et gensidigt forsikringsselskab... 4 Værd at

Læs mere

75 års oplysning om forsikring

75 års oplysning om forsikring 75 års oplysning NFT om 3/2007 forsikring 75 års oplysning om forsikring af Simon Tolstrup Forsikringsoplysningen er stedet, hvor danskerne får uvildig rådgivning om forsikring, og stedet, hvor journalister

Læs mere

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv.

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv. Figur 1.1 Udbredelse af hurtige adgangsveje oktober 2003 30 Pr. 0 indbyggere 25 20,3 15 5 0 14,9 7,5 9,7 7,6 6,5 1,,5 3,4 4,4 7, 6,7 5,6 3,4 4,5 5,7 5,1 4,4 2,9 3,0 1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0

Læs mere

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser Flytteforsikring Forsikringsbetingelser 2138 7794673 Gælder fra september 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Fortrydelsesret Side 5 Kontakt Gjensidige Forsikring Servicecenter

Læs mere

Nyttig information. Februar 2010

Nyttig information. Februar 2010 Nyttig information Februar 2010 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Nyttig information Indholdsfortegnelse Afslag på tegning

Læs mere

LO Plus Tandforsikring: Slip for dyre tandlægeregninger. pris 630 kr./år

LO Plus Tandforsikring: Slip for dyre tandlægeregninger. pris 630 kr./år LO Plus Tandforsikring: Slip for dyre tandlægeregninger pris 630 kr./år 2013 1 Hvad er en tandforsikring? Tandlægeregningerne fylder ofte godt i budgettet - og kommer som oftest uventet. Men med en tandforsikring

Læs mere

Forsikringsbranchens økonomi og konkurrenceforhold 2011

Forsikringsbranchens økonomi og konkurrenceforhold 2011 konkurrenceforhold 2011 Jonathan Kahlke Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 3 2. Udvikling i forsikringsbranchen 2011 4

Læs mere

I henhold til aftale fremsendes hermed tilbud på byggeskadeforsikring af byggeri, som ligger:

I henhold til aftale fremsendes hermed tilbud på byggeskadeforsikring af byggeri, som ligger: BN HUSE APS Mikkels Banke 15 A 4736 Karrebæksminde Dato: 11.09.2015 Tilbudsnummer: 102-100379 Tilbud på Byggeskadeforsikring I henhold til aftale fremsendes hermed tilbud på byggeskadeforsikring af byggeri,

Læs mere

Statslig terrorforsikringsordning på vej i Danmark

Statslig terrorforsikringsordning på vej i Danmark Statslig terrorforsikringsordning NFT på vej 2/2008 i Danmark Statslig terrorforsikringsordning på vej i Danmark af Kasper Andersen Den danske regering har fremsat lovforslag om en statslig terrorforsikringsordning

Læs mere

Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar Sælgeransvar pris kr Indeks

Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar Sælgeransvar pris kr Indeks Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar 2017 Stenløse Egedal Centret 25 3660 Stenløse Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på den forsikring, du har efterspurgt: pris

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 LowRisQ Bil Forsikringsbetingelser 1. Sikrede bil 1.1 Sikrede bil er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede bil skal være indregistreret i Danmark, anvendes primært til

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring Rev. 14.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

RETSHJÆLPSORDNINGER I DANMARK

RETSHJÆLPSORDNINGER I DANMARK RAPPORT RETSHJÆLPSORDNINGER I DANMARK Projektperiode: November 2001 Marts 2002 Projektnr.: 30831 Kunde: Advokatsamfundet Kronprinsessegade 28 1306 K Rapporteringsmåned: Marts 2002 Indhold Kapitel 1 Indledning.......

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 12. december 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 5. juni 2013 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, maj 2013. Base: 1009 interviews blandt 15-74 årige. Tabeller viser

Læs mere

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser takker for muligheden for at komme med bemærkninger til Finanstilsynets oplæg

Læs mere

Velkommen til Husejernes forsikring

Velkommen til Husejernes forsikring Velkommen til Husejernes forsikring Tak fordi I har valg at modtage tilbud på ejerskifteforsikring fra Husejernes Forsikring. Det at købe nyt hus er en af de største beslutninger man kan træffe som enkeltperson

Læs mere

Forsikring. En praktisk, besparende og enkel forsikring

Forsikring. En praktisk, besparende og enkel forsikring Forsikring En praktisk, besparende og enkel forsikring Enkel og praktisk Med en forsikring tegnet gennem Sydleasing hos Topdanmark behøver du ikke selv have besvær med at tegne en forsikring, når du leaser

Læs mere