Retshjælpsforsikringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retshjælpsforsikringen"

Transkript

1 1 af :04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2: /ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser. F&P ansøger om individuel fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1. Forsikringsbetingelserne er vedtaget i F&P efter forhandlinger med Advokatrådet og Forbrugerrådet. 2. Retshjælpsforsikringsbetingelserne knytter sig til 4 typer skadesforsikringer: familie,- bygningskasko-, autokasko- og lystfartøjskaskoforsikringer, hvor retshjælp udgør en integreret del af disse forsikringstyper. 3. Anvendelse af retshjælpsforsikringsbetingelserne over for forsikringstagerne er frivillig for selskaberne. F&P har henstillet til sine medlemmer, at de tilbyder retshjælpsforsikringen. Alle selskaber, der udbyder de 4 nævnte former for skadesforsikring, tilbyder retshjælp efter F&P s model, de 4 skadesforsikringer udbydes ikke uden retshjælpsforsikring, og der tilbydes ikke andre former for retshjælpsforsikring til danske forbrugere. 4. Styrelsen finder, at det må lægges til grund ved vurderingen af anmeldelsen, at den kollektive vedtagelse af ensartede forsikringsvilkår begrænser konkurrencen, jf. konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1 og 6, stk. 3. Herved er der lagt vægt på, at vedtagelsen har ført til, at der ikke er nogen konkurrence om produktet retshjælpsforsikring. Produktet udbydes ikke særskilt på markedet, og alle selskaber udbyder retshjælpsdækning efter samme ens model som en del af de 4 nævnte skadesforsikringer og uden nogen valgmulighed for forbrugerne. En forbruger, der ønsker at tilkøbe retshjælp, fordi han har særlig risiko for at blive part i en retssag, fx som del af et ansættelsesforhold, sin bopæl eller sine familieforhold, har alene mulighed for at købe forsikring til retshjælp som del af en af de 4 skadesforsikringer og kun med den kollektivt vedtagne dækning. 5. De anmeldte retshjælpsbetingelser er ikke omfattet af gruppefritagelsen for forsikringsaftaler. Efter styrelsens vurdering kan der ikke gives en individuel fritagelse efter 8, stk. 1. F&P påbydes at ophæve bestemmelserne i retshjælpsforsikringsbetingelsernes 8, stk. 2-6 om begrænsning af selskabernes erstatningspligt og selvrisiko. 6. Når bestemmelserne om at begrænse selskabernes erstatningspligt og selvrisiko i retshjælpsforsikringsbetingelsernes 8, stk. 2-6 ophæves, vil retshjælpsforsikringen være omfattet af gruppefritagelsen på området. Derefter må de enkelte selskaber fastsætte regler om forsikringssummer og selvrisiko, ligesom der lægges vægt på, at anvendelse af forsikringsbetingelserne i øvrigt er frivillige for medlemmerne. 7. F&P anmeldte i 1988 de dagældende retshjælpsforsikringsbetingelser til Kommissionen. Kommissionen har afsluttet sin behandling af sagen uden en formel skrivelse til F&P. Efter styrelsens undersøgelser er det sandsynligt, at Kommissionen henlagde sagen i 1994, uanset at F&P havde meddelt Kommissionen, at ordningen næppe var omfattet af gruppefritagelsen. Afgørelse 8. F&P meddeles,

2 2 af :04 at retshjælpsforsikringsbetingelserne er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. 6, stk. 3. at der ikke kan meddeles en individuel fritagelse i medfør at konkurrencelovens 8, da alle betingelserne i stk. 1, ikke er opfyldte F&P påbydes at ophæve bestemmelserne i retshjælpsforsikringsbetingelsernes 8, stk. 2-6 om maksimumsdækning og selvrisiko, jf. konkurrencelovens 6, stk. 4, og 16, stk. 1, nr. 1. Påbudet skal være efterkommet senest den 31. december Herefter vil retshjælpsforsikringsbetingelserne være omfattet af gruppefritagelse for visse kategorier af aftaler m.v. på forsikringsområdet, jf. bekendtgørelse nr af 17. december Konkurrencerådet har herved lagt vægt på, at selskabernes anvendelse af retshjælpsforsikringsbetingelserne er frivillig, og det fremover er muligt for selskaberne selv at fastsætte beløb for maksimumsdækning og selvrisici. Sagsfremstilling 9. Forsikring & Pension, F&P, har den 30. juni 1998 anmeldt et sæt forsikringsbetingelser vedtaget i regi af Forsikring & Pension. Betingelserne er vedtaget før den 1. januar F&P ansøger om individuel fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1. Betingelserne er anmeldt efter overgangsbestemmelsen i 27, stk Retshjælpsforsikringsbetingelserne knytter sig til 4 typer skadesforsikringer: familie,- bygningskasko-, autokasko- og lystfartøjskaskoforsikringer. Retshjælp udgør en integreret del af disse forsikringstyper. 11. Konkurrencerådet har ikke tidligere taget stilling til retshjælpsforsikringen. Sagens parter 12. F&P er forsikringsselskabernes og de tværgående pensionskassers erhvervsorganisation i Danmark. F&P er en forening, der har til formål at varetage det samlede forsikringserhvervs interesser. 13. Alle selskaber, pensionskasser og generalagenturer, der driver forsikrings- og tværgående pensionskassevirksomhed i Danmark, kan optages som medlemmer af F&P. Udenlandske forsikringsselskaber, der driver tjenesteydelsesvirksomhed i Danmark, kan blive såkaldte info-medlemmer. Hovedparten af forsikringsselskaber, pensionskasser og generalagenturer i Danmark er medlemmer af F&P. Pr. 1. juli 1999 var medlemstallet I 1998 havde skadesforsikringsbranchen bruttopræmieindtægter på mio. kr. 1 Retshjælpsforsikringen 15. Retshjælpsforsikringsbetingelserne er vedtaget i F&P, men er forinden forhandlet med Advokatrådet og Forbrugerrådet. 2 De første betingelser blev vedtaget i Siden er betingelserne ændret i 1983 og Reguleringen i 1993 omfattede bl.a. forhøjelse af dækningssum samt selvrisiko, visse indskrænkninger og udvidelser samt en præcisering af formuleringer bl.a. ud fra den praksis, der havde udviklet sig ved domstolene og ved Ankenævnet for forsikring. I 1993 var der mere end 5 mio. policer med tilknyttet retshjælpsforsikring. F&P har oplyst, at dette tal ikke siden har ændret sig væsentligt.

3 3 af : Den private retshjælpsforsikring knytter sig til reglerne om offentlig fri proces. Reglerne herom blev ændret i Fri proces er nu subsidiær til retshjælpsforsikring. 4 Fri proces dækker kun de omkostninger, der ikke er dækket af en retshjælpsforsikring. Efter retsplejelovens 330, stk. 2, gælder, at en bevilling til fri proces omfatter alene de omkostninger ved sagen, der ikke er dækket af en retshjælpsforsikring eller en anden form for forsikring. 5 og F&P har henstillet til sine medlemmer, at de tilbyder retshjælpsforsikringen. Indtil 1993 var der et selskab, der tilbød sit eget retshjælpsforsikringsprodukt, men efter indførelsen af 1993-betingelserne anvender dette selskab de samme vilkår som resten af branchen. Det må derfor lægges til grund, at al retshjælpsforsikring på forbrugerforsikringsområdet de facto udbydes på grundlag af de standardiserede retshjælpsforsikringsbetingelser. 18. Retshjælpsforsikringen knytter sig som et accessorium til en hovedpolice om familie-, bygningskasko-, autokasko- og lystfartøjskaskofor-sik-ring. Der er ikke noget selvstændigt udbud af et retshjælpsprodukt til forsikringstagerne. En forbruger, der ønsker en retshjælpsforsikring vil kun kunne tegne en sådan ved også at købe et af de 4 ovennævnte forsikringsprodukter. Omvendt kan forbrugerne heller ikke tegne nogen af de 4 hovedpolicer i Danmark uden at få en retshjælpsforsikring efter den vedtagne model. 19. Anvendelse af retshjælpsforsikringsbetingelserne er frivillig for selskaberne. Alle selskaber, der udbyder de nævnte hovedpolicer, tilbyder den. Indholdet af retshjælpsforsikringen 20. Retshjælpsforsikringen dækker omkostninger (advokatsalær) i forbindelse med visse private retstvister (en uenighed af retlig art). Anvendelsesområdet er detaljeret beskrevet i betingelserne. Salæret beregnes som udgangspunkt på individuel basis i overensstemmelse med de retningslinjer for sagsomkostninger i borgerlige sager, som følges af domstolene. Forsikringsselskabet godkender advokatens regning De tvister, der er dækket af forsikringen, er tvister som er opstået i privatlivet og som efter deres art vil kunne behandles af en domstol, jf. betingelsernes 2. Forsikringen dækker alene tvister, der har forbindelse til hovedpolicen. 22. Tvister, der ikke er dækket af betingelserne, er fx tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse, med myndigheder i skattespørgsmål, om separation, skilsmisse og forældremyndighed, formueforhold, ejendomsret, ægteskab, arv, straffesager og inkassosager, jf Selskabernes erstatningspligt er for en forsikringsbegivenhed begrænset til kr. Selvrisiko andrager de første 10 \% af de samlede omkostninger, dog mindst kr. Anmelder har anført, at den faste forsikringssum og selvrisikobeløbet er en væsentlig fordel ved ordningen. Hvis selskaberne anvendte forskellige dækningssummer og selvrisici, ville der opstå den situation, at parterne i en kumuleret sag har forskellige dækningssummer og selvrisici, og at forbrugerne vil opleve, at deres egen betaling ved at føre en kumuleret sag ved domstolene vil være afhængig af, i hvilket selskab de har tegne forsikring. For selskaberne vil forskellige summer gøre det administrativt vanskeligere at behandle kumulerede sager. 24. Der er nedsat en arbejdsgruppe i forsikringserhvervet med det formål at tilpasse forsikringsbetingelserne til udviklingen, herunder at analysere, om der er behov for mulige tilvalgsdækninger til de standardiserede retshjælpsforsikringsbetingelser, fx dækning af de tvister, der i dag ikke er omfattet af forsikringen. Det må antages, at disse tilvalgsordninger ville skulle fungere som en frivillig overbygning til det nugældende system. Det relevante marked

4 4 af :04 Produktmarkedet 25. Det er ikke muligt for forbrugerne 8 at substituere retshjælpsforsikring med andre former for forsikring. Der findes kun den ene type forsikring, der dækker de pågældende risici. 9 Man kan ikke erstatte en retshjælpsforsikring med fx en ansvarsforsikring, da der er tale om forskellige risici. Produktet er retshjælpsforsikring. Der er tale om et selvstændigt produkt, der dog ikke eksisterer selvstændigt på markedet men kun udbydes som en komplementær ydelse til visse private forsikringer (familie-, bygningskasko-, autokasko- og lystfartøjskaskoforsikring). 26. Retshjælpsforsikringsbetingelserne indgår ligesom de øvrige nævnte private forsikringsprodukter - som en del af markedet for skadesforsikringer, da der ikke eksisterer et særskilt marked for retshjælpsforsikringer på markedet for private forsikringer Det konkrete produktmarked er således markedet for private skadesforsikringer, mens det potentielle marked er markedet for private retshjælpsforsikringer. Det geografiske marked 28. Det relevante geografiske marked er Danmark. F&P s medlemmer er virksomheder beliggende i Danmark, samt udenlandske info-medlemmer. Forsikringsselskaber, der tilbyder forsikringsprodukter i Danmark, skal have tilladelse (koncession) hertil af Finanstilsynet eller det respektive hjemlands tilsyns tilladelse til grænseoverskridende virksomhed. 29. Danske forbrugere kan frit tegne en særskilt retshjælpsforsikring i udlandet, men der foreligger ikke oplysninger om, at det skulle ske i et sådant omfang, at det geografiske marked udvides. Parternes stilling på det relevante marked 30. Parterne har tilsammen 100 \% af de relevante marked. Alle skadesforsikringsselskaber, der er medlem af F&P, og som tilbyder private familie-, bygningskasko-, autokasko- eller lystfartøjskaskoforsikring, tilbyder retshjælpsforsikringen som et accessorium til hovedpolicerne. 31. I 1996 udgjorde præmieindtægterne på disse forsikringer ca mio. kr. Da der ikke opkræves en særskilt præmie for retshjælpsforsikringen, er der ikke opgørelser over, hvor store præmieindtægterne er for retshjælpsforsikring. F&P har imidlertid oplyst, at erstatningsudgifterne til retshjælp i samme år udgjorde ca. kr. 95 mio. Anmeldelse til Kommissionen 32. Retshjælpsforsikringsbetingelserne er anmeldt til Kommissionen den 13. januar Kommissionen bad i 1993 F&P om at vurdere, om ordningen var omfattet af den gruppefritagelse på området, der netop var indført. F&P meddelte Kommissionen, at foreningen var af den opfattelse, at ordningen ikke var omfattet og bad om en såkaldt negativ attest, 11 subsidiært en individuel fritagelse. 33. Kommissionen har afsluttet sin behandling af sagen uden en formel skrivelse til F&P. Efter styrelsens undersøgelser er det sandsynligt, at Kommissionen henlagde sagen i 1994, uanset at F&P havde meddelt Kommissionen, at ordningen næppe var omfattet af gruppefritagelsen. Norge og Sverige 34. I Norge har ca. 2 mio. husstande tegnet villa- eller hjemforsikring, hvortil der er knyttet en retshjælpsforsikring. Der er tale om en dækningsgrad på ca. 90 \%. Forsikringsbetingelserne er

5 5 af :04 meget ens, men der er ikke tale om egentlige standardvilkår. Det norske justitsministerium har af den norske forsikringsbrancheforening fået oplyst, at baggrunden herfor er, at selskaberne ønsker at kunne sætte deres eget særpræg på deres egne forsikringsprodukter. 12 Forbrugerorganisationerne i Norge ønsker, at der fastsættes standardvilkår for retshjælpsforsikringerne. 35. I Sverige er den statslige retshjælp også subsidiær i forhold til private retshjælpsforsikringer. Offentlig retshjælp gives, hvis forbrugerne ikke har tegnet en retshjælpsforsikring, medmindre vedkommende ud fra sine økonomiske og personlige forhold burde have tegnet en retshjælpsforsikring. Den svenske ordning giver således befolkningen et incitament til at tegne retshjælpsforsikring. Hvert forsikringsselskab har sit eget sæt retshjælpsforsikringsbetingelser. De er relativt ensartede og har således karakter af standardvilkår, hvad angår dækningsområde, men betingelserne fastsættes individuelt af forsikringsselskaberne. Forsikringsvilkårene udformes ikke længere gennem den svenske forsikringsbrancheforening. Det skyldes angiveligt bl.a. den nye svenske konkurrencelov og den øgede konkurrence mellem forsikringsselskaberne. 13 Retshjælpsforsikringen er på samme måde som i Danmark knyttet til forskellige områder, fx hjem, villa, fritidshus, bil eller båd. Der er ikke i Sverige mulighed for at tegne en generel forsikring, der dækker alle områder. Der findes særskilte forsikringer for næringsdrivende. Som regel indgår retshjælpsforsikringen som en del af en anden forsikring, men den kan også tegnes som et selvstændigt tillæg til en forsikringspakke. Ca. 95 \% af den svenske befolkning har en hemförsäkring, hvori retshjælp indgår. Selskabernes udgifter til erstatning har vist en faldende tendens, hvilket forklares ved trenden i faldet af skader inden for alle områder i 90 erne i Sverige. 36. Af den svenske betænkning om statslig retshjælp fremgår yderligere, 14 at konkurrencen på det svenske forsikringsmarked påvirkes af udenlandske forsikringsselskaber, som sjældent tilbyder pakkeforsikringer med retshjælp. I stedet kan denne dækning tegnes separat som tillæg til hovedforsikringen. De svenske selskaber anfører, at de også vil kunne komme til at udskille retshjælpen eller dele heraf fra pakkeløsningerne. Det fremføres, at retshjælpsforsikringen som den primære retshjælpsform burde skabe en efterspørgsel på produktet, som selskaberne vil følge op på. 15 Vurdering 37. Medlemmerne af F&P er forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Medlemmernes salg af forsikringer, herunder skadesforsikringer indeholdende retshjælpsforsikring er erhvervsvirksomhed, jf. konkurrencelovens Der er tale om en vedtagelse inden for en sammenslutning af virksomheder. Vedtagelsen kan derfor bedømmes efter konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 3. Der er tale om en vedtagelse uden for koncernforhold, jf. 5. Bagatelreglerne i konkurrencelovens 7, stk. 1 finder ikke anvendelse, allerede fordi parternes samlede omsætning overstiger 1 mia. kr. 39. Justitsministeriet har i medfør af konkurrencelovens 2, stk. 2, jf. stk. 4, vurderet, at der ikke er tale om en konkurrencebegrænsning, som er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering. 40. På området gælder EU s Gruppefritagelse for visse kategorier af aftaler m.v. på forsikringsområdet, jf. 4. Retshjælpsforsikringsbetingelserne er ikke omfattet af gruppefritagelsen, jf. nærmere om den tilsvarende danske gruppefritagelse nedenfor. 41. Konkurrencerådet skal vurdere, om vedtagelsen er i strid med forbudet i konkurrencelovens 6, stk Hvis dette er tilfældet, skal Konkurrencerådet tage stilling til, om der kan meddeles parterne en individuel fritagelse i medfør af 8, stk. 1.

6 6 af :04 Konkurrencelovens Anmelder anfører, at retshjælp er en uadskillelig og fundamental del af det offentlige retshjælpssystem i Danmark. Ud fra erfaringerne i andre lande kan det antages at forbrugerne ikke i noget væsentligt omfang vil tegne retshjælpsforsikring, hvis den blev udbudt som et almindeligt særskilt produkt på markedet. Den ordning, der er vedtaget, medfører kun begrænsede udgifter for hver enkelt husstand, højst ca. 20 kr. p.a. pr. police, svarende til 1-2 \% af den samlede præmie. 44. Styrelsen finder, at der er tale om en vedtagelse mellem konkurrenter af vilkårene for et bestemt produkt. Vedtagelsen har til formål at afgrænse dette produkt, og den har ført til, at der i dag ikke udbydes andre retshjælpsforsikringer til forbrugere. 16 Det er frivilligt for selskaberne at anvende ordningen, men F&P har henstillet til selskaberne, at den følges, og i praksis tilbyder alle selskaber de samme betingelser som del af de samme typer produkter. Det gælder også maksimumsdækning og selvrisiko, der er væsentlige konkurrenceparametre for andre typer af forsikringsprodukter. Der er ingen forsikringsselskaber, der udbyder produktet retshjælpsforsikring særskilt, med andre dækninger, selvrisici eller i andre kombinationer. 45. I princippet er det muligt at tegne en af de pågældende forsikringer uden retshjælp, men der sker derved ikke en præmiereduktion. Det må derfor antages, at ingen forbrugere har interesse i at vælge forsikringen fra, ligesom de fleste forbrugere ikke er opmærksomme på denne mulighed. Derved adskiller retshjælpsforsikringen sig fra andre tilvalgsdækninger, fx el-skade-dækning. 46. Vedtagelsen har endvidere ført til, at alle selskaber på det danske marked, der udbyder et af de 4 produkter inden for skadesforsikring: familie,- bygningskasko-, autokasko- og lystfartøjskaskoforsikring også tilbyder den vedtagne retshjælp som en del af hovedproduktet. Således vil en forbruger, der fx efterspørger en retshjælpsforsikring i forbindelse med en bilforsikring kun kunne få denne ved at tegne en autokaskoforsikring. En almindelig bilansvarsforsikring kan i praksis ikke kombineres med retshjælp. Omvendt er der altid knyttet retshjælpsforsikring til autokaskoforsikring. Det må derfor lægges til grund, at vedtagelsen af retshjælpsforsikringen er omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 2, da vedtagelsen fører til en begrænsning af konkurrencen om udvikling af et produkt. 47. Vedtagelsen omfatter ikke præmieberegning, men fører dog i praksis til, at der ikke beregnes særskilte præmier for retshjælpsforsikring. 48. Anvendelsen af retshjælpsforsikringsbetingelserne har til følge, at konkurrencen begrænses og er dermed omfattet af forbudet mod konkurrencebegrænsende vedtagelser i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 3. Gruppefritagelsen på området 49. Anmelder har anført, at retshjælpsforsikringen for en dels vedkommende falder ind under gruppefritagelsen. 17 Styrelsen er ikke enig heri. 50. Gruppefritagelsen gælder bl.a. for aftaler, vedtagelser mv., hvis formål er udarbejdelse og bekendtgørelse af standardpolicebetingelser. Det er en forudsætning, at betingelserne er vejledende, at det udtrykkeligt angives, at der kan aftales andre betingelser, og at de er tilgængelige for enhver. Gruppefritagelsen indeholder endvidere i artikel 7 i alt 11 sortlistede klausuler. Blandt andet er det forbudt (d) at angive garanterede forsikringssummer eller beløb for selvrisiko og (j) at pålægge forsikringstager at tegne forsikring hos samme forsikringsselskab for forskellige risici.

7 7 af :04 F&P s vedtagelse af retshjælpsforsikringsbetingelserne indeholder bl.a. i 8, stk. 2-6, bestemmelser, der begrænser selskabernes erstatningspligt til maksimalt kr. og selvrisikoen til 10 \% af de samlede omkostninger, dog mindst kr. Disse bestemmelser er optaget på den sorte liste i gruppefritagelsens artikel 7, stk. 1 litra d, uanset at selvrisikoen er angivet som en procent eller et minimumsbeløb. Bestemmelsen i litra d, er sortlistet, selvom anvendelse af retshjælpsforsikringsbetingelserne er frivillig. 51. Derfor finder gruppefritagelsen ikke anvendelse på retshjælpsforsikringsbetingelserne. Konkurrencelovens 8, stk. 1 individuel fritagelse 52. Parterne har anmodet om en individuel fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1. For at opnå en individuel fritagelse i medfør af konkurrenceloven 8 skal alle betingelser i stk. 1, være opfyldte. Nr. 1: styrke effektiviteten i produktionen eller distributionen af varer eller tjenesteydelser. 53. Anmelder anfører, at ordningen er med til at sikre, at størstedelen af de danske borgere hvert år har mulighed for at indlade sig på at føre private retssager. Retshjælpsforsikringen er den primære retshjælpsform for den del af befolkningen, der har en forsikring. 54. Konkurrencestyrelsen er enig med anmelder i, at vedtagelsen af standardbetingelser, der kan anvendes af alle forsikringsselskaber, styrker distributionen af retshjælpsforsikringsproduktet. 55. Betingelsen i nr. 1 anses for opfyldt. Nr. 2: forbrugerne sikres en rimelig andel af fordelene ved vedtagelsen. 56. Anmelder anfører, at retshjælpsdækningen udgør et væsentligt del af det sociale sikkerhedsnet for den forsikrede del af befolkningen. 18 Stort set samtlige forbrugere sikres dækning for en næsten symbolsk betaling via en kombination af en offentlig ordning med fri proces og en privat retshjælp. Retshjælpsforsikringen lever en næsten ubemærket tilværelse i forhold til forbrugerne, som ikke er (nær så) bevidste om retshjælpsdækningen som om dækningen for fx tyveri. 57. Styrelsen er enig i, at det er en fordel for forbrugerne, at de har en retshjælpsforsikring og adgang til at føre retssager, og at dette er en væsentlig del af det sociale sikkerhedsnet for den forsikrede del af befolkningen Styrelsen er ligeledes enig i, at omkostningerne ved den ordning, der er vedtaget, udtrykt pr. police må antages at være beskedne. Dette kan komme forbrugerne til gode fx i form af lavere præmier, forudsat at konkurrencen på det overordnede skadesforsikringsmarked er virksom. På dette marked er der et betydeligt antal udbydere. De største har en markedsandel på omkring 20 \%. Forudsætningen om virksom konkurrence på det overordnede skadesforsikringsmarked antages for opfyldt. 59. Der skal dog tages et vist hensyn til det forhold, at der ikke er noget produktmarked for retshjælp, og dermed er der ingen særskilt konkurrence om dette produkt. Selvom konkurrencen på det overordnede skadesforsikringsmarked måtte være tilstrækkelig til at sikre lave omkostninger set i forhold til det således vedtagne kombinerede produkt, så er der intet 20 og 21 konkurrencemæssigt incitament til at udvikle produktet. 60. Forbrugernes behov for at være dækket af en retshjælpsforsikring må antages at variere. Valgmuligheden i den eksisterende ordning ligger alene i, om man ønsker en af de 4 hovedforsikringer. Der er ikke mulighed for at købe en forsikring med en anden retshjælpsdækning

8 8 af :04 eller anden selvrisiko. 61. Samlet må vedtagelsen af standardbetingelser for retshjælpsforsikring dog anses for en fordel for forbrugerne. 62. Retshjælpsforsikringen er med til at sikre at langt den største del af befolkningen ret til retshjælp i forbindelse med deres skadesforsikring, og det er en fordel for forbrugerne 63. Betingelsen i nr. 2 anses herefter for opfyldt. Nr. 3: aftalen må ikke pålægge virksomheden begrænsninger, som er unødvendige 64. Anmelder anfører, at de vedtagne betingelser ikke indeholder unødvendige elementer, hvis man skal nå de ønskede fordele. Således er den faste maksimale dækningssum, selvrisikobeløbet og henvisningen til de retningslinier for sagsomkostninger i borgerlige sager, der følges af domstolene, en væsentlig fordel, da de sikrer parterne i kumulerede sager samme dækning. For selskaberne betyder beløbsgrænserne, at det er administrativt nemmere at behandle kumulerede sager. 65. Styrelsen finder, at den model, der er vedtaget af F&P, reelt medfører bindinger for forsikringsselskaberne, som må anses for unødvendige for at nå de anførte fordele (udbredelse af forsikringen og sikkerhed for befolkningen), således at betingelse nr. 3 ikke kan anses for opfyldt. De fordele, der knytter sig til standardbetingelser for retshjælpsforsikring, kræver ikke, at dette produkt kun kan udbydes i én model uden mulighed for andre summer, tilvalg eller fravalg Vedtagelsen i F&P er frivillig for medlemmerne. Der er ingen, der er tvunget til at følge den. I praksis har vedtagelsen og F&P s henstilling dog ført til, at der ikke er nogen afvigelser selskaberne imellem. Der er ingen selskaber, der udbyder et afvigende retshjælpsprodukt og der er heller ingen selskaber, der undlader at udbyde retshjælp sammen med de nævnte hovedforsikringer. En sådan udvikling for et ret specialiseret produkt kan ikke antages at følge af en virksom konkurrence. Dér ville selskaberne have fordele af at specialisere sig F&P har specielt peget på fordelene ved de ensartede beløbsgrænser. Argumentet er, at forbrugerne ikke vil opleve, at deres egen betaling ved at føre en kumuleret sag ville afhænge af, i hvilket forsikringsselskab ordningen er tegnet Styrelsen finder, at dette ikke kan anses for nogen fordel for udbredelsen af retshjælpsforsikring. Det er ikke nødvendigt i kumulerede sager, at forbrugernes forsikringsdækning er den samme. Forbrugerne vil være interesseret i at vide, hvor meget vedkommendes egen forsikring dækker af sagsomkostningerne. Sagsomkostningerne pålægges af domstolene. Sagsomkostningerne for de involverede parter vil kunne være forskellige, og dette afspejler sig i forsikringsdækningen. Medsagsøgers eller medsagsøgtes egen andel af omkostningerne i forhold til vedkommendes forsikringsselskab er den anden part uvedkommende. Forsikringsdækningen afhænger af den præmie, en forbruger betaler for sin forsikring. Forskellige dækningssummer m.v. vil få forbrugerne til at være opmærksomme på at sikre sig den rigtige dækning, og det vil skærpe konkurrencen om produktet. 69. Ifølge anmelder betyder beløbsgrænserne, at det for selskaberne administrativt er nemmere at behandle kumulerede sager. Dette stiller styrelsen sig uforstående overfor. Selskaberne skal betale den del af de omkostninger, der er pålagt den forbruger, der er forsikret i det pågældende selskab. Det er ikke godtgjort, at det skulle være nemmere for selskaberne at administrere retshjælpsforsikringen, når beløbene er de samme i alle selskaber, ligesom det ikke er godtgjort, at bestemmelser om ens beløb i alle selskaber er nødvendige for at opnå fordelene ved ordningen.

9 9 af : At en ordning, som den F&P har vedtaget, går videre end nødvendigt belyses også af oplysningerne fra Norge og Sverige. I begge lande er en høj dækning (95 \% i Sverige og 90 \% i Norge). Produkterne er forholdsvis ensartede, men der er variationer fastsat individuelt af selskaberne. Specielt for de norske selskaber er det oplyst, at det enkelte forsikringsselskab satser på at sætte sit eget præg på produktet. 71. Betingelsen i nr. 3 anses ikke for opfyldt. Nr. 4: Bestemmelserne må ikke give virksomhederne mulighed for at udelukke konkurrencen 72. Anmelder anfører, at retshjælpsforsikring er en lille del af skadesforsikringsmarkedet, og at der ikke er hindringer for adgangen til markedet. Det er frivilligt for parterne, om de ønsker at tilbyde retshjælpsforsikring i forbindelse med en hovedforsikring. 73. Styrelsen finder, at der må lægges vægt på, at vedtagelsen i praksis fører til, at der ikke eksisterer et selvstændigt marked for retshjælpsforsikring. Da alle forsikringsselskaber tilbyder de samme forsikringsbetingelser uden ekstra betaling, er der ingen incitamenter for selskaberne til at gå ind med nye og måske bedre produkter. Selv om der måtte være konkurrence på det overordnede marked for skadesforsikring, er der hverken pris- eller produktkonkurrence på produktet retshjælpsforsikring. De ændringer, der er gennemført siden 1970, er således resultat af forhandling og ikke udslag af konkurrence. 74. Betingelsen i nr. 4 anses ikke for opfyldt. Konklusion 75. Vedtagelsen af retshjælpsforsikringsbetingelserne er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk Forsikringsbetingelserne er ikke omfattet af gruppefritagelse for visse kategorier af aftaler m.v. på forsikringsområdet. 77. Betingelserne i 8, stk. 1, nr. 2, 3 og 4 er ikke opfyldte for den anmeldte vedtagelse, og der kan derfor ikke meddeles F&P en individuel fritagelse. 78. Hvis bestemmelserne om dækningsmaksimum og selvrisiko i retshjælpsforsikringsbetingelsernes 8, stk. 2-6, ophæves, er retshjælpsforsikringen omfattet af gruppefritagelsen på området. 79. En sådan standardordning uden fælles fastsat selvrisiko og dækningsmaksimum - med adgang til fravalg - vil stadig sikre en bred retshjælpsdækning, og fordelene ved et afgrænset standardprodukt vil være opretholdt. Samtidig vil selskaberne være henvist til selv at fastsætte regler om forsikringsdækningen og selvrisiko. Det vil åbne adgang til konkurrence om retshjælpsforsikringsproduktet. Forsikringsselskaberne ville få mulighed for at udvikle deres produktportefølje inklusiv retshjælp. Konkurrencen på det overordnede marked for skadesforsikring må antages at være tilstrækkelig virksom til at sikre dette. 1 Finanstilsynet, Skadesforsikringsselskaber 1998, kapitel 8, tabel Der er ikke tale om en vedtagelse (et agreed document) mellem F&P, Advokatrådet og Forbrugerrådet. 3 Baggrunden for vedtagelsen i 1970 er belyst i en artikel af Hans Schaumburg i Juristen 1970 side Om forholdene før 1988, se artiklen omtalt i note 3. 5 F&P fremhæver, at retshjælpsforsikringen er en uadskillelig del af det offentlige retshjælpssystem i Danmark, og at bortfald af de fælles retshjælpsforsikringsbetingelser vil fjerne fundamentet for regelsættet om fri proces og således være af helt afgørende betydning for

10 10 af :04 forbrugernes retssikkerhed. Erfaringer fra andre lande har vist, at forbrugerne kun i begrænset omfang tegner retshjælpsforsikringer. 6 Justitsministeriet har i et indlæg til sagen fremhævet, at ordningen med retshjælpsforsikring og fri proces er af stor samfundsmæssig værdi, da det må antages, at mange forsikringstagere næppe er optaget af at sikre sig en ordentlig, privat retshjælpsdækning. Hvis retshjælpsforsikringen udskilles som en selvstændig forsikring, frygter Justitsministeriet, at en langt mindre del af befolkningen vil blive dækket af en retshjælpsforsikring, hvorved grundlaget for den gældende ordning med fri proces meget vel kan forrykkes. 7 Indtil den 31. juli 1996 beregnedes salæret på basis af Advokatsamfundets vejledende salærtakster. Konkurrencerådet påbød disse ophævet pr. 31. juli Konkurrenceankenævnet stadfæstede Konkurrencerådets afgørelse ved kendelse af 27. juni Situationen over for erhvervsdrivende er en anden. F&P har oplyst, at retshjælpsforsikringer på erhvervsmarkedet bliver solgt som individuelle, selvstændige produkter. F&P har endvidere oplyst, at selskaberne har meddelt F&P, at erhvervsretshjælpsforsikringer ikke er særligt udbredte. Disse forsikringer kan dog ikke sammenlignes med forbrugerforsikringer, idet virksomheder må forventes at indkalkulere visse omkostninger til advokatbistand ved retstvister i deres budgetter. 9 Reglerne om fri proces dækker til dels nogle af de samme risici, men fri proces er ikke et produkt, der udbydes på markedet. 10 Advokatrådet har over for styrelsen anført, at det relevante marked er markedet for skadesforsikringer, og at det må antages, at der ikke eksisterer et selvstændigt marked for retshjælpsforsikringen, og at de fælles betingelser ikke har nogen betydning for, at der ikke aktuelt er konkurrence på området for retshjælpsforsikring. 11 Svarer til den danske ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens Oplysningerne stammer fra Justitsministeriet. 13 SOU 1995:81,Ny Rättshjälpslag och andra bestämmelser om rättsligt bistånd, side SOU 1995:81, side SOU 1995:81, side Som anført i punkt (17) var der op til 1993 ét selskab, der udbød et konkurrerende produkt. 17 Bekendtgørelse nr af 16. december Anmelder henviser herved også til Justitsministeriets bemærkninger bl.a. i betænkning nr fra 1987 om advokatretshjælp mv. og senest småsagsudvalgets betænkning nr fra Langt fra alle personer opfylder betingelserne for at opnå fri proces, hvorfor de alene er sikret gennem en retshjælpsforsikring. 20 I bemærkningerne til Kommissionens forordning nr. 3932/92 af 21, december 1992 (Gruppefritagelsen for forsikringer) anføres: Standardpolicebetingelser (.) har den fordel at forbedre sammenligneligheden af dækningsomfang for forbrugeren og muliggøre en mere ensartet inddeling af risici. De bør imidlertid hverken føre til standardisering af produkter eller til for stærk en binding af kunderne. Fritagelsen bør derfor bringes i anvendelse på betingelse af, at de kun tjener som uforbindende modeller. (Bemærkning nr. 7) 21 Forbrugerrådet påpeger, at Konkurrencestyrelsen fokuserer ensidigt på ulemperne ved de standardiserede retshjælpsforsikringsbetingelser. Forbrugerrådet fremhæver de betydelige fordele, forbrugerne har ved ens forsikringsbetingelser. De fleste forbrugere overvejer ikke, om de i fremtiden kan få brug for en retshjælpsforsikring. Når en retshjælpsforsikring er en del af en pakkeløsning (indbo, ansvar og retshjælp), sikres disse forbruger automatisk. Ved pakkeløsninger sikres forbrugerne en ikke uvæsentlig tryghed ved en vis minimumsdækning i familieforsikringen. Hvis dækningerne kan udskilles, vil dette skabes forvirring og utryghed hos forbrugerne. Ifølge Forbrugerrådet foregår konkurrencen mellem selskaberne på prisen for en pakkeløsning med mulighed for at foretage forskellige tilvalg. Forbrugerombudsmanden tilslutter sig i det væsentlige Forbrugerrådets bemærkninger. For så vidt angår udviklingen af nye produkter, er det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at så længe der hersker uigennemsigtighed og dermed uigennemskuelighed på forsikringsområdet, er der hverken et særligt grundlag eller behov for på nuværende tidspunkt at sikre et større udvalg af produkter. 22 Betragtning nr. 7 i Kommissionens gruppefritagelse nr. 3932/92 anfører således Fritagelse bør derfor bringes i anvendelse på betingelse af, at de kun tjener som uforbindende modeller. Betragtning nr. 8: Standardbetingelserne må navnlig ikke indeholde en systematisk udelukkelse af specielle typer af risici uden udtrykkeligt at angive muligheden for at inkludere dækning for dem ved aftale. Den danske retshjælpsordning udelukker som nævnt en række typer af risici, fx i

11 11 af :04 forbindelse med skattesager, separation og skilsmisse, formueforhold, ejendomsret, arv. 23 Der kan i den forbindelse henvises til forholdene i Sverige og i Norge. 24 Jf. pkt. (23).

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser. F&P ansøger

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

AltPrivat Retshjælpsforsikring

AltPrivat Retshjælpsforsikring AltPrivat Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår 6054r VI ER MED DIG Indholdsfortegnelse Hvilke forsikringer indeholder retshjælpsforsikring 1. Anmeldelse 2. Hvad dækker retshjælpsforsikringen 3. Dækningsperiode

Læs mere

Vilkår for retshjælpsforsikring. Januar 2016

Vilkår for retshjælpsforsikring. Januar 2016 Vilkår for retshjælpsforsikring Januar 2016 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Retshjælpsforsikring. Nr. RH Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Retshjælpsforsikring. Nr. RH Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 12 Alm. Brand Retshjælpsforsikring Betingelser Nr. RH 1601 Indholdsfortegnelse Side 2 af 12 Retshjælpsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko Betingelser nr. 950901 Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2016

Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2016 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2016 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås:

1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås: 3. Hvilke tvister er ikke dækket af retshjælpsforsikringen? 1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås: a) Tvister vedrørende sikredes selvstændige virksomhed, hvad enten

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug RETSHJÆLPSFORSIKRING. Betingelser nr

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug RETSHJÆLPSFORSIKRING. Betingelser nr ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug RETSHJÆLPSFORSIKRING Betingelser nr. 4000-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1. Hvilke forsikringer indeholder retshjælpsforsikring 1 2. Anmeldelse 1 2.1 Anmeldelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift 5994-1 Februar 2010 Tillæg til vilkår 5444-5 Pelsdyrsforsikring Indholdsfortegnelse Et par ord til indledning.............................................................

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdt af den aftale, der gælder

Læs mere

Retshjælps- forsikring

Retshjælps- forsikring Retshjælps- forsikring Betingelser DM maj 2016 DM Forsikring i samarbejde med GF Forsikring DM Forsikring Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf. 38 15 66 00 dmforsikring@dm.dk www.dm.dk/forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring Denne tekst indeholder forsikringsbetingelserne. Betingelserne er ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation. Betingelserne

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103 RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (0.06.0) 003 Side Sikrede............................................. Forsikringen dækker............................... 3 Forsikringen dækker ikke..........................

Læs mere

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET 17. APRIL 2012 NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET En ny dom fastslår, at da sikredes advokat i en retshjælpssag har et direkte krav mod selskabet vedrørende sit salær,

Læs mere

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation.

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation. Retshjælpsforsikring anmeldelse under den private retshjælpsforsikring (se forsikringsvilkår, herunder 12 om anmeldelse)? Som advokat for (Forsikringstagers navn og evt. CPR-nr.) anmoder jeg med henvisning

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

BETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING

BETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING BETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1. Hvilke forsikringer indeholder retshjælpsforsikring 2 2. Anmeldelse 2 2.1 Anmeldelse ved advokat 2 2.2 Valg af advokat 2 2.3 Hvad skal anmeldelsen

Læs mere

(iii) Tvister af enhver art, opstået i forbindelse med sikredes ansættelsesforhold.

(iii) Tvister af enhver art, opstået i forbindelse med sikredes ansættelsesforhold. QBE 09200 DK - Retshjælpsforsikring 1. Hvem dækker forsikringen? Forsikrede Dækket er de samme personer, der er omfattet af hovedpolicen (se denne). For gruppesøgsmål, hvor tilmeldingsmodellen anvendes,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008

Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008 Forsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter, og som ikke

Læs mere

Betingelser. Husforsikring Fritidshusforsikring Bilforsikring Lystfartøjsforsikring Familieforsikring. Nr. 9021. Retshjælpsforsikring

Betingelser. Husforsikring Fritidshusforsikring Bilforsikring Lystfartøjsforsikring Familieforsikring. Nr. 9021. Retshjælpsforsikring Betingelser Retshjælpsforsikring Husforsikring Fritidshusforsikring Bilforsikring Lystfartøjsforsikring Familieforsikring Retshjælpsforsikring Nr. 9021 Indholdsfortegnelse Side 2 Retshjælpsforsikring Forsikringens

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd 1 af 10 21-06-2012 11:38 Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd Journal nr. 2:8032-692/che/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark)

Læs mere

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3:1120-0388-195/fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13-05 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1 Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen....3 2 Hvilke tvister er dækket

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Retshjælp Vilkår nr. RH-6, januar 2016

Retshjælp Vilkår nr. RH-6, januar 2016 Retshjælp Vilkår nr. RH-6, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen Side 31 af 35 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Dækningens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretten.

Læs mere

Vilkår for Retshjælp 6306-5 Oktober 2010

Vilkår for Retshjælp 6306-5 Oktober 2010 Vilkår for Retshjælp 6306-5 Oktober 2010 2 Indholdsfortegnelse Side Et par ord om Retshjælp.............................................................4 Fælles vilkår 1. Hvem er dækket (sikret) af forsikringen?.........................................5

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 6. oktober 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis på forsikringsområdet

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis på forsikringsområdet BEK nr 759 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde 1 af 8 08-08-2012 14:08 BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde Journal nr.2:8032-840/industri, lsp Rådsmøde den 29. marts 2000 Resumé 1. Byggeriets Arbejdsgivere BYG har ved brev

Læs mere

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Journal nr. 3:1120-0388-47/ARHEnergi 2 Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Aalborg Kommune har den 30. juni 1998 anmeldt en aftale med Naturgas

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05)

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05) For denne forsikring gælder også Fællesvilkår Industri. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Fællesvilkår Industri og vilkårene for denne forsikringen går sidstnævnte vilkår forud. Ord, begreber og beløb,

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs mv.

Aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs mv. 1. december 2016 Aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs mv. Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension (F&P) er enige om at gennemføre

Læs mere

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Etik Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Advokatrådet har samlet reglerne om advokatens oplysningspligter i forhold til klienterne i et nyt afsnit i de advokatetiske regler. Artiklen

Læs mere

Høringsnotat Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet

Høringsnotat Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet Erhvervsudvalget (2. samling) L 123 - Bilag 1 Offentligt Finanstilsynet 26. marts 2008 J.nr. 105-0002 HF/VOE Høringsnotat Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet 1. Indledning

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Bedømmelsesforeningens vedtægter

Bedømmelsesforeningens vedtægter Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2:8032-40/Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs- og pensionsforsikringsselskaber,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

Tryg-Baltica og Købstædernes almindelige Brandforsikring 1

Tryg-Baltica og Købstædernes almindelige Brandforsikring 1 1 af 10 21-06-2012 11:46 Tryg-Baltica og Købstædernes almindelige Brandforsikring 1 Journal nr.2:8032-562, ld/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Købstædernes almindelige Brandforsikring,

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love.

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Gruppesøgsmål m.v.). Af justitsministeren Lene Espersen (KF) Samling: 2006-07 Status: Stadfæstet Skriftlig fremsættelse (10.

Læs mere

RAMMEAFTALE. 1. januar 2015 31. december 2019

RAMMEAFTALE. 1. januar 2015 31. december 2019 RAMMEAFTALE 1. januar 2015 31. december 2019 Revideret 03.11.2014 Mellem Foreningen af Rådgivende Ingeniører (herefter kaldet FRI) repræsenterende forsikringstagerne og Tryg Forsikring A/S (herefter kaldet

Læs mere

repræsentantskabsmøde 25.03.09

repræsentantskabsmøde 25.03.09 Procedering af advokatsalær i civile sager Danske Advokaters repræsentantskabsmøde 25.03.09 Af advokat Karsten Høj Hvem er jeg? - Medejer af Elmer & Partnere, der beskæftiger sig med ansættelses-/arbejdsret

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Revisors ansvarsforsikring

Revisors ansvarsforsikring Revisors ansvarsforsikring Juni 2011 23-06-2011 1 Emneoversigt 1. Fastsættelse af forsikringssummen 2. Præmieberegningen 3. Hvad sker, hvis forsikringssummen er udtømt? 4. Hvad kan revisor selv gøre? 5.

Læs mere

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51

Læs mere