Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K"

Transkript

1 (EU referencenummer ) Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ligestillingsafdelingen Stormgade København K (i det følgende benævnt Kunden) om Kortlægning af erfaringerne med efterværn og mægling samt afdækning af nye former for støttemuligheder for mænd og kvinder, der har været udsat for vold i nære relationer eller tvangsægteskab og lignende undertrykkelse. 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL DEFINITIONER TJENESTEYDERENS OPGAVE KONTRAKTENS OMFANG LEVERING TJENESTEYDERENS MEDARBEJDERE GENERELT UDSKIFTNING AF MEDARBEJDERE SAMARBEJDE OG KUNDENS MEDVIRKEN SAMARBEJDE KUNDENS MEDVIRKEN TJENESTEYDERS SAMARBEJDE MED TREDJEMAND TIDS- OG MØDEPLAN HABILITET VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER FAST VEDERLAG BETALINGSBETINGELSER GARANTIER FORSINKELSE GENERELT MANGLER MISLIGHOLDELSE I ØVRIGT TJENESTEYDERENS ERSTATNINGSPLIGT FORCE MAJEURE KUNDENS FORHOLD RETTIGHEDER EJENDOMSRET MV TREDJEMANDS RETTIGHEDER TAVSHEDSPLIGT UNDERLEVERANDØRER OVERDRAGELSE IKRAFTTRÆDEN FORTOLKNING OG ÆNDRINGER TIL KONTRAKTEN TVISTIGHEDER

3 23. UNDERSKRIFTER Bilagsfortegnelse 1: Tjenesteyders tilbud og projektbeskrivelse af xxx 2: Udbudsmateriale af 28. februar

4 1. BAGGRUND OG FORMÅL Ligestillingsafdelingen u./ Minister for ligestilling og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration er overordnet ansvarlige for projektet og igangsætter aktiviteten. På denne baggrund er nærværende kontrakt indgået om en kortlægning af erfaringerne med efterværn og mægling samt afdækning af nye former for støttemuligheder for mænd og kvinder, der har været udsat for vold i nære relationer eller tvangsægteskab og/eller lignende undertrykkelse. Kontrakten fastlægger parternes indbyrdes rettigheder og forpligtelser. Formålet med opgaven er at vurdere, hvordan og hvorvidt et effektivt efterværn kan være med til at sikre, at den voldsramte kvinde - og hendes børn - ikke vender tilbage til et liv med vold, og at kvinder og mænd udsat for tvangsægteskaber og/eller lignende undertrykkelse får mulighed for at få en tilværelse efter eget valg med uddannelse, arbejde, netværk, partner, venskaber mv. Endvidere er det formålet at undersøge erfaringer med mægling i forbindelse med tvangsægteskaber og/eller lignende undertrykkelse i familier med etnisk minoritetsbaggrund. Endelig er det formålet, at undersøge om voldsramte kvinder selv oplever, at de får den hjælp, de har brug for, og hvorfor nogle kvinder ikke opsøger den hjælp, der tilbydes. 2. DEFINITIONER Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. Ved kontrakten forstås nærværende kontrakt og bilag med alle senere ændringer og tillæg. Ved opgaven forstås de ydelser, som Tjenesteyderen skal levere i henhold til kontrakten. 3. TJENESTEYDERENS OPGAVE 3.1 Kontraktens omfang Tjenesteyder skal udarbejde en kortlægning i form af en rapport, som er nærmere beskrevet i Tjenesteyders projektbeskrivelse, jf. bilag 1. Opgaven skal opfylde alle de krav og beskrivelser, som fremgår af bilag 1 og 2, og kontrakten i øvrigt. Kortlægningen skal være udarbejdet på dansk, være sprogligt gennemarbejdet og indeholde et lettilgængeligt resumé af kortlægningen og dens delkonklusioner og resultater. Rapporten skal ved endelig aflevering til Kunden være redigeret og korrekturlæst. Tjenesteyder skal herudover udføre alle de i nærværende kontrakt og dennes bilag beskrevne opgaver samt opgaver, der indgår som en naturlig del heraf. Såfremt der i kontraktperioden opstår tvivl om opgavens omfang, forudsætninger, formål eller gennemførelse er såvel Tjenesteyderen som Kunden forpligtet til øjeblikkeligt skriftligt at orientere den anden part herom. 4

5 3.2 Levering Opgaven iværksættes den 15. august 2011, og kortlægningen skal i form af en rapport, inklusiv et resumé, leveres senest den 15. juni Kortlægningen skal leveres i seks eksemplarer i trykt version til Kunden på dennes ovennævnte adresse, samt elektronisk i word-format. Der er foretaget levering af rapporten, når Kunden har modtaget og godkendt denne. Tjenesteyderen skal for opgaven dokumentere udførte aktiviteter og forbruget af ressourcer, som nærmere angivet i bilag 1. Dokumentationen skal på forlangende forelægges for Kunden og skal kunne efterleveres indtil Kontraktens ophør. 4. TJENESTEYDERENS MEDARBEJDERE 4.1 Generelt Tjenesteyderen har til opgaven allokeret dels de medarbejdere, der er angivet i bilag 1, dels de medarbejdere, der siden hen måtte aftales. Bilag 1 indeholder tillige en beskrivelse dels af de pågældende medarbejderes kvalifikationer, dels af de pågældende medarbejderes tiltænkte roller vedrørende opgaven. Tjenesteyder skal udpege en kontaktperson, der varetager forholdet til Kunden i forbindelse med opfyldelse af denne kontrakt. Tjenesteyderen skal løbende sørge for, at der blandt de allokerede medarbejdere foretages en kvalificeret, effektiv, omkostningsbevidst og hensigtsmæssig fordeling af arbejdet. Tjenesteyderen er forpligtet til i hele perioden frem til opgavens afslutning at opretholde den til udførelse af opgaven fornødne kapacitet og viden, herunder i form af kvalificerede medarbejdere. 4.2 Udskiftning af medarbejdere Af hensyn til hurtighed, kontinuitet og kvalitet i arbejdet skal Tjenesteyderen i videst mulige omfang undgå udskiftning af allokerede medarbejdere. Såfremt Tjenesteyderen undtagelsesvis er nødsaget til at udskifte en medarbejder, skal den nye medarbejder have mindst tilsvarende kvalifikationer og indsigt, som den udskiftede medarbejder. Udskiftningen må ikke have indvirkning på Tjenesteyderens udførelse af opgaven, og udskiftning af medarbejdere må ikke medføre yderligere omkostninger eller forsinkelse for Kunden. Kunden skal således eksempelvis ikke betale for, at den nye medarbejder opnår indsigt i opgaven svarende til det niveau, som den udskiftede medarbejder havde. Udskiftning af nøglepersonel, ansvarlige medarbejdere og opgaveansvarlig kan ikke ske uden Kundens skriftlige samtykke. Såfremt Kunden ikke kan godkende ny opgaveansvarlig eller en anden ny nøgleperson, er Kunden berettiget til at kræve udskiftning af medarbejderen senest inden 10 arbejdsdage, såfremt Kundens anmodning er rimelig begrundet. Såfremt Tjenesteyderen ikke imødekommer Kundens krav inden 14 arbejdsdage, er Kunden berettiget til at ophæve kontrakten. Såfremt Tjenesteyderen imødekommer Kundens krav og indstiller en ny nøglemedarbejder, skal indstillingen skriftligt godkendes af Kunden. Såfremt Kunden ikke kan godkende indstillingen, er Kunden berettiget til at ophæve kontrakten. 5

6 Tjenesteyderen skal informere Kunden om en påtænkt udskiftning af en medarbejder, som er tilknyttet opgaven, samt angive en begrundelse for udskiftning. Tjenesteyderen skal efter Kundens anmodning udskifte en medarbejder (nøglepersonel, ansvarlige medarbejdere og opgaveansvarlig), såfremt Kundens anmodning er rimeligt begrundet, herunder i dårligt samarbejdsforhold. 5. SAMARBEJDE OG KUNDENS MEDVIRKEN 5.1 Samarbejde Tjenesteyder har det totale ansvar for gennemførelsen af opgaven. Tjenesteyder har initiativpligten til alle aktiviteter i forbindelse hermed. Kunden har udpeget konsulent Dorte Rievers Bindslev, Ligestillingsafdelingen, som kontaktperson, der varetager forholdet til Tjenesteyder. Der er nedsat en følgegruppe bestående af specialkonsulent Ditte Wenzel Pedersen og fuldmægtig Helle Fahl, Integrationsministeriet og chefkonsulent Kira Appel og konsulent Dorte Rievers Bindslev Ligestillingsafdelingen. Følgegruppemøder afholdes som minimum 3 gange i løbet af projektforløbet; ved opstart, midtvejs og ved afslutning af opgaven. Herudover er Tjenesteyder og Kunden forpligtet til at deltage i yderligere følgegruppemøder, hvis enten Kunden eller Tjenesteyderen med saglig grund ønsker sådanne afholdt. Følgegruppens møder ledes af Tjenesteyder, som er ansvarlig for mødeindkaldelse, udarbejdelse af dagsorden, referatskrivning mv. Følgegruppemøderne har primært til formål at orientere Kunden om resultater af de gennemførte analyser samt generelle diskussioner om valg af data og metode mv. Om følgegruppens medlemmers tavshedspligt gælder afsnit 17. Parterne skal derudover løbende informere hinanden om ethvert forhold, som skønnes at have betydning for gennemførelse af et hensigtsmæssigt kontraktforløb. 5.2 Kundens medvirken Kunden assisterer via sin kontaktperson i tilvejebringelse af de oplysninger, som Tjenesteyderen har behov for som nærmere specificeret i bilag 2 Tjenesteyderen sender et gennemarbejdet, korrekturlæst udkast til rapporten til Kunden senest fem uger inden fristen for endelig levering. Kunden bidrager med eventuelle kommentarer og korrektioner til rapportudkastet senest tre uger herefter. Kunden påtager sig dog ikke herved på nogen måde ansvaret for indholdet, herunder for oplysningernes korrekthed og konklusionernes holdbarhed, ligesom Kunden ikke herved har fraskrevet sig muligheden for senere at påberåbe sig mangler i rapporten. 5.3 Tjenesteyders samarbejde med tredjemand Tjenesteyder, dennes medarbejdere og underleverandører, er forpligtet til at samarbejde med tredjemand professionelt og med en positiv og ansvarlig holdning for at opnå det bedst mulige resultat. 6

7 Kan Tjenesteyder uagtet ovennævnte ikke indhente nødvendige oplysninger som nævnt i bilag 1 og 2, på grund af disses forhold, skal Tjenesteyder straks skriftlig underrette Kunden herom med angivelse dels af de nødvendige oplysninger og disse betydning for kortlægningen inklusive rapporten, dels af et dokumentationsgrundlag for at tredjemand ikke ønsker at tilvejebringe disse oplysninger. Kunden vil herefter tage initiativ til drøftelse mellem Kunden og Tjenesteyder af konsekvenserne heraf for kortlægningen og konsekvenserne for denne kontrakt. 6. TIDS- OG MØDEPLAN Tjenesteyder er forpligtet til at udføre kortlægningen i overensstemmelse med tids- og mødeplanen (bilag 1) og de heri indeholdte tidsfrister- og perioder, forudsat at Kunden har medvirket i overensstemmelse med afsnit 5.2 og bilag 2. Ændringer af tids- og mødeplanen kan kun aftales skriftligt som tillæg til bilag 1. Tjenesteyderen er forpligtet til vederlagsfrit at deltage i møder ud over det i tids- og mødeplanen anførte, såfremt det er nødvendigt for Tjenesteyderens behørige gennemførelse af opgaven. 7. HABILITET Af hensyn til uafhængigheden, troværdigheden og pålideligheden ved opgavens udførelse er Tjenesteyderen forpligtet til at drage omsorg for, at Tjenesteyderens og dennes medarbejdere, herunder underleverandører, ikke i forbindelse med løsningen af opgaven skal undersøge egne aktiviteter eller skal undersøge og vurdere behovet for at styrke egne aktiviteter. Tjenesteyderen er forpligtet til at drage omsorg for, at hverken Tjenesteyderen eller de hos Tjenesteyderen ansvarlige og deltagende medarbejdere, herunder underleverandører, yder eller har ydet rådgivning til klienter i forbindelse med opgaver, som vil kunne medføre tvivl om Tjenesteyderens habilitet. Tilsvarende er Tjenesteyderen forpligtet til at drage omsorg for, at Tjenesteyderens og dennes medarbejderes ejerinteresser eller tilsvarende interesser i selskaber eller virksomheder, ikke vil kunne medføre tvivl om Tjenesteyderens habilitet. Tilsvarende krav gælder for Tjenesteyderens eventuelle underleverandører. Tjenesteyderen forpligter sig til at oplyse Kunden om alle sådanne rådgivningsopgaver, ejer-interesser eller tilsvarende interesser, der måtte kunne give anledning til tvivl om denne bestemmelse om habilitet er overholdt. 8. VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER 8.1 Fast vederlag For gennemførelsen af de i kontrakten anførte opgaver, er Tjenesteyderen berettiget til et fast vederlag på maksimalt 2 mio. kr. ekskl. moms. Vederlaget er angivet i DKK og inkluderer alle på tidspunktet for kontraktens indgåelse gældende afgifter bortset fra moms. Bilag 1 indeholder en detaljeret nedbrydning af det samlede vederlag, hvoraf det fremgår, hvordan det samlede vederlag fordeler sig på opgavens enkelte omkostninger. 7

8 8.2 Betalingsbetingelser Vederlaget udbetales senest 30 dage efter modtagelse af fyldestgørende elektronisk faktura, som indsendes efter at tjenesteyderen har opfyldt kontrakten. Fakturering skal i øvrigt ske under overholdelse af lov om offentlige betalinger mv. (lov nr af 27. december 2003) og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i loven. Tjenesteyderen kan anmode om á conto udbetaling af op til 80 pct. af vederlaget. Ved eventuel forudbetaling og til sikkerhed for eventuel tilbagebetaling af modtagne beløb skal Tjenesteyderen senest 7 dage inden første udbetaling stille en uigenkaldelig anfordringsgaranti over for Kunden fra en anerkendt garant. Anfordringsgarantien skal til enhver tid mindst svare til summen af udbetalte beløb i henhold til nærværende punkt. Anfordringsgarantien skal gælde, indtil Tjenesteyderen har opfyldt alle sine pligter efter denne kontrakt. Garantiens udformning skal godkendes af Kunden. Betaling forfalder 30 dage efter modtagelse af fyldestgørende faktura, som fremsendes til EAN nr med angivelse af reference: Lige, Dorte Bindslev. Ved forsinket betaling er Tjenesteyderen berettiget til renter i henhold til rentelovens bestemmelser. 9. GARANTIER Tjenesteyderen indestår for, at kortlægningen, herunder udarbejdelsen af rapporten vil blive udført og udarbejdet i overensstemmelse med den metode og det dokumentationsgrundlag, som er angivet i bilag 1 og i øvrigt i en professionel kvalitet svarende til god skik og standard inden for det pågældende brancheområde. Tjenesteyderen garanterer, at denne i hele kontraktens løbetid opretholder den til udførelse af opgaven fornødne kapacitet og viden, herunder i form af kvalificerede medarbejdere. 10. FORSINKELSE 10.1 Generelt Overskrider Tjenesteyderen en af de i tids- og mødeplanen (bilag 1) fastsatte frister eller tidsangivelser, foreligger der forsinkelse. Såfremt Tjenesteyderen må forudse, at der er risiko for forsinkelse, skal Tjenesteyderen straks underrette Kunden herom og om baggrunden herfor samt om den forventede tidsmæssige varighed for færdiggørelsen af opgaven. Tjenesteyderen skal ved risiko for forsinkelse tilbyde at indsætte yderligere medarbejdere for at undgå eller overvinde forsinkelsen, selv om dette måtte ligge ud over rammerne for omfanget af allokerede medarbejdere. Såfremt Tjenesteyderens arbejde forsinkes som følge af mangelfuld medvirken fra Kunden, jf. afsnit 5.2 er Tjenesteyderen forpligtet til straks at advisere Kunden herom. Adviseres Kunden ikke straks, fortaber Tjenesteyderen retten til at gøre indsigelser begrundet i forsinkelser, der skyldes dette forhold. Der foreligger væsentlig forsinkelse, der berettiger Kunden til at ophæve kontrakten helt eller delvist, såfremt det i tids- og mødeplanen (bilag 1) anførte tidspunkt for Tjenesteyderens levering af endelig rapport overskrides med 15 arbejdsdage på grund af Tjenesteyderens forhold. Reglerne i afsnit 12 om ophævelse og om øvrige beføjelser finder tilsvarende anvendelse. 8

9 11. MANGLER Der foreligger en mangel ved Tjenesteyderens ydelser, såfremt disse ikke opfylder de krav som fremgår af kontrakten eller dennes bilag, såfremt ydelserne i øvrigt ikke er, som Kunden med rette kunne forvente, eller såfremt garantier ikke opfyldes. Såfremt der konstateres mangler ved Tjenesteyderens ydelser, er Kunden berettiget til at kræve disse mangler afhjulpet inden for en af Kunden fastsat passende kort frist eller at forlange et forholdsmæssigt afslag i Tjenesteyderens vederlag. Kunden kan hæve kontrakten, såfremt der forekommer væsentlige mangler, herunder at garantier ikke opfyldes, og disse væsentlige mangler ikke udbedres af Tjenesteyderen inden for en af Kunden fastsat passende kort frist. 12. MISLIGHOLDELSE I ØVRIGT Om Kundens øvrige beføjelser i anledning af Tjenesteyderens misligholdelse gælder dansk rets almindelige regler. Ved ophævelse af kontrakten skal hver part til den anden part tilbagelevere, hvad vedkommende har modtaget. På Kundens forlangende skal Tjenesteyderen dog i forbindelse med ophævelsen foretage en vurdering af den aktuelle status for opgaven. Tjenesteyderen har uanset ophørsgrund ikke tilbageholdsret i det foreliggende materiale, herunder rapporten i en foreløbig eller endelig form. 13. TJENESTEYDERENS ERSTATNINGSPLIGT Tjenesteyderen er erstatningspligtig over for Kunden efter dansk rets almindelige regler. Erstatningspligten omfatter ikke driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. Tjenesteyderens samlede erstatningsansvar under kontrakten kan dog ikke overstige et beløb svarende til Tjenesteyderens samlede vederlag under kontrakten. 14. FORCE MAJEURE Hverken Tjenesteyderen eller Kunden skal i henhold til denne kontrakt anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved kontraktens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Force majeure ved forsinkelse kan højest gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for Tjenesteyderen udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig hertil, tilsvarende. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part uden ugrundet ophold efter, at force majeure er indtrådt. 15. KUNDENS FORHOLD Såfremt opgaveudførelsen forsinkes, fordi Kunden ikke yder den forudsatte medvirken til udførelse af opgaven, jf. afsnit 5.2, udskydes de efterfølgende tidsfrister i tids- og mødeplanen med et til forsinkelsen svarende antal dage, dog ikke fra et tidligere tidspunkt end Tjenesteyderens skriftlige afgivelse af skriftligt 9

10 påkrav herom til Kunden. Betalinger udskydes tilsvarende, men Tjenesteyderen har krav på renter med rentelovens sats i forsinkelsesperioden. Om Kundens misligholdelse af betalingsforpligtelser, fordringshavermora og erstatningsansvar gælder dansk rets almindelige regler. Indirekte tab, herunder driftstab og tabt avance, erstattes dog ikke. Kundens samlede erstatningsansvar under kontrakten kan dog ikke overstige et beløb svarende til Tjenesteyderens samlede vederlag under kontrakten. 16. RETTIGHEDER 16.1 Ejendomsret mv. Kunden erhverver ejendomsret, ophavsret og enhver anden rettighed til rapporten inklusive resumé og det heri anførte dokumentationsgrundlag, som Tjenesteyderen udarbejder og/eller indsamler i forbindelse med kontraktens opfyldelse. Kunden har således ret til med kildeangivelse at foretage uddrag fra rapporten og dens data, samt til at offentliggøre og udlevere disse til tredjemand. Kunden har endvidere ret til frit at benytte opgavens resultater. Rettighederne erhverves i takt med opgavens udførelse, forudsat Kunden betaler Tjenesteyderen vederlag i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser herom. De af Tjenesteyderen anvendte metoder og værktøjer, som er udviklet af Tjenesteyderen eller tredjemand, forbliver dog undergivet rettighedshaverens ophavsret. Tjenesteyderen indestår for, at Tjenesteyderen har ret til at benytte de anvendte metoder og værktøjer. Herudover har Tjenesteyder ret til at anvende den generelle viden, der erhverves ved arbejdet med projektet. Kunden beslutter offentliggørelsestidspunktet og offentliggørelsesmåden. Tjenesteyder er berettiget til at offentliggøre kortlægningen på internettet, efter at Kunden har offentliggjort kortlægningen Tredjemands rettigheder Tjenesteyder garanterer, at opgaven ikke krænker tredjemands rettigheder. Foreligger der krænkelse af tredjemands ret, er Tjenesteyderen pligtig til for egen regning at skaffe Kunden retten til fortsat at benytte opgaven, herunder rapporten, som anført i denne kontrakt eller at bringe krænkelsen til ophør ved at ændre opgaven, herunder rapporten, dog således at kravene efter denne kontrakt er opfyldt. Hvis tredjemand rejser erstatningskrav mod Kunden som følge af forhold, der kan henføres til Tjenesteyderen, skal Tjenesteyderen friholde Kunden for sådanne krav og alle i den forbindelse afholdte udgifter, herunder advokatomkostninger, jf. dog afsnit TAVSHEDSPLIGT Tjenesteyderen og dennes personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Kundens eller andres forhold, herunder eventuelle personfølsomme oplysninger, der opnås kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne kontrakt - dog ikke vedrørende oplysninger, som fremgår af den offentliggjorte rapport. 10

11 Tavshedspligten er også gældende efter kontraktens udløb og kan alene bortfalde efter indhentet samtykke fra Kunden. Tjenesteyderen pålægger alle underleverandører og andre, der bistår Tjenesteyderen med opgaven, en tilsvarende forpligtelse. Tjenesteyderen må ikke uden Kundens forudgående skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om denne kontrakt eller offentliggøre noget om kontraktens eller Tjenesteyderopgavens indhold. Tjenesteyderen er dog berettiget til at medtage Kunden på en simpel referenceliste. 18. UNDERLEVERANDØRER Tjenesteyderen kan ikke uden Kundens skriftlige samtykke overlade kontraktens opfyldelse til underleverandører, med mindre dette udtrykkelig er angivet i kontrakten eller dennes bilag. Underleverandører skal godkendes af Kunden. Overlades udførelse efter aftale til en underleverandør, hæfter Tjenesteyderen for underleverandør. Underleverandører kan ikke i medfør af kontrakten rejse nogen former for krav over for Kunden, hverken betalingskrav eller erstatningskrav. 19. OVERDRAGELSE Kunden har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne kontrakt til en anden offentlig institution eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler. Tjenesteyderen kan ikke uden Kundens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge denne kontrakt til tredjemand eller overlade kontraktens opfyldelse til underleverandører ud over det i bilag 1 anførte. 20. IKRAFTTRÆDEN Kontrakten træder i kraft på datoen for underskrivelsen og ophører efter behørig levering af endelig rapport jf. afsnit FORTOLKNING OG ÆNDRINGER TIL KONTRAKTEN De til denne kontrakt hørende bilag anses for en integreret del af kontrakten. Henvisning i denne kontrakt til en bestemmelse deri, omfatter også de til kontrakten hørende bilag. Såfremt der måtte være uoverensstemmelse mellem kontraktens ordlyd og ordlyden af kontraktens bilag, har selve kontrakten forrang frem for bilagene. Ændringer i aftalens indhold og omfang skal være aftalt skriftligt og vedhæftes denne kontrakt som tillæg. 22. TVISTIGHEDER Retsforholdet ifølge Kontrakten og dennes fortolkning afgøres efter dansk ret. Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med Kontrakten, skal parterne indlede forhandling med henblik på at løse tvisten. Om nødvendigt skal forhandlingerne søges løftet op på højt plan efter hver parts valg i parternes organisationer. Såfremt der ikke ved forhandling kan opnås en løsning, afgøres tvisten ved de almindelige domstole. Værnetinget er København. 11

12 23. UNDERSKRIFTER Kontrakten underskrives i 2 eksemplarer, hvoraf et opbevares af Kunden, og et opbevares af Tjenesteyderen. København, den / , den / 2011 Afdelingschef Jakob Jensen, Ligestillingsafdelingen For Kunden For Tjenesteyder 12

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Konsulenten) om

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om dokumentation af forgasning af husdyrsgødning på PURSUC-anlæg Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Side 1/31 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.3 Beskrivelse af projektet... 4 1.3.1 Delaftaler...

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-7 Parterne Nærværende rammeaftale

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale vedrørende Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage mellem [Se Kundeforsiderne]

Læs mere