Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:"

Transkript

1 Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold under kamp nr i 1. division herrer mellem Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold. Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division har dags dato truffet afgørelse i to protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold (herefter Rækker Mølle ) og HØJ Håndbold (herefter HØJ ) i forbindelse med den indbyrdes kamp, der fandt sted den 15. november 2014 i Rækker Mølle Hallen, og som endte med resultatet til HØJ. Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: HØJ har udvisning - og deres spiller løber før ind på banen før udvisning er overstået - hvorefter vores dommerbord reagerer med at dytte i hornet, men grundet larm og støj hører dommerparret først dette efter at HØJ har scoret. Dommerne stopper tid og kommer til dommerbordet. De godkender scoringen - på trods af et klokkeklart regelbrud, som sker inden skud og scoring sker. Efter de har godkendt scoringen, giver de en 2 min. udvisning til HØJ for at spilleren er løbet på banen før tid. Vi henviser til regel 4,6. Regelbruddet består i, at dommerne vælger at ignorere dommerbordet! Det er suverænt dommerbordet der har styr på hvor bolden er, når de dytter i hornet. Dette vælger dommerne ikke at lytte til, og bruger deres egen vurdering! Dette mål er kampafgørende. Hændelsen sker ifølge protestskemaet i det 53. minut af kampen, hvor stillingen er til Rækker Mølle. På opfordring fra Disciplinærinstansen har Rækker Mølle i mail af 21. november 2014 præciseret påstanden på følgende måde: Dette mål er kampafgørende, hvorfor vi kræver en ny kamp. Protesten fra Rækker Mølle har været i høring hos HØJ, dommerparret, dommerbordet og DHF s regelfortolker, og alle har afgivet høringssvar, og alle har haft lejlighed til at udtale sig yderligere. HØJ har i forbindelse med samme kamp indgivet protest ved protestskema dateret den 23. november 2014 og har anført følgende:

2 Rækker Mølle benytter spiller der ikke er påført kamprapporten. Frank Madsen deltager i kampen først som spiller nr. 7 siden som spiller nr. 8. Han bliver af speakeren kaldt Simon Poulsen hvilket også er navnet der er anført på kamprapporten. Under henvisning til ligareglementets 99 B, stk. 1, kan Disciplinærinstansen konstatere, at protesten er indgivet rettidigt, idet protester om benyttelse af en ulovlig spiller kan nedlægges indtil 10 dage efter kampens afvikling. Der er ligeledes vedrørende protesten fra HØJ foretaget høring af Rækker Mølle, dommerparret, dommerbordet og DHF s regelfortolker, og alle har tilsvarende haft lejlighed til at udtale sig yderligere. DHF s regelfortolker, Jørn Møller Nielsen, har i relation til protesten fra Rækker Mølle oplyst følgende den 18. november 2014: Tidtager og sekretærer er officials i en håndboldkamp og deres opgaver er beskrevet i Håndbold Spillereglernes 18. Det fremgår af spillereglernes 18.1, at tidtageren har hovedansvaret for blandt andet udvisningstiden for udviste spillere, og det fremgår af fortolkning 7, at tidtageren i tilfælde af en fejlagtig udskiftning eller en overtallig/udvist spiller på banen skal afbryde kampen straks uden hensyntagen til fordelsreglen jf. spillereglernes Tidtageren har derfor i den beskrevne episode pligt til at afbryde kampen, så snart han opdager, at den overtallige spiller er løbet på banen. Af kommentarerne til spillereglernes 18.1 fremgår, at det er sekretærens opgave at fastholde det sted på banen, hvor bolden befandt sig, da tidtageren afbrød spillet. Det er derfor helt naturligt og i overensstemmelse med spillereglerne, at det er sekretæren der oplyser til dommerne i den beskrevne sag, at kampen blev afbrudt, inden spilleren fra HØJ scorede et mål. Jf. spillereglernes kan dommernes afgørelser på baggrund af deres situationsbedømmelser eller deres skøn ikke appelleres. En faktuel oplysning fra tidtager/sekretær om, hvornår de har afbrudt kampen, og hvor bolden befandt sig, da de afbrød kampen, falder umiddelbart ikke ind under en dommers situationsbedømmelse eller skøn. Det er en oplysning givet af en kamps official, som dommerne som udgangspunkt skal tage til efterretning, og spillereglerne skal efterfølgende som udgangspunkt administreres i overensstemmelse hermed. Det fremgår af spillereglernes 2.9, at et fløjtesignal fra tidtageren standser øjeblikkeligt kampen, også selv om dommerne (og spillerne) ikke selv opdager, at kampen er standset, og enhver hændelse på banen efter fløjtesignalet er ugyldig. Det betyder, at hvis der er scoret et mål efter fløjtesignalet fra bordet har lydt, skal dette ikke godkendes. Kampen skal i stedet sættes i gang på en anden måde, som svarer til den situation, som eksisterede, da tidtageren eller

3 observatøren fløjtede, ligesom det af spillereglernes 9.1 fremgår, at en målscoring ikke kan godkendes, hvis en dommer eller tidtageren har afbrudt spillet, før bolden fuldstændigt har passeret mållinjen. Som følge af ovenstående skulle scoringen fra HØJ jf. spillereglerne have været annulleret, og kampen skulle have været genoptaget med et frikast til Rækker Mølle ud for HØJ s udskiftningsområde. I indberetningen fra dommerne er beskrevet nogle afbrydelser af kampen fra tidtageren som lå forud for ovennævnte episode. Af fortolkning 7 fremgår, at tidtageren bør vente til næste spilstop med at informere dommerne om andre årsager end fejlagtig udskiftning og overtallig/udvist spiller på banen. Af disse årsager er imidlertid fejl ved tidtagningen ikke omfattet, her skal kampen afbrydes straks, så fejlen kan blive rettet. Det er derimod ikke i overensstemmelse med intentionerne i spillereglerne at afbryde kampen, fordi en tilskuer står tæt på banen i samme spillertrøje, som hjemmeholdet spiller i. En sådan sag må om fornødent blive løst via vagten i hallen, uden at kampen afbrydes. Det er derimod korrekt straks at afbryde kampen, såfremt man konstaterer, at en spiller står påført kamprapporten med et andet nummer, end det han spiller med. Af spillereglernes 4.3. fremgår, at en spiller er deltageberettiget, hvis han ved kampens igangsætning er til stede og påført kamprapporten. Dette skal forstås, at han er deltageberettiget, såfremt hans navn fremgår af kamprapporten. Det ændrer derfor intet ved hans deltageberettigelse, at der ud for hans navn på kamprapporten er påført et forkert nummer. Der er her tale om en formaliafejl, der skal påføres kamprapporten med en bemærkning, hvorefter det stedlige turneringsudvalg kan tage stilling til eventuelle konsekvenser for klubben. Det fremgår af spillereglernes 4.3, at den ansvarlige holdofficial har ansvaret for, at kun deltageberettigede indtræder på banen, og at en overtrædelse heraf straffes som usportslig opførsel af den ansvarlige holdofficial. Da der i den beskrevne situation er tale om en deltageberettiget spiller med et forkert nummer på spillertrøjen, er det ikke muligt at straffe den ansvarlige holdofficial med en udvisning, også selv om han tidligere i kampen har fået en advarsel. På anmodning fra Disciplinærinstansen og i relation til protesten fra HØJ har DHF s regelfortolker, Jørn Møller Nielsen, præciserende oplyst følgende den 26. november 2014 (dateret den 16. november 2014):

4 Spillereglernes 4. stk. 3 beskriver, at en spiller eller en holdofficial er deltageberettiget, hvis han ved kampens igangsætning er til stede og påført i kamprapporten (på holdkortet). Spillere og holdofficials, som først ankommer efter kampens start, kan opnå deltageberettigelse ved tidtagerbordet og må i givet fald påføres kamprapporten. En deltageberettiget spiller har til enhver tid lov til at indtræde på banen gennem sit eget holds udskiftningsområde (under iagttagelse af 4:4 og 4:6). Ligareglementet 76 siger imidlertid, at i 1.division skal foreningerne udfylde kamprapporten og aflevere denne til kampens sekretær senest 20 minutter før kampen. Kun spillere hvis navne er påført kamprapporten inden for ovennævnte tidsfrist, kan anvendes i kampen. Og da ligareglementets 88 siger, at såfremt der er uoverensstemmelser mellem spillereglerne og ligareglementet, er det bestemmelserne i ligareglementet, der er gældende. Det betyder, at hvis en spiller ikke er påført kamprapporten 20 minutter før kampen eller påført kamprapporten med et forkert navn, er spilleren at betragte som en tilskuer og kan ikke blive deltageberettiget i kampen. Benyttes en ikke deltageberettiget spiller i kampen, er han derfor at betragte som en ulovlig spiller, og sagen skal behandles som sådan. Såfremt der i en kamp af det ene hold anvendes en ulovlig spiller, og samme hold indgiver en protest, som de under normale omstændigheder ville få medhold i, er denne protest uden betydning, fordi de pga. af anvendelsen af den ulovlige spiller under alle omstændigheder ville blive taberdømt, uanset hvad der skete i kampen, og hvordan kampen endte. Der henvises i øvrigt til ligareglementet 99, hvorefter en forening har 10 dage fra kampens afslutning til at indgive en protest for at denne protest kan medføre, at et hold bliver taberdømt. Dommerparret, Jakob Falkenberg Hansen og Thomas Kalisz Nielsen, har den 15. november 2014 i relation til hændelsen, hvor det blev konstateret, at spiller nr. 7 ikke var anført kamprapporten, oplyst følgende: Spillet bliver kort efter en Rækker Mølle-scoring stoppet (efter fløjt for opgiverkast), for at oplyse, at en Rækker Mølle-spiller er noteret på kamprapporten med nr. 8, men spiller med nr. 7. Denne fejl bliver berigtiget, således at han tager den korrekte spillertrøje på, samt hjemmeholdets holdansvarlige straffes progressivt (2 min. udvisning, holdansvarlig var tidligere i kampen tildelt en advarsel) Rækker Mølle har den 20. november 2014 beskrevet hændelsen med spiller nr. 7 (Frank Madsen) således: Her scorer Rækker Mølles nr. 7 Frank Madsen sit mål. 57:07 dytter tidtageren i hornet, da sekretæren bemærker, at nr. 7 ikke er skrevet på holdkortet. Det er

5 korrekt, at der ved en fejl er skrevet nr. 8 Simon Poulsen - og derved modtager Rækker Mølle korrekt en 2 min. udvisning Rækker Mølle har efterfølgende den 26. november 2014 supplerende oplyst følgende: Det er korrekt, at der er lavet en teknisk fejl ifm udarbejdelse af holdkortet. Ved en fejl er Simon Poulsen nr. 8 blevet noteret på kamprapporten - og ikke Frank Madsen med nr. 7. Hvor fejlen er opstået - har vi ikke kunne lokalisere. Dommerbordet gør dommerne opmærksomme på at vi har en spiller, der ikke er påført holdkortet. Vi modtager en 2 min. udvisning - og bliver i samme ombæring bedt om af dommerne, at skifte trøje på den angivne spiller (Frank Madsen nr. 7) - hvilket vi naturligvis gør. Han spiller herefter i nr. 8 efter anvisning fra kampens dommere. I denne anledning vil vi benytte lejlighed til at oplyse følgende 3 forhold. 1) Vi fik en 2 min. udvisning for fejlen. HØJ appellerer ikke - begge hold følger dommernes anvisning. 2) HØJ s protest kommer ikke lige efter kamprapporten foreligger. Kamprapporten foreligger d og protesten er lagt ) Simon Poulsen er skadet med en brækket finger - så der har ikke været onde hensigter på nogen som helst måder. Der er tale om en fejlregistrering Yderligere har Rækker Mølle den 27. november 2014 anført følgende: Vi fulgte anvisninger fra dommertårnet og kampens dommere, da de havde diskuteret hændelsen efter at have kigget på computer, så blev de enige om, at han skulle skifte nummer. Hvis han på daværende tidspunkt ikke stod på holdkortet - så bør dommerne vel skride ind og sige, at der er brugt en ulovlig spiller, der ikke er anført holdkortet?? I denne situation går vi godtroende ud fra, at Frank er noteret det elektroniske holdkort, da de beder ham skifte nummer - så der kun er tale om en mindre teknisk detalje. Vi angiver derfor følgende forhold - som der ligges til grund for vores godtroende adfærd samt gøren ifm hændelsen: 1) Vores holdkort er der anført 14 spillere. HØJ anført 15. Vores nr. 7 mangler af uransagelige årsager. Men der er plads til ham på holdkortet, da vi må anføre 16 mand. Så vi stiller os uforstående overfor, at Frank Madsen (nr. 7) pludselig ikke står på holdkortet. 2) Vores nr. 8 Simon Poulsen har brækket sin finger. Han er ukampdygtig, kan ikke spille. 3) Kan det forestille sig at der - via en fejl i det elektroniske kamprapport gør, at vores nr. 7 ikke er blevet registreret/noteret? 4) Vi følger de angivne instrukser fra dommerne i forbindelse med hændelsen

6 Af kamprapporten, som efter kampen er godkendt af begge holds official A samt af dommerparret og sekretær og tidtager, kan det konstateres, at Rækker Mølle ikke har anført en spiller nr. 7, og at spiller nr. 8 er anført med navnet Simon Poulsen. Holdofficial A, Lars Laursen, Rækker Mølle, har i et høringssvar af 3. december 2014 til Disciplinærinstansen oplyst følgende herom: Det skyldes ene og alene at jeg får af vide, at navnet ikke kan rettes. Og ja jeg anede simpelthen ikke hvad der så skal/kan gøres i den situation, så jeg vælger at godkende. Det kan jeg da ihvertfald se nu, at det bestemt ikke er sådan det skal håndteres, men det kan jeg ikke gøre så meget ved nu. Disciplinærinstansen har haft lejlighed til at se video af de episoder, der er protesteret over fra kampen. Disciplinærinstansen skal herefter udtale følgende: Det bemærkes indledningsvis, at Disciplinærinstansen er enig med regelfortolkeren i, at såfremt der måtte være uoverensstemmelser mellem ligareglementet og spillereglerne, er ligareglementets bestemmelser afgørende, jf. ligareglementets 88. Det følger af ligareglementets 76, stk. 1, 2. pkt., at i 1. division skal kamprapporten udfyldes og afleveres af foreningerne til kampens sekretær senest 20 minutter før kampen. Det følger endvidere af 76, stk. 1, 3. pkt., at kun spillere, hvis navne er påført kamprapporten inden for ovennævnte tidsfrist, kan anvendes i kampen. Der kan også henvises til ligareglementets 56, modsætningsvis. Heraf fremgår, at en deltagende spiller er en spiller, som er påført kamprapporten uden efterfølgende at være blevet slettet. Dette indebærer - i overensstemmelse med regelfortolkerens bemærkninger den 26. november at benyttelse af en spiller, som ikke er påført kamprapporten inden for tidsfristen, vil være benyttelse af en ikke-spilleberettiget spiller (ulovlig spiller). Rækker Mølle har ikke ført spiller nr. 7, Frank Madsen, på kamprapporten og har også erkendt, at spilleren ikke er påført kamprapporten. Rækker Mølle har imidlertid benyttet spilleren Frank Madsen i kampen og har således benyttet spilleren ulovligt. Det følger af ligareglementets 42, stk. 1, 2. og 3. pkt., at det er foreningens ansvar, at deltagende spillere er spilleberettigede, og at benyttelse af ikkespilleberettigede spillere medfører bøde og tabt kamp. Disciplinærinstansen har i flere afgørelser fastslået, at reglerne om spilleberettigelse er helt fundamentale for håndboldsporten, og det er derfor

7 meget alvorligt, hvis foreningen - som har det endelige ansvar, jf. ligareglementets 42, stk. 1, 2. pkt. - ikke følger reglerne. Ved sanktioneringen af Rækker Mølles overtrædelse af reglerne har Disciplinærinstansen lagt vægt på sagens alvorlige karakter og har dertil vurderet, at der foreligger skærpende omstændigheder. Disciplinærinstansen finder således, at det er en skærpende omstændighed, at Rækker Mølle i forbindelse med spilstoppet i det ca. 57. minut og konstateringen af, at spiller nr. 7, Frank Madsen, ikke er påført kamprapporten lader Frank Madsen overtage trøje nr. 8, som i henhold til den af Rækker Mølle selv udfyldte kamprapport tilhører spilleren Simon Poulsen. Det er Disciplinærinstansens opfattelse på baggrund af sagens oplysninger, at Rækker Mølle i forbindelse med spilstoppet ikke får tydeliggjort og afklaret den rette sammenhæng, hvilket understøttes af dommerparrets oplevelse af hændelsen, jf. dommerparrets udtalelse den 15. november 2014: Spillet bliver kort efter en Rækker Mølle-scoring stoppet (efter fløjt for opgiverkast), for at oplyse, at en Rækker Mølle-spiller er noteret på kamprapporten med nr. 8, men spiller med nr. 7. Denne fejl bliver berigtiget, således at han tager den korrekte spillertrøje på [Disciplinærinstansens fremhævelse], samt hjemmeholdets holdansvarlige straffes progressivt (2 min. udvisning, holdansvarlig var tidligere i kampen tildelt en advarsel) Disciplinærinstansen finder samtidig, at det er en yderligere skærpende omstændighed, at kamprapporten efter kampen er godkendt af Rækker Mølles official A uden at korrigere for den manglende påføring af Frank Madsen, enten i selve kamprapporten eller i det mindste ved på anden vis at gøre opmærksom på den rette sammenhæng. Kamprapporten er derimod godkendt med påføring af Simon Poulsen, som ifølge foreningens egne oplysninger på grund af en håndskade har været ukampdygtig.. Disciplinærinstansen sanktionerer herefter som følger: Rækker Mølle dømmes som taber af kampen mod HØJ den 15. november 2014 Rækker Møller idømmes en bøde på kr Rækker Mølles official A, Lars Laursen, idømmes 2 spilledages karantæne Disciplinærinstansen finder overordnet anledning til at bemærke, at der med henblik på en korrekt sportslig afvikling af turneringen påhviler foreningerne en pligt til ikke at medvirke til, at en kamp - som følge af ulovlig anvendelse af reglerne - får en forkert vinder. Disciplinærinstansen er enig med regelfortolkeren i, at Rækker Mølles protest - allerede som følge af foreningens benyttelse af en ulovlig spiller og sanktioneringen herfor - ikke kan tages til følge.

8 Disciplinærinstansen pålægger i medfør af DHF s loves 23, stk. 1, Rækker Mølle at betale retsgebyret for behandling af sagen på kr. Afgørelsen kan i henhold til DHF s loves 23, stk. 6, appelleres til Håndboldens Appelinstans. En appel til Håndboldens Appelinstans skal meddeles skriftligt inden 14 dage efter, at afgørelsen er kommet frem til parten med oplysning om appeladgang og frist herfor til sekretariatet for den disciplinærinstans, der har truffet afgørelse i sagen og ledsages af et gebyr i henhold til den til enhver tid gældende gebyrliste. Et sådant gebyr tilbagebetales, såfremt appellanten får medhold. DHF s administration skal umiddelbart videresende appellen til Håndboldens Appelinstans efter de herfor gældende retningslinjer, og der skal samtidig tilgå kopi af appellen til den disciplinærinstans, der har truffet afgørelse i sagen. Er afgørelsen ikke appelleret inden 14 dage efter, at afgørelsen er kommet frem til parten, er afgørelsen endelig. Rækker Mølle vil modtage faktura på bøde ( kr.) samt på retsgebyr (3.157 kr.) For indbetalt protestgebyr (3.157 kr.) fra Rækker Mølle kvitteres hermed. Indbetalt protestgebyr (3.157 kr.) fra HØJ Håndbold tilbagebetales. Jens Bertel Rasmussen (formand) / Frank Smith (sekretær) Sigurd Slot Jacobsen / Claus Mundus-Pedersen Kopi: Dommerparret Jakob Hansen / Thomas K. Nielsen, DHF s regelfortolker Jørn Møller Nielsen

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft.

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft. Denne publikation udarbejdet til breddehåndbolden fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler betyder omsat

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER 1 Udskrivning af turneringer DHF (DHF) har den eksklusive ret til at navngive, samt alle øvrige rettigheder til nedennævnte turneringer,

Læs mere

Fodboldloven 2014/2015

Fodboldloven 2014/2015 Fodboldloven 2014/2015 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 65. udgave 2014/2015 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Jacob Roar Hansen/roar@dbu.dk

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Spilleregler for ishockey 2010-2014

Spilleregler for ishockey 2010-2014 Spilleregler for ishockey 2010-2014 Spilleregler for ishockey 2010-2014 Dommerudvalget 4. udgave august 2010 s spilleregler for ishockey af Kent Kølvig og Kim Pedersen 1. udgave udgivet af, Dommerudvalget,

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 15. januar 2015 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 319/12 (Ammassalik Kredsrets sagl.nr. 17-F-03-0007) F (advokat Jens Paulsen v/advokatfuldmægtig

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg

Læs mere