Tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boliger i Teglværksgade.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boliger i Teglværksgade."

Transkript

1 Forslag til lokalplan Rørkær, Esbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boliger i Teglværksgade. Juni 2016

2 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse i PlansystemDK. Byrådet udarbejder lokalplan: før der igangsættes større bygge- og anlægsarbejder, hvis et bestemt bymiljø ønskes skabt eller fastholdt, hvis et areal ønskes overført fra landzone til byzone, hvis en større bebyggelse ønskes nedrevet, hvis et område ønskes erhvervet til offentlige formål, eller hvis bygge- og anvendelsesmulighederne i øvrigt ønskes skærpet eller lempet væsentligt i forhold til gældende bestemmelser. Lokalplanen skal overholde kommuneplanens rammebestemmelser, men kan indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse, som kommuneplanen angiver. Udarbejdet af Plan, Teknik & Miljø i samarbejde med LandSyd - Landinspektører Fotos/Illustrationer: LandSyd - Landinspektører / Arkitektfirmaet Rudolf Lolk / Tryk: Esbjerg Kommune

3 Indholdsfortegnelse Indhold Redegørelse Lokalplanområdet Baggrund Lokalplanområdets disposition Skyggediagrammer Forhold til Kommuneplanen Bindinger Forhold til gældende lokalplan Miljøvurdering Internationale naturområder og beskyttede arter Tilladelser fra andre myndigheder Høring fra den 14. juni til den 9. august Bestemmelser Lokalplanens formål Områdets afgrænsning Ændringer til lokalplan nr Tilladelser i henhold til lokalplanen og andre myndigheder Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger Vedtagelse Bilag (indsat bag i hæftet) Matrikelkort... Bilag A Lokalplankort... Bilag B Visualiseringer... Bilag C Skyggediagrammer... Bilag D Screeningsskema...

4 Side 2

5 Redegørelse Redegørelse Lokalplan Rørkær, Esbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boliger i Teglværksgade. Lokalplanområdets placering Lokalplanområdet er markeret med en rød prikket linie 1. Lokalplanområdet Lokalplanområdet omfatter en del af matr.nr. 1077c Esbjerg Bygrunde, beliggende ud til Teglværksgade. I perioden fra 1930 erne og frem til 1988 blev der drevet tømmerhandel på ejendommen. I dag er det sidste spor heraf det gamle indgangsparti fra Esbjerg Trælasthandel langs Teglværksgade, se billede 1. Bygningen, som er forfalden, er opført i én etage med facader beklædt med træ og placeret i vejskel. Bag bebyggelsen er er der et ubebygget areal, se billede 2. Området grænser op til den øvrige bebyggelse i Teglværksgade, som er en blanding af enfamiliehuse og etagebebyggelse i 1 1/2-3 etager, se billede 3. Bebyggelsen er hovedsagelig udført med facader i røde teglsten og saddeltage eller mansardtage belagt med tagsten. Bebyggelsen i Teglværksgade er primært opført i vejskel. Side 3

6 Redegørelse Billede 1: Indgangsparti fra det gamle Esbjerg Trælasthandel i Teglværksgade. Billede 2: Ubebygget areal bag det gamle indgangsparti. Billede 3: Bebyggelse i Teglværksgade. Side 4

7 Redegørelse 2. Baggrund I 1980 er lokalplan nr For et område omkring Teglværksgade og Rørkjærsgade vedtaget. Formålet med lokalplan nr. 139 er overordnet, at sikre området som et overvejende boligområde med mulighed for indpasning af enkelte erhvervsvirksomheder syd for Teglværksgade. Derudover er formålet bl.a. at sikre, at ny bebyggelse indpasses til den eksisterende bebyggelse. Dette lokalplantillægs områdeafgrænsning ligger inden for delområde 4 i lokalplan nr Inden for dette delområde må der kun opføres bebyggelse til beboelse ud til Teglværksgade inden for en fastlagt byggelinie. Bag denne byggelinie må der kun opføres bebyggelse til erhverv. Baggrunden for dette lokalplantillæg er, at en boligforening ønsker at bygge 46 ungdomsboliger inden for dette lokalplantillægs områdeafgrænsning. Projektet er et vinderprojekt af konkurrencen vedr. ungdomsboliger i Esbjerg centrum. Konkurrencen har været udbudt af Esbjerg Kommune, som indbød boligorganisationerne til at komme med et bud på moderne ungdomsboliger med central beliggenhed. Projektet er helt på linie med Esbjerg Kommunes strategi for alment nybyggeri. Grundtanken er at skabe mere liv i bymidten ved at få flere studerende til at bo centralt i byen, og ikke mindst imødekomme de unges fremtidige behov for boliger. Projektet kan dog ikke opføres inden for rammerne af lokalplan 139, da der udover bebyggelse i gadelinien også ønskes at bygge en vinkel ind i området, som ligger bag den indvendige byggelinie der, jf. lokalplan 139, kun må anvendes til erhvervsbebyggelse. Derudover kan det ønskede projekt heller ikke opføres inden for rammerne af lokalplan 139 i forhold til bebyggelsens omfang, højde, tagudformning og etageantal. Projektet med boliger stemmer dog godt overens med lokalplan 139's formål som bl.a. er at sikre området som overvejende boligområde, sikre mulighed for at erstatte den ringeste bebyggelse med ny bebyggelse og sikre at ny bebyggelse indpasses under hensyntagen til eksisterende bebyggelse. 3. Lokalplanområdets disposition Der ønskes opført ungdomsboliger i området, som med materialevalg og placering indpasses i området. For at fremtidssikre lokalplanen, gives der mulighed for at bebyggelsen kan anvendes til boliger generelt, så ungdomsboliger evt. på sigt kan omdannes til eksempelvis handicapboliger eller ældreboliger mv. Der gives endvidere mulighed for kontor og servicefunktioner i tilknytning til boligerne. Med boligerne erstattes den gamle forfaldne bebyggelse fra den tidligere trælasthandel med ny bebyggelse. Byggeriet placeres i gadelinie ud til Teglværksgade samt vinkelret ind i området, således at der skabes mulighed for et skærmet gårdrum til parkering og ophold. Byggeri i gadelinie er i overensstemmelse med lokalplan 139, men vinklen med boliger ind i området er ikke muligt efter lokalplan 139, da baghusbebyggelse kun må benyttes til erhverv, som bl.a. lettere industri- og værkstedsvirksomhed og lagervirksomhed. Ny bebyggelse placeres inden for et udlagt byggefelt i en afstand på 5-13 m til eksisterende nabohuse med beboelse, for at tage hensyn til naboer i form af indsigt og skyggepåvirkninger. Den eksisterende træbygning er bygget helt op i naboskel. Side 5

8 Redegørelse Der planlægges en samlet bebyggelse på m 2 inden for området. I lokalplan 139 fastsættes bebyggelsesprocenten til 75 for delområde 4 som helhed. Bebyggelsesprocenten inden for tillæggets områdeafgrænsning fastsættes til 170, da bebyggelsen opføres på en mindre grund, der udgør delområde 5. Inden for lokalplanområdet, delområde 5, ønskes bebyggelsen opføres i 3 etager i en højde på op til 11,5 m med en facadehøjde på op til 8,5 m. Der må dog opføres ét trappetårn med en facadehøjde på op til 10,5 m. Bygningshøjden overstiger rammerne i lokalplan 139, hvor der kun må opføres bebyggelse i 2 etager. Bebyggelsen opføres i gadelinie mod Teglværksgade. Den øverste etage skal trækkes tilbage fra gadelinien, med undtagelse af et trappetårn mod øst. Hermed forholder projektet sig til de eksisterende bygningshøjder i Teglværksgade. Den tilbagetrukne etage sikrer ligeledes plads til udendørs opholdsarealer i form af en tagterrasse. For at tage hensyn til naboer må tagterrasser kun etableres ud til Teglværksgade, efter nærmere angivne bestemmelser, så indblik til nabohaver mindskes. Facader opføres i overensstemmelse med lokalplan 139 i røde teglsten. Tage udføres med fladt tag, hvilket strider mod lokalplan 139 der kun tillader symmetriske saddeltage. Parkering til boligerne sikres på egen grund og skal etableres bag bebyggelsen på den sydlige del af området. Opholdsarealer sikres ligeledes på den sydlige del af området samt i form af tagterrasser. Der skal etableres et uigennemsigtigt fast støjdæmpende hegn, som skal begrønnes mod nabo mod sydøst. Dette gøres for at afbøde for gener for nabo i form af lys fra biler, støj og indblik. Delområde 5, som omfatter dette lokalplantillægs områdeafgrænsning, er ikke længere omfattet af bestemmelserne for delområde 4 i lokalplan 139. Overfor ses visualiseringer af projektets indpasning i den eksisterende bebyggelse i Teglværksgade. Før- og efter visualiseringer fremgår desuden af bilag C. Ny bebyggelse skal overholde vejledende støjgrænser fra Miljøstyrelsen, når boliger tages i brug og anvendes. Af denne årsag er den maksimale husbredde af både gadehuset og sidehuset, sådan at der kan etableres tilstrækkelig afskærmningsforanstaltninger mod støj. Side 6

9 Redegørelse Visualisering 1 af ny bebyggelse set fra Teglværksgade mod sydøst. Visualisering 2 af ny bebyggelse set fra Teglværksgade mod nordvest. Side 7

10 Redegørelse Teglværksgade nr. 21 Ny bebyggelse Visualisering 3 der viser afstand mellem ny bebyggelse og Teglværksgade nr. 21 set mod Teglværksgade. 4. Skyggediagrammer Det fremtidige byggeris skyggepåvirkninger på omgivelserne er vist på bilag D. Ved at lokalplanen sikrer at byggeriet holder en respektafstand til nabobebyggelse, skyggepåvirkes opholdsarealerne på nabobebyggelserne (Teglværksgade 21 og 29) kun i begrænset omfang i sommermånederne i middags- og eftermiddags- og til dels aftentimerne. Skyggerne fra byggeriet falder derimod primært på vejarealet, egen grund og på arealet mellem lokalplanområdet og Teglværksgade. 5. Forhold til Kommuneplanen Anvendelse Bebyggelse Lokalplanområdet ligger inden for rammeområde i Kommuneplan Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan , med hensyn til bebyggelsens omfang, da bebyggelsesprocenten er fastsat til 75 for hver ejendom. Ændring nr til kommuneplanen er derfor offentliggjort samtidig med denne lokalplan. I overensstemmelse med kommuneplanen fastlægges anvendelsen til boliger samt kontorer og servicefaciliteter i tilknytning til boligerne. Dette er kun en del af de funktioner som kommuneplanen giver mulighed for inden for den samlede anvendelse benævnt "Bydelscenter". Lokalplantillæggets område er dog fortsat en del af det overordnede bydelscenter. Kommuneplanændringens bebyggelsesprocent begrænses i denne lokalplan til 170. Side 8

11 Redegørelse 6. Bindinger Lokalplanen skal respektere følgende bindinger fra kommuneplanens rammer vist på kortudsnittet og dertil hørende beskrivelse. Lokalplanområdet er markeret med rød prikket linie. 3 km kystnærhedszone Lokalplanområdet ligger i den bynære del af kystnærhedszonen. Den tilladte bebyggelse overstiger ikke højden på den øvrige bebyggelse i området. Ny bebyggelse vil derfor ikke påvirke kystmiljøet. Støjisolinier Opholdsarealer må ikke udsættes for støj, der overstiger det tilladte jf. den til enhver tid gældende miljølovgivning. Side 9

12 Redegørelse 7. Forhold til gældende lokalplan Lokalplan nr Inden for lokalplanområdet gælder følgende lokalplaner: Lokalplan nr for bebyggelsens ydre fremtræden, herunder bl.a. skiltning, omfattende ejendomme indenfor ejerlavet Esbjerg Bygrunde samt del af ejerlavene Strandby og Esbjerg. Inden for lokalplanområdet gælder Lokalplan nr Lokalplan nr gælder for hele midtbyen og har til formål at fastholde og forbedre det eksisterende fysiske miljø og pålægge ejere at søge tilladelse, før de ændrer en bygnings ydre fremtræden, herunder opsætter skilte. Lokalplan nr supplerer bestemmelserne i denne lokalplan og skal fortsat være gældende indenfor lokalplanområdet. Lokalplan nr. 139 Lokalplan nr. 139 For et område omkring Teglværksgade og Rørkjærsgade Den væsentligste forskel mellem lokalplan 139 og tillægget er, at det indføres et nyt delområde hvor anvendelsen fastsættes til boliger, og hvor muligheden for at etablere mindre erhvervs- og produktionsvirksomheder inden for tillæggets område fjernes. Derudover øges bebyggelsens omfang og bestemmelser om tagform og facadehøjder ændres. Lokalplan 139 er fortsat gældende, med de ændringer for del af matr.nr. 1077c Esbjerg Bygrunde, som dette lokalplantillæg medfører. 8. Miljøvurdering Lokalplanen er screenet og det er vurderet, at der ikke skal uarbejdes en miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Begrundelsen er at lokalplanen ikke fastlægger rammer, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4, og fordi lokalplanen ikke indvirker væsentligt på miljøet, herunder et internationalt naturbeskyttelsesområde. 9. Internationale naturområder og beskyttede arter Planen er screenet og skal ikke konsekvensvurderes efter Direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 fra Rådet for de europæiske fællesskaber. Begrundelsen er at planen ikke ligger inden for et Natura 2000 område, samt at ingen Natura 2000 områder vil blive påvirket. Planen skønnes desuden ikke at kunne medføre aktiviteter eller forhold, som kan påvirke beskyttede arter på habitatdirektivets bilag IV, eller disse arters levesteder. 10. Tilladelser fra andre myndigheder Museumsloven Ifølge Museumsloven har bygherren ret til, før der igangsættes jordarbejde, at anmode Sydvestjyske Museer om en udtalelse om risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Det kan være hensigtsmæssigt for at forebygge forsinkelse ved bygge- og/eller anlægsarbejde. Udtalelsen skal tilkendegive, om det er nødvendigt at gennemføre en arkæologisk undersøgelse. Formålet er at sikre væsentlige bevaringsværdier for eftertiden. Side 10

13 Redegørelse Jordforureningsloven Ifølge Jordforureningslovens 50a anses al jord i byzone som udgangspunkt for at være lettere forurenet (områdeklassificering). Det fremgår af afsnit 4 hvilke tilladelser Esbjerg Byråd og andre myndigheder skal og kan give når lokalplanen er endeligt vedtaget. Høring fra den 14. juni til den 9. august 2016 Har du bemærkninger eller ændringsforslag til lokalplanforslaget, skal du senest den 9. august 2016 sende dem til: Esbjerg Byråd Plan, Teknik & Miljø Torvegade 74, Postboks Esbjerg Side 11

14

15 Bestemmelser Bestemmelser Lokalplan Rørkær, Esbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boliger i Teglværksgade. I lokalplanen fastsættes følgende bestemmelser for det område, der er nævnt i afsnit Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at ændre på bebyggelsens disponering, omfang, bygningshøjde og udformning i gældende lokalplan, så anvendelsen til boliger, herunder ungdomsboliger, er muligt i tillæg 1's område. 2. Områdets afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på bilag A og omfatter del af matrikelnummer 1077c, Esbjerg Bygrunde, samt alle parceller, der efter Byrådets 1. behandling udstykkes heraf. 3. Ændringer til lokalplan nr. 139 Gældende lokalplan nr. 139 ændres inden for dette tillæg nr. 1's områdeafgrænsning, i delområde 5, således: 2.2 ændres til: Lokalplanens område opdeles i delområderne 1, 2, 3, 4 og 5. Der tilføjes 3.7: Delområde 5 må kun anvendes til boliger, herunder ungdomsboliger, samt kontor, servicefunktioner og viceværtfunktioner tilknyttet boligerne. Der tilføjes 5.4: Delområde 5 skal vejbetjenes fra Teglværksgade med en ny indkørsel, i overensstemmelse med principperne vist på bilag B, lokalplankortet. Side 13

16 Bestemmelser Der tilføjes 5.5: I delområde 5 skal der etableres mindst 8 parkeringsbåse til ungdomsboliger, som skal etableres inden for arealet vist på bilag B, lokalplankortet. Såfremt der er yderligere behov for parkering til ungdomsboligerne, kan kommunen kræve etableret de fornødne parkeringsbåse enten i lokalplanområdet eller i nærheden. Der skal etableres cykelparkering så der er mindst 1 cykelparkeringsplads pr. ungdomsbolig. Etableres andre typer boliger end ungdomsboliger skal der, enten i lokalplanområdet eller i nærheden, tilvejebringes mindst: 1 p-bås pr. 3 ældreboliger, 1 p-bås pr. 100 m 2 almindelige boliger, 1 p-bås pr. 50 m 2 kontor og servicefunktioner. Der tilføjes 6.9: Bebyggelsesprocenten for delområde 5 må ikke overstige 170. Der tilføjes 6.10: Bebyggelse i delområde 5 skal placeres med facade i gadelinie inden for det på bilag B viste byggefelt. Der tilføjes 6.11: Bebyggelse i delområde 5 må opføres i 3 etager. 3. etage skal tilbagetrækkes mindst 4,5 m fra gadelinien. Der må dog etableres ét trappetårn i 3 etager med en bredde på ma 4 m i gadelinie i den østlige del. Tilføjelse til 7.1: Facadehøjder i delområde 5 mod Teglværksgade må ikke overstige 8,5 m målt fra terræn i gadelinie, med udtagelse af ét trappetårn som ikke må overstige 10,5 m målt fra terræn. Bygningshøjden i delområde 5 må ikke overstige 11,5 m målt fra terræn. Tilføjelse til 7.3: Tage i delområde 5 må udføres med flade tage. Tilføjelse til 7.5: Hegn i delområde 5 må dog opføres i træ eller i støjdæmpende materiale. Der tilføjes 7.7 Tagterrasser i delområde 5 må kun etableres i en afstand på mellem 0,75 m - 12m fra vejskel mod Teglværksgade. Side 14

17 Bestemmelser Der tilføjes følgende til afsnit 8: Ubebyggede arealer i delområde 5 8.4: Ubebyggede arealer i delområde 5 må anvendes til opholdsarealer og parkering, jf. bilag B, Lokalplankortet. Der skal etableres opholdsarealer svarende til mindst 15 % af boligernes etagereal. Altaner og tagterrasser kan tælle med som opholdsarealer. Opholdsarealer på terræn skal etableres som et sammenhængende grønt område med mindst 3 træer, der har vækstbetingelser til at vokse sig store. Opholdsarealer skal friholdes for bebyggelse og oplag. En del af de ubebyggede arealer skal optage noget af overfladevandet. 8.5: Der skal etableres et uigennemsigtigt fast støjdæmpende hegn med en højde på 1,8-2 m, som skal begrønnes med beplantning. Hegnet skal placeres langs skel mod Teglværksgade 29. Der henvises i øvrigt til bestemmelser i lokalplan nr Nye bestemmelser: 4. Tilladelser i henhold til lokalplanen og andre myndigheder 4.1 Godkendelser, tilladelser og dispensationer i henhold til denne lokalplan meddeles af Esbjerg Kommune. Indenfor lokalplanområdet skal der ud over ovenstående tilladelser søges særskilt tilladelse fra andre myndigheder jfr. nedenfor: 4.2 Jordforurening: Inden for lokalplanområdet kan der være ejendomme, der er eller bliver kortlagt iht. Lov om forurenet jord. For disse ejendomme skal Esbjerg Kommune give tilladelse efter jordforureningslovens 8, inden ejendommene tages i brug til miljøfølsom anvendelse (som f.eks. til boligformål). Før jord flyttes fra et kortlagt areal, skal det anmeldes til Esbjerg Kommune. 4.3 Museumsloven: Findes der i lokalplanområdet under jordarbejder grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet (Museumslovens 27). Fundet skal straks anmeldes til Sydvestjyske Museer. Side 15

18 Bestemmelser 5. Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse 5.1 Ny bebyggelse skal være tilsluttet kloak-, vand- og elnet, før den tages i brug. Kloakering i lokalplanområdet skal udformes som separatkloakering 5.2 Nybyggeri skal tilsluttes fjernevarme hvis det ikke kan dokumenteres, at nybyggeri opfylder klassifikationskrav til lavenergi bygninger i Bygningsreglementet. 5.3 Før ny bebyggelse tages i brug skal den i afsnit 3 - ( 5.5) nævnte parkering være etableret. 5.4 Før ny bebyggelse tages i brug, skal de i afsnit 3 - ( ) nævnte opholdsarealer og støjskærmende foranstaltninger være etableret i godkendt omfang. 5.5 Før der gives byggetilladelse til ny bebyggelse, skal det dokumenteres at der er etableret afværgeforanstaltninger, så vejledende støjgrænser fra Miljøstyrelsen overholdes, når boliger tages i brug og anvendes. 6. Retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, efter Planlovens 18 kun bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af planforslaget, kan fortsætte som hidtil. Byrådet kan ifølge Planlovens 19 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra planen kan gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens formål, fortrænges af planen. Andre servitutter kan eksproprieres, når det er nødvendigt for planens virkeliggørelse. I henhold til 47 i Planloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Såfremt byggeforholdene i øvrigt ikke er reguleret i denne lokalplan, gælder Planlovens og Byggelovens bestemmelser. Esbjerg Kommune har påtaleret, for overtrædelse af bestemmelserne i denne lokalplan. Side 16

19 Bestemmelser 7. Midlertidige retsvirkninger Fra starten af den offentlige høringsperiode har lokalplanforslaget efter Planlovens 17 den midlertidige retsvirkning, at ejendomme inden for området ikke må bebygges eller udnyttes på en måde, der skaber risiko for foregribelse af den endelige plans indhold. Forbuddet omfatter også bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget. En byggetilladelse, der er udstedt før offentliggørelsen af planforslaget, berøres ikke. Den foreløbige retsvirkning gælder indtil lokalplanen er offentliggjort efter endelig vedtagelse. Dog gælder den foreløbige retsvirkning højst ét år efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget. Efter den offentlige høringsperiode, og inden Byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen, kan Byrådet tillade, at ejendomme bebygges eller udnyttes efter forslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et byggearbejde m.v., der er lokalplanpligtigt. 8. Vedtagelse Ovenstående forslag til Lokalplan nr er udarbejdet efter Lov om planlægning, er vedtaget af Esbjerg Byråd den 7. juni 2016, med henblik på offentlig høring. Johnny Søtrup Borgmester Hans Kjær Direktør for Teknik & Miljø Side 17

20

21 ae ± 1084f 7000ez e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2pq!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! av 1077c!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Teglværksgade 1084g 1084s Ejerlav: Esbjerg Bygrunde 2pp!! Signaturforklaring!!!!!!! Lokalplangrænse/ Delområde 5 Bilag A Lokalplan Matrikelkort Dato : Maj 2016 Mål 1 : 400 Meter 0 2,5 5 10

22

23 Nr ae ± 1084f Nr ez e 15 m 2pq 35,83 m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! av 1077c!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ophold og parkering!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nr. 40 Nr. 42 Nr ,2 Teglværksgade 14 m 5 m Indkørsel Nr g 1084s 2pp!! Signaturforklaring!!!!!!! Lokalplangrænse/Delområde 5 Byggefelt Bilag B Lokalplan Lokalplankort Dato : Maj 2016 Mål 1 : 400 Meter 0 2,5 5 10

24

25 Bilag C Visualiseringer Med henblik på at vurdere ny bebyggelses indvirkning på nærmiljøet, vises på de følgende sider visualiseringer, der illustrerer før og efter billeder af byggeriet.

26 Eksisterende forhold set fra set fra Teglværksgade mod sydøst. Visualisering af ny bebyggelse set fra Teglværksgade mod sydøst.

27 Eksisterende forhold set fra set fra Teglværksgade mod nordvest. Visualisering af ny bebyggelse set fra Teglværksgade mod nordvest.

28

29 Bilag D Skyggediagrammer På de følgende sider vises skyggediagrammer, der illustrerer det påtænkte byggeris skyggepåvirkninger på omgivelserne for 4 forskellige dage om året.

30 SKYGGEDIAGRAM - UNGDOMSBOLIGER TEGLVÆRKSGADE. MARTS - NYE FORHOLD D SOLOPGANG 06:23 MARTS - KL. 09:00 MARTS - KL. 12:00 MARTS - KL. 15:00 MARTS - KL. 19:00 SOLNEDGANG 18:43

31 SKYGGEDIAGRAM - UNGDOMSBOLIGER TEGLVÆRKSGADE. JUNI - NYE FORHOLD D SOLOPGANG 03:43 JUNI - KL. 09:00 JUNI - KL. 12:00 JUNI - KL. 15:00 JUNI - KL. 19:00 SOLNEDGANG 21:12

32 SKYGGEDIAGRAM - UNGDOMSBOLIGER TEGLVÆRKSGADE. SEPTEMBER - NYE FORHOLD D SOLOPGANG 06:11 SEPTEMBER - KL. 09:00 SEPTEMBER - KL. 12:00 SEPTEMBER - KL. 15:00 SEPTEMBER - KL. 19:00 SOLNEDGANG 18:26

33 SKYGGEDIAGRAM - UNGDOMSBOLIGER TEGLVÆRKSGADE. DECEMBER - NYE FORHOLD D DECEMBER - KL. 09:00 DECEMBER - KL. 12:00 DECEMBER - KL. 15:00 SOLNEDGANG 15:56

34

35 Kan planen medføre ændringer i eller påvirkninger af: væsentlige mindre betydende ubetydelige ikke relevant Biologisk mangfoldighed, flora, fauna Grønne byområder, dvs. grønne rekreative områder, kolonihaver, kirkegårde Den biologiske mangfoldighed, herunder beskyttede arter Skovarealet Fredskov Internationale naturbeskyttelsesområder Naturbeskyttelsesområder Økologisk forbindelse Potentielle naturområder Potentielle økologiske forbindelser Befolkningen Risiko for kriminalitet Trafikal tilgængelighed for alle Adgang til uddannelse og arbejde Menneskers sundhed Støjbelastning Badevandskvaliteten Luftforurening i byerne Sunde boliger Trafiksikkerhed og trafikafvikling Rekreation og friluftsliv Stråleniveau Skygge og lys Støvgener Andre gener eller sundhedsmæssige påvirkninger Grundvand, overfladevand, jordbund Grundvandskvalitet, herunder pesticidforurening Forurening af vandløb og søer med næringssalte og miljøfremmede stoffer Fysiske forhold i vandløb Kvælstofudledning Udledning af miljøfremmede stoffer Spildevand Lavbundsareal Anvendelse af vandløb, søer og kystvande Drikkevandsinteresser og indvindingsoplande Jordforurening Nedsivning eller ophobning af forurenede eller miljøfremmede stoffer i jorden Luft, klimatiske faktorer NO, CO 2, SO 2 emissioner eller partikelemissioner Energiforbrug Energieffektiviteten Anvendelse af vedvarende energi og brændsler Lugtgener Risiko for bygninger og infrastruktur som følge af klimatiske ændringer, herunder vandstandsændringer Klimatilpasningsplan for Esbjerg Kommune

36 Kan planen medføre ændringer i eller påvirkninger af: væsentlige mindre betydende ubetydelige ikke relevant Materielle goder Adgang til service Byerne, så de bliver mere attraktive at bo i Landdistrikternes udviklingsvilkår Genanvendelse Råstofområderne Særligt værdifulde landbrugsområder Landskab Værdifulde landskaber Større uforstyrrede landskaber Større sammenhængende landskaber Kystnærhedszonen Strandbeskyttelseslinje Sø- og åbeskyttelseslinje Skovbyggelinjer Skovrejsningsområde Kulturarv, kirker og deres omgivelser, Arkitektoniske og Arkæologisk arv Kulturværdier og arealer Høj arkitektonisk kvalitet i nybyggeri Arkitektonisk arv Arkæologisk arv Kulturhistoriske helheder Kirkebyggelinjer Sten- og jorddiger Fredede fortidsminder Fredede områder Miljøvurdering Ja Nej Bemærkninger Planen vurdes samlet set ikke at påvirke miljøet væsentlig. Ved opførelse af boliger i området vil gamle og nedslidte erhvervsbygninger blive erstattet med moderne tidssvarende boliger, herunder ungdomsboliger. Dette vil sikre attraktive, centralt beliggende boliger.

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boliger i Teglværksgade.

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boliger i Teglværksgade. Lokalplan 010900003 ørkær, Esbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 139. Boliger i Teglværksgade. September 201 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lp Butikscenter på hjørnet af Randersvej og Jernevej

Tillæg nr. 1 til Lp Butikscenter på hjørnet af Randersvej og Jernevej Forslag til lokalplan 01-080-0007 Østerbyen Tillæg nr. 1 til Lp 01-080-0003 Butikscenter på hjørnet af Randersvej og Jernevej Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade

Tillæg nr. 1 til lokalplan Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade Lokalplan 01-010-0013 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til lokalplan 01-010-0009 Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade April 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Forslag til lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Januar 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 426 Uddannelsessletten

Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 426 Uddannelsessletten Forslag til Lokalplan nr. 01-030-0004 Vognsbøl Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 426 Uddannelsessletten Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

1. vurdering. Kan planen medføre ændringer i eller påvirkninger af: mindre betydende ubetydelige

1. vurdering. Kan planen medføre ændringer i eller påvirkninger af: mindre betydende ubetydelige Biologisk mangfoldighed, flora, fauna Grønne byområder, dvs. grønne rekreative områder, kolonihaver, kirkegårde Lergravsparken med stier, grønne plæner og sø ligger øst for området og vurderes at blive

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 426 Uddannelsessletten

Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 426 Uddannelsessletten Lokalplan nr. 01-030-0004 Vognsbøl Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 426 Uddannelsessletten August 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lp 179 For karreen nr. 1123, Nygårdsvej - Torvegade - Skjoldsgade - Finsensgade.

Tillæg nr. 1 til Lp 179 For karreen nr. 1123, Nygårdsvej - Torvegade - Skjoldsgade - Finsensgade. Lokalplan 01-010-0020 Indre By Tillæg nr. 1 til Lp 179 For karreen nr. 1123, Nygårdsvej - Torvegade - Skjoldsgade - Finsensgade. Vedtaget Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej Lokalplan 03-010-0006 Gl. Gjesing Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej marts 2013 LL Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej

Lokalplan nr Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej Lokalplan nr. 01-100-0006 Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej J Januar 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

Tillæg 1 til Lp Guldager St By, Ravnsbjerg Energipark

Tillæg 1 til Lp Guldager St By, Ravnsbjerg Energipark Lokalplan 07-020-0002 Guldager St. By Tillæg 1 til Lp 07-020-0001 Guldager St By, Ravnsbjerg Energipark Marts 2017 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Annesmindevej

Solvarmeanlæg ved Annesmindevej Lokalplan nr. 23-010-0002. Gørding By Solvarmeanlæg ved Annesmindevej December 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Ændring Esbjerg Rørkær, Boliger i bydelscentret, Teglværksgade. September 2016

Ændring Esbjerg Rørkær, Boliger i bydelscentret, Teglværksgade. September 2016 Ændring 2016.46 Esbjerg Rørkær, Boliger i bydelscentret, Teglværksgade September 2016 Ændring 2016.46 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2016.46 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 14-06-2016

Læs mere

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Lokalplan 01-010-0018 Indre By, Esbjerg Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Oplæg af 10/9 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for

Læs mere

Ophævelse af lokalplan nr. 326 For Kongensgade, Torvet og Torvegade

Ophævelse af lokalplan nr. 326 For Kongensgade, Torvet og Torvegade Forslag til lokalplan 01-010-0016 Indre By, Esbjerg Ophævelse af lokalplan nr. 326 For Kongensgade, Torvet og Torvegade Forslag 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Lokalplan nr Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej

Lokalplan nr Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej Lokalplan nr. 01-100-0004 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej juni 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og

Læs mere

1. vurdering 2. vurdering. Kan planen medføre ændringer i eller påvirkninger af: mindre betydende ubetydelige. mindre betydende ubetydelige

1. vurdering 2. vurdering. Kan planen medføre ændringer i eller påvirkninger af: mindre betydende ubetydelige. mindre betydende ubetydelige 1. vurdering 2. vurdering Kan planen medføre ændringer i eller påvirkninger af: Ansvarlige Initialer ikke relevant Bemærkninger Begrundelser for vurdering, henvisning til hvorledes vurdering allerede indgår,

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lp Område til Golfbane ved Porsholt, Bramming

Tillæg nr. 1 til Lp Område til Golfbane ved Porsholt, Bramming Lokalplan 21-050-0002 Bramming Landområde Tillæg nr. 1 til Lp 07.00.07 Område til Golfbane ved Porsholt, Bramming Marts 2017 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 01-010-0010

Forslag til lokalplan nr. 01-010-0010 Forslag til lokalplan nr. 01-010-0010 Indre By, Erhvervs- og Serviceområde nord for Dokhavnen, Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 513, Serviceområde nord for Dokhavnen, Esbjerg By Marts 2015 Byrådet udarbejder

Læs mere

Område til erhvervs- og træningscenter på Ravnevej i Esbjerg

Område til erhvervs- og træningscenter på Ravnevej i Esbjerg Lokalplan 01-110-0001 Kvaglund Erhvervsområde Område til erhvervs- og træningscenter på Ravnevej i Esbjerg Marts 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen Lokalplan 01-010-0008 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen december 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Dagligvarebutik, Hjertingvej 70

Dagligvarebutik, Hjertingvej 70 Lokalplan 01-020-0004 Strandby Dagligvarebutik, Hjertingvej 70 August 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

Forslag til Ændring

Forslag til Ændring Forslag til Ændring 2015.35 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2015.35 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 08-12-2015 at offentliggøre Forslag til Ændring 2015.35 i Kommuneplan 2014-2026, Erhvervsområde,

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade

Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Lokalplan nr. 01-010-0011 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Marts 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge

Læs mere

Lokalplan nr

Lokalplan nr Lokalplan nr. 01-010-0010 Indre By, Erhvervs- og Serviceområde nord for Dokhavnen, Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 513, Serviceområde nord for Dokhavnen, Esbjerg By juni 2015 Byrådet udarbejder lokalplan

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Ophævelse af en del af lokalplan 116 Bramming, Lokalplan nr

Ophævelse af en del af lokalplan 116 Bramming, Lokalplan nr Ophævelse af en del af lokalplan 116 Bramming, Lokalplan nr. 21-040-0004. December 2015 Udarbejdet af Plan, Teknik & Miljø Tryk: Esbjerg Kommune Ophævelse af en del af lokalplan nr. 116 Indhold 1. Området

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade

Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade Lokalplan 01-010-0009 Esbjerg, Indre By Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade Maj 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade

Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade Forslag til lokalplan 01-010-0009 Esbjerg, Indre By Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade Januar 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Beboelse indenfor strandbeskyttelseslinien, Sædding Strandvej

Beboelse indenfor strandbeskyttelseslinien, Sædding Strandvej Forslag til lokalplan 02-010-0001 Gl. Sædding Beboelse indenfor strandbeskyttelseslinien, Sædding Strandvej Tillæg nr. 1 til lp. nr. 367 januar 2013 Side: 0 Forslag til Lokalplan nr. 02-010-0001. Beboelse

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

OPHÆVELSE. Ophævelse af en del af lokalplan 498. Boliger Fyrparken 3-7 Gl. Sædding. Plan nr

OPHÆVELSE. Ophævelse af en del af lokalplan 498. Boliger Fyrparken 3-7 Gl. Sædding. Plan nr OPHÆVELSE Ophævelse af en del af lokalplan 498 Boliger Fyrparken 3-7 Gl. Sædding Plan nr. 02-010-0002 September 2016 Udarbejdet af Plan, Teknik & Miljø Fotos/Illustrationer: Plan Tryk: Esbjerg Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse INDLEDNING Indholdsfortegnelse INDLEDNING 0 Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist 1 REDEGØRELSE 2 Beskrivelse af lokalplanområdet 2 HIDTIDIG PLANLÆGNING 3 Regionplanlægningen 3 Kommuneplanlægningen

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Tandklinik ved Hjerting Strandvej

Tandklinik ved Hjerting Strandvej Lokalplan 05-010-0010. Hjerting By Tandklinik ved Hjerting Strandvej April 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Tæt lav byggeri ved Gabelsvej

Tæt lav byggeri ved Gabelsvej Lokalplan 21-040-0003. Bramming Østby Tæt lav byggeri ved Gabelsvej April 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område.

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 308 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED GLADGÅRDEN I LYNGE. I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE

LOKALPLAN NR. BE LOKALPLAN NR. BE 11.01.02 BLANDET BOLIG OG ERHVERV I FRØRUP ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN BE 11.01.02 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side Lokalpianens baggrund

Læs mere

NR. 21o LOKALPLAN NØRREBROGADE OG BJARKESGADE, FRODES GADE KARR~ NR. 1462

NR. 21o LOKALPLAN NØRREBROGADE OG BJARKESGADE, FRODES GADE KARR~ NR. 1462 LOKALPLAN NR. 21o FOR EN DEL AF KARRÉEN ØSTERGADE, BJARKESGADE, FRODES GADE NØRREBROGADE OG KARR~ NR. 1462 ESBJERG KOMMUNE 1987 HVAD ER EN LOKALPLAN Efter kommuneplanlovens ikrafttræden den 1. februar

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Erhverv på hjørnet af Torvegade og Borgergade

Erhverv på hjørnet af Torvegade og Borgergade Lokalplan nr. 01-010-0004. Esbjerg Indre By Erhverv på hjørnet af Torvegade og Borgergade Maj 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade

Bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade Lokalplan nr. 01-050-0002. Esbjerg Boldesager Bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade Juni 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL.

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. LØKKEN -VRÅ KOMMUNE v M LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. ~~ LBKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.2.1.2. Lokalplan for et område

Læs mere

For et område ved Havborgvej.

For et område ved Havborgvej. Lokalplan 05-010-0011 Hjerting By For et område ved Havborgvej. Oplæg Februar 2015 Juni 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 3 47. Forbud mod opstilling af vindmøller i Allerup

Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 3 47. Forbud mod opstilling af vindmøller i Allerup Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 3 7 Forbud mod opstilling af vindmøller i Allerup HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Lokalplan Hjerting By. Erhverv ved Bytoften

Lokalplan Hjerting By. Erhverv ved Bytoften Lokalplan 05-010-0009 Hjerting By Erhverv ved Bytoften Juni 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse i

Læs mere

Lokalplan nr En enkelt grund ved Havbakken, Hjerting

Lokalplan nr En enkelt grund ved Havbakken, Hjerting Lokalplan nr. 6 En enkelt grund ved Havbakken, Hjerting August 006 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SMV Screeningsnotat. Til kommuneplantillæg nr. 06-410 samt lokalplan nr. 062-410 og 063-410

SMV Screeningsnotat. Til kommuneplantillæg nr. 06-410 samt lokalplan nr. 062-410 og 063-410 SMV Screeningsnotat Til kommuneplantillæg nr. 06-410 samt lokalplan nr. 062-410 og 063-410 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø April

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Lokalplan nr Fodboldbaner i Fovrfeld

Lokalplan nr Fodboldbaner i Fovrfeld Lokalplan nr. 501 Fodboldbaner i Fovrfeld Marts 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning på ejendommen.

Læs mere

Tømmerhandel med tilhørende byggemarked ved Vardevej

Tømmerhandel med tilhørende byggemarked ved Vardevej Lokalplan 21-030-0008 Bramming Vestby Tømmerhandel med tilhørende byggemarked ved Vardevej Januar 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere