Tillæg nr. 1 til Lp Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade"

Transkript

1 Lokalplan nr Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til Lp Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Marts 2014

2 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse i PlansystemDK. Byrådet udarbejder lokalplan: før der igangsættes større bygge- og anlægsarbejder, hvis et bestemt bymiljø ønskes skabt eller fastholdt, hvis et areal ønskes overført fra landzone til byzone, hvis en større bebyggelse ønskes nedrevet, hvis et område ønskes erhvervet til offentlige formål, eller hvis bygge- og anvendelsesmulighederne i øvrigt ønskes skærpet eller lempet væsentligt i forhold til gældende bestemmelser. Lokalplanen skal overholde kommuneplanens rammebestemmelser, men kan indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse, som kommuneplanen angiver. Udarbejdet af Plan, Teknik & Miljø i samarbejde med LandSyd - Landinspektører Fotos/Illustrationer: LandSyd - Landinspektører / Arkitektfirmaet Rudolf Lolk Tryk: Esbjerg Kommune

3 Indholdsfortegnelse Indhold Redegørelse...3 Redegørelse for lokalplanen... 3 Skyggediagrammer... 4 Forhold til Kommuneplanen km kystnærhedszone... 4 Forhold til gældende lokalplaner... 5 Miljøvurdering... 5 Tilladelser fra andre myndigheder... 6 Ændringer... 6 Forslag til lokalplan har været i offentlig høring fra den 5. november 2013 til den 31. december Bestemmelser Lokalplanens formål Områdets afgrænsning Tilladelser i henhold til lokalplanen og andre myndigheder Anmeldelse til PlansystemDK Retsvirkninger Vedtagelse Bilag Bilag A - Matrikelkort... Indsat bagerst Bilag B - Lokalplankort... Indsat bagerst Bilag C - Illustrationsplan... Indsat bagerst Bilag D - Visualiseringer volumenstudier før og nu. Indsat bagerst Bilag E - Visualiseringer - facadearkitektur... Indsat bagerst Bilag F - Visualiseringer - kystnærhedszonen... Indsat bagerst Bilag G - Snit igennem Kongensgade og Borgergade. Indsat bagerst Bilag H - Skyggediagrammer... Indsat bagerst

4 Side 2

5 Redegørelse Redegørelse Lokalplan Esbjerg Indre By Tillæg nr. 1 til Lp nr Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade. Lokalplanområdets placering Lokalplanområdet er markeret med en rød prikket linje Lokalplanområdet fremgår ligeledes af bilag A, matrikelkortet. Redegørelse for lokalplanen I juni 2012 er lokalplan nr vedtaget for en del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade. Med lokalplan nr er der mulighed for at kunne opføre en ny samlet randbebyggelse med en indre bygningskerne med boliger, butikker og liberalt erhverv. Lokalplanen tog udgangspunkt i et konkret vinderprojekt i forbindelse med en udbudt arkitektkonkurrence. Baggrunden for tillæg nr. 1 til lokalplan nr er et ønske fra bygherre om at kunne opføre bebyggelse, der visse steder og i mindre grad overstiger højden i forhold til den byggehøjde, der er mulighed for med lokalplan nr Derudover ønskes der mulighed for at kunne forøge etageantallet med 1-2 etager ekstra inden for de enkelte byggefelter. Generelt kan der ind-

6 Redegørelse føres ekstra etager, uden at højden på de enkelte bygninger stiger markant, da højden af de enkelte etager bliver mindre. Det maksimale etageantal inden for lokalplanområdet er fortsat 7 etager. I byggefeltet med den højeste tilladte kote ændres koten med dette tillæg fra 43,2 m til 44,1 m i DVR 90. Den største forøgelse af højden i et byggefelt er ca. 3,0 m. Byggefelternes vertikale udstrækning ændres ikke. Bygherre ønsker desuden en anden udformning af det udendørs opholdsareal ovenpå den indre bygningskerne. I lokalplan nr er der krav om, at opholdsarealet skal være stjerneformet, men der ønskes en anden udformning. Siden vedtagelsen af lokalplan nr er det tidligere slagteri Danish Crown Esbjerg Lukket. Der er således ikke længere tilladelse til opbevaring af større mængder ammoniak. Det betyder, at lokalplanområdet ikke længere ligger inden for en risikozone. Formålet med nærværende Forslag til Lokalplan nr , Esbjerg Indre By, Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr , Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade, er at give mulighed for ovennævnte ændringer. På bilag B, lokalplankortet, er der påført koter og etageantal for de enkelte byggefelter. Lokalplankortet erstatter lokalplankortet, Bilag B, i Lokalplan nr , Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Skyggediagrammer Det planlagte nybyggeris skyggepåvirkninger på omgivelserne er vist på bilag H og vist for marts, juni, oktober og december. Skyggepåvirkningerne på omgivelserne uden for lokalplanområdet, ændres kun i mindre grad i forhold til skyggepåvirkningerne som muligt byggeri med lokalplan nr kan påføre omgivelserne. Forhold til Kommuneplanen Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan Anvendelse Der er ingen ændring af anvendelsen i forhold til Lokalplan nr , Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade. 3 km kystnærhedszone Lokalplanområdet er beliggende i den bynære del af kystnærhedszonen. Med nærværende tillæg er der mulighed for at bygge i op til 7 etager. Det nye byggeri vil være synligt i kystlandskabet, men det vil ikke påvirke kysten væsentligt, da der foran byggeriet ud mod kysten findes høj bebyggelse med havnerelaterede bygninger med store industri- og bygningsanlæg. Området er desuden bebygget med eksisterende høje bygninger. Ændringerne med en forøgelse af byggehøjden på op til 3 m i forhold til lokalplan nr vurderes derfor til ikke at påvirke kyststrækningen visuelt. Lokalplanens bilag F, Visualiseringer - Side 4

7 Redegørelse kystnærhedszonen, viser det mulige byggeris påvirkning af kystlandskabet. Forhold til gældende lokalplaner Lokalplan nr Inden for lokalplanområdet gælder følgende lokalplaner: Lokalplan nr for bebyggelsens ydre fremtræden, herunder bl.a. skiltning, omfattende ejendomme indenfor ejerlavet Esbjerg Bygrunde samt del af ejerlavene Strandby og Esbjerg. Lokalplanen har bl.a. til formål at regulere skiltning og facader i Esbjerg midtby. Lokalplan nr skal sikre, at butikkerne i området er i arkitektonisk overensstemmelse med den bygning, de etableres i. Derfor indeholder lokalplanen en række bestemmelser om, hvordan butiksfacader skal bringes i overensstemmelse med bygninger i gaden. Lokalplan nr indeholder også bestemmelser om udformning af butiksfacaden og facader i den nye bebyggelse. Skiltning skal være i overensstemmelse med intentionerne i vejledningen til lokalplan nr Det betyder, at skiltning skal begrænses til det nødvendige, at skilte skal udformes, så der opstår en god helhedsvirkning med bygningsfacadens arkitektur og farver og med nabobebyggelsens skiltning. Målet er, at der skabes en sammenhæng i gadebilledet, så ingen skilte dominerer andre. Lokalplan nr aflyses ikke, da den indeholder retningslinjer for ny bebyggelses ydre fremtræden for Esbjerg midtby. Udformning af facader og skilte ændres ikke med nærværende lokalplantillæg. Lokalplan nr Lokalplan nr , Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade. Lokalplan nr har til formål at give mulighed for at kunne opføre en ny samlet randbebyggelse med en indre bygningskerne med boliger, butikker og liberalt erhverv. Nærværende lokalplan er et tillæg til Lokalplan nr Med tillægget ændres der på højde og etageantal for kommende bebyggelse. Derudover fjernes kravet om, at den indre bygningskerne skal være stjerneformet. Der ændres ikke på øvrige forhold og lokalplan nr skal fortsat være gældende og aflyses ikke. Miljøvurdering Lokalplanen er screenet i henhold til bestemmelserne i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der er i forbindelse med screeningen foretaget en nærmere belysning af følgende tema: projektets påvirkning arkitektonisk og volumenmæssigt på omgivelserne. På baggrund af screeningen vurderer Esbjerg Kommune, at miljøet ikke påvirkes væsentligt, og at en miljøvurdering af lokalplanen derfor ikke er nødvendig. Screeningsskemaet er indsat bagerst i lokalplanen. Side 5

8 Redegørelse Tilladelser fra andre myndigheder Museumsloven Jordforureningsloven Ifølge Museumsloven har bygherren ret til, før der igangsættes jordarbejde, at anmode Sydvestjyske Museer om en udtalelse om risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Det kan være hensigtsmæssigt for at forebygge forsinkelse ved bygge- og/eller anlægsarbejde. Udtalelsen skal tilkendegive, om det er nødvendigt at gennemføre en arkæologisk undersøgelse. Formålet er at sikre væsentlige bevaringsværdier for eftertiden. Ifølge Jordforureningslovens 50a anses al jord i byzone som udgangspunkt for at være lettere forurenet (områdeklassificering). Derudover er matr.nr. 601 og en del af matr. nr. 643, Esbjerg Bygrunde kortlagt på vidensniveau 1. Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1, hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet. I henhold til jordforureningsloven skal ejer eller bruger ansøge kommunalbestyrelsen om tilladelse, før der sker ændringer af anvendelsen af det pågældende areal til bolig eller anden følsom anvendelse. Derudover skal flytning af forurenet jord anmeldes til Esbjerg Kommune. Det fremgår af afsnit 3, hvilke tilladelser Esbjerg Byråd og andre myndigheder skal og kan give, når lokalplanen er endeligt vedtaget. Ændringer Gældende lokalplan nr ændres i Lokalplan nr , Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr , Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade således: Som følge af ændrede etageantal og bygningshøjder samt fjernelse af kravet om, at den indre bygningskerne skal være stjerneformet, ændres følgende i redegørelsen: Afsnittet Lokalplanområdets disposition erstattes med følgende: Lokalplanen åbner mulighed for, at der kan etableres et m 2 stort byggeri til butikker, spiserestaurationer, liberalt erhverv, boliger, offentlige institutioner og parkeringskælder. Bebyggelsen i karréen kommer dels til at bestå af en randbebyggelse, der på udvalgte steder varierer fra 2-7 etager, og en indre bygningskerne i to etager. Bebyggelsen vil dermed skabe en sluttet karré, som forstærker den bymæssige struktur, så den hænger sammen med den øvrige karréstruktur i midtbyen. Den indre bygningskerne vil hænge sammen med randbebyggelsen, hvilket i stueetagen giver mulighed for at etablere nogle store butikslokaler. 1. salen er bebyggelsens primære erhvervsetage, hvor en etplans bygning sammenbinder randbebyggelsen. På taget Side 6

9 Redegørelse af etplansbygningen etableres der tagterrasse, der skal anvendes til opholdsareal for erhverv og boliger. På baggrund af den varierede højdeprofil og den indre bygningskerne er der skabt mulighed for på udvalgte steder at skabe omkring 5 lodrette gennemskæringer i randbebyggelsen, så bebyggelsen får karakter af enkelthuse og dermed får en varieret facaderytme. Tillige giver gennemskæringerne flere fritliggende gavle med mulighed for ekstra dagslysindtag til boligerne. Den nye randbebyggelse følger det faldende terræn i Kongensgade ned mod Jernbanegade, mens bebyggelsen ikke falder med det faldende terræn i Borgergade ned mod Jernbanegade. I Borgergade må der maksimalt opføres 7 etager. I Englandsgade varierer etagehøjden mellem 6 og 7 etager, mens etagehøjden i Kongensgade varierer mellem 2 og 6 etager, hvor hjørnet mellem Kongensgade og Englandsgade er på 6 etager. Dette er sammen med gennemskæringen af randbebyggelsen med til at skabe et mangfoldigt og helhedsskabende facadeudtryk i bybilledet. Tagene udformes i princippet som det klassiske sadeltag, dog med den tilføjelse, at tagenes hældning kan variere både på tværs af bygningen og i bygningens længderetning. Bebyggelsen skal i stueetagen ud mod Kongensgade, Englandsgade og den vestlige del af Borgergade anvendes til butikker og spiserestauranter med store udstillingsfacader. Stueetagen mod Borgergade, som bliver mere lukket i sin karakter, må også anvendes til liberalt erhverv, såsom kontor og klinikker. 1. sal må anvendes til butikker, spiserestauranter, boliger og liberalt erhverv, såsom kontor og klinikker. De øvrige etager må kun anvendes til boliger og liberalt erhverv, så som kontorer og klinikker. Udearealerne i karréens indre friholdes for kørende trafik udover adgang til parkeringskælderen og Kongensgade 6 og fremstår som et åbent rum med en parklignende karakter. Opholdsarealer etableres både som fælles gårdrum i stueplan og som atriumgårde og terrassedæk ovenpå den indre bygningskerne, der udlægges med trædæk, sedum og plantebede. Endvidere etableres der opholdsarealer i form af altaner, hvoraf flere etableres som sydvendte altaner. Forudsætningen for at projektet kan gennemføres er, at bygningerne på adresserne Borgergade 3 og Kongensgade 18 nedrives. Lokalplanen sikrer, at den eksisterende randbebyggelse, Kongensgade 8-12, bevares i sin helhed. Bebyggelsen er i forbindelse med byfornyelse renoveret omkring Lokalplanen skal sikre både det mangfoldige og også det helhedsskabende udtryk i projektet med bestemmelser om opbygningen af karréen med enkelthuse og lodrette gennemskæringer, glidende overgang mellem facade og tag, og altaner, karnapper, opgange, vinduer og døre, der skal fremstå med en åbenhed og en lethed. Hertil kommer opholdsarealer i flere niveauer. Lokalplankortet, bilag B, viser, hvordan området er delt op i delområder og byggefelter med angivelse af anvendelsesmuligheder og antal etager med maksimale topkoter. I randbebyggelsen ligger øverste tagkote på kote 44,1 DVR90 ved hjørnet af Englandsgade og Borgergade. Her kan der bygges op til 7 etager. Laveste tagkote ligger lige under kote 33 DVR90 ud mod Kongensgade ned mod Kongensgade 12. Her kan der bygges op til 4 etager. Bygningshøjderne i randbebyggelsen ligger cirka mellem 18 og 31 meter, når Side 7

10 Redegørelse man ser bort fra de lodrette gennemskæringer og den indre bygningskerne, se bilag G, snit igennem Kongensgade og Borgergade. I bilag D er der vist volumenstudier med før- og efter visualiseringer af karréen. I bilag E er der vist eksempler på illustrationer af, hvordan byggeriet kan komme til at se ud. Nedenfor ses illustrationerne også. Facade mod Kongensgade med nedtrapning og gennemskæring af randbebyggelsen. Facade mod Borgergade i 7 etager. Facade mod Englandsgade - etagehøjde fra 6 til 7 etager. Side 8

11 Redegørelse Perspektiv af bebyggelsen Kongensgade Karréen fra syd. Underafsnittet Bebyggelsens indpasning under Forhold til Kommuneplanen erstattes med følgende: Projektet ligger i den østlige ende af Kongensgade. Overfor lokalplanområdet i Kongensgade er bygningerne udført med 3 til 4 etager med udnyttet tageetage. Projektet vil ud mod Kongensgade opføres i 2 6 etager med en hjørnebygning mod Kongensgade og Englandsgade på 6 etager, som vil få en tårnlignende karakter. Bebyggelsen falder både med terrænet og antal etager ned mod Kongensgade 12, 10 og 8. Englandsgade er præget af bygninger på 1 3 etager med udnyttet tagetage. Her vil projektet blive udført med 6-7 etager med én lodret gennemskæring af bygningskroppen cirka midt på facaden mod Englandsgade. Englandsgade er præget af en eksisterende bygningsmasse overfor lokalplanområdet, der er uhomogen med hensyn til bygningsvolumen, placering og proportioner. I Borgergade er den eksisterende bygningsmasse overfor lokalplanområdet ligeledes uhomogen med hensyn til bygningsvolumen, placering og proportioner. Bygningerne er mellem 1 og 4 etager med udnyttet tagetage. Projektet vil her blive udført med bygninger på 7 etager med 3 lodrette gennemskæringer. Både mod Englandsgade og Borgergade vil der være de største forskelle i etageantal i forhold til eksisterende bygninger i de to gader. Projektet vil således bidrage til, at der opleves en forskellighed i skala, bygningsvolumener, arkitektur og struktur, som er karakteristisk for store dele af Esbjerg by. Samtidig er lokalplanens byggeri i en større skala og vil dermed blive mere dominerende i bybilledet. Dette kompenseres der dog ved, at bebyggelsen er lodret opdelt, så den får karakter af enkeltstående huse. Øvrige afsnit i redegørelsen i lokalplan nr , Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade er uændrede. Der henvises i øvrigt til redegørelsen i lokalplan nr , Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade. Side 9

12 Redegørelse Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 5. november 2013 til den 31. december Side 10

13 Bestemmelser Bestemmelser Lokalplan Esbjerg Indre By Tillæg nr. 1 til lokalplan Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade. 1 Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at at fastholde formålet, disponeringen og anvendelsen af området fastlagt i lokalplan nr , Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade. ændre bygningshøjden og etageantallet for de enkelte byggefelter. at sikre, at den indre bygningskerne udføres i maksimalt 2 etager. 2 Områdets afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på bilag A og omfatter matrikelnumrene 601 og 643, Esbjerg Bygrunde, samt alle parceller der efter Byrådets 1. behandling udstykkes heraf. 2.2 Området opdeles som vist på lokalplankortet, bilag B, i delområderne A, B, C, D og E. 2.3 I forbindelse med planens anmeldelse til PlansystemDK bemyndiges borgmesteren af Byrådet til at fastlægge det i afsnit 2.1 anførte område matrikulært. 3 Tilladelser i henhold til lokalplanen og andre myndigheder 3.1 Godkendelser, tilladelser og dispensationer i henhold til denne lokalplan meddeles af Esbjerg Kommune. Inden for lokalplanområdet skal der ud over ovenstående tilladelser søges særskilt tilladelse fra andre myndigheder jfr. nedenfor: 3.2 Jordforurening: Inden for lokalplanområdet kan der være ejendomme, der er eller bliver kortlagt iht. Lov om forurenet jord. For disse ejendomme skal Esbjerg Kommune give tilladelse efter jordforureningslovens 8, inden ejendommene tages i brug til miljøfølsom anvendelse (som f.eks. til boligformål). Før jord flyttes fra et kortlagt areal, skal det anmeldes til Esbjerg Kommune. 3.3 Overfladevand: Esbjerg Kommune skal kunne godkende anlæg for håndtering af overfladevand. 3.4 Museumsloven: Findes der i lokalplanområdet under jord

14 Bestemmelser arbejder grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet (Museumslovens 27). Fundet skal straks anmeldes til Sydvestjyske Museer. Ændringer Gældende lokalplan nr , Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade ændres i Lokalplan nr Tillæg nr. 1 til lokalplan nr , Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade således: Som følge af ændrede etageantal og bygningshøjder samt fjernelse af kravet om, at den indre bygningskerne skal være stjerneformet, ændres følgende bestemmelser: 1 pkt. 10 ændres til: At sikre, at den indre bygningskerne udføres i maksimalt 2 etager. 9.9 ændres til: Den indre bygningskerne skal opføres i maksimalt 2 etager med opholdsarealer på tagdækket ændres til: Gennemskæringer af facaden på 1.sal gives en særlig udformning, så den skyder sig ud fra den øvrige facade. Sådanne facadepartier skal fremtræde som en arkitektonisk integreret del af bygningen, men samtidig med hensyn til proportionering, materialevalg, detaljering og belysning gives en særlig karakter, der adskiller sig fra bygningen i øvrigt. Denne del af facaden skal fremstå delvist i transparent, matteret eller delvist farvet glas, så den fremstår transparent/translucent og delvist som en lukket facade i beton/facade- eller metalplader. De øvrige bestemmelser i lokalplan nr , Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade er uændrede. Der henvises i øvrigt til bestemmelser i lokalplan nr , Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade. Ændringer i kortbilag Følgende bilag i lokalplan nr , Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade erstattes med dette tillæg med bilag af samme navn: Side 12

15 Bestemmelser Bilag B - Lokalplankort Bilag C - Illustrationsplan Bilag D - Visualiseringer volumenstudier før og nu Bilag E - Visualiseringer facadearkitektur Bilag F Visualiseringer kystnærhedszonen. Bilag G - Snit igennem Kongensgade og Borgergade Bilag H - Skyggediagrammer Bilagene er indsat bagerst. De øvrige bilag i lokalplan nr , Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade er uændrede. 4 Anmeldelse til PlansystemDK Ved lokalplanens endelige vedtagelse anmeldes nærværende lokalplan nr til PlansystemDK. 5 Retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, efter Planlovens 18 kun bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af planforslaget, kan fortsætte som hidtil. Byrådet kan ifølge Planlovens 19 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra planen kan gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens formål, fortrænges af planen. Andre servitutter kan eksproprieres, når det er nødvendigt for planens virkeliggørelse. I henhold til 47 i Planloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Såfremt byggeforholdene i øvrigt ikke er reguleret i nærværende lokalplan, gælder Planlovens og Byggelovens bestemmelser. Esbjerg Kommune har påtaleret, for overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lokalplan. Side 13

16 Bestemmelser 6 Vedtagelse Ovenstående Lokalplan nr udarbejdet efter Lov om planlægning, er vedtaget endeligt af Esbjerg Byråd den 3. marts Johnny Søtrup Borgmester Hans Kjær Direktør for Teknik & Miljø Side 14

17 14 690b C a 1A 1B D 7B 7A a ^ 12 18A 18 Kongensgade 3 1 Lokalplangrænse 642 Englandsgade A T a Borgergade nglandsgade a 570b 13 Ejerlav: Esbjerg Bygrunde 2 Bilag A Lokalplan Matrikelkort Dato:3. oktober 2013 Mål 1:500 Meters

18

19 ^ Englandsgade Topkote 41,8 Topkote 40,8 Gennemskæring Topkote 40,8 Topkote 39,6 Topkote 33,5 Gennemskæring Kongensgade D Delområde Byggefelt 2 etager Byggefelt 4 etager Byggefelt 6 etager Byggefelt 7 etager Bevaringsværdig bygning Tinglyst færdselsret Opholdsareal Adgangsvej Lokalplangrænse A C Topkote 24,50 E Parkering på terræn Topkote 44,1 Gennemskæring Parkeringskælder delvis over terræn 13m Topkote 41,0 B Topkote 39,7 Gennemskæring Topkote 40,0 Topkote 37,3 Borgergade Bilag B Lokalplan Lokalplankort Dato: 3. oktober 2013 Mål 1: Meter

20

21 Bilag C Illustrationsplan

22

23 Bilag D Visualiseringer Volumenstudier. Med henblik på at vurdere ny bebyggelses indvirkning på nærmiljøet, vises på de følgende sider en række volumenstudier/visualiseringer, der illustrerer den maksimale mulige udnyttelse af området. Billeder som er benyttet til visualiseringerne, er fotograferet med et Sigma 30 mm F1.4 EX DC objektiv. Efter omregning af det digitale aps-format svarer dette objektiv tilnærmelsesvis til et analogt 50 mm normalobjektiv, som aftegner et motiv med et naturligt perspektiv og en naturlig proportionsgengivelse. På nedenstående kort vises de fotostandpunkter, der har dannet udgangspunkt for visualiseringerne.

24 1. Før og eftervisualisering set fra Borgergade i vestlig retning. 2. Før og eftervisualisering set fra Englandsgade i nordlig retning.

25 4. Før og eftervisualisering set fra Borgergade i østlig retning. 5. Før og eftervisualisering set fra Kongensgade i østlig retning.

26 6. Før og eftervisualisering set fra Englandsgade i sydlig retning. 7. Før og eftervisualisering set fra Kongensgade i vestlig retning..

27 Bilag E Eksempler på visualiseringer - facadearkitektur. Facade mod Kongensgade med gennemskæring af facadebebyggelse.

28 Facade mod Borgergade i 7 etager.

29 Facade mod Englandsgade - etagehøjde fra 6 til 7 etager.

30 Perspektiv af bebyggelsen Kongensgadekarréen set fra syd.

31 Bilag F visualisering kystnærhedszonen. Kongensgade Karréen Fotostandpunkt Kyst 1 set fra Fanøfærgen mod Esbjerg by

32 Fotostandpunkt Kyst 2 set fra Fanøfærgen mod Esbjerg by. Kongensgade Karréen

33 Bilag G Snit igennem Kongensgade og Borgergade

34

35

36

37

38

39

Tillæg nr. 1 til Lp Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade

Tillæg nr. 1 til Lp Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Forslag til lokalplan 01-010-0011 Esbjerg Indre By Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Oplæg af 9. oktober 2013 Byrådet udarbejder lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade

Tillæg nr. 1 til lokalplan Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade Lokalplan 01-010-0013 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til lokalplan 01-010-0009 Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade April 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 426 Uddannelsessletten

Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 426 Uddannelsessletten Lokalplan nr. 01-030-0004 Vognsbøl Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 426 Uddannelsessletten August 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lp 179 For karreen nr. 1123, Nygårdsvej - Torvegade - Skjoldsgade - Finsensgade.

Tillæg nr. 1 til Lp 179 For karreen nr. 1123, Nygårdsvej - Torvegade - Skjoldsgade - Finsensgade. Lokalplan 01-010-0020 Indre By Tillæg nr. 1 til Lp 179 For karreen nr. 1123, Nygårdsvej - Torvegade - Skjoldsgade - Finsensgade. Vedtaget Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den

Læs mere

Lokalplan nr Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej

Lokalplan nr Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej Lokalplan nr. 01-100-0006 Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej J Januar 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej Lokalplan 03-010-0006 Gl. Gjesing Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej marts 2013 LL Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Lokalplan 01-010-0018 Indre By, Esbjerg Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Oplæg af 10/9 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen Lokalplan 01-010-0008 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen december 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Lokalplan nr Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej

Lokalplan nr Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej Lokalplan nr. 01-100-0004 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej juni 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Annesmindevej

Solvarmeanlæg ved Annesmindevej Lokalplan nr. 23-010-0002. Gørding By Solvarmeanlæg ved Annesmindevej December 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 307 ESBJERG KOMMUNE 1992 E.B., FOR EJENDOMMEN, MATR.NR. 897 TORVET 18.

LOKALPLAN NR. 307 ESBJERG KOMMUNE 1992 E.B., FOR EJENDOMMEN, MATR.NR. 897 TORVET 18. LOKALPLAN NR. 307 FOR EJENDOMMEN, MATR.NR. 897 TORVET 18. a E.B., ESBJERG KOMMUNE 1992 HVAD ER EN LOKALPLAN En lokaiplan er den type plan, byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Lokalplan nr

Lokalplan nr Lokalplan nr. 01-010-0010 Indre By, Erhvervs- og Serviceområde nord for Dokhavnen, Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 513, Serviceområde nord for Dokhavnen, Esbjerg By juni 2015 Byrådet udarbejder lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lp Område til Golfbane ved Porsholt, Bramming

Tillæg nr. 1 til Lp Område til Golfbane ved Porsholt, Bramming Lokalplan 21-050-0002 Bramming Landområde Tillæg nr. 1 til Lp 07.00.07 Område til Golfbane ved Porsholt, Bramming Marts 2017 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms

Læs mere

Lokalplan nr Esbjerg, Indre By. Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade.

Lokalplan nr Esbjerg, Indre By. Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade. Lokalplan nr. 01-010-0007. Esbjerg, Indre By Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade. Juni 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Erhverv på hjørnet af Torvegade og Borgergade

Erhverv på hjørnet af Torvegade og Borgergade Lokalplan nr. 01-010-0004. Esbjerg Indre By Erhverv på hjørnet af Torvegade og Borgergade Maj 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade

Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade Lokalplan 01-010-0009 Esbjerg, Indre By Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade Maj 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Dagligvarebutik, Hjertingvej 70

Dagligvarebutik, Hjertingvej 70 Lokalplan 01-020-0004 Strandby Dagligvarebutik, Hjertingvej 70 August 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 3 47. Forbud mod opstilling af vindmøller i Allerup

Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 3 47. Forbud mod opstilling af vindmøller i Allerup Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 3 7 Forbud mod opstilling af vindmøller i Allerup HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms

Læs mere

Område til erhvervs- og træningscenter på Ravnevej i Esbjerg

Område til erhvervs- og træningscenter på Ravnevej i Esbjerg Lokalplan 01-110-0001 Kvaglund Erhvervsområde Område til erhvervs- og træningscenter på Ravnevej i Esbjerg Marts 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms

Læs mere

NR. 21o LOKALPLAN NØRREBROGADE OG BJARKESGADE, FRODES GADE KARR~ NR. 1462

NR. 21o LOKALPLAN NØRREBROGADE OG BJARKESGADE, FRODES GADE KARR~ NR. 1462 LOKALPLAN NR. 21o FOR EN DEL AF KARRÉEN ØSTERGADE, BJARKESGADE, FRODES GADE NØRREBROGADE OG KARR~ NR. 1462 ESBJERG KOMMUNE 1987 HVAD ER EN LOKALPLAN Efter kommuneplanlovens ikrafttræden den 1. februar

Læs mere

OPHÆVELSE. Ophævelse af en del af lokalplan 498. Boliger Fyrparken 3-7 Gl. Sædding. Plan nr

OPHÆVELSE. Ophævelse af en del af lokalplan 498. Boliger Fyrparken 3-7 Gl. Sædding. Plan nr OPHÆVELSE Ophævelse af en del af lokalplan 498 Boliger Fyrparken 3-7 Gl. Sædding Plan nr. 02-010-0002 September 2016 Udarbejdet af Plan, Teknik & Miljø Fotos/Illustrationer: Plan Tryk: Esbjerg Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Fodboldbaner i Fovrfeld

Lokalplan nr Fodboldbaner i Fovrfeld Lokalplan nr. 501 Fodboldbaner i Fovrfeld Marts 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning på ejendommen.

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade

Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade Forslag til lokalplan 01-010-0009 Esbjerg, Indre By Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade Januar 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse INDLEDNING Indholdsfortegnelse INDLEDNING 0 Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist 1 REDEGØRELSE 2 Beskrivelse af lokalplanområdet 2 HIDTIDIG PLANLÆGNING 3 Regionplanlægningen 3 Kommuneplanlægningen

Læs mere

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører)

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) Lokalplan nr. 34 For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) LOKALPLANEN OMFATTER: a) Redegørelse for lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning. b) Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område.

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 308 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED GLADGÅRDEN I LYNGE. I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Beboelse indenfor strandbeskyttelseslinien, Sædding Strandvej

Beboelse indenfor strandbeskyttelseslinien, Sædding Strandvej Forslag til lokalplan 02-010-0001 Gl. Sædding Beboelse indenfor strandbeskyttelseslinien, Sædding Strandvej Tillæg nr. 1 til lp. nr. 367 januar 2013 Side: 0 Forslag til Lokalplan nr. 02-010-0001. Beboelse

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Bykernen i Nyborg Nørregade 25-37 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3.

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. Velkommen til borgermøde Krøyers Plads, Jessens Mole 7-9 - blandet bolig og erhverv Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2016 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Nielsen Gennemgang af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade

Bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade Lokalplan nr. 01-050-0002. Esbjerg Boldesager Bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade Juni 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Tandklinik ved Hjerting Strandvej

Tandklinik ved Hjerting Strandvej Lokalplan 05-010-0010. Hjerting By Tandklinik ved Hjerting Strandvej April 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 726 Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden 23 og 25, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Ophævelse af en del af lokalplan 116 Bramming, Lokalplan nr

Ophævelse af en del af lokalplan 116 Bramming, Lokalplan nr Ophævelse af en del af lokalplan 116 Bramming, Lokalplan nr. 21-040-0004. December 2015 Udarbejdet af Plan, Teknik & Miljø Tryk: Esbjerg Kommune Ophævelse af en del af lokalplan nr. 116 Indhold 1. Området

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boliger i Teglværksgade.

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boliger i Teglværksgade. Lokalplan 010900003 ørkær, Esbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 139. Boliger i Teglværksgade. September 201 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008 Lokalplan 035 For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12 Teknik & Miljø 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Lokalplanens hensigter Forhold til anden planlægning Miljøvurdering

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE. Tillæg nr. 2 til Lokalplan 45. Vedrørende udvidelse af Store Magleby Skole

DRAGØR KOMMUNE. Tillæg nr. 2 til Lokalplan 45. Vedrørende udvidelse af Store Magleby Skole DRAGØR KOMMUNE Tillæg nr. 2 til Lokalplan 45 Vedrørende udvidelse af Store Magleby Skole 1 INDHOLD REDEGØRELSE Lokalplantillæggets baggrund, eksisterende forhold samt en sammenfatning af indholdet side

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Vallø Kommune Lokalplan nr. 1-21 for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Indhold Lokalplanens baggrund 2 Lokalplanens indhold 2 Områdets anvendelse 2 Områdets nye bebyggelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

Plan Laksetorvet. «conavn» «adresse» Området. måles fra

Plan Laksetorvet. «conavn» «adresse» Området. måles fra «navn» «conavn» «adresse» «postdistrikt» Miljø og Teknik T Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon + 45 8915 1515 Direkte 8915 1568 mi@randers.dk www.randers.dk 09 11 2015 / 01.00.00 A00 39 14 Nabohøring

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

Butikscenter på hjørnet af Randersvej og Jernevej

Butikscenter på hjørnet af Randersvej og Jernevej Lokalplan nr. 01-080-0003. Østerbyen, Esbjerg Butikscenter på hjørnet af Randersvej og Jernevej Februar 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE

LOKALPLAN NR. BE LOKALPLAN NR. BE 11.01.02 BLANDET BOLIG OG ERHVERV I FRØRUP ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN BE 11.01.02 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side Lokalpianens baggrund

Læs mere

LOKALPLAN 607. P-huset ved Rosenørnsgade. Randers Kommune. Lokalplan 607

LOKALPLAN 607. P-huset ved Rosenørnsgade. Randers Kommune. Lokalplan 607 LOKALPLAN 607 P-huset ved Rosenørnsgade Randers Kommune INDHOLD Indhold 2 Vejledning om lokalplanen Lokalplanens retsvirkninger herfra er lokalplanens bestemmelser juridisk gældende. Redegørelsen fortæller

Læs mere

Lokalplan nr. 40-060-0001. Lustrup Boliger ved Blokvej

Lokalplan nr. 40-060-0001. Lustrup Boliger ved Blokvej Lokalplan nr. 40-060-0001 Lustrup Boliger ved Blokvej Oktober 2009 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN Tillæg 1 til Lokalplan Erhvervsområde ved Slangerupvej FORSLAG. i offentlig høring fra 23. december 2016 til 23 februar 2017

LOKALPLAN Tillæg 1 til Lokalplan Erhvervsområde ved Slangerupvej FORSLAG. i offentlig høring fra 23. december 2016 til 23 februar 2017 LOKALPLAN 100-1 Tillæg 1 til Lokalplan 100 - Erhvervsområde ved Slangerupvej FORSLAG i offentlig høring fra 23. december 2016 til 23 februar 2017 UDKAST AF 30. NOVEMBER 2016 2 Tillæg 1 til Lokalplan 100

Læs mere