Kommunikationsstrategi for Miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikationsstrategi for Miljø"

Transkript

1 Dec 2013 Kommunikationsstrategi for Miljø Indhold Formål. 1 Målgrupper og interessenter 2 Samarbejdsmuligheder... 3 Kommunikationskanaler. 3 Principper for kontakt til pressen Principper for besvarelse af henvendelser.. 6 Principper for opbygning af standardbreve 6 Principper for intern kommunikation. 7 Kommunikationsansvar.. 7 Succeskriterier 7

2 Formål Udarbejdelse af en kommunikationsstrategi til Miljø har overordnet til formål at sikre en prioriteret, velovervejet og koordineret indsats på kommunikationsområdet. Vi ønsker en effektiv kommunikation både internt i Region Midtjylland og eksternt med borgere, kommuner, rådgivere og øvrige interessenter. Det er desuden vigtigt med en effektiv videndeling internt i Miljø. Fokus for vores kommunikationsstrategi er derfor både ekstern og intern kommunikation. Strategien skal læses med udgangspunkt i, at hovedparten af opgaverne i Miljø omhandler jordforurening, men det generelle stof gælder også for råstofområdet. Den måde vi kommunikerer på skal være med til at sikre os et godt omdømme både eksternt og internt i Region Midtjylland. Ekstern kommunikation: Vores dialog med borgerne skal være baseret på åbenhed, indlevelse og troværdighed. Det betyder, at vi skal være fleksible og imødekommende. Vi skal skrive breve, som folk kan forstå. Vi skal fortælle hvad vi ved, og hvad vi ikke ved. Vi er til for borgerne ikke omvendt. Kommunerne er en meget vigtig samarbejdspartner, og det har stor betydning, at kommunikationen fungerer, så opgaverne løses effektivt. Et af de primære mål for vores eksterne kommunikation er at komme i en positiv dialog med ejere og brugere af kortlagte ejendomme. Fokus skal være på oplysning om, hvordan man bedst lever med at bo på en kortlagt ejendom. Herunder nuanceret information om sundhedsrisiko. Det er vigtigt, at kortlægningen afdramatiseres, så vi bidrager til at skabe tryghed. Det er også vigtigt, at Miljø er synlig i den brede offentlighed. Vi skal fremstå som en værdifuld og troværdig samarbejdspartner. Synlighed skaber fokus på vores område, og det giver os de bedste betingelser for at løse vores arbejdsopgaver. Det er vigtigt, at vi forsøger at skabe gode nyheder. F.eks. ved at formidle, hvordan vi sikrer ren jord i alle børneinstitutioner. Eller ved at formidle, hvordan Miljøs indsats sikrer drikkevand til fremtidige generationer. Det er vigtigt, at vi afsøger mulighederne for at levere en værdifuld service til borgerne. F.eks. ved at gå i dialog med kreditforeninger med henblik på at sikre optimal information af borgere om belåning af kortlagte ejendomme. Vi vil også være synlige og på forkant inden for vores fagområde. Både i Danmark og i EU vil vi være aktive medspillere indenfor jordforureningsområdet. Derfor vil vi holde indlæg på konferencer og temadage, gæsteforlæse på uddannelsesinstitutioner og skrive artikler til fagblade mv. Intern kommunikation: Miljø er et lille arbejdsområde i Region Midtjylland. Det er derfor vigtigt, at vi sørger for at være synlige internt i organisationen. Det betyder, at vi internt skal berette om vores arbejde og kompetencer og være opsøgende i forhold til deltagelse i tværgående projekter og arbejdsgrupper.

3 Internt i Miljø skal vi også sikre en god kommunikation, så vi skaber rammerne for et godt samarbejde. Det er vigtigt, at alle føler sig velinformerede.

4 Målgrupper og interessenter Eksternt: Ejere, brugere og mulige købere af en kortlagt grund Kommuner Staten og andre myndigheder Ejendomsmæglere Kreditforeninger Boligadvokater Rådgivere Entreprenører Bygherrer Råstofindvinding Råstofbrancheorganisationer Den brede offentlighed Politikere (Kommuner og Folketinget) Erhvervslivet Vandværker Relevante interesseorganisationer Uddannelsesinstitutioner/studerende Pressen Internt: Medarbejdere i Miljø Politikere (Region) Direktionen Medarbejdere i Region Midtjylland med særlig fokus på Regional Udvikling Kommunikationsafdelingen i Region Midtjylland Kommunikationsmedarbejdere i Regional Udvikling

5 Samarbejdsmuligheder Eksternt: Vi arbejder løbende med at se muligheder for at øge samarbejdet med de andre regioner i Danmark omkring kommunikation. Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer (VMR) under Danske Regioner er forum for et sådant samarbejde. Udarbejdelse af pjecer samt landsdækkende kampagner er områder, hvor vi med stor fordel arbejder sammen med de øvrige regioner. Vi vil udnytte de stordriftsfordele, som den tværregionale kommunikationsgruppe under Danske Regioner muliggør. Vi deltager i VMRs mailgrupper, møder og kurser med henblik på at skabe et stærkt fagligt netværk med de øvrige regioner. Kommunerne er oplagte alliancepartnere. Her tænkes især på information til bygherrer og entreprenører i forbindelse med 8 tilladelser og frivillige undersøgelser og oprensninger. Et samarbejde om kampagner rettet mod virksomheder med henblik på forebyggelse af jordforurening er også oplagt. Samarbejde med kreditforeninger om formidling af mulighederne for belåning af kortlagte ejendomme. Det bevirker, at oplysninger om belåningsmuligheder får større gennemslagskraft, og samtidigt får vi en bedre dialog med kreditforeningerne. Undervisning i vores fagområde på uddannelsesinstitutioner både i klasselokalet og i felten. Sådanne initiativer kan medvirke til en større udbredelse af viden om jordforurening. Internt: Den overordnede kommunikationsafdeling i Region Midtjylland og kommunikationsmedarbejdere i Regional Udvikling er vigtige samarbejdspartnere internt.

6 Kommunikationskanaler Valget af medie er meget afhængig af, hvorvidt der kommunikeres internt eller med det omgivende samfund. Ekstern kommunikation Brevet: Vi skriver mange breve. Med brevene kommer vi direkte ind i folks stuer. Vi har derfor stor fokus på, hvordan vi skriver brevene. Vores område er meget komplekst, og det er derfor meget vigtigt, at vores breve er letforståelige. Elektronisk brev: Vi sender rigtig mange e-breve ud til folk i deres e-boks. Det betyder at vi også ser på hvilke sprog vi bør have i de elektroniske breve og hvad der er af muligheder for at kommunikere rapporter og afgørelser ud via den kanal. Vi er meget opmærksomme på at der med tiden vil ske en udvikling af sproget i de elektroniske breve som vi nu udsender. Skal vi fortsat bevare folks opmærksomhed, er der grund til at lytte til de strømninger der sker på området. Hjemmesiden: Er en meget vigtig kommunikationskanal til det omgivende samfund. Derfor er det overordentlig vigtigt, at der konstant foregår en opdatering af indholdet, som f.eks. er: overordnede visioner og mål, strategier, beskrivelser af arbejdsområder, nøgletal, tidsplaner, organisationsdiagram, presseforum med pressemeddelelser og billeder, der kan downloades, nyheder, debat, erhvervsinformationer, publikationer og film som fortæller den gode historie om at få besøg fra os. Dertil kan der være mange flere ting på hjemmesiden. Sociale medier: Kommunikationskanaler som FaceBook, Twetter, LinkedIn m.fl. satser vi nu mere og mere på. JAR: Der udskrives ofte kortlægningsattester i forbindelse med hushandler. Pressemeddelelser: Jo mere interessant nyheden/historien er for mange, des større gennemslagskraft har pressemeddelelser. Men man vil aldrig helt kunne styre den vinkel, aviser m.v. vælger at anlægge en historie på. Miljø har som hovedmål besluttet at udsende minimum 20 pressemeddelelser årligt. Pressemeddelelser skal godkendes i direktion. Artikler: Artiklen kan have et meget konkret fagligt indhold med vægt på faktuelle oplysninger. Målgruppen er snæver. Møder: Sker med kommuner, borgere, rådgivere, bygherrer, interessegrupper, pressen, gennem projekter og internationale projekter. Mødets form og formål afhænger helt af den konkrete målgruppe. Annoncer: Benyttes især, hvor regionen er forpligtet til at høre eller informere offentligheden. Kampagner, plakater, events m.v.: Rundsending af plakater, klistermærker, info-hæfter m.v. til udvalgte grupper kan virke meget inspirerende og motiverende (hvis vi f.eks. ønsker at fremme en bestemt adfærd). Landsdækkende kampagner kan udføres i samarbejde med Danske Regioner. Logo: Regionens logo skal på alle officielle breve, skabeloner, plakater, klistermærker, info-hæfter og ved konferencer såvel som ved internationale konferencer m.v..

7 TV: Kan anvendes til aktuelle historier. TV-indslag kan evt. produceres i samarbejde med Danske Regioner. Måske er det vanskeligt at forestille sig, at Miljø skulle have noget at fortælle offentligheden, som kunne foregå via TV-spots. Intern kommunikation Intranet (MIKI): Lukket forum for medarbejdere og ledere, der kan indeholde erindringer fra ESDH, kalender, flexregnskab, telefon- og adresselister, personalehåndbøger, kørselsafregning, økonomistyring, time-/ sagsstyring, referater, debat, links mv. Udviklingen af portalen sker i samarbejde med IT-afdelingen, Kommunikationsafdelingen og IT og Kommunikationsgruppen i Regional Udvikling. Magasinet MIDT og Dialog: Region Midtjyllands kommunikationsafdeling udgiver et personalemagasin, som også kan læses eksternt. Magasinet udkommer kvartalsvis og indeholder nyheder og orientering fra alle områder i regionen. Møder: Møder giver god mulighed for dialog og afholdes med henblik på planlægning, evaluering og videndeling i større eller mindre fora - fasttømrede eller løst sammensatte, permanente eller tidsbegrænsede, faglige eller tværfaglige etc.

8 Principper for kontakt til pressen Miljø anser det for meget vigtigt at få skabt et godt forhold til journalister og pressen i bred forstand. På den måde kan de hjælpe med til en synliggørelse af områdets arbejde. Miljø arbejder især på at finde frem til og opbygge et godt forhold til journalister med interesse for området. Kontakten til pressen vil oftest være i form af interview til aviser, radio og TV samt udsendelse af pressemeddelelser og artikler til aviser eller fagblade. Alle medarbejdere i Miljø skal løbende være opmærksomme på, om situationer i forbindelse med deres arbejde kunne blive en god historie i pressen. Retningslinier vedrørende interview: Alle ledere og medarbejdere, som udtaler sig til pressen på Miljøs vegne, har et ansvar for at kommunikere og informere i overensstemmelse med såvel områdets som regionens overordnede kommunikationsstrategi. Der er følgende regler for, hvem der udtaler sig: Faktuelle oplysninger og vurderinger: Alle medarbejdere kan give faktuelle informationer og faglige vurderinger til pressen. I princippet er det altid den, der har sagen, som udtaler sig, hvis vedkommende er tilgængelig på det pågældende tidspunkt. Det er en god ide, at orientere sin chef, efter man har givet et interview. Kontroversielle holdninger og kommentarer: Politikere, direktør og afdelingschefer er som udgangspunkt de personer, som pressen skal have fat i, hvis den ønsker kommentarer og holdninger til en kontroversiel sag. Ovenstående retningslinjer skal ikke virke hæmmende på den enkelte medarbejders lyst til at udtale sig. Det er vigtigt, at vi kommer på banen i forhold til pressen. Interview: Det er en fordel, hvis man inden et interview har mulighed for at gøre sig nogle tanker om, hvordan man vil gribe det an, så budskabet kommer bedst muligt frem. Er der tale om interview til radio eller TV, er det vigtigt at gøre sig klart, at budskabet skal frem på sekunder eller minutter. Det skal være i en form, så det kan forstås af alle og på en facon, som vinder seernes og/eller lytternes sympati, uanset hvad sagen drejer sig om. Troværdighed er meget vigtig. Pressemeddelelser: Udsendelse af pressemeddelelser foregår koordineret i Region Midtjylland. Derfor skal Kommunikationsafdelingen og andre relevante parter orienteres, når der udsendes en pressemeddelelse fra Miljø. Det er nødvendigt at fatte sig i korthed. Overskriften er vigtig, den skal ægge (nysgerrighed), vække (identifikation) og dække (indhold). Herefter følger nyheden/budskabet straks, så journalisten ikke mister interessen. Man kan altid uddybe med yderligere beskrivelser, billeder, grafer osv. i bilag til pressemeddelelsen. Sproget skal holdes neutralt, dvs. der må ikke bruges for mange tillægsord. Endelig er det vigtigt at slutte en pressemeddelelse af med en oplysning om, hvem journalisten kan henvende sig til for at få yderligere oplysning også efter almindelig arbejdstid.

9 Artikler: Hvor pressemeddelelser udsendes bredt i håbet om, at så mange medier som muligt vælger at bringe historien, er en artikel målrettet et enkelt fagblad eller eventuelt en avis. I en pressemeddelelse kan historien vinkles af journalisten, i en artikel er historien vinklet af artiklens forfatter, som også lægger navn til indholdet. Benyt gerne direkte kontakt til en eller flere journalister og fortæl dem om en historie, som egner sig til netop deres medie. Principper for besvarelse af henvendelser Henvendelser fra borgere mv. sker i form af s, telefonopringninger og breve. Der er udviklet værktøjer, så borgere og kunder kan få svar eller søge den rette kontaktform via hjemmesiden. Professionelle brugere som ejendomsmæglere mv. opfordres til at søge oplysninger på hjemmesiden. Det er via hjemmesiden muligt at fremsøge og udskrive en attest på en ejendoms kortlægningsstatus. På hjemmesiden er det muligt at udskrive ansøgningsskemaer til f.eks. 1 års undersøgelse og værditabsordningen. Der bør også være mulighed for at udfylde ansøgningsskemaer til elektronisk afsendelse. Der er oplysninger om arbejdsopgaver og medarbejdere på hjemmesiden, så brugerne kan kontakte den rette medarbejder. Der er mulighed for at skrive en mail til Miljøafdelingen eller den medarbejder, der har ansvaret for et specifikt emne. Telefonopringninger til regionens hovednummer går til Service. Forespørgsler om ejendommes kortlægningsstatus besvares af Service. Er ejendommen kortlagt, stilles samtalen videre til den kommuneansvarlige medarbejder. Hvis vedkommende ikke træffes, er der mulighed for at tale med en anden sagsbehandler eller få lagt en besked. Alle nye medarbejdere får hjemmeopkobling og mobiltelefon/smart Phone. Der er desuden mulighed for omstilling mellem stationær telefon og mobiltelefon. Principper for opbygning af standardbreve Vi gør udbredt brug af skabeloner til breve. Standardbreve skal være så korte som muligt, med gode overskrifter og skal udformes i et letforståeligt, men juridisk holdbart sprog. Lange tekniske udredninger medsendes som bilag. Kortillustration indgår i selve brevet eller vedlægges som bilag. Sproget i brevene skal være direkte, klart og præcist. Sætningerne skal være korte og verberne aktive. I brevet kommunikerer vi i øjenhøjde med borgeren og tiltaler vedkommende du.

10 Brevene som hovedregel før ibrugtagning vurderes af en kommunikationsmedarbejder og en miljøjurist. Principper for intern kommunikation Kommunikation følger mediedækningen og orienterer løbende hele afdelingen Fællesmøder for Miljø holdes ca. hvert halvår Årligt afholdes mindst ét stormøde (inkl. overnatning) for medarbejderne i Miljø. Mødet holdes i november og der udarbejdes årsprogrammer for det kommende år Sociale arrangementer i Miljø omfatter som minimum sommerudflugt og julefrokost Vi skal hele tiden støve kommunikationen af internt i Miljø: Hvad fungerer godt, og hvad kan gøres bedre? Kommunikationsansvar Miljøs kommunikationsgruppe har ansvaret for at holde fokus på både den eksterne og den interne kommunikation. Gruppens arbejde er af koordinerende karakter, så alle i Miljø deltager i kommunikationsarbejdet. Arbejdet er organiseret, så vi kan trække på Regional Udviklings journalist. En fast kontaktperson betyder, at personen opbygger en viden om vores arbejdsområde. Samtidigt kan en fast kontaktperson medvirke til, at vi bedre kan holde fingeren på pulsen mht., hvad der sker på kommunikationsområdet centralt i Region Midtjylland. Efter behov kan der rekvireres ekstern rådgivning. Miljøs kommunikationsgruppe udarbejder hvert år en årsopgørelse over kommunikationsarbejdet. Internt i gruppen evalueres gruppens arbejde kvartalsvis. Succeskriterier Det er vigtigt, at vores kommunikation virker internt og eksternt. Vi skal skrive og tale klart og forståeligt. Vi skal hele tiden justere kommunikationen i bred forstand med henblik på at optimere det interne samarbejde og kontakten med vores omverden. Der udføres brugerundersøgelser til vurdering af kvaliteten af vores kommunikation. F.eks. interview af personer, som har modtaget kortlægningsbreve. Den kommuneansvarlige holder mindst ét møde pr. kommune pr. år. Der holdes et årligt fællesmøde med kommunerne, hvor overordnede og aktuelle emner er på dagsordenen. JordERFAMidt er her et vigtigt omdrejningspunkt.

11 Hjemmesiden gennemgås løbende, så den er opdateret. Medarbejderne er i det daglige arbejde altid opmærksomme på den gode historie. Der bør være en liste på medarbejderportalen, hvor der fortælles små historier om det daglige arbejde. Målet er, at der kommer mindst én historie pr. kontor pr. uge. Ved mindst ét stormøde for jordforurenings- og råstoffolk sidst på året sker udarbejdelse af aktivitetsplan for kommende år.

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK www.nordfynskommune.dk Østergade 23 DK-5400 Bogense Tel.: 64 82 82 82 Fax: 64 82 80 99 KOMMUNIKATIONSPOLITIK et fælles grundlag for god kommunikation Kommunikationspolitikken skal

Læs mere

Åbenhed Dialog God service Alles ansvar

Åbenhed Dialog God service Alles ansvar Åbenhed Dialog God service Alles ansvar Kommunikationsstrategi Ledelsessekretariatet 2017 Baggrund Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed Styrelsen for Patientsikkerhed December 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Kommunikationsstrategi Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 72 28 66 00 E-post:

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Bilag til pkt. 6. Kommunikationsstrategi for Lynettefællesskabet

Bilag til pkt. 6. Kommunikationsstrategi for Lynettefællesskabet Bilag til pkt. 6 Kommunikationsstrategi for Lynettefællesskabet Opdateret september2012 1 Baggrund Lynettefællesskabets (LF) kommunikationsstrategi omfatter den interne såvel som den eksterne kommunikation.

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar.

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar. DRs kommunikationspolitik 1. En klar profil blandt medarbejdere og i omverdenen DR arbejder for seerne, lytterne og netbrugerne og skal ikke varetage særinteresser, men sikre de grundlæggende public service-hensyn

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Tekstudkast til behandling marts 2010 Indhold 1. Forord: Vi gør det dobbelt så godt med god kommunikation 2. Introduktion: En fælles politik for alle arbejdssteder

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud November 2012 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

Vejledning for pressekontakt. I mediernes søgelys

Vejledning for pressekontakt. I mediernes søgelys Vejledning for pressekontakt I mediernes søgelys Pressen er vigtig for os I mediernes søgelys vejledning for pressekontakt giver gode råd til, hvordan medarbejdere og ledere håndterer pressen i Køge Kommune.

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Facebook strategi for Vejen kommune. November 2015

Facebook strategi for Vejen kommune. November 2015 Facebook strategi for Vejen kommune November 2015 Indholdsfortegnelse Facebook strategi for Vejen kommune... 1 Vi møder borgerne der hvor borgerne er... 3 Mål for Vejen Kommunes facebook... 3 Opbygning

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Indledning Et godt sted at bo, leve og arbejde Det er den overordnede vision for Mariagerfjord Kommune Med kommunikationspolitikken ønsker byrådet, at kommunens kommunikation på alle

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Pressepolitik og nogle gode råd

Pressepolitik og nogle gode råd Pressepolitik og nogle gode råd Juli 2014 2 3B vil gerne i medierne! 3B vil gerne være synlig i medierne og dermed aktivt være med til at ændre det almenes image. Derfor går vi til medierne, når vi har

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK Forord ved Borgmester Lars Erik Hornemann Som den største virksomhed og kraftcenter for udvikling på Sydfyn har Svendborg Kommune en forpligtelse til at yde service over for borgere

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Pressemanual for Udvikling Fyn

Pressemanual for Udvikling Fyn Pressemanual for Udvikling Fyn Udvikling Fyn A/S er afhængig af omtale i medierne. Derfor er journalister og andre medierepræsentanter vigtige samarbejdspartnere, som vi ofrer stor opmærksomhed. Sæt i

Læs mere

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu Strategi for nyhedsformidling Din kommune lige nu Initiativ til flere historier og nyheder Din kommune lige nu strategi for nyhedsformidling konkretiserer, hvordan vi tager initiativ til at bringe historier

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi 20.04.05 Kommunikationsstrategi for Ikast-Brande Kommune Kommunikationsstrategi Formål og udbytte Kommunikationsstrategien for Ikast-Brande Kommune bygger som udgangspunkt på fire principper: 1. Interessentanalyse

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7 Kommunikation Intern og eksterne kommunikation 2 Intranet 3 DT Magazine 4 HR Infoboard 5 Intranet i STARK 6 Dit SILVAN 7 STARKs markedsføring til private 8 STARKs markedsføring til professionelle 9 STARKs

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Indhold Indledning... 3 Kommunikationsværdierne... 4 1 Intern kommunikation... 4 1.2 Linjekommunikation... 4 1.3 Sermeeraq... 4 1.4 E-mail... 5 2. Ekstern

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik God kommunikation i Region Syddanmark Kommunikationspolitik Åbenhed, dialog og borgerinddragelse Introduktion Kommunikationspolitikken er delt i to Indhold 01 02 Den første del beskriver de overordnede

Læs mere

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Som Fairtrade By forpligter Frederiksberg sig til at formidle om Fairtrade internt til kommunens ansatte og eksternt til kommunens

Læs mere

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Indholdsfortegnelse Kommunikationspolitik for Varde Kommune...2 I kontakt med pressen...3 I kontakt med borgerne m.fl...4 I kontakt med kollegaerne...5 Vejledninger

Læs mere

Kommunikation. Kommunikationskanaler 2. Hjemmesider 3. Re-design af sanistaal.com 4. Reklamer 8. Sociale medier 14. Pressemeddelelser 15

Kommunikation. Kommunikationskanaler 2. Hjemmesider 3. Re-design af sanistaal.com 4. Reklamer 8. Sociale medier 14. Pressemeddelelser 15 Kommunikation Kommunikationskanaler 2 Hjemmesider 3 Re-design af sanistaal.com 4 Oms 3,9b Reklamer 8 Sociale medier 14 Pressemeddelelser 15 Personalebladet 17 Intranet 18 Årsberetning og CSR 19 1 Kommunikationskanaler

Læs mere

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008 Regionshuset Viborg Kommunikation UDKAST Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@stab.rm.dk www.regionmidtjylland.dk God kommunikation - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland

Læs mere

Kommunikationsstrategien

Kommunikationsstrategien Kommunikationsstrategi April 2010 Journalnr. 10/11870 Kontaktperson Ole Bjarke Nielsen Udmøntning af kommunikationsstrategien Værdierne for kommunikationsstrategien kan læses i den politisk vedtagne Syddjurs

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune Udkast til Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune OVERORDNET POLITIK FOR KOMMUNIKATION 1. Formålet med overordnet politik for kommunikation Formålet med den overordnede kommunikationspolitik

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Genvej til medierne. FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier. Det behøver slet ikke at være så svært F O A F A G O G A R B E J D E

Genvej til medierne. FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier. Det behøver slet ikke at være så svært F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Genvej til medierne FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier Det behøver slet ikke at være så svært Tekst: Camilla Stokholm Nielsen Redaktion: Ann Lübbers,

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO Notat 06.06.05 CLO De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen Den fællesoffentlige bestyrelse for digital forvaltning har taget initiativ til en fælles markedsføringskampagne for digitale offentlige selvbetjeningsløsninger.

Læs mere

Notat. Assens Kommune på Facebook

Notat. Assens Kommune på Facebook Notat Assens Kommune på Facebook Facebook sigter i langt højere grad end traditionelle hjemmesider på at skabe personlig dialog og netværk og er derfor en velegnet platform for digital dialog mellem borgere

Læs mere

Borgeren i centrum. Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune

Borgeren i centrum. Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune Borgeren i centrum Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune 2012-2015 April 2012 1 Indhold 1. Hvorfor skal vi have en kommunikationsstrategi? 2. Hvordan kommunikerer vi?: Principper

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Side 1 - Kommunikationsstrategi Foreningen af Kliniske Diætister For alle ernæringsprofessionelle

Side 1 - Kommunikationsstrategi Foreningen af Kliniske Diætister For alle ernæringsprofessionelle Side 1 - Kommunikationsstrategi 2016-18 Foreningen af Kliniske Diætister For alle ernæringsprofessionelle Side 2 - Indhold INDHOLD Indledning Målgrupper Mål Principper Budskaber Kanaler Partnerskaber Side

Læs mere