FORVENTNINGER. Materialet er skrevet, så det kan læses. Du behøver derfor ikke at læse alt det, der står på lærredet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORVENTNINGER. Materialet er skrevet, så det kan læses. Du behøver derfor ikke at læse alt det, der står på lærredet"

Transkript

1 POSITIV PSYKOLOGISK COACHING - ET PH.D.-PROJEKT OM EKSPERT- COACHES INDDRAGELSE AF POSITIV PSYKOLOGISK FORSKNING CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT COACHING PSYCHOLOGY UNIT INSTITUT FOR IDRÆT OG ERNÆRING (NEXS)

2 INDLEDNING

3 LÆRINGSMÅL Kendskab til resultater fra forskning i positiv psykologi anvendt i forbindelse med coaching Kendskab til praktisk anvisninger udledt af forskningen Mulighed for at stille spørgsmål til emnet

4 FORVENTNINGER I er velkomne til at stille forståelsesspørgsmål undervejs Den sidste halve time er afsat til spørgsmål og kommentarer Undervisningsmaterialet kan downloades fra instituttets hjemmeside Materialet er skrevet, så det kan læses. Du behøver derfor ikke at læse alt det, der står på lærredet

5 PROGRAM Indledning Ph.d.-projektet, teori, metode, litteraturstudie, kvalitativ interviewundersøgelse og vurdering Perspektivering - herunder praktiske anvisninger Summeaktivitet og spørgsmål Hvor kan du lære mere?

6 DEN RØDE TRÅD Oplægget er i grove træk inddelt på samme måde som afhandlingen Der er mest vægt på resultaterne og perspektiverne

7 EBBE LAVENDT Uddannelser Titler Arbejdspladser Opgaver Specialisering Autoriseret psykolog, Københavns Universitet og Master i anvendt positiv psykologi, University of Pennsylvania, intern, McLean Hospital Harvard Medical School Ph.d.-studerende og erhvervspsykolog Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet og Center for Positiv Psykologi Forskning, undervisning, rådgivning, coaching og positiv terapi Positiv psykologi og evidensbaseret coaching

8 VEJLEDERE OG SPARINGSPARTNERE

9 CAROL REINHARD KAUFFMAN STELTER

10 HELLE JOHANNESEN

11 CAROL KAUFFMAN

12 MICHAEL CAVANAGH

13 ANTHONY GRANT

14 PH.D.-PROJEKTET

15 Mit valg af forskningsgenstand er bl.a. begrundet i efterspørgsel fra praktikere: EFTERSPØRGSEL Overblik over, hvad der findes af forskning i positiv psykologi og coaching Indblik i hvordan andre bruger forskning, teorier, modeller, personvurderinger og interventioner fra positiv psykologi i forbindelse med coaching Konkrete anvisninger til, hvad man kan gøre

16 PH.D.-PROJEKTET Ph.d.-projektet kan inddeles i tre dele: Litteraturstudie med en annoteret bibliografi og et litteratur review over positiv psykologi og coaching Kvalitativ interviewundersøgelse med semistrukturerede interview med 42 veluddannede og erfarne coaches Teori- og metode udvikling med praktiske anvisninger

17 FORSKNINGS- SPØRGSMÅL Projektets to forskningsspørgsmål lyder: 1. Hvilke begreber benytter forskere og udøvere til at beskrive anvendelsen af forskningsresultater, teorier, modeller, personvurderinger og interventioner fra positiv psykologi i forbindelse med coaching? 2. Hvordan forklarer forskere og udøvere mulige årsagssammenhænge imellem mulige virkningsfulde faktorer og positive outcomes?

18 TEORI

19 Positiv psykologi er videnskaben om trivsel og optimal menneskelig funktion

20 SAMMENLIGNING TRADITIONEL PSYKOLOGI POSITIV PSYKOLOGI Sygdom - raskhed Sundhed - usundhed Behandling Forebyggelse Fejludvikling Udvikling Mistrivsel Trivsel Dysfunktion, normal funktion Optimal funktion, præstation

21 Coaching Evidensbaseret coaching Coaching psykologi Positiv psykologisk coaching HVOR KOMMER POSITIV PSYKOLO- GISK COACHING IND I BILLEDET? Styrkebaseret coaching

22 DEFINITIONER AF POSITIV PSYKOLOGISK COACHING I litteraturen findes der en del beskrivelser af positiv psykologisk coaching, men kun ganske få definitioner af begrebet De fleste forfattere fremhæver, at positiv psykologisk coaching er forskningsbaseret Forskningen udvikler sig løbende, og coaches er derfor forpligtede til at holde sig opdateret Forskning, teori, modeller, personvurderinger og interventioner fra positiv psykologi føjes til traditionelle coachingteknikker Positiv psykologi kan ikke stå alene, men må nødvendigvis suppleres af coachingteknkker for at blive til positiv psykologisk coaching

23 DEFINITION AF POSITIV PSYKOLOGISK COACHING Aktivitet Udøver Metode Individuel positiv psykologisk coaching er en samtale hvor en coach via forskning, teorier, modeller, personvurderinger og/eller interventioner fra positiv psykologi og coaching intentionelt hjælper med at udforske og/eller håndtere Målgruppe en fokuspersons Problematik problemer og/eller udfordringer Forandring i et forsøg på at udvikle Mål trivsel og/eller optimale præstationer fysisk, mentalt, socialt og/eller institutionelt - Sammenhæng i en privat og/eller professional sammenhæng.

24 I forbindelse med coaching kan positiv psykologi eksempelvis bidrage med: POSITIV PSYKOLOGIS BIDRAG TIL COACHING Baggrundsviden om de typiske samtaleemner i coaching Dokumenterede test og interventioner Teorier til forståelse af virkningsfulde faktorer og mekanismer Forskning om, hvad der skal til for at blive en god praktiker Etc.

25 TYPISKE SAMTALEEMNER Mange af de typiske samtaleemner i coaching bliver udforsket inden for positiv psykologi Forskningen kan understøtte coachingsamtalerne Det gælder f.eks. emner såsom: Forudsætninger - f.eks. fokuspersonens parathed og styrker Målsætning - f.eks. trivsel og optimale præstationer Motivation f.eks. indre og værdibaseret motivation Muligheder f.eks. pathways thinking og styrkebaserede strategier Beslutningstagning - f.eks. optimizing Handling f.eks. indsats, bevidst øvelse og grit Støtte - f.eks. positive relationer Målopåelse f.eks. selvtillid og tro på succes

26 THE HEART AND SOUL OF CHANGE HUBBLE, MILLER, DUNCAN, WAMPOLD, IN PRESS

27 FORKLARINGSMODELLER Den amerikanske psykiater og antropolog Arthur Kleinman bruger begrebet forklaringsmodeller (eng. explanatory models) En forklaringsmodel er en fokuspersons forståelse af sine egne oplevelser eller en udøvers forståelse af fokuspersonens problemstillinger Den enkelte udøvers forklaringsmodel indeholder en række elementer herunder vedkommendes forestillinger om årsager, interventionsmuligheder og det sandsynlige udfald (prognose) Forklaringsmodeller er sociale og kulturelle konstruktioner dvs. udtryk for indlærte måder at se tingene på

28 METODE

29 METODE Videnskabsfilosofisk er ph.d.-projektet baseret på kritisk realisme Der er tale om to undersøgelser, som supplerer hinanden - jf. idealet om mixed methods Begge undersøgelser er eksplorative dvs. de bevæger sig ud i ukendt territorium Delfimetoden blev brugt til problemformulering, indsamling af litteratur, udformning af spørgeguide, analyser mv. Kvalitativ metode blev anvendt i forbindelse med både litteratur review og interview Arbejdsprocessen har været iterativ dvs. jeg har løbende ændret forudsætningerne

30 LITTERATURSTUDIE

31 Antal (N = 187) PRODUKTION PR. ÅR LAVENDT, 2011

32 TYPER AF LITTERATUR Artikler Ph.d.-afhandlinger, masterafhandlinger og capstones Plancher Manuskripter, foredrag, præsentationer, masterclasses, workshops og manualer Bøger og kapitler Annoterede bibliografier, boganmeldelser og ledere LAVENDT, 2011

33 TEORIER Forfatterne til litteraturen om positiv psykologi og coaching henviser til mindst 37 teorier af forskellig oprindelse De mest refererede teorier er anerkendende udforskning, humanistisk psykologi, kognitiv adfærdsteori og løsningsfokuseret teori Der er udviklet nogle ganske få teorier specifikt til positiv psykologisk coaching, men ingen af disse teorier er navngivet Til dato findes der endnu ikke nogen perfekt, overordnet eller forenende teori, som kan adressere de indbyggede modsætninger teorierne imellem

34 FÆLLES ANTAGELSER, MEN FORSKEL- LIGE TILGANGE, TEORIER OG METODER Positiv psykologi er et forsknings- og arbejdsfelt ikke en teoretisk enhed Forfatterne til litteraturen om positiv psykologi og coaching trækker på mange teorier Når positiv psykologi misforstås som én tilgang eller én teori, skyldes det muligvis, at mange forskere og praktikere inden for feltet deler visse (metateoretiske) antagelser Antagelserne kan samles og kaldes den positive forklaringsmodel

35 FORSKNING Forskningen i positiv psykologi og coaching er hidtil blevet udgivet i 31 forskellige tidsskrifter Forskningen består primært af små, korte studier, der ikke siger noget om langtidseffekten Flere studier mangler endda kontrolgrupper og randomisering Der er dog dokumentation for, at coaching kan føre til forskellige positiv psykologiske outcomes Store dele af forskningen kan vurderes som værende af lav kvalitet, og der mangler stadig meget arbejde

36 KVALITATIV INTERVIEW- UNDERSØGELSE

37 INFORMANTER Jeg har udvalgt 42 af de mest veluddannede og erfarne coaches, som arbejder med positiv psykologi Informanterne lever op til flere af de følgende kriterier: Masteruddannelse i positiv psykologi og/eller coaching Mere end to års erfaring med coaching og positiv psykologi Publikationer eller konferencepræsentationer om positiv psykologi og coaching Undervisning på universitetsniveau i positiv psykologi og/eller coaching Variation i herkomst Blandt de 42 informanter indgår både forskere og praktikere, som alle udøver coaching Der er tale om et multi-site empirisk studie med informanter fra USA, Canada, Mexico, Storbritannien, Danmark, Finland, Israel, Kina, New Zealand og Australien

38 KVALITATIVE INTERVIEW Informanterne er hver især blevet interviewet i 1-2 timer Interviewene fandt typisk sted på informanternes kontor, hjem eller på hoteller i forbindelse med konferencer Interviewene omhandlede informanternes brug af empirisk forskning, teorier, modeller, personvurderinger og interventioner fra positiv psykologi i forbindelse med coaching Interviewene fulgte en semistruktureret spørgeguide, som blev fremsendt på forhånd Alle interviewene blev lyd- og videooptaget med henblik på publicering af rådata på internettet

39 ANALYSE Interviewene er blevet transskriberet Transskriptionerne blev kodet i computerprogrammet NVivo Koderne er delvist baseret på informanternes egne begreber og delvist baseret på begreber fra Duncan, Miller, Wampold, and Hubble s (2009) The Heart & Soul of Change og Arthur Kleinmans begreb om forklaringsmodeller Der er således primært tale om tematisk analyse De vigtigste temaer er: forklaringsmodeller, virkningsfulde faktorer og mekanismer, vejledende principper og procesbeskrivelser

40 FORKLARINGSMODELLER Virkningsfulde faktorer Mekanismer Vejledende principper Procesbeskrivelser

41 VIRKNINGSFULDE FAKTORER Virkningsfulde faktorer (eng. effective factors) er årsager Dvs. det er de forhold, som forårsager resultaterne

42 VIRKNINGSFULDE FAKTORER OG MEKANISMER Resultaterne fra undersøgelsen støtter antagelsen om, at mange virkningsfulde faktorer bidrager til resultater af coachingforløb såsom at: Få mere selvtillid Opleve positive følelser Afklare hvad du vil Få energi Ændre overbevisninger Etc. Disse resultater kan forstås som informanternes opfattelser

43 MEKANISMER Mekanismer er årsagssammenhænge Det svarer til årsagspile

44 Vejledende principper (eng. guiding principles) er de tommelfingerregler, informanterne følger VEJLEDENDE PRINCIPPER Det kan også kald es praktisk visdom (græsk phronesis; φρόνησις) Det er informanternes egne anvisninger, taktikker og strategier

45 VEJLEDENDE PRINCIPPER Ifølge Michael Cavanagh er det ikke nok at beskrive, hvad coaches gør En beskrivelse alene sætter ikke andre coaches i stand til at gøre det samme Vi skal også vide: Hvorfor de gør det - altså hvorfor de f.eks. vælger én intervention frem for en anden Hvornår de gør det - dvs. timing Hvordan de gør det - helt konkret Osv. Informanternes vejledende principper giver bud på spørgsmålene

46 Procesbeskrivelser refererer til informanternes beskrivelser af, hvad der sker, som ikke er med vilje PROCESBESKRIVELSER

47 Virkningsfulde faktorer Mekanismer Vejledende principper Procesbeskrivelser

48 Virkningsfulde faktorer Mekanismer Vejledende principper Procesbeskrivelser

49 Virkningsfulde faktorer Mekanismer Vejledende principper Procesbeskrivelser

50 MERE ORGANISK END MEKANISK Positiv psykologisk coaching minder ikke om kogebogscoaching og one size fits all Det minder heller ikke rigtig om refleksiv praksis, idet coachene knap nok reflekterer under coaching dog muligvis bagefter Det minder mere om Daniel Kahnemans begreb thinking fast og begreber som praktisk visdom, tavs viden, ekspert intuition etc.

51 DISKUSSION

52 HVORDAN BLIVER MAN EN GOD PRAKTIKER? Der er tilsyneladende ikke mange genveje til store præstationer primært kun talent Men der er mange omveje f.eks. hvis du træner det forkerte Hvis du vil dygtiggøre dig, kan du eksempelvis: Uddanne dig emnet f.eks. ved at læse op på litteraturen, deltage i kurser, konferencer, læsegrupper mv. Spise din egen medicin f.eks. selv prøve positive interventioner, selv blive coachet, superviseret osv. Have grit, - dvs. vedholdenhed og passion for langsigtede mål Lægge en stor indsats dvs. øge tidsforbruget brugt på træning Bevidst øve dig (eng. deliberate practice) op til ca. fire timer om dagen Automatisere færdigheder for at frigøre din opmærksomhed til andre opgaver

53 VURDERING

54 VURDERING De to undersøgelser kan ikke producere empiriske beviser for effekten af positiv psykologisk coaching Resultaterne kan snarere betragtes som en slags historier dvs. bud på forhold, sammenhænge, mestringsstrategier og processer Andre historier kunne også være blevet fortalt ud fra det samme datagrundlag Det betyder ikke, at historierne er forkerte De er bare langt fra udtømmende Det svarer til kun at have nogle få brikker af et stort puslespil Mange af brikkerne ligger i rådata og venter på at blive analyseret

55 PERSPEKTIVERING

56 PRAKTISKE ANVISNINGER Den mest dominerende teknik i coaching er at stille spørgsmål, som fokuspersonen skal reflektere over for at kunne svare på Det skaber læring Men det er langt fra den eneste teknik i coaching For veluddannede coaches er det normalt at: Teste fokuspersonen f.eks. med positivitets- og styrketest Introducere fagbegreber f.eks. om positive følelser, styrker mv. Vise modeller og bruge dem til at analysere udfordringer f.eks. CAPPs styrkemodel Forklare teoretiske principper f.eks. at udvikle styrker frem for fejlretning

57 PRAKTISKE ANVISNINGER Forklare forskning f.eks. at forskning viser, at negative følelser er mere intense end positive Fortælle anonymt om andre fokuspersoners erfaringer f.eks. hvilke metoder de har haft gode erfaringer med Være rollemodel (selv have prøvet alle interventioner) Afprøve værktøjer / øvelser i sessionen f.eks. tre gode ting øvelsen Uddele handouts Give interventioner som hjemmeopgaver Give udprint af artikler Henvise til hjemmesider og videoklip Anbefale bøger Osv.

58 BRUG TEST

59 INTRODUCER FAGBEGREBER Vi begriber især igennem vores begreber Det er svært at reflektere over forhold og tale om dem, hvis man ikke ord for dem Mange coaches introducerer begreber i sessionerne f.eks. positive følelser, styrker mv. Det kan være en stor hjælp til fokuspersonerne

60 VIS MODELLER CAPP, 2009

61 Meget kompetenceudvikling fokuserer på at lukke kompetencegab Den tænkning, der ligger bag, kan kaldes mangeltænkning: Medarbejderne mangler noget, som de skal lære F.eks. sendes medarbejdere ofte på kurser i noget, de ikke er gode til FORKLAR TEORETISKE PRINCIPPER Et alternativ hertil er at udvikle styrker frem for svagheder Den tænkning, der ligger bag, kan kaldes ressourcetænkning

62 FORKLAR FORSKNINGSRESULTATER Negative følelser er mere intense end positive følelser Positive følelser forekommer oftere end negative følelser Frekvensen kan opveje intensiteten dvs. du kan modvirke dårlige oplevelser med flere gode oplevelser

63 DEL ERFARINGER FRA ANDRE Mange fokuspersoner er interesseret i at høre, hvad der har virket for andre Det gælder især, hvis de har svært ved selv at udtænke nye idéer Erfaringsudveksling og hjælpsomme forslag bliver derfor ofte værdsat

64 Man behøver ikke selv at være lykkelig, for at kunne arbejde med positiv psykologi Men det virker mere troværdigt, hvis du fremstår som en rollemodel VÆR ROLLEMODEL Desuden påvirker du indirekte dem, du prøver at hjælpe: Lykkefølelse / trivsel smitter ud i tredje led Det gælder også fedme og rygeadfærd Energi smitter - jf. styrken gejst, entusiasme og energi; positive energizers

65 AFPRØV VÆRKTØJER NEMT SVÆRT LYST TIL Styrkebaseret strategi Op ad bakke-strategi ULYST I FORHOLD TIL Drænende strategi Svaghedsbaseret strategi

66 UDDEL HANDOUTS

67 GIV INTERVENTIONER SOM HJEMMEOPGAVER NR. GOD OPLEVELSE HVORFOR

68 GIV UDPRINT AF ARTIKLER

69 HENVIS TIL HJEMMESIDER

70 HENVIS TIL VIDEOKLIP

71 ANBEFAL BØGER

72 COACHINGMODEL / HUSKELISTE INSPIRERET AF HUBBLE, MILLER, DUNCAN, WAMPOLD

73 IMPLIKATIONER FOR COACHINGKURSER OG -UDDANNELSER Mange coachingkurser og uddannelser opprioriterer teknik og modeller på bekostning af andre forhold, der sandsynligvis bidrager mere til outcome Hvis kurserne og uddannelserne fremover skal være mere i overensstemmelse med forskningen, skal der større fokus på: Fokuspersoners forudsætninger f.eks. ved at skelne imellem fokuspersoner, vurdere deres parathed, engagement mv. Kontekstens betydning f.eks. hæmmende og fremmende forhold Samarbejdsforholdet f.eks. ved at træne relationsfærdigheder Coachens kompetencer f.eks. ved at screene kursus- og uddannelsesdeltagere Forventningsfaktorer f.eks. loyalitet over for metode, tiltro til outcome mv. Etc.

74 SUMMEAKTIVITET VEND DIG VENLIGST OM MOD DIN SIDEMAND OG DISKUTER DE TO SPØRGSMÅL: HVAD HAR DU HÆFTET DIG VED? HVAD KAN DU BRUGE DET TIL?

75 SPØRGSMÅL

76 SPØRGSMÅL?

77 HVOR KAN DU LÆRE MERE?

78 ARTIKLER Grant, Anthony M.; Passmore, Jonathan; Cavanagh, Michael; & Parker, Helen (2010). The state of play in coaching. International Review of Industrial & Organizational Psychology, 25, Lavendt, Ebbe (2009). Positiv psykologi - en introduktion til videnskaben om optimal menneskelig funktion. Erhvervspsykologi, 7(4), Lavendt, Ebbe (2010). Køb af coaching - råd og vejledning om effekt, forbrugersikkerhed og værdi for pengene [lang version]. Center for Positiv Psykologi. Lavendt, Ebbe (april 2011). Positive Psychology Coaching: An Annotated Bibliography from Scholarly and Practice-Based Literature. Center for Positiv Psykologi.

79 UNDERVISNINGSMATERIALER Lavendt, Ebbe (2008). Evidensbaseret coaching Samtaler baseret på den bedst tilgængelige viden. Foredrag i foredragsrækken Coaching - forskning og praksis, Institut for Idræt, Københavns Universitet. Lavendt, Ebbe (juni 2010). Positive Psychology Coaching - Using Research in Coaching Practice. Workshop på 5th European Conference on Positive Psychology, European Network for Positive Psychology. Lavendt, Ebbe (december 2010). Positive Psychology Coaching Using Research in Coaching Practice. Præsentation på the 1st International Congress of Coaching Psychology , Special Group in Coaching Psychology, The British Psychological Society.

80 UNDERVISNINGSMATERIALER Lavendt, Ebbe; & Kauffman, Carol (oktober 2011). Executive Coaching: An Annotated Bibliography of Dissertations and Theses. Præsentation til the 2011 Breakthrough Research Roundtable, Institute of Coaching, McLean Hospital Harvard Medical School. Lavendt, Ebbe (marts 2012). Positive Psychology Coaching Effectiveness. Præsentation på Positive the 3rd Australian Positive Psychology and Wellbeing Conference, Sydney Business School, University of Wollongong.

81 NETVÆRK OG FORENINGER Positiv Psykologi Netværket, Positive Psychology Coaching, Institute of Coaching Professional Association (ICPA),

82 VIDEOER Center for Positiv Psykologis YouTube-Kanal, Lavendt, Ebbe (2012). Examples of effective factors, long version. YouTube.

83 RADIO Lavendt, Ebbe; & Stender, Bjarke (2008). Coaching og positiv psykologi. Coaching på P1. Willig, Rasmus; Lavendt, Ebbe; Fredensborg, René; & Imad, Fanan (9. august 2012). Har du ja-hatten på? Radio 24syv: AK 24syv.

84 TAK FOR I DAG! Hvis du vil vide mere, så kontakt Ebbe Lavendt på eller

POSITIV PSYKOLOGISK COACHING CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING

POSITIV PSYKOLOGISK COACHING CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGISK COACHING CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING 1 LÆRINGSMÅL Viden om positiv psykologi anvendt i forbindelse med coaching Kendskab

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI I PROFESSIO- NELT HJÆLPE- ARBEJDE CAND.PSYCH.AUT., MAPP EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING

POSITIV PSYKOLOGI I PROFESSIO- NELT HJÆLPE- ARBEJDE CAND.PSYCH.AUT., MAPP EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGI I PROFESSIO- NELT HJÆLPE- ARBEJDE CAND.PSYCH.AUT., MAPP EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING 1 LÆRINGSMÅL Viden om positiv psykologi anvendt i forbindelse med professionelt

Læs mere

06-05-2013. Positiv psykologisk coaching. Læringsmål

06-05-2013. Positiv psykologisk coaching. Læringsmål Positiv psykologisk coaching Ebbe Lavendt Coaching Psychology Unit, NEXS Dias 1 Læringsmål Udvikle dybdegående viden og forståelse for positiv psykologi anvendt i forbindelse med coaching Forholde sig

Læs mere

INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET?

INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET? POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET? CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING 1 LÆRINGSMÅL Få en kort introduktion

Læs mere

mlpfqfs=mpvhlildf=ld=^o_bgapdiãab=

mlpfqfs=mpvhlildf=ld=^o_bgapdiãab= mlpfqfs=mpvhlildf=ld=^o_bgapdiãab= Målet med denne artikel er at give læseren et indblik i positiv psykologi og sammenhængen med arbejdsglæde. Trivselsteorien PERMA præsenteres efterfulgt af konkrete anbefalinger

Læs mere

KRITIK AF POSITIV PSYKOLOGI

KRITIK AF POSITIV PSYKOLOGI KRITIK AF POSITIV PSYKOLOGI KRITIK Der er problemer og kritisable forhold inden for positiv psykologi Det er derfor helt berettiget at kritisere positiv psykologi og anvendt positiv psykologi Kritik kan

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Rapport om barrierer og facilitatorer for implementering af kliniske retningslinjer hos privat praktiserende fysioterapeuter

Rapport om barrierer og facilitatorer for implementering af kliniske retningslinjer hos privat praktiserende fysioterapeuter Rapport om barrierer og facilitatorer for implementering af kliniske retningslinjer hos privat praktiserende fysioterapeuter Lotte Telvig Udviklingsfysoterapeut, Dip Mt, Udviklingklinikken Flemming Enoch

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

COACHING AF PH.D. STUDERENDE

COACHING AF PH.D. STUDERENDE COACHING AF PH.D. STUDERENDE RESULTATER FRA EVALUERINGEN I løbet af 2009 deltog 30 ph.d. studerende i et coaching forløb med 5 individuelle coaching sessioner og 3 workshops. Stort udbytte Behov for målretning

Læs mere

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt 1 Indhold Forord Af John Mortensen Indledning Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret coaching i team et samarbejdsværktøj. Af Anette Thulin Coaching af Ledere et udviklingsperspektiv. Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 2 Ledercoaching Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach INDHOLD Ledercoaching 3 Ledere

Læs mere

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED 2007 SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED Socialt udsatte borgeres sundhed - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse

Læs mere

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen Den fjerde sektor - et projekt om vidensskabelse samt hvordan virksomheder nytænker økonomi og idealisme Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004 Vejleder: Marianne Antonsen Udarbejdet af: Karen Elisabeth

Læs mere

Mindfulness i arbejdslivet

Mindfulness i arbejdslivet FORTROLIGT Mindfulness i arbejdslivet Anja Bruun Kristensen, Katja Rosenfeld og Louise Kofoed Stampel Arbejdslivsstudier efterår 2011 5. semester Vejleder: Janne Gleerup Roskilde Universitet 20. december

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Efterår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbud på MPG efterår 2015... 3 Afvikling af modulerne... 6 Ansøgningsprocedure... 6

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

At bryde ensomheden ved at tale med andre

At bryde ensomheden ved at tale med andre At bryde ensomheden ved at tale med andre Samtalegruppe for unge med selvskadende adfærd med en narrativ og kognitiv tilgang Evalueringsrapport 2010 Birgitte Schjær Jensen CAFA Rapporten er udgivet i 2010

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Forventningssamtalens betydning for fysioterapeutstuderende i klinisk undervisning

Forventningssamtalens betydning for fysioterapeutstuderende i klinisk undervisning Afgangsprojekt på sundhedsfaglig diplom, sundhedsformidling og klinisk uddannelse Af Jane Østergård Lundbæk UC Lillebælt, December 2014 Hold 462 Vejleder: Anni Johansen Anslag: 59.914 Søgeord: forventningssamtale,

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Evalueringsbølgen og det frivillige sociale arbejde

Evalueringsbølgen og det frivillige sociale arbejde Evalueringsbølgen og det frivillige sociale arbejde - En analyse af konsekvenser og strategier Masteropgave ved Master i Evaluering, Syddansk Universitet Af Nete Krogsgaard Niss Sommer 2013 Vejleder: Peter

Læs mere

Coaching for ledere. Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde

Coaching for ledere. Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde Coaching for ledere Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde Egentlig er det jo helt enkelt: Bare ved at man tidsfastsætter et coaching-møde skaber man plads

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Sag: 13/34766 Rubrik Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Teoretisk grundlag og pædagogisk praksis Godkendt af byrådet 2013 1/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING 1.1 Baggrund... 3 1.2 Viden om patientuddannelser...

Læs mere