Tværfaglig håndbog. For fagpersoner indenfor dagtilbud, skoler, PPR/sundhedsplejen & Bornholms FamilieCenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tværfaglig håndbog. For fagpersoner indenfor dagtilbud, skoler, PPR/sundhedsplejen & Bornholms FamilieCenter"

Transkript

1 Tværfaglig håndbog For fagpersoner indenfor dagtilbud, skoler, PPR/sundhedsplejen & Bornholms FamilieCenter Børne- og Skolesekretariatet 6. reviderede udgave

2 Indholdsfortegnelse Hvad er den tværfaglige håndbog? Samarbejdets grundlag... 4 Børnelinealen... 4 Forebyggende foregribende indgribende indsats Handleveje... 6 Handleveje Forebyggende indsats... 7 Handleveje - Foregribende indsats... 8 Handleveje - Indgribende indsats Vigtige signaler måske tegn på at noget er galt Underretning Hvornår har jeg underretningspligt og hvordan laver jeg en underretning? Akutte situationer Netværksmøder Guide til det gode netværksmøde Tavshedspligt og videregivelse af oplysninger Særligt for forældre som ikke har samme bopæl Nyttige adresser og telefonnummer

3 Hvad er den tværfaglige håndbog? Den sammenhængende børnepolitik i Bornholms Regionskommune har fokus på at sikre helhed og sammenhæng i de bornholmske børn og unges liv. Det betyder bl.a. at indsatsen på børne- og ungeområdet skal strække sig på tværs af lovgivning, administrative strukturer og faglige kompetencer i det tværfaglige samarbejde. Målet med det tværfaglige samarbejde er konkret at udmønte de overordnede politiske målsætninger, som de beskrives i Bornholms Regionskommunes sammenhængende Børnepolitik og Ungepolitik og andre politikker på børne- og ungeområdet, herunder Den røde tråd og Inklusionspolitikken. Formålet med den tværfaglige håndbog er på overskuelig måde at beskrive det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet i Bornholms regionskommune. Håndbogen beskriver på hvilket grundlag samarbejdet kan foregå, hvilke aktører, der er involveret på de forskellige samarbejdsniveauer og hvad disse bidrager med. Der gives anvisninger på handleveje og redskaber til de professionelle, som arbejder på børne- og ungeområdet. Den tværfaglige håndbog er dynamisk og vil derfor løbende blive revideret i takt med udviklingen på børne- og ungeområdet. Den tværfaglige håndbog er udarbejdet i et samarbejde mellem skoler, dagtilbud Bornholms FamilieCenter, Bornholms PPR og Sundhedspleje og Børne- og skolesekretariatet. Eventuelle spørgsmål vedrørende den tværfaglige håndbog kan rettes til: Børne- og Skolesekretariatet Helsevej 4, 2. sal, 3700 Rønne Tlf

4 1. Samarbejdets grundlag Børnelinealen Børnelinealen udgør grundlaget for det tværfaglige samarbejde i Bornholms Regionskommune. Linealen er udviklet til systematisk at undersøge børns trivsel og udvikling i samspil med familie og netværk. Hensigten er, at vurderingen skal munde ud i konkrete idéer til handling, der kan understøtte børn og familiers udvikling. Modellen søger at indkredse barnets forudsætninger og vilkår, forældrenes formåen som omsorgspersoner og endelig det omgivende netværks kapacitet (privat som offentlig) til at gå støttende ind. Hvis du vil vide mere om børnelinealen kan du læse her: Børnelinealen Vurderingen Ved vurderingen er det vigtigt at se både på ressourcer og problemer. Man tegner i fællesskab et øjebliksbillede af barnet og kan derved åbne for iværksættelse af tiltag, der har til hensigt at øge mulighederne for positiv trivsel/ udvikling for barn og familie. I Bornholms Regionskommune angiver børnelinealen også, hvornår sagsbehandlerne i Bornholms FamilieCenter har pligt til indsats og mulighed for myndighedsudøvelse efter servicelovens bestemmelser. 4

5 Kan - sende underretning til Bornholms FamilieCenter - Skal Kompetente børn Kompetente børn med midlertidig risiko for trivselsproblemer Børn med specifikke behov for særlig støtte Børn med væsentlige behov for støtte Børn i åbenbar risiko for at lide alvorlig skade på sundhed og udvikling Barnet udvikler sig almindeligt både socialt, emotionelt, fysisk og intellektuelt med de almindelige udsving i trivslen, der naturligt følger med. Tidsperspektiv Kort Almen indsats i normalsystemet Barnet er udsat for lette (men konstante) belastninger og viser tegn på, at noget er galt ELLER Barnet er udsat for større (men forbigående) belastning og viser tegn på at noget er galt (Barnet kan fx være påvirket psykisk og socialt) Tidsperspektiv Kort Almen forebyggende indsats Barnet viser tydelige tegn på, at noget er galt fx ved, spiseforstyrrelser, fravær og anden bekymrende adfærd, handicaps mm. Særlig forebyggende indsats Tidsperspektiv Længerevarende Barnet er udsat for langvarig tung belastning og viser meget tydelige tegn på, at noget er galt. Barnet fungerer meget dårligt og udvikler sig permanent i en dårlig retning. Barnet har vanskeligt ved at knytte sig til eller skabe relationer til andre børn eller voksne. Personlighedsmæssig begyndende fejludvikling Tidsperspektiv Langvarigt Truede børn i Servicelovens forstand Bornholms FamilieCenter har pligt til indsats og mulighed for myndighedsudøvelse Foranstaltninger jf. Service- Lovens 50-undersøgelse, 52 og 58. Barnet sender dagligt signaler om forsinket udvikling som følge af omsorgssvigt. Barnet mistrives alvorligt fx psykiske lidelser, kontaktsvaghed, evt. massivt misbrug. OG/ELLER Barnet har varige skader i personligheden. Tidsperspektiv Meget langt Aktører Aktører Aktører Aktører Aktører Forældre, dagtilbud og skole klarer vanskelighederne i dagligdagen Forældre, dagtilbud, skoler i samarbejde med PPR, Skole- Familie Rådgiverne, sundhedsplejen, åben anonym rådgivning m.m. Forældre, dagtilbud, skoler i samarbejde med PPR, Skole- Familie Rådgiverne sundhedsplejersk er evt. i samarbejde med specialtilbud Sagsbehandlere i Bornholms FamilieCenter og relevante samarbejdspartnere. Der ydes støtte efter servicelovgivningens bestemmelser i form af forebyggende foranstaltninger Sagsbehandlere i Bornholms FamilieCenter og relevante samarbejdspartnere. Der ydes støtte efter servicelovgivningens bestemmelser i form af forebyggende foranstaltninger eller anbringelse uden for hjemmet 5

6 Forebyggende foregribende indgribende indsats I forhold til børn i vanskeligheder arbejdes der i Bornholms Regionskommune på tre niveauer. Den forebyggende indsats retter sig mod alle børn og unge og er baseret på en generel faglig viden om børns udvikling og trivsel. Den har som mål at sikre alle børn og unge de bedst mulige vilkår. Typiske aktører på det forebyggende niveau er dagtilbud, skoler, sundhedsplejersker, PPR og SSP. Den foregribende indsats retter sig mod børn og unge, der er udsat for en række særlige risikofaktorer, og indsatsen er baseret på en særlig faglig viden om disse. Målet er at mindske eller forhindre følgevirkninger af de risikofaktorer, barnet udsættes for; det være sig af fysisk, psykisk, social eller kulturel art. På det foregribende niveau optræder de samme aktører som ovenfor, men aktørfeltet udvides med støtte fra specialpædagoger, familiebehandlernes åbne anonyme rådgivning, samt skolehjemrådgiverne. Den indgribende indsats retter sig mod et barn eller en familie, der er i alvorlige vanskeligheder. Indsatsen har som mål at ændre situationen ved at supplere, kompensere eller koordinere forhold eller betingelser hos barnet, familien og/eller omgivelserne. På det indgribende niveau er sagsbehandler fra Bornholms FamilieCenter inddraget som myndighedsperson og kan iværksætte foranstaltninger i forhold til barnet og familien efter serviceloven. Samtidig med denne indsats støtter alle tidligere aktører stadig op om barnet og familien i dagligdagen. 2. Handleveje På de efterfølgende sider er der i skematisk form beskrevet hvordan samarbejdet på de 3 niveauer, forebyggende, foregribende og indgribende kan foregå. Handlevejene beskriver forløbet, hvem der gør hvad og hvem der samarbejder om børnene på de forskellige niveauer. Der er en række eksterne fagpersoner knyttet til den enkelte institution og skole, som det er muligt for pædagoger og lærere at konsultere eller hente rådgivning hos i processen. Hvornår det skønnes nødvendigt at inddrage eksterne samarbejdspartnere afhænger naturligvis af sagens karakter. 6

7 Handleveje Forebyggende indsats Forløb Hvem gør hvad? Samarbejdet Det generelle arbejde med alle børn I dagtilbud og skoler (herunder SFO) er pædagoger og lærere i hverdagen opmærksomme på alle børnenes trivsel og deres faglige og sociale udvikling. Der er et tæt samarbejde med forældrene i dagligdagen: Dialog når de mindre børn kommer og når de går hjem. Overgangssamtaler ved overgang fra en institutionsform til en anden(jf. Den Røde Tråd ). Samtaler med barnets primære pædagoger i dagtilbuddet og skole/hjemsamtaler med lærerne i skolen. Fælles sociale arrangementer i dagtilbuddet og på skolen. De første iagttagelser og bekymringer for barnet/den unge Ved mistanke om vold eller andre overgreb er man forpligtiget til at lave en Underretning I dagtilbuddet/skolen deles bekymringen med kolleger. LPmodellen anvendes eventuelt. Forældrene inddrages Ledelsen orienteres Pædagoger/lærere indbyrdes og mellem pædagoger/lærere og forældrene. Udarbejdelse af pædagogisk handleplan Pædagoger/lærere laver systematiske iagttagelser og indsamler oplysninger fra kolleger. Iagttagelser og bekymringer drøftes med forældrene. På baggrund af drøftelserne koordineres og samordnes det videre forløb. Der udarbejdes en pædagogisk handleplan og der kan fortsat arbejdes ud fra LP-modellen. Mellem forældrene og pædagoger/lærere. Opfølgning på den pædagogiske handleplan Pædagogerne/lærerne evaluerer handleplanen i samarbejde med forældrene og vurderer, om der er behov for konsultation/rådgivning fra andre fagpersoner, f.eks. PPR, sundhedsplejersker, Mælkebøtten, UU eller dagtilbuddets/skolens ressourceperson som er afdelingslederen. Mellem forældrene og pædagoger/lærere. 7

8 Handleveje - Foregribende indsats Forløb Hvem gør hvad? Samarbejdet Konsultativt forløb Dagtilbuddet/skolen henvender sig til PPR/sundhedsplejen eller andre fagpersoner, der er tilknyttet dagtilbuddet/skolen, for at få konsultativ bistand omkring den konkrete problemstilling. Dagtilbud/skole, PPR/Sundhedsplejen eller andre fagpersoner knyttet til institutionen. Netværksmøde: Hvis det ikke lykkes at afhjælpe problematikken inden for dagtilbuddets/skolens egne rammer, indkaldes til et netværksmøde. Der tages stilling til, om barnet skal indstilles til PPR eller om der er behov for andre tiltag, f.eks. rådgivning og vejledning fra distriktets Skole-Dagtilbuds Rådgiver, gadeplansmedarbejdere. Det aftales, hvem der er tovholder, samt hvem der gør hvad. Dagtilbud/skole, forældrene samt relevante fagpersoner i forhold til problemstillingen. 8

9 Handleveje - Indgribende indsats Forløb Hvem gør hvad? Samarbejdet Netværksmøde med sagsbehandler Hvis sagsbehandler efter en underretning beslutter, at der skal oprettes en social sag, og/eller der opstår behov for koordinering og/eller opfølgning i en eksisterende sag, kan sagsbehandler indkalde til et netværksmøde omkring barnet. Forældrene, evt. bisidder for forældrene, sagsbehandler, dagtilbud/skolen, evt. relevante fagpersoner. 50 undersøgelse Og handleplan Sagsbehandler indhenter relevante oplysninger og udarbejder en 50 undersøgelse indenfor 4 mdr. Der udarbejdes en handleplan som beskriver indsatsen omkring barnet. Øvrige parter fortsætter indsatsen omkring barnet. Sagsbehandler sørger for at aftale med forældrene, hvorledes dagtilbud / skole informeres. Relevante fagpersoner og leverandør af indsatsen (fx kontaktperson, familiebehandler m.m.) Relevante fagpersoner. Særlig indsats på baggrund af 50- undersøgelsen iværksættes. Sagsbehandler iværksætter indsats ud fra den handleplan, der er udarbejdet i forbindelse med 50-undersøgelsen. Dagtilbud/skolen understøtter med en pædagogisk eller undervisningsmæssige handleplan. Sagsbehandler, forældre og evt. barnet. Relevante fagpersoner og leverandør af indsatsen. Pædagoger/lærere og andre relevante fagpersoner. Indsats på tværs. Sagsbehandler koordinerer den tværfaglige indsats i forhold til familien. Familien, evt. barnet, relevante fagpersoner, leverandør af indsatsen. Opfølgning og afslutning af indsats Sagsbehandler følger op på indsats ud fra handleplan, i samarbejde med barnet og forældrene. Der indhentes oplysninger til brug for vurdering om indsatsen skal genvurderes, der skal iværksættes nye tiltag og/eller indsatsen skal afsluttes. Ved indsatsens afslutning informerer sagsbehandler de involverede. Sagsbehandler, forældre, evt. barnet, relevante fagpersoner, leverandør af indsatsen. Sagsbehandler, forældre, evt. barnet, relevante fagpersoner, leverandør af indsatsen. Dagtilbud eller skole udformer en pædagogisk eller undervisningsmæssig handleplan. Pædagoger/lærere. 9

10 3. Vigtige signaler måske tegn på at noget er galt Børn og unges robusthed og reaktioner over for belastninger er forskellige. Selv om børn udviser samme reaktionsmønstre, kan årsagerne til reaktionerne være forskellige. Barnets belastning afhænger af risikofaktorernes styrke, varighed og barnet selv. De fleste, som udsættes for risikofaktorer, bliver ikke fejludviklede. Som regel forøges risikoen for fejludvikling først, når der forekommer 2-3 risikofaktorer. Nogle risikofaktorer har større betydning end andre. Se også Beredskab og handlevejledninger ved viden eller mistanke om krænkelser eller overgreb mod børn og unge Barnets samspil med andre Bliver påvirket/tiltrukket af uro fra omgivelserne. Uhensigtsmæssig social adfærd aggressiv, destruktiv, impulsstyret, raserianfald og manglende kontrol af vrede. Ændring i adfærd, som ikke kan henføres til almindelig udvikling. Isolation trækker sig fra fællesskabet eller bliver holdt ude af andre. Ukritisk kontaktsøgende barnet klæber til voksne. Uformåenhed kan ikke følge/være med. Meget fravær fra skolen. Vækst og påklædning (forsømmelse) Ikke alderssvarende vækst påfaldende udvikling i vægt og højde. Uhensigtsmæssig påklædning i forhold til årstiden. Forsømt hygiejne uvasket eller usoigneret Forsømt kost ekstrem sult. Virker eventuelt stærkt over/eller undervægtig. Mishandling Uforklarlige blå mærker eller brandsår. Kropsmærker efter afstraffelse - bid, rivemærker eller røde plamager. Barnets psykiske tilstand Usædvanligt frygtsom, angst, forskræmt, forstenet. Virker indelukket, depressiv, ulykkelig. Usædvanligt nedtrykt, apatisk, bedrøvet, mangler interesse og nysgerrighed over for omgivelserne. Klager over fysiske smerter (hoved- og/eller mavesmerter). Eksperimenterende adfærd Barnet har et forbrug af alkohol eller euforiserende stoffer, som kan mærkes i hverdagen. Kriminalitet/rapserier Seksualiseret adfærd, udfordrende påklædning o.lign. Seksuelle overgreb Påfaldende seksuel adfærd, f.eks. i lege. Umotiveret gråd angstreaktioner. Søvnløshed mareridt. Fysiske symptomer (f.eks. unaturlig rødmen, mærker eller underlivssmerter). Selvdestruktiv adfærd. Hjælpeløshed, passivitet, manglende selvværdsfølelse. Vedholdende tavs og indesluttet 10

11 Forældrene Misbrug f. eks, hvis forældrene gentagne gange møder påvirket op i institutionen. Ekstremt selvoptagethed fokus på sig selv frem for på barnet. Fysisk belastning, vold i familien. Psykisk belastning, sygdom og/eller arbejdsløshed. Social isolation Særligt for de 0-2 årige børn Anspændt eller passiv, tilbagetrukket Vanskeligt ved at regulere søvn, mad, opmærksomhed og stimulation. Udforskning af omverdenen uden at søge støtte og anerkendelse fra voksne. 11

12 4. Underretning Hvornår har jeg underretningspligt og hvordan laver jeg en underretning? Som fagperson har du skærpet underretningspligt (servicelovens 153) uanset hvad der er årsag til, at barnet eller den unge kan have behov for den særlige støtte efter servicelovgivningen. Der behøver altså ikke at være tale om vold, misrøgt eller omsorgssvigt. Som underretter skal du ikke foretage en vurdering af, om barnet eller den unge vil kunne opnå særlig støtte efter servicelovens regler. Det er sagsbehandlerne i Bornholm FamilieCenter s opgave. Skal du skrive en underretning, vil du være med til at kvalificere sagsbehandlerens efterfølgende arbejde, hvis du i underretningen informerer så meget som muligt om flg. 6 fokuspunker. Disse fokuspunkter indgår alle i en børnefaglig undersøgelse efter 50 i Servicelovgivningen. I din beskrivelse kan du tage udgangspunkt i: Dine egne konkrete iagttagelser? Hvad siger barnet/den unge/ forældrene selv? Hvad har du/i gjort for at forsøge at løse problemet? Hvordan har barnet/ den unge/ forældrenes reageret? Hvordan har barnet/ den unge/ forældrenes adfærd været i relation til de der skete? Hvad er din/jeres vurdering af det du/i har iagttaget? I Bornholms Regionskommune benyttes blanketten på regionskommunens hjemmeside, når der foretages en underretning. Her kan du også læse mere om, hvad du kan og skal gøre, hvis du er bekymret for et barn eller ung under 18 år. Underretninger skal sendes direkte til: Bornholms FamilieCenters fælles postkasse på: benyt blanketten på BRK s hjemmeside. Eller benyt blanketten på: hvor underretningen også kan sendes direkte til Bornholms FamilieCenter via selvbetjeningsløsningen. Dette betyder at underretninger ikke kan sendes direkte til den enkelte sagsbehandler i Bornholms FamilieCenter. Tilbagemelding til underretter Underretter vil senest 6 hverdage efter en underretning modtage en kvittering for modtagelsen. Dernæst vil FamilieCenteret giver underretter besked om, hvorvidt underretningen har ført til undersøgelse efter 50 og/eller foranstaltning. Bornholms FamilieCenter kan herefter i tilfælde, hvor det skønnes relevant orientere underretter om, hvilken type foranstaltning der er iværksat samt varigheden heraf. Hvis du er interesseret kan du læse mere om din underretningspligt her. 12

13 5. Akutte situationer Håndtering af akutte situationer kan være rigtig svært. Der er tale om børn, der er umiddelbart truet og hvor handling er uopsætteligt påkrævet. Det drejer sig om konkrete situationer, hvor forældrene af den ene eller anden grund ikke kan håndtere deres eget og barnets liv. Eksempler på akutte situationer: Hvis et barn f.eks. ikke bliver hentet i daginstitution og det ikke er muligt at få fat på forældrene. Hvis forældrene ved afhentning af barnet er så påvirkede af alkohol eller andre stoffer, at det er uforsvarligt at udlevere barnet til forældrene. Hvis et barn eller en ung viser tegn på, at der er øvet vold eller mishandling mod det. Hvis barnet eller den unge viser symptomer på at være udsat for seksuelle overgreb. I sådanne tilfælde skal du som fagperson vurdere, om det er nødvendigt straks at afværge, at der sker yderligere overgreb på barnet, f.eks. ved at bringe det i sikkerhed, anmelde sagen til politiet eller køre barnet på skadestuen. Handling i akutte situationer indenfor Bornholms FamilieCenters s åbningstid Ved akutte og uopsættelige situationer indenfor Bornholms Familiecenters åbningstid tages der telefonisk kontakt til Bornholms FamilieCenter, som herefter tager stilling til, hvad der videre skal foretages. Åbningstiden er: mandag torsdag , fredag Bornholms FamilieCenter: Hvis det er nødvendigt at afværge, at der sket yderligere overgreb på barnet, f.eks. ved at sørge for, at barnet kommer på skadestuen, skal du samme dag rette henvendelse til Bornholms FamilieCenter. Det er så sagsbehandler ved Bornholms FamilieCenter s ansvar at tage vare på sagen og orientere forældrene, med mindre andet aftales. Som opfølgning på en mundtlig underretning skal der efterfølgende laves en skriftlig underretning, som sendes til Bornholms FamilieCenter: Se vejledning side 12 Handling i akutte situationer udenfor Bornholms FamilieCenters åbningstid Ved akutte og uopsættelige situationer udenfor Bornholms FamilieCenter s åbningstid tages der telefonisk kontakt til: Bornholms Politi: Efter en konkret vurdering kan politiet inddrage rådighedsvagten i Bornholms FamilieCenter. Rådighedsvagten er bemandet med en sagsbehandler, som efter politiets henvendelse vil vurdere situationen sammen med politiet og tage stilling til det videre forløb. 13

14 6. Netværksmøder I det tværfaglige samarbejde imellem familier, dagtilbud, skoler og Bornholms FamilieCenter er netværksmøder vigtige. På netværksmøderne afklares børn og unges vanskeligheder og problemstillinger. Der koordineres og planlægges forløb med henblik på at forbygge, afhjælpe eller løse barnets vanskeligheder. I Bornholms Regionskommune holdes der to slags netværksmøder: 1. Hvor der ikke er deltagelse fra sagsbehandlerne. Det drejer sig om børn og familier fra de tre første kolonner i børnelinealen. 2. Hvor der er deltagelse fra sagsbehandler. Der drejer sig om børn og familier fra de to sidste koloner i børnelinealen. I Bornholms Regionskommune er udgangspunktet ved alle netværksmøder: Konkrete børn, konkrete problemstillinger og relevante (fag)- personer Guide til det gode netværksmøde Her kan du læse nogle gode råd når/hvis du planlægger at afholde et netværksmøde. Mødeindkaldelse Når du indkalder til et møde er det en god ide at gøre det skriftligt. I mødeindkaldelsen anbefales det at følgende fremgår: Mødestart / sluttidspunkt Mødedeltagere Formål med mødet Dagsorden med punkt om indgåede aftaler Mødeleder. På mødet skal I have udpeget en mødeleder. Mødeleder vil typisk være den person, som har indkaldt til mødet. Mødeleder er også referent, hvis ikke andet aftales og sørger bl.a. for: At mødet afvikles indenfor den aftalte tidsramme At alle de indkaldte personer høres At følge op på tidligere indgåede aftaler At der hos alle mødedeltagerne er klarhed over hvem, der har hvilke opgaver. Tovholder. På mødet udpeger I også netværkets tovholder, hvis der ikke allerede er udpeget én. Tovholder vil typisk være klasselærer, stuepædagog, sagsbehandler. Tovholderen er den person, som er overordnet ansvarlig i forhold til: At koordinere arbejdet omkring barnet og familien, igennem forløbet. At indsamle relevante informationer vedrørende barnet og familien. At forestår videreformidlingen af disse til andre relevante instanser og/eller personer. Efter mødet Efter mødet skal mødeleder sørge for: At aftale, hvem der formidler planen til forældrene, hvis de ikke deltager på mødet. Referatet udsendes til mødedeltagerne efter mødet. Ved uenighed kan der nedfældes et uenighedsreferat. 14

15 7. Tavshedspligt og videregivelse af oplysninger Du har tavshedspligt med hensyn til alle de fortrolige oplysninger om børn og unge og deres familier, som du kommer i besiddelse af igennem dit arbejde. Du skal altid forsøge at indhente et samtykke fra forældrene når du påtænker at afholde et netværksmøde, hvor forældrene ikke deltager, og hvor der skal udveksles oplysninger om barnet, den unge og familien. Samtykkeerklæring kan hentes i Kruse blanketsystem, Blanket nr. S-1613 Men med Barnets reform er der nu i Servicelovens 49 a lempet for din tavshedspligt. Du har nu mulighed for at udveksle oplysninger på et netværksmøde, hvor det ikke er muligt at få samtykke fra forældrene, når det er nødvendig som led i det tidlige eller forebyggende samarbejde om udsatte børn og unge. Læs mere om muligheden i 49a her Servicelovens 49 a Skole, skolefritidsordning, det kommunale sundhedsvæsen, dagtilbud, fritidshjem og myndigheder, der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge, kan indbyrdes udveksle oplysninger om rent private forhold vedrørende et barns eller en ungs personlige og familiemæssige omstændigheder, hvis udvekslingen må anses for nødvendig som led i det tidlige eller forebyggende samarbejde om udsatte børn og unge. Kun én gang Bestemmelsen i servicelovens 49 a giver kun mulighed for, at du kan drøfte en konkret bekymring eller problemstilling vedrørende et barn eller en ung uden samtykke fra forældrene én gang ved et møde. I særlige tilfælde kan der dog afholdes et opfølgende møde Et opfølgende møde kan fx være aktuelt, hvis en problemstilling er sat som sidste punkt på dagsordenen, og fagpersonerne ikke når at blive færdige med drøftelsen. Et opfølgende møde kan desuden være aktuelt i tilfælde, hvor den første tværfaglige drøftelse viser, at der er behov for at inddrage yderligere fagpersoner fra SSD-samarbejdet. En ret ikke en pligt Servicelovens 49 a giver dig mulighed for at udveksle fortrolige oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde uden samtykke. Du er dog ikke forpligtet til at benytte dig af denne mulighed, hverken som myndighed eller som fagperson. 15

16 8. Særligt for forældre som ikke har samme bopæl I forældreansvarsloven er udgangspunktet at forældrene har fælles forældremyndighed. Men for de forældrepar, som ikke har fælles forældremyndighed, er der sket en udvidelse af orienterings- retten for den forælder, der ikke har del i forældremyndigheden. Det betyder, at den forælder, der ikke har forældremyndigheden, har ret til at få oplysninger om barnets forhold fra skolen, børneinstitutioner og social- og sundhedsvæsenet samt private sygehuse, privat praktiserende læger og tandlæger. Forælderen skal selv henvende sig for at få oplysningerne. Forælderen kan ikke kræve at få oplysningerne skriftligt, medmindre det drejer sig om dokumenter, der i forvejen findes på papir om barnets forhold i skole og institution. Den af forældrene, der ikke har forældremyndigheden, har også ret til at få orientering om og at deltage i generelle sociale aktiviteter på barnets skole og institution. Det kan f.eks. være forældremøder (ikke forældrekonsultationer) og festlige begivenheder. Hvis du er interesseret Læs mere her vedrørende forældremyndighed 9. Nyttige adresser og telefonnummer Alkohol- og misbrugsbehandlingen (voksne) Huset Lille Madsegade Rønne Bornholms FamilieCenter Ullasvej Rønne Telefonnummer: Åbningstid: Mandag til torsdag kl , fredag kl BUSK Er en rådgivningsgruppe, med særlig viden om vold og overgreb. For videreformidling til rådgivningsgruppen kontakt Børne- og skolesekretariatet Telefonnummer: PPR og Sundhedsplejen Nyker Hovedgade Rønne Telefonnummer: Skole- Dagtilbudsrådgiver Kommunale skoler og dagtilbud i distrikt NORD Alle private dagtilbud på Bornholm Mobil: Kommunale dagtilbud, distrikt VEST, MIDT og ØST Mobil: Kommunale Skoler, distrikt MIDT og ØST Mobil: klasse center, Rønneskolen Afdeling Søndermark, distrikt VEST Mobil:

17 Rønneskolen Afdeling Åvang og Østre, distrikt VEST. Alle private skoler på Bornholm Mobil: SSP-koordinator Telefonnummer: Åben anonymrådgivning Telefonisk henvendelse: Åbningstider: Mandag til onsdag , torsdag , fredag

Tværfaglig håndbog. For fagpersoner indenfor skoler og Center for Børn og Familier

Tværfaglig håndbog. For fagpersoner indenfor skoler og Center for Børn og Familier Tværfaglig håndbog For fagpersoner indenfor skoler og Center for Børn og Familier 7. reviderede udgave 2015 1 Indholdsfortegnelse Hvad er den tværfaglige håndbog?... 3 1. Samarbejdets grundlag... 4 Børnelinealen...

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Udsatte børn og unge i Kolding Kommune 1 Til Fagpersoner ansat på skoler, daginstitutioner, dagplejen og Sundhedsplejen i Kolding Kommune Denne pjece indeholder oplysninger

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor?

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor? Underretningspligt Hvornår Hvordan og hvorfor? Hvem skal underrette: Almindelig underretningspligt (servicelovens 154) : Omfatter alle privat personer som får kendskab til, at et barn/en ung udsættes for

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Handleguide en forebyggende og rettidig indsats over for børn og unge

Handleguide en forebyggende og rettidig indsats over for børn og unge SOLRØD KOMMUNE BØRN OG UNGE RÅDGIVNINGEN Handleguide en forebyggende og rettidig indsats over for børn og unge 4. november 2013 Acadre 13/17668 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning og disponering...

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Handleguide og beredskabsplan

Handleguide og beredskabsplan SOLRØD KOMMUNE BØRN OG UNGE RÅDGIVNINGEN Handleguide og beredskabsplan en forebyggende og rettidig indsats over for børn og unge Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 Acadre 13/16509 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Handlevejledning for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Vedrører samarbejde med Frontteam og Socialrådgiverteam, I Familieafdelingen og Ungekontakten 2 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

En fælles forståelsesramme om børn og unge

En fælles forståelsesramme om børn og unge En fælles forståelsesramme Om børn og unge Fælles værktøjer Forord Et nyt samarbejde har set dagens lys. Vi samler nu alle, der har kontakt med børn og unge om en fælles forståelsesramme, der kan beskrive

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

BØRN OG UNGES SIGNALER

BØRN OG UNGES SIGNALER BØRN OG UNGES SIGNALER BØRN OG UNGES SIGNALER Dette kapitel handler om de tegn og signaler hos børn, unge og forældre, du som fagperson kan være opmærksom på, hvis du er bekymret for et barns trivsel.

Læs mere

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær Retningslinje for håndtering af bekymrende fravær Forskning viser, at uddannelse er en af de vigtigste parametre i forhold til at sikre alle lige muligheder i voksenlivet. Ud fra et princip om tidlig

Læs mere

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen.

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen. Forslag 11 Organisering af det tværfaglige samarbejde Beskrivelse Som led i formulering af delpolitikken for børn og unge med særlige behov, har en arbejdsgruppe på tværs af direktørområderne Børn og Unge

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Handleguide til arbejdet med udsatte børn og unge. Web udgave. Familie og Forebyggelse

Handleguide til arbejdet med udsatte børn og unge. Web udgave. Familie og Forebyggelse Handleguide til arbejdet med udsatte børn og unge Familie og Forebyggelse 2 Indhold Forord...5 Socialt udsatte børn...6 Baggrundsviden...6 Signaler og tegn...7 Handleveje...10 Den vanskelige samtale med

Læs mere

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole 2010 1 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning.

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. 1 Januar 2011 Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. Børn og Unge vil gerne præcisere, at hvis du ved forebyggende og tværfagligt

Læs mere

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE Forvisitationen rolle og ansvar Underretninger lovgivning, procedurer, den gode underretning

Læs mere

Retningslinjer for indgriben på baggrund af underretninger

Retningslinjer for indgriben på baggrund af underretninger Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for børnefamilier med særlige behov NOTAT Retningslinjer for indgriben på baggrund af underretninger Dato: 16-05-2007 Sagsnr.: 312815 Dok.nr.: 1877420 Socialforvaltningen

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Udsat eller sat ud? Far, hvor kan den vide, at det er den, der er i bur? (Storm P. 1940) 18. maj 2011 Lektor Anne Birthe Due Bendixen, cand.pæd.

Udsat eller sat ud? Far, hvor kan den vide, at det er den, der er i bur? (Storm P. 1940) 18. maj 2011 Lektor Anne Birthe Due Bendixen, cand.pæd. Udsat eller sat ud? Far, hvor kan den vide, at det er den, der er i bur? (Storm P. 1940) 1 Workshop 2 oversigt oplæg/dialog og diskussion Hvem er de udsatte børn? Definition Fakta fra SFI Børn i sociale

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

SÅDAN ER VI ORGANISERET

SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET I dette kapitel vil vi kort introducere dig for organiseringen af det tværfaglige samarbejde i Børneog Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Du vil

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

HANDLEPLAN BØRN DER HAR BRUG FOR STØTTE ELLER UDSÆTTES FOR OMSORGSVIGT STEVNS KOMMUNE

HANDLEPLAN BØRN DER HAR BRUG FOR STØTTE ELLER UDSÆTTES FOR OMSORGSVIGT STEVNS KOMMUNE HANDLEPLAN BØRN DER HAR BRUG FOR STØTTE ELLER UDSÆTTES FOR OMSORGSVIGT STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Underretningspligt:... 4 2.1. Underretning bør ske:... 4 2.2. Underretning

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Notat om underretninger i børnesager

Notat om underretninger i børnesager Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen 8. maj 2012 Margit Tang Møller Notat om underretninger i børnesager På landsplan er der en stor stigning i antal underretninger. Dette vurderes af eksperter i familiesager

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps

En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps Trygge rammer for børn og unge En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps Introduktion Tryghed er en forudsætning for den udvikling, der er formålet med spejder. Denne vejledning er derfor

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Tavshedspligt og samarbejde

Tavshedspligt og samarbejde 10-09-2013 side 1 Tavshedspligt og samarbejde Anders Larsen Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt 10-09-2013 side 2 Organisatorisk og juridisk ramme for arbejdet viden om hvilke juridiske

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger 1 indhold Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Multikorps tager sig af: Børn og unge som samarbejdspartnere og borgere er bekymret for,

Multikorps tager sig af: Børn og unge som samarbejdspartnere og borgere er bekymret for, Multikorps Formål Formålet med multikorpset er, at aktivt fremme den forebyggende indsats ved en tidligere indsats rettet mod det enkelte barn og den enkelte familie. Hvilket behov hos familien skal tilbuddet

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk PÅ TVÆRS Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet www.albertslund.dk FORORD Det tværfaglige arbejde har en vigtig betydning i et barns liv. Særligt omkring de udsatte børn og unge

Læs mere

HVAD GØR VI, HVIS OMSORGEN SVIGTER, ELLER ET BARN HAR BRUG FOR SÆRLIG STØTTE?

HVAD GØR VI, HVIS OMSORGEN SVIGTER, ELLER ET BARN HAR BRUG FOR SÆRLIG STØTTE? Roskilde modellen HVAD GØR VI, HVIS OMSORGEN SVIGTER, ELLER ET BARN HAR BRUG FOR SÆRLIG STØTTE? a 1 R O S K I L D E KO M M U N E a 1 side 1 2 6 6 8 10 13 14 16 17 19 20 22 24 25 26 30 30 34 35 39 40 indhold

Læs mere

Almen indsats. Almen forebyggende indsats

Almen indsats. Almen forebyggende indsats SAMARBEJDE En struktur for samarbejdet omkring børn og unge, der mistrives og har behov for er fra forskellige faggrupper i Børn & Kultur 1 Formål Almen Almen Indsatsniveauer Særlig Indsats fra almensystemet

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE Til brug for offentligt ansatte og andre med særlige ansvar over for børn og unge. Når du under dit arbejde får kendskab til forhold, der giver formodning om, at

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Team Holmegaard. Juli Næstved Kommune

Team Holmegaard. Juli Næstved Kommune Team Holmegaard Juli 2012 Næstved Kommune Tværfagligt team i lokalområderne Næstved Kommune har besluttet at etablere et tværfagligt team i alle lokalområderne. Alle team består af: Dagtilbud Repræsenteret

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Sagsgange og handleguides for dagplejen.

Sagsgange og handleguides for dagplejen. Sagsgange og handleguides for dagplejen. Brugen af trivselsskemaerne er et led i den tidlige forebyggelse og indsats som Vejen Kommune har stort fokus på. Vejen Kommunes definition på forebyggelse opdeles

Læs mere

INDSATSMODELLEN FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. signal bekymring ansvar handling

INDSATSMODELLEN FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. signal bekymring ansvar handling INDSATSMODELLEN FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV signal bekymring ansvar handling 1 Indhold Hvad vi vi med itide? 3 Værdigrundlaget og den professionelle indsats Hvad er itide? 4 Sådan bruger du itide

Læs mere

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD Møde med familie, dagtilbud og sundhedspleje ARBEJDSMATERIALE Baggrund Kriterier Sagsgang Mødet Samarbejdsskema Baggrund for Overgangsmøder Styrke overgangen fra hjem

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN - en handlevejledning for tidlig indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret Indhold Forord 4 Hvem bør kende denne handlevejledning?

Læs mere

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER Handlemuligheder, når familier med udsatte børn ikke vil samarbejde med kommunen Udgivet af: Socialministeriet

Læs mere

Trivsels- og. Tidlig indsats og forebyggelse. 0-5 år

Trivsels- og. Tidlig indsats og forebyggelse. 0-5 år Trivsels- og bekymringsguide Tidlig indsats og forebyggelse 0-5 år VURDÈR DIN BEKYMRING September 2016 Indhold s. 3 Indikatorer for Spædbørn s. 4 Indikatorer for Småbørn s. 5 Huskeliste Indsatser i 1.

Læs mere

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Vejledning til lærere, pædagoger og andre, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning... 3 Forebyggelse... 4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

Underretningsguide for børn og unge. Skole og Familie - Okt. 2013

Underretningsguide for børn og unge. Skole og Familie - Okt. 2013 Underretningsguide for børn og unge Skole og Familie - Okt. 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvornår skal du underrette?... 3 Foretag underretningen i tide... 4 6 gyldne råd om underretningspligt...

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

10-03-2010. Sagsnr. 2010-42551. Dokumentnr. 2010-174906. Samarbejdsaftale mellem Børnefamiliecenter København og krisecentre i Københavns Kommune.

10-03-2010. Sagsnr. 2010-42551. Dokumentnr. 2010-174906. Samarbejdsaftale mellem Børnefamiliecenter København og krisecentre i Københavns Kommune. Socialforvaltningen NOTAT 10-03-2010 Sagsnr. 2010-42551 Dokumentnr. 2010-174906 Samarbejdsaftale mellem Børnefamiliecenter København og krisecentre i Københavns Kommune. Formål Københavns Kommune vil gerne

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn Hørsholm Kommune Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn 2013 1 Indholdsfortegnelse: Indledning.............................3 Forebyggelse...........................3 Bekymring mistanke

Læs mere

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune Til: Fra: Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Dato: 12. oktober 2012 Overgrebspakken Socialministeriet

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Introduktion. Konklusion & diskussion

Introduktion. Konklusion & diskussion Indhold Introduktion... 3 Konklusion & diskussion... 3 Antal og type underretninger... 4 Hvem underretter?... 6 Årsag til underretning... 8 Respons... 9 Responstid... 1 2 Introduktion Hvis en borger eller

Læs mere

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge apr il 201 6 Beredskabsplanen er en del af: TIDE Indsatsmodellen i Forord Hvidovre Kommunes vision er, at uanset hvilke forudsætninger

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET Centrale forældrefunktioner Risikofaktorer og risikoadfærd Tidlige tegn på mistrivsel At dele bekymring med forældre Perspektiver ved bekymring

Læs mere