Tværfaglig håndbog. For fagpersoner indenfor dagtilbud, skoler, PPR/sundhedsplejen & Bornholms FamilieCenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tværfaglig håndbog. For fagpersoner indenfor dagtilbud, skoler, PPR/sundhedsplejen & Bornholms FamilieCenter"

Transkript

1 Tværfaglig håndbog For fagpersoner indenfor dagtilbud, skoler, PPR/sundhedsplejen & Bornholms FamilieCenter Børne- og Skolesekretariatet 6. reviderede udgave

2 Indholdsfortegnelse Hvad er den tværfaglige håndbog? Samarbejdets grundlag... 4 Børnelinealen... 4 Forebyggende foregribende indgribende indsats Handleveje... 6 Handleveje Forebyggende indsats... 7 Handleveje - Foregribende indsats... 8 Handleveje - Indgribende indsats Vigtige signaler måske tegn på at noget er galt Underretning Hvornår har jeg underretningspligt og hvordan laver jeg en underretning? Akutte situationer Netværksmøder Guide til det gode netværksmøde Tavshedspligt og videregivelse af oplysninger Særligt for forældre som ikke har samme bopæl Nyttige adresser og telefonnummer

3 Hvad er den tværfaglige håndbog? Den sammenhængende børnepolitik i Bornholms Regionskommune har fokus på at sikre helhed og sammenhæng i de bornholmske børn og unges liv. Det betyder bl.a. at indsatsen på børne- og ungeområdet skal strække sig på tværs af lovgivning, administrative strukturer og faglige kompetencer i det tværfaglige samarbejde. Målet med det tværfaglige samarbejde er konkret at udmønte de overordnede politiske målsætninger, som de beskrives i Bornholms Regionskommunes sammenhængende Børnepolitik og Ungepolitik og andre politikker på børne- og ungeområdet, herunder Den røde tråd og Inklusionspolitikken. Formålet med den tværfaglige håndbog er på overskuelig måde at beskrive det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet i Bornholms regionskommune. Håndbogen beskriver på hvilket grundlag samarbejdet kan foregå, hvilke aktører, der er involveret på de forskellige samarbejdsniveauer og hvad disse bidrager med. Der gives anvisninger på handleveje og redskaber til de professionelle, som arbejder på børne- og ungeområdet. Den tværfaglige håndbog er dynamisk og vil derfor løbende blive revideret i takt med udviklingen på børne- og ungeområdet. Den tværfaglige håndbog er udarbejdet i et samarbejde mellem skoler, dagtilbud Bornholms FamilieCenter, Bornholms PPR og Sundhedspleje og Børne- og skolesekretariatet. Eventuelle spørgsmål vedrørende den tværfaglige håndbog kan rettes til: Børne- og Skolesekretariatet Helsevej 4, 2. sal, 3700 Rønne Tlf

4 1. Samarbejdets grundlag Børnelinealen Børnelinealen udgør grundlaget for det tværfaglige samarbejde i Bornholms Regionskommune. Linealen er udviklet til systematisk at undersøge børns trivsel og udvikling i samspil med familie og netværk. Hensigten er, at vurderingen skal munde ud i konkrete idéer til handling, der kan understøtte børn og familiers udvikling. Modellen søger at indkredse barnets forudsætninger og vilkår, forældrenes formåen som omsorgspersoner og endelig det omgivende netværks kapacitet (privat som offentlig) til at gå støttende ind. Hvis du vil vide mere om børnelinealen kan du læse her: Børnelinealen Vurderingen Ved vurderingen er det vigtigt at se både på ressourcer og problemer. Man tegner i fællesskab et øjebliksbillede af barnet og kan derved åbne for iværksættelse af tiltag, der har til hensigt at øge mulighederne for positiv trivsel/ udvikling for barn og familie. I Bornholms Regionskommune angiver børnelinealen også, hvornår sagsbehandlerne i Bornholms FamilieCenter har pligt til indsats og mulighed for myndighedsudøvelse efter servicelovens bestemmelser. 4

5 Kan - sende underretning til Bornholms FamilieCenter - Skal Kompetente børn Kompetente børn med midlertidig risiko for trivselsproblemer Børn med specifikke behov for særlig støtte Børn med væsentlige behov for støtte Børn i åbenbar risiko for at lide alvorlig skade på sundhed og udvikling Barnet udvikler sig almindeligt både socialt, emotionelt, fysisk og intellektuelt med de almindelige udsving i trivslen, der naturligt følger med. Tidsperspektiv Kort Almen indsats i normalsystemet Barnet er udsat for lette (men konstante) belastninger og viser tegn på, at noget er galt ELLER Barnet er udsat for større (men forbigående) belastning og viser tegn på at noget er galt (Barnet kan fx være påvirket psykisk og socialt) Tidsperspektiv Kort Almen forebyggende indsats Barnet viser tydelige tegn på, at noget er galt fx ved, spiseforstyrrelser, fravær og anden bekymrende adfærd, handicaps mm. Særlig forebyggende indsats Tidsperspektiv Længerevarende Barnet er udsat for langvarig tung belastning og viser meget tydelige tegn på, at noget er galt. Barnet fungerer meget dårligt og udvikler sig permanent i en dårlig retning. Barnet har vanskeligt ved at knytte sig til eller skabe relationer til andre børn eller voksne. Personlighedsmæssig begyndende fejludvikling Tidsperspektiv Langvarigt Truede børn i Servicelovens forstand Bornholms FamilieCenter har pligt til indsats og mulighed for myndighedsudøvelse Foranstaltninger jf. Service- Lovens 50-undersøgelse, 52 og 58. Barnet sender dagligt signaler om forsinket udvikling som følge af omsorgssvigt. Barnet mistrives alvorligt fx psykiske lidelser, kontaktsvaghed, evt. massivt misbrug. OG/ELLER Barnet har varige skader i personligheden. Tidsperspektiv Meget langt Aktører Aktører Aktører Aktører Aktører Forældre, dagtilbud og skole klarer vanskelighederne i dagligdagen Forældre, dagtilbud, skoler i samarbejde med PPR, Skole- Familie Rådgiverne, sundhedsplejen, åben anonym rådgivning m.m. Forældre, dagtilbud, skoler i samarbejde med PPR, Skole- Familie Rådgiverne sundhedsplejersk er evt. i samarbejde med specialtilbud Sagsbehandlere i Bornholms FamilieCenter og relevante samarbejdspartnere. Der ydes støtte efter servicelovgivningens bestemmelser i form af forebyggende foranstaltninger Sagsbehandlere i Bornholms FamilieCenter og relevante samarbejdspartnere. Der ydes støtte efter servicelovgivningens bestemmelser i form af forebyggende foranstaltninger eller anbringelse uden for hjemmet 5

6 Forebyggende foregribende indgribende indsats I forhold til børn i vanskeligheder arbejdes der i Bornholms Regionskommune på tre niveauer. Den forebyggende indsats retter sig mod alle børn og unge og er baseret på en generel faglig viden om børns udvikling og trivsel. Den har som mål at sikre alle børn og unge de bedst mulige vilkår. Typiske aktører på det forebyggende niveau er dagtilbud, skoler, sundhedsplejersker, PPR og SSP. Den foregribende indsats retter sig mod børn og unge, der er udsat for en række særlige risikofaktorer, og indsatsen er baseret på en særlig faglig viden om disse. Målet er at mindske eller forhindre følgevirkninger af de risikofaktorer, barnet udsættes for; det være sig af fysisk, psykisk, social eller kulturel art. På det foregribende niveau optræder de samme aktører som ovenfor, men aktørfeltet udvides med støtte fra specialpædagoger, familiebehandlernes åbne anonyme rådgivning, samt skolehjemrådgiverne. Den indgribende indsats retter sig mod et barn eller en familie, der er i alvorlige vanskeligheder. Indsatsen har som mål at ændre situationen ved at supplere, kompensere eller koordinere forhold eller betingelser hos barnet, familien og/eller omgivelserne. På det indgribende niveau er sagsbehandler fra Bornholms FamilieCenter inddraget som myndighedsperson og kan iværksætte foranstaltninger i forhold til barnet og familien efter serviceloven. Samtidig med denne indsats støtter alle tidligere aktører stadig op om barnet og familien i dagligdagen. 2. Handleveje På de efterfølgende sider er der i skematisk form beskrevet hvordan samarbejdet på de 3 niveauer, forebyggende, foregribende og indgribende kan foregå. Handlevejene beskriver forløbet, hvem der gør hvad og hvem der samarbejder om børnene på de forskellige niveauer. Der er en række eksterne fagpersoner knyttet til den enkelte institution og skole, som det er muligt for pædagoger og lærere at konsultere eller hente rådgivning hos i processen. Hvornår det skønnes nødvendigt at inddrage eksterne samarbejdspartnere afhænger naturligvis af sagens karakter. 6

7 Handleveje Forebyggende indsats Forløb Hvem gør hvad? Samarbejdet Det generelle arbejde med alle børn I dagtilbud og skoler (herunder SFO) er pædagoger og lærere i hverdagen opmærksomme på alle børnenes trivsel og deres faglige og sociale udvikling. Der er et tæt samarbejde med forældrene i dagligdagen: Dialog når de mindre børn kommer og når de går hjem. Overgangssamtaler ved overgang fra en institutionsform til en anden(jf. Den Røde Tråd ). Samtaler med barnets primære pædagoger i dagtilbuddet og skole/hjemsamtaler med lærerne i skolen. Fælles sociale arrangementer i dagtilbuddet og på skolen. De første iagttagelser og bekymringer for barnet/den unge Ved mistanke om vold eller andre overgreb er man forpligtiget til at lave en Underretning I dagtilbuddet/skolen deles bekymringen med kolleger. LPmodellen anvendes eventuelt. Forældrene inddrages Ledelsen orienteres Pædagoger/lærere indbyrdes og mellem pædagoger/lærere og forældrene. Udarbejdelse af pædagogisk handleplan Pædagoger/lærere laver systematiske iagttagelser og indsamler oplysninger fra kolleger. Iagttagelser og bekymringer drøftes med forældrene. På baggrund af drøftelserne koordineres og samordnes det videre forløb. Der udarbejdes en pædagogisk handleplan og der kan fortsat arbejdes ud fra LP-modellen. Mellem forældrene og pædagoger/lærere. Opfølgning på den pædagogiske handleplan Pædagogerne/lærerne evaluerer handleplanen i samarbejde med forældrene og vurderer, om der er behov for konsultation/rådgivning fra andre fagpersoner, f.eks. PPR, sundhedsplejersker, Mælkebøtten, UU eller dagtilbuddets/skolens ressourceperson som er afdelingslederen. Mellem forældrene og pædagoger/lærere. 7

8 Handleveje - Foregribende indsats Forløb Hvem gør hvad? Samarbejdet Konsultativt forløb Dagtilbuddet/skolen henvender sig til PPR/sundhedsplejen eller andre fagpersoner, der er tilknyttet dagtilbuddet/skolen, for at få konsultativ bistand omkring den konkrete problemstilling. Dagtilbud/skole, PPR/Sundhedsplejen eller andre fagpersoner knyttet til institutionen. Netværksmøde: Hvis det ikke lykkes at afhjælpe problematikken inden for dagtilbuddets/skolens egne rammer, indkaldes til et netværksmøde. Der tages stilling til, om barnet skal indstilles til PPR eller om der er behov for andre tiltag, f.eks. rådgivning og vejledning fra distriktets Skole-Dagtilbuds Rådgiver, gadeplansmedarbejdere. Det aftales, hvem der er tovholder, samt hvem der gør hvad. Dagtilbud/skole, forældrene samt relevante fagpersoner i forhold til problemstillingen. 8

9 Handleveje - Indgribende indsats Forløb Hvem gør hvad? Samarbejdet Netværksmøde med sagsbehandler Hvis sagsbehandler efter en underretning beslutter, at der skal oprettes en social sag, og/eller der opstår behov for koordinering og/eller opfølgning i en eksisterende sag, kan sagsbehandler indkalde til et netværksmøde omkring barnet. Forældrene, evt. bisidder for forældrene, sagsbehandler, dagtilbud/skolen, evt. relevante fagpersoner. 50 undersøgelse Og handleplan Sagsbehandler indhenter relevante oplysninger og udarbejder en 50 undersøgelse indenfor 4 mdr. Der udarbejdes en handleplan som beskriver indsatsen omkring barnet. Øvrige parter fortsætter indsatsen omkring barnet. Sagsbehandler sørger for at aftale med forældrene, hvorledes dagtilbud / skole informeres. Relevante fagpersoner og leverandør af indsatsen (fx kontaktperson, familiebehandler m.m.) Relevante fagpersoner. Særlig indsats på baggrund af 50- undersøgelsen iværksættes. Sagsbehandler iværksætter indsats ud fra den handleplan, der er udarbejdet i forbindelse med 50-undersøgelsen. Dagtilbud/skolen understøtter med en pædagogisk eller undervisningsmæssige handleplan. Sagsbehandler, forældre og evt. barnet. Relevante fagpersoner og leverandør af indsatsen. Pædagoger/lærere og andre relevante fagpersoner. Indsats på tværs. Sagsbehandler koordinerer den tværfaglige indsats i forhold til familien. Familien, evt. barnet, relevante fagpersoner, leverandør af indsatsen. Opfølgning og afslutning af indsats Sagsbehandler følger op på indsats ud fra handleplan, i samarbejde med barnet og forældrene. Der indhentes oplysninger til brug for vurdering om indsatsen skal genvurderes, der skal iværksættes nye tiltag og/eller indsatsen skal afsluttes. Ved indsatsens afslutning informerer sagsbehandler de involverede. Sagsbehandler, forældre, evt. barnet, relevante fagpersoner, leverandør af indsatsen. Sagsbehandler, forældre, evt. barnet, relevante fagpersoner, leverandør af indsatsen. Dagtilbud eller skole udformer en pædagogisk eller undervisningsmæssig handleplan. Pædagoger/lærere. 9

10 3. Vigtige signaler måske tegn på at noget er galt Børn og unges robusthed og reaktioner over for belastninger er forskellige. Selv om børn udviser samme reaktionsmønstre, kan årsagerne til reaktionerne være forskellige. Barnets belastning afhænger af risikofaktorernes styrke, varighed og barnet selv. De fleste, som udsættes for risikofaktorer, bliver ikke fejludviklede. Som regel forøges risikoen for fejludvikling først, når der forekommer 2-3 risikofaktorer. Nogle risikofaktorer har større betydning end andre. Se også Beredskab og handlevejledninger ved viden eller mistanke om krænkelser eller overgreb mod børn og unge Barnets samspil med andre Bliver påvirket/tiltrukket af uro fra omgivelserne. Uhensigtsmæssig social adfærd aggressiv, destruktiv, impulsstyret, raserianfald og manglende kontrol af vrede. Ændring i adfærd, som ikke kan henføres til almindelig udvikling. Isolation trækker sig fra fællesskabet eller bliver holdt ude af andre. Ukritisk kontaktsøgende barnet klæber til voksne. Uformåenhed kan ikke følge/være med. Meget fravær fra skolen. Vækst og påklædning (forsømmelse) Ikke alderssvarende vækst påfaldende udvikling i vægt og højde. Uhensigtsmæssig påklædning i forhold til årstiden. Forsømt hygiejne uvasket eller usoigneret Forsømt kost ekstrem sult. Virker eventuelt stærkt over/eller undervægtig. Mishandling Uforklarlige blå mærker eller brandsår. Kropsmærker efter afstraffelse - bid, rivemærker eller røde plamager. Barnets psykiske tilstand Usædvanligt frygtsom, angst, forskræmt, forstenet. Virker indelukket, depressiv, ulykkelig. Usædvanligt nedtrykt, apatisk, bedrøvet, mangler interesse og nysgerrighed over for omgivelserne. Klager over fysiske smerter (hoved- og/eller mavesmerter). Eksperimenterende adfærd Barnet har et forbrug af alkohol eller euforiserende stoffer, som kan mærkes i hverdagen. Kriminalitet/rapserier Seksualiseret adfærd, udfordrende påklædning o.lign. Seksuelle overgreb Påfaldende seksuel adfærd, f.eks. i lege. Umotiveret gråd angstreaktioner. Søvnløshed mareridt. Fysiske symptomer (f.eks. unaturlig rødmen, mærker eller underlivssmerter). Selvdestruktiv adfærd. Hjælpeløshed, passivitet, manglende selvværdsfølelse. Vedholdende tavs og indesluttet 10

11 Forældrene Misbrug f. eks, hvis forældrene gentagne gange møder påvirket op i institutionen. Ekstremt selvoptagethed fokus på sig selv frem for på barnet. Fysisk belastning, vold i familien. Psykisk belastning, sygdom og/eller arbejdsløshed. Social isolation Særligt for de 0-2 årige børn Anspændt eller passiv, tilbagetrukket Vanskeligt ved at regulere søvn, mad, opmærksomhed og stimulation. Udforskning af omverdenen uden at søge støtte og anerkendelse fra voksne. 11

12 4. Underretning Hvornår har jeg underretningspligt og hvordan laver jeg en underretning? Som fagperson har du skærpet underretningspligt (servicelovens 153) uanset hvad der er årsag til, at barnet eller den unge kan have behov for den særlige støtte efter servicelovgivningen. Der behøver altså ikke at være tale om vold, misrøgt eller omsorgssvigt. Som underretter skal du ikke foretage en vurdering af, om barnet eller den unge vil kunne opnå særlig støtte efter servicelovens regler. Det er sagsbehandlerne i Bornholm FamilieCenter s opgave. Skal du skrive en underretning, vil du være med til at kvalificere sagsbehandlerens efterfølgende arbejde, hvis du i underretningen informerer så meget som muligt om flg. 6 fokuspunker. Disse fokuspunkter indgår alle i en børnefaglig undersøgelse efter 50 i Servicelovgivningen. I din beskrivelse kan du tage udgangspunkt i: Dine egne konkrete iagttagelser? Hvad siger barnet/den unge/ forældrene selv? Hvad har du/i gjort for at forsøge at løse problemet? Hvordan har barnet/ den unge/ forældrenes reageret? Hvordan har barnet/ den unge/ forældrenes adfærd været i relation til de der skete? Hvad er din/jeres vurdering af det du/i har iagttaget? I Bornholms Regionskommune benyttes blanketten på regionskommunens hjemmeside, når der foretages en underretning. Her kan du også læse mere om, hvad du kan og skal gøre, hvis du er bekymret for et barn eller ung under 18 år. Underretninger skal sendes direkte til: Bornholms FamilieCenters fælles postkasse på: benyt blanketten på BRK s hjemmeside. Eller benyt blanketten på: hvor underretningen også kan sendes direkte til Bornholms FamilieCenter via selvbetjeningsløsningen. Dette betyder at underretninger ikke kan sendes direkte til den enkelte sagsbehandler i Bornholms FamilieCenter. Tilbagemelding til underretter Underretter vil senest 6 hverdage efter en underretning modtage en kvittering for modtagelsen. Dernæst vil FamilieCenteret giver underretter besked om, hvorvidt underretningen har ført til undersøgelse efter 50 og/eller foranstaltning. Bornholms FamilieCenter kan herefter i tilfælde, hvor det skønnes relevant orientere underretter om, hvilken type foranstaltning der er iværksat samt varigheden heraf. Hvis du er interesseret kan du læse mere om din underretningspligt her. 12

13 5. Akutte situationer Håndtering af akutte situationer kan være rigtig svært. Der er tale om børn, der er umiddelbart truet og hvor handling er uopsætteligt påkrævet. Det drejer sig om konkrete situationer, hvor forældrene af den ene eller anden grund ikke kan håndtere deres eget og barnets liv. Eksempler på akutte situationer: Hvis et barn f.eks. ikke bliver hentet i daginstitution og det ikke er muligt at få fat på forældrene. Hvis forældrene ved afhentning af barnet er så påvirkede af alkohol eller andre stoffer, at det er uforsvarligt at udlevere barnet til forældrene. Hvis et barn eller en ung viser tegn på, at der er øvet vold eller mishandling mod det. Hvis barnet eller den unge viser symptomer på at være udsat for seksuelle overgreb. I sådanne tilfælde skal du som fagperson vurdere, om det er nødvendigt straks at afværge, at der sker yderligere overgreb på barnet, f.eks. ved at bringe det i sikkerhed, anmelde sagen til politiet eller køre barnet på skadestuen. Handling i akutte situationer indenfor Bornholms FamilieCenters s åbningstid Ved akutte og uopsættelige situationer indenfor Bornholms Familiecenters åbningstid tages der telefonisk kontakt til Bornholms FamilieCenter, som herefter tager stilling til, hvad der videre skal foretages. Åbningstiden er: mandag torsdag , fredag Bornholms FamilieCenter: Hvis det er nødvendigt at afværge, at der sket yderligere overgreb på barnet, f.eks. ved at sørge for, at barnet kommer på skadestuen, skal du samme dag rette henvendelse til Bornholms FamilieCenter. Det er så sagsbehandler ved Bornholms FamilieCenter s ansvar at tage vare på sagen og orientere forældrene, med mindre andet aftales. Som opfølgning på en mundtlig underretning skal der efterfølgende laves en skriftlig underretning, som sendes til Bornholms FamilieCenter: Se vejledning side 12 Handling i akutte situationer udenfor Bornholms FamilieCenters åbningstid Ved akutte og uopsættelige situationer udenfor Bornholms FamilieCenter s åbningstid tages der telefonisk kontakt til: Bornholms Politi: Efter en konkret vurdering kan politiet inddrage rådighedsvagten i Bornholms FamilieCenter. Rådighedsvagten er bemandet med en sagsbehandler, som efter politiets henvendelse vil vurdere situationen sammen med politiet og tage stilling til det videre forløb. 13

14 6. Netværksmøder I det tværfaglige samarbejde imellem familier, dagtilbud, skoler og Bornholms FamilieCenter er netværksmøder vigtige. På netværksmøderne afklares børn og unges vanskeligheder og problemstillinger. Der koordineres og planlægges forløb med henblik på at forbygge, afhjælpe eller løse barnets vanskeligheder. I Bornholms Regionskommune holdes der to slags netværksmøder: 1. Hvor der ikke er deltagelse fra sagsbehandlerne. Det drejer sig om børn og familier fra de tre første kolonner i børnelinealen. 2. Hvor der er deltagelse fra sagsbehandler. Der drejer sig om børn og familier fra de to sidste koloner i børnelinealen. I Bornholms Regionskommune er udgangspunktet ved alle netværksmøder: Konkrete børn, konkrete problemstillinger og relevante (fag)- personer Guide til det gode netværksmøde Her kan du læse nogle gode råd når/hvis du planlægger at afholde et netværksmøde. Mødeindkaldelse Når du indkalder til et møde er det en god ide at gøre det skriftligt. I mødeindkaldelsen anbefales det at følgende fremgår: Mødestart / sluttidspunkt Mødedeltagere Formål med mødet Dagsorden med punkt om indgåede aftaler Mødeleder. På mødet skal I have udpeget en mødeleder. Mødeleder vil typisk være den person, som har indkaldt til mødet. Mødeleder er også referent, hvis ikke andet aftales og sørger bl.a. for: At mødet afvikles indenfor den aftalte tidsramme At alle de indkaldte personer høres At følge op på tidligere indgåede aftaler At der hos alle mødedeltagerne er klarhed over hvem, der har hvilke opgaver. Tovholder. På mødet udpeger I også netværkets tovholder, hvis der ikke allerede er udpeget én. Tovholder vil typisk være klasselærer, stuepædagog, sagsbehandler. Tovholderen er den person, som er overordnet ansvarlig i forhold til: At koordinere arbejdet omkring barnet og familien, igennem forløbet. At indsamle relevante informationer vedrørende barnet og familien. At forestår videreformidlingen af disse til andre relevante instanser og/eller personer. Efter mødet Efter mødet skal mødeleder sørge for: At aftale, hvem der formidler planen til forældrene, hvis de ikke deltager på mødet. Referatet udsendes til mødedeltagerne efter mødet. Ved uenighed kan der nedfældes et uenighedsreferat. 14

15 7. Tavshedspligt og videregivelse af oplysninger Du har tavshedspligt med hensyn til alle de fortrolige oplysninger om børn og unge og deres familier, som du kommer i besiddelse af igennem dit arbejde. Du skal altid forsøge at indhente et samtykke fra forældrene når du påtænker at afholde et netværksmøde, hvor forældrene ikke deltager, og hvor der skal udveksles oplysninger om barnet, den unge og familien. Samtykkeerklæring kan hentes i Kruse blanketsystem, Blanket nr. S-1613 Men med Barnets reform er der nu i Servicelovens 49 a lempet for din tavshedspligt. Du har nu mulighed for at udveksle oplysninger på et netværksmøde, hvor det ikke er muligt at få samtykke fra forældrene, når det er nødvendig som led i det tidlige eller forebyggende samarbejde om udsatte børn og unge. Læs mere om muligheden i 49a her Servicelovens 49 a Skole, skolefritidsordning, det kommunale sundhedsvæsen, dagtilbud, fritidshjem og myndigheder, der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge, kan indbyrdes udveksle oplysninger om rent private forhold vedrørende et barns eller en ungs personlige og familiemæssige omstændigheder, hvis udvekslingen må anses for nødvendig som led i det tidlige eller forebyggende samarbejde om udsatte børn og unge. Kun én gang Bestemmelsen i servicelovens 49 a giver kun mulighed for, at du kan drøfte en konkret bekymring eller problemstilling vedrørende et barn eller en ung uden samtykke fra forældrene én gang ved et møde. I særlige tilfælde kan der dog afholdes et opfølgende møde Et opfølgende møde kan fx være aktuelt, hvis en problemstilling er sat som sidste punkt på dagsordenen, og fagpersonerne ikke når at blive færdige med drøftelsen. Et opfølgende møde kan desuden være aktuelt i tilfælde, hvor den første tværfaglige drøftelse viser, at der er behov for at inddrage yderligere fagpersoner fra SSD-samarbejdet. En ret ikke en pligt Servicelovens 49 a giver dig mulighed for at udveksle fortrolige oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde uden samtykke. Du er dog ikke forpligtet til at benytte dig af denne mulighed, hverken som myndighed eller som fagperson. 15

16 8. Særligt for forældre som ikke har samme bopæl I forældreansvarsloven er udgangspunktet at forældrene har fælles forældremyndighed. Men for de forældrepar, som ikke har fælles forældremyndighed, er der sket en udvidelse af orienterings- retten for den forælder, der ikke har del i forældremyndigheden. Det betyder, at den forælder, der ikke har forældremyndigheden, har ret til at få oplysninger om barnets forhold fra skolen, børneinstitutioner og social- og sundhedsvæsenet samt private sygehuse, privat praktiserende læger og tandlæger. Forælderen skal selv henvende sig for at få oplysningerne. Forælderen kan ikke kræve at få oplysningerne skriftligt, medmindre det drejer sig om dokumenter, der i forvejen findes på papir om barnets forhold i skole og institution. Den af forældrene, der ikke har forældremyndigheden, har også ret til at få orientering om og at deltage i generelle sociale aktiviteter på barnets skole og institution. Det kan f.eks. være forældremøder (ikke forældrekonsultationer) og festlige begivenheder. Hvis du er interesseret Læs mere her vedrørende forældremyndighed 9. Nyttige adresser og telefonnummer Alkohol- og misbrugsbehandlingen (voksne) Huset Lille Madsegade Rønne Bornholms FamilieCenter Ullasvej Rønne Telefonnummer: Åbningstid: Mandag til torsdag kl , fredag kl BUSK Er en rådgivningsgruppe, med særlig viden om vold og overgreb. For videreformidling til rådgivningsgruppen kontakt Børne- og skolesekretariatet Telefonnummer: PPR og Sundhedsplejen Nyker Hovedgade Rønne Telefonnummer: Skole- Dagtilbudsrådgiver Kommunale skoler og dagtilbud i distrikt NORD Alle private dagtilbud på Bornholm Mobil: Kommunale dagtilbud, distrikt VEST, MIDT og ØST Mobil: Kommunale Skoler, distrikt MIDT og ØST Mobil: klasse center, Rønneskolen Afdeling Søndermark, distrikt VEST Mobil:

17 Rønneskolen Afdeling Åvang og Østre, distrikt VEST. Alle private skoler på Bornholm Mobil: SSP-koordinator Telefonnummer: Åben anonymrådgivning Telefonisk henvendelse: Åbningstider: Mandag til onsdag , torsdag , fredag

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Udsatte børn og unge i Kolding Kommune 1 Til Fagpersoner ansat på skoler, daginstitutioner, dagplejen og Sundhedsplejen i Kolding Kommune Denne pjece indeholder oplysninger

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

HANDLEPLAN BØRN DER HAR BRUG FOR STØTTE ELLER UDSÆTTES FOR OMSORGSVIGT STEVNS KOMMUNE

HANDLEPLAN BØRN DER HAR BRUG FOR STØTTE ELLER UDSÆTTES FOR OMSORGSVIGT STEVNS KOMMUNE HANDLEPLAN BØRN DER HAR BRUG FOR STØTTE ELLER UDSÆTTES FOR OMSORGSVIGT STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Underretningspligt:... 4 2.1. Underretning bør ske:... 4 2.2. Underretning

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

En fælles forståelsesramme om børn og unge

En fælles forståelsesramme om børn og unge En fælles forståelsesramme Om børn og unge Fælles værktøjer Forord Et nyt samarbejde har set dagens lys. Vi samler nu alle, der har kontakt med børn og unge om en fælles forståelsesramme, der kan beskrive

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN - en handlevejledning for tidlig indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret Indhold Forord 4 Hvem bør kende denne handlevejledning?

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

INDSATSMODELLEN FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. signal bekymring ansvar handling

INDSATSMODELLEN FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. signal bekymring ansvar handling INDSATSMODELLEN FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV signal bekymring ansvar handling 1 Indhold Hvad vi vi med itide? 3 Værdigrundlaget og den professionelle indsats Hvad er itide? 4 Sådan bruger du itide

Læs mere

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk PÅ TVÆRS Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet www.albertslund.dk FORORD Det tværfaglige arbejde har en vigtig betydning i et barns liv. Særligt omkring de udsatte børn og unge

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp?

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? 2009 Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Aabenraa Kommune yder hjælp til børn, unge og familier

Læs mere

Beredskab når et barn mistrives

Beredskab når et barn mistrives Beredskab når et barn mistrives Sådan handler vi, når vi får mistanke eller viden om, at et barn/ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Indhold Når et barn mistrives... 3 Kontakt... 4 Forebyggelse

Læs mere

Handleguide for SFO, Klub og Skole

Handleguide for SFO, Klub og Skole Handleguide for SFO, Klub og Skole for at styrke den tidlige og målrettede indsats overfor børn og unge Indledning Handleguiden er udarbejdet til Stevns kommunes medarbejdere, der arbejder med børn og

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Radiografen & Underretningspligten

Radiografen & Underretningspligten Radiografen & Underretningspligten Indsæt forside billede Gorm Hansen Underretningspligt - Hvad er underretningspligt? - Præsentation af resultater fra bacheloropgave - Barrierer - Den gode underretning

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen Truede børn i Aalborg Kommune - om pligt til at underrette og udtale sig til Social- og Sundhedsforvaltningen - om at udveksle oplysninger i tværfagligt samarbejde Pjece til skoler og DUS-ordninger Udgivet

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb INDLEDNING Børn og unge, som udsættes for vold eller seksuelle overgreb, har brug for særlig hjælp og støtte til at få overgrebene

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013 Handleguiden Handleguiden side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Bærende principper i det tidlige

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats

Bedre Tværfaglig Indsats OBS! Pr. dags dato (25.1) er hæftet ikke helt færdigt der mangler at blive færdiggjort et mødeskema samt sidste korrekturrunde, før hæftet endeligt godkendes i styregruppen og sendes til tryk primo februar.

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Fraværsstrategi - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Forebyggelse af fravær i folkeskolen og frafald fra ungdomsuddannelserne Lolland Kommunale skolevæsen - fraværsstrategi.

Læs mere

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge RAPPORT Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Hvad er seksuelle overgreb og vold?...5 Strafferetslige bestemmelser...5 Tidlig opsporing...5

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK Beredskabsplan VHK Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger 1 Indholdsfortegnelse 1 FYSISK, PSYKISK OG SEKSUEL VOLD... 4 1.1 VOLD KAN IKKE ALTID SES...

Læs mere

Brønderslev Kommunes BEREDSKABSPLAN. i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn

Brønderslev Kommunes BEREDSKABSPLAN. i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn Brønderslev Kommunes BEREDSKABSPLAN i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn Indhold Beredskabsplan ved mistanke eller viden om overgreb mod børn.... 4 Definitioner på overgreb.... 5 Tegn

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Forord. En handleguide til dig, der arbejder med børn og unge i Faaborg-Midtfyn Kommune

Forord. En handleguide til dig, der arbejder med børn og unge i Faaborg-Midtfyn Kommune Forord. En handleguide til dig, der arbejder med børn og unge i Faaborg-Midtfyn Kommune Denne handleguiden er for ledere, medarbejdere og ansatte, der møder børn og unge i deres hverdag. Guiden indeholder

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse Fælles Beredskab aarhus kommune Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse indhold 01 02 03 04 05 06 07 08 Forord s. 3 s. 4 Indledning Definitioner på og begreber i sager

Læs mere

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard. Barnet og Rusen 2014 Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.dk 1 Det gode tværfaglige samarbejde for at sikre kvalitet i indsatsen

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret 1 Indhold Forord 4 Tegn på at et barn eller en

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune. Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien

Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune. Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien Om alkoholproblemer i Danmark I Danmark vokser 120.000 børn op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler OPTIK En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler Version af februar 2011 Indholdsfortegnelse Forord. 3 Projektbeskrivelse (OPTIK). 4 Model

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Den Sammenhængende Børnepolitik

Den Sammenhængende Børnepolitik Den Sammenhængende Børnepolitik Forebyggende indsats for sårbare børn og unge Børne- & Kulturområdet April 2011 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Faglig bekymring for barnet/familien... 3 4.

Læs mere

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Vejledning og gode råd til Red Barnets lokalforeningers dagarrangementer og kortvarige aktiviteter for børn Som frivillig kan du være

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Baggrund for en nedskrevet seksulpolitik Børnene og de unge på Sølyst har sammenlignet med andre børn og unge - haft en vanskelig livssituation

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats Introduktion 1. Introduktion. Indhold. Forord 3. Resumé 5. Læsevejledning 8

Bedre Tværfaglig Indsats Introduktion 1. Introduktion. Indhold. Forord 3. Resumé 5. Læsevejledning 8 Bedre Tværfaglig Indsats Introduktion 1 Introduktion Indhold Forord 3 Resumé 5 Læsevejledning 8 2 Introduktion Bedre Tværfaglig Indsats Bedre Tværfaglig Indsats Introduktion 3 Forord Mange børn og unge

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere