Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2008 Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek

2 SIDE 2

3 Indhold Indledning... 5 Indsatsområder Forpligtende dialogstyring Ledelse og trivsel Profilering og kommunikation IT-strategi Miljøledelse Mangfoldighed Biblioteket som læringsrum Biblioteket som oplevelsesrum - arrangementer Lokalbibliotekerne Kompetenceudvikling videndeling, brugerundersøgelser Borgerservice kulturel borgerservice Opfølgning på indsatsområder Vedligeholdelse Inventar Selvbetjening Det virtuelle bibliotek Medier og formidling Personaleudvikling Netværk og tværgående samarbejde Organisation og det administrative område SIDE 3

4 Hovedbibliotekets børneafdeling Hovedbibliotekets børneafdeling Hovedbibliotekets forhal

5 1. Indledning Bibliotekets virksomhedsplan 2008 er udarbejdet efter ny standard og skabelon for virksomhedsplaner i Albertslund Kommune. Virksomhedsplanen udarbejdes årligt, og biblioteksvirksomheden drøftes af KU/ØU/KB efter nedenfor anførte tidsplan og i forbindelse med behandlingen af de anførte arbejdspapirer: Regnskab. Årsberetning. Det kommunale budget. Virksomhedsplan. Retningslinjer for Albertslund Bibliotek, med serviceinformation og resultatmål. Retningslinjer 2008 får ny form og kommer til at indeholde serviceinformation og resultatmål. Økonomirapporter med opfølgning på resultatmål og udmeldte indsatsområder. Februar. Marts. Efterår / oktober. Januar. Marts, hvert andet år i lige år. Næste udgave foreligger primo Økonomirapporter 3 gange årligt. Opfølgning på resultatmål 2 gange årligt. Virksomhedsplan, retningslinier og årsberetning udleveres i alle biblioteksafdelinger og kan ses på bibliotekets hjemmeside. 1.1 Økonomi og normering Budget Bibliotekets bruttobudget 2008 er iflg. det teknisk fremskrevne budget (september 2007) kr. Indtægterne udgør kr. Hertil kommer ejendomsudgifter og vedligeholdelse på ca kr. Den samlede materialekonto er på kr. fordelt med kr. til bøger (voksne, børn og musik) og kr. til andre materialer. Lønsum og normering Den samlede nettolønsum er på kr. Svarende til godt 50 personaleenheder. Udgiften til 0,5 stilling på Kongsholm HF og Gymnasium og 0,5 stilling på Lokalhistorisk Samling refunderes af henholdsvis Børne- og Undervisningsforvaltningen og Museet på Kroppedal. SIDE 5

6 Organisation Stadsbibliotekar Administrationschef - Intern service - Team katalog - Sekretariat - Tekniske servicemedarbejdere Udviklingschef - IT- og udviklingsafdelingen - Team musik - Kultur- og kommunikationskonsulent - Grafisk medarbejder, 10 timer Voksenområdet Børn og ungeområdet Lokalområderne Ekspeditionen Områdeleder - Biblioteket kommer - Biblioteksvagten Områdeleder - Skoler og daginstitutioner Områdeleder - Trippendal - Stensmosegård - Hedemarken Områdeleder Indsats- og konsulentområder Integration, brugerundervisning, nye medier, ungeområdet og Hedemarken 1.2 Betjeningssteder og åbningstider Albertslund Bibliotek omfatter Hovedbiblioteket i Alberslundhuset, Biblioteket i Trippendalscentret, Biblioteket på Stensmosegård og Biblioteket i Hedemarken. Den ugentlige åbningstid på hovedbiblioteket er 48 timer i sommerhalvåret, mandag til lørdag og 52 timer i vinterhalvåret, mandag til søndag. På hver af de tre filialer er den ugentlige åbningstid 24 timer, mandag til lørdag. Onsdag er der lukket på filialerne i Trippendalscentret og Hedemarken. Fredag er Stensmosegård lukket. Filialerne lukker på skift en uge i juli. 1.3 Aktivitetsniveau Målsætningen for 2008 er at nå et besøgstal og udlån, der ligger på niveau med tallet for 2007, som forventes at være på niveau med besøgstallet i 2006, hvor antallet var besøgende. Udlånet for 2008 forventes at blive på niveau med 2007 og 2006, dvs. på ca enheder. På landsplan er der tale om en faldende tendens for såvel antallet af besøg som udlån. Albertslund Bibliotek vil med udgangspunkt i analyse af nøgletal og på baggrund af konkrete initiativer søge at modvirke denne tendens på lokal plan. I 2007 forventes antallet af bookninger af bibliotekets internet-pc er at være på ca I 2008 forventes tallet øget til ca , da bibliotekets studierum vil blive opgraderet. Hertil kommer, at Hedemarken vil få tilført flere pc er til brugerne. Antal besøg på bibliotekets hjemmeside forventes at stige fra besøgende i 2006 til besøgende i Målene med flere besøg og et stabilt højt udlån skal nås gennem en øget PR- og arrangementsvirksomhed og en mere målrettet indsats i forhold til målgrupper og efterspørgsel. I efteråret 2007 blev arrangementsområdet tilført yderligere kr. Den samlede PR- og arrangementskonto vil således være på kr. i Albertslundstrategien Kommunalbestyrelsen har i efteråret 2007 udformet et tillæg til Visionen for Albertslund, Albertslundstrategien. Heri opereres med tre indsatsområder / mærkesager: Børn, kultur og miljø. De politisk vedtagne målsætninger for biblioteksvæsenet i Albertslund er formuleret i Retningslinjer for Albertslund Bibliotek, Virksomhedsplanen og Miljøledelseshåndbogen (bibliotekets miljøpolitik). SIDE 6

7 1.5 Rammebetingelser og visioner Folkebibliotekernes formål er beskrevet i 1, stk. 1 i Lov om biblioteksvirksomhed. Lovgrundlag: Lov om biblioteksvirksomhed, lov nr. 340 af 17. maj 2000 Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed nr. 30 af 10. januar 2005 Lov om ophavsret, lov nr. 164 af 12. marts 2003 samt lovændring nr. 997 af 9. december 2003 Lov om biblioteksafgift, lov nr af 17. december 2002 Bekendtgørelse om biblioteksafgift nr. 106 af 19. februar 2003 Lov om behandling af personoplysninger, lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer Bibliotekets overordnede vision og langsigtede målsætninger blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i oktober Ultimo 2007 og primo 2008 vil bibliotekets vision og langsigtede målsætninger blive taget op til revision og vil indgå i et større arbejde med at udarbejde en egentlig kulturplan. I Visionen hedder det: Biblioteket er det centrale sted for informations- og kulturformidling i kommunen. Det betyder, at: biblioteket ønsker at indgå i folks bevidsthed som det sted, fysisk og virtuelt, man naturligt henvender sig for at få information, viden og kulturelle oplevelser på mange niveauer biblioteket søger at fremme og understøtte menneskelig udvikling og demokrati i samarbejde med andre videns- og kulturformidlere, også uden for biblioteket Indsatsområder Under hvert indsatsområde anføres et eller flere delmål. * Temaer udmeldt af chefgruppen som obligatoriske ** Temaer som indgår i chefgruppens virksomhedsplan, men som ikke er obligatoriske *** Temaer udmeldt af Kulturforvaltningen som obligatoriske 1. Forpligtende dialogstyring* 1.1 Forpligtende dialogstyring Mål: At give ledelsesstrategien forpligtende dialogstyring indhold. Begrebet er en del af Albertslund Kommunes ledelses- og styringsstrategi, og det tager afsæt i Albertslundstrategien - Den forpligtende dialogstyring er gennemgående for alt, hvad vi gør. Dokumentation: Dagsordener og referater. Handling: Strategien drøftes på Lederforums og MEDudvalgets møder. Her sættes det i relation til begreber som initiativpligt, det professionelle råderum og den nære relation. Udgangspunktet er Værdigrundlag for ledelse og Generel stillingsbeskrivelse for afdelingsledere ved Albertslund Bibliotek. Temaet drøftes på personalemøde og på afdelingsmøder. Ved forpligtende dialogstyring forstås, at mål udvikles i dialog, og at dialogen er forpligtende på den måde, at alle parter har et ansvar for det, der aftales. Resursetræk: Arbejdstid. Afholdelse af temamøde for lederforum, MED-udvalgsmøde, personalemøde og afdelings- og områdemøder. Ca. 230 timer. SIDE 7

8 2. Ledelse og trivsel* 2.1 Trivsel og arbejdsmiljø Mål: At forbedre arbejdsmiljø og trivsel på biblioteket. Med udgangspunkt i konkrete eksempler på problemfelter og Trivselsundersøgelsen 2007 sættes der fokus på at forbedre arbejdsmiljø og trivsel på Biblioteket. Dokumentation: Registrering af forbedringer i arbejdsmiljø i forbindelse med Trivselsundersøgelse Referater af og dagsordener til MED-udvalg og Lederforum. Forslag til konkrete forbedringer. Handling: Drøftelser i Lederforum og MED-udvalg. Inddrage ekstern arbejdsmiljøkonsulent. Personalemøder. Resursetræk: Arbejdstid, MED-udvalgsmøder, workshops og personalemøder, i alt timer. Konsulenthonorar, kr. 3. Profilering og kommunikation* 3.1 Ekstern profilering Mål: At styrke arbejdet med profilering af Albertslund Bibliotek. Dokumentation: Registrering af omtale og indlæg i trykte medier. Handling: Etablering af mediekartotek og værktøjer til brug for systematisk markedsføring af bibliotekets tilbud. Resursetræk: I efteråret 2007 blev der afsat yderligere kr. til PR- og arrangementsvirksomheden. 3.2 Kommunikation Mål: At synliggøre bibliotekets tilbud, reglement mv. gennem trykt informationsmateriale. Dokumentation: Der foreligger opdateret informationsmateriale. Handling: Udarbejde foldere, go-cards og fliers mv., samt sparring med mediebureau. Resursetræk: kr. 3.3 Vision for Albertslund Bibliotek Mål: Bedre forankring af vision og strategier blandt bibliotekets ledelse og personale samt udvikling af en vision, der på én gang indfanger bibliotekets kerneværdier og foranderlighed. Handling: Visions- og strategiproces med både ledelse og medarbejdere. Processen skal forløbe fra december 2007 til primo februar 2008, og struktureres i 3 faser: Dokumentation: Det endelige visions- og strategidokument resulterer i en revision af Retningslinier, Resultatmål, og Servicedeklaration. Kultur- og bibliotekspolitik er vedtaget af KU/KB. SIDE 8

9 Tværorganisatoriske workshops med personale uden ledere faciliteret af interne proceskonsulenter. Udarbejdelse af oplæg til Lederforum. Workshop med Lederforum inklusiv diskussion af medarbejderoplæg. Udarbejdelse af visions- og strategidokument ved interne konsulenter. Dokumentet forelægges MED-udvalget og tages op ved afdelingsmøderne. Feed-back diskuteres i Lederforum, og der udarbejdes et endeligt visions- og strategidokument, der indbefatter vision, strategiområder, mål og eventuelt delmål. Desuden deltager biblioteket i arbejdet med at udarbejde en kommunal kulturpolitik, herunder bibliotekspolitik. Resursetræk: Arbejdstid, timer. 4. IT-strategi** 4.1 Web-strategi Mål: Udvikling af det virtuelle bibliotek. Anskaffe ny platform for hjemmesiden. Et CMS som understøtter kravspecifikation udarbejdet i 2007, dvs. det er tidssvarende og understøtter det fysiske bibliotek, og det er fleksibelt i forhold til fremtidige udviklingskrav (Web 2.0). Dokumentation: Ny hjemmeside er i drift. Handling: Et CMS (content mangement system) anskaffes og tilrettes / udvikles til bibliotekets behov og krav. Udviklingen af CMS et forsøges udviklet i tværkommunalt samarbejde med andre biblioteker. Det færdige CMS testes før endelig godkendelse. Resursetræk: Udvælgelse af CMS: 37 timer Tværkommunalt samarbejde: 37 timer Test af CMS: 37 timer Anskaffelse samt udvikling: kr. 4.2 Strategi for elektronisk formidling Mål og handling: At afsøge muligheder for mobilformidling, podcast og videreudvikling af bibliotekets blogs, herunder et community for den lokale musikkultur. Dokumentation: Nye services på bibliotekets site. Resursetræk: 60 timer. SIDE 9

10 4.3 Open Integra nyt bibliotekssystem Mål: Udvikling af et nyt modulopbygget bibliotekssystem baseret på services, komponenter og moduler, der tager afsæt i DBCs nuværende centrale løsninger, som kan indgå i en serviceorienteret arkitektur (SOA) og en åben bibliotekssystemarkitektur. Dokumentation: Evaluering oktober Primo 2009 er der skabt et nyt bibliotekssystem, som folke- og skolebiblioteker i Albertslund kan tage i brug. Referater og arbejdspapirer. Handling: : Albertslund Bibliotek har indgået samarbejde med DBC og en række andre biblioteker om at udviklingssamarbejdet skal resultere i et nyt bibliotekssystem. Biblioteket deltager i workshops og delprojekter samt indgår i pilotdrift. Resursetræk: 200 timer. 5. Miljøledelse*** 5.1 Miljøcertificering Mål: At opnå miljøcertificering efter EMAS 2-forordningen. Biblioteket er en del af den samlede Kulturforvaltnings miljøledelsessystem. Stadsbibliotekaren er projektleder på den samlede forvaltnings miljøindsats. Stadsbibliotekar og et af medlem af bibliotekets miljøgruppe deltager i forvaltningens tværgående miljøgruppe. Dokumentation: Godkendelse af miljøledelsessystemet ved ekstern revisor. Handling: Vedligeholde og udvikle det eksisterende miljøledelsessystem. Opdatere miljøhåndbog for personale ved Albertslund Bibliotek. Resursetræk: Arbejdstid. Afholdelse af personalemøde. I alt 210 timer 5.2 Formidling af miljøinformation Mål: At formidle viden og information om miljø og bæredygtighed. Handling: 1) Drive og udvikle 2) Præsentere div. miljøinformationsmateriale fra bibliotekernes miljøhjørner. 3) Afholde min. 2 miljøarrangementer. Dokumentation: Optælling af antal sidevisninger. Registrere brugen af materialer fra miljøhjørnet. Sammenligning af besøgstal over en flerårige periode. Resursetræk: Arbejdstid svarende til 37 timer til afholdelse af arrangementer og opdatering af SIDE 10

11 6. Mangfoldighed*** 6.1 Mangfoldighed Mål: At afspejle lokalområdets forskellige befolkningsgrupper i relation til servicetilbud, arrangementer og anden kulturformidlingsvirksomhed Handling: Generelt: Udvikling af arbejdet med at inddrage forskellige befolkningsgrupper i Bibliotekets kulturformidlingsvirksomhed, specielt med fokus på unge og etniske minoriteter. Sikring og udvikling af alsidighed i forhold til materialevalg, arrangementer og øvrige tilbud. Målrettet markedsføring og distribution tilpasset målgrupperne. Gennemførelse af brugerundersøgelse og afsøgning af ikke-brugeres særlige interesser og behov inden for bibliotekets virkeområde. Intensivering af arbejdet med brugerråd på lokalbibliotekerne. Udvikling af eksisterende samarbejder samt etablering af nye netværk til forskellige målgrupper identificeret via brugerundersøgelse. Arbejde med forskellige inddragelsesmetoder til udvikling af lokalbiblioteket i Hedemarken, så lokalområdets etniske minoriteter i højere grad bliver en del af lokalbiblioteket. Udvikling af ungeområdet, herunder etablering af ambassadørgruppe, udvikling af nye formidlingsmetoder med anvendelse af nye teknologier, samt inddragelse i udstillings- og arrangementsvirksomhed. Dokumentation: Brugerundersøgelse og ikke-bruger undersøgelse, evaluering af publikums-grupper til forskellige arrangementer, materiale produceret gennem inddragelsesorienterede aktiviteter, herunder udstillingsvirksomhed og web-orienteret formidling af unges egen kulturproduktion. Desuden halvårlig afrapportering af arrangementsområdet. Resursetræk: Arbejdstid, materialebevilling og udgifter til brugerundersøgelser. Der afsættes kr. til særlige aktiviteter på ungeområdet. Eksempler på tiltag i forhold til de etniske minoriteter Ad. 1 Mål: At øge kontakten til kulturforeninger og grupperinger i boligområderne med henblik på at gøre dem opmærksom på og inddrage dem i bibliotekets tilbud og muligheder. Handling: I samarbejde med kommunens boligsociale projekter at afholde arrangementer på tværs af kulturer ude i lokalområderne og lave opsøgende arbejde i foreningerne og værestederne. Dokumentation: Opgørelse over antal arrangementer, deltagerantal, evalueringer og opgørelse over antal besøg enten i klubber og foreninger eller besøg af dem på biblioteket. Ressourcetræk: Personaletimer. Arrangementsbevilling, eventuelt eksterne midler. Ad. 2 Mål: At knytte an til Albertslund Kommunes KRAMprojekt i 2008, hvor information om sundhed målrettet de etniske minoriteter er et særligt indsatsområde Dokumentation: Opgørelse over antal arrangementer, deltagerantal, evalueringer. SIDE 11

12 Handling: Biblioteket indgår i den informations- og arrangementsvirksomhed, der vil finde sted både på biblioteket og ude i boligområderne. Ressourcetræk: Personaletimer, arrangementsbevilling, herunder eksterne midler.. Ad. 3 Mål: Undersøge mulighederne for at afprøve projektet: karrierebiblioteket, som Nørrebro Bibliotek er i færd at gennemføre. Det går ud på at udvikle og etablere et udlån af frivillige fagpersoner til unge, der har brug for en anden form for erhvervsvejledning. Handling: Der udarbejdes en projektbeskrivelse, og der etableres kontakter med samarbejdspartnere i kommunen, blandt andet jobteamet med henblik på at søge om eksterne midler til gennemførelse af projektet i 2008/2009. Erfaringerne på Nørrebro Bibliotek følges tæt. Dokumentation: Projektbeskrivelse foreligger. Ressourcetræk: Personaletimer. 7. Biblioteket som læringsrum 7.1 Brugerundervisning Mål: Tilbyde bibliotekets brugere og andre basale kompetencer på områder, hvor bibliotekets personale har særlige forudsætninger for at give et kvalitativt tilbud. Primært inden for IT-området. Deltage i videreudvikling af div. undervisningskoncepter, f.eks. Netmusik, podcasts, communities. Dokumentation: Opgørelse af antal kursusforløb og deltagere. Evalueringer fra kursisterne. Alle 3.-klasser tilbydes biblioteksorientering. Handling: Tilbyde undervisning på alle betjeningssteder. Der anskaffes 8 bærbare computere så hands onundervisning kan ske i forbindelse med selve introduktionen. Ligeledes monteres en projektor i loftet i begge mødelokaler. Tilbyde biblioteksorientering. Resursetræk: Tid til undervisning og forberedelse. Udgift til bærbare computere: kr Borger.dk Mål: At opfylde den opgave bibliotekerne har fået pålagt af Biblioteksstyrelsen: At udbrede kendskabet til de offentlige selvbetjeningsløsninger via portalen borger.dk med og uden digital signatur. Dokumentation: Opgørelse over antal kursusforløb og deltagelse og evaluering af underviserne. Handling: Tilbyde undervisning i borger.dk for Albertslundborgere, bibliotekets personale og Borgerservice. Lave kampagner og undervisningsmateriale i borger.dk. SIDE 12

13 Resursetræk: Personaletimer til netværksmøder, forberedelse, kampagner og undervisning : 232 timer. 7.3 Biblioteket som studierum Mål: At styrke muligheden for at benytte biblioteket som studierum. Handling: Anskaffelse af to computere mere til hovedbibliotekets studierum. Herefter er der i alt 4 computere dedikeret langtidsbrug i bibliotekets studierum. I forbindelse med indskrænkning i antallet af vagtborde i voksen- / musikområdet etableres flere arbejds- og studiearbejdspladser. Dokumentation: Registrering af brugen af pc erne i studierummet og øvrige pc er. Resursetræk: kr. fra bibliotekets inventarkonto og IT-konto. 7.4 Lektiecafé Mål: At medvirke til at flere unge gennem lektiehjælpen opnår tilfredsstillende skolekundskaber ved at støtte dem i deres skolearbejde. At de parallelt med lektiehjælpen i højere grad bliver vænnet til at benytte sig af bibliotekets muligheder og faciliteter med henblik på at finde egnede materialer til deres projektopgaver. Dokumentation: Der føres statistik hver gang over, hvor mange der benytter tilbuddet. Desuden vil der blive ført logbog af de frivillige. Handling: At etablere en lektiecafé én gang om ugen ved hjælp af frivillige, som bliver rekrutteret af etablerede organisationer. Der anskaffes en ekstra computer og indkøbes diverse relevante materialer. Endvidere laves der PR for ordningen. Resursetræk: kr. finansieret af Biblioteksstyrelsens lektiehjælpspulje. Er bevilget. Personaletimer til at være tovholder og bibliotekets kontaktperson til de frivillige 7.5 Kampagner Mål: At stimulere børn og unges lyst til at læse og at synliggøre bibliotekets mange tilbud. Dokumentation: Antal klasser og børn der deltager, samt tilbagemeldinger fra børn, lærere og forældre Handling: Alle 3.-klasser inviteres til at deltage i Bolsjelæsningskampagnen, (foregår i samarb. med skolerne og i 2007 deltog alle kommunens 3.-klasser) og alle børn mellem 7-14 år inviteres til at deltage i Sommerbogen (læs 5 bøger i din sommerferie og få en gratis gavebog. I 2007 deltog 492 børn). Børnebiblioteket inviterer også elever i 6.-klasse til at deltage i den landsdækkende quiz Smart-parat-svar, som er en dyst på viden om bøger. SIDE 13

14 I forbindelse med Sommerbogen gør vi en bevidst indsats for at involvere børn med anden etnisk herkomst. Resursetræk: Bolsjelæsning: 160 timer, Sommerbogen: 120 timer, Smart-parat-svar: timer (afhængig af om vi selv udarbejder spørgsmål til quizzen). 8. Biblioteket som oplevelsesrum - arrangementer 8.1 Biblioteket som oplevelsesrum - arrangementer Mål: At give mangfoldige og aktuelle kulturoplevelser til flere, herunder nye publikumsgrupper og at øge bibliotekets synlighed i lokalområdet. Handling: Arrangementsudvalget tildeles ny rolle som projektorienteret sparringspartner på aktiviteter og arrangementer. Dette gøres med det formål at sikre, at arrangementer og udstillinger understøtter bibliotekets vision og strategier - herunder at der i arrangementsarbejdet er en øget orientering imod specifikke målgrupper, eksterne samarbejdspartnere og organisatorisk sammenhæng. I forhold til udvikling af de tiltag på arrangements- og udstillingsområdet, som skete i 2007, vil der i 2008 blive iværksat følgende: Tværorganisatoriske projektforløb (1 pr. halvår) med fokus på blandt andet inddragelse af eksterne samarbejdspartnere, ekstern medfinansiering, profilering i regionale og nationale medier. Udvikling af inddragelsesorienterede arrangements- og udstillingstyper, herunder aktiviteter ude af huset. Inddragelse af hjemmeside i arrangementsvirksomheden. Afholdelse af læsekredse. På Hovedbiblioteket, Stensmosegård og i Hedemarken Hertil kommer et fortsat fokus på markedsføring og markedsføringsstrategier og det opsøgende pressearbejde. Dokumentation: Evaluering af tværorganisatorisk projektforløb og løbende evaluering af arrangementer herunder minipublikumsundersøgelser. Udgivelse af projektbeskrivelser, billeder og kulturproduktion fra inddragelsesprojekter på bibliotekets hjemmeside. Arrangementsudvalgets arbejde (evalueringer, projektbeskrivelser, dokumentationsmateriale, presseklip m.m.) samles i en halvårlig rapport. Resursetræk: Området er tilført kroner (omprioritering af midler) til tværorganisatoriske projekter. Hertil kommer arbejdstid til planlægning og afvikling af arrangementer. SIDE 14

15 9. Lokalbibliotekerne 9.1 Biblioteket i Hedemarken Mål: At udvikle en ny profil for Biblioteket i Hedemarken. Dokumentation: Registrere øget besøgstal og udlånstal Handling: At afdække behov, brugermønstre og interessenters bud på, hvad et moderne lokalbibliotek skal tilbyde. Resursetræk: Arbejdstid. Inventar og IT-udstyr kr Biblioteket i Trippendalscentret Mål: At undersøge mulighederne og interessen for etablering af et voksenbrugerråd ved filialen. Brugerrådet skal have samme arbejdsgrundlag som brugerrådet ved Stensmosegård, men i øvrigt virke i samklang med børnebrugerrådet. Dokumentation: Notat vedr. etablering af et brugerråd. Udarbejdelse af retningslinjer. Handling: Invitere til møde for interesserede. Hvis ideen modtages positivt, skal sagen indstilles til kommunalbestyrelsen / kulturudvalget. Resursetræk: Arbejdstid 10. Kompetenceudvikling videndeling, brugerundersøgelser 10.1 Kompetenceudvikling Mål: Implementering af ny en ny kursuspolitik. Kursusmidlerne skal sikre, at medarbejdernes kompetencer modsvarer biblioteksudviklingen og de behov ændrede brugervaner og mønstre kræver. Efteruddannelse er derfor dels en sag for den enkelte medarbejder, dels en sag for ledelsen. En offensiv kursusog efteruddannelsespolitik er en del af en attraktiv arbejdsplads, og muligheden for opfølgning på den enkeltes efteruddannelsesbehov er et vigtigt element i den daglige ledelse og personaleudvikling. Dokumentation: Oversigt over kursusdeltagelse. Antal afholdte temamøder med vidensformidling. Handling: Omprioritering af midler og større ledelsesmæssigt fokus, bl.a. i forbindlse med PULSsamtaler på medarbejdernes behov for efteruddannelse. Resursetræk: I 2008 omprioriteres der midler, svarende til kr. til kompetenceudvikling. Samlet vil kursuskontoen i 2008 være på kr. SIDE 15

16 11. Borgerservice kulturel borgerservice Mål: Fastlæggelse af rammer for og indhold i en kommende kulturel borgerservice i Albertslundhusets stueetage. I forbindelse med gennemførelsen af den fortsatte renovering af Albertslundhuset foreslås oprettet en kulturel borgerservice. Dokumentation: : Referater fra møderne. Handling: Deltage i planlægningsmøder og projekteringsmøder og afholdelse af temamøder mellem Biblioteket og Kulturforvaltningen. Resursetræk: Arbejdstid 150 timer. Opfølgning på indsatsområder Vedligeholdelse Mål: Hæve vedligeholdelses-niveauet, primært på lokalbibliotekerne. 1) Hedemarkens indgangsparti renoveres. 2) Mindre vedligeholdelsesarbejder på Stensmosegård. 3) Indretning på Hovedbiblioteket Justeringer i udlånsområder. Dokumentation: - Opfølgning: 1) 2) Udsat til 2008 pga. prioritering af justeringer på hovedbiblioteket. 3) Besluttet, gennemføres primo Inventar Mål: Justeringer på kontorerne og opgradering af kopimaskiner til brug for brugerne. 1) Justering af indretningen i Intern service. 2) Reoler til Voksenområdet / østkontoret. 3) Kopimaskiner. Dokumentation: Skitser foreligger og inventar Opfølgning: 1) Gennemført. 2) Gennemført. 3) Udsat pga. økonomi. 3. Selvbetjening Mål: Øge mulighederne for selvbetjening - Udlånsekspeditionen: 1) Afhentning af reserveret materiale (100 %) og 2) Aflevering (50 %). 3) Anskaffelse af egnet reol / udbygning af eksisterende. 4)Omstilling af eksisterende automater og tilrettelæggelse af arbejdsgange. Dokumentation: 1)-2) Er i drift og inventar er anskaffet. Opfølgning: 1) Gennemført. 2) Gennemført. Tal for %-aflevering er endnu ikke valide. 3) Gennemført. 4) Gennemført. SIDE 16

17 4. Det virtuelle bibliotek Mål: 1) Generelt Udarbejdelse af en færdig, nedskrevet strategi for Albertslund Biblioteks fortsatte vækst og udvikling på det virtuelle område frem mod Dette papir forventes endeligt færdigt primo 2007 Sammen med resultatet af brugerundersøgelsen (se nedenfor) og kortlægningen af arbejdsgange i biblioteket danne grundlag for en nedskrevet beskrivelse af bibliotekets strategi for de næste to år. Opfølgning: 1)Ikke gennemført. 2) Hjemmesiden Implementering af en fremtidssikret hjemmeside, der fremhæver, understøtter og fremmer den sømløse integration mellem bibliotekets forskellige services og tilbud. Dokumentation: Med ansættelsen af en webudvikler på fuld tid er der taget de første skridt i retning af at få etableret en ny hjemmeside. 2) Besluttet, gennemføres primo ) Fjernadgang til licensbelagte baser Medio 2007 er samtlige ressourcer, der tillader ekstern adgang via brugernes egen hjemme-pc, også reelt til rådighed på denne måde. Dokumentation: Nogle eksterne elektroniske resurser er stillet til brugernes rådighed via deres egen hjemme-pc. Generelt afventes teknisk løsning fra DBC s side ultimo 2007/primo ) Delvis gennemført. 4) Integra fælles IT-system Sikre optimal udnyttelse af det nye fælles IT-system for folke- og skolebiblioteker. Dokumentation: 1) Etablering af driftsorganisation. 2) Afklare økonomisk snitflade mellem de to sektorer. 3) Etablering af fora for videndeling. 4) Gennemført. SIDE 17

18 5. Medier og formidling Mål: 1) Kompetenceudvikling Øge personalets kompetencer vedr. referencearbejdet. Deltagelse i projekt Den gode formidler. Videndeling fra arbejdet med Biblioteksvagten. Dokumentation: Vagtplaner for videndeling. Opfølgning: 1) Gennemført. 2) Brugeruddannelse Det tilstræbes, at spektret af undervisningstilbud bredes yderligere ud til at omfatte delområder af Internet-brugen: Mulige nye områder kan f.eks. være: E-handel. Selvbetjening på borger.dk. Netbanking. Blogging. RSS-feeds. Podcasting og anvendelse af elektroniske tjenester. a) Succesen med undervisning i Internetsøgning og slægtsforskning videreføres, og det undersøges, hvordan nye områder kan blive en del af bibliotekets undervisningstilbud. b) På Hovedbiblioteket planlægges IT-undervisning for 9. klasse. Dokumentation: Kursusprogrammer og deltagerlister a) Gennemført. b) Ej gennemført. 3) Arrangementer En minimum 20% forøgelse af pressedækningen af bibliotekets aktiviteter, og en øget deltagelse i arrangementer på mindst 30% i forhold til 2006-niveauet. Hertil kommer en videngenerering til brug for den videre arrangementsvirksomhed 3) Gennemført. Området er tilført kr. Dokumentation: Mange forskellige typer arrangementer har været afprøvet, og markedsføringen af de enkelte arrangementer har været konsekvent. Markedsføringen af biblioteket som institution har generelt, i 1. halvdel af 2007, været intensiveret, men pga. stillingsledighed er indsatsen først i efteråret 2007 blevet genoptaget. 4) Ungeområdet og nye medier Langsigtet planlægning med henblik på opprioritering og øget eksponering af medietyperne. Der udarbejdes notat / strategioplæg. Synliggøre og styrke bibliotekets tilbud til unge, herunder formidlingen af nye medier. Dokumentation: Musik- og mediebibliotekar er ansat. Der er nedsat to arbejdsgrupper der har udarbejdet 4) Gennemført, men er række konkrete aktiviteter iværksættes først primo SIDE 18

19 konkrete forslag til at styrke indsatsen på de to områder. Bibliotekets lederforum har drøftet og besluttet konkrete tiltag. 5) Integration Styrke bibliotekets integrationsindsats mhp. at udmønte intentionerne i integrationspolitikken. Konkrete handlinger: a) Projekt Vi læser avisen sammen. b) Oprettelse af erfagruppe på biblioteket. c) Kortlægning af samarbejds-partnere. d) Mini-brugerundersøgelse. e) Intern undervisning. Dokumentation: Der er oprettet en stilling som integrationskonsulent på 15/37. 5) I hovedtræk gennemført a) Projektet er ændret til et lektiehjælpsprojekt. b) Erfagruppe er oprettet. c) Delvis sket. d) Ikke gennemført. e) Delvis gennemført med oplæg fra kommunens integrationskonsulent. Alle nyansatte får en introduktion til området. 6) Kampagner og events Børn a) Stimulere børn og unges lyst til at læse. b) Styrke børnefamiliernes fokus på at læse højt. c) Være synlig, hvor børn færdes 6) Kampagner og events Børn a) Bolsjelæsning for 3.-klasserne og Sommerbogen for børn mellem 7 og 14 år er gennemført. b) Lystlæsning: Højtlæsningskampagne rettet mod børnefamilierne. Ansøgning på kr. er imødekommet fra Biblioteksstyrelsen, og kampagnen er gennemført. Mere end 120 familier har deltaget. c) Gennemført. Deltagelse i Børnefestugen. Voksne d) Synliggøre særlige indsatsområder på Biblioteket og i Albertslund Kommune. Deltage i miljøfestival. Dokumentation: Referater, pressemeddelelser, plakater og kampagnemateriale foreligger. Voksne d) Gennemført. 7) Forbrugerinfopunkt Sikre personalet de nødvendige kompetencer Dokumentation: Kursusdeltagelse. 7) Gennemført. 6. Personaleudvikling Mål: 1) Puls a) For på længere sigt at kunne tiltrække og fastholde personale er det vigtigt, at nuværende og fremtidige ansatte opfatter Biblioteket som en attraktiv arbejdsplads. b) Sikre afdelings- og områdeledere overblik over hvilke udviklingsønsker personalet har. Sikre kompetenceudvikling i overensstemmelse med Bibliotekets strategiske handlingsplaner. Dokumentation: Alle ansatte kommer til PULS-samtale hos nærmeste leder. Ønsker om kompetenceudvikling samles centralt for at skabe overblik. Opfølgning: a) Gennemført. b) Delvis gennemført. SIDE 19

20 2) Kompetenceudvikling a) Give personalet i publikumsområderne viden om konsekvenserne af strukturreformen. b) Give personalet indsigt og viden om biblioteks- og kulturudviklingen i Danmark. Dokumentation: Mødeindkaldelser og oplæg. Der er afholdt interne kurser / introduktioner med oplægsholdere fra Borgerservice. 2) Der er afhold 8 temamøder med eksterne oplægsholdere. Gennemført a) Der er afholdt interne kurser / introduktioner med oplægsholdere fra Borgerservice. b)) Der er afholdt 8 temamøder med eksterne oplægsholdere. 3) Ledelsesseminar Udarbejdelse af langsigtet strategi for fremtidens Albertslund Bibliotek. Dokumentation: Mødeprogram og oplæg er udarbejdet. Der er afholdt seminar for Strategisk lederforum (afdelings- / områdeledere). 7. Netværk og tværgående samarbejde Mål: 1) Nationale nettjenester Bidrage til at udvikle og drive nogle af de nationale nettjenester. Dokumentation: Biblioteket deltager i følgende nationale nettjenester: Litteratursiden DotBot. Musikbibliotek.dk. Biblioteksvagten. Finfo. Miljøinfopunkt.dk. Forfatternet. Opfølgning: 1) Gennemført. 2) Børnepanelet Synliggøre børns kompetencer og evne til at formidle viden om børns kultur. Dokumentation: Børnepanelets læserbreve bringes minimum 1 gang om måneden i Vestegnen. Målet er at få stof med hver 14. dag. 2) Gennemført. 3) Profilering Styrke arbejdet med profilering og branding af Albertslund Bibliotek. Deltage i møderække og læringsmoduler igennem Kreative Byer. Dokumentation: Mødeindkaldelser og dagsordener. 3) Gennemført. Stadsbibliotekar og kultur- og kommunikationsmedarbejder har deltaget i læringsmodulerne. 8. Organisation og det administrative område Mål: 1) Ny organisation Sikre at Fremtidens Albertslund Bibliotek ny organisation lever op til målsætningerne. Opfølgning: 1) September 2007 er justeringerne gennemført. SIDE 20

21 Evaluering af ny organisation, juni Opstilling af evalueringskriterier april Dokumentation: Organisationsmodellen er på baggrund af Organisationsanalyse 2007 justeret på flere punkter. Der er udarbejdet ny organisationsanalyse og en række anbefalinger i denne er implementeret. 2) Biblioteket i Hedemarken Give lokalbiblioteket ny dynamik og anden profil. Der udarbejdes oplæg til brug for drøftelsen i Strategisk lederforum og Kulturudvalget / Kommunalbestyrelsen. Dokumentation: Referater fra arbejdsgruppen, der drøfter forslag til nye aktiviteter og ny profil for Hedemarken. 2) Arbejdet er i gang og forventes afsluttet ultimo ) Arbejdsganganalyser En arbejdsgangsanalyse på hele biblioteket iværksættes for at vurdere, hvorvidt arbejdsgangene efter implementeringen af IT-løsningerne Netpunkt og Integra er hensigtsmæssige. Dokumentation: Der foreligger en organisationsanalyse med 21 anbefalinger. Heraf er flere iværksat fra september ) Fokus blev ændret fra at være en arbejdsgangsanalyse til at være en organisationsanalyse, der tog udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt personalet og en nøgletalsanalyse. I analysen var der 21 anbefalinger, som er blevet drøftet. Heraf er flere blevet iværksat. 4) Ledelsesinformation Sikring af optimal ledelsesinformation, herunder økonomi og personaleforhold. Implementering af OPUS-overblik via Rådhuset. Dokumentation: Uddannelse af 4 medarbejdere i sekretariatet. Systemet benyttes i en vis udstrækning. 4) Gennemført, dog sådan at kun et par medarbejdere i dag benytter Opus-overblik. 5) Telefonbetjening Forbedret telefonbetjening. Rapport fra telefonkvalitetsundersøgelsen drøftes. Dokumentation: Rapport foreligger. Der er udarbejdet retningslinjer for god telefon-service. 5) Gennemført. Rapportens resultater er blevet drøftet på personalemøde. SIDE 21

22 Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet Albertslund T F M ESDH: 07/17992

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Virksomhedsplan 2009 Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 69 00 F 43 68 69 20 SIDE

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund. Virksomhedsplan 2014 Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.dk T 43 68 70 00 F 43 68 70 68 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Retningslinjer 2014-2017 Hvem er vi? Hvad gør vi? Afdelingen for By & Kultur. Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Retningslinjer 2014-2017 Hvem er vi? Hvad gør vi? Afdelingen for By & Kultur. Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer 2014-2017 Hvem er vi? Hvad gør vi? Afdelingen for By & Kultur Albertslund Bibliotek Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur Fredensborg Bibliotekerne anno 2013 Model for ny biblioteksstruktur Forsideillustration: Modellen for ny biblioteksstruktur illustreres som et hus, som udgør det fulde bibliotekstilbud i Fredensborg Kommune.

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Årsberetning 2013. Kultur, Fritid & Forebyggende Sundhed Albertslund Bibliotek

Albertslund Bibliotek. Årsberetning 2013. Kultur, Fritid & Forebyggende Sundhed Albertslund Bibliotek Årsberetning 2013 Kultur, Fritid & Forebyggende Sundhed Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets langsigtede mål 1) Udmøntning af Frivillighedspolitikken 2) Øge tilgængelighed til Kultur-, fritids- og idrætstilbud

Kultur- og Fritidsudvalgets langsigtede mål 1) Udmøntning af Frivillighedspolitikken 2) Øge tilgængelighed til Kultur-, fritids- og idrætstilbud 1 Indhold: 1. Præsentation af Rudersdal Bibliotekerne Faktuelle oplysninger Organisation - Ledelse herunder ledergruppens opgaver - Faglige konsulenter/fagligt ansvarlige - BiblioteksMED - Fysiske rammer

Læs mere

Biblioteker er stedet for viden, oplevelse og kultur.

Biblioteker er stedet for viden, oplevelse og kultur. Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab Biblioteker er stedet for viden, oplevelse og kultur. Åbningstider. Bibliotekerne skal have åbningstider, som er tilpasset betjeningsområdets behov. Der er

Læs mere

Dagtilbud til børn. Virksomhedsplan 2010

Dagtilbud til børn. Virksomhedsplan 2010 Dagtilbud til børn Virksomhedsplan 2010 1 Indledning Denne virksomhedsplan omfatter det samlede dagtilbudsområde i Rudersdal Kommune. Virksomhedsplanen (VP) forholder sig dels til lovfastsatte krav besluttet

Læs mere

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen Center for Undervisningsmidler Rapport om Mål og resultatstyring Maj 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1. 1 Baggrund... 4 1. 2 Rapportens formål...

Læs mere

Virksomhedsplan 2008 - Bibliotekerne

Virksomhedsplan 2008 - Bibliotekerne Virksomhedsplan 2008 - Bibliotekerne Indledning og præsentation Frederiksværk-Hundested Bibliotekerne består af 4 fysiske betjeningssteder. Åbningstider Frederiksværk bibliotek (Hovedbiblioteket) Torvet

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk BIBLIOTEK OG MEDIER N R. 2 J U N I 2 0 1 0 Status på rapporten om folkebibliotekerne UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk CHARLOTTE SAHL-MADSEN Om bibliotekernes betydning i det digitale

Læs mere

TEKNIK & MILJØ STRATEGI- PAS

TEKNIK & MILJØ STRATEGI- PAS TEKNIK & MILJØ STRATEGI- PAS Teknik & Miljø Esbjerg Kommune TEKNIK & MILJØS STRATEGIPAS Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. Hvert år skal der ske en revision af strategipasset. Revisionen i efteråret

Læs mere

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Handleplan for Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 1 Handleplan for det pædagogiske, digitale arbejde i dagtilbud, skole og skolefritidstilbud i Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø strategipas 2012/13 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljøs strategipas Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. I passet finder du de mål, vi i fællesskab skal nå for at indfri

Læs mere

KøgeBibliotekerne. Virksomhedsplan 2015

KøgeBibliotekerne. Virksomhedsplan 2015 KøgeBibliotekerne Virksomhedsplan 2015 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 OPGAVER 4 ORGANISATION 5 PERSONALE 5 SYGEFRAVÆR 6 ØKONOMI 6 ANDET 6 Indsatsområder 9 Direktionens indsatsområder 9 POLITISKE

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Notat Udviklingsplan for bibliotek og borgerservice Sagsbeh.: majof & hega Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Foto: Indgangsparti på Hjørring Bibliotek Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Juni 2010 1 Indhold Forord side 4 Indledning side 4 Baggrund side 4 Vision side 5 Indsatsområder side 5 Beskrivelse

Læs mere

Virksomhedsplan for Hovedbiblioteket

Virksomhedsplan for Hovedbiblioteket Virksomhedsplan for Hovedbiblioteket Regnskab 1999, Budget 2000 og overslagsårene 2001-2003 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 (2001-2003) side 2 Oversigt Bind 1 Indledning Virksomhedsplanlægningen

Læs mere

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Skolepolitik for Århus Kommune 2004-2008 Indledning Børnene i Århus har brug for en skole, der klæder dem på til fremtiden Skolen skal være en positiv

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien 2004 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan for socialpsykiatrien 2004. Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Faktuelle oplysninger Side 3 Opfølgning 2003 Side 3

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent referat Fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 18. november 2014 Mødetidspunkt: 14:30-17:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan Mødelokale v/kantinen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere