Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2008 Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek

2 SIDE 2

3 Indhold Indledning... 5 Indsatsområder Forpligtende dialogstyring Ledelse og trivsel Profilering og kommunikation IT-strategi Miljøledelse Mangfoldighed Biblioteket som læringsrum Biblioteket som oplevelsesrum - arrangementer Lokalbibliotekerne Kompetenceudvikling videndeling, brugerundersøgelser Borgerservice kulturel borgerservice Opfølgning på indsatsområder Vedligeholdelse Inventar Selvbetjening Det virtuelle bibliotek Medier og formidling Personaleudvikling Netværk og tværgående samarbejde Organisation og det administrative område SIDE 3

4 Hovedbibliotekets børneafdeling Hovedbibliotekets børneafdeling Hovedbibliotekets forhal

5 1. Indledning Bibliotekets virksomhedsplan 2008 er udarbejdet efter ny standard og skabelon for virksomhedsplaner i Albertslund Kommune. Virksomhedsplanen udarbejdes årligt, og biblioteksvirksomheden drøftes af KU/ØU/KB efter nedenfor anførte tidsplan og i forbindelse med behandlingen af de anførte arbejdspapirer: Regnskab. Årsberetning. Det kommunale budget. Virksomhedsplan. Retningslinjer for Albertslund Bibliotek, med serviceinformation og resultatmål. Retningslinjer 2008 får ny form og kommer til at indeholde serviceinformation og resultatmål. Økonomirapporter med opfølgning på resultatmål og udmeldte indsatsområder. Februar. Marts. Efterår / oktober. Januar. Marts, hvert andet år i lige år. Næste udgave foreligger primo Økonomirapporter 3 gange årligt. Opfølgning på resultatmål 2 gange årligt. Virksomhedsplan, retningslinier og årsberetning udleveres i alle biblioteksafdelinger og kan ses på bibliotekets hjemmeside. 1.1 Økonomi og normering Budget Bibliotekets bruttobudget 2008 er iflg. det teknisk fremskrevne budget (september 2007) kr. Indtægterne udgør kr. Hertil kommer ejendomsudgifter og vedligeholdelse på ca kr. Den samlede materialekonto er på kr. fordelt med kr. til bøger (voksne, børn og musik) og kr. til andre materialer. Lønsum og normering Den samlede nettolønsum er på kr. Svarende til godt 50 personaleenheder. Udgiften til 0,5 stilling på Kongsholm HF og Gymnasium og 0,5 stilling på Lokalhistorisk Samling refunderes af henholdsvis Børne- og Undervisningsforvaltningen og Museet på Kroppedal. SIDE 5

6 Organisation Stadsbibliotekar Administrationschef - Intern service - Team katalog - Sekretariat - Tekniske servicemedarbejdere Udviklingschef - IT- og udviklingsafdelingen - Team musik - Kultur- og kommunikationskonsulent - Grafisk medarbejder, 10 timer Voksenområdet Børn og ungeområdet Lokalområderne Ekspeditionen Områdeleder - Biblioteket kommer - Biblioteksvagten Områdeleder - Skoler og daginstitutioner Områdeleder - Trippendal - Stensmosegård - Hedemarken Områdeleder Indsats- og konsulentområder Integration, brugerundervisning, nye medier, ungeområdet og Hedemarken 1.2 Betjeningssteder og åbningstider Albertslund Bibliotek omfatter Hovedbiblioteket i Alberslundhuset, Biblioteket i Trippendalscentret, Biblioteket på Stensmosegård og Biblioteket i Hedemarken. Den ugentlige åbningstid på hovedbiblioteket er 48 timer i sommerhalvåret, mandag til lørdag og 52 timer i vinterhalvåret, mandag til søndag. På hver af de tre filialer er den ugentlige åbningstid 24 timer, mandag til lørdag. Onsdag er der lukket på filialerne i Trippendalscentret og Hedemarken. Fredag er Stensmosegård lukket. Filialerne lukker på skift en uge i juli. 1.3 Aktivitetsniveau Målsætningen for 2008 er at nå et besøgstal og udlån, der ligger på niveau med tallet for 2007, som forventes at være på niveau med besøgstallet i 2006, hvor antallet var besøgende. Udlånet for 2008 forventes at blive på niveau med 2007 og 2006, dvs. på ca enheder. På landsplan er der tale om en faldende tendens for såvel antallet af besøg som udlån. Albertslund Bibliotek vil med udgangspunkt i analyse af nøgletal og på baggrund af konkrete initiativer søge at modvirke denne tendens på lokal plan. I 2007 forventes antallet af bookninger af bibliotekets internet-pc er at være på ca I 2008 forventes tallet øget til ca , da bibliotekets studierum vil blive opgraderet. Hertil kommer, at Hedemarken vil få tilført flere pc er til brugerne. Antal besøg på bibliotekets hjemmeside forventes at stige fra besøgende i 2006 til besøgende i Målene med flere besøg og et stabilt højt udlån skal nås gennem en øget PR- og arrangementsvirksomhed og en mere målrettet indsats i forhold til målgrupper og efterspørgsel. I efteråret 2007 blev arrangementsområdet tilført yderligere kr. Den samlede PR- og arrangementskonto vil således være på kr. i Albertslundstrategien Kommunalbestyrelsen har i efteråret 2007 udformet et tillæg til Visionen for Albertslund, Albertslundstrategien. Heri opereres med tre indsatsområder / mærkesager: Børn, kultur og miljø. De politisk vedtagne målsætninger for biblioteksvæsenet i Albertslund er formuleret i Retningslinjer for Albertslund Bibliotek, Virksomhedsplanen og Miljøledelseshåndbogen (bibliotekets miljøpolitik). SIDE 6

7 1.5 Rammebetingelser og visioner Folkebibliotekernes formål er beskrevet i 1, stk. 1 i Lov om biblioteksvirksomhed. Lovgrundlag: Lov om biblioteksvirksomhed, lov nr. 340 af 17. maj 2000 Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed nr. 30 af 10. januar 2005 Lov om ophavsret, lov nr. 164 af 12. marts 2003 samt lovændring nr. 997 af 9. december 2003 Lov om biblioteksafgift, lov nr af 17. december 2002 Bekendtgørelse om biblioteksafgift nr. 106 af 19. februar 2003 Lov om behandling af personoplysninger, lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer Bibliotekets overordnede vision og langsigtede målsætninger blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i oktober Ultimo 2007 og primo 2008 vil bibliotekets vision og langsigtede målsætninger blive taget op til revision og vil indgå i et større arbejde med at udarbejde en egentlig kulturplan. I Visionen hedder det: Biblioteket er det centrale sted for informations- og kulturformidling i kommunen. Det betyder, at: biblioteket ønsker at indgå i folks bevidsthed som det sted, fysisk og virtuelt, man naturligt henvender sig for at få information, viden og kulturelle oplevelser på mange niveauer biblioteket søger at fremme og understøtte menneskelig udvikling og demokrati i samarbejde med andre videns- og kulturformidlere, også uden for biblioteket Indsatsområder Under hvert indsatsområde anføres et eller flere delmål. * Temaer udmeldt af chefgruppen som obligatoriske ** Temaer som indgår i chefgruppens virksomhedsplan, men som ikke er obligatoriske *** Temaer udmeldt af Kulturforvaltningen som obligatoriske 1. Forpligtende dialogstyring* 1.1 Forpligtende dialogstyring Mål: At give ledelsesstrategien forpligtende dialogstyring indhold. Begrebet er en del af Albertslund Kommunes ledelses- og styringsstrategi, og det tager afsæt i Albertslundstrategien - Den forpligtende dialogstyring er gennemgående for alt, hvad vi gør. Dokumentation: Dagsordener og referater. Handling: Strategien drøftes på Lederforums og MEDudvalgets møder. Her sættes det i relation til begreber som initiativpligt, det professionelle råderum og den nære relation. Udgangspunktet er Værdigrundlag for ledelse og Generel stillingsbeskrivelse for afdelingsledere ved Albertslund Bibliotek. Temaet drøftes på personalemøde og på afdelingsmøder. Ved forpligtende dialogstyring forstås, at mål udvikles i dialog, og at dialogen er forpligtende på den måde, at alle parter har et ansvar for det, der aftales. Resursetræk: Arbejdstid. Afholdelse af temamøde for lederforum, MED-udvalgsmøde, personalemøde og afdelings- og områdemøder. Ca. 230 timer. SIDE 7

8 2. Ledelse og trivsel* 2.1 Trivsel og arbejdsmiljø Mål: At forbedre arbejdsmiljø og trivsel på biblioteket. Med udgangspunkt i konkrete eksempler på problemfelter og Trivselsundersøgelsen 2007 sættes der fokus på at forbedre arbejdsmiljø og trivsel på Biblioteket. Dokumentation: Registrering af forbedringer i arbejdsmiljø i forbindelse med Trivselsundersøgelse Referater af og dagsordener til MED-udvalg og Lederforum. Forslag til konkrete forbedringer. Handling: Drøftelser i Lederforum og MED-udvalg. Inddrage ekstern arbejdsmiljøkonsulent. Personalemøder. Resursetræk: Arbejdstid, MED-udvalgsmøder, workshops og personalemøder, i alt timer. Konsulenthonorar, kr. 3. Profilering og kommunikation* 3.1 Ekstern profilering Mål: At styrke arbejdet med profilering af Albertslund Bibliotek. Dokumentation: Registrering af omtale og indlæg i trykte medier. Handling: Etablering af mediekartotek og værktøjer til brug for systematisk markedsføring af bibliotekets tilbud. Resursetræk: I efteråret 2007 blev der afsat yderligere kr. til PR- og arrangementsvirksomheden. 3.2 Kommunikation Mål: At synliggøre bibliotekets tilbud, reglement mv. gennem trykt informationsmateriale. Dokumentation: Der foreligger opdateret informationsmateriale. Handling: Udarbejde foldere, go-cards og fliers mv., samt sparring med mediebureau. Resursetræk: kr. 3.3 Vision for Albertslund Bibliotek Mål: Bedre forankring af vision og strategier blandt bibliotekets ledelse og personale samt udvikling af en vision, der på én gang indfanger bibliotekets kerneværdier og foranderlighed. Handling: Visions- og strategiproces med både ledelse og medarbejdere. Processen skal forløbe fra december 2007 til primo februar 2008, og struktureres i 3 faser: Dokumentation: Det endelige visions- og strategidokument resulterer i en revision af Retningslinier, Resultatmål, og Servicedeklaration. Kultur- og bibliotekspolitik er vedtaget af KU/KB. SIDE 8

9 Tværorganisatoriske workshops med personale uden ledere faciliteret af interne proceskonsulenter. Udarbejdelse af oplæg til Lederforum. Workshop med Lederforum inklusiv diskussion af medarbejderoplæg. Udarbejdelse af visions- og strategidokument ved interne konsulenter. Dokumentet forelægges MED-udvalget og tages op ved afdelingsmøderne. Feed-back diskuteres i Lederforum, og der udarbejdes et endeligt visions- og strategidokument, der indbefatter vision, strategiområder, mål og eventuelt delmål. Desuden deltager biblioteket i arbejdet med at udarbejde en kommunal kulturpolitik, herunder bibliotekspolitik. Resursetræk: Arbejdstid, timer. 4. IT-strategi** 4.1 Web-strategi Mål: Udvikling af det virtuelle bibliotek. Anskaffe ny platform for hjemmesiden. Et CMS som understøtter kravspecifikation udarbejdet i 2007, dvs. det er tidssvarende og understøtter det fysiske bibliotek, og det er fleksibelt i forhold til fremtidige udviklingskrav (Web 2.0). Dokumentation: Ny hjemmeside er i drift. Handling: Et CMS (content mangement system) anskaffes og tilrettes / udvikles til bibliotekets behov og krav. Udviklingen af CMS et forsøges udviklet i tværkommunalt samarbejde med andre biblioteker. Det færdige CMS testes før endelig godkendelse. Resursetræk: Udvælgelse af CMS: 37 timer Tværkommunalt samarbejde: 37 timer Test af CMS: 37 timer Anskaffelse samt udvikling: kr. 4.2 Strategi for elektronisk formidling Mål og handling: At afsøge muligheder for mobilformidling, podcast og videreudvikling af bibliotekets blogs, herunder et community for den lokale musikkultur. Dokumentation: Nye services på bibliotekets site. Resursetræk: 60 timer. SIDE 9

10 4.3 Open Integra nyt bibliotekssystem Mål: Udvikling af et nyt modulopbygget bibliotekssystem baseret på services, komponenter og moduler, der tager afsæt i DBCs nuværende centrale løsninger, som kan indgå i en serviceorienteret arkitektur (SOA) og en åben bibliotekssystemarkitektur. Dokumentation: Evaluering oktober Primo 2009 er der skabt et nyt bibliotekssystem, som folke- og skolebiblioteker i Albertslund kan tage i brug. Referater og arbejdspapirer. Handling: : Albertslund Bibliotek har indgået samarbejde med DBC og en række andre biblioteker om at udviklingssamarbejdet skal resultere i et nyt bibliotekssystem. Biblioteket deltager i workshops og delprojekter samt indgår i pilotdrift. Resursetræk: 200 timer. 5. Miljøledelse*** 5.1 Miljøcertificering Mål: At opnå miljøcertificering efter EMAS 2-forordningen. Biblioteket er en del af den samlede Kulturforvaltnings miljøledelsessystem. Stadsbibliotekaren er projektleder på den samlede forvaltnings miljøindsats. Stadsbibliotekar og et af medlem af bibliotekets miljøgruppe deltager i forvaltningens tværgående miljøgruppe. Dokumentation: Godkendelse af miljøledelsessystemet ved ekstern revisor. Handling: Vedligeholde og udvikle det eksisterende miljøledelsessystem. Opdatere miljøhåndbog for personale ved Albertslund Bibliotek. Resursetræk: Arbejdstid. Afholdelse af personalemøde. I alt 210 timer 5.2 Formidling af miljøinformation Mål: At formidle viden og information om miljø og bæredygtighed. Handling: 1) Drive og udvikle 2) Præsentere div. miljøinformationsmateriale fra bibliotekernes miljøhjørner. 3) Afholde min. 2 miljøarrangementer. Dokumentation: Optælling af antal sidevisninger. Registrere brugen af materialer fra miljøhjørnet. Sammenligning af besøgstal over en flerårige periode. Resursetræk: Arbejdstid svarende til 37 timer til afholdelse af arrangementer og opdatering af SIDE 10

11 6. Mangfoldighed*** 6.1 Mangfoldighed Mål: At afspejle lokalområdets forskellige befolkningsgrupper i relation til servicetilbud, arrangementer og anden kulturformidlingsvirksomhed Handling: Generelt: Udvikling af arbejdet med at inddrage forskellige befolkningsgrupper i Bibliotekets kulturformidlingsvirksomhed, specielt med fokus på unge og etniske minoriteter. Sikring og udvikling af alsidighed i forhold til materialevalg, arrangementer og øvrige tilbud. Målrettet markedsføring og distribution tilpasset målgrupperne. Gennemførelse af brugerundersøgelse og afsøgning af ikke-brugeres særlige interesser og behov inden for bibliotekets virkeområde. Intensivering af arbejdet med brugerråd på lokalbibliotekerne. Udvikling af eksisterende samarbejder samt etablering af nye netværk til forskellige målgrupper identificeret via brugerundersøgelse. Arbejde med forskellige inddragelsesmetoder til udvikling af lokalbiblioteket i Hedemarken, så lokalområdets etniske minoriteter i højere grad bliver en del af lokalbiblioteket. Udvikling af ungeområdet, herunder etablering af ambassadørgruppe, udvikling af nye formidlingsmetoder med anvendelse af nye teknologier, samt inddragelse i udstillings- og arrangementsvirksomhed. Dokumentation: Brugerundersøgelse og ikke-bruger undersøgelse, evaluering af publikums-grupper til forskellige arrangementer, materiale produceret gennem inddragelsesorienterede aktiviteter, herunder udstillingsvirksomhed og web-orienteret formidling af unges egen kulturproduktion. Desuden halvårlig afrapportering af arrangementsområdet. Resursetræk: Arbejdstid, materialebevilling og udgifter til brugerundersøgelser. Der afsættes kr. til særlige aktiviteter på ungeområdet. Eksempler på tiltag i forhold til de etniske minoriteter Ad. 1 Mål: At øge kontakten til kulturforeninger og grupperinger i boligområderne med henblik på at gøre dem opmærksom på og inddrage dem i bibliotekets tilbud og muligheder. Handling: I samarbejde med kommunens boligsociale projekter at afholde arrangementer på tværs af kulturer ude i lokalområderne og lave opsøgende arbejde i foreningerne og værestederne. Dokumentation: Opgørelse over antal arrangementer, deltagerantal, evalueringer og opgørelse over antal besøg enten i klubber og foreninger eller besøg af dem på biblioteket. Ressourcetræk: Personaletimer. Arrangementsbevilling, eventuelt eksterne midler. Ad. 2 Mål: At knytte an til Albertslund Kommunes KRAMprojekt i 2008, hvor information om sundhed målrettet de etniske minoriteter er et særligt indsatsområde Dokumentation: Opgørelse over antal arrangementer, deltagerantal, evalueringer. SIDE 11

12 Handling: Biblioteket indgår i den informations- og arrangementsvirksomhed, der vil finde sted både på biblioteket og ude i boligområderne. Ressourcetræk: Personaletimer, arrangementsbevilling, herunder eksterne midler.. Ad. 3 Mål: Undersøge mulighederne for at afprøve projektet: karrierebiblioteket, som Nørrebro Bibliotek er i færd at gennemføre. Det går ud på at udvikle og etablere et udlån af frivillige fagpersoner til unge, der har brug for en anden form for erhvervsvejledning. Handling: Der udarbejdes en projektbeskrivelse, og der etableres kontakter med samarbejdspartnere i kommunen, blandt andet jobteamet med henblik på at søge om eksterne midler til gennemførelse af projektet i 2008/2009. Erfaringerne på Nørrebro Bibliotek følges tæt. Dokumentation: Projektbeskrivelse foreligger. Ressourcetræk: Personaletimer. 7. Biblioteket som læringsrum 7.1 Brugerundervisning Mål: Tilbyde bibliotekets brugere og andre basale kompetencer på områder, hvor bibliotekets personale har særlige forudsætninger for at give et kvalitativt tilbud. Primært inden for IT-området. Deltage i videreudvikling af div. undervisningskoncepter, f.eks. Netmusik, podcasts, communities. Dokumentation: Opgørelse af antal kursusforløb og deltagere. Evalueringer fra kursisterne. Alle 3.-klasser tilbydes biblioteksorientering. Handling: Tilbyde undervisning på alle betjeningssteder. Der anskaffes 8 bærbare computere så hands onundervisning kan ske i forbindelse med selve introduktionen. Ligeledes monteres en projektor i loftet i begge mødelokaler. Tilbyde biblioteksorientering. Resursetræk: Tid til undervisning og forberedelse. Udgift til bærbare computere: kr Borger.dk Mål: At opfylde den opgave bibliotekerne har fået pålagt af Biblioteksstyrelsen: At udbrede kendskabet til de offentlige selvbetjeningsløsninger via portalen borger.dk med og uden digital signatur. Dokumentation: Opgørelse over antal kursusforløb og deltagelse og evaluering af underviserne. Handling: Tilbyde undervisning i borger.dk for Albertslundborgere, bibliotekets personale og Borgerservice. Lave kampagner og undervisningsmateriale i borger.dk. SIDE 12

13 Resursetræk: Personaletimer til netværksmøder, forberedelse, kampagner og undervisning : 232 timer. 7.3 Biblioteket som studierum Mål: At styrke muligheden for at benytte biblioteket som studierum. Handling: Anskaffelse af to computere mere til hovedbibliotekets studierum. Herefter er der i alt 4 computere dedikeret langtidsbrug i bibliotekets studierum. I forbindelse med indskrænkning i antallet af vagtborde i voksen- / musikområdet etableres flere arbejds- og studiearbejdspladser. Dokumentation: Registrering af brugen af pc erne i studierummet og øvrige pc er. Resursetræk: kr. fra bibliotekets inventarkonto og IT-konto. 7.4 Lektiecafé Mål: At medvirke til at flere unge gennem lektiehjælpen opnår tilfredsstillende skolekundskaber ved at støtte dem i deres skolearbejde. At de parallelt med lektiehjælpen i højere grad bliver vænnet til at benytte sig af bibliotekets muligheder og faciliteter med henblik på at finde egnede materialer til deres projektopgaver. Dokumentation: Der føres statistik hver gang over, hvor mange der benytter tilbuddet. Desuden vil der blive ført logbog af de frivillige. Handling: At etablere en lektiecafé én gang om ugen ved hjælp af frivillige, som bliver rekrutteret af etablerede organisationer. Der anskaffes en ekstra computer og indkøbes diverse relevante materialer. Endvidere laves der PR for ordningen. Resursetræk: kr. finansieret af Biblioteksstyrelsens lektiehjælpspulje. Er bevilget. Personaletimer til at være tovholder og bibliotekets kontaktperson til de frivillige 7.5 Kampagner Mål: At stimulere børn og unges lyst til at læse og at synliggøre bibliotekets mange tilbud. Dokumentation: Antal klasser og børn der deltager, samt tilbagemeldinger fra børn, lærere og forældre Handling: Alle 3.-klasser inviteres til at deltage i Bolsjelæsningskampagnen, (foregår i samarb. med skolerne og i 2007 deltog alle kommunens 3.-klasser) og alle børn mellem 7-14 år inviteres til at deltage i Sommerbogen (læs 5 bøger i din sommerferie og få en gratis gavebog. I 2007 deltog 492 børn). Børnebiblioteket inviterer også elever i 6.-klasse til at deltage i den landsdækkende quiz Smart-parat-svar, som er en dyst på viden om bøger. SIDE 13

14 I forbindelse med Sommerbogen gør vi en bevidst indsats for at involvere børn med anden etnisk herkomst. Resursetræk: Bolsjelæsning: 160 timer, Sommerbogen: 120 timer, Smart-parat-svar: timer (afhængig af om vi selv udarbejder spørgsmål til quizzen). 8. Biblioteket som oplevelsesrum - arrangementer 8.1 Biblioteket som oplevelsesrum - arrangementer Mål: At give mangfoldige og aktuelle kulturoplevelser til flere, herunder nye publikumsgrupper og at øge bibliotekets synlighed i lokalområdet. Handling: Arrangementsudvalget tildeles ny rolle som projektorienteret sparringspartner på aktiviteter og arrangementer. Dette gøres med det formål at sikre, at arrangementer og udstillinger understøtter bibliotekets vision og strategier - herunder at der i arrangementsarbejdet er en øget orientering imod specifikke målgrupper, eksterne samarbejdspartnere og organisatorisk sammenhæng. I forhold til udvikling af de tiltag på arrangements- og udstillingsområdet, som skete i 2007, vil der i 2008 blive iværksat følgende: Tværorganisatoriske projektforløb (1 pr. halvår) med fokus på blandt andet inddragelse af eksterne samarbejdspartnere, ekstern medfinansiering, profilering i regionale og nationale medier. Udvikling af inddragelsesorienterede arrangements- og udstillingstyper, herunder aktiviteter ude af huset. Inddragelse af hjemmeside i arrangementsvirksomheden. Afholdelse af læsekredse. På Hovedbiblioteket, Stensmosegård og i Hedemarken Hertil kommer et fortsat fokus på markedsføring og markedsføringsstrategier og det opsøgende pressearbejde. Dokumentation: Evaluering af tværorganisatorisk projektforløb og løbende evaluering af arrangementer herunder minipublikumsundersøgelser. Udgivelse af projektbeskrivelser, billeder og kulturproduktion fra inddragelsesprojekter på bibliotekets hjemmeside. Arrangementsudvalgets arbejde (evalueringer, projektbeskrivelser, dokumentationsmateriale, presseklip m.m.) samles i en halvårlig rapport. Resursetræk: Området er tilført kroner (omprioritering af midler) til tværorganisatoriske projekter. Hertil kommer arbejdstid til planlægning og afvikling af arrangementer. SIDE 14

15 9. Lokalbibliotekerne 9.1 Biblioteket i Hedemarken Mål: At udvikle en ny profil for Biblioteket i Hedemarken. Dokumentation: Registrere øget besøgstal og udlånstal Handling: At afdække behov, brugermønstre og interessenters bud på, hvad et moderne lokalbibliotek skal tilbyde. Resursetræk: Arbejdstid. Inventar og IT-udstyr kr Biblioteket i Trippendalscentret Mål: At undersøge mulighederne og interessen for etablering af et voksenbrugerråd ved filialen. Brugerrådet skal have samme arbejdsgrundlag som brugerrådet ved Stensmosegård, men i øvrigt virke i samklang med børnebrugerrådet. Dokumentation: Notat vedr. etablering af et brugerråd. Udarbejdelse af retningslinjer. Handling: Invitere til møde for interesserede. Hvis ideen modtages positivt, skal sagen indstilles til kommunalbestyrelsen / kulturudvalget. Resursetræk: Arbejdstid 10. Kompetenceudvikling videndeling, brugerundersøgelser 10.1 Kompetenceudvikling Mål: Implementering af ny en ny kursuspolitik. Kursusmidlerne skal sikre, at medarbejdernes kompetencer modsvarer biblioteksudviklingen og de behov ændrede brugervaner og mønstre kræver. Efteruddannelse er derfor dels en sag for den enkelte medarbejder, dels en sag for ledelsen. En offensiv kursusog efteruddannelsespolitik er en del af en attraktiv arbejdsplads, og muligheden for opfølgning på den enkeltes efteruddannelsesbehov er et vigtigt element i den daglige ledelse og personaleudvikling. Dokumentation: Oversigt over kursusdeltagelse. Antal afholdte temamøder med vidensformidling. Handling: Omprioritering af midler og større ledelsesmæssigt fokus, bl.a. i forbindlse med PULSsamtaler på medarbejdernes behov for efteruddannelse. Resursetræk: I 2008 omprioriteres der midler, svarende til kr. til kompetenceudvikling. Samlet vil kursuskontoen i 2008 være på kr. SIDE 15

16 11. Borgerservice kulturel borgerservice Mål: Fastlæggelse af rammer for og indhold i en kommende kulturel borgerservice i Albertslundhusets stueetage. I forbindelse med gennemførelsen af den fortsatte renovering af Albertslundhuset foreslås oprettet en kulturel borgerservice. Dokumentation: : Referater fra møderne. Handling: Deltage i planlægningsmøder og projekteringsmøder og afholdelse af temamøder mellem Biblioteket og Kulturforvaltningen. Resursetræk: Arbejdstid 150 timer. Opfølgning på indsatsområder Vedligeholdelse Mål: Hæve vedligeholdelses-niveauet, primært på lokalbibliotekerne. 1) Hedemarkens indgangsparti renoveres. 2) Mindre vedligeholdelsesarbejder på Stensmosegård. 3) Indretning på Hovedbiblioteket Justeringer i udlånsområder. Dokumentation: - Opfølgning: 1) 2) Udsat til 2008 pga. prioritering af justeringer på hovedbiblioteket. 3) Besluttet, gennemføres primo Inventar Mål: Justeringer på kontorerne og opgradering af kopimaskiner til brug for brugerne. 1) Justering af indretningen i Intern service. 2) Reoler til Voksenområdet / østkontoret. 3) Kopimaskiner. Dokumentation: Skitser foreligger og inventar Opfølgning: 1) Gennemført. 2) Gennemført. 3) Udsat pga. økonomi. 3. Selvbetjening Mål: Øge mulighederne for selvbetjening - Udlånsekspeditionen: 1) Afhentning af reserveret materiale (100 %) og 2) Aflevering (50 %). 3) Anskaffelse af egnet reol / udbygning af eksisterende. 4)Omstilling af eksisterende automater og tilrettelæggelse af arbejdsgange. Dokumentation: 1)-2) Er i drift og inventar er anskaffet. Opfølgning: 1) Gennemført. 2) Gennemført. Tal for %-aflevering er endnu ikke valide. 3) Gennemført. 4) Gennemført. SIDE 16

17 4. Det virtuelle bibliotek Mål: 1) Generelt Udarbejdelse af en færdig, nedskrevet strategi for Albertslund Biblioteks fortsatte vækst og udvikling på det virtuelle område frem mod Dette papir forventes endeligt færdigt primo 2007 Sammen med resultatet af brugerundersøgelsen (se nedenfor) og kortlægningen af arbejdsgange i biblioteket danne grundlag for en nedskrevet beskrivelse af bibliotekets strategi for de næste to år. Opfølgning: 1)Ikke gennemført. 2) Hjemmesiden Implementering af en fremtidssikret hjemmeside, der fremhæver, understøtter og fremmer den sømløse integration mellem bibliotekets forskellige services og tilbud. Dokumentation: Med ansættelsen af en webudvikler på fuld tid er der taget de første skridt i retning af at få etableret en ny hjemmeside. 2) Besluttet, gennemføres primo ) Fjernadgang til licensbelagte baser Medio 2007 er samtlige ressourcer, der tillader ekstern adgang via brugernes egen hjemme-pc, også reelt til rådighed på denne måde. Dokumentation: Nogle eksterne elektroniske resurser er stillet til brugernes rådighed via deres egen hjemme-pc. Generelt afventes teknisk løsning fra DBC s side ultimo 2007/primo ) Delvis gennemført. 4) Integra fælles IT-system Sikre optimal udnyttelse af det nye fælles IT-system for folke- og skolebiblioteker. Dokumentation: 1) Etablering af driftsorganisation. 2) Afklare økonomisk snitflade mellem de to sektorer. 3) Etablering af fora for videndeling. 4) Gennemført. SIDE 17

18 5. Medier og formidling Mål: 1) Kompetenceudvikling Øge personalets kompetencer vedr. referencearbejdet. Deltagelse i projekt Den gode formidler. Videndeling fra arbejdet med Biblioteksvagten. Dokumentation: Vagtplaner for videndeling. Opfølgning: 1) Gennemført. 2) Brugeruddannelse Det tilstræbes, at spektret af undervisningstilbud bredes yderligere ud til at omfatte delområder af Internet-brugen: Mulige nye områder kan f.eks. være: E-handel. Selvbetjening på borger.dk. Netbanking. Blogging. RSS-feeds. Podcasting og anvendelse af elektroniske tjenester. a) Succesen med undervisning i Internetsøgning og slægtsforskning videreføres, og det undersøges, hvordan nye områder kan blive en del af bibliotekets undervisningstilbud. b) På Hovedbiblioteket planlægges IT-undervisning for 9. klasse. Dokumentation: Kursusprogrammer og deltagerlister a) Gennemført. b) Ej gennemført. 3) Arrangementer En minimum 20% forøgelse af pressedækningen af bibliotekets aktiviteter, og en øget deltagelse i arrangementer på mindst 30% i forhold til 2006-niveauet. Hertil kommer en videngenerering til brug for den videre arrangementsvirksomhed 3) Gennemført. Området er tilført kr. Dokumentation: Mange forskellige typer arrangementer har været afprøvet, og markedsføringen af de enkelte arrangementer har været konsekvent. Markedsføringen af biblioteket som institution har generelt, i 1. halvdel af 2007, været intensiveret, men pga. stillingsledighed er indsatsen først i efteråret 2007 blevet genoptaget. 4) Ungeområdet og nye medier Langsigtet planlægning med henblik på opprioritering og øget eksponering af medietyperne. Der udarbejdes notat / strategioplæg. Synliggøre og styrke bibliotekets tilbud til unge, herunder formidlingen af nye medier. Dokumentation: Musik- og mediebibliotekar er ansat. Der er nedsat to arbejdsgrupper der har udarbejdet 4) Gennemført, men er række konkrete aktiviteter iværksættes først primo SIDE 18

19 konkrete forslag til at styrke indsatsen på de to områder. Bibliotekets lederforum har drøftet og besluttet konkrete tiltag. 5) Integration Styrke bibliotekets integrationsindsats mhp. at udmønte intentionerne i integrationspolitikken. Konkrete handlinger: a) Projekt Vi læser avisen sammen. b) Oprettelse af erfagruppe på biblioteket. c) Kortlægning af samarbejds-partnere. d) Mini-brugerundersøgelse. e) Intern undervisning. Dokumentation: Der er oprettet en stilling som integrationskonsulent på 15/37. 5) I hovedtræk gennemført a) Projektet er ændret til et lektiehjælpsprojekt. b) Erfagruppe er oprettet. c) Delvis sket. d) Ikke gennemført. e) Delvis gennemført med oplæg fra kommunens integrationskonsulent. Alle nyansatte får en introduktion til området. 6) Kampagner og events Børn a) Stimulere børn og unges lyst til at læse. b) Styrke børnefamiliernes fokus på at læse højt. c) Være synlig, hvor børn færdes 6) Kampagner og events Børn a) Bolsjelæsning for 3.-klasserne og Sommerbogen for børn mellem 7 og 14 år er gennemført. b) Lystlæsning: Højtlæsningskampagne rettet mod børnefamilierne. Ansøgning på kr. er imødekommet fra Biblioteksstyrelsen, og kampagnen er gennemført. Mere end 120 familier har deltaget. c) Gennemført. Deltagelse i Børnefestugen. Voksne d) Synliggøre særlige indsatsområder på Biblioteket og i Albertslund Kommune. Deltage i miljøfestival. Dokumentation: Referater, pressemeddelelser, plakater og kampagnemateriale foreligger. Voksne d) Gennemført. 7) Forbrugerinfopunkt Sikre personalet de nødvendige kompetencer Dokumentation: Kursusdeltagelse. 7) Gennemført. 6. Personaleudvikling Mål: 1) Puls a) For på længere sigt at kunne tiltrække og fastholde personale er det vigtigt, at nuværende og fremtidige ansatte opfatter Biblioteket som en attraktiv arbejdsplads. b) Sikre afdelings- og områdeledere overblik over hvilke udviklingsønsker personalet har. Sikre kompetenceudvikling i overensstemmelse med Bibliotekets strategiske handlingsplaner. Dokumentation: Alle ansatte kommer til PULS-samtale hos nærmeste leder. Ønsker om kompetenceudvikling samles centralt for at skabe overblik. Opfølgning: a) Gennemført. b) Delvis gennemført. SIDE 19

20 2) Kompetenceudvikling a) Give personalet i publikumsområderne viden om konsekvenserne af strukturreformen. b) Give personalet indsigt og viden om biblioteks- og kulturudviklingen i Danmark. Dokumentation: Mødeindkaldelser og oplæg. Der er afholdt interne kurser / introduktioner med oplægsholdere fra Borgerservice. 2) Der er afhold 8 temamøder med eksterne oplægsholdere. Gennemført a) Der er afholdt interne kurser / introduktioner med oplægsholdere fra Borgerservice. b)) Der er afholdt 8 temamøder med eksterne oplægsholdere. 3) Ledelsesseminar Udarbejdelse af langsigtet strategi for fremtidens Albertslund Bibliotek. Dokumentation: Mødeprogram og oplæg er udarbejdet. Der er afholdt seminar for Strategisk lederforum (afdelings- / områdeledere). 7. Netværk og tværgående samarbejde Mål: 1) Nationale nettjenester Bidrage til at udvikle og drive nogle af de nationale nettjenester. Dokumentation: Biblioteket deltager i følgende nationale nettjenester: Litteratursiden DotBot. Musikbibliotek.dk. Biblioteksvagten. Finfo. Miljøinfopunkt.dk. Forfatternet. Opfølgning: 1) Gennemført. 2) Børnepanelet Synliggøre børns kompetencer og evne til at formidle viden om børns kultur. Dokumentation: Børnepanelets læserbreve bringes minimum 1 gang om måneden i Vestegnen. Målet er at få stof med hver 14. dag. 2) Gennemført. 3) Profilering Styrke arbejdet med profilering og branding af Albertslund Bibliotek. Deltage i møderække og læringsmoduler igennem Kreative Byer. Dokumentation: Mødeindkaldelser og dagsordener. 3) Gennemført. Stadsbibliotekar og kultur- og kommunikationsmedarbejder har deltaget i læringsmodulerne. 8. Organisation og det administrative område Mål: 1) Ny organisation Sikre at Fremtidens Albertslund Bibliotek ny organisation lever op til målsætningerne. Opfølgning: 1) September 2007 er justeringerne gennemført. SIDE 20

21 Evaluering af ny organisation, juni Opstilling af evalueringskriterier april Dokumentation: Organisationsmodellen er på baggrund af Organisationsanalyse 2007 justeret på flere punkter. Der er udarbejdet ny organisationsanalyse og en række anbefalinger i denne er implementeret. 2) Biblioteket i Hedemarken Give lokalbiblioteket ny dynamik og anden profil. Der udarbejdes oplæg til brug for drøftelsen i Strategisk lederforum og Kulturudvalget / Kommunalbestyrelsen. Dokumentation: Referater fra arbejdsgruppen, der drøfter forslag til nye aktiviteter og ny profil for Hedemarken. 2) Arbejdet er i gang og forventes afsluttet ultimo ) Arbejdsganganalyser En arbejdsgangsanalyse på hele biblioteket iværksættes for at vurdere, hvorvidt arbejdsgangene efter implementeringen af IT-løsningerne Netpunkt og Integra er hensigtsmæssige. Dokumentation: Der foreligger en organisationsanalyse med 21 anbefalinger. Heraf er flere iværksat fra september ) Fokus blev ændret fra at være en arbejdsgangsanalyse til at være en organisationsanalyse, der tog udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt personalet og en nøgletalsanalyse. I analysen var der 21 anbefalinger, som er blevet drøftet. Heraf er flere blevet iværksat. 4) Ledelsesinformation Sikring af optimal ledelsesinformation, herunder økonomi og personaleforhold. Implementering af OPUS-overblik via Rådhuset. Dokumentation: Uddannelse af 4 medarbejdere i sekretariatet. Systemet benyttes i en vis udstrækning. 4) Gennemført, dog sådan at kun et par medarbejdere i dag benytter Opus-overblik. 5) Telefonbetjening Forbedret telefonbetjening. Rapport fra telefonkvalitetsundersøgelsen drøftes. Dokumentation: Rapport foreligger. Der er udarbejdet retningslinjer for god telefon-service. 5) Gennemført. Rapportens resultater er blevet drøftet på personalemøde. SIDE 21

22 Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet Albertslund T F M ESDH: 07/17992

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Virksomhedsplan 2009 Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 69 00 F 43 68 69 20 SIDE

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland Aalborg Centralbibliotek Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Nordjylland Region Nordjylland AALBORG BIBLIOTEKERNE CENTRALBIBLIOTEK FOR NORDJYLLAND Side 2 Vi prioriterer den fælles kompetenceudvikling

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Albertslund Bibliotek Virksomhedsplan 2005

Albertslund Bibliotek Virksomhedsplan 2005 1. Indledning 3 2. Planforudsætninger. 3 2.1 Lovgrundlag... 3 2.2 Politiske målsætninger og visioner... 4 2.2.1 Planstrategien og folkebiblioteket... 5 2.3 Befolkningsunderlag, antal aktive lånere og besøgstal...

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Torvet 41, 3300 Frederiksværk Lene Jakobsen Kultur og Fritid 1. Beskrivelse af virksomheden s lovgrundlag og formål:

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam.

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam. SFO - ledelsesteam: Det er ledelsens opgave at sikre en optimal fungerende SFO indenfor de rammer og konkrete vilkår, som bl.a. er beskrevet i folkeskoleloven, kommunens/b/u forvaltningens mål nævnt i

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 1 vers. 18.12. Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 2.1 Materialeoverbygning Centralbibliotekerne indkøber i fællesskab al udenlandsk litteratur (dog undtagen tidsskrifter, subskriptioner,

Læs mere

Proces for udarbejdelse af strategi for Albertslund Biblioteks arbejde med medborgerskab

Proces for udarbejdelse af strategi for Albertslund Biblioteks arbejde med medborgerskab Udviklingsforum: Medborgerskab og bibliotekerne Synopsis Albertslund Bibliotek Proces for udarbejdelse af strategi for Albertslund Biblioteks arbejde med medborgerskab Problemformulering: Hvad skal processen

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Årsrapport 2007. for. Bibliotekerne

Årsrapport 2007. for. Bibliotekerne Årsrapport 2007 for Bibliotekerne Sammendrag I 2007 år er der mellem virksomheden og Sammenlægningsudvalget aftalt følgende resultatkrav : 3 resultatkrav, for samtlige virksomheder i Frederiksværk-Hundested

Læs mere

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.37 Folkebibliotekerne Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter, som

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Projektgruppen består af Else Eisenhardt (Borgerservice) og Jan Engrob (Kommunikation)

Projektgruppen består af Else Eisenhardt (Borgerservice) og Jan Engrob (Kommunikation) Vedrørende: Projektbeskrivelse - Optimering af samspillet mellem borger.dk og randers.dk Sagsnavn: Optimering af borger.dk herunder artikelimport og lokalt indhold Sagsnummer: 00.13.06-P20-1-13 Skrevet

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +!

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +! " #$% &'(% )%* * % % %+ % $ $, % + # -./, & 0 + /+-1,-2 * '/% / % $$% &', (% )3 + % + 4 # 34 3 # 5 + & 3%$ 6+ 7 3 #+ #*, + 0/ +% $* 8$%-2 * * 9$, / -2 +0 :3 + ' ;, %* (% ):/))/93 / -1 :

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Handlingsplan for. Forslag til it-strategi 2009-2012 for Faaborg-Midtfyn Kommune @ @

Handlingsplan for. Forslag til it-strategi 2009-2012 for Faaborg-Midtfyn Kommune @ @ Handlingsplan for Forslag til it-strategi 2009-2012 for Faaborg-Midtfyn Kommune @ @ Version 28.5.2009 Oversigt over handlinger i it-strategien 2009-2012 Nr. Indsats (handling) Ansvarlig Budget Sættes Bemærkning

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Referat 11. februar 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen, Bodil Have, Erik Barfoed, Flemming Munch, Jakob

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede:

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Afbud: Lene Andersen Nels G. Markussen Rune Asmussen Lars Peter Salhøj Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 1. Beskrivelse af Høje- Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune er en vestegnskommune med ca. 45.000 indbyggere. 23 % af borgerne er 0-17 år, 58 % 18-59

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere