Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2008 Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek

2 SIDE 2

3 Indhold Indledning... 5 Indsatsområder Forpligtende dialogstyring Ledelse og trivsel Profilering og kommunikation IT-strategi Miljøledelse Mangfoldighed Biblioteket som læringsrum Biblioteket som oplevelsesrum - arrangementer Lokalbibliotekerne Kompetenceudvikling videndeling, brugerundersøgelser Borgerservice kulturel borgerservice Opfølgning på indsatsområder Vedligeholdelse Inventar Selvbetjening Det virtuelle bibliotek Medier og formidling Personaleudvikling Netværk og tværgående samarbejde Organisation og det administrative område SIDE 3

4 Hovedbibliotekets børneafdeling Hovedbibliotekets børneafdeling Hovedbibliotekets forhal

5 1. Indledning Bibliotekets virksomhedsplan 2008 er udarbejdet efter ny standard og skabelon for virksomhedsplaner i Albertslund Kommune. Virksomhedsplanen udarbejdes årligt, og biblioteksvirksomheden drøftes af KU/ØU/KB efter nedenfor anførte tidsplan og i forbindelse med behandlingen af de anførte arbejdspapirer: Regnskab. Årsberetning. Det kommunale budget. Virksomhedsplan. Retningslinjer for Albertslund Bibliotek, med serviceinformation og resultatmål. Retningslinjer 2008 får ny form og kommer til at indeholde serviceinformation og resultatmål. Økonomirapporter med opfølgning på resultatmål og udmeldte indsatsområder. Februar. Marts. Efterår / oktober. Januar. Marts, hvert andet år i lige år. Næste udgave foreligger primo Økonomirapporter 3 gange årligt. Opfølgning på resultatmål 2 gange årligt. Virksomhedsplan, retningslinier og årsberetning udleveres i alle biblioteksafdelinger og kan ses på bibliotekets hjemmeside. 1.1 Økonomi og normering Budget Bibliotekets bruttobudget 2008 er iflg. det teknisk fremskrevne budget (september 2007) kr. Indtægterne udgør kr. Hertil kommer ejendomsudgifter og vedligeholdelse på ca kr. Den samlede materialekonto er på kr. fordelt med kr. til bøger (voksne, børn og musik) og kr. til andre materialer. Lønsum og normering Den samlede nettolønsum er på kr. Svarende til godt 50 personaleenheder. Udgiften til 0,5 stilling på Kongsholm HF og Gymnasium og 0,5 stilling på Lokalhistorisk Samling refunderes af henholdsvis Børne- og Undervisningsforvaltningen og Museet på Kroppedal. SIDE 5

6 Organisation Stadsbibliotekar Administrationschef - Intern service - Team katalog - Sekretariat - Tekniske servicemedarbejdere Udviklingschef - IT- og udviklingsafdelingen - Team musik - Kultur- og kommunikationskonsulent - Grafisk medarbejder, 10 timer Voksenområdet Børn og ungeområdet Lokalområderne Ekspeditionen Områdeleder - Biblioteket kommer - Biblioteksvagten Områdeleder - Skoler og daginstitutioner Områdeleder - Trippendal - Stensmosegård - Hedemarken Områdeleder Indsats- og konsulentområder Integration, brugerundervisning, nye medier, ungeområdet og Hedemarken 1.2 Betjeningssteder og åbningstider Albertslund Bibliotek omfatter Hovedbiblioteket i Alberslundhuset, Biblioteket i Trippendalscentret, Biblioteket på Stensmosegård og Biblioteket i Hedemarken. Den ugentlige åbningstid på hovedbiblioteket er 48 timer i sommerhalvåret, mandag til lørdag og 52 timer i vinterhalvåret, mandag til søndag. På hver af de tre filialer er den ugentlige åbningstid 24 timer, mandag til lørdag. Onsdag er der lukket på filialerne i Trippendalscentret og Hedemarken. Fredag er Stensmosegård lukket. Filialerne lukker på skift en uge i juli. 1.3 Aktivitetsniveau Målsætningen for 2008 er at nå et besøgstal og udlån, der ligger på niveau med tallet for 2007, som forventes at være på niveau med besøgstallet i 2006, hvor antallet var besøgende. Udlånet for 2008 forventes at blive på niveau med 2007 og 2006, dvs. på ca enheder. På landsplan er der tale om en faldende tendens for såvel antallet af besøg som udlån. Albertslund Bibliotek vil med udgangspunkt i analyse af nøgletal og på baggrund af konkrete initiativer søge at modvirke denne tendens på lokal plan. I 2007 forventes antallet af bookninger af bibliotekets internet-pc er at være på ca I 2008 forventes tallet øget til ca , da bibliotekets studierum vil blive opgraderet. Hertil kommer, at Hedemarken vil få tilført flere pc er til brugerne. Antal besøg på bibliotekets hjemmeside forventes at stige fra besøgende i 2006 til besøgende i Målene med flere besøg og et stabilt højt udlån skal nås gennem en øget PR- og arrangementsvirksomhed og en mere målrettet indsats i forhold til målgrupper og efterspørgsel. I efteråret 2007 blev arrangementsområdet tilført yderligere kr. Den samlede PR- og arrangementskonto vil således være på kr. i Albertslundstrategien Kommunalbestyrelsen har i efteråret 2007 udformet et tillæg til Visionen for Albertslund, Albertslundstrategien. Heri opereres med tre indsatsområder / mærkesager: Børn, kultur og miljø. De politisk vedtagne målsætninger for biblioteksvæsenet i Albertslund er formuleret i Retningslinjer for Albertslund Bibliotek, Virksomhedsplanen og Miljøledelseshåndbogen (bibliotekets miljøpolitik). SIDE 6

7 1.5 Rammebetingelser og visioner Folkebibliotekernes formål er beskrevet i 1, stk. 1 i Lov om biblioteksvirksomhed. Lovgrundlag: Lov om biblioteksvirksomhed, lov nr. 340 af 17. maj 2000 Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed nr. 30 af 10. januar 2005 Lov om ophavsret, lov nr. 164 af 12. marts 2003 samt lovændring nr. 997 af 9. december 2003 Lov om biblioteksafgift, lov nr af 17. december 2002 Bekendtgørelse om biblioteksafgift nr. 106 af 19. februar 2003 Lov om behandling af personoplysninger, lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer Bibliotekets overordnede vision og langsigtede målsætninger blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i oktober Ultimo 2007 og primo 2008 vil bibliotekets vision og langsigtede målsætninger blive taget op til revision og vil indgå i et større arbejde med at udarbejde en egentlig kulturplan. I Visionen hedder det: Biblioteket er det centrale sted for informations- og kulturformidling i kommunen. Det betyder, at: biblioteket ønsker at indgå i folks bevidsthed som det sted, fysisk og virtuelt, man naturligt henvender sig for at få information, viden og kulturelle oplevelser på mange niveauer biblioteket søger at fremme og understøtte menneskelig udvikling og demokrati i samarbejde med andre videns- og kulturformidlere, også uden for biblioteket Indsatsområder Under hvert indsatsområde anføres et eller flere delmål. * Temaer udmeldt af chefgruppen som obligatoriske ** Temaer som indgår i chefgruppens virksomhedsplan, men som ikke er obligatoriske *** Temaer udmeldt af Kulturforvaltningen som obligatoriske 1. Forpligtende dialogstyring* 1.1 Forpligtende dialogstyring Mål: At give ledelsesstrategien forpligtende dialogstyring indhold. Begrebet er en del af Albertslund Kommunes ledelses- og styringsstrategi, og det tager afsæt i Albertslundstrategien - Den forpligtende dialogstyring er gennemgående for alt, hvad vi gør. Dokumentation: Dagsordener og referater. Handling: Strategien drøftes på Lederforums og MEDudvalgets møder. Her sættes det i relation til begreber som initiativpligt, det professionelle råderum og den nære relation. Udgangspunktet er Værdigrundlag for ledelse og Generel stillingsbeskrivelse for afdelingsledere ved Albertslund Bibliotek. Temaet drøftes på personalemøde og på afdelingsmøder. Ved forpligtende dialogstyring forstås, at mål udvikles i dialog, og at dialogen er forpligtende på den måde, at alle parter har et ansvar for det, der aftales. Resursetræk: Arbejdstid. Afholdelse af temamøde for lederforum, MED-udvalgsmøde, personalemøde og afdelings- og områdemøder. Ca. 230 timer. SIDE 7

8 2. Ledelse og trivsel* 2.1 Trivsel og arbejdsmiljø Mål: At forbedre arbejdsmiljø og trivsel på biblioteket. Med udgangspunkt i konkrete eksempler på problemfelter og Trivselsundersøgelsen 2007 sættes der fokus på at forbedre arbejdsmiljø og trivsel på Biblioteket. Dokumentation: Registrering af forbedringer i arbejdsmiljø i forbindelse med Trivselsundersøgelse Referater af og dagsordener til MED-udvalg og Lederforum. Forslag til konkrete forbedringer. Handling: Drøftelser i Lederforum og MED-udvalg. Inddrage ekstern arbejdsmiljøkonsulent. Personalemøder. Resursetræk: Arbejdstid, MED-udvalgsmøder, workshops og personalemøder, i alt timer. Konsulenthonorar, kr. 3. Profilering og kommunikation* 3.1 Ekstern profilering Mål: At styrke arbejdet med profilering af Albertslund Bibliotek. Dokumentation: Registrering af omtale og indlæg i trykte medier. Handling: Etablering af mediekartotek og værktøjer til brug for systematisk markedsføring af bibliotekets tilbud. Resursetræk: I efteråret 2007 blev der afsat yderligere kr. til PR- og arrangementsvirksomheden. 3.2 Kommunikation Mål: At synliggøre bibliotekets tilbud, reglement mv. gennem trykt informationsmateriale. Dokumentation: Der foreligger opdateret informationsmateriale. Handling: Udarbejde foldere, go-cards og fliers mv., samt sparring med mediebureau. Resursetræk: kr. 3.3 Vision for Albertslund Bibliotek Mål: Bedre forankring af vision og strategier blandt bibliotekets ledelse og personale samt udvikling af en vision, der på én gang indfanger bibliotekets kerneværdier og foranderlighed. Handling: Visions- og strategiproces med både ledelse og medarbejdere. Processen skal forløbe fra december 2007 til primo februar 2008, og struktureres i 3 faser: Dokumentation: Det endelige visions- og strategidokument resulterer i en revision af Retningslinier, Resultatmål, og Servicedeklaration. Kultur- og bibliotekspolitik er vedtaget af KU/KB. SIDE 8

9 Tværorganisatoriske workshops med personale uden ledere faciliteret af interne proceskonsulenter. Udarbejdelse af oplæg til Lederforum. Workshop med Lederforum inklusiv diskussion af medarbejderoplæg. Udarbejdelse af visions- og strategidokument ved interne konsulenter. Dokumentet forelægges MED-udvalget og tages op ved afdelingsmøderne. Feed-back diskuteres i Lederforum, og der udarbejdes et endeligt visions- og strategidokument, der indbefatter vision, strategiområder, mål og eventuelt delmål. Desuden deltager biblioteket i arbejdet med at udarbejde en kommunal kulturpolitik, herunder bibliotekspolitik. Resursetræk: Arbejdstid, timer. 4. IT-strategi** 4.1 Web-strategi Mål: Udvikling af det virtuelle bibliotek. Anskaffe ny platform for hjemmesiden. Et CMS som understøtter kravspecifikation udarbejdet i 2007, dvs. det er tidssvarende og understøtter det fysiske bibliotek, og det er fleksibelt i forhold til fremtidige udviklingskrav (Web 2.0). Dokumentation: Ny hjemmeside er i drift. Handling: Et CMS (content mangement system) anskaffes og tilrettes / udvikles til bibliotekets behov og krav. Udviklingen af CMS et forsøges udviklet i tværkommunalt samarbejde med andre biblioteker. Det færdige CMS testes før endelig godkendelse. Resursetræk: Udvælgelse af CMS: 37 timer Tværkommunalt samarbejde: 37 timer Test af CMS: 37 timer Anskaffelse samt udvikling: kr. 4.2 Strategi for elektronisk formidling Mål og handling: At afsøge muligheder for mobilformidling, podcast og videreudvikling af bibliotekets blogs, herunder et community for den lokale musikkultur. Dokumentation: Nye services på bibliotekets site. Resursetræk: 60 timer. SIDE 9

10 4.3 Open Integra nyt bibliotekssystem Mål: Udvikling af et nyt modulopbygget bibliotekssystem baseret på services, komponenter og moduler, der tager afsæt i DBCs nuværende centrale løsninger, som kan indgå i en serviceorienteret arkitektur (SOA) og en åben bibliotekssystemarkitektur. Dokumentation: Evaluering oktober Primo 2009 er der skabt et nyt bibliotekssystem, som folke- og skolebiblioteker i Albertslund kan tage i brug. Referater og arbejdspapirer. Handling: : Albertslund Bibliotek har indgået samarbejde med DBC og en række andre biblioteker om at udviklingssamarbejdet skal resultere i et nyt bibliotekssystem. Biblioteket deltager i workshops og delprojekter samt indgår i pilotdrift. Resursetræk: 200 timer. 5. Miljøledelse*** 5.1 Miljøcertificering Mål: At opnå miljøcertificering efter EMAS 2-forordningen. Biblioteket er en del af den samlede Kulturforvaltnings miljøledelsessystem. Stadsbibliotekaren er projektleder på den samlede forvaltnings miljøindsats. Stadsbibliotekar og et af medlem af bibliotekets miljøgruppe deltager i forvaltningens tværgående miljøgruppe. Dokumentation: Godkendelse af miljøledelsessystemet ved ekstern revisor. Handling: Vedligeholde og udvikle det eksisterende miljøledelsessystem. Opdatere miljøhåndbog for personale ved Albertslund Bibliotek. Resursetræk: Arbejdstid. Afholdelse af personalemøde. I alt 210 timer 5.2 Formidling af miljøinformation Mål: At formidle viden og information om miljø og bæredygtighed. Handling: 1) Drive og udvikle 2) Præsentere div. miljøinformationsmateriale fra bibliotekernes miljøhjørner. 3) Afholde min. 2 miljøarrangementer. Dokumentation: Optælling af antal sidevisninger. Registrere brugen af materialer fra miljøhjørnet. Sammenligning af besøgstal over en flerårige periode. Resursetræk: Arbejdstid svarende til 37 timer til afholdelse af arrangementer og opdatering af SIDE 10

11 6. Mangfoldighed*** 6.1 Mangfoldighed Mål: At afspejle lokalområdets forskellige befolkningsgrupper i relation til servicetilbud, arrangementer og anden kulturformidlingsvirksomhed Handling: Generelt: Udvikling af arbejdet med at inddrage forskellige befolkningsgrupper i Bibliotekets kulturformidlingsvirksomhed, specielt med fokus på unge og etniske minoriteter. Sikring og udvikling af alsidighed i forhold til materialevalg, arrangementer og øvrige tilbud. Målrettet markedsføring og distribution tilpasset målgrupperne. Gennemførelse af brugerundersøgelse og afsøgning af ikke-brugeres særlige interesser og behov inden for bibliotekets virkeområde. Intensivering af arbejdet med brugerråd på lokalbibliotekerne. Udvikling af eksisterende samarbejder samt etablering af nye netværk til forskellige målgrupper identificeret via brugerundersøgelse. Arbejde med forskellige inddragelsesmetoder til udvikling af lokalbiblioteket i Hedemarken, så lokalområdets etniske minoriteter i højere grad bliver en del af lokalbiblioteket. Udvikling af ungeområdet, herunder etablering af ambassadørgruppe, udvikling af nye formidlingsmetoder med anvendelse af nye teknologier, samt inddragelse i udstillings- og arrangementsvirksomhed. Dokumentation: Brugerundersøgelse og ikke-bruger undersøgelse, evaluering af publikums-grupper til forskellige arrangementer, materiale produceret gennem inddragelsesorienterede aktiviteter, herunder udstillingsvirksomhed og web-orienteret formidling af unges egen kulturproduktion. Desuden halvårlig afrapportering af arrangementsområdet. Resursetræk: Arbejdstid, materialebevilling og udgifter til brugerundersøgelser. Der afsættes kr. til særlige aktiviteter på ungeområdet. Eksempler på tiltag i forhold til de etniske minoriteter Ad. 1 Mål: At øge kontakten til kulturforeninger og grupperinger i boligområderne med henblik på at gøre dem opmærksom på og inddrage dem i bibliotekets tilbud og muligheder. Handling: I samarbejde med kommunens boligsociale projekter at afholde arrangementer på tværs af kulturer ude i lokalområderne og lave opsøgende arbejde i foreningerne og værestederne. Dokumentation: Opgørelse over antal arrangementer, deltagerantal, evalueringer og opgørelse over antal besøg enten i klubber og foreninger eller besøg af dem på biblioteket. Ressourcetræk: Personaletimer. Arrangementsbevilling, eventuelt eksterne midler. Ad. 2 Mål: At knytte an til Albertslund Kommunes KRAMprojekt i 2008, hvor information om sundhed målrettet de etniske minoriteter er et særligt indsatsområde Dokumentation: Opgørelse over antal arrangementer, deltagerantal, evalueringer. SIDE 11

12 Handling: Biblioteket indgår i den informations- og arrangementsvirksomhed, der vil finde sted både på biblioteket og ude i boligområderne. Ressourcetræk: Personaletimer, arrangementsbevilling, herunder eksterne midler.. Ad. 3 Mål: Undersøge mulighederne for at afprøve projektet: karrierebiblioteket, som Nørrebro Bibliotek er i færd at gennemføre. Det går ud på at udvikle og etablere et udlån af frivillige fagpersoner til unge, der har brug for en anden form for erhvervsvejledning. Handling: Der udarbejdes en projektbeskrivelse, og der etableres kontakter med samarbejdspartnere i kommunen, blandt andet jobteamet med henblik på at søge om eksterne midler til gennemførelse af projektet i 2008/2009. Erfaringerne på Nørrebro Bibliotek følges tæt. Dokumentation: Projektbeskrivelse foreligger. Ressourcetræk: Personaletimer. 7. Biblioteket som læringsrum 7.1 Brugerundervisning Mål: Tilbyde bibliotekets brugere og andre basale kompetencer på områder, hvor bibliotekets personale har særlige forudsætninger for at give et kvalitativt tilbud. Primært inden for IT-området. Deltage i videreudvikling af div. undervisningskoncepter, f.eks. Netmusik, podcasts, communities. Dokumentation: Opgørelse af antal kursusforløb og deltagere. Evalueringer fra kursisterne. Alle 3.-klasser tilbydes biblioteksorientering. Handling: Tilbyde undervisning på alle betjeningssteder. Der anskaffes 8 bærbare computere så hands onundervisning kan ske i forbindelse med selve introduktionen. Ligeledes monteres en projektor i loftet i begge mødelokaler. Tilbyde biblioteksorientering. Resursetræk: Tid til undervisning og forberedelse. Udgift til bærbare computere: kr Borger.dk Mål: At opfylde den opgave bibliotekerne har fået pålagt af Biblioteksstyrelsen: At udbrede kendskabet til de offentlige selvbetjeningsløsninger via portalen borger.dk med og uden digital signatur. Dokumentation: Opgørelse over antal kursusforløb og deltagelse og evaluering af underviserne. Handling: Tilbyde undervisning i borger.dk for Albertslundborgere, bibliotekets personale og Borgerservice. Lave kampagner og undervisningsmateriale i borger.dk. SIDE 12

13 Resursetræk: Personaletimer til netværksmøder, forberedelse, kampagner og undervisning : 232 timer. 7.3 Biblioteket som studierum Mål: At styrke muligheden for at benytte biblioteket som studierum. Handling: Anskaffelse af to computere mere til hovedbibliotekets studierum. Herefter er der i alt 4 computere dedikeret langtidsbrug i bibliotekets studierum. I forbindelse med indskrænkning i antallet af vagtborde i voksen- / musikområdet etableres flere arbejds- og studiearbejdspladser. Dokumentation: Registrering af brugen af pc erne i studierummet og øvrige pc er. Resursetræk: kr. fra bibliotekets inventarkonto og IT-konto. 7.4 Lektiecafé Mål: At medvirke til at flere unge gennem lektiehjælpen opnår tilfredsstillende skolekundskaber ved at støtte dem i deres skolearbejde. At de parallelt med lektiehjælpen i højere grad bliver vænnet til at benytte sig af bibliotekets muligheder og faciliteter med henblik på at finde egnede materialer til deres projektopgaver. Dokumentation: Der føres statistik hver gang over, hvor mange der benytter tilbuddet. Desuden vil der blive ført logbog af de frivillige. Handling: At etablere en lektiecafé én gang om ugen ved hjælp af frivillige, som bliver rekrutteret af etablerede organisationer. Der anskaffes en ekstra computer og indkøbes diverse relevante materialer. Endvidere laves der PR for ordningen. Resursetræk: kr. finansieret af Biblioteksstyrelsens lektiehjælpspulje. Er bevilget. Personaletimer til at være tovholder og bibliotekets kontaktperson til de frivillige 7.5 Kampagner Mål: At stimulere børn og unges lyst til at læse og at synliggøre bibliotekets mange tilbud. Dokumentation: Antal klasser og børn der deltager, samt tilbagemeldinger fra børn, lærere og forældre Handling: Alle 3.-klasser inviteres til at deltage i Bolsjelæsningskampagnen, (foregår i samarb. med skolerne og i 2007 deltog alle kommunens 3.-klasser) og alle børn mellem 7-14 år inviteres til at deltage i Sommerbogen (læs 5 bøger i din sommerferie og få en gratis gavebog. I 2007 deltog 492 børn). Børnebiblioteket inviterer også elever i 6.-klasse til at deltage i den landsdækkende quiz Smart-parat-svar, som er en dyst på viden om bøger. SIDE 13

14 I forbindelse med Sommerbogen gør vi en bevidst indsats for at involvere børn med anden etnisk herkomst. Resursetræk: Bolsjelæsning: 160 timer, Sommerbogen: 120 timer, Smart-parat-svar: timer (afhængig af om vi selv udarbejder spørgsmål til quizzen). 8. Biblioteket som oplevelsesrum - arrangementer 8.1 Biblioteket som oplevelsesrum - arrangementer Mål: At give mangfoldige og aktuelle kulturoplevelser til flere, herunder nye publikumsgrupper og at øge bibliotekets synlighed i lokalområdet. Handling: Arrangementsudvalget tildeles ny rolle som projektorienteret sparringspartner på aktiviteter og arrangementer. Dette gøres med det formål at sikre, at arrangementer og udstillinger understøtter bibliotekets vision og strategier - herunder at der i arrangementsarbejdet er en øget orientering imod specifikke målgrupper, eksterne samarbejdspartnere og organisatorisk sammenhæng. I forhold til udvikling af de tiltag på arrangements- og udstillingsområdet, som skete i 2007, vil der i 2008 blive iværksat følgende: Tværorganisatoriske projektforløb (1 pr. halvår) med fokus på blandt andet inddragelse af eksterne samarbejdspartnere, ekstern medfinansiering, profilering i regionale og nationale medier. Udvikling af inddragelsesorienterede arrangements- og udstillingstyper, herunder aktiviteter ude af huset. Inddragelse af hjemmeside i arrangementsvirksomheden. Afholdelse af læsekredse. På Hovedbiblioteket, Stensmosegård og i Hedemarken Hertil kommer et fortsat fokus på markedsføring og markedsføringsstrategier og det opsøgende pressearbejde. Dokumentation: Evaluering af tværorganisatorisk projektforløb og løbende evaluering af arrangementer herunder minipublikumsundersøgelser. Udgivelse af projektbeskrivelser, billeder og kulturproduktion fra inddragelsesprojekter på bibliotekets hjemmeside. Arrangementsudvalgets arbejde (evalueringer, projektbeskrivelser, dokumentationsmateriale, presseklip m.m.) samles i en halvårlig rapport. Resursetræk: Området er tilført kroner (omprioritering af midler) til tværorganisatoriske projekter. Hertil kommer arbejdstid til planlægning og afvikling af arrangementer. SIDE 14

15 9. Lokalbibliotekerne 9.1 Biblioteket i Hedemarken Mål: At udvikle en ny profil for Biblioteket i Hedemarken. Dokumentation: Registrere øget besøgstal og udlånstal Handling: At afdække behov, brugermønstre og interessenters bud på, hvad et moderne lokalbibliotek skal tilbyde. Resursetræk: Arbejdstid. Inventar og IT-udstyr kr Biblioteket i Trippendalscentret Mål: At undersøge mulighederne og interessen for etablering af et voksenbrugerråd ved filialen. Brugerrådet skal have samme arbejdsgrundlag som brugerrådet ved Stensmosegård, men i øvrigt virke i samklang med børnebrugerrådet. Dokumentation: Notat vedr. etablering af et brugerråd. Udarbejdelse af retningslinjer. Handling: Invitere til møde for interesserede. Hvis ideen modtages positivt, skal sagen indstilles til kommunalbestyrelsen / kulturudvalget. Resursetræk: Arbejdstid 10. Kompetenceudvikling videndeling, brugerundersøgelser 10.1 Kompetenceudvikling Mål: Implementering af ny en ny kursuspolitik. Kursusmidlerne skal sikre, at medarbejdernes kompetencer modsvarer biblioteksudviklingen og de behov ændrede brugervaner og mønstre kræver. Efteruddannelse er derfor dels en sag for den enkelte medarbejder, dels en sag for ledelsen. En offensiv kursusog efteruddannelsespolitik er en del af en attraktiv arbejdsplads, og muligheden for opfølgning på den enkeltes efteruddannelsesbehov er et vigtigt element i den daglige ledelse og personaleudvikling. Dokumentation: Oversigt over kursusdeltagelse. Antal afholdte temamøder med vidensformidling. Handling: Omprioritering af midler og større ledelsesmæssigt fokus, bl.a. i forbindlse med PULSsamtaler på medarbejdernes behov for efteruddannelse. Resursetræk: I 2008 omprioriteres der midler, svarende til kr. til kompetenceudvikling. Samlet vil kursuskontoen i 2008 være på kr. SIDE 15

16 11. Borgerservice kulturel borgerservice Mål: Fastlæggelse af rammer for og indhold i en kommende kulturel borgerservice i Albertslundhusets stueetage. I forbindelse med gennemførelsen af den fortsatte renovering af Albertslundhuset foreslås oprettet en kulturel borgerservice. Dokumentation: : Referater fra møderne. Handling: Deltage i planlægningsmøder og projekteringsmøder og afholdelse af temamøder mellem Biblioteket og Kulturforvaltningen. Resursetræk: Arbejdstid 150 timer. Opfølgning på indsatsområder Vedligeholdelse Mål: Hæve vedligeholdelses-niveauet, primært på lokalbibliotekerne. 1) Hedemarkens indgangsparti renoveres. 2) Mindre vedligeholdelsesarbejder på Stensmosegård. 3) Indretning på Hovedbiblioteket Justeringer i udlånsområder. Dokumentation: - Opfølgning: 1) 2) Udsat til 2008 pga. prioritering af justeringer på hovedbiblioteket. 3) Besluttet, gennemføres primo Inventar Mål: Justeringer på kontorerne og opgradering af kopimaskiner til brug for brugerne. 1) Justering af indretningen i Intern service. 2) Reoler til Voksenområdet / østkontoret. 3) Kopimaskiner. Dokumentation: Skitser foreligger og inventar Opfølgning: 1) Gennemført. 2) Gennemført. 3) Udsat pga. økonomi. 3. Selvbetjening Mål: Øge mulighederne for selvbetjening - Udlånsekspeditionen: 1) Afhentning af reserveret materiale (100 %) og 2) Aflevering (50 %). 3) Anskaffelse af egnet reol / udbygning af eksisterende. 4)Omstilling af eksisterende automater og tilrettelæggelse af arbejdsgange. Dokumentation: 1)-2) Er i drift og inventar er anskaffet. Opfølgning: 1) Gennemført. 2) Gennemført. Tal for %-aflevering er endnu ikke valide. 3) Gennemført. 4) Gennemført. SIDE 16

17 4. Det virtuelle bibliotek Mål: 1) Generelt Udarbejdelse af en færdig, nedskrevet strategi for Albertslund Biblioteks fortsatte vækst og udvikling på det virtuelle område frem mod Dette papir forventes endeligt færdigt primo 2007 Sammen med resultatet af brugerundersøgelsen (se nedenfor) og kortlægningen af arbejdsgange i biblioteket danne grundlag for en nedskrevet beskrivelse af bibliotekets strategi for de næste to år. Opfølgning: 1)Ikke gennemført. 2) Hjemmesiden Implementering af en fremtidssikret hjemmeside, der fremhæver, understøtter og fremmer den sømløse integration mellem bibliotekets forskellige services og tilbud. Dokumentation: Med ansættelsen af en webudvikler på fuld tid er der taget de første skridt i retning af at få etableret en ny hjemmeside. 2) Besluttet, gennemføres primo ) Fjernadgang til licensbelagte baser Medio 2007 er samtlige ressourcer, der tillader ekstern adgang via brugernes egen hjemme-pc, også reelt til rådighed på denne måde. Dokumentation: Nogle eksterne elektroniske resurser er stillet til brugernes rådighed via deres egen hjemme-pc. Generelt afventes teknisk løsning fra DBC s side ultimo 2007/primo ) Delvis gennemført. 4) Integra fælles IT-system Sikre optimal udnyttelse af det nye fælles IT-system for folke- og skolebiblioteker. Dokumentation: 1) Etablering af driftsorganisation. 2) Afklare økonomisk snitflade mellem de to sektorer. 3) Etablering af fora for videndeling. 4) Gennemført. SIDE 17

18 5. Medier og formidling Mål: 1) Kompetenceudvikling Øge personalets kompetencer vedr. referencearbejdet. Deltagelse i projekt Den gode formidler. Videndeling fra arbejdet med Biblioteksvagten. Dokumentation: Vagtplaner for videndeling. Opfølgning: 1) Gennemført. 2) Brugeruddannelse Det tilstræbes, at spektret af undervisningstilbud bredes yderligere ud til at omfatte delområder af Internet-brugen: Mulige nye områder kan f.eks. være: E-handel. Selvbetjening på borger.dk. Netbanking. Blogging. RSS-feeds. Podcasting og anvendelse af elektroniske tjenester. a) Succesen med undervisning i Internetsøgning og slægtsforskning videreføres, og det undersøges, hvordan nye områder kan blive en del af bibliotekets undervisningstilbud. b) På Hovedbiblioteket planlægges IT-undervisning for 9. klasse. Dokumentation: Kursusprogrammer og deltagerlister a) Gennemført. b) Ej gennemført. 3) Arrangementer En minimum 20% forøgelse af pressedækningen af bibliotekets aktiviteter, og en øget deltagelse i arrangementer på mindst 30% i forhold til 2006-niveauet. Hertil kommer en videngenerering til brug for den videre arrangementsvirksomhed 3) Gennemført. Området er tilført kr. Dokumentation: Mange forskellige typer arrangementer har været afprøvet, og markedsføringen af de enkelte arrangementer har været konsekvent. Markedsføringen af biblioteket som institution har generelt, i 1. halvdel af 2007, været intensiveret, men pga. stillingsledighed er indsatsen først i efteråret 2007 blevet genoptaget. 4) Ungeområdet og nye medier Langsigtet planlægning med henblik på opprioritering og øget eksponering af medietyperne. Der udarbejdes notat / strategioplæg. Synliggøre og styrke bibliotekets tilbud til unge, herunder formidlingen af nye medier. Dokumentation: Musik- og mediebibliotekar er ansat. Der er nedsat to arbejdsgrupper der har udarbejdet 4) Gennemført, men er række konkrete aktiviteter iværksættes først primo SIDE 18

19 konkrete forslag til at styrke indsatsen på de to områder. Bibliotekets lederforum har drøftet og besluttet konkrete tiltag. 5) Integration Styrke bibliotekets integrationsindsats mhp. at udmønte intentionerne i integrationspolitikken. Konkrete handlinger: a) Projekt Vi læser avisen sammen. b) Oprettelse af erfagruppe på biblioteket. c) Kortlægning af samarbejds-partnere. d) Mini-brugerundersøgelse. e) Intern undervisning. Dokumentation: Der er oprettet en stilling som integrationskonsulent på 15/37. 5) I hovedtræk gennemført a) Projektet er ændret til et lektiehjælpsprojekt. b) Erfagruppe er oprettet. c) Delvis sket. d) Ikke gennemført. e) Delvis gennemført med oplæg fra kommunens integrationskonsulent. Alle nyansatte får en introduktion til området. 6) Kampagner og events Børn a) Stimulere børn og unges lyst til at læse. b) Styrke børnefamiliernes fokus på at læse højt. c) Være synlig, hvor børn færdes 6) Kampagner og events Børn a) Bolsjelæsning for 3.-klasserne og Sommerbogen for børn mellem 7 og 14 år er gennemført. b) Lystlæsning: Højtlæsningskampagne rettet mod børnefamilierne. Ansøgning på kr. er imødekommet fra Biblioteksstyrelsen, og kampagnen er gennemført. Mere end 120 familier har deltaget. c) Gennemført. Deltagelse i Børnefestugen. Voksne d) Synliggøre særlige indsatsområder på Biblioteket og i Albertslund Kommune. Deltage i miljøfestival. Dokumentation: Referater, pressemeddelelser, plakater og kampagnemateriale foreligger. Voksne d) Gennemført. 7) Forbrugerinfopunkt Sikre personalet de nødvendige kompetencer Dokumentation: Kursusdeltagelse. 7) Gennemført. 6. Personaleudvikling Mål: 1) Puls a) For på længere sigt at kunne tiltrække og fastholde personale er det vigtigt, at nuværende og fremtidige ansatte opfatter Biblioteket som en attraktiv arbejdsplads. b) Sikre afdelings- og områdeledere overblik over hvilke udviklingsønsker personalet har. Sikre kompetenceudvikling i overensstemmelse med Bibliotekets strategiske handlingsplaner. Dokumentation: Alle ansatte kommer til PULS-samtale hos nærmeste leder. Ønsker om kompetenceudvikling samles centralt for at skabe overblik. Opfølgning: a) Gennemført. b) Delvis gennemført. SIDE 19

20 2) Kompetenceudvikling a) Give personalet i publikumsområderne viden om konsekvenserne af strukturreformen. b) Give personalet indsigt og viden om biblioteks- og kulturudviklingen i Danmark. Dokumentation: Mødeindkaldelser og oplæg. Der er afholdt interne kurser / introduktioner med oplægsholdere fra Borgerservice. 2) Der er afhold 8 temamøder med eksterne oplægsholdere. Gennemført a) Der er afholdt interne kurser / introduktioner med oplægsholdere fra Borgerservice. b)) Der er afholdt 8 temamøder med eksterne oplægsholdere. 3) Ledelsesseminar Udarbejdelse af langsigtet strategi for fremtidens Albertslund Bibliotek. Dokumentation: Mødeprogram og oplæg er udarbejdet. Der er afholdt seminar for Strategisk lederforum (afdelings- / områdeledere). 7. Netværk og tværgående samarbejde Mål: 1) Nationale nettjenester Bidrage til at udvikle og drive nogle af de nationale nettjenester. Dokumentation: Biblioteket deltager i følgende nationale nettjenester: Litteratursiden DotBot. Musikbibliotek.dk. Biblioteksvagten. Finfo. Miljøinfopunkt.dk. Forfatternet. Opfølgning: 1) Gennemført. 2) Børnepanelet Synliggøre børns kompetencer og evne til at formidle viden om børns kultur. Dokumentation: Børnepanelets læserbreve bringes minimum 1 gang om måneden i Vestegnen. Målet er at få stof med hver 14. dag. 2) Gennemført. 3) Profilering Styrke arbejdet med profilering og branding af Albertslund Bibliotek. Deltage i møderække og læringsmoduler igennem Kreative Byer. Dokumentation: Mødeindkaldelser og dagsordener. 3) Gennemført. Stadsbibliotekar og kultur- og kommunikationsmedarbejder har deltaget i læringsmodulerne. 8. Organisation og det administrative område Mål: 1) Ny organisation Sikre at Fremtidens Albertslund Bibliotek ny organisation lever op til målsætningerne. Opfølgning: 1) September 2007 er justeringerne gennemført. SIDE 20

21 Evaluering af ny organisation, juni Opstilling af evalueringskriterier april Dokumentation: Organisationsmodellen er på baggrund af Organisationsanalyse 2007 justeret på flere punkter. Der er udarbejdet ny organisationsanalyse og en række anbefalinger i denne er implementeret. 2) Biblioteket i Hedemarken Give lokalbiblioteket ny dynamik og anden profil. Der udarbejdes oplæg til brug for drøftelsen i Strategisk lederforum og Kulturudvalget / Kommunalbestyrelsen. Dokumentation: Referater fra arbejdsgruppen, der drøfter forslag til nye aktiviteter og ny profil for Hedemarken. 2) Arbejdet er i gang og forventes afsluttet ultimo ) Arbejdsganganalyser En arbejdsgangsanalyse på hele biblioteket iværksættes for at vurdere, hvorvidt arbejdsgangene efter implementeringen af IT-løsningerne Netpunkt og Integra er hensigtsmæssige. Dokumentation: Der foreligger en organisationsanalyse med 21 anbefalinger. Heraf er flere iværksat fra september ) Fokus blev ændret fra at være en arbejdsgangsanalyse til at være en organisationsanalyse, der tog udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt personalet og en nøgletalsanalyse. I analysen var der 21 anbefalinger, som er blevet drøftet. Heraf er flere blevet iværksat. 4) Ledelsesinformation Sikring af optimal ledelsesinformation, herunder økonomi og personaleforhold. Implementering af OPUS-overblik via Rådhuset. Dokumentation: Uddannelse af 4 medarbejdere i sekretariatet. Systemet benyttes i en vis udstrækning. 4) Gennemført, dog sådan at kun et par medarbejdere i dag benytter Opus-overblik. 5) Telefonbetjening Forbedret telefonbetjening. Rapport fra telefonkvalitetsundersøgelsen drøftes. Dokumentation: Rapport foreligger. Der er udarbejdet retningslinjer for god telefon-service. 5) Gennemført. Rapportens resultater er blevet drøftet på personalemøde. SIDE 21

22 Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet Albertslund T F M ESDH: 07/17992

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Virksomhedsplan 2009 Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 69 00 F 43 68 69 20 SIDE

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Albertslund Bibliotek Kulturforvaltningen

Albertslund Bibliotek Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek Kulturforvaltningen Forside: Hovedbiblioteket Voksenudlånet Albertslund Kommunes postkort Multikunstner Kirsten Schjødt, børnearrangement 2006 22. december 2006-1 - Indhold 1. Indledning

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2010-2011. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2010-2011. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Virksomhedsplan 2010-2011 Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 69 00 F 43 68 69 20

Læs mere

Brugerundervisning "Lær mere om it"

Brugerundervisning Lær mere om it Brugerundervisning "Lær mere om it" Fremme af borgernes fri og lige adgang til it og digital selvbetjening, herunder Borger.dk. Landsdækkende indsats gennem "Lær mere om it", som de kommunale biblioteker

Læs mere

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne Punkt 8. Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne 2015-058535 Skoleforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket.

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Varde kommunes BIBLIOTEKSPOLITIK BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Rådhusstræde 2 6800 Varde Tlf. 7522 1088 www.vardebib.dk Forord

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Handlingsplan for 2012/13/14. Åbne Biblioteker. Tidsplan d. 30.10.12. Udgangspunkt i Folkebibliotekerne i vidensamfundet s 5 anbefalinger

Handlingsplan for 2012/13/14. Åbne Biblioteker. Tidsplan d. 30.10.12. Udgangspunkt i Folkebibliotekerne i vidensamfundet s 5 anbefalinger Handlingsplan for 2012/13/14 Udgangspunkt i Folkebibliotekerne i vidensamfundet s 5 anbefalinger Åbne Biblioteker Hvad: Etablering af selvbetjent bibliotek i Gudme i 2012. Tid: 2012 personale i Gudme,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Brugerundervisning Lær mere om it

Brugerundervisning Lær mere om it Brugerundervisning Lær mere om it Sikring af borgerens fri og lige adgang til it og digital selvbetjening. Landsdækkende indsats gennem Lær mere om it, som de kommunale biblioteker har forpligtet sig til

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland Aalborg Centralbibliotek Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Nordjylland Region Nordjylland AALBORG BIBLIOTEKERNE CENTRALBIBLIOTEK FOR NORDJYLLAND Side 2 Vi prioriterer den fælles kompetenceudvikling

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat - Mandag den 3. maj 2004 kl. 21.00 i mødelokale 1 Medlemmer: Kai Nielsen (V) Anne Marie Lyduch (V) Finn Nicolaisen (V) Jakob Thune (A) Preben Husted (A) Side 153 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Fokusområde Forandring Indsats HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Resultatmål Procesmål Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Digitaliseringen

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale Dragør Bibliotekerne Resultataftale 2014-2015 Organisationsudvikling Dragør Bibliotekerne Bibliotekernes kerneområder og -opgaver har ændret sig over tid. Der stilles nye krav til kompetencer, roller,

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

ALBERTSLUND BIBLIOTEK ALBERTSLUND BIBLIOTEK Serviceydelser og resultatmål Januar 2006 Omslagsbilleder: Jesper Pedersen 1 Indhold Side 1. Indledning.. 3 2. Planforudsætninger 3 2.1 Lovgrundlag.. 3 2.2 Albertslund Kommunes planstrategi

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Bibliotekspolitik 2011-2014 for Hjørring Kommune Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Når 1,3 mio. danskere har svage læse- og regnefærdigheder, og når ca. 2 mio. ikke har

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER Bibliotekets stand ved Højskoledagen for ældre Forsidefoto: Carl nielsens fødseldag fejres med elever fra Musikskolen Horsens

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam.

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam. SFO - ledelsesteam: Det er ledelsens opgave at sikre en optimal fungerende SFO indenfor de rammer og konkrete vilkår, som bl.a. er beskrevet i folkeskoleloven, kommunens/b/u forvaltningens mål nævnt i

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Udvalgte resultater Der er stor kundetilfredshed med Region Sjællands tilbud og den kvalitet, der er i opgaveløsningen

Udvalgte resultater Der er stor kundetilfredshed med Region Sjællands tilbud og den kvalitet, der er i opgaveløsningen Dato: 29. august 2016 Brevid: 3042347 Evaluering af strategi for det regionale socialområdet 2013-2016 Regionsrådet godkendte i 2012 strategi for det regionale socialområde 2013-2016. Strategien satte

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Politisk involvering og ejerskab

Politisk involvering og ejerskab Politisk involvering og ejerskab Arbejdsmarkedsområdet er på landsplan genstand for stort fokus. Der er igennem de senere år gennemført større reformer, og der forventes yderligere større reformer. Der

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker Serviceområde Udgøre et uforpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgere i Herning kommune Det nye hovedbibliotek i Østergade er Herning

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning Danskernes Digitale Bibliotek, puljemidler 2013 Vejledning Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) puljemidler i 2013 Vejledningen indeholder information om Danskernes

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger.

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger. Kontrakt 2015-16 Biblioteket Støvring, Skørping, Terndrup, Nørager og Bogbus Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003.

Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003. 1 Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003. Ydelser Vores sagsbehandling, afgørelser og andre ydelser er af højeste faglige kvalitet. Sagsbehandlingen skal være grundig, og der afsættes fornøden tid til

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Handleplan for PUC. De fire indsatsområder

Handleplan for PUC. De fire indsatsområder BAUNGÅRDSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

Albertslund Bibliotek Virksomhedsplan 2005

Albertslund Bibliotek Virksomhedsplan 2005 1. Indledning 3 2. Planforudsætninger. 3 2.1 Lovgrundlag... 3 2.2 Politiske målsætninger og visioner... 4 2.2.1 Planstrategien og folkebiblioteket... 5 2.3 Befolkningsunderlag, antal aktive lånere og besøgstal...

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

STATUS PÅ BIBLIOTEKSPAKKEN KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2016

STATUS PÅ BIBLIOTEKSPAKKEN KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2016 STATUS PÅ BIBLIOTEKSPAKKEN KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2016 INTRODUKTION Med vedtagelsen af Københavns Kommunes bibliotekspakke Styrk Borgerne og Biblioteksstrategien 2014-2019 blev der skabt en ramme og

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Centerstrategi Center for Børn med Handicap

Centerstrategi Center for Børn med Handicap CBH kompetenceudviklingsstrategi Med udgangspunkt i CBH vision og strategi 2013-2014, har centeret følgende kompetenceudviklingsstrategi for perioden. Hensigten er at fokusere kompetenceudviklingen i centret,

Læs mere

Dette notat præsenterer tilbagemelding på den politiske aftale for 2015 for Økonomiudvalget i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2015.

Dette notat præsenterer tilbagemelding på den politiske aftale for 2015 for Økonomiudvalget i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2015. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 30. juli 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.14-S00-1-15 Opfølgning på politisk aftale 2015 Dette notat præsenterer tilbagemelding

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Esbjerg Kommune Biblioteker

Esbjerg Kommune Biblioteker 1 Esbjerg Kommune Biblioteker Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplanen omfatter ekstraordinære tiltag. Almindelig hverdagsopgaver med åbningstid, udlånsvagter, brugerkurser m.v. er naturligvis fundamentet

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014

Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014 Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014 Digitalisering og borgernes IT - kompetencer A1 Aktive digitale borgere A.1.1 Central indsats. Styrke og vedligeholde det tværfaglige samarbejde med Borgerservice

Læs mere

Udvalget for kultur 2009. Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne

Udvalget for kultur 2009. Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne Udvalget for kultur 2009 Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne Indhold 1. Mission............................................................ side 2 2. Vision for Slagelse Bibliotekerne....................................

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Ændret mål som følge af bevarelsen af Åby Bibliotek

Ændret mål som følge af bevarelsen af Åby Bibliotek Budget 2007-2010 - 1 - Sektor 4.70 Kultur og Borgerservice 1. december 2006 Ændret mål som følge af bevarelsen af Åby Bibliotek Følgende mål ændres som følge af bevarelsen af Åby. Ændringerne er markeret.

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning Ansøgningstermin November 2013 Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning. Ansøgningstermin november 2013 Udarbejdet af: Jonna

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Kompetencepolitik. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek

Kompetencepolitik. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek Kompetencepolitik Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Indhold Side Forord...3 1. Kompetencepolitik...4 2. Kompetencestrategi...4 Grundlæggende kompetencer...5 Strategiske indsatsområder...6 3.

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Torvet 41, 3300 Frederiksværk Lene Jakobsen Kultur og Fritid 1. Beskrivelse af virksomheden s lovgrundlag og formål:

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere